Đề tài Quản trị tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp

Chương 1 Những lý luận cơ bản về quản trị tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp. * * * * * 1.1.Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của doanh nghiêp 1.1.1.Khái niệm và đặc điểm chung của doanh nghiệp. 1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp. Trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế ở bất kì quốc gia nào, doanh nghiệp cũng là đơn vị cơ sở, một tế bào của nền kinh tế tạo ra của cải vật chất cho xã hội, trực tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất một cách hợp lý nhằm tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ một cách có hiệu quả nhất. Cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin các hình thức tổ chức doanh nghiệp cũng ngày càng đa dạng và các loại hình sở hữu của doanh nghiệp cũng ngày càng phong phú hơn. Do đó, nếu đứng trên quan điểm khác nhau chúng ta có thể định nghĩa về doanh nghiệp cũng khác nhau: Nếu đứng trên quan điểm tổ chức có thể hiểu: Doanh nghiệp là một tổng thể các phương tiện, máy móc thiết bị và con người được tổ chức lại nhằm thực hiện mục đích đề ra. Nếu đứng trên quan điểm chức năng có thể hiểu: Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ nhằm mục đích kiếm lời. Từ các định nghĩa nêu trên chúng ta có thể đưa ra một khái niệm toàn diện hơn về doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh được tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu trên thị trường, thông qua đó để tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nhà nước và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản trị tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i thuÕ quan cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, nh÷ng thÞ tr­êng n­íc ngoµi kh¾t khe lµm cho doanh thu xuÊt khÈu n¨m sau t¨ng so víi n¨m tr­íc nh­ng l­îng t¨ng gi¶m ®i. XÝ nghiÖp cÇn chó träng ë thÞ tr­êng nµy bëi ®©y lµ thÞ tr­êng chÝnh, chñ ®¹o cña m×nh. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 52 Do XÝ nghiÖp s¶n xuÊt chñ yÕu lµ ®Ó xuÊt khÈu nªn th­êng lµ xuÊt khÈu vµ b¸n cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh lµ chÝnh, mçi lÇn b¸n lµ tõng l« hµng lín, dÉn ®Õn doanh thu chñ yÕu cña XÝ nghiÖp lµ tõ b¸n bu«n. 2.3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ t¹i XÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû ®Æc s¶n xuÊt khÈu Hµ Néi. 2.3.1. C«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ theo chøc n¨ng. 2.3.1.1. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh. Ho¹ch ®Þnh b¸n hµng lµ giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng b¸n hµng, nã mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hÕt søc gay g¾t ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ®ßi hái l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ph¶i lu«n thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña m×nh. Tr­íc tiªn XÝ nghiÖp ®Ò ra môc tiªu ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ cña tõng n¨m, trªn c¬ së ®ã XÝ nghiÖp tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô cña tõng thêi kú. Môc tiªu ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp lµ t¨ng doanh thu b¸n ra, t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt mäi nguån lùc cña XÝ nghiÖp. Trªn c¬ së c¸c môc tiªu ®ã XÝ nghiÖp tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c khu vùc thÞ tr­êng ®· ho¹t ®éng tõ ®ã x©y dùng chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch tiªu thô cho phï hîp. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô ra ngoµi cßn ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp. Nh÷ng c©u hái mµ viÖc nghiªn cøu cÇn gi¶i ®¸p lµ: ThÞ tr­êng cña XÝ nghiÖp? TËp kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp? Kh¶ n¨ng tiªu thô cña XÝ nghiÖp trªn mçi khu vùc thÞ tr­êng? LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 53 Yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô kÌm theo? Nh×n chung viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng cña XÝ nghiÖp thùc hiÖn ch­a ®­îc tèt. ViÖc nghiªn cøu míi cã tÝnh chÊt bÞ ®éng thiÕu tÝnh dù b¸o cô thÓ. Nguyªn nh©n chñ yÕu do XÝ nghiÖp ch­a cã bé phËn riªng chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng mµ chØ dùa vµo nh÷ng b¸o c¸o riªng lÎ cña c¸c nh©n viªn kinh doanh nªn tÝnh chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ ch­a cao. Dùa trªn c¬ së c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. XÝ nghiÖp tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c khu vùc thÞ tr­êng mµ c«ng ty ho¹t ®éng tõ ®ã x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch tiªu thô, kÕ ho¹ch tiªu thô cho phï hîp khu vùc thÞ tr­êng. Sau khi thùc hiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, c¨n cø vµo kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, b­íc tiÕp theo trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh lµ XÝ nghiÖp tiÕn hµnh x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô. a.ChÝnh s¸ch vÒ mÆt hµng kinh doanh: §­îc x©y dùng tr­íc tiªn v× nã gióp XÝ nghiÖp chän mÆt hµng kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng cña XÝ nghiÖp, phï hîp víi t×nh h×nh tiªu thô cña thÞ tr­êng. Tõ ®ã ®¶m b¶o tiªu thô mÆt hµng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. Ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng chÝnh s¸ch vÒ mÆt hµng kinh doanh theo tÝnh chÊt nhu cÇu lùa chän mÆt hµng kinh doanh theo tõng h­íng c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã tiÕp tôc t¨ng c­êng hay gi¶m bít mét sè mÆt hµng kinh doanh tuú theo nhu cÇu thÞ tr­êng. b. ChÝnh s¸ch gi¸: Víi chÝnh s¸ch gi¸ nµy XÝ nghiÖp tËp trung vµo hai môc tiªu chÝnh lµ lîi nhuËn vµ khèi l­îng b¸n ra. Tr­íc hÕt, XÝ nghiÖp x¸c ®Þnh kinh doanh lµ ph¶i cã l·i nªn ®Þnh gi¸ lµ ph¶i bï ®¾p ®Çy ®ñ chi phÝ kinh doanh vµ sau ®ã lµ môc tiªu t¨ng dÇn khèi l­îng b¸n nh»m x©y dùng vÞ thÕ cña XÝ nghiÖp trªn thÞ tr­êng vµ gi¶m bít rñi ro. Gi¸ c¶ hµng hãa ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn viÖc tÝnh ®Çy ®ñ chi phÝ ph¸t sinh. ChiÕn l­îc gi¸ cña XÝ nghiÖp lµ víi tõng mÆt hµng cô thÓ, dùa trªn nhu cÇu tèc ®é tiªu thô cña thÞ tr­êng mµ XÝ nghiÖp cã thÓ ®iÒu chØnh l·i møc LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 54 cho phï hîp. Tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ gi¸ c¶ mµ XÝ nghiÖp cung cÊp hµng ho¸ cã chÊt l­îng phï hîp. Tuy nhiªn, chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ cña XÝ nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ. XÝ nghiÖp kh«ng cã ®Þnh h­íng râ rµng míi chØ chñ yÕu nh»m gi¶i quyÕt tèt viÖc b¸n hµng, kh«ng cã chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ b¸n l©u dµi nh»m vµo môc tiªu ®· chän, cïng víi ®ã lµ c«ng t¸c dù ®o¸n, dù b¸o khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô vµ gi¸ c¶ cña XÝ nghiÖp ch­a ®­îc tiÕn hµnh chu ®¸o cßn mang tÝnh bÞ ®éng thiÕu chÝnh x¸c. c.§èi víi chÝnh s¸ch ph©n phèi cña XÝ nghiÖp míi chØ tËp trung ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi trong ®ã chñ yÕu lµ thÞ tr­êng Trung Quèc, EU. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu XÝ nghiÖp chñ ®éng ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu víi ®èi t¸c, mét phÇn XÝ nghiÖp xuÊt khÈu qua trung gian ®ã lµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n Hµ Néi. §èi víi thÞ tr­êng trong n­íc XÝ nghiÖp tiÕn hµnh ph©n phèi c¸c ®¹i lý ®¬n vÞ, kh¸ch hµng t­ nh©n theo hîp ®ång b¸n bu«n, b¸n lÎ ®· ký kÕt. Ngoµi ra XÝ nghiÖp cã c¸c cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm trùc tiÕp tíi ng­êi tiªu dïng. d.ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng: §­îc thùc hiÖn chñ yÕu qua c¸c nh©n viªn b¸n hµng vµ lùc l­îng nh©n viªn kinh doanh. Nã cã ­u ®iÓm lµ chi phÝ thÊp, linh ho¹t vµ gióp XÝ nghiÖp tiÕp cËn tèt víi kh¸ch hµng víi thÞ tr­êng. Cuèi cïng lµ viÖc lùa chän vµ quyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p tiªu thô s¶n phÈm. XÝ nghiÖp tiÕn hµnh ph©n tÝch lùa chän ®Ó ®­a ra mét ph­¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm tèi ­u nh­: Ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi. Ph­¬ng ¸n tiªu thô tèi ­u ph¶i ®­a ra c¸c tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh, ®Þnh l­îng cã thÓ so s¸nh, lùa chän. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 55 Qua ph©n tÝch ta thÊy c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh tiªu thô hµng ho¸ cña XÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn tèt. Tuy nhiªn cßn mét sè nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc nh­ tÝnh thô ®éng trong viÖc ®Þnh h­íng, chÝnh s¸ch gi¸ thiÕu ®Þnh h­íng. 2.3.1.2. C«ng t¸c tæ chøc tiªu thô hµng ho¸. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng trong m«i tr­êng kinh doanh cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ nªn ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ sao cho cã hiÖu qu¶, tÝnh c¹nh tranh lµ rÊt bøc sóc. Víi môc tiªu chung lµ ®­a hµng ho¸ ®Õn tay ng­êi kh¸ch hµng nhanh nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt nªn XÝ nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cung cÊp hµng ho¸ cho thÞ tr­êng kÞp thêi, ®ñ sè l­îng ®¶m b¶o chÊt l­îng t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô. C«ng t¸c tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô cña XÝ nghiÖp ®­îc tËp trung ë phßng kÕ ho¹ch XÝ nghiÖp. H×nh thøc b¸n hµng cña XÝ nghiÖp lµ b¸n hµng trùc tiÕp ®­îc tiÕn hµnh ë c¸c cöa hµng vµ b¸n hµng qua ®iÖn tho¹i víi ngh÷ng kh¸ch hµng mua bu«n, th­êng xuyªn quen thuéc. Qua giao dÞch víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc, qua ®¬n ®Æt hµng cña XÝ nghiÑp tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Lµ mÆt hµng thùc phÈm nªn XÝ nghiÖp lu«n ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng, cßn c¸c dÞch vô sau b¸n th× Ýt ®­îc XÝ nghiÖp chó träng. C¸c héi nghÞ kh¸ch hµng, héi trî th­¬ng m¹i, héi trî tiªu dïng ®Òu ®­îc XÝ nghiÖp chó ý ®Ó t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, nhËn ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng. Nh×n chung vÒ viÖc tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ cña XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt doanh sè b¸n ra nh­ng mét sè nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc nh­ ch­a tæ chøc tèt ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, xóc tiÕn yÓm trî b¸n ch­a thùc hiÖn tèt. Kªnh ph©n phèi cho kh¸ch hµng ngo¹i tØnh cßn kÐm hiÖu qu¶. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 56 2.3.1.3.C«ng t¸c l·nh ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. Nh­ ta ®· biÕt, ho¹ch ®Þnh vµ toá chøc mang l¹i nh÷ng c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých cña qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸. Nh­ng ®Ó lµm tèt môc ®Ých nµy th× cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c l·nh ®¹o, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ tho¸i m¸i, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t ph©n minh ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶. §èi víi xÝ nghiÖp c¸c nhµ qu¶n trÞ th­êng ¸p dông phong c¸ch l·nh ®¹o d©n chñ, c¸c nhµ qu¶n trÞ cña xÝ nghiÖp th­êng tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c nh©n viªn tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh nh­ng quyÕt ®o¸n, cã chñ kiÕn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Hµng th¸ng, hµng quý xÝ nghiÖp theo dâi kÕ ho¹ch b×nh xÐt, khen th­ëng kÞp thêi. Tõ ®ã mèi quan hÖ gi÷a l·nh ®¹o xÝ nghiÖp víi nh©n viªn ®­îc c¶i thiÖn, t¹o ®­îc sù khuyÕn khÝch, ph¸t huy n¨ng lùc mçi c¸ nh©n. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c l·nh ®¹o cña xÝ nghiÖo cßn cã mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc nh­: ViÖc quyÕt ®o¸n ra quyÕt ®Þnh nhanh nhiÒu khi thiÕu tÝnh hoµn thiÖn, kh«ng cã lîi cho viÖc tiªu thô hµng ho¸. Lùc l­îng l·nh ®¹o cña xÝ nghiÖp cã nhiÒu kinh nghiÖm nh­ng cßn h¹n chÕ do thiÕu t­ duy ®Þnh h­íng l©u dµi g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c tiªu thô. H×nh thøc khuyÕn khÝch vËt chÊt cña xÝ nghiÖp cßn ch­a ®­îc phï hîp víi tõng lo¹i h×nh lao ®éng. V× vËy ch­a khai th¸c ®­îc tèi ®a tÝnh s¸ng t¹o còng nh­ kh¶ n¨ng cña c¸c c«ng nh©n viªn. 2.3.1.4. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng tiªu thô. §Ó theo s¸t môc tiªu ®Ò ra trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chóng ta cÇn ph¶i kiÓm tra, kiÓm so¸t theo viÖc thùc hiÖn cã ®óng môc tiªu ®Ò ra hay kh«ng vµ cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi cho phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 57 XÝ nghiÖp th­êng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t th­êng xuyªn, liªn tôc lËp b¸o c¸o hµng tån kho, b¸o c¸o ®Þnh kú hµng th¸ng, quý vÒ doanh thu, tØ lÖ l·i b¸n hµng ... ®Ó gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng liªn quan kÞp thêi ®iÌu chØnh nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ cña xÝ nghiÖp ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. MÆt kh¸c xÝ nghiÖp cã nh÷ng sai xãt kÞp thêi xö lý. Tuy nhiªn c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t còng gÆp khã kh¨n nh­ sù r¶i r¸c cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng réng lín v× vËy ngoµi c¸c h×nh thøc kiÓm so¸t th× c«ng t¸c kiÓm so¸t muèn lµm tèt ph¶i kh¬i dËy ®­îc tinh thÇn lao ®éng tù gi¸c cña c¸c nh©n viªn xÝ nghiÖp. 2.3.2. C«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ theo th­¬ng vô. 2.3.2.1. C¸c ho¹t ®éng tr­íc khi thùc hiÖn th­¬ng vô. ViÖc ®Çu tiªn mµ xÝ nghiÖp th­êng lµm lµ ®iÒu hµnh x¸c ®Þnh môc tiªu cña viÖc b¸n l« hµng cho kh¸ch. Môc tiªu ®ã th­êng lµ thu lîi nhuËn, t¨ng doanh sè b¸n, c¹nh tranh hoÆc më réng thÞ tr­êng. TiÕp theo lµ kÕ ho¹ch mua hµng, nhËp hµng ®Ó giao hµng ®óng thêi ®iÓm vµ ®Þa ®iÓm kh¸ch hµng yªu cÇu. Khi x©y dùng th­¬ng vô cÇn ®¶m b¶o tÝnh cô thÓ, chi tiÕt cÇn thiÕt. Ph¶i tiÕn hµnh giao tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng c¸c bé phËn tham gia thùc hiÖn th­¬ng vô, ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc thanh to¸n ®Ó võa b¸n ®­îc hµng, võa ch¾c ch¾n thu ®­îc tiÒn. Trong xÝ nghiÖp th­êng lµ phßng kinh doanh cã kÕ ho¹ch ®èi víi kh¸ch hµng vÒ mÆt gi¸ c¶, khèi l­îng, thêi ®iÓm giao hµng, h×nh thøc, thêi ®iÓm thanh to¸n, dÞch vô vËn chuyÓn s¶n phÈm. Khi hai bªn ®· tho¶ thuËn xong th× ®i ®Õn kÝ kÕt hîp ®ång gi÷a bªn mua vµ bªn b¸n. Hîp ®ång tiªu thô hµng ho¸ cña xÝ nghiÖp th­êng gåm nh÷ng kho¶n môc sau: C¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång. Tªn hµng, chñng lo¹i, sè l­îng, gi¸ c¶. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 58 H×nh thøc chi phÝ vËn chuyÓn. Thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång. N¬i gi¶i quyÕt cã tranh chÊp x¶y ra. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai th­¬ng vô gióp xÝ nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu cña ho¹t ®éng b¸n hµng. Tuy nhiªn xÝ nghiÖp cßn gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nh­ viÖc thu mua nguyªn liÖu ®«i lóc kh«ng thuËn tiÖn do ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh, thêi tiÕt xÊu, ®Þa ®iÓm thu mua c¸ch xa xÝ nghiÖp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu hµng lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét sè th­¬ng vô. 2.3.2.2. C¸c ho¹t ®éng triÓn khai thùc hiÖn th­¬ng vô. Sau khi ký kÕt hîp ®ång, XÝ nghiÖp tiÕn hµnh giao hµng theo nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn vµ ký kÕt. XÝ nghiÖp th­êng xuyªn cã chÕ ®é theo dâi s¶n phÈm hµng ho¸ b¸n ra c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i mÆt hµng. NÕu cã nh÷ng sai lÖch th× cã kÕ ho¹ch kh¾c phôc kÞp thêi hay ®iÒu chØnh cho ®óng víi tho¶ thuËn. XÝ nghiÖp lu«n cã biÖn ph¸p theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng thu håi ®­îc vèn. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n xong tiÒn th× tiÕn hµnh quyÕt to¸n lç, l·i ®Ó cã kÕ ho¹ch thu håi vèn, tiÕp tôc cho th­¬ng vô tiÕp theo. 2.3.2.3. C¸c ho¹t ®éng sau khi thùc hiÖn th­¬ng vô. Sau mçi th­¬ng vô XÝ nghiÖp tiÕn hµnh kiÓm so¸t sè l­îng, mÆt hµng nµo kinh doanh cã nhiÒu lîi nhuËn, hiÖu qu¶ cao, kh«ng bÞ ø ®äng vèn, khu vùc thÞ tr­êng nµo cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch, ph­¬ng h­íng khai th¸c trong c¸c th­¬ng vô tiÕp theo. Nh×n chung viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng sau b¸n cña XÝ nghiÖp ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt. C¸c dÞch vô sau b¸n cña XÝ nghiÖp ch­a tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng dÞch vô sau b¸n. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 59 2.3.3.§¸nh gi¸ chung c«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô. 2.3.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®Ò ra trong thêi gian qua. XÝ nghiÖp ®· dÇn më réng m¹ng l­íi kinh doanh, t¨ng doanh thu, t¨ng thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng, viÖc giao nhËn nghÜa vô cho nhµ n­íc ngµy cµng t¨ng. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc chøng tá kh¶ n¨ng ho¹ch ®Þnh cña ban gi¸m ®èc vµ c¸c phµng ban cã liªn quan trong ng¾n h¹n. XÝ nghiÖp ®¶m b¶o ®­îc nh÷ng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh diÔn ra mét c¸ch th­¬ng xuyªn, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n vµ t¨ng tèc ®é vßng quay cña vèn l­u ®éng. a. VÒ mÆt tæ chøc lao ®éng. Víi c¬ cÊu tæ chøc t­¬ng ®èi gän nhÑ, linh ho¹t, kh¸ hîp lý ®· t¹o ®iÒu kiÖn kh¬i ®éng tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong ®iÒu hµnh, linh ho¹t trong ho¹t ®äng tiªu thô. XÝ nghiÖp ®ang hoµn thiÖn chÕ ®é kho¸n tr¶ l­¬ng theo kÕt qu¶ kinh doanh ®Õn tõng tæ, ng­êi lao ®éng, kÕt hîp linh ho¹t c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho phï hîp víi tõng bé phËn, tõng lo¹i h×nh lao ®éng tõ ®ã kÝch thÝch ng­êi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña chÝnh m×nh. MÆt kh¸c XÝ nghiÖp cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã kh¶ n¨ng t­¬ng ®èi phï hîp, n¨ng lùc c¸n bé ®­îc bæ xung kÞp thêi, cïng víi sù ®oµn kÕt, nhÊt trÝ mét lßng, thèng nhÊt vÒ mÆt lîi Ých gãp phÇn cïng nhau x©y dùng XÝ nghiÖp ngµy cµng lín m¹nh. b. VÒ mÆt l·nh ®¹o kiÓm so¸t: Cã nhiÒu mÆt tÝch cùc nh­ trong thêi gian qua, c¸c nhµ qu¶ trÞ cña XÝ nghiÖp ®· qu¶ lý tèt ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸, t¹o ®­îc bÇu kh«ng khÝ lao ®éng tÝch cùc, c¸c mèi quan hÖ gi÷a lao ®éng vµ cÊp d­íi ®­îc khuyÕn khÝch, ®éng viªn cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¸c kªnh th«ng tin trong XÝ nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, viÖc n©ng cao thu nhËp b×nh qu©n, c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n viªn ®· kÝch thÝch ng­êi lao ®éng, t¹o sù tin t­ëng vµo c«ng viÖc, mçi ng­êi cè g¾ng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 60 c.VÒ qu¶n trÞ dù tr÷: XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt qu¶ trÞ dù tr÷ hµng ho¸ nh»m môc ®Ých gi÷ g×n hµng ho¸ vÒ gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông, tr¸nh ®­îc thÊt tho¸t, h­ háng hµng ho¸ trong kho. MÆt kh¸c qu¶n trÞ dù tr÷ ë XÝ nghiÖp gióp cho viÖc chÊt xÕp, xuÊt nhËp hµng hãa trong kho ®­îc dÔ dµng, c¸c nhµ qu¶n trÞ cña XÝ nghiÖp lu«n n¾m ®­îc sè l­îng tõng lo¹i hµng trong kho ®Ó kÞp thêi ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ cung øng hµng ho¸. XÝ nghiÖp lu«n ®¶m b¶o hÖ thèngkho tµng phï hîp víi viÖc b¶o qu¶n vµ b¶o vÖ hµng ho¸. Kh«ng nh÷ng thÕ ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn chÊt xÕp trong kho cña XÝ nghiÖp rÊt khoa häc. Bªn c¹nh ®ã XÝ nghiÖp thùc hiÖn tèt chÕ ®é theo dâi hµng trong kho vÒ mÆt hiÖn vËt. d.VÒ c«ng t¸c qu¶ trÞ nh©n sù: Trong bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo yÕu tè con ng­êi lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu, yÕu tè con ng­êi cã thÓ coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, cã thÓ nãi sù kh¸c nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ mµ chÝnh lµ yÕu tè con ng­êi. ChÝnh v× vËy mµ XÝ nghiÖp ®· rÊt chó träng tíi c«ng t¸c tuyÓn dông còng nh­ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp. Th­êng xuyªn cã c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cho c«ng nh©n t¹i x­ëng, cö c¸n bé ®i häc t¹i c¸c tr­êng chÝnh quy tæ chøc thi tay nghÒ lao ®éng, cã c¸c biÖn ph¸p chÊm c«ng còng nh­ khen th­ëng vµ ph¹t tho¶ ®¸ng...c¸c nhµ l·nh ®¹o cña XÝ nghiÖp theo phong c¸ch d©n chñ, l¾ng nghe ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i, n¨ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng­êi ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµ xem XÝ nghiÖp nh­ m¸i nhµ thø hai cña m×nh. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 61 e.VÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh: Trong thêi gian võa qua XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp cho nªn ®· thóc ®Èy viÖc b¸n hµng cã hiÖu qu¶, bªn c¹nh ®ã tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp ngµy cµng lín m¹nh cã tÝnh chñ ®éng cao. tuy nhiªn vÉn ch­a thùc sù ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña XÝ nghiÖp, nh­ng nh×n chung c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn triÓn râ rÖt. f. VÒ qu¶n trÞ marketing. Do ch­a cã bé phËn chuyªn tr¸ch ®¶m nhiÖm vai trß nghiªn cøu thÞ tr­êng nªn XÝ nghiÖp vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ trong vÊn ®Ò nghiªn cøu nhu cÇu biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. XÝ nghiÖp ph©n phèi hµng ho¸ chñ yÕu qua c¸c kh©u trung gian, c¸c cöa hµng b¸n bu«n, b¸n lÎ, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ®Ó ®­a hµng ho¸ ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. C«ng t¸c khuÕch tr­¬ng s¶n phÈm: Do ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng nµy cßn eo hÑp nªn XÝ nghiÖp tuy lµ cã tham gia c¸c héi chî triÓn l·m nh­ng cßn ch­a nhiÒu, chñ yÕu lµ nhê vµo ®éi ngò b¸n hµng trùc tiÕp cho XÝ nghiÖp do ®ã mµ hiÖu qu¶ kinh doanh ch­a thËt cao, ch­a thËt xøng ®¸ng víi tiÒm n¨ng cña XÝ nghiÖp. g. Qu¶n trÞ mua. Ngµy nay søc Ðp c¹nh tranh ngµy cµng lín, sè l­îng ®èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng gia t¨ng, ®Ó cã thÓ th¾ng ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh th× tèt nhÊt lµ h­íng sù quan t©m vµo kh¸ch hµng, tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, lÊp ®Çy nh÷ng kho¶ng trèng thÞ tr­êng mµ ë ®ã nhu cÇu ch­a ®­îc khai th¸c tho¶ m·n lµ ta th¾ng mét phÇn trong c¹nh tranh Víi ph­¬ng tr©m “ Kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ ” XÝ nghiÖp ®· næ lùc hÕt m×nh ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng nhÊt lµ yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o