Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty Cổ phần Vật tư Bảo vệ Thực vật Hoà Bình

Lời nói đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Ngày nay sự giao lưu giữa các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng theo xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự hình thành của các tổ chức và các công ty đa quốc gia trong những thập kỷ gần đây đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của nền kinh tế thế giới. Hoà chung với nhịp độ phát triển của nền kinh tế, Việt Nam đã và đang thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại nhằm mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt phải kể đến chính sách xuất nhập khẩu. Trong quan hệ thương mại đó, để thực hiện tốt hoạt động xuất nhập khẩu phải tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế. Các bên phải ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề ký kết và thực hiện hợp đồng là vấn đề cấp bách và luôn mang tính thời sự. Để góp phần phát triển vào nền kinh tế quốc dân, công ty Cổ phần Vật tư Bảo vệ Thực vật Hoà Bình đang dần thực hiện việc kinh doanh đa phương hoá, đa dạng hoá các ngành nhằm thoả mãn các nhu cầu của mọi thành phần kinh tế. Trong điều kiện thị trường trong nước không đáp ứng được chủng loại nguyên vật liệu để sản xuất thì việc nhập khẩu những mặt hàng này là rất cần thiết. 2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Với mong muốn kết hợp những kiến thức đã học để tìm hiểu thực tiễn, chuyên đề này khái quát những vấn đề pháp lý chung về ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty Cổ phần Vật tư Bảo vệ Thực vật Hoà Bình, để tìm hiểu những vấn đề thuận lợi và khó khăn, nguyên nhân tồn tại những khó khăn trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty, trên cơ sở đề xuất một số kiến nghị với nhà nước và công ty. 3. Kết cấu của chuyên đề. Ngoài phần lời nói đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được kết cấu làm 3 chương: Chương I: Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá và chế độ pháp lý về hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. Chương II: Ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty Cổ phần Vật tư Bảo vệ Thực vật Hoà Bình. Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty. Lời nói đầu Chương I Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá và chế độ pháp lý về hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. I. Tổng quan về hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 1.1. Khái niệm hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 1.2. Đặc điểm của hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 2. Vai trò của hợp đồng nhập khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường. 3. Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 3.1. Điều ước quốc tế. 3.2. Các tập quán thương mại quốc tế. 3.3. Tiền lệ pháp (án lệ). 3.4. Luật quốc gia. 4. Các nhân tố tác động tới việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 4.1. Tình hình kinh tế Việt Nam. 4.2. Việc gia nhập các tổ chức quốc tế. 4.3. Nhân tố pháp lý. II. Chế độ pháp lý về hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 1. Ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 1.1. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 1.2. Trình tự ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 2. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 2.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 2.2. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 2.2.1. Xin giấy phép nhập khẩu. 2.2.2. Làm thủ tục thanh toán. 2.2.3. Thuê tàu lưu cước. 2.2.4. Mua bảo hiểm. 2.2.5. Làm thủ tục hải quan. 2.2.6. Nhận hàng từ tàu chuyên chở. 2.2.7. Kiểm tra hàng hóa (Kiểm dịch và giám định) 2.2.8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 3. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng nhập khẩu. 3.1. Các yếu tố cấu thành trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. 3.2. Chế độ pháp lý do vi phạm hợp đồng nhập khẩu. 4. Giải quyết tranh chấp. 4.1. Thương lượng trực tiếp giữa các bên. 4.2. Hoà giải. 4.3. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài. 4.4. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục của toà án Chương II Ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hoà Bình. I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Vật Tươơ Bảo Vệ Thực Vật Hoà Bình. 1. Quá trình hình thành và phát triển. 2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty. 3. Vấn đề lao động và chấp hành pháp luật lao động tại công ty II. Ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty. 1. Tìm hiểu đối tác đàm phán. 1.1. Xác định phạm vi hoạt động. 1.2 Tìm hiểu nhu cầu của nguồn hàng. 1.3. Các hình thức đàm phán của công ty. 2. Ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty. 2.1. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 2.2. Những điều khoản chủ yếu của hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 2.3. Trình tự ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty. III. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 1. Xin mở thư tín dụng L/C hoặc chuyển tiền bằng điện. 2. Làm thủ tục hải quan và tiếp nhận hàng. 3. Làm thủ tục thanh toán. IV. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp. Chương III Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty. I. Nhận xét chung. 1. Thực trạng nhập khẩu ở nước ta. 1.1. Hoạt động nhập khẩu. 1.1.1. Chính sách và công cụ quản lý nhập khẩu. 1.1.2. Kết quả của hoạt động kinh doanh. 2. Những thuận lợi và khó khăn trong ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty Cổ phần Vật tư Bảo vệ Thực vật Hoà Bình. II. Một số kiến nghị. 1. Kiến nghị với nhà nước. 2. Kiến nghị với công ty. Kết luận. Danh mục tài liệu tham khảo.

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty Cổ phần Vật tư Bảo vệ Thực vật Hoà Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng vÉn ®¶m b¶o c«ng ty ho¹t ®éng b×nh th­êng. 2. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt c«ng ty ®· x©y dùng m« h×nh tæ chøc nh­ sau: Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc PG§ Tµi ChÝnh PG§ Marketing Pg® Hc- ns- sx Phßng Marketing Phßng Tc-kt Phßng Kh-vt Chi nh¸nh Hµ t©y Chi nh¸nh Tp. hcm Phßng Hc-th (Nguån: §iÒu lÖ cña c«ng ty) §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty: Gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty cæ phÇn. Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n lý cña c«ng ty do §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty bÇu ra, sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ do §¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty quyÕt ®Þnh, nh÷ng thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i cã tû lÖ gi¸ trÞ cæ phÇn b»ng hoÆc lín h¬n 10% sè cæ phÇn phæ th«ng trong tæng vèn ®iÒu lÖ. Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Ban kiÓm so¸t gåm cã 3 thµnh viªn do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra. Cã nhiÖm kú nh­ cña Héi ®ång qu¶n trÞ, trong ®ã cã mét thµnh viªn cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n. Tr­ëng Ban kiÓm so¸t lµ cæ ®«ng cña c«ng ty. Thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc vµ ng­êi cã liªn quan cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, cña gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng, ng­êi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù hoÆc ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc bÞ toµ ¸n t­íc quyÒn hµnh nghÒ v× ph¹m c¸c téi vÒ bu«n lËu, lµm hµng gi¶, bu«n b¸n hµng gi¶, kinh doanh tr¸i phÐp, trèn thuÕ, lõa dèi kh¸ch hµng kh«ng ®­îc lµm thµnh viªn Ban kiÓm so¸t. Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ do Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu ra trong sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. Gi¸m §èc c«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm mét ng­êi trong sè cæ ®«ng hoÆc ng­êi kh¸c. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi ®øng ®Çu ban gi¸m ®èc c«ng ty, lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, thèng kª b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. QuyÒn lîi cña kÕ to¸n tr­ëng t­¬ng ®­¬ng víi quyÒn lîi cña phã Gi¸m ®èc. Phßng kÕ ho¹ch vµ VËt t­ cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch toµn c«ng ty t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng, tæ chøc khai th¸c nguÇn hµng, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §iÒu hµnh, qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh, c¸c ph©n x­ëng. Nªn kÕ ho¹ch thu mua vËt t­ . Phßng hµnh chÝnh tæng hîp cã nhiÖm vô tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, n¾m b¾t tr×nh ®é n¨ng lùc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty tõ ®ã gióp cho viÖc ph©n c« ®éng hîp lý, ®Ó ra kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng ®­îc tèt nhÊt, hîp lý nhÊt cho c«ng ty vµ ng­êi lao ®éng. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty c©n ®èi vèn kinh doanh, thùc hiÖn viÖc ho¹ch to¸n c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phßng Marketing cã nhiÖm vô gióp cho c«ng ty ®­a s¶n phÈm ®Õn ng­êi tiªu dïng vµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, ph©n tÝch thÞ tr­êng ®Ó cho c«ng ty cã chiÕn l­îc kinh doanh . Chi nh¸nh lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña c«ng ty cã nhiÖm vô thùc hiÖn mét phÇn hoÆc toµn bé chøc n¨ng cña c«ng ty, kÓ c¶ chøc n¨ng ®¹i diÖn theo uû quyÒn, ngµnh nghÒ kinh doanh cña chi nh¸nh ph¶i phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cã quyÒn tù chñ trong kinh doanh theo kÕ ho¹ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî, c¸c kho¶n ®· cam kÕt trong ph¹m vi sè vèn cña c«ng ty. Trong lÜnh vùc ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng ty ®­îc thùc hiªn khi mµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c«ng ty ®îc chñ ®éng mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh nh»m n©ng cao vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty. Trong lÜnh vùc kinh doanh c«ng ty ®­îc chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh trªn c¬ së phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Trong lÜnh vùc tµi chÝnh vµ ho¹ch to¸n c«ng ty ®­îc tù chñ qu¶n lý vµ ho¹ch to¸n theo sù thèng nhÊt cña Bé tµi chÝnh. Trong lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, lao ®éng viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, ®iÒu hµnh khen th­ëng vµ kû luËt c¸n bé, c«ng nh©n viªn theo quy ®Þnh cña néi quy ®éng vµ theo ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. VÊn ®Ò lao ®éng vµ chÊp hµnh ph¸p luËt lao ®éng t¹i c«ng ty C«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®· chÊp hµnh ®óng néi quy lao ®éng cña c«ng ty ®Ò ra. C«ng nh©n viªn cña c«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh­ ®ãng b¶o hiÓn x· héi, thùc hiÖn nghÜa vô cña c«ng d©n. + Sè lao ®éng lµ 94 ng­êi, trong ®ã cã 60 nam vµ 34 n÷. + Lao ®éng ®­îc ph©n bæ cho c¸c phßng, ban nh­ sau: Ban Gi¸m §èc cã 4 ng­êi, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cã 19 ng­êi, phßng kinh doanh vËt t­ cã 11 ng­êi, phßng hµnh chÝnh tæng hîp cã 10 ng­êi, phßng Marketing cã 14 ng­êi, chi nh¸nh TPHCM vµ chi nh¸nh Hµ T©y cã 26 ng­êi, b¶o vÖ cã 4 ng­êi, l¸i xe cã 6 ng­êi. + Tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng cña c«ng ty 85% ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn, cã 15% ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng trë lªn. + Møc l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng thÊp nhÊt lµ 800.000 ®ång/th¸ng, cao nhÊt lµ 7.000.000 ®ång/th¸ng. Møc l­¬ng nµy c«ng ty ®· tr¶ cho c«ng nh©n viªn lµ phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng c«ng nh©n viªn. Møc l­¬ng ®ã còng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001-2003. §¬n vÞ: §ång. ChØ tiªu 2001 2002 2003 Tæng doanh thu 2.877.6784.368 40.616.029.109 188.430.890.828 Tæng gi¸ vèn 26.932.999.275 35.634.416.261 170.019.904.09 Tæng l·i gép 1.843.785.093 4.689.907.968 15.782.435.698 Tæng chi phÝ 1.679.792.296 936.103.275 15.815.237.348 Tæng lîi nhuËn 133.554.375 155.591.743 427.562.531 Tæng nép ng©n s¸ch 42.737.400 39.893.586 136.820.010 (B¸o c¸o tµi chÝnh cña n¨m 2001- 2003 cña c«ng ty.) Tæng doanh thu cña c«ng ty n¨m 2001 ®¹t 28.776.784.368 ®ång, ®· t¨ng so víi n¨m 2000 víi tû lÖ 30,83%. N¨m 2001 c«ng ty ®· thu ®­îc lîi nhuËn 133.554.375 ®ång vµ ®· ®ãng gãp vµo cho ng©n s¸ch nhµ n­íc vè tiÒn lµ 4.273.400 ®ång, t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 31,34%. Tæng doanh thu cña c«ng ty n¨m 2002 ®¹t 40.616.029.109 ®ång, ®· t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 118392447 ®ång, víi tû lÖ 42,85%. Tæng lîi nhuËn n¨m 2002 cña c«ng ty ®¹t 115591743 ®ång gi¶m so víi n¨m 2001 lµ 17.962.632 ®ång, gi¶m víi tû lÖ 13,53%. Nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íclµ 36.989.358 ®ång, gi¶m so víi n¨m 2001 lµ 5.748.042 ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 13,58%. N¨m 2002 tæng doanh thu t¨ng nh­ng møc ®é t¨ng cña tæng doanh thu kh«ng b»ng møc ®é t¨ng cña chi phÝ nªn lîi nhuËn gi¶m ®i mét c¸ch ®¸ng kÓ. Sang n¨m 2003 so víi n¨m 2002 tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®Ò t¨ng. Song ®iÒu ®¸ng chó ý lµ tæng lîi nhuËn cña c«ng ty ®· t¨ng ®­îc sè tiÒn lµ 311.970.788 ®ång, víi tû lÖ 371,30%. Tõ ®ã cho thÊy c«ng ty ®· chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng, ®Ó tiªu thô ®­îc khèi l­îng s¶n phÈm lµm cho doanh thu t¨ng lªn mét cach ®¸ng kÓ víi sè tiÒn 147.931.832.719 ®ång víi tû lÖ lµ 464,04%. Chi phÝ n¨m 2003 t¨ng cao nh­ng møc ®é t¨ng chi phÝ kh«ng b»ng møc ®é t¨ng doanh thu tõ ®ã thÓ hiÖn c«ng ty ®· tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ tèt. VÒ nghÜa vô nép thuÕ nhµ n­íc c«ng ty ®¸ nép 136.820.010 ®ång cao gÊp hai n¨m 2001 vµ 2002 céng l¹i. Tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ tæng hîp c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty, c¸c mèi quan hÖ nµy cÊu t¹o nªn nguån vèn, ph©n bæ vµ sö dông trong c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt mèi quan hÖ tiÒn tÖ, nã t¹o nªn nguån vèn tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, ®ång thêi ph©n phèi c¸c nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh diÔn ra mét c¸ch b×nh th­êng. NguÇn vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng kh¸ cao, ®¶m b¶o ®­îc nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong n¨m 2003 c«ng ty ®· tËp trung huy ®éng vèn, tµi trî cho nguÇn vèn cña m×nh t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 29.345,65 triÖu ®ång víi tû lÖ t¨ng 86,45%. Trong lóc ®ã c«ng ty t¨ng lín vÒ nguån l­u ®éng, nguån vèn l­u ®éng chñ yÕu ®Ó mua hµng ®Ó s¶n xuÊt. Cô thÓ nguån vèn l­u ®éng t¨ng cao vµ chiÕm tû träng kho¶ng 96%. §ång thêi c«ng ty còng t¨ng ®­îc møc l­u chuyÓn vèn n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 256,48 triÖu ®ång vµ t¨ng ®Þnh møc vèn b×nh qu©n lªn kh¸ cao, ®¹t víi møc ®é t¨ng 97.12% vµ vßng quay cña vèn lµ 4,39 vßng t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 1.6 vßng t­¬ng øng 83%. TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò trªn nh»m kh¶ng ®Þnh c«ng ty trong n¨m 2003 ho¹t ®éng kinh doanh vµ sö dông vèn hiÖu qu¶, còng do c«ng ty biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ hîp lý c¸c nguån vèn trong tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty. II. Ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty. 1. T×m hiÓu ®èi t¸c ®µm ph¸n. 1.1. X¸c ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng. Cïng víi sù ®i lªn cña nÒn kinh tÕ, nÒn n«ng nghiÖp cña n­íc ta còng ®· tõng b­íc ®æi míi, ph¸t triÓn, nhu cÇu vËt t­ cho b¶o vÖ thùc vËt cÇn ®­îc ®¸p øng. N¾m b¾t ®­îc xu h­íng nµy c«ng ty ®· cã ®­îc chÝnh s¸ch hîp lý biÕt ®­îc nhu cÇu cÇn vÒ vËt t­ n«ng nghiÖp ngµy cµng t¨ng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi. §iÒu quan träng cña c«ng ty lµ më réng thÞ tr­êng. Nh÷ng h·ng cã uy tÝn lín ®Æt quan hÖ lµm ¨n ®Ó t×m hiÓu vÒ ®èi t¸c c«ng ty ®· chó träng ®Õn nh÷ng th«ng tin sau: t×nh h×nh tµi chÝnh, ®Þa vÞ vµ uy tÝn, chÝnh trÞ kinh tÕ vµ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña n­íc ®èi t¸c, kh¶ n¨ng cung cÊp theo yªu cÇu cña ®èi t¸c. 1.2 T×m hiÓu nhu cÇu cña nguån hµng. §èi víi mét c«ng ty, ®Æc biÖt lµ mét c«ng ty kinh doanh nhËp khÈu th× viÖc th¨m dß thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc cÇn ph¶i tiÕn hµnh th­êng xuyªn. Bëi v× muèn tiÕn hµnh mét th­¬ng vô nhËp khÈu ph¶i cã hai thÞ tr­êng phï hîp, thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. ViÖc th¨m dß thÞ tr­êng cã thÓ tiÕn hµnh c¸c c¸ch sau ®©y: §ãn nhËn vµ nghiªn cøu c¸c ®¬n chµo hµng tõ c¸c c«ng ty kh¸c göi ®Õn. Göi th­ hái hµng, b¶n chµo gi¸ cho c¸c c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c b¹n hµng l©u n¨m, ®· cã mèi quan hÖ lµm ¨n víi c«ng ty nhiÒu lÇn vµ cã uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng. Th«ng qua nh÷ng b¹n hµng cò, c¸c mèi quan hÖ c¸ nh©n nhê hä giíi thiÖu vµ tõ ®ã tiÕn hµnh thiÕt lËp mèi quan hÖ lµm ¨n, tuy nhiªn rñi ro còng cao h¬n. Ngoµi ra cßn cã thÓ nghiªn cøu trùc tiÕp b»ng c¸ch cö c¸n bé cña c«ng ty ®Õn tËn n¬i nghiªn cøu vµ th¨m dß. 1.3. C¸c h×nh thøc ®µm ph¸n cña c«ng ty. Ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cã thùc hiÖn ®­îc hay kh«ng lµ nhê vµo b­íc ký kÕt hîp ®ång cã thµnh c«ng hay kh«ng. Nh­ vËy, viÖc ký kÕt hîp ®ång mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu. Tr­íc khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt hai bªn ®èi t¸c ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh giao dÞch vµ ®µm ph¸n. Tr­íc khi thùc sù b­íc vµo giao dÞch, ®µm ph¸n cÇn lËp mét ph­¬ng ¸n ®µm ph¸n nh»m nªu ®­îc mét c¸ch bao qu¸t kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu tr­íc ®ã vµ trªn c¬ së rót ra ®­îc nh÷ng kÕt luËn cña m×nh. Ph­¬ng ¸n giao dÞch bao gåm nh÷ng ph­¬ng ¸n sau: + §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thÞ tr­êng, t×nh h×nh hµng ho¸, t×nh h×nh s¶n xuÊt cña b¹n hµng n­íc ngoµi, ­u nh­îc ®iÓm cña hä. + §Ò ra môc tiªu cÇn ph¶i ®¹t ®­îc: sè l­îng, gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n, gi¶m gi¸… + §Ò ra kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu ®ã trªn c¬ së ph­¬ng ¸n giao dÞch ®µm ph¸n ®­îc lËp ra. ViÖc giao dÞch, ®µm ph¸n cã thÓ tiÕn hµnh b»ng nhiÒu c¸ch: Thø nhÊt, giao dÞch ®µm ph¸n qua th­ tÝn: Nh÷ng cuéc tiÕp xóc ban ®Çu cña c«ng ty víi ®èi t¸c th­êng qua th­ tõ ngay sau khi hai bªn ®· cã ®iÒu kiÖn gÆp gì trùc tiÕp th× viÖc duy tr× quan hÖ còng ph¶i th«ng qua th­ tÝn th­¬ng m¹i. So víi viÖc gÆp gì trùc tiÕp th× giao dÞch qua th­ tÝn tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu chi phÝ cho c¶ c«ng ty vµ ph¸i ®èi t¸c. H¬n n÷a trong mét lóc c«ng ty cã thÓ giao dÞch víi nhiÒu ®èi t¸c ë nhiÒu n­íc kh¸c nhau. C«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó c©n nh¾c, suy nghÜ, tranh thñ ý kiÕn cña nhiÒu ®èi t¸c vµ cã thÓ khÐo lÐo dÊu kÝn ý ®Þnh thùc sù cña m×nh. Nh÷ng viÖc giao dÞch qua th­ tÝn th­êng lµm cho c«ng ty mÊt nhiÒu thêi gian chê ®îi, cã thÓ mÊt c¬ héi mua b¸n tèt. ViÖc sö dông ®iÖn tÝn cã thÓ kh¾c phôc ®­îc ®iÓm nµy. H¬n n÷a, víi mét ®èi t¸c th× viÖc ph¸n ®o¸n ý ®å qua lêi lÏ trong th­ lµ viÖc rÊt khã kh¨n ®èi víi c«ng ty. Thø hai, giao dich ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i nhanh chãng, gióp c«ng ty tiÕn hµnh ®µm ph¸n mét c¸ch khÈn tr­¬ng, vµo ®óng thêi kú cÇn thiÕt. Tuy nhiªn c­íc phÝ ®iÖn tho¹i lµ rÊt cao, trao ®æi qua ®iÖn tho¹i th­êng lµ h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian c¸c bªn kh«ng thÓ tr×nh bµy chi tiÕt. MÆt kh¸c trao ®æi qua ®iÖn tho¹i lµ trao ®ái b»ng miÖng kh«ng cã gi¸ trÞ lµm chøng cho c¸c tho¶ thuËn quyÕt ®Þnh trong trao ®æi. Bëi vËy, c«ng ty chØ trao ®æi qua ®iÖn tho¹i trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt, thËt khÈn tr­¬ng, tr¸nh lì thêi c¬ hoÆc trong nh÷ng tr­êng hîp mµ mäi ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn xong, chØ cßn chê x¸c nhËn mét vµi chi tiÕt nhá. Chó ý: giao dÞch nµy cÇn ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o mäi néi dung cÇn trao ®æi ®Ó cã thÓ tr¶ lêi ngay vµ chÝnh x¸c c¸c vÊn ®Ò ®­îc nªu ra. Thø ba, giao dÞch ®µm ph¸n b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiÕp: viÖc gÆp gì trùc tiÕp gi÷a hai bªn ®Ó trao ®ái vÒ mäi ®iÒu kiÖn giao dÞch vÒ mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång, lµ h×nh thøc ®µm ph¸n ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c«ng ty. H×nh thøc ®µm ph¸n nµy ®Èy nhanh tèc ®é gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò gi÷a hai bªn vµ nhiÒu khi lµ lèi tho¸t cho nh÷ng ®µm ph¸n b»ng th­ tÝn hoÆc ®iÖn tho¹i ®· kÐo dµi qu¸ l©u mµ kh«ng cã kÕt qu¶. NhiÒu khi ®µm ph¸n qua th­ tõ kÐo dµi hµng th¸ng míi ®i ®Õn ký kÕt. Trong khi ®ã ®µm ph¸n trùc tiÕp chØ trong hai hoÆc ba ngµy ®· cã kÕt qu¶ c«ng ty sö dông h×nh thøc nµy khi cã ®iÒu kiÖn ph¶i gi¶i thÝch cÆn kÏ ®Ó thuyÕt phôc ®èi t¸c khi ®µm ph¸n nh÷ng hîp ®ång lín, nh÷ng hîp ®ßng cã tÝnh phøc t¹p. ViÖc trùc tiÕp gÆp gì nhau t¹o ®iÒu kiÖn cho hai bªn hiÓu nhau tèt h¬n vµ duy tr× ®­îc mèi quan hÖ tèt l©u dµi víi nhau h¬n. Tuy nhiªn ®©y lµ h×nh thøc ®µm ph¸n khã kh¨n nhÊt trong c¸c h×nh thøc ®µm ph¸n. Nã ®ßi hái c«ng ty ph¶i c©n nh¾c vÒ nghiÖp vô, tù chñ, ph¶n øng nhanh nh¹y… ®Ó cã thÓ tØnh t¸o nhËn xÐt ý ®å, s¸ch l­îc cña ®èi ph­¬ng ®Ó nhanh chãng cã biÖn ph¸p trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt hoÆc quyÕt ®Þnh ngay t¹i chç khi thêi c¬ ®· chÝn muåi. C¸c b­íc tiÕn hµnh ®µm ph¸n cña c«ng ty khi nhËp khÈu nh­ sau: + C«ng ty ®­a ra b¶ng hái gi¸ trong ®ã ®­a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ tªn hµng, sè l­îng, quy c¸ch chÊt l­îng, ph­¬ng thøc thanh to¸n, giao hµng, gi¸ c¶/®¬n vÞ... + Bªn b¸n b¸o gi¸ cho c«ng ty cã ghi râ hái gi¸ céng thªm gi¸ c¶ vµ ®iÒu kiÖn giao hµng. NÕu c«ng ty kh«ng chÊp nhËn gi¸ trªn th× cã thÓ ®­a ra ®Ò nghÞ míi gäi lµ hoµn gi¸. + Hai bªn hoµn tÊt mäi ®iÒu kiÖn chµo hµng mµ bªn khi ®­a ra khi ®ã hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt. + NÕu bªn uû th¸c (bªn mua) ®· giao dÞch vµ ®µm ph¸n tr­íc víi bªn b¸n th× c«ng ty chØ lµ bªn ®¹i diÖn cho bªn mua ®øng ra ký kÕt hîp ®ång vµ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång. §µm ph¸n b»ng h×nh thøc nµy rÊt tèn kÐm, nªn ph¶i chuÈn bÞ thËt kü l­ìng sao cho ®µm ph¸n cã hiÖu qu¶. 2. Ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty. Ký kÕt hîp ®ång lµ b­íc quyÕt ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a hai bªn. Sau khi ký kÕt hai bªn ®· thùc sù bÞ rµng buéc lÉn nh©u vÒ mÆt ph¸p lý, hai bªn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh. Nh­ vËy, c¸c bªn tham gia ký kÕt ph¶I xem xÐt kü l­ìng néi dung hîp ®ång tr­íc khi ký ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ ®èi t¸c lîi dông. §Ó hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cã hiÖu lùc ph¸p lý th× nã ph¶i héi ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam còng nh­ ph¸p luËt cña c¸c n­íc ®èi t¸c vµ quèc tÕ. 2.1. §iÒu kiÖn hiÖu lùc cña hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. Khi ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ c«ng ty ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cho hîp ®ång cã hiÖu lùc. + Chñ thÓ cña hîp ®ång vÒ phÝa ng­êi nhËp khÈu c«ng ty cæ phÇn vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n. H¬n n÷a, c«ng ty cæ phÇn ®­îc phÐp nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­ nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt cña chÝnh c«ng ty. Tõ ®ã cho thÊy c«ng ty lµ chñ thÓ hîp ph¸p cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ nãi chung vµ hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ nãi riªng. VÒ phÝa c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty lµ c¸c c«ng cã uy tÝn lín. Hä lµ chñ thÓ hîp ph¸p trong quan hÖ hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty Cæ phÇn vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh. + H×nh thøc cña hîp ®ång nhËp khÈu: LuËt ph¸p c¸c n­íc quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ h×nh thøc hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ. C¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cho r»ng h×nh thøc cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ cã thÓ b»ng miÖng, bµng v¨n b¶n hay b»ng bÊt cø h×nh thøc nµo tuú theo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn. C«ng ­íc viªn 1980 còng kh«ng h¹n chÕ c¸c h×nh thøc cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ. T¹i ViÖt Nam, ®iÒu 81,kho¶n 4 luËt th­¬ng m¹i 1997 quy ®Þnh “Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ víi th­¬ng nh©n n­íc ngoµi ph¶i ®­îc thµnh lËp thµnh v¨n b¶n”. Víi ý thøc tu©n thñ ph¸p luËt ViÖt Nam h×nh thøc hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty cæ phÇn vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh lu©n lu©n lËp thµnh v¨n b¶n. V¨n b¶n nµy cã thÓ c¸c bªn trùc tiÕp ký kÕt vµo ®ã hoÆc d­íi d¹ng ®iÖn b¸o, fax, th­ ®iÖn tö cã v¨n b¶n x¸c nhËn ®èi víi ph­¬ng thøc ®µm ph¸n gi¸n tiÕp. Nã thÓ hiÖn sù chÊp nhËn cña c¸c bªn trong hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ c¸c n­íc ®èi t¸c cña c«ng ty còng rÊt cã thiÖn chÝ hîp t¸c trong viÖc ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty b»ng h×nh thøc v¨n b¶n. §ã lµ c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c bªn trong ®iÒu kiÖn nguån luËt ®iÒu chØnh rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. + Néi dung cña hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cã tÝnh hîp ph¸p cña hîp ®ång nhËp khÈu t¹i c«ng ty vÒ néi dung cÇn ®Ò cËp ®Õn hai vÊn ®Ò nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu vµ nh÷ng ®iÒu kho¶n th«ng th­êng. LuËt ph¸p c¸c n­íc ®Òu quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång, ®©y lµ nh÷ng ®iÒu kho¶n b¾t buéc cña ph¶i cã trong hîp ®ång nÕu kh«ng cã hoÆc cã kh«ng ®Çy dñ th× hîp ®ång sÏ bÞ v« hiÖu. Nh÷ng ®iÒu chñ yÕu cña hîp ®ång lµ tªn hµng, sè l­¬ng, chÊt l­îng, quy c¸ch, gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n, thêi h¹n giao hµng. Ngoµi c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu trªn cßn cã ®iÒu kho¶n kh¸c trong hîp ®ång nhËp khÈu gäi lµ nh÷ng ®iÒu kho¶n th«ng th­êng cïng víi ®iÒu kho¶n chñ yÕu t¹o thµnh néi dung cña hîp ®ång. Thùc tÕ h»ng n¨m c«ng ty lu«n so¹n th¶o c¸c mÉu hîp ®ång ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ký kÕt hîp ®ång, ®ång thêi lu©n tu©n thñ ph¸p luËt ViÖt Nam còng nh­ quèc tÕ vÒ néi dung cña hîp ®ång. Mét hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty cæ phÇn VËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n sau: Sè hîp ®ång. Ngµy vµ n¬i ký kÕt hîp ®ång. Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn ký kÕt (bªn nhËp khÈu, bªn xuÊt khÈu) . C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång. §iÒu kho¶n 1: Hµng ho¸ - chÊt l­îng, gi¸ c¶ - tæng gi¸ - sè l­îng. §iÒu kho¶n 2: §ãng gãi - bao b×. §iÒu kho¶n 3: VËn chuyÓn (Thêi h¹n vµ ®Þa ®iÓm giao hµng). §iÒu kho¶n 4: Thanh to¸n. §iÒu kho¶n 5: §iÒu kiÖn vÒ hµng ho¸. §iÒu kho¶n 6: §iÒu kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng. §iÒu kho¶n 7: §iÒu kiÖn giao hµng ho¸. §iÒu kho¶n 8: §iÒu kiÖn khiÕu n¹i. §iÒu kho¶n 9: §iÒu kho¶n chung. Ch÷a ký cña c¸c bªn. Néi dung cña hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty ®· ¸p dông trong tr­êng hîp nhËp khÈu nhiÒu n¨m qua ®· kh«ng xÈy ra nh÷ng tranh chÊp ®¸ng tiÕc nµo. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty lu«n t«n träng ®óng ph¸p luËt cña c¸c bªn trong quan hÖ hîp ®ång. Hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ ®­îc ký kÕt gi÷a c«ng ty vµ ®èi t¸c trªn c¬ së tù nguyÖn. C«ng ty vµ ®èi t¸c lu©n tù nguyÖn khi ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Mäi hîp ®ång ®­îc x¸c nhËn trªn c¬ së bÞ ®e do¹, lõa ®¶o ®Òu bÞ v« hiÖu. Nguyªn t¾c tù nguyÖn thÓ hiÖn sù b×nh ®¼ng vµ tinh thÇn hîp t¸c cña c¸c bªn nh»n n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.2. Nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. - §iÒu kho¶n liªn quan ®Õn ®èi t­îng cña hîp ®ång. + Tªn hµng: th­êng thÓ hiÖn b»ng tiÕng Anh, ghi kÌm tªn th­¬ng m¹i h·ng s¶n xuÊt vµ n­íc x¶n xuÊt. + Sè l­îng: v× mÆt hµng nhËp khÈu lµ vËt t­ n«ng nghiÖp, vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt nªn cã thÓ x¸c ®Þnh hµng mua th«ng qua ®¬n vÞ ®o khèi l­îng lµ kg. + Quy c¸ch chÊt l­îng nh­ ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång lo¹i A, B, C, lo¹i1, lo¹i 2, lo¹i 3…. + M· ký hiÖu hîp ®ång ®ßi hái ph¶i ®óng tr¸nh t×nh tr¹ng hµng nh¸i, hµng gi¶. §èi t­îng cña hîp ®ång lµ nh­ìng hµng ho¸ ®­îc phÐp nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - §iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶ vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. + Gi¸ c¶ c«ng ty sÏ tr¶ cho ng­êi b¸n sè tiÒn theo tho¶ thuËn viÕt b»ng sè vµ b»ng ch÷a theo ®iÒu kho¶n thanh to¸n cña hîp ®ång. Gi¸ c¶ cã thÓ lµ CIF, FOB… ng­êi b¸n theo Incoterm 1990, 2000. §ång tiÒn tÝnh gi¸ lµ ®ång tiÒn tho¶ thuËn cña hai bªn . + Ph­¬ng thøc thanh to¸n tuú theo tÝnh chÊt hîp ®ång nhËp khÈu mµ c«ng ty ¸p dông mét sè ph­¬ng thøc thanh to¸n sau: chuyÓn tiÒn b»ng th­ tÝn dông kh«ng huû ngang, ph­¬ng thøc nhê thu, ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ (L/C)… trong hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty c«ng ty th­êng sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ (L/C) b»ng USD. - §iÒu kho¶n vÒ thêi h¹n, ®Þa ®iÓm giao hµng. + Thêi h¹n giao hµng: theo sù tho¶ thuËn cña c«ng ty vµ ®èi t¸c, thêi h¹n cã thÓ lµ mét ngµy cô thÓ, mét thêi gian nhÊt ®Þnh hoÆc ®Þnh kú tuú theo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn. + §Þa ®iÓm giao hµng ho¸: chØ râ ®­îc giao ë ®©u, ai ph¶i mua b¶o hiÓm, ai ph¶i thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. §iÒu kho¶n nµy ®­îc ghi râ trong hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty hoÆc dÉn chiÕu trong Incoterm 1990, 2000. Ngoµi nh÷ng ®iÒu kho¶n trªn c«ng ty vµ ®èi t¸c cßn tho¶ thuËn nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c trong hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. TÊt c¶ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh nÕu c¸c bªn kh«ng th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i ®­îc sÏ gi¶i quyÕt b»ng träng tµi. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè ®iÒu kho¶n th«ng th­êng kh¸c t­¬ng øng víi mçi lo¹i hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ vµ ®Æc ®iÓm cña ®èi t¸c. 2.3. Tr×nh tù ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty. Nguyªn t¾c chung nhÊt cho viÖc ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty lµ chØ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó gi¶m chi phÝ vÒ thêi gian, chi phÝ vÒ tµi chÝnh, nh÷ng c«ng viÖc ®ã lµ: - ChuÈn bÞ tr­íc ®µm ph¸n: ®©y lµ tæng thÓ mét c«ng viÖc nhá, tr­íc hÕt lµ x¸c ®Þnh nhu cÇu nhËp khÈu. Tõ yªu cÇu thùc tÕ cña thi tr­êng, phßng kinh doanh x¸c ®Þnh nhu cÇu ®ã vµo mËt hµng g×, chÊt l­îng nh­ thÕ nµo vµ sè l­îng ra sao, gi¸ mµ thÞ tr­êng cã thÓ chÊp nhËn ®­îc tõ ®ã phßng kinh doanh so¶n tho¶ vµ tr×nh ph­¬ng ¸n kinh doanh. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc mét lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ nµo th× phßng kinh doanh tiÕn hµnh lùa chän n¬i cung øng. ­u tiªn lùa chän ®Çu tiªn lµ nh÷ng ®èi t¸c truyÒn thèng, nÕu hµng ho¸ ®ã ®· ®­îc nhËp khÈu nhiÒu lÇn th× sÏ ®¬n gi¶n h¬n. NÕu nh÷ng ®èi t¸c truyÒn thèng kh«ng thÓ cung cÊp ®­îc mÆt hµng ho¸ ®ã th× phßng kinh doanh ph¶i t×m ®èi t¸c kh¸c cã n¨ng lùc. Sau khi t×m kiÕm ®­îc ®èi t¸c, phßng kinh doanh lËp danh s¸ch sè ®èi t¸c cã n¨ng lùc, cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng ty vÒ hµng ho¸ cÇn ®­îc nhËp khÈu. ViÖc hái gi¸ lµ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ, nhËn hµng mÉu hoÆc catalog vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸ cÇn hái gi¸ tõ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. §Ó quyÕt ®Þnh lùa chän ®èi t¸c cho hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸, c«ng ty cæ phÇn VËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh lËp ra mét danh s¸ch ®èi t¸c víi c¸c tiªu chÝ lÇn l­ît tõ m­íc ®é quan träng nh­ gi¸ c¶, chÊt l­îng, n¨ng lùc, quan hÖ truyÒn thèng… ®Ó tõ ®ã quyÕt ®Þnh nhËp khÈu hµng ho¸ kinh doanh cña c«ng ty. - §µm ph¸n, th­¬ng l­îng vÒ néi dung cña hîp ®ång: sau khi ®¸nh gi¸, lùa chän ®­îc mét ®èi t¸c phï hîp cho hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ th× c«ng ty tiÕn hµnh thñ tôc ®µm ph¸n, th­¬ng th¶o ®Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh ký kÕt hîp ®ång. + Th­¬ng th¶o vÒ gi¸: viÖc lùa chän ®èi t¸c còng ®ång nghÜa víi viÖct¹m thêi chÊp nhËn gi¸ mµ ®èi t¸c ®ã ®­a ra. Qu¸ tr×nh th­¬ng th¶o vÒ gi¸ c¶ chØ lµ mét nghiÖp vô mang tÝnh thñ tôc, Ýt quan träng nh­ng dï sao th× bÊt kú mét hîp ®ång nµo còng tiÕn hµnh th¶o luËn vÒ gi¸ c¶ tr­íc tiªn. Gi¸ gi¶m ®­îc bao nhiªu th× t¨ng lîi nhuËn vµ ra t¨ng møc ®é c¹nh tranh cho c«ng ty bÊy nhiªu. + Th­¬ng th¶o vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, phÈm chÊt, bao b×, ®ãng gãi: §iÒu kho¶n vÒ sè l­îng bao gåm chi tiÕt vÒ sè l­îng vµ dung sai cho phÐp, còng nh­ quy ®Þnh cô thÓ vÒ hÖ thèng ®o l­êng, th«ng th­êng ®­îc lùa chän lµ nh÷ng ®¬n vÞ ®o l­êng phæ biÕn. §èi víi viÖc th­¬ng l­îng vÒ phÈm chÊt vµ chÊt l­îng hµng ho¸ vµ bao b× ®ãng gãi lµ mét viÖc hÕt søc quan träng, song l¹i mang tÝnh ®¬n ph­¬ng yªu cÇu cña bªn nhËp khÈu. Hai bªn lùa chän thèng nhÊt tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng phÈm cÊp hµng ho¸ vµ c¸ch thøc bao gãi cho phï hîp víi ph­¬ng thøc vËn chuyÓn theo tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång. + Th­¬ng th¶o vÒ ®iÒu kiÖn giao hµng ho¸: tuú thuéc vµo phÝa ®èi t¸c ë quèc gia nµo mµ c«ng ty tiÕn hµnh lùa chän ®iÒu kiÖn giao hµng ho¸ cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. §èi víi ®èi t¸c tõ Trung Quèc, Ên ®é chiÕn thÞ phÇn lín cña c«ng ty do ®ã ®èi víi ®èi t¸c Trung Quèc c«ng ty lùa chän giao hµng ho¸ t¹i biªn giíi, nªn hai bªn ®· tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiuªï chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, tËn dông ®­îc kh¶ n¨ng vËn chuyÓn tù cã cña m×nh. §èi víi c¸c ®èi t¸c kh¸c cña Ên §é vµ mét sè ®èi t¸c cña c¸c n­íc kh¸c th× c«ng ty lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng nh­ CIF ®­êng biÓn, ®­êng kh«ng… t¹i c¶ng H¶i Phßng, c¶ng ®­êng kh«ng t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi, Hµ Néi. Sù lùa chän n¬i ®Õn cña hµng ho¸ nh»m môc ®Ých thuËn lîi nhÊt cho viÖc vËn chuyÓn. Trong qu¸ tr×nh nµy th× hai bªn tho¶ thuËn thêi gian giao hµng cô thÓ, thêi gian ®ã cã thÓ lµ thêi h¹n hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng cho bªn nhËp khÈu. + Th­¬ng th¶o vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n: hÇu hÕt c¸c hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty ®Òu sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông L/C. §iÒu nµy lµ phï hîp víi viÖc qu¶n lý tµi chÝnh cña c¬ quan nhµ n­íc còng nh­ nã lµ mét ph­¬ng thøc th«ng dông trªn thÕ giíi. Do vËy, viÖc th­¬ng th¶o vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸nØ lµ nh÷ng tho¶ thuËn xung quanh viÖc thanh to¸n tõng phÇn hay toµn bé hay trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh nµo. + Th­¬ng th¶o vÒ luËt ¸p dông, ®iÒu kiÖn träng tµi khi xÈy ra tranh chÊp: c¸c hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ gi÷a c«ng ty Cæ phÇn VËt t­ B¶o vÖ Thùc vËt Hoµ B×nh vµ ®èi t¸c n­íc ngoµi th× c«ng ty lu«n cè g¾ng th­¬ng l­îng lùa chän luËt ®iÒu chØnh lµ luËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam vµ c¬ quan thÈm ph¸n gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh lµ toµ ¸n kinh tÕ ViÖt Nam. - Ký kÕt hîp ®ång: khi c¸c b­íc chuÈn bÞ ®· hoµn thµnh, c«ng ty tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®iÒu kho¶n ®· th­¬ng th¶o. B­íc nµy thùc tÕ lµ b­íc x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n l¹i tÊt c¶ c¸c tho¶ thuËn cña hai bªn vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh. ViÖc ký kÕt hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn th«ng qua nhiÒu h×nh thøc ký kÕt gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp. Khi ký kÕt song hîp ®ång c«ng ty nhanh chãng thùc hiÖn hîp ®ång vÒ néi dung. III. Thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. Nguyªn t¾c thùc hiÖn hîp ®ång cña c«ng ty cæ phÇn vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh lµ chÊp hµnh ®óng nghÜa vô cña hîp ®ång, chÊp hµnh ®«i bªn cïng hîp t¸c vµ cïng cã lîi. 1. Xin më th­ tÝn dông L/C hoÆc chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn. C«ng ty cæ phÇn vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh ®Õn ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng (Vietcombank) xin më L/C víi gi¸ trÞ ghi trªn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. Trong yªu cÇu xin më L/C c«ng ty x¸c ®Þnh thêi gian thanh to¸n lµ toµn bé mét lÇn hay tõng phÇn theo nh÷ng giai ®o¹n cô thÓ nh­ thÕ nµo ®Ó phï hîp víi tho¶ thuËn cña hîp ®ång. VÝ dô, t¹i hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ sè SN3-205/10-03 c«ng ty ®Õn ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng xin më L/C tãi tµi kho¶n cña c«ng ty Sino ocean enterprises limited víi sè tiÒn 198,000 USD yªu cÇu ng©n hµng tr¶ tiÒn cho c«ng ty Sino ocean enterprises limited nÕu nhËn ®ñ bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña L/C. Ng©n hµng c¨n cø vµo yªu cÇu xin më th­ tÝn dông, sau khi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña hîp ®ång còng nh­ kh¶ n¨ng cña c«ng ty më L/C th«ng qua ng©n hµng ë n­íc ngoµi ®Æt tai Hång K«ng ®Ó th«ng b¸o cho bªn xuÊt khÈu biÕt vÒ L/C vµ göi l¹i b¶n chÝnh cña L/C cho bªn xuÊt khÈu. Sau ®ã bªn xuÊt khÈu kiÓm tra néi dung cña L/C nÕu phï hîp th× giao hµng cho bªn nhËp khÈu (c«ng ty). Sau khi hoµn thiÖn viÖc giao hµng ng­êi b¸n lËp bé chøng tõ thanh to¸n ®­a ®Õn ng©n hµng trong kho¶ng thêi h¹n ®· quy ®Þnh ®Ó nhËn tiÒn theo hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ ®· ký. Ngoµi ®¬n xin më L/C c«ng ty ph¶i nép vµo c¸c ng©n hµng c¸c chøng tõ sau: Hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸, h¹n ng¹ch giÊy phÐp nhËp khÈu, giÊy yªu cÇu thñ tôc phÝ, c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn thñ tôc b¶o l·nh më L/C tr¶ chËm. 2. Lµm thñ tôc h¶i quan vµ tiÕp nhËn hµng. Th«ng th­êng t¹i cöa khÈu c«ng ty trùc tiÕp cö ng­êi ®i nhËn hµng, c«ng viÖc nhËn hµng ®ång thêi cßn lµ viÖc khai b¸o víi h¶i quan t¹i cöa khÈu l« hµng mµ c«ng ty nhËp khÈu. Quy tr×nh thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan nh­ sau: C¬ quan H¶i quan kiÓm tra c¸c chøng tõ vÒ hµng ho¸. Tê khai h¶i quan lµ c¬ së ®Ó chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ lêi khai cña c«ng ty. H¶i quan kiÓm tra gi÷a tê khai víi thùc tÕ vÒ tªn hµng, sè l­îng, phÈm cÊp hµng ho¸… ®Ó tõ ®ã c«ng ty thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng thuÕ víi nhµ n­íc. C¬ quan H¶i quan tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ho¸ vÒ sè l­îng, tªn hµng xem cã phï hîp víi hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ hay kh«ng. Sau khi kiÓm tra hµng ho¸ vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan nÕu thÊy phï hîp, c¬ quan h¶i quan ra quyÕt ®Þnh cho hµng ho¸ ®ã ®­îc nhËp khÈu. Sau khi hoµn tÊt thñ tôc h¶i quan c«ng ty ®­a hµng vÒ kho. C«ng ty cæ phÇn vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ tiÕp nhËn hµng vµ lµm thñ tôc h¶i quan ®èi víi c¸c hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty. 3. Lµm thñ tôc thanh to¸n. Sau khi nhËn hµng ho¸ xong bªn xuÊt khÈu nhanh chãng lËp bé chøng tõ thanh to¸n. C«ng ty lµm ®¬n xin më tÝn dông th­ göi ®Õn ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng yªu cÇu më mét th­ tÝn dông cho ng­êi xuÊt khÈu h­ëng. C¨n cø vµo yªu cÇu vµ néi dung cña ®¬n më th­ tÝn dông ng©n hµng më th­ tÝn dông sÏ më mét th­ mtÝn dông vµ th«ng b¸o qua ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ë n­íc xuÊt khÈu th«ng b¸o vÒ viÖc më th­ tÝn dông ®Õn ng­êi xuÊt khÈu. NÕu ng­êi xuÊt khÈu chÊp nhËn th­ tÝn dông th× tiÕn hµnh giao hµng, nÕu kh«ng chÊp nhËn th× ®Ò nghÞ ng©n hµng më th­ tÝn dông ®Ó söa ®æi, bæ sung th­ tÝn dông cho phï hîp víi hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸.sau khi giao hµng ng­êi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ thanh to¸n theo yªu cÇu cña th­ tÝn dông, xuÊt tr×nh th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o cho ng©n hµng më th­ tÝn dông thanh to¸n. Ng©n hµng më th­ tÝn dông kiÓm tra bé chøng tõ thanh to¸n nÕu thÊy phï hîp th× thanh to¸n cho ng­êi xuÊt khÈu nÕu kh«ng phï hîp th× tõ chèi thanh to¸n vµ göi tr¶ l¹i bé chøng tõ cho ng­êi xuÊt khÈu. Sau khi ng©n hµng ®· tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu th× c«ng ty tr¶ tiÒn cho ng©n hµng vµ nhËn bé chøng tõ hµng ho¸ nhËp khÈu, vµ kiÓm tra bé chøng tõ cã phï hîp kh«ng. Thanh to¸n theo ph­¬ng thøc nµy h¹n chÕ ®­îc nhiÒu rái ro vµ ®¶m b¶o cho c¶ hai bªn trong quan hÖ hÖ hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. ChÝnh v× thÕ c«ng ty Cæ phÇn vËt t­ B¶o vÖ Thùc vËt Hoµ B×nh rÊt hay sö dông h×nh thøc thanh to¸n nµy cho tÊt c¶ c¸c ®èi t¸c trong quan hÖ hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. IV. Tranh chÊp vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp. Khi hµng ho¸ vÒ c¶ng c«ng ty tiÕn hµnh nhËn hµng. NÕu ph¸t hiÖn hµng ho¸ bÞ thiÕu hôt theo hîp ®ång th× c«ng ty lËp biªn b¶n vµ lËp tøc th«ng b¸o cho bªn xuÊt khÈu. Trong tr­êng hîp hµng ho¸ cã chÊt l­îng kh«ng ®óng nh­ trong hîp ®ång th× c«ng ty cung lËp biªn b¶n vµ th«ng b¸o ngay cho bªn xuÊt khÈu. NÕu bªn xuÊt khÈu kh«ng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång theo tho¶ thuËn th× ph¸t sinh tranh chÊp. NÕu bªn xuÊt chËm trÔ trong viÖc göi hµng ho¸ mét phÇn hoÆc toµn bé sè hµng th× c«ng ty cã quyÒn khiÕu l¹i vµ ph¹t 5% trÞ gi¸ phÇn hîp ®ång bÞ vi ph¹m. NÕu c«ng ty thanh to¸n chËm th× chÞu ph¹t do hai bªn th¶o thuËn th­êng lµ chÞu l·i 1%/n¨m céng víi l·i tr¶ chËm qu¸ h¹n theo quy ®Þnh cña ng©n hµng quèc tÕ. C¸c tr­êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm trong tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. V× vËy c«ng ty th­êng th¶o thuËn víi ®èi t¸c trong hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ c¸c tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. Tuy nhiªn nÕu tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng kÐo dµi qu¸ mét thêi h¹n ®· tho¶ thuËn th× mét trong hai bªn cã quyÒn xin huû hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. Trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty x¶y ra mét sè tranh chÊp hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. Tuy nhiªn, nh÷ng tranh chÊp ®ã kh«ng nghiªm träng vµ chØ cÇn gi¶i quyÕt b»ng biÖn ph¸p tù hoµ gi¶i. C¸c tranh chÊp chñ yÕu lµ do lçi chñ quan vÒ thùc hiÖn hîp ®ång … *NhËn xÐt: C«ng ty lµ mét doanh ngiÖp th­êng xuyªn ph¶i nh©p khÈu hµng ho¸ ®Ó thùc hiÖn kinh doanh. Do ®ã, c«ng ty ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. C«ng ty ®· nh¹y bÐn trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n víi c¸c ®èi t¸c. §èi víi hîp ®ång cã gi¸ trÞ kh«ng lín vµ víi nh÷ng ®èi t¸c truyÒn thèng c«ng ty th­êng sö dông ph­¬ng thøc ®µm ph¸n gi¸n tiÕp. §èi víi hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín th× c«ng ty sö dông ®µm ph¸n trùc tiÕp. C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé tinh th«ng vÒ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng am hiÓu ph¸p luËt cã kinh nghiÖm trong ®µm ph¸n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ c«ng ty lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh. §iÒu nµy chøng tá trong nh÷ng n¨m qua viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty ch­a tõng x¶y ra nh÷ng tranh chÊp, ph¸t sinh nghiªm träng gi÷a c«ng ty vµ c¸c ®èi t¸c. ChØ cã vµi vô tranh chÊp ®­îc gi¶i quyÕt qua th­¬ng l­îng, thiÖn chÝ cña hai bªn trªn tinh thÇn cïng cã lîi. V× vËy c¸c tranh chÊp ®Òu do hai bªn tù gi¶i quyÕt. Tõ ®ã, c«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc uy tÝn ®èi víi c¸c ®èi t¸c vµ ®· t¹o ®­îc mét thuËn lîi lín cho viÖc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trªn quèc tÕ. Ch­¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty. I. NhËn xÐt chung. 1. Thùc tr¹ng nhËp khÈu ë n­íc ta. 1.1. Ho¹t ®éng nhËp khÈu. 1.1.1. ChÝnh s¸ch vµ c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu. NhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc quan träng ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cña n­íc ta. Ho¹t ®éng nhËp khÈu kh«ng chØ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc ph¸t triÓn vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ mµ cßn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn an ninh quèc gia. V× thÕ chÝnh s¸ch nhËp khÈu ph¶i c¨n cø vµo c¸c môc tiªu cña chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. §Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch nhËp khÈu, nhµ n­íc ph¶i sö dông c¸c c«ng cô ®Æc biÖt nh­: thuÕ nhËp khÈu, h¹n g¹ch nhËp khÈu, giÊy phÐp kinh doanh nhËp khÈu, kiÓm so¸t ngo¹i tÖ… Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh thuÕ nhËp khÈu lµ gãp phÇn vµo ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ nÒn s¶n xuÊt trong n­íc, h­íng tíi tiªu dïng hµng ho¸ trong n­íc. 1.1.2. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. D­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, ho¹t ®éng nhËp khÈu trong mÊy chôc n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín, gãp phÇn ®­a ®Êt n­íc v­ît qua khã kh¨n, thö th¸ch ®Ó tiÐn lªn phÝa tr­íc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hµng nhËp khÈu cña n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nhiÒu tiÕn bé râ rÖt. NhËp khÈu chñ yÕu ®Ó s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt. Trong c¬ cÊu nhËp khÈu t­ liÖu s¶n xuÊt chiÕm 85% cßn hµng tiªu dïng chiÕm 15% ®©y lµ c¬ cÊu nhËp khÈu tÝch cùc gãp phÇn ®æi míi vÒ chÊt cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn nhiÒu h¹n chÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn t¨ng tr­ëng kinh tÕ: nhËp khÈu kh«ng cã kÕ ho¹ch cho gi¸ thay ®æi, mÊt æn ®Þnh thÞ tr­êng. Lµm khñng ho¶ng kinh tÕ ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng, nhiÒu ngµnh. NhiÒu doanh nghiÖp lÊy danh nghÜa nhËp vËt t­, ph­¬ng tÞªn ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, song l¹i ®­îc chuyÓn ra thÞ tr­êng víi danh nghÜa hµng tiªu dïng. G©y thÊt thu thuÕ cho nhµ n­íc. T×nh tr¹ng bu«n lËu vµ tiÕp tay cho bän bu«n lËu cña nhiÒu c¸n bé c«ng quyÒn nhµ n­íc ngµy cµng t¨ng, vµ cã tÝnh chÊt ngµy cµng nghiªm träng. Ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn nhiÒu h¹n chÕ trªn lµ do chÝnh s¸ch nhËp khÈu cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a phï hîp, ch­a s¸t víi thùc tÕ. Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn cã nhiÒu ®iÓm ch­a chÆt chÏ, kh«ng râ rµng t¹o khe hë ph¸p luËt. 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty Cæ phÇn VËt t­ B¶o vÖ Thùc vËt Hoµ B×nh. Nh÷ng thuËn lîi. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. T×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi æn ®Þnh ®· t¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp. NhËp khÈu lµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ. NhËp khÈu t¸c ®éng mét c¸ch trùc tiÕp vµ quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. C«ng ty Cæ phÇn VËt t­ B¶o vÖ Thùc vËt Hoµ B×nh cã mét ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n v­ìng vµng vÒ nghiÖp vô nhËp khÈu vµ am hiÓu ph¸p luËt. Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËt t­ n«ng nghiÖp vµ thuèc b¶o vÖ thùc vËt c«ng ty ®· cã mét thÞ phÇn kh«ng nhá trªn thÞ tr­êng ®ång thêi thÓ hiÖn vai trß cña c«ng ty trong viÖc b¶o vÖ thùc vËt. Do nhu cÇu cña thÞ tr­êng nãi chung vµ cña n«ng d©n nãi riªng nªn c«ng ty ®· phÇn nµo c¶i thiÖn ®­îc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. ThÞ tr­êng ViÖt Nam nhu cÇu tiªu thô c¸c mÆt hµng thuèc b¶o vÖ thùc vËt ngµy cµng cao. MÆt kh¸c, nhµ n­íc còng ®· ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ còng nh­ viÖc bæ sung c¸c v¨n b¶n nµy cho phï hîp víi tõng thêi kú lµ mét thuËn lîi ®èi víi c«ng ty. Nh÷ng khã kh¨n. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®· nªu trªn c«ng ty cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n trong viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. ViÖc ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p. §iÒu nµy lµm cho viÖc vËn dông ph¸p luËt trong n­íc còng nh­ quèc tÕ vµo viÖc ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ gÆp nhiÒu khã kh¨n. HiÖn nay c¸c th«ng tin vÒ viÖc vËn dông ph¸p luËt cña n­íc ®èi t¸c rêi r¹c vµ ph©n t¸n do n­íc ta ch­a cã ®­îc th«ng tin kÞp thêi. §©y lµ mét thiÖt thßi lín ®èi víi c«ng ty, c«ng ty ph¶i tù m×nh t×m hiÓu vÒ ®èi t¸c. NhiÒu khi c«ng ty ph¶i t×m hiÓu ®èi t¸c qua trung gian nªn rÊt tèn kÐm vÒ thêi gian vµ chi phÝ. Nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang g©y khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ nh­ thñ tôc h¶i quan kh¸ r­êm rµ. Thªm vµo ®ã c¬ chÕ qu¶n lý ph¸p luËt, chÝnh s¸ch thuÕ xuÊt nhËp khÈu lu«n thay ®æi vµ thiÕu ®ång bé ®ang g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty. Nguyªn nh©n tån t¹i nh÷ng khã kh¨n. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: chñ yÕu lµ do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. HiÖn nay luËt ¸p ông cho viÖc qu¶n lý kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung vµ qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ nãi riªng lµ rÊt phøc t¹p vµ kh«ng ®ång bé. LuËt th­¬ng m¹i ra ®êi n¨m 1997 nh­ng thùc sù ch­a ph¸t huy t¸c dông ®­îc nhiÒu. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ ch­a ®Çy ®ñ vµ ®ång bé. NhÊt lµ thñ tôc hµnh chÝnh cßn rÊt r­êm rµ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ g©y l·ng phÝ thêi gian vµ chi phÝ cho c«ng ty, lµm mÊt c¬ héi lµm ¨n cña c«ng ty. Nguyªn nh©n chñ quan: trong viÖc ®µm ph¸n c«ng ty vµ ®èi t¸c th­êng lùa chon ®ång tiÒn thanh to¸n lµ USD nªn nÕu cã sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ Mü th× ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. Do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. II. Mét sè kiÕn nghÞ. 1. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc. Cã thÓ nãi sau s¸u n¨m ®­îc ban hµnh vµ ®­a vµo thùc hiÖn, LuËt Th­¬ng m¹i ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nãi chung vµ c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng. Song do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nh÷ng quy ®Þnh vÒ c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu vÉn cßn béc lé nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. §ã lµ do kü thuËt lËp ph¸p ch­a hoµn chØnh, c¸c chñ thÓ kinh doanh cßn ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ ph¸p luËt vÒ hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸, LuËt Th­¬ng m¹i ra ®êi vµo n¨m 1997, khi mµ c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i ë n­íc ta ch­a ph¸t triÓn, trong c¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ th× ho¹t ®éng dÞch vô chiÕm tû träng thÊp, nÒn kinh tÕ chñ yÕu lµ kinh tÕ s¶n xuÊt. Qua nh÷ng néi dung ph©n tÝch vÒ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p LuËt Th­¬ng m¹i ®èi víi tõng lo¹i h×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu, em xin nªu ra mét vµi kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ c¸c hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ nh­ sau: HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt cña n­íc ta hiÖn nay lµ thiÕu ®ång bé, cã sù chång chÐo nhau g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp khi ¸p dông c¸c v¨n b¶n. Do ®ã, ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n th× viÖc ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt lu©n ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c chØ ®¹o thèng nhÊt. TÊt c¶ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ph¶i phï hîp víi hiÕn ph¸p. MÆt kh¸c c¸c v¨n b¶n ban hµnh ph¶i tu©n theo thø bËc hiÖu lùc ph¸p lý cña v¨n b¶n trong hÖ thèng ph¸p luËt. Ban hµnh v¨n b¶n ph¶i ®¶m b¶o sù tham gia ý kiÕn réng r·i, tÝnh cô thÓ cña v¨n b¶n trong viÖc x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu: ChÕ ®é h¶i quan trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh H¶i quan ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc gi¶m bít c¸c thñ tôc phóc t¹p vµ g©y trë ng¹i cho viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. Tuy nhiªn ngµnh h¶i quan cßn nhiÒu tiªu cùc. Nhµ n­íc cÇn ph¶i xö lý thÝch ®¸ng ®èi víi c¸c c¸n bé ngµnh H¶i quan tha ho¸ biÕn chÊt, cã hµnh vi tiÕp tay cho bän bu«n lËu. H¹n ng¹ch vµ giÊy phÐp kinh doanh: nhµ n­íc cÇn bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ph©n bæ h¹n ng¹ch. VÒ chÕ ®é giÊy phÐp c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc cÊp giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn nhiÒu gß bã vµ mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh ch­a ph¶n ¸nh ®­îc néi dung thiÕt thùc nh­ ®iÒu kiÖn vèn cã vÒ vèn, do ®ã nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n ch¨n t×nh tr¹ng ®ã. ChÕ ®é thuÕ nhËp khÈu: viÖc thi hµnh thuÕ nhËp khÈu ®· ®i vµo nÒ nÕp vµ lµ nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. Nh­ng biÓu thuÕ n­íc ta cßn kh¸ cao so víi mét sè n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. ViÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ cßn ch­a cô thÓ, chi tiÕt nªn viÖc thùc hiÖn cßn gÆp khã kh¨n. ThuÕ còng lµ c«ng cô ®Ó nhµ n­íc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ nªn ®ßi hái ph¶i cã sù nhanh nh¹y mµ hiÖn nay rÊt khã ®iÒu chØnh theo sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng nªn nhµ n­íc cÇn cã yªu s¸ch hîp lý trong viÖc ®iÒu chØnh thuÕ suÊt, miÔn gi¶m thuÕ nhËp khÈu cho tõng hµng ho¸ cô thÓ. VÊn ®Ò gia nhËp c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ vµ viÖc phª chuÈn c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ th­¬ng m¹i. Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó gia nhËp c¸c c«ng ­íc quèc tÕ vÒ ®a ph­¬ng còng nh­ viÖc ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý cho giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu. CÇn më réng h×nh thøc cña hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ hoÆc giíi h¹n ph¹m vi hîp ®ång buéc ph¶i ký kÕt d­íi h×nh thøc v¨n b¶n: Khi quy ®Þnh vÒ c¸c hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cô thÓ th× LuËt Th­¬ng m¹i quy ®Þnh ph¶i lËp thµnh v¨n b¶n. Cã thÓ thÊy quy ®Þnh nh­ vËy lµ t­¬ng ®èi cøng nh¾c vµ kh¾t khe, g©y khã kh¨n cho c¸c bªn khi cÇn x¸c lËp quan hÖ trung gian th­¬ng m¹i. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay th× tÝnh thêi c¬, nhanh chãng, thuËn tiÖn vµ ®¬n gi¶n lµ rÊt cÇn thiÕt trong viÖc x¸c lËp c¸c giao dÞch th­¬ng m¹i. Còng chÝnh do yÕu tè nµy mµ LuËt Th­¬ng m¹i quy ®Þnh h×nh thøc cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ cã thÓ lµ v¨n b¶n lêi nãi hoÆc hµnh vi thùc tÕ. Ph¸p luËt vÒ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi thõa nhËn c¶ h×nh thøc lêi nãi vµ hµnh vi thùc tÕ cßn h×nh thøc v¨n b¶n ®­îc khuyÕn khÝch nh»m n©ng cao tÝnh hiÖu lùc cña hîp ®ång vµ t¹o thuËn lîi h¬n cho gi¶i quyÕt tranh chÊp nÕu cã ph¸t sinh. NÕu kh«ng më réng h¼n h×nh thøc cña hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ nh­ nªu trªn, LuËt Th­¬ng m¹i còng cã thÓ giíi h¹n ph¹m vi hîp ®ång buéc ph¶i ký kÕt b»ng h×nh thøc v¨n b¶n. §ã lµ ®èi víi c¸c hîp ®ång ®¹i lý hoÆc hîp ®ång ®¹i diÖn mµ ph¹m vi ®¹i diÖn chØ lµ mét phÇn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña ng­êi ®­îc ®¹i diÖn. Bëi v× c¸c quan hÖ ®¹i lý th­êng mang tÝnh chÊt l©u dµi, æn ®Þnh cßn tr­êng hîp ph¹m vi ®¹i diÖn chØ lµ mét phÇn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i th× hîp ®ång nªn ë h×nh thøc v¨n b¶n nh»m t¹o thuËn lîi cho bªn thø ba trong viÖc x¸c ®Þnh ph¹m vi ®¹i diÖn. CÇn quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò miÔn tr¸ch nhiÖm do kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång, kÐo dµi thêi h¹n, tõ chèi thùc hiÖn nghÜa vô do tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng: HiÖn t­îng kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång, kÐo dµi thêi h¹n hoÆc tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ th­êng x¶y ra trªn thùc tÕ nh­ng LuËt Th­¬ng m¹i l¹i kh«ng hÒ cã quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò miÔn tr¸ch nhiÖm do kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång, kÐo dµi thêi h¹n, tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång trong tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. Do ®ã, khi c¸c vÊn ®Ò nµy n¶y sinh trªn thùc tÕ sÏ dÔ dµng ph¸t sinh tranh chÊp mµ l¹i thiÕu c¬ së ph¸p lý ®Ó gi¶i quyÕt v× nÕu x¸c ®Þnh ®ã lµ tranh chÊp kinh tÕ hay d©n sù th× c¶ Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù vÒ hîp ®ång dÞch vô, hîp ®ång ®¹i diÖn ®Òu kh«ng quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò nµy. 2. KiÕn nghÞ víi c«ng ty. KiÕn nghÞ vÒ t¨ng c­êng hÖ thèng th«ng tin nghiªn cøu thÞ tr­êng: c«ng ty cÇn cã nh÷ng nh©n viªn chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó gióp cho c«ng ty t×m ®­îc ®èi t¸c, nhµ cung cÊp míi, më réng thÞ tr­êng nhËp khÈu, chñ ®éng giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång víi c¸c h·ng trùc tiÕp s¶n xuÊt h¹n chÕ c¸c giao dÞch chung gian tr¸nh tèn kÐm. Cö c¸n bé trùc tiÕp ®i t×m hiÓuthÞ tr­êng vµ nhµ cung cÊp n­íc ngoµi. CÇn ph¶i n¾m v÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ chÝnh trÞ ë n­íc m×nh vµ n­íc xuÊt khÈu. §èi víi nghiÖp vô ®µm ph¸n: ph¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸c thêi ®iÓm trong n¨m nhËp t­êng mÆt hµng, cña tõng h·ng víi sè l­îng bao nhiªu vµ chÊt l­îng nh­ thÕ nµo. T×m h×nh thøc vµ ph­¬ng thøc ®µm ph¸n cho hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt. §Æt môc ®Ých cho viÖc ®µm ph¸n vÒ gi¸ c¶ cÇn ®¹t ®­îc. Cã sù chuÈn bÞ vÒ thêi gian ®Ó trao ®æi vÒ hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ víi c¸c phßng, ban trong c«ng ty cã liªn quan ®Õn ®µm ph¸n. CÇn cËp nhËp c¸c th«ng tin vÒ ®èi t¸c. duy tr× th­êng xuyªn víi b¹n hµng. Ph¶i cã th¸i ®é niÒm në lÞch sù trong ®µm ph¸n. §èi víi viÖc ký kÕt hîp ®ång: trong ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ mÆt ph¸p lý còng nh­ vÒ mÆt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng. kh«ng bao giê coi hîp ®ång chØ lµ mang tÝnh h×nh thøc trong quan hÖ gi÷a c¸c bªn. Kh«ng ®­îc dïng nh÷ng tõ ng÷ mËp mê khã gi¶i thÝch. Kh«ng nªn cam kÕt nh÷ng g× m×nh kh«ng ®ñ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. §èi víi khÊu thùc hiÖn hîp ®ång th× ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®óng nghÜa vô, ®óng quy ®Þnh cña thñ tôc h¶i quan, tiÕp nhËn hµng theo ®óng tr×nh tù. §èi víi vÊn ®Ò con ng­êi c«ng ty cÇn tæ chøc ®éi ngò c¸n bé kinh doanh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, thÝch øng víi ph­¬ng thøc kinh doanh míi. C«ng ty ph¶i cã chiÕn l­îc, ®·i ngé thu hót nh©n tµi vµ ph¸t hiÖn nh©n tµi trong néi bé céng ty. KÕt luËn. C«ng ty Cæ phÇn VËt t­ B¶o vÖ Thùc vËt Hoµ B×nh khi ra ®êi ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, nh­ng c«ng ty vÉn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. §iÒu ®ã nhê vµo sù lç lùc cè g¾ng cña ban gi¸m ®èc vµ toµn thÓ c«ng nh©n viªn cña c«ng ty còng nh­ sù trî gióp cña nhµ n­íc. MÆc dï thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty còng cã nh÷ng khã kh¨n song c«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n. Trong ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, c«ng ty ®ang dÇn thùc hiÖn viÖc kinh doanh theo ph­¬ng thøc ®a ph­¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸. C«ng ty ®· thµnh c«ng trong viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. ViÖc chØ ra nh÷ng kiÕm khuyÕt cña ph¸p luËt, ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n tån t¹i ®Ó ®Ò ra nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Trong chuyªn ®Ò nµy, em ®· lµm s¸ng tá mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸, chÕ ®é ph¸p lý ®iÒu chØnh chóng, ®ång thêi chØ ra c¸i ®­îc vµ c¸i ch­a ®­îc trong qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty. Tõ ®ã, m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu á n­íc ta vµ c«ng ty. Qua viÖc nghiªn cøu kÕt qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty,®· thÊy ®­îc vai trß quan träng cña viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc th× ho¹t ®éng nhËp khÈu gÆp nh÷ng khã kh¨n cÇn kh¾c phôc. Qua chuyªn ®Ò nµy phÇn nµo em ®· hiÓu râ h¬n vµ rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc bæ Ých trong häc tËp vµ c«ng t¸c sau nµy. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Ths §ç Kim Hoµng ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em lµm ®Ò tµi nµy vµ c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c c¸n bé trong c«ng ty ®· gióp ®ì tËn t×nh em trong thêi gian em thùc tËp t¹i c«ng ty. V× thêi gian kh«ng nhiÒu vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Mong ®­îc sù gãp ý cña b¹n ®äc. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. I V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 1. Bé luËt D©n sù ngµy 28/10/1995. 2. LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12/06/1999. 3. LuËt Th­¬ng m¹i ngµy 10/05/1997. 4. LuËt H¶i quan ngµy 29/06/2001. 5. Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/09/1989. 6. NghÞ ®Þnh sè 57/1998/ND- CP cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 31/07/1998 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt th­¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi n­íc ngoµi. 7. NghÞ ®Þnh sè 16/1996/ND- CP cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 20/03/1996 quy ®Þnh vÒ viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ H¶i quan. 8. QuyÕt ®Þnh sè 70/1998/ QD- BTC cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh ngµy 26/05/1998 vÒ viÖc söa ®æi bæ sung luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu. II. Tµi liÖu tham kh¶o kh¸c. 1. Gi¸o tr×nh LuËt th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ths TrÇn V¨n Nam, Ts.TrÇn ThÞ Hoµ B×nh – NXB Khoa Häc vµ Kü thuËt. Hµ Néi-1997. 2. Gi¸o tr×nh luËt th­¬ng m¹i quèc tÕ. PGS.TS NguyÔn Duy Bét. NXB Thèng kª 06/1999. 3. H­íng dÉn thùc hiÖn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam. PGS.TS Vâ Thanh Thu, TS §oµn ThÞ Hång V©n. NXB Thèng kª 06/1994 4. Incoterms 1999, 2000. 5. B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty n¨m 2001, 2002, 2003. 6. §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh. 7. Néi quy lao ®éng cña c«ng ty cæ phÇn vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt Hoµ B×nh 8. NguyÔn M¹nh B¸ch “ Ph¸p luËt vÒ hîp ®ång ” NXB CTQG 1998. 9. Ts D­¬ng §¨ng HuÖ “ Hoµn thiÖn ph¸p luËt hîp ®ång ë ViÖt Nam hiÖn nay” T¹p chÝ nhµ n­íc vµ ph¸p luËt sè 5/2002. 10. NguyÔn ThÞ KhÕ “ Mét sè ý kiÕn vÒ söa ®æi ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ T¹p chÝ luËt häc sè 3/1999. 11. Vò ThÞ Ðn “Hîp ®ång d©n sù hay hîp ®ång kinh tÕ ’ T¹p chÝ D©n chñ vµ ph¸p luËt sè 4/2001. “Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu hay hoÆc hîp ®ång d©n sù” T¹p chÝ D©n chñ vµ ph¸p luËt sè 8,9/2001. 12. Bµn H÷u Huúnh “Hîp ®ång v« hiÖu trong ph¸p luËt ViÖt Nam ” T¹p chÝ D©n chñ vµ ph¸p luËt sè 5/2003. 13. NguyÔn V¨n LuyÖn “ Mèi quan hÖ gi÷a luËt D©n sù, luËt Kinh tÕ, luËt Th­¬ng m¹i” T¹p chÝ Nhµ n­íc vµ Ph¸p luËt sè 12/1999. 14. Lª BÝch Thä “ H×nh thøc hîp ®ång vµ ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc cña hîp ®ång” T¹p chÝ luËt häc sè 2/2002. NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­ìng dÉn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá tại công ty Cổ phần Vật tư Bảo vệ Thực vật Hoà Bình.doc
Luận văn liên quan