Đề tài Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn

Mở đầu Điều thường xuyên trăn trở của Đảng và Nhà nước ta sau hơn 10 năm đổi mới là làm sao để người nghèo có cơ hội thoát khỏi nghèo khổ, những người dân hiện nay còn đói nghèo có điều kiện thuận lợi tự vươn lên tổ chức sản xuất, Và đây cũng là để phấn đấu thực hiện mong muốn của Bác Hồ: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, người khá, giàu thì giàu thêm”. Do vậy đa thu hút được hơn 2 triệu hộ nghèo vào thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Đảng và nhà nước, trong đó có số hộ nghèo sống ở nông thôn chiếm gần 90% tổng số người nghèo của cả nước. Kết quả mong muốn cuối cùng của em trong bài viết này là “có được hiểu biết tốt hơn về các yếu tố tác động đến tình trạng nghèo khổ và chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn, và cũng từ đó giúp em hiểu biết được thêm về những chính sách giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của những người nghèo nhất trong khu vực”. Bài viết này tìm cách trả lời cho 3 câu hỏi lớn: 1. Khái niệm và chuẩn mực nghèo đói là gì? 2. Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn như thế nào? 3. Các giải pháp xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn như thế nào? Do kiến thức có hạn nên bài biết còn nhiều thiếu sót, Em rất mong được giáo sư giúp đỡ và sửa chữa thêm. Em xin chân thành cảm ơn! Mục lục Mở đầu 1 Chương I: Khái niệm chuẩn mực nghèo đói I. Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo II. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới: III. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của Việt Nam Chương II: thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nước ta, I. Thực trạng nghèo đói ở nước ta hiện nay: II. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến đói nghèo hiện nay III. Kết quả xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn trong những năm qua IV. Hệ thống chính sách về xóa đói giảm nghèo và các biện pháp cụ thể để hạn chế nó; Chương III: Các giải pháp xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn I. Phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo II. Các giải pháp chủ yếu để xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn III. Đối với các xã đặc biệt khó khăn 25 Kết luận Mục lục Tài liệu tham khảo 38

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2628 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
îp t¸c x· thu håi bít ruéng ®Êt cña ng­êi nghÌo do hä kh«ng thÓ tr¶ nî s¶n phÈm do ®ã mµ lµm cho hä ngµy cµng nghÌo h¬n. HËu qu¶ do chiÕn tranh: ng­êi tµn tËt, ng­êi thuéc diÖn chÝnh s¸ch tËp trung qu¸ ®«ng ë mét vïng. 3. C¸c nguyªn nh©n kÕt hîp. Hai nguyªn nh©n 1,2 nªu trªn lµ nh÷ng nguyªnnh©n cã tÝnh chÊt chñ quan vµ kh¸ch quan. Khi kÕt hîp t¹o thµnh 3 d¹ng nguyªn nh©n nghÌo ®ãi sau: V× m¾c tÖ n¹n x· héi mµ nghÌo ®ãi: nhÊt lµ ®èi víi c¸c tÖ n¹n: cê b¹c, nghiÖn hót, sè ®Ò... Do thiÕu ®Êt vµ do bÞ thu håi bít ruéng ®Êt mµ nghÌo ®ãi. Do kh«ng biÕt lµm g× kh¸c ngoµi nghÒ ruéng mµ ®ãi nghÌo. 4. Nguyªn nh©n do thiÕu thÞ tr­êng. §èi víi ng­êi nghÌo tÊt c¶ mäi biÖn ph¸p cøu trî chØ cã gi¸ trÞ nhÊt thêi, kh«ng thÓ lµm thay ®æi hoµn c¶nh ®ãi nghÌo kinh niªn cña ng­êi nghÌo ®ãi do ®ã còng kh«ng thay ®æi th©n phËn cña ng­êi nghÌo ®ãi ®­îc. §iÒu quan träng ®Ó tù m×nh v­ît qua nghÌo ®ãi lµ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¨ng thu nhËp. Muèn vËy ph¶i cã thÞ tr­êng cung cÊp vËt t­ n«ng nghiÖp, nguyªn vËt liÖu, tiªu thô s¶n phÈm theo gi¸ tho¶ thuË. Nguyªn nh©n thiÕu thÞ tr­êng l¹i cã thÓ t×m ë c¸c nguyªn nh©n kh¸c: xa x«i hÎo l¸nh; thiÕu ®­êng giao th«ng, thiÕu an toµn, thiÕu c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p khuyÕn khÝch. 5. Nh÷ng t×nh huèng ®ét xuÊt. Nh÷ng t×nh huèng ®ét xuÊt nh­ sù tµn ph¸ cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn lµm mÊt c©n b»ng æn ®Þnh b×nh th­êng ®· cã m­a ®¸, giã b·o, lò lôt, h¹n h¸n, tr­ît lë nói, sãng thÇn, ®éng ®Êt, s©u bÖn... g©y ra ®ãi gay g¾t cÊp tÝnh, ph¶i cøu trî khÈn cÊp. Nh­ mÊy n¨m nay lò lôt x¶y ra liªn tôc ë diÖn réng nh­ miÒn Trung- HuÕ-§ång b»ng s«ng Cöu long lò lôt x¶y ra lµm hµng triÖu ng­êi mÊt nhµ, cña c¶i, lóa vµ hoa mµu, cã nhiÒu hé phØ sèng trong t×nh tr¹ng mµn trêi chiÕu ®Êt, kh«ng cã l­¬ng thùc ®Ó ¨n rèng kh«ngnh÷ng vËy cßn c­íp ®i nhiÒu sinh m¹ng. Nh­ vËy, nh÷ng t×nh huèng ®ét xuÊt g©y nªn sù nghÌo ®ãi ë diÖn réng h¬n, lµ nguyªn nh©n g©y ra nghÌo ®ãi mét c¸ch bÊt ngê mµ kh«ng Ýt ng­êi l­êng tr­íc ®­îc. §Ó t×m ®é x¸c thùc cña tõng gi¶ thiÕt trªn, t¸c gi¶ cña cuèn s¸ch nµy ®· ®­a ra b¶ng hái vµ thay ®æi c¸ch hái ®èi víi ®èi t­îng. B¶ng hái ®­îc x©y dùng thµnh mét khung cã 9 vÊn ®Ò vµ ®­îc hiÓu lµ 9 t×nh huèng, nguyªnnh©n vµ cho ta kÕt qu¶ nh­ sau: Sè liÖu (S¸ch t×nh h×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n. NXB Thèng kª). ThiÕu vèn 50-70% ThiÕu kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh: 40-50% ThiÕu ruéng, thiÕu viÖc lµm: 10-30% §«ng con, thiÕu lao ®éng:10-25% Neo ®¬n thiÕu lao ®éng:5-10% L­êi, l·ng phÝ:5-6% Rñi ro, èm ®au:2-3% TÖ n¹n x· héi:2-3% ThiÕu thÞ tr­êng:0 Tõ ®©y ta cã thÓ thÊy: Do ng­êi nghÌo lµm kh«ng ®ñ ¨n hÇu nh­ cã Ýt, hoÆc kh«ng cã s¶n phÈm tiªu thô trªn thÞ tr­êng. MÆt kh¸c hä còng ch­a thËt sù cã ho¹t ®éng kinh tÕ, t­ duy kinh tÕ hµng ho¸ ch­a ph¸t triÓn. §©y chÝnh lµ dÊu vÕt cña kinh tÕ tù nhiªn thuÇn n«ng, tù tóc, tù cÊp. KÕt qu¶ xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n trong nh÷ng n¨m qua: Theo sè liÖu cña Bé L§- TB- XH n¨m 1999, ta cã tõ n¨m 1994 ®Õn n¨m 1999 t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo ë khu vùc n«ng th«n vµ miÒn nói gi¶m ®i mét c¸ch râ rÖt. Trong n¨m 1994 cã 2.877.060 hé nghÌo, chiÕm 26,38% ®Õn n¨m 1999 cã 1.837.700 hé nghÌo, nh­ vËy trong 5 n¨m sè hé nghÌo ®· gi¶m 1.041.360 hé, b×nh qu©n mçi n¨m gi¶m 208.272 hé nghÌo. Nh­ vËy, qua c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ t­¬ng ®èi tèt, tû lÖ nghÌo ®ãi gi¶m ®i râ rÖt. Theo thèng kª cña Bé lao ®éng th­¬ng binh, sè liÖu ta cã kÕt qu¶ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n miÒn nói nh÷ng n¨m qua vµ môc tiªu trong n¨m 2000 nh­ sau: B¶ng 2: (§¬n vÞ: hé) N¨m Sè hé nghÌo Tû lÖ Tû lÖ gi¶m/n¨m 1994 2.877.060 26,38 - 1995 2.597.170 23,21 3,17 1996 2.519.080 22,05 1,16 1997 2.402.460 20,30 1,75 1998 2.159.340 17,95 2,35 1999 1.835.700 14,93 3,02 2000mt 1.400.000 11,13 3,780 Tõ ®ã ta cã thÓ ®­a ra ®å thÞ biÓu thÞ tû lÖ ®ãi nghÌo cña c¸c n¨m tõ 1994 ®Õn 2000 nh­ sau: Tõ ®å thÞ cho ta thÊy ®­îc ®é dèc ®o¹n tõ n¨m 1994 ®Õn 1995 cã ®é dèc lín do n¨m ®ã nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn m¹nh, ®êi sèng ®­îc n©ng cao, ng­êi d©n ®· thÝch øng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më. §o¹n tõ n¨m 1995 ®Õn 1998 ®é dèc cña ®å thÞ Ýt mét phÇn do chóng ta tËp trung vµo ph¸t triÓn kinh tÕ, Ýt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. §Õn cuèi n¨m 1997 vµ ®Çu n¨m 1998 do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn nÒn kinh tÕ n­íc ta, do vËy mµ trong giai ®o¹n nµy tèc ®é xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo thÊp, hay hiÖu qu¶ cña c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®¹t tèc ®é thÊp. Nh­ng ®Õn 1998-1999 ®é dèc cña ®å thÞ lín h¬n h¼n, trong giai ®o¹n nµy nhµ n­íc ®· ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng cuéc xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ®­a hµng lo¹t nh÷ng ch­¬ng tr×nh vµo thøc