Đề tài Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam

Lời Mở đầu Bước sang thế kỉ 21 xu thế quốc tế hoá ngày càng mạnh mẽ, phân công lao động ngày càng sâu sắc, hầu hết các quốc gia đều mở cửa nền kinh tế để tận dụng triệt để hiệu quả lợi thế so sánh của nước mình. Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì ngành dệt may là một ngành đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong công cuôc xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh vai trò cung cấp hàng hoá cho thị trường trong nước, ngành dệt may hiện nay đã vươn ra các thị trường nước ngoài, ngày càng giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Sản phẩm của ngành hiện nay ngày càng đa dạng phong phú, khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, thu được một nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước. Với tốc độ tăng trưởng và khả năng mở rộng xuất khẩu của ngành, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy cần thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu dệt may và các mặt hàng khác vì đó là giải pháp tốt nhất cho nền kinh tế của nước ta. Nhà nước đã kịp thời có những quy định nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất hàng xuất khẩu, cụ thể là chiến lược phát triển kinh tế theo hướng thị trường mở, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Chính nhờ những chính sách và những quy định mới đó đã đưa lại cho ngành dệt may những động lực và định hướng phát triển mới. Trong thời gian qua, ngành dệt may Việt Nam tuy chưa hẳn là phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đủ để chứng tỏ là một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Từ năm 1995 tới nay, sản lượng xuất khẩu cũng như sản lượng sản xuất của ngành không ngừng tăng, đặc biệt đến năm 2003 này ngành dệt may đã đạt thành tựu khá đáng kể, kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm đứng đầu trong các mặt hàng xuất khẩu vượt qua cả dầu khí. Với xu hướng phát triển không ngừng của ngành dệt may Việt Nam trong môi trường kinh tế thế giới nhiều biến động thì đây chính là một sự kiện đáng mừng của ngành trong thời gian qua. Trước những thành quả to lớn đáng tự hào đó, tác giả đã chọn đề tài: "Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam" với mục đích phân tích thực trạng của ngành dệt may Việt Nam, xu hướng của thị trường dệt may thế giới đánh giá những thuận lơị khó khăn của ngành dệt may trong tình hình hiện nay từ đó đưa ra các biện pháp thích hợp để nâng cao tính cạnh tranh của mặt hàng này. Khoá luận tốt nghiệp tập trung nghiên cứu thực trạng năng lực sản xuất và xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam trong những năm qua, tình hình tiêu thụ hàng dệt may trên thị trường thế giới. Đồng thời phân tích những tác động của các chính sách quốc gia và môi trường quốc tế, đặt ngành dệt may của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá kết hợp với đánh giá năng lực sản xuất và xuất khẩu của một số sản phẩm dệt may phổ biến của Việt Nam như hàng dệt kim, dệt thoi, hàng may sẵn, bông Những sản phẩm khác của ngành dệt may như hàng dệt kỹ thuật .sẽ không là đối tượng nghiên cứu của luận văn này. Với phương pháp duy vật biện chứng, so sánh, tổng hợp phân tích, kết hợp những kết quả thống kê với sự vận dụng lý luận làm sáng tỏ những vẫn đề nghiên cứu. Hơn nữa, khoá luận tốt nghiệp còn vận dụng các quan điểm, đường lối phát triển chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước để khái quát, hệ thống và khẳng định các kết quả nghiên cứu. Khoá luận tốt nghiệp gồm ba chương Chương I - "Khái quát về ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam và thị trường tiêu thụ hàng dệt may thế giới" khái quát chung về ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam, quá trình phát triển của ngành, những lợi thế mà ngành có được, vai trò vị trí đối với nền kinh tế quốc dân. Phân tích tình hình nhập khẩu hàng dệt may của một số thị trường nhập khẩu chính như Nhật, Mỹ, EU. Chương III - "Hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành dệt may xuất khẩu Việt nam" sẽ phân tích cụ thể về thực trạng cơ sở sản xuất, máy móc thiết bị, công nghệ, sản lượng, mặt hàng, hình thức tổ chức sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. Phân tích thực trạng xuất khẩu của ngành thông qua phân tích đánh giá kim ngạch xuất khẩu, chủng loại mặt hàng, và thị trường xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam. Từ đó đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành, thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội mà ngành có được và những thách thức mà ngành đang và sẽ phải đương đầu trong hiện tại và trong thời gian tới. Chương III - "Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam" qua việc đánh giá sơ bộ về xu hướng chuyển dịch việc sản xuất hàng dệt may trong khu vực và trên thế giới, nhu cầu hội nhập của ngành dệt may Việt Nam, những định hướng, mục tiêu phát triển của ngành trong tương lai sẽ đưa ra những giải pháp cần thiết cho ngành dệt may Việt Nam để tháo gỡ những khó khăn trước mắt, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may, khuyến khích và mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành dệt may để ngành trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

doc93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2457 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
l¹c rÊt rÎ. Hµng dÖt may ®ang ®­îc b¶o hé ë møc cao sÏ gi¶m dÇn xuèng møc tèi ®a 5% vµo n¨m 2006 theo lé tr×nh héi nhËp khu vùc ASEAN. Cßn theo HiÖp ®Þnh ATC/WTO, ®Õn cuèi n¨m 2005, c¸c n­íc ph¸t triÓn sÏ bá h¹n ng¹ch nhËp khÈu hµng dÖt may tõ c¸c thµnh viªn. Nh­ vËy, hÇu hÕt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh xuÊt khÈu dÖt may sÏ cã lîi thÕ h¬n ViÖt Nam. §Õn lóc ®ã mäi hµng rµo th­¬ng m¹i ®· dì bá, tù do ho¸ th­¬ng m¹i ®· diÔn ra hÇu nh­ trªn kh¾p c¸c n­íc trªn thÕ giíi th× kh«ng chØ ngµnh dÖt may mµ tÊt c¶ c¸c ngµnh cña ViÖt Nam ®ang trong t×nh tr¹ng nÒn s¶n xuÊt cßn non yÕu sÏ khã tr¸nh khái nh÷ng ¶nh h­ëng xÊu. Võa qua, HiÖp héi dÖt may ViÖt Nam ®· tæ chøc héi th¶o víi chñ ®Ò “Hîp t¸c ®Èy m¹nh ®Çu t­ vµ xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam”. Héi th¶o ®· ®­a ra hai gi¶i ph¸p chñ yÕu mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam quyÕt t©m thùc hiÖn ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trong t×nh h×nh hiÖn nay lµ: t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ chñ ®éng tham gia vµo thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Mçi doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ s¶n phÈm mòi nhän vµ thÞ tr­êng träng t©m cña m×nh ®Ó cã chiÕn l­îc ®Çu t­ vµ tiÕp thÞ phï hîp. Trªn c¬ së ®ã tÝch cùc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ thiÕt bÞ, cñng cè qu¶n lý vµ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt; thùc hiÖn phèi hîp vµ chuyªn m«n ho¸ cao gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong Héi, t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh mét c¸ch ®¸ng kÓ so víi hiÖn nay lµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh s¶n phÈm, ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng dÖt may. C¸c doanh nghiÖp nªn x©y dùng th­¬ng hiÖu m¹nh víi uy tÝn nh·n m¸c s¶n phÈm, t¹o kh¶ n¨ng giao hµng nhanh, ®óng thêi h¹n víi c¸c chøng chØ quèc tÕ vÒ c¸c mÆt qu¶n lý theo ISO 9.000, ISO 14.000, SA 8.000…lµ gi¶i ph¸p chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp lín, cã ®¼ng cÊp. §Æc biÖt ngµnh cÇn tËp trung khai th¸c vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra trong thêi gian ng¾n nhÊt. Hy väng víi nh÷ng chñ tr­¬ng cëi më cña §¶ng vµ Nhµ n­íc cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n, ngµnh dÖt may ViÖt Nam sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn, gãp phÇn vµo sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc vµ tõng b­íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Ch­¬ng III C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam Xu h­íng chuyÓn