Đề tài Quản trị nhân lực 3

CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC [I]KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ II DỰ ĐOÁN CẦU NHÂN LỰC III DỰ ĐOÁN CUNG NHÂN LỰC IV CÂN ĐỐI CUNG VÀ CẦU KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm - Kế họach hóa: là làm cho việc gì đó phát triển có kế hoạch. Khái niệm -Kế hoạch hóa nguồn nhân lực: là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động để đáp ứng được nhu cầu đó Vai trò của KHHNNL - Giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược nguồn nhân lực - Có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức - Là cơ sở cho các hoạt động biên chế nguồn nhân lực, đào tạo,phát triển nguồn nhân lực. - Nhằm điều hòa các hoạt động nguồn nhân lực Ảnh hưởng ã Ảnh hưởng nhất định đến KHSXKD dài hạn: sự thay đổi về nhân khẩu học, cung nhân lực . ã Nếu lực lượng lao động cần thiết không đáp ứng được thì KHSXKD cần phải thay đổi hoặc xem xét lại

pdf39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2525 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản trị nhân lực 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO QU N TR NHÂN L CẢ Ị Ự Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Nguy n Th H ngễ ị ằ Ph m Th Liênạ ị Nguy n Th Ph ngễ ế ươ Phan Thanh Th yủ Nguy n Th Ánh Trangễ ị Văn Th Cãị H Hoàng Trungồ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n CHƯƠNG III: KHÁI NI M VÀ VAI TRÒỆ I D ĐOÁN C U NHÂN L CỰ Ầ ỰII D ĐOÁN CUNG NHÂN L CỰ ỰIII CÂN Đ I CUNG VÀ C UỐ Ầ IV K HO CH HÓA NGU N NHÂN L CẾ Ạ Ồ Ự N I DUNGỘ : Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n - K ho ch hóa: là làm cho vi c gì đó phát tri n có k ho ch.ế ạ ệ ể ế ạ Khái ni mệ -K ho ch hóa ngu n nhân l cế ạ ồ ự : là quá trình đánh giá, xác đ nh ị nhu c u v ngu n nhân l c đ ầ ề ồ ự ể đáp ng m c tiêu công vi c ứ ụ ệ c a t ch c và xây d ng các ủ ổ ứ ự k ho ch lao đ ng đ đáp ng ế ạ ộ ể ứ đ c nhu c u đó.ượ ầ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Vai trò c a KHHNNLủ - Gi vai trò trung tâm trong qu n lý chi n l c ngu n ữ ả ế ượ ồ nhân l cự - Có nh h ng l n đ n hi u qu c a t ch cả ưở ớ ế ệ ả ủ ổ ứ - Là c s cho các ho t đ ng biên ch ngu n nhân ơ ở ạ ộ ế ồ l c, đào t o,phát tri n ngu n nhân l c.ự ạ ể ồ ự - Nh m đi u hòa các ho t đ ng ngu n nhân l cằ ề ạ ộ ồ ự Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Quan h gi a KHHNNL và KHSXKDệ ữ > 3 năm 1 1.KHHNNL v i KHSXKD ớ dài h nạ T 1 đ n 3 nămừ ế 2 < 1 năm 3 2.KHHNNL v i KHSXKD ớ trung h nạ 2.KHHNNL v i KHSXKD ớ ng n h nắ ạ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n nh h ng Ả ưở • nh h ng nh t đ nh đ n KHSXKD dài h n: s Ả ưở ấ ị ế ạ ự thay đ i v nhân kh u h c, cung nhân l c...ổ ề ẩ ọ ự • N u l c l ng lao đ ng c n thi t không đáp ng ế ự ượ ộ ầ ế ứ đ c thì KHSXKD c n ph i thay đ i ho c xem xét ượ ầ ả ổ ặ l iạ KHHNNL Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n KHHNNL • nh h ng đ n m c tiêu KHSXKD trung Ả ưở ế ụ h n.