Đề tài Thực tập tại phòng cơ sở dữ liệu – Cục bảo vệ môi trường

Giới thiệu về đơn vị thực tập 1.1Những vấn đề chung Tên cơ quan /đơn vị:Phòng Cơ Sở Dữ Liệu – Cục Bảo Vệ Môi Trường Chức năng: Phòng Cơ Sở Dữ Liệu, gọi tắt là phòng Dữ Liệu là đơn vị trực thuộc Cục Bảo Vệ Môi Trường, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển và quản lý thống nhất hệ thống dữ liệu và thông tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường của Cục và của cộng đồng; nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trong công tác bảo vệ môi trường của Cục. Nhiệm vụ: 1.Tham gia xây dựng chính sách, văn bản qui phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về dữ liệu và thông tin môi trường; xây dựng và tổ chức thực hiện các qui định, qui chế, chuẩn thông tin và các cơ sở pháp lý khác về dữ liệu và thông tin môi trường. 2. Tổ chức xây dựng và phối hợp thực hiện chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường; thu thập, lưu trữ, khai thác và cung cấp dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo vệ môi trường theo phân công của Cục; 3. Là đầu mối thu thập, lưu trữ và quản lý số liệu điều tra, quan trắc về môi trường. Chủ trì xây dựng tích hợp, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu số liệu quan trắc phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường từ trung ương đến các vùng địa phương. Tổ chức và phối hợp thực hiện soạn thảo các báo cáo chất lượng môi trường. 4. Xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác hệ thống các cơ sở dữ liệu môi trường, các trang Web, thư điện tử, các báo cáo và các thông tin tác nghiệp điện tử của Cục. Thực hiện thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin, tư liệu trong và ngoài nước, báo cáo thực hiện đề tài, dự án phân công. Xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý của Cục; 5. Thực hiện cung cấp thông tin, tư liệu tổng hợp về môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội, các cơ sở sản xuất và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin dữ liệu môi trường theo yêu cầu của Lãnh đạo Cục. 6. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông trong các lĩnh vực công tác của Cục. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thông tin địa lý, mô hình toán học, thống kê môi trường phục vụ công tác bảo vệ môi trường. 7.Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Cục. 8.Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuộc Phòng theo phân cấp. 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao cho.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại phòng cơ sở dữ liệu – Cục bảo vệ môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I.giíi thiÖu vÒ ®¬n vÞ thùc tËp 1.1Nh÷ng vÊn ®Ò chung Tªn c¬ quan /®¬n vÞ:Phßng C¬ Së D÷ LiÖu – Côc B¶o VÖ M«i Tr­êng Chøc n¨ng: Phßng C¬ Së D÷ LiÖu, gäi t¾t lµ phßng D÷ LiÖu lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Côc B¶o VÖ M«i Tr­êng, cã chøc n¨ng gióp Côc tr­ëng thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng, ph¸t triÓn vµ qu¶n lý thèng nhÊt hÖ thèng d÷ liÖu vµ th«ng tin phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o vÖ m«i tr­êng cña Côc vµ cña céng ®ång; nghiªn