Đề tài Phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Lời mở đầu Trong suốt gần 30 năm ở miền Bắc (tính từ 1954 đến 1986) và 10 năm ở miền Nam (1975-1986) Kinh tế tư nhân nước ta đã không được chấp nhận và bị coi là đối tượng cần cải tạo và cần phải xoá bỏ. Nhưng đến Đại hội Đảng VI (1986), Đảng và Nhà nước đã thực sự mang lại cho kinh tế tư nhân một sức sống mới, kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển trong khuôn khổ chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, trong đó thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn chưa được chú ý đúng mức, chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống. Nhiều vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo như: khái niệm kinh tế tư nhân, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế, ý nghĩa của việc phát triển của kinh tế tư nhân, sự quản lý của Nhà nước đối với khu vực kinh tế này, . Trước nhu cầu cấp bách mà lý luận và thực tiễn đặt ra chúng ta cần nghiên cứu một cách nghiêm túc khu vực kinh tế tư nhân. Trong khuôn khổ bài viết này, việc trình bày cặn kẽ về kinh tế tư nhân thì quả là khó. Người viết chỉ xin trình bày những vấn đề căn bản nhất để độc giả có thể có cái nhìn đúng đắn hơn về kinh tế tư nhân. Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tư nhân 2 1-/ Quan điểm của Nhà nước về KTTN: 2 2-/ Vai trò của KTTN: 2 3-/ Phạm vi hoạt động của khu vực KTTN: 3 4-/ Các loại hình doanh nghiệp trong khu vực KTTN: 3 chương II: Thực trạng kinh tế tư nhân 4 1-/ Về loại hình tổ chức sản xuất: 4 2-/ Về cơ cấu ngành nghề kinh doanh: 4 3-/ Về huy động vốn: 5 4-/ Về tốc độ phát triển của khu vực KTTN: 6 5-/ Về hiệu quả sản xuất kinh doanh của khu vực KTTN: 6 6-/ Về tình hình thu nộp ngân sách: 7 7-/ Về quản lý: 7 Chương III: Chính sách của nhà nước đối với kttn 8 1-/ Đánh giá chung: 8 2-/ Chính sách đầu tư - tín dụng: 8 3-/ Chính sách thuế: 9 4-/ Chính sách công nghệ - đào tạo: 9 5-/ Chính sách lao động - xã hội: 9 Chương IV: các giải pháp để phát triển khu vực kttn 10 Kết luận 13

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2011 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong suèt gÇn 30 n¨m ë miÒn B¾c (tÝnh tõ 1954 ®Õn 1986) vµ 10 n¨m ë miÒn Nam (1975-1986) Kinh tÕ t­ nh©n n­íc ta ®· kh«ng ®­îc chÊp nhËn vµ bÞ coi lµ ®èi t­îng cÇn c¶i t¹o vµ cÇn ph¶i xo¸ bá. Nh­ng ®Õn §¹i héi §¶ng VI (1986), §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· thùc sù mang l¹i cho kinh tÕ t­ nh©n mét søc sèng míi, kinh tÕ t­ nh©n ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn trong khu«n khæ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa, trong ®ã thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o. Tuy nhiªn, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vÉn ch­a ®­îc chó ý ®óng møc, ch­a ®­îc nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng. NhiÒu vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn vÉn ch­a ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch thÊu ®¸o nh­: kh¸i niÖm kinh tÕ t­ nh©n, vai trß cña kinh tÕ t­ nh©n trong nÒn kinh tÕ, ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn cña kinh tÕ t­ nh©n, sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi khu vùc kinh tÕ nµy,... Tr­íc nhu cÇu cÊp b¸ch mµ lý luËn vµ thùc tiÔn ®Æt ra chóng ta cÇn nghiªn cøu mét c¸ch nghiªm tóc khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. Trong khu«n khæ bµi viÕt nµy, viÖc tr×nh bµy cÆn kÏ vÒ kinh tÕ t­ nh©n th× qu¶ lµ khã. Ng­êi viÕt chØ xin tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¨n b¶n nhÊt ®Ó ®éc gi¶ cã thÓ cã c¸i nh×n ®óng ®¾n h¬n vÒ kinh tÕ t­ nh©n. Ch­¬ng I Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh tÕ t­ nh©n (KTTN) 1-/ Quan ®iÓm cña Nhµ n­íc vÒ KTTN: Tõ §¹i héi §¶ng VI ®Õn nay, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta kiªn tr× nhÊt qu¸n thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa. Theo ®Þnh h­íng nµy, khu vùc KTTN ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i nh­ mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. KTTN ®­îc thõa nhËn lµ mét thùc thÓ kinh tÕ ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. §èi víi ta - mét n­íc ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH - m«i tr­êng ph¸p lý dµnh cho khu vùc KTTN kh¸c víi ë c¸c n­íc kh¸c. Nã ®· ®­îc thÓ chÕ ho¸ thµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n­íc ®èi víi khu vùc nµy. 2-/ Vai trß cña KTTN: KTTN bÞ phñ nhËn trong mét thêi gian qu¸ dµi ë n­íc ta nh­ng kh«ng v× thÕ mµ vai trß to lín cña KTTN còng bÞ ®¸nh gi¸ thÊp. ChÝnh v× lÏ ®ã KTTN ®· ®­îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn sau §¹i héi §¶ng VI. KTTN chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong GDP, thu hót vèn vµ t¹o viÖc lµm, t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Theo thèng kª 1994 tû lÖ ®ãng gãp cña khu vùc KTTN trong nÒn kinh tÕ nh­ sau: §ãng gãp trong GDP §ãng gãp cho Ng©n s¸ch Thu hót lao ®éng x· héi Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh Toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n 100% 100% 100% 100% Khu vùc KTTN 65% 40% 82,1% 25% TØ träng kinh tÕ t­ nh©n trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô: N¨m 1990 1991 1992 1993 Gi¸ trÞ s¶n l­îng toµn ngµnh c«ng nghiÖp 100% 100% 100% 100% TØ träng gi¸ trÞ s¶n l­îng cña khu vùc KTTN 23,2% 26,7% 26,6% 26,2% Khu vùc KTTN cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc t¹o ra mét nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng cã hiÖu qu¶. Nãi ®Õn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn c¹nh tranh. Nã lµ yÕu tè kÝch thÝch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng sù ®éc quyÒn Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm cho nÒn kinh tÕ trë nªn quÌ quÆt, thiÕu søc sèng vµ dÉn ®Õn kh«ng hoµ nhËp ®­îc víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sau mét thêi gian dµi thùc hiÖn ®æi míi, KTTN kh«ng nh÷ng kh«ng lµm suy yÕu khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc mµ ng­îc l¹i lµm cho nã ph¸t triÓn h¬n do bÞ søc Ðp c¹nh tranh tõ phÝa KTTN. Ph¸t triÓn KTTN cßn gãp phÇn t¹o ra sù æn ®Þnh x· héi nhê gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, thu hót mäi thµnh viªn x· héi tham gia vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc. 3-/ Ph¹m vi ho¹t ®éng cña khu vùc KTTN: Ph¹m vi ho¹t ®éng cña khu vùc KTTN trong hÇu hÕt c¸c ngµnh: n«ng, l©m nghiÖp, thuû s¶n, c«ng nghiÖp (c«ng nghiÖp chÕ biÕn, c«ng nghiÖp ®iÖn,...), x©y dùng, th­¬ng nghiÖp, kh¸ch s¹n nhµ hµng vµ c¸c ngµnh dÞch vô kh¸c. Møc ®é ®Çu t­ tËp trung nhÊt vÉn lµ c¸c ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô, c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ thuû s¶n. §©y lµ nh÷ng ngµnh cã møc doanh lîi hÊp dÉn, cã thÞ tr­êng vµ kinh nghiÖm kinh doanh. KTTN vÉn tËp trung ë mét sè thµnh phè lín lµ chñ yÕu nh­ Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh,... Lý do lµ ë nh÷ng n¬i nµy cã c¬ së h¹ tÇng c¶ vÒ kinh tÕ vµ x· héi ®Òu thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t­. 4-/ C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong khu vùc KTTN: Tr­íc ®©y, khu vùc KTTN bao gåm c¸c Doanh nghiÖp t­ nh©n (DNTN) vµ c¸c hé c¸ thÓ. HiÖn nay cã thªm c¸c lo¹i h×nh kh¸c nh­: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n (CTTNHH), c«ng ty cæ phÇn (CTCP). ch­¬ng II thùc tr¹ng KTTN 1-/ VÒ lo¹i h×nh tæ chøc s¶n xuÊt: C¸c lo¹i h×nh tæ chøc s¶n xuÊt trong khu vùc KTTN, DNTN, hé c¸ thÓ, CTTNHH, CTCP. C¸c c¬ së s¶n xuÊt c¸ thÓ vµ hé gia ®×nh: lµ h×nh thøc tæ chøc tuy ®¬n gi¶n nh­ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¶ thêi kú cÊm ®o¸n, ®ång thêi chiÕm tû träng lín vÒ sè c¬ së s¶n xuÊt thu hót lao ®éng vµ vèn ®Çu t­. Doanh nghiÖp t­ nh©n: lµ lo¹i h×nh míi ®­îc phôc håi vµ ph¸t triÓn rÊt nhanh sau khi cã LuËt DNTN. Tuy nhiªn qui m« cßn nhá, suÊt ®Çu t­ thÊp, kü thuËt vµ c«ng nghÖ cßn yÕu kÐm. Doanh nghiÖp d­íi 10 lao ®éng chiÕm 48,76% tæng sè doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã tõ 10 ®Õn 50 lao ®éng chiÕm 37,97% tæng sè doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã tõ 50-200 lao ®éng chiÕm 10,11% vµ doanh nghiÖp cã trªn 200 lao ®éng chØ chiÕm 3,16%. SuÊt ®Çu t­ b×nh qu©n trªn 1 lao ®éng ®èi víi c¸c DNTN lµ 34,1 triÖu ®ång. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn: Hai h×nh thøc nµy míi ®­îc ra ®êi, chñ yÕu sau khi ban hµnh LuËt c«ng ty ngµy 21-12-1990. Theo thèng kª n¨m 1994 cho thÊy: 77,7% sè c«ng ty lµ do chuyÓn ®æi h×nh thøc tæ chøc. Cã 64% sè c«ng ty chØ cã tõ 2-4 thµnh viªn, 4% sè c«ng ty cã trªn 10 thµnh viªn. N¨m 1993 cã 1196 CTTNHH víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ 235 tû ®ång vµ tæng trÞ gi¸ tµi s¶n lµ 1453 tû ®ång; 35 c«ng ty cæ phÇn víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ 10,6 tû ®ång vµ 150 tû ®ång tæng gi¸ trÞ tµi s¶n. Sau 1 n¨m c¶ n­íc cã 5034 CTTNHH vµ 131 CTCP. HiÖn nay CTCP ®ang rÊt ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. 2-/ VÒ c¬ cÊu ngµnh nghÒ kinh doanh: §Æc tr­ng bao qu¸t lµ ®Çu t­ tËp trung vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, dÞch vô, ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû h¶i s¶n, x©y dùng, kh¸ch s¹n nhµ hµng, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, dÞch vô tµi chÝnh tÝn dông. N¨m 1994, trong sè 7619 doanh nghiÖp cã ®Õn 3582 doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng nghiÖp, 2466 doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Thø ®Õn lµ c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c. 3-/ VÒ huy ®éng vèn: 3.1. Møc huy ®éng vèn ®Çu t­: Tæng l­îng vèn ®Çu t­ cña khu vùc KTTN cã sù gia t¨ng sau LuËt doanh nghiÖp t­ nh©n vµ LuËt c«ng ty cã hiÖu lùc. Tõ 1991 ®Õn 1993, riªng c¸c lo¹i h×nh DNTN, CTTNHH, CTCP ®· ®Çu t­ 4835 tû ®ång vèn ®¨ng ký kinh doanh. N¨m 1994, tæng sè vèn ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp nãi trªn lµ 6621 tû ®ång. N¨m 1995, tæng sè vèn ®Çu t­ ®¹t 15103,7 tû ®ång. §ã lµ vèn ®¨ng ký kinh doanh cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ, vèn kinh doanh thùc tÕ th­êng gÊp 2-4 lÇn vèn ®¨ng ký kinh doanh. Nh­ vËy tæng l­îng vèn ®Çu t­ thùc tÕ ®¹t 18000-20000 tû ®ång (1995). §ã lµ ch­a kÓ ®Õn l­îng vèn cña khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ (­íc ®¹t 30000-35000 tû ®ång). Víi sù ho¹t ®éng cña khu vùc KTTN, c¸c nguån vèn trong d©n ®· dÇn ®­îc huy ®éng, kh¬i th«ng gãp phÇn thóc ®Èy qui m« cña nÒn kinh tÕ. TÝnh riªng trong 5 n¨m (1991-1995), ­íc tÝnh qui m« ®Çu t­ ph¸t triÓn toµn x· héi ®¹t kho¶ng 18 tû USD trong ®ã ®Çu t­ nh©n d©n chiÕm trªn 30% vµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi chiÕm 27%. 3.2. Qui m« ®Çu t­ cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp t­ nh©n: Sè vèn ®Çu t­ cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc khu vùc KTTN ë n­íc ta nh×n chung cßn rÊt khiªm tèn. Sè liÖu chøng minh cho bëi b¶ng sau: §¬n vÞ: % Doanh nghiÖp Vèn CTCP CTTNHH DNTN < 1 tû VN§ 14,4 69,0 95,1 ³ 1 tû VN§ 27,9 25,7 4,4 ³ 5 tû vµ £ 10 tû VN§ 11,8 3,3 0,31 > 10 tû VN§ 45,7 1,9 0,12 XÐt vÒ qui m« ®Çu t­ b×nh qu©n cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp c¶ n­íc ta cã sè liÖu sau: - Vèn ®Çu t­ cña 1 DNNN : 12,3 tû ®ång. - Vèn ®Çu t­ cña 1 DNTN : 168,8 triÖu ®ång. - Vèn ®Çu t­ cña 1 CTTNHH : 775,1 triÖu ®ång. - Vèn ®Çu t­ cña 1 CTCP : 10,33 tû ®ång. Nh­ vËy, sè l­îng DNTN nhiÒu h¬n sè l­îng CTTNHH vµ CTCP, nh­ng qui m« ®Çu t­ nhá h¬n 4,6 lÇn CTTNHH, <62 lÇn vèn ®Çu t­ cña CTCP. §iÒu nµy ph¶n ¸nh thùc lùc cña c¸c nhµ ®Çu t­ vµ t©m lý lùa chän c¸c h×nh thøc ®Çu t­ t­ nh©n ë n­íc ta. 3.3. SuÊt ®Çu t­ cña khu vùc KTTN: SuÊt ®Çu t­ trªn 1 lao ®éng trong 1 doanh nghiÖp ph¶n ¸nh møc ®Çu t­ nãi chung vµ tr×nh ®é tæ chøc, tr×nh ®é