hiÖn, nh­ ch­¬ng tr×nh 133, 135, 327, 771... vµ c¾t cö c¸c bé chuyªn tr¸ch gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh nµy. Do vËy ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt nh­ mét sè nh÷ng dù ¸n thuéc ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo n¨m 1999: Dù ¸n hç trî x©y dùng c¬ së h¹ tÇng x· nghÌo: nguån vèn bè trÝ cho 1.000 x· lµ 410 tû ®ång, c¸c ®Þa ph­¬ng ®· bè trÝ ®Çu t­ cho 1.753 c«ng tr×nh. Trong ®ã, giao th«ng 547 c«ng tr×nh víi kinh phÝ 138.903 triÖu ®ång, tøc 36,44%, thuû lîi nhá 446 c«ng tr×nh víi kinh phÝ 82.823,5 triÖu ®ång (21,72%), n­íc sinh ho¹t 233 c«ng tr×nh víi kinh phÝ 30.180,9 triÖu ®ång, tøc 9,48%, ®iÖn sinh ho¹t 88 c«ng tr×nh víi kinh phÝ 17.057 triÖu ®ång, chiÕm 4,47%, 18 tr¹m x¸ x· víi kinh phÝ 2.764 triÖu ®ång, chiÕm 0,73%. VÒ tiÕn ®é thi c«ng: hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh ®· ®­îc khëi c«ng vµ phÊn ®Çu c¬ b¶n hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh trong n¨m 1999, hÕt th¸ng 11/1999 ®· cã 514 c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông. TiÕn ®é gi¶i ng©n: Bé tµi chÝnh ®· chuyÓn 100% theo kÕ ho¹ch vÒ c¸c kho b¹c ®Þa ph­¬ng, nh÷ng c«ng tr×nh do x· tù lµm c¬ b¶n ®¶m b¶o ®Õn hÕt th¸ng 1/1999 míi thùc hiÖn gi¶i ng©n ®­îc 140 tû ®ång, ®Õn 31/12/1999 gi¶i ng©n ®­îc 250 tû ®ång 961,27%), sè cßn l¹i sÏ ®­îc gi¶i ng©n hÕt vµo th¸ng 4/2000. NhiÒu tØnh b­íc ®Çu ®· huy ®éng ®­îc c«ng søc cña d©n tham gia x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­: Hµ Giang huy ®éng trùc tiÕp ®­îc 1.762.796 c«ng lao ®éng vµ ®ãng gãp b»ng tiÒn 1.676 triÖu ®ång. Ngoµi nguån vèn hç trî ®Çu t­ cña ng©n s¸ch trung ­¬ng, c¸c ®Þa ph­¬ng ®· huy ®éng thªm nguån vèn trªn ®Þa bµn, lång ghÐp vèn x©y dùng c¬ b¶n tõ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n kh¸c ®Ó ®Çu t­ thªm cho 176 x· nghÌo kh¸c. Ngoµi ra mét sè dù ¸n cña c¸c tæ chøc quèc tÕ nh­ WB, UNDP,ADB... ®· ®Çu t­ hç trî tr¹m y tÕ x·, tr­êng häc, thuû lîi nhá, n­íc sinh ho¹t cho c¸c x· nghÌo ë hku vùc miÒn nói phÝa b¾c vµ khu vùc miÒn trung. Dù ¸n hç trî ®ång bµo d©n téc ®Æc biÖt khã kh¨n, vèn bè trÝ 27 tû ®ång tËp trung vµo bæ trî trùc tiÕp ®êi sèng cho kho¶ng 10.000 hé, hç trî s¶n xuÊt th«ng qua cho vay kh«ng l·i 20.000 hé, x©y dùng m« h×nh ®Ó chuyÓn giao c«ng nghÖ, hç trî trùc tiÕp x©y dùng thuû lîi nhá... thùc hiÖn ®¹t 100% kÕ ho¹ch. Dù ¸n ®Þnh canh ®Þnh c­, di d©n kinh tÕ míi, vèn bè trÝ 252,2 tû ®ång, thùc hiÖn 511 dù ¸n ®Þnh canh ®Þnh c­ tËp trung: b­íc ®Çu ®Þnh canh ®Þnh c­ cho 47.120 hé, ®¹t 68% kÕ ho¹ch, khoanh nu«i, b¶o vÖ rõng 242.456 ha, trång rõng míi 2.300 ha, khai hoang më réng diÖn tÝch 1.387 ha, x©y dùng 472 km ®­êng giao th«ng n«ng th«n vµ 84 cÇu cèng qua ®­êng, 73 c«ng tr×nh thuû lîi nhá t­íi cho 746 ha, 8.799 m2 líp häc, 2 c«ng tr×nh n­íc s¹ch víi tæng gi¸ trÞ khèi l­îng ­íc 110 tû ®ång. KÕt qu¶ di d©n kinh tÕ míi: c¶ n­íc thùc hiÖn ®¹t 18.327 hé víi 80.349 nh©n khÈu, di d©n néi tØnh lµ 16.241 hé víi 72.941 nh©n khÈu, ®¹t 90% kÕ ho¹ch. Di d©n ngo¹i tØnh 2.080 hé víi 7.408 nh©n khÈu ®¹t 66% kÕ ho¹ch. §· x©y dùng 97,2 km kªnh m­¬ng, ®ª bao víi khèi l­îng ®µo ®¾p 729.238 m3, 18 c«ng tr×nh thuû lîi c¸c lo¹i, 61,1 km ®­êng d©n sinh, 22 cÇu cèng, 692 m2 líp häc, 471 giÕng vµ 2 hÖ thèng n­íc sinh ho¹t. S¾p xÕp æn ®Þnh d©n di c­ tù ph¸t: s¾p xÕp æn ®Þnh cho 6.565 hé, x©y dùng trªn 322,9km ®­êng giao th«ng n«ng th«n vµ 23 cèng, 6.741 m2 líp häc vµ tr¹m y tÕ x·, 44 giÕng vµ bÓ n­íc, 13 c«ng tr×nh thuû lîi... Dù ¸n ®µo t¹o c¸n bé lµm c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ c¸n bé x· nghÌo, kinh phÝ bè trÝ 7,2 tû ®ång. §· biªn so¹n tµi liÖu huÊn luyÖn cho 1.500 c¸n bé xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµm c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo cña c¸c bé, ngµnh, tæ chøc ®oµn thÓ, ban chØ ®¹o xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cÊp tØnh vµ 91 huyÖn cã 1.000 x· ®Æc biÖt khã kh¨n. C¸c ®Þa ph­¬ng ®· tæ chøc ®­îc trªn 230 líp tËp huÊn c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho kho¶ng 15.580 c¸n bé c¸c cÊp. Ngoµi ra cßn kÕt hîp c¸c dù ¸n tËp huÊn nghiÖp vô chuyÓn giao c«ng nghÖ, kü thuËt cho nhiÒu c¸n bé. Dù ¸n h­íng dÉn ng­êi nghÌo c¸ch lµm ¨n vµ khuyÕn n«ng-l©m- ng­. §· x©y dùng 150 m« h×nh tr×nh diÔn kü thuËt víi 10.000 hé tham gia tæ chøc 180 líp khuyÕn n«ng víi 18.000 l­ît ng­êi, in 3 sè b¸o chuyªn ®Ò , 142.000 tê r¬i... C¸c ®Þa ph­¬ng ®· tæ chøc hµng ngµn líp tËp huÊn c¸ch lµm ¨n cho trªn 854.000 l­ît ng­êi nghÌo. Dù ¸n tÝn dông cho ng­êi nghÌo: Trong n¨m 1999 l·i suÊt cho vay vèn dµnh cho ng­êi nghÌo gi¶m xuèng cßn 0,7%, h×nh thøc cho vay ®­îc n©ng lªn 3 ®Õn 5 triÖu ®ång/hé/l­ît vay. Thêi h¹n cho vay tèi ®a 5 n¨m ®· gióp ng­êi nghÌo cã ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt æn ®Þnh h¬n. Nguån vèn ng©n hµng ng­êi nghÌo thùc hiÖn ®¹t 4.086 tû ®ång, t¨ng 664 tû ®ång so víi cuèi n¨m 1998 cho vay 2001 tû ®ång víi 1.011.000 l­ît hé nghÌo ®­îc vay. D­ nî ®¹t 3.897 tû ®ång víi 2.320.000 hé ë 197.000 tæ vay vèn, d­ nî b×nh qu©n 1 hé lµ 1.680 triÖu ®ång. D­ nî qu¸ h¹n lµ 58 tû ®ång, chiÕm tû lÖ 1,49%. Ngoµi ra c¸c tæ chøc ®oµn thÓ vµ mét sè dù ¸n tÝn dông hîp t¸c quèc tÕ ®· huy ®éng ®­îc 530 tû ®ång cho hé nghÌo vay ph¸t triÓn s¶n xuÊt, tho¸t khái ®ãi nghÌo. Hç trî ng­êi nghÌo vÒ y tÕ: Kinh phÝ cho dù ¸n nµy ®­îc lÊy tõ nguån chi ®¶m b¶o x· héi cña c¸c ®Þa ph­¬ng. Ngµnh y tÕ ®· bè trÝ trªn 90 tû ®ång lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh cho 1.000 x· nghÌo. Thùc hiÖn viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cho d©n, mua thÎ b¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo (826.016 thÎ) víi kinh phÝ13.260 triÖu ®ång, cÊp thÎ vµ giÊy chøng nhËn kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ cho gÇn 1 triÖu ng­êi, kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ cho 994.000 l­ît ng­êi víi kinh phÝ 29.181 triÖu ®ång. Hç trî ng­êi nghÌo vÒ gi¸o dôc: Nguån vèn nµy kh«ng trùc tiÕp lÊy tõ ch­¬ng tr×nh nh­ng ngµnh gi¸o dÞch ®· bè trÝ lång ghÐp 50 tû ®ång tõ kinh phÝ ho¹t ®éng cña ngµnh ®Ó hç trî x©y dùng tr­êng häc cho c¸c x· nghÌo. Trong n¨m 1999 c¸c ®Þa ph­¬ng ®· miÔn gi¶m cho 746.205 häc sinh nghÌo tiÒn häc phÝ víi kinh phÝ miÔn gi¶m kho¶ng 39.468 triÖu ®ång. Nh­ vËy theo b¸o c¸o cña c¸c ®Þa ph­¬ng, sè hé nghÌo ®ãi n¨m 1999 gi¶m so víi n¨m 1998 ë khu vùc n«ng th«n nh­ sau: Tæng sè hé nghÌo ®ãi gi¶m 323.640 hé. Sè hé t¸i nghÌo ®ãi do lò lôt, thiªn tai 75.000 hé. Sè hé nghÌo ®ãi gi¶m ®i khi ®· trõ ®i sè hé t¸i nghÌo ®ãi lµ 248.640 hé. Tû lÖ hé nghÌo ®ãi cßn kho¶ng 13%. HÖ thèng chÝnh s¸ch vÒ xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó h¹n chÕ nã: Mét sè chÝnh s¸ch vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo (133) vµ ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vµ vïng s©u vïng xa (135) lµ 2 ch­¬ng tr×nh thÓ hiÖn sù quan t©m cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®èi víi nh÷ng hé ®ãi nghÌo nãi chung vµ ®èi víi nh÷ng hé ®ãi nghÌo nãi chung vµ ®èi víi nh÷ng ®Þa bµn khã kh¨n, vïng ®ång bµo d©n téc, vïng biªn giíi, vïng s©u, vïng xa, vïng th­êng bÞ ¶nh h­ëng cña thiªn tai, vïng c¨n cø c¸ch m¹ng. §ång thêi ®©y còng lµ hai ch­¬ng tr×nh cã ý nghÜa to lín c¶ vÒ mÆt kinh tÕ-chÝnh trÞ-x· héi vµ an ninh quèc phßng, víi tÝnh nh©n v¨n s©u s¾c, ®· ph¸t huy ®­îc b¶n s¾c tèt ®Ñp cña d©n téc gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n­íc mét c¸ch bÒn v÷ng, ®­îc