Đề tài Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng gốm sứ thủ công mỹ nghệ tại công ty TNHH Rosa Panters Việt Nam

Ý nghĩa và tính cấp thiết của hoạt động xuất khẩu Thế kỷ thứ XXI, Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển được các nước trong khu vực và thế giới công nhận, có nền kinh tế năng động, đa dạng, mở cửa và đang đóng vai trò quyết định đối với sự ổn định chính trị của đất nước. Nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hoạt động kinh tế hỗ trợ, thúc đẩy cho nhau để phát triển, trong những hoạt động đó, xuất khẩu là một bộ phận quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân góp phần chuyển định cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế hướng ngoại. Tác động tích cực tới việc giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, làm cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại, đảm bảo sự cân bằng cán cân thanh toán ngoại thương. Hoạt động xuất khẩu thúc đẩy sự hoàn thiện về chất và lượng của hàng hóa cũng như hỗ trợ cho sản xuất trong nước mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng lợi ích xã hội và lợi ích cho người tiêu dùng. Xuất khẩu không những tạo điều kiện cho các nước tham gia vào phân công lao động quốc tế, phát triển kinh tế mà còn làm giàu cho đất nước.

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2482 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng gốm sứ thủ công mỹ nghệ tại công ty TNHH Rosa Panters Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toång soá caùc quoác gia ôû khu vöïc naøy leân 13 nöôùc, trong ñoù do Coäng hoøa Seùc vaãn laø moät thò tröôùng môùi neân ñaây cuõng laø thò tröôøng coù tyû troïng kim ngaïch xuaát khaåu thaáp nhaát cuûa Coâng ty trong naêm (4,454 USD). Naêm 2009 cuõng laø naêm coù söï suït giaûm ñaùng keå cuûa caùc thò tröôøng UÙc, Haø Lan vaø Anh caû veà kim ngaïch vaø tyû troïng. Ngöôïc laïi, ñaây laïi laø naêm ñaùnh daáu böôùc taêng tröôûng maïnh meõ veà kim ngaïch xuaát khaåu vaøo thò tröôøng YÙ. Kim ngaïch xuaát khaåu vaøo thò tröôøng naøy taêng 184,036 USD töông ñöông vôùi 72.08% so vôùi naêm tröôùc. Naêm 2009, cô caáu thò tröôøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty coù söï bieán ñoäng khaù lôùn. Taây Ban Nha maëc duø coù giaûm tyû troïng ñaùng keå 656,235 USD nhöng vaãn laø thò tröôøng soá moät coù kim ngaïch xuaát khaåu cao nhaát 35.07% trong toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa coâng ty. Nhìn chung thò tröôøng Chaâu AÙ laïi coù möùc taêng tröôûng oån ñònh vaø roõ reät, Hoàng Koâng taêng 38.74% vaø Nhaät Baûn taêng 62.53% so vôùi naêm 2008 Qua söï phaân tích ôû treân ta thaáy raèng thò tröôøng Chaâu AÂu noùi chung vaø thò tröôøng Taây Ban Nha laø thò tröôøng xuaát khaåu lôùn nhaát cuûa Coâng ty. Ñaëc bieät coù söï taêng tröôûng ñeàu vaø ñaùng keå veà kim ngaïch xuaát khaåu vaø tyû troïng treân thò tröôøng Phaùp, Ñöùc vaø YÙ. Ñoàng thôøi cuõng thaáy ñöôïc raèng thò tröôøng Chaâu AÙ laø moät thò tröôøng tieàm naêng ñaày trieån voïng, kim ngaïch vaø tyû troïng xuaát khaåu cuûa Coâng ty vaøo thò tröôøng naøy coù xu höôùng taêng maïnh trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Qua ñoù, Coâng ty Rosa planters neân chuù troïng giöõ taêng tröôûng oån ñònh treân caùc thò tröôøng chuû ñaïo vaø coù bieän phaùp tích cöïc ñeå khai thaùc thò tröôøng Chaâu AÙ trieån voïng ñeå tieáp tuïc naâng toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng hoùa cuûa Coâng ty. 2.2.1.3. Cô caáu maët haøng xuaát khaåu Baûng 4: Cô caáu maët haøng xuaát khaåu cuûa coâng ty töø naêm 2006 ñeán naêm 2009 (Ñôn vò: USD) Maët haøng 2006 2007 2008 2009 ST TT% ST TT% ST TT% ST TT% Terrad’Aqua (goám ñaát ñoû 300,786 23.62 381,699 23.33 518,025 23.25 568,930 25.47 Classica (goám traùng men) 290,835 22.84 313,638 19.17 420,881 18.89 422,660 18.92 Light Terrazo (ñaù maøi nheï) 220,210 17.31 270,936 16.56 363,843 16,33 365,556 16.37 Zinc (chaäu kim loaïi) 150,245 11.80 235,597 14,4 332,650 14,93 332,208 14,87 Natural (gioû coùi, luïc bình) 190,630 14.97 245,740 15.02 340,226 15.27 293,338 13,13 Haøng khaùc 120,500 9.46 188,477 11.52 252,440 11.33 251,044 11.24 Toång soá 1,273,206 100 1,636,088 100 2,228,065 100 2,233,737 13.13 (Nguoàn Taøi lieäu noäi boä Coâng ty) Baûng 5: So saùnh cô caáu maët haøng xuaát khaåu töø naêm 2007 ñeán naêm 2009 (Ñôn vò: USD) Maët haøng 2007/2006 2008/2007 2009/2008 CL TL% ST TT% ST TT% Terrad’Aqua (goám ñaát ñoû 80,913 21.20 136,326 26.32 50,905 8.95 Classica (goám traùng men) 22,803 7.27 107,243 25.48 1,778 0.42 Light Terrazo (ñaù maøi nheï) 50,726 18.72 92,907 25.53 1,713 0.47 Zinc (chaäu kim loaïi) 85,352 36.23 97,053 29.18 -442 -0.13 Natural (gioû coùi, luïc bình) 55,110 22.43 94,485 27.77 -46,887 -15.98 Haøng khaùc 67,977 36.07 63,977 26.57 5,672 0.25 Toång soá 362.882 22.18 591,977 26.57 5,672 0.25 (Nguoàn Taøi lieäu noäi boä Coâng ty) Qua baûng treân ta thaáy raèng maët haøng xuaát khaåu cuûa coâng ty Rosa Planters Vieät Nam laø töông ñoái ña daïng, song taäp trung lôùn vaøo hai maët haøng chuû ñaïo laø haøng Terra d’Aqua (goám ñaát ñoû) vaø haøng Classica (goám traùng men) (chieám hôn 1/3 toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Coâng ty). Hai maët haøng naøy luoân laø hai maët haøng coù tyû troïng cao nhaát trong soá nhöõng maët haøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty. Naêm 2008 ta thaáy kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caùc maët haøng ñeàu taêng leân ñaùng keå. Trong naêm naøy, maët haøng truyeàn thoáng cuûa coâng ty laø goám ñaát ñoû ñoät bieán taêng moät caùch maïnh meõ 136,326 USD töông ñöông 26,32%, caùc maët haøng goám traùng men cuõng taêng 107,243 USD töông öùng laø 25,48%. Tieáp ñoù laø kim ngaïch cuûa caùc maët haøng Light Terrazo (ñaù maøi nheï), haøng Zinc (chaäu kim loaïi) vaø caùc loaïi haøng ñan baèng coùi hoaëc luïc bình cuõng taêng ñeàu trong khoaûng 25-30%. Chính vì theá toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Coâng ty naêm 2008 taêng leân 591,977 USD töông ñöông vôùi 26,57% so vôùi naêm 2007. Sang naêm 2009 caû kim ngaïch xuaát khaåu vaø tyû troïng caùc maët haøng ñeàu coù nhieàu thay ñoåi moät soá maët haøng thì bò giaûm maïnh kim ngaïch xuaát khaåu vaø tyû troïng.Cuï theå laø maët haøng Terra d’Aqua (goám ñaát ñoû) taêng 50,905 USD töông öùng 8.95%, coøn hai maët haøng laø Classica goám traùng men vaø Light Terrazo (ñaù maøi nheï) chæ taêng theâm 0.42% va 0.47 %. Tuy nhieân,caùc maët haøng nhö haøng Zinc (chaäu kim loaïi) vaø caùc loaïi haøng ñan baèng coùi hoaëc luïc bình vaø caùc maët haøng khaùc giaûm ñaùng keå, nhaát laø haøng ñan baèng coùi hoaëc luïc bình giaûm 46,887 USD töông öùng vôùi giaûm 46,87 %, haøng Zinc (chaäu kim loaïi) giaûm 0.13% vaø caùc maët haøng khaùc cuõng ñoàng loaït giaûm 0.56% so vôùi naêm 2008. Nhìn chung naêm 2009 kim ngaïch xuaát khaåu vaãn taêng 5,672 USD töông ñöông 0,25%. 