c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp nãi riªng. ë n­íc ta, suÊt ®Çu t­ trong c¸c DNNN b×nh qu©n lµ 101 triÖu ®ång/1 lao ®éng. NÕu ngo¹i trõ nguån vèn b×nh qu©n kh«ng sinh lîi th× chØ kho¶ng 70-80 triÖu ®ång/1 lao ®éng. Trong khu vùc KTTN, suÊt ®Çu t­ cña lo¹i h×nh DNTN trong kho¶ng 30-35 triÖu ®ång/1 lao ®éng. SuÊt ®Çu t­ trong c¸c CTTNHH kho¶ng 60-65 triÖu ®ång/1 lao ®éng. Vµ suÊt ®Çu t­ trong khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ kho¶ng 7-10 triÖu/1 lao ®éng. Tuy nhiªn, khi ph©n tÝch kÕt cÊu nguån vèn cho thÊy, nguån vèn ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng vµ nguån vèn ®Çu t­ l­u ®éng th× cã t×nh tr¹ng chung lµ gi¸ trÞ nhµ x­ëng (chñ yÕu lµ gi¸ trÞ ®Êt ®ai) chiÕm tû träng kh«ng nhá. Trong nhiÒu doanh nghiÖp, viÖc gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt theo gi¸ thÞ tr­êng ë thêi ®iÓm “®Êt sèt” lµm cho suÊt ®Çu t­ danh nghÜa kh¸c biÖt víi ®Çu t­ thùc tÕ. 4-/ VÒ tèc ®é ph¸t triÓn cña khu vùc KTTN: Tõ §¹i héi §¶ng lÇn thø VI (1986) ®Õn nay, hai kÕ ho¹ch 5 n¨m (1986-1990) vµ (1991-1995) ®· ®i qua vµ hiÖn nay chóng ta s¾p hoµn thµnh kÕ ho¹ch 1996-2000. Trong c¸c kÕ ho¹ch nµy, tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña nÒn kinh tÕ ®· cã sù tiÕn bé râ nÐt. Tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) trong thêi kú (1991-1995) t¨ng b×nh qu©n 8,2%/n¨m t¨ng 2,2% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Riªng 3 n¨m 1995, 1996, 1997 møc ®é t¨ng kh¸ h¬n: N¨m 1995 t¨ng 9,54%, n¨m 1996 t¨ng 9,34%, n¨m 1997 t¨ng 9%. T¨ng tr­ëng GDP cã sù ®ãng gãp cña khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ vµ KTTN. Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n cña khu vùc KTTN t¨ng trªn 10%/1 n¨m vµ kinh tÕ c¸ thÓ t¨ng 7%/1 n¨m. Víi tèc ®é t¨ng tr­ëng trªn, KTTN vµ kinh tÕ c¸ thÓ t¹o ra 40,66% GDP n¨m 1995; 40,16% GDP n¨m 1996; 39,82% n¨m 1997. §ã lµ 1 sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo nÒn kinh tÕ. 5-/ VÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc KTTN: ë n­íc ta, bÒ dµy kinh nghiÖm cña giíi chñ cßn qu¸ máng vµ ®é rñi ro trong m«i tr­êng kinh doanh lµ nh©n tè khã l­êng céng víi “tÇm nh×n” h¹n chÕ vµ c¸c nç lùc ®Çu t­ cßn nhiÒu bÊt cËp nªn hiÖu qu¶ kinh doanh cña khu vùc KTTN cßn nhiÒu th¨ng trÇm. Nh­ng ®Æc tr­ng bao qu¸t lµ: møc doanh lîi cña c¸c DNTN vµ c¸c CTCP cao h¬n cña c¸c CTTNHH. XÐt vÒ c¸c chØ tiªu: doanh thu/vèn, tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ta cã sè liÖu sau: Mét sè chØ tiªu Doanh nghiÖp Tæng vèn ®Çu t­ (tû ®ång) Tæng doanh thu (tû ®ång) Tæng lîi nhuËn (triÖu ®ång) Lîi nhuËn trªn doanh thu (%) DNNN 127.967,4 182.419,4 6.913,267 3,78 DNTN 3.542,3 11.419,6 202.611 1,77 CTCP 11.561,4 22.445,3 215.246 0,95 Nguån: Tæng ®iÒu tra kinh tÕ 1995. Nh­ vËy, møc sinh lîi trªn 1 ®ång 1 ®Çu t­ cña c¸c DNNN lµ 0,054 ®ång, cña DNTN lµ 0,057 ®ång vµ cña CTCP vµ CTTNHH lµ 0,018 ®ång. Vµ trong 1 ®ång doanh thu cña c¸c DNNN t¹o ra 0,0378 ®ång lîi nhuËn, cña DNTN lµ 0,0177 ®ång vµ cña c¸c CTCP vµ CTTNHH lµ 0,0095 ®ång. §iÒu ®ã cho thÊy hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp n­íc ta cßn thÊp chÝnh v× vËy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung ®Ó ph¸t triÓn theo chiÒu réng vµ chiÒu s©u cßn h¹n chÕ. 6-/ VÒ t×nh h×nh thu nép ng©n s¸ch: Møc thu nép ng©n s¸ch theo c¸c s¾c thuÕ vµ møc thuÕ cña Nhµ n­íc trong 10 n¨m qua cña khu vùc ngoµi quèc doanh nãi chung vµ khu vùc KTTN nãi riªng cã sù gia t¨ng vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi. Trong c¸c n¨m 1990-1994, b×nh qu©n khu vùc ngoµi quèc doanh nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc tõ 3000-4500 tû ®ång. N¨m 1997, khu vùc nµy nép trªn 5000 tû ®ång vµo ng©n s¸ch, trong ®ã c¸c lo¹i h×nh DNTN, CTCP, CTTNHH chiÕm 50-60%. Tuy nhiªn xÐt trªn tû träng ®ãng gãp vµo nguån thu ng©n s¸ch, khu vùc KTTN vÉn cßn khiªm tèn. C¸c kho¶n thuÕ c«ng th­¬ng nghiÖp míi chØ chiÕm kho¶ng 10-15% tæng thu ng©n