c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn coi lµm nhiÖm vô chÝnh trÞ-x· héi träng t©m trong ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña m×nh, vµ ®· ®­îc nh©n d©n ®ång t×nh h­ëng øng. Qua mét n¨m thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh 133 vµ 135 ®· dÊy lªn thµnh cuéc vËn ®éng s©u réng tron c¶ n­íc, nã ®· ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tæng hîp cña toµn x· héi vµ sù hîp t¸c, gióp ®ì cña quèc tÕ. Do ®ã mµ nguån vãn ®Çu t­ ®· huy ®éng ®­îc t¨ng gÊp hai lÇn so víi kinh phÝ mµ chÝnh phñ ®Çu t­ vµ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ nh­: - Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ sè hé nghÌo gi¶m tõ 15,7% (2.387.050 hé nghÌo) n¨m 1998 xuèng cßn 13% (2.056.700 hé nghÌo) n¨m 1990. V­ît chØ tiª gi¶m do quèc héi th«ng qua ®­îc 40.000 hé, ®êi sèng nh©n d©n ë nhiÒu níi ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. - Trong n¨m 1999 ®· hoµn thµnh trªn 2000 c«ng tr×nh h¹ tÇng vµ ®­a vµo sö dông, hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh ®­îc ®­a vµo sö dông ®Òu ®¶m b¶o tèt: ®óng môc tiªu, ®èi t­îng, kh«ng thÊt tho¸t vµ cã hiÖu qu¶, lµm cho bé mÆt n«ng th«n cã nhiÒu thay ®æi, lµm t¨ng thªm lßng tin cña d©n ®èi víi chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. - Qua thùc hiÖn ®· xuÊt hiÖn nhiÒu s¸ng t¹o, nhiÒu m« h×nh tèt vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ë n«ng th«n cÇn ®­îc ®óc kÕt ®Ó nh©n réng ra c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c. §ång thêi cho chóng ta mét sè bµi häc quan träng vÒ sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé, ngµnh trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trong viÖc h­íng dÉn vµ tæ chøc chØ ®¹o gi¸m s¸t thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh; vÒ sù lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n kh¸c víi hai tr­¬ng tr×nh nµy ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn, vÒ viÖc ®­a c¸n bé vÒ gióp vïng nghÌo vÒ sù tham gia cña c¬ së trong viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng d©n chñ, c«ng khai ®Ó d©n biÕt, d©n lµm, d©n kiÓm tra vµ d©n h­ëng lîi Ých. Ngoµi hai ch­¬ng tr×nh 133 vµ 135, Nhµ n­íc cßn ®­a ra mét sè ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n kh¸c nh­: Ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc (327), ch­¬ng tr×nh khai th¸c sö dông b·i båi mÆt n­íc ven s«ng, biÓn (773), ch­¬ng tr×nh trång c©y thay thÕ c©y thuèc phiÖn... 2. Mét sè mét sè h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh trªn: - ViÖc ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn cña c¸c bé c¸c ngµnh cßn chËm, thiÕu cô thÓ. - TriÓn khai x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cßn chËm ë nhiÒu kh©u, tõ viÖc x©y dùng, phª duyÖt dù ¸n cho ®Õn chØ ®¹o thi c«ng. Mét sè ch­¬ng tr×nh quy m« ch­a phï hîp, chÊt l­îng ch­a ®¶m b¶o, cßn kÐo dµi thêi gian x©y dùng. ë mét sè ®Þa ph­¬ng cßn t×nh tr¹ng khi x· x©y dùng c«ng tr×nh d©n ch­a ®­îc tham gia x©y dùng ®Ó gi¶i quyÕt thªm c«ng ¨n viÖc lµm. - ë mét sè ®Þa ph­¬ng cßn lóng tóng trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng g¾n víi ph¸t triÓn n«ng th«n, quy ho¹ch khu d©n c­, s¶n xuÊt hµng ho¸. NhiÒu hé gia ®×nh ch­a biÕt lùa chän c©y trång, vËt nu«i phï hîp, ch­a biÕt c¸ch lµm ¨n, thiÕu viÖc lµm vÉn cßn phæ biÕn, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng vïng s©u, vïng xa. ViÖc s¶n xuÊt quy ho¹ch l¹i khu d©n c­ ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc do vËy ë nhiÒu n¬i khã cã ®iÒu kiÖn x©y dùng n«ng th«n míi. 3. Môc tiªu vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó h¹n chÕ nh÷ng thiÕu sãt vµo n¨m 2000 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. 3.1 Muc tiªu: Trong nh÷ng n¨m tíi phÊn ®Êu gi¶m tû lÖ ®ãi nghÌo tõ 13% xuèng cßn 11%, ®Æc biÖt lµ phÊn ®Êu xãa c¸c hé ®ãi, gi¶m c¸c hé nghÌo v­ît chØ tiªu cña chÝnh phñ. TiÕp tôc phÊn ®Êu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vµ vïng s©u: më réng diÖn x· cã ®iÖn, ®­êng giao th«ng tr¹m y tÕ, tr­êng häc cÊp c¬ së, chî vµ n­íc s¹ch. ChuÈn bÞ cho kÕ ho¹ch cho 2 ch­¬ng tr×nh nh÷ng n¨m tiÕp theo. 3.2. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ: §Ó thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu trªn th× §¶ng vµ nhµ n­íc ta ph¶i chØ ®¹o khÈn tr­¬ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, ®ång thêi thùc hiÖn gi¶i ph¸p ®ång bé, toµn diÖn, tËp trung nguån lùc vµ cã c¸ch lµm s¸ng t¹o ®Ó thùc hiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo mét c¸ch bÒn v÷ng th× chógn ta cÇn ph¶i chó träng tíi nh÷ng biÖn ph¸p sau ®©y: Tr­íc hÕt chóng ta ph¶i ®éng viªn ng­êi nghÌo, vïng nghÌo ph¸t huy nguån lùc cña m×nh. Cïng víi vçn hç trî tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2000 ®· ®­îc bè trÝ, vèn lång ghÐp tõ nhiÒu ch­¬ng tr×nh, dù ¸n kh¸c. TiÕp tôc huy ®éng sù gióp ®ì cña c¸c bé, ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ sù gióp ®ì cña tõng céng ®ång. Vµ mçi ng­êi h¶o t©m trªn mäi miÒn ®Êt n­íc, sù gióp ®ì thiÕt thùc cña quèc tÕ, kiÒu bµo ViÖt Nam ë n­íc ngoµi ®Ó hç trî ng­êi nghÌo, vïng nghÌo tù v­¬n lªn tho¸t khái c¶nh nghÌo ®ãi. Ph¸t ®éng toµn d©n mçi n¨m cã mét ngµy dµnh cho ng­êi nghÌo, vïng nghÌo, vïng khã kh¨n, vïng biªn giíi. §Ò nghÞ c¸c tæ chøc kÕt hîp ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng nµy ®Ó thùc hiÖn nhanh h¬n phong trµo xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. VÒ vèn tõ ng©n s¸ch trung ­¬ng hç trî n¨m 1999 cña ch­¬ng tr×nh 135 x©y dùng trung t©m côm x·, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c x· biªn giíi vµ ®­êng ra biªn giíi nh­ng ch­a gi¶i ng©n kÞp ë c¸c ®Þa ph­¬ng ®­îc kÐo dµi hÕt th¸ng 6/2000 vµ quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch n¨m 1999. NÕu ®Õn thêi ®iÓm nµy c¸c c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh th× ®­îc chuyÓn sang kÕ ho¹ch n¨m 2000 vµ quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch n¨m 2000. X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng cho x· nghÌo, x· ®Æc biÖt khã kh¨n, vïng s©u vïng xa, biªn giíi g¾n víi quy ho¹ch s¾p xÕp l¹i khu d©n c­ ®Ó d©n ë tËp trung ®­a d©n trë l¹i sinh sèng æn ®Þnh ë biªn giíi, n¬i cã ®iÒu kiÖn th× nhËn thªm d©n ®¶m b¶o cho viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn l©u dµi. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n ph¶i g¾n víi quy ho¹ch l¹i ®Êt ®ai, tæ chøc vµ cung cÊp ®Çy ®ñ, thuËn tiÖn víi gi¸ rÎ c¸c dÞch vô ®Çu vµo, tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra ®Ó gióp d©n ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nhÊt lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó võa gãp phÇn gi¶i quyÕt l­¬ng thùc t¹i chç, võa n©ng cao thu nhËp cho n«ng d©n. §ång thêi víi qu¸ tr×nh x©y dùng n«ng th«n cÇn g¾n viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ víi h¹ tÇng x· héi ®Ó ph¸t gi¸o dôc, n©ng cao d©n trÝ, lµm tèt viÖc phßng vµ kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. Chó ý ®µo t¹o c¸n bé kiªn tr× nhiÒu n¨m, c¶ ®µo t¹o t¹i chç vµ ®­a c¸n bé tõ trªn xuèng gióp d©n. C¸c ®Þa ph­¬ng ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó gióp c¸c hé nghÌo vïng nghÌo nh»m sau kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001- 2005 tho¸t khái ®ãi nghÌo v­¬n lªn lµm giµu. CÇn ­u tiªn c¸c x· biªn giíi, chän nh÷ng n¬i khã kh¨n lµm tr­íc, tËp trung x©y dùng vµ hoµn thµnh døt ®iÓm c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, tr­êng häc, tr¹m y tÕ, chî... sím ®­a c¸c c«ng tr×nh vµo sö dông vµ mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. Bé quèc phßng gióp ®ì c¸c x· ë vïng cã ý nghÜa chiÕn l­îc vÒ an ninh quèc phßng, ®Þa bµn ho¹t ®éng träng yÕu, däc biªn giíi, s¾p xÕp æn ®Þnh lùc l­îng vÒ biªn phßng ë biªn giíi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. §¶ng vµ nhµ n­íc cÇn khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc ®oµn thÓ tæ chøc m¹ng l­íi vµ vËn ®éng héi viªn tÝch cùc tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n cña nhµ n­íc (133,135,327,771...) VÒ Trung ­¬ng ®oµn thanh niªn cÇn tæ chøc tèt viÖc ®­a trÝ thøc trÎ t×nh nguyÖn ®i gióp ®ì c¸c x· khã kh¨n, c¸c x· nghÌo, lùa chän thanh niªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã tr×nh ®é cã lßng quyÕt t©m ®­a vÒ x· vµ coi ®©y lµ m«i tr­êng ®Ó thanh niªn võa gióp d©n, võa rÌn luyÖn phÊn ®¸u tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn. Ph¸t huy phong trµo thi ®ua gi÷a 49 tØnh cã c¸c huyÖn nghÌo, x· nghÌo vµ phong trµo thi ®ua gi÷a c¸c huyÖn nghÌo vµ x· nghÌo, ®óc kÕt nh©n réng c¸ch lµm hay, m« h×nh tèt vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n ë c¸c ®Þa ph­¬ng. (Sè liÖu tham kh¶o: s¸ch kû yÕu héi nghÞ s¬ kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m 1999 vµ triÓn khai kÕ ho¹ch n¨m 2000 ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, miÒn nói, vµ vïng s©u vïng xa –xuÊt b¶n 4/2000.) Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· hé vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo Ph­¬ng h­íng VÒ ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi thê kú 2001 – 2005 §­a ViÖt Nam ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn; n©ng cao râ rÖt ®íi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn cña nh©n d©n; t¹o nÒn t¶ng ®Ó dÕn n¨m 2020 ViÖt Nam c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i. Nguån lùc con ng­êi, n¨ng lùc khoa häc c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc kinh tÕ, quèc phßng, an ninh ®­îc t¨ng c­êng; thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®­îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n; vÞ thÕ cña ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ ®­îc n©ng cao. Ph­¬ng h­íng tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 – 2005 T¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒ v÷ng; æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. ChuyÓn dÞch m¹nh c¬ c¸y kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. N©ng cao râ rÖt hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Më réng ®èi ngo¹i. T¹o chuyÓn biÕn m¹nh vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, ph¸t huy nh©n tè con ng­êi. T¹o nhiÒu viÖc lµm; c¬ b¶n xo¸ ®ãi, gi¶m sè hé nghÌo; ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi. TiÕp tùc t¨ng c­êng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi; h×nh thµnh mét b­íc quan träng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ ch¾c ®éc lËp chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ an ninh quèc gia. C¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi PhÊn ®Êu ®¹t nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ b×nh qu©n hµng n¨m cao h¬n 5 n¨m tr­íc vµ cã b­íc chuÈn bÞ cho 5 n¨m tiÕp theo TiÕp tôc chuyÓn dÞch m¹nh h¬n c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt theo h­íng ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh, nhÊt lµ trong s¶n xuÊt n«ng, l©mn ng­ nghiÖp, c«ng nghiÖp, dÞch vô, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, ®¸p øng nh­ cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc trªn c¬ së b¶o ®¶m chÊt l­îng vµ tÝnh c¹nh tranh cao. T¨ng nhanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi Huy ®éng tèi ®a mä nguån lùc trong n­íc ®Ó t¨ng ®Çu t­ ph¸t triÓn, nhÊt lµ t¨ng nguån vèn tõ khu vùc d©n c­. KhuyÕn khÝch ®Çu t­ cña d©n c­, kÝch thÝch tiªu dïng hîp lý, huy déng tíi møc cao nhÊt nguån tiÕt kiÖm néi ®Þa cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. TiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kÝch cÇu ®Çu t­ vµ tiªu dïng. Hoµn chØnh mét b­íc c¬ b¶n hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng, ph¸t triÓn ®ång bé vµ bÒn v÷ng m¹ng l­íi giao th«ng quèc gia, t¹o lËp hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®óng cÊp, phôc vô cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖ ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. §Çu t­ thÝch ®¸ng cho c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm, hç trî ®Çu t­ nhiÒu h¬n cho c¸c vïng cßn khã kh¨n. Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Cñng cè thÞ tr­êng ®· cã vµ më réng thªm thÞ tr­êng míi. Thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng nhanh tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, t¹o thÞ tr­êng æn ®Þnh cho hµng ho¸ n«ng s¶n vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh; ®Èy m¹nh t×m kiÕm thÞ tr­êng cho c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu míi; n©ng cao chÊt l­îng vµ uy tÝn hµng xuÊt khÈu. TiÕp tôc ®æi míi vµ lµnh m¹nh ho¸ hÖ thång tµi chÝnh, tiÒn tÖ T¨ng tiÒm lùc vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh quèc gia. Thùc hµnh tiÕt kiÖm, t¨ng tû lÖ chi ng©n s¸ch cho ®Çu t­ ph¸t triÒn, më réng thÞ tr­êng vèn ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÒn kinh tÕ – x· héi. TiÕp tôc c¬ cÊu l¹i Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, c¶i c¸ch hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i; ®Èy m¹nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhfa n­íc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc hiÖn ®æi míi, t¹o chuyÓn biÕn c¬ b¶n, toµn diÖn vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îc nguån nh©n lùc víi c¬ cÊu hîp lý, triÓn khai thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phæ cÈp trung häc c¬ së; øng dông nhanh c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn , hiÖn ®¹i, tõng b­íc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc, gi¶m « nhiÕm, n©ng cao hiÖu qu¶ b¶o vÖ m«i tr­êng. Gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸, t¹o viÖc lµm, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp ë c¶ thµnh thÞ vµ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n; cã chÝnh s¸ch ®ång bé, cã h­íng dÉn cô thÓ phï hîp víi tõng vïng ®Ó b¶o ®¶m c¬ b¶n xo¸ hé ®ãi, g¶m nhanh hé nghÌo, gi¶i quyÕt c¸c tÖ n¹n x· héi, b¶o ®¶m ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Ph¸t triÓn m¹nh v¨n ho¸, th«ng tin, y tÕ, gi¸o dôc vµ thÓ dôc thÓ thao; n©ng cao møc sèng v¹t chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, ®¸p øng mét phÇn nh­ cÇu thuèc ch÷a bÖnh, gi¶m tû lÖ trÎ em suy dinh d­ìng, n©ng tû lÖ cung cÊp n­íc s¹ch cho d©n c­ n«ng th«. Gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi nh­ HIV / AIDS, ma tuý, tai n¹n giao th«ng. T¨ng c­êng b×nh ®¼ng giíi, lång ghÐp cac vÊn ®Ò vÒ giíi vµo c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ph¸t triÓn. §¶m b¶o nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó c¸c Bé ngµnh vµ tØnh thµnh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh ®¸p øng yªu cÇu vÒ b×nh ®¼ng giíi. §Èy m¹nh c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh trªn 4 lÜnh vùc: C¶i c¸ch thÓ chÕ; c¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh; ®æi míi, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc vµ c¶i