ạ • Tác đ ng đ n nhu c u c a t ch c SXKD ộ ế ầ ủ ổ ứ trung h n.ạ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n KHHNNL • Là nhân t nh h ng đ n s s ng còn c a ố ả ưở ế ự ố ủ t ch c, c n ph i xem xét k KHHNNL: nh ổ ứ ầ ả ỹ ư trình đ , năng l c, nhu c u hi n t i cũng nh ộ ự ầ ệ ạ ư t ng lai c a DN...ươ ủ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Các nhân t nh h ng đ n KHHNNLố ả ưở ế  Lo i s n ph m, d ch v mà t ch c s cung c p cho ạ ả ẩ ị ụ ổ ứ ẽ ấ xã h i và chi n l c c a t ch c:ộ ế ượ ủ ổ ứ - K t c u ngh nghi p, trình đ lành ngh .ế ấ ề ệ ộ ề - Tùy thu c vào ch ng lo i,s l ng s n ph m ộ ủ ạ ố ượ ả ẩ d ch v mà KHHNNL m t cách phù h p.ị ụ ộ ợ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n * Tính không n đ nh c a môi tr ng:ổ ị ủ ườ - Vĩ mô:kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i...ế ị ộ - Vi mô: Nhà cung ng - đ i tác, các đ i th ứ ố ố ủ c nh tranh, khách hàng và công chúngạ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Các nhân t nh h ng đ n KHHNNLố ả ưở ế  Lo i thông tin và ch t l ng c a d báo thông tin ạ ấ ượ ủ ự c a k ho ch hóa ngu n nhân l c. ủ ế ạ ồ ự - Xác đ nh lo i công vi c s đ c th c hi n trong ị ạ ệ ẽ ượ ự ệ t ch c.ổ ứ  Đ dài th i gian c a k ho ch hóa ngu n nhân l c:ộ ờ ủ ế ạ ồ ự - Tùy thu c vào th i gian KHHNNL mà ng i ta chia ộ ờ ườ ra làm hai th i kì:ờ .K ho ch dài h n: có th i gian >1 năm.ế ạ ạ ờ . K ho ch ng n h n: có th i gian =<1 năm.ế ạ ắ ạ ờ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n QUÁ TRÌNH K HO CH HÓA NNLẾ Ạ Các b c k ho ch hóa ngu n nhân l c:ướ ế ạ ồ ự B c 1ướ : D báo nhu c u ngu n nhân l c.ự ầ ồ ự   B c 2ướ : Phân tích th c tr ng ngu n nhân l c:ự ạ ồ ự  phân tích về         mặt hệ thống, quá trình. B c 3ướ : Đ a ra quy t đ nh tăng ho c gi m ngu n nhân lư ế ị ặ ả ồ ực B c 4ướ : L p k ho ch th c hi nậ ế ạ ự ệ   B c 5ướ : Đánh giá vi c th c hi n k ho chệ ự ệ ế ạ   Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D ĐOÁN C U NHÂN L CỰ Ầ Ự   C uầ nhân l c:ự là s l ng và c c u nhân l c c n thi t đ ố ượ ơ ấ ự ầ ế ể hoàn thành s l ng s n ph m, d ch v ho c kh i l ng ố ượ ả ẩ ị ụ ặ ố ượ công vi c c a t ch c trong m t th i kì nh t đ nh.ệ ủ ổ ứ ộ ờ ấ ị Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D đoán c u nhân l c ng n h nự ầ ự ắ ạ - Là c u nhân l c trong th i h n =< 1 năm.ầ ự ờ ạ - DĐCNLNH dùng ph ng pháp phân tích nhi m v và kh i ươ ệ ụ ố l ng công vi c:ượ ệ 1. Xác đ nh nhi m v và kh i l ng công vi cị ệ ụ ố ượ ệ 2. Dùng t s quy đ i, tiêu chu n đ nh biên,l ng lao đ ng ỷ ố ổ ẩ ị ượ ộ hao phí...đ tính s gi lao đ ng c n thi t/1 s n ph mể ố ờ ộ ầ ế ả ẩ 3. Quy đ i s gi lao đ ng ra s ng i lao đ ngổ ố ờ ộ ố ườ ộ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Các ph ng pháp DĐCNLNHươ Tính theo l ngượ lao đ ng ộ hao phí Tính theo năng su t ấ lao đ ngộ Tính theo tiêu chu nẩ đ nh biênị Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Tính theo l ng lao đ ng hao phíượ ộ D: C uầ lao đ ng năm k ho ch.