s¸ch. RÊt nhiÒu c¸c DNTN trèn thuÕ. §iÒu ®ã g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c¸i nh×n cña Nhµ n­íc ®èi víi khu vùc KTTN. Theo sè liÖu ®iÒu tra 1994, mét lao ®éng trong DNTN t¹o ra 1,56 triÖu ®ång nép ng©n s¸ch/n¨m; 1 lao ®éng trong CTTNHH t¹o ra 4,22 triÖu ®ång nép ng©n s¸ch/n¨m vµ 1 lao ®éng trong CTCP t¹o ra 11,03 triÖu ®ång nép ng©n s¸ch/n¨m. XÐt vÒ c¬ cÊu nguån thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña c¸c lo¹i h×nh DNTN cã thÓ nhËn thÊy 47,2% tiÒn nép ng©n s¸ch lµ thuÕ doanh thu, 27% lµ thuÕ lîi tøc, 24,3% lµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu vµ 1,5% lµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. 7-/ VÒ qu¶n lý: Tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c chñ DNTN cßn thÊp, ch­a cã kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm trong kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tr×nh ®é hiÓu biÕt ph¸p luËt, ®Æc biÖt lµ luËt ph¸p quèc tÕ cßn nhiÒu bÊt cËp. ThËm chÝ, 1 vÞ l·nh ®¹o cao nhÊt cña c«ng ty kh«ng biÕt ®Õn 1 bé luËt cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh. Ch­¬ng III ChÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi KTTN 1-/ §¸nh gi¸ chung: ViÖc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái ph¶i thay ®æi c¬ b¶n ph­¬ng thøc qu¶n lý. Tr­íc ®©y, ngoµi bé luËt c¬ b¶n lµ HiÕn ph¸p, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®­îc ®iÒu hµnh chñ yÕu b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p lý do c¸c c¬ quan hµnh ph¸p c¸c cÊp ®­a ra. Trong ®iÒu kiÖn míi khi chÊp nhËn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn th× viÖc qu¶n lý nh­ vËy kh«ng cßn phï hîp n÷a. Thùc tiÔn ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp b»ng luËt ph¸p. Hµng lo¹t c¸c v¨n b¶n ph¸p qui ®· ra ®êi trong ®ã cã LuËt thuÕ, LuËt DNTN vµ LuËt c«ng ty. Nh÷ng v¨n b¶n nµy ®· thÓ hiÖn trung thµnh ®­êng lèi ®æi míi quan ®iÓm khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. C¸c chÝnh s¸ch míi ®­îc luËt ph¸p ho¸ ®· thùc sù thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c DNTN, t¹o t©m lý chung cña x· héi ñng hé c¸c doanh nghiÖp nµy. ViÖc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®­îc tù do lùa chän ngµnh nghÒ, qui m« kinh doanh theo luËt ®Þnh còng ®· ®­îc thùc tÕ chøng tá lµ ®óng ®¾n. ChÝnh s¸ch míi ®· gãp phÇn lµm thay ®æi c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ theo h­íng thùc tÕ h¬n. NhiÒu hîp t¸c x· tr¸ h×nh nhiÒu hé s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, tæ hîp t¸c ®· chuyÓn thµnh DNTN, CTTNHH,... VÒ c¬ b¶n, c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ban hµnh ®· t¹o ra nh÷ng khu«n khæ ph¸p lý cÇn thiÕt ®Ó c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ho¹t ®éng, t¹o ra niÒm tin ban ®Çu cho c¸c chñ doanh nghiÖp. Tuy vËy, c¸c chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÉn ch­a ®ång bé. 2-/ ChÝnh s¸ch ®Çu t­ - tÝn dông: ChÝnh s¸ch tÝn dông tr­íc kia cã sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp quèc doanh vµ t­ nh©n vÒ l·i suÊt ng©n hµng. HiÖn nay sù bÊt hîp lý ®ã ®· ®­îc xãa bá. Tuy nhiªn, trong c¸ch ®èi xö víi KTTN vÉn cßn th¸i ®é thiÕu tin t­ëng vµ phiÒn hµ trong thñ tôc cho vay vèn vµ møc vèn cho vay. Nh×n chung, Nhµ n­íc ch­a cã 1 chÝnh s¸ch ®Çu t­ tÝn dông hîp lý, râ rµng mang tÝnh chÊt chiÕn l­îc trong ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc nãi chung vµ KTTN nãi riªng. 