Đề tài Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn

Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay, sự xuất hiện của ngày càng nhiều nhà cung cấp đã làm cho công tác tiêu thụ sản phẩm của mỗi doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn, nên việc nâng cao kết quả tiêu thụ của sản phẩm luôn cần thiết, việc sản phẩm tung ra thị trƣờng có đƣợc chấp nhận, tiêu thụ mạnh hay không là một vấn đề tối quan trọng, nó ảnh hƣởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn cũng vậy, vai trò tiêu thụ sản phẩm là hết sức quan trọng, nó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Công ty vừa đƣa vào vận hành dây chuyền 2, nên việc tìm kiếm thị trƣờng cho dây chuyền này là hết sức quan trọng đối với Công ty. Do vậy việc chọn đề tài tốt nghiệp xuất phát từ việc nhận thức tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nền kinh tế thị trƣờng, đặc biệt là giai đoạn cạnh tranh và hội nhập nền kinh tế thế giời.

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2208 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bán hơn cao hơn so với các đối thụ trong ngành xi măng. - Hình thƣc khuyến mại và chiết khấu hàng bán còn chƣa cao so với các đối thủ. - Công ty chỉ có điểm mạnh so với các đối thủ là hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ thanh toàn và hình thức giao hàng của Công ty tƣơng đối nhanh gọn. 3,34 2,82 2,4 2,68 2,6 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Bút Sơn Hoàng Thạch Hòa Phát Hải Phòng Tam Điệp Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 44 2.4 Phân tích các nhân tố bên trong ảnh hƣởng tới kết quả tiêu thụ 2.4.1 Phân tích các nhân tố thuộc hoạt động tiêu thụ  Nghiên cứu thị trƣờng và dự báo thị trƣờng Phải nói rằng công tác nghiên cứu thị trƣờng hiện nay của Công ty chƣa đƣợc chú trọng. Trong việc nghiên cứu thị trƣờng thì chƣa có đội ngũ riêng để phục vụ cho hoạt động này mà công việc này do tổ thị trƣờng của công ty và trung tâm tiêu thụ đảm nhiệm. Hoạt động nghiên cứu thị trƣờng của Công ty còn mang tính bị động chƣa có tự giác trong xâm nhập và nghiên cứu thị trƣờng với những nhu cầu luôn luôn biến đổi. Một phần do trình độ của đội ngũ nhân viên thị trƣờng còn kém, mà hầu hết việc tiêu thụ sản phẩm là dựa vào mối quan hệ truyền thống và các đơn đặt hàng chính. Chƣa đi sâu vào nghiên cứu dự báo nhu cầu, quy mô của thị trƣờng cho các loại sản phẩm khác nhau. Cũng nhƣ các Công ty khác của Việt Nam thì Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn hiện đang chú trọng vào đƣa sản phẩm xâm nhập vào thị trƣờng trong nƣớc. Tuy nhiên, việc nghiên cứu thị trƣờng còn gặp nhiều hạn chế bởi hiện nay Công ty chƣa có phòng Marketing đảm nhiệm chuyên trách và một số khó khăn cùng với tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty từ trƣớc đến này chủ yếu là các đơn đặt hàng, thực sự công ty chƣa thực sự chú động tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng. Các sản phẩm chủ yếu là xi măng bột, xi măng bao, clinker là những sản phẩm đã có đứng trên thị trƣờng. Việc nghiên cứu thị trƣờng và nhu cầu của khách hàng về mặt hàng này cũng không chú trọng bởi các nguyên nhân khác nhau, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu dựa vào các thị trƣờng truyền thống, các đơn đặt hàng giao hàng đúng thời điểm, chất lƣợng đảm bảo là lối mòn của công ty đang sử dụng.  Chính sách giá Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay thì giá là yếu tố ảnh hƣởng rất lớn đến cạnh tranh và khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Công ty đã sử dụng một mức giá cạnh tranh, để phù hợp với thị trƣờng nhằm đạt đƣợc doanh thu lớn nhất. Hiện nay công ty sử dụng chính sách giá cạnh tranh, giá do các nhà phân phối tự đƣa ra bán cho các đại lý và và sử dụng các hình thức chiết khấu. - Chiết khấu theo thời vụ Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 45 - Chiết khấu cho nhà phân phối - Tùy từng khu vực mà có giá bán phù hợp Bảng 2.16 Bảng giá bán lẻ xi măng tại nhà máy ĐVT: Đồng/tấn Giá bán lẻ xi măng Bút Sơn tại nhà máy Chủng loại xi măng Bao Rời PCB30 915.000 805.000 PC40 970.000 860.00 -Khuyến mại 15.000 đồng/tấn (Chỉ áp dụng 1/1/2010 – 31/1/2010) ĐVT: Đồng/tấn Chủng loại xi măng Bao Rời PCB30 900.000 790.000 PC40 955.000 845.000 Ta thấy Công ty luôn đƣa ra các chính sách khuyến mại cho khách hàng làm tăng khả năng tiêu thụ cho công ty. Chứng to công ty có chính sách giá rất linh hoạt, luôn thay đổi thoe thị trƣờng.  Chính sách phân phối - Bán trực tiếp cho ngƣời sử dụng thông qua văn phòng đại diện hoặc đơi đặt hàng của các cơ quan, dự án… - Bán gián tiếp qua nhà phân phối đến nhà bán lẻ đến tay ngƣời sử dụng - Hình 2.4 Sơ đồ kênh phân phối xi măng của công ty Nhà phân phối chính K H Á C H H À N G G Văn phòng đại diện củaCTy C Ô N G T Y Nhà bán lẻ Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 46 Bảng 2.18 Bảng doanh thu bán hàng theo kênh phân phối ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Doanh thu % Doanh thu % Kênh trực tiếp 446.356 37,35 564.920 39,47 Kênh gián tiếp 748.703 62,65 866.346 60,63 Tổng cộng 1.195.059 100,00 1.431.266 100,00 [Nguồn: Trung tâm tiêu thụ] Qua bảng số liệu ở trên ta thây - Bán sản phẩm gián tiếp vẫn chiếm doanh thu lớn cho doanh nghiệp, đây cũng chính là nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp. Nên công ty phải đƣa ra các chính sách hợp lý hỗ trợ cho các nhà phân phối nhƣng vẫn đảm bảo phần lợi nhuận cho công ty. - Tuy bán hàng trực tiệp chiếm doanh thu còn nhỏ, nhƣng cũng không nên bỏ qua kênh bán hàng này mà cần phải có các biện pháp thúc đẩy mạnh việc tiêu thụ.  Chính sách xúc tiến bán  Quảng cáo - Quảng cáo trên TV Công ty thực hiện phim quảng cáo 5 phút về quy trình sản xuất xi măng,giới thiệu về các loại sản phẩm của công ty và đƣợc phát song đều đặn trên kênh VTV1 ( 7/6 đến 3/8/ 2000) - Hiện này(1/1/211) công ty đang thực hiện chƣơng trình quảng cáo dƣới dang TVAD trên đài truyền hình Hà Nam với. Thông điệp”Vicem Bút Sơn hoa trong đá” - Quảng cáo trên báo: Quàng cáo trên các báo nông thôn ngày nay, báo xây dựng .Viết các bài chuyên sâu về cách sử dụng các sản phẩm xi măng cho đúng. - Công ty cũng đặt các biển quảng cáo cỡ lớn trên các thành phố lớn Hà Nội và Hà Nam trên đƣờng cao tốc Pháp Vân Cầu Ghẽ trong năm 2003.  Khuyến mại Đối với các đại lý bán hàng, Công ty luôn thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm. Việc giao hàng cho các đại lý đƣợc Công ty thực hiện, mức hoa hồng cho đại lý hiện vẫn dựa trên mức khung của Tổng Công ty Xi măng Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 47 Việt Nam từ 2%-5% giá trị sản phẩm tiêu thụ. Công ty cũng đã ban hành mức khung tín dụng thƣơng mại hỗ trợ cho các đại lý, mức cấp tín dụng đƣợc xác định trên cơ sở doanh số bán hàng tháng và dao động từ 500 triệu đến 3,5 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ giá trị hàng còn tồn kho và đang đi trên đƣờng.  PR Công ty cũng liên tục tham gia các hội chợ hàng Việt Nam chất lƣợng cao trong nhiều năm. Sản phẩm của công ty cũng liên tục đƣợc bình chọn là hàng Việt Nam chất lƣợng cao nhƣ: - Giải thƣởng chất lƣợng Việt Nam năm 2003 - Giải thƣởng Sao vàng đất Việt năm 2004 - Giải thƣởng chất lƣợng Việt Nam năm 2005 - Huy chƣơng vàng hội chợ quốc tế và triển lãm ngành tựu 1999-2004 - Cúp vàng thƣơng hiệu Doanh nghiệp VLXD hàng đầu Việt Nam năm 2006 - Huy chƣơng vàng sản phẩm vật liệu xây dựng 2006(Inter-Deco VN 2006) 2.4.2 Phân tích các nhân tố không thuộc hoạt động tiêu thụ  Sản xuất Các sản phẩm của công ty luôn đƣợc phòng KCS kiểm tra đánh giá chất lƣợng trƣớc khi đƣa ra thị trƣờng. Nguyên vật liệu đầu vào cũng kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, tạo sự tin tƣởng cho khách hàng. Công ty cũng chú trọng trong việc nghiên cứu và cho ra các sản phẩm mới nhằm đáp ứng thị trƣờng ngày càng cao. Dây chuyền công nghệ cũng luôn đƣợc bảo dƣỡng định kỳ nhằm đảm bảo sản xuất không gặp sự cố để dẫn đến thiếu sản phẩm cung ứng ra thị trƣờng. Tất cả những yếu tố trên không trực tiếp tác động đến kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty, nhƣng nó cũng góp không ít trong việc thúc đẩy thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm.  Nhân sự Công ty đẩy mạnh các hoạt động đào tạo và bồi dƣỡng, đặc biết nắm bắt các yêu cầu về kỹ năng tác nghiệp đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. Kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn việc đào tạo của công ty đƣợc thực hiện nhƣ Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 48 - Đào tạo nhân viên mới: Sau khi đƣợc tuyển dụng nhân viên mới sẽ đƣợc công ty tổ chức đào tạo để lắm rõ các quy định lao động, trách nhiệm quyền hạn đƣợc giao, phƣơng pháp và kỹ năng thực hiện công viêc ISO 9001. - Đào tạo thƣờng xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của công ty, năng lực, trình độ cán bộ mức độ gắn bó với công ty, công ty vạch ra mức độ đào tạo cử đi đào tạo hay đào tạo tại chỗ. Việc đào tạo cán bộ, công nhân việc của công ty nó không trực tiếp thúc đẩy kết quả tiêu thụ sản phẩm mà gián tiếp nhằm thúc đẩy kết quả tiêu thụ, trình độ cán bộ công nhân viêc cao sẽ giảm chi phí và vận hành dây chuyền tốt hơn sẽ cho ra sản phẩm chất lƣợng cao hơn và giá thành dẻ hơn sẽ tiêu thụ dễ hơn.  Tài chính Trong những năm gần đây công ty luôn phân bổ một lƣợng không nhỏ cho việc xúc tiến bán của doanh nghiệp. Các chƣờng trình quảng cáo trên ti vi hay các chƣơng trình khuyến mại. Để nhằm thúc đầy mạnh tiêu thụ thì công ty đừa ra chính sách hỗ trợ tài chính cho các nhà phân phối để quay vòng vốn, có đƣợc hàng cung cấp cho thị trƣờng kịp thời không gây khan hiếm hàng trên thị trƣờng. Hỗ trợ tài chính cũng làm cho các nhà phân phối tin tƣởng và trở thành những nhà phân phối trung thành với công ty, tạo sự tin tƣởng. Công ty cũng cải cách các thủ tục thanh toán nhanh gọn tạo sự thuận tiện trong việc giao dịch nhanh hơn, không làm mất thời gian của khách hàng. 2.4.3 Nhận xét đánh giá từ các kết quả phân tích môi trƣờng bên trong Bảng 2.19 Bảng phân tích điểm mạnh và điểm yếu của môi trƣờng bên trong Yếu tố môi trƣờng kinh doanh Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) Ban lãnh đạo - Có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý. - Có uy tín lâu năm trên thƣơng trƣờng, đặc biệt trong ngành sản xuất xi măng. - Trình độ đội ngũ giúp việc cho giám đốc chƣa cao. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 49 Marketing Nghiên cứu thị trƣờng Chƣa có phòng marketing, công tác nghiên cứu thị trƣờng và phân khúc thị trƣờng còn kém. Sản phẩm - Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001-2000 - Chất lƣợng cao, luôn đảm bảo. Giá - Giá bán tại nhà máy rất hợp lý. - Không quản lý đƣợc giá bán trên thị trƣờng. Phân phối - Công tác giao nhận nhanh chóng. - Hệ thống phân phối còn hạn chế. Xúc tiến bán - Tham gia nhiều hội chợ triển làm trong nƣớc. - Tổ chức hội nghị khách hàng năm. - Kinh phí dành cho xúc tiến bán còn hạn chế. - Các chƣơng trình quảng cáo còn ít trên các phƣơng tiện truyền thông. [Nguồn: Tác giả tổng hợp] 2.5 Phân tích các nhân tố bên ngoài ảnh hƣởng tới kết quả tiêu thụ 2.5.1 Khách hàng Mức độ quan trọng của khách hàng đối với doanh nghiệp là sự sống còn, đến mức doanh nghiệp cần phải thành lập các nhóm nghiên cứu “hành vi ngƣời tiêu dùng” để biết họ đang nghĩ gì và sẽ quyết định gì. Hiện nay, Công ty chủ yếu cung ứng sản phẩm xi măng của mình thông qua nhà phân phối chính của Công ty, các nhà phân phối trực tiếp cung ứng sản phẩm đến các đại lý và ngƣời tiêu dùng. Số lƣợng các nhà phân phối chính thức và các đại lý của Công ty hiện này có gần 200 nhà phân phối và đại lý. Doanh thu của Công ty phụ thuộc vào các nhà phân phối. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 50 Đặc điểm của các nhà phân phối của Công ty là tất cả những nhà phân phối của Công ty đều là những công ty có tiềm lực mạnh về tài chính, có kinh nghiệm trong buôn bán vật liệu xây dựng, có mối quan hệ sâu rộng trong xã hội. Mối quan hệ giữa nhà phân phối và Công ty là mối quan hệ mật thiết hai bên đều có lợi, nhà phân phối thì quan tâm đến chính sách xúc tiến bán của Công ty nhƣ hỗ trợ thanh toán, chiết khấu, khuyến mại và hỗ trợ giá bán tại các khu vực khác nhau. Còn công ty thì quan tâm đến doanh số bán, thị phân và doanh thu bán hàng của Công ty. 2.5.2 Đối thủ cạnh tranh Hiện nay, nền kinh tế nhanh việc đô thị hóa ngày càng cao đời sống nhân nhân dân ngày càng đƣợc nâng cao, nên chất lƣợng cuộc sống đƣợc cải thiện, nhu cầu về một cuộc sống tốt hơn ngày càng cao. Do vậy, các khu trung cƣ cao cấp phát triển mạnh, đƣởng xá giao thông đƣợc mở rộng kéo theo ngành xi măng phát triển mạnh mẽ nhiều doanh nghiệp nhẩy vào sản xuất xi măng. Nhƣ vậy càng nhiều nhà máy xi măng thì có sự cạnh tranh khống liệt về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. Do Công ty xi măng Bút Sơn thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam, nên đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Công