cøu triÓn khai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin – viÔn th«ng trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng cña Côc. NhiÖm vô: 1.Tham gia x©y dùng chÝnh s¸ch, v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt, chiÕn l­îc, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch quèc gia vÒ d÷ liÖu vµ th«ng tin m«i tr­êng; x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh, qui chÕ, chuÈn th«ng tin vµ c¸c c¬ së ph¸p lý kh¸c vÒ d÷ liÖu vµ th«ng tin m«i tr­êng. 2. Tæ chøc x©y dùng vµ phèi hîp thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch dµi h¹n, 5 n¨m vµ hµng n¨m vÒ x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu m«i tr­êng; thu thËp, l­u tr÷, khai th¸c vµ cung cÊp d÷ liÖu th«ng tin phôc vô c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng theo ph©n c«ng cña Côc; 3. Lµ ®Çu mèi thu thËp, l­u tr÷ vµ qu¶n lý sè liÖu ®iÒu tra, quan tr¾c vÒ m«i tr­êng. Chñ tr× x©y dùng tÝch hîp, qu¶n lý khai th¸c c¬ së d÷ liÖu sè liÖu quan tr¾c phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vµ b¶o vÖ m«i tr­êng tõ trung ­¬ng ®Õn c¸c vïng ®Þa ph­¬ng. Tæ chøc vµ phèi hîp thùc hiÖn so¹n th¶o c¸c b¸o c¸o chÊt l­îng m«i tr­êng. 4. X©y dùng, qu¶n lý, cËp nhËt vµ khai th¸c hÖ thèng c¸c c¬ së d÷ liÖu m«i tr­êng, c¸c trang Web, th­ ®iÖn tö, c¸c b¸o c¸o vµ c¸c th«ng tin t¸c nghiÖp ®iÖn tö cña Côc. Thùc hiÖn thu thËp, xö lý, l­u tr÷ th«ng tin, t­ liÖu trong vµ ngoµi n­íc, b¸o c¸o thùc hiÖn ®Ò tµi, dù ¸n ph©n c«ng. X©y dùng vµ qu¶n lý th­ viÖn ®iÖn tö vÒ th«ng tin, t­ liÖu thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Côc; 5. Thùc hiÖn cung cÊp th«ng tin, t­ liÖu tæng hîp vÒ m«i tr­êng ®¸p øng nhu cÇu sö dông cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi, c¸c c¬ së s¶n xuÊt vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc thùc hiÖn ph©n tÝch, tæng hîp vµ cung cÊp th«ng tin d÷ liÖu m«i tr­êng theo yªu cÇu cña L·nh ®¹o Côc. 6. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin- viÔn th«ng trong c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c cña Côc. Tæ chøc nghiªn cøu, x©y dùng vµ triÓn khai øng dông c«ng nghÖ viÔn th¸m, hÖ th«ng tin ®Þa lý, m« h×nh to¸n häc, thèng kª m«i tr­êng phôc vô c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng. 7.Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n hîp t¸c quèc tÕ theo ph©n c«ng cña Côc. 8.Thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao; Qu¶n lý tæ chøc, biªn chÕ, tµi s¶n, ®µo t¹o båi d­ìng chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé thuéc Phßng theo ph©n cÊp. 9. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng giao cho. C¬ cÊu tæ chøc: L·nh ®¹o phßng cã Tr­ëng phßng vµ mét sè Phã tr­ëng phßng. Tr­ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Côc tr­ëng vÒ c¸c nhiÖm vô ®­îc giao; x©y dùng chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña Phßng, qui chÕ lµm viÖc cña phßng vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña Phßng. Phã tr­ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tr­ëng phßng vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®­îc ph©n c«ng. ThS Hoµng D­¬ng Tïng (Tr­ëng phßng CSDL MT) 2. KS NguyÔn V¨n