3-/ ChÝnh s¸ch thuÕ: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch thuÕ cã vai trß cùc kú quan träng, lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cã hiÖu qu¶ nhÊt. C¸c luËt thuÕ ban hµnh b­íc ®Çu t¹o c¬ së ®Ó c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ n­íc. Tuy ®· cã mét khu«n khæ ph¸p lý nhÊt ®Þnh nh­ng c¸c qui ®Þnh vÒ thuÕ vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn cßn nhiÒu bÊt cËp nh­: - Ch­a b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp: ThÓ hiÖn râ nhÊt trong viÖc nép thuÕ sö dông ®Êt. C¸c DNTN ph¶i mua ®Êt hoÆc ph¶i thuª l¹i diÖn tÝch cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, DNNN víi gi¸ cao, trong khi ®ã c¸c DNNN cã nh÷ng ­u ®·i cùc kú hËu hÜnh. - ViÖc thùc hiÖn c¸c lo¹i thuÕ ch­a thèng nhÊt: C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc khu vùc kinh tÕ gia ®×nh kh«ng ph¶i nép bÊt cø lo¹i thuÕ kinh doanh nµo. §iÒu nµy g©y ¶nh h­ëng lín dÉn ®Õn trèn thuÕ lËu thuÕ nhiÒu do cã nhiÒu ng­êi kinh doanh nóp d­íi bãng “kinh tÕ gia ®×nh” ®Ó trèn thuÕ. - HiÖn t­îng trèn, lËu thuÕ cßn phæ biÕn. - SuÊt thuÕ qu¸ cao. - HÖ thèng thuÕ cßn nhiÒu kÏ hë. - C¬ chÕ ®Þnh thuÕ thiÕu khoa häc. 4-/ ChÝnh s¸ch c«ng nghÖ - ®µo t¹o: Nhµ n­íc ch­a cã chÝnh s¸ch c«ng nghÖ ®óng ®¾n ®èi víi khu vùc KTTN. So víi c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh, hÇu hÕt c¸c c¬ së t­ nh©n ®Òu sö dông c«ng nghÖ l¹c hËu h¬n. Th«ng tin vÒ c«ng nghÖ míi, kü thuËt míi cßn thiÕu, l¹i kh«ng ®­îc phæ biÕn ®Õn tËn c¸c c¬ së. V× vËy, nhiÒu khi c¸c DNTN ph¶i sö dông nh÷ng c«ng nghÖ qu¸ l¹c hËu so víi thÕ giíi. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o ®èi víi KTTN còng kh«ng ®­îc chó ý ®óng møc. HÇu hÕt c¸n bé qu¶n lý, khoa häc kü thuËt ®­îc ®µo t¹o ®Òu nh»m cung cÊp cho c¸c DNNN. 5-/ ChÝnh s¸ch lao ®éng - x· héi: Ch­a tÝnh toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n, chØ tÝnh riªng trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, lùc l­îng lao ®éng trong khu vùc KTTN ®· chiÕm h¬n 70% so víi toµn ngµnh c«ng nghiÖp. V× vËy chÝnh s¸ch lao ®éng - x· héi ®èi víi KTTN cã ý nghÜa rÊt quan träng. Nhµ n­íc ®· cã mét sè chÝnh s¸ch lao ®éng - x· héi ®èi víi khu vùc nµy nh­ qui ®Þnh vÒ b¶o hiÓm x· héi, hîp ®ång lao ®éng,... Nhµ n­íc vÉn ch­a gi¶i quyÕt ®­îc sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a lîi Ých cña ng­êi lao ®éng trong khu vùc Nhµ n­íc vµ khu vùc t­ nh©n. Nhµ n­íc còng ch­a qui ®Þnh thèng nhÊt hÖ thèng b¶o hiÓm cho c¶ 2 khu vùc. Ch­¬ng IV C¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn khu vùc KTTN trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ 1-/ Xu thÕ söa ®æi vµ hoµn chØnh khu«n khæ luËt ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t­ t­ nh©n, nh»m tõng b­íc t¹o lËp m«i tr­êng kinh doanh th«ng tho¸ng vµ æn ®Þnh: Quan ®iÓm chung mang tÝnh chÊt ®Þnh h­íng tæng qu¸t cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Song thùc tiÔn cßn nhiÒu bÊt cËp. Trªn b×nh diÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, c¸c thñ tôc thµnh lËp vµ vËn hµnh doanh nghiÖp thuéc khu vùc KTTN ch­a ®¹t møc th«ng tho¸ng cÇn thiÕt. C«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ ®èi víi KTTN cßn nÆng vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, cßn chång chÐo nhiÒu ®Çu mèi. C¸c qui ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn vay vèn qu¸ cøng nh¾c vµ ph©n biÖt ®èi xö. Møc l·i suÊt mµ c¸c DNTN ph¶i chÊp nhËn th­êng cao, mang tÝnh chÊt ¸p ®Æt. VÒ c¸c qui ®Þnh thñ tôc trong viÖc thµnh lËp vµ vËn hµnh doanh nghiÖp cßn qu¸ nhiÒu r­êm rµ. §Ó cã thÓ cã ®­îc thñ tôc giÊy tê hoµn chØnh th× cÇn ph¶i qua “hµng chôc cöa”. Trong ®iÒu kiÖn thóc ®Èy c¸c yÕu tè néi lùc cña nÒn kinh tÕ ®Ó t¹o ra søc bËt míi, cÇn tÝnh ®Õn viÖc ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp theo h×nh thøc “mét cöa” qua UBND c¸c cÊp theo luËt ®Þnh vµ viÖc cho phÐp thµnh lËp víi cÊp giÊy phÐp kinh doanh cÇn gép l¹i nh­ 1 thñ tôc trong 1 bé hå s¬. §ång thêi cÇn h¹n chÕ møc can thiÖp cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp theo h­íng chØ kiÓm tra theo ®Þnh kú, hoÆc cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt. Lµm ®­îc nh­ vËy sÏ n©ng cao ®­îc tÝnh tÝch cùc cña doanh nghiÖp trong viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh, gi¶m thiÓu c¸c tiªu cùc mang tÝnh chÊt nhòng nhiÔu vµ l¹m dông chøc quyÒn cña ®éi ngò c¸n bé Nhµ n­íc ®èi víi khu vùc nµy. 2-/ Coi träng