Đề tài Thực trạng môi trường tại cảng dầu B12

Lời nói Đầu Dầu khí và các sản phẩm chế biến của chúng là những nguyên nhiên liệu chiến lược phục vụ cho đời sống xã hội và phát triển kinh tế, chúng được ví như máu cần cho sự sống của con người. Tùy theo sự phát triển của nền kinh tế mà nhu cầu sử dụng xăng dầu của các quốc gia nhiều ít khác nhau với nhiều chủng loại khác nhau. Khi tiến trình công nghiệp hóa ở Việt Nam được đẩy mạnh và tiến hành một cách đồng bộ, máy móc kỹ thuật vào Việt Nam ngày càng nhiều thì nhu cầu sử dụng xăng dầu ở Việt Nam tăng lên không ngừng. Tuy nhiên, đến nay ta vẫn chưa lọc được dầu, lượng nhập khẩu hàng năm là 100%. Có thể đơn cử một số số liệu về nhập khẩu xăng dầu vào nước ta qua một số năm gần đây: *1990: 2.643.124 (tấn) *1992: 3.195.529 (tấn) *1994: 2.825.537 (tấn) *1999: 7.244.000 (tấn) Lượng xăng dầu được nhập vào nước ta chủ yếu thông qua các cảng biển. Trong số 5 cảng biển được công nhận là cảng xăng dầu cấp quốc gia, Cảng B12 (nằm tại vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh) đóng một vai trò rất quan trọng. Xăng dầu nhập vào qua cảng B12 đáp ứng hầu hết nhu cầu xăng dầu cho các ngành công nghiệp chủ chốt cũng như cho các phương tiện giao thông vận tải ở miền Bắc và một số tỉnh miền Trung của nước ta. Song vị trí của cảng B12 lại là nơi du lịch, nghỉ ngơi, gần khu vực dân cư sinh sống và đặc biệt là nằm trong khu vực vịnh Hạ Long-một di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận, nên hoạt động nhập khẩu xăng dầu của cảng đa và đang gây sức ép lớn lên môi trường ở đây. Chính vì thế, người viết muốn tìm hiểu về “Thực trạng môi trường tại cảng dầu B12”, đồng thời “trên cơ sở những Tiêu Chuẩn Việt Nam và Quốc Tế về bảo vệ môi trường”, đưa ra một số ý kiến nhằm “bảo vệ môi trường và bảo đảm sự hoạt động an toàn và ổn định của cảng”. Ngoài phần Mở Đầu, Kết Luận, Phụ Lục và Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo, bố cục của bài tiểu luận chia làm ba phần chính: * Phần I: Tiêu Chuẩn Việt Nam và Quốc Tế về bảo vệ môi trường. * Phần II: Thực trạng môi trường tại cảng dầu B12. * Phần III: Các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo sự hoạt động an toàn và ổn định của cảng dầu B12. Do trình độ có hạn, em mong nhận được sự chỉ bảo của thầy giáo để nội dung và bố cục bài tiểu luận được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2300 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng môi trường tại cảng dầu B12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nång ®é giíi h¹n cho phÐp. *Trong m«i tr­êng kh«ng khÝ, ch× tån t¹i d­íi d¹ng sol khÝ. T¹i thêi ®iÓm kho kh«ng vËn hµnh xuÊt nhËp x¨ng dÇu, hµm l­îng ch× trong khu vùc kho c¶ng n»m ë møc xÊp xØ hoÆc lín h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp theo quy ®Þnh sè 505 BYT/Q§ cña Bé Y TÕ (0,010 mg/m3). Hµm l­îng ch× trong khu vùc kh«ng khÝ khu vùc hè van khi b¬m nhËp x¨ng vÒ kho A (Hµ KhÈu) ®Òu v­ît nång ®é giíi h¹n cho phÐp. §Æc biÖt t¹i ®åi cao cuèi khu c¶ng, khi tµu chë dÇu nhËp hµng vµ tr¹m b¬m chÝnh ho¹t ®éng xuÊt hµng xuèng sµ lan, hµm l­îng ch× t¨ng lªn ®Õn 2-3 lÇn. Nång ®é ch× ë ®©y t­¬ng ®­¬ng víi nång ®é ch× t¹i c¸c trôc ®­êng giao th«ng. C¸c kÕt qu¶ t­¬ng tù còng thu ®­îc trong ®ît kh¶o s¸t th¸ng 4 n¨m 1997. Trong khu vùc d©n c­ gÇn kho c¶ng, l­îng ch× ë møc cã vÕt, ®¶m b¶o quy ®Þnh cña TCVN 5938-1995 ®èi víi kh«ng khÝ xung quanh. Nguån g©y « nhiÔm ch× do x¨ng vµ n­íc biÓn cã ch× (0,20 mg/l) bay h¬i. Mét sè nguyªn nh©n lµm n­íc biÓn « nhiÔm ch× hiÖn nay vÉn ch­a x¸c ®Þnh ®­îc. II.2.2.2. ¤ nhiÔm do n­íc th¶i chøa dÇu, do dÇu rß rØ vµ r¬i v·i: N­íc biÓn cã thÓ bÞ « nhiÔm bëi dÇu vµ nhò dÇu tho¸t ra khái bÓ chøa . Khi x¶ n­íc ®¸y bÓ, x¨ng dÇu b¸m dÝnh vµo bÒ mÆt ph­¬ng tiÖn chøa, trang thiÕt bÞ dông cô lao ®éng, trµn, v·i trong qu¸ tr×nh xuÊt nhËp, rß rØ trªn ®­êng èng xuÊt nhËp,do khãi th¶i cña tµu, xe ng­ng ®äng ... Trong c¸c nguyªn nh©n nµy, h¬i x¨ng dÇu, khãi th¶i ng­ng ®äng, x¨ng dÇu tho¸t ra khi x¶ n­íc ®¸y bÓ, x¨ng dÇu b¸m vµo c¸c thiÕt bÞ ¸o quÇn theo n­íc th¶i c«ng nghiÖp tho¸t ra lµ th­êng xuyªn.C¸c nguyªn nh©n kh¸c lµ do c«ng nh©n kÐm tay nghÒ, kh«ng cã tr¸ch nhiÖm hoÆc trang thiÕt bÞ kh«ng ®­îc b¶o d­ìng th­êng xuyªn. Theo c¸c tiªu chuÈn x¨ng dÇu hiÖn hµnh, l­îng n­íc röa nÒn nhµ kho, tr¹m b¬m ... lµ 4l/m2.Tiªu chuÈn n­íc x¶ tõ ®¸y bÓ x¨ng dÇu W=3.000-5.000m3 lµ 10l/s. C¸c lo¹i n­íc th¶i nµy chøa nhiÒu s¶n phÈm h÷u c¬, c¸c chÊt v« c¬ d¹ng h¹t vµ lÉn nhiÒu s¶n phÈm x¨ng dÇu. Khi x¶ vµo biÓn, kh¶ n¨ng ph¸t t¸n c¸c chÊt bÈn trong n­íc th¶i kho x¨ng dÇu rÊt h¹n chÕ do n­íc biÓn cã tû träng lín, tæng l­îng chÊt kho¸ng cao. MÆt kh¸c, chÕ ®é thñy triÒu sÏ lµ yÕu tè ng¨n c¶n viÖc vËn chuyÓn chÊt bÈn ra xa. Ch× vµ mét sè kim lo¹i trong n­íc th¶i sÏ tÝch tô trong vïng cöa s«ng gÇn miÖng x¶. V¸ng dÇu c¶n trë sù x©m nhËp ¸nh s¸ng vµ oxy vµo n­íc. HÖ sinh vËt cña thñy vùc sÏ bÞ thay ®æi. Dß rØ dÇu trªn ®­êng èng tõ tµu vÒ kho chøa lµ mèi nguy hiÓm lín nhÊt ®èi víi thñy vùc nghiªn cøu. NÕu dß rØ ngay bê víi l­u l­îng 1l/s th× t¹i « tÝnh to¸n ®Çu tiªn diÖn tÝch 50x35,5 m2 hµm l­îng dÇu trªn bÒ mÆt sÏ lµ 3.500 mg/l. N­íc m­a, ®Æc biÖt lµ n­íc m­a ®ît ®Çu ch¶y tõ kho vµ bÕn sÏ chøa mét l­îng lín cÆn l¬ löng, c¸c chÊt h÷u c¬ vµ s¶n phÈm dÇu r¬i v·i. Hµm l­îng c¸c lo¹i chÊt bÈn trong n­íc m­a phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh­ c­êng ®é m­a, thêi gian m­a, thêi gian gi÷a hai ®ît m­a, diÖn tÝch vµ cÊu t¹o mÆt kho, bÕn ... Trong n­íc m­a ®ît ®Çu, hµm l­îng dÇu trung b×nh lµ 10 mg/l. T¹i khu vùc Qu¶ng Ninh, c­êng ®é m­a x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn x©y dùng 20TCN 51-84 víi chu kú ngËp lôt P=1(n¨m) lµ 360l/s.ha. II.2.2.3. ¤ nhiÔm do n­íc th¶i vµ c¸c chÊt th¶i r¾n tõ c¸c tµu chë x¨ng dÇu: HiÖn nay trong khu vùc c¶ng dÇu B12 cã 133 c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc, trªn c¸c tµu nhËp dÇu cã kho¶ng 30 thñy thñ ... Víi tiªu chuÈn cÊp n­íc trung b×nh 150 l/ng­êi/ngµy th× l­u l­îng n­íc th¶i khu vùc trªn bê lµ 20 m3/ngµy, l­îng n­íc th¶i trªn tµu lµ 4,5 m3/ngµy. NÕu tÝnh theo 20TCN 51-84 th× hµm l­îng cÆn trong n­íc th¶i sinh ho¹t lµ 350-400 mg/l, BOD5 lµ 240 mg/l, Nit¬ tæng sè lµ 45 mg/l, L­îng chÊt bÈn nµy cã thÓ g©y « nhiÔm cho vïng n­íc ngay t¹i ®iÓm x¶. Tuy nhiªn, n­íc th¶i sinh ho¹t khu vùc trªn bê ®· ®­îc xö lý b»ng bÓ tù ho¹i,cßn n­íc th¶i trªn tµu th× ®­îc xö lý ngay trªn tµu vµ kh«ng ®­îc phÐp x¶ vµo khu vùc bÕn c¶ng. Ngoµi ra, thêi gian tµu ho¹t ®éng trªn bÕn phao chØ trong mét ngµy ®ªm, sè ngµy tµu ho¹t ®éng trong n¨m Ýt (50 ®Õn 70 l­ît). V× vËy, c¸c lo¹i n­íc th¶i sinh ho¹t khu vùc c¶ng B12 kh«ng ph¶i lµ yÕu tè g©y « nhiÔm kho thñy vùc Cöa Lôc. Ngoµi n­íc th¶i sinh ho¹t, trªn tµu chë x¨ng dÇu cßn cã c¸c lo¹i n­íc th¶i kh¸c nh­ n­íc d»n tµu, n­íc vÖ sinh tµu, n­íc èng dÇu (khi kÐo tõ biÓn lªn boong). C¸c yÕu tè chÝnh cã thÓ g©y « nhiÔm cña c¸c lo¹i n­íc th¶i nµy lµ dÇu mì (dÇu næi, nhò t­¬ng, dÇu hßa tan ...), chÊt r¾n l¬ löng, c¸c chÊt h÷u c¬, c¸c chÊt dinh d­ìng (N,P) vµ vi sinh vËt. ChÊt th¶i r¾n ®­îc t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tµu chñ yÕu lµ r¸c th¶i sinh ho¹t cña thñy thñ. Ngoµi ra khi cÆn b¸m, bïn ®Êt, dÇu mì, paraphin, s¬n ... sau khi lµm vÖ sinh ®­îc th¶i ra d­íi d¹ng r¾n. L­îng phÕ th¶i r¾n phô thuéc vµo träng t¶i tµu vµ b¶n chÊt dÇu mµ tµu chuyªn chë. B·i th¶i chøa dÇu vµ kim lo¹i nÆng lµ chÊt ®éc h¹i ®èi víi m«i tr­êng. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh vÖ sinh tµu dÇu sÏ kh«ng thùc hiÖn t¹i c¶ng mµ thùc hiÖn t¹i vÞ trÝ kh¸c. Trung T©m Kü ThuËt M«i Tr­êng §« ThÞ vµ Khu C«ng NghiÖp (CEETIA), Tr­êng §¹i Häc X©y Dùng Hµ Néi ®· tiÕn hµnh hai ®ît lÊy mÉu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m«i tr­êng n­íc khu vùc c¶ng dÇu B12: *§ît mét (LÊy mÉu ngµy 24 vµ 25 th¸ng 5 n¨m 1995).: 1.N­íc th¶i t¹i èng g¹n 300 m3. 2.N­íc biÓn t¹i cÇu tµu xuÊt hµng. 3.N­íc biÓn t¹i cöa x¶ hÖ thèng tho¸t n­íc kho. 4.N­íc biÓn t¹i vÞ trÝ khèi gia t¶i ®Çu èng cøng, c¸ch bê 250 m. 5.N­íc biÓn t¹i phao cÊm h¹ l­u bÕn phao. 6.N­íc biÓn t¹i phao dÉn luång vµo cÇu tµu 300T th­îng l­u Hßn Kem. 7.N­íc biÓn t¹i vÞ trÝ cÇu xuÊt tr¹m kiÓm ®Þnh. 8.N­íc biÓn t¹i phµ B·i Ch¸y. Thêi gian lÊy mÉu vµo hai thêi ®iÓm: tr­íc khi tµu vµo b¬m nhËp dÇu (ngµy 24/5/1995) vµ khi cã tµu nhËp dÇu (ngµy 25/5/1995) *§ît hai: lÊy mÉu ngµy 16 vµ 17 th¸ng 4 n¨m 1997, sau khi ®· c¶i t¹o söa ch÷a bÕn phao c¶ng dÇu B12. 1.N­íc th¶i t¹i bÓ l¾ng g¹n dÇu. 2.N­íc biÓn t¹i khu vùc tr¹m b¬m dÇu. 3.N­íc biÓn t¹i bÕn tµu. 4.N­íc biÓn t¹i phao phÝa th­îng l­u, ®Çu tµu. 5.N­íc biÓn t¹i phao phÝa h¹ l­u, cuèi tµu. 6.N­íc biÓn t¹i phµ B·i Ch¸y. Thêi gian lÊy mÉu còng ®­îc tiÕn hµnh vµo hai thêi ®iÓm: khi kh«ng cã tµu nhËp dÇu (ngµy 16/4/1997) vµ cã tµu nhËp dÇu (17/4/1997). MÉu n­íc biÓn ®­îc lÊy t¹i ba ®é s©u kh¸c nhau: trªn mÆt n­íc (®é s©u 0-0,5 m), tÇng gi÷a (®é s©u 1,2-1,5 m) vµ tÇng d­íi (®é s©u trªn 2,5 m). Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu ®­îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña TCVN hiÖn hµnh. C¸c ph­¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc biÓn: Stt ChØ tiªu Ph­¬ng ph¸p, thiÕt bÞ ph©n tÝch mÉu n­íc 1 pH pH-meter (HANA) 2 Tæng chÊt hßa tan(mg/l) §iÖn dÉn (HACH-Mü) 3 §é dÉn ®iÖn (µs/cm) §iÖn dÉn (HACH-Mü) 4 Oxy hßa tan (mg/l) Oxygen-meter (WTW-§øc) 5 CÆn l¬ löng (mg/l) C©n, sÊy 1050C 6 Sunphua H2S (mg/l) Quang phæ kÕ DR/2000 (HACH-Mü) 7 SO4 (mg/l) 8 §é ®ôc (NTU) M¸y so ®é ®ôc (HACH-Mü) 9 Hµm l­îng dÇu (mg/l) Quang phæ kÕ DR/2000 (HACH-Mü) 10 Cl- (mg/l) ChuÈn ®é b»ng nitrat b¹c 11 COD (mg/l) ThiÕt bÞ ®o COD (HACH-Mü) 12 BOD5 (mg/l) P.P.Manomet, tñ BOD (WTW-§øc) 13 §é ®ôc (NTU) Turbidity-meter (HACH-Mü) 14 Ch× (mg/l) AAS-3100 (Perkin Elmer-Mü) 15 KÏm (mg/l) KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc th¶i vµ n­íc biÓn khu vùc c¶ng dÇu B12 (Ngµy 24/5/1995 tr­íc khi tÇu chë dÇu vµo) Sè TT Ký hiÖu mÉu VÞ trÝ lÊy mÉu §é s©u lÊy mÉu m NhiÖt ®é n­íc 0c DO mg/l TDS mg/l pH BOD5 mg/l COD mg/l Hydro cacbon (dÇu mì) mg/l SO4 mg/l H2S mg/l Pb mg/l §é dÉn ®iÖn µs/cm Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M1 M2-1 M2-2 M2-3 M3-1 M4-1 M4-2 M4-3 M5-1 M5-2 M5-3 M6-1 M6-2 M6-3 BÓ gom t¸ch n­íc dÇu M3 CÇu tÇu xuÊt dÇu CÇu tÇu xuÊt dÇu CÇu tÇu xuÊt dÇu Cèng x¶ bÓ t¸ch dÇu M3 D150 Khèi gia t¶i ®Çu èng cøng B Khèi gia t¶i ®Çu èng cøng B Khèi gia t¶i ®Çu èng cøng B Phao cÊm h¹ l­u (phÝa phµ B·i Ch¸y) Phao cÊm h¹ l­u (phÝa phµ B·i Ch¸y) Phao cÊm h¹ l­u (phÝa phµ B·i Ch¸y) Phao dÉn luång vµo cÇu tÇu Phao dÉn luång vµo cÇu tÇu Phao dÉn luång vµo cÇu tÇu van x¶ n­íc bÒ mÆt c¸ch 1,0 m c¸ch 2,0 m mÆt n­íc mÆt n­íc c¸ch 1,5 m c¸ch 2,5 m mÆt n­íc c¸ch 1,5 m c¸ch 2,5 m mÆt n­íc c¸ch 1,5 m c¸ch 2,5 m 29,6 29,2 28,4 28,1 28,8 29,9 29,3 29,0 29,4 29,2 29,0 28,9 28,6 28,4 5,7 6,5 6,06 4,75 6,70 6,15 4,05 3,85 6,80 6,30 4,20 6,50 5,30 3,85 5010 29050 29100 29100 27090 22800 25000 26900 30550 25800 28500 28050 28200 28200 7,29 7,40 7,06 7,40 7,54 7,90 7,92 7,88 7,85 7,84 7,82 7,86 7,84 7,36 135 20 16,2 15 18,5 15 12 10,5 15 13,5 11 18,5 14 13,2 1760 160 120 105 206 136 105 104 164 150 102 158 110 87 520,0 0,850 0,600 0,450 0,90 0,70 0,65 0,50 0,60 0,55 0,45 0,75 0,60 0,41 100 3800 3500 3050 2950 3100 2900 2900 3010 2600 0,001 0,003 0,003 0,001 0,001 0,006 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 2,34 0,258 0,212 0,231 0,235 0,264 0,275 0,275 0,458 0,231 0,230 0,193 0,195 0,240 10025 58100 58200 58200 54180 45600 50000 53800 61100 51600 59100 56100 56400 56400 Hè x¶ khÝ Kh«ng lÊy ®­îc s©u h¬n MÉu n­íc ch¹m ®aý KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc th¶i vµ n­íc biÓn khu vùc c¶ng dÇu B12 (Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 1995 trong thêi gian tÇu Capitan Korotaev b¬m dÇu Sè TT VÞ trÝ lÊy mÉu §é s©u lÊy mÉu m NhiÖt ®é n­íc 0c DO mg/l TDS mg/l pH BOD5 mg/l COD mg/l Hydro cacbon (dÇu mì) mg/l SO4 mg/l H2S mg/l Pb mg/l §é dÉn ®iÖn µs/cm Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BÓ t¸ch dÇu M3 CÇu tÇu xuÊt dÇu Khèi gia t¶i ®Çu èng cøng B Khèi gia t¶i ®Çu èng cøng B Khèi gia t¶i ®Çu èng cøng B Phao cÊm h¹ l­u (phÝa phµ B·i Ch¸y) Phao cÊm h¹ l­u (phÝa phµ B·i Ch¸y) Phao cÊm h¹ l­u (phÝa phµ B·i Ch¸y) Phao dÉn luång vµo cÇu tÇu 300 tÊn Phao dÉn luång vµo cÇu tÇu 300 tÊn Phao dÉn luång vµo cÇu tÇu 300 tÊn Tr¹m kiÓm ®Þnh dÇu Tr¹m kiÓm ®Þnh dÇu van x¶ bÒ mÆt mÆt n­íc c¸ch 1,5 m c¸ch 2,5 m mÆt n­íc c¸ch 1,5 m c¸ch 2,5 m mÆt n­íc c¸ch 1,5 m c¸ch 2,5 m mÆt n­íc c¸ch 1,5 m c¸ch 2,5 m 29,1 29,4 29,4 28,1 29,2 29,2 28,0 29,4 29,3 29,4 29,4 29,0 30,0 29,6 29,0 5,1 6,7 6,1 4,75 5,2 4,2 6,40 6,10 5,20 6,5 6,0 5,2 6,7 5,85 5,1 580 28500 26800 29100 27400 26500 27200 27000 27400 25500 25000 24500 28900 28000 2810 7,34 7,45 7,64 7,40 7,65 7,65 7,75 7,74 7,74 7,75 7,75 7,75 7,73 7,72 7,72 150 20 18 15 12 10,5 16 10 10 18,5 12 10,5 26,5 14 10,5 1825 165 185 105 120 105 175 95 90 160 120 80 160 88 635 1,25 0,95 0,450 0,75 0,65 0,67 0,45 0,47 0,87 0,85 0,60 1,38 0,70 292 2820 2950 3050 2930 2980 2850 2860 2890 2950 2950 2890 2890 2890 0,003 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 1,35 0,272 0,246 0,231 0,230 0,235 0,250 0,240 0,235 0,190 0,260 0,252 0,250 0,260 1062 59100 53600 58200 54800 53000 54400 54000 54750 50100 50000 49100 58000 56100 Van x¶ n­íc m¹nh MÉu n­íc ch¹m ®aý KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc th¶i vµ n­íc biÓn khu vùc c¶ng dÇu B12 ®ît 2 (th¸ng 4 n¨m 1997) STT ChØ tiªu N1 N2 N3 N4 N5 1 Thêi gian lÊy mÉu 8h30 16/4 8h45 16/4 15h00 17/4 15h20 17/4 15h40 17/4 2 ChÕ ®é triÒu N­íc xuèng N­íc xuèng N­íc lªn N­íc lªn N­íc lªn 3 T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¶ng Kh«ng cã tµu nhËp dÇu Kh«ng cã tµu nhËp dÇu Cã tµu nhËp dÇu Cã tµu nhËp dÇu Cã tµu nhËp dÇu 4 NhiÖt ®é n­íc (0C) 25,9 25,6 28,7 26,7 26,0 5 pH 6,9 7,80 7,7 7,9 8,3 6 Oxy hßa tan (mg/l) 1,05 4,84 4,6 7,03 6,9 7 §é dÉn ®iÖn (µs/cm) 2810 53900 50600 54200 58500 8 Tæng chÊt r¾n hßa tan (mg/l) 1400 26900 25300 27100 29200 9 §é ®ôc (NTU) 211 31,1 16 10 CÆn l¬ löng (mg/l) 126 10,6 22 11 Cl- (mg/l) 4615 12 BOD5 (mg/l) 284 3,5 3,6 3,79 3,09 13 COD (mg/l) 1640 128 123 104 118 14 SO4 (mg/l) 134 3250 3515 15 PO4 (mg/l) 0 16 Nh4 (mg/l) 0,55 17 NO2 (mg/l) 0,07 18 Pb (mg/l) 0,225 0,326 0,208 0,109 