ộ ế ạ ti:Lao đ ng ộ hao phí/1đv s n ph m.ả ẩ SLi: T ng ổ s spố i c n sx năm k ho ch.ầ ế ạ Tn: Th i gianờ làm vi c bình quân/1lao ệ đ ng năm k ho ch.ộ ế ạ Km: H s ệ ố tăng năng su tấ lao đ ng d tính.ộ ự n: S lo i s nố ạ ả ph m c n s n xu t.ẩ ầ ả ấ CÔNG TH C:Ứ    ­ Ph ng pháp này áp d ng cho nh ng công vi c,nh ng s n ươ ụ ữ ệ ữ ả ph m xác đ nh d c hao phí lao đ ng c n thi t nh :c khí, d t ẩ ị ượ ộ ầ ế ư ơ ệ may... Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Tính theo năng su t lao đ ngấ ộ Công th c:ứ D: C uầ lao đ ng năm k ộ ế ho ch.ạ Q: T ng s n ph mổ ả ẩ năm k ế ho chạ W: Năng su tấ lao đ ng bình ộ quân năm k ho chế ạ . Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n - TCĐB là kh i l ng công vi c, nhi m v mà m t ố ượ ệ ệ ụ ộ ng i ph i đ m nh n.ườ ả ả ậ - D đoán c u nhân l c theo ph ng pháp này ta ự ầ ự ươ căn c vào nhi m v hoàn thành k ho ch. VD: t ng s ứ ệ ụ ế ạ ổ ố y bác s c n đ ph c v cho vi c ch a tr H1N1 năm ỹ ầ ể ụ ụ ệ ữ ị t i...ớ - Ph ng pháp này áp d ng cho các t ch c nh : ươ ụ ổ ứ ư ngành giáo d c, ngành y t đ d báo c u nhân l c c a ụ ế ể ự ầ ự ủ h . ọ Tính theo tiêu chu n đ nh biênẩ ị Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D đoán c u nhân l c dài h nự ầ ự ạ - Là c u nhân l c trong th i h n >1 nămầ ự ờ ạ Các ph ng phápươ d đoán:ự D a vào c uự ầ nhân l c c aự ủ t ng đ n vừ ơ ị c l ngƯớ ượ trung bình Tính theo tiêu chu nẩ hao phí lao đ ng ộ c a m t đ n v ủ ộ ơ ị s n l ngả ượ D đoánự xu h ngướ Phân tích h i quy tuy n tínhồ ế Chuyên gia Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D đoán c u nhân l c dài h nự ầ ự ạ D a vào c u nhân l c c a đ n v .ự ầ ự ủ ơ ị - Xác đ nh kh i l ng công, vi c m c tiêu c n ph i ị ố ượ ệ ụ ầ ả hoàn thành đ d đoán c n bao nhiêu nhân l c.ể ự ầ ự - u đi m: Thông tin đ c cung c p m t cách chính xác Ư ể ượ ấ ộ nh t.ấ - Nh c đi m: C n có nhi u ng i tham gia vào công ượ ể ầ ề ườ tác này. - Cách kh c ph c: Ng i lãnh đ o ph i cung c p thông ắ ụ ườ ạ ả ấ tin đ y đ , đúng th i đi m.ầ ủ ờ ể Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D đoán c u nhân l c dài h nự ầ ự ạ Ph ng pháp c l ng trung bình.ươ ướ ượ - D đoán c u nhân l c c a t ch c th i kì k ho ch d a ự ầ ự ủ ổ ứ ờ ế ạ ự vào c u nhân l c bình quân hàng năm.ầ ự - u đi m: Tính toán đ n gi n, s li u d thu th p.Ư ể ơ ả ố ệ ễ ậ - Nh c đi m: Không th y h t đ c bi n đ ng x y ra trong ượ ể ấ ế ượ ế ộ ả th i kì k ho ch làm nh h ng đ n c u nhân l c c a t ờ ế ạ ả ưở ế ầ ự ủ ổ ch c.ứ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D đoán c u nhân l c dài h nự ầ ự ạ Ph ng pháp tính theo tiêu chu n hao phí lao đ ng c a ươ ẩ ộ ủ m t đ n v s n l ng.