c¸ch tµi chÝnh c«ng nh»m t¨ng c­êng hiÖu qu¶, sù minh b¹ch cña chÝnh s¸ch nhµ n­íc vµ c«ng cô cung cÊp dôch vô; khuyÕn khÝch ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó c¶i thiÖn dÞch vô, ®¶m b¶o mèi quan hÖ cíi më, minh b¹ch vµ æn ®Þnh giøa nhµ n­íc víi ng­êi d©n vµ doanh nghiÖp. Gi¶m thiÓu quan liªu, ®Èy lïi tham nh÷ng, vµ thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc d©n chñ, cã ng­êi d©n tham gia ë toµn bé c¸c cÊp hµnh chÝnh, nhÊt lµ ë cÊp c¬ së. B¶o ®¶m chËt tù kû c­¬ng trong mäi hît ®éng kinh tÕ – x· héi vµ thùc hiÖn d©n chñ ë c¬ së, t¨ng c­êng sù gi¸m s¸t cña ng­êi d©n ®èi víi c¸c dÞch vô c«ng vµ c¸c ho¹t ®éng c«ng vô, c¸c nguån tµi chÝnh céng… C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n: Mét nÒn kinh tÕ thuÇn n«ng kh«ng thÓ ®em l¹i sù giµu cã, æn ®Þnh vµ phån vinh cho mét hé lµm nghÒ n«ng nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi chung. Víi n­íc ta lµ mét n­íc n«ng nghiÖp, víi ®iÒu kiÖn canh t¸c l¹c hËu, ruéng ®Êt b×nh qu©n ®µu ng­êi thÊp (0,1ha/ng­êi), l¹i bÞ lÖ thuéc nhiÒu vµo thiªn nhiªn, nhiÒu vïng liªn tiÕp bÞ lò lôt nh­ c¸c tØnh miÒng trung vµ c¸c tØnh thuéc ®ång b»ng s«ng Cöu Long võa qua vµ hiÖn vÉn ®ang g¸nh chÞu, cã tØnh nhiÒu n¨m bÞ thiªn tai vµ mÊt mïa ®ãi kÐm liªn tiÕp. Nh­ vËy nÕu chØ s¶n xuÊt thuÇn n«ng th× sÏ gÆp rÊt nhiÒu rñi ro vµ khã tr¸nh khái t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ mét biÖn ph¸p quan träng hµng ®Çu võa cã tÝnh cÊp b¸ch ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ mang chiÕn l­îc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n theo h­íng chuyÓn nÒn kinh tÕ thuÇn n«ng tù tóc tù cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng hãa, gãp phÇn thøc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Khi chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n chóng ta cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ sau: Thùc hiÖn kiªn quyÕt viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n«ng th«n g¾n víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Tr­íc hÕt chóng ta gióp tõng hé, tõng x· nghÌo cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt l­¬ng thùc mét c¸ch phï hîp, ®ång thêi më réng ph¸t triÓn c¸c lo¹i c©y trßng kh¸c nh­ c©y ¨n qu¶, vµ c©y c«ng nghiÖp thÝch øng víi thêi tiÕt, khÝ hËu ®Êt ®ai vµ thÞ tr­êng. Nh­ vËy chóng ta tr¸nh ®­îc rñi ro mÊt mïa hµng lo¹t. Chóng ta ®Æc biÖt l­u ý ®Õn ph¸t triÓn m« h×nh VAC hoÆc m« h×nh trang tr¹i nhá, ®©y lµ 2 m« h×nh kh¸ phæ biÕn ë c¸c khu vùc n«ng th«n miÒn nói vµ trung du hiÖn nay., kÕt hîp víi viÖc gi¶i quyÕt tËn gèc nh÷ng nguyªn nh©n: thiÕu vèn, thiÕu kiÕn thøc, mÊt trËt tù an ninh trong ®Þa bµn sinh sèng vµ c­ tró. Ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp, ngµnh nghÒ truyÒn thèng víi 3 m« h×nh: Nh÷ng hé cã ®iÒu kiÖn chuyÓn hoµn toµn thµnh gia ®×nh lµm nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Hé kÕt hîp võa lµm n«ng nghiÖp võa lµm nghÒ khi hÕt thêi vô. Hé th­êng xuyªn cã lao ®éng lµm n«ng nghiÖp vµ lao ®éng lµm nghÒ. Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ dÞch vô g¾n víi ®« thÞ hãa n«ng th«n: N­íc ta hiÖn nay nhiÒu s¶n phÈm, tiªu dïng hoÆc xuÊt khÈu ch­a ®­îc chÕ biÕn hoÆc chØ dõng l¹i ë s¬ chÕ. Nh­ng ®Ó cã thÓ ®øa c¸c lo¹i n«ng s¶n vµo chÕ biÕn th× tr­íc hÕt chóng ta ph¶i t×m ®­îc nguån ®Çu t­ vµo viÖc x©y dùng nhµ x­ëng, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh­ vËy th× kh¸ tèn kÐm vµ phøc t¹p. Trong nÒn kinh tÕ hµng hãa chÊt l­îng hµng tiªu dïng ngµy cµng ®ßi hái cao, nh­ vËy chóng ta ph¶i tæ chøc vµ ®Çu t­ kÕt hîp c¸c lo¹i quy m« nhá vµ võa, c«ng nghÖ phï hîp víi tËp qu¸n truyÒn thèng. ë n­íc ta cã c¸c lo¹i n«ng s¶n cã thÓ ®­a vµo chÕ biÕn nh­ l­¬ng thùc, rau qu¶, gia cÇm, gia sóc ®¶m b¶o nhu cÇu trong n­íc cã chÊt l­îng, ®Æc biÖt khi tr¸i vô. Më réng c¸c dÞch vô cung øng vËt t­ vÒ kü thuËt s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô sÈn phÈm, ®©y lµ vÊn ®Ò thiÕt thùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. C¸c gi¶i ph¸p vÒ ®Êt ®ai vµ t­ liÖu s¶n xuÊt cho c¸c hé nghÌo. Tr­íc hÕt chóng ta ph¶i quy ho¹ch vµ sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶, thu håi nh÷ng ®Êt trªn ®Þa bµn ®«ng còng lµ gi¶i ph¸p rÊt quan träng trong viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n. ë nh÷ng n¬i do ®iÒu kiÖn thiÕu ®Êt s¶n xuÊt, l¹i ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh nghÒ th× chóng ta tæ chøc khai hoang, lÊn biÓn, ®Ó ®Çu t­ kÕt cÊu h¹ tÇng ®éng viªn nh÷ng hé nghÌo ®Õn s¶n xuÊt vµ sinh sèng ë vïng ®Êt míi. Nh÷ng vïng kh«ng cã kh¶ n¨ng t¹o ®­îc quü ®Êt th× chóng ta t¹o ®iÒu kiÖn cho hé nghÌo vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt nh­ thuyÒn bÌ, l­íi ®¸nh c¸ vµ c¸c c«ng cô lao ®éng phï hîp ®Ó cho hä cã thÓ hµnh nghÒ vµ më réng s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh ®¸ng. Dù ¸n tÝn dông ®èi víi ng­êi nghÌo Cïng víi ®Êt ®ai vµ t­ liÖu s¶n xuÊt th× vèn còng cã vai trß quan träng ®èi víi ng­êi nghÌo nãi riªng vµ hé n«ng d©n nãi chung. Trªn thùc tÕ tõ nh÷ng n¨m 90 chóng ta ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng tù nguyÖn vµ phong trµo tæ chøc huy ®éng vèn, tiÕt kiÖm ë mét sè ®Þa ph­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi nghÌo vay ®Ó s¶n xuÊt vµ lµm dÞch vô. Theo thèng kª cña ngµnh ng©n hµng chØ tÝnh riªng ®èi víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam tõ n¨m 1991 ®Õn 1995 trong 5 n¨m cho vay víi doanh sè 37.736 tû ®ång, b×nh qu©n mçi n¨m 7.000 tû ®ång. §Õn n¨m 1996 cho 1,5 triÖu hé nghÌo vay víi sè nguån vèn kho¶ng 1.700 tû ®ång, cho vay kh¾c phôc hËu qu¶ lò lôt lµ 1.000 tû ®ång (Thùc tiÔn kinh nghiÖm sè 11 th¸ng 6/1998). Trong n¨m 1999 chóng ta ®· thùc hiÖn ®­îc chØ tiªu gi¶m 300.000 hé nghÌo. Chóng ta ®· ph¶i huy ®éng tæng nguån vèn kho¶ng 7.000 tû ®ång, trong ®ã vèn hç trî tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ 936 tû ®ång, vèn tÝn dông cña ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng th«n 4.000 tû ®ång, trong ®ã vèn cÊp bï l·i suÊt lµ 55 tû ®ång n¨m 1999. Mét sè vèn lång ghÐp tõ c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c kho¶ng 250 rû ®ång, vèn huy ®éng tõ c¸c ®Þa ph­¬ng lµ 200 tû ®ång, tõ viÖc hîp t¸c víi c¸c tæ chøc quèc tÕ kho¶ng 1.000 tû ®ång (Sè liÖu lao déng- x· héi 5/2000). Nh­ vËy, ph­¬ng ph¸p ®Çu t­ b»ng chÝnh s¸ch tÝn dông cho ng­êi nghÌo lµ mét ph­¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt. Khi chóng ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî vèn cho ng­êi nghÌo cÇn b¸m s¸t theo ®Þnh h­íng sau: 3.1. VÒ ®èi t­îng vay: tr­íc tiªn ta ph¶i ­u tiªn cho c¸c hé chÝnh s¸ch n¨m trong hé nghÌo ®ãi cho vay tr­íc, sau ®ã ®Õn c¸c hé ®ãi nghÌo cã søc lao ®éng vµ sau cïng ®Õn c¸c hé nghÌo x· héi. §èi víi c¸c hé nghÌo kh«ng cã søc lao ®éng th× viÖc cho vay vèn ®ª s¶n xuÊt kh«ng mang l¹i ®­îc kÕt qu¶ g×. 3.2. VÒ nguån vèn: tr­íc hÕt chóng ta nªn coi träng vµ huy ®éng nguån vèn t¹i chç ë mçi ®Þa ph­¬ng víi c¸c h×nh thøc cho vay m­în víi møc l·i suÊt phï hîp. Cô thÓ nh­: TrÝch tõ ng©n s¸ch: cña x·, huyÖn, tØnh vµ trung ­¬ng kho¶ng 2% hµng n¨m. Tõ c¸c ng©n hµng: ng©n hµng nhµ n­íc, ng©n hµng c«ng th­¬ng, ng©n hµng n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo vµ c¶ ng©n hµng cæ phÇn, ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n... Nguån vèn tõ c¸c ®oµn thÓ x· héi kh¸c, héi nghÒ nghiÖp. ë n­íc ta hiÖn nay th× nguån vèn tõ c¸c ®oµn thÓ x· héi vµ héi nghÒ nghiÖp lµ mét ®Æc tr­ng vµ mét thÕ m¹nh cña chóng ta. C¸c héi cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c thµnh viªn cña m×nh, ch¨m lo cho ®êi sèng kinh tÕ vµ viÖc huy ®éng vèn tõ chÝnh héi viªn cña m×nh, kÓ c¶ nh÷ng héi viªn cßn nghÌo ®Ó cho héi viªn nghÌo vay. Sù hîp t¸c quèc tÕ: th«ng qua c¸c dù ¸n võa vµ nhá cña c¸c tæ chøc ®a chÝnh phñ, song ph­¬ng, phi chÝnh phñ... Song ®©y kh«ng ph¶i lµ nguån vèn chÝnh, nh­ng nã rÊt cÇn thiÕt vµ cã thÓ tranh thñ ®Ó t¹o nguån vèn hç trî thªm cho ng­êi nghÌo. 3.3. Møc vay: §Ó x¸c ®Þnh møc vay, ta dùa vµo yªu cÇu vÒ s¶n xuÊt, dÞch vô mµ cho c¸c hé vay víi møc nhiÒu Ýt kh¸c nhau. Song møc trung b×nh lµ 1,5 ®Õn 3 triÖu ®ång cho mét bé phËn s¶n xuÊt víi c¸c dù ¸n nhá, t¹o viÖc lµm t¹i chç. NÕu c¸c hé nghÌo gãp vèn h×nh thµnh tæ hîp s¶n xuÊt, nh­ ®¸nh b¾t thñy h¶i s¶n th× chóng ta cã thÓ cho hä vay víi møc lín h¬n. Thêi gian vay theo chu kú s¶n xuÊt song ph¶i kh«ng d­íi 3 n¨m. 3.4. VÒ l·i suÊt: ®©y lµ mét yÕu tè mang néi dung kinh tÕ vµ t©m lý ®èi víi ng­êi nghÌo. CÇn ph¶i t¹o ra nh÷ng nÊc thang cho ng­êi nghÌo tham gia vay vèn. NÒn kinh tÕ n­íc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, do vËy mµ chóng ta kh«ng ph¶i lµ cho kh«ng mµ ngay tõ ®Çu ph¶i ý thøc cho ng­êi nghÌo lµ cã vay cã tr¶ c¶ gèc vµ l·i. ®Ó ng­êi nghÌo tù tÝnh to¸n s¶n xuÊt, dÞch vô g× lµ cã hiÖu qu¶ vµ nªn vay bao nhiªu, khiÕn hä ph¶i tÝnh to¸n c©n nh¾c tr­íc khi vay. N¨m 1999 nhµ n­íc ta ®· h¹ møc l·i suÊt cho vay ­u ®·i ng­êi nghÌo gi¶m xuèng cßn 0,7% ®©y lµ mét chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi nghÌo vay vèn vµ tù s¶n xuÊt. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ: Néi dung ®µo t¹o: tr­íc hÕt lµ ta tæ chøc réng r·i viÖc d¹y nghÒ cho thanh niªn thuéc ®é tuæi lao ®éng, chñ yÕu lµ c¸c nghÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, quy tr×nh th©m canh c©y, con víi nh÷ng tiÕn bé míi vÒ c«ng nghÖ sinh häc, canh t¸c... vÒ khuyÕn n«ng, l©m ng­. KÕt hîp víi ®µo t¹o cho lùc l­îng lao ®éng trÎ c¸c nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, nghÒ truyÒn thèng va nh÷ng nghÒ míi phôc vô cho c«ng nghiÖp n«ng th«n, phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng trong khu vùc. C¸ch tæ chøc d¹y nghÒ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ: KhuyÕn khÝch viÖc kÕt hîp h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ chuyÓn giao kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ phï hîp t¹i c¸c trung t©m giao dÞch ®µo t¹o nghÒ ë ®Þa ph­¬ng c¬ së, ®Æc biÖt lµ më c¸c líp c¬ ®éng t¹i x·. Më c¸c líp häc cña c¸c héi kinh tÕ, kü thuËt, nghÒ nghiÖp. Chó ý ®Õn viÖc ph¸t triÓn h¬n n÷a h×nh thøc häc nghÒ tõ xa (th«ng qua hÖ thèng th«ng tin ®¹i chóng). KhuyÕn khÝch c¸c hé gia ®Þnh trong lµng x· cã kinh nghiÖm tæ chøc vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt giái biÕt c¸ch lµm giµu tõ s¶n xuÊt, dÞch vô nhËn ®ì ®Çu h­íng dÉn cho ng­êi nghÌo. §©y lµ h×nh thøc kh«ng tèn kÐm, ®em l¹i hiÖu qu¶ do vËy mµ ®éng viªn ®­îc nh÷ng ng­êi giµu h­íng dÉn c¸ch lµm ¨n cho c¸c hé nghÌo. §èi víi mét sè vïng cßn qu¸ l¹c hËu, vïng s©u vïng xa th× cÇn cã mét lùc l­îng t×nh nguyÖn, nhÊt lµ sinh viªn , häc sinh, c¸n bé cã kinh nghiÖm gióp ®ì ®Þa ph­¬ng vËn ®éng x©y dùng n«ng th«n míi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp cã nh÷ng dù ¸n vÒ ®µo t¹o t¹o viÖc lµm cho ng­êi nghÌo. VÒ chÝnh s¸ch: Nhµ n­íc ®Çu t­ lÊy tõ nguån ®µo t¹o hoÆc trÝch tõ quü xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ®Þa ph­¬ng, tõ c¸c dù ¸n hîp t¸c quèc tÕ. Nhµ n­íc cã thÓ cÊp häc phÝ cho ng­êi nghÌo häc gi¶m 50%. T¹i v¨n kiÖn ®¹i héi VIII ®· ghi râ; “c¸c c¬ së ®µo t¹o vµ c¸c trung t©m d¹y nghÒ cña nhµ n­íc thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o nghÒ miÔn phÝ cho con em c¸c hé nghÌo ®ång thêi hç trî kinh phÝ cho c¸c doanh nghiÖp nhËn tuyÓn con em c¸c hé nghÌo vµo ®µo t¹o vµo lµm viÖc.” ChÝnh s¸ch ®Çu t­ kÕt cÊu h¹ tÇng cho x· nghÌo: Tr­íc hÕt cÇn tËp trung ®Çu t­ cho 1715 x· ®Æc biÖt khã kh¨n. §ã lµ x· yÕu kÐm nhÊt hoÆc ch­a cã c¬ së h¹ tÇng, nhÊt lµ ®­êng giao th«ng ®iªn, thñy lîi, n­íc sinh ho¹t vµ tr¹m y tÕ x·. §Õn hÕt n¨m 1999 nhµ n­íc ®· ®Çu t­ x©y dùng trªn 2.000 c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng, vèn ®Çu t­ b×nh qu©n gÇn 800 triÖu ®ång/ x· (Lao ®éng –x· héi 5/2000). ViÖc ®Çu t­ kÕt cÊu h¹ tÇng cho x· nghÌo lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh tr­íc tiªn cho viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. NÕu chóng ta kÐo dµi thêi gian ®Çu t­ th× trªn thùc tÕ ng­êi nghÌo sÏ chËm tiÕp cËn ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c vµ do ®ã kh«ng thÓ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®­îc. VÒ c¬ chÕ ®Ó t¹o nguån vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng gåm: Nhµ n­íc vµ hîp t¸c quèc tÕ kho¶ng 50%. Nh©n d©n gãp kho¶ng 25%, chñ yÕu lµ søc lao ®éng, vËt liÖu t¹i chç. Vèn vay tõ c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia kh¸c 25%. Ngoµi ra nhµ n­íc cßn ph¸t ®éng vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp vµ nh÷ng ng­êi cã ®iÒu kiÖn nhËn ®ì ®Çu, hoµn l¹i hoÆc thu håi dÇn c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng trªn nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn. Nhµ n­íc chØ ®Çu t­ vµo c¸c x· mµ kh«ng thÓ thu håi ®­îc vèn v× d©n qu¸ nghÌo, qu¸ xa. ChÝnh s¸ch hç trî vÒ gi¸o dôc: HiÖn nay n­íc ta cã h¬n 2 triÖu häc sinh con em hé nghÌo. Nh­ng nhµ n­íc míi thùc hiÖn miÔn gi¶m cho con em gia ®×nh chÝnh s¸ch vµ d©n téc tÝt ng­êi. Nh­ vËy ®Ó khuyÕn khÝch con em hé nghÌo ®i häc th× nhµ n­íc cÇn ph¶i cã v¨n b¶n quy ®Þnh cho con em hé nghÌo ®­îc miÔn gi¶m häc phÝ, kÓ c¶ cÊp phæ th«ng trung häc, ®¹i häc. Cho m­în s¸ch gi¸o khoa vµ cÊp vë häc cho con em hé nghÌo. ChÝnh s¸ch hç trî vÒ y tÕ: HiÖn nay nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch gi¶m mét phÇn viÖn phÝ cho ng­êi nghÌo, nhÊt lµ viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cña hä. Trong 3 n¨m 1998-2000 ¸p dông chÝnh s¸ch miÔn gi¶m viÖn phÝ b»ng c¸ch mua thÎ b¶o hiÓm y tÕ hoÆc kh¸m ch÷a bÖnh, tæ chøc c¸c bÖnh viÖn, phßng kh¸m ch÷a bÖnh nh©n ®¹o cho ng­êi nghÌo nhu cÇu vÒ vèn cho dù ¸n nµy cÇn 900 tû ®ång. Mét sè chÝnh s¸ch kh¸c nh»m khuyÕn khÝch ng­êi nghÌo s¶n xuÊt: Më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, hoµn thiÖn thÞ tr­êng vËt t­. §©y lµ mét biÖn ph¸p rÊt cÇn thiÕt dµnh cho ng­êi lao ®éng ®Æc biÖt lµ cho nh÷ng hé n«ng d©n lµm nghÒ phi n«ng nghiÖp cã s¶n phÈm lµ hµng hãa. §èi víi thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cÇn ®­îc më réng thÞ tr­êng tiªu thu néi ®Þa b»ng c¸ch khuyÕn khÝch më mang thÞ trÊn, thÞ tø ë chî n«ng th«n. KhuyÕn khÝch h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt. Ph¸t triÓn c¸c hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm theo gi¸ c¶ tho¶ thuËn gi÷a nhµ n­íc víi ®¬n vÞ kinh tÕ, tuú nhãm hoÆc tuú hé. Nhµ n­íc gióp hé n«ng d©n më réng thÞ tr­êng ngoµi n­íc, nh»m tËn dông kh¶ n¨ng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng l©m h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ ®Ó t¹o viÖc lµm sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng, t¨ng thªm thu nhËp, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin nhanh, chÝnh x¸c ®Õn tËn hé n«ng d©n gióp hä tiÕp cËn víi thÞ tr­êng cã th«ng tin dÓ hä tù quyÕt ®Þnh sè l­îng, chÊt l­îng, mÉu m· vµ lo¹i s¶n phÈm lµm ra. §èi víi thÞ tr­êng vËt t­, cÇn tæ chøc