më réng thÞ tr­êng trong n­íc vµ cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî c¸c doanh nghiÖp tiÕp cËn thÞ tr­êng khu vùc vµ thÞ tr­êng quèc tÕ: §èi víi DNNN còng nh­ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, thÞ tr­êng lµ m«i tr­êng sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn kü thuËt c«ng nghÖ cßn l¹c hËu, chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm søc c¹nh tranh th× “b¶o hé ®Ó ph¸t triÓn” lµ mét vÊn ®Ò quan träng. §èi víi khu vùc KTTN vÊn ®Ò thÞ tr­êng cßn bøc xóc h¬n v× kh¶ n¨ng ®Çu t­ h¹n chÕ, giíi h¹n ®æi míi c«ng nghÖ qu¸ chËt vËt. V× vËy, t×nh tr¹ng “më cöa nÒn kinh tÕ” cÇn tÝnh ®Õn chÝnh s¸ch thuÕ quan nh»m gãp phÇn “b¶o hé ®Ó ph¸t triÓn”. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng gay g¾t, còng nh­ trong bèi c¶nh ph¶i c¹nh tranh víi c¸c liªn doanh n­íc ngoµi ®Çu t­ trùc tiÕp ë n­íc ta, chÝnh s¸ch thÞ tr­êng cÇn ph¶i ®­îc Nhµ n­íc, c¸c cÊp bé, ngµnh, phßng c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i, c¸c hiÖp héi cïng quan t©m ®Ó ®ì ®Çu c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc KTTN nãi riªng. 3-/ Hç trî qu¸ tr×nh ®æi míi vµ chuyÓn giao kü thuËt c«ng nghÖ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp: Sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña c«ng t¸c h¹ch ®Þnh kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý, t×m kiÕm thÞ tr­êng, lùa chän kü thuËt c«ng nghÖ vµ viÖc nghiªn cøu s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm míi cã søc c¹nh tranh. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta, kü thuËt c«ng nghÖ cßn nhiÒu bÊt cËp lµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm cho søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm thiÕu hôt. Tuy nhiªn, viÖc ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ ®ßi hái 1 l­îng vèn ®Çu t­ kh«ng nhá. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i “l­îng søc” ®Ó ®Çu t­. §ång thêi ph¶i coi träng c«ng t¸c “c¶i tiÕn dÇn dÇn” c«ng nghÖ theo ph­¬ng thøc cña ng­êi NhËt. Tuy nhiªn vÒ phÝa Nhµ n­íc cÇn hç trî c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc ®æi míi vµ chuyÓn giao kü thuËt c«ng nghÖ theo c¸c h­íng: - Thu thËp vµ truyÒn th«ng c¸c kü thuËt c«ng nghÖ vµ h­íng c¶i tæ kü thuËt c«ng nghÖ truyÒn thèng. - Hç trî th«ng qua c¸c c¬ quan thÈm ®Þnh, c¸c c¬ quan nghiªn cøu øng dông. - Hç trî vèn vay ®Ó ®Çu t­ ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ. - Hç trî ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn viÖc tiÕp nhËn vµ chuyÓn giao kü thuËt c«ng nghÖ. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i, viÖc sö dông c¸c c«ng nghÖ kü thuËt sö dông nhiÒu søc lao ®éng, kÕt hîp víi c¶i tiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu n¨ng cña c¸c kü thuËt c«ng nghÖ nµy ë n­íc ta vÉn lµ chñ yÕu. §ång thêi cÇn khuyÕn khÝch ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i theo quy luËt võa søc ®Çu t­, tr¸nh hiÖn t­îng ®Çu t­ bõa b·i kh«ng sinh lîi. 4-/ Hç trî c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t kÞp thêi th«ng tin: HiÖn nay, t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp kh«ng theo kÞp th«ng tin rÊt phæ biÕn. NhiÒu khi doanh nghiÖp ®Ó lì mÊt c¬ héi kinh doanh, c¬ héi vay vèn, c¬ héi tiÕp thu nh÷ng kü thuËt c«ng nghÖ míi còng chØ do kh«ng biÕt ®­îc t×nh h×nh bªn ngoµi doanh nghiÖp nh­ thÕ nµo. Cßn cã hiÖn t­îng th«ng tin chØ ®Õn víi c¸c DNNN. Do vËy, viÖc ®­a nguån th«ng tin míi nhÊt vÒ thÞ tr­êng, m«i tr­êng bªn ngoµi doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 5-/ CÇn cã chÝnh s¸ch hç trî c¸c nhµ ®Çu t­ vÒ viÖc sö dông mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh (chÝnh s¸ch ®Êt ®ai) vµ chÝnh s¸ch thuÕ n©ng ®ì ban ®Çu: §èi víi vÊn ®Ò mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, cho ®Õn nay vÉn lµ mét khã kh¨n lín trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. Theo sè liÖu ®iÒu tra CTTNHH t¹i Hµ Néi, H¶i