2.2.1.4. Khaû naêng caïnh tranh cuûa coâng ty - Ñoái thuû caïnh tranh cuûa coâng ty Hieän nay, trong neàn kinh teá thò tröôøng luoân dieãn ra söï caïnh tranh quyeát lieät giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá, cuõng nhö caùc coâng ty trong vaø ngoaøi nöôùc nhaèm ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån trong ñoù coù Coâng ty TNHH Rosa Planters. Ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu hieän nay cuûa Coâng ty TNHH Rosa Planters laø caùc coâng ty goám thuû coâng myõ ngheä: Coâng ty Lotus, Tinh Khoâi... Ñaây ñöôïc xem laø nhöõng ñoái thuû caïnh tranh maïnh coù taàm côõ cuûa Coâng ty TNHH Rosa Planters hieän taïi vaø töông lai. Ngoaøi ra coâng ty coøn phaûi ñoái ñaàu vôùi moät soá nhaø cung öùng haøng tröôùc nay cho coâng ty, caùc nhaø cung öùng naøy ñaõ môû roäng saûn xuaát vaø kinh doanh tröïc tieáp vôùi khaùch haøng baùn leû thay vì tröôùc nay hoï chæ bao tieâu cung öùng cho coâng ty maø thoâi: Töï Löïc, Phöông Haïnh, Vónh Traø… phaàn lôùn caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän nay ñeàu coù ñöôïc ñoäi nguõ nhaân vieân gioûi veà ngheà nghieäp laãn chuyeân moân, coâng nhaân coù tay ngheà. Maëc duø vaäy Rosa Planters xem ñaây laø ñoäng löïc thuùc ñaåy chính baûn thaân mình ngaøy caøng noã löïc ñeå töï khaúng ñònh mình trong lónh vöïc cheá bieán goám thuû coâng myõ ngheä. Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty Coá gaéng, noå löïc tìm kieám vaø khai thaùc thò tröôøng môùi moät caùch coù hieäu quaû, ñoàng thôøi cuõng phaûi chuù troïng naâng cao chaát löôïng cuûa saûn phaåm ñeå taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa coâng ty trong töông lai. Môû roäng hôn nöõa khaû naêng xuaát khaåu sang thò tröôøng UÙc vaø EU trong khoaûng thôøi gian ngaén nhaát. 2.2.2. Phaân tích tình hình xuaát khaåu theo ñieàu kieän thöông maïi (Incoterms) Ñieàu kieän thöông maïi quoác teá (Incoterms) laø ngoân ngöõ thöông maïi giuùp ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn ôû caùc nöôùc khaùc nhau, coù phong tuïc taäp quaùn buoân baùn khaùc nhau, ngoân ngöõ khaùc nhau, coù luaät leä ñieàu haønh khaùc nhau coù theå deã daøng quy ñònh veà quyeàn lôïi, nghóa vuï ñoái vôùi nhau trong quaù trình mua baùn. Hieän nay, coâng ty Rosa Planters Vieät Nam chæ söû duïng duy nhaát ñieàu kieän thöông maïi laø FOB ñeå giaûm thieåu chi phí, ñoái vôùi maãu phaùt trieån cho muøa haøng môùi thì coâng ty gôûi maãu cho khaùch theo giaù FOC chi phí vaän chuyeån (Freight) seõ do khaùch chi traû. - Ñieàu kieän FOB: khi söû duïng ñieàu kieän naøy ngöôøi baùn chæ vieäc giao haøng leân taøu (qua lan can taøu) laø heát nghóa vuï. Ñònh höôùng trong töông lai cuûa coâng ty seõ aùp duïng theâm ñieàu kieän CFR. 2.2.3. Phaân tích chieán löôïc marketing-mix ñeå hoã trôï cho hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa coâng ty Chieán löôïc marketing-mix hay coøn goïi laø phoái thöùc tieáp thò, laø söï taäp hôïp caùc phöông thöùc tieáp thò coù theå kieåm soaùt ñöôïc maø coâng ty phoái hôïp söû duïng ñeå taïo neân söï ñaùp öùng moïi nhu caàu caàn thieát treân thò tröôøng. Marketing-mix bao goàm taát caû moïi coâng cuï maø coâng ty coù theå huy ñoäng ñöôïc ñeå taùc ñoäng ñeán söùc caàu treân thò tröôøng nhaèm muïc ñích kích thích söùc mua cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi saûn phaåm cuûa mình. Marketing-mix bao goàm - Saûn phaåm. - Giaù caû. - Baùn tröïc tieáp - Chieâu thò. 2.2.3.1. Chieán löôïc saûn phaåm Chu kyø soáng cuûa saûn phaåm - Chu kyø soáng cuûa saûn phaåm laø moät khaùi nieäm quan troïng cuûa Marketing. Noù giuùp caùc coâng ty hieåu roõ hôn quaù trình vaän ñoäng vaø bieán ñoåi cuûa saûn phaåm, nhöõng giai ñoaïn naøy laø nhöõng cô hoäi, nhöõng vaán ñeà caàn giaûi quyeát ñoái vôùi chieán löôïc marketing vaø khaû naêng sinh lôøi. Hieän nay, doøng saûn phaåm cuûa coâng ty ñang trong giai ñoaïn taêng tröôûng nhöng daàn daàn tieán veà giai ñoaïn chín muøi. Vì maãu maõ khoâng ña daïng, chuû yeáu maãu maõ laø do khaùch haøng gôûi sang neân coâng ty khoâng chuû ñoäng trong vieäc thieát keá. Do ñoù saûn phaåm deã bò loãi thôøi khoâng coøn phuø hôïp vôùi xu höôùng hieän nay. Chính vì vaäy chuùng ta tieán haønh phaân tích saûn phaåm vaø khaû naêng thích öùng cuûa saûn phaåm ñoái vôùi thò tröôøng. - Beân caïnh ñoù coâng ty cuõng phaûi nghieân cöùu caùc saûn phaåm caïnh tranh cuøng loaïi ñeå caûi thieän saûn phaåm cuûa coâng ty ngaøy moät toát hôn, ñoàng thôøi phaûi nghieân cöùu, xem xeùt saûn phaåm cuûa mình coù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng vaø ngöôøi tieâu duøng hay khoâng? baèng caùch xem xeùt phaûn öùng cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm, thoâng qua ñoù môùi coù bieän phaùp hôïp lyù nhaèm ñeå phuïc vuï moãi ngaøy ñöôïc chu ñaùo hôn. Ngoaøi ra ngöôøi tieâu duøng thöôøng coù taâm lyù laø chæ söû duïng nhöõng saûn phaåm quen bieát hay laø nhöõng saûn phaåm ñöôïc dö luaän thöôøng xuyeân nhaéc ñeán. Cho neân coâng ty phaûi bieát xoaùy maïnh vaøo ñieåm naøy ñeå taïo vò trí vaø theá ñöùng cuûa mình treân thò tröôøng ñaày bieán ñoäng vaø thöû thaùch. Do ñoù, coâng ty caàn phaûi ñaùnh maïnh coâng taùc nghieân cöùu vaø phaùt trieån nhöõng doøng saûn phaåm môùi nhaèm naâng cao khaû naêng ñaùp öùng cuûa thò tröôøng vaø ngöôøi tieâu duøng. Coâng ty coøn coù keá hoaïch baùn caùc saûn phaåm thaân thieän vôùi moâi tröôøng. 2.2.3.2. Chieán löôïc giaù Coù theå noùi giaù caû laø yeáu toá quan troïng trong marketing-mix taïo ra doanh thu, coøn caùc yeáu toá khaùc thì taïo ra giaù thaønh. Ngoaøi ra giaù coøn laø moät nhaân toá chuû yeáu quyeát ñònh söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng trong quaù trình mua saûn phaåm. Cho neân coâng ty caàn phaûi ñöa ra nhöõng chính saùch, chieán löôïc vaø möùc giaù sao cho phuø hôïp vôùi tuùi tieàn cuûa ngöôøi tieâu duøng. Tröôùc khi ñònh giaù baùn cho saûn phaåm coâng ty caàn phaûi thaêm doø, tìm hieåu söùc mua treân thò tröôøng, söï caàn thieát ñoái vôùi saûn phaåm ñeå ñöa möùc giaù cho phuø hôïp. Ngoaøi ra khi tieán haønh saûn phaåm ñònh giaù phaûi caân nhaéc nhöõng phaûn öùng cuûa ñoái thuû caïnh tranh vaø söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng, thoâng qua ñoù ta seõ ñöa ra möùc giaù töông öùng vôùi thò tröôøng. Tuy nhieân, vaãn coøn nhöõng toàn taïi sau chöa ñònh giaù cuï theå maø chæ döïa treân söï thoûa thuaän cuûa ñoái taùc, saûn phaåm cuûa coâng ty chöa laø saûn phaåm ñoäc quyeàn,... Chieán löôïc giaù ñöôïc xem laø nhaân toá quan troïng goùp phaàn thaéng lôïi cuûa coâng ty trong thôøi gian qua, do ñoù neáu xaây döïng chieán löôïc giaù ñuùng ñaén hôn thì seõ laøm cho löôïng haøng hoùa cuûa coâng ty tieâu thuï nhieàu hôn, töø ñoù lôïi nhuaän seõ gia taêng ñoàng thôøi cuõng taêng khaû naêng caïnh tranh ñeå coù ñöôïc choã ñöùng vöõng chaéc treân thöông tröôøng. 