Đề tài Thiết kế chọn thiết bị lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho một xưởng chế biến thức ăn gia súc

MỤC LỤC Phần I Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng chế biến thức ăn gia súc Chương I Giới thiệu chung về phân xưởng chế biến thức ăn gia súc Chương II Xác định phụ tải tính toán I/ Các đại lượng cơ bản và các hệ số tính toán II/ Các phương pháp tính phụ tải tính toán III/Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng chế biến thức ăn gia súc Chương III Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng chế biến thức ăn gia súc I/Sơ đồ cung cấp điện của phân xưởng chế biến thức ăn gia súc Phần II Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho phân xưởng chế biến thức ăn gia súc I/ Khái niệm chung về ánh sáng II/ Phổ của ánh sáng III/ Độ nhạy của mắt với ánh sáng IV/ Các đại lượng đo ánh sáng

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế chọn thiết bị lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho một xưởng chế biến thức ăn gia súc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kVA). n : Sè thiÕt bÞ trong nhãm. knc: HÖ sè nhu cÇu, tra ë sæ tay kü thuËt. tg: øng víi cos ®Æc tr­ng cho nhãm thiÕt bÞ, tra ë sæ tay kü thuËt. NÕu hÖ sè c«ng suÊt cos cña c¸c thiÕt bÞ trong nhãm kh«ng gièng nhau th× ph¶i tÝnh hÖ sè c«ng suÊt trung b×nh theo c«ng thøc sau: (2.17) HÖ sè nhu cÇu cña c¸c m¸y kh¸c nhau th­êng ®­îc cho trong c¸c sæ tay. Ø. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, tÝnh to¸n thuËn tiÖn. Tuy nhiªn, nh­îc ®iÓm chñ yÕu cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. Bëi v× hÖ sè nhu cÇu knc tra trong c¸c sæ tay lµ cè ®Þnh cho tr­íc kh«ng phô thuéc vµo chÕ ®é vËn hµnh vµ sè thiÕt bÞ trong nhãm. Trong lóc ®ã, theo c«ng thøc trªn ta cã knc = kmax.ksd, cã nghÜa lµ hÖ sè nhu cÇu phô thuéc nhiÒu yÕu tè kÓ trªn. 2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo suÊt phô t¶i trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. C«ng thøc tÝnh: Ptt = p0.F (2.18) Trong ®ã: p0: SuÊt phô t¶i trªn 1m2 ®¬n vÞ diÖn tÝch s¶n xuÊt (kW/m2). F : DiÖn tÝch s¶n xuÊt (m2). Gi¸ trÞ p0 ®­îc cho s½n trong b¶ng, phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña phô t¶i ph©n tÝch theo sè liÖu thèng kª. Ø. Ph­¬ng ph¸p nµy chØ cho kÕt qu¶ gÇn ®óng. Nã ®­îc dïng ®Ó tÝnh c¸c phô t¶i, c¸c ph©n x­ëng cã mËt ®é m¸y mãc s¶n xuÊt ph©n bè t­¬ng ®èi ®Òu nªn chØ ¸p dông trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé. 3. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. C«ng thøc tÝnh: Ptt = (2.19) Trong ®ã: M: Sè ®¬n vÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong 1 n¨m (s¶n l­îng). : SuÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm (kWh/®¬n vÞ s¶n phÈm). Tmax: Thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt (h). Ø. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng dïng ®Ó tÝnh to¸n cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cã ®å thÞ phô t¶i Ýt biÕn ®æi hay kh«ng thay ®æi nh­: qu¹t giã, m¸y nÐn khÝ... khi ®ã phô t¶i tÝnh to¸n gÇn b»ng phô t¶i trung b×nh vµ kÕt qu¶ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. 4. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo hÖ sè cùc ®¹i vµ c«ng suÊt trung b×nh.(ph­¬ng ph¸p sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶): Khi kh«ng cã c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n ®· nªu ë trªn hoÆc khi cÇn n©ng cao ®é chÝnh x¸c cña phô t¶i tÝnh to¸n th× nªn dïng ph­¬ng ph¸p nµy. C«ng thøc tÝnh: Ptt = kmax.ksd.P®m (2.20) Trong ®ã: P®m: C«ng suÊt ®Þnh møc (kW). ksd : HÖ sè sö dông, tra trong sæ tay kü thuËt. kmax: HÖ sè cùc ®¹i, tra trong sæ tay kü thuËt theo quan hÖ: kmax = f(nhq, ksd). Ø. Ph­¬ng ph¸p nµy cho kÕt qu¶ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c v× khi x¸c ®Þnh sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ nhq, chóng ta ®· xÐt tíi hµng lo¹t c¸c yÕu tè quan träng nh­ ¶nh h­ëng cña sè l­îng thiÕt bÞ trong nhãm, sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt còng nh­ sù kh¸c nhau vÒ chÕ ®é lµm viÖc cña chóng. Tr×nh tù tÝnh to¸n nh­ sau: + Tr­íc tiªn dùa vµo sæ tay tra c¸c sè liÖu ksd, cos cña nhãm, sau ®ã tõ sè liÖu ®· cho x¸c ®Þnh P®mmax vµ P®mmin. TÝnh: m = (2.21) Trong ®ã: Pdmmax: C«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm. Pdmmin: C«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt nhá nhÊt trong nhãm. + Sau ®ã kiÓm tra ®iÒu kiÖn: a. Tr­êng hîp : vµ th× nhq = n. Chó ý, nÕu trong nhãm cã n1 thiÕt bÞ mµ tæng c«ng suÊt cña chóng kh«ng lín h¬n 5% tæng c«ng suÊt cña c¶ nhãm th×: nhq = n - n1. b. Tr­êng hîp : vµ , nhq sÏ ®­îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: nhq = (2.22) c. Khi kh«ng ¸p dông ®­îc c¸c tr­êng hîp trªn, viÖc x¸c ®Þnh nhq ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù: Tr­íc hÕt tÝnh: n* =; P* = Trong ®ã: n: Sè thiÕt bÞ trong nhãm. n1: Sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt kh«ng nhá h¬n mét nöa c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt. P vµ P1: Tæng c«ng suÊt cña n vµ cña n1 thiÕt bÞ. Sau khi tÝnh ®­îc n* vµ P* tra theo sæ tay kü thuËt ta t×m ®­îc n*hq = f(n*, P*) PL1.4 (TL1). Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶: nhq = n*hq.n. * Tra b¶ng kmax = f(ksd, nhq) PL1.5 (TL1). Thay c¸c sè liÖu trªn vµo c«ng thøc: Ptt = kmax.ksd.P®m, ta sÏ suy ra ®­îc Ptt, Qtt, Stt. Khi x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶ nhq, trong mét sè tr­êng hîp cô thÓ cã thÓ dïng c¸c c«ng thøc gÇn ®óng sau: * NÕu vµ , th× phô t¶i tÝnh to¸n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Ptt = ( 2.23) §èi víi thiÕt bÞ lµm viÖc víi chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i th×: Ptt = (2.24) * NÕu vµ , th× phô t¶i tÝnh to¸n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Ptt = (2.25) Trong ®ã: kpti: HÖ sè phô t¶i cña thiÕt bÞ thø i. NÕu kh«ng cã sè liÖu chÝnh x¸c, hÖ sè phô t¶i cã thÓ lÊy gÇn ®óng: kpt = 0,9 ®èi víi c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n. kpt = 0,75 ®èi víi c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i. * NÕu nhq > 300 vµ ksd < 0,5 th×: kmax sÏ lÊy gi¸ trÞ øng víi nhq = 300 * NÕu nhq > 300 vµ ksd 0,5 th×: Ptt = 1,05.ksd.P®m (2.26) * §èi víi thiÕt bÞ cã ®å thÞ phô t¶i b»ng ph¼ng (c¸c m¸y b¬m, m¸y nÐn khÝ) th× phô t¶i tÝnh to¸n cã thÓ lÊy b»ng phô t¶i trung b×nh: Ptt = Ptb = ksd.P®m (2.27) * NÕu trong m¹ng cã c¸c thiÕt bÞ mét pha th× cÇn ph¶i ph©n phèi ®Òu c¸c thiÕt bÞ cho 3 pha cña m¹ng, tr­íc khi x¸c ®Þnh nhq ph¶i quy ®æi c«ng suÊt cña c¸c phô t¶i 1 pha vÒ phô t¶i 3 pha t­¬ng ®­¬ng: NÕu thiÕt bÞ 1 pha ®Êu vµo ®iÖn ¸p pha cña m¹ng: Pq® = 3.P1pha max NÕu thiÕt bÞ 1 pha ®Êu vµo ®iÖn ¸p d©y cña m¹ng: Pq® = P1pha max 5. H­íng dÉn c¸ch chän c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n. Tuú theo sè liÖu vµ ®Çu bµi mµ ta chän ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho hîp lý. Ø. Khi x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho tõng nhãm m¸y ë ®iÖn ¸p thÊp (U < 1000 V) nªn dïng ph­¬ng ph¸p tÝnh theo hÖ sè cùc ®¹i kmax (tøc lµ ph­¬ng ph¸p tÝnh theo hÖ sè hiÖu qu¶) bëi v× ph­¬ng ph¸p nµy cã kÕt qu¶ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. Ø. Khi phô t¶i ph©n bè t­¬ng ®èi ®Òu trªn diÖn tÝch s¶n xuÊt hoÆc cã sè liÖu chÝnh x¸c suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Ó tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n. C¸c ph­¬ng ph¸p trªn còng th­êng ®­îc ¸p dông cho giai ®o¹n tÝnh to¸n s¬ bé ®Ó ­íc l­îng phô t¶i cho hé tiªu thô. Ø. Trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé th­êng cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ phô t¶i chung cña c¸c hé tiªu thô (ph©n x­ëng, xÝ nghiÖp, khu vùc, thµnh phè ...) trong tr­êng hîp nµy nªn dïng ph­¬ng ph¸p hÖ sè nhu cÇu knc. III. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc : Trong mét ph©n x­ëng th­êng cã nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ cã c«ng suÊt vµ chÕ ®é lµm viÖc rÊt kh¸c nhau, muèn x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ph©n nhãm thiÕt bÞ ®iÖn. ViÖc ph©n nhãm thiÕt bÞ ®iÖn cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: Ø. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong cïng mét nhãm nªn ë gÇn nhau ®Ó gi¶m chiÒu dµi ®­êng d©y h¹ ¸p nhê vËy cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc vèn ®Çu t­ vµ tæn thÊt trªn c¸c ®­êng d©y h¹ ¸p trong ph©n x­ëng. Ø. ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c nhãm thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn gièng nhau nhê ®ã viÖc x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c h¬n vµ thuËn tiÖn cho viÖc lùa chän ph­¬ng thøc cung cÊp ®iÖn cho nhãm. Ø. Tæng c«ng suÊt c¸c nhãm nªn xÊp xØ nhau ®Ó gi¶m chñng lo¹i tñ ®éng lùc cÇn dïng trong ph©n x­ëng. Sè thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm kh«ng nªn qu¸ nhiÒu bëi sè ®Çu ra cña c¸c tñ ®éng lùc kh«ng nhiÒu th­êng tõ 8 ®Õn 12 ®Çu ra. Tuy nhiªn th­êng th× rÊt khã tho¶ m·n cïng mét lóc c¶ 3 nguyªn t¾c trªn, do vËy ng­êi thiÕt kÕ cÇn ph¶i lùa chän c¸ch ph©n nhãm sao cho hîp lý nhÊt. Dùa vµo b¶ng danh s¸ch thiÕt bÞ, vÞ trÝ vµ chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ta cã thÓ chia c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x­ëng thµnh nhãm ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho tõng nhãm thiÕt bÞ theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè cùc ®¹i kmax. 1. X¸c ®Þnh phô t¶i chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc : Ph©n x­ëng cã diÖn tÝch lµ 6375 m2, víi c«ng suÊt ®Æt lµ 1036800kW. Tra b¶ng PL 1.3 (TL.1) víi ph©n x­ëng chÕ biÕn cã: knc = 0,3 cos/ tg = 0,6/ 1,33 Tra b¶ng PL 1.7 (TL.1) ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 14 W/ m2 C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: P®l = knc.P® = 0,3.1036800 = 311040 (kW) Q®l = P®l.tg =311040.1,33 = 413683,2 (kVAr) V× phô t¶i chiÕu s¸ng cã tÝnh chÊt ph©n bè t­¬ng ®èi ®Òu vµ tû lÖ víi diÖn tÝch nªn phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pcs = p0.F Trong ®ã: F: DiÖn tÝch khu vùc s¶n xuÊt trong ph©n x­ëng, (m2). DiÖn tÝch ph©n x­ëng: F = 6375 m2 p0: SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch, (kW/ m2). §èi víi ph©n x­ëng chÕ biÕn cã p0 = 0,015 (kW/m2), ®Ìn chiÕu s¸ng trong ph©n x­ëng lµ ®Ìn sîi ®èt cã cos= 1. VËy phô t¶i chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc lµ: Pcs = 0,015.6375 = 95,625 (kW). Qcs = Pcs.tg= 0 (kVAr). C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt = P®l + Pcs = 311040 + 95,625 = 311135,625 (kW) C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt = Q®l + Qcs = 413683,2 + 0 = 413683,2 (kVAr) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt = =313873 (kVA) Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng: Itt == 477010 (A) Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông toµn ph©n x­ëng: Pttnm = k®t. Trong ®ã: k®t: HÖ sè ®ång thêi lÊy b»ng 0,8. Pttnm = 0,8. 311135,625 = 248908,5(kW) Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng toµn ph©n x­ëng Qttnm = k®t. Trong ®ã: k®t: HÖ sè ®ång thêi lÊy b»ng 0,8. Qttnm = 0,8. 413683,2 = 330946,56(kVAr) Phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng Sttnm = = 2510989 (kVA) HÖ sè c«ng suÊt cña ph©n x­ëng cos = =0,9 Ch­¬ng 3 ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc I. S¬ ®å cung cÊp ®iÖn cña ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc S¬ ®å nèi d©y m¹ng h¹ ¸p cã hai d¹ng c¬ b¶n lµ m¹ng h×nh tia vµ m¹ng ph©n nh¸nh. Ø. S¬ ®å h×nh tia: Cã ­u ®iÓm lµ nèi d©y dÓ dµng, mçi hé ®­îc cung cÊp ®iÖn tõ mét ®­êng d©y, do ®ã chóng Ýt ¶nh h­ëng lÉn nhau, ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn t­¬ng ®èi cao, dÔ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸, dÔ vËn hµnh b¶o qu¶n. KhuyÕt ®iÓm cña s¬ ®å nµy lµ vèn ®Çu t­ lín nªn s¬ ®å nèi d©y h×nh tia th­êng ®­îc dïng khi cung cÊp ®iÖn cho c¸c hé tiªu thô lo¹i 1 vµ 2. S¬ ®å h×nh tia dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i ph©n t¸n. Tõ thanh c¸i tr¹m biªn ¸p cã c¸c ®­êng d©y dÉn ®Õn c¸c tñ ph©n phèi ®éng lùc. Tõ tñ ph©n phèi ®éng lùc cã c¸c ®­êng d©y dÉn ®Õn phô t¶i. Lo¹i s¬ ®å nµy cã ®é tin cËy t­¬ng ®èi cao, th­êng ®­îc dïng trong c¸c thiÕt bÞ ph©n t¸n trªn diÖn tÝch réng nh­ ph©n x­ëng c¬ khÝ, l¾p r¸p, dÖt v.v... Ø. S¬ ®å ph©n nh¸nh: Cã ­u khuyÕt ®iÓm ng­îc l¹i so víi s¬ ®å h×nh tia. V× vËy, lo¹i s¬ ®å nµy th­êng ®­îc dïng cho c¸c hé tiªu thô lo¹i 2 vµ 3. §Ó cÊp ®iÖn cho toµn ph©n x­ëng chÕ biÒn thøc ¨n gia sóc ta ®Æt mét tñ ph©n phèi ë gÇn tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. Tñ ph©n phèi nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng cã nhiÖm vô cÊp ®iÖn cho 5 tñ ®éng lùc vµ mét tñ chiÕu s¸ng cho toµn ph©n x­ëng. Trong mçi tñ ph©n phèi ®Æt 6 ¸pt«m¸t ë mçi ®Çu ra vµ mét ¸ptom¸t tæng ë ®Çu vµo. Mçi tñ ®éng lùc cÊp ®iÖn cho mét nhãm phô t¶i. §Çu vµo vµ ®Çu ra cña tñ ®éng lùc ®Òu ®Æt ¸pt«m¸t. Mçi tñ ®éng lùc cã 8 ®Çu ra do vËy víi nhãm nµo cã qu¸ 8 thiÕt bÞ th× mét sè m¸y cã c«ng suÊt nhá, cã vÞ trÝ gÇn nhau sÏ ph¶i ®Êu chung ë ®Çu ra. Mçi ®éng c¬ cña m¸y c«ng cô ®­îc ®ãng c¾t b»ng khëi ®éng tõ, ®­îc b¶o vÖ qu¸ t¶i b»ng r¬le nhiÖt vµ b¶o vÖ ng¾n m¹ch b»ng ¸pt«m¸t ®Æt trªn ®­êng d©y ra cña c¸c tñ ®éng lùc. Do kho¶ng c¸ch tõ tñ h¹ ¸p tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng vÒ tñ ph©n phèi ph©n x­ëng vµ kho¶ng c¸ch tõ tñ ph©n phèi ®Õn tñ ®éng lùc ng¾n nªn ®Ó n©ng cao ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn, ®Ó dÔ thuËn tiÖn trong thao t¸c vµ söa ch÷a ta sö dông ®­êng d©y c¸p ch«n ngÇm d­íi ®Êt trong nÒn nhµ ph©n x­ëng vµ s¬ ®å nèi ®iÖn h×nh tia. · Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng vÒ tñ ph©n phèi ph©n x­ëng: Nh­ ®· nhËn xÐt ë trªn, kho¶ng c¸ch tõ tñ h¹ ¸p tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng vÒ tñ ph©n phèi ng¾n nªn ta chän c¸p ë m¹ch h¹ ¸p theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp mµ kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp. TiÕt diÖn d©y c¸p chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng ph¶i tho¶ m·n: khc .Icp Itt Trong ®ã: Itt: Dßng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x­ëng, A Icp: Dßng ®iÖn cho phÐp øng víi d©y dÉn chän, A khc: HÖ sè hiÖu chØnh kÓ tíi nhiÖt ®é m«i tr­êng ®Æt d©y. Tra b¶ng phô lôc øng víi nhiÖt ®é m«i tr­êng 200C vµ nhiÖt ®é tiªu chuÈn lµ 150C cã ®­îc khc = 0,96. Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng Itt = = 219,5 A. Ta chän c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn b»ng PVC do h·ng LENS s¶n xuÊt ®Æt trong nhµ, U < 1 kV, cã tiÕt diÖn F = 95 mm2 víi dßng cho phÐp: Icp = 301 A. Ta cã: khc.Icp = 0,96.301 = 288,96 A > Itt = 219,5 A. VËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. 1. Tñ ph©n phèi. Tñ ph©n phèi nhËn ®iÖn tõ tr¹m BAPX cung cÊp cho c¸c tñ ®éng lùc th«ng qua ®­êng c¸p. §Ó cung cÊp ®iÖn cho 5 tñ ®éng lùc vµ tñ chiÕu s¸ng cho toµn ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc ta chän 1 tñ ph©n phèi h¹ ¸p ®Æt t¹i thanh c¸i cña tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng do h·ng SAREL cña Ph¸p chÕ t¹o. Tñ cã s¬ ®å: AT A6 A2 A1 A5 A4 A3 §L1 §L2 §L3 §L4 §L5 CS H×nh 3 - 1: S¬ ®å tñ ph©n phèi. 1.1. Chän ¸pt«m¸t: Chän ¸pt«m¸t cho 5 tñ ®éng lùc vµ mét ¸pt«m¸t tæng. C¸c ¸pt«m¸t nµy ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc l©u dµi (hay lµ dßng ®iÖn tÝnh to¸n). §iÒu kiÖn chän ¸pt«m¸t lµ: I®mA Ilvmax = Itt = U®m U®mm® Trong ®ã: U®mm®: ®iÖn ¸p ®Þnh møc m¹ng ®iÖn U®mm® = 380 V víi ¸pt«m¸t 3 pha U®mm® = 220 V víi ¸pt«m¸t 1 pha Víi dßng tÝnh to¸n Itt ®· x¸c ®Þnh ®­îc trong ch­¬ng II vµ tæng kÕt trong b¶ng 3-1, ta chän c¸c ¸pt«m¸t cña h·ng Merlin Gerin cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n sau: B¶ng 3-1: Th«ng sè ¸pt«m¸t trong tñ ph©n phèi Tªn lé Ittnhãm (A) Lo¹i U®m (V) I®m (A) I N (kA) A1 25 C60N 440 63 6 A2 54,3 C60N 440 63 6 A3 48,3 C60N 440 63 6 A4 73,5 NC100H 440 100 6 A5 47,5 C60N 440 63 6 A- CS 13,67 C60H 440 63 10 §èi víi ¸pt«m¸t tæng ta chän theo dßng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x­ëng: Itt = = = 219,5 A Ta chän ¸pt«m¸t cña h·ng Merlin Gerin cã c¸c th«ng sè: B¶ng 3-3: Th«ng sè cña ¸pt«m¸t tæng. ¸pt«m¸t Lo¹i U®m (V) I®m (A) IN (kA) AT NS400L 690 400 50 1.2. Chän thanh dÉn. Chän thanh dÉn cña tñ ph©n phèi lµ thanh dÉn b»ng ®ång, cã tiÕt dÞªn ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp: k1.k2.Icp Itt Trong ®ã: k1 = 0,95: hÖ sè hiÖu chØnh khi thanh dÉn ®Æt n»m ngang. k2 = 0,9: hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é. Itt = 219,5 A: dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng. Tõ ®ã Icp = = 256,7 A VËy ta chän thanh dÉn cã tiÕt diÖn F = 75 mm2 víi Icp = 340 A. C60N NS400L C60N §L1 §L2 §L3 §L4 §L5 CS C60N C60N C60N NC100H Tñ ph©n phèi víi c¸c thiÕt bÞ: H×nh 3-2: S¬ ®å tñ ph©n phèi cña ph©n x­ëng. 2. Lùa chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn c¸c tñ ®éng lùc. Ta chän c¸p theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng, nh­ng ë ®©y lµ m¹ng h¹ ¸p b¶o vÖ b»ng ¸pt«m¸t, ®Ó tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng th× ngoµi ®iÒu kiÖn: khc.Icp Ilvmax ta cßn ph¶i phèi hîp ®iÒu kiÖn b¶o vÖ: khc.Icp Trong ®ã: khc = 1: HÖ sè hiÖu chØnh cho c¸p ch«n d­íi ®Êt theo tõng tuyÕn. Icp: Dßng ®iÖn ph¸t nãng l©u dµi cho phÐp, A Ilvmax: Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cã thÓ cho 1 ®éng c¬, nhãm ®éng c¬ hoÆc cho c¶ ph©n x­ëng tuú theo vÞ trÝ d©y ®­îc chän. Ik®nhiÖt = 1,25.I®mA: Dßng ®iÖn khëi ®éng cña thiÕt bÞ c¾t m¹ch b»ng nhiÖt cña ¸pt«m¸t. ¸p dông c¸c ®iÒu kiÖn trªn ta chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi tñ ®éng lùc ta chän lo¹i c¸p ®ång c¸ch ®iÖn b»ng PVC do h·ng LENS s¶n xuÊt. · Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi tñ ®éng lùc 1. Dßng ®iÖn tÝnh to¸n nhãm 1 lµ: Ittn1 = 25 A Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ¸pt«m¸t A1 lµ: I®mA1 = 63 A khc.Icp Ilvmax = Ittn1 = 25 A khc.Icp = = = 52,5 A VËy víi khc = 1 th× dßng cho phÐp tho¶ m·n: Icp 25 A Icp 52,5 A Ta chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 10 mm2 víi Icp = 87 A. · Chän c¸p tíi c¸c tñ ®éng lùc cßn l¹i. Ta chän c¸p t­¬ng tù nh­ chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi tñ ®éng lùc 1.KÕt qu¶ ghi trong b¶ng 3- 4. B¶ng 3- 4: KÕt qu¶ chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi c¸c tñ ®éng lùc. TuyÕn c¸p Itt, A Fc¸p, mm2 Icp, A Tñ PP - §L1 25 4G10 87 Tñ PP - §L2 53,4 4G10 87 Tñ PP - §L3 48,3 4G10 87 Tñ PP - §L4 73,5 4G10 87 Tñ PP - §L5 47,5 4G10 87 3. Chän tñ ®éng lùc. Chän tñ ®éng lùc cho c¸c nhãm phô t¶i cïng mét lo¹i, do h·ng SAREL cña Ph¸p chÕ t¹o. Tñ ®éng lùc cã 8 ®Çu ra vµ 1 ®Çu vµo cã c¸c lç g¸ hµn s½n ®Ó l¾p ®Æt c¸c ¸pt«m¸t. S¬ ®å cña tñ ®éng lùc: H×nh 3- 3: S¬ ®å tñ ®éng lùc 4. Chän c¸c thiÕt bÞ cho c¸c tñ ®éng lùc. Ta chän c¸c ¸pt«m¸t trong tñ ®éng lùc vµ d©y dÉn tõ tñ ®éng lùc tíi c¸c ®éng c¬, c¸c m¸y c«ng cô cã trong ph©n x­ëng. 4.1. Chän ¸pt«m¸t. - Chän ¸pt«m¸t tæng: chän ¸pt«m¸t tæng cña tñ ®éng lùc gièng víi ¸pt«m¸t nh¸nh ë tñ ph©n phèi cÊp cho tñ ®éng lùc. - Chän ¸pt«m¸t nh¸nh: Chän theo 2 ®iÒu kiÖn: I®mA Ilvmax = Itt = U®mA U®mm® NÕu ¸pt«m¸t b¶o vÖ cho mét nhãm ®éng c¬ th×: I®mA U®mA U®mm® 4.2. Chän d©y dÉn. D©y dÉn ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng vµ kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn kÕt hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ lµ ¸pt«m¸t. §iÒu kiÖn chän d©y: khc.Icp Ilvmax = Itt KiÓm tra víi ®iÒu kiÖn kÕt hîp thiÕt bÞ b¶o vÖ lµ ¸pt«m¸t: khc.Icp = TÊt c¶ d©y dÉn trong ph©n x­ëng chän lo¹i d©y c¸p h¹ ¸p víi 4 lâi, c¸ch ®iÖn b»ng PVC do h·ng LENS chÕ t¹o ®Æt trong èng s¾t kÝch th­íc 3/ 4'' vµ hÖ sè hiÖu chØnh khc = 0,95. 4.3. §èi víi tñ ®éng lùc 1: 4.3.1. Chän ¸pt«m¸t: · ¸pt«m¸t tæng: Ta chän ¸pt«m¸t lo¹i C60N gièng ¸pt«m¸t ë ®Çu ra cña tñ ph©n phèi · ¸pt«m¸t nh¸nh: C¸c ¸pt«m¸t nh¸nh chän do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o. Ø. Chän c¸p h¹ ¸p tõ TBA ®Õn c¸c ph©n x­ëng: C¸p h¹ ¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. §o¹n ®­êng c¸p ë ®©y còng rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ, nªn cã thÓ bá qua kh«ng kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn . b. S¬ ®å c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Òu ®Æt hai m¸y biÕn ¸p do ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. V× c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Æt rÊt gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m nªn phÝa cao ¸p chØ cÇn ®Æt dao c¸ch ly vµ cÇu ch×. Dao c¸ch ly dïng ®Ó c¸ch ly m¸y biÕn ¸p khi cÇn söa ch÷a. CÇu ch× dïng ®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i cho m¸y biÕn ¸p. PhÝa h¹ ¸p ®Æt ¸pt«m¸t tæng vµ c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh, thanh c¸i h¹ ¸p ®­îc ph©n ®o¹n b»ng ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n. §Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m vµ lµm ®¬n gi¶n viÖc b¶o vÖ ta lùa chän ph­¬ng thøc cho hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp (¸pt«m¸t ph©n ®o¹n cña thanh c¸i h¹ ¸p th­êng ë tr¹ng th¸i c¾t). ChØ khi nµo mét m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè míi sö dông ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n ®Ó cÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n ®o¹n ®i víi m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè. §Ó tiÖn lîi cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ söa ch÷a ta sö dông chung mét lo¹i dao c¸ch ly cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cho tr¹m cã c«ng suÊt lín nhÊt lµ: IttB1 = = = 92,02 (A). Chän tñ hîp bé lo¹i 8DH10 cña h·ng Siemens, dao c¸ch ly 3 vÞ trÝ, c¸ch ®iÖn b»ng SF6, kh«ng ph¶i b¶o tr×. B¶ng 4-16: Th«ng sè kü thuËt cña tñ ®Çu vµo 8DH10 Lo¹i tñ U®m, (kV) I®m (A) UchÞu ®ùng (kV) IN chÞu ®ùng 1s (kA) 8DH10 12 200 25 25 C¸c m¸y biÕn ¸p ®· chän ë ch­¬ng III lµ do h·ng ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam ®· cã hiÖu chØnh vÒ nhiÖt ®é. Th«ng sè kü thuËt cña c¸c m¸y biÕn ¸p nh­ sau: B¶ng 4-17: Th«ng sè kü thuËt cña c¸c m¸y biÕn ¸p do ABB s¶n xuÊt. S®mB (kVA) UC (kV) UH (kV) (W) (W) UN % 1000 10 0,4 1750 13000 5,5 800 10 0,4 1400 10500 5,5 500 10 0,4 1000 7000 4,5 PhÝa h¹ ¸p ®Æt c¸c ¸pt«m¸t tæng vµ c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh do h·ng MerlinGeirn (Ph¸p) s¶n xuÊt ®Æt trong vá tñ tù t¹o, sè ¸pt«m¸t tuú thuéc vµo sè m¸y biÕn ¸p ®Æt trong tr¹m. Víi tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p th× ®Æt 5 tñ: 2 tñ ¸pt«m¸t tæng, 1 tñ ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n vµ 2 tñ ¸pt«m¸t nh¸nh. S¬ ®å ®Êu nèi c¸c tr¹m cã hai m¸y biÕn ¸p: c. Lùa chän vµ kiÓm tra ¸pt«m¸t. ¸pt«m¸t tæng, ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n vµ ¸pt«m¸t nh¸nh ®Òu chän dïng c¸c ¸pt«m¸t do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o. ¸pt«m¸t ®­îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: * §èi víi ¸pt«m¸t tæng vµ ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n. §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.A U®m.m = 0,38 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m.A Ilvmax Víi Ilvmax = c. Lùa chän vµ kiÓm tra cÇu ch× cao ¸p tr¹m BAPX. Ø. Chän cÇu ch×. CÇu ch× lµ khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó b¶o vÖ m¹ch ®iÖn khi ng¾n m¹ch hoÆc qu¸ t¶i. Thêi gian c¾t cña cÇu ch× phô thuéc vµo vËt liÖu lµm d©y ch¶y. CÇu ch× ®­îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m CC U®m.m Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m CC Icb Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc: I®m C IN Trong ®ã Icb lµ dßng ®iÖn c­ìng bøc ®­îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo sè m¸y biÕn ¸p trong tr¹m. NÕu tr¹m mét m¸y biÕn ¸p th× Icb = 1,25.I®m B NÕu tr¹m hai m¸y biÕn ¸p th× Icb = 1,4. I®m B Do gi¸ thµnh cña cÇu ch× kh«ng lín nªn ta chän c¸c cÇu ch× cao ¸p cïng lo¹i dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn chän cÇu ch× víi dßng c­ìng bøc lín nhÊt vµ kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ng¾n m¹ch. C¸c tr¹m cña PX cã hai tr¹m biÕn ¸p. + M¸y cã S®m = 1000 kVA th× cã dßng c­ìng bøc lµ: Icb = 1,4.I®m B = = 80,83 (A) + M¸y cã S®m = 800 kVA th× cã dßng c­ìng bøc lµ: Icb = 1,4.I®m B = = 64,66 (A) + M¸y cã S®m = 500 kVA th× cã dßng c­ìng bøc lµ: Icb = 1,4.I®m B = = 40,42 (A) VËy dßng c­ìng bøc lín nhÊt lµ Icb.max = 80,83 A Ta chän cÇu ch× lo¹i 3GD1 220 - 3B víi c¸c th«ng sè: B¶ng 4-21: Th«ng sè cña cÇu ch×. Lo¹i cÇu ch× U®m CC (kV) I®m CC (A) IC¾t N (kA) IC¾t N min (A) 3GD1 220 - 3B 12 100 40 400 Ø. KiÓm tra cÇu ch×. §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m CC = 12 kV > U®m m = 10 kV. Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m CC  = 100 A > Icb max = 80,83 A Dßng c¾t ®Þnh møc: I®m C = 40 kA > INmax = 2.51 kA VËy cÇu ch× ®­îc chän tho¶ m·n. d. Lùa chän vµ kiÓm tra dao c¸ch ly cao ¸p. Ø. Chän dao c¸ch ly. NhiÖm vô chñ yÕu cña dao c¸ch ly lµ t¹o ra mét kho¶ng hë ®­îc tr«ng thÊy gi÷a bé phËn mang ®iÖn vµ bé phËn c¾t ®iÖn nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o an toµn cho nh©n viªn söa ch÷a thiÕt bÞ khi lµm viÖc. §Ó dÓ dµng cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ ta sÏ dïng chung mét lo¹i dao c¸ch ly cho c¸c tr¹m biÕn ¸p. Dao c¸ch ly ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m DCL U®m m = 10 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m DCL Ilv max Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp: i®m ® ixk Ta chän dao c¸ch ly lo¹i 3DC do h·ng SIEMENS chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè: B¶ng 4-22: Th«ng sè dao c¸ch ly. Lo¹i DCL U®m DCL (kV) I®m DCL (A) INt (kA) IN max (kA) 3DC 12 400 16 40 Ø. KiÓm tra dao c¸ch ly. §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m DCL = 12 kV > U®m m = 10 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m DCL = 400( A) > Ilvmax = = 92,02 (A) Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp: i®m ® = 40 (kA) > 6,36 (kA) VËy dao c¸ch ly chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. e. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn ®iÖn ¸p. Trªn mçi ph©n ®o¹n thanh gãp tr¹m ph©n phèi trung t©m ®Æt mét m¸y biÕn ®iÖn ¸p BU lo¹i 3 pha 5 trô 4MR12 cña h·ng SIEMENS chÕ t¹o. Th«ng sè kü thuËt cña m¸y biÕn ®iÖn ¸p cho trong b¶ng. B¶ng 4-23: Th«ng sè m¸y biÕn ®iÖn ¸p. Th«ng sè kü thuËt 4MR12 U®m (kV) 12 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 1' (kV) 28 U chÞu ®ùng xung 1,2/50 (kV) 75 U1 ®m (kV) 11,5/ U2®m (V) 100/ T¶i ®Þnh møc (VA) 350 KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ®iÖn ¸p ®Þnh møc phÝa s¬ cÊp cña BU U1®m BU = 12 kV > U®m m = 10 kV VËy m¸y biÕn ®iÖn ¸p tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. f. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn dßng ®iÖn. M¸y biÕn dßng BI ®­îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m BI U®m m Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc: I®m BI > Itt Itt = = = 62,55 (A) B¶ng 4-24: Th«ng sè kü thuËt cña m¸y biÕn dßng ®iÖn. Th«ng sè kü thuËt 4MA72 U®m (kV) 12 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 1' (kV) 28 U chÞu ®ùng xung 1,2/50 (kV) 75 I1®m (A) 20 - 2500 I2®m (A) 1 hoÆc 5 I«® nhiÖt 1s (kA) 80 I«® ®éng (kA) 120 3.2 TÝnh ng¾n m¹ch phÝa h¹ ¸p cña ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc ®Ó kiÓm tra c¸p vµ ¸pt«m¸t. Khi tÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa h¹ ¸p ta xem m¸y biÕn ¸p B6 lµ nguån (®­îc nèi víi hÖ thèng v« cïng lín) v× vËy ®iÖn ¸p trªn thanh c¸i cao ¸p cña tr¹m ®­îc coi lµ kh«ng thay ®æi khi ng¾n m¹ch, ta cã: IN = I'' = . Gi¶ thiÕt nµy sÏ lµm cho gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch tÝnh to¸n ®­îc sÏ lín h¬n thùc tÕ nhiÒu bëi rÊt khã gi÷ ®­îc ®iÖn ¸p trªn thanh c¸i cao ¸p cña TBAPP kh«ng thay ®æi khi xÈy ra ng¾n mÆch sau MBA. Song nÕu víi dßng ng¾n m¹ch tÝnh to¸n nµy mµ c¸c thiÕt bÞ lùa chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt th× chóng hoµn toµn cã thÓ lµm viÖc tèt trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ. §Ó gi¶m nhÑ khèi l­îng tÝnh to¸n, ë ®©y ta sÏ chØ kiÓm tra víi tuyÕn c¸p cã kh¶ n¨ng xÈy ra sù cè nÆng nÒ nhÊt. Khi cÇn thiÕt cã thÓ kiÓm tra thªm c¸c tuyÕn c¸p cßn nghi vÊn, viÖc tÝnh to¸n còng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù. H×nh 4.2: S¬ ®å nguyªn lý H×nh 4.3: S¬ ®å thay thÕ 3.2.1. C¸c th«ng sè cña s¬ ®å thay thÕ: *§iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p: S®m = 500 kVA = 7,0 kW Un% = 4,5 RB = = = 4,48 m XB = = = 28,8 m * Thanh gãp tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng - TG1: C¸c thanh gãp ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp: khc.Icp Icb = A Chän lo¹i thanh dÉn b»ng ®ång cã kÝch th­íc (100x10) mm2, mçi pha ghÐp 3 thanh víi Icp = 4650 A. KÝch th­íc: 100x10 mm2 mçi pha ghÐp ba thanh ChiÒu dµi: l = 1,2 m Kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc: D = 300 mm Tra PL 4.11 (TL1), t×m ®­îc: r0 = 0,020 m/m RTG1 = = 0,008 m x0 = 0,157 m/m XTG1 = = 0,0628 m * Thanh gãp trong tñ ph©n phèi - TG2: Chän theo ®iÒu kiÖn: khc.Icp Ittpx = 219,5 A (lÊy khc = 1) Chän lo¹i thanh c¸i b»ng ®ång cã kÝch th­íc: 30x3 mm2 víi Icp = 405 A ChiÒu dµi: l = 1,2 m Kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc: D = 300 mm Tra PL 4.11 (TL1), t×m ®­îc: r0 = 0,223 m/m RTG2 = r0.l = 0,223.1,2 = 0,2676 m x0 = 0,235 m/m XTG2 = x0.l = 0,235.1,2 = 0,282 m * §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña apt«m¸t Tra PL 3.12 vµ PL 3.13 (TL1) t×m ®­îc: · ¸pt«mat lo¹i C10001N: RA1 = 0,11 m XA1 = 0,08 m · ¸pt«mat lo¹i NS400L: RA2 = 0,15 m XA2 = 0,1 m RT2 = 0,4 m · ¸pt«mat lo¹i NC100H: RA3 = 1,3 m XA3 = 0,86 m RT3 = 0,75 m * C¸p tiÕt diÖn 3x95 + 50 mm2 - C1: ChiÒu dµi: l = 85 m. Tra PL 4.28 (TL1), t×m ®­îc: r0 = 0,193 m/m RC1 = r0.l = 0,193.85 = 16,41 m x0 = 0,06 m/m XC1 = x0.l = 0,06.85 = 5,1 m * C¸p tiÕt diÖn 4G - 10 mm2 - C2: ChiÒu dµi: l = 50 m. Tra PL 4.29 (TL1), t×m ®­îc: r0 = 1,83 m/m RC2 = r0.l = 1,83.50 = 91,5 m x0 = 0,07 m/m XC2 = x0.l = 0,07.50 = 3,5 m 3.2.2. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®· chän: a. TÝnh ng¾n m¹ch t¹i N1: 22,1 m = 28,8 + 0,08 + 2.0,1 + 5,1 = 34,18 m = = 40,7 m IN1 = = 5,67 kA ixk1 = kA · KiÓm tra ¸pt«m¸t. Lo¹i C10001N cã Ic¾t N = 25 kA Lo¹i NS400L cã Ic¾t N = 50 kA VËy c¸c ¸pt«m¸t ®· chän ®Òu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng. · KiÓm tra c¸p tiÕt diÖn 3x95 + 50 mm2: TiÕt diÖn æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p F = 6.5,67. = 18,64 mm2 VËy chän c¸p 3x95 + 50 mm2 lµ hîp lý. b. TÝnh ng¾n m¹ch t¹i N2: = +2.RA3 + 2.RT3 + RTG2 + RC2 = 22,1 + 2.1,3 + 2.0,75 + 0,2672 + 91,5 = 117,96 m = + 2.XA3 + XTG2 + XC2 = 40,7 + 2.0,86 + 0,282 + 3,5 = 46,2 m = = 126,7 m IN2 = ixk2 = kA · KiÓm tra ¸pt«m¸t: Lo¹i NC100H cã IN = 6 kA VËy ¸pt«m¸t ®· chän ®Òu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng. · KiÓm tra c¸p tiÕt diÖn 4G10 mm2: TiÕt diÖn æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p F = 6.1,83. = 5,9 mm2 VËy chän c¸p 4G10 lµ hîp lý. KÕt luËn: C¸c thiÕt bÞ ®· lùa chän cho m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cña ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc ®Òu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt cÇn thiÕt. PhÇn II. ThiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc Ch­¬ng 1 Kh¸i niÖm vÒ ¸nh s¸ng I. Kh¸i niÖm chung vÒ ¸nh s¸ng. 1. Sãng ®iÖn tõ. Ta gäi bøc x¹ ®iÖn tõ cña mét vËt lµ hiÖn t­îng lan truyÒn ®ång thêi theo ®­êng th¼ng cña ®iÖn tr­êng biÓu diÔn b»ng vÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng biÓu diÔn b»ng vÐct¬ tõ c¶m , chóng cã c¸c tÝnh chÊt sau ®©y: + Sù ph©n bè tr­êng theo ph­¬ng truyÒn ký hiÖu lµ xoay chiÒu h×nh sin cã b­íc sãng vµ tiÕn hµnh trong hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc sao cho , , t¹o nªn mét tam diÖn thuËn. + C¸c biªn ®é cña tr­êng t¹i mäi thêi ®iÓm tû lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®ã ®Õn nguån ph¸t. + Sù ph©n bè ®iÖn tr­êng tõ ë xa nguån cã biªn ®é suy gi¶m, cã vËn tèc phô thuéc vµo m«i tr­êng truyÒn sãng, cßn gäi lµ vËn tèc truyÒn hay vËn tèc pha. Do vËy ë mét thêi ®iÓm ®· cho trong kh«ng gian tr­êng ®iÖn tö cã tÇn sè giao ®éng . Mét nguån bøc x¹ bÊt kú ph¸t ra v« sè bøc x¹: + Sè ph­¬ng xung quanh nguån lµ v« h¹n. + Víi mçi ph­¬ng cã v« sè mÆt ph¼ng cã thÓ chøa vµ . + Trong mçi cÆp mÆt ph¼ng chøa vµ cã v« sè sãng ®iÖn tõ gäi lµ "sãng ph¼ng" cã b­íc sãng . Khi ®ã, vËn tèc truyÒn sãng lµ: C = (m/s) NÕu trong m«i tr­êng kh«ng khÝ C = 3.108 (m/s) Khi ®· cã vËn tèc truyÒn sãng, ng­êi ta còng chøng minh ®­îc lµ n¨ng l­îng ®iÖn tõ truyÒn t¶i cã quan hÖ víi c¸c tÝch vÐct¬ vµ ®­îc thÓ hiÖn b»ng l­îng ®iÖn tö h÷u h¹n tu©n theo c¸c quy luËt c¬ häc l­îng tö. Cã thÓ nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n r»ng sãng ®iÖn tõ truyÒn c¸c "h¹t" nhá n¨ng l­îng gäi lµ c¸c ph«t«n n¨ng l­îng. N¨ng l­îng: W = h. Trong ®ã: h: lµ h»ng sè Blank lÊy b»ng 6,6.10-34 J/Hz 2. Kh¸i niÖm vÒ ¸nh s¸ng. Mäi vËt ®Òu bøc x¹ ra kh«ng gian mét n¨ng l­îng nhÊt ®Þnh d­íi d¹ng sãng cña ®iÖn tõ. N¨ng l­îng ®ã ph¸t sinh ra do sù dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt cÊu t¹o nªn vËt. Khi c¸c ph©n tö hay nguyªn tö bÞ kÝch thÝch c¸c ®iÖn tö (electron) cña chóng sÏ thay ®æi møc n¨ng l­îng kh¸c, ®ång thêi gi¶i phãng n¨ng l­îng d­íi d¹ng sãng ®iÖn tõ vµ c¸c h¹t ph«t«n. C¸c bøc x¹ cña mét vËt ph¸t ra cã tÊt c¶ c¸c b­íc sãng tõ 0 ®Õn v« cïng, nh­ng thùc nghiÖm ®· x¸c ®Þnh ®­îc r»ng chØ c¸c bøc x¹ cã b­íc sãng n»m trong d¶i ­u tiªn hÑp tõ 380 nm ¸ 760 nm míi cã t¸c dông lªn tÕ bµo thÇn kinh vâng m¹c vµ g©y ra c¶m gi¸c nh×n thÊy cña m¾t ng­êi cßn gäi lµ ¸nh s¸ng nh×n thÊy. Nh­ vËy, ¸nh s¸ng nh×n thÊy ®­îc lµ nh÷ng sãng ®iÖn tõ cã mang theo n¨ng l­îng. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ta chØ quan t©m ®Õn d¶i ¸nh s¸ng nh×n thÊy ®­îc mµ th«i. II. Phæ cña ¸nh s¸ng. N¨ng l­îng cña ¸nh s¸ng ph©n bè kh«ng ®Òu cho tõng b­íc sãng, ®ång thêi g©y c¶m gi¸c cho m¾t ng­êi cña tõng lo¹i bøc x¹ kh¸c nhau. NghÜa lµ mçi b­íc sãng x¸c ®Þnh sÏ g©y ra trong m¾t ng­êi mét c¶m gi¸c mµu s¾c nhÊt ®Þnh. Ng­êi ta còng ®· chøng minh ®­îc r»ng phæ cña c¸c b­íc sãng ¸nh s¸ng gåm 7 mµu s¾c kh¸c nhau tõ cËn mµu tÝm t­¬ng øng víi b­íc sãng = 780 nm. Gi÷a c¸c mµu nµy kh«ng cã ranh giíi râ rÖt, do ®ã phæ ¸nh s¸ng thÊy ®­îc lµ phæ liªn tôc. Trong quang phæ cña ¸nh s¸ng nh×n thÊy ®­îc, m¾t ta nhËy c¶m nhiÒu nhÊt ®èi víi ¸nh s¸ng cã b­íc sãng = 550 nm. Cßn víi hai cËn tÝm mµu vµ mµu ®á t­¬ng øng víi c¸c b­íc sãng = 380 nm vµ = 780 nm th× m¾t ta hÇu nh­ kh«ng cã t¸c dông g©y c¶m gi¸c s¸ng. V× vËy, trong thiÕt kÕ chiÕu s¸ng cÇn chó ý tíi ®Æc ®iÓm nµy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng phï hîp víi ho¹t ®éng cña m¾t. Khi nghiªn cøu vÒ y häc, ng­êi ta ®· c«ng nhËn m¾t ng­êi lµ mét bé phËn thu " th«ng d¶i" rÊt tinh vi, h¬n n÷a m¾t cã nhËy c¶m mµu ®i tõ mµu tÝm ®Õn mµu ®á t­¬ng øng víi mçi b­íc sãng cña d¶i 380 ¸ 780 nm. Sù nhËy c¶m nµy thay ®æi theo tõng ng­êi vµ ®· ®­îc Uû ban quèc tÕ vÒ chiÕu s¸ng (C.I.E) m· ho¸ ®­a ra c¸c giíi h¹n cùc ®¹i cña phæ mµu: 380 nm 439 nm 498 nm 568 nm 592 nm 631 nm 760 nm Tö ngo¹i TÝm 412 max Xanh da trêi 470 Xanh l¸ c©y 515 Vµng 577 Da cam 600 §á 673 Hång ngo¹i III. §é nh¹y cña m¾t víi ¸nh s¸ng. NÕu ®¸nh gi¸ nh¹y c¶m th× thu nhËn cña m¾t ®èi víi ¸nh s¸ng cã b­íc sãng = 550 nm lµ ®¬n vÞ th× c¶m gi¸c thu nhËn cña m¾t ®èi víi ¸nh s¸ng mµu kh¸c sÏ ®­îc biÓu thÞ b»ng mét sè nhá h¬n 1 gäi lµ ®« nh¹y K ®èi víi ¸nh s¸ng mµu ®á. §é nh¹y t­¬ng ®èi K víi ¸nh s¸ng cã b­íc sãng nµo ®ã ®­îc ®Þnh nghÜa lµ tû sè gi÷a th«ng l­îng bøc x¹ cña ¸nh s¸ng mµu = 550 nm víi th«ng l­îng bøc x¹ t­¬ng ®­¬ng víi ¸nh s¸ng b­íc sãng ®ang xÐt. Th«ng l­îng t­¬ng ®­¬ng ë ®©y cã nghÜa lµ th«ng l­îng cã ®é lín cÇn thiÕt ®Ó g©y cho m¾t cã c¶m gi¸c vÒ ®é s¸ng t­¬ng ®­¬ng víi c¶m gi¸c do th«ng l­îng cña ¸nh s¸ng mµu cã b­íc sãng = 550 nm. K = Trong ®ã: F550: th«ng l­îng cña ¸nh s¸ng cã b­íc sãng = 550 nm. F: th«ng l­îng cña ¸nh s¸ng cã b­íc sãng cÇn t×m. IV. C¸c ®¹i l­îng ®o ¸nh s¸ng. Kh¸i niÖm vÒ quang th«ng lµ kh¸i niÖm ®Çu tiªn mµ con ng­êi thÊy ®­îc lµ ¸nh s¸ng ngän nÕn vµ ®Ìn m¨ng song kh«ng cho cïng mét l­îng s¸ng. Nh­ng kh¸i niÖm nµy kh«ng nªu nªn bÊt kú sù ph©n bè ¸nh s¸ng nµo ®ã trong c¸c miÒn kh¸c nhau cña kh«ng gian chiÕu s¸ng, h¬n n÷a nã kh«ng thÓ ®o ®­îc. §iÒu nµy thóc ®Èy nhµ vËt lý Lambert ë thÕ kû 18 ®· ®­a ra c¸c c¬ së cña phÐp ®o ¸nh s¸ng dùa trªn c¬ së quang häc, h×nh häc vµ sinh lý häc. 1. Gãc khèi (). Gãc khèi lµ phÇn kh«ng gian h×nh nãn cã ®Ønh n»m t¹i t©m cña nguån s¸ng vµ cã ®­êng sinh tùa trªn chu vi cña mÆt ®­îc chiÕu s¸ng. Ta gi¶ thiÕt r»ng cã mét nguån s¸ng cã ®Æt tai t©m O cña mét h×nh cÇu rçng cã b¸n kÝnh R vµ ký hiÖu S lµ nguyªn tè mÆt cña h×nh cÇu nµy. H×nh nãn ®Ønh O c¾t S trªn h×nh cÇu biÓu diÔn gãc khèi , nguån s¸ng nh×n mÆt S d­íi gãc ®ã. Gãc khèi ®­îc ®Þnh nghÜa lµ tû sè cña diÖn tÝch S víi b×nh ph­¬ng cña b¸n kÝnh R: = Ta cã gi¸ trÞ cùc ®¹i cña gãc khèi khi tõ t©m O ta ch¾n c¶ kh«ng gian, tøc lµ toµn bé mÆt cÇu: = = = 4. §¬n vÞ cña gãc khèi lµ Stera®ian, ký hiÖu lµ Sr. VËy 1 Sr lµ mét gãc khèi cã ®Ønh t¹i t©m cña mÆt cÇu t­ëng t­îng ch¾n trªn mét mÆt cÇu cã diÖn tÝch b»ng b×nh ph­¬ng b¸n kÝnh mÆt cÇu ®ã. 2. C­êng ®é s¸ng - (Cd). Lµ ®¹i l­îng míi nhÊt ®­a vµo hÖ ®¬n vÞ SI hîp lý ho¸ tõ kh¸i niÖm vÒ quang th«ng. XÐt mét nguån s¸ng O gëi ¸nh s¸ng lªn mét mÆt S nµo ®ã. kh«ng ph¶i mäi vÞ trÝ nµo trªn mÆt ph¼ng ®ã ®Òu nhËn ®­îc ¸nh s¸ng nh­ nhau, v× quang th«ng cña nguån s¸ng ph¸t ra theo tõng ph­¬ng kh«ng ®ång ®Òu do cÊu tróc cña nguån s¸ng kh«ng ®èi xøng ( nguån s¸ng trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lµ nguån ®iÓm). V× vËy, ®Ó ®Æc tr­ng cho sù ph©n bè nhiÒu hay Ýt quang th«ng theo tõng ph­¬ng cña nguån s¸ng ng­êi ta ®­a ra kh¸i niÖm c­êng ®é ¸nh s¸ng. Nh­ vËy, c­êng ®é ¸nh s¸ng cña mét nguån s¸ng theo mét ph­¬ng nµo ®ã lµ quang th«ng mµ nguån göi ®i trong mét ®¬n vÞ gãc khèi n»m theo ph­¬ng Êy. Gäi lµ c­êng ®é ¸nh s¸ng cña nguån theo ph­¬ng nµo ®ã th× ta cã: = Trong ®ã: : lµ vi ph©n cña quang th«ng göi ®i trong 1 gãc khèi d theo ph­¬ng . §¬n vÞ ®o c­êng ®é ¸nh s¸ng lµ Cendela, ký hiÖu lµ Cd. 1Cd = Cendela lµ c­êng ®é s¸ng theo mét ph­¬ng ®· cho cña nguån ph¸t mét bøc x¹ ®¬n s¾c cã tÇn sè 540.1012 Hz (= 550 nm) vµ c­êng ®é n¨ng l­îng theo ph­¬ng nµy lµ 1/683 (W/Sr). Nh­ vËy, c­êng ®é s¸ng lµ mËt ®é khèi cña quang th«ng theo nh÷ng ph­¬ng x¸c ®Þnh. 3. Quang th«ng - F (Lm). Lumen lµ quang th«ng do nguån ph¸t ra trong mét gãc më b»ng mét Steridian. §¬n vÞ cña c­êng ®é s¸ng lµ Cendela do nguån ph¸t ra theo mäi h­íng t­¬ng øng víi ®¬n vÞ quang th«ng lµ Lumen. Do ®ã, nÕu ta biÕt ®­îc sù ph©n bè c­êng ®é s¸ng cña mét nguån trong kh«ng gian ta cã thÓ biÕt ®­îc quang th«ng cña nguån. Tr­êng hîp ®Æc biÖt nh­ng th­êng gÆp khi c­êng ®é bøc x¹ I kh«ng phô thuéc vµo ph­¬ng th× quang th«ng lµ: F dF = 4..I 4. §é räi - E (Lux). §é räi lµ mËt ®é quang th«ng r¬i trªn mét bÒ mÆt, cã ®¬n vÞ lµ Lux E = (Lux) hay 1 Lux = Khi sù chiÕu s¸ng trªn bÒ mÆt kh«ng ®Òu nªn tÝnh trung b×nh sè h×nh häc ë c¸c ®iÓm kh¸c nhau ®Ó tÝnh ®é räi trung b×nh. Mét sè gi¸ trÞ th«ng th­êng khi chiÕu s¸ng tù nhiªn hay nh©n t¹o: + Ngoµi trêi buæi tr­a, trêi n¾ng: 100 000 lux + Trêi cã m©y : 2000 ¸ 10 000 lux + Tr¨ng trßn : 0,25 lux + Phßng lµm viÖc : 400 ¸ 600 lux + Nhµ ë : 159 ¸ 300 lux + Phè ®­îc chiÕu s¸ng : 20 ¸ 50 lux Kh¸i niÖm vÓ ®é räi cßn liªn quan tíi vÞ trÝ cña mÆt ®­îc chiÕu s¸ng. Ta coi mét nguån s¸ng ®iÓm O bøc x¹ tíi mét mÆt nguyªn tè dS ë c¸ch O mét kho¶ng R, cã c­êng ®é s¸ng I. Gäi lµ gãc hîp bëi ph¸p tuyÕn cña dS víi ph­¬ng R. Gãc khèi d ch¾n trªn mét h×nh cÇu b¸n kÝnh R mét diÖn tÝch lµ dS .cos. d = Ta cã: E = BiÓu thøc nµy ®óng víi c¸c nguyªn tè bÒ mÆt chøng tá r»ng ®é räi thay ®æi víi ®é nghiªng t­¬ng ®èi cña bÒ mÆt vµ tû lÖ nghÞch víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch. 5. §é chãi - L (Cd/m2). C¸c vËt ®­îc chiÕu s¸ng nãi chung ph¶n x¹ ¸nh s¸ng mét c¸ch kh¸c nhau vµ t¸c ®éng nh­ 1 nguån s¸ng thø cÊp ra c­êng ®é s¸ng kh¸c nhau theo mäi h­íng. §Ó ®Æc tr­ng cho quan hÖ cña nguån kÓ c¶ nguån s¬ cÊp lÉn nguån thø cÊp ®èi víi m¾t cÇn ph¶i thªm vµo c­êng ®é s¸ng c¸ch xuÊt hiÖn ¸nh s¸ng. Quan hÖ nµy ®­îc minh ho¹ b»ng vÝ dô sau: Mét ®Ìn sîi ®èt 40 W thùc tÕ ph¸t ra cïng mét quang th«ng, do ®ã c­êng ®é s¸ng theo mäi h­íng dï bãng ®Ìn thuû tinh trong hay thuû tinh mê. Tuy nhiªn ®èi víi m¾t, nã xuÊt hiÖn mét c¸ch kh¸c nhau, chãi m¾t h¬n ®èi víi bãng ®Ìn thuû tinh trong. Ng­êi ta ®Þnh nghÜa ®é chãi L trong mét ph­¬ng cho tr­íc lµ tû sè cña c­êng ®é s¸ng dI theo ph­¬ng nµy trªn diÖn tÝch biÓu kiÕn cña dS. L = (Cd/m2) §é chãi ®ãng vai trß c¬ b¶n trong kü thuËt chiÕu s¸ng, nã lµ c¬ së cña c¸c kh¸i niÖm vÒ tri gi¸c vµ thÞ gi¸c. Ch­¬ng 2 ThiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc I. Yªu cÇu c¬ b¶n khi thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng. ¸nh s¸ng lµ phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt, ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc tèt, n¨ng suÊt lao ®éng cao, ®¶m b¶o an toµn cho c«ng nh©n th× ngoµi ¸nh s¸ng tù nhiªn cÇn cã mét hÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong PX. ChiÕu s¸ng nh©n t¹o b»ng ®iÖn hiÖn nay ®­îc sö dông réng r·i, bëi v× chiÕu s¸ng b»ng ®iÖn cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm: thiÕt bÞ ®¬n gi¶n, sö dông thuËn tiÖn, gi¸ thµnh rÎ, t¹o ®­îc ¸nh s¸ng gÇn víi ¸nh s¸ng tù nhiªn. Víi tÇm quan träng ®ã vÊn ®Ò chiÕu s¸ng ®· ®­îc nghiªn cøu trªn nhiÒu lÜnh vùc chuyªn s©u nh­: nguån s¸ng, chiÕu s¸ng c«ng nghiÖp, chiÕu s¸ng c«ng céng v v ... ë ®©y, trong yªu cÇu thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng ta chØ quan t©m ®Õn chiÕu s¸ng c«ng nghiÖp. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ ®é räi vµ hiÖu qu¶ cña chiÕu s¸ng ®èi víi thÞ gi¸c. Ngoµi ®é räi, hiÖu qu¶ chiÕu s¸ng cßn phô thuéc vµo quang th«ng, mÇu s¾c ¸nh s¸ng, sù lùa chän hîp lý c¸c chao ®Ìn, sù bè trÝ chiÕu s¸ng võa ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ, mü quan. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: · Kh«ng bÞ lo¸ m¾t: V× víi c­êng ®é s¸ng m¹nh mÏ sÏ lµm cho m¾t cã c¶m gi¸c lo¸, thÇn kinh bÞ c¨ng th¼ng, thÞ gi¸c mÊt chÝnh x¸c. · Kh«ng lo¸ do ph¶n x¹: ë mét sè vËt c«ng t¸c cã cã tia ph¶n x¹ kh¸ m¹nh vµ trùc tiÕp. Do ®ã, khi bè trÝ ®Ìn cÇn ph¶i tr¸nh hiÖn t­îng nµy. · Kh«ng cã bãng tèi: ë n¬i s¶n xuÊt c¸c ph©n x­ëng kh«ng nªn cã bãng tèi mµ ph¶i s¸ng ®ång ®Òu, cã thÓ quan s¸t ®­îc toµn bé ph©n x­ëng. Muèn khö c¸c bãng tèi côc bé th­êng sö dông bãng mê vµ treo cao ®Ìn. · §é räi yªu cÇu ph¶i ®ång ®Òu: Nh»m môc ®Ých khi quan s¸t tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c m¾t ng­êi kh«ng ®­îc ®iÒu tiÕt qu¸ nhiÒu, g©y mái m¾t. · Ph¶i t¹o ®­îc ¸nh s¸ng gièng ¸nh s¸ng ban ngµy: §Ó thÞ gi¸c ®¸nh gi¸ ®­îc chÝnh x¸c. II. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n chiÕu s¸ng. 1. Ph­¬ng ph¸p hÖ sè sö dông. Ph­¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó sö dông tÝnh chiÕu s¸ng chung, kh«ng chó ý ®Õn hÖ sè ph¶n x¹ cña t­êng vµ vËt c¶nh. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng dïng ®Ó tÝnh chiÕu s¸ng cho c¸c ph©n x­ëng cã diÖn tÝch lín h¬n 10 m2, kh«ng thÝch hîp ®Ó tÝnh chiÕu s¸ng côc bé vµ chiÕu s¸ng ngoµi trêi. Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× quang th«ng ®­îc x¸c ®Þnh: F = Trong ®ã: F: quang th«ng cña mçi ®Ìn, lm E: ®é räi, lx S : diÖn tÝch cÇn chiÕu s¸ng, m2 k: hÖ sè dù tr÷ n: sè bãng ®Ìn sö dông trong ph©n x­ëng ksd: hÖ sè sö dông cña ®Ìn, phô thuéc vµo lo¹i ®Ìn vµ ®iÒu kiÖn cña ph¶n x¹ phßng. Khi tra b¶ng ®Ó t×m hÖ sè sö dông ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc mét trÞ sè gäi lµ chØ sè cña phßng. ChØ sè cña phßng ®­îc tÝnh: Víi: a, b: chiÒu dµi vµ chiÒu réng phßng, m H: kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn ®Õn mÆt c«ng t¸c, m Z: hÖ sè tÝnh to¸n, phô thuéc vµo lo¹i ®Ìn vµ tû sè , víi L lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn, Z = 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo tõng ®iÓm. Ph­¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó tÝnh chiÕu s¸ng cho c¸c ph©n x­ëng cã yªu cÇu quan träng vµ khi tÝnh kh«ng quan t©m ®Õn hÖ sè ph¶n x¹. §Ó ®¬n gi¶n trong tÝnh to¸n ng­êi ta coi ®Ìn lµ mét ®iÓm s¸ng ®Ó ¸p dông ®­îc luËt b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch. Trong ph­¬ng ph¸p nµy ta ph¶i ph©n biÖt ®Ó tÝnh ®é räi cho 3 tr­êng hîp ®iÓn h×nh: 2.1 TÝnh ®é räi trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, Eng. 2.2 TÝnh ®é räi trªn mÆt ph¼ng th¼ng ®øng, E®. E® 2.3. TÝnh ®é räi trªn mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc q, Engh. Engh = Eng.(cosq + tg.sinq) Trong ®ã: tg = : tra trong sæ tay øng víi c¸c lo¹i ®Ìn. 3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gÇn ®óng. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp ®Ó tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho c¸c phßng nhá hoÆc chØ sè phßng nhá h¬n 0,5 yªu cÇu tÝnh to¸n kh«ng cÇn ®é chÝnh x¸c cao. Ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng nµy cã hai c¸ch: 3.1. C¸ch 1. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp khi thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n s¬ bé. Sö dông ph­¬ng ph¸p nµy chØ cÇn x¸c ®Þnh c«ng suÊt ¸nh s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch (W/m2) theo tõng yªu cÇu chiÕu s¸ng kh¸c nhau, sau ®ã nh©n víi diÖn tÝch cÇn chiÕu s¸ng ta sÏ ®­îc c«ng suÊt tæng. C«ng suÊt tæng: Ptæng = p.S (W) Trong ®ã: p: c«ng suÊt tæng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch, W/m2 S: diÖn tÝch cÇn chiÕu s¸ng, m2 3.2. C¸ch 2. C¸ch nµy chñ yÕu dùa vµo b¶ng sè ®· tÝnh to¸n s½n víi c«ng suÊt 10W mét mÐt vu«ng. Khi thiÕt kÕ nÕu lÊy ®é räi phï hîp víi ®é räi trong b¶ng ®· tÝnh s½n th× kh«ng ph¶i hiÖu chØnh. NÕu kh¸c nhau th× ph¶i hiÖu chØnh theo biÓu thøc: p = Trong ®ã: p: c«ng suÊt trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch, W/m2 Emin:®é räi tèi thiÓu cÇn cã E: ®é räi tra b¶ng tÝnh s½n víi tiªu chuÈn 10 W/m2 k: hÖ sè an toµn Sau khi tÝnh ®­îc p ta t×m ®­îc c«ng suÊt ®Æt: P® = p.S víi S lµ diÖn tÝch cña phßng Sè l­îng ®Ìn n = víi P lµ c«ng suÊt mçi ®Ìn mµ ta chän, W 4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n víi ®Ìn huúnh quang. §Ìn huúnh quang th­êng dïng ®Ó chiÕu s¸ng chung, ®Ìn huúnh quang cã ­u ®iÓm lµ c«ng suÊt tiªu thô Ýt nh­ng ®é räi kh«ng cao, ¸nh s¸ng dÞu m¸t. Gi¶ thiÕt r»ng nguån s¸ng song song víi mÆt ph¼ng kh¶o s¸t. §é räi t¹i M x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: E = Trong ®ã: : lµ c­êng ®é ¸nh s¸ng cña mét th­íc nguån quang r: lµ cù ly nguån s¸ng ®Õn ®iÓm M h: ®é treo cao cña bãng so víi mÆt c«ng t¸c : gãc gi÷a h vµ r l: chiÒu dµi nguån quang. III. Yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng. · Víi hÖ thèng cÊp ®iÖn cho sinh ho¹t, chiÕu s¸ng ®­îc cÊp chung víi m¹ng ®iÖn cÊp cho c¸c phô t¶i kh¸c. Víi hÖ thèng cÊp ®iÖn cho x­ëng m¸y, nªn ®Ó cho hÖ thèng chiÕu s¸ng ®i theo m¹ng riªng ( ®­êng d©y riªng, tñ ®iÖn riªng), tr¸nh cho viÖc ®ãng më ®éng c¬ lµm dao ®éng ®iÖn ¸p lín trªn cùc ®Ìn. · §é lÖch ®iÖn ¸p m¹ng ®éng lùc cho phÐp ± 5% U®m, ®èi víi m¹ng chiÕu s¸ng chØ cho phÐp ± 2,5% U®m. · Tñ chiÕu s¸ng nªn dïng ¸pt«m¸t (tæng vµ nh¸nh) ®Ó khi mÊt ®iÖn cã thÓ ®ãng trë l¹i nhanh, kh«ng mÊt thêi gian thay d©y ch×. · Tñ, b¶ng chiÕu s¸ng nªn ®Æt ë gÇn cöa ra vµo cña nhµ x­ëng, phßng lµm viÖc. · T¹i c¸c nhµ x­ëng, ngoµi chiÕu s¸ng lµm viÖc cßn cÇn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng sù cè ®Ò phßng trong tr­êng hîp mÊt ®iÖn l­íi. Nguån chiÕu s¸ng sù cè th­êng lµ c¸c bé ¾cquy 12V, 24V, 36V chØ nh»m chiÕu s¸ng an toµn cho c«ng nh©n vËn hµnh khi mÊt ®iÖn l­íi. · Lùa chän ¸pt«m¸t cho tñ chiÕu s¸ng còng nh­ lùa chän ¸pt«m¸t cho m¹ng ®éng lùc. · Lùa chän d©y dÉn, c¸p cho m¹ng chiÕu s¸ng còng chän theo dßng ph¸t nãng cho phÐp vµ kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn kÕt hîp b¶o vÖ: + NÕu b¶o vÖ b»ng cÇu ch×: k.Icp + NÕu b¶o vÖ b»ng ¸pt«m¸t: k.Icp · CÇn hÕt søc chó ý viÖc ph©n pha cho ®Òu, tr¸nh tr­êng hîp ®iÖn ¸p qu¸ chªnh lÖch trªn ®Çu cùc ®Ìn ë ®Çu vµ cuèi ®­êng d©y. IV. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc 1. x¸c ®Þnh sè l­îng vµ c«ng suÊt cña bãng ®Ìn. Ph©n x­ëng lµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã bôi bÆm, vµ cã ®é chãi gi÷a dông cô s¶n xuÊt nªn ph©n x­ëng cÇn cã ¸nh s¸ng thËt, æn ®Þnh, kh«ng g©y mái m¾t cho ng­êi s¶n xuÊt ... V× nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã ta chän bãng ®Ìn d©y tãc lo¹i ®Ìn v¹n n¨ng ®Ó chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng. Bãng ®Ìn d©y tãc cã ­u ®iÓm lµ ph¸t ra ¸nh s¸ng thËt, Ýt bÞ nh¹y c¶m víi sù thay ®æi cña ®iÖn ¸p, ¸nh s¸ng kh«ng g©y mái m¾t, ®Ìn cã gi¸ thµnh rÎ, cã hÖ sè c«ng suÊt cos cao. §Ó gi¶m ®é t­¬ng ph¶n, ®¶m b¶o ®é räi ®ång ®Òu trªn toµn diÖn tÝch ta dïng hÖ thèng chiÕu s¸ng víi c¸ch bè trÝ ®Ìn ë bèn gãc. H×nh 2.1: S¬ ®å bè trÝ ®Ìn 2. TÝnh chän c«ng suÊt ®Ìn. V× chiÕu s¸ng chung nªn ta dïng ph­¬ng ph¸p hÖ sè sö dông (ph­¬ng ph¸p quang th«ng) ®Ó tÝnh chän c«ng suÊt cho ®Ìn. F = Trong ®ã: F: quang th«ng cña mçi ®Ìn, lm E: ®é räi, lx S: diÖn tÝch cÇn chiÕu s¸ng, m2 k: hÖ sè dù tr÷ n: sè bãng ®Ìn sö dông trong ph©n x­ëng ksd: hÖ sè sö dông cña ®Ìn, phô thuéc vµo lo¹i ®Ìn vµ ®iÒu kiÖn cña ph¶n x¹ phßng. Ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc cã chiÒu dµi a = 75 m vµ chiÒu réng b = 85 m víi tæng diÖn tÝch S = 6375 m2 C¸c b­íc thùc hiÖn: H×nh 2-2: §é treo cao cña ®Ìn Trong ®ã H: kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn tíi mÆt c«ng t¸c, m hlv: ®é cao cña mÆt c«ng t¸c so víi nÒn nhµ, m hc: kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn ®Õn trÇn, m C¨n cø vµo ®é cao cña nhµ x­ëng 6,5 (m), ®é cao cña mÆt c«ng t¸c so víi nÒn nhµ hlv = 0,8 (m) vµ ®Ìn cao c¸ch trÇn hc = 0,7 (m) ta x¸c ®Þnh ®­îc kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn tíi mÆt c«ng t¸c: H = 6,5 - hlv - hc = 6,5 - 0,8 = 5,7(m) Tra b¶ng víi ®Ìn v¹n n¨ng ®­îc trÞ sè = 1,8 lµ thÝch hîp. Kho¶ng c¸h gi÷a c¸c ®Ìn lµ: L = 1,8.H = 1,8.3,5 = 6,3 (m) Dùa vµo chiÒu dµi, chiÒu réng cña ph©n x­ëng ta chän L = 5 (m). Do vËy, ta bè trÝ ph©n x­ëng 1275 bãng trong ®ã chia lµm 30 d·y, mçi d·y bãng, c¸c bãng c¸ch nhau 25 m, c¸ch t­êng 2,5 m. X¸c ®Þnh chØ sè phßng: 6,99 LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña t­êng lµ vµ cña trÇn lµ . Tra b¶ng phô lôc ta cã ksd = 0,452. X¸c ®Þnh quang th«ng F: §é räi yªu cÇu: E = 30 lx HÖ sè dù tr÷: k = 1,3 HÖ sè tÝnh to¸n: Z = 1,1 Quang th«ng cña mçi ®Ìn lµ: (lm) Ta chän ®Ìn sîi ®èt chao v¹n n¨ng cã c«ng suÊt ®Æt P® = 200 W, quang th«ng F = 2528 lm vµ ®iÖn ¸p U®m = 220 V. Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng toµn ph©n x­ëng lµ: PCS = 1275. 6375= 8128125 W = 8128,125 kW 3. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng. Theo tÝnh to¸n ch­¬ng III, nguån chiÕu s¸ng cña ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc ®­îc lÊy tõ mét lé ra cña tñ ph©n phèi ph©n x­ëng. Lé nµy cung cÊp cho tñ chiÕu s¸ng ®Æt c¹nh cöa ra vµo cña ph©n x­ëng. Tñ gåm 1 ¸pt«m¸t tæng vµ 11 ¸pt«m¸t nh¸nh 1 pha, mçi ¸pt«m¸t nh¸nh cÊp ®iÖn cho 3 bãng ®Ìn. · Chän ¸pt«m¸t tæng: Chän ¸pt«m¸t theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®mA U®m.m = 0,38 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®mA Itt = = = 10,03 (A) Chän ¸pt«m¸t lo¹i C60H do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o víi c¸c th«ng sè sau: U®mA = 415 V I®mA = 25 A IN = 10 kA · Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ph©n x­ëng ®Õn tñ chiÕu s¸ng: Chän c¸p theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp: khc.Icp Itt = 10,03 (A) khc = 1: hÖ sè hiÖu chØnh KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn phèi hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ lµ ¸pt«m¸t: Icp (A) Chän c¸p ®ång 4 lâi, vá PVC do LENS s¶n xuÊt cã tiÕt diÖn F = 2,5 mm2 víi dßng cho phÐp Icp = 41 A. · Chän c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh: Chän ¸pt«m¸t theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®mA U®m.m = 220 V Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®mA Itt = = = 2,73 (A) Chän ¸pt«m¸t lo¹i NC45a do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o víi c¸c th«ng sè sau: U®mA = 400 V I®mA = 6 A IC¾t N = 4,5 kA · Chän d©y tõ tñ chiÕu s¸ng tíi bãng ®Ìn: Chän d©y theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: khc.Icp Itt = 2,73 A khc = 1: hÖ sè hiÖu chØnh KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn phèi hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ lµ ¸pt«m¸t: Icp (A) Chän c¸p ®ång 2 lâi, vá PVC do LENS s¶n xuÊt cã tiÕt diÖn F = 2x1,5 mm2 víi dßng cho phÐp Icp = 26 A. Tæng c«ng suÊt cña ®Ìn sîi ®èt trong toµn Px lµ: = 0,3.(96 + 140 + 120 + 60 + 120 + 24) + 0,2.(24 + 33 + 36) = 186,6 (kW) 2. Ph­¬ng ¸n tÝnh chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn huúnh quang. ë trong phÇn tÝnh to¸n nµy, ta cÇn chó ý r»ng kh«ng ph¶i ph©n x­ëng nµo còng cã thÓ thay thÕ ®Ìn sîi ®èt b»ng ®Ìn huúnh quang. Tuú theo tÝnh chÊt cña c«ng viÖc mµ ta cã thÓ thay thÕ ®­îc. C¸c ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc kh«ng ®ßi hái cao vÒ chiÕu s¸ng nªn ta kh«ng thay ®Ìn sîi ®èt b»ng ®Ìn huúnh quang. 2.1. Thay thÕ cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc Thay thÕ toµn bé bãng ®Ìn sîi ®èt b»ng bãng ®Ìn huúnh quang cã c«ng suÊt mçi bãng lµ 40 (W) vµ quang th«ng lµ 2250 (lm). Mçi bãng ®Ìn sîi ®èt thay b»ng 4 bãng ®Ìn huúnh quang. VËy tæng sè bãng ®Ìn huúnh quang lµ: n = (4x96) = 384 (bãng) C«ng suÊt tæng cña c¸c bãng ®Ìn lµ: = n.P = 384.40 = 15360 (W) = 15,36 (kW) 3.Ph©n tÝch kinh tÕ - kü thuËt c¸c ph­¬ng ¸n. 3.1.Ph©n tÝch kinh tÕ - kü thuËt. Tæng c«ng suÊt tiªu thô cña ph­¬ng ¸n dïng ®Ìn sîi ®èt lµ: = 186,6 (kW) Tæng c«ng suÊt tiªu thô cña ph­¬ng ¸n dïng ®Ìn sîi ®èt vµ ®Ìn huúnh quang : = 108,2 (kW) Chªnh lÖch c«ng suÊt tiªu thô cña hai ph­¬ng ¸n lµ: 186,6 - 108,2 = 78,4 (kW) L­îng ®iÖn n¨ng tiÕt kiÖm trong n¨m lµ: Atk = .8760 = 78,4.8760 = 686 784 (kWh) NÕu gi¸ ®iÖn tiªu thô lµ 500 (®ång/kWh) n¨m nhµ m¸y tiÕt kiÖm ®­îc sè tiÒn lµ: 500.686 784 = 343 392 000 (®ång). Nh­ vËy, sau khi ph©n tÝch hai ph­¬ng ¸n trªn ta nhËn thÊy ph­¬ng ¸n chiÕu s¸ng dïng mét phÇn ®Ìn sîi ®èt vµ ®Ìn huúnh quang ®em l¹i lîi Ých râ rÖt nhÊt. §iÒu nµy rÊt cã lîi cho xÝ nghiÖp, nhµ m¸y s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt hµng n¨m. 3.2. Ph©n tÝch vèn ®Çu t­ ban ®Çu. Víi ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ chiÕu s¸ng dïng toµn bé ®Ìn sîi ®èt th× vèn ®Çu t­ ban ®Çu (nh­ chi phÝ mua thiÕt bÞ, chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ söa ch÷a) lµ t­¬ng ®èi rÎ h¬n so víi dïng ®Ìn huúnh quang. ë ®©y ta chØ ph©n tÝch s©u ph­¬ng ¸n dïng ®Ìn huúnh quang kÕt hîp víi ®Ìn sîi ®èt ®Ó cuèi cïng xem vèn ®Çu t­ ban ®Çu cã thÓ chÊp nhËn ®­îc hay kh«ng. + Gi¸ ®Ìn huúnh quang hîp bé 4 bãng cña h·ng ClÝpal lµ 300 000 (®ång) Tæng gi¸ trÞ cña 560 bé lµ: K1 = 560.300 000 = 168. 106 (®ång) Chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt lµ 1000 (®ång/bé) nªn tæng chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt lµ: K2 = 560.10 000 = 5,6.106 (®ång) + Gi¸ trung b×nh bãng ®Ìn sîi ®èt hîp bé lµ 50 000 (®ång) Tæng gi¸ trÞ cña 93 bé lµ: K3 = 93.50 000 = 4,65.106 (®ång) Chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt lµ 5000 (®ång/bé) nªn tæng chi phÝ v©nh chuyÓn l¾p ®Æt lµ: K4 = 93.5000 = 0,47.106 (®ång) Tæng vèn ®Çu t­ cho ph­¬ng ¸n nµy lµ: K = K1 + K2 + K3 + K4 = (168 + 5,6 + 4,65 + 0,47).106 = 178,72.106 (®ång). NÕu ph­¬ng ¸n sö dông toµn ®Ìn sîi ®èt th× tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu lµ: K = 653.(50 000 + 5000) = 35,92.106 (®ång) Sau khi ph©n tÝch vèn ®Çu t­ ban ®Çu ta thÊy dïng hoµn toµn ®Ìn sîi ®èt th× vèn ®Çu t­ ban ®Çu nhá nh­ng chi phÝ h»ng n¨m rÊt lín. Cßn dïng bãng ®Ìn huúnh quang sÏ cã vèn ®Çu t­ lín nh­ng l¹i cã chi phÝ h»ng n¨m nhá. Ta chän ph­¬ng ¸n sö dông bãng ®Ìn sîi ®èt kÕt hîp víi ®Ìn huúnh quang lµ ph­¬ng ¸n chiÕu s¸ng cho nhµ m¸y. VËy ®Ó cã ®­îc ph­¬ng ¸n chiÕu s¸ng cho phï hîp ®èi víi tõng nhµ m¸y, tõng xÝ nghiÖp th× ph­¬ng ¸n ®ã kh«ng nh÷ng tho¶ m·n vÒ kü thuËt mµ cßn tho¶ m·n vÒ kinh tÕ. Môc lôc PhÇn I ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc Ch­¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc Ch­¬ng II X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n I / C¸c ®¹i l­îng c¬ b¶n vµ c¸c hÖ sè tÝnh to¸n II/ C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n III/X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc Ch­¬ng III ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc I/S¬ ®å cung cÊp ®iÖn cña ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc PhÇn II ThiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc I/ Kh¸i niÖm chung vÒ ¸nh s¸ng II/ Phæ cña ¸nh s¸ng III/ §é nh¹y cña m¾t víi ¸nh s¸ng IV/ C¸c ®¹i l­îng ®o ¸nh s¸ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế chọn thiết bị lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho một xưởng chế biến thức ăn gia súc.doc