0,101 19 Zn (mg/l) 0,097 0,070 0,071 0,053 0,053 20 Hµm l­îng dÇu (mg/l) 418,5 1,08 1,05 0,75 0,50 Sè liÖu ph©n tÝch ë c¸c b¶ng trªn cho thÊy : * N­íc th¶i tõ bÓ t¸ch dÇu cã l­u l­îng nhá (2-3 m3/ngµy), nh­ng nång ®é chÊt bÈn, nhÊt lµ hµm l­îng dÇu trong ®ã vÉn cßn rÊt lín. KÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c ®ît th¸ng 5 n¨m 1995 vµ th¸ng 4 n¨m 1997 cho thÊy hµm l­îng dÇu n»m tõ 418,5 mg/l ®Õn 635 mg/l, COD cña n­íc th¶i còng tõ 1640 ®Õn 1825 mg/l, ch× tõ 0,225 ®Õn 2,34 mg/l. KÕt qu¶ nµy phï hîp víi sè liÖu n­íc th¶i t¸ch dÇu cña mét sè kho dÇu cña Liªn X« cò vµ c¸c n­íc kh¸c. N­íc th¶i nµy ®­îc xö lý trong bÓ l¾ng t¸ch dÇu dung tÝch 3m3. HiÖu qu¶ t¸ch dÇu theo thiÕt kÕ ®¹t trªn 60%. Víi mét vïng n­íc ®Öm lín, mét l­îng dÇu nhá cßn l¹i trong n­íc th¶i kh«ng ph¶i lµ nguy c¬ g©y « nhiÔm thñy vùc. * N­íc biÓn lÊy trªn bÒ mÆt (tõ 0 ®Õn 0,5 m) trong khu vùc ho¹t ®éng cña c¶ng B12 ®Òu cã v¸ng dÇu, hµm l­îng tõ 0,5 ®Õn 1,38 mg/l, v­ît quy ®Þnh cña tiªu chuÈn m«i tr­êng TCVN 5943-1995 ®èi víi n­íc biÓn ven bê khu vùc b·i t¾m. DÇu trong líp n­íc s©u tån t¹i d­íi d¹ng nhò h¹t nhá th× hµm l­îng l¹i kh«ng lín, ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña TCVN 5943-1995. Gi÷a hai thêi ®iÓm cã tµu nhËp dÇu vµ kh«ng cã tµu nhËp dÇu, hµm l­îng dÇu thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. Hµm l­îng dÇu trong n­íc qua hai ®ît kh¶o s¸t n¨m 1995 vµ n¨m 1997 còng æn ®Þnh, n»m trong giíi h¹n cho phÐp. Tuy nhiªn chÕ ®é triÒu lµ yÕu tè lµm thay ®æi nång ®é c¸c chÊt nghiªn cøu. MÆc dï cã tµu chë dÇu ho¹t ®éng, trong khu vùc bÕn phao khi n­íc lªn, hµm l­îng dÇu trong n­íc gi¶m cßn 0,5 ®Õn 1,05 mg/l. * N­íc biÓn cã tæng c¸c chÊt r¾n hßa tan (TDS) lín, tõ 2600 ®Õn 2900 mg/l, tû träng cao sÏ lµ yÕu tè c¶n trë qu¸ tr×nh ph¸t t¸n, lan truyÒn chÊt bÈn trong n­íc. Hµm l­îng sunphua (H2S) trong n­íc biÓn thÊp (0,001 ®Õn 0,003 mg/l) nh­ng SO4 l¹i cao, tõ 2800 ®Ðn 3250 mg/l, v­ît nång ®é nÒn cña sunphat trong n­íc biÓn t¹i mét sè ®iÓm kh¸c t¹i khu vùc Qu¶ng Ninh. Nång ®é sunphat trong mÉu n­íc lÊy t¹i khu vùc bÕn c¶ng ®ît hai (th¸ng 4 n¨m 1997) cao, lµ 3515 mg/l. ChÕ ®é hiÕu khÝ cña n­íc biÓn vïng c¶ng dÇu B12 t¹o ®iÒu kiÖn chuyÓn hãa l­u huúnh hoÆc sunphua hydro thµnh sunphat. Nång ®é SO4 cao chøng tá sù tÝch tô l©u dµi cña dÇu vµ c¸c s¶n phÈm ph©n hñy chóng. Sau khi c¶i t¹o, söa ch÷a c¸c neo rïa t¹i bÕn phao, l­u huúnh vµ sunphua hydro tõ líp bïn cÆn trÇm tÝch x©m nhËp trë l¹i trong n­íc, ®­îc oxy hãa nhê c¸c lo¹i vi khuÈn sunphat hãa ®Ó t¹o thµnh sunphat. Tuy nhiªn, hµm l­îng sunphat chØ t¨ng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh v× khèi l­îng n¹o vÐt ®æ bª t«ng trô rïa neo kh«ng lín. * Hµm l­îng oxy hßa tan (DO) trong n­íc biÓn lín, trªn bÒ mÆt tõ 4,6 ®Õn 6,9 mg/l, thay ®æi kh«ng nhiÒu trong c¸c ®ît lÊy mÉu. Vïng ven bê gi¸ trÞ DO cao h¬n vïng gi÷a . Trong c¸c ngµy cã tµu nhËp dÇu, DO kh«ng thay ®æi. Tuy nhiªn gi¸ trÞ DO l¹i thay ®æi rÊt râ rÖt theo chiÒu s©u líp n­íc. §iÒu ®ã chøng tá cã mét l­îng dÇu nhÊt ®Þnh c¶n trë qu¸ tr×nh x©m nhËp oxy. vµ dßng ch¶y, sãng yÕu lµm cho n­íc bÞ ph©n tÇng. * ChØ tiªu BOD trong n­íc biÓn khu vùc thÊp, n»m d­íi nång ®é giíi h¹n cho phÐp theo quy ®Þnh cña TCVN 5943-1995 ®èi víi n­íc biÓn ven bê khu vùc b·i t¾m. Do t¶i l­îng chÊt bÈn thÊp vµ ®· ®­îc xö lý s¬ bé trong bÓ tù ho¹i nªn n­íc th¶i sinh ho¹t khu vùc kho c¶ng kh«ng ph¶i lµ nguy c¬ lµm t¨ng BOD trong n­íc biÓn khu vùc. C¸c tµu nhËp dÇu l­u l¹i bÕn c¶ng kho¶ng 90 ®Õn 100 ngµy/n¨m nh­ng kh«ng ®­îc phÐp x¶ n­íc th¶i vµ phÕ th¶i r¾n vµo khu vùc neo ®Ëu. Trong n­íc biÓn mét l­îng oxy ®­îc tiªu hao do cac lo¹i vi khuÈn ph©n hñy dÇu má, nªn trong mét sè ®iÓm ®é thiÕu hôt oxy vµ BOD t¨ng lªn. * Hµm l­îng ch× trong n­íc biÓn lín h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp theo TCVN 5943-1995 tõ 1,5 ®Õn 2,5 lÇn. Sù tÝch tô ch× ë vïng ®¸y t­¬ng ®èi lín. Tuy nhiªn hµm l­îng ch× trong n­íc biÓn t¹i bÕn c¶ng kh«ng thay ®æi khi tµu chë dÇu nhËp hµng. §iÒu ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng rß rØ x¨ng dÇu ra m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh b¬m x¨ng dÇu lµ h·n h÷u. Hµm l­îng kÏm dao ®éng tõ 0,053 ®Õn 0,071, thÊp h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp theo TCVN 5943-1995. * Ngoµi ra, chÕ ®é triÒu yÕu vµ tû träng n­íc biÓn cao lµ nh÷ng yÕu tè c¶n trë qu¸ tr×nh ph¸t t¸n, lan truyÒn chÊt bÈn trong khu vùc. C¸c ho¹t ®éng cña tµu thuyÒn qua l¹i, cña bÕn phµ, bÕn tµu du lÞch H¹ Long ... lµ nh÷ng yÕu tè gãp phÇn lµm t¨ng møc ®é « nhiÔm ë ®©y. HiÖn nay, c¸c yÕu tè nµy kh«ng kiÓm so¸t ®­îc. Hµm l­îng Pb vµ Zn trong n­íc biÓn Cöa Lôc 0,071 0,208 0,096 0,065 0,261 0,385 BÕn c¶ng B12 Phµ B·i Ch¸y B·i t¾m B·i Ch¸y II.2.2.4. ¤ nhiÔm do c¸c sù cè m«i tr­êng do ho¹t ®éng cña c¶ng dÇu: *Ch¸y næ: Ch¸y næ cã nguy c¬ cao ®èi víi c¸c kho x¨ng dÇu, c¸c c¶ng xuÊt nhËp x¨ng dÇu, c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, xuÊt nhËp x¨ng dÇu ... §¸m ch¸y dï nhá hay lín ®Òu cã thÓ g©y thiÖt h¹i hµng tû ®ång tµi s¶n, nguy h¹i ®Õn tÝnh m¹ng nhiÒu ng­êi. C¸c ®¸m ch¸y nÕu kh«ng ®­îc ng¨n chÆn kÞp thêi sÏ cã nguy c¬ lan réng sang c¸c vïng xung quanh, g©y hËu qu¶ nghiªm träng vÒ kinh tÕ vµ m«i tr­êng tæng thÓ. N­íc ch÷a ch¸y chøa l­îng x¨ng dÇu lín, ch¶y ra m«i tr­êng xung quanh, dÔ g©y « nhiÔm ®Êt vµ n­íc. Sau khi ch¸y do x¨ng dÇu, m«i tr­êng khã cã thÓ phôc håi vµ thêi gian phôc håi còng rÊt l©u. *Trµn dÇu, vì èng: Khi bÞ trµn dÇu hay vì èng, mét l­îng x¨ng dÇu tõ bÓ chøa, hÇm tµu, ®­êng èng ... bÞ ch¶y ra ngoµi. Trµn dÇu x¶y ra khi nhËp x¨ng dÇu vµo bÓ chøa, khi b¬m dÇu vµo sµ lan, khi th¸o èng nhËp xuÊt. Vì èng do vËn hµnh kh«ng ®óng quy tr×nh, do b¶o d­ìng vµ söa ch÷a kh«ng ®¹t yªu cÇu, do chÊt l­îng trang thiÕt bÞ kÐm, do con ng­êi thiÕu tr¸ch nhiÖm, ®ãng nhÇm van chÆn trªn bê, khi kÐo th¶ èng c¸c vËt cøng kÐo r¸ch èng .v.v... §øt èng mÒm khi ®ang b¬m hµng víi l­îng dÇu trµn d­íi 100 m3 do ®øt d©y c« buéc tµu, do ®ãng nhÇm khíp nèi lµm quay trôc ch©n vÞt ®Èy tµu ... HËu qu¶ cña sù trµn v·i dÇu rÊt lín do x¨ng dÇu dÔ bay h¬i vµ lan réng. ViÖc thu dän x¨ng dÇu trµn v·i rÊt khã kh¨n, phøc t¹p, hiÖu qu¶ thÊp, chØ h¹n chÕ ®­îc phÇn nµo t¸c ®éng m«i tr­êng. *Rß ch¶y vµ thñng ch¶y: Rß ch¶y vµ thñng ch¶y lµ do chÊt l­îng thiÕt bÞ, bÓ chøa, hÇm chøa, ®­êng èng dÉn .v.v... kh«ng ®¹t yªu cÇu. C¸c thiÕt bÞ nµy kh«ng ®­îc kiÓm tra, b¶o d­ìng th­êng xuyªn. Rß ch¶y còng cã thÓ do kh«ng cÈn thËn khi ®ãng më thiÕt bÞ. HËu qu¶ cña sù cè lo¹i nµy lµm thÊt tho¸t mét l­îng x¨ng dÇu vao m«i tr­êng. §«i khi sù thÊt tho¸t nµy kÐo dµi vµ khã ph¸t hiÖn. X¨ng dÇu thÊt tho¸t ra dÔ g©y ch¸y næ vµ t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng. *Va ®ông ph­¬ng tiÖn: C¸c tµu chë dÇu, c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thñy cã thÓ va ®ông vµo nhau, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, phao neo, cÇu c¶ng, ®­êng èng, ®¸ ngÇm ... HËu qu¶ va ®ông bao giê còng g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt ®èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn va ch¹m vµ hËu qu¶ m«i tr­êng n¬i x¶y ra sù cè. NÕu tµu chë dÇu 30.000 DWT bÞ va ®ông, cã thÓ vµi ng¨n hÇm chøa dÇu bÞ thñng. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng nµy Ýt x¶y ra v× tµu chë dÇu cÊu t¹o hai líp vá hoÆc m¹n kÐp. Trong tr­êng hîp va ®ông lµm ®¾m tµu chë dÇu, hËu qu¶ cña nã ®èi víi m«i tr­êng rÊt trÇm träng. PhÇn III: C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng, ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng an toµn vµ æn ®Þnh cña c¶ng dÇu B12: I. C¸c biÖn ph¸p gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng khu vùc kho A. C«ng ty x¨ng dÇu B12 vµ c¶ng dÇu B12 rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng, ®¶m b¶o cho c¶ng ho¹t ®éng an toµn, æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. C«ng ty ®· tæ chøc quy ho¹ch l¹i mÆt b»ng kho dÇu, trång c©y xanh b»ng c©y chèng ch¸y trong kho x¨ng dÇu, bª t«ng hãa c¸c khu vùc cã thÓ cã vÕt dÇu x¨ng r¬i v·i, tæ chøc c¶i t¹o l¹i hÖ thèng tho¸t n­íc, xö lý n­íc th¶i ... ban hµnh vµ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng kho c¶ng ...C¶ng dÇu B12 ®­îc thiÕt kÕ theo c¸c tiªu chuÈn cña Liªn X« cò, ®­îc ®¶m b¶o ng¨n ngõa vµ xö lý kÞp thêi c¸c sù cè kü thuËt x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh trong kho x¨ng dÇu ®¶m b¶o gi¶m t¸c ®éng xÊu khi cã sù cè x¶y ra. Kho A n»m ngay trong khu vùc c¶ng lµ kho chøa c¸c lo¹i dÇu mazut, FO, DO ... víi tæng søc chøa 22.000 m3. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng biÕn kho x¨ng dÇu thµnh c«ng viªn, c«ng ty B12 ®· quy ho¹ch l¹i mÆt b»ng, tæ chøc hîp lý c¸c khu vùc s¶n xuÊt, söa ch÷a, bª t«ng hãa l¹i ®­êng ®i l¹i vµ s©n b·i, tr«ng c©y xanh chèng ch¸y. DiÖn tÝch c©y xanh trång xung quanh chiÕm trªn 20% diÖn tÝch mÆt b»ng khu vùc kho. C«ng ty còng ®· c¶i t¹o l¹i hÖ thèng tho¸t n­íc. N­íc th¶i t¸ch dÇu tõ c¸c hè ga ®­îc xö lý lµm s¹ch dÇu tr­íc khi x¶ vµo cèng tho¸t n­íc m­a. C¸c giÕng th¨m trªn hÖ thèng tho¸t n­íc m­a ®Òu cã hè l¾ng cÆn c¸t hoÆc tÊm ch¾n t¸ch dÇu. C«ng ty còng ®· c¶i t¹o l¹i hÖ thèng ®ª bao chèng trµn dÇu tõ bÓ chøa ra hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i c«ng nghiÖp. Do quy ho¹ch, c¶i t¹o l¹i mÆt b»ng vµ hÖ thèng tho¸t n­íc, dÇu r¬i v·i ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ h¬n. ViÖc tr«ng c©y xanh h¹n chÕ ®­îc sù khuyÕch tan h¬i x¨ng dÇu vµ c¸c chÊt ®éc h¹i kh¸c ra m«i tr­êng xung quanh. Bê biÓn däc theo c«ng ty vµ c¶ng B12 ®­îc kÌ ®¸, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng vµ c¶nh quan khu vùc. C«ng ty x¨ng dÇu B12 ®· chó träng c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, gi¶m l­îng dÇu hao hôt. C¸c m¸y b¬m, ®­êng èng, van khãa lu«n ®­îc kiÓm tra b¶o d­ìng. Trªn hÖ thèng ®­êng èng c«ng nghÖ ®Òu cã bè trÝ c¸c van thë ®Ó h¹n chÕ sù bay h¬i x¨ng dÇu. Mçi lo¹i van trªn ®Òu cã b×nh ng¨n tia löa ®Ó khèng chÕ ph¸t sinh löa. C¸c thiÕt bÞ dù phßng lu«n trong tr¹ng th¸i chuÈn bÞ lµm viÖc. C¸c bÓ chøa dÇu trong khu vùc kho lu«n ®­îc t­íi m¸t, ®¶m b¶o nhiÖt ®é thÊp (th­êng d­íi 250C), h¹n chÕ tèi ®a l­îng dÇu bay h¬i trong qu¸ tr×nh thë cña bÓ vµ ®­êng èng, HÖ thèng b¸o phÈm chÊt x¨ng dÇu vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh xuÊt hµng ®­îc trang bÞ tù ®éng. Trong qu¸ tr×nh thay bÓ, ®uæi dÇu, vÖ sinh sµn kho bÓ, tr¹m b¬m ... mét l­îng dÇu lín lÉn n­íc tËp trung vÒ hè thu n­íc dung tÝch 12 m3, sau ®ã b¬m lªn bÓ l¾ng cã dung tÝch 300 m3. T¹i ®©y, dÇu ®­îc t¸ch khái n­íc, ch¶y vÒ c¸c bÓ nhá sau ®ã ®­îc b¬m l¹i c¸c bÓ chøa dÇu. N­íc th¶i sau khi t¸ch dÇu, cã hµm l­îng dÇu d­íi 1,0 mg/l, ®¸p øng yªu cÇu x¶ vµo nguån n­íc mÆt lo¹i B theo TCVN 5945-1995. Do diÖn tÝch mÆt b»ng cã h¹n, t¹i kho A c¶ng B12 kh«ng cã ®iÒu kiÖn x©y dùng hå tiªu ®éc lµm viÖc theo nguyªn t¾c hå æn ®Þnh sinh häc. Tuy nhiªn, do viÖc t¸ch dÇu hai cÊp, sau qu¸ tr×nh xö lý cã n­íc th¶i hµm l­îng dÇu lµ 0,9 mg/l. Bïn cÆn l¾ng bao gåm cÆn nhò dÇu b¸m vµo bån bÓ, hÇm tµu ... kho¶ng 10,0 ®Õn 12,0 m3/n¨m, ®­îc thu gom, vËn chuyÓn vÒ xÝ nghiÖp chÕ biÕn dÇu thø cÊp cña c«ng ty ®Æt t¹i Hµ KhÈu ®Ó sö dông l¹i II.. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc, ®µo t¹o vÒ vÖ sinh m«i tr­êng: C¶ng x¨ng dÇu B12 th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp båi d­ìng vÒ nghiÖp vô an toµn PCCC vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp, víi tiªu chuÈn mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i qua líp båi d­ìng mét n¨m. C«ng ty cßn ®­a c¸c ch­¬ng tr×nh an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp vµo m«n thi trong c¸c ch­¬ng tr×nh n©ng bËc c«ng nh©n. C«ng ty còng ®· hoµn thiÖn l¹i quy tr×nh vËn hµnh hÖ thèng xö lý n­íc th¶i, b¶o ®¶m viÖc thu gom n­íc th¶i trong kho x¨ng dÇu vµ ph­¬ng tiÖn thñy cña c¶ng ®Ó xö lý an toµn, hîp vÖ sinh theo tiªu chuÈn quèc tÕ vµ trong n­íc. C«ng ty còng ®· ban hµnh “Quy tr×nh xö lý h­ háng c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu”, lµm c¬ së cho c¸c c«ng t¸c söa ch÷a, duy tu c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ, ®¶m b¶o an toµn cho c¸c kho vµ bÕn c¶ng x¨ng dÇu. III. Qu¶n lý vµ kiÓm so¸t « nhiÔm t¹i c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thñy x¨ng dÇu: C¸c tµu chë dÇu khi cËp c¶ng ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh m«i tr­êng chung. Tµu cã cÊu t¹o ®¸y ®«i hoÆc m¹n kÐp. Trªn tµu ph¶i cã c¸c hÇm chøa chÊt th¶i. C¸c lo¹i phÕ th¶i ph¶i ®­îc thu gom vµ xö lý. TÊt c¶ c¸c lo¹i chÊt th¶i ®Òu kh«ng ®­îc x¶ vµo m«i tr­êng trong khu vùc c¶ng. C¸c dÞch vô phôc vô cho tµu n­íc ngoµi ph¶i ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ, kh«ng g©y mÊt vÖ sinh khu vùc. Tr­íc n¨m 1992, tµu khë dÇu vµo c¶ng B12 phÇn lín lµ tµu Liªn X«, trang thiÕt bÞ cò, thêi gian nhËp dÇu kÐo dµi ®Õn 2-3 ngµy. HiÖn nay Tæng C«ng Ty X¨ng DÇu thuª c¸c tµu cã søc t¶i lín, träng t¶i tõ 20.000 ®Õn 30.000 DWT, trang bÞ hiÖn ®¹i h¬n, m¹n kÐp, thêi gian nhËp dÇu ng¾n (th­êng lµ trong mét ngµy ®ªm) cña Singapore vµ c¸c n­íc kh¸c. ViÖc thay ®æi lo¹i tµu chë dÇu lµm gi¶m ®¸ng kÓ t¶i l­îng « nhiÔm khu vùc c¶ng. TÝnh an toµn cña c¸c tµu nµy cao h¬n c¸c tµu cña Liªn X« cò rÊt nhiÒu. C¸c sµ lan, tµu chë dÇu néi ®Þa ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn phßng chèng trµn dÇu, PCCC vµ ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ. C¶ng chØ cung cÊp dÇu cho c¸c tµu, sµ lan ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt, vÖ sinh m«i tr­êng, an toµn PCCC ... sau khi ®· ®­îc kiÓm ®Þnh t¹i tr¹m kiÓm ®Þnh sµ lan. HÖ thèng xuÊt dÇu cho sµ lan ®· ®­îc tù ®éng hãa. C¸c ®­êng èng mÒm nèi èng ®Èy b¬m dÇu tõ tµu tíi ®­êng èng dÉn dÇu ®­îc trang bÞ míi, lo¹i èng YOKOHAMA cña NhËt B¶n. èng ®­îc thö ¸p lùc 16 amt, tÇn suÊt 2 th¸ng mét lÇn. §Ó chèng rß rØ dÇu ra ngoµi, khi nèi èng b¬m dÇu, mäi thao t¸c ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn khoang, sau ®ã ®­îc xö lý trªn tµu. C¸c thiÕt bÞ l¾p ghÐp, nèi èng ®Òu ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt nh­ kÝn, chÞu ¸p lùc ... C«ng ty cã mét ®éi thî lÆn kiÓm tra t×nh tr¹ng èng cao su tr­íc khi tµu vµo. IV. C¸c biÖn ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®¶m b¶o an toµn cho c¶ng dÇu B12. C¶ng dÇu B12 cã ®éi ngò c«ng nh©n lµm c«ng t¸c b¶o vÖ vµ PCCC rÊt lín : 53/133 ng­êi, th­êng trùc t¸c chiÕn 24/24h vµ ®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô ch÷a ch¸y. §éi ch÷a ch¸y chuyªn nghiÖp cña c¶ng th­êng xuyªn luyÖn tËp d­íi sù h­íng dÉn cña c¸n bé cã kinh nghiÖm vµ ®­îc sù kiÓm tra gãp ý cña PC-23 c«ng an tØnh Qu¶ng Ninh. §éi phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®¹t nhiÒu gi¶i th­ëng trong c¸c héi thao PCCC toµn tØnh vµ khu vùc. MÆc dï ch­a cã ch¸y næ x¶y ra trong khu vùc kho x¨ng dÇu B12, nh­ng c«ng ty th­êng xuyªn x©y dùng vµ bæ sung c¸c ph­¬ng ¸n xö lý sù cè trµn dÇu, ch÷a ch¸y ®Ó luyÖn tËp vµ ®Ò phßng c¸c t×nh huèng x¶y ra. HÖ thèng ch÷a ch¸y cè ®Þnh néi bé trong kho, kÐo dµi ra khu vùc bÕn tµu 3500 DWT vµ khu bÕn xuÊt 300 T. HÖ thèng ch÷a ch¸y di ®éng gåm hai xe ZIL 131 vµ c¸c b×nh ch÷a ch¸y phï hîp víi TCVN. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c hiÖn ®¹i víi tÊt c¶ c¸c khu vùc trong c¶ng b»ng ®iÖn tho¹i vµ bé ®µm v« tuyÕn. Trong khu vùc kho c¶ng cã nguån ®iÖn dù phßng (m¸y ph¸t ®iÖn) vµ hÖ thèng ®iÖn ®éng lùc riªng cho hÖ thèng ch÷a ch¸y cè ®Þnh. Nguån n­íc ch÷a ch¸y lu«n lu«n ®­îc dù tr÷. HÖ thèng ®­êng ch÷a ch¸y b»ng bª t«ng ®¶m b¶o viÖc øng cøu kÞp thêi khi cã sù cè, ch¸y næ x¶y ra. C¸c biÖn ph¸p sÏ ®­îc thùc hiÖn khi cã sù cè ch¸y næ nh­ sau : *NÕu ph¸t hiÖn ®¸m ch¸y nhá, ng­êi ph¸t hiÖn lËp tøc ngõng hoÆc th«ng b¸o ®Ó ngõng vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ khu vùc cã ch¸y, ®ång thêi th«ng b¸o cho ®éi b¶o vÖ trùc ch÷a ch¸y vµ sö dông c¸c dông cô ch÷a ch¸y cÇm tay t¹i chç ®Ó xö lý. *Khi ch¸y nhá lan thµnh ch¸y lín, c¶ng dÇu b¸o ngay cho c«ng ty vµ PC-23 C«ng An Qu¶ng Ninh ®Ó phèi hîp chØ ®¹o, ®ång thêi ra lÖnh ngõng vËn hµnh toµn kho vµ c¾t ®iÖn toµn kho vµ khu vùc cã sù cè, tïy theo møc ®é ¶nh h­ëng cña ®¸m ch¸y. §éi phßng ch¸y ch÷a ch¸y tiÕn hµnh lµm m¸t c¸c c«ng tr×nh xung quanh cã ¶nh h­ëng cña ®¸m ch¸y vµ dËp t¾t ®¸m ch¸y b»ng hÖ thèng cè ®Þnh vµ xe ch÷a ch¸y di ®éng, ®ång thêi huy ®éng lùc l­îng ch÷a ch¸y cña xÝ nghiÖp x¨ng dÇu Qu¶ng Ninh (gåm hai xe ch÷a ch¸y) vµ lùc l­îng ch÷a ch¸y cña phßng PC-23 vµ c¸c c¬ quan kh¸c phèi hîp ®Ó xö lý. Khi cã ch¸y, hÖ thèng cÊp n­íc ®­îc liªn kÕt, bæ sung cho nhau. ViÖc chØ huy ch÷a ch¸y sÏ do PC-23 C«ng An Qu¶ng Ninh ®¶m nhËn theo c¸c kÕ ho¹ch ®· lËp vµ tËp luyÖn th­êng xuyªn. *T¹i bÕn phao neo tµu 30.000 DWT khi trµn dÇu x¶y ra ch¸y, dïng ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y cña tµu nh­ thuèc bät PQ1 (cã thÓ dËp t¾t c¸c ch¸y c¸ch tµu d­íi 20 m) vµ c¸c biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi kh¸c. C¸c xe ch÷a ch¸y trùc theo dâi ®¸m ch¸y vµ xö lý chóng khi cã nguy c¬ lan lªn bê. C¸c ph­¬ng tiÖn thñy dïng ph­¬ng tiÖn cña m×nh dËp c¸c ®¸m ch¸y lan ®Õn. C¶ng B12 dïng tµu 1800 CV cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y phèi hîp cøu trî c¸c ph­¬ng tiÖn thñy gÆp nguy hiÓm ch¸y næ. V. Phßng chèng vµ øng cøu trµn dÇu : C¸c biÖn ph¸p phßng chèng vµ øng cøu trµn dÇu cña C«ng Ty X¨ng DÇu B12 ®­îc x©y dùng dùa theo c«ng v¨n sè 389 –MTg ngµy 17/6/1994 cña Bé Khoa Häc, C«ng NghÖ vµ M«i Tr­êng h­íng dÉn t¹m thêi vÒ viÖc xö lý sù cè trµn dÇu vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cña Tæng C«ng Ty X¨ng DÇu ViÖt Nam vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. Phßng ngõa lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng, ng¨n ngõa háa ho¹n. C«ng ty x¨ng dÇu B12 th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn tham gia b¬m chuyÓn hµng hãa (hÖ thèng èng mÒm d­íi biÓn, hÖ thèng c«ng nghÖ xuÊt nhËp, c«ng nghÖ ch÷a ch¸y ...) ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt an toµn ... Mäi ng­êi cã liªn quan trong c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c néi quy, quy tr×nh vËn hµnh, tuyªn truyÒn gi¸o dôc, phæ biÕn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng, hiÓu râ sù nguy hiÓm khi x¶y ra sù cè dÇu trµn. Ban chØ huy øng cøu trµn dÇu t¹i c¶ng dÇu B12 ®­îc thµnh lËp bao gåm ®¹i diÖn UBND tØnh, Së Khoa Häc C«ng NghÖ vµ M«i Tr­êng, Së C«ng An, C¶ng Vô TØnh Qu¶ng Ninh, Ban Gi¸m §èc C«ng Ty X¨ng DÇu B12, Gi¸m §èc C¶ng DÇu B12. Lùc l­îng tham gia øng cøu trµn dÇu bao gåm : *Lùc l­îng d­íi biÓn : Toµn bé thuyÒn tr­ëng, thuyÒn viªn c¸c tµu BC-01, BC-02, VS-405, tµu lai PETROLIMEX, xuång m¸y P30. Tæng sè 31 ng­êi. *Lùc l­îng trªn bê : Lùc l­îng b¶o vÖ PCCC cña c¶ng gåm 50 ng­êi, trong ®ã kÝp trùc th­êng xuyªn lµ 12 ng­êi (kÓ c¶ l¸i xe ch÷a ch¸y). *Lùc l­îng kh¸c tham gia phèi hîp (ngoµi ngµnh x¨ng dÇu) lµ UBND tØnh Qu¶ng Ninh, UBND thµnh phè H¹ Long, lùc l­îng c¶nh s¸t giao th«ng thñy, bé, PC23 C«ng An Qu¶ng Ninh, XÝ NghiÖp Phµ B·i Ch¸y, c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c ®ang lÊy hµng t¹i kho c¶ng, khu vùc Cöa Luc trong thêi ®iÓm x¶y ra sù cè ... VI. Ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t (MONITORING) m«i tr­êng khu vùc c¶ng dÇu B12: §Ó kiÓm so¸t, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ xö lý ®­îc « nhiÔm, cÇn thiÕt ph¶i cã ch­¬ng tr×nh quan tr¾c m«i tr­êng hîp lý. ViÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh quan tr¾c ph¶i th­êng xuyªn, ®Òu ®Æn. C¸c sè liÖu quan tr¾c ph¶i ®­îc l­u gi÷ ®¸nh gi¸ vµ b¸o c¸o víi c¬ quan qu¶n lý m«i tr­êng ®Þa ph­¬ng. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty x¨ng dÇu B12 ®· chó träng ®Õn vÊn ®Ò kiÓm so¸t « nhiÔm. Do tr×nh ®é trang thiÕt bÞ h¹n chÕ vµ c¸n bé chuyªn m«n thiÕu, c«ng t¸c nµy thùc hiÖn ch­a th­êng xuyªn vµ ®Çy ®ñ. Tuy nhiªn, C«ng ty ®· phèi hîp víi c¸c c¬ quan chuyªn m«n, t­ vÊn vÒ m«i tr­êng nh­ CEETIA, Trung t©m C«ng nghÖ m«i tr­êng (§HBK) ...®o ®¹c, ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng khu vùc c¸c kho, c¶ng, cöa hµng, xÝ nghiÖp x¨ng dÇu thuéc C«ng ty. §Ó kiÓm so¸t chÆt chÏ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng, kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c sù cè kü thuËt cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ trµn dÇu, ch¸y næ ... ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t « nhiÔm m«i tr­êng nh­ sau : *Gi¸m s¸t chÊt l­îng kh«ng khÝ : +Th«ng sè kiÓm tra : Tæng hydrocacbon, h¬i ch×, SO2, H2S, bôi tæng sè ... +VÞ trÝ gi¸m s¸t : 4 ®iÓm t¹i tr¹m b¬m x¨ng dÇu, bÕn xuÊt dÇu cho sµ lan, khu vùc hµnh chÝnh cña c«ng ty, khu d©n phÝa cuèi h­íng giã c¸ch hµng rµo kho c¶ng 500 m. §o ®¹c hai thêi ®iÓm mçi ®ît : khi kh«ng cã tµu nhËp dÇu vµ cã tµu nhËp dÇu. +TÇn sè thu mÉu vµ ph©n tÝch : 2 lÇn mét n¨m +ThiÕt bÞ thu mÉu : c¸c thiÕt bÞ tiªu chuÈn +Tiªu chuÈn so s¸nh ®¸nh gi¸ : Tiªu chuÈn m«i tr­êng ViÖt Nam TCVN 5937-1995, TCVN 5938-1995, TCVN 5939-1995. *Gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc: +Th«ng sè gi¸m s¸t : pH, hµm l­îng cÆn l¬ löng, DO, COD, BOD5, tæng chÊt r¾n hßa tan, hµm l­îng dÇu, Pb, Zn, coliphom . +§Þa ®iÓm kh¶o s¸t vµ lÊy mÉu : 5 ®iÓm bÓ xö lý n­íc th¶i, n­íc biÓn t¹i bÕn xuÊt, t¹i phao neo tµu phÝa ®Çu, phao neo tµu phÝa cuèi vµ t¹i bÕn phµ B·i Ch¸y. N­íc biÓn ®­îc ®o ®¹c vµo 2 thêi ®iÓm : khi cã vµ kh«ng cã tµu nhËp dÇu. +TÇn sè kh¶o s¸t : 2 lÇn/n¨m. +Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ ph©n tÝch : theo c¸c quy tr×nh hiÖn hµnh. MÉu ®­îc lÊy ë 3 tÇng n­íc kh¸c nhau. Mét sè chØ tiªu ®­îc ph©n tÝch trong mÉu trén. +Tiªu chuÈn so s¸nh ®¸nh gi¸ : C¸c tiªu chuÈn m«i tr­êng ViÖt Nam nh­ TCVN 5942-1995, TCVN 5943-1995 vµ TCVN 5945-1995. * Gi¸m s¸t chÊt l­îng bïn ®¸y : ChÊt l­îng bïn ®¸y ph¶i ®­îc ®o d¹c kiÓm tra tr­íc vµ sau khi c¶i t¹o bÕn c¶ng, n¹o vÐt luång l¹ch ... Ngoµi ra hµng n¨m cßn kiÓm tra chÊt l­îng bïn t¹i ®iÓm x¶ c«ng tho¸t n­íc, t¹i bÕn xuÊt vµ t¹i bÕn phao c¶ng tµu nhËp dÇu. C¸c chØ tiªu kiÓm tra, do d¹c lµ : pH (theo KCL), ®é tro, hµm l­îng dÇu mì, hµm l­îng ch×, kÏm ... Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, so s¸nh lµ c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hµnh. VII. VÒ vÊn ®Ò kinh phÝ cho c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng : §Ó ®¶m b¶o cho c¶ng B12 ho¹t ®éng an toµn vµ æn ®Þnh, ng¨n ngõa c¸c sù cè m«i tr­êng, háa ho¹n cã thÓ x¶y ra, C«ng ty x¨ng dÇu B12 lu«n cã nguån kinh phÝ cho c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng. Kinh phÝ cho c«ng t¸c monitoring m«i tr­êng hµng n¨m t¹i c¶ng B12 tr­íc ®©y kho¶ng 20 ®Õn 30 triÖu ®ång. Trong thêi gian tíi, kinh phÝ nµy sÏ t¨ng lªn 50 ®Õn 60 triÖu ®ång mét n¨m. Ngoµi c«ng t¸c monitoring, Tæng C«ng Ty X¨ng DÇu ViÖt Nam vµ C«ng Ty X¨ng DÇu B12 cßn ®Çu t­ mét nguån kinh phÝ ®Ó söa ch÷a, b¶o d­ìng hÖ thèng xö lý n­íc th¶i, c¸c trang thiÕt bÞ øng cøu trµn dÇu vµ PCCC. Kinh phÝ nµy xÊp xØ 100 triÖu/ mét n¨m. Hµng n¨m, Tæng C«ng Ty X¨ng DÇu ViÖt Nam vµ C«ng Ty X¨ng DÇu B12 cßn tæ chøc c¸c ®ît thao diÔn, tËp huÊn øng cøu trµn dÇu, PCCC, c¸c líp båi d­ìng vÒ vÖ sinh m«i tr­êng an toµn lao ®éng kinh phÝ lªn tíi 40-50 triÖu ®ång/mét n¨m. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ C¶ng dÇu B12 ®­îc h×nh thµnh gÇn 30 n¨m, lµ mét c¶ng x¨ng dÇu cã c«ng suÊt bèc rãt vµ vËn chuyÓn cã tÇm cì quèc gia. Ho¹t ®éng cña c¶ng ®· gãp phÇn ®¶m b¶o x¨ng dÇu cho §Êt n­íc trong cuéc chiÕn tranh chèng Mü cøu n­íc tr­íc ®©y vµ x©y dùng tæ quèc hiÖn nay. Tõ mét bÕn c¶ng chØ cã nhiÖm vô nhËp hµng víi kh¶ n¨ng tiÕp nhËn tµu chë dÇu d­íi 10.300 DWWT, ®Õn nay c¶ng dÇu B12 lµ mét trong c¸c c¶ng lín nhÊt c¶ n­íc, cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn tµu 30.000 DWT, cã hÖ thèng kho tµng søc chøa 22.000 m3 vµ hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh phô trî ®¶m b¶o viÖc tiÐp nhËn 1.300.000 tÊn dÇu/mét n¨m. C¶ng dÇu B12 n»m trong vÞ trÝ thuËn lîi cho viÖc ®ç tµu, luång tµu ra vµo dÔ dµng, trong vïng luång c¶ng n­íc s©u C¸i L©n. Nh­ng mÆt kh¸c, vÞ trÝ cña c¶ng l¹i lµ ®Þa ®iÓm du lÞch, nghØ ng¬i vµ gÇn vÞnh H¹ Long, mét di s¶n v¨n hãa thÕ giíi ®­îc UNESCO c«ng nhËn, nªn sù ho¹t ®éng cña nã ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®èi víi viÖc khai th¸c vïng biÓn Cöa Lôc, B·i Ch¸y cho môc ®Ých du lÞch. KÕt qu¶ ®o ®¹c ph©n tÝch chÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ, n­íc, bïn cÆn ... khu vùc Cöa Lôc-B·i Ch¸y cho thÊy nång ®é mét sè chÊt « nhiÔm nh­ hydrocacbon, COD, Pb ... ®ang cã xu thÕ t¨ng lªn. Mét sè thêi ®iÓm, nång ®é chÊt bÈn v­ît nång ®é giíi h¹n cho phÐp theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn m«i tr­êng hiÖn hµnh. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong khu vùc, trong ®ã cã ho¹t ®éng cña c¶ng dÇu B12, lµ c¸c yÕu tè g©y søc Ðp lªn tr¹ng th¸i m«i tr­êng. §Ó b¶o vÖ m«i tr­êng t¹i c¶ng dÇu B12 nãi riªng ®ång thêi b¶o vÖ mét danh lam th¾ng c¶nh cña ViÖt Nam, mét Di s¶n v¨n hãa thÕ giíi, ng­êi viÕt xin cã mét sè ý kiÕn : @C«ng Ty X¨ng DÇu B12 cÇn ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong viÖc h¹n chÕ x¶ chÊt th¶i, ng¨n ngõa dß rØ x¨ng dÇu, kiÓm so¸t « nhiÔm ... Bªn c¹nh ®ã, C«ng Ty ph¶i m¹nh d¹n ®Çu t­ trang thiÕt bÞ vµ chuÈn bÞ c¸c ph­¬ng ¸n cã hiÖu qu¶ ®Ó øng cøu trµn dÇu, PCCC ... @C«ng Ty X¨ng DÇu B12 hiÖn nay ®· cã ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t « nhiÔm khu vùc c¶ng. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn ®­îc nã, C«ng Ty cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé vµ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ t­ vÊn m«i tr­êng ®Ó lÊy mÉu, kh¶o s¸t, ph©n tÝch chÊt l­îng m«i tr­êng theo kÕ ho¹ch ®· nªu ra. @C¸c tµu chë dÇu hiÖn nay ®Òu cã trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr­êng tèt, thêi gian cËp c¶ng nhanh nªn gi¶m ®­îc møc ®é « nhiÔm m«i tr­êng. Tuy nhiªn vÉn ph¶i tiÕp tôc ®Çu t­, n©ng cÊp c¶i t¹o bÕn phao tiÕp nhËn tµu 30.000 DWT, t¨ng quy m« cña c¶ng, gi¶m tèi ®a c¸c sù cè m«i tr­êng cã kh¶ n¨ng x¶y ra. Phô lôc Tuyªn bè Rio vÒ M«i tr­êng vµ Ph¸t triÓn Héi nghÞ cña Liªn Hîp Quèc vÒ M«i Tr­êng vµ Ph¸t triÓn ®· häp t¹i Rio de Janeiro tõ 3 ®Õn 14 th¸ng 6 n¨m 1992, kh¼ng ®Þnh l¹i tuyªn bè cña Héi nghÞ Liªn Hîp Quèc vÒ m«i tr­êng nh©n v¨n th«ng qua t¹i Stockholm ngµy 16/6/1972 vµ t×m c¸ch ph¸t huy tuyªn bè Êy, nh»m thiÕt lËp mét sù chung søc toµn cÇu míi vµ b×nh ®¼ng, th«ng qua viÖc t¹o dùng nh÷ng cÊp ®é hîp t¸c míi gi÷a c¸c quèc gia, nh÷ng thµnh phÇn chÝnh trong c¸c x· héi vµ nh©n d©n, ho¹t ®éng ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng hiÖp ®Þnh quèc tÕ t«n träng quyÒn lîi cña mçi ng­êi vµ b¶o vÖ sù toµn vÑn cña hÖ thèng m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn toµn cÇu, c«ng nhËn b¶n chÊt tæng thÓ vµ phô thuéc lÉn nhau cña tr¸i ®Êt, ng«i nhµ cña chóng ta, tuyªn bè r»ng: Nguyªn t¾c 1 Con ng­êi lµ trung t©m cña nh÷ng mèi quan t©m vÒ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Con ng­êi cã quyÒn ®­îc h­ëng mét cuéc sèng h÷u Ých vµ lµnh m¹nh hµi hßa víi thiªn nhiªn. Nguyªn t¾c 2 Phï hîp víi HiÕn ch­¬ng Liªn Hîp Quèc vµ nh÷ng nguyªn t¾c cña luËt ph¸p quèc tÕ, c¸c quèc gia cã chñ quyÒn khai th¸c nh÷ng tµi nguyªn cña m×nh theo nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn cña m×nh, vµ cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o r»ng nh÷ng ho¹t ®éng trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ kiÓm so¸t cña m×nh kh«ng g©y t¸c h¹i g× ®Õn m«i tr­êng cña c¸c quèc gia kh¸c hoÆc cña nh÷ng khu vùc ngoµi ph¹m vi quyÒn h¹n quèc gia. Nguyªn t¾c 3 CÇn thùc hiÖn quyÒn ®­îc ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng mét c¸ch b×nh ®¼ng vÒ nhu cÇu ph¸t triÓn vµ m«i tr­êng cña c¸c thÕ hÖ hiÖn nay vµ t­¬ng lai. Nguyªn t¾c 4 §Ó thùc hiÖn ®­îc sù ph¸t triÓn l©u bÒn, sù b¶o vÖ m«i tr­êng nhÊt thiÕt ph¶i lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ kh«ng thÓ xem xÐt t¸ch rêi qu¸ tr×nh ®ã. Nguyªn t¾c 5 TÊt c¶ c¸c quèc gia vµ tÊt c¶ c¸c d©n téc cÇn hîp t¸c trong nhiÖm vô chñ yÕu lµ xãa bá nghÌo nµn nh­ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Ó gi¶m nh÷ng sù chªnh lÖch vÒ møc sèng vµ ®Ó ®¸p øng tèt h¬n nh÷ng nhu cÇu cña ®¹i ®a sè nh©n d©n trªn thÕ giíi. Nguyªn t¾c 6 Chóng ta cÇn dµnh sù ­u tiªn ®Æc biÖt cho t×nh h×nh vµ nh÷ng nhu cÇu ®Æc biÖt cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, nhÊt lµ nh÷ng n­íc ph¸t triÓn kÐm nhÊt vµ nh÷ng n­íc dÔ bÞ tæn h¹i vÒ m«i tr­êng. Nh÷ng ho¹t ®éng quèc tÕ trong lÜnh vùc m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn còng cÇn chó ý ®Õn nh÷ng quyÒn lîi vµ nhu cÇu cña tÊt c¶ c¸c n­íc. Nguyªn t¾c 7 C¸c quèc gia