2.2.3.3. Chieán löôïc phaân phoái Baùn haøng tröïc tieáp tôùi khaùch haøng baùn leû vaø ngöôøi tieâu thuï, maëc duø vaäy vieäc söû duïng chieán löôïc phaân phoái coøn gaëp nhöõng trôû ngaïi sau - Khoâng naém baét ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng, chaát löôïng, soá löôïng cuõng nhö thay ñoåi thò tröôøng. - Gaëp khoù khaên trong vieäc kieåm soaùt luaân chuyeån cuûa haøng hoùa. Maëc duø nhöõng khoù khaên nhö treân thì chieán löôïc phaân phoái coøn laøm lôïi cho saûn xuaát nhieàu hôn laø chính baûn thaân nhaø saûn xuaát töï ñaûm nhaän nhieäm vuï phaân phoái cuûa mình. 2.2.3.4. Chieán löôïc chieâu thò Chieán löôïc chieâu thò coù theå thöïc hieän caùc vai troø sau: - Ñaûm nhieäm caùc chöùc naêng truyeàn thoâng cho khaùch haøng veà saûn phaåm vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty. - Tham gia hoäi chôï thöôøng nieân taïi Ñöùc Spoga & Gafa toå chöùc vaøo thaùng 9 haøng naêm. - Laäp thieát keá website. - Catalogue chuû yeáu cho khaùch haøng thaân thuoäc hoaëc tieàm naêng ñeå traùnh bò copy maãu haøng cuûa ñoái thuû caïnh tranh. - Ña daïng hoùa caùch ñoùng goùi saûn phaåm baèng caùch mix caùc saûn phaåm khaùc maøu, khaùc doøng saûn phaåm treân moät kieän haøng. Ñieàu naøy khaùch haøng seõ mua ñöôïc nhieàu loaïi saûn phaåm cho moãi container haøng maø khoâng phaûi giôùi haïn saûn phaåm cho moãi maõ haøng nhö caùc coâng ty khaùc. 2.2.4. Phaân tích caùc bieän phaùp nhaèm ñaåy maïnh xuaát khaåu taïi Rosa Planters 2.2.4.1. Phaân tích tình hình nghieân cöùu thò tröôøng xuaát khaåu Qua nhöõng baøi hoïc thöïc tieãn tröôùc ñaây veà thaâm nhaäp thò tröôøng xuaát khaåu cuõng nhö môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu cuûa caùc coâng ty, ta ruùt ra ñöôïc nhaän xeùt sau Trong neàn kinh teá theá giôùi ñaëc bieät laø trong giai ñoaïn hoäi nhaäp nhö hieän nay, caùc coâng ty, xí nghieäp muoán toàn taïi phaùt trieån laâu daøi, nhöng ñoàng thôøi cuõng phaûi caïnh tranh vôùi caùc coâng ty khaùc thì ñoøi hoûi caùc chuû coâng ty khoâng chæ lo môû roäng thò tröôøng trong nöôùc maø coøn phaûi taäp trung nghieân cöùu caùc thò tröôøng ngoaøi nöôùc, thoâng qua coâng taùc ñieàu tra, thu nhaäp soá lieäu sau ñoù toång hôïp thoâng tin, vaän duïng nhöõng quy luaät vaän ñoäng cuûa thò tröôøng vaø nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeå tieán haønh xöû lyù caùc thoâng tin töø ñoù ruùt ra nhöõng keát luaän ñuùng ñaén nhaèm ñeå hình thaønh nhöõng quyeát ñònh saùng suoát cho vieäc xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cuûa xí nghieäp trong thôøi gian tôùi. Caùc thoâng tin maø coâng ty caàn thu thaäp qua nhöõng nguoàn treân chuû yeáu laø veà: - Thò tröôøng chuû löïc ñeå xem xeùt vaø laéng nghe nhöõng yù kieán ñoùng goùp phaûn hoài cuûa khaùch haøng veà chaát löôïng, maãu maõ, cuõng nhö kieån daùng cuûa saûn phaåm coù phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa hoï hay khoâng? Chaát löôïng nhö theá naøo? Ñeå töø ñoù coâng ty môùi coù theå naâng cao coâng duïng vaø tính naêng cuûa saûn phaåm, ñoàng thôøi cuõng môû roäng khaû naêng ña daïng hoùa caùc saûn phaåm cuûa coâng ty treân thò tröôøng naøy, ñeå ngaøy caøng ñaùp öùng moät caùch ñaày ñuû hôn nhöõng nhu caàu cuûa hoï. Do ñoù, coâng ty caàn phaûi nghieân cöùu vaø töï ñaùnh giaù xem khaû naêng cuûa mình ñeán ñaâu vaø coù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñoù hay khoâng? - Thò tröôøng tieàm naêng ñaây laø thò tröôøng maø coâng ty seõ höôùng ñeán trong töông lai, cho neân coâng ty caàn phaûi tìm hieåu kyõ ñeå naém baét giaù caû maët haøng goã myõ ngheä vaø saûn phaåm trang trí treân thò tröôøng theá giôùi hieän nay. Döïa treân cô sôû ñoù coâng ty môùi maïnh daïng naâng cao khaû naêng ña daïng hoùa maët haøng coâng ty ôû thò tröôøng naøy, beân caïnh ñoù coâng ty cuõng phaûi ñaùnh giaù ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng laø bao nhieâu thoâng qua soá lieäu maø coâng ty ñaõ nghieân cöùu, töø ñoù coâng ty môùi ñaùnh giaù ñöôïc khaû naêng ñaùp öùng cuûa mình ñeán ñaâu. Chuû ñoäng tìm kieám nhöõng ñôn ñaët haøng môùi thoâng qua tham gia caùc hoäi chôï thöông maïi vaø phoøng xuaát tieán thöông maïi cuûa Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi, song song ñoù coâng ty cuõng phaûi tìm hieåu cho thaät kyõ vaên hoùa cuõng nhö phong tuïc taäp quaùn cuûa nhöõng nöôùc ôû thò tröôøng naøy. Ñoàng thôøi, phaûi phaân tích chính xaùc nhu caàu vaø thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng ñeå töø ñoù ñeà ra chieán löôïc thích hôïp khi thaâm nhaäp thò tröôøng naøy. Ngoaøi vieäc caàn thu thaäp thoâng tin ra, coâng ty coøn phaûi tìm hieåu ñaëc ñieåm tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi cuûa noù. 2.2.4.2. Phaân tích caùc bieän phaùp thaâm nhaäp thò tröôøng xuaát khaåu Trong xu theá hoäi nhaäp hieän nay, vieäc Vieät Nam tham gia caùc toå chöùc nhö ASEAN, APEC,… laø ñieàu kieän quan troïng vaø thuaän lôïi ñeå caùc coâng ty môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu, trong ñoù coù Rosa Planters. Thöïc hieän chöông trình caét giaûm thueá quan coù hieäu löïc chung cuûa AFTA ñaõ giuùp caùc coâng ty naâng cao khaû naêng caïnh tranh vì ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi khi xuaát khaåu sang caùc nöôùc thaønh vieân cuûa ASEAN vaø ñöôïc höôûng thueá nhaäp khaåu, khi mua nguyeân lieäu, maùy moùc töø thò tröôøng naøy ñeå phuïc vuï cho chính hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Beân caïnh ñoù Vieät Nam cuõng ñaõ coá gaéng ñaåy maïnh quan heä ñoái ngoaïi vôùi caùc nöôùc, trong ñoù coù Myõ. Vaø sau moät quaù trình nghieân cöùu, tìm hieåu hai beân quaù laâu, cuoái cuøng Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ ra ñôøi vaøo 7/2000 vaø coù hieäu löïc 12/2001. Söï kieän naøy ñaõ taïo ñieàu kieän heát söùc thuaän lôïi cho taát caû caùc coâng ty Vieät Nam, vì khi Hieäp ñònh coù hieäu löïc thì haøng hoùa nhaäp khaåu vaøo Myõ seõ ñöôïc höôûng theo quy cheá toái hueä quoác, töùc laø möùc thueá seõ ñöôïc ñaùnh thaáp hôn 30% ñeán 40% so vôùi tröôùc ñaây. Chính vì ñieàu kieän haáp daãn nhö vaäy, cho neân saûn phaåm cuûa coâng ty phaûi ñaït chaát löôïng toát, giaù caû phaûi hôïp lyù thì môùi coù theå caïnh tranh vôùi caùc saûn phaåm cuøng loaïi taïi Myõ. Maëc duø saûn phaåm goám Vieät Nam coù tính caïnh tranh cao do giaù coâng nhaân reû, öôùc tính hôn töø 8% ñeán 10% so vôùi haøng Trung Quoác taïi Myõ, trong khi ñoù haøng cuûa Trung Quoác laïi reû hôn haøng cuûa caùc coâng ty Myõ ñeán 30%. Do naém baét ñöôïc ñieàu naøy neân