chÊt l­îng. XÝ nghiÖp lu«n ®Ò cao c«ng t¸c mua hµng bëi lÏ nÕu c«ng t¸c mua hµng æn ®Þnh, hîp lý sÏ h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng thõa thiÕu, ø LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 62 ®äng hµng ho¸, t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng, vèn lu©n chuyÓn nhanh Doanh nghiÖp bï ®¾p ®­îc chi phÝ më réng qui m« kinh doanh t¨ng lîi nhuËn … XÝ nghiÖp lu«n quan t©m t×m kiÕm c¸c nguån hµng trong n­íc víi chÊt l­îng cao ®Ó bï ®¸p øng ®­îc tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Khi tæ chøc thu mua nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, XÝ nghiÖp còng ®· t×m ®Õn nh÷ng nguån cung øng hµng ho¸ th©n quen nh­ng còng lu«n quan t©m t×m kiÕm nh÷ng nguån cung øng míi thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c kinh doanh “kh«ng bá tiÒn vµo mét èng ”. Tuy nhiªn c«ng t¸c mua hµng vÉn ch­a tèt, ch­a ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ nhu cÇu cña XÝ nghiÖp chñ yªu do thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, nguån nguyªn liÖu lóc cã, lóc dån dËp khi l¹i kh«ng ®ñ … h. Qu¶n trÞ b¸n. Víi viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng t¹o ®Çu vµo æn ®Þnh cho XÝ nghiÖp, th× XÝ nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®Çu ra ®Ó ®¶m b¶o ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh cña m×nh thu ®­îc lîi nhuËn cho XÝ nghiÖp. §Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ th× XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn ho¹t ®éng b¸n bu«n kh¸ m¹nh mÏ víi c¸c kªnh ph©n ph«Ý trung gian ®­a s¶n phÈm ®Õn c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n trong n­íc, tham gia c¸c héi chî triÓn l·m ®Ó khuÕch tr­¬ng s¶n phÈm …§Èy m¹nh tiªu thô n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh. XÝ nghiÖp cã c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ®Ó ®­a s¶n phÈm gÇn h¬n ®Õn kh¸ch hµng. Chñ yÕu lµ b¸n hµng qua ®iÖn tho¹i, hîp ®ång víi qui m« l« hµng lín … Trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc b¸n hµng qua c¸c ®¹i lý vµ b¸n lÎ, ®­a hµng ho¸ ®Õn b¸n ë c¸c siªu thÞ… 2.3.3.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc th× c«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ cña XÝ nghiÖp cßn mét sè ®iÓm cÇn kh¾c phôc nh­: LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 63 - ViÖc tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng cña XÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh ch­a tèt, ®é chÝnh x¸c ch­a cao, viÖc nghiªn cøu nhu cÇu míi cßn mang tÝnh thô ®éng. Nguyªn nh©n: Lµ do viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ch­a ®­îc uû nhiÖm cho mét bé phËn chuyªn tr¸ch tiÕn hµnh nªn kh«ng cã bé phËn cô thÓ nµo chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc nµy. - ChÝnh s¸ch mÆt hµng cña XÝ nghiÖp cß s¬ l­îc thiÕu cô thÓ, mÆt hµng ch­a phong phó ®a d¹ng. - ChÝnh s¸ch gi¸ cña XÝ nghiÖp chñ yÕu nh»m gi¶i quyÕt tèt viÖc b¸n hµng ho¸, t¨ng doanh thu mµ kh«ng cã chÝnh s¸ch ®Þnh h­íng l©u dµi vµo môc tiªu ®· ®Þnh. - Ch­a ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc b¸n hµng, m¹ng l­íi trung gian, viÖc tæ chøc tiªu thô cßn chång chÐo ph©n bæ ch­a hîp lý lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh cña XÝ nghiÖp trªn thÞ tr­êng. - Ho¹t ®éng tæ chøc kinh doanh cßn béc lé h¹n chÕ, ch­a kÕt hîp tèt c¸c kh©u, c¸c bé phËn trong XÝ nghiÖp dÉn tíi viÖc nhËp hµng vµ b¸n hµng cßn thiÕu tÝnh chñ ®éng nªn hiÖu qu¶ kinh doanh ch­a cao. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng ch­a ®­îc phï hîp víi ®Æc thï lao ®éng cñ tõng bé phËn trong XÝ nghiÖp, ch­a g¾n bã chÆt chÏ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng víi hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña hä, ch­a kÝch thÝch ®­îc nh©n viªn ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùoc cña hä. ViÖc tuyÓn vµ ®µo t¹o nh©n viªn míi ch­a ®­îc chó träng ®óng møc ®Ó t¹o ra lùc l­îng nh©n viªn cã n¨ng lùc häc tËp ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu më réng cña XÝ nghiÖp. - VÒ ho¹t ®éng l·nh ®¹o, tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ch­a cã qui ®Þnh râ rµng, thiÕu sù c©n ®èi gi÷a nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n ®­îc giao g©y ra khã kh¨n cho ng­êi ®­îc giao nhiÖm vô trong viÖc ra quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi c«ng viÖc ®­îc giao. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 64 Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ t¹i XÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû ®Æc s¶n xuÊt khÈu- Hµ Néi * * * * * 3.1. Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp n¨m 2005. 3.1.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. 3.1.1.1. ThuËn lîi: XÝ nghiÖp ®ãng t¹i Hµ Néi lµ thÞ tr­êng tiªu thô lín, lµ ®Çu mèi giao th«ng nªn cã lîi thÕ tiªu thô hµng néi ®Þa. XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng thuû s¶n tõ khi thµnh lËp ®Õn nay cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, cã m¹ng l­íi tiªu thô réng kh¾p c¶ n­íc, cã b¹n hµng xuÊt khÈu æn ®Þnh. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c¹nh tranh còng nh­ mét sè vÊn ®Ò kh¸c nh­ng XÝ nghiÖp vÉn æn ®Þnh kinh doanh, ngµy cµng ph¸t triÓn, n©ng cao thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. 3.1.1.2. Khã kh¨n: -Do thêi tiÕt khã kh¾c nghiÖt, nguyªn liÖu kh«ng æn ®Þnh lóc cã khi don dËp. -ViÖc huy ®éng lao ®«ng ®· gi¶i phãng nguyªn liÖu tõ 3 – 5 ngµy kh«ng huy ®éng ®­îc. -Sù Ðp mÆt b»ng gi¸ thÞ tr­ßng th­êng xuyªn cao kh«ng c©n ®èi , vÒ yªu cÇu ch©t l­îng s¶n phÈm cña thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®ßi hái rÊt kh¾c nghiÖt LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 65 Víi nh÷ng khã kh¨n trªn nh­ng víi sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n - Hµ Néi , toµn bé c«ng nh©n viªn xi nghiÖp ®· tõng b­íc thoai gì khã kh¨n tæ chøc tèt ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ . 3.1.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp trong thêi gian tíi . §¬n vÞ : 1000 ® ChØ tiªu 2004 2005 2005 / 2004 Doanh thu 74559721,1 82015693,21 7455972,11 Chi phÝ 68833534,52 72275211,25 3441676,726 Lîi nhuËn 5726186,580 6184281,506 458094,9264 ChØ tiªu xÝ nghiÖp ®Ò ra n¨m 2005 Doanh thu t¨ng 10% t­¬ng øng t¨ng 7455972110 ® Chi phÝ t¨ng 5% t­ong øng t¨ng 3441676726 ® Lîi nhuËn t¨ng 8% t­¬ng øng t¨ng 455094926,4 ® 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ t¹i xÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû ®Æc s¶n xuÊt khÈu -Hµ Néi C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ theo chøc n¨ng tiªu thô lµ mét kh©u quan träng, lµ kh©u quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ mäi nç lùc cña c¸c kh©u trong doanh nghiÖp, qu¶n trÞ doanh nghiÖp . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tiªu thô hµng ho¸ rÊt khã kh¨n, cã nhiÒu doanh nghiÖp bÞ ø ®äng vèn do kh«ng tiªu thô ®­îc hµng ho¸ ph¶i chÊp nhËn thua lç. Do vËy, viªc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh tõng thêi kú ®Ó rót ra kinh nghiÖm, ®­a ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 66 trÞ tiªu thô hµng ho¸ la rÊt quan träng ch¸iù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Qua viÖc ®¸nh gi¸ va ph©n tÝch chung vÒ t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña xÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n ®Æc biÖt xuÊt khÈu - Hµ Néi t«i xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ trong thêi gian tíi ë xÝ nghiÖp nh­ sau: 3.2.1.1.N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh tiªu thô hµng ho¸ ë XÝ nghiÖp. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ th× vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ ph¶i t×m ®­îc nh÷ng th«ng tin, c¨n cø ®ã sÏ lµ c¬ së x©y dùng c¸c chiÕn l­îc kÕ ho¹ch kinh doanh, c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. Theo t«i vÊn ®Ò cÇn xem xÐt lµ lµm sao n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu vÒ khèi l­îng, gi¸ c¶...råi tõ ®ã lùa chän ®o¹n thÞ tr­êng mµ XÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt, cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc kinh doanh, tiªu thô hµng ho¸ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Tõ ®ã XÝ nghiÖp míi tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ cung øng cho kh¸ch hµng ®Çy ®ñ, thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô hµng hãa. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng th× XÝ nghiÖp nªn tæ chøc riªng mét bé phËn chuyªn tr¸ch viÖc nµy. Bé phËn nµy cã thÓ chØ cÇn tõ hai ®Õn ba ng­êi chuyªn tæng hîp, ph©n tÝch, tæ chøc c¸c nguån th«ng tin sau khi xö lý sÏ cung cÊp cho ban l·nh ®¹o còng nh­ c¸c bé phËn kh¸c ®Ó phèi hîp cã kÕ ho¹ch thóc ®Èy viÖc tiªu thô hµng ho¸ mét c¸ch hîp lý nhÊt. Bé phËn nµy cã thÓ tiÕn hµnh c«ng viÖc cña m×nh dùa trªn mét sè ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng sau ®©y: -Ph­¬ng ph¸p 1: Nghiªn cøu nhu cÇu ®· tho¶ m·n Môc ®Ých ph­¬ng ph¸p: T×m ra tÝnh quy luËt trong tiªu thô hµng ho¸, tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ trong tõng giai ®o¹n thêi gian vµ c¨n cø vµo tÝnh chÊt thêi vô ®· x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu më réng thÞ tr­êng võa tr¸nh ®­îc ø ®äng hµng ho¸. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 67 H×nh thøc nghiªn cøu chñ yÕu: Thèng kª qua c¸c nghiÖp vô b¸n hµng. Thèng kª thêi gian chu chuyÓn hµng ho¸ th«ng qua tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸. §èi víi ph­¬ng ph¸p nµy, bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng cña XÝ nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh theo tõng chu kú kinh doanh nh­ theo th¸ng, theo quý ®Ó cã thÓ ®­a ra kÕ ho¹ch kinh doanh cho kú kinh doanh tiÕp theo phï hîp víi tõng mÆt hµng kinh doanh cña XÝ nghiÖp. -Ph­¬ng ph¸p 2: Nghiªn cøu nhu cÇu ch­a tho¶ m·n. Môc ®Ých ph­¬ng ph¸p: Nh»m n¾m b¾t ®­îc nh÷ng mÆt hµng kh«ng ®ñ b¸n vµ kh«ng cã b¸n. Tõ ®ã cã kÕ ho¹ch bæ xung kÞp thêi, hoµn thiÖn h¬n n÷a nghµnh hµng, mÆt hang kinh doanh. H×nh thøc nghiªn cøu: Dïng phiÕu hoÆc ghi sæ hµng thiÕu do ng­êi b¸n ghi vÒ sè l­îng, quy c¸ch cña tõng lo¹i hang thiÕu. Ghi nhanh c¸c mÆt hµng thiÕu sau tõng ngµy b¸n. Thu nhËp gãp ý kiÕn cña kh¸ch hµng. §èi víi ph­¬ng ph¸p nµy, bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng cã thÓ tiÕn hµnh nghiªn cøu kh¶o s¸t trùc tiÕp t¹i c¸c cöa hµng ®Ó bæ sung hµng thiÕu kÞp thêi. -Ph­¬ng ph¸p 3: Nghiªn cøu nhu cÇu míi h×nh thµnh. Môc ®Ých cña ph­¬ng ph¸p: Nh»m x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô mÆt hµng míi, yªu cÇu cña kh¸ch hµng víi mÆt hµng míi vÒ chÊt l­îng, sè l­îng, quy c¸ch, phÈm chÊt nh­ thÕ nµo. H×nh thøc nghiªn cøu: Tæ chøc b¸n mÆt hµng míi kÕt hîp thu nhËp ý kiÕn cña kh¸ch hµng. Tr­ng bµy giíi thiÖu mÆt hµng míi t¹i cöa hµng, héi nghÞ kh¸ch hµng hoÆc triÓn l·m. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 68 Tr­ng cÇu ý kiÕn cña kh¸ch hµng vÒ mÆt hµng míi qua pháng vÊn hoÆc c©u hái trªn phiÕu ®iÒu tra. §èi víi ph­¬ng ph¸p nµy, XÝ nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch nhËp hµng cô thÓ cho tõng mÆt hµng ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô hµng ho¸ phôc vô tèt nhÊt nhu cÇu míi cña thÞ tr­êng. Nh×n chung viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy cô thÓ ph¶i ®­îc nghiªn cøu tiÕn hµnh sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn m«i tr­êng, ®Æc thï nghµnh hµng, chi phÝ tiÕn hµnh ®Ó tõ ®ã lùa chän mét hoÆc kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cho tõng mÆt hµng kinh doanh ®Ó XÝ nghiÖp chñ ®éng trong viÖc tæ chøc tiªu thô hµng ho¸. -ChÝnh s¸ch mÆt hµng kinh doanh: §Ó lµm tèt nhiÖm vô kinh doanh trong thêi gian tíi th× XÝ nghiÖp cÇn phèi hîp phßng kÕ ho¹ch víi c¸c cöa hµng, ®¹i lý ph©n phèi ®Ó khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã ®ång thêi c¶i tiÕn, x©y dùng nh÷ng ph­¬ng thøc b¸n hµng míi ®Ó më réng thÞ tr­êng c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ më c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¹i lý cung tiªu më réng thÞ tr­êng tiªu thô ra ®Þa bµn c¸c tØnh, lùa chän mét sè tØnh, thµnh phè lµ ®Þa bµn tiªu thô lín, cã ¶nh h­ëng réng lín ®Ó më réng v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc cöa hµng ®Ó gi¶m bít chi phÝ cho nh©n viªn ®i l¹i, chi phÝ giao dÞch. Phßng kÕ ho¹ch kÕt hîp víi c¸c cöa hµng, chi nh¸nh t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, ®i s©u nghiªn cøu thÞ tr­êng kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n nhu cÇu trªn mét sè ®Þa bµn kinh doanh träng ®iÓm, nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu lín. Tõ ®ã x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch mÆt hµng linh ®éng, phï hîp víi ®Þa bµn cô thÓ. Th«ng qua b¸n hµng trùc tiÕp cho c¸c ®¹i lý cöa hµng b¸n lÎ, ng­êi tiªu dïng, t×m hiÓu ph¸t hiÖn nh÷ng xu h­íng tiªu dïng nhu cÇu vÒ s¶n phÈm míi. T¹o mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng lín ®Ó tõ ®ã tiªu thô s¶n phÈm LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 69 hµng ho¸ vµ thu thËp th«ng tin trªn thÞ tr­êng. Dùa trªn c¸c th«ng tin ®ã kÕt hîp víi c¸c nguån kh¸c XÝ nghiÖp sÏ x©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm phï hîp ®Ó b¸n ra ®­îc liªn tôc cã hiÖu qu¶. ViÖc x©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm ph¶i cã hÖ thèng ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, hîp lý, c¨n cø trùc tiÕp vµo nhu cÇu thÞ tr­êng vµ n¨ng lùc cña XÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp nªn cã kÕ ho¹ch kinh doanh theo nguyªn t¾c 80/20 tøc lµ nh÷ng mÆt hµng chØ chiÕm 20% tæng sè mÆt hµng kinh doanh nh­ng chiÕm 80% lîi nhuËn th× t¨ng c­êng më réng kinh doanh, ®Çu t­ nhiÒu h¬n. Cßn nh÷ng mÆt hµng chiÕm 80% tæng sè c¸c mÆt hµng kinh doanh, nh­ng ®em l¹i 20% lîi nhuËn th× ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp h¬n. -VÒ chÝnh s¸ch gi¸ c¶: XÝ nghiÖp nªn ¸p dông chÝnh s¸ch gÝ c¶ theo møc gi¸ thÞ tr­êng do tÝnh chÊt th­êng xuyªn biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Tøc lµ víi nh÷ng mÆt hµng cã møc tiªu thô lín, khan hiÕm XÝ nghiÖp cã thÓ b¸n víi gi¸ thÊp so víi gi¸ thÞ tr­êng ®Ó t¨ng khèi l­îng b¸n ra. Cßn nh÷ng mÆt hµng phæ biÕn trªn thÞ tr­êng, tiªu thô b×nh th­êng th× b¸n b»ng gi¸ thÞ tr­êng. Trong viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch nµy cÇn chó ý gi¸ c¶ cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cïng mÆt hµng, trong cïng khu vùc tiªu thô ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®iÒu chØnh gi¸ c¶ cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ trong tõng giai ®o¹n, phï hîp víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng khu vùc. -VÒ chÝnh s¸ch ph©n phèi: Môc tiªu cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ lµ tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c thÞ tr­êng hiÖn cã, më réng thÞ tr­êng tiÒm n¨ng trong t­¬ng lai. Mét chÝnh s¸ch ph©n phèi hîp lý sÏ lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh an toµn, lµm cho qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸ nhanh vµ cã hiÖu qu¶. ChÝnh s¸ch ph©n phèi