Đề tài Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức trong phát triển Nông nghiệp Việt Nam

Lời nói đầu Nông nghiệp chiếm một vị thế hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Phát triển Nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam nhằm phát huy những tiềm năng Nông nghiệp dồi dào phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra với toàn nền kinh tế nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng là nguồn vốn cho đầu tư, phát triển còn hết sức hạn chế. Trong khi đó, quá trình hiện đại hoá ngành Nông nghiệp đòi hỏi một lượng kinh phí không hề nhỏ và diễn ra trong một khoảng thời gian lâu dài. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã bước đầu tận dụng được những nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ cho quá trình phát triển đất nước trong đó có nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức ODA đã bước đầu được sử dụng trong lĩnh vực Nông nghiệp kể từ năm 1991, được duy trì từ đó đến nay mới số lượng vốn tài trợ ngày càng lớn và số lượng các nhà tài trợ ngày càng đông đảo. Cho đến nay nguồn vốn này đã phát huy được vai trò tích cực của mình thông qua việc hỗ trợ thường xuyên cho công cuộc phát triển Nông nghiệp và Nông thôn. Nhận thức được điều này, trong thời gian tới đây ngành Nông nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác “Thu hút và sử dụng ODA” để có thể phát huy và tận dụng tối đa nguồn vốn này. Việc phân tích, đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong phát triển Nông nghiệp là một việc hết sức cần thiết, để có một cái nhìn tổng quát về ODA trong Nông nghiệp thời gian qua, tìm ra được những thành công, hạn chế trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn này, rút ra được những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp, phương hướng nhằm tận dụng ODA có hiệu quả hơn. Đề tài: “Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức trong phát triển Nông nghiệp Việt Nam” lựa chọn cho khoá luận này cũng hướng tới những mục tiêu trên đây thông qua việc tập chung nghiên cứu thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong Nông nghiệp từ năm 1991 đến nay trong khuôn khổ những dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đó bước đầu đề suất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong phát triển Nông nghiệp. Bố cục của khoá luận gồm ba phần chính sau: Chương I: Tổng quan về ODA Nhằm đưa ra những khái niệm chung nhất về ODA, những kiến thức cơ bản về nguồn vốn ODA ở Việt Nam cũng như vai trò của ODA với nền kinh tế nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng. Chương II: Thực trạng thu hút và sử dụng ODA trong Nông nghiệp Tập trung vào phân tích, đánh giá tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong Nông nghiệp kể từ năm 1991 đến nay. Những thành công đạt được, những khó khăn phải đối mặt trong quá trình thực hiện các chương trình dự án. Phân tích được nguyên nhân của thất bại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các dự án sau này. Chương III: Định hướng và giải pháp thu hút có hiệu quả ODA Dựa trên những phân tích ở chương II, chương III của khoá luận tổng hợp và đưa ra một số đề suất nhằm thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian tới có hiệu quả hơn.

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức trong phát triển Nông nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÕ vµ ch­a ®¸p øng tho¶ ®¸ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ (theo ph¸t biÓu cña «ng Klaus Rohland, Gi¸m ®èc quèc gia cña Ng©n hµng thÕ giíi t¹i ViÖt Nam trong cuéc héi th¶o “n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý toµn diÖn nguån vèn ODA ngµy 17/6/2003”[i] ViÖt Nam net Tranh chÊp, kh¸c biÖt trong qui tr×nh, thñ tôc thu hót ODA Mçi nhµ tµi trî ®Òu cã chÝnh s¸ch vµ qui ®Þnh tµi trî riªng biÖt. §a phÇn c¸c nhµ tµi trî cã chiÕn l­îc hîp t¸c, ph¸t triÓn víi ViÖt Nam hoÆc c¸c ®Þnh h­íng ­u tiªn hîp t¸c víi ViÖt Nam. C¸c v¨n kiÖn nµy còng cã sù kh¸c biÖt vÒ néi dung vµ c¸ch tiÕp cËn. Cïng víi thêi gian, c¶ phÝa cung cÊp viÖn trî lÉn bªn tiÕp nhËn viÖn trî b¾t ®Çu nhËn thÊy r»ng viÖc tån t¹i mét lóc qu¸ nhiÒu c¸c chu tr×nh thñ tôc kh¸c nhau nµy ®ang t¹o ra mét gµnh nÆng lín cho bé m¸y hµnh chÝnh cña quèc gia tiÕp nhËn viÖn trî vµ lµm t¨ng chi phÝ chung cña qu¸ tr×nh chuyÓn giao viÖn trî. Sù trïng lÆp trong tµi trî lµm t¨ng ®¸ng kÓ chi phÝ giao dÞch. §Ó thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n c¸c nhµ tµi trî ph¶i t×m hiÓu, x©y dùng dù ¸n, trong ®ã ph¹m vi c¸c th«ng tin t×m hiÓu trïng lÆp rÊt nhiÒu dÉn ®Õn viÖc trïng lÆp trong ®Çu t­ nguån lùc, l·ng phÝ thêi gian, tiÒn b¹c cña tÊt c¶ c¸c phÝa ®èi t¸c cã liªn quan. §©y lµ míi chØ nãi ®Õn riªng kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng dù ¸n mµ ch­a kÓ ®Õn kh©u thùc hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n víi sù kh¸c biÖt trong c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt cña nhµ n­íc ViÖt Nam ®èi víi c¸c nhµ tµi trî vÒ c¸c lÜnh vùc ®Êu thÇu, mua s¾m, kÕ to¸n, kiÓm to¸n, theo dâi dù ¸n…, g©y khã kh¨n cho c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n, ®èi t­îng chÞu sù rµng buéc cña c¶ hai hÖ thèng nµy. Thñ tôc gi¶i ng©n cña ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc tµi trî kh«ng ®ång nhÊt lµ vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i. C¬ chÕ giãt vèn cña c¸c nhµ tµi trî lµ c¬ chÕ t¹m øng, khi nµo quyÕt to¸n hÕt phÇn t¹m øng míi tiÕp tôc cÊp vèn. §iÒu nµy qu¶ kh«ng dÔ dµng víi ViÖt Nam khi thêi h¹n qui ®Þnh quyÕt to¸n vèn ng¾n. trong khi ®ã theo qui ®Þnh cña ViÖt Nam, ®Ó cã thÓ sö dông kho¶n tiÒn øng ®ã ph¶i lµm tÊt c¶ c¸c thñ tôc tõ thiÕt kÕ phª duyÖt luËn chøng kinh tÕ, tæ chøc ®Êu thÇu, thi c«ng cho ®Õn nghiÖm thu vµ quyÕt to¸n. §©y lµ qu¸ tr×nh nhiÒu c«ng ®o¹n vµ rÊt mÊt thêi gian khã cã thÓ hoµn tÊt trong kho¶ng thêi gian mµ nhµ tµi trî cho phÐp. §©y chÝnh lµ khã kh¨n lín nhÊt trong vÊn ®Ò gi¶i ng©n c¸c dù ¸n vèn vay ODA. Nguån vèn ®èi øng kh«ng kÞp thêi ®Çy ®ñ §èi víi c¸c dù ¸n vèn vay, ®Ó gi¶i ng©n ®­îc nguån vèn th× c¸c dù ¸n nµy ph¶i lËp kÕ ho¹ch vèn ®èi øng vµ ph¶i ®­îc phª duyÖt kÞp thêi. Trong thùc tÕ c¸c ®Þa ph­¬ng ngay c¶ cÊp bé míi chØ quan t©m ®Õn viÖc tiÕp cËn dù ¸n vµ ch­a chó ý ®Õn viÖc lËp kÕ ho¹ch vèn ®èi øng cho nh÷ng dù ¸n nµy. Trong mét sè dù ¸n vèn vay, ®Þa ph­¬ng (n¬i tiÕp nhËn dù ¸n) kh«ng lo ®ñ sè vèn ®èi øng cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò t¸i ®Þnh c­ vµ gi¶i phãng mÆt b»ng cho c¸c c«ng tr×nh nªn ®· ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn. ThiÕu vèn ®Ó thùc hiÖn hç trî kü thuËt trong c¸c dù ¸n còng lµ khã kh¨n lín. Th«ng th­êng ®èi víi c¸c dù ¸n hç trî kh«ng hoµn l¹i, c¸c nhµ tµi trî muèn dïng vèn n­íc ngoµi ®Ó thuª chuyªn gia t­ vÊn, cßn ®èi víi c¸c dù ¸n vèn vay th× ph¶i dïng vèn ViÖt Nam. Tr­êng hîp kh«ng cã vèn ®Ó thuª t­ vÊn th× sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc chuÈn bÞ ®Çu t­, nhÊt lµ qu¸ tr×nh x©y dùng dù ¸n tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi. N¨ng lùc qu¶n lý kÐm Qua h¬n 10 thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA. N¨ng lùc qu¶n lý ODA cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn bé ®ang kÓ. B»ng nhiÒu h×nh thøc ®µo t¹o kh¸c nhau vµ qua thùc tÕ thùc hiÖn dù ¸n, nhiÒu c¸n bé ViÖt Nam tõ cÊp c¬ quan qu¶n lý vÜ m« tíi c¸c ban qu¶n lý dù ¸n ®· lµm quen vµ tÝch luü c¸c kinh nghiÖm qu¶n lý nguån vèn ODA. Tuy vËy, c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông ODA ë ViÖt Nam còng cßn nh÷ng mÆt yÕu kÐm vµ ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc nhÊt lµ kh©u chuÈn bÞ, tæ chøc thùc hiÖn vµ theo dâi, ®¸nh gi¸ dù ¸n. §iÒu nµy lµ do: ThiÕu sù qu¶n lý ®iÒu hµnh tõ ChÝnh phñ: ChÝnh phñ gi÷ vai trß quan