Thuú (Kü s­ tr¾c ®Þa b¶n ®å) 3. KS Ph¹m Quang HiÕu (Kü s­ tin häc) 4. KS Ph¹m Hång Tr­êng (Kü s­ tin häc) 5. CN NguyÔn ThÞ NguyÖt ¸nh (Cö nh©n ®Þa m«i tr­êng) 6. KS Lª Hoµng Anh (Kü s­ tin häc) 7. KS NguyÔn ThÞ Kh¸nh B×nh (Kü s­ c«ng nghÖ m«i tr­êng) 8. KS Vò ViÖt Anh (Kü s­ tr¾c ®Þa ®¹i häc má) 9. CN M¹c Minh Trµ (Cö nh©n m«i tr­êng) 10. KS V¨n Hïng VÜ (Kü s­ tin häc) §Æc ®iÓm ho¹t ®éng: Nghiªn cøu khoa häc, t­ vÊn, ®µo t¹o c¸n bé 1.2 C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña phßng CSDL n¨m 2003: 1. X©y dùng hÖ thèng tÝch hîp th«ng tin sè liÖu quan tr¾c m«i tr­êng 2. Hoµn chØnh vµ thu thËp d÷ liÖu cho toµn bé chØ tiªu thèng kª MT 3. §Ò xuÊt hÖ thèng theo dâi c¸c CSON. 4. øng dông viÔn th¸m. 5. X©y dùng vµ thiÕt kÕ portal,gåm: Thö portal Liªn th«ng th«ng tin L­u tr÷ b¸o c¸o DÞch vô c«ng 6. X©y dùng c¸c CSDL, gåm: X©y dùng CSDL s¸ch ®á X©y dùng CSDL v¨n b¶n ph¸p qui tiÕng Anh 7. T¨ng c­êng trao ®æi, phæ biÕn th«ng tin vµ d÷ liÖu , gåm: CËp nhËt trang Web tiÕng ViÖt vµ CSDL ®ang cã Trang Web cña côc b»ng tiÕng Anh CD ViÖt Nam xanh CD s¸ch ®á B¶n tin m«i tr­êng §µo t¹o c¸n bé C¸c ch­¬ng tr×nh , dù ¸n ®· vµ ®ang thùc hiÖn: - Dù ¸n vÒ ph©n h¹ng c¸c doanh nghiÖp theo c¸c chØ sè m«i tr­êng cña n­íc th¶i c«ng nghiÖp: thùc hiÖn ®èi víi 50 doanh nghiÖp, gåm: c¸c doanh nghiÖp dÖt nhuém vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thùc phÈm. Dù ¸n nµy do World Bank tµi trî vµ ®· hoµn thµnh vµo th¸ng 7/2002. - Dù ¸n §an M¹ch ( b¾t ®Çu tõ 12/08/2003 vµ tiÕn hµnh trong 3 n¨m) 1.3 Nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c: Thùc hiÖn nhËp c¸c sè liÖu quan tr¾c m«i tr­êng qua c¸c n¨m nh»m l­u tr÷ vµ phôc vô cho tra cøu sè liÖu, nghiªn cøu khoa häc, cung cÊp d÷ liÖu, sè liÖu, th«ng tin cho c¸c c¬ quan qu¶n lý. Ch­¬ng tr×nh dù ®Þnh s¾p tíi: X©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng CSDL m«i tr­êng t¹i trung t©m Th«ng tin vµ D÷ liÖu m«i tr­êng trªn c¬ së øng dông c¸c c«ng nghÖ th«ng tin vµ m¹ng hiÖn ®¹i cho phÐp thu thËp, l­u tr÷ xö lý, ph©n tÝch chia sÎ th«ng tin vµ d÷ liÖu m«i tr­êng mét c¸ch nhanh chãng thuËn tiÖn, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ë mäi lóc, mäi n¬i. HÖ thèng nµy sÏ bao gåm nhiÒu CSDL phôc vô cho qu¶n lý, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c kh«ng trïng lÆp vµ cã sù ®iÒu phèi trong hÖ thèng th«ng tin m«i tr­êng quèc gia. II. Néi dung thùc tËp cña sinh viªn: 2.1. Thêi gian thùc tËp: - Tõ 26/08/2003-19/09/2003 LÞch lµm viÖc cô thÓ t¹i c¬ quan: S¸ng : 8h00 – 12h 00 ChiÒu : 1h 00 – 4h30 TuÇn 1: 26/08 - 29/08/2003 TuÇn 2: 01/09 - 05/09/2003 TuÇn 3: 08/09 - 12/09/2003 TuÇn 4: 15/09 - 19/09/2003 26/08 Thø 3 §äc tµi liÖu vµ nhËp d÷ liÖu phiÕu ®iÒu tra t¹i phßng 27/08 Thø 4 NhËp d÷ liÖu, trao ®æi th«ng tin víi c¸n bé h­íng dÉn 28/08 Thø 5 NhËp vµ ®äc tµi liÖu vÒ c¸c sè liÖu quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i tr­êng t¹i c«ng ty s¬n tæng hîp Hµ Néi, c«ng ty dÖt may Hµ Néi, tra cøu th«ng tin trªn m¹ng 29/08 Thø 6 Tham kh¶o th«ng tin m«i tr­êng, t¹p chÝ b¶o vÖ m«i tr­êng, nhËp d÷ liÖu quan tr¾c 01/09 Thø 2 Tra cøu th«ng tin trªn m¹ng néi bé cña côc, nhËp d÷ liÖu quan tr¾c 02/09/ Thø 3 NghØ ngµy Quèc Kh¸nh 03/09 Thø 4 NhËp d÷ liÖu b¸o c¸o quan tr¾c MT kh«ng khÝ,phãng x¹,bøc x¹…cña §µ N½ng, Hµ Néi, TP HCM,Th¸i Nguyªn T×m hiÓu th«ng tin trªn m¹ng 04/09 Thø 5 NhËp d÷ liÖu quan tr¾c 05/09 Thø 6 Xin nghØ buæi s¸ng ®äc tµi liÖu ë nhµ Buæi chiÒu nhËp d÷ liÖu quan tr¾c 08/09 Thø 2 S¸ng :gÆp mÆt th¶o luËn nhãm ChiÒu: NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu c¸c chØ tiªu thèng kª m«i tr­êng 09/09 Thø 3 NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu th«ng tin m«i tr­êng 10/09 Thø 4 NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu th«ng tin m«i tr­êng 11/09 Thø 5 NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu dù ¸n World Bank vÒ ph©n h¹ng c¸c doanh nghiÖp 12/09 Thø 6 NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu th«ng tin m«i tr­êng 15/09 Thø 2 NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu th«ng tin m«i tr­êng 16/09 Thø 3 ChiÒu: NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu c¸c chØ tiªu thèng kª m«i tr­êng 17/09 Thø 4 ChiÒu: NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu c¸c chØ tiªu thèng kª m«i tr­êng 18/09 Thø 5 NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu th«ng tin m«i tr­êng 19/09 Thø 6 NhËp sè liÖu quan tr¾c, tham kh¶o tµi liÖu th«ng tin m«i tr­êng 2.2. Nh÷ng c«ng viÖc ®­îc c¬ quan/ ®¬n vÞ ph©n c«ng: NhËp d÷ liÖu: + B¸o c¸o kÕt qu¶ quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i tr­êng: C«ng ty dÖt may Hµ Néi C«ng ty s¬n tæng hîp Hµ Néi C¸c khu vùc Th¸i Nguyªn, Hµ Néi, §µ N½ng,Thµnh Phè HCM + NhËp d÷ liÖu phiÕu hái,®iÒu tra vÒ b¶o tån c¸c loµi ®éng thùc vËt hoang d· KÕt qu¶ thùc hiÖn vµ tù ®¸nh gi¸: Hoµn thµnh c¬ b¶n vÒ nhiÖm vô ®­îc giao, cÇn cã hiÓu biÕt h¬n n÷a trong c«ng viÖc ®Ó hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c h¬n. 2.3. Nh÷ng c«ng viÖc tù thùc hiÖn ngoµi sù ph©n c«ng chÝnh thøc cña c¬ quan/ ®¬n vÞ: + §äc tµi liÖu: T¹p chÝ B¶o VÖ M«i Tr­êng c¸c sè Côc M«i Tr­êng (1993 –2000) x©y dùng vµ ph¸t triÓn Th«ng tin m«i tr­êng c¸c sè n¨m2002, 2003 KÕt qu¶ dù ¸n ph©n h¹ng c¸c doanh nghiÖp theo c¸c chØ sè m«i tr­êng cña n­íc th¶i c«ng nghiÖp… + Tra cøu c¸c lo¹i th«ng tin m«i tr­êng trªn m¹ng + §äc, tra cøu tµi liÖu, luËn v¨n KÕt qu¶ thùc hiÖn vµ tù ®¸nh gi¸: §· thu thËp ®­îc mét sè tµi liÖu quan träng phôc vô cho c¸c m«n häc chuyªn ngµnh, tuy nhiªn ch­a cã ®iÒu kiÖn tham kh¶o thªm c¸c tµi liÖu quan träng phôc vô cho thùc hiÖn chuyªn ®Ò, ch­a tù thùc hiÖn liªn hÖ ®­îc víi c¸c c¬ quan kh¸c CÇn cã nç lùc, häc hái thªm trong c«ng viÖc Nh÷ng kü n¨ng/ kiÕn thøc thu ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp: - BiÕt thªm mét sè kü n¨ng sö dông Excel: worksheet, identify, field… - BiÕt thªm mét sè th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng viÖc, nh÷ng ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®ang vµ s¾p thùc hiÖn. Nh÷ng yªu cÇu cña mét c¸n bé lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý m«i tr­êng nãi chung vµ nh÷ng kü n¨ng kiÕn thøc yªu cÇu cÇn ph¶i cã ®èi víi mét chuyªn viªn lµm viÖc t¹i phßng CSDL M«i Tr­êng nãi riªng. III. Nh÷ng bµi häc rót ra tõ qu¸ tr×nh thùc tËp: 3.