ộ ơ ị ả ượ Công th c: ứ D: C u nhân l c năm KHầ ự Q: T ng s n l ng c n ph i ổ ả ượ ầ ả s n xu t năm KHả ấ t: Tiêu chu n hao phí lao đ ng ẩ ộ cho m t đ n v s n l ng KHộ ơ ị ả ượ T: T ng s gi làm vi c bình ổ ố ờ ệ quân c a m t lao đ ng ủ ộ ộ D=(Qxt)/TD=(Qxt)/T Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D đoán c u nhân l c dài h nự ầ ự ạ Ph ng pháp d đoán xu h ngươ ự ướ - Căn cứ vào k ho ch s n xu t kinh doanh và m c tiêu ế ạ ả ấ ụ c n đ t đ c c a t ch c trong th i kỳ k ho ch so v i ầ ạ ượ ủ ổ ứ ờ ế ạ ớ th i kỳ hi n t i.ờ ệ ạ - u đi m: Làm vi c m t cách đ dàng.Ư ể ệ ộ ễ - Nh c đi m: c l ng ít chính xác và ch y u d a vào ượ ể ướ ượ ủ ế ự s li u c a th i kỳ tr c đó.ố ệ ủ ờ ướ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D đoán c u nhân l c dài h nự ầ ự ạ Ph ng pháp phân tích h i quy tuy n tínhươ ồ ế - Dùng hàm s toán h c đ c a c u nhân l c v i bi n: s n ố ọ ể ủ ầ ự ớ ế ả l ng s n xu t, năng su t lao đ ng th i kỳ k ượ ả ấ ấ ộ ở ờ ế ho ch....đ d đoán c u c a t ch c trong th i kỳ k ạ ể ự ầ ủ ổ ứ ờ ế ho ch.ạ - C n thu th p s li u đ ph n ánh m i quan h gi a c u ầ ậ ố ệ ể ả ố ệ ữ ầ nhân l c và các y u t theo chu i th i gian.ự ế ố ỗ ờ - Th i gian thu th p s li u càng dài thì k t qu càng chính ờ ậ ố ệ ế ả xác Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D đoán c u nhân l c dài h nự ầ ự ạ Ph ng pháp chuyên gia.ươ - DĐCNLDH d a vào ý ki n các chuyên gia có kinh nghi m ự ế ệ đ đoán c u nhân l c c a t ch c.ể ầ ự ủ ổ ứ - Ph i s d ng t ng h p ý ki n c a các chuyên gia.ả ử ụ ổ ợ ế ủ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Gồm ba phương pháp: 1: Các chuyên gia n p b n t ng trình v c tính c u ộ ả ườ ề ướ ầ nhân l c c a t ch c.ự ủ ổ ứ 2: T ch c h i th o đ l y ý ki n t i u nh t.ổ ứ ộ ả ể ấ ế ố ư ấ 3: L a ch n chuyên gia t t ,xác đ nh v n đ liên quan, so n ự ọ ố ị ấ ề ạ b ng h i g i đ n t ng chuyên gia.ả ỏ ử ế ừ u đi m: Thu n l i, tránh h n ch trong th o lu n nhóm.Ư ể ậ ợ ạ ế ả ậ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D ĐOÁN CUNG NHÂN L CỰ Ự D đoán cung nhân ự l c(DĐCNN) ự : là s ự đánh giá, phân tích và d đoán có bao ự nhiêu ng i s n ườ ẵ sàng làm cho t ch c ổ ứ mình. Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n D ĐOÁN CUNG NHÂN L CỰ Ự N I DUNG:Ộ DĐCNL trong n i b t ch c/Phân tíchộ ộ ổ ứ nhân l c hi n có c a t ch c.ự ệ ủ ổ ứ D đoán cung nhân l c t bên ngoàiự ự ừ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Phân lo i l c l ng hi n có trong t ch c:ạ ự ượ ệ ổ ứ . - Đ c phân lo i theo nhi u tiêu th c khác nhau:Gi i tính ượ ạ ề ứ ớ tu i,thâm niên lao đ ng.ổ ộ N i dung phân tích:ộ + C c u tu i: Nam. Nơ ấ ổ ữ + Trình đ văn hóa.ộ + K t c u trình đ , ngh nghi p theo c p b c.ế ấ ộ ề ệ ấ ậ + So sánh trình đ ph c t p c a công vi cộ ứ ạ ủ ệ v i trình đ tay ngh .ớ ộ ề + T p trung phân tích công vi c c th .ậ ệ ụ ể CUNG BÊN TRONG T CH CỔ Ứ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Ph ng pháp phân tích:ươ D a vào:ự + K t c u ngh nghi p c a lao đ ng.ế ấ ề ệ ủ ộ + Tình hình s d ng công nhân s n xu t theo trình đ ử ụ ả ấ ộ lành ngh .ề + Tình hình s d ng cán b chuyên môn, k thu t theo ử ụ ộ ỹ ậ ngành ngh đào t o, trình đ chuyên môn, thâm niên ề ạ ộ ngh ...ề - Đ xu t k ho ch cho tuy n ch n, tuy n m , đào t o, ề ấ ế ạ ể ọ ể ộ ạ phát tri n đ thõa mãn nhu c u.ể ể ầ Phân lo i l c l ng hi n có trong t ch cạ ự ượ ệ ổ ứ : Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n . + Là công vi c r t quan tr ng vì nó cho phép t ch c th y rõ ti m ệ ấ ọ ổ ứ ấ ề năng lao đ ng, ngu n nhân l c có th cung c p.ộ ồ ự ể ấ + Phân tích t m vĩ mô. ở ầ - Bi n đ ng m c sinh, m c ch t, quy mô,ế ộ ứ ứ ế c c u dân s .ơ ấ ố + nh h ng đ n ngu n nhân l c th i kì sau đó t 15-16Ả ưở ế ồ ự ở ờ ừ năm. + Thay đ i quy mô và c c u l c l ng lao đ ng.ổ ơ ấ ự ượ ộ Phân lo i l c l ng hi n có trong t ch cạ ự ượ ệ ổ ứ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n CUNG BÊN NGOÀI T CH CỔ Ứ - Phân tích quy mô c c u và l c l ngơ ấ ự ượ lao đ ng xã h i.ộ ộ - Th y đ c ngu n nhân l c trong t ng lai.ấ ượ ồ ự ươ - Phân tích ch t l ng ngu n nhân l c.ấ ượ ồ ự - Trình đ h c v n.ộ ọ ấ - Tình hình giáo d c đào t o c a đ t n c.ụ ạ ủ ấ ướ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n - Phân tích tình hình di dân. - Làm tăng ho c gi m s l ng và c c u lao đ ng ặ ả ố ượ ơ ấ ộ c a đ a bànủ ị . - D đoán ngu n nhân l c t n c ngoài vự ồ ự ừ ướ ề - Ngu n lao đ ng xu t kh u tr vồ ộ ấ ẩ ở ề - Ngoài nh ng n i dung trên còn phân tích đ n xu ữ ộ ế h ng phát tri n c a các ngh nghi p.ướ ể ủ ề ệ CUNG BÊN NGOÀI T CH CỔ Ứ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n CÂN Đ I CUNG C U NHÂN L CỐ Ầ Ự - Là cách so sánh gi a cung và c u nhân l c.ữ ầ ự Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n C u nhân l c l n h n cung nhân l c.ầ ự ớ ơ ự - T ch c c n khai thác huy đ ng l c l ng lao đ ng tổ ứ ầ ộ ự ượ ộ ừ bên trong và bên ngoài t ch c:ổ ứ + Đào t o k năng.ạ ỹ + Đ b t, b i d ng.ề ạ ồ ưỡ + K ho ch hóa k c n, phát tri n qu n lý.ế ạ ế ậ ể ả +Tuy n lao đ ng t bên ngoài.ể ộ ừ + K t h p v i t ch c khác đ s n xu t.ế ợ ớ ổ ứ ể ả ấ + S d ng lao đ ng t m th iử ụ ộ ạ ờ + Làm thêm giờ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Cung nhân l c l n h n c u nhân l c.ự ớ ơ ầ ự - T ch c th a lao đ ng.ổ ứ ừ ộ + Thuyên chuy n nhân l c đ n b ph n thi u.ể ự ế ộ ậ ế + T m th i không thay th nh ng ng i di chuy n.ạ ờ ế ữ ườ ể + Gi m gi làm.ả ờ + Chia s công vi c.ẻ ệ + Ngh luân phiên.ỉ + Cho các t ch c khác thuê nhân l c.ổ ứ ự + V n đ ng nhân viên m t s c thôi vi c.ậ ộ ấ ứ ệ Company Logo w w w .q ua nt ri. co m .v n Cung nhân l c b ng c u nhân l cự ằ ầ ự - Nh ng vi c c n làm:ữ ệ ầ + B trí x p x p phù h p v i công vi c.ố ắ ế ợ ớ ệ + K ho ch hóa k c n.ế ạ ế ậ + Đào t o và phát tri n k năng.ạ ể ỹ + Đ b t, thăng ch c cho ng i gi i.ề ạ ứ ườ ỏ + Tuy n m nhân viên t bên ngoài.ể ộ ừ LOGO www.quantri.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo quản trị nhân lực 3.pdf