träng trong thu hót vËn ®éng nguån vèn ODA. Tuy nhiªn c«ng t¸c triÓn khai theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn tõ ChÝnh phñ ®Õn c¸c c¬ së ®Þa ph­¬ng ch­a ®­îc th­êng xuyªn vµ ch­a cã hÖ thèng, ph©n cÊp qu¶n lý ch­a râ rµng dÉn tíi t×nh tr¹ng rèi ren, thiÕu minh b¹ch ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n sö dông nguån vèn ODA Nguyªn nh©n quan träng khiÕn cho tèc ®é gi¶i ng©n ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn vµ mong muèn cña c¸c nhµ tµi trî lµ do n¨ng lùc qu¶n lý cña c¸c cÊp cßn yÕu. HiÖn trong lÜnh vùc nµy ch­a cã mét hÖ thèng ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n. Qu¶n lý dù ¸n ®­îc coi lµ mét phÇn viÖc lµm phô thªm vµ kh«ng thuéc phÇn tr¸ch nhiÖm chÝnh cña c¬ quan chñ qu¶n. V× vËy, khi dù ¸n kÕt thóc, c¸c nguån lùc ®­îc ®µo t¹o hoÆc ph¸t triÓn trong dù ¸n ®Òu kh«ng ®­îc sö dông tiÕp. Bªn c¹nh ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n trong kh©u phª duyÖt vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia, nÕu kh«ng kÞp thêi t¨ng tèc ®é gi¶i ng©n, møc vèn ODA vµo ViÖt Nam cã nguy c¬ gi¶m vµ ViÖt Nam sÏ bÞ tôt hËu so víi nh÷ng n­íc c«ng nghiÖp míi. Kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ hÖ thèng b¸o c¸o kÐm N¨ng lùc theo dâi, ®¸nh gi¸ c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ ë tÊt c¶ c¸c cÊp ®Æc biÖt lµ cÊp ®Þa ph­¬ng: Ban qu¶n lý dù ¸n lµ c¬ quan chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n. C¸c b¸o c¸o lËp ra, ®­îc göu tíi c¸c c¬ quan h­u quan nh­: Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, Bé tµi chÝnh, c¬ quan chñ qu¶n, nhµ tµi trî…Do yªu cÇu, chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan nµy cã sù kh¸c biÖt, g©y ra khã kh¨n lín cho ban qu¶n lý dù ¸n trong qu¸ tr×nh lËp c¸c b¸o c¸o. H¬n thÕ, hÖ thèng th«ng tin liªn ngµnh, liªn cÊp yÕu kÐm, cßn tån t¹i chñ yÕu d­íi d¹ng v¨n b¶n, ch­a ®­îc tin häc ho¸ trong qu¶n lý, cßn thiªn vÒ tÝnh h×nh thøc, thµnh tÝch mµ ch­a chuyªn s©u nghiªn cøu vµo thùc chÊt cña vÊn ®Ò. Do vËy rÊt khã x¸c ®Þnh thùc tr¹ng thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA, khã ®i ®Õn sù thèng nhÊt gi÷a nh÷ng h­íng ­u tiªn mµ ViÖt Nam ®ang cÇn gióp ®ì tõ bªn ngoµi. Mét sè vÊn ®Ò trong N«ng nghiÖp Ch­a cã chiÕn l­îc cô thÓ trong thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA Ch­a x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc hay lé tr×nh tæng thÓ vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ngµnh, v× vËy ch­a cã ®Þnh h­íng cô thÓ ®Ó c¸c ®¬n vÞ tÝch cùc, chñ ®éng triÓn khai c¸c ho¹t ®éng héi nhËp trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. Riªng vÒ nguån vèn ODA, trong thêi gian qua ngµnh N«ng nghiÖp ch­a cã chiÕn l­îc chñ ®éng tiÕp cËn víi c¸c nhµ tµi trî, cßn thô ®éng, tr«ng chê vµo nh÷ng kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. Danh môc c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ­u tiªn ph¸t triÓn, kªu gäi nguån vèn bªn ngoµi cßn nghÌo nµn, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc tÕ. Nguån vèn ODA tËp chung chñ yÕu vµo nh÷ng khu vùc kinh tÕ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n, cã kh¶ n¨ng d¶i ng©n nguån vèn cao h¬n, dÔ dµng thu håi vèn mµ ch­a thÊy ®­îc c¸c Ých lîi, tÇm quan träng l©u dµi cña nguån vèn ODA ®èi víi c¸c khu vùc cßn nhiÒu khã kh¨n. C¸c c¬ quan ®¬n vÞ cña ngµnh cßn thô ®éng trong viÖc tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn dù ¸n, ch­a cã ®­îc sù chuÈn bÞ kü cµng vÒ c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶. N¨ng lùc qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé ngµnh cßn non yÕu ThiÕu ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý võa cã tr×nh ®é chuyªn m«n võa cã kh¶ n¨ng ngo¹i ngö ®Ó ®¶m nhiÖm c«ng t¸c héi nhËp quèc tÕ Ngµnh N«ng nghiÖp cã mét ®éi ngò c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ tõ Bé xuèng c¬ së kh¸ tèt nh­ng l¹i thiÕu c¬ b¶n nh÷ng c¸n bé cã kh¶ n¨ng vÒ héi nhËp vÒ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dù ®o¸n; vÒ ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. ThiÕu c¸n bé vøa giái chuyªn m«n võa giái ngo¹i ng÷ vµ cã kinh nghiÖm lµm viÖc trong m«i tr­êng ®Çu t­ quèc tÕ, tiÕp xóc víi c¸c tæ chøc n­íc ngoµi. Ngoµi ra, ®éi ngò c¸n bé tØnh, ®Þa ph­¬ng ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA. LÒ lèi lµm viÖc “TiÓu N«ng nghiÖp” vÉn cßn ¶nh h­ëng nÆng nÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n yÕu g©y trë ng¹i lín cho viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ë c¬ së, dÉn tíi hiÖu qu¶ sö dông ODA rÊt thÊp, g©y l·ng phÝ nguån vèn. Mét sè ®¬n vÞ trong ngµnh tõ cÊp trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng ch­a thùc sù ®¸nh gi¸ ®óng ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, khiÕn viÖc bè trÝ c¸n bé kh«ng phï hîp, thay ®æi, gi¸n ®o¹n, thiÕu tÝnh liªn tôc. [i] trÝch b¸o c¸o cña bé NN&PTNT vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh»m thùc hiÖn NghÞ quyÕt 07 vÒ héi nhËp KTQT cña bé chÝnh trÞ HÖ thèng th«ng tÝn- dù b¸o, theo dâi- ®¸nh gi¸ cßn nhiÒu h¹n chÕ HiÖn nay cïng víi qu¸ tr×nh héi nhËp m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ nÒn N«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng, vai trß th«ng tin-dù b¸o lµ hÕt søc quan träng nh»m b¾t kÞp víi c¸c xu h­íng toµn cÇu lu«n thay ®æi. Cã thÓ nãi r»ng bªn c¹nh bé kÕ ho¹ch ®Çu t­, c¬ quan chuyªn m«n chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ c«ng t¸c theo dâi thèng kª tæng quan t×nh h×nh thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA. Th× Bé NN-PTNT, cô thÓ lµ Vô hîp t¸c quèc tÕ-Bé NN-PTNT lµ c¬ quan chuyªn tr¸ch ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi thÈm quyÒn cña ngµnh. Ban ®Çu, ho¹t ®éng thèng kÕ ®¸nh gi¸ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ODA trong N«ng nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ, kh«ng cã mét c¬ chÕ qu¶n lý râ rµng, kh«ng cã bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ th«ng tin, dù b¸o ®¸nh gi¸ nguån vèn ODA. HÖ thèng chia sÎ th«ng tin trong ph¹m vi ngµnh hoµn toµn kh«ng cã, dÉn tíi hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn ODA rÊt thÊp. N¨m 1994, nhãm hîp t¸c quèc tÕ ISG ra ®êi trùc thuéc sù qu¶n lý cña Vô hîp t¸c quèc tÕ ®· b­íc ®Çu h×nh thµnh c¬ chÕ qu¶n lý c¸c dù ¸n ODA mét c¸ch cã hÖ thèng h¬n. Tuy nhiªn ph¹m vi ho¹t ®éng cña ISG cho ®Õn nay vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ : ISG míi chØ dõng l¹i ë møc ®é lµ diÔn ®µn trao ®æi chia sÎ th«ng tin chø kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ theo dâi ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA Ch­a thiÕt lËp ®­îc m¹ng l­íi th«ng tin ®Çy ®ñ tõ ngµnh ®Õn c¸c ®Þa ph­¬ng g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh bao qu¸t c¸c dù ¸n ë cÊp c¬ së. §iÒu nµy lµ do nguån kinh phÝ dµnh cho ISG cßn thÊp, ch­a ®ñ søc ®Ó x©y dùng m¹ng l­íi th«ng tin cËp nhËt liªn tôc, ngoµi ra do n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé dù ¸n ®Þa ph­¬ng ch­a cao, ch­a ®ång ®Òu gi÷a c¸c ®¬n vÞ nªn rÊt khã cã thÓ phæ biÕn toµn diÖn ®­îc m« h×nh nµy. Trang Web cña ISG cßn ®¬n ®iÖu ch­a cËp nhËt ®­îc ®Çy ®ñ th«ng tin, diÔn ®µn ISG míi ®­îc x©y dùng cßn ch­a thu hót ®­îc sù tham gia réng r·i cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc tµi trî vµ c¸c chñ thÓ cã liªn quan… Qui m« cña phßng ISG cßn nhá bÐ, víi ®éi ngò c¸n bé h¹n chÕ ch­a t­¬ng xøng víi chøc n¨ng cña nhãm. HiÖn nay ISG ®ang ®­îc sù ñng hé th­êng xuyªn cña céng ®ång c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ nh»m t¨ng c­êng chøc n¨ng quyÒn h¹n cña tæ chøc nµy. X©y dùng ISG thµnh trung t©m th«ng tin vÒ ODA, g¾n kÕt c¸c chñ thÓ cã liªn quan ®Õn nguån vèn ODA trong N«ng nghiÖp, theo