coâng ty ñaõ ñeà ra caùc bieän phaùp thaâm nhaäp chuû yeáu ôû: Thò tröôøng chuû löïc - Coâng ty phaûi töøng böôùc caûi thieän naâng cao chaát löôïng saûn phaåm noùi chung vaø chaát löôïng cuûa töøng maët haøng noùi rieâng ñeå coâng ty coù theå ñaùp öùng moät caùch ñaày ñuû hôn nhöõng yeâu caàu cuûa thò tröôøng cuõng nhö nhöõng yeâu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. - Coâng ty phaûi luoân luoân duy trì vaø ñaåy maïnh moái quan heä hôïp taùc toát ñeïp vôùi caùc baïn haøng thaân thuoäc. Moät maët ñeå ñaûm baûo ñaàu vaøo vaø ñaàu ra ñöôïc lieân tuïc nhaèm oån ñònh quaù trình saûn xuaát kinh doanh, maëc khaùc laø coù theå thoâng qua hoï maø coâng ty coù nhöõng ñôn ñaët haøng môùi vaø nhöõng thò tröôøng môùi ñaày haáp daãn. Thò tröôøng tieàm naêng Hieän taïi coâng ty chöa coù boä phaän chuyeân traùch veà Marketing cho neân vieäc tìm kieám khaùch haøng ôû thò tröôøng naøy heát söùc khoù khaên, chính vì vaäy vieäc tìm kieám khaùch haøng chæ coù theå thoâng qua Giaùm ñoác hoaëc caùc trung gian ñeå tìm kieám nhöõng hôïp ñoàng môùi. - Traùnh tình traïng quan heä theo kieåu “mua ñöùt baùn ñoaïn” nhaèm ñeå traùnh nhöõng thieät haïi khoâng ñaùng coù vaø giaûm thieåu nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. Qua nhöõng gì ñaõ neâu cho ta thaáy raèng coâng taùc ñaàu tö cho vieäc thaâm nhaäp thò tröôøng chöa thaät söï ñuùng möùc vaø kòp thôøi, chöa nghieân cöùu chieán löôïc marketing – mix cho vieäc thaâm nhaäp. Do ñoù khoâng theå hieän ñöôïc theá maïnh saûn phaåm cuûa coâng ty veà chaát löôïng, ñaëc tính, coâng duïng vaø giaù caû. - Giaù trò cuûa caùc hôïp ñoàng kyù keát vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi khoâng cao, laøm aûnh höôûng ñeán uy tín cuûa coâng ty - Raát khoù xaùc ñònh khaû naêng ñaùp öùng cuûa coâng ty ñoái vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng laø bao nhieâu. - Chöa xaùc ñònh ñöôïc thò tröôøng tieàm naêng. Ñeå cho coâng taùc thaâm nhaäp ñöôïc deã daøng vaø thuaän lôïi, ngoaøi vieäc söû duïng caùc bieän phaùp ñaõ neâu chuùng ta caàn phaûi söû duïng theâm chieán löôïc 4P ñeå hoã trôï theâm cho vieäc thaâm nhaäp. 2.2.5. Ñaùnh giaù chung veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty 2.2.5.1. Öu ñieåm -Thò tröôøng xuaát khaåu tröïc tieáp cuûa coâng ty ñaëc bieät roäng lôùn, traûi daøi khaép caùc chaâu luïc. Vôùi thuaän lôïi nhö vaäy, vieäc môû roäng quy moâ xuaát khaåu, xaây döïng choã ñöùng cuûa mình laø ñieàu khoâng khoù khaên, vieäc coù heä thoáng khaùch haøng roäng khaép nhö vaäy coøn khieán cho Coâng ty hoïc hoûi ñöôïc nhieàu kinh nghieäm khaùc nhau khi laøm aên vôùi caùc ñoái taùc thuoäc caùc nöôùc khaùc nhau, ngaøy caøng laøm hoaøn thieän khaû naêng xuaát khaåu haøng hoùa cuûa Coâng ty. - Haøng hoùa cuûa coâng ty ña daïng, phong phuù vaø maãu maõ theå hieän ñöôïc phong caùch ñoäc ñaùo, vöøa truyeàn thoáng vöøa hieän ñaïi. Chaát löôïng, chuûng loaïi, soá löôïng luoân ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu khaùch haøng nöôùc ngoaøi cho duø ñoù laø khaùch haøng khoù tính. Uy tín cuûa coâng ty ngaøy caøng ñöôïc naâng cao nhôø quy trình thöïc hieän hôïp ñoàng maø trong ñoù coù khaâu giao nhaän luoân dieãn ra theo ñuùng thoûa thuaän, khoâng gaây phieàn haø cho khaùch haøng. -Moái quan heä laøm aên uy tín laâu daøi vôùi caùc cô sôû cung caáp haøng trong nöôùc giuùp cho coâng ty luoân chuû ñoäng trong vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi. -Ñoäi nguõ nhaân vieân ñöôïc phaân coâng hôïp lyù, naêng ñoäng vaø coù trình ñoä vöõng chaéc vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao coù theå laøm vieäc ñoäc laäp giuùp cho coâng ty thöïc hieän toát hôïp ñoàng ñaõ kí keát, goùp phaàn naâng cao uy tín cho coâng ty vaø mang laïi lôïi ích chung cho taäp theå. -Caùc ñieàu kieän, cô sôû giao haøng, phöông thöùc thanh toaùn maø coâng ty söû duïng ñeàu laø nhöõng ñieàu kieän thoâng duïng trong thöông maïi quoác teá. -Coâng ty coù vaên phoøng ñaïi dieän ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaønh phoá lôùn nhaát nöôùc. Laø nôi taäp trung saân bay vaø nhieàu caûng lôùn quan troïng, laø trung taâm kinh teá lôùn nhaát nöôùc thu huùt raát nhieàu caùc nhaø kinh doanh trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Do ñoù vieäc mua baùn kinh doanh cuûa coâng ty dieãn ra heát söùc thuaän lôïi vaø deã daøng. 2.2.5.2. Toàn taïi cuûa hoaït ñoäng xuaát khaåu ôû Coâng ty TNHH Rosa Planters Vieät Nam -Beân caïnh nhöõng ñieåm maïnh, coâng ty cuõng ñang ñöùng tröôùc nhöõng thöû thaùch cuûa caïnh tranh treân thò tröôøng khi Vieät Nam ñaõ trôû thaønh thaønh vieân cuûa WTO, chaúng haïn nhö moät soá maët haøng thuû coâng myõ ngheä cuûa coâng ty saùng taïo, xuaát khaåu saûn phaåm qua khaâu trung gian chöa thaâm nhaäp ñöôïc keânh phaân phoái haøng nhaäp khaåu cuûa nöôùc ngoaøi. -Coâng ty chöa taïo döïng ñöôïc thöông hieäu toát cho mình treân thò tröôøng veà laõnh vöïc xuaát nhaäp khaåu. -Caùc thoâng tin veà giaù caû cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh coâng ty khoâng theå tham khaûo heát hoaëc chöa kó löôõng vaø chính xaùc neân khi coâng ty chaøo giaù baùn giaù cao vôùi khaùch haøng daãn ñeán vieäc deã bò khaùch haøng töø choái vì giaù cao hôn so vôùi ñoái thuû caïnh tranh, daãn ñeán deã bò maát khaùch haøng. -Website cuûa coâng ty cô caáu coøn quaù ñôn giaûn, khoâng caäp nhaät thoâng tin veà saûn phaåm môùi kòp thôøi, ñaày ñuû saûn phaåm hieän coù cuûa coâng ty vì theá chöa ñuû ñeå thu huùt, loâi keùo khaùch haøng. 2.3. Phöông höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty trong thôøi gian tôùi -Coâng ty ñaõ coù moät thò tröôøng tieàm naêng raát lôùn ñeå tieâu thuï saûn phaåm goám thuû coâng myõ ngheä töø caùc nöôùc Taây Ban Nha, Phaùp, Ñöùc. Ñaây laø 3 thò tröôøng lôùn coù söùc mua oån ñònh haøng naêm. Ñeå taêng cöôøng xuaát khaåu sang caùc thò tröôøng naøy caàn taêng cöôøng maãu maõ, maãu saûn phaåm, duy trì moái quan heä baïn haøng vôùi caùc ñoái taùc naøy. - Caàn coá gaéng duy trì nhöõng khaùch haøng cuûa caùc thò tröôøng hieän taïi. Ñoàng thôøi phaûi tích cöïc xuùc tieán thaâm nhaäp vaøo caùc thò tröôøng lôùn coù tieàm naêng, ñaëc bieät laø thò tröôøng YÙ. Beân caïnh ñoù thò tröôøng Chaâu Myõ, Chaâu UÙc coâng ty coøn ñang boû ngoû nhieàu, trong khi caùc maët haøng naøy ñeàu coù söùc tieâu thuï lôùn. Khi nghieân cöùu ñeå tieáp caän thò tröôøng môùi, coâng ty cuõng caàn löu yù veà khoaûng caùch ñòa lyù, taäp quaùn thöông maïi, phöông thöùc thanh toaùn, thoâng leä quoác teá... maø thò tröôøng ñoù ñang aùp duïng ñeå xaùc ñònh giaù caû vaû thôøi gian giao haøng sao cho hôïp lyù. Vaø phaûi nghieân cöùu kyõ löôõng ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng ñoù. - Caàn taän duïng hieäu quaû chính saùch khuyeán