ty là các doanh nghiệp sản xuất xi măng quốc doanh, họ có lợi thế về giá sản phẩm thấp nhƣng chất lƣợng của sản phẩm không cao, thƣơng hiệu của sản phẩm chƣa đƣợc nhiều chủ đầu tƣ biết đến. Thế mạnh của Công ty là đã có thƣơng mạnh trên thị trƣờng, đƣợc nhiều nhà đầu tƣ biết đến và tin dùng. 2.5.3 Môi trƣờng vĩ mô  Môi trƣờng kinh tế Ngành xi măng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam do Việt Nam đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế và kiến trúc xã hội. Triển vọng tăng trƣởng của ngành xây dựng là nhân tố hỗ trợ tích cực cho ngành xi măng phát triển. Tốc độ đô thị hóa nhanh trung bình khoảng 30% – 33% năm, cùng với việc phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng dẫn đến tốc độ tăng trƣởng của ngành công nghiệp xây dựng thƣờng lớn hơn tốc độ tăng trƣởng của nền kinh tế. Trong đó nganh xi măng duy trì tốc độ tăng trƣởng ổn định hơn và dự kiến ở mức trên 11% năm từ nay đến năm 2015. Trong những năm qua , Việt Nam cũng là nƣớc thu hút lớn lƣợng vốn FDI . Vốn FDI cam kết tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp – chiếm 60% tổng vốn cam kết. Do vậy, việc tiếp tục giải ngân các dự án đầu tƣ và những dự án Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 51 đầu tƣu dài hạn sẽ góp phần đáng kể vào tốc độ tăng trƣởng chung của ngành công xây dựng. Từ năm 2007 đến nay tỷ lệ lạm phát tăng mạnh, các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động dẫn đến các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng để phục vụ cho mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất…Chính sách lãi suất của nhà nƣớc ảnh hƣởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm của Công ty.  Môi trƣờng chính trị - pháp lý Các yếu tố về chính trị và pháp luật cũng có tác động lớn đến mức độ thuận lợi và khó khăn của môi trƣờng. Các công ty hoạt động phải tuân theo các quy định của chính phủ về giá nhân công, đóng thếu, quảng cáo, nơi đặt nhà máy và bảo vệ môi trƣờng….Những quy định này có thể là mối đe dọa hoặc là cơ hội với doanh nghiệp. Do chủ chƣơng của Chính phủ là làm đƣờng bê tông xi măng, Thủ tƣớng Chính phủ đã phê duyệt dự án đƣờng cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa với tổng mức đầu tƣ 32.000 tỷ đồng (tƣơng đƣơng gần 2USD), chủ chƣơng Chính phủ là đúng do các nƣớc đƣờng bê tông chiếm 40% - 60% nhƣng hiện hay ở Việt Nam chỉ chiếm 2%, đây cũng là cơ hội rất lớn cho ngành sản xuất xi măng tiêu thụ mạnh và xi măng Bút Sơn nói riêng. Đối với ngành sản xuất vật liệu xây dƣng và riêng ngành xi măng là một trong những ngành có ảnh hƣởng rất lớn đến nền kinh tế thế giơi đƣợc nhà nƣơc hết sức quan tâm. Với đà phát triển nhƣ hiện nay, ngành xi măng đã cố gắng đáp ứng nhu cầu cho các công trình.  Môi trƣờng văn hóa – xã hội Khi thu nhập của ngƣời dân đƣợc cải thiện, chất lƣợng của cuộc sống đƣợc nâng lên thì nhu cầu chất lƣợng cuộc sống đƣợc chú trọng hơn. Để đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dân, các chủ đầu tƣ đã đầu tƣ các khu đô thị hiện đại, các khu biệt thự cao cấp để đạp ứng nhu cầu này. Khi những khu đô thị mọc lên nhƣ nấm thì nguyên vật liệu cung cấp cho các công trình ngày càng lớn và xi măng cũng lằm trong đó. Các dự án mọc lên thì lƣợng tiêu thụ xi măng cũng ngày càng tăng mạnh, đây cũng là cơ hội cho các Công ty sản xuất xi măng tiêu thụ vào thị trƣờng và Công ty xi măng Bút Sơn cũng nằm trong đó. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 52  Môi trƣờng công nghệ Công nghệ là một yếu tố rất quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn của khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Sự phát triển của khoa học công nghệ tạo ra một bƣớc đột phá mới đồng thời cũng là mối đe dọa đối với những doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại. Môi trƣờng công nghệ ở Việt Nam đang có sự biến đổi mạnh mẽ, xu hƣớng chuyển giao công nghệ từ nƣớc ngoài về là phổ biến, có nhiều lĩnh vực công nghệ có ảnh hƣởng nhƣ công nghệ cơ khí, tự động hóa xí nghiệp….Một mặt giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và tiết kiệm đƣợc các chi phí do tổn hao và giảm đƣợc ôi nhiễm môi trƣờng. Mặt khác buộc các doanh nghiệp phải có biện pháp nhập khẩu và thực hiện vận hành sử dụng một cách hiệu quả hơn.  Môi trƣờng nhân khẩu Dân số và cơ cấu dân số cũng tác động đến sự phát triển của ngành sản xuất xi măng. Với dân số nƣớc ta hiện nay gân 90 triệu ngƣời tỷ lệ tăng bình quân gần 1,4%. Điều này sẽ tăng quy mô của thị trƣờng ngành sản xuất xi măng. Việt Nam cơ cấu 70% dân số ở độ tuổi dƣới 35 tuổi, cùng với tốc độ đô thị hóa tăng trung bình khoảng 30 – 33 %, nhu cầu về nhà ở vẫn đƣợc xác định sẽ tăng trong những năm tới. Tình trạng xuống cấp các cơ sở hạ tầng cũng đòi hỏi nhiều sự đầu tƣ và cải thiện. Do vậy lƣợng xi măng tiêu thụ vào thị trƣờng này cũng không ít, nhân tố này cũng tác động mạnh đến sức tiêu thụ của Công ty. Sự phát triển kinh tế tất yếu sẽ dẫn tới sự dịch chuyển một bộ phận dân cƣ từ vùng lân cận về các đô thị lớn nhƣ Hà Nội một cách nhanh chóng. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh làm tăng số lƣợng khách hàng, đặc biệt vừa rồi Quốc hội đã phê duyệt việc sát nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của Vĩnh Phúc và ba xã của Hòa Bình vào Hà Nội cũng sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp có thể đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của mình.  Môi trƣờng tự nhiên Đối với ngành sản xuất xi măng thì nguyên liệu đầu vào chủ yếu là đá vôi, đất sét và than. Do đá vối và sét là nguyên liệu có sẵn tại nơi công ty đặt, còn nguyên liệu than thì mua của ngành than Việt Nam. Do đó tình hình sản xuất của công ty phụ thuộc vào không ít vào ngành sản xuất này. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 53 Trong những năm qua do ảnh hƣởng của nhiều sự kiện chính trị thế giới tác động đến nền kình tế nói chung và biến động đến thị trƣờng nguyên vật liệu nói riêng, giá nguyên vật liệu tăng không ổn định đã ảnh hƣởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số yếu tố khác cũng ảnh hƣởng trực tiếp đến nguyên vật liệu ngành xi măng là do ngành than đã ký các hợp đồng xuất khẩu và bán cho ngành điện cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến nguyên liệu cung cấp cho sản xuất. 2.5.4 Nhận xét đánh giá từ các kết quả phân tích môi trƣờng bên ngoài Bảng 2.20 Bảng tổng hợp phân tích cơ hội và đe dọa Các yếu tố bên ngoài Cơ hội (O) Đe dọa (T) Môi trƣờng vĩ mô Kinh tế - Nên kinh tế tăng trƣởng ổn định. - Các dự án đầu tƣ nhà thu nhập thấp tăng mạnh - Lạm phát tăng cao, các dự án không có tiền đầu tƣ. Chính trị và pháp luật - Chính trị Việt Nam ổn định là môi trƣờng tốt cho việc đầu tƣ lâu dài. - Chính sách hỗ trợ mua nhà có thu nhập thấp của Chính phủ. - Hệ thống pháp luật còn nhiều hạn chế. Công nghệ - Chuyển giao công nghệ mới từ nƣớc ngoài làm tăng năng suất, giảm đƣợc chi phí. Văn hóa xã hội - Ngƣời dân ngày càng ƣa chuộng các khu đô thị tiện nghi, sang trọng Nhân khẩu - Số dân đông nên quy mô thị trƣờng lớn Môi trƣờng tự nhiên - Một phần nguyên liệu đƣợc nhập khẩu từ nƣớc ngoài. - Lƣợng xi măng nhập lậu Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 54 tăng mạnh. Khách hàng - Nhiều khu vực thị trƣờng tiềm năng. - Yêu cầu chất lƣợng sản phẩm ngày càng tốt hơn. Đối thủ cạnh tranh - Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh lớn nhỏ. - Cạnh tranh không lành mạnh [Nguồn: Tác giả tổng hợp] 2.6 Đánh giá chung kết quả tiêu thụ và nhân tố ảnh hƣởng  Điểm tốt - Doanh thu các loại sản phẩm của Công ty đều tăng - Theo loại hình thức phân phối thì bán hàng gián tiếp vẫn chiếm tỷ lệ cáo và đem lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp. - Theo khu vực địa lý thì doanh thu tại 2 thành Phố là Hà Nội và Hà Nam tăng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu. - Chất lƣợng sản phẩm đạt mức cao đƣợc ngƣời tiêu dùng bầu chọn là hàng Việt Nam chất lƣợng cao trong nhiều năm liền. - Mức giá các sản phẩm của Công ty tƣơng đối hợp lý, có lợi thế trong cạnh tranh. - Doanh thu ở các thị trƣờng truyền thống đƣợc giữ vững và tăng trƣởng do Công ty đã tạo đƣợc uy tín đối với các bạn hàng truyền thống.  Điểm chƣa tốt - Công tác nghiên cứu thị trƣờng chƣa đƣợc chú trọng, vẫn mang tính bị động hoặc chƣa nghiên cứu. - Chính sách xúc tiến bán của Công ty còn ít, chƣa chú trọng vào công tác xúc tiến bán. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 55 PHẦN 3 THIẾT KẾ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG 3.1 Chiến lƣợc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới 3.1.1 Xu hƣớng phát triển của ngành xi măng trong thời gian tới - Dự báo xi măng tới năm 2020 (trích Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều chính phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020 ) Bảng 3.1 Dự báo xi măng Việt Nam tới năm 2020 ĐVT: Triệu tấn Năm Mức dao động Mức trung bình 2005 27,5 - 30,5 29 2010 42,2 - 51,4 46,8 2015 59,5 - 65,6 62,5 2020 68 - 70 - Ngành xi măng Việt Nam cần đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm xi măng để đảm bảo cân đối nhu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, về chất lƣợng sản phẩm phải đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn chất lƣợng theo tiêu chuẩn của các nƣớc tiên tiến trên thế giới, đồng thời với việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trƣờng. - Ƣu tiên phát triển các dự án xi măng tại các tỉnh phía Nam trong thời gian tới là hợp lý và tránh đƣợc sự mất cân đối về cung cầu xi măng giữa các vùng miền, giảm chi phí vận tải. - Đầu tƣ xây dựng nhà xƣởng hiện đại, đổi mới thiết bị, nhập khẩu và chuyển giao công nghệ theo hƣớng phải tiếp cận với công nghệ cao nhằm nâng cao nâng cao chất lƣợng sản phẩm, năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 56 - Đầu tƣ cho việc nghiên cứu ra các sản phẩm mới nhăm đáp ừng nhu cầu ngày càng cao của các công trình. - Đẩy mạnh xúc tiến thị trƣờng nhƣ: Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành sản xuất xi măng mở các văn phòng đại diện, chi nhánh, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm và trung tâm xúc tiến thƣơng mại tại nƣớc ngoài. - Tăng cƣờng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh , lao động có tay nghề cao cho ngành sản xuất xi măng, khắc phục tình trạng tranh danh lao động có tay nghề cao ở một số doanh nghiệp xi măng lớn. 3.1.2 Mục tiêu chiến lƣợc của công ty trong những năm tới - Phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giữ vững và củng cố vị trí doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất xi măng Việt Nam. - Có phƣơng hƣớng đầu tƣ hợp lý để nhập khẩu công nghệ đƣa ra các dây chuyền sản xuất hiện đại đáp ứng nhu cầu các sản phẩm chất lƣợng cao, thỏa mãn khách hàng. - Mở rộng thị trƣờng trong nƣớc, tằng quy mô về sản lƣợng và chất lƣợng, đủ sức cạnh tranh với hàng lậu với việc phát triển hơn nữa thƣơng hiệu và hạ giá thành cho phù hợp với nhu cầu. - Tăng phần trăm tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu nhằm phát triển vốn tự có, giảm bớt vốn đi vay nhằm giảm chi phí và chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. - Các tiêu chí (nguồn từ báo cáo định hƣớng phát triển công ty xi măng Bút Sơn ) + Sản lƣợng tiêu thụ sản phẩm mỗi năm phấn đấu tằng trên 20% + Tổng doanh thu phấn đấu năm 2015 là 2.500 tỷ đồng trở lên + Thu nhập bình quân mỗi năm tăng 15% trở lên + Lao động duy trì bình quân 1400 – 1500 ngƣời. 3.2 Biện pháp 1: Tổ chức chƣơng trình Hội nghị khách hàng hàng năm giữa các nhà phân phối của Công ty 3.2.1 Căn cứ giải pháp - Căn cứ vào phần phân tích ở phần 2 - Căn cứ vào tình hình thực tế và xu hƣớng phát triển của Công ty - Căn cứ vào lợi ích của hai bên 3.2.2 Mục tiêu của biện pháp - Giao lƣu gặp gỡ giữa các nhà phân phối nhằm thắt chặt mối quan hệ. - Cùng với nhà phân phối bàn về một số chính sách phân phối của Công ty. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 57 - Thông qua các đại lý để tìm hiểu nhu cầu mong muốn của khách hàng. 3.2.3 Nội dung của biện pháp Đối tƣợng -Tất cả các thành viên của các nhà phân phối trong cả nƣớc. Thông báo - Công ty có chính sách hỗ trợ đi lại cho các thành viên: 2 triệu/nhà phân phối - Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm. - Gửi thƣ mời tới tất cả các nhà phân phối của Công ty trƣớc ngày 20/10/2011 - Trƣớc thời gian diễn ra buổi họp mặt một tuần và ba ngày thì phải có một cuộc điện thoại nhắc nhở về buổi họp mặt. Yêu cầu Các thành viên đến họp phải tuân thủ các quy định sau - Đến đúng giờ của ban tổ chức - Tôn trọng sự chỉ đạo của ban tổ chức trong suốt thời gian diễn ra buổi họp mặt - Mang theo giấy mời. - Các thành viên tham gia cần đăng ký với ban tổ chức trƣớc ngày 29/10/2011 Đia điểm: Khách sạn Horision, địa chỉ 75- Đƣờng Cát linh- HN Thời gian: 8h đến 12h ngày 1-11-2011 Bên Công ty bao gồm các thành viên - Ban giám đốc: Giám đốc Công ty, Phó giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh. - Các trƣởng phòng: Tài chính kế toán, kinh doanh, tổ chức hành chính. - Ba nhân viên trong công ty chuẩn bị tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn. Ban tổ chức gồm 6 nhân viên của Công ty Nhiệm vụ của ban tổ chức là lập kế hoạch, bàn bạc, thống nhất và điều hành và duy trì trong quá trình cuộc họp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Ban hậu cần: Các nhân viên của khách sạn Nhiệm vụ: Chuẩn bị vật dụng cần thiết cho buổi lễ. Chuẩn bị bữa trƣa, nghe theo sự chỉ đạo của ban tổ chức. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 58 Ban thanh toán: Hai nhân viên của phòng tài chính kế toán Nhiệm vụ: Lập danh sách khách mời đến tham dự Thanh toán, ghi lại các khoản chi tiêu, lấy hóa đơn Báo cáo trƣởng ban tổ chức sau buổi lễ. Bảng 3.2 Nội dung buổi họp mặt Thời gian Nội dung 7h30 – 8h00 Tiếp tân đón khách, gắn bảng tên và hoa, hƣớng dẫn khách chỗ ngồi nơi tiệc trà nhẹ chào mừng khách hàng. Mọi ngƣời tập trung và ổn định vị trí trong phòng họp. 8h00 - 8h15 Mở màn với tiếc mục múa của Vũ đoàn Bông Sen trong trang phục bale trắng nhảy nhạc valse tạo bầu không khí sôi nổi .Bắn pháo hoa chào mừng Ban tổ chức và Quý khách mời. Giám đốc Công ty lên phát biểu cảm ơn sự góp mặt của các thành viên đã đến tham gia buổi lễ và nêu một số nguyên nhân tổ chức buổi lễ. 8h15-8h40 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh lên trình bầy về các kết quả hoạt động tiêu thụ các sản phẩm đã đạt đƣợc trong năm 2010 và một số tháng đầu năm 2011, một số nguyên nhân lý giải và xu hƣớng dự báo trong tƣơng lai. 8h40-9h00 Trƣởng phòng tài chính kế toán lên trình bầy về các kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu lợi nhuận, tình hình tài chính. 9h00-9h30 Trƣởng phòng kinh doanh lên trình bày chiến lƣợc sắp tới nhƣ: chính sách sản phẩm mới, chính sách truyền thông marketing và marketing, một số chỉ tiêu cần đạt đƣợc trong năm 2011. 9h30-10h00 Đại diện của ba nhà phân phối có doanh số bán hàng cao nhất trong năm 2010 lên phát biểu về: một số thành tích đạt đƣợc, phản hồi của khách hàng, các kinh nghiệm có đƣợc. 10h00- 11h00 Các nhà phân phối hỏi ban lãnh đạo các vấn đề còn thắc mắc về chính sách cũ cũng nhƣ các chiến lƣợc sắp tới, nêu ra ý kiến về giá, chiết khấu của sản phẩm và đề xuất với Công ty. 11h00- 11h30 Mời các thành viên dự bữa tiệc, Tiệc Buffet 24 11h30- 12h00 Giao lƣu văn nghệ giữa thành viên Công ty với các nhà phân phối cùng với biểu diễn văn nghệ chuyên nghiệp với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng. 12h00 Bế mạc chƣơng trình – Kết thúc buổi họp mặt. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 59 3.2.4 Ƣớc tính chi phí và hiệu quả dự kiến Ƣớc tính chi phí Công ty hiện có 200 nhà phân phối, đại lý. Với mỗi nhà phân phối, đại lý cử 2 ngƣời thì dự kiến là 400 ngƣời. Nhƣ vậy ta có thể tính các chi phi nhƣ sau: Bảng 3.3 Dự tính chi phí Đvt: đồng stt Tên chi phí Đơn giá Số lƣợng Chi phí 1 Gửi thƣ mời 2.000 200 nhà phân phối 400.000 2 Gọi điện mời 1.5 /phút 500.000 3 Thuê phòng họp 30.000.000 1 phòng/ ngày 30.000.000 4 Ăn uống bữa tiệc 300.000 400 suất 120.000.000 5 Xăng xe và lái xe 5.000.000 3 xe 15.000.000 6 Thƣởng nhân viên 3.000.000 20 ngƣời 60.000.000 7 Hỗ trợ đi lại nhà phân phối 500.000 200 nhà phân phối 100.000.000 8 Khác 20.000.000 Tổng 345.900.000 [Nguồn: Tác giả tổng hợp] Hiệu quả dự kiến - Thể hiện sự khích lệ quan tâm đến các nhà phân phối - Tạo mối quan hệ với nhà phân phối, đồng thời tạo điều kiện các nhà phân phối có cơ hội giao lƣu học hỏi kinh nghiệm của nhà phân phối khác. - Các hoạt động tổ chức họp giữa các nhà phân phối và đại lý có thể cho Công ty biết đƣợc tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty, chất lƣợng của sản phẩm theo ý kiến của khách hàng và những kiến nghị của khách hàng sẽ đƣợc phản ánh lên Công ty để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 60 Bảng 3.4 Bảng kết quả và hiệu quả của biện pháp 2 ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Giá trị 1. Doanh thu tăng thêm do tổ chức hội nghị khách hàng là 3 % 42.938 2. Giá vốn hàng bán tăng thêm (bằng 70% doanh thu) 30.057 3. Lợi nhuận gộp tăng thêm (3 = 1 - 2) 12.881 4. Tổng chi phí của biện pháp 345,9 5. Lợi nhuận tăng thêm (5 = 3 - 4) 12.535,1 [Nguồn: Tác giả tổng hợp] 3.3 Biện pháp 2: Xây dựng chƣơng trình khuyến mại cho công ty. Đối với công ty cổ phần xi măng Bút Sơn từ trƣớc tới nay chƣa thực sự chú trọng đến khuyến mãi, e-marketing….Vì vậy biện pháp tiếp theo sẽ là xây dựng một chƣơng trình khuyến mãi dành cho nhà phân phối. 3.3.1 Mục tiêu - Tăng doanh số 7% trong thời gian khuyến mại - Tăng mƣc độ hiểu biết đến sản phẩm của công ty. - Thu hút sự chú ý của các dự án mới, các tổ chức… 3.3.2 Căn cứ biện pháp - Hiện tại công ty chƣa có chƣơng trình khuyến mại nào để kích cầu. - Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thị trƣờng đƣợc phân tích ở phần 2.5 - Căn cứ vào thị trƣờng tiêu thụ hiện nay. - Căn cứ vào thực trang Công ty đang tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cho dây chuyền 2. 3.3.3 Nội dung của biện pháp Chƣơng trình khuyến mại: khuyến mại cho nhà phân phối mua sản phẩm - Thời gian khuyến mại kéo dài trong vòng 1 tháng - Phạm vi đƣợc áp dụng: Trong phạp vi khu vực phía Bắc. - Trong thời gian trên khách hàng đến mua sản phẩm của Công ty sẽ đƣợc khuyến mại 50.000 đồng/tấn đối với tất cả sản phẩm xi măng của Công ty. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 61 3.3.4 Ƣớc tính chi phí và hiệu quả Do có chƣơng trình khuyến mại nên ƣớc tính doanh thu sẽ tăng thêm 7% so với năm trƣớc. Vậy tổng doanh thu tăng thêm là: 1.431.265 x 7% = 100.188,55triệu đồng Chi phí cho khuyến mại là 8% doanh thu, tổng chi phí khuyến mại trong 1 tháng là: 100.188,55 x 8% = 8.015,1 triệu đồng Bảng 3.5 Bảng kết quả và hiệu quả của biện pháp 2 ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Giá trị 1. Doanh thu tăng thêm do có khuyến mại là 7% 100.188,55 2. Giá vốn hàng bán tăng thêm (bằng 70% doanh thu) 70.131,1 3. Lợi nhuận gộp (3 = 1 - 2) 30.057,45 4. Tổng chi phí của biện pháp 8.190,55 5. Lợi nhuận tăng thêm (5 = 3 - 4) 21.866,9 [Nguồn: Tác giả tổng hợp] - Quảng bá đƣợc hình ảnh của Công ty thông qua trang website của Công ty. - Lợi nhuận trƣớc thuế thu đƣợc từ biện pháp này cao 21.866.900.000 đồng. - Giúp Công ty có thêm một chƣơng trình khuyến mại nhằm để kích cầu. 3.4 Tổng hợp hiệu quả các biện pháp Chƣơng 3 của em đã trình bày một số biện pháp của em nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, nhằm thâm nhập thị trƣờng của sản phẩm xi măng của Công ty xi măng Bút Sơn. Trong hai biện pháp trên, biện pháp có tên “Nghiên cứu thị trƣờng & xây dựng tiêu chí lựa chọn thị trƣờng mục tiêu cho sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn”. Biện pháp hai có tên “Xây dựng chƣơng trình khuyến mại và xây dựng lại trang website của Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn”. Các biện pháp này đều dựa trên cơ sở và tận dụng các cơ hội hiện có để khắc phục các điểm yếu của Công ty, giúp Công ty chiếm lĩnh thị trƣờng tốt hơn. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 62 Các biện pháp trên đều liên quan tới kế hoạch thâm nhập thị trƣờng và các chƣơng trình xúc tiến bán. Biện pháp này dựa trên nền tảng chung đó là sử dụng các sản phẩm hiện có của Công ty để thâm nhập tời các thị trƣờng mới, mà tại đó sản phẩm của Công ty đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. Bảng 3.6 Tổng hợp kết quả của các biện pháp ĐVT: Triệu đồng Biện pháp Doanh thu tằng thêm do biện pháp Giá vốn hàng bán Chi phí của biện pháp Lợi nhuận tăng thêm do biện pháp 1 2 3 4 = 1- 2 - 3 Biện pháp 1 42.938 30.057 345,9 12.535,1 Biện pháp 2 100.188,55 70.131,1 8.190,55 21.866,9 Tổng cộng: 143.126,55 100.188,1 8.536,45 34.402 [Nguồn: Tác giả tổng hợp] Kết quả mà các biện pháp mang lại: Doanh thu tăng thêm 143.126,55 triệu đồng (tỷ lệ tăng tƣơng đƣơng là 10% so với năm trƣơc ) lợi nhuận tăng thêm do các biện pháp này mang lại là 34.402 triệu đồng (tƣơng đƣơng 24,03% doanh thu ). Nhƣ vậy áp dụng các biện pháp nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn đã đạt đƣợc mức tăng trƣởng đột phá, khẳng định vị thế của Công ty trên thị trƣờng xi măng Việt Nam. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 63 KẾT LUẬN Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay, sự xuất hiện của ngày càng nhiều nhà cung cấp đã làm cho công tác tiêu thụ sản phẩm của mỗi doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn, nên việc nâng cao kết quả tiêu thụ của sản phẩm luôn cần thiết, việc sản phẩm tung ra thị trƣờng có đƣợc chấp nhận, tiêu thụ mạnh hay không là một vấn đề tối quan trọng, nó ảnh hƣởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn cũng vậy, vai trò tiêu thụ sản phẩm là hết sức quan trọng, nó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Công ty vừa đƣa vào vận hành dây chuyền 2, nên việc tìm kiếm thị trƣờng cho dây chuyền này là hết sức quan trọng đối với Công ty. Do vậy việc chọn đề tài tốt nghiệp xuất phát từ việc nhận thức tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nền kinh tế thị trƣờng, đặc biệt là giai đoạn cạnh tranh và hội nhập nền kinh tế thế giời. Trong khuân khổ của đồ án này, em đã tiến hành phân tích các biến động của kết quả tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây. Phân tích chi tiết kết quả theo từng loại sản phẩm, theo khu vực địa lý, theo đối tƣợng khách hàng và so sánh kết quả này với các đối thủ cạnh tranh…Từ đó nêu ra các nguyên nhân và thực trang để có phƣơng hƣớng giải quyết. Bên cạnh đó từ việc phân tích các yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài doanh nghiệp tác động lên kết quả tiêu thụ, nêu lên các điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp cũng nhƣ các cơ hội hay nguy cơ từ môi trƣờng bên ngoài. Từ việc phân tích này em đã nêu lên đƣợc một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu và tim hiểu. Song do trình độ và khả năng va thời gian có hạn nên bản đồ án tốt nghiệp này không tránh khỏi sai sót em rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo của các thầy cô giáo để bản đồ án tốt nghiệp hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô trong Khoa Kinh tế và Quản lý Trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội, các cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn, đặc biệt là thầy Nguyễn Tiến Dũng đã tận tình hƣớng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tiến Dũng và Ngô Trần Ánh (2006), Đề cương và các quy định về đồ án tốt nghiệp, Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nộ [2] PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm (2007), Giáo trình Nghiên cứu marketing, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 399 tr [3] Ngô Trần Ánh (2009), Bài giảng Quản trị marketing 1, Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 82tr [4] Ngô Trần Ánh (2009), Bài giảng Qquản trị marketing 2, Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 125tr [5] Philip Kotler (bản dịch 2003), Quản trị marketing, NXB Thống kê, dịch bởi P.Thắng, 867 tr [6] Philip Kotler (bản dịch 2007), Marketing Căn bản, NXB Lao động – Xã hội, 584tr [7] Lê Thị Phƣơng Hiệp (2006), Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, 127 tr [8] GS.TS Trần Minh Đạo (2008), Giáo trình Marketing căn bản, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 307tr. [9] PGS.TS. Trƣơng Đình Chiến (2010), Giáo trình Quản trị marketing, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 548tr. [10] Phan Văn Thanh (2010), Bài giảng Truyền thông marketing, Khoa Kinh tế và Quản Lý, Đại học Bách khoa Hà Nội. [11] Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn, (2008 - 2009), Tài liệu nội bộ, gồm có : Báo cáo kết quả kinh doanh 2008, 2009 – Phóng Tài chính Kế toán Bảng cân đối kế toán 2008, 2009 – Phòng Tài chính Kế toán Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 65 PHỤ LỤC Phụ lục 1. Bảng câu hỏi PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Chào anh (chị)! Tôi là Nguyễn Văn Hải sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi đang làm đồ án tốt nghiệp về đề tài “Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xi măng Bút Sơn”. Xin đƣợc làm phiền anh (chị) ít chút thời gian trả lời những câu hỏi dƣới đây. Tôi xin hứa câu trả lời của anh (chị) chỉ phục vụ cho nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác. A. Phần câu hỏi Câu 1. Khi lựa chọn sản phẩm xi măng để bán anh (chị) quan tâm đến yếu tố nào sau đây? Tiêu chí Rất không quan tâm Không quan tâm Không có ý kiến Quan tâm Rất quan tâm Chất lƣợng sản phẩm 1 2 3 4 5 Hình thức phân phối 1 2 3 4 5 Mức giá bán 1 2 3 4 5 Hình thức khuyến mại 1 2 3 4 5 Chiết khấu 1 2 3 4 5 Hỗ trợ thanh toán 1 2 3 4 5 Hỗ trợ chi phí vận chuyển 1 2 3 4 5 Câu 2. Theo anh (chị) giá bán xi măng của công ty xi măng Bút Sơn so với các hãng xi măng khác nhƣ thế nào? Tiêu chí Giá rất đắt Giá đắt Giá bình thƣờng Giá rẻ Giá rất