l¹i hÖ thèng cung øng vËt t­ n«ng nghiÖp quèc doanh, gi¸m s¸t chÆt chÏ chÊt l­îng vËt t­ trªn thÞ tr­êng nh»m tho¶ m·n kÞp thêi vÒ nhu cÇu, sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i vËt t­ cÇn cung cÊp cho n«ng d©n. 8.2. C¸c hé nghÌo cÇn ®­îc xÐt miÔn thuÕ n«ng nghiÖp vµ dÞch vô hµng n¨m. Gi¶m ®ãng gãp cã thêi h¹n vÒ c¸c phÝ ë ®Þa ph­¬ng. Trªn c¬ së luËt hãa c¸c lo¹i lÖ phÝ, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Æt ra lÖ phÝ trµn lan. Di d©n x©y dùng c¸c vïng kinh tÕ míi kÕt hîp víi ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc. Di d©n vµ vÊn ®Ò ®Þnh canh ®Þnh c­: Di d©n tõ c¸c vïng n«ng th«n, thµnh thÞ ®Êt chËt ng­êi ®«ng ®i khai ph¸ c¸c vïng ®Êt míi réng r·i, th­a d©n. §Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ®­a ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña d©n c­ c¸c vïng ®ã tiÕp cËn tr×nh ®é chung cña c¶ n­íc. ViÖc di d©n chñ yÕu x¶y ra ®èi víi nh÷ng hé nghÌo thiÕu ®Êt canh t¸c, thiÕu viÖc lµm thu nhËp thÊp vµ bÊp bªnh hä di c­ ®Õn vïng kinh tÕ míi nh»m t×m kiÕm cho m×nh mét c¬ héi lµm giµu cho chÝnh b¶n th©n m×nh. VÒ vÊn ®Ò ®Þnh canh ®Þnh c­: trong c¶ n­íc cã kho¶ng 3,1 triÖu ng­êi, 504 ng×n hé ë r¶i r¸c 1.913 x·, 206 huyÖn, 36 tØnh trung du miÒn nói cho ®Õn nay ®· tuyªn truyÒn vËn ®éng ®­îc 1.9 triÖu ng­êi ®Þnh canh ®Þnh c­ v÷ng ch¾c, 0,6 triÖu ng­êi ë 3.378 th«n, b¶n, 1,3 triÖu ng­êi ®ang ®­îc ®Çu t­ theo dù ¸n cÇn ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn víi tæng nhu cÇu vÒ nguån vèn kho¶ng 1.200 tû ®ång. Ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc: Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng trång rõng phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc vµ nã ®· trë thµnh chñ tr­¬ng cña quèc gia. Rõng hiÖn nay ®· cã chñ ch¨m sãc b¶o vÖ vµ ®­îc trång míi. §ã lµ c¸c hé ë tõng ®Þa ph­¬ng, trong ®ã cã c¶ hé giµu vµ hé nghÌo, v× vËy mµ ®· t¹o ra ®­îc viÖc lµm, t¨ng thu nhËp gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. ë n­íc ta hiÖn l­îng ®Êt trèng ®åi nói träc cßn rÊt nhiÒu, kh«ng cã ng­êi ®øng ra sö dông vµ canh t¸c. Nh­ vËy trong mét vµi n¨m tíi, viÖc di d©n ®i x©y dùng nÒn kinh tÕ míi kÕt hîp víi ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc ph¶i tiÕp tôc ®­îc coi träng vµ xem nã nh­ mét gi¶i ph¸p “c¶ gãi” xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng sau: Ng­êi giµu kÌm cÆp ng­êi nghÌo hoÆc c¸c hé nghÌo hîp t¸c víi nhau cïng c¸c ®Þa ph­¬ng tiÕn hµnh khai khÈn ®Êt ®ai, cïng kÕt hîp thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ më mang c¸c ngµnh nghÒ míi. Nhµ n­íc sö dông dßng di d©n cã tæ chøc ®Ó ®Þnh h­íng cho dßng di d©n tù do cã xu h­íng ngµy cµng gia t¨ng, ®iÒu tiÕt luång di d©n ®Ó kÕt hîp víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi vïng, ®Þa ph­¬ng xa x«i víi môc tiªu kinh tÕ vµ nguyÖn väng cña ng­êi di d©n. §èi víi ng­êi di d©n vµ d©n ®Þa ph­¬ng khai ph¸ ®Êt kÕt hîp víi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc, ®­a ®Êt hoang vµo s¶n xuÊt kinh doanh... cÇn ®­îc giao quyÒn sö dông ®Êt víi sè l­îng lín h¬n, l©u dµi h¬n , ch¾c ch¾n h¬n ®Ó ng­êi d©n yªn t©m s¶n xuÊt kinh doanh. Mét sè gi¶i ph¸p x· héi kh¸c: D©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh: §Ó n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng vµ chÊt l­îng d©n sè ph¶i vËn ®éng vµ ®Çu t­ bæ trî cho hé nghÌo c¸c biÖn ph¸p y tÕ vµ ®¶m b¶o søc khoÎ trong sinh ®Î. Ph¶i lµm cho ng­êi nghÌo nhËn thøc ®­îc hËu qu¶ cña viÖc sinh ®Î nhiÒu, cam kÕt mçi cÆp vî chång chØ ®Î 1 ®Õn 2 con. §Æc biÖt lµ cã c¸c gi¶i ph¸p y tÕ cho viÖc tr¸nh n¹o ph¸ thai. §ång thêi sím cã quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm cho ng­êi n«ng d©n vµ ng­êi lao ®éng tù do ®Ó h¹n chÕ ®Î nhiÒu con ®Ó n­¬ng nhê tuæi giµ, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. Bµi trõ mét sè tÖ n¹n x· héi: VÊn ®Ò bµi trõ mét sè tÖ n¹n x· héi th× §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· cã c¸c chØ thÞ vµ nghÞ quyÕt vÒ bµi trõ mét sè tÖ n¹n x· héi nghiªm träng. §©y lµ cuéc vËn ®éng lín, t¸c ®éng ®Õn tõng gia ®×nh vµ toµn x· héi nh»m ®Èy lïi vµ h¹n chÕ tèi ®a n¹n ®¸nh b¹c, sè ®Ò nghiÖn hót ma tuý. ChÝnh tÖ n¹n nµy ®· lµm cho nhiÒu gia ®Þnh r¬i vµo c¶nh bÇn cïng nghÌo ®ãi vµ t¸i nghÌo ®ãi. §Ó thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng trªn, tr­íc hÕt ph¶i lµm cho mäi ng­êi hiÓu t¸c h¹i cña tÖ n¹n nµy ¶nh h­ëng ®Õn lèi sèng, nh©n c¸ch vµ ®Æc biÖt lµ vÒ sù ph¸ ho¹i kinh tÕ. §Ó cã kÕt qu¶ tèt th× tr­íc hÕt ph¶i xãa bá c¸c lo¹i chñ chøa cê b¹c, tiªm chÝch ma tuý, sè ®Ò. §ång thêi ph¸t ®éng phong trµo ®¨ng ký x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa, x· kh«ng cã tÖ n¹n x· héi. §èi víi nh÷ng ng­êi ®· sa vµo tÖ n¹n x· héi th× chóng ta ph¶i cã h×nh thøc b¾t buéc ch÷a bÖnh, cai nghiÖn, lao ®éng phôc håi nh©n phÈm cho hä. Ph¸t huy søc m¹nh cña §¶ng vµ nhµ n­íc vµ c¸c ®oµn thÓ: N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp: Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn ®¶ng, toµn d©n, ®Æc biÖt lµ cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, Víi vai trß ph¸p luËt, chÝnh s¸ch hãa vÒ c¸c gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc toµn x· héi vµ chÝnh ng­êi nghÌo thùc hiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. §Ó biÕn chñ tr­¬ng cña ®¶ng, nguyÖn väng cña ng­êi d©n thµnh ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ thùc hiÖn trong cuéc sèng, tr­íc hÕt ph¶i lµm cho mçi c¸n bé, mäi ng­êi d©n cã nhËn tøc ®óng vÒ chñ tr­¬ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, kh«ng ®¬n thuÇn cho r»ng ®ãi nghÌo nguyªn nh©n chØ do ng­êi nghÌo. Ph¶i gi¸c ngé cho ng­êi nghÌo vÒ lèi sèng lao ®éng, tiÕt kiÖm vµ tr¸nh tù ti bi quan cho r»ng nhiÖm vô xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ tr¸ch nhiÖm cña tõng cÊp chÝnh quyÒn. Mçi c¸n bé ph¶i gÇn gòi víi d©n, th«ng c¶m víi ng­êi nghÌo, ph¸t huy mäi s¸ng kiÕn, t×m tßi mäi nguån lùc chi tiªu ng©n s¸ch ®Ó hç trî cho ng­êi nghÌo. Ph¶i gi¸o dÞch vµ kiªn quyÕt xö lý sè c¸n bé thiÕu tr¸ch nhiÖm víi d©n, g©y phiÒn hµ vµ tham nhòng. N©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ®oµn thÓ vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: VËn ®éng thuyÕt phôc c¸c héi viªn tù nguyÖn tham gia c¸c phong trµo b»ng c¸c hµnh ®éng cô thÓ, thÝch hîp víi tÝnh chÊt cña héi. §éng viªn héi viªn cã kinh nghiÖm h­íng dÉn c¸ch lµm ¨n chuyÓn giao c«ng nghÖ ®èi víi hé nghÌo. VËn ®éng mäi ng­êi tham gia ®ãng gãp nguån lùc. Tham gia tÝch cùc trong Ban xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, c¬ së. 11.3. §Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng sù nghiÖp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¸c cÊp uû ®¶ng ph¶i cã chñ tr­¬ng nghÞ quyÕt chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ toµn x· héi nh»m t¹o phong trµo réng kh¾p vµ m¹nh mÏ vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. §èi víi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n §èi víi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Æc biÖt, cô thÓ g¾n víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i mçi ®Þa ph­¬ng. Mçi ®Þa ph­¬ng cã mét khã kh¨n thiÕu thèn riªng, nh­ng xÐt cho cïng ®Ó thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo tèt c¸c lµng x· nµy cÇn, chóng ta cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau: Cã h­íng ®i tÇm chiÕn l­îc ®ång thêi v¹ch râ lé tr×nh cô thÓ, phï hîp víi tõng n¨m: §èi