khích cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi saûn phaåm naèm trong ñònh höôùng cuûa Nhaø nöôùc trong giai ñoaïn tôùi ñeå xaùc ñònh cho mình chieán löôïc phaùt trieån maët haøng xuaát khaåu, maët haøng troïng ñieåm chieán löôïc phaùt trieån maët haøng xuaát khaåumôùi vaø töôøng trình cuï theå ñeå tieáp caän caùc thò tröôøng troïng ñieåm. - Caàn xaây döïng boä phaän Marketing quoác teá mang tính chuyeân nghieäp, chuyeân moân cao, coù khaû naêng veà ngoaïi ngöõ, thoâng hieåu caùc ñaëc ñieåm, taäp quaùn buoân baùn cuûa ñoái taùc cuõng nhö am hieåu nhöõng ñaëc tröng cuûa thò tröôøng quoác teá. - Naâng cao hieäu quaû hieåu bieát phaùp luaät thöông maïi quoác teá ñeå saün saøng ñoái phoù vôùi caùc tranh chaáp thöông maïi quoác teá. Taêng cöôøng söû duïng caùc dòch vuï hoã trôï kinh doanh nhö dòch vuï nghieân cöùu vaø thaêm doø thò tröôøng, dòch vuï phaùp lyù... KEÁT LUAÄN Tình hình kinh doanh xuaát khaåu cuûa maët haøng goám thuû coâng myõ ngheä cuûa coâng ty TNHH Rosa Planters Vieät Nam trong naêm 2007-2009 ñaëc bieät laø naêm 2008, 2009 ñaõ coù nhöõng böôùc ñi thaêng traàm. Tuy hoaït ñoäng xuaát khaåu khoâng ñoàng ñeàu nhöng trong tình hình kinh teá suy thoaùi thì keát quaû kinh doanh chung cuûa coâng ty ñaõ coù nhöõng keát quaû raát toát vaø khaû quan. Coâng ty hoaït ñoäng raát toát, nhaân vieân caùc phoøng ban gaàn guõi vaø quan taâm laãn nhau, ñaây laø ñieåm maïnh raát lôùn khoâng phaûi coâng ty naøo cuõng coù. Vieäc ñoaøn keát trong noäi boä laø söùc maïnh ñeå coâng ty toàn taïi vaø hoaït ñoäng toát. Coâng ty ñang khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu cuûa mình ñeå ñaåy maïnh coâng vieäc kinh doanh. Khai thaùc nhöõng lôïi theá veà cô sôû vaät chaát, moái quan heä, uy tín laâu naêm vaø thò tröôøng ñaàu vaøo cuõng nhö ñaàu ra. Phaùt huy lôïi theá cuûa mình , coâng ty ñaõ tieán haønh xaây döïng keá hoaïch xuaát khaåu daøi haïn vaø ngaén haïn ôû nhieàu thò tröôøng khaùc nhau. Tuy nhieân, vì thôøi gian thöïc taäp coù haïn vaø söï hieåu bieát cuûa baûn thaân laø nhaát ñònh neân ñeà taøi chöa theå bao quaùt heát vaø ñöa ra ñöôïc nhöõng giaûi phaùp mang taàm chieán löôïc, chæ giôùi haïn laø nhöõng ñeà xuaát, kieán nghò cuûa baûn thaân ñoái vôùi hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa coâng ty. Em hy voïng vôùi chöøng möïc naøo ñoù, nhöõng tìm hieåu vaø giaûi phaùp ñeà xuaát cuûa mình seõ giuùp ích ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa quyù coâng ty Moät laàn nöõa, em xin chaân thaønh caûm ôn söï giuùp ñôõ vaø höôùng daãn nhieät tình cuûa GS.TS Voõ Thanh Thu vaø coâng ty TNHH Rosa Planters Vieät Nam ñaõ taïo ñieàu kieän toát nhaát cho em hoaøn thaønh baøi baùo caùo naøy. Chöông III: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM ÑAÅY MAÏNH COÂNG TAÙC XUAÁT KHAÅU HAØNG GOÁM SÖÙ THUÛ COÂNG MYÕ NGHEÄ TAÏI COÂNG TY TNHH ROSA PLANTERS VIEÄT NAM 3.1. Giaûi phaùp 1: Naâng cao coâng taùc nghieân cöùu vaø thaâm nhaäp thò tröôøng nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa coâng ty 3.1.1. Muïc tieâu cuûa giaûi phaùp - Nghieân cöùu veà tình hình ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng. - Xaây döïng chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. - Nghieân cöùu veà soá löôïng saûn phaåm giuùp coâng ty khai thaùc ñöôïc toái ña khaû naêng xuaát khaåu treân töøng thò tröôøng ñeå töø ñoù xaây döïng chieán löôïc xuaát khaåu hôïp lyù. - Nghieân cöùu veà ngheä thuaät quaûng caùo ôû nöôùc ngoaøi ñeå vaän duïng vaøo tình hình thöïc teá cuûa coâng ty. 3.1.2. Noäi dung thöïc hieän quaûng caùo Tieán haønh thu thaäp thoâng tin + Thu thaäp thoâng tin baèng taøi lieäu coù saün. Caùc döõ lieäu vaø caùc thoâng tin coù saün ñöôïc goïi chung vôùi teân laø caùc thoâng tin thöù caáp, nhaèm ñeå phaân bieät vôùi caùc thoâng tin ban ñaàu hay thoâng tin ñaàu tay do coâng ty töï thu thaäp ñöôïc baèng caùc phöông phaùp, ngoaøi ra noù coøn laø moät coâng cuï reû tieàn so vôùi caùc loaïi thoâng tin khaùc. Caùc thoâng tin coù saün ñöôïc thu thaäp chuû yeáu töø 2 nguoàn chính nguoàn thoâng tin noäi boä cuûa coâng ty vaø nguoàn thoâng tin beân ngoaøi cuûa coâng ty. * Nguoàn thoâng tin noäi boä cuûa coâng ty chuû yeáu laø töø caùc baùo caùo baùn haøng cuûa coâng ty, caùc hoùa ñôn baùn haøng, caùc loaïi hoà sô, caùc thö khieáu naïi than phieàn cuûa khaùch haøng, caùc thö bình phaåm khen ngôïi… Thoâng qua vieäc phaân tích nguoàn thoâng tin noäi boä cuûa coâng ty ta bieát ñöôïc chi phí maø coâng ty ñaõ boû ra laø bao nhieâu so vôùi doanh thu vaø chu kyø soáng cuûa saûn phaåm. Ngoaøi ra, noù coøn giuùp ta phaùt hieän caùc sai soùt treân hoùa ñôn vaø ñòa baøn cö truù cuûa khaùch haøng, bôûi vì moät ñòa baøn môùi seõ höùa heïn laøø moät thò tröôøng môùi thaät haáp daãn nhöng cuõng khoâng ít ruûi ro. Beân caïnh ñoù coâng ty coøn bieát ñöôïc nhöõng khieáu naïi hay than phieàn cuûa khaùch haøng, bôûi vì chuùng raát coù ích chæ ra ñöôïc nhöõng vaán ñeà quan troïng cuûa coâng ty. Khoâng chæ coù lôøi khieáu naïi than phieàn maø coøn coù lôøi bình phaåm khen ngôïi, coù theå laø hoï khen ngôïi hay bình phaåm moät khía caïnh naøo ñoù ñoái vôùi saûn phaåm cuûa coâng ty, neáu lôøi khen ngôïi hay bình phaåm ñoù toát thì coâng ty coá gaéng phaùt huy vaø neáu khoâng ñöôïc teá nhò thì coâng ty caàn phaûi xem xeùt laïi saûn phaåm ñeå coù söï ñieàu chænh vaø söûa chöõa kòp thôøi. * Nguoàn thoâng tin beân ngoaøi coâng ty chuû yeáu laø döïa töø treân caùc soá lieäu thoáng keâ, maïng internet, chi phí vaø noäi dung quaûng caùo cuûa ñoái thuû caïnh tranh, dö luaän coâng chuùng,… döïa vaøo nhöõng thoâng tin thu thaäp maø coâng ty bieát ñöôïc nhöõng hoaït ñoäng cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Töø ñoù tìm ra chieán löôïc ñoái phoù nhaèm oån ñònh thò tröôøng cuûa coâng ty. Ngoaøi ra coøn phaûi bieát laéng nghe nhöõng dö luaän cuûa coâng chuùng veà nhöõng vaán ñeà maø hoï quan taâm vì coù theå nhöõng vaán ñeà ñoù raát coù ích cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty hoâm nay vaø ngaøy mai. + Beân caïnh ñoù, coâng ty phaûi bieát gaïn loïc vaø khai thaùc thoâng tin moät caùch trieät ñeå nhaèm phuïc vuï cho chieán löôïc phaùt trieån laâu daøi vaø toaøn dieän cuûa coâng ty. Ñoàng thôøi cuõng coù theå giuùp coâng ty tìm kieám thò tröôøng môùi vaø nhöõng khaùch haøng môùi ngoaøi vieäc thu thaäp thoâng tin baèng taøi lieäu coù saün veà thò tröôøng veà khaùch haøng vaø ñoái thuû caïnh tranh, coâng ty neân söû duïng theâm nhöõng phöông phaùp sau ñaây ñeå hoã trôï cho coâng taùc thu thaäp thoâng tin. * Phöông phaùp phoûng vaán: döïa vaøo baûng caâu hoûi taïi hoäi chôï thöông maïi. - Öu ñieåm: Raát tieän lôïi vì quaù trình phoûng vaán deã thöïc hieän vaø thöïc hieän nhanh. - Nhöôïc ñieåm: Bò giôùi haïn veà choïn maãu khi phoûng vaán taïi caùc trung taâm thöông maïi. Thôøi gian quaù caáp baùch khi phoûng vaán taïi caùc trung taâm thöông maïi, vì ngöôøi ñeán ñaây ñeå mua saém chöù khoâng phaûi ñeå xem chôi hay tham quan. 3.1.3. Döï truø hieäu quaû mang laïi - Taïo cho coâng ty coù vò theá caïnh tranh treân thò tröôøng hieän nay. - Caûi thieän vaø cuûng coá ñöôïc nhöõng thò tröôøng ñaõ bò giaûm suùt trong nhöõng naêm qua. - Taïo ñöôïc nieàm tin cho coâng ty khi thaâm nhaäp thò tröôøng môùi. 3.2. Giaûi phaùp 2: Hoaøn thieän chieán löôïc marketing-mix ñeå hoã trôï cho vieäc ñaåy maïnh xuaát khaåu taïi Coâng ty TNHH Rosa Planters. 