dÞch viÖc s¶n xuÊt hµng dÖt may trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi LÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may thÕ giíi còng chÝnh lµ lÞch sö chuyÓn dÞch cña c«ng nghiÖp dÖt may tõ khu vùc ph¸t triÓn sang khu vùc kÐm ph¸t triÓn h¬n do cã sù chuyÓn dÞch vÒ lîi thÕ so s¸nh. Tuy vËy, ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ ngµnh dÖt may kh«ng cßn tån t¹i ë c¸c n­íc ph¸t triÓn h¬n mµ thùc tÕ ngµnh nµy ®· tiÕn ®Õn giai ®o¹n cao h¬n. Sù chuyÓn dÞch lÇn thø nhÊt lµ vµo nh÷ng n¨m 1840 tõ n­íc Anh sang Ch©u ¢u sau khi ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®· gi÷ vai trß to lín kh«ng chØ lµ nguån lùc chÝnh cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc Anh mµ cßn c¶ cña c¸c khu vùc míi “khai ph¸” ë B¾c vµ Nam Mü. ChuyÓn dÞch lÇn thø hai lµ tõ Ch©u ¢u sang NhËt B¶n vµo nh÷ng n¨m 1950, trong thêi k× hËu chiÕn tranh thÕ giíi thø hai. Tõ nh÷ng n¨m 1960, khi chi phÝ s¶n xuÊt ë NhËt B¶n t¨ng cao vµ thiÕu nguån lao ®éng th× c«ng nghiÖp dÖt may l¹i ®­îc chuyÓn dÞch sang c¸c n­íc Nics nh­ Hång K«ng, §µi Loan, Hµn Quèc… Lóc nµy, khoa häc ph¸t triÓn ®· t¹o ra nh÷ng nguyªn liÖu míi nh­ c¸c lo¹i t¬ tæng hîp, t¬ nh©n t¹o cïng víi sù n©ng cao kü thuËt xö lý sîi ®· ®Èy ngµnh dÖt may lªn mét b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät c¶ vÒ chÊt vµ l­îng dï nguån gèc nguyªn liÖu cña ngµnh dÖt may tr­íc ®©y lµ b«ng vµ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp kh¸c nh­ ®ay, t¬, gai…Nh÷ng tiÕn bé kü thuËt trong ngµnh dÖt may kh«ng chØ t¹o ra nh÷ng nguyªn liÖu míi mµ cßn t¹o ra nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Ch¼ng h¹n nh­ ë NhËt B¶n, Ph¸p, Italia…tõ nh÷ng n¨m 1970 ®· sö dông nh÷ng d©y chuyÒn dÖt may khÐp kÝn víi môc ®Ých khai th¸c hÕt n¨ng suÊt cña thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Song trong nh÷ng n¨m cña thËp kû 80 - 90, nh÷ng ph¸t triÓn vÒ kü thuËt m¸y tÝnh trong ngµnh dÖt may ®· tù ®éng ho¸ ®­îc nhiÒu kh©u trong d©y chuyÒn dÖt vµ may lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. §· xuÊt hiÖn nhiÒu xÝ nghiÖp theo d¹ng m¹ng l­íi th«ng tin trong ®ã mçi m¸y mãc ®Òu ®­îc nèi vµo m¹ng ®iÒu khiÓn ®Ó nhËn vµ cung cÊp th«ng tin cho trung t©m ®iÒu khiÓn. Tuy nhiªn d¹ng xÝ nghiÖp nµy kh«ng nhiÒu vµ kh«ng ph¶i n­íc vµo còng ¸p dông ®­îc v× nã ®ßi hái mét m¹ng th«ng tin c«ng céng ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn cao vµ chi phÝ kh¸ lín. Tuy vËy, mÆc dï ®· ®­îc tù ®éng ho¸ nhiÒu nh­ng so víi nh÷ng ngµnh kh¸c, ngµnh dÖt may hiÖn vÉn lµ ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng. ViÖc sö dông nhiÒu lao ®éng trong ®iÒu kiÖn gi¸ lao ®éng cã xu h­íng ngµy cµng cao ®ang lµm cho vÞ trÝ ngµnh dÖt may trong c¬ cÊu s¶n xuÊt ë c¸c n­íc ph¸t triÓn suy gi¶m. ë c¸c n­íc nµy, khèi l­îng hµng dÖt may xuÊt khÈu gi¶m vµ khèi l­îng hµng dÖt may nhËp khÈu t¨ng nhanh. Nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, c¸c n­íc EU lµ c¸c c­êng quèc xuÊt khÈu hµng dÖt may. TÝnh chung tõ n¨m 1988 ®Õn n¨m 1989 sè c«ng nh©n trong ngµnh dÖt cña c¸c n­íc EU gi¶m tíi 220.000 ng­êi. Cô thÓ, Anh gi¶m 24,7%, Italia gi¶m 16%, Ph¸p 6,2%…§Æc biÖt trong hai n¨m 1992 vµ n¨m 1993 qu¸ tr×nh nµy diÔn ra cßn m¹nh mÏ h¬n. (Nguån: website ) Ngµnh dÖt ë c¸c n­íc EU c¶i tæ s©u s¾c, mét mÆt do thÕ hÖ thî giµ ®· rêi khái ngµnh, mÆt kh¸c nh÷ng nhµ ®Çu t­ thÝch ®Çu t­ vèn vµo c¸c ngµnh dÞch vô nhÑ nhµng h¬n nh­ du lÞch, mü nghÖ, bÊt ®éng s¶n…Ngoµi ra, do c¸c h·ng lín ®ang ®Èy m¹nh chuyªn m«n ho¸ víi viÖc mua l¹i hµng hãa cña c¸c n­íc ngoµi biªn giíi Ch©u ©u, nhÊt lµ tõ nh÷ng n¬i cã gi¸ nh©n c«ng rÎ ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ch¼ng h¹n nh­ h·ng QUELLE cña §øc cã tíi 2/3 sè l­îng hµng ®­îc s¶n xuÊt ngoµi Ch©u ¢u nh­ Hång K«ng, Trung Quèc, Phillipin, ViÖt Nam, Madagasca…PhÇn lín c¸c h·ng c«ng nghiÖp Ch©u ¢u ®Òu chuyÓn thµnh h·ng th­¬ng m¹i nh­ h·ng Z.zone cña Ph¸p cã 1/3 hµng mua tai c¸c n­íc §«ng Nam ¸, 1/3 hµng do c¸c xÝ nghiÖp vïng Trung §«ng cung cÊp cßn l¹i 1/3 lµ do c¸c xÝ nghiÖp gia c«ng cña Ph¸p cung cÊp. Cßn tËp ®oµn c«ng nghiÖp dÖt may shtailmanhai cña §øc ®· s¶n xuÊt 55% s¶n phÈm cña m×nh t¹i c¸c n­íc §«ng ¢u, 18% t¹i Ch©u ¸, chØ gi÷ l¹i 27% s¶n xuÊt t¹i §øc. HiÖn nay ngµnh dÖt may Ch©u ¢u ®ang diÔn ra qu¸ tr×nh tÝch tô t­ b¶n lín. NhiÒu h·ng nhá bÞ c¸c h·ng lín mua, tiÕp theo ®ã lµ sè c«ng nh©n trong ngµnh t¨ng nhanh. ë §øc tr­íc ®©y cã 500 xÝ nghiÖp vµ 320.000 chç lµm viÖc th× ®Õn ®Çu n¨m 1992 chØ cßn l¹i 137 xÝ nghiÖp t­ nh©n ho¸ víi 13.000 chç lµm viÖc. Nh­ vËy, ng­îc l¹i so víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, do møc tiÒn l­¬ng vµ gi¸ nh©n c«ng thÊp, ngµnh dÖt may ngµy cµng ®­îc ®Èy m¹nh ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ t¹o cho c¸c n­íc nµy mét ­u thÕ ®Æc biÖt trong c¹nh tr¹nh. §©y còng lµ lêi gi¶i ®¸p cho c©u hái t¹i sao hiÖn nay c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn gi÷ mét vai trß quan träng trong ngµnh dÖt may thÕ giíi. TiÕp theo ®ã, vµo nh÷ng n¨m 1980, Hµn Quèc, §µi Loan, Hång K«ng l©m vµo t×nh tr¹ng ®ång tiÒn lªn gi¸ cao, tiÒn c«ng lao ®éng t¨ng m¹nh. §iÒu nµy ®· ®em ®Õn mét qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch míi kh«ng chØ diÔn ra ë c¸c n­íc ph¸t triÓn mµ cßn b¾t ®Çu diÔn ra ë c¸c n­íc Nics, lµ nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn ®· v­¬n tíi nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän cã hµm l­îng kü thuËt cao, tèn Ýt lao ®éng, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn. ChÝnh v× tiÒn c«ng lao ®éng t¨ng m¹nh nªn søc c¹nh tranh trong s¶n xuÊt hµng dÖt may ë c¸c n­íc nµy gi¶m ®i râ rÖt. Trong lóc ®ã, c¸c n­íc ASEAN vµ khu vùc Nam ¸ còng b¾t ®Çu ®i lªn tõ c«ng nghiÖp nhÑ, l¹i cã nguån lao ®éng dåi dµo víi gi¸ nh©n c«ng thÊp nªn ®· t¹o ra mét xu h­íng chuyÓn dÞch míi ®èi víi ngµnh dÖt may; ®ã lµ s¶n xuÊt hµng dÖt may ®· dÇn ®­îc chuyÓn dÞch sang c¸c n­íc ASEAN vµ tõ c¸c n­íc nµy sang khu vùc Nam ¸. Nh­ vËy, vµo cuèi nh÷ng n¨m 1980, tÊt c¶ c¸c n­íc ASEAN ®Òu ®¹t møc cao vÒ xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may vµ vÞ trÝ cña c¸c n­íc nµy trong mËu dÞch thÕ giíi t¨ng ®¸ng kÓ so víi tr­íc ®©y. Xu h­íng chuyÓn dÞch nµy sÏ më ra triÓn väng to lín cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu ngµnh dÖt may nãi riªng vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. Nhu cÇu héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam Doanh nghiÖp ViÖt Nam tr­íc tiÕn tr×nh thùc hiÖn CEPT/ AFTA ViÖt Nam chÝnh thøc lµ thµnh viªn ASEAN vµo th¸ng 7 n¨m 1995, b¾t ®Çu thùc hiÖn CEPT tõ 1/1/1996 vµ sÏ hoµn thµnh AFTA vµo 1/1/2006. Nh­ vËy, ®Õn n¨m 2006, thuÕ xuÊt khÈu vµ thuÕ nhËp khÈu cña c¸c s¶n phÈm cña ViÖt Nam ®­îc trao ®æi trong néi bé ASEAN n»m trong danh môc c¾t gi¶m thuÕ chØ cßn 0 - 5%. Theo Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ th× ®Õn nay ViÖt Nam ®· hoµn thµnh tÊt viÖc x¸c ®Þnh danh môc c¸c mÆt hµng gi¶m thuÕ theo CEPT bao gåm: danh môc c¸c mÆt hµng ph¶i chÞu c¾t gi¶m thuÕ quan, danh môc hµng ®­îc lo¹i trõ t¹m thêi, danh môc c¸c hµng n«ng s¶n ch­a chÕ biÕn nh¹y c¶m vµ danh môc lo¹i trõ hoµn toµn. Song song víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c nhãm mÆt hµng cho tõng lo¹i danh môc gi¶m thuÕ nhËp khÈu, ViÖt Nam ®· vµ ®ang x©y dùng mét lÞch tr×nh cô thÓ cho c¸c mÆt hµng gi¶m thuÕ trong tõng n¨m tõ 1996 ®Õn n¨m 2006. LÞch tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu cho tõng mÆt hµng cô thÓ ®­îc x©y dùng theo h­íng gi¶m thuÕ nhanh cho c¸c mÆt hµng cã lîi thÕ c¹nh tranh m¹nh, c¸c ngµnh hµng kh¸c ®­îc c¾t gi¶m thuÕ theo lÞch tr×nh chËm h¬n. HiÖn t¹i, ngµnh dÖt may lµ ngµnh cã lîi thÕ c¹nh tranh vµ n»m trong lÞch tr×nh c¾t gi¶m thuÕ nhanh. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc còng ®­a ra ph­¬ng h­íng vµ c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ cho tõng ngµnh hµng, tõng mÆt hµng cô thÓ. Qu¸ tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan theo CEPT ®Ó tiÕn tíi hoµn thµnh mét khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN buéc c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam ph¶i chÞu t¸c ®éng tõ c¶ hai chiÒu. Mét lµ, ®­îc lîi do t¨ng ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong s¶n xuÊt kinh doanh, nhÊt lµ vÒ gi¸ c¶. Hai lµ, ph¶i chÞu søc Ðp c¹nh tranh ngµy cµng lín do viÖc c¾t bá tõng phÇn (tiÕn tíi xo¸ bá toµn bé) c¸c hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan trong khu vùc. Nh­ vËy, khi hµng rµo b¶o hé mËu dÞch xo¸ bá, c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¶i tæ toµn diÖn ®Ó c¹nh tranhvíi c¸c doanh nghiÖp cña c¸c n­íc cïng tham gia AFTA. §iÒu nµy, cã thÓ thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp do c¸c doanh nghiÖp ®ã ph¶i trë nªn n¨ng ®éng h¬n trong viÖc t×m kiÕm ®èi t¸c vµ thÞ tr­êng, gi¶m nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh vµ trong “cuéc chiÕn” nh÷ng doanh nghiÖp thùc sù cã n¨ng lùc, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ sÏ ®øng v÷ng. Tuy nhiªn do c¸c n­íc ASEAN cã c¬ cÊu xuÊt khÈu còng t­¬ng tù nh­ ViÖt Nam, ®Æc biÖt vÒ mÆt hµng dÖt may còng lµ thÕ m¹nh cña hä nªn cã thÓ lµm ®iªu ®øng vµ ph¸ s¶n hµng lo¹t doanh nghiÖp cña ta. MÆt kh¸c, do tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam so víi c¸c thµnh viªn kh¸c cña ASEAN cßn ®ang ë møc thÊp, tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong ngµnh mÆc dï ®· ®­îc liªn tôc ®Çu t­ nh­ng vÉn cßn ë møc yÕu kÐm, do ®ã nÕu kh«ng nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh h¹ ®ñ søc c¹nh tr¹nh vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng th× ViÖt Nam sÏ trë thµnh n¬i tiªu thô hµng ho¸ cña c¸c thµnh viªn kh¸c cña ASEAN. Trong khi ®ã, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam hiÖn cßn ®ang rÊt non trÎ vÒ kinh nghiÖm trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, thiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng nh­ tr×nh ®é qu¶n lý vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng do chóng ta míi chØ ®ang dõng ë møc gia c«ng, ch­a x©y dùng ®­îc nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu träng ®iÓm ë c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm, ch­a cã hÖ thèng th«ng tin vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ nªn kinh doanh khã thµnh c«ng vµ hay bÞ thua thiÖt. Bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc mµ doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn cßn ®ang ph¶i tõng b­íc kh¾c phôc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh héi nhËp AFTA, chóng ta còng cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc thùc hiÖn lÞch tr×nh gi¶m thuÕ. §©y lµ c¬ héi ®Ó ViÖt Nam thu hót vèn ®Çu t­ tõ c¸c n­íc cã c«ng nghÖ cao trong khu vùc; tiÕp thu c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o kü thuËt ë c¸c ngµnh cÇn nhiÒu lao ®éng mµ c¸c n­íc ®ã ®ang cÇn chuyÓn giao, cô thÓ lµ ngµnh dÖt may, tËn dông ­u thÕ vÒ lao ®éng rÎ vµ hµm l­îng chÊt x¸m cao ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang c¸c n­íc trong khu vùc. Nãi tãm l¹i, tham gia ASEAN, thùc hiÖn CEPT/AFTA, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi chóng ta ph¶i ®­¬ng ®Çu víi kh«ng Ýt thö th¸ch vµ khã kh¨n, tr× trÖ cña b¶n th©n m×nh, l­êng tr­íc nh÷ng bÊt lîi do AFTA mang l¹i ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u t¨ng ®­îc søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ dÞch vô. APEC - ®èi t¸c quan träng cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam §Õn tr­íc th¸ng 11/1998, DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ khu vùc Ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng (Asean-pacific Economic Cooperation-APEC) gåm 18 n­íc vµ vïng l·nh thæ. Ngµnh dÖt may trong khu vùc nµy chiÕm kho¶ng 70% s¶n l­îng thÕ giíi, riªng khu vùc Ch©u ¸ chiÕm 60%. T¹i c¸c n­íc Ch©u ¸, ngµnh nµy chiÕm tíi 30% lùc l­îng lao ®éng trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp khai kho¸ng vµ chÕ t¹o, chiÕm trung b×nh 10% ®èi víi c¸c nÒn kinh tÕ tham gia diÔn ®µn nµy. Nguyªn nh©n thóc ®Èy ngµnh nµy ph¸t triÓn lµ sù t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau thÓ hiÖn do sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c nÒn kinh tÕ trong khu vùc Ch©u ¸ lµ rÊt kh¸c nhau, ®­îc ph©n ®o¹n tõ c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn tíi c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn - c¸c yÕu tè nh­ s¶n xuÊt, lao ®éng, vèn vµ c«ng nghÖ còng rÊt kh¸c nhau trong ngµnh c«ng nghiÖp réng lín nµy. Ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh t­¬ng øng cña m×nh, c¸c nÒn kinh tÕ khu vùc Ch©u ¸ ®· t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, h×nh thµnh mèi quan hÖ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ mang l¹i sù ph¸t triÓn n¨ng ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may cña toµn khu vùc c¶ trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ quèc tÕ. §èi víi ViÖt Nam, nhiÒu thµnh viªn cña khèi nµy ®· trë nh÷ng ®èi t¸c mËu dÞch quan träng trong nhiÒu lÜnh vùc. Tû träng bu«n b¸n cña ViÖt Nam víi khu vùc nµy liªn tôc chiÕm gÇn 80% tæng kim ng¹ch bu«n b¸n víi toµn thÕ giíi. Cïng víi xu h­íng trªn, gÇn 65% s¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam ®· ®­îc xuÊt khÈu sang c¸c n­íc APEC víi uy tÝn vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng cao. N¨m 2001, thÞ phÇn hµng dÖt may cña ViÖt Nam t¹i mét sè n­íc thµnh viªn APEC lµ: NhËt B¶n 26,4%, §µi Loan 11%, Hµn Quèc 6%, Singapore 4,5%, Canada 1,5...Mü lµ thµnh viªn cña APEC víi GDP h¬n 10.000 tû USD, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu xÊp xØ 14% bu«n b¸n toµn cÇu, th­¬ng m¹i hµng ho¸ cña Mü mçi n¨m trªn 1200 tû USD, hiÖn nay vÉn lµ n­íc cã søc mua lín nhÊt thÕ giíi. N¨m 2002, Mü ®· nhËp khÈu h¬n 79 tû USD hµng may mÆc vµ gÇn 45 tû USD hµng dÖt. Tuy hµng dÖt may cña ta xuÊt khÈu vµo Mü míi cã 900 triÖu USD n¨m 2002, nh­ng ®©y lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam. Sau khi n­íc ta gia nhËp APEC vµ ký HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü th× quan hÖ hîp t¸c, bu«n b¸n vµ ®Çu t­ ch¾c sÏ cã b­íc ph¸t triÓn míi t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña mçi bªn. Tuy nhiªn, khã kh¨n, th¸ch thøc ®èi víi ngµnh dÖt may ViÖt Nam khi tham gia tiÕn tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan CEPT cña khu vùc mËu dÞch tù do AFTA, tham gia DiÔn ®µn hîp t¸c khu vùc ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng (APEC) vµ chuÈn bÞ gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) trong t­¬ng lai lµ kh«ng nhá. Thùc tÕ lµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cßn nhá bÐ, kÐm xa c¸c n­íc trong khu vùc vÒ quy m« c«ng suÊt, vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, n¨ng suÊt lao ®éng, vÒ møc tiªu dïng trong n­íc vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu, phÇn lín ®· sö dông trªn 25 n¨m, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt s¶n phÈm phï hîp yªu cÇu cña thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng trong n­íc cßn h¹n chÕ, tuy d©n sè ®«ng nh­ng thu nhËp thÊp, søc mua h¹n chÕ nhÊt lµ khu vùc n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu ®ang tõng b­íc ®­îc më réng nh­ng ch­a v÷ng ch¾c vµ thiÕu ®ång bé, nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu ®ang d­íi h×nh thøc gia c«ng nªn hiÖu qu¶ ch­a cao. §Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÖt may trªn thÞ tr­êng, Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch tû gi¸, qu¶n lý ngo¹i hèi vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî doanh nghiÖp nh­ tÝn dông ­u ®·i, b¶o l·nh…C¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh s¶n phÈm mòi nhän, ®Èy m¹nh viÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ (n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hiÖn cã), ®µo t¹o nh©n lùc vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn nh»m t¨ng c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm th× míi cã kh¶ n¨ng hîp t¸c, c¹nh tranh hiÖu qu¶: ph¶i cã ®ñ th«ng tin dù liÖu ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng vµ triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­ kh¶ thi, s¶n phÈm lµm ra ph¶i cã thÞ tr­êng tiªu thô, ph¶i thu håi ®­îc vèn vµ tr¶ ®­îc nî. H­íng ®Çu t­ cña ngµnh dÖt lµ ph¶i tËp trung ®Çu t­ chiÒu s©u, h×nh thµnh mét sè côm s¶n xuÊt dÖt, in nhuém hoµn tÊt cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng ®­îc v¶i cho may xuÊt khÈu; vÒ lÜnh vùc may mÆc, ph¶i tËp trung kh©u s¸ng t¹o mÉu mèt ®Ó lµm ra nh÷ng s¶n phÈm víi nh·n hiÖu cña m×nh, t¨ng tû träng hµng mua ®øt, b¸n ®o¹n. Nh÷ng s¶n phÈm ®· cã uy tÝn th× ph¶i ®Çu t­ theo h­íng chuyªn m«n ho¸, t¨ng thiÕt bÞ chuyªn dïng nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong héi nhËp. HiÖp ®Þnh dÖt may WTO - c¬ héi míi cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam Tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp niªn 60, c¸c s¶n phÈm th­¬ng m¹i cña nhµnh dÖt may ®· ®­îc gi¶i quyÕt t¹i GATT nh­ lµ mét tr­êng hîp ngo¹i lÖ vµ tuú thuéc vµo c¸c quy ®Þnh th­¬ng l­îng ®Æc biÖt, ®· thõa nhËn nh÷ng khã kh¨n cña ngµnh dÖt may ë c¸c n­íc ph¸t triÓn do sù c¹nh tranh cña c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu víi gi¸ thÊp. Tõ n¨m 1974, th­¬ng m¹i ngµnh dÖt vµ may mÆc phÇn lín ®· ®­îc ®iÒu chØnh th«ng qua HiÖp ®Þnh ®a sîi (Multifibre Arrangement - MFA). MFA cung cÊp c¬ së theo ®ã nhiÒu quèc gia c«ng nghiÖp, th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh song ph­¬ng hoÆc c¸c hµnh ®éng ®¬n ph­¬ng, thiÕt lËp c¸c h¹n ng¹ch nhËp khÈu ®èi víi hµng dÖt may tõ c¸c n­íc c¹nh tranh ®ang ph¸t triÓn. §©y lµ mét ngo¹i lÖ ®èi víi nh÷ng nguyªn t¾c cña GATT (MFN, National Treatment) vÒ viÖc ®èi xö b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ®èi t¸c v× h¹n ng¹ch chÝnh lµ viÖc x¸c ®Þnh sè l­îng mµ n­íc nhËp khÈu sÏ chÊp nhËn ®èi víi tõng n­íc xuÊt khÈu. ViÖc hoµ nhËp trë l¹i cña lÜnh vùc nµy vµo nguyªn t¾c cña WTO (GATT - 1994) ®· ®­îc ®µm ph¸n t¹i Vßng ®µm ph¸n uruguay vµ ®ang ®­îc thùc thi theo nhiÒu giai ®o¹n trong vßng 10 n¨m. C¸c h¹n chÕ cña MFA ®· ®­îc gi¶i quyÕt vµo 31/12/1994 vµ kÓ tõ n¨m 1995, HiÖp ®Þnh dÖt may cña WTO (the WTO’s agreement on Textile and Clothing - ATC) ®· thay thÕ MFA. Vµo n¨m 2005, lÜnh vùc dÖt may sÏ héi nhËp hoµn toµn víi c¸c quy t¾c cña GATT cô thÓ lµ sÏ kh«ng cßn h¹n ng¹ch vµ n­íc nhËp khÈu sÏ kh«ng cßn tiÕp tôc ®­îc ®èi sö ph©n biÖt gi÷a c¸c n­íc xuÊt khÈu. Khi ®ã HiÖp ®Þnh nµy sÏ kh«ng cßn tån t¹i n÷a: ®©y lµ HiÖp ®Þnh duy nhÊt cña WTO mµ tù nã ®· bao gåm nh÷ng nguyªn t¾c tù b·i bá chÝnh m×nh. Ch­¬ng tr×nh hoµ nhËp cña hµng dÖt may theo ATC Giai ®o¹n Thêi gian Tû lÖ s¶n phÈm ®­îc lo¹i bá h¹n ng¹ch Tèc ®é cÇn ph¶i lo¹i bá h¹n ng¹ch hµng n¨m 1 1/1/1995 tíi 31/12/1997 16% 6,96% 2 1/1/1998 tíi 31/12/2001 17% 8,7% 3 1/1/2002 tíi 31/12/2004 18% 11,05% 4 1/1/2005 49% Kh«ng cßn h¹n ng¹ch Nguån: WTO interactive * Ghi chó: Tû lÖ trªn ®­îc tÝnh theo tæng khèi l­îng hµng dÖt vµ may mÆc nhËp khÈu n¨m 1990 cña mçi n­íc tõ b¶n danh s¸ch hµng hãa ®Æc biÖt cña HiÖp ®Þnh. Tèc ®é hoµ nhËp ®­îc tÝnh trªn gi¶ ®Þnh tèc ®é cña n¨m 1994 lµ 6%. Mçi giai ®o¹n trong ba giai ®o¹n ®Çu, mçi n­íc nhËp khÈu cã quyÒn lùa chän bÊt cø s¶n phÈm vµo trong bèn lo¹i: sîi, v¶i, s¶n phÈm dÖt vµ quÇn ¸o ®Ó ®­a vµo danh s¸ch héi nhËp. Th«ng th­êng c¸c s¶n phÈm ®­îc chän lµ nh÷ng s¶n phÈm Ýt nh¹y c¶m. C¸c s¶n phÈm cßn l¹i kh«ng ®­îc ®Æt d­íi bÊt kú mét h¹n chÕ nµo, HiÖp ®Þnh cßn ®­a ra mét c«ng thøc gia t¨ng tèc ®é t¨ng tr­ëng h¹n ng¹ch ®èi víi c¸c s¶n phÈm cßn bÞ h¹n chÕ theo c¸c tho¶ thuËn song ph­¬ng tr­íc ®©y cña MFA. Do vËy, trong giai ®o¹n 1 (1995 - 1997), ®èi víi mçi h¹n chÕ cña HiÖp ®Þnh MFA song ph­¬ng cã hiÖu lùc n¨m 1994, tû lÖ gia nhËp hµng n¨m ph¶i kh«ng ®­îc d­íi 16%, lµ møc cao h¬n so víi møc t¨ng tr­ëng ®­îc thiÕt lËp cho h¹n chÕ MFA tr­íc ®ã. §èi víi giai ®o¹n 2 (1998 - 2001), tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m ph¶i lµ 25%, cao h¬n møc t¨ng tr­ëng cña giai ®o¹n 1. §èi víi giai ®o¹n 3 (2002 - 2004), tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m ph¶i lµ 26%, cao h¬n møc t¨ng tr­ëng cña giai ®o¹n 2. C¸c h¹n chÕ kh«ng ph¶i cña MFA ®­îc duy tr× ®èi víi bÊt cø thµnh viªn nµo cña WTO vµ kh«ng ®­îc ®iÒu chÝnh theo GATT, ph¶i ®­îc ®­a vµo ®Ó phï hîp GATT trong n¨m 1996 hoÆc bÞ lo¹i bá luü tiÕn trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh nh­ng kh«ng v­ît qu¸ thêi h¹n cña HiÖp ®Þnh, tøc lµ vµo n¨m 2005. ViÖc gia nhËp WTO cña ViÖt Nam t¹o ra c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi nÒn c«ng nghiÖp trong n­íc vµ c¶ víi c¸c thµnh viªn cña WTO. Mét trong nh÷ng th¸ch thøc ®ã lµ ViÖt Nam hiÖn t¹i cã mét ®Æc ®iÓm kinh tÕ, chÝnh trÞ hÕt søc ®Æc thï, mµ ®Æc tr­ng cña nã lµ sù kÕt hîp cña nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi vµ lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn cã thu nhËp thÊp. C¸c ®Æc tr­ng ®ã lµm ph¸t sinh mét vµi vÊn ®Ò vÒ viÖc ViÖt Nam nép ®¬n xin gia nhËp WTO, chÝnh lµ sù “®æi míi” vµ c¸c c¶i c¸ch vÒ thÞ tr­êng, vÒ c¸c kiÓm so¸t nhËp khÈu vµ th©m nhËp thÞ tr­êng, trî cÊp xuÊt khÈu vµ vai trß cña ChÝnh Phñ, tù do ho¸ dÞch vô vµ c¸c h¹n chÕ ®Çu t­, ®èi xö ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh. Tuy vËy, mét khi ViÖt Nam ®­îc gia nhËp WTO th× sÏ cã c¬ héi míi më ra cho ViÖt Nam nãi chung vµ ngµnh dÖt may ViÖt Nam nh÷ng lîi thÕ míi. Do lo¹i bá MFA, s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng dÖt may ë hÇu hÕt c¸c n­íc xuÊt khÈu ®Òu t¨ng. XuÊt khÈu tõ c¸c n­íc bÞ h¹n chÕ theo MFA tíi c¸c n­íc ¸p ®Æt h¹n ng¹ch sÏ t¨ng 26% ®èi víi hµng may mÆc vµ 10% ®èi víi hµng dÖt. S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng may ë c¸c n­íc xuÊt khÈu lín cã thÓ bÞ thu hÑp do gi¶m kh¶ n¨ng c¹ch tranh v× gi¸ lao ®éng cao t­¬ng ®èi so víi vèn ®Çu t­. Tuy nhiªn, c¸c n­íc nµy sÏ ®­îc bï l¹i b»ng t¨ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng dÖt nhê nhu cÇu hµng dÖt lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp may t¨ng lªn ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. VÒ l©u dµi, viÖc lo¹i bá MFA mang l¹i nhiÒu lîi Ých h¬n cho c¸c nhµ xuÊt khÈu míi (c¸c n­íc xuÊt khÈu ë Nam ¸, ASEAN vµ Trung Quèc) lµ c¸c n­íc ch­a ph¶i chÞu h¹n chÕ MFA. Nh­ vËy, víi lîi thÕ so s¸nh vµ c¸c chÝnh s¸ch phï hîp ph¸t huy ®­îc c¸c lîi thÕ ®ã, ngµnh dÖt may ViÖt Nam sÏ cã tiÒm n¨ng lín ®Ó t¨ng c­êng xuÊt khÈu h¬n so víi c¸c n­íc xuÊt khÈu l©u ®êi mµ lîi thÕ c¹nh tranh ®ang ngµy cµng bÞ xãi mßn. Bªn c¹nh ®ã, nhu cÇu vÒ hµng sîi b«ng ®ang t¨ng lªn ë c¸c n­íc ph¸t triÓn sö dông nhiÒu lao ®éng vµ xuÊt khÈu nhiÒu s¶n phÈm nguyªn liÖu b«ng tr­íc kia bÞ h¹n chÕ nghiªm ngÆt sÏ cã c¬ héi h¬n ®Ó xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng nµy vµ t¨ng thÞ phÇn. T¨ng tr­ëng xuÊt khÈu sÏ lµm t¨ng tr­ëng GDP, ®Æc biÖt ë c¸c n­íc mµ ngµnh dÖt may gi÷ vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ nh­ ViÖt Nam. Nh­ vËy, víi viÖc tham gia vµo qu¸ tr×nh hoµ nhËp, ngµnh dÖt may ViÖt Nam sÏ ®­îc n©ng cao n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. §Þnh h­íng, môc tiªu ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ®Õn n¨m 2010 Ngµy 23.4.2001 Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· phª duyÖt chiÕn l­îc ph¸t triÓn hµng dÖt may ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 víi c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch cëi më cho ngµnh dÖt may ph¸t triÓn. Theo ®ã, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a ph¸t triÓn ngµnh nµy trë thµnh mét trong nh÷ng träng ®iÓm c«ng nghiÖp mòi nhän vÒ xuÊt khÈu. C¸c môc tiªu kh¸c lµ: tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao trong n­íc, t¹o nhiÒu viÖc lµm cho x· héi, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, héi nhËp v÷ng ch¾c kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. ChØ tiªu ph¸t triÓn ngµnh dÖt may lµ ®­a kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 4,5 tû USD vµo n¨m 2005, 8 - 9 tû USD vµo n¨m 2010; thu hót 2,5 - 3 triÖu vµ 4 - 4,5 triÖu lao ®éng vµo c¸c n¨m t­¬ng øng. §Ó t¨ng tèc thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn, ngµnh dÖt may tËp trung ®æi míi nhanh hÖ thèng qu¶n lý, d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ tay nghÒ ng­êi lao ®éng, gi¶i quyÕt nh÷ng mÆt yÕu kÐm vÒ ®Çu t­, thÞ tr­êng, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Tõng doanh nghiÖp thµnh viªn sÏ x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­, huy ®éng c¸c nguån vèn, chó träng thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Bé th­¬ng m¹i ®ang phèi víi Bé C«ng nghiÖp, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ rµ so¸t l¹i c¬ chÕ ®iÒu hµnh h¹n ng¹ch xuÊt khÈu ®i EU ®Ó cã sù ®iÒu chØnh phï hîp, t¨ng n¨ng lùc sö dông h¹n ng¹ch. Ngoµi ra, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t­ 1.500 tØ ®ång cho viÖc ph¸t triªn vµ quy ho¹ch vïng nguyªn liÖu. PhÊn ®Êu tõ nay ®Õn n¨m 2010 c¶ n­íc sÏ cã kho¶ng 140.000 - 150.000 ha b«ng nguyªn liÖu, n¨ng suÊt vµ s¶n l­îng sÏ ®¸p øng ®­îc 70 - 80% nhu cÇu vÒ nguyªn liÖu b«ng cho ngµnh dÖt may. C¸c chØ tiªu ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 ChØ tiªu §¬n vÞ §Õn 2005 §Õn 2010 1. S¶n xuÊt: -B«ng x¬ -X¬ sîi tæng hîp -Sîi c¸c lo¹i -V¶i lôa thµnh phÈm -DÖt kim -May mÆc 2. Kim ng¹ch xuÊt khÈu 3. Sö dông lao ®éng 4. Tû lÖ gi¸ trÞ sö dông nguyªn phô liÖu néi ®Þa trªn s¶n phÈm may xuÊt khÈu 5.Nhu cÇu vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn Vèn ®Çu t­ më réng Vèn ®Çu t­ chiÒu s©u Trong ®ã VINATEX 6. Vèn ®Èu t­ ph¸t triÓn trång b«ng TÊn TÊn TÊn TriÖu m2 TriÖu SP TriÖu SP TriÖu USD TriÖu ng­êi % TØ ®ång TØ ®ång TØ ®ång TØ ®ång TØ ®ång 30.000 60.000 150.000 800 300 780 4.000-5.000 2,5-3 >50 35.000 23.200 11.800 12.500 80.000 120.000 300.000 1.400 500 1.500 8.000-9.000 4-4,5 >75 30.000 20. 000 10.000 9.500 1.500 Nguån : VINATEX II. C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc kh¼ng ®Þnh t¹i nghÞ quyÕt 07-NQ/TW cña bé chÝnh trÞ. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp, n­íc ta ®ang më réng quan hÖ th­¬ng m¹i víi 170 n­íc, tham gia vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc nh­: ASEAN, APEC, ASEM, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp tõ h¬n 70 n­íc, n©ng cao mét b­íc vÞ thÕ cña ta trªn chÝnh tr­êng vµ trªn tr­êng quèc tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may trë thµnh mét ngµnh xuÊt khÈu chñ lùc lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng hµng ®Çu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam trªn con ®­êng héi nhËp quèc tÕ. Vµ ®Ó t¨ng c­êng xuÊt khÈu hµng dÖt may mét c¸ch v÷ng ch¾c cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p cã tÝnh chiÕn l­îc vµ ®ét ph¸ sau: Nhãm gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm ¦u thÕ cña s¶n phÈm may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam lµ chÊt l­îng cao vµ giao hµng ®óng thêi h¹n. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, nhÊt lµ sau n¨m 2005, khi h¹n ng¹ch vµ c¸c hµng rµo phi thuÕ quan kh¸c ®­îc b·i bá, thÞ phÇn cña mçi n­íc xuÊt khÈu hµng dÖt may phô thuéc phÇn lín vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. - C¶i thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm: §èi víi hµng may mÆc, c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh phi gi¸ c¶, tr­íc hÕt lµ c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng hµng ho¸, trong rÊt nhiÒu tr­êng hîp trë thµnh yÕu tè quyÕt ®Þnh trong c¹nh tranh. Ch¼ng h¹n c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam nh­ EU, NhËt B¶n…vµ triÓn väng lµ thÞ tr­êng Mü ®Òu lµ nh÷ng thÞ tr­êng rÊt khã tÝnh, ®ßi hái cao vÒ chÊt l­îng. Ng­êi tiªu dïng ë c¸c thÞ tr­êng nµy cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao, nªn yÕu tè chÊt l­îng vµ nh·n m¸c s¶n phÈm ®­îc chó ý h¬n lµ gi¸ c¶. Nh­ vËy, yÕu tè chÊt l­îng lµ yÕu tè sèng cßn ®èi víi ngµnh dÖt may ViÖt Nam, do vËy cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: KiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu, t¹o b¹n hµng cung cÊp nguyªn phô liÖu æn ®Þnh, ®óng h¹n, b¶o qu¶n tèt nguyªn phô liÖu, tr¸nh xuèng phÈm cÊp. CÇn chó ý r»ng nguyªn liÖu sîi v¶i lµ nh÷ng hµng ho¸ hót Èm m¹nh dÔ h­ háng. Tu©n thñ nghiªm ngÆt yªu cÇu cña bªn ®Æt hµng vÒ nguyªn phô liÖu, c«ng nghÖ, quy tr×nh s¶n xuÊt theo ®óng mÉu hµng vµ tµi liÖu kü thuËt do bªn ®Æt hµng cung cÊp vÒ m· hµng, quy c¸ch kü thuËt, nh·n m¸c, ®ãng gãi bao b×…Tu©n thñ ®óng quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng tr­íc khi xuÊt khÈu. §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n kÜ thuËt lµnh nghÒ, cã chuyªn m«n ®¶m b¶o n©ng cao n¨ng suÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mÆt hµng dÖt may ViÖt Nam. - Chó ý nghiªn cøu ph¸t triÓn mÉu mèt: Khi tham gia vµo thÞ tr­êng dÖt may thÕ giíi, c¸c nhµ doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¹nh tranh. ThÞ tr­êng dÖt may thÕ giíi lµ thÞ tr­êng c¹nh tranh m¹nh gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt víi nhau. Trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®ã, gi¸ trÞ thÈm mü cña s¶n phÈm ®­îc coi träng do t¸c ®éng cña mèt thêi trang, hay nãi c¸c kh¸c lµ mÉu mèt thêi trang t¹o nªn søc c¹nh tranh m¹nh mÏ cho s¶n phÈm dÖt may. §èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may xuÊt khÈu n­íc ta, ®Ó chuyÓn sang ph­¬ng thøc mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm th× viÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn mÉu mèt lµ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Nã gióp cho c¸c doanh nghiÖp cña ta ph¸t triÓn theo h­íng tù chñ, kh«ng phô thuéc vµo kh¸ch ®Æt hµng n­íc ngoµi, nhê ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ ph­¬ng thøc kinh doanh, thÞ tr­êng kinh doanh. §Ó viÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn mÉu mèt thùc sù trë thµnh vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng dÖt may cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: CÇn chó träng quan t©m ®Æc biÖt vµ tæ chøc x©y dùng hÖ thèng trung t©m nghiªn cøu mÉu mèt cã quy m« lín. Bªn c¹nh ®ã cÇn h×nh thµnh mét hÖ thèng c¸c c¬ së nghiªn cøu mÉu mèt trong tõng doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ v­¬n kÞp c¸c n­íc trong khu vùc. X©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt còng nh­ trang thiÕt bÞ hÖ thèng m¸y mãc hiÖn ®¹i, ®ång bé cho c¸c c¬ së nghiªn cøu s¸ng t¸c mÉu mèt mét c¸ch hÖ thèng vµ cung øng kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o cho sù tiÕp cËn nhanh nhÊt cña ng­êi s¸ng t¸c víi thÕ giíi thêi trang, mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Ch¨m lo, båi d­ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé khoa häc cã tr×nh ®é chuyªn m«n, chuyªn lµm c«ng t¸c nghiªn cøu, s¸ng t¸c mÉu mèt nh­ c¸c kü s­ thiÕt kÕ may mÆc, ho¹ sü ®å ho¹ còng nh­ c¸c chuyªn gia trong c«ng t¸c nghiªn cøu, giíi thiÖu mÉu mèt. §Ó c«ng t¸c nghiªn cøu mÉu mèt cã thÓ triÓn khai ®­îc tèt, kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ph¶i dµnh mét phÇn cho chi phÝ nghiªn cøu s¸ng t¸c, thiÕt kÕ, chÕ thö mÉu mèt míi mét c¸ch thÝch ®¸ng. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p cÇn th¸o gì ®Ó giµnh l¹i c¸c hîp ®ång ®· bÞ mÊt lµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may ph¶i t×m c¸ch gi¶m chi phÝ ®Çu vµo vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¨ng dÇn tû träng xuÊt FOB, tiÕn tíi xuÊt khÈu CIF*, gi¶m tû träng gia c«ng vµ xuÊt khÈu qua n­íc thø ba XuÊt khÈu trùc tiÕp lµ biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu. §Ó n©ng cao tû träng xuÊt khÈu trùc tiÕp cÇn: - §¶m b¶o cung cÊp nguyªn liÖu: C¸c doanh nghiÖp dÖt cÇn cè g¾ng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ngµnh dÖt ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ngµnh may, t¹o ra mèi quan hÖ qua l¹i mËt thiÕt gi÷a dÖt vµ may. Cã thÓ thµnh lËp bé phËn chuyªn tr¸ch n¾m nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp may ®Ó cã h­íng ®Çu t­ vµ tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý. Ngay tõ b©y giê, ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nh·n m«i tr­êng cho s¶n phÈm dÖt. ThÞ tr­êng EU hiÖn ®· cã quy ®Þnh vÒ cÊm nhËp khÈu s¶n phÈm dÖt cã thuèc nhuém AJO vµ c¸c thÞ tr­êng kh¸c nh­ NhËt, Mü, New Zealand, Canada…vµ c¸c thÞ tr­êng kh¸c còng sÏ ¸p dông quy ®Þnh nµy. ChØ cã c¸c s¶n phÈm dÖt theo tiªu chuÈn ISO 9000 vµ ISO 14000 míi cã thÓ xuÊt khÈu vµ lµm nguyªn liÖu cho may xuÊt khÈu. KÕt hîp ph¸t triÓn s¶n xuÊt phô liÖu trong n­íc víi viÖc tranh thñ ®µm ph¸n ®Ó giµnh quyÒn chñ ®éng chän nhµ cung cÊp phô liÖu cho s¶n phÈm may. ¦íc tÝnh, phô liÖu chiÕm 10 - 15% gi¸ thµnh, cã khi ®Õn 25% gi¸ thµnh s¶n phÈm may nªn chñ ®éng vµ h¹ chi phÝ vÒ phô liÖu cã thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ ®¸ng kÓ trong viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm may. - T¹o lËp tªn tuæi vµ kh¼ng ®Þnh uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ: §Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp, s¶n phÈm ViÖt Nam ph¶i ®­îc kinh doanh b»ng nh·n hiÖu cña chÝnh m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Muèn vËy: CÇn tËp trung ®Çu t­ cho c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong kh©u thiÕt kÕ mÉu m· v¶i còng nh­ s¶n phÈm may. Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ®¨ng kÝ nh·n m¸c hµng ho¸. Tr­íc m¾t, cã kÕ ho¹ch hîp t¸c víi ViÖn mèt, hoÆc thuª chuyªn gia thiÕt kÕ mèt cña n­íc ngoµi ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ thiÕu nguån tµi chÝnh vµ nh©n lùc trong kh©u mÉu m·, ph¸t triÓn s¶n phÈm míi th«ng qua viÖc trao ®æi b¶n quyÒn gi÷a c¸c c«ng ty vµ tranh thñ sù hç trî cña c¸c nhµ nhËp khÈu còng nh­ ®¹i diÖn cña c¸c m¹ng l­íi ph©n phèi t¹i n­íc nhËp khÈu. Khi ch­a cã tªn tuæi trªn thÞ tr­êng thÕ giíi th× c¸ch tèt nhÊt ®Ó x©m nhËp vµo thÞ tr­êng trong giai ®o¹n ®Çu lµ mua s¸ng chÕ, nh·n hiÖu cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi ®Ó lµm c¸c s¶n phÈm cña hä víi gi¸ rÎ h¬n, qua ®ã th©m nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng s¶n phÈm “s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam”, ®ång thêi häc tËp kinh nghiÖm, tiÕp thu c«ng nghÖ ®Ó tiÕn tíi tù thiÕt kÕ mÉu m·. - Chó träng c«ng t¸c ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸: ë nhiÒu n­íc, ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc. HiÖn nay ViÖt Nam chñ yÕu xuÊt khÈu qua c¸c n­íc trung gian hoÆc gia c«ng cho c¸c n­íc kh¸c. §Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp, s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam cÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng nh·n hiÖu cña m×nh. Tuy nhiªn, ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ ph¶i chÞu chi phÝ cã khi lªn tíi hµng ngµn USD. V× vËy, ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, doanh nghiÖp cã thÓ kÕt hîp víi nhau ®Ó ®¨ng kÝ mét nh·n hiÖu xuÊt khÈu chung cho tõng lo¹i s¶n phÈm. - X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu: §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu, gi÷ uy tÝn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, mét hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng b¾t buéc lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu §µi Loan - b»ng c¸ch ph©n c¸c doanh nghiÖp theo nhãm ph¶i kiÓm tra ®ét xuÊt (nhãm A), kiÓm tra ®Þnh kú (nhãm B) vµ kiÓm tra b¾t buéc (nhãm C), cã sù ®iÒu chØnh gi÷a c¸c nhãm theo kÕt qu¶ kiÓm tra thùc tÕ tõng giai ®o¹n cã thÓ lµ mét kinh nghiÖm tèt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. §Ó cho s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam chiÕm lÜnh vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi (nhÊt lµ theo ph­¬ng thøc FOB) g¾n liÒn víi c¸c biÓu t­îng cã uy tÝn, chÊt l­îng cao cña nh·n hiÖu ViÖt Nam th× viÖc phæ cËp ISO 9000 ph¶i trë thµnh yªu cÇu bøc xóc hiÖn nay. - N©ng cao hiÖu qu¶ gia c«ng xuÊt khÈu, tõng b­íc t¹o tiÒn ®Ò ®Ó chuyÓn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp: CÇn kh¼ng ®Þnh r»ng, trong vµi n¨m tíi, ViÖt Nam vÉn gia c«ng hµng may xuÊt khÈu lµ chñ yÕu, mét mÆt xuÊt ph¸t tõ xu h­íng chuyÓn dÞch s¶n xuÊt tÊt yÕu cña ngµnh dÖt may thÕ giíi, mÆt kh¸c do ngµnh dÖt may ViÖt Nam ch­a ®ñ “néi lùc” ®Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, gia c«ng lµ b­íc ®i quan träng ®Ó t¹o lËp uy tÝn cña s¶n phÈm ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng nh÷ng ­u thÕ riªng biÖt nh­ gi¸ rÎ, chÊt l­îng tèt, giao hµng ®óng h¹n…§ång thêi th«ng qua gia c«ng xuÊt khÈu ®Ó häc hái kinh nghiÖm, tiÕp thu c«ng nghÖ cña c¸c n­íc kh¸c vµ tÝch luü ®æi míi trang thiÕt bÞ, t¹o c¬ së vËt chÊt ®Ó chuyÓn dÇn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp. Pháng vÊn «ng TrÇn Bang - Phã Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ HiÖp héi dÖt may ViÖt Nam: “C¸c doanh nghiÖp ph¶i chung søc, chung lßng ®Ó t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh víi c¸c n­íc trong khu vùc, t¹o ®iÒu kiÖn ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng ®Ó cã ®¬n gi¸ gia c«ng. MÆt kh¸c, tõng doanh nghiÖp ph¶i xÐt l¹i m×nh vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, ®Çu t­ nghiªn cøu mÉu m· vµ chuÈn bÞ cho sù xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó khi cã ®­îc nh÷ng ®¬n hµng tèt x©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi. ViÖc bÞ mÊt hîp ®ång dÖt may lµ mét bµi häc kinh nghiÖm lín cho c¸c doanh nghiÖp cña ta, kh«ng chØ cã ngµnh dÖt may, mµ c¶ ®èi víi mét sè ngµnh kh¸c nh­ da giµy. Më réng thÞ tr­êng néi ®Þa VÒ l©u dµi, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ, mÉu m·, gi¶m gi¸ thµnh vµ t×m kiÕm thÞ tr­êng míi. Cßn tr­íc m¾t, gi¶i ph¸p tèt nhÊt lµ më réng tiªu thô s¶n phÈm ë thÞ tr­êng néi ®Þa, n¬i cã tiÒm n¨ng rÊt lín nh­ng vÉn cßn bÞ hµng cña n­íc kh¸c lÉn ¸t thÞ phÇn. Pháng vÊn «ng Hoµng H÷u Ch­¬ng - Gi¸m ®èc c«ng ty s¶n xuÊt vµ dÞch vô xuÊt khÈu NguyÔn Hoµng: “Chóng t«i nghÜ r»ng thÞ tr­êng nµo n»m s¸t chóng t«i th× cã thÓ theo dâi biÕn ®éng cña nã cËp nhÊt nhÊt, sÏ t¹o cho chóng t«i chñ ®éng h¬n. ViÖc kinh doanh ë thÞ tr­êng néi ®Þa theo t«i ®ã lµ ®iÒu c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn hÕt søc quan t©m.” §Èy m¹nh viÖc më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu HiÖn nay, hµng dÖt may n­íc ta gia c«ng cho n­íc ngoµi vèn cßn chiÕm tû träng cao, rÊt Ýt doanh nghiÖp xuÊt khÈu s¶n phÈm may mÆc b»ng chÝnh th­¬ng hiÖu cña m×nh. V× vËy, ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr­êng míi ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü, cñng cè thÞ tr­êng truyÒn thèng, EU, NhËt, c¸c n­íc c«ng nghiÖp SNG vµ §«ng ¢u, t¨ng nhanh xuÊt khÈu trùc tiÕp b»ng th­¬ng hiÖu cña m×nh , ngµnh dÖt may cÇn x©y dùng cho ®­îc chiÕn l­îc ®ång bé tõ kh©u c¶i tiÕn s¶n phÈm may mÆc, t¨ng c­êng chñng lo¹i mÆt hµng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m tèi ®a c¸c møc chi phÝ bÊt hîp lÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó c¹nh tr¹nh. T¹i thÞ tr­êng EU, ViÖt Nam vÉn tiÕp tôc ®µm ph¸n ®Ó bá h¹n ng¹ch. Bªn c¹nh ®ã c¸c doanh nghiÖp sÏ më réng sang thÞ tr­êng Ch©u Phi, Trung CËn §«ng. HiÖn nay mét sè doanh nghiÖp t­ nh©n ®· xuÊt khÈu theo ®­êng tiÓu ng¹ch sang khu vùc nµy kh¸ thµnh c«ng. §Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam kh«ng nªn ®Çu t­ qu¸ nhiÒu vµo thÞ tr­êng Mü ®Ó råi l·ng quªn ®i c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng EU, NhËt B¶n sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt thÞ tr­êng. ViÖc ®¨ng ký ho¹t ®éng theo c¸c tiªu chuÈn cña hÖ thèng ISO 9000 ®· vµ ®ang trë thµnh ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho viÖc th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Chøng nhËn phï hîp ISO 9000 cã thÓ coi lµ chøng minh th­ chÊt l­îng, t¹o ra hÖ thèng mua b¸n tin cËy gi÷a doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. C¸c doanh nghiÖp dÖt may xuÊt khÈu n­íc ta muèn hoµ nhËp vµ lµm ¨n víi c¸c n­íc nhÊt lµ Mü vµ EU th× chøng nhËn ISO lµ b»ng chøng chÊt l­îng ®¸ng tin cËy. ISO 9000 thùc sù lµ c«ng cô h÷u hiÖu trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng. ViÖc lµm ®óng c¸c ®ßi hái cña ISO 9000 sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ nã còng chÝnh lµ sù ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng cho s¶n phÈm. Khai th¸c lîi thÕ cña viÖc tham gia Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c c«ng nghÖ ASEAN (ASEAN Industrial Cooperation Scheme - AICO) nh»m thu hót c«ng nghÖ cao cña c¸c n­íc ASEAN, hîp t¸c trong ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ khai th¸c lîi thÕ vÒ thuÕ suÊt thuÕ quan ­u ®·i b»ng møc thuÕ suÊt CEPT cña s¶n phÈm t¹i thêi ®iÓm 2006 theo quy ®Þnh cña AICO còng nh­ c¸c ­u ®·i phi thuÕ quan kh¸c. §Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh triÓn khai AICO, c¸c tæ chøc, c¸c c¬ quan chøc n¨ng: Bé th­¬ng m¹i, Bé c«ng nghiÖp, Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam…cÇn tæ chøc tuyªn truyÒn réng r·i cho c¸c doanh nghiÖp vÒ AICO còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c hoÆc hç trî c¸c doanh nghiÖp dÖt may nh­ t×m ®èi t¸c ë c¸c n­íc ASEAN kh¸c hoÆc khuyÕn khÝch t¨ng hµm l­îng néi ®Þa cña s¶n phÈm, t¨ng tû lÖ s¶n phÈm xuÊt khÈu…®Ó ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn tham gia AICO. Chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng qua c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn xuÊt khÈu nh­: internet, triÓn l·m, ViÖt kiÒu, héi chî, hîp t¸c liªn kÕt më v¨n phßng ®¹i diÖn th­¬ng m¹i t¹i Mü, EU, Nga, NhËt…Theo c¸c chuyªn gia th­¬ng m¹i, nÕu c¸c doanh nghiÖp dÖt may trong n­íc kÕt hîp chÆt chÏ h¬n víi c¸c c¬ quan qu¶n lý ngµnh vµ c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, th× thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña n­íc ta cã thÓ sÏ réng h¬n gÊp nhiÒu lÇn so víi hiÖn nay. Mét sè gi¶i ph¸p vÒ ®æi míi nh÷ng quy ®Þnh hiÖn nay liªn quan ®Õn ngµnh dÖt may ChÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn Quan ®iÓm chung lµ ®Çu t­ ph¶i ®­îc tÝnh to¸n trªn ph¹m vÞ toµn ngµnh, tËp trung cho ngµnh dÖt vµ s¶n xuÊt phô liÖu may mÆc, ®Çu t­ chän läc theo mÆt hµng cã thÕ m¹nh nh»m t¹o kh¶ n¨ng liªn kÕt, hîp t¸c vµ khai th¸c tèt h¬n n¨ng lùc thiÕt bÞ. Ngµnh dÖt ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín, cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc nµy, ®Æc biÖt lµ kh©u nhuém vµ kh©u hoµn tÊt. ¦u tiªn c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ 100% vèn n­íc ngoµi trong ngµnh dÖt. KhuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc vµ s¶n phÈm s¶n xuÊt sang thÞ tr­êng phi h¹n ng¹ch. KÕt hîp hµi hoµ gi÷a nhËp khÈu thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ qua sö dông, võa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n phÈm võa c©n ®èi ®­îc vèn ®Çu t­ cho trang thiÕt bÞ vµ ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ cña s¶n phÈm xuÊt khÈu trªn c¬ së tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nhµ n­íc ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn 10 côm c«ng nghiÖp dÖt may theo tõng vïng lµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn míi cã tÝnh hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi cao. Mçi côm c«ng nghiÖp x©y dùng trong c¸c khu c«ng nghiÖp quy ho¹ch tËp trung sÏ cã ­u ®iÓm lµ tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­ cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, t¨ng c­êng hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp, kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng ®Çu t­ ph©n t¸n hiÖu qu¶ thÊp. Tuy nhiªn, viÖc ®Çu t­ c¸c côm c«ng nghiÖp cÇn tÝnh ®Õn yÕu tè liªn hoµn ®Ó khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng vµ chuyªn m«n cña néi bé ngµnh, ®ång thêi ph¶i ­u tiªn ®Çu t­ vµo c«ng ®o¹n dÖt nhuém ®Ó t¨ng nhanh vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, chÊt l­îng v¶i ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu may xuÊt khÈu. ChÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu ChiÕn l­îc nµy võa ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt, ®ång thêi ®ång ý ®Çu t­ 1.500 tû ®ång cho viÖc ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu. §Çu t­ ph¸t triÓn c©y b«ng vµ c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt x¬ nh©n t¹o nh»m tù tóc phÇn lín nguyªn phô liÖu cho dÖt vµ may, t¨ng søc c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm dÖt, may. Môc tiªu dù kiÕn, ph¸t triÓn c©y b«ng ®Õn n¨m 2010 so víi n¨m 2000, diÖn tÝch t¨ng h¬n 7 lÇn, n¨ng suÊt t¨ng h¬n 60% vµ s¶n l­îng t¨ng h¬n 13 lÇn. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu lµm chñ hoµn toµn nguyªn liÖu cho ngµnh dÖt may, cÇn sím quy ho¹ch tæng thÓ vïng b«ng, ®­a b«ng vµo c¬ cÊu c©y trång n«ng nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy viÖc ph¸t triÓn b«ng ë mét sè ®Þa ph­¬ng ®em l¹i thu nhËp cao vµ æn ®Þnh cho bµ con n«ng d©n. N­íc ta cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triªn c©y b«ng. ChÊt l­îng b«ng x¬ ngµy cµng cao do chÕ biÕn ®· ®­îc hiÖn ®¹i ho¸. NhiÒu gièng b«ng lai t­¬ng ®­¬ng b«ng nhËp khÈu. C«ng ty b«ng ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh ®­îc c¸c biÖn ph¸p kü thuËt cho tõng vïng, b«ng cã thÓ trång c¶ mïa m­a (vô mïa) vµ mïa kh« (vô ®«ng xu©n trªn ®Êt c¸t, ®Êt phï sa, trªn nói, ven nói ®Êt trång mµu…) do ®ã viÖc ®­a c©y b«ng vµo c¬ cÊu c©y trång n«ng nghiÖp lµ hoµn toµn cã thÓ. KhuyÕn khÝch ®Çu t­ cho s¶n xuÊt phô liÖu gi¶m bít phô thuéc cña ngµnh may vµo nguån nguyªn phô liÖu nhËp ngo¹i. §ång thêi x©y dùng hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch sö dông nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt trong n­íc (chÝnh s¸ch thuÕ, quy ®Þnh vÒ hµm l­îng néi ®Þa cña s¶n phÈm, th­ëng xuÊt khÈu…) ChÝnh s¸ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc N©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng hµng may gia c«ng, t¹o dùng vµ cñng cè uy tÝn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, ®ång thêi t¹o lËp c¬ së ®Ó chuyÓn dÇn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp. §èi víi viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng nguån nh©n lùc cã tay nghÒ cho ngµnh dÖt may tõ nay ®Õn n¨m 2010 lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch, lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã ®èi víi c¶ doanh nghiÖp dÖt may vµ c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ vµ qu¶n lý. Nguån nh©n lùc tèt lµ mét ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng. Nhµ n­íc nªn cÊp kinh phÝ ®µo t¹o cho c¸c tr­êng d¹y nghÒ ®Ó ®µo t¹o miÔn phÝ cho lùc l­îng lao ®éng ë nh÷ng vïng n«ng th«n khã kh¨n nh­ng chÊp nhËn häc nghÒ may c«ng nghiÖp ®Ó vµo lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp may, dÜ nhiªn víi néi dung, ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ph¶i ®­îc ®æi míi cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh. Ngoµi ra, ®éi ngò c«ng nh©n ®ang lµm viÖc còng cÇn ph¶i cã nh÷ng khãa ®µo t¹o l¹i ®Ó thÝch nghi víi m«i tr­êng s¶n xuÊt míi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Cã chÝnh s¸ch hç trî khuyÕn khÝch ®Çu t­ cho kh©u thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt hµng mÉu, ®Çu t­ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®ñ kh¶ n¨ng thiÕt kÕ mÉu m· ®ång thêi cã chÝnh s¸ch hç trî b¶o ®¶m c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o nguån thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng, kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng do c¸c kü s­ c«ng nghÖ vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao bÞ “hót” sang c¸c c«ng ty liªn doanh ®ang ngµy cµng trë nªn trÇm träng h¬n trong ngµnh dÖt may. ChÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh tÝn dông Tr­íc m¾t, nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh vµ tÝn dông nh»m hç trî cho viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh dÖt, lµm cho ngµnh dÖt ®øng v÷ng vµ tõng b­íc ®¸p øng yªu cÇu cña ngµnh may. Thùc tÕ hiÖn nay nhËp khÈu nguyªn liÖu ngo¹i vµo may ®Ó b¸n s¶n phÈm s¶n xuÊt th× ®­îc miÔn thuÕ nhËp khÈu song nÕu dïng nguyªn liÖu trong n­íc th× v« h×nh chung c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµo v¶i. Nh­ vËy, Nhµ n­íc cÇn khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp sö dông v¶i trong n­íc ®Ó thay thÕ v¶i ngo¹i nhËp ®Ó may hµng xuÊt khÈu. Ngoµi ra, khi mua v¶i ë n­íc ngoµi th× kh¸ch hµng n­íc ngoµi th­êng cho c¸c doanh nghiÖp cña ta “gèi ®Çu” mét hoÆc hai th¸ng. Trong khi ®ã, c¸c doanh nghiÖp dÖt ViÖt Nam buéc ph¶i ®Æt tiÒn tr­íc vµ thanh to¸n hÕt mét lÇn khi nhËn hµng, ®iÒu ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp may ph¶i chän ph­¬ng thøc nµo cho dÖt vµ may cã thÓ hîp t¸c hç trî lÉn nhau, ngµnh may gióp cho ngµnh dÖt tiªu thô v¶i ng­îc l¹i ngµnh dÖt t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh may sö dông v¶i trong n­íc ®Ó may xuÊt khÈu ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. Trong khi ¸p dông ISO 9000, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chØ ®¹o ®Þnh h­íng vµ cam kÕt hç trî cho c¸c doanh nghiÖp thùc sù cã ch­¬ng tr×nh triÓn khai ¸p dông ISO 9000, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña ViÖt Nam. §©y lµ vÊn ®Ò cùc k× quan träng mµ b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp khã gi¶i quyÕt ®­îc nÕu kh«ng cã sù hç trî cña Nhµ n­íc. Do vËy, cÇn cã mét chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ khi cã ¸p dông ISO 9000. Tuy nhiªn dù ¸n ®ã ph¶i ®­îc thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi tr­íc khi nhËn ®­îc sù tµi trî vÒ vèn. Bªn c¹nh ®ã cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp trong thêi gian ®Çu triÓn khai ¸p dông ISO 9000 v× trong ®iÒu kiÖn cña n­íc ta hiÖn nay ®Ó x©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo chuÈn mùc quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thay ®æi rÊt nhiÒu vÊn ®Ò, tõ c¸ch thøc tæ chøc ®Õn viÖc x©y dùng hÖ thèng hå s¬ tµi liÖu. §iÒu ®ã sÏ lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt, s¶n l­îng, thu nhËp do ®ã mét chÝnh s¸ch phï hîp sÏ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong giai ®o¹n ®Çu ¸p dông ISO 9000, ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t­ chiÒu s©u vµo c¸c ho¹t ®éng chÊt l­îng. ChÝnh s¸ch ph©n bæ h¹n ng¹ch dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng EU, Mü HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp dÖt may khi xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU, Canada, Thæ NhÜ Kú vµ thÞ tr­êng Hoa Kú bÞ h¹n chÕ sè l­îng xuÊt khÈu vµo c¸c thÞ tr­êng nµy. ViÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch vµo thÞ tr­êng EU, Mü ®· g©y ra kh«ng Ýt trë ng¹i c¶n trë ®Õn viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng dÖt may cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong thêi gian qua. Nhµ n­íc, c¸c Bé ngµnh liªn quan nªn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ph©n bæ h¹n ng¹ch mét c¸ch hîp lý phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng xuÊt khÈu thùc tÕ, cÊp h¹n ng¹ch c¨n cø vµo sè liÖu tõ tæng côc H¶i quan vµ c¸c tê khai…cña tõng doanh nghiÖp. HiÖn nay trªn m¹ng ®· c«ng khai vÒ sè l­îng h¹n ng¹ch cÊp cho tõng doanh nghiÖp, do vËy c¸c kh¸ch hµng Mü xem trªn m¹ng sè l­îng h¹n ng¹ch cÊp cho tõng doanh nghiÖp qu¸ Ýt, nhá lÎ ®· tõ chèi ký c¸c hîp ®ång cã sè l­îng lín. ViÖc ®Êu thÇu h¹n ng¹ch còng nªn ¸p dông sau 4 n¨m kÓ tõ khi HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü cã hiÖu lùc. Cã nh­ vËy míi gióp doanh nghiÖp cã ®ñ thêi gian gian khÊu hao tµi s¶n, æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ ChÝnh Phñ trong thêi kú ®æi míi. CÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hîp lý mét c¸ch ®ång bé ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hÕt quota nh­ n¨m nay. KÕt luËn ChiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ h­íng m¹nh vµo xuÊt khÈu lµ mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, t¹o ®µ cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ ®uæi kÞp thêi ®¹i. ViÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng mòi nhän lµ mét b­íc ®i tiªn phong nh»m khai th¸c triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ cña ®Êt n­íc, ®ång thêi h­íng ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung. §iÒu nµy võa xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ph¸t triÓn n«Þ t¹i cña n­íc ta, võa cã thÓ nhËn ®­îc sù ñng hé cña c¸c n­íc ph¸t triÓn trong khu«n khæ kh«ng ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ c¸c n­íc nµy. Theo xu h­íng ph¸t triÓn chung cña ngµnh dÖt may toµn cÇu, ®Çu t­ vµo ngµnh dÖt may ®· vµ ®ang tiÕp tôc chuyÓn dÞch sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ h­íng vÒ xuÊt khÈu. Do vËy, víi nh÷ng lîi thÕ vÒ lùc l­îng lao ®éng ®«ng ®¶o l¹i cÇn cï chÞu khã, gi¸ nh©n c«ng thÊp ë møc thÊp, ngµnh dÖt may l¹i cã truyÒn thèng tõ l©u ®êi, nªn trong nh÷ng n¨m tíi, ViÖt Nam cã nhiÒu c¬ héi ®Ó trë thµnh mét trung t©m xuÊt khÈu hµng dÖt may lín trªn thÕ giíi. Trong thêi gian 3 n¨m 1999 - 2002, gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña ngµnh dÖt may ®· t¨ng víi tèc ®é trªn 10%/n¨m, vµ ngµy cµng t¨ng m¹nh h¬n. S¶n phÈm xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may còng chiÕm vÞ trÝ quan träng trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc. NÕu nh­ n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may ®¹t 1,892 tû USD th× tíi n¨m 2002 kim ng¹ch ®· t¨ng lªn víi con sè lµ 2,7 tû USD vµ dù tÝnh trong n¨m 2003 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ngµnh cßn v­¬n tíi 3,5 tû USD. Tõ ®Çu n¨m 2003 nµy ngµnh dÖt may ®· trë thµnh ngµnh xuÊt khÈu chñ lùc víi kim ng¹ch xuÊt khÈu v­ît lªn vÞ trÝ thø nhÊt trong sè 10 mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ lín nhÊt cña ViÖt Nam. Ngµnh ®· trë thµnh mét m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc ®i lªn X· héi chñ nghÜa. Tuy vËy, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu xuÊt khÈu ®Æt ra cho ngµnh dÖt may tõ nay tíi n¨m 2010, ngµnh dÖt may cßn ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu th¸ch thøc. Kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy víi ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng, ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam" qua mét sè chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ®­îc ®­a ra trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may, nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc trong viÖc tiÕp cËn vµ th©m nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi, xu h­íng chuyÓn dÞch cña ngµnh dÖt may…hy väng sÏ ®­a ra mét c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ ngµnh dÖt may xuÊt khÈu cña n­íc ta, ®ång thêi gi¶i quyÕt ®­îc phÇn nµo nh÷ng v­íng m¾c ®ang tån t¹i trong tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. Trong thêi gian tíi, ch¾c ch¾n ngµnh dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sÏ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín h¬n n÷a. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh "Quan hÖ quèc tÕ" Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, 1999 2. Gi¸o tr×nh "Kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng" Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, 2000 3. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®Õn n¨m 2010 Bé C«ng nghiÖp. 4. Niªn gi¸m thèng kª Thµnh Phè Hå ChÝ Minh n¨m 2002 5. Japan Textile New Sè 1- 12 n¨m 1999, 2000, 2001 6. Textile ASEAN Sè 1- 12 n¨m 2001 7. T¹p chÝ nghiªn cøu Ch©u ¢u Sè 1-12 n¨m 2000, 2001, 2002 8. T¹p chÝ nghiªn cøu NhËt B¶n Sè 1- 12 n¨m 2000, 2001, 2002 9. T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ Sè1-12 n¨m2000, 2000, 2002 10. Niªn gi¸m thèng kª 2001, 2002 Tæng côc thèng kª 11. B¸o c¸o c«ng t¸c thÞ tr­êng dÖt may Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam, 2001 12. T¹p chÝ DiÔn ®µn dÖt may Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng 13. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, T¹p chÝ th­¬ng m¹i, T¹p chÝ Ngo¹i Th­¬ng, B¸o ®Çu t­, B¸o doanh nghiÖp 14. C¸c trang website:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam.doc
Luận văn liên quan