phô thuéc rÊt lín vµo chÝnh s¸ch s¶n phÈm vµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶. Do ®ã khi thiÕt kÕ kªnh ph©n phèi XÝ nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o sao cho kªnh ng¾n nhÊt, tiÕp thu vµ ph¶n øng nhanh nhËy víi LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 70 nhu cÇu thÞ tr­êng lµm sao cho hµng ho¸ ®Õn tay ng­êi tiªu dïng qua Ýt kh©u trung gian nhÊt tõ ®ã gi¶m ®­îc gi¸ b¸n vµ kÝch thÝch ng­êi tiªu dïng. Hoµn thiÖn kªnh tiªu thô trùc tiÕp tõ XÝ nghiÖp ®Õn tay ng­êi tiªu dïng: HÇu hÕt kh¸ch hµng ë kªnh nµy cña XÝ nghiÖp lµ c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n. L­îng kh¸ch hµng nµy th­êng tiªu thô s¶n phÈm víi khèi l­îng võa vµ nhá, ë kªnh nµy XÝ nghiÖp lµ ng­êi ®iÒu khiÓn trùc tiÕp nªn cÇn t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng, kÝ kÕt hîp ®ång tiªu thô. Bªn c¹nh viÖc gi¶m gi¸ b¸n XÝ nghiÖp cÇn ph¶i gi÷ ch÷ tÝn ®èi víi b¹n hµng vÒ chÊt l­îng còng nh­ thêi gian ®Þa ®ieemr giao hµng, sè l­îng, chñng lo¹i s¶n phÈm. Hoµn thiÖn kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp: Bªn c¹nh hoµn thiÖn kªnh tiªu thô trùc tiÕp XÝ nghiÖp ®Æc biÖt chó ý ®Õn kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp. Kªnh nµy tiªu thô s¶n phÈm víi khèi l­îng lín, chñ yÕu gåm ba luèng chÝnh sau. Luång 1: C¸c ®èi t¸c­ n­íc ngoµi mµ XÝ nghiÖp th­êng xuÊt sang nh­ thÞ tr­êng Trung Quèc, thÞ tr­êng EU vµ c¸c n­íc l©n cËn. ë luång nµy XÝ nghiÖp chñ ®éng ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c ®èi t¸c, mét phÇn XÝ nghiÖp xuÊt qua trung gian ®ã lµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n Hµ Néi. Luång 2: C¸c ®¹i lý bu«n b¸n ë thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh sÏ ®­a cho nh÷ng ng­êi b¸n lÎ vµ nh÷ng ng­êi b¸n lÎ tiÕp tôc b¸n l¹i cho ng­êi tiªu dïng. Luång 3: XÝ nghiÖp lËp thªm c¸c cöa hµng b¸n lÎ lµm kh©u trung gian ®Ó ®­a s¶n phÈm trùc tiÕp tíi tay ng­êi tiªu dïng. Tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt cho ®Õn nay viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng, b¹n hµng tiªu thô hÇu hÕt qua c¸c trung gian. ViÖc nghiªn cøu kªnh ph©n phèi hiÖn cã vµ lùa chän kªnh ph©n phèi phï hîp nhÊt víi s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp chÝnh lµ vÊn ®Ò XÝ nghiÖp cÇn quan t©m gi¶i quyÕt. Nh­ vËy biÕn sè ph©n phèi còng ®ãng vai trß quan träng trong chiÕn l­îc marketing cña XÝ nghiÖp. Mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi hîp lý sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ, gi¶m tèi ®a c¸c kh©u trung gian trong qu¸ tr×nh vËn ®éng LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 71 cña hµng ho¸, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thõa vµ thiÕu gi¶ t¹o c¸c khu vùc thÞ tr­êng kh¸c nhau. Trong chiÕn l­îc ph©n phèi cña XÝ nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i ®¶m b¶o doanh sè b¸n vµ thÞ phÇn trong thêi gian tr­íc m¾t mµ còng cÇn ®i tr­íc n¾m b¾t quy luËt cña thÞ tr­êng ®Ó cã h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn ®óng ®¾n. -VÒ chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng. Trong thêi gian qua t«i thÊy ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña XÝ nghiÖp cßn h¹n chÕ, ch­a linh ho¹t vÒ h×nh thøc, cÇn ph¶i t¨ng thªm c«ng t¸c qu¶ng c¸o ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. VÒ t×nh h×nh hiÖn nay XÝ nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o ngay t¹i cöa hµng, qua c¸ch tr×nh bµy, qua ®éi ngò b¸n hµng vµ nh©n viªn kinh doanh am hiÓu vÒ hµng ho¸ cã thÓ giíi thiÖu vÒ c¸c s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. HoÆc XÝ nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh qu¶ng c¸o b»ng c¸ch tham gia vµo c¸c héi chî tiªu dïng ®Ó cã thÓ võa qu¶ng c¸o võa t×m kiÕm b¹n hµng. Muèn ®¹t ®­îc sù chó ýcña kh¸ch hµng th× c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, thång tin ®em l¹i cho ng­êi tiªu dïng ®Çy ®ñ g©y Ên t­îng, nªu bËt tÝnh n¨ng, c«ng dông ®Þa chØ liªn hÖ râ rµng khi kh¸ch hµng yªu cÇu. 3.2.1.2. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸ctæ chøc tiªu thô hµng ho¸. §Ó ®¶y m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ th× bªn c¹nh viÖc ph¸t huy c¸c ­u ®iÓm trong tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ theo ph­¬ng thøc b¸n bu«n XÝ nghiÖp cÇn ph¸t triÓn h¬n n÷a ho¹t ®éng b¸n lÎ vµ b¸n hµng qua ®¹i lý. VÒ ph­¬ng thøc b¸n bu«n, ®Ó ®Èy m¹nh h¬n n÷a XÝ nghiÖp cÇn më réng quan hÖ giao dÞch kinh doanh víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc qua ®ã cã thÓ thu thËp th«ng tin, tËn dông c¸c kh¸ch hµng vµ mèi quan hÖ cña hä ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®«ng ftªu thô lín. Trong quan hÖ giao dÞch cÇn n¨ng cao uy tÝn cña XÝ nghiÖp h¬n n÷a th«ng qua viÖc t¹o thuËn lîi cho c¸c bªn liªn kªtd thùc hiÖn tèt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®¶m b¶o nguyªn t¾c LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 72 “®«i bªn cïng cã lîi” trong quan hÖ lµm ¨n. Trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp nªn tiÕn hµnh c¸c ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua ®¹i diÖn th­¬ng m¹i vµ b¸n bu«n qua héi chî. -B¸n bu«n qua ®¹i diÖn th­¬ng m¹i: Tøc lµ th«ng qua c¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i hoÆc nh©n viªn kinh doanh cña XÝ nghiÖp göi danh môc hµng ho¸, mÉu hµng ®Õn c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu ®Ó tõ ®ã cã thÓ n¾m b¾t diÔn biÕn thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh chãng më réng thÞ tr­êng tiªu thô. Khi lùa chän ng­êi m«i giíi nh©n viªn kinh doanh cÇn lùa chän kü vÒ mÆt uy tÝn, kh¶ n¨ng kµnh nghÒ, hiÓu biÕt vÒ mÆt hµng kinh doanh, kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña XÝ nghiÖp víi ho¹t ®éng cña hä v× lµ ng­êi trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng v× vËy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn h×nh ¶nh cña XÝ nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng. - B¸n bu«n qua héi chî: §©y lµ ph­¬ng thøc thùc hiÖn ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp sö dông th«ng qua héi chî. Tõ ®©y XÝ nghiÖp cã thÓ më réng ®­îc quan hÖ kinh tÕ, t×m ®­îc c¸c kh¸ch hµng cã nhu cÇu, kÕt hîp víi viÖc qu¶n b¸ h×nh ¶nh XÝ nghiÖp. Tuy nhiªn thùc hiÖn ph­¬ng thøc tiªu thô nµy ®ßi hái cã sù ®Çu t­ lín vÒ mÆt con ng­êi, chi phÝ,... viÖc ®iÒu ®éng nh©n viªn cã ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña XÝ nghiÖp. §èi víi c«ng t¸c tiªu thô qua ®¹i lý, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cö ng­êi ®i nghiªn cøu thÞ tr­êng ë c¸c tØnh t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Ó cã thÓ lµm ®¹i lý cho XÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp nªn t¨ng c­êng x©m nhËp vµo c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm cña miÒn B¾c, råi tõ ®ã më réng m¹ng l­íi cöa hµng, ®¹i lý ra c¸c tØnh kh¸c. H×nh thøc nµy cã thÓ gióp XÝ nghiÖp tiÕp xóc tèt h¬n víi kh¸ch hµng, gi¶m ®­îc chi phÝ ®i l¹i cña nh©n viªn, chØ ph¶i chi phÝ hoa hång v× vËy XÝ nghiÖp nªn c©n nh¾c ph¸t triÓn. -§èi víi ho¹t ®éng b¸n lÎ: XÝ nghiÖp cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a, tr­íc m¾t nªn tæ chøc c¬ cÊu cöa hµng phï hîp lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. 3.2.1.3. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c l·nh ®¹o. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 73 §Ó lµm tèt c«ng t¸c l·nh ®¹o th× nhµ qu¶n trÞ bao giê còng ph¶i ®Æt m×nh vµo trong qu¸ tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña tæ chøc. Muèn thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu cña tæ chøc th× nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i g¾n ®­îc môc tiªu cña tæ chøc víi môc tiªu cña c¸ nh©n. Nhµ qu¶n trÞ XÝ nghiÖp ph¶i lµm cho mäi nh©n viªn hiÓu ®­îc r»ng nÕu nh­ chóng ta cïng nhau hµnh ®éng ®Ó gióp XÝ nghiÖp hoµn thµnh môc tiªu ph¸t triÓn th× hä còng thu ®­îc lîi Ých nh­ t¨ng thu nhËp, cã viÖc lµm æn ®Þnh tõ ®ã gióp hä ®¹t ®­îc nguyÖn väng cña m×nh. XÝ nghiÖp ph¶i x©y dùng c¸ch tr¶ l­¬ng, th­ëng cho phï hîp víi tõng lo¹i h×nh lao ®éng cô thÓ ®Ó kÝch thÝch hä b»ng c¶ lîi Ých vËt chÊt vµ lîi Ých tinh thÇn. CÇn cã sù ph©n c«ng râ rµng gi÷a c¸c bé phËn, c¸c cÊp bËc vµ t¹o ra sù th«ng hiÓu vµ ®ång c¶m trong c«ng viÖc. Mçi bé phËn, mçi nh©n viªn ®Òu lµm viÖc theo ®óng chøc tr¸ch cña m×nh vµ quyÒn h¹n cña m×nh. L·nh ®¹o ph¶i b»ng uy tÝn, søc m¹nh tæ chøc buéc c¸c c¸ nh©n, c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp d­íi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo ph¹m vi chøc tr¸ch theo nh÷ng quy ®Þnh theo nh÷ng h­íng dÉn thèng nhÊt ¸p dông trong XÝ nghiÖp chø kh«ng lµm viÖc, gi¶i quyÕt c«ng viÖc tuú thuéc së thÝch vµ ý muèn c¸ nh©n cña m×nh. L·nh ®¹o XÝ nghiÖp nªn m¹nh d¹n uû quyÒn cho cÊp d­íi ®Ó hä hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao. ViÖc uû quyÒn vµ uû nhiÖm ph¶i cã thêi h¹n râ rµng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng l¹m dông chøc quyÒn. MÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o sù t­¬ng xøng gi÷a quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm. 3.2.1.4.N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kiÓm so¸t. C«ng t¸c kiÓm so¸t cña XÝ nghÞªp trong thêi gian qua ®­îc tiÕn hµnh kh¸ tèt, tuy nhiªn ®ang gÆp mét sè vÊn ®Ò khi quy m« kinh doanh ®­îc më réng. §Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn nµy theo t«i hÖ thèng gi¸m s¸t nªn cã mét sè ®iÒu chØnh nh­ sau: LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 74 Sau khi lËp kÕ ho¹ch cho tõng bé phËn, cöa hµng kinh doanh th× XÝ nghiÖp cÇn x©y dùng mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn trong khi tiÕn hµnh kinh doanh vµ møc chuÈn cÇn ®¹t ®­îc c¸c tiªu chuÈn nµy. C«ng t¸c kiÓm so¸t nªn tiÕn hµnh theo hai cÊp. C¸c tr­ëng phßng, tr­ëng bé phËn sÏ tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o ®Þnh kú hµng th¸ng hoÆc hµng tuÇn tuú theo yªu cÇu ®èi víi mçi bé phËn. C¸c nhµ qu¶n trÞ nµy sÏ ®ång thêi tiÕn hµnh viÖc theo dâi qu¸ tr×nh hoµn thµnh c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn nh­ng kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh can thiÖp, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña hä ngay lËp tøc mµ nªn ®¸nh gi¸ dùa theo kÕt qu¶ kinh doanh tõng quý cña hä. Phã gi¸m ®èc XÝ nghiÖp sÏ tiÕn hµnh tæng kÕt so s¸nh kÕt qu¶ tõ ®ã b¸o c¸o víi c¸c tiªu chuÈn, môc tiªu ®· ®Ò ra vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®iÒu chØnh ®Õn c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp d­íi. ViÖc ph©n tÝch, so s¸nh t×m ra nguyªn nh©n lµm cho ho¹t ®éng ®i chÖch h­íng môc tiªu cÇn ph¶i kÕt hîp gi÷a viÖc ®¸nh gi¸ qua giÊy tê vµ viÖc ®i t×m hiÓu nguyªn nh©n thùc tÕ. Cã lµm ®ùoc nh­ vËy th× ho¹t ®éng ®iÒu chØnh míi cã thÓ tiÕn hµnh chÝnh x¸c, gióp cho ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp trong thêi gian tíi ®­îc tèt h¬n vµ tr¸nh g©y t©m lý øc chÕ ë c¸c nh©n viªn, bé phËn ®iÒu chØnh. Ho¹t ®éng cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh sau khi ph©n tÝch, so s¸nh lµ th­êng xuyªn b×nh xÐt thi ®ua c«ng khai cho c¸c nh©n viªn ®Ó hä thÊy ®­îc thµnh tÝch c«ng t¸c cña nhau, t¹o kh«ng khÝ thi ®ua lµnh m¹nh. Bªn c¹nh ®ã cÇn uèn n¾n, söa ch÷a kÞp thêi c¸c sai xãt x¶y ra, cã h×nh thøc kû luËt ®èi víi c¸c nh©n viªn vi ph¹m nhiÒu lÇn trong c«ng t¸c tiªu thô. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 75 3.3. KiÕn nghÞ cña c¸ nh©n. 3.3.1.§èi víi doanh nghiÖp. 3.3.1.1. VÒ mÆt t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña XÝ nghiÖp. C¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ mét trong nh÷ng nh©n tè dÉn ®Õn thµnh c«ng cña mçi xÝ nghiÖp, nÕu thiÕu c¬ së vËt chÊt kü thuËt th× kh«ng chØ g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh, dù tr÷ , b¶o qu¶n hµng ho¸ mµ cßn g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng hµng ho¸. XÝ nghiÖp cã m¹ng l­íi kinh doanh t­¬ng ®èi réng lín vµ kh¸ hiÖn ®¹i tuy nhiªn vÉn cÇn n©ng cÊp, c¶i t¹o kho chøa hµng ho¸ tèt h¬n bëi mÆt hµng xÝ nghiÖp kinh doanh lµ lµ thùc phÈm khã b¶o qu¶n vµ thêi gian b¶o qu¶n cã h¹n. 3.3.1.2.VÒ vèn kinh doanh: Ho¹t ®éng kinh doanh n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cña xÝ nghiÖp cßn h¹n chÕ . Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ vèn quay vßnh chËm, thiÕu vèn. §©y còng lµ nguyªn nh©n d·n ®Õn viÖc gi¶m lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp do chi phÝ sö dông vèn lín. XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t huy vèn néi lùc cña c¸c thµnh viªn trong xÝ nghiÖp hoÆc huy ®éng vèn vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 76 ViÖc vay vèn cÇn chó ý tíi l·i suÊt còng nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nhu cÇu cña XÝ nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dông vèn vay, ®¶m b¶o vèn ®óng thêi h¹n t¹o uy tÝn tèt tíi c¸c ®¬n vÞ cho vay, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó huy ®éng vèn tèt h¬n trong thêi gian tíi. 3.3.1.3. VÒ tr×nh ®é c¸c nh©n viªn b¸n hµng vµ nh©n viªn kinh doanh. Nh÷ng nh©n viªn b¸n hµng vµ nh©n viªn kinh doanh lµ nh÷ng ng­êi tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng v× vËy mµ h×nh thøc vµ c¸ch øng xö cña hä víi kh¸ch hµng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn thµnh c«ng cña XÝ nghiÖp. V× vËy xÝ nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh b¸n hµng vµ kh¶ n¨ng nghiÖp vô cña hä b»ng c¸ch tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ng¾n ngµy vµo cuèi tuÇn cho hä, mêi mét sè chuyªn gia, ng­êi kinh doanh, b¸n hµng cã uy tÝn, thµnh ®¹t vÒ gi¶ng d¹y. Cã thÓ kÕt hîp sù quen biÕt cña l·nh ®¹o còng nh­ c¸c thµnh viªn trong XÝ nghiÖp ®Ó gi¶m chi phÝ trong viÖc mêi ng­êi gi¶ng d¹y. Bªn c¹nh ®ã cã thÓ tæ chøc thµnh lËp mét th­ viÖn nhá trong XÝ nghiÖp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, sù hiÓu biÕt cña c¸c nh©n viªn b»ng c¸c s¸ch b¸i bæ Ých. C¸ch lµm nµy cã thÓ mang l¹i kÕt qu¶ cao mµ chi phÝ bá ra kh«ng nhiÒu. Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn ®Ò suÊt cña t«i ®Ó nh»m môc ®Ých gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸ ë XÝ nghiÖp. C¸c ®Ò suÊt nµy tõ qu¸ tr×nh thùc tËp cña t«i t¹i XÝ nghiÖp. C¸c ®Ò suÊt nµy cã nhiÒu h¹n chÕ do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n. Tuy nhiªn t«i mang ý kiÕn cña m×nh cã thÓ gióp Ých nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp kinh doanh trong thêi gian tíi. 3.3.1. 4. Gi¶i ph¸p vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng s¶n phÈm thuû h¶i s¶n ë n­íc ta hiÖn nay vÉn cßn Ýt nh­ng do tÝnh chÊt mÆt hµng vµ s¶n phÈm chÕ biÕn kh«ng ph¶i ai còng cÇn sö dông vµ sö dông th­êng xuyªn mµ l¹i cßn rÊt nhiÒu c«ng ty kh¸c còng s¶n xuÊt mÆt hµng nµy. Nªn ®Ó thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mçi c«ng LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 77 ty ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. XÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû ®Æc s¶n xuÊt khÈu -Hµ Néi còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã, XÝ nghiÖp cÇn tiÕn hµnh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng mµ m×nh ®ang konh doanh. Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng XÝ nghiÖp sÏ ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý. Nghiªn cøu thÞ tr­êng gióp XÝ nghiÖp dù b¸o nhu cÇu s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng ®Ó ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu ®ã. NÕu XÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh tèt c«ng t¸c nµy sÏ cã thÓ g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng hµng ho¸, hiÖu qu¶ kinh doanh gi¶m sót. XÝ nghiÖp cÇn tiÕn hµnh dù b¸o ®Ó x¸c ®Þnh l­îng yÕu tè cña thÞ tr­êng, tõ ®iÒu tra tiÕp cËn kh¸ch hµng ®Ó x¸c lËp mèi quan hÖ mua b¸n Qua ph©n tÝch trªn ta thÊy ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa v« cïng quan träng nh­ng ë XÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû ®Æc s¶n xuÊt khÈu -Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng nµy hÇu nh­ ch­a nhËn ®­îc sù ®Çu t­ ®óng møc cña XÝ nghiÖp. 3.3.1.5. Gi¶i ph¸p vÒ hoµn thiÖn tæ chøc nh©n sù vµ qu¶n trÞ b¸n hµng t¹i XÝ nghiÖp. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë mçi doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o tÝnh tèi ­u, ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh vµ ®Æc biÖt ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña mçi doanh nghiÖp. Dï vËy ®èi víi XÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû ®Æc s¶n xuÊt khÈu - Hµ Néi ph¶i tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, chuyªn m«n ho¸ kh«ng cã kh©u trung gian, quy ®Þnh râ chøc n¨ng cña tõng bé phËn vµ mèi liªn hÖ gi÷a chóng nh»m ®¶m b¶o sù hîp t¸c chÆt chÏ vµ ho¹t ®éng thèng nhÊt gi÷a c¸c mÆt c«ng t¸c cña XÝ nghiÖp. Qu¶n trÞ b¸n hµng thiÕt lËp trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu cña chiÕn l­îc tiªu thô ®­îc thµnh c«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Tuú theo chiÕn l­îc tiªu thô mµ qu¶n trÞ b¸n hµng míi cã nh÷ng thay ®æi. XÝ nghiÖp míi chØ xö dông lùc l­îng b¸n hµng trùc tiÕp, c¸c cöa hµng, ®¹i lý b¸n theo hîp ®ång. §Ó hoµn thiÖn qu¶n trÞ b¸n hµng ë XÝ nghiÖp theo t«i XÝ nghiÖp nªn cã nh÷ng lùc LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 78 l­îng b¸n hµng bªn trong XÝ nghiÖp vµ lùc l­îng b¸n hµng bªn ngoµi XÝ nghiÖp. Lùc l­îng b¸n hµng bªn trong XÝ nghiÖp chñ yÕu lµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n, hay theo dâi ®¬n ®Æt hµng, dù tr÷, tån kho. NÐt ®Æc tr­ng ®Ó ph©n biÖt lùc l­îng b¸n hµng bªn trong vµ lùc l­îng b¸n hµng bªn ngoµi XÝ nghiÖp lµ ë chç gÇn nh­ kh«ng tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. Lùc l­îng b¸n hµng bªn ngoµi doanh nghiÖp: Hä kh«ng ngåi cè ®Þnh trong XÝ nghiÖp mµ kh«ng ®i ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng ë vïng ®Þa lý. Hä chØ cã mÆt khi cÇn chÕ biÕn s¶n phÈm míi hoÆc thay ®æi gi¸ c¶. §Ó lùc l­îng b¸n hµng bªn ngoµi XÝ nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã mét l­îng kh¸ch hµng ®ñ lín. 3.3.2.§èi víi nhµ n­íc. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc vÒ viÖc t¹o lËp m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ n­íc ta do chñ tr­¬ng ph¸t triÓn theo h­íng quy luËt kh¸ch quan cña thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc nªn ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng kÓ. §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, §¶ng vµ nhµ n­íc ta cã nh÷ng chÝnh s¸ch kªu gäi ®Çu t­ liªn doanh, liªn kÕt ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c«ng nghÖ, t¹o lËp m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh ®Ó cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¹nh tranh thùc sù thµnh ®éng lùc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. T«i xin ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt sau ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc ®Ó nh»m t¹o lËp m«i tr­êng tiªu thô hµng ho¸ thuËn lîi cho XÝ nghiÖp. -Nhµ n­íc ®· ®­a ra nhiÒu chñ tr­¬ng vµ c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc n¨ng ®éng ®Ó gióp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi riªng thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn hÖ thèng ph¸p luËt cña n­íc ta cßn nhiÒu kÏ hë g©y ra ho¹t ®éng gian lËn th­¬ng m¹i. V× vËy nhµ n­íc ph¶i lu«n hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c hÖ thèng chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 79 Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung vµ kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng ®Òu n»m trong sù kiÓm so¸t vµ h­íng dÉn cña nhµ n­íc ngoµi sù nç lùc cña cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p, c¬ chÕ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu ®Ó XÝ nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh h¬n n÷a nhµ n­íc còng cÇn ®iÒu chØnh mét sè chÝnh s¸ch sau ®Ó cho phï hîp víi xu thÕ chung cña thÞ tr­êng. Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch thuÕ æn ®Þnh, cô thÓ ®èi víi tõng mÆt hµng ®Ó ®¶m b¶o khuyÕn khÝch trong n­íc vµ lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. -C¸c quy ®Þnh vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i khi tû gi¸ biÕn ®éng lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ biÕn ®éng theo do ®ã g©y t©m lý lo ng¹i cho ng­êi tiªu dïng, g©y bÊt lîi cho nhµ kinh doanh. - Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh râ rµng trong viÖc thùc thi c¸c luËt ®Þnh th­¬ng m¹i, luËt ®Çu t­, quy chÕ hîp lý chÆt chÏ t¹o ®­îc m«i tr­êng kinh doanh b×nh ®¼ng. -Víi mäi doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi riªng ®­¬ng ®Çu víi c¹nh tranh lµ mét quy luËt tÊt yÕu khi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C¸c doanh nghiÖp nãi chung ®Òu gÆp ph¶i nh÷ng trë ng¹i lµ thiÕu vèn, quy m« nhá, tæ chøc ho¹t ®éng thiÕu hiÖu qu¶, thiÕu kinh nghiÖm vµ vÉn cßn bÞ ¶nh h­ëng bëi tinh thÇn doanh nghiÖp cã ®­îc th«ngtin mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ cã hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh viÖc ban hµnh c¸c quy ®Þnh mµ nhµ n­íc cÇn chó träng ®Õn chiÕn l­îc ph¸t triÓn nh©n tµi. 3.3.3.§èi víi ng­êi lao ®éng. Trong kh«ng khÝ s«i ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· vÏ nªn bøc tranh toµn c¶nh nÒn kinh tÕ, víi tèc ®é ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc kü thuËt cïng víi sù b×nh ®¼ng cña mäi quèc gia tr­íc nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc trªn thÕ giíi, bªn c¹nh ®ã lµ xu thÕ më cöa héi nhËp giao l­u kinh tÕ LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp 80 gi÷a c¸c n­íc cµng lµm cho ®­êng biªn giíi gi÷a c¸c quèc gia bÞ xo¸ nhoµ trong giao l­u th­¬ng m¹i. VÞ thÕ cña c¸c quèc gia kh«ng cßn phô thuéc chñ yÕu vµo tr÷ l­îng tµi nguyªn thiªn nhiªn cña quèc gia ®ã n÷a mµ nã phô thuéc nhiÒu vµo chÊt l­îng nguån nh©n lùc trong quèc gia ®ã vµ XÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû ®Æc s¶n xuÊt khÈu –Hµ Néi còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. ChÝnh v× vËy ng­êi lao ®éng trong XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n n÷a n¨ng lùc cña b¶n th©n m×nh, cÇn ph¶i tù gi¸c lµm viÖc. Bªn c¹nh ®ã ng­êi lao ®éng trong XÝ nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cña m×nh gióp cho XÝ nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a, t¨ng doanh thu còng nh­ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ngµy cµng cao h¬n n÷a. Tõ ®ã n©ng cao ®êi sèng cña chÝnh b¶n th©n mçi c¸n bé c«ng nh©n trong XÝ nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản trị tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp.pdf
Luận văn liên quan