3.2.1. Muïc tieâu cuûa giaûi phaùp - Chieán löôïc saûn phaåm: Caûi tieán maãu maõ, kieåu daùng hoaïch ñònh saûn phaåm môùi. - Chieán löôïc giaù: Ñöa ra töøng möùc giaù, töøng phöông phaùp ñònh giaù cuï theå ñeå ñaùp öùng töøng loaïi thò tröôøng vaø töøng loaïi khaùch haøng sao cho thaät phuø hôïp. - Chieán löôïc phaân phoái: Laøm sao ñeå ñöa haøng hoùa ñeán tay ngöôøi tieâu duøng caøng sôùm caøng toát ñeå giaûm bôùt chi phí vaø laøm taêng uy tín cuûa coâng ty. Do ñoù coâng ty caàn phaûi: + Tìm hieåu thaät kyõ veà chính saùch phaân phoái, coâng taùc toå chöùc phaân phoái vaø mang laïi moái quan heä qua laïi giöõa caùc coâng ty vôùi caùc beân trung gian. + Xaùc ñònh muïc tieâu cuûa coâng ty. - Chieán löôïc chieâu thò: Naâng cao doanh soá baùn ra ôû nhöõng thò tröôøng chuû löïc, ñoàng thôøi phaûi ra söùc ñaåy maïnh thaâm nhaäp vaøo nhöõng thò tröôøng môùi vaø nhöõng thò tröôøng coù tieàm naêng. Cho neân muoán laøm ñöôïc ñieàu naøy thì phaûi: + Thieát laäp chöông trình vaø keá hoaïch quaûng caùo. + Môû caùc ñaïi lyù hay caùc cöûa haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. + Thöôøng xuyeân tham gia hoäi chôï tröng baøy trieãn laõm, hoäi chôï haøng coâng nghieäp. 3.2.2. Noäi dung cuûa giaûi phaùp - Chieán löôïc saûn phaåm: + Coù vai troø quan troïng trong coâng taùc thaâm nhaäp thò tröôøng, laø neàn taûng cho chieán löôïc nghieân cöùu thò tröôøng, ñoàng thôøi cuõng laø vuõ khí caïnh tranh saéc beùn, cho neân coâng ty phaûi taän duïng vaø khai thaùc trieät ñeå. + Khoâng ngöøng caûi tieán maãu maõ cuûa caùc saûn phaåm goám giaû coå, goám traùng men… söû duïng nguyeân vaät lieäu môùi ñeå saûn xuaát saûn phaåm thay theá nguyeân vaät lieäu truyeàn thoáng. Ngoaøi vieäc nhaèm ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu khaéc khe cuûa thò tröôøng maø coøn thoûa maõn toái ña nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. + Ngoaøi vieäc caûi tieán maãu maõ saûn phaåm ra, coâng ty coøn phaûi hoaïch ñònh chieán löôïc saûn phaåm môùi. Coâng ty coù theå tung ra thò tröôøng nhöõng saûn phaåm nhö goám giaû coå, chaäu ñan daây nhöïa,… bôûi vì vieäcà phaùt trieån saûn phaåm môùi raát caàn thieát ñeå duy trì, phaùt trieån hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty vaø thoûa maõn toái ña nhu caàu khaùch haøng muïc tieâu. Beân caïnh ñoù vieäc phaùt trieån saûn phaåm môùi coøn xuaát phaùt töø taêng nguoàn thu cuûa coâng ty, taêng tính caïnh tranh vaø chu kyø soáng cuûa saûn phaåm, xuaát phaùt töø yeâu caàu cuûa khaùch haøng, saûn phaåm môùi ôû ñaây coù theå laø saûn phaåm môùi hoaøn toaøn hoaëc saûn phaåm cuõ ñöôïc caûi tieán, do ñoù khi ñöa moät saûn phaåm môùi vaøo thò tröôøng coâng ty caàn phaûi kieåm soaùt vaø quaûn lyù ñöôïc noù, naém baét ñöôïc nhöõng nhu caàu môùi cuûa nöôùc nhaäp khaåu veà saûn phaåm. * Saûn phaåm môùi hoaøn toaøn laø saûn phaåm laàn ñaàu tieân ñöôïc giôùi thieäu treân thò tröôøng, laàn ñaàu tieân ñöôïc saûn xuaát taïi coâng ty. * Saûn phaåm töông ñoái laø saûn phaåm töông ñoái môùi vôùi khaùch haøng hoaëc ñoái vôùi coâng ty. Coù 2 daïng saûn phaåm môùi töông ñoái: Saûn phaåm ñoåi môùi laø saûn phaåm caûi tieán döïa treân saûn phaåm ñaõ co,ù qua ñoù coâng ty seõ thay theá cho saûn phaåm cuõ, saûn phaåm môû roäng laø coâng ty coá gaéng môû roäng theâm saûn phaåm vaøo doøng saûn phaåm hieän coù. + Chính vì vaäy tröôùc khi ñöa saûn phaåm môùi vaøo thò tröôøng coâng ty neân thieát keá kyõ thuaät vaø phaùt trieån saûn phaåm, nghieân cöùu caùc yeáu toá gaén lieàn vôùi saûn phaåm (tính naêng, chaát löôïng, logo cuûa coâng ty,…) thöû nghieäm saûn phaåm ñeå ñònh hình quaù trình saûn xuaát vaø thoâng tin veà nhöõng ñaëc tính cuûa saûn phaåm cho ngöôøi tieâu duøng ñeå hoï naém baét ñöôïc coâng duïng cuûa noù nhaèm tìm ñöôïc ñaàu ra cho doøng saûn phaåm môùi cuûa coâng ty. + Sau ñoù coâng ty neân cho saûn xuaát thöû haøng loaïi ñeå kieåm tra vaø ñaùnh giaù ñöôïc chaát löôïng cuûa saûn phaåm môùi. Cuoái cuøng taïi coâng ty neân choïn thôøi ñieåm thích hôïp ñeå tung saûn phaåm môùi ra thò tröôøng, cho neân vieäc choïn thôøi ñieåm naøo cho phuø hôïp laø moät quyeát ñònh cöïc kyø quan troïng cuûa coâng ty vì noù quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa saûn phaåm môùi. Toùm laïi, chieán löôïc saûn phaåm coù vai troø raát quan troïng bôûi leõ chieán löôïc saûn phaåm coù toát thì chieán löôïc giaù, chieán löôïc phaân phoái, chieán löôïc coå ñoäng môùi coù hieäu quaû. Ñieåm maáu choát cuûa chieán löôïc naøy laø phaûi luoân luoân baùm saùt thò tröôøng, xem thò tröôøng caàn gì ñeå coâng ty ñöa saûn phaåm môùi vaøo cho phuø hôïp (maãu maõ, chaát löôïng, kieåu daùng,…) söï xuaát hieän cuûa saûn phaåm môùi laø ñeå khoâi phuïc laïi khaû naêng saûn xuaát cuûa coâng ty vaø khoâi phuïc laïi nhöõng doøng saûn phaåm ñang baûo hoøa cuûa coâng ty treân thò tröôøng. Chieán löôïc giaù: Giaù ñöôïc xem laø moät coâng cuï ñeå cuûng coá cheá ñoä taøi chính, oån ñònh neàn kinh teá nhaèm thu ñöôïc lôïi nhuaän cao. Cho neân noù laø yeáu toá ñaàu tieân maø caùc saûn phaåm quan taâm tröôùc khi baét tay vaøo saûn xuaát baát kyø saûn phaåm naøo trong ñoù coù coâng ty. Do ñoù, phaûi xaây döïng chieán löôïc giaù sao cho phuø hôïp vôùi tình hình, ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng vaø muïc tieâu chung cuûa coâng ty. Coù nhö vaäy coâng ty môùi coù theå taêng khoái löôïng saûn phaåm baùn ra, ñaûm baûo cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty, traùnh nhöõng phaûn öùng baát lôïi töø phía khaùch haøng vaø ñoái thuû caïnh tranh. + Caùc phöông phaùp ñònh giaù: Giaù caû maø coâng ty ñònh ra seõ naèm ôû khoaûng naøo ñoù giöõa moät ñaàu laø giaù quaù thaáp ñeå taïo ra thuaän lôïi, vaø moät ñaàu laø giaù quaù cao ñeå coù theå taïo ra baát kyø möùc caàu naøo. Beân caïnh ñoù, coâng ty coøn phaûi xem xeùt giaù caû cuûa ñoái thuû caïnh tranh, giaù caû cuûa saûn phaåm thay theá vaø nhöõng yeáu toá khaùch quan coù lieân quan ñeå tìm ra möùc giaù phuø hôïp nhaát. * Phöông phaùp ñònh giaù theo tröïc giaùc: Ñaây laø phöông phaùp ñònh giaù döïa vaøo kinh nghieäm baùn haøng cuûa coâng ty trong nhöõng