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc tËp: Trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng CSDL MT, ®· ®­îc sù nhiÖt t×nh gióp ®ì cña c¸c c¸n bé h­íng dÉn lµm viÖc t¹i phßng trong viÖc t×m kiÕm th«ng tin, thu thËp t­ liÖu còng nh­ c¸ch tiÕp cËn víi c«ng viÖc trong thùc tÕ. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc tËp vÉn cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ trong kh¶ n¨ng lµm viÖc bëi v× ngoµi nh÷ng kiÕn thøc tæng hîp ®­îc ®µo t¹o ë tr­êng ch­a thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng viÖc mang tÝnh chÊt cô thÓ trong thùc tÕ. CÇn cã sù hiÓu biÕt vµ cÇn ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n, cÇn ph¶i tù häc hái tù ®µo t¹o thªm nh÷ng ®¬n vÞ kiÕn thøc ngoµi ngµnh kh¸c. Trong viÖc cËp nhËt, thu thËp c¸c sè liÖu vÒ kinh tÕ liªn quan ®Õn tÝnh to¸n cô thÓ vÒ kinh tÕ, c¸c sè liÖu c¸c th«ng sè míi nhÊt cËp nhËt nhÊt ®o ®­îc vÒ m«i tr­êng cô thÓ ë c¸c doanh nghiÖp - th«ng tin ch­a ®­îc c«ng bè mang tÝnh ®¹i chóng trªn m¹ng còng nh­ trªn c¸c tµi liÖu phôc vô cho c¸c c¸ nh©n cã nhu cÇu nghiªn cøu. 3.2. Liªn quan gi÷a c«ng viÖc ë n¬i thùc tËp vµ nh÷ng kiÕn thøc ®­îc ®µo t¹o ë tr­êng: Tin M«i Tr­êng& §« ThÞ: - NhËp d÷ liÖu PhiÕu ®iÒu tra trªn Excel, cã thÓ nhËp trªn phÇn mÒm SPSS m· ho¸ sè liÖu vµ xö lý tæng hîp cho ra kÕt qu¶ cuèi cïng - GIS : sè ho¸ b¶n ®å: NhËp d÷ liÖu qu¶n lý mét khu vùc l·nh thæ, th«ng tin cña c¸c tr¹m quan tr¾c trªn toµn quèc… - C¸c m«n thèng kª m«i tr­êng, d©n sè m«i tr­êng, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng. 3.3. Nh÷ng kü n¨ng /kiÕn thøc cÇn ®­îc bæ sung ®µo t¹o: - Kü n¨ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ sö dông m¸y vi tÝnh: cÇn ®­îc ®µo t¹o s©u vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông c¨n b¶n: Word, Excel,Access, sö dông m¹ng Internet… - CÇn cã thªm thêi l­îng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ ngo¹i ng÷ ®èi víi sinh viªn kinh tÕ CÇn tù ®µo t¹o c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng vÒ: + Xö lý vµ qu¶n lý sè liÖu trªn m¸y tÝnh, tù ®µo t¹o vÒ lËp tr×nh c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶n lý hÖ thèng… + C¸c kü n¨ng vÒ n¾m b¾t th«ng tin, t×m kiÕm tµi liÖu, c¸c kü n¨ng vÒ ®äc tµi liÖu, c¸ch lùa chän vµ ghi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. + Kh¶ n¨ng giao tiÕp, tra cøu tµi liÖu vµ lµm viÖc b»ng TiÕng Anh. 3.4. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt kh¸c: Thêi gian ®Þa ®iÓm: Khoa nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn tiÕp cËn víi c¸c viÖn, c¸c trung t©m nghiªn cøu khoa häc ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin cËp nhËt nhÊt vÒ m«i tr­êng, c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®·, ®ang vµ s¾p thùc hiÖn; nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ch­¬ng tr×nh ®­îc ®µo t¹o cña sinh viªn chuyªn ngµnh Kinh tÕ & Qu¶n lý M«i Tr­êng T¨ng thªm thêi l­îng tiÕp xóc thùc tÕ c«ng viÖc, ®Ó sinh viªn ra tr­êng cã thÓ øng dông ngay kiÕn thøc vµo lµm viÖc thùc tÕ; ®Ò ¸n, luËn v¨n thùc sù ¸p dông vµo thùc tÕ chø kh«ng chØ n»m trªn giÊy vë lý thuyÕt vµ mang tÝnh ph­¬ng ph¸p nãi chung.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Phòng Cơ Sở Dữ Liệu – Cục Bảo Vệ Môi Trường.DOC
Luận văn liên quan