dâi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thu hót vµ sö dông ODA, ®Ò suÊt nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi nh»m t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ trong viÖc thu hót vµ sö dông nguån vèn nµy. Ph­¬ng thøc tiÕp cËn theo ch­¬ng tr×nh cßn nhiÒu h¹n chÕ Cho ®Õn nay ViÖt Nam nãi chung vµ toµn ngµnh N«ng nghiÖp nãi riªng vÉn tiÕp cËn nguån vèn ODA chñ yÕu theo c¸c dù ¸n. Th«ng th­êng c¸c dù ¸n trong N«ng nghiÖp cã qui m« nguån vèn nhá vµ ph¹m bao qu¸t hÑp. Trong khi ®ã cã nhiÒu nhµ tµi trî cïng quan t©m ®Õn cïng mét lo¹i dù ¸n. C¸c dù ¸n nµy triÓn khai rêi r¹c g©y lªn sù l·ng phÝ trong chuÈn bÞ, triÓn khai, thùc hiÖn dù ¸n vÒ c¶ nguån lùc con ng­êi vµ vËt chÊt. Ph­¬ng thøc tiÕp cËn theo ch­¬ng tr×nh cßn nhiÒu h¹n chÕ, sè l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh sö dông nguån vèn ODA cßn khiªm tèn. C¸c ch­¬ng tr×nh sö dông nguån vèn ODA th­êng cã qui m« nguån vèn lín vµ ph¹m vi ¶nh h­ëng s©u réng nh­: Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ngµnh N«ng nghiÖp, ch­¬ng tr×nh phßng chèng s©u h¹i tæng hîp, ch­¬ng tr×nh gièng quèc gia…Nh÷ng ch­¬ng tr×nh nµy sÏ cã ¶nh h­ëng tÝch cùc vµ l©u dµi ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh N«ng nghiÖp , do vËy trong thêi gian tíi ®©y ngµnh N«ng nghiÖp cÇn dÇn chuyÓn h­íng tiÕp cËn nguån vèn ODA theo ch­¬ng tr×nh. Ch­¬ng 3: §Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ODA 3.1 §Þnh h­íng thu hót vµ sö dông ODA trong N«ng nghiÖp 3.1.1 Môc tiªu ph¸t triÓn cña ngµnh giai ®o¹n 2001-2010 §Ó t¹o ®­îc nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn lín trong N«ng nghiÖp, x©y dùng ®­îc mét nÒn N«ng nghiÖp bÒn v÷ng, ®ãng gãp tÝch cùc cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhµ n­íc ta ®· cã mét sè chñ tr­¬ng, ®Þnh h­íng cho giai ®o¹n nh÷ng n¨m tiÕp theo nh­ sau: Thø nhÊt, thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp, n«ng th«n. T¨ng c­êng tiÕp cËn kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ sinh häc theo h­íng hiÖn ®¹i cña thÕ giíi ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o an ninh l­¬ng thùc quèc gia bÒn v÷ng. Thóc ®Èy ph¸t triÓn ngµnh nghÒ n«ng th«n th«ng qua viÖc kh«i phôc vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng. X©y dùng phæ biÕn vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ míi, t¹o nhiÒu viÖc lµm, thu hót nhiÒu lao ®éng t¹i chç, t¨ng thu nhËp vµ c¶i thiÖn møc sèng cña n«ng d©n. Thø 2, ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng nghiÖp trong xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Tõng b­íc chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, hiÖu qu¶ lín thay thÕ c¸c c©y trång vËt nu«i kÐm hiÖu qu¶. N©ng cao søc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cña N«ng s¶n xuÊt khÈu. Lùa chän c¸c mÆt hµng cã søc c¹nh tranh cao vµ ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh bÒn v÷ng. Thùc hiÖn ph¸t triÓn N«ng nghiÖp hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng s¶n xuÊt N«ng nghiÖp hµng ho¸ h­íng m¹nh ra xuÊt khÈu. Thø 3, tiÕp tôc t¨ng c­êng ®Çu t­ kÕt cÊu h¹ tÇng N«ng nghiÖp, N«ng th«n. TiÕp tôc ­u tiªn ®Çu t­ thuû lîi cho c¸c c©y C«ng nghiÖp phôc vô s¶n xuÊt, ®¹t n¨ng suÊt c©y trång cao nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ãn nhËn vµ tham gia c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng. Ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng thay thÕ nhËp khÈu; S÷a, B«ng, DÇu thùc vËt, Ng«, §Ëu t­¬ng… th«ng qua ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu, ®æi míi gièng quèc gia, ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ khoa häc kü thuËt. Thø 4, ph¸t triÓn c«ng nghÖ chÕ biÕn, b¶o qu¶n, n©ng cao gi¸ trÞ n«ng s¶n. G¾n c¬ së chÕ biÕn víi vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu, th«ng qua c¬ chÕ hîp ®ång kinh tÕ, thùc hiÖn ph¸t triÓn bÒn v÷ng. T¨ng c­êng giao l­u, trao ®æi kinh nghiÖm quèc tÕ song ph­¬ng, ®a ph­¬ng, tiÕp cËn thÞ tr­êng ®Ó n¾m b¾t th«ng tin, tiÕp xóc c«ng nghÖ tiªn tiÕn gióp tr¸nh tæn thÊt kh«ng ®¸ng cã cho ®Êt n­íc. Thø 5, cÇn ph¸t triÓn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n lín vÒ Thuû lîi nh­ c¸c hå chøa n­íc B×nh §Þnh, Cöa §¹t, Hå n­íc trong ®Ó cã n­íc t­íi cho N«ng nghiÖp , h¹n chÕ lò lôt, gi¶m nhÑ thiªn tai, hÖ thèng kiÓm so¸t lò ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long, ­u tiªn cho c¸c dù ¸n chÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu, chÕ biÕn hµng thay thÕ nhËp khÈu. Ph¸t triÓn trång trät, ch¨n nu«i ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ph¸t triÓn kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng, nguån nh©n lùc cho N«ng th«n… §ã chÝnh lµ n¨m môc tiªu lín mµ ngµnh N«ng nghiÖp theo ®uæi trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn 10 n¨m. NÕu thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu nµy, chóng ta hoµn toµn cã thÓ hi väng vÒ mét nÒn N«ng nghiÖp ViÖt Nam khëi s¾c trong t­¬ng lai.[i] N¨m ®Þnh h­íng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2010, bé NN&PTNT 3.1.2 ChiÕn l­îc thu hót ODA trong ph¸t triÓn N«ng nghiÖp Nguån vèn ®Çu t­ cã vai trß cùc kú quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña toµn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh N«ng nghiÖp nãi riªng. ý thøc ®­îc ®iÒu nµy, ngµnh N«ng nghiÖp ®· ®Þnh h­íng c«ng t¸c Hîp t¸c quèc tÕ trong thêi gian tíi nh­ sau: T¨ng c­êng quan hÖ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­, tranh thñ c¸c hç trî quèc tÕ vÒ vèn, khoa häc c«ng nghÖ ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy N«ng nghiÖp vµ N«ng th«n. C«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ thêi gian tíi ph¶i b¸m s¸t vµ hç trî ®¾c lùc viÖc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu cña ngµnh, gãp phÇn gi¶i quyÕt nguån vèn, tiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, phôc vô chñ tr­¬ng, ®­êng lèi chñ ®éng héi nhËp quèc tÕ theo ®Þnh h­íng cña §¹i héi §¶ng IX vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu n«ng, l©m s¶n. Víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh: Ng©n hµng WB vµ ADB: Trong thêi gian tíi WB vµ ADB vÉn lµ hai nhµ tµi trî hµng ®Çu cho ngµnh víi nguån vèn ODA chñ yÕu lµ nguån vèn vay ­u ®·i ®Ó thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n lín tõ chôc triÖu ®Õn hµng tr¨m triÖu USD. TËp chung ­u tiªn: Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, hç trî c¸c x· nghÌo; Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng N«ng th«n, thuû lîi; Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ N«ng nghiÖp; Qu¶n lý bÒn v÷ng tµi nguyªn thiªn nhiªn (®Êt, n­íc, rõng). C¸c kho¶n trî gióp kü thuËt kh«ng hoµn l¹i cña hai ng©n hµng nµy chñ yÕu ®Ó chuÈn bÞ cho nh÷ng dù ¸n vèn vay hoÆc hç trî thùc hiÖn c¸c dù ¸n vèn vay. Tæng vèn vay tõ hai nhµ tµi trî WB vµ ADB dù kiÕn trong thêi kú 2001-2005 lµ 1.289 triÖu USD, trong ®ã vay lµ 1.270 triÖu, kh«ng hoµn l¹i 19 triÖu USD Víi c¸c nhµ tµi trî song ph­¬ng NhËt B¶n: Qua c¸c buæi lµm viÖc chÝnh thøc thÊy trong nh÷ng n¨m tíi lÜnh vùc N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n sÏ ®­îc ­u tiªn cao tõ nguån vèn ODA NhËt Ban dµnh cho ViÖt Nam. ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i kho¶ng 130 triÖu USD víi c¸c lo¹i h×nh sau: Ph¸t triÓn N«ng th«n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng N«ng, L©m nghiÖp, Thuû lîi, cÊp n­íc N«ng th«n, trång rõng: kho¶ng 78 triÖu USD; Hîp t¸c kü thuËt kho¶ng 31 triÖu USD, tËp chung cho viÖc n©ng cÊp c¸c c¬ quan nghiªn cøu, chuyÓn giao c«ng nghÖ trong ch¨n nu«i, thó y, khuyÕn n«ng, trång rõng, kü thuËt thuû lîi, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Nghiªn cøu qui ho¹ch ph¸t triÓn; kho¶ng 21 triÖu USD, tËp chung vµo qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh N«ng nghiÖp, x©y dùng hîp t¸c x· N«ng nghiÖp kiÓu míi, qui ho¹ch x©y dùng N«ng th«n míi, qui ho¹ch l­u vùc s«ng…C¸c dù ¸n vèn vay: Dù kiÕn kho¶ng 445 triÖu USD ®Ó ®Çu t­ x©y dùng mét sè hÖ thèng thuû lîi lo¹i võa vµ lín ë MiÒn trung vµ ch­¬ng tr×nh “5 triÖu ha rõng” C¸c n­íc Ch©u ¸ kh¸c: ph¸t huy thÕ m¹nh trong hîp t¸c kü thuËt, ®µo t¹o c¸n bé víi Hµn Quèc, Trung Quèc, §µi Loan, Th¸i Lan ®Ó trao ®æi vµ häc hái kinh nghiÖm vÒ tæ chøc N«ng nghiÖp, ph¸t triÓn N«ng th«n, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, chuyÓn giao c«ng nghÖ vÒ gièng, c©y con, nhÊt lµ lóa lai, kü thuËt Thuû lîi, phßng chèng lò lôt. C¸c n­íc Ch©u ¢u: Huy ®éng tõ EU, PhÇn Lan, BØ, Thôy §iÓn, Anh cho ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn N«ng th«n ®Õn 2005 kho¶ng 50 triÖu USD; §øc, Thôy §iÓn, ý tËp chung cho ch­¬ng tr×nh trång rõng 40 triÖu USD, tiÕp tôc ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh gièng khoai t©y, ph¸t triÓn s¶n xuÊt d©u t»m t¬ vµ chÕ biÕn t¬ t»m. Hµ Lan, §an M¹ch, Ph¸p, ¸o, BØ cho ch­¬ng tr×nh qu¶n lý nguån n­íc, ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn N«ng nghiÖp (ch¨n nu«i gia sóc, qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp, tÝn dông, phßng chèng bÖnh gia sóc, gièng c©y trång vµ c«ng nghÖ sau thu ho¹ch lóa g¹o), trong ®ã cã viÖc thùc hiÖn tiÕp ch­¬ng tr×nh do §an M¹ch tµi trî, vµ ch­¬ng tr×nh ®a d¹ng hãa sinh häc víi tæng ODA kho¶ng 100 triÖu USD ®Õn n¨m 2005. Tranh thñ nguån vèn AFD cña Ph¸p ®Ó tµi trî hoÆc ®ång tµi trî víi WB, ADB trong c¸c dù ¸n ph¸t triÓn N«ng nghiÖp, Thuû lîi, L©m nghiÖp. §Èy m¹nh c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c kü thuËt, ®µo t¹o c¸n bé víi c¸c n­íc T©y, B¾c ¢u cã tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cao. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng vÒ hîp t¸c khoa häc kü thuËt víi c¸c n­íc khèi §«ng ¢u vµ SNG C¸c n­íc Ch©u óc: tranh thñ nguån ODA kh«ng hoµn l¹i cña §øc kho¶ng 100 triÖu AUD tíi 2005 cho c¸c lÜnh vùc sau ®©y: Ph¸t triÓn N«ng th«n ë mét sè tØnh nghÌo; CÊp n­íc N«ng th«n cho c¸c tØnh §B s«ng Cöu Long vµ miÒn Trung; Qu¶n lý tµi nguyªn n­íc vµ ph¸t triÓn Thuû lîi; Ch­¬ng tr×nh gi¶m nhÑ thiªn tai miÒn Trung; Hîp t¸c kü thuËt vµ ®µo t¹o. Víi New Zealand: chñ yÕu tranh thñ vÒ hîp t¸c kü thuËt vµ ®µo t¹o Mü: viÖc b×nh th­êng ho¸ quan hÖ gi÷a 2 n­íc ®ang më ra con ®­êng hîp t¸c míi. Sø qu¸n Mü cho biÕt hîp t¸c N«ng nghiÖp lµ h­íng ­u tiªn cho 5-10 n¨m tíi gi÷a Mü vµ ViÖt Nam. Tr­íc m¾t nªn tranh thñ tµi trî cho c¸c lÜnh vùc nh­ sau: Gi¶m nhÑ thiªn tai miÒn Trung; Hîp t¸c vÒ C«ng nghÖ sinh häc; ChÕ biÕn N«ng s¶n thùc phÈm; C¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thuû lîi vµ gièng c©y trång, vËt nu«i; §µo t¹o c¸n bé. Tõ nay ®Õn 2005, mçi n¨m cè g¾ng tiÕp nhËn 2-3 dù ¸n hç trî kü thuËt cña FAO, 2-3 dù ¸n cña UNDP, vµ 4-5 triÖu USD cña UNICEF cho ch­¬ng tr×nh cÊp n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng N«ng th«n. Tæng kinh phÝ viÖn trî thêi lú 2001-2005 cña 3 tæ chøc nµy ­íc tÝnh kho¶ng 30-40 triÖu USD Trong nh÷ng n¨m tíi, víi bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ n­íc ta, ODA vÉ chiÕm mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng. Theo TS. Lª V¨n Minh, Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ (Bé NN-PTNT), 3-3,5 tû USD lµ sè vèn ODA mµ ngµnh N«ng nghiÖp muèn thu hót trong vßng 10 kÓ tõ n¨m 2000 tíi n¨m2010, gÊp kho¶ng 2 lÇn vèn ) ODA thêi kú 1991-2000. An ninh l­¬ng thùc, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn, ph¸t triÓn N«ng th«n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng vÉn lµ nh÷ng ­u tiªn ®Çu t­ hµng ®Çu. Tr­íc m¾t, ngµnh NN-PTNT tËp trung thu hót nguån vèn vµo c¸c lÜnh vùc ViÖt Nam ch­a cã ®ñ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò träng ®iÓm cña ngµnh. §ã lµ ®Çu t­ vµo c¸c ho¹t ®éng lµm t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña N«ng s¶n XuÊt khÈu chiÕn l­îc nh­; G¹o, cafª, cao su, chÌ, tiªu, ®iÒu, rau qu¶, ch¨n nu«i…vµ t¹o viÖc lµm cho khu vùc N«ng th«n. [Theo TS. Lª V¨n Minh, vô tr­ëng Vô hîp t¸c quèc tÕ – Bé NN&PTNT ][i] ViÖt Nam net 3.2 Gi¶i ph¸p thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ODA 3.2.1 Nh÷ng gi¶i ph¸p chung 3.2.1.1 Hoµn thiÖn khung ®iÒu phèi vÒ ODA Trong nh÷ng n¨m võa qua ViÖt Nam ®· dµnh ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA . ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß qu¶n lý cña m×nh th«ng qua viÖc t¹o ra ®­îc m«i tr­êng ph¸p lý phï hîp cho c¸c nhµ tµi trî vµ x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vÒ ODA. N¨m 1993 ViÖt Nam chÝnh thøc nèi l¹i quan hÖ víi céng ®ång tµi trî quèc tÕ th«ng qua héi nghÞ tµi trî quèc tÕ dµnh cho ViÖt Nam (Héi nghÞ Paris), qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thu hót, qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn ODA. Tõ ®ã ®Õn nay, ChÝnh phñ ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho viÖc qu¶n lý nguån vèn nµy. TiÕp theo NghÞ ®Þnh 20/CP cña ChÝnh phñ ban hµnh n¨m 1993, NghÞ ®Þnh 87/CP ban hµnh n¨m 1997 vÒ qu¶n lý vµ sö dông ODA, ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2001. ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§-CP (thay thÕ N§ 87/CP). Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu v¨n b¶n ph¸p qui kh¸c còng ®­îc ban hµnh nh¨m qu¶n lý vµ t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nguån vèn ODA nh­: Th«ng t­ 06/Bé KH-§T vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 17/N§-CP, NghÞ ®Þnh sè 90/1998/N§-CP ngµy 7/11/1998 vÒ qui chÕ vay vµ tr¶ nî n­íc ngoµi: QuyÕt ®Þnh 223/1999/Q§-TTg ngµy 7/12/1999 vÒ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông ODA; QuyÕt ®Þnh 211/1998/Q§-TTg ngµy 30/10/1998 vÒ qui chÕ chuyªn gia ®èi víi c¸c dù ¸n ODA Trong thêi gian tíi ChÝnh phñ ViÖt Nam cÇn tiÕp tôc cè g¾ng, nç lùc nh»m n©ng cao n¨ng lùc ®iÒu phèi ODA: Thø nhÊt, ph¶i hoµn thiÖn khu«n khæ ph¸p lý vÒ qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ODA, trong ®ã cã viÖc bæ xung söa ®æi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trùc tiÕp ®iÒu chØnh sù vËn hµnh cña c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA. Bæ xung hoµn thiÖn c¸c qui ®Þnh tµi chÝnh, kÕ to¸n, c¸c qui ®Þnh gióp qu¸ tr×nh hoµn thuÕ VAT ®èi víi c¸c dù ¸n ODA diÔn ra nhanh chãng, thuËn tiÖn, c¸c h­íng dÉn nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý hîp ®ång (nh­ më LC, dù phßng, b¶o hiÓm…) Thø hai, x¸c ®Þnh trËt tù ­u tiªn vµ ph©n bæ c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn ODA gi÷a c¸c ngµnh, c¸c vïng b»ng mét hÖ thèng râ rµng, thèng nhÊt, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong c«ng t¸c qu¶n lý cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­. Thø ba, X©y dùng hÖ thèng th«ng tin tõ c¸c bé, ngµnh tíi tõng ®Þa ph­¬ng, tõng dù ¸n ®Ó mét mÆt c¸c cÊp c¬ së cã thÓ tiÕp cËn dÔ dµng víi c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh vµ th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ ODA, mÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c bé, c¸c ngµnh ph©n bæ vµ qu¶n lý nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ Thø 4, x©y dùng hÖ thèng theo dâi ®¸nh gi¸ 3 cÊp gåm: trung ­¬ng, bé qu¶n lý ngµnh, tØnh- ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn ra vÊn ®Ò, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng hiÖu qu¶ sö dông vèn. Ba cÊp nµy lu«n duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ trong qu¶n lý, ®iÒu phèi ODA. X©y dùng hÖ thèng theo dâi vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n bao gåm c¶ viÖc x©y dùng c¬ cÊu, tæ chøc, t¨ng c­êng kiÕn thøc vÒ c«ng t¸c theo dâi vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. Thø 5, ph©n cÊp cho c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng chñ ®éng quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ODA- chÝ Ýt ra lµ cïng víi c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ nhá. Ch¼ng h¹n kho¶n viÖn trî 1 triÖu USD mµ còng ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc hiÖn nay lµ kh«ng cÇn thiÕt. 3.2.1.2 Hµi hoµ thñ tôc mét c¸ch lµm ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ODA Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc trong vÊn ®Ò bÊt cËp thñ tôc gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam víi c¸c nhµ tµi trî hoÆc gi÷a c¸c nhµ tµi trî víi nhau lµ mèi ®e däa lín ®èi víi hiÖu qu¶ thu hót vµ sö dông ODA. ChÝnh phñ ®· nhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy vµ cïng víi c¸c c¬ quan h÷u quan ®ang hîp t¸c nh»m t×m mét c¸ch lµm thÝch hîp ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ v­ît qua c¸c th¸ch thøc trong m«i tr­êng hîp t¸c víi nhiÒu nhµ tµi trî. Yªu cÇu ®èi víi ChÝnh phñ ViÖt Nam trong viÖc hµi hoµ thñ tôc ChÝnh phñ ph¶i lµm ®Çu tÇu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng hµi hoµ thñ tôc. ChÝnh phñ ph¶i cã “c¸c khung” lµm c¬ së ®Ó hµi hoµ thñ tôc träng ho¹t ®éng thùc tiÔn. ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî ®Òu cã c¸c qui ®Þnh, qui tr×nh râ rµng vµ c«ng khai vÒ thùc hiÖn ODA. C¸c quan niÖm vÒ hµi hoµ thñ tôc vµ c¸c c«ng cô thùc hiÖn ODA cÇn ®­îc chia sÎ vµ ®¹t ®­îc nhËn thøc chung gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî. Hµi hoµ thñ tôc cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh gi÷a ChÝnh phñ vµ nhµ tµi trî trªn c¬ së song ph­¬ng hoÆc gi÷a nhãm c¸c nhµ tµi trî víi ChÝnh phñ vµ c¶ céng ®ång c¸c nhµ tµi trî. Néi dung hµi hoµ thñ tôc Môc tiªu Lo¹i bá c¸c qui ®Þnh, thñ tôc r­êm rµ nh»m gi¶m bít chi phÝ giao dÞch T¨ng c­êng tÝnh tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt tµi chÝnh vµ vÒ c¸c kÕt qu¶ cña ch­¬ng tr×nh th«ng qua viÖc x©y dùng c¸c qui ®Þnh vÒ tµi chÝnh hîp lý Chia sÎ c¸c dÞch vô chung t¹i c¸c v¨n phßng së t¹i. X©y dùng c¸c thñ tôc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n, ®Æc biÖt lµ c¸c qui ®Þnh vÒ gi¸m s¸t vµ b¸o c¸o. Qu¸ tr×nh nµy bao gåm c¸c néi dung c¬ b¶n d­íi ®©y Hµi hoµ thñ tôc gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî trªn c¬ së tr­íc m¾t lùa chän mét sç lÜnh vùc träng t©m vµ mét sè giai ®o¹n quan träng cÇn ®­îc hµi hoµ Thµnh lËp c¸c nhãm vÒ hµi hoµ thñ tôc th«ng qua héi nghÞ nhãm c¸c nhµ tµi trî CG C¸c nhµ tµi trî tham gia nhãm hµi hoµ cÇn ph¶i lªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng phï hîp víi ChÝnh phñ (vÝ dô nh­ trong vÊn ®Ò chu tr×nh dù ¸n), tæ chøc mét sè ho¹t ®éng chung víi nhau ®Ó gi¶m chi phÝ giao dÞch cña ChÝnh phñ (vÝ dô nh­ viÖc cïng xem xÐt chiÕn l­îc quèc gia) vµ hµi hßa c¸c thuËt ng÷. ChÝnh phñ cÇn ¸p dông bæ sung mét sè th«ng lÖ thùc hµnh míi (nh­ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch theo khung logic), vµ t¨ng c­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thùc hµnh kh¸c (nh­ §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng EIA vµ c¸c ph­¬ng ph¸p luËn ®¸nh gi¸ dù ¸n). C¸c nhµ tµi trî cÇn thùc hiÖn mét sè b­íc ®i cô thÓ h­íng tíi viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc cña ChÝnh phñ (vÝ dô nh­ trong lÜnh vùc kÕ to¸n…) vµ sö dông ph­¬ng ph¸p “Häc th«ng qua thùc hµnh” ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc hÖ thèng cho ChÝnh phñ (vÝ dô th«ng qua viÖc thiÕt kÕ vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n chung…) ChÝnh phñ cÇn lµm râ mét sè khÝa c¹nh trong chu tr×nh dù ¸n cho phÐp hµi hoµ ë mét sç lÜnh vùc (nh­ x©y dùng vµ ¸p dông c¸c ®Þnh møc chi phÝ, c¸c mÉu biÓu chuÈn vµ c¸c h­íng dÉn thùc hiÖn). Tiªu chuÈn ho¸ c¸c t¸c nghiÖp cña c¸c ban qu¶n lý dù ¸n bao gåm h­íng dÉn ho¹t ®éng chuyªn m«n vµ t¸c nghiÖp trong qua tr×nh qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n, h­íng dÉn tæ chøc, qu¶n lý nh©n sù còng nh­ ban hµnh chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ nµy. 3.2.1.3 ThiÕt lËp c¸c diÔn ®µn cho ®èi tho¹i, chia sÎ th«ng tin vµ ®iÒu phèi WB cïng víi ChÝnh phñ, UNDP vµ céng ®ång c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ t¹i ViÖt Nam tæ chøc héi nghÞ nhãm t­ vÊn hµng n¨m ®Ò cËp c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch vµ huy ®éng nguån lùc. Mét trong nh÷ng môc ®Ých cña héi nghÞ lµ t¹o c¬ héi cho ChÝnh phñ tr­íc céng ®ång quèc tÕ nªu lªn nh÷ng lÜnh vùc cÇn thiÕt huy ®éng sù hç trî bæ xung ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng. DiÔn ®µn nhãm tµi trî do UNDP thiÕt lËp th¸ng 3/1995 vµ tæ chøc hµng th¸ng. DiÔn ®µn thu hót thµnh viªn tham gia tõ c¸c tæ chøc tµi trî lín ë ViÖt Nam, c¸c quan chøc ChÝnh phñ (bao gåm c¸c bé liªn ngµnh). Cuéc häp mçi lÇn tËp chung vµo mét vÊn ®Ò ph¸t triÓn ­u tiªn, chñ thÓ réng vµ bao trïm nhiÒu vÊn ®Ò nh­ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong giai ®o¹n 10 n¨m, hiÖu qu¶ cña nguån vèn ODA, c¶i c¸ch ph¸p lý, c¶i c¸ch th­¬ng m¹i, ph¸t triÓn n«ng th«n vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, luËt doanh nghiÖp míi vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c. KÓ tõ n¨m1994, ChÝnh phñ ®· tæ chøc rÊt nhiÒu héi nghÞ ®iÒu phèi viÖn trî ngµnh cã sù trî gióp cña c¸c nhµ tµi trî lín nhÊt trong lÜnh vùc cã liªn quan nh­ giao th«ng vËn t¶i, y tÕ, m«i tr­êng, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, gi¸o dôc, gi¶m nghÌo, n­íc, thuû s¶n vµ nhiÒu ngµnh kh¸c. T¹i nh÷ng lÇn diÔn ra héi nghÞ, ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî ®Òu cè g¾ng ®¹t ®­îc sù hiÓu biÕt chung vÒ c¸c ­u tiªn ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nµy, c¸c hµnh ®éng cÇn tiÕn hµnh tiÕp theo ®Ó trî gióp. Theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ vµ céng ®ång c¸c nhµ tµi trî, UNDP l­u tr÷ mét c¬ së d÷ liÖu c¸c cam kÕt vµ chi tiªu vÒ ODA trong kho¶ng thêi gian tr­íc ®©y vµ hiÖn nay ë ViÖt Nam. Nã cung cÊp chÝnh x¸c nh÷ng d÷ liÖu cã liªn quan nguån vèn ODA nh»m gi¶m tèi ®a c¸c sù trïng lÆp, l½ng phÝ vµ d­ thõa trong ®Çu t­. 3.2.1.4 N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nguån vèn ODA Qua th¶o luËn, vÊn ®Ò t¨ng c­êng n¨ng lùc ®· næi lªn thµnh mét mèi quan t©m chung cña ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî. §Æc biÖt, c¸c nhµ tµi trî ®· thèng nhÊt víi nhËn ®Þnh cña ChÝnh phñ r»ng t¨ng c­êng n¨ng lùc sÏ ®ãng mét vai trß chñ ®¹o trong viÖc gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng sö dông viÖn trî ë ViÖt Nam. ChÝnh phñ cÇn chñ ®éng triÓn khai ch­¬ng tr×nh t¨ng c­êng n¨ng lùc toµn diÖn vÒ qu¶n lý ODA, kh«ng chØ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu tr­íc m¾t vÒ ®Èy nhanh tiÕn ®é gi¶i ng©n vµ n©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn ODA mµ cßn ®Ó phèi hîp c¸c nç lùc chung trong viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch vÒ thÓ chÕ, tæ ch­c bé m¸y vµ con ng­êi cÇn thiÕt phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn l©u dµi cña ViÖt Nam. T¨ng c­êng n¨ng lùc còng cÇn ®­îc nh×n nhËn trªn c¬ së cung cÇu ph¸t triÓn cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n tíi ®©y khi c¸c th¸ch thøc vÒ héi nhËp cµng lín h¬n vµ trªn c¬ së mét yªu cÇu chung vÒ qu¶n lý h÷u hiÖu c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn dï ®ã lµ nguån vèn ODA, FDI hay c¸c nguån vèn kh¸c. Th«ng qua nhiÒu ph­¬ng thøc vµ qui m« ®µo t¹o vµ c¸c h×nh thøc hç trî kh¸c nhau nh»m t¨ng c­êng n¨ng lùc qu¶n lý vµ thùc hiÖn ODA c¸c cÊp. KiÖn toµn hÖ thèng theo dâi ®¸nh gi¸ dù ¸n tõ c¸c Bé, ngµnh, trung ­¬ng tíi ®Þa ph­¬ng nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn ODA; ®­a c«ng nghÖ th«ng tin vµo phôc vô c«ng t¸c qu¶n lü vµ theo dâi dù ¸n. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho viÖc qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n ODA bao gåm viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ tiÕn hµnh ®µo t¹o cho c¸c c¸n bé tham gia vµo ho¹t ®éng qu¶n lý dù ¸n, tr­íc hÕt lµ ë c¸c PMU. 3.2.1.5 TiÕp tôc triÓn khai ph­¬ng thøc “Quèc gia ®iÒu hµnh” (PTQG§H) §­îc hiÓu lµ mét ph­¬ng thøc t¸c nghiÖp, mµ c¨n cø vµo ®ã c¸c quèc gia tiÕp nhËn viÖn trî tù ®¶m nhËn toµn bé c«ng viÖc ch­¬ng tr×nh, dù ¸n, tõ kh©u x©y dùng, kÕ ho¹ch, qu¶n lý (hoÆc ®iÒu hµnh) ®Ó ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®­îc thùc thi mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Cuèi n¨m 1990, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· chÊp nhËn tõng b­íc ®­a PTQG§ vµo ¸p dông t¹i ViÖt Nam . Cuèi n¨m 1991, dù ¸n ®Çu tiªn do UNDP tµi trî ¸p dông ph­¬ng thøc quèc gia ®iÒu hµnh ®­îc phª duyÖt. Chøc n¨ng ®iÒu hµnh dù ¸n ®­îc giao cho V¨n phßng c¸c dÞch vô ®iÒu phèi vµ ®iÒu hµnh dù ¸n thuéc Uû ban khoa häc Nhµ n­íc (nay lµ bé Khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng). §©y lµ m« h×nh thö nghiÖm ®Çu tiªn víi c¬ quan ®iÒu hµnh quèc gia mang tÝnh tËp chung. Tuy nhiªn, m« h×nh sö dông c¬ quan ®iÒu hµnh quèc gia mang tÝnh tËp chung ®· thÓ hiÖn tÝnh bÊt cËp cña nã, UNDP ®· phèi hîp víi c¸c c¬ quan ChÝnh phñ x©y dùng vµ ¸p dông c¬ chÕ qu¶n lý phi tËp chung ®èi víi c¸c dù ¸n, theo ®ã c¸c c¬ quan chñ qu¶n vµ UBND cÊp tØnh sÏ lµ c¬ quan ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n. PTQG§H cã c¸c mÆt tÝch cùc, cô thÓ lµ: §¶m b¶o quyÒn lµm chñ, së h÷u dù ¸n, tÝnh chñ ®éng cña c¸c c¬ quan tiÕp nhËn dù ¸n gåm: nhµ tµi trî, c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n, c¬ quan tiÕp nhËn thùc hiÖn dù ¸n, c¬ quan ®ång thùc hiÖn dù ¸n, c¸c c¬ quan qu¶n lý ViÖn trî cña ChÝnh phñ, …Ph¸t huy tÝnh chñ déng cña c¬ quan tiÕp nhËn dù ¸n vµ kh¶ n¨ng huy ®éng nguån lùc trong n­íc thay v× sö dông tõ bªn ngoµi §¬n gi¶n ho¸ vµ mÉu ho¸ c¸c thñ tôc trong c¸c kh©u qu¶n lý dù ¸n, ®Æc biÖt qu¶n lý tµi chÝnh, ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn dù ¸n, gióp c¸c c¬ quan tiÕp nhËn dù ¸n ¸p dông, triÓn khai dù ¸n mét c¸ch dÔ dµng thuËn lîi. T¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan tiÕp nhËn dù ¸n, trong ®ã cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o, ®ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t, theo dâi thùc hiÖn dù ¸n. T¨ng c­êng n¨ng lùc quèc gia, ý thøc tù lùc, tù c­êng cña c¸c n­íc tiÕp nhËn viÖn trî trong toµn bé qu¸ tr×nh qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. Lµm cho c¸c dù ¸n phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña n­íc tiÕp nhËn viÖn trî, ph¸t huy kÕt qu¶ cña dù ¸n ®èi víi lÜnh vùc ®­îc tµi trî, n©ng cao tÝnh bÒn v÷ng cña dù ¸n vµ ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc khi dù ¸n kÕt thóc. PTQG§H ®· ®Æt ra mét sè vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nh»m hoµn thiÖn, c¶i tiÕn hiÖu qu¶, hiÖu lùc cña ph­¬ng thøc, ®ång thêi tiÕn tíi hµi hoµ víi hÖ thèng, c¬ chÕ qu¶n lý cña ViÖt Nam. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ã lµ: N¨ng lùc néi t¹i vÒ qu¶n lý dù ¸n cña c¸c c¬ quan vµ c¸n bé tiÕp nhËn dù ¸n cßn h¹n chÕ, kh«ng ®ång bé. Mçi c¬ quan th­êng chØ cã c¬ héi tiÕp nhËn mét dù ¸n, do vËy n¨ng lùc ®iÒu hµnh ®· ®­îc x©y dùng kh«ng ®­îc duy tr× vµ chuyÓn giao, kÕ thõa, nh÷ng hiÓu biÕt, kü n¨ng vÒ ph­¬ng thøc quèc gia ®iÒu hµnh lu«n lu«n lµ míi víi c¬ quan tiÕp nhËn dù ¸n. ThiÕu sù ®ång bé vµ toµn diÖn trong c¸c qui tr×nh, thñ tôc trong n­íc vÒ qu¶n lý dù ¸n, thiÕu hÖ thèng gi¸m s¸t dù ¸n vµ chÝnh s¸ch kiÓm to¸n chÝnh thøc. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn, ChÝnh phñ ph¶i phèi hîp cïng c¸c nhµ tµi trî tæ chøc ®µo t¹o vµ tËp huÊn vÒ qu¶n lý dù ¸n vµ ph­¬ng thøc quèc gia ®iÒu hµnh cho c¸c nh©n lùc tham gia qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n, ®ång thêi x©y dùng vµ øng dông c¸c c«ng cô qu¶n lý dù ¸n nh»m hç trî ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn dù ¸n 3.2.2 §èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ODA trong N«ng nghiÖp 3.2.2.1 X©y dùng chiÕn l­îc dµi h¹n thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA §Ó t¨ng c­êng thu hót còng nh­ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån vèn ODA, trong thêi gian tíi Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT cÇn phèi hîp víi c¸c cÊp tØnh ®Þa ph­¬ng x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n ®çi víi nguån vèn nµy tËp chung vµo c¸c néi dung sau: X©y dùng danh môc dù ¸n ­u tiªn thu hót ODA. Tõ chiÕn l­îc ph¸t triÓn N«ng nghiÖp, ngµnh sÏ x©y dùng mét danh môc nh÷ng dù ¸n, ch­¬ng tr×nh ­u tiªn thu hót, sö dông nguån vèn ODA, tõ ®ã ®Ö tr×nh lªn Bé KH-§T ®Ó ®­îc ®Ò cËp t¹i c¸c héi nghÞ c¸c nhµ tµi trî hoÆc ®­a ra t¹i c¸c héi nghÞ hîp t¸c quèc tÕ cña ngµnh. Tr­íc m¾t, Bé cÇn tËp trung thu hót nguån vèn ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc ViÖt Nam ch­a cã ®ñ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò träng ®iÓm cña ngµnh. §ã lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ nh»m t¨ng n¨ng suÊt, h¹ gi¸ thµnh ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña n«ng s¶n xuÊt khÈu chiÕn l­îc nh­: G¹o, Cafª, ChÌ, Cao su, Tiªu, §iÒu, Rau qu¶, Ch¨n nu«i…vµ t¹o viÖc lµm cho khu vùc N«ng th«n. ThiÕt lËp mèi quan hÖ l©u dµi víi c¸c nhµ tµi trî §Ó tiÕp cËn ®­îc nguån vèn ODA, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n cÇn phèi hîp víi Bé KH§T, c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ lËp kÕ ho¹ch tæ chøc c¸c héi nghÞ tµi trî nh»m kÕt nèi gi÷a nhu cÇu vÒ nguån vèn víi kh¶ n¨ng cung øng cña nhµ tµi trî vµ kªu gäi viÖn trî tõ c¸c nhµ tµi trî. TiÕp tôc cñng cè mèi quan hÖ bÒn v÷ng víi c¸c nhµ tµi trî hiÖn t¹i ®ång thêi th«ng qua c¸c c¬ quan ChÝnh phñ, Bé KH§T tiÕp cËn víi nh÷ng nhµ tµi trî míi, kªu gäi ®­îc sù quan t©m ñng hé cña hä. Cã chiÕn l­îc cô thÓ, râ rµng víi tõng ®èi t¸c. Cïng víi phÝa ®èi t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ gi¶i ng©n nguån vèn ODA, th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh triÓn khai ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt cô thÓ, kÞp thêi. X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao Lªn kÕ ho¹ch ph©n bæ c¸c nguån nh©n lùc tõ cÊp Bé cho c¸c lÜnh vùc hoÆc c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ­u tiªn sö dông nguån vèn ODA ë c¸c tØnh, ®Þa ph­¬ng. S½n sµng ®¸p øng khi nhµ tµi trî yªu cÇu. Cã kÕ ho¹ch t¨ng c­êng, bæ tóc kiÕn thøc chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ cho c¸n bé qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ c¸n bé cÊp c¬ së, ®Þa ph­¬ng ®Ó thÝch nghi ®­îc nhanh chãng khi ®¶m nhËn dù ¸n cña ngµnh. 3.2.2.2 Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc c¸n bé S¾p tíi viÖc ®Èy m¹nh ®µo t¹o c¸n bé, ®Æc biÖt lµ c¸n bé cÊp tØnh, c¬ së lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu hót vµ sö dông ODA. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc ngµy mét, ngµy hai mµ cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt nh­ lµ mét chiÕn l­îc l©u dµi nh»m sö dông tèt nguån vèn ODA còng nh­ t¹o dùng ®­îc t¸c phong, lÒ lèi lµm viÖc míi trong ngµnh N«ng nghiÖp. Ph¶i kiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc, thùc thi c¸c dù ¸n tõ Bé xuèng c¬ së theo nguyªn t¾c tËp chung gän nhÑ vµ ph©n m¹nh tr¸ch nhiÖm thùc thi dù ¸n cho cho c¸c ®Þa ph­¬ng. H×nh thµnh m¹ng l­íi ho¹t ®éng th­êng xuyªn gi÷a Bé vµ c¬ së, c¸c Côc, Vô, ViÖn, Së ph¶i cã mét l·nh ®¹o phô tr¸ch c«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ. Cã nh­ vËy míi t¹o ra mét m¹ng l­íi thèng nhÊt dÔ dµng cho c«ng t¸c qu¶n lý tõ trªn xuèng còng nh­ viÖc cËp nhÊt chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch th­êng xuyªn cña c¬ së. §Èy m¹nh c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cho c¸n bé ®Æc biÖt lµ c¸n bé cÊp c¬ së. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé cã chuyªn m«n, am hiÓu vÒ lÜnh vùc hîp t¸c quèc tÕ, thµnh lËp ng©n hµng lý lÞch c¸c c¸n bé cña ngµnh ®Ó khi cÇn cã thÓ giíi thiÖu cho c¸c tæ chøc quèc. TËn dông nguån vèn tµi trî nh­ nguån vèn viÖn trî tõ óc, §an Mach, NewZealand, Canada…dµnh cho c¸c dù ¸n n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nguån vèn. 3.2.2.3 ThiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ th«ng qua ho¹t ®éng cña nhãm hç trî quèc tÕ ISG. Giíi thiÖu chung vÒ ISG ISG lµ mét c¬ quan trùc thuéc Vô hîp t¸c quèc tÕ, Bé KH§T, ®­îc thµnh lËp n¨m 1997 theo QuyÕt ®Þnh 54/N§/TCCB-Q§ víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ t­ vÊn nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ODA . Vai trß ISG cã vai trß xóc t¸c nh»m ®¹t ®­îc sù trao ®æi th«ng tin mét c¸ch cëi më vµ thÓ hiÖn nh÷ng lîi Ých liªn quan ®Õn viÖc chia sÎ th«ng tin. ISG ®­îc Bé NN-PTNT thµnh lËp tõ n¨m 1997, ®· b­íc ®Çu hç trî Bé vµ c¸c nhµ tµi trî trong viÖc trao ®æi chÝnh s¸ch, kinh nghiÖm vµ th«ng tin qua m« h×nh diÔn ®µn vµ tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng chuyªn ®Ò. Cuèi n¨m 2000, ISG ®­îc cñng cè vµ më réng theo yªu cÇu cña céng ®ång tµi trî, víi sù tham gia cña nhiÒu nhµ tµi trî, c¸c tæ chøc quèc tÕ kÓ c¶ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan h÷u quan cña ViÖt Nam. Ban ®iÒu hµnh ISG ®­îc thµnh lËp ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch còng nh­ c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt cña ISG. ISG ®­îc ChÝnh phñ ViÖt Nam còng nh­ nhiÒu nhµ tµi trî ®¸nh gi¸ lµ mét m« h×nh ®èi t¸c thµnh c«ng ®ang ®­îc mét sè ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng nghiªn cøu vµ vËn dông. §ã lµ v× ISG ®· huy ®éng ®­îc sù tham gia tÝch cùc, bÒn bØ vµ cã tr¸ch nhiÖm cña nhiÒu bªn. Trong suèt thêi gian ho¹t ®éng võa qua, kÓ c¶ giai ®o¹n 1997-2000 vµ 2000-2002, Bé NN-PTNT víi vai trß chñ nhµ cña diÔn ®µn ®èi tho¹i ®· lu«n lu«n t«n träng nguyªn t¾c tiÕp cËn cã sù tham gia cña nhiÒu bªn. ISG cßn lµ mét qu¸ tr×nh tõng b­íc x©y dùng n¨ng lùc mét c¸c cã träng t©m, träng ®iÓm. Céng ®ång ISG ®· cïng nhau x©y dùng vµ tõng b­íc cñng cè qu¸ tr×nh nµy tuú theo møc ®é ph¸t triÓn trong n¨ng lùc tiÕp nhËn cña c¸c c¬ quan liªn quan cña Bé vµ c¸c c¬ héi hîp t¸c vµ ®èi tho¹i. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ISG còng chÝnh lµ kÕt qu¶ cña nç lùc hîp t¸c cña tÊt c¶ c¸c bªn tham gia. NhiÒu nhµ tµi trî ®· thÓ hiÖn cam kÕt cña m×nh cho sù nghiÖp NN-PTNT qua c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n hay c¸c hîp t¸c-hç trî ng¾n vµ trung h¹n, trong ®ã nhiÒu ý t­ëng xuÊt hiÖn trong diÔn ®µn trong khu«n khæ ISG. C¸c ý t­ëng cña ISG còng ®ãng gãp cho nhiÒu chñ tr­¬ng vµ ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cña Bé NN-PTNT. Môc tiªu, nhiÖm vô, c¸c ho¹t ®éng chÝnh Hç trî Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT nãi chung vµ Vô hîp t¸c quèc tÕ nãi riªng trong viÖc: §iÒu phèi víi c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ trong ®ã cã c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n trong t­¬ng lai. X©y dùng c¸c ®èi t¸c T¨ng c­êng vai trß lµm chñ cña ViÖt Nam ®èi víi c¸c dù ¸n do n­íc ngoµi tµi trî trong ngµnh N«ng nghiÖp ISG ho¹t ®éng nh­ mét c¬ chÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®èi tho¹i chÝnh s¸ch vµ ®iÒu phèi ë c¸c cÊp theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang ( c¸c nhµ tµi trî, c¸c Bé vµ c¸c TØnh ). Héi nghÞ th­êng niªn ISG lµ diÔn ®µn chÝnh s¸ch lín nhÊt gi÷a Bé NN-PTNT víi c¸c c¬ quan liªn quan trong ChÝnh phñ vµ phi ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc quèc tÕ tham gia ho¹t ®éng trong lÜnh vùc N«ng nghiÖp vµ PTNT ë ViÖt Nam ISG ®ang trë thµnh mét diÔn ®µn víi c¸c ph­¬ng thøc ho¹t ®éng míi, bao gåm: HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý Trang WEB phôc vô ph¸t triÓn M· ho¸ ®Ó hç trî qu¶n lý c¸c dù ¸n B¶n tin néi bé th­êng kú Héi nghÞ toµn thÓ th­êng niªn C¸c héi nghÞ ban ®iÒu hµnh Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña ISG T¹i héi nghÞ lÇn thø 7 cña Ban ®iÒu hµnh ISG ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 võa qua, c¸c thµnh viªn cña Ban ®· cïng nhau bµn b¹c vµ quyÕt ®Þnh c¸ch thøc ho¹t ®éng míi cña ISG trong giai ®o¹n 2003-2005. Ban ®iÒu hµnh tin t­ëng r»ng víi c¸ch thøc ho¹t ®éng míi, ISG sÏ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan h¬n n÷a trong vai trß mét diÔn ®µn hç trî ®èi tho¹i chÝnh s¸ch vµ trao ®æi th«ng tin, kinh nghiÖm vÒ huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n n÷a nguån vèn ODA phôc vô cho ngµnh N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ë ViÖt Nam. Héi nghÞ ban ®iÒu hµnh lÇn thø 6 (18/12/2002) ®· yªu cÇu söa ®æi c¸c tµi liÖu chØ ®¹o ho¹t ®éng cña ISG theo h­íng t¨ng c­êng chÊt l­îng vµ më réng ph¹m vi cña mét sè ho¹t ®éng. Lý do cña viÖc ®æi míi nµy lµ nh»m gióp ViÖt Nam ®¸p øng tèt h¬n nh÷ng th¸ch thøc cña viÖc chuyÓn dÞch tõ mét nÒn N«ng nghiÖp vµ kinh tÕ N«ng th«n chó träng vµo t¨ng qui m« s¶n xuÊt sang m« h×nh ph¸t triÓn phï hîp nhu cÇu thÞ tr­êng trong mét nÒn kinh tÕ ngµy cµng thÝch hîp chÆt chÏ h¬n víi kinh tÕ ThÕ giíi, ®ång thêi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ c«ng b»ng x· héi. Trong nh÷ng n¨m tíi ISG sÏ tiÕp tôc më réng ho¹t ®éng cña m×nh th«ng qua nh÷ng ®Þnh h­íng sau: ThiÕt lËp më réng vµ cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c nhµ tµi nh»m tranh thñ sù hç trî cña céng ®ång quèc tÕ ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña N«ng nghiÖp n­íc nhµ Ho¹ch ®Þnh nh÷ng ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ­u tiªn ph¸t triÓn cña ngµnh trong tõng giai ®o¹n-thêi kú. X©y dùng m¹ng l­íi th«ng tin réng kh¾p tõ Bé tíi c¸c tØnh, ®Þa ph­¬ng, th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin, chÝnh s¸ch míi nh»m n©ng cao kiÕn thøc vµ hiÓu hiÓu ë cÊp c¬ së. Ng­îc l¹i, nh÷ng th«ng tin ph¶n håi vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh dù ¸n ë ®Þa ph­¬ng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý tõ trªn xuèng. C¬ chÕ nµy ®¶m b¶o cho c¸c së NN-PTNT ®­îc cung cÊp th«ng tin vµ ®­îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng lín cña ngµnh. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c nhµ tµi trî trong viÖc qu¶n lý c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån vèn ODA. Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n. Rót ra nh÷ng kÕt luËn cô thÓ vÒ thµnh c«ng, thÊt b¹i, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cô thÓ ®Ó ®Ò XuÊt nh÷ng biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi. §­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò XuÊt c¸c biÖn ph¸p cô thÓ cho Bé NN-PTNT ®Ó cïng víi c¸c Bé, c¸c Ngµnh kh¸c hoµn thiÖn qui tr×nh thu hót vµ hµi hoµ thñ tôc víi c¸c nhµ tµi trî. 3.2.2.4 ChuyÓn m¹nh tõ ph­¬ng thøc tiÕp cËn theo dù ¸n hiÖn nay sang ph­¬ng thøc tiÕp cËn míi theo ch­¬ng tr×nh TiÕp cËn theo dù ¸n: Lµ ph­¬ng thøc tiÕp cËn víi nguån vèn tµi trî th«ng qua tõng dù ¸n ®¬n lÎ, th­êng cã qui m« nhá vµ ph¹m vi hÑp. TiÕp cËn theo ch­¬ng tr×nh: Lµ ph­¬ng thøc tiÕp cËn nguån vèn mét c¸ch tæng hîp dùa trªn chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh vµ vai trß chØ ®¹o cña ChÝnh phñ. Cho ®Õn nay, viÖn trî trong N«ng nghiÖp chñ yÕu ®­îc cung cÊp th«ng qua nh÷ng dù ¸n ®¬n lÎ, th­êng kh«ng cã c¬ chÕ phèi hîp râ rµng vµ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c dù ¸n nµy. Do vËy chóng ta ®ang chuyÓn dÇn tõ ph­¬ng thøc thùc hiÖn nhiÒu dù ¸n nhá sang ph­¬ng thøc thùc hiÖn Ýt dù ¸n h¬n nh­ng cã qui m« lín h¬n, trong ®ã tõng nhµ tµi trî nªn tËp chung hç trî cho mét sè Ýt c¸c tØnh hoÆc ngµnh th× tèt h¬n lµ dµn tr¶i ra nhiÒu tØnh vµ nhiÒu ngµnh vµ thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ phèi hîp vµ ®ång tµi trî. VÒ nguyªn t¾c, Thñ t­íng ChÝnh phñ sÏ phª duyÖt tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña mét ch­¬ng tr×nh lín, song quyÒn h¹n phª duyÖt c¸c hîp phÇn ®­îc trao cho c¸c c¬ quan cÊp d­íi. Qua ®ã, h¹n chÕ t×nh tr¹ng x©y dùng qu¸ nhiÒu dù ¸n ®ång thêi gi¶m nhÑ g¸nh nÆng vÒ n¨ng lùc tiÕp nhËn viÖn trî cña c¸c c¬ quan thô h­ëng, ph¸t huy ®­îc vai trß ®iÒu phèi cña cÊp cao, khuyÕn khÝch ph¸t huy ®­îc quyÒn tù chñ cña cÊp c¬ së. ViÖc chuyÓn h­íng sang ph­¬ng thøc hç trî theo ch­¬ng tr×nh trong lÜnh vùc N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· ®­îc c¸c nhµ tµi trî hÕt søc ñng hé vµ cã thÓ lµ mét triÓn väng l©u dµi do m«i tr­êng vÜ m« ë ViÖt Nam vµ thÓ chÕ cho viÖc thùc hiÖn vµ qu¶n lý ng©n s¸ch ch­a ®¸p øng ®­îc mét sè ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cÇn cã ®Ó triÓn khai ®Çy ®ñ ph­¬ng thøc nµy. ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî cã thÓ tiÕn hµnh ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng thøc hç trî theo ch­¬ng tr×nh nhiÒu h¬n víi kh¶ n¨ng ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng hiÖu qu¶ ViÖn trî, mÆc dï ch­a thÓ gi¶m ngay c¸c chi phÝ giao dÞch ph¸t sinh tõ t×nh h×nh nh­ vËy. Trong nh÷ng s¸ng kiÕn nµy cã viÖc ®­a dù ¸n vµo cïng mét chiÕn l­îc cña ngµnh hoÆc ph©n ngµnh, cñng cè vµ hîp lý ho¸ c¸c dù ¸n tµi trî trªn c¬ së cung gãp vèn, tiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng hîp t¸c víi c¸c nhµ tµi trî, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi tiªu… KÕt luËn Qua h¬n m­êi n¨m triÓn khai vµ thùc hiÖn ë ViÖt Nam, nguån vèn Hç trî chÝnh thøc ®· ph¸t huy ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng tÝch cùc cña nã ®èi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung, hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh N«ng nghiÖp nãi riªng. Kho¶ng thêi gian h¬n m­êi n¨m ch­a ph¶i thËt dµi, nh­ng còng ®ñ ®Ó chóng ta nhËn ®Þnh vµ cã mét c¸i nh×n bao qu¸t vÒ “ T×nh h×nh thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA trong ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ViÖt Nam”. Nguån vèn ODA vµo N«ng nghiÖp t¨ng kh¸ ®Òu ®Æn trong thêi gian võa qua ®· gãp phÇn thay ®æi bé mÆt N«ng nghiÖp vµ N«ng th«n ViÖt Nam, ®­a ngµnh dÇn dÇn b¾t kÞp víi xu h­íng ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña thÕ giíi. Tuy nhiªn, viÖc thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA lµ vÊn ®Ò hÕt søc nh¹y c¶m ®èi víi c¸c quèc gia. Bµi häc tõ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cho thÊy, nÕu kh«ng sö dông nguån vèn ODA mét c¸ch cã hiÖu qu¶, th× ch¼ng nh÷ng kh«ng hÊp thô ®­îc nguån vèn mµ cßn cã thÓ ®­a ®Êt n­íc vµo t×nh tr¹ng tr× trÖ, nî nÇn chång chÊt nh­ ë Argentina hay Brazin… trong nh÷ng n¨m võa qua. Do vËy, N©ng cao hiÖu qu¶ “thu hót vµ sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc” trong thêi gian tíi lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó nguån vèn ODA cã thÓ ph¸t huy ®­îc hÕt vai trß cña nã, t¨ng c­êng ®­îc nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc, h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc trong thu hót vµ sö dông nguån vèn nµy. Ngµnh N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n cÇn ph¸t huy ®­îc vai trß chñ ®éng cña m×nh, phèi hîp víi c¸c bé, c¸c ngµnh kh¸c, c¸c nhµ tµi trî nh»m ®Èy m¹nh viÖc thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA mét c¸ch hiÖu qu¶ phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh, ®­a ngµnh N«ng nghiÖp trë thµnh ngµnh mòi nhän trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t UNDP: Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña LHQ UNICEF: QuÜ nhi ®ång LHQ WFP: Ch­¬ng tr×nh l­¬ng thùc thÕ giíi FAO: Tæ chøc L­¬ng thùc vµ N«ng nghiÖp cña LHQ UNFPA: QuÜ d©n sè LHQ UNDCF QuÜ trang thiÕt bÞ cña LHQ UNIDO: Tæ chøc Ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña LHQ UNHCR: Cao uû LHQ vÒ ng­êi tÞ n¹n WHO): Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi IAEA: C¬ quan N¨ng l­îng Nguyªn tö Quèc tÕ UNESCO:Tæ chøc V¨n ho¸, Khoa häc vµ Gi¸o dôc cña LHQ IFAD: QuÜ Quèc tÕ vÒ ph¸t triÓn N«ng nghiÖp IMF: QuÜ tiÒn tÖ quèc tÕ WB: Nhãm Ng©n hµng ThÕ giíi IDA: HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ IBRD:Ng©n hµng t¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ EU: Liªn minh Ch©u ¢u OECD:Tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ vµ ph¸t triÓn ASEAN: HiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ ADB: Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ OPEC: QuÜ c¸c n­íc xuÊt khÈu dÇu má NIB: Ng©n hµng ®Çu t­ B¾c ¢u NDF: QuÜ ph¸t triÓn B¾c ¢u CG: héi nghÞ nhãm t­ vÊn c¸c nhµ tµi trî ISG: Nhãm hîp t¸c quèc tÕ AFD: C¬ quan ph¸t triÓn Ph¸p AUS AID: C¬ quan ph¸t triÓn quèc tª óc DANIDA: C¬ quan ph¸t triÓn quèc tª §an M¹ch IFAD: QuÜ ph¸t triÓn N«ng nghiÖp quèc tÕ JBIC: Ng©n hµng hîp t¸c quèc tÕ NhËt B¶n JICA: C¬ quan hîp t¸c quèc tÕ NhËt B¶n KFW: QuÜ tÝn dông t¸i thiÕt §øc Ngf- j: QuÜ mÇu xanh Nissan NhËt B¶n RNE: §¹i sø qu¸n Hµ Lan Wft: QuÜ b¶o tån thiªn nhiªn Danh muc s¬ ®å, b¶ng biÓu S¬ ®å 1: Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ODA S¬ ®å 2: C¸c nguån vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn B¶ng 1: Cam kÕt vµ thùc hiÖn ODA thêi kú 1993-2002 B¶ng 2: Tæng hîp ODA trong N«ng nghiÖp theo t×nh tr¹ng dù ¸n B¶ng 3: PhÈn bæ ODA theo lÜnh vùc trong N«ng nghiÖp B¶ng 4: Ph©n bæ ODA theo c¸c tæ chøc tµi trî BiÓu 1: Mèi t­¬ng quan gi÷a ODA cho vay vµ ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i BiÓu 2: Ph©n bæ ODA theo lÜnh vùc BiÓu 3: ODA theo h×nh thøc viÖn trî BiÓu 4: ODA theo t×nh tr¹ng dù ¸n BiÓu 5: C¬ cÊu nguån vèn ODA trong N«ng nghiÖp BiÓu 6: Ph©n bæ nguån vèn ODA kh«ng hoµn l¹i BiÓu 7: Ph©n bæ nguån vèn ODA cho vay BiÓu 8: M­êi nhµ tµi trî lín nhÊt BiÓu 9: 10 nhµ tµi trî lín nhÊt (ODA cho vay) BiÓu 10: 10 nhµ tµi trî ODA- viÖn trî kh«ng hoµn l¹i tiªu biÓu Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Thùc tr¹ng cña viÖn trî ( Mét sù ®¸nh gi¸ tæng hîp vÒ gi¶m nghÌo vµ hç trî ph¸t triÓn ) / NXB ChÝnh trÞ Quèc gia – 2002 §¸nh gi¸ ViÖn trî khi nµo cã t¸c dông, khi nµo kh«ng, t¹i sao? (B¸o c¸o nghiªn cøu tãm t¾t cña WB) / NXB ChÝnh trÞ Quèc gia Tæng quan viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc t¹i ViÖt Nam: UNDP/1999-2002 T×nh h×nh gi¶i ng©n ODA – 2002 / Bé KH&§T Tæng quan vÒ t×nh h×nh thu hót vµ sö dông ODA thêi kú 1993-2002 / Bé KH&§T ViÖt Nam, impoving ODA effectiveness (Tæng hîp c¸c b¸o c¸o cña Héi nghÞ nhãm t­ vÊn gi÷a nhiÖm kú Sapa th¸ng s¸u n¨m 2003) Niªn gi¸m thèng kª 2002 NghÞ ®Þnh 17/2001/N§CP vÒ viÖc ban hµnh qui chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc Th«ng t­ 06/2002/TT-BKH h­íng dÉn thùc hiÖn qui chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc Tãm l­îc vÒ hç trî ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam / UNDP – 2002 B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n quèc tÕ cña Bé NN&PTNT B¸o c¸o th­êng xuyªn cña nhãm t­ vÊn tµi trî (ISG) vÒ c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA trong N«ng nghiÖp C¸c b¶n tin ISG 2003 ISG report – ISG, Vô hîp t¸c quèc tÕ, Bé NN-PTNT N«ng nghiÖp ViÖt Nam thµnh tùu vµ ®Þnh h­íng / Bé NN&PTNT – 2002 N¨m ®Þnh h­íng ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ViÖt Nam thêi kú 2001-2010 / Bé NN&PTT Trang web cña Bé KÕ ho¹ch §Çu t­ vÒ ODA: mpi.gov.vn Trang web cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n: mard.isg.gov.vn Trang web cña UNDP: undp.gov.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức trong phát triển Nông nghiệp Việt Nam.doc