Phßng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh (n¨m 1995): mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh tõ 50m2 chiÕm 14,7%; mÆt b»ng tõ 200m2 ®Õn 500m2 chiÕm 18,9%; mÆt b»ng tõ 500m2 ®Õn 1000m2 chiÕm 10,9% vµ trªn 1000m2 chiÕm 18%. V× vËy, diÖn tÝch mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®i thuª c¸c c¬ quan, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n kh¸c lµ chñ yÕu. H¬n n÷a, trong qu¸ tr×nh thµnh lËp doanh nghiÖp, viÖc ®ãng gãp nhµ cöa thµnh nguån vèn quy ®æi diÔn ra phæ biÕn, nh­ng phÇn nhiÒu chØ ®­îc sö dông lµm v¨n phßng doanh nghiÖp. Do vËy, khã kh¨n vÒ mÆt b»ng vÉn lµ mét bµi to¸n nan gi¶i. Trong khi ®ã, viÖc thuª c¸c mÆt b»ng ®· ®­îc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong c¸c khu c«ng nghiÖp vÉn n»m ngoµi tÇm tay cña c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc, do søc chÞu ®ùng bÊt cËp vÒ gi¸ thuÕ. Thêi gian võa qua, diÖn tÝch mÆt b»ng ®· chuyÓn quyÒn së h÷u khi x©y dùng nhµ ë th× ®­îc phÐp, nh­ng khi chuyÓn thµnh nhµ x­ëng ®Ó kinh doanh th× l¹i ph¶i “chuyÓn sang chÕ ®é thuÕ ®Êt”. §ã lµ ®iÓm phi lý cÇn ph¶i ®­îc gi¶i to¶. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ, cÇn tÝnh ®Õn viÖc nu«i d­ìng nguån thu, t¹o cho c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tÝch tô vµ tËp trung vèn ®Çu t­ ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. Tr¸nh t×nh tr¹ng tËn thu, l¹m thu hoÆc c¸c tiªu cùc cña c¸n bé thu thuÕ. §ång thêi kiªn quyÕt xö lý t×nh tr¹ng trèn thuÕ, nî thuÕ trong khu vùc kinh tÕ nµy. 6-/ Hç trî c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Thµnh phÇn xuÊt th©n cña c¸c chñ doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cã nhiÒu gèc kh¸c nhau. Tri thøc kinh nghiÖm vÉn lµ phæ biÕn. V× vËy, ®Ó dÇn dÇn kh¾c phôc nh÷ng thiÕu hôt néi t¹i, ngoµi cè g¾ng tù v­¬n lªn cña c¸c chñ doanh nghiÖp. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî c«ng t¸c ®µo t¹o, bæ tóc tri thøc kinh doanh cho c¸c chñ doanh nghiÖp. Thùc tiÔn cho thÊy, nhiÒu chñ doanh nghiÖp ®· nhËn thøc ®­îc sù bÊt cËp cña b¶n th©n, ®· cã nh÷ng ®Ò nghÞ cÇn luËt ph¸p ho¸ quyÒn thuª gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. NhiÒu chñ doanh nghiÖp còng ®· ®Çu t­ cho con em hä theo häc c¸c tr­êng vÒ qu¶n trÞ kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc. §ång thêi, Nhµ n­íc còng cÇn tÝnh ®Õn tr¸ch nhiÖm céng ®ång cña c¸c doanh nghiÖp trong viÖc tuyÓn dông nguån nh©n lùc, th«ng qua viÖc thµnh lËp “Quü ®µo t¹o nguån nh©n lùc quèc gia”./. KÕt luËn KTTN ngµy cµng thÓ hiÖn vÞ trÝ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Trªn lý thuyÕt, §¶ng vµ Nhµ n­íc kh«ng hÒ phñ nhËn vai trß quan träng cña KTTN song trªn thùc tÕ ®«i khi c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi ®­a ra l¹i kh«ng dµnh mét sù ­u ®·i ®¸ng cã cho khu vùc KTTN nh­ trong bµi viÕt ®· ®Ò cËp. ThiÕt nghÜ chóng ta cÇn ph¶i xem xÐt l¹i ngay c¸ch nh×n ®èi víi KTTN ®Ó kh«ng “bá ®i” mét lùc l­îng quan träng ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ n­íc nhµ. KTTN ph¶i cã mét vÞ trÝ xøng ®¸ng trong nÒn kinh tÕ. Chóng ta ph¶i t«n träng sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña KTTN. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ thiÕt thùc ®iÒu khiÓn, h­íng dÉn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c DNTN ®Ó c¸c DNTN cã thÓ ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña m×nh vµ ®ãng gãp ngµy mét nhiÒu cho nÒn kinh tÕ. Tµi liÖu tham kh¶o 1-/ Nghiªn cøu kinh tÕ - Th¸ng 11/1998. 2-/ §æi míi vµ ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ (T¸c gi¶ §ç Hoµi Nam). 3-/ Ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c tæ chøc kinh doanh ë n­íc ta hiÖn nay (T¸c gi¶ Vò §×nh B¸ch). 4-/ B¸o “Doanh nghiÖp” - Sè 25 ngµy 24-6-1999. 5-/ B¸o “DiÔn ®µn doanh nghiÖp” - Sè 17 ngµy 13-09-1999. 6-/ C¸c lo¹i s¸ch, b¸o, t¹p chÝ kh¸c. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan