Đề tài Thực tập tại Công ty xây dựng 492

Những khái quát cơ bản về Công ty xây dựng 492 I. Đặc điểm chung của Công ty xây dựng 492. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. Công ty xây dựng số 492 thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng. Đơn vị được thành lập theo Quyết định số 506/TCT-LĐ ngày 10/8/1991 của Tổng Công ty Trường Sơn và Quyết định số 04/QĐ-TM ngày 03/01/1992 của Tổng tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về giải thể Công ty dịch vụ đời sống và thành lập Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn. Nhiệm vụ được giao khi thành lập Xí nghiệp là sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng các công trình dân dụng, vận tải, hàng hoá. Thực hiện Nghị định 388/HĐBT về sắp xếp lại doanh nghiệp, Bộ quốc phòng ra Quyết định số 251/QĐ-QP ngày 25/6/1993. Thành lập Công ty xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng với chức năng nhiệm vụ: xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng. Đến ngày 26/6/1994 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 374/QĐ-QP bổ xung ngành nghề cho phép xây dựng giao thông, thủy lợi kinh doanh vật tư thiết bị đại lý xăng dầu. Ngày 18/4/1996 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 506/QĐ-QP đổi tên thành Công ty xây dựng 492. Ngày 11/11/1996 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 1895/QĐ-QP ban hành điều lệ số 121 của Công ty xây dựng 492. Ngày 18/7/1997 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định xếp loại hình Công ty xây dựng 492 là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nên rất chủ động trong việc liên hệ, ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng. Công ty xây dựng 492 là đơn vị mới thành lập của Tổng Công ty, nên bước đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất so với các Công ty khác. Trong những năm qua, để khắc phục khó khăn ,Đảng bộ đã quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế quy định của cấp trên. Từ đó đề ra những chiến lược phát triển đúng đắn, đẩy mạnh xây dựng cơ bản, trong đó ,xây dựng là chủ yếu, cùng với đó là phát triển giao thông thủy lợi có quy mô phù hợp với năng lực hiện có của đơn vị. Tăng cường củng cố cơ quan, đầu tư xây dựng cấp đội về mọi mặt, xây dựng và củng cố lại tổ chức con người. Đến nay các đội đều đầy đủ thiết bị xây dựng nhà từ 5-7 tầng như: vận thăng, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy ép cọc, máy cẩu . Đồng thời từng bước đầu tư các thiết bị làm đường như: máy xúc, máy ủi, máy trộn . Từ khi thành lập cho tới nay, Công ty xây dựng 492 đã tiến hành thi công và bàn giao nhiều công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp với chất lượng cao, bàn giao đúng tiến độ, giá cả hợp lý nên đã tạo được uy tín đối với khách hàng trên thị trường. Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện của cả nước, Công ty xây dựng 492 đã có những chuyển biến tích cực trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành sản xuất tạo ra nền nếp làm việc mới, có bài bản . đáp ứng sự phát triển của Công ty, sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong cơ chế thị trường. Trong những năm qua Công ty đã từng bước mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh tới các công trình của Bộ Tài chính, Bộ quốc phòng như: các trạm văn phòng ở tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hoá, Hà Nội, Hà Tây, Viện quân y 108, Viện y học dân tộc quân đội, các công trình giao thông thủy lợi, nhà ga sân bay Savanakhet nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng thời Công ty còn tham gia đấu thầu, tham gia công trình vừa và nhỏ để cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nâng cao uy tín của Công ty.

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2418 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty xây dựng 492, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nh÷ng kh¸i qu¸t c¬ b¶n vÒ C«ng ty x©y dùng 492 I. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty x©y dùng 492. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty x©y dùng sè 492 thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng Tr­êng S¬n tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp X©y dùng vµ S¶n xuÊt VËt liÖu X©y dùng. §¬n vÞ ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 506/TCT-L§ ngµy 10/8/1991 cña Tæng C«ng ty Tr­êng S¬n vµ QuyÕt ®Þnh sè 04/Q§-TM ngµy 03/01/1992 cña Tæng tham m­u Tr­ëng Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vÒ gi¶i thÓ C«ng ty dÞch vô ®êi sèng vµ thµnh lËp XÝ nghiÖp X©y dùng trùc thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng Tr­êng S¬n. NhiÖm vô ®­îc giao khi thµnh lËp XÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, vËn t¶i, hµng ho¸. Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 388/H§BT vÒ s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp, Bé quèc phßng ra QuyÕt ®Þnh sè 251/Q§-QP ngµy 25/6/1993. Thµnh lËp C«ng ty x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng víi chøc n¨ng nhiÖm vô: x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh vËt t­, vËt liÖu x©y dùng. §Õn ngµy 26/6/1994 Bé Quèc Phßng ra QuyÕt ®Þnh sè 374/Q§-QP bæ xung ngµnh nghÒ cho phÐp x©y dùng giao th«ng, thñy lîi kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ ®¹i lý x¨ng dÇu. Ngµy 18/4/1996 Bé Quèc Phßng ra QuyÕt ®Þnh sè 506/Q§-QP ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng 492. Ngµy 11/11/1996 Bé Quèc Phßng ra QuyÕt ®Þnh sè 1895/Q§-QP ban hµnh ®iÒu lÖ sè 121 cña C«ng ty x©y dùng 492. Ngµy 18/7/1997 Bé Quèc Phßng ra QuyÕt ®Þnh xÕp lo¹i h×nh C«ng ty x©y dùng 492 lµ doanh nghiÖp kinh tÕ quèc phßng. C«ng ty cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng nªn rÊt chñ ®éng trong viÖc liªn hÖ, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng. C«ng ty x©y dùng 492 lµ ®¬n vÞ míi thµnh lËp cña Tæng C«ng ty, nªn b­íc ®Çu còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt so víi c¸c C«ng ty kh¸c. Trong nh÷ng n¨m qua, ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n ,§¶ng bé ®· qu¸n triÖt chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ c¸c quy chÕ quy ®Þnh cña cÊp trªn. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n, ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ b¶n, trong ®ã ,x©y dùng lµ chñ yÕu, cïng víi ®ã lµ ph¸t triÓn giao th«ng thñy lîi cã quy m« phï hîp víi n¨ng lùc hiÖn cã cña ®¬n vÞ. T¨ng c­êng cñng cè c¬ quan, ®Çu t­ x©y dùng cÊp ®éi vÒ mäi mÆt, x©y dùng vµ cñng cè l¹i tæ chøc con ng­êi. §Õn nay c¸c ®éi ®Òu ®Çy ®ñ thiÕt bÞ x©y dùng nhµ tõ 5-7 tÇng nh­: vËn th¨ng, m¸y trén bª t«ng, m¸y trén v÷a, m¸y Ðp cäc, m¸y cÈu ... §ång thêi tõng b­íc ®Çu t­ c¸c thiÕt bÞ lµm ®­êng nh­: m¸y xóc, m¸y ñi, m¸y trén ... Tõ khi thµnh lËp cho tíi nay, C«ng ty x©y dùng 492 ®· tiÕn hµnh thi c«ng vµ bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp víi chÊt l­îng cao, bµn giao ®óng tiÕn ®é, gi¸ c¶ hîp lý nªn ®· t¹o ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng. Cïng víi c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn cña c¶ n­íc, C«ng ty x©y dùng 492 ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong viÖc ®æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹o ra nÒn nÕp lµm viÖc míi, cã bµi b¶n ... ®¸p øng sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· tõng b­íc më réng ®Þa bµn, ph¹m vi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tíi c¸c c«ng tr×nh cña Bé Tµi chÝnh, Bé quèc phßng nh­: c¸c tr¹m v¨n phßng ë tØnh NghÖ An, tØnh Thanh Ho¸, Hµ Néi, Hµ T©y, ViÖn qu©n y 108, ViÖn y häc d©n téc qu©n ®éi, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thñy lîi, nhµ ga s©n bay Savanakhet n­íc Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo. §ång thêi C«ng ty cßn tham gia ®Êu thÇu, tham gia c«ng tr×nh võa vµ nhá ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé chiÕn sÜ trong ®¬n vÞ n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty. HiÖn nay, víi sù ho¹t ®éng tÇm cì, C«ng ty cã 205 lao ®éng, trong ®ã cã 29 sÜ quan, 35 qu©n nh©n chuyªn nghiÖp..., C«ng ty vÉn lu«n ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm th­êng xuyªn, thªm hîp ®ång lµm viÖc ng¾n h¹n víi lao ®éng ngoµi x· héi phôc vô cho nh÷ng c«ng tr×nh lín, phøc t¹p, yªu cÇu c«ng nghÖ vµ kü thuËt thi c«ng cao nªn sè c«ng nh©n viªn ngoµi biªn chÕ cã tíi 800 ng­êi. N¨m 1997 ,hay nãi chÝnh x¸c h¬n lµ sau khi trô së cña C«ng ty chuyÓn ra chç lµm viÖc míi, C«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi trong giao dÞch víi kh¸ch hµng, tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu phÊn khëi tin vµo tËp thÓ l·nh ®¹o vµ tõng b­íc n©ng dÇn tÝnh kØ luËt ý thøc tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn h¨ng say nghÒ nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n vÞ ngµy cµng lín m¹nh. N¨m 1998, C«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn ®­îc mäi lo¹i c«ng viÖc víi khèi l­îng lín, phøc t¹p, yªu cÇu c«ng nghÖ thi c«ng vµ kü thuËt cao. TËp hîp mét ®éi ngò kü s­ c¸c ngµnh nghÒ, c«ng nh©n lµnh nghÒ cã nhiÒu kinh nghiÖm trong x©y dùng c¬ b¶n ®ång thêi C«ng ty ®ang ®Çu t­ míi vÒ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­: D©y chuyÒn thi c«ng ®­êng bé cña NhËt, d©y chuyÒn s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng, c¸c thiÕt bÞ thi c«ng cÇu c¶ng ... ®Ó ®¸p øng ®ßi hái ngµy cµng cao cña ngµnh x©y dùng ViÖt Nam. §Ó thÊy râ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®i lªn cña C«ng ty, ta xÐt mét sè chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu cña C«ng ty trong 3 n¨m trë l¹i ®©y (trÝch b¸o c¸o DNNN cña C«ng ty) vµ kÕ ho¹ch n¨m 2001 (trÝch b¶n kÕ ho¹ch n¨m 2001 cña C«ng ty). §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu N¨m1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1. Doanh thu thuÇn 2. Lîi nhuËn 3. Nép ng©n s¸ch 4. Thu nhËp b×nh qu©n(ng­êi/n¨m) 33.705.397.415 438.205.658 883.978.976 10.040.000 35.564.879.245 462.789.456 1.115.888.329 11.444.000 35.762.811.450 364.756.000 1.502.598.000 10.240.000 Qua ®ã ta thÊy C«ng ty lu«n cã sù ®i lªn vÒ mäi mÆt, gi¸ trÞ s¶n l­îng, vèn kinh doanh, c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ n­íc vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m Nh­ vËy C«ng ty ®· ®Çu t­ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo c¸c yÕu tè s¶n xuÊt lµ con ng­êi, tæ chøc, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tõ ®ã t¹o ra kÕt qu¶ s¶n xuÊt ngµy cµng lín, gãp phÇn cïng x· héi x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho ®Êt n­íc, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, ®ãng gãp vµo Ng©n s¸ch, gãp phÇn tÝch cùc trong sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Tõ ®ã C«ng ty ®· tiÕp tôc phÊn ®Êu ®Ó ®øng v÷ng trªn c¬ chÕ thÞ tr­êng nhiÒu s«i ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty x©y dùng 492 cã quy m« ®Þa bµn ho¹t ®éng réng ®Ó ph©n c«ng lao ®éng thµnh nhiÒu ®Þa ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau øng víi mçi c«ng tr×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®ång thêi n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n, C«ng ty tæ chøc lùc l­îng thi c«ng thµnh c¸c ®éi x©y dùng vµ thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n néi bé. C¸c ®éi tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh doanh, l·i h­ëng lç chÞu vµ quan hÖ víi C«ng ty th«ng qua viÖc vay vèn, thuª tµi s¶n ®ång thêi ph¶i nép cho C«ng ty nh÷ng kho¶n nh­ thuÕ, c¸c kho¶n kh¸c ph¶i nép kh¸c. C¸c ®éi cã më sæ s¸ch ®Ó theo dâi riªng nh­ng kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. N¨m 1999 - 2001 c¸c ®éi s¶n xuÊt ®· thi c«ng x©y dùng trªn ®Þa bµn c¶ n­íc, ®iÓn h×nh lµ c¸c c«ng tr×nh sau: - §éi x©y dùng sè 1 do «ng §Æng TiÕn §«ng lµm ®éi tr­ëng tiÕn hµnh chØ ®¹o thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh: + BÖnh viÖn Lao Tuyªn Quang + Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸ + Së Y tÕ tØnh Tuyªn Quang + C«ng tr×nh tr¹i giam v¨n ho¸ cña Bé Néi vô - Hµ Néi. - §éi x©y dùng sè 2 do «ng NguyÔn Hµ Phan lµm ®éi tr­ëng chØ ®¹o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh: + C«ng tr×nh t¹p chÝ céng s¶n Hµ Néi + C«ng tr×nh Nhµ m¸y thiÕt bÞ B­u ®iÖn viÔn th«ng - tØnh Hµ T©y + C«ng tr×nh ñy ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc. - §éi x©y dùng sè 3 do «ng Vò §¨ng Hïng lµm ®éi tr­ëng tiÕn hµnh chØ ®¹o c¸c c«ng tr×nh: + C«ng tr×nh trô së c«ng an Phó L­¬ng - tØnh B¾c Th¸i + C«ng tr×nh Nhµ m¸y Honda - Phóc Yªn. - §éi x©y dùng sè 4 do «ng Tr­¬ng H÷u Hoan lµm ®éi tr­ëng tiÕn hµnh chØ ®¹o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh: + C«ng tr×nh nhµ ga, s©n bay Savanakhet + C«ng tr×nh XÝ nghiÖp in Häc viÖn Quèc phßng + C«ng tr×nh Thñy lîi s«ng Chu + C«ng tr×nh kÌ ®ª H÷u Hång. - §éi x©y dùng sè 5 do «ng NguyÔn Huy B×nh lµm ®éi tr­ëng tiÕn hµnh chØ ®¹o thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh: + C«ng tr×nh Nhµ m¸y «t« Hoµ B×nh + C«ng tr×nh Nhµ m¸y g¹ch Th¹ch Bµn - Gia L©m - Hµ Néi. - §éi x©y dùng sè 6 do «ng Ph¹m Gia B×nh lµm ®éi tr­ëng tiÕn hµnh chØ ®¹o thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh: + C«ng tr×nh Nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n - Thanh Ho¸ + C«ng tr×nh söa ch÷a vµ c¶i t¹o §¹i sø qu¸n Nga ë Hµ Néi vµ hiÖn ®ang tham gia thi c«ng tuyÕn ®­êng Tr­êng S¬n. 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng 492: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu ®a tuyÕn - chøc n¨ng. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ lµ Gi¸m ®èc C«ng ty ®­îc sù gióp søc cña c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c chuyªn gia, c¸c héi ®ång t­ vÊn trong viÖc suy nghÜ, bµn b¹c t×m nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u cho nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p. Tuy nhiªn quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò Êy thuéc vÒ Gi¸m ®èc C«ng ty. Nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý do c¸c phßng chøc n¨ng nghiªn cøu ®Ò xuÊt khi ®­îc Gi¸m ®èc th«ng qua sÏ trë thµnh mÖnh lÖnh ®­îc truyÒn ®¹t tõ trªn xuèng d­íi theo tuyÕn ®· quy ®Þnh. C¸c phßng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm tham m­u cho toµn bé hÖ thèng trùc tuyÕn mµ kh«ng cã quyÒn ra mÖnh lÖnh cho c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty x©y dùng 492 gåm 4 phßng ban vµ 6 ®éi s¶n xuÊt. §Ó ®¶m b¶o qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. §¬n vÞ ®· chia ra thµnh c¸c phßng ban, ®éi nh­ sau: Gi¸m ®èc P. Gi¸m ®èc Phßng kinh tÕ - kü thuËt Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh Phßng h. chÝnh - hËu cÇn Phßng chÝnh trÞ §éi 1 §éi 2 §éi 3 §éi 4 §éi 5 §éi 6 S¬ ®å sè1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý * Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña C«ng ty, trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng ban, ®éi s¶n xuÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc, tr­íc Tæng C«ng ty vÒ mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµ ng­êi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty vµ lµ ng­êi chñ tµi kho¶n cña C«ng ty. * Phã gi¸m ®èc: Lµ ng­êi t­ vÊn trùc tiÕp cho quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. C¸c Phã gi¸m ®èc vµ lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, ®­îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng mét sè c«ng viÖc cña Gi¸m ®èc. Phã Gi¸m ®èc vµ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ nh÷ng mÆt ®­îc ph©n c«ng vµ ®ång thêi cã thÓ thay mÆt Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc ph©n c«ng. Phã Gi¸m ®èc kü thuËt phô tr¸ch m¶ng c«ng viÖc vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kü thuËt vµ ®iÒu hµnh bé phËn kü thuËt trong phßng kinh tÕ kü thuËt. Phã gi¸m ®èc kinh tÕ kÕ ho¹ch phô tr¸ch m¶ng c«ng viÖc vÒ dù to¸n gi¸, vÒ nguån vËt t­ vµ ph©n c«ng s¾p xÕp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh hay lµ tiªn l­¬ng, dù to¸n qu¸ tr×nh thi c«ng, ®iÒu hµnh bé phËn tiªn l­îng trong phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch. Hai Phã gi¸m ®èc lu«n cã sù hç trî lÉn nhau trong c«ng viÖc. * Phßng kinh tÕ kü thuËt: Lu«n n¾m b¾t th«ng tin vÒ gi¸ c¶, biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó ho¹t ®éng, t×m ®èi t¸c, ban hµnh, ký hîp ®ång, kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. Phèi hîp víi Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh, thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh, s¶n phÈm hoµn thµnh. * Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh víi Gi¸m ®èc chÆt chÏ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu, c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn thóc ®Èy, t¨ng c­êng h¹ch to¸n kinh tÕ, cung cÊp tµi liÖu th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm huy ®éng c¸c nguån vèn vµ ®iÒu hoµ ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (c¸c c«ng tr×nh) dùa trªn c¬ së tiÕn ®é thi c«ng, th­êng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t vÒ mÆt tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®éi x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh ®èi víi bªn A, ®¶m b¶o chi l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty vµ kiÓm tra chøng tõ hîp ph¸p, hîp lý, hîp lÖ. * Phßng chÝnh trÞ: Cã nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c c¸n bé, tæ chøc x©y dùng §¶ng, c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, b¶o vÖ an ninh, chÝnh s¸ch quÇn chóng. Tæng hîp c«ng t¸c §¶ng vµ c«ng t¸c chÝnh trÞ. * Phßng hËu cÇn hµnh chÝnh: C«ng t¸c ®¶m b¶o hËu cÇn, qu©n l­¬ng, qu©n trang, qu©n y, doanh tr¹i nhµ ®Êt ... C«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n phßng vµ phôc vô c¬ quan C«ng ty, v¨n th­ b¶o mËt th«ng tin liªn l¹c, l¸i xe chØ huy phôc vô, doanh tr¹i, ®iÖn n­íc c«ng vô tiÕp kh¸ch ... * C¸c tæ ®éi s¶n xuÊt: C«ng ty x©y dùng 492 cã 6 tæ ®éi s¶n xuÊt khi nhËn thÇu c«ng tr×nh nµo th× c¸c ®éi ®­îc ph©n c«ng cña cÊp trªn nh­ng trªn c¬ së hîp ®ång kho¸n. Lùc l­îng s¶n xuÊt trªn c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu lµ c¸c ®éi x©y dùng ngoµi ra do yªu cÇu cña mçi c«ng tr×nh mµ cã thÓ tuyÓn thªm lao ®éng ngoµi hîp ®ång hoÆc thuª c«ng nh©n t¹i chç lµm viÖc theo thêi vô. Ban gi¸m ®èc cïng víi c¸c phßng ban chøc n¨ng ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng ë C«ng ty mét c¸ch thèng nhÊt víi c¸c ®éi x©y dùng. HiÖn nay C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n gän cho c¸c ®éi x©y dùng x©y l¾p trªn c¬ së hîp ®ång cña C«ng ty víi bªn A. Bé phËn tiªn l­îng trong phßng kinh tÕ kü thuËt cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ c¸c ®éi vµ tõ quy chÕ néi bé, C«ng ty giao kho¸n gän cho c¸c ®éi vµ giao nhiÖm vô ph¶i hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é. C¸c ®éi l¹i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó ph©n c«ng c¸c phÇn viÖc. Víi nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p th× cã thÓ c¸c ®éi cïng phèi hîp thi c«ng. Cuèi tõng th¸ng hoÆc khi hoµn thµnh hîp ®ång lµm kho¸n, c¸c ®éi tiÕn hµnh tæng kÕt, nghiÖm thu ®¸nh gi¸ c«ng viÖc vÒ sè l­îng, chÊt l­îng ®· hßan thµnh cña c¸c ®éi, ®Ó lµm c¬ së thanh to¸n tõng kho¶n theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. Cã thÓ nªu ra qu¸ tr×nh qu¶n lý nh­ sau: §èi víi c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty trùc tiÕp nhËn víi bªn A, ký kÕt hîp ®ång, nhËn hå s¬ tµi liÖu, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc vÒ mÆt b»ng, nguån ®iÖn n­íc thi c«ng. §èi víi c¸c c«ng tr×nh do c¸c ®¬n vÞ tù t×m kiÕm th× c¸c thñ tôc trªn do c¸c ®¬n vÞ tù gi¶i quyÕt vµ giao l¹i hå s¬ cho phßng kinh tÕ kü thuËt ®ång tr­íc khi tr×nh Gi¸m ®èc ký. Sau khi cã ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®Ó cã thÓ thi c«ng ®­îc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i lËp tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng nÕu ®­îc Gi¸m ®èc duyÖt lóc ®ã míi ký lÖnh khëi c«ng. VÒ viÖc lËp dù to¸n vµ quyÕt to¸n, c¸c ®¬n vÞ tù lµm vµ tr×nh c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp lý vµ kÞp thêi. Phßng kinh tÕ kü thuËt cã nhiÖm vô ®«n ®èc kiÓm tra vµ hç trî vÒ mÆt dù to¸n khi cÇn thiÕt. VÒ vËt t­, chñ yÕu C«ng ty giao cho c¸c ®¬n vÞ tù mua ngoµi theo yªu cÇu thi c«ng, ngoµi ra cßn mét phÇn vËt t­ do bé phËn s¶n xuÊt phô vµ do bªn A cung øng nh­ng sè nµy rÊt h¹n chÕ. HiÖn nay ®éi cung øng vËt t­ cña C«ng ty ®· gi¶m biªn chÕ vµ chØ cßn mét bé phËn vËt t­ chØ cã mét nh©n viªn tiÕp liÖu vËt t­ cho C«ng ty. Do ®ã, l­îng vËt t­ nhËp cho C«ng ty th­êng phôc vô cho ®Þa bµn thi c«ng ë Hµ Néi. VÒ m¸y thi c«ng, chñng lo¹i m¸y thi c«ng ë C«ng ty kh¸ phong phó ®¸p øng tèt yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng mÆc dï hÖ sè hao mßn kh¸ lín, hÇu nh­ toµn bé sè m¸y mãc ®­îc giao cho c¸c ®¬n vÞ phô thuéc qu¶n lý. VÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®éi tr­ëng c«ng tr×nh lµ ng­êi ®¹i diÖn cho ®éi ph¶i chÞu tr¸ch tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ an toµn lao ®éng, nÕu cã sai ph¹m kü thuËt dÉn ®Õn söa ch÷a hoÆc ph¸ ®i lµm l¹i th× toµn bé chi phÝ ®ã c¸c ®¬n vÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. Trong tr­êng hîp nµy, phßng kinh tÕ kü thuËt, ph¶i gi¸m s¸t vµ gi¶i quyÕt v­íng m¾c cho c¸c ®¬n vÞ, trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé gi¸m s¸t lµm viÖc. VÒ an toµn vµ b¶o hiÓm lao ®éng: C¸c ®éi x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ theo quy ®Þnh cña C«ng ty. Qua mét sè ®Æc ®iÓm trªn, ta thÊy C«ng ty ®· ¸p dông mét c¬ cÊu qu¶n trÞ hîp lý võa ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng võa ®¶m b¶o quyÒn chØ huy thèng nhÊt tr¸nh sù chång chÐo hoÆc sù bu«ng láng qu¶n lý. C«ng ty ®· t¨ng c­êng chØ ®¹o ë tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh tõ nhá ®Õn lín. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, v× thÕ C«ng ty lu«n cã sù ®i lªn vµ ®¹t thµnh tÝch ngµy cµng cao. 1.4. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y vµ h×nh thøc kÕ to¸n cña C«ng ty: KÕ to¸n lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ h÷u hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp.Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n gãp phÇn b¶o toµn tµi s¶n, cung cÊp th«ng tin cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Còng nh­ vËy, viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sao cho hîp lý gän nhÑ vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n ph¶i ®­îc tæ chøc phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ë C«ng ty x©y dùng 492 , ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt lµ lùc l­îng thi c«ng ®­îc tæ chøc thµnh nhiÒu ®éi x©y dùng vµ thùc hiÖn giao kho¸n ®Ó phï hîp víi c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý lµ chøc n¨ng - ®a tuyÕn; bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 5 ng­êi, ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®Òu ®­îc thùc hiÖn ë bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty tõ viÖc thu thËp chøng tõ, lËp chøng tõ ghi sæ, ghi sæ chi tiÕt ®Õn lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, kÕ to¸n ë c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt chØ tËp hîp c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc ®­îc C«ng ty phª duyÖt, kh«ng cã tæ chøc h¹ch to¸n riªng. ChÝnh nhê sù tËp trung cña c«ng t¸c kÕ to¸n nµy mµ C«ng ty n¾m ®­îc toµn bé th«ng tin tõ ®ã cã thÓ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chØ ®¹o kÞp thêi. Ph­¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã ®Æc tr­ng lµ mäi nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu ®­îc ®iÒu hµnh thùc tÕ tõ mét ng­êi l·nh ®¹o lµ kÕ to¸n tr­ëng. S¬ ®å sè 2: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n kÕ to¸n tr­ëng kÕ to¸n tæng hîp vµ tsc® kÕ to¸n gi¸ thµnh , thanh to¸n vµ qu¶n lý kÕ to¸n víi ng©n s¸ch nn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn kÕ to¸n ë ®éi s¶n xuÊt * KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ mäi ho¹t ®éng kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty. Tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, tæ chøc b¶o qu¶n tèt hå s¬, chÕ ®é kÕ to¸n l­u tr÷ th«ng tin ... - Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghiÖp vô ®éi ngò c¸n bé tµi chÝnh kÕ to¸n trong C«ng ty. Phæ biÕn, h­íng dÉn thùc hiÖn vµ cô thÓ ho¸ kÞp thêi c¸c chÝnh s¸ch, chÕ dé, thÓ lÖ tµi chÝnh cña Nhµ n­íc vµ cña Tæng C«ng ty. - Tæ chøc viÖc ®µo t¹o nguån vèn vµ sö dông c¸c nguån vèn. - H­íng dÉn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, ghi chÐp sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n. ChØ ®¹o vÒ mÆt tµi chÝnh viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ. - Tæ chøc viÖc kiÓn tra kÕ to¸n - Tæ chøc ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - ChØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh - tÝn dông - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc C«ng ty vµ kÕ to¸n tr­ëng Tæng C«ng ty vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n. * KÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n TSC§: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc KÕ to¸n tr­ëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc giao. Xö lý c¸c sè liÖu, tËp hîp chi phÝ, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë, tÝnh gi¸ thµnh. Thùc hiÖn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ kÕ to¸n doanh nghiÖp. + Theo dâi TSC§ vµ tÝnh khÊu hao hµng th¸ng. + Theo dâi thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, kiÓm tra, quyÕt to¸n söa ch÷a lín TSC§, t¸i ®Çu t­, lËp hå s¬ thñ tôc vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. + Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ ®iÒu ®éng trong néi bé C«ng ty. + Theo dâi c«ng t¸c thu vèn trªn nh÷ng c«ng tr×nh do C«ng ty thi c«ng. §Þnh kú vµ th­êng xuyªn lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, tæng hîp th«ng tin kÕ to¸n toµn C«ng ty. * KÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh, thanh to¸n vµ qu¶n lý ®¬n vÞ: TËp hîp chøng tõ, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm tra tæng hîp, lËp b¶ng ph©n bæ vµ c¸c sæ chi tiÕt ghi vµo chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh. H­íng dÉn kiÓm tra c¸c nghiÖp vô mµ ®¬n vÞ ®­îc ph©n c«ng theo dâi qu¶n lý, h­íng dÉn c¸c ®éi lËp vµ göi c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng th¸ng theo ®óng quy ®Þnh. Cïng víi c¸c ®¬n vÞ quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c chñ ®Çu t­ ®Ó thanh to¸n thu håi vèn c¸c c«ng tr×nh. * KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: Qu¶n lý chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶ vèn b»ng tiÒn, qu¶n lý tiÒn mÆt, thùc hiÖn thu chi tiÒn mÆt, thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tËp hîp theo dâi chi phÝ khèi c¬ quan C«ng ty, tham gia lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty. * KÕ to¸n thanh to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc: Thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n thuÕ víi ng©n s¸ch. * KÕ to¸n c¸c ®éi s¶n xuÊt: Thùc hiÖn ghi chÐp lËp chøng tõ ban ®Çu, sau ®ã tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ nhËp xuÊt ®Ó lËp b¶ng chøng tõ nhËp xuÊt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. T¹i c¸c ®éi s¶n xuÊt th× viÖc mua nhËp nguyªn liÖu vËt liÖu tuú thuéc vµo yªu cÇu s¶n xuÊt thi c«ng vµ kÕ ho¹ch cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. - KÕ to¸n ë c¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc C«ng ty lµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n d­íi sù h­íng dÉn kiÓm tra c¸c phßng kÕ to¸n C«ng ty cã nhiÖm vô lËp chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh t¹i c¸c ®éi, xÝ nghiÖp x©y l¾p, tÝnh l­¬ng c«ng nh©n viªn s¶n xuÊt trùc tiÕp, gi¸n tiÕp. §Þnh kú hay hµng th¸ng, lËp b¸o c¸o göi vÒ C«ng ty theo kiÓu mÉu quy ®Þnh vµ yªu cÇu cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty. KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ®éi giao cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµo cuèi th¸ng. ë phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, sau khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ ban ®Çu, theo sù ph©n c«ng sÏ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n kiÓm tra, ph©n lo¹i, xö lý chøng tõ, lËp c¸c chøng tõ, nhËt ký cho tíi viÖc ghi sæ tæng hîp, hÖ thèng ho¸ sè liÖu vµ cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n phôc vô yªu cÇu qu¶n lý. §ång thêi dùa trªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®· lËp, tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó gióp l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c«ng tr×nh. * Tæ chøc h×nh thøc sæ kÕ to¸n cña C«ng ty: H×nh thøc sæ kÕ to¸n lµ hÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ vµ tæng hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo mét tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp nhÊt ®Þnh. HiÖn nay C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho mµ C«ng ty ¸p dông lµ kª khai th­êng xuyªn, tïy kÕ to¸n ghi sæ lµ tõ 01 th¸ng 01 ®Õn 31 th¸ng 12. S¬ ®å sè 3: Lu©n chuyÓn chøng tõ gèc theo h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ” Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ quü Sæ KT chi tiÕt Sæ ®¨ng ký CTGS Sæ c¸i B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : KiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu - Hµng ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ®­îc dïng ®Ó ghi vµo Sæ C¸i. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®­îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. - Cuèi th¸ng, ph¶i kho¸ sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ §¨ng ký, chøng tõ ghi sæ, tÝnh tæng sè ph¸t sinh Nî vµ tæng hîp ph¸t sinh Cã vµ sè d­ cña tµi kho¶n trªn Sæ C¸i. C¨n cø vµo sæ C¸i lËp b¶ng C©n ®èi sæ ph¸t sinh. - Sau khi ®èi chiÕu khíp dïng, sè liÖu ghi trªn sæ C¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®­îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®­îc dïng ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o Tµi chÝnh. Quan hÖ ®èi chiÕu, kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh Nî vµ tæng sè ph¸t sinh Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Tæng sè d­ Nî vµ tæng sè d­ Cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi vµ ph¸t sinh b»ng nhau vµ sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d­ cña tõng tµi kho¶n t­¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. * C¸c lo¹i sæ mµ C«ng ty sö dông: - Sæ §¨ng ký chøng tõ (1 quyÓn) - Sæ C¸i (1 quyÓn) - Sæ KÕ to¸n chi tiÕt nh­: + Sæ tµi s¶n cè ®Þnh + Sæ chi tiÕt vËt liÖu, s¶n phÈm + ThÎ kho vËt liÖu, s¶n phÈm + Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh + ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô + Sæ chi tiÕt chi phÝ tr¶ tr­íc + Sæ chi tiÕt tiÒn göi, tiÒn vay + Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n, ng­êi mua, víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, thanh to¸n néi bé. + Sæ chi tiÕt tiªu thô + Sæ chi tiÕt nguån vèn kinh doanh. C¸c chøng tõ gèc Sæ quü c¸c TK111, TK112 ... C¸c b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô, tiÒn l­¬ng, BHXH, KHTSC§ ... Sæ chi tiÕt TK 154, 621, 622, 623, 627 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 621, 622, 623, 627, 154 Sæ chi phÝ theo dâi c«ng tr×nh B¶ng b¸o gi¸ theo c«ng tr×nh B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh S¬ ®å sè 4: Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊtvµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng 492. Dùa vµo thêi gian sæ chi tiÕt vµ sæ C¸i, kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ghi chó: Tr×nh tù ghi sæ nh­ ®· nãi ë phÇn tr×nh tù h¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n cña C«ng ty. §©y lµ nh÷ng nghiªn cøu ban ®Çu vÒ C«ng ty x©y dùng 492, trong mét thêi gian kh«ng dµi, ch­a cã ®iÒu kiÖn ®i s©u t×m tßi, nh÷ng nghiªn cøu ®­a ra trong b¸o c¸o giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp chØ lµ nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt, chung nhÊt giíi thiÖu s¬ bé vÒ qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Em hy väng r»ng trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ thêi gian thùc tËp l©u h¬n t¹i C«ng ty x©y dùng 492 nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cïng víi sù chØ b¶o cña thÇy h­íng dÉn thùc tËp, trong chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp sÏ lµm tèt h¬n, chÊt l­îng cao h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty xây dựng 492.DOC
Luận văn liên quan