rẻ Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 66 Câu 3. Theo anh (chị) Công ty xi măng Bút Sơn có chiết khấu bán hàng so với các hãng xi măng khác nhƣ thế nào? Tiêu chí Không có chiết khấu Chiết khấu ít Chiết khấu bình thƣờng Chiết khấu nhiều Chiết khấu rất nhiều Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 Câu 4. Theo anh (chị) Công ty xi măng Bút Sơn có hỗ trợ thanh toán so với các hãng xi măng khác không? Tiêu chí Không hỗ trợ thanh toán Hỗ trợ thanh toán ít Hỗ trợ thanh toán bình thƣờng Hỗ trợ thanh toán nhiều Hỗ trợ thanh toán rất nhiều Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 Câu 5. Theo anh (chị) xi măng Bút Sơn có khuyến mại nhƣ thế nào so với các thƣơng hiệu xi măng khác? Tiêu chí Không có khuyến mại Khuyến mại ít Khuyến mại bình thƣờng Khuyến mại nhiều Khuyến mại rất nhiều Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 67 Câu 6. Theo anh (chi) Công ty xi măng Bút Sơn hỗ trợ chi phí vận chuyển so với các hãng xi măng khác nhƣ thế nào? Tiêu chí Không hỗ trợ CP vận chuyển Hỗ trợ CP vận chuyển ít Hỗ trợ CP vận chuyển bình thƣờng Hỗ trợ CP vận chuyển nhiều Hỗ trợ CP vận chuyển rất nhiều Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 Câu 7. Theo anh (chị) xi măng Bút Sơn giao hàng so với các hãng xi măng khác nhƣ thế nào? Tiêu chí Rất chậm Chậm Bình thƣờng Nhanh Rất nhanh Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 Câu 8. Anh (chị) có đánh giá gì thêm? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Câu 9. Anh (chị) có ý kiến đóng góp gì giúp hoàn thiện chính sách bán hàng và marketing của công ty? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… B. Thông tin về khách hàng Họ và tên khách hàng:…………………………………………………………………………………. Địa chỉ khách hàng :…………………………………………………………………………………. Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………............................... Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh (chị)! Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 68 Phụ lục 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2008 Mẫu số B 01 - DN Đơn vị tính: VNĐ STT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/12/2008 31/12/2007 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2.267.581.492.558 650.372.916.427 I- Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 126.105.702.323 109.337.480.594 1. Tiền 111 3 126.105.702.323 109.337.480.594 II- Các khoản Đ.tƣ tài chính ngắn hạn 120 - - III- Các khoản phải thu ngắn hạn 130 222.032.427.135 216.316.814.467 1. Phải thu khách hàng 131 51.852.746.824 16.648.176.553 2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 164.084.994.749 178.832.934.549 3. Các khoản phải thu khác 135 6.776.310.459 20.938.253.263 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (681.624.897) (102.549.898) IV- Hàng tồn kho 140 1.896.836.071.967 313.287.655.811 1. Hàng tồn kho 141 4 1.896.836.071.967 313.287.655.811 V- Tài sản ngắn hạn khác 150 22.607.291.133 11.430.965.555 1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151 - - 2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152 21.971.211.133 10.719.930.555 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 636.080.000 711.035.000 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.918.901.666.691 1.695.402.666.011 I Các khoản phải thu dài hạn 210 67.800.000 4.021.910.550 1. Phải thu dài hạn khác 218 67.800.000 4.021.910.550 II Tài sản cố định 220 1.883.221.608.505 1.674.358.706.351 1. Tài sản cố định hữu hình 221 5 1.169.867.080.906 1.328.558.536.073 - Nguyên giá 222 2.652.826.362.110 2.647.110.647.943 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.482.959.281.204) (1.318.552.111.870) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 6 867.601.952 991.545.089 - Nguyên giá 225 1.239.431.363 1.239.431.363 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 (371.829.411) (247.886.274) 3. Tài sản cố định vô hình 227 7 69.555.333.332 73.448.666.666 - Nguyên giá 228 80.386.000.000 80.216.000.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (10.830.666.668) (6.767.333.334) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 8 642.931.592.315 271.359.958.523 Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 69 IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250 58.564.383 508.564.383 1. Đầu tƣ dài hạn khác 258 58.564.383 508.564.383 V. Tài sản dài hạn khác 260 35.553.693.803 16.513.484.727 1. Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 9 35.553.693.803 16.513.484.727 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 4.186.483.159.249 2.345.775.582.438 STT NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 31/12/2008 31/12/2007 A- NỢ PHẢI TRẢ 300 3.063.877.416.590 1.315.518.757.882 I- Nợ ngắn hạn 310 863.631.250.117 838.510.863.132 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 10 517.755.721.382 658.806.201.851 2. Phải trả ngƣời bán 312 235.517.940.743 104.505.930.963 3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 262.609.411 3.596.758.679 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 314 11 12.512.518.734 11.812.767.905 5. Phải trả ngƣời lao động 315 21.020.584.565 14.543.529.305 6. Chi phí phải trả 316 12 74.744.009.743 42.188.802.071 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 13 1.817.865.539 3.056.872.358 II- Nợ dài hạn 330 2.200.246.166.473 477.007.894.750 1. Vay và nợ dài hạn 334 14 2.200.180.514.792 477.007.894.750 2 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 65.651.681 B- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.122.605.742.659 1.030.256.824.556 (400 = 410+430) I- Vốn chủ sở hữu 410 1.112.625.201.616 1.020.126.687.489 1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411 15 908.801.600.000 900.000.000.000 2. Thặng dƣ vốn cổ phần 412 15 8.801.050.000 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 15 38.048.515.339 (2.184.375.275) 4. Quỹ đầu tƣ phát triển 417 15 48.923.407.464 20.660.682.723 5. Quỹ dự phòng tài chính 418 15 7.517.608.729 4.489.459.649 6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 15 32.015.400 7. Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 15 100.501.004.684 97.160.920.392 II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 9.980.541.043 10.130.137.067 1. Quỹ khen thƣởng và phúc lợi 431 9.980.541.043 9.516.152.506 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 613.984.561 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 4.186.483.159.249 2.345.775.582.438 Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 70 Phụ lục 3 : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008 MẪU B 02-DN Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Số tiền 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.195.058.669.695 4. Giá vốn hàng bán 902.662.058.640 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 292.396.611.055 6. Doanh thu hoạt động tài chính 1.632.609.915 7. Chi phí tài chính 60.456.962.646 Trong đó: Chi phí lãi vay 60.456.962.646 8. Chi phí bán hàng 49.347.528.822 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 65.043.174.791 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 119.181.554.711 11. Thu nhập khác 2.320.102.918 12. Chi phí khác 141.588.632 13. Lợi nhuận khác 2.178.514.286 14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 121.360.068.997 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 104.369.659.337 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.152 Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 71 Phụ lục 4: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2009 Mẫu số B 01 -DN Đơn vị tính: VNĐ STT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/12/2009 01/01/2009 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2,240,828,483,575 2,267,581,492,558 I- Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 93,031,145,220 126,105,702,323 1. Tiền 111 3 93,031,145,220 126,105,702,323 II- Các khoản Đ.tƣ tài chính ngắn hạn 120 10,079,824,800 - III- Các khoản phải thu ngắn hạn 130 76,069,849,720 222,032,427,135 1. Phải thu khách hàng 131 9,246,412,804 51,852,746,824 2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 59,024,733,407 164,084,994,749 3. Các khoản phải thu khác 135 9,601,312,140 6,776,310,459 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,802,608,631) (681,624,897) IV- Hàng tồn kho 140 2,044,069,467,368 1,896,836,071,967 1. Hàng tồn kho 141 4 2,044,069,467,368 1,896,836,071,967 V- Tài sản ngắn hạn khác 150 17,578,196,467 22,607,291,133 1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151 17,193,071,467 21,971,211,133 2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152 - - 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 385,125,000 636,080,000 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 2,401,435,736,115 1,918,901,666,691 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - 67,800,000 1. Phải thu dài hạn khác 218 - - II Tài sản cố định 220 2,370,075,907,646 1,883,221,608,505 1. Tài sản cố định hữu hình 221 5 1,028,380,754,107 1,169,867,080,906 - Nguyên giá 222 2,669,214,541,319 2,652,826,362,110 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,640,833,787,212) (1,482,959,281,204) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 6 - 867,601,952 - Nguyên giá 225 - 1,239,431,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - (371,829,411) 3. Tài sản cố định vô hình 227 7 65,456,583,333 69,555,333,332 - Nguyên giá 228 80,386,000,000 80,386,000,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (14,929,416,667) (10,830,666,668) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 8 1,276,238,570,206 642,931,592,315 IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250 58,564,383 58,564,383 Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 72 1. Đầu tƣ dài hạn khác 258 58,564,383 58,564,383 V. Tài sản dài hạn khác 260 31,301,264,086 35,553,693,803 1. Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 9 31,301,264,086 35,553,693,803 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 4,642,264,219,690 4,186,483,159,249 STT NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh A- NỢ PHẢI TRẢ 300 3,627,066,025,859 3,063,877,416,590 I- Nợ ngắn hạn 310 823,488,620,723 863,631,250,117 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 10 372,608,089,984 517,755,721,382 2. Phải trả ngƣời bán 312 318,675,572,063 235,517,940,743 3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 1,064,137,781 262,609,411 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 314 11 8,489,472,640 12,512,518,734 5. Phải trả ngƣời lao động 315 32,885,383,178 21,020,584,565 6. Chi phí phải trả 316 12 85,787,541,875 74,744,009,743 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 13 3,978,423,202 1,817,865,539 II- Nợ dài hạn 330 2,803,577,405,136 2,200,246,166,473 1. Vay và nợ dài hạn 334 14 2,803,288,364,913 2,200,180,514,792 2 Dự phòng trợ cấp mất việc làm - - B- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,015,198,193,831 1,122,605,742,659 (400 = 410+430) I- Vốn chủ sở hữu 410 1,009,121,936,134 1,112,625,201,616 1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411 15 908,801,600,000 908,801,600,000 2. Thặng dƣ vốn cổ phần 412 15 8,801,050,000 8,801,050,000 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 15 65,913,817,124 48,923,407,464 4. Quỹ đầu tƣ phát triển 417 15 7,517,608,729 7,517,608,729 5. Quỹ dự phòng tài chính 418 15 - 32,015,400 6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 15 127,766,104,224 100,501,004,684 7. Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 15 - - II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 5,549,692,578 9,980,541,043 1. Quỹ khen thƣởng và phúc lợi 431 - - 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 526,565,119 - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 4,642,264,219,690 4,186,483,159,249 Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 73 Phụ lục 5 : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009 MẪU B 02-DN Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Số tiền 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,431,265,641,859 4. Giá vốn hàng bán 1,064,056,921,692 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 367,208,720,167 Doanh thu hoạt động tài chính 2,610,453,918 7. Chi phí tài chính 35,837,381,757 Trong đó: Chi phí lãi vay 35,837,381,757 8. Chi phí bán hàng 75,020,515,426 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 109,939,723,426 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 149,021,553,476 11. Thu nhập khác 1,591,796,100 12. Chi phí khác - 13. Lợi nhuận khác 1,591,796,100 14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 150,613,349,576 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 131,786,680,879 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,450

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdatntieuthuk51mnguyenvanhai2011_5974.pdf
Luận văn liên quan