naêm qua, ñeå töø ñoù ñöa ra möùc giaù hôïp lyù cho saûn phaåm cuûa coâng ty maø khoâng gaëp phaûi nhöõng phaûn öùng naøo cuûa khaùch haøng vaø ñoái thuû caïnh tranh, nhöng vaãn ñaûm baûo ñöôïc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Phöông phaùp ñònh giaù cao hay coøn goïi laø phöông phaùp ñònh giaù hôùt vaùn söõa, coâng ty chæ söû duïng phöông phaùp naøy khi vaø chæ khi coâng ty tung ra moät saûn phaåm hoaøn toaøn môùi, maø loaïi saûn phaåm naøy chöa xuaát hieän treân thò tröôøng. Nhöng sau ñoù phaûi giaûm giaù daàn theo chu kyø soáng cuûa saûn phaåm, vì saûn phaåm coù cuøng loaïi cuûa ñoái thuû caïnh tranh xuaát hieän. Phöông phaùp ñònh giaù theo möùc giaù hieän haønh: Khi söû duïng phöông phaùp ñònh giaù naøy, coâng ty chuû yeáu caên cöù vaøo giaù cuûa ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng, ít chuù troïng ñeán nhu caàu hay chi phí cuûa coâng ty. Coâng ty coù theå ñònh giaù baèng, cao hay thaáp so vôùi giaù cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Vieäc ñònh giaù theo möùc giaù hieän haønh laø raát phoå bieán trong nhöõng tình huoáng maø coâng ty khoù xaùc ñònh ñöôïc chi phí hay phaûn öùng cuûa ñoái thuû caïnh tranh thì phöông phaùp ñònh giaù naøy laø moät giaûi phaùp hôïp lyù. Maëc duø vaäy, coâng ty khoâng theå ñònh giaù thaáp hôn moät möùc giaù naøo ñoù. Ví duï nhö neáu nhö coâng ty ñònh giaù thaáp hôn thì chi phí maø mình ñaõ boû ra thua loã coøn neáu nhö ñònh giaù ngang baèng vôùi chi phí hoøa voán vaø cao hôn chi phí thì thu ñöôïc lôïi nhuaän. Nhöng maët khaùc caøng ñònh giaù cao hôn chi phí thì coâng ty caøng ít cô hoäi giaønh ñöôïc hôïp ñoàng. - Chieán löôïc phaân phoái ñeå xaây döïng chieán löôïc phaân phoái saûn phaåm treân thò tröôøng coâng ty caàn phaûi caân nhaéc vaø xem xeùt caùc maët sau: + Khi löïa choïn chieán löôïc phaân phoái coâng ty seõ xaùc ñònh caùc daïng trung gian phaân phoái sao cho phuø hôïp vôùi saûn phaåm cuûa coâng ty. Nhöng nhìn chung coâng ty coù theå ñöa saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng thoâng qua caùc daïng trung gian phaân phoái sau ngöôøi baùn sæ, doanh nghieäp (nhaø phaân phoái). Do coâng ty coù nhieàu loaïi saûn phaåm khaùc nhau neân vieäc choïn keânh vaø trung gian phaân phoái hoaøn toaøn khaùc nhau. Coâng ty neân xem xeùt vaø tính toaùn laïi möùc giaù ñöa caùc dòch vuï thoâng qua khaâu trung gian nhö höôûng phaàn traêm chieát khaáu, coâng ty haï giaù baùn höôûng hoa hoàng theo saûn phaåm,… + Do ñoù muoán xaây döïng chieán löôïc phaân phoái toát ñieàu tröôùc tieân laø coâng ty phaûi xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu cuûa coâng ty, neáu laøm ñöôïc nhö vaäy thì chieán löôïc saûn phaåm môùi trôû neân hôïp lyù. Cho neân coâng ty caàn xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu sau khoái löôïng saûn phaåm maø coâng ty muoán tieâu thuï, möùc doanh thu vaø lôïi nhuaän laø bao nhieâu, phaïm vi tieâu thuï roäng hay heïp… ñeå laøm ñöôïc nhö vaäy coâng ty neân thöôøng xuyeân caên cöù vaøo nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng treân thò tröôøng, khaû naêng tieâu thuï cuûa caùc keânh phaân phoái trung gian, möùc ñoä cuõng nhö khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm treân thò tröôøng. + Vieäc xaây döïng chieán löôïc phaân phoái khoâng chæ ñôn thuaàn laø döïa vaøo yù muoán cuûa coâng ty maø coøn phaûi caên cöù döïa vaøo yù muoán cuûa caùc nöôùc nhaäp khaåu. Tuy nhieân haàu heát cuûa nöôùc nhaäp khaåu ñeàu muoán tieâu thuï nhöõng maët haøng toát coù chaát löôïng nhaèm ñeå loâi cuoán khaùch haøng. Moät laø ñeå taïo uy tín vôùi doanh nghieäp, nöôùc nhaäp khaåu. Hai laø baùn haøng ñöôïc nhanh choùng ñeå quay ñoàng voán kinh doanh. Chính vì vaäy khi xaây döïng chieán löôïc phaân phoái saûn phaåm cuûa coâng ty caàn phaûi chuù yù. * Khaû naêng cung caáp saûn phaåm cuûa coâng ty cho nöôùc nhaäp khaåu ñeå hoï hoaøn thaønh yù muoán cuûa mình. * Coâng ty neân öu ñaõi caùc keânh trung gian ñeå hoï ñoái phoù vôùi söï canh tranh cuûa caùc coâng ty khaùc. * Ñoái vôùi maët haøng maø coù doanh thu thaáp thì coâng ty caàn phaûi xem xeùt yù kieán ñoùng goùp cuûa nöôùc nhaäp khaåu vaø laéng nghe nhöõng lôøi ñoùng goùp cuûa khaùch haøng ñeå coù xu höôùng giaûi quyeát cho hôïp lyù. + Toùm laïi, caøng naém ñöôïc nguyeän voïng cuûa caùc trung gian trong keânh phaân phoái laø bao nhieâu thì noäi dung chieán löôïc phaân phoái ñöôïc xaây döïng caøng toát baáy nhieâu. - Chieán löôïc chieâu thò coù vai troø voâ cuøng quan troïng trong quaù trình phaân phoái saûn phaåm töø coâng ty ñeán tay ngöôøi tieâu duøng, caùc chính saùch cuûa chieâu thò goàm: + Quaûng caùo: Quaûng caùo qua website, gôûi catalogue giuùp coâng ty thoâng baùo cho ngöôøi tieâu duøng bieát söï ra ñôøi cuûa saûn phaåm, truyeàn moät caùch cuï theå veà saûn phaåm ñeå taïo söï chuù yù cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø thuyeát phuïc ñöôïc loøng tin cuûa khaùch haøng ñeå hoï ñi ñeán quyeát ñònh mua saûn phaåm cuûa coâng ty. Do ñoù vieäc löïa choïn caùc phöông tieän quaûng caùo coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö muïc tieâu quaûng caùo, chi phí vaø ngaân saùch daønh cho quaûng caùo muoán höôùng ñeán. Quaûng caùo chæ aùp duïng khi coù saûn phaåm môùi ra ñôøi. 3.2.3.Döï truø hieäu quaû mang laïi - Ñöa ra ñöôïc möùc giaù toái öu cho töøng phaân khuùc thò tröôøng vaø cho töøng loaïi khaùch haøng. - Trieån khai ñöôïc maïng löôùi phaân phoái roäng khaép. - Naâng cao khaû naêng caïnh tranh, doanh soá baùn haøng taêng leân. 3.3. Giaûi phaùp 3: Tìm kieám nhöõng nhaø cung caáp môùi, cung caáp saûn phaåm coù chaát löôïng toát, giaù phaûi chaêng . 3.3.1. Muïc tieâu cuûa giaûi phaùp - Toå chöùc coâng taùc quaûn lyù saûn xuaát ñeå chaát löôïng saûn phaåm ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. - Chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc ñeå naâng cao tay ngheà vaø trình ñoä chuyeân moân cho nhaân vieân, ñeå töø ñoù cho xuaát xöôûng nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng toát, giaûm chi phí ñeán möùc thaáp nhaát nhaèm ñeå taêng lôïi nhuaän vaø taêng tính caïnh tranh. 3.3.2. Noäi dung cuûa giaûi phaùp - Veà coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân löïc: nhaân toá quan troïng nhaát chính laø con ngöôøi, Coâng ty TNHH Rosa Planters cuõng khoâng ngoaïi leä. Chính vì vaäy, noù ñoøi hoûi coâng ty phaûi bieát chuù troïng ñaåy maïnh coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc nhaèm ñeå naâng cao khaû naêng xuaát khaåu cuûa coâng ty. Do ñoù, ñeå vieäc ñaøo taïo mang laïi hieäu quaû thì coâng ty caàn phaûi xaùc ñònh muïc tieâu cuï theå. 3.3.3. Döï truø hieäu quaû mang laïi - Khaùch haøng seõ ñeán vôùi coâng ty nhieàu hôn, do ñoù lôïi nhuaän cuûa coâng ty cuõng taêng theo. - Uy tín cuûa coâng ty ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, ñoàng thôøi cuõng taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa coâng ty treân tröôøng quoác teá. - Taïo cô hoäi ñeå môû roäng nhöõng thò tröôøng tieàm naêng. 