víi c¸c tØnh vïng cao nh­ Hµ Giang, Cao B»ng, Lai Ch©u, yªn B¸i... do ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ vÞ trÝ ®Þa lý mµ mét sè x· ë vïng nµy n»m trong c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ c¬ së h¹ tÇng. ViÖc nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ ®­a nÒn kinh tÕ cña c¸c tØnh nµy ®i lªn theo lé tr×nh cô thÓ ®· ®­îc ph¸c häa lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt vµ bøc b¸ch. Ph¶i t×m mäi c¸ch ®­a s¶n xuÊt tù nhiªn, tù cÊp tù tóc lªn s¶n xuÊt hµng hãa, tr­íc m¾t lµ 4 ®iÓm: chÌ, bß, ®­êng ®i, thuû lîi, vµ nh»m bít ®ãi khæ cho d©n. ChÝnh phñ ph¶i cã kÕ ho¹ch x©y dùng hÖ thèng thuû lîi nhá, söa ch÷a vµ ®µo ®¾p ®­êng x·, trî c­íc vËn t¶i ®èi víi mét sè vËt t­ hµng hãa, n­íc s¹ch sinh ho¹t, c¸c dù ¸n trång chÌ, nu«i bß... C¸c tØnh ph¶i biÕt chuyÓn ®æi nhanh c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi thuû, thæ, khÝ hËu cña tØnh, ph¶i ®¶m b¶o an ninh l­¬ng thùc ph¶i cëi më h¬n n÷a vÒ c¬ chÕ ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thu hót ®Çu t­ tõ miÒn xu«i vµ quèc tÕ. TËp trung vµo kh©u tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c quyÕt s¸ch cña chÝnh phñ, ®©y lµ kh©u yÕu nhÊt hiÖn nay ®èi víi nhiÒu ngµnh nhiÒu cÊp. §Ó kh¾c phôc chÝnh phñ ®· ®­a ra chÝnh s¸ch tËp trung mäi nguån lùc do trung ­¬ng hç trî vµ cña b¶n th©n ®Þa ph­¬ng vµo c¸c x· khã kh¨n nhÊt ®· ®­îc chÝnh phñ phª duyÖt. Cïng víi sù hç trî cña c¸c bé, ban ngµnh ë trung ­¬ng, c¸c tæng c«ng ty 90,91. Tõng tØnh ph¶i ph©n c«ng cô thÓ, c¸c së ban ngµnh trùc tiÕp gióp ®ì mét sè x· khã kh¨n giao nhiÖm vô thêi h¹n hoµn thµnh. VÒ c¸n bé c¬ së: Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ viÖc hç trî c¸n bé vÒ c¸c x· khã kh¨n ngoµi viÖc gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é khuyÕn khÝch b¶n th©n tõng ®Þa ph­¬ng cßn ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o th× thùc hiÖn míi cã hiÖu qu¶. §èi víi c¸c huyÖn, x· vïng cao vïng ®ång bµo d©n téc, vÊn ®Ò ng«n ng÷, phong tôc tËp qu¸n, am hiÓu d©n vµ dÞa bµn cÇn ph¶i ®­îc ®Æc biÖt chó ý. V× vËy, h­íng c¬ b¶n lµ ph¶i ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé lµ ng­êi d©n téc t¹i chç vµ kÕt hîp víi bé ®éi biªn phßng, häc sinh lµ con em d©n téc ®ang häc phæ th«ng, cao ®¼ng, ®¹i häc... Ph¶i cã quy ho¹ch dµi h¹n vÒ vÊn ®Ò nµy, ®¶m b¶o v÷ng ch¾c kÕt qu¶ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. T­¬ng tù nh­ vËy, cÇn cã quy ho¹ch vÒ n©ng cao d©n trÝ, ph¸t triÓn nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi cho sù nghiÖp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo – mét nhiÖm vô cùc kú to lín vµ l©u dµi. KÕt luËn §ãi nghÌo lµ hiÖn t­îng x· héi cã tÝnh lÞch sö vµ phæ biÕn ®èi víi mäi què gia, d©n téc. Vµo nh÷ng n¨m cuèi cïng cña thÕ kû 20, trªn hµnh tinh chóng ta cßn h¬n 1,5 tû ng­êi sèng trong t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi. Vµ ®©y lµ mét trong nh÷ng trë ng¹i lín nhÊt, mét th¸ch thøc gay g¾t ®èi víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi hiÖn ®¹i. §èi víi n­íc ta xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®Ó h­íng tíi mét x· héi phån vinh vÒ kinh tÕ, lµnh m¹nh vÒ x· héi, kÕt hîp víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi c«ng b»ng x· héi, lµ mét vÊn ®Ò thêi sù bøc xóc hiÖn nay. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ®Æc biÖt lµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vÒ kinh tÕ ë n«ng th«n vµ miÒn nói ®èi víi c¸c hé n«ng d©n, c¸c vïng vµ vÖt nghÌo lµ tiÒn ®Ò kinh tÕ tèi cÇn thiÕt ®Ó gi÷ v÷ng æn ®Þnh x· héi ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng cuéc ®æi míi theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, tiÕp tôc thùc hiÖn vµ ph¸t triÓn s©u réng rong ph¹m vi c¶ n­íc vµ mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh tù nã sÏ nãi lªn tÝnh tÊt yÕu cña xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¨ng giµu trong céng dång d©n c­ ë n­íc ta. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®ã, ®¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· ra nhiÒu chÝnh s¸ch vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nh­: 133, 135, 327, 771... c¸c ch­¬ng tr×nh nµy ®Òu ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ tèt ®Ñp. §ãi nghÌo lµ vÊn ®Ò cã tÝnh x· héi do nã bao gåm mäi nç lùc ®Çu t­ cña nhµ n­íc lÊy tõ kinh phÝ vµ ng©n s¸ch quèc gia dï t¨ng tiÕn ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ ®¸p øng hÕt d­îc yªu cÇu to lín cña xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trªn quy m« toµn x· héi. Do vËy cÇn huy ®éng vµo phong trµo quÇn chóng cã tÝnh x· héi s©u réng nµy sù tham gia ®ãng gãp hç trî cña mäi lùc l­îng, tæ chøc, mäi ®Þa ph­¬ng mäi ng­êi, mäi nhµ vÒ vËt chÊt vµ c¶ tinh thÇn. Còng rÊt cÇn cã sù hç trî gióp ®ì vµ hîp t¸c cña céng dång quèc tÕ vµ khu vùc . ChØ cã nh­ vËy c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ®óng môc tiªu vµ th¾ng lîi ®­îc. Trong giai ®o¹n 2001-2005 viÖc thóc ®Èy m¹nh mÏ h¬n n÷a ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo sÏ cã t¸c dông vµ ¶nh h­ëng lín, s©u s¾c ®èi víi sù ph¸t triÓn cã tÝnh chÊt b­íc ngoÆt cña ®Êt n­íc. Môc lôc Më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Kh¸i niÖm chuÈn mùc nghÌo ®ãi Sù cÇn thiÕt ph¶i xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo II. Kh¸i niÖm vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ nghÌo ®ãi cña thÕ giíi: III. Kh¸i niÖm vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ nghÌo ®ãi cña ViÖt Nam 1 1 4 6 Ch­¬ng II: thùc tr¹ng nghÌo ®ãi vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n n­íc ta, Thùc tr¹ng nghÌo ®ãi ë n­íc ta hiÖn nay: Nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn ®ãi nghÌo hiÖn nay KÕt qu¶ xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n trong nh÷ng n¨m qua HÖ thèng chÝnh s¸ch vÒ xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó h¹n chÕ nã; 10 10 14 16 20 Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n §èi víi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n 25 25 27 36 KÕt luËn Môc lôc Tµi liÖu tham kh¶o 38 Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Kinh tÕ ph¸t triÓn tr­êng §HKTQD Gi¸o tr×nh Ch­¬ng tr×nh dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tr­êng §HKTQD Gi¸o tr×nh D©n sè tr­êng §HKTQD §¹i c­¬ng vÒ ®o l­êng vµ ph©n tÝch nghÌo ®ãi – ng©n hµng thÕ giíi ( HN 10 – 21/6/2002 ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ t¨ng tr­ëng vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ( HN th¸ng 5/2002 ) V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 8,9 T¹p chÝ lao ®éng x· héi Sè 3/1997 Sè 7/1998 Sè 5/1999 Sè 6/1999 Sè 8/1999 Sè 5/2000 Sè 10/2000, 11/2000 T¹p chÝ th«ng tin thùc tiÔn: 6/1998 T¹p chÝ ng©n hµng 6/2000 T¹p chÝ céng s¶n: 4/1999 S¸ch: kinh tÕ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn S¸ch: t×nh h×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n S¸ch: Gi¸o tr×nh d©n sè ph¸t triÓn : Tr­êng §HKT QD S¸ch: Kinh tÕ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn S¸ch: t×nh h×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc n«ng th«n NXB Thèng kª n¨m 1995. S¸ch Kû yÕu héi nghÞ s¬ kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m 1999 triÓn khai kÕ ho¹ch n¨m 2000, ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vïng s©u vïng xa. XB th¸ng 4 n¨m 2000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn.DOC
Luận văn liên quan