cÇn hîp t¸c trong tinh thÇn hîp t¸c toµn cÇu ®Ó g×n gi÷, b¶o vÖ vµ phôc håi sù lµnh m¹nh vµ tÝnh lµnh m¹nh cña hÖ sinh th¸i tr¸i ®Êt. V× sù t¸c ®éng kh¸c nhau vµo viÖc lµm suy tho¸i m«i tr­êng toµn cÇu, c¸c quèc gia cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm chung nh­ng kh¸c biÖt nhau. C¸c n­íc ph¸t triÓn thõa nhËn tr¸ch nhiÖm cña hä trong viÖc truy cøu cña quèc tÕ vÒ sù ph¸t triÓn l©u bÒn do nh÷ng ¸p lùc mµ x· héi cña hä g©y cho m«i tr­êng toµn cÇu vµ do nh÷ng c«ng nghÖ vµ nh÷ng nguån tµi chÝnh hä chi phèi. Nguyªn t¾c 8 §Ó ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ mét chÊt l­îng cuéc sèng cao h¬n cho mäi ng­êi, c¸c quèc gia nªn gi¶m dÇn vµ lo¹i trõ nh÷ng ph­¬ng thøc kh«ng bÒn v÷ng trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng vµ ®Èy m¹nh nh÷ng chÝnh s¸ch d©n sè thÝch hîp. Nguyªn t¾c 9 C¸c quèc gia nªn hîp t¸c ®Ó cñng cè x©y dùng n¨ng lùc néi t¹i cho sù ph¸t triÓn l©u bÒn b»ng c¸ch n©ng cao sù hiÓu biÕt khoa häc th«ng qua trao ®æi kiÕn thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, vµ b»ng c¸ch ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn, thÝch nghi, truyÒn b¸ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, kÓ c¶ nh÷ng c«ng nghÖ míi vµ ®­îc c¶i tiÕn. Nguyªn t¾c 10 Nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng ®­îc gi¶i quyÕt tèt nhÊt víi sù tham gia cña c¸c c«ng d©n quan t©m ë cÊp ®é thÝch hîp. ë cÊp ®é quèc gia, mçi c¸ nh©n sÏ cã quyÒn ®­îc th«ng tin thÝch hîp liªn quan ®Õn m«i tr­êng do c¸c nhµ chøc tr¸ch n¾m gi÷, bao gåm nh÷ng th«ng tin vÒ nh÷ng nguyªn liÖu vµ ho¹t ®éng nguy hiÓm trong céng ®ång, vµ c¬ héi tham gia vµo nh÷ng qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh. C¸c quèc gia cÇn t¹o ®iÒu kiÖn, khuyÕn khÝch nhËn thøc vµ sù tham gia cña nh©n d©n b»ng c¸ch phæ biÕn th«ng tin réng r·i. Nh©n d©n cÇn ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp cËn cã hiÖu qu¶ víi nh÷ng v¨n b¶n hîp ph¸p vµ hµnh chÝnh kÓ c¶ c¸c v¨n b¶n ®· ®­îc bæ sung vµ söa ch÷a. Nguyªn t¾c 11 C¸c quèc gia cÇn ban hµnh luËt ph¸p h÷u hiÖu vÒ m«i tr­êng, nh÷ng tiªu chuÈn m«i tr­êng, nh÷ng môc tiªu qu¶n lý vµ nh÷ng ­u tiªn ph¶n ¸nh hiÖn tr¹ng m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn mµ chóng ®Ò cËp ®Õn. Nh÷ng tiªu chuÈn mµ mét vµi n­íc ¸p dông cã thÓ kh«ng phï hîp vµ g©y tæn phÝ vÒ kinh tÕ vµ x· héi kh«ng biÖn minh ®­îc cho c¸c n­íc kh¸c, nhÊt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Nguyªn t¾c 12 C¸c n­íc nªn hîp t¸c ®Ó ph¸t huy mét hÖ thèng kinh tÕ thÕ giíi më vµ gióp ®ì lÉn nhau dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë tÊt c¶ c¸c n­íc, ®Ó nh»m ®óng h¬n vµo nh÷ng vÊn ®Ò suy tho¸i m«i tr­êng. Nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch vÒ th­¬ng m¹i víi nh÷ng môc ®Ých m«i tr­êng kh«ng nªn trë thµnh ph­¬ng tiÖn ph©n biÖt ®èi xö ®éc ®o¸n hay v« lý hoÆc mét sù ng¨n c¶n tr¸ h×nh ®èi víi th­¬ng m¹i quèc tÕ. CÇn tr¸nh nh÷ng ho¹t ®éng ®¬n ph­¬ng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng ngoµi ph¹m vi quyÒn h¹n cña n­íc nhËp khÈu. Nh÷ng biÖn ph¸p m«i tr­êng nh»m gi¶i quyÕt nhwngx vÊn ®Ò m«i tr­êng ngoµi biªn giíi hay toµn cÇu cÇn dùa trªn sù nhÊt trÝ quèc tÕ cao nhÊt cã thÓ ®¹t ®­îc. Nguyªn t¾c 13 C¸c n­íc cÇn so¹n th¶o luËt quèc gia liªn quan tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vµ båi th­êng cho nh÷ng n¹n nh©n cña sù « nhiÔm vµ t¸c h¹i m«i tr­êng kh¸c. C¸c quèc gia còng cÇn hîp t¸c mét c¸ch khÈn tr­¬ng vµ kiªn quyÕt h¬n ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a luËt quèc gia vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vµ båi th­êng vÒ nh÷ng t¸c h¹i m«i tr­êng do nh÷ng ho¹t ®éng trong ph¹m vi quyÒn h¹n hay kiÓm so¸t cña hä g©y ra cho nh÷ng vïng ngoµi ph¹m vi quyÒn h¹n cña hä Nguyªn t¾c 14 C¸c quèc gia nªn hîp t¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó ng¨n c¶n sù chuyÓn giao cho c¸c quèc gia kh¸c bÊt cø mét ho¹t ®éng nµo vµ mét chÊt nµo g©y nªn sù suy tho¸i m«i tr­êng nghiªm träng hoÆc xÐt thÊy cã h¹i cho søc kháe con ng­êi. Nguyªn t¾c 15 §Ó b¶o vÖ m«i tr­êng, c¸c quèc gia cÇn ¸p dông réng r·i ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn phßng ngõa tïy theo kh¶ n¨ng tõng quèc gia. ë chç nµo cã nguy c¬ t¸c h¹i nghiªm träng hay kh«ng thÓ söa ®­îc, th× kh«ng thÓ nªu lý do lµ thiÕu sù ch¾c ch¾n khoa häc hoµn toµn ®Ó tr× ho·n ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cã lîi ®Ó ng¨n chÆn sù tho¸i hãa m«i tr­êng. Nguyªn t¾c 16 C¸c nhµ chøc tr¸ch quèc gia nªn cè g¾ng ®Èy m¹nh sù quèc tÕ hãa nh÷ng chi phÝ m«i tr­êng vµ sù sö dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, c¨n cø vµo quan ®iÓm cho r»ng vÒ nguyªn t¾c ng­êi g©y « nhiÔm ph¶i chÞu phÝ tæn « nhiÔm, víi sù quan t©m ®óng møc ®èi víi quyÒn lîi chung vµ kh«ng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn nÒn th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ quèc tÕ. Nguyªn t¾c 17 §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng nh­ mét c«ng cô quèc gia cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cã thÓ g©y t¸c ®éng xÊu ®èi víi m«i tr­êng vµ lµ ®èi t­îng quyÕt ®Þnh cña mét c¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn. Nguyªn t¾c 18 C¸c quèc gia cÇn th«ng b¸o ngay cho c¸c quèc gia kh¸c vÒ bÊt cø mét thiªn tai hay t×nh h×nh khÈn cÊp nµo cã thÓ g©y nh÷ng t¸c h¹i ®ét ngét ®èi víi m«i tr­êng cña c¸c n­íc ®ã. Céng ®ång quèc tÕ ph¶i ra søc gióp c¸c quèc gia bÞ tai häa nµy. Nguyªn t¾c 19 C¸c quèc gia cÇn th«ng b¸o tr­íc vµ kÞp thêi vµ cung cÊp th«ng tin cã liªn quan cho c¸c quèc gia cã kh¶ n¨ng bÞ ¶nh h­ëng vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cã thÓ g©y t¸c ®éng xÊu ®¸ng kÓ ®Õn m«i tr­êng v­ît ra ngoµi biªn giíi vµ cÇn tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c quèc gia nµy sím vµ víi thiÖn ý tèt. Nguyªn t¾c 20 Phô n÷ cã mét vai trß quan träng trong qu¶n lý vµ ph¸t triÓn m«i tr­êng. Do ®ã viÖc hä tham gia ®Çy ®ñ lµ cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Nguyªn t¾c 21 CÇn huy ®éng tÝnh s¸ng t¹o, nh÷ng lý t­ëng vµ sù can ®¶m cña thanh niªn thÕ giíi ®Ó t¹o nªn sù hîp t¸c toµn cÇu ®Ó ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn l©u bÒn vµ ®¶m b¶o mét t­¬ng lai tèt h¬n cho tÊt c¶ mäi ng­êi. Nguyªn t¾c 22 Nh©n d©n së t¹i vµ nh÷ng céng ®ång cña hä vµ c¸c céng ®ång kh¸c ë ®Þa ph­¬ng cã vai trß quan träng trong qu¶n lý vµ ph¸t triÓn m«i tr­êng v× sù hiÓu biÕt vµ tËp tôc truyÒn th«ng cña hä. C¸c quèc gia nªn c«ng nhËn vµ ñng hé thÝch ®¸ng b¶n s¾c, v¨n hãa vµ nh÷ng mèi quan t©m cña hä, khiÕn hä tham gia cã hiÖu qu¶ vµo viÖc thùc hiÖn sù ph¸t triÓn l©u bÒn. Nguyªn t¾c 23 M«i tr­êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, bÞ thèng trÞ vµ bÞ chiÕm ®ãng cÇn ph¶i ®­îc b¶o vÖ. Nguyªn t¾c 24 ChiÕn tranh vèn dÜ lµ ph¸ ho¹i sù phat triÓn l©u bÒn. Do ®ã, c¸c quèc gia cÇn ph¶i t«n träng luËt ph¸p quèc tÕ vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng trong thêi gian cã xung ®ét vò trang vµ hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn m«i tr­êng sau chiÕn tranh, nÕu cÇn thiÕt. Nguyªn t¾c 25 Hßa b×nh, ph¸t triÓn vµ sù b¶o vÖ m«i tr­êng phô thuéc nhau vµ kh«ng thÓ t¸ch rêi ®­îc. Nguyªn t¾c 26 C¸c quèc gia cÇn gi¶i quyÕt mäi bÊt hßa vÒ m«i tr­êng mét c¸ch hßa b×nh vµ b»ng nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp theo HiÕn ch­¬ng Liªn Hîp Quèc. Nguyªn t¾c 27 C¸c quèc gia vµ d©n téc cÇn hîp t¸c cã thiÖn ý vµ víi tinh thÇn hîp t¸c trong viÖc thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c ®· thÓ hiªn trong b¶n tuyªn bè nµy vµ trong sù ph¸t triÓn h¬n n÷a luËt ph¸p quèc tÕ trong lÜnh vùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. V¨n phßng Th­¬ng m¹i Quèc tÕ (ICC) HiÕn ch­¬ng th­¬ng m¹i vÒ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng 1.Sù ­u tiªn C«ng nhËn viÖc qu¶n lý m«i tr­êng nh­ lµ mét trong sè c¸c ­u tiªn cao nhÊt vµ nh­ lµ mét yÕu tè x¸c ®Þnh chñ yÕu ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, thiÕt lËp c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p thùc hµnh nh»m tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng theo mét th¸ch thøc hîp lý vÒ mÆt m«i tr­êng. 2.Qu¶n lý tæng thÓ Tæng hîp c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh vµ quy t¾c nµy mét c¸ch ®Çy ®ñ vµo trong tõng ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nh­ lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña qu¶n lý. 3.Qu¸ tr×nh c¶i tiÕn TiÕp tôc c¶i tiÕn c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh vµ hiÖu qu¶ m«i tr­êng, cã tÝnh ®Õn c¸c ph¸t triÓn kü thuËt, kiÕn thøc khoa häc, nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ sù mong ®îi cña c¶ céng ®ång, cïng víi c¸c quy ®Þnh ph¸p lý nh­ lµ xuÊt ph¸t ®iÓm, vµ ¸p dông cïng mét chuÈn cø m«i tr­¬ng cho kh¾p toµn thÕ giíi. 4.Gi¸o dôc nh©n viªn Gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ khuyÕn khÝch nh©n viªn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña hä theo c¸ch thøc cã tr¸ch nhiÖm víi m«i tr­êng 5. §¸nh gi¸ b­íc ®Çu §¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng tr­íc lóc b¾t ®Çu mét ho¹t ®éng míi hoÆc mét dù ¸n míi vµ tr­íc khi thanh lý mét ph­¬ng tiÖn hoÆc dêi bá mét ®Þa ®iÓm kinh doanh. 6.S¶n phÈm hoÆc dÞch vô Ph¸t triÓn vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô kh«ng g©y ra c¸c ¶nh h­ëng m«i tr­êng th¸i qu¸ vµ an toµn trong khi sö dông, hiÖu qu¶ trong kh©u tiªu hao n¨ng l­îng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn, cã thÓ t¸i chÕ, t¸i sö dông hoÆc th¶i bá an toµn. 7.T­ vÊn cho ng­êi tiªu dïng T­ vÊn vµ c¶ gi¸o dôc khi cÇn cho ng­êi tiªu dïng, cho nhµ ph©n phèi, c«ng chóng vÒ an toµn trong sö dông, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ th¶i bá víi nh÷ng s¶n phÈm ®· ®­îc cung cÊp; vµ ¸p dông nh÷ng xem xÐt t­¬ng øng víi c¸c ®iÒu kho¶n cña dÞch vô. 8. Ph­¬ng tiÖn vµ vËn hµnh TriÓn khai, thiÕt kÕ vµ vËn hµnh c¸c ph­¬ng tiÖn vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ph¶i tÝnh ®Õn sù sö dông cã hiÖu qu¶ n¨ng l­îng, vËt liÖu, sö dông l©u dµi c¸c nguån tµi nguyªn cã thÓ t¸i phôc håi, gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng bÊt lîi vµ chÊt th¶i, th¶i bá mét c¸ch tr¸ch nhiÖm vµ an toµn c¸c cÆn th¶i. 9.Nghiªn cøu TiÕn hµnh hoÆc trî gióp viÖc nghiªn cøu vÒ c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng cña nguyªn liÖu, s¶n phÈm, qu¸ tr×nh, sù ph¸t th¶i vµ chÊt th¶i liªn quan ®Õn xÝ nghiÖp vµ gi¶m bít c¸c t¸c ®éng bÊt lîi ®ã. 10. Phßng ngõa Thay ®æi s¶n xuÊt, tiÕp thÞ hoÆc sö dông s¶n phÈm hay dÞch vô hoÆc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng, phï hîp víi kiÕn thøc khoa häc-kü thuËt, nh»m ng¨n ngõa sù suy tho¸i m«i tr­êng nghiªm träng hoÆc kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc. 11.Nhµ thÇu hoÆc nhµ cung cÊp Thóc ®Èy c¸c nhµ thÇu thay mÆt cho xÝ nghiÖp chÊp nhËn c¸c nguyªn t¾c cña b¶n HiÕn ch­¬ng nµy, khuyÕn khÝch, vµ khi cÇn thiÕt, th× yªu cÇu cã sù c¶i tiÕn trong c¸c ph­¬ng ph¸p thùc hµnh cña m×nh nh»m lµm cho c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã phï hîp víi xÝ nghiÖp; vµ khuyÕn khÝch c¸c nhµ cung cÊp chÊp nhËn mét c¸ch réng r·i h¬n n÷a c¸c nguyªn t¾c ®ã. 12 øng phã víi t×nh tr¹ng khÈn cÊp TriÓn khai vµ duy tr×, n¬i cã c¸c ®éc h¹i ®¸ng kÓ, c¸c ph­¬ng ¸n hµnh ®éng khÈn cÊp kÕt hîp víi c¸c dÞch vô cøu n¹n, víi c¸c nhµ ®­¬ng côc t­¬ng øng vµ céng ®ång d©n c­ t¹i chç, nhin nhËn c¸c t¸c ®éng tiÒm Èn v­ît ra ngoµi biªn giíi. 13 ChuyÓn giao c«ng nghÖ §ãng gãp cho viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hîp lý vÒ m¾t m«i tr­êng th«ng qua c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ céng ®ång. 14 §ãng gãp cho hiÖu qu¶ chung §ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña chÝnh s¸ch céng ®ång vµ th­¬ng m¹i, cho c¸c ch­¬ng tr×nh cña chÝnh phñ vµ liªn chÝnh phñ vµ cho c¸c s¸ng kiÕn trong gi¸o dôc vÒ viÖc n©ng cao nhËn thøc vÒ m«i tr­êng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. 15 TÝnh c«ng khai ®èi víi c¸c mèi quan t©m §Èy m¹nh tÝnh c«ng khai vµ ®èi tho¹i víi nh©n viªn vµ c«ng chóng, b¸o tr­íc vµ ®¸p øng sù quan t©m cña hä vÒ c¸c mèi nguy hiÓm tiÒm Èn vµ c¸c t¸c ®éng cña sù vËn hµnh, cña s¶n phÈm, chÊt th¶i hoÆc cña dÞch vô, bao gåm c¶ nh÷ng t¸c ®éng ®¸ng kÓ v­ît qua biªn giíi hoÆc toµn cÇu. 16 Sù tu©n thñ vµ b¸o c¸o §o kÕt qu¶ ho¹t ®éng m«i tr­êng, tiÕn hµnh th­êng xuyªn c¸c cuéc ®¸nh gi¸ m«i tr­êng vµ ®¸nh gi¸ sù tu©n thñ víi c¸c yªu cÇu cña c«ng ty, cña ph¸p lý vµ nh÷ng nguyªn t¾c cña b¶n HiÕn ch­¬ng nµy; vµ ®Þnh kú cung cÊp nh÷ng th«ng tin thÝch hîp cho Ban Gi¸m §èc, cho c¸c cæ ®«ng, cho c¸c nh©n viªn, nhµ ®­¬ng côc vµ cho c«ng chóng. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Bé Tiªu ChuÈn ISO 14000 l­u t¹i Tæng Côc Tiªu ChuÈn §o L­êng ChÊt L­îng ViÖt Nam, trong ®ã bao gåm: *ISO 14001 : 1997 HÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng-Quy ®Þnh víi h­íng dÉn sö dông. *ISO 14004 : 1997 HÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng-H­íng dÉn chung vÒ nguyªn t¾c hÖ thèng vµ kü thuËt hç trî. *ISO 14010 : 1997 H­íng dÉn ®¸nh gi¸ m«i tr­êng-C¸c nguyªn t¾c chung. *ISO 14011 : 1997 H­íng dÉn ®¸nh gi¸ m«i tr­êng-Thñ tôc ®¸nh gi¸-§¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng. *ISO 14012 : 1997 H­íng dÉn ®¸nh gi¸ m«i tr­êng-ChuÈn cø vÒ chuyªn m«n víi chuyªn gia ®¸nh gi¸. 2. TCVN 4044-85 “Quy ph¹m ng¨n ngõa « nhiÔm biÓn do tµu g©y ra-KÕt cÊu vµ trang thiÕt bÞ cña tµu” 3.TCVN 5945-1995 “N­íc th¶i c«ng nghiÖp-Tiªu chuÈn th¶i” 4. Trung T©m Kü ThuËt M«i Tr­êng §« ThÞ vµ Khu C«ng NghiÖp (CEETIA) – “B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng c¶ng dÇu B12-Thµnh phè H¹ Long”-4/1997. 5. Tæng C«ng Ty X¨ng DÇu ViÖt Nam-“C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt Nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng liªn quan ®Õn ngµnh x¨ng dÇu”-6/1999. 6. T¹p chÝ Th«ng Tin Tiªu ChuÈn §o L­êng ChÊt L­îng c¸c sè n¨m 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 l­u t¹i Tæng Côc Tiªu ChuÈn §o L­êng ChÊt L­îng ViÖt Nam. 7. T¹p chÝ “Khoa häc vµ §êi Sèng” sè 113-1/1999, sè 123-6/19998. B¶n tin “Th«ng tin khoa häc qu©n sù ” sè 2 ngµy 16/1/1999, sè 21ngµy 1/11/1999, sè 22 ngµy 16/11/1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng môi trường tại cảng dầu B12.DOC
Luận văn liên quan