3.4. Giaûi phaùp 4: Keát hôïp söû duïng theâm caùc ñieàu kieän thöông maïi ñeå naâng cao kim ngaïch xuaát khaåu cho coâng ty. 3.4.1. Muïc tieâu cuûa giaûi phaùp - Giuùp cho coâng ty chuû ñoäng hôn trong hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu. - Naâng cao vò theá vaø vai troø cuõng nhö naêng löïc ñaøm phaùn cuûa coâng ty. - Naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø söï hieåu bieát veà caùc ñieàu kieän thöông maïi cuõng nhö caùc taäp quaùn thöông maïi quoác teá cho ñoäi nguõ nhaân vieân xuaát nhaäp khaåu. - Taêng kim ngaïch xuaát khaåu, ñoàng thôøi cuõng taêng moät phaàn lôïi nhuaän do ñöôïc höôûng hoa hoàng töø vieäc thueâ taøu bieån vaø mua baûo hieåm. 3.4.2. Noäi dung thöïc hieän giaûi phaùp - Naâng cao trình ñoä hieåu bieát veà Incoterms vaø caùc taäp quaùn thöông maïi quoác teá cho ñoäi nguõ nhaân vieân phoøng xuaát nhaäp khaåu, xoùa boû thoùi quen laø chæ söû duïng moät ñieàu kieän thöông maïi laø FOB trong xuaát. - Chuyeån soá löôïng caùc hôïp ñoàng kyù töø FOB sang CIF trong hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa coâng ty. - Toå chöùc chöông trình ñaøo taïo ngaén haïn cho nhaân vieân phoøng xuaát nhaäp khaåu, cuõng nhö caùc caáp quaûn lyù veà naêng löïc vaø kyõ naêng ñaøm phaùn, quy trình laøm thuû tuïc haûi quan, caùch thöùc mua baûo hieåm vaø thueâ phöông tieän vaän taûi. - Xaây döïng chieán löôïc Marketing, chieán löôïc tieáp caän vôùi thò tröôøng ñeå môû ra khaû naêng phaân phoái, baùn haøng nôi ñeán ñeå söû duïng caùc ñieàu kieän thöông maïi cuûa nhoùm D. - Coâng ty neân löïa choïn nhöõng ñieàu kieän thöông maïi sao cho coâng ty giaønh ñöôïc quyeàn thueâ phöông tieän vaän taûi vaø traû cöôùc phí vaän taûi, mua baûo hieåm cho haøng hoùa. Cho neân, noù vöøa giuùp cho coâng ty chuû ñoäng hôn trong kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, thu ñöôïc nhieàu ngoaïi teä hôn. 3.4.3. Döï truø hieäu quaû mang laïi - Taïo ñöôïc theá chuû ñoäng trong khaâu ñaøm phaùn. - Kim ngaïch xuaát khaåu ngaøy caøng taêng, taïo söï phaùt trieån oån ñònh cho coâng ty, ñoàng thôøi cuõng goùp phaàn vaøo vieäc ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát khaåu taïi Vieät Nam. - Goùp phaàn vaøo vieäc phaùt trieån maïng löôùi giao thoâng vaø dòch vuï baûo hieåm cuûa nöôùc ta. - Trình ñoä hieåu bieát veà Incoterms vaø caùc taäp quaùn thöông maïi quoác teá cuûa nhaân vieân phoøng xuaát nhaäp khaåu ñöôïc naâng cao. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ * KEÁT LUAÄN - Hoaït ñoäng xuaát khaåu mua baùn haøng hoùa laø moät ñoäng thaùi quan troïng kích thích neàn kinh teá phaùt trieån, do ñoù ñeå phaùt huy heát vai troø cuûa noù thì caàn phaûi coù söï can thieäp cuûa caùc cô quan höõu quan. Ngoaøi ra hoaït ñoäng xuaát khaåu coøn laø nguoàn thu ngoaïi teä soá 1 cuûa quoác gia, bôûi vì hoaït ñoäng xuaát khaåu laø moät hoaït ñoäng kinh doanh ôû phaïm vi quoác teá nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng saûn xuaát, chuyeån ñoåi cô caáu neàn kinh teá, töøng böôùc oån ñònh vaø naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. - Tuy nhieân, hoaït ñoäng xuaát khaåu khoâng nhöõng khoâng mang laïi hieäu quaû maø coøn coù khaû naêng laøm roái loaïn caû neàn kinh teá vaø gaây thieät haïi lôùn khoâng chæ cho taát caû caùc coâng ty maø coøn cho caû quoác gia, neáu nhö thieáu hieåu bieát veà hoaït ñoäng ngoaïi thöông, thieáu thoâng tin veà kinh doanh quoác teá, vaø heä thoáng quaûn lyù yeáu keùm. Nhö vaäy muoán cho hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu coù hieäu quaû, khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc hôn laø con ñöôøng phaûi naém vöõng lyù luaän, hieåu ñuùng baûn chaát kinh doanh quoác teá vaø tìm ra nhöõng quy luaät ñeå söû duïng chuùng moät caùch thaønh coâng trong thöïc teá soâi ñoäng ,ø ñaày raãy nhöõng ruûi ro treân thöông tröôøng quoác teá ngaøy nay. - Qua quaù trình tìm hieåu thöïc teá trong thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty ñaõ cho thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng xuaát khaåu ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Bôûi vì, hoaït ñoäng xuaát khaåu khoâng nhöõng mang ngoaïi teä veà ñeå coâng ty môû roäng quy moâ saûn xuaát, taêng lôïi nhuaän maø coøn goùp phaàn naâng cao thu nhaäp cuûa coâng nhaân nhaèm oån ñònh ñôøi soáng cuûa hoï. * KIEÁN NGHÒ - Ñoái vôùi Nhaø nöôùc + Neân thieát laäp heä thoáng thoâng tin kòp thôøi, chuaån xaùc ñeå hoã trôï cho caùc doanh nghieäp trong vieäc thu thaäp thoâng tin. + Caàn phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi ñeå hình thaønh caùc tröôøng ñaøo taïo coâng nhaân ngaønh goám ñeå taïo ra löïc löôïng lao ñoäng coù tay ngheà cao ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa ñoái taùc. + Hoã trôï nhieàu hôn nöõa trong coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng vaø xaây döïng thöông hieäu cho ñoà goám Vieät Nam. + Cuïc xuùc tieán thöông maïi vaø Phoøng tham taùn thöông maïi caàn hoã trôï cho coâng ty nhieàu hôn nöõa trong vieäc tìm ñaàu ra cho saûn phaåm. - Ñoái vôùi coâng ty + Thaønh laäp phoøng Marketing ñeå khaûo saùt vaø nghieân cöùu thò tröôøng trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc nhaèm tìm kieám nguoàn khaùch haøng, nguoàn haøng môùi, treân caùc thò tröôøng . + Ngoaøi xuaát khaåu ra coâng ty neân ñöa saûn phaåm cuûa mình thaâm nhaäp thò tröôøng trong nöôùc. + Chuù troïng coâng taùc xaây döïng thöông hieäu thaønh laäp boä phaän thieát keá maãu saûn xuaát. + Neáu lieân keát saûn xuaát phaûi traùnh ñoái ñaàu vôùi caùc raøo caûn maø phía ñoái taùc coù theå ñaët ra nhaèm baûo hoä thò tröôøng cuûa hoï nhaát laø thò tröôøng Myõ. + Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm ñeå taêng khaû naêng caïnh tranh vaø uy tín cuûa coâng ty treân thò tröôøng quoác teá. * LÔØI KEÁT Vôùi khaû naêng vaø voán kieán thöùc coøn haïn cheá, quyõ thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty khoâng nhieàu. Chính vì vaäy baøi chuyeân ñeà toát nghieäp naøy coøn raát nhieàu thieáu soùt cho neân em raát mong nhaän ñöôïc söï thoâng caûm, yù kieán ñoùng goùp vaø söï giuùp ñôõ taän tình cuûa coâ Voõ Thanh Thu cuøng vôùi caùc anh chò trong Coâng ty TNHH Rosa Planters ñeå giuùp em coù ñieàu kieän hoaøn thieän vaø cuûng coá theâm kieán thöùc ngaøy caøng toát hôn cho coâng vieäc töông lai.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng hoạt động xuất khẩu hàng gốm sứ thủ công mỹ nghệ tại công ty tnhh rosa planters việt nam.doc
Luận văn liên quan