Đề tài Tác động của việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI WTO I. Tổng quan về ngành xuất khẩu gạo Việt Nam 1. Điều kiện lịch sử của quỏ trỡnh xuất khẩu gạo ở Việt Nam: 2. Tầm quan trọng của xuất khẩu gạo đối với nền kinh tế của Việt Nam: 2.1/ Tích luỹ vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 2.2/ Góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân 2.3/ Tranh thủ cơ hội cua thị trường 2.4/ Xuất khẩu gạo phù hợp với xu hướng chung trong khu vực ii. tổ chức thương mại WTO 1. Sự ra đời của tổ chức WTO: 2. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của WTO: 2.1. Bộ máy tổ chức của WTO 2.2. Nguyên tắc hoạt động của WTO 3. Các hiệp định của WTO 3.1. Thương mại hàng hoá (GATT): 3.2. Hiệp định chung thương mại dịch vụ đối với - GATS 3.3. Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ 3.4. Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMS) 5. Các hiệp định liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp của WTO 5.1. Hiệp định nông nghiệp 5.2. Hiệp định TBT 5.3. Hiệp định SPS CHƯƠNG 2:VIỆC GIA NHẬP WTO CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM I. Thực trạng của ngành xuất khẩu gạo của việt nam 1.1. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo. 2.2. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. 2.3. Khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới . 2.3.1. Về chất lượng. 2.3.2. Về giá. 2.3.3.Phương thức thanh toán. 2.4. Hệ thống tổ chức xuất khẩu gạo. 2.5. Đánh giá về hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam thời gian qua. 2.5.1. Những thành tựu đạt được. II. Cơ hội và thách thức việc gia nhâp WTO đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam 1. Cơ hội 2. Thách thức CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO i. Những cam kết của việt nam khi gia nhập Wto 1. Cam kết đa phương 2. Cam kết về thuế nhập khẩu 3. Cam kết về mở của thị trường dịch vụ Ii. Những biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của việt nam 1. Cấp độ vĩ mô 2. Cấp độ vi mô KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2522 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tác động của việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTác động của việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan