Đề tài Thực trạng và giải pháp về chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội

Lời mở đầu Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế xã hội đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới đã chứng minh vai trò to lớn của hệ thống Ngân hàng đối với nhiệm vụ tích tụ và tập trung vốn cho đầu tư vào họat động SXKD. Với đặc trưng chủ yếu là nhận và kinh doanh tiền gửi thì hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nghiệp vụ tài sản có đó là hoạt động cho vay. Trong thời gian vừa qua, môi trường kinh doanh Ngân hàng ngày càng trở nên khó khăn, lãi suất trên thị trường luôn biến động gây áp lực trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, đã có rất nhiều NHTM trong nước mới được thành lập, bản thân các Ngân hàng cũng có sự cạnh tranh quyết liệt với nhau nên càng gây ra nhiều khó khăn, buộc các Ngân hàng phải nới lỏng các yêu cầu khi cho vay cũng như cắt giảm lãi suất tạo ra nhiều nguy cơ rủi ro trong hoạt động tín dụng. Việc nâng cao CLCV là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Với mục đích tiếp cận hoạt động thực tế của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô nhằm bổ sung kiến thức học tại trường, sau thời gian thực tập em xin đưa ra kết cấu bài báo cáo như sau: Phần I: Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. Phần II: Thực trạng về chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. Phần III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. MụC LụC Lời mở đầu 1 Phần I: Khái quát quá trình hình thành và phát triển ngân hàng tmcp techcombank chi nhánh đông đô hà nội 2 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. 2 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng. 3 Phần II: Thực trạng về chất lượng cho vay tại ngân hàng tmcp techcombank chi nhánh đông đô hà nội 5 2.1. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 5 2.1.1. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng. 5 2.1.2. Kết quả thu, chi tài chính. 6 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng cho vay của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. 6 2.2.1. Tình hình huy động vốn. 6 2.2.2. Tình hình sử dụng vốn. 9 2.2.2.1 Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế của Ngân hàng. 10 2.2.2.2. Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn của Ngân hàng. 11 2.2.3. Chất lượng cho vay của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô 12 2.2.3.1. Tình hình nợ quá hạn. 12 2.2.3.2. Vòng quay vốn tín dụng. 13 2.2.3.3. Quan hệ giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. 14 2.3. Một số nhận xét về hoạt động nâng cao chất lượng cho vay. 14 2.3.1. Những kết quả đạt được. 14 2.3.2. Những tồn tại. 15 Phần III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCp Techcombank chi nhánh đông đô 16 3.1. Một số giải pháp nâng cao CLCV tại Ngân hàng. 16 3.1.1. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay Ngân hàng. 16 3.1.2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay. 17 3.1.3. Xử lí nợ quá hạn, tăng hệ số an toàn trong cho vay. 17 3.1.4. Đa dạng hóa các hình thức cho vay. 17 3.1.5. Thực hiện các hoạt động Marketing cho Ngân hàng. 18 3.1.6. Nâng cao trình độ tín dụng của CBTD. 18 3.2. Một số kiến nghị. 18 3.2.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 18 3.2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Techcombank. 19 Kết luận 20

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp về chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực trạng và giải pháp về chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m võa qua, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi ®Êt n­íc ta ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu trong mäi mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa, x· héi. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· chøng minh vai trß to lín cña hÖ thèng Ng©n hµng ®èi víi nhiÖm vô tÝch tô vµ tËp trung vèn cho ®Çu t­ vµo häat ®éng SXKD. Víi ®Æc tr­ng chñ yÕu lµ nhËn vµ kinh doanh tiÒn göi th× ho¹t ®éng chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¸c nghiÖp vô tµi s¶n cã ®ã lµ ho¹t ®éng cho vay. Trong thêi gian võa qua, m«i tr­êng kinh doanh Ng©n hµng ngµy cµng trë nªn khã kh¨n, l·i suÊt trªn thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng g©y ¸p lùc trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, ®· cã rÊt nhiÒu NHTM trong n­íc míi ®­îc thµnh lËp, b¶n th©n c¸c Ng©n hµng còng cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt víi nhau nªn cµng g©y ra nhiÒu khã kh¨n, buéc c¸c Ng©n hµng ph¶i níi láng c¸c yªu cÇu khi cho vay còng nh­ c¾t gi¶m l·i suÊt t¹o ra nhiÒu nguy c¬ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông. ViÖc n©ng cao CLCV lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nh»m ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông. Víi môc ®Ých tiÕp cËn ho¹t ®éng thùc tÕ cña Ng©n hµng TMCP Kü Th­¬ng Techcombank chi nh¸nh §«ng §« nh»m bæ sung kiÕn thøc häc t¹i tr­êng, sau thêi gian thùc tËp em xin ®­a ra kÕt cÊu bµi b¸o c¸o nh­ sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng TMCP Kü Th­¬ng Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi. PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ chÊt l­îng cho vay t¹i Ng©n hµng TMCP Kü Th­¬ng Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng cho vay t¹i Ng©n hµng Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi. Do thêi gian thùc tËp t­¬ng ®èi ng¾n céng thªm kiÕn thøc cña em cßn h¹n chÕ nªn bµi b¸o c¸o cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ ch­a ®­îc ®i vµo chi tiÕt. V× vËy em mong ®­îc sù nhËn xÐt, ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn I Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ng©n hµng tmcp techcombank chi nh¸nh ®«ng ®« hµ néi 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi. Techcombank §«ng §« ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè Q§259/H§QT - TCB cña chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Techcombank ngay 10/06/2004. Chi nh¸nh ®­îc ®Æt t¹i tÇng 1, tßa nhµ 18T1 khu ®« thÞ Trung Hßa - Nh©n ChÝnh, Thanh Xu©n, Hµ Néi, ViÖt nam. Tr­íc ®©y chi nh¸nh cã tªn lµ Techcombank §èng §a ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 2002 vµ ®Æt t¹i phè Th¸i Hµ, quËn §èng §a, Hµ Néi. Thêi gian ®ã chi nh¸nh thuéc chi nh¸nh cÊp II thuéc chi nh¸nh cÊp I Techcombank Th¨ng Long. N¨m 2004, chi nh¸nh Techcombank §«ng §« t¸ch ra khái Techcombank §èng §a. Trô së ë Th¸i Hµ trë thµnh phßng giao dÞch §èng §a thuéc Techcombank §«ng §«. Cïng víi sù lín m¹nh cña c¶ hÖ thèng Techcombank vµ víi nç lùc mang ®Õn cho kh¸ch hµng s­ nç lùc tèt nhÊt, bªn c¹nh phßng giao dÞch §èng §a chi nh¸nh Techcombank §«ng §« ®· lÇn l­ît më thªm c¸c phßng giao dÞch trùc thuéc chi nh¸nh. Cô thÓ lµ phßng giao dÞch Thanh Xu©n, phßng giao dÞch Hµ §«ng lÇn l­ît ®­îc khai tr­¬ng vµo th¸ng 06/2005 vµ th¸ng 02/2006, phßng giao dÞch Hoµn KiÕm ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 2007 vµ phßng giao dÞch NguyÔn C¬ Th¹ch ®­îc ra ®êi vµo n¨m 2008. KÓ tõ khi thµnh lËp chi nh¸nh Techcombank §«ng §« ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, trong 3 n¨m liÒn 2004-2006 ®­îc cÊp chøng nhËn HÖ thèng chÊt l­îng cña Ng©n hµng Kü th­¬ng ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy, vµo th¸ng 09/2006 chi nh¸nh §«ng §« ®­îc trë thµnh chi nh¸nh cÊp I. 1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña Ng©n hµng. * S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh Techcombank §«ng §«: Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n giao dÞch vµ kho quü Ban hç trî kinh doanh vµ qu¶n lÝ rñi ro Ban kiÓm so¸t sau Ban gi¸m ®èc * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: - Ban gi¸m ®èc: Bao gåm 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc, víi chøc n¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn chi nh¸nh, quyÕt ®Þnh cho vay, b¶o l·nh trong thÈm quyÒn ®­îc cÊp trªn phª duyÖt. - Phßng kinh doanh:Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh vµ t¸i b¶o l·nh nh­ thÈm ®Þnh dù ¸n, ph­¬ng ¸n kinh doanh, ®Þnh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, lËp hå s¬ cho kh¸ch hµng lµm b¶o l·nh.Thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay ®èi víi ®èi t­îng kh¸ch hµng lµ tæ chøc, lµm ®Çu mèi tiÕp nhËn c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ x©y dùng giíi h¹n tÝn dông.Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho vay trung vµ dµi h¹n, x©y dùng giíi h¹n tÝn dông, lËp hå s¬ kinh tÕ, t­ vÊn vµ hç trî cho kh¸ch hµng vÒ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng; cho vay, x©y dùng giíi h¹n tÝn dông ®èi víi c¸c kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa; thùc hiÖn c¶ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, c¸c nghiÖp vô nh­ mua b¸n ngo¹i tÖ, b¶o l·nh, chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi, thanh to¸n XNK cho c¸c doanh nghiÖp, chiÕt khÊu chøng tõ,... - Phßng kÕ to¸n - giao dÞch - kho quü: Thu thËp, ghi chÐp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh cña ng©n hµng theo ®èi tuîng, qu¶n lÝ toµn bé tµi kho¶n kh¸ch hµng vµ c¸c kho¶n néi vµ ngo¹i b¶ng tæng kÕt tµi s¶n; kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh; thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh­ huy ®éng vèn, thu ®æi ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, chi tr¶ kiÒu hèi, dÞch vô b¶o l·nh, chøc n¨ng marketing vÒ thÎ; thùc hiÖn thu chi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ, tiÒn ViÖt Nam, gi¸m ®Þnh tiÒn thËt, tiÒn gi¶, chuyÓn tiÒn mÆt, sÐc du lÞch, qu¶n lÝ kho tiÒn, quü nghiÖp vô, tµi s¶n thÕ chÊp, chøng tõ cã gi¸, ®iÒu chuyÓn, ®iÒu hßa tiÒn mÆt VN§, ngo¹i tÖ vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trong néi bé Ng©n hµng. - Ban hç trî kinh doanh vµ qu¶n lÝ rñi ro tÝn dông: Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nî tÝn dông, thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lÝ vèn theo quy chÕ cña Ng©n hµng. LËp c¸c b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c tÝn dông, b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Khai th¸c vµ sö dông nguån vèn an toµn cho vay ®èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ. KiÓm so¸t rñi ro vµ an toµn hÖ thèng theo chØ thÞ cña Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam. §¸nh gi¸, bæ sung tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o giíi h¹n vµ c¬ cÊu tÝn dông ®­îc giao. - Ban kiÓm so¸t sau: Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm so¸t trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¹i chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng. KÞp thêi ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa nh÷ng hiÖn t­îng vi ph¹m quy chÕ ho¹t ®éng, ®¶m b¶o cho viÖc kinh doanh ®­îc thùc thi theo luËt ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho vay t¹i Héi së chÝnh bao gåm: cho vay ng¾n, trung, dµi h¹n b»ng VN§, ngo¹i tÖ, chiÕt khÊu chøng tõ cã gi¸, nghiÖp vô b¶o l·nh, nghiÖp vô më L/C thanh to¸n quèc tÕ... - HÖ thèng c¸c phßng giao dÞch: Cã chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn tiÕt kiÖm, cho vay kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n dÞch vô v·ng lai trªn ®Þa bµn vµ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi kho¶n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ... Tãm l¹i, mçi phßng ban cã chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c nhau nh­ng chóng lu«n t­¬ng hç lÉn nhau cïng nh»m phôc vô cho môc tiªu chiÕn l­îc cña Ng©n hµng. PhÇn II Thùc tr¹ng vÒ chÊt l­îng cho vay t¹i ng©n hµng tmcp techcombank chi nh¸nh ®«ng ®« hµ néi 2.1. Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. 2.1.1. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña Ng©n hµng. Sù lín m¹nh cña hÖ thèng g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô mµ Ng©n hµng cung cÊp. §Õn nay, Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi ®· vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô tiÖn Ých cña Ng©n hµng nh­: - Nguån vèn lu«n ®­îc huy ®éng th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­: nhËn c¸c lo¹i tiÒn göi, tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n víi l·i suÊt linh ho¹t, hÊp dÉn. TG cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn ®ång tµi trî b»ng VN§, USD c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín víi t­ c¸ch lµ ng©n hµng ®Çu mèi hoÆc lµ ng©n hµng thµnh viªn víi thñ tôc thuËn lîi, hoµn thµnh nhanh nhÊt. - Cho vay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo l·i suÊt tháa thuËn víi c¸c lo¹i cho vay ®a d¹ng nh­: ng¾n, trung vµ dµi h¹n b»ng VN§ vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh. Cho vay cÇm cè, thÕ chÊp c¸c giÊy tê cã gi¸; cho vay c¸ nh©n, hé gia ®×nh cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n; cho vay tiªu dïng, tr¶ gãp; cho vay tµi trî XNK; cho vay ñy th¸c ®Çu t­ b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ... - Thanh to¸n XNK hµng hãa vµ dÞch vô, chuyÓn tiÒn b»ng hÖ thèng SWIFT víi c¸c ng©n hµng lín trªn thÕ giíi b¶o ®¶m nhanh chãng, an toµn, chi phÝ thÊp, thanh to¸n thÎ Visa, Master, b¶o l·nh, ®Çu t­, dù thÇu, chi tr¶ kiÒu hèi... - Ph¸t hµnh thÎ tÝn dông néi ®Þa, quèc tÕ, chi tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn qua tµi kho¶n thÎ... - DÞch vô rót tiÒn tù ®éng 24/24 (ATM), dÞch vô t­ vÊn qua ®iÖn tho¹i vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô kh¸c vÒ tµi chÝnh cña Ng©n hµng. - Mua b¸n trao ®æi ngay vµ cã kú h¹n c¸c lo¹i ngo¹i tÖ, ®¹i lÝ chuyÓn tiÒn nhanh quèc tÕ Western Union, cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n quü nh­ dÞch vô thu chi tiÒn mÆt, dÞch vô cho thuª tµi chÝnh... Ngoµi ra, nhê cã sù phèi hîp nhÞp nhµng cã hiÖu qu¶ cña c¸c phßng ban, Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn c¬ chÕ thÞ tr­êng. 2.1.2. KÕt qu¶ thu, chi tµi chÝnh. B¶ng 1: KÕt qu¶ thu, chi tµi chÝnh §¬n vÞ:Tû ®ång ChØ tiªu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Sè tuyÖt ®èi Sè t­¬ng ®èi Sè tuyÖt ®èi Sè t­¬ng ®èi Tæng thu 109 198 283 89 +81,7% 85 +42,9% Tæng chi 94 162 239 68 +72,3% 106 +47,5% Lîi nhuËn 15 36 44 21 +140% 08 +22.2% Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ thu chi tµi chÝnh cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy, lîi nhuËn cña Ng©n hµng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. N¨m 2007, lîi nhuËn thu ®­îc lµ 15 tû ®ång, ®Õn n¨m 2008 lîi nhuËn ®¹t ®­îc lµ 36 tû ®ång, t¨ng lªn so víi n¨m 2007 lµ 21 tû ®ång, t¨ng t­¬ng ®­¬ng lµ 140%. Sang n¨m 2009, lîi nhuËn tiÕp tôc t¨ng lªn vµ ®¹t 44 tû ®ång, t¨ng thªm 7 tû ®ång vÒ sè tuyÖt ®èi vµ t¨ng t­¬ng ®­¬ng lµ 22,2% so víi n¨m 2008. §iÒu ®ã chøng tá Ng©n hµng ®· cã nh÷ng ph­¬ng ¸n ®Çu t­, kinh doanh hiÖu qu¶ mµ kh«ng ph¶i chi nh¸nh nµo còng lµm ®­îc. §Æc biÖt lµ cã sù nç lùc cè g¾ng hÕt m×nh cña toµn bé CBNV Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi. 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông vµ chÊt l­îng cho vay cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi. 2.2.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn. Trong nh÷ng n¨m qua, Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi ®· ®Èy m¹nh khai th¸c nguån vèn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p. Nhê vËy, nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng kh«ng ngõng t¨ng lªn thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 2: T×nh h×nh huy ®éng vèn §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2007 2008 2009 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Tæng vèn huy ®éng 840 100 1336 100 1368 100 1. Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ - TG tõ d©n c­ - TG tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ - TG, TV tõ c¸c TCTD 450 310 80 53,6 36,9 9,5 529 408 399 39,6 30,5 29,9 773 244 351 56,5 17,8 25,7 2. Ph©n theo thêi gian - TiÒn göi <= 12 th¸ng - TiÒn göi > 12 th¸ng 652 188 77,6 22,4 1032 304 72,2 22,8 918 150 67,1 32,9 3. Ph©n theo ®¬n vÞ tiÒn tÖ - Vèn huy ®éng = VN§ - Vèn huy ®éng = ngo¹i tÖ (quy ®æi ra VN§) 535 305 63,7 36,3 971 365 72,7 27,3 811 257 59,3 40,7 Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §«. + Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ: Tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, trong ®ã vèn huy ®éng tõ d©n c­ vÉn chiÕm tû träng lín nhÊt. Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi lu«n t¨ng tr­ëng æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c, chñ ®éng ®­îc vèn trong thanh to¸n. N¨m 2007, nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ ®¹t 450 tû ®ång, chiÕm tû träng 53,6% trong tæng nguån vèn huy ®éng. N¨m 2008, TG tõ d©n c­ t¨ng lªn 529 tû ®ång chiÕm tû träng 39,6% trong tæng nguån vèn. §Õn n¨m 2009, sè tiÒn huy ®éng tõ nguån nµy ®· t¨ng lªn tíi 773 tû ®ång, chiÕm tû träng 56,5% cao h¬n so víi n¨m tr­íc rÊt nhiÒu. Qua ®ã cho thÊy TG huy ®éng tõ d©n c­ vÉn lµ chñ yÕu. Bªn c¹nh ®ã, TG tõ c¸c TCKT còng t¨ng dÇn cïng víi TG cña d©n c­, chiÕm mét tû träng kh«ng nhá trong c¬ cÊu nguån vèn cña Ng©n hµng. Ng©n hµng ®· më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng, thu hót kh¸ch hµng, ®æi míi phong c¸ch phôc vô, kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ n©ng cao c¸c s¶n phÈm dÞch vô. Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy, sè tiÒn huy ®éng tõ c¸c TCKT t¨ng dÇn qua c¸c n¨m cô thÓ lµ t¨ng 310 tû ®ång vµo n¨m 2007, t¨ng 408 tû ®ång vµo n¨m 2008 vµ ®¹t 244 tû ®ång vµo n¨m 2009. Nh­ng tû träng TG tõ c¸c TCKT trong tæng nguån vèn l¹i cã xu h­íng gi¶m dÇn. N¨m 2008, tû träng chiÕm 30,5% gi¶m 6,4% so víi n¨m 2007 vµ tiÕp tôc gi¶m 12,7 % xuèng cßn 17,8%. Qua ®ã cho thÊy, Ng©n hµng huy ®éng TG tõ c¸c TCKT ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó. Nguån huy ®éng vèn tõ c¸c TCTD chiÕm tû träng thÊp h¬n nhiÒu so víi tæng nguån vèn. N¨m 2007, sè tiÒn huy ®éng tõ nguån nµy ®¹t 80 tû ®ång, tuy nhiªn con sè nµy ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ lµ 399 tû ®ång vµo n¨m 2008 vµ gi¶m xuèng cßn 351 tû ®ång vµo n¨m 2009. XÐt vÒ tû träng trong tæng nguån vèn th× TG, TV tõ c¸c TCTD ®¹t 9,5% vµo n¨m 2007, ®Õn n¨m 2008 t¨ng lªn 29,9% vµ gi¶m xuèng 25,7% vµo n¨m 2009. Chøng tá Ng©n hµng huy ®éng vèn tõ c¸c TCTD lµ ch­a thËt sù ®ång ®Òu, nguån huy ®éng vèn tõ c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi trong d©n c­ vÉn lµ chiÕm ®a sè. + Ph©n theo thêi gian: TG cã thêi gian tõ 12 th¸ng trë xuèng vµ nguån TG cã thêi gian trªn 12 th¸ng ®Òu chiÕm tû träng ngang nhau trong tæng nguån vèn huy ®éng. TG cã thêi h¹n tõ 12 th¸ng trë xuèng cã nh­îc ®iÓm lµ khã kÕ ho¹ch hãa v× hay biÕn ®éng lín, nh­ng cã ­u ®iÓm lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vµ l·i suÊt thÊp. N¨m 2007, TG huy ®éng vèn tõ nguån nµy ®¹t 652 tû ®ång chiÕm tû träng lµ 77,6% trong tæng nguån vèn. N¨m 2008, sè tiÒn huy ®éng t¨ng lªn lµ 1032 tû ®ång chiÕm tû träng lµ 72,2% trong tæng nguån vèn, chªnh lÖch so víi n¨m 2007 kh«ng ®¸ng kÓ. N¨m 2009, sè tiÒn huy ®éng vèn l¹i gi¶m xuèng cßn 918 tû ®ång chiÕm tû träng lµ 67,1% trong tæng nguån vèn, gi¶m so víi n¨m 2008 lµ 5,1%. Nguån TG trªn 12 th¸ng còng t¨ng dÇn trong n¨m sau vµ l¹i gi¶m trong n¨m kÕ tiÕp cô thÓ lµ n¨m 2007 sè tiÒn huy ®éng ®¹t 188 tû ®ång, n¨m 2008 t¨ng lªn 304 tû ®ång vµ gi¶m xuèng 150 tû ®ång vµo n¨m 2009. Song song víi viÖc t¨ng, gi¶m sè tiÒn huy ®éng th× tû träng nguån vèn nµy vÉn gi÷ v÷ng, tû träng qua 3 n¨m lÇn l­ît lµ 22,4% n¨m 2007; 22,8% n¨m 2008; vµ 32,9% n¨m 2009. §iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng ®Çu t­ cho vay trung vµ dµi h¹n. + Ph©n theo ®¬n vÞ tiÒn tÖ: Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy, c«ng t¸c huy ®éng vèn c¶ néi tÖ lÉn ngo¹i tÖ ®Òu cã møc t¨ng tr­ëng râ nÐt, nh­ng nh×n chung tèc ®é t¨ng tr­ëng néi tÖ cã chiÒu h­íng t¨ng nhanh h¬n so víi ngo¹i tÖ. Mét ®iÒu dÔ dµng nhËn thÊy ®ã lµ tû träng néi tÖ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong tæng nguån vèn huy ®éng. Cô thÓ, n¨m 2007 nguån vèn huy ®éng b»ng néi tÖ ®¹t 535 tû ®ång chiÕm tû träng 63,7%. N¨m 2008, nguån vèn huy ®éng t¨ng thªm 436 tû ®ång so víi n¨m 2007 lµ 971 tû ®ång, chiÕm tû träng 72,7% trong tæng nguån vèn vµ t¨ng lªn 811 tû ®ång vµo n¨m 2009, chiÕm tû träng lµ 59,3% trong tæng nguån vèn. §èi víi vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ, nÕu nh­ n¨m 2007 chØ víi sè vèn huy ®éng lµ 305 tû ®ång chiÕm tû träng 36,3% th× n¨m 2008 con sè nµy ®· t¨ng lªn 365 tû ®ång, chiÕm tû träng 27,3% trong tæng nguån vèn. N¨m 2009, sè vèn huy ®éng tõ nguån nµy l¹i gi¶m xuèng 108 tû ®ång so víi n¨m 2008 cßn 257 tû ®ång, chiÕm tû träng lµ 40,7% trong tæng nguån vèn. Qua ®ã cho thÊy, viÖc huy ®éng vèn qua c¸c n¨m vÉn ch­a thËt sù ®ång ®Òu, ®«i khi g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho Ng©n hµng. 2.2.2. T×nh h×nh sö dông vèn. §èi víi bÊt kú mét Ng©n hµng nµo th× môc tiªu cho ho¹t ®éng sö dông vèn lu«n tËn dông tèi ®a nguån vèn huy ®éng ®Ó cho vay lÊy l·i nh»m chi tr¶ cho nguån vèn huy ®éng, ®ång thêi trang tr¶i cho c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng vµ cã tÝch lòy. Do vËy, Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c nµy vµ ®¹t ®­îc mét sè thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. 2.2.2.1 T×nh h×nh d­ nî theo thµnh phÇn kinh tÕ cña Ng©n hµng. B¶ng 3: C¬ cÊu d­ nî theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Tæng d­ nî 755 100 1151 100 1618 100 +396 +52,5 +467 +40,6 - D­ nî DNNN 17 2,3 14 1,2 12 0,7 -0,3 -17,6 -02 -14,3 - D­ nî DNNQD 566 75 928 80,6 1223 75,6 +462 +64 +295 +31,8 - D­ nî HTX 172 22,8 209 18,2 383 23,7 +37 +21,5 +174 +83,3 Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §«. Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy, tæng d­ nî t¨ng dÇn qua c¸c n¨m 2007 lµ 755 tû ®ång, n¨m 2008 lµ 1151 tû ®ång vµ 1618 tû ®ång vµo n¨m 2009. N¨m 2008/2007, tæng d­ nî t¨ng 396 tû ®ång (52,5%), n¨m 2009/2008 t¨ng 467 tû ®ång (40,6%). Trong khi DNNN gi¶m d­ nî qua c¸c n¨m: n¨m 2008/2007 gi¶m 17,6% cßn n¨m 2009/2008 gi¶m 14,3% do Ng©n hµng chñ ®éng gi¶m bít cho vay ®èi víi DNNN theo ®Þnh h­íng Cæ phÇn hãa DNNN cña ChÝnh phñ. §iÒu nµy cho thÊy Ng©n hµng ®· ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p lµm gi¶m thiÓu d­ nî DNNN. Bªn c¹nh ®ã, kh«ng chØ lµm t¨ng thªm nguån thu cho ho¹t ®éng cho vay cña chi nh¸nh mµ cßn gi¶m bít rñi ro vµ phï hîp víi t×nh h×nh chung cña nÒn kinh tÕ. Thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh chiÕm tû lÖ rÊt Ýt so víi tû lÖ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc th­êng ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i khi vay Ng©n hµng nh­: kh«ng cÇn ph¶i cã TS§B, khèi l­îng kho¶n vay th­êng rÊt lín. Tuy nhiªn, viÖc sö dông nguån vèn vay cña c¸c doanh nghiÖp nµy th­êng kÐm hiÖu qu¶, h¬n n÷a do ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i nªn ®éng lùc tr¶ nî kh«ng lín, khiÕn cho Ng©n hµng chÞu nhiÒu thiÖt thßi do kh«ng cã TS§B, nªn vÊn ®Ò gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tû lÖ doanh nghiÖp Nhµ n­íc Ýt lµm cho c¸c kho¶n tÝn dông cña chi nh¸nh cã chÊt l­îng cao. Tû träng DNNQD chiÕm 75% trong tæng d­ nî n¨m 2007, con sè nµy ®· t¨ng lªn tíi 80,6% vµo n¨m 2008 vµ gi¶m xuèng cßn 75,6% vµo n¨m 2009. §iÒu nµy chøng tá Ng©n hµng lu«n quan t©m chó träng tíi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. §èi víi HSX, d­ nî t¨ng dÇn qua c¸c n¨m tõ 172 tû ®ång n¨m 2007 (chiÕm tû träng 22,6% trong tæng d­ nî) lªn 209 tû ®ång vµo n¨m 2008 (chiÕm tû träng 18,2%) vµ tiÕp tôc t¨ng víi con sè 383 tû ®ång vµo n¨m 2009 (chiÕm tû träng 23,7%). So s¸nh 2008/2007, vÒ sè tuyÖt ®èi d­ nî HSX n¨m 2008 ®· t¨ng thªm 37 tû ®ång so víi n¨m 2007 vµ vÒ sè t­¬ng ®èi tû lÖ nµy còng t¨ng thªm 21,5%. So s¸nh 2009/2008, vÒ sè tuyÖt ®èi d­ nî HSX t¨ng thªm 174 tû ®ång so víi n¨m 2008 vµ vÒ sè t­¬ng ®èi tû lÖ nµy còng t¨ng lªn 83,3%. 2.2.2.2. T×nh h×nh d­ nî cho vay theo kú h¹n cña Ng©n hµng. B¶ng 4: C¬ cÊu d­ nî cho vay theo kú h¹n §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Tæng d­ nî 755 100 1151 100 1618 100 +396 +52,5 +467 +40,6 - D­ nî ng¾n h¹n 639 84,6 996 86,5 1274 78,7 +357 +55,9 +278 +27,9 - D­ nî trung vµ dµi h¹n 116 15,4 155 13,5 344 21,3 +39 +33,6 +189 +122 Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §«. Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy, Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi ®· tËp trung nguån vèn dµnh cho ®Çu t­ ng¾n h¹n. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do kh¸ch hµng muèn sö dông vèn ng¾n h¹n víi l·i suÊt thÊp h¬n ®Ó thu ®­îc møc lîi nhuËn cao h¬n vµ Ng©n hµng còng muèn h¹n chÕ rñi ro tÝn dông, sím thu håi ®­îc nî. ViÖc Ng©n hµng cho vay tËp trung chñ yÕu vµo c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n sÏ gióp cho Ng©n hµng gi¶m bít nh÷ng rñi ro tÝn dông cña c¸c kho¶n cho vay cã thêi h¹n qu¸ dµi. N¨m 2007, d­ nî cho vay ng¾n h¹n lµ 639 tû ®ång, chiÕm tû träng 84,6% trong tæng d­ nî. D­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 116 tû ®ång thÊp h¬n d­ nî cho vay ng¾n h¹n lµ 523 tû ®ång vµ chiÕm tû träng la 15,4% trong tæng d­ nî. N¨m 2008, d­ nî cho vay ng¾n h¹n lµ 996 tû ®ång, chiÕm tû träng lµ 86,5% trong tæng d­ nî, t¨ng thªm 357 tû ®ång so víi n¨m 2007. D­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 155 tû ®ång, chiÕm tû träng 13,5% trong tæng d­ nî, t¨ng thªm 39 tû ®ång so víi n¨m 2007. N¨m 2009, d­ nî cho vay ng¾n h¹n lµ 1274 tû ®ång, t¨ng thªm 278 tû ®ång so víi n¨m 2008, chiÕm tû träng 78,7% trong tæng d­ nî. D­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n ®¹t 344 tû ®ång, t¨ng thªm 189 tû ®ång so víi n¨m 2008, chiÕm tû träng 21,3% trong tæng d­ nî. 2.2.3. ChÊt l­îng cho vay cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« 2.2.3.1. T×nh h×nh nî qu¸ h¹n. B¶ng 5: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n §¬n v Þ: Tû ®ång ChØ tiªu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Tæng d­ nî 755 1151 1618 +396 +467 D­ nî qu¸ h¹n 1,92 3,5 1,8 +1,58 -1,7 Tû lÖ d­ nî qu¸ h¹n 0,25% 0,3% 0,11% +0,05% -0,19% Nguån: B¸o c¸o tÝn dông cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §«. Mét trong nh÷ng chØ tiªu mµ c¸c Ng©n hµng rÊt quan t©m khi ®¸nh gi¸ CLCV ®ã lµ t×nh h×nh diÔn biÕn cña nî qu¸ h¹n. Khi nî qu¸ h¹n t¨ng, ®iÒu nµy lµm gi¶m sót thu nhËp cña chi nh¸nh. Theo Q§ 493/Q§- NHNN qui ®Þnh "nî qu¸ h¹n lµ kho¶n nî mµ mét phÇn hoÆc toµn bé nî gèc hoÆc l·i ®· qu¸ h¹n", nî qu¸ h¹n so víi tæng d­ nî cho phÐp lµ 5%. Qua b¶ng sè liÖu trªn, tû lÖ nî qu¸ h¹n n¨m 2007 lµ 0,25%, n¨m 2008 lµ 0,3% t¨ng 0,05% so víi n¨m 2007. N¨m 2009, tû lÖ nî qu¸ h¹n la 0,11%, gi¶m so víi n¨m 2008 lµ 0,19% lµ do sù Cæ phÇn hãa c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Tuy nhiªn, tr­íc nh÷ng t×nh h×nh khã kh¨n ®ã, Ng©n hµng vÉn tÝch cùc chñ ®éng t×m c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. §èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n th× Ng©n hµng t×m hiÓu nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng kho¶n nî, nÕu nh­ cã thÓ khai th¸c ®­îc nh÷ng kho¶n nî ®ã, Ng©n hµng sÏ t×m c¸ch hç trî cho kh¸ch hµng ®Ó hä cã thÓ tr¶ ®­îc nî cho Ng©n hµng. 2.2.3.2. Vßng quay vèn tÝn dông. B¶ng 6: Vßng quay vèn tÝn dông §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Doanh sè thu nî 667 1453 2661 +786 +1208 D­ nî vay b×nh qu©n 270 729 1199 +459 +470 Vßng quay vèn tÝn dông (vßng) 2,47 2 2,2 - 0.47 +0,2 Nguån: B¸o c¸o tÝn dông cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §«. Vßng quay vèn tÝn dông ph¶n ¸nh sè vßng chu chuyÓn cña vèn tÝn dông. ChØ tiªu nµy ®­îc tÝnh to¸n ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lÝ vèn tÝn dông vµ CLCV trong viÖc tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gi¶i quyÕt hîp lÝ gi÷a ba lîi Ých: Nhµ n­íc, Kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, n¨m 2007 sè vßng quay lµ 2,47 sau ®ã gi¶m xuèng cßn 2 vßng vµo n¨m 2008 vµ l¹i t¨ng lªn 2,2 vßng vµo n¨m 2009. Nh×n chung sè vßng quay tÝn dông cã xu h­íng t¨ng, gi¶m song rÊt chËm. §iÒu ®ã cho thÊy, do ¶nh h­ëng cña c¸c Doanh nghiÖp cæ phÇn hãa nªn Ng©n hµng còng bÞ ¶nh h­ëng, kinh doanh ch­a tèt. V× vËy, Ng©n hµng cÇn ph¶i ®Èy m¹nh vßng quay vèn tÝn dông h¬n n÷a ®Ó n©ng cao CLCV. 2.2.3.3. Quan hÖ gi÷a nguån vèn vµ sö dông vèn. B¶ng 7: Quan hÖ sö dông vèn vay/nguån vèn huy ®éng §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Vèn huy ®éng 840 1336 1368 +496 +32 D­ nî cho vay 755 1151 1618 +396 +467 QHSD vèn vay/nguån vèn huy ®éng 89,9% 86,2% 118,3% -3,7% +32,1% Nguån: B¸o c¸o tÝn dông cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §«. Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng trong ba n¨m qua rÊt æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. QHSD vèn vay n¨m 2007, 2008 t¨ng tr­ëng ®Òu ®Æn ë møc 89,9% - 86,2% n¨m. §Õn n¨m 2009, QHSD tiÕp tôc t¨ng cao 118,3%. Do vËy, khi quy m« huy ®éng vèn ngµy cµng t¨ng mµ quan hÖ sö dông vèn còng t¨ng tøc lµ Ng©n hµng ®ang tËn dông tèi ®a nguån vèn huy ®éng cña m×nh trong c«ng t¸c cho vay. N¨m 2008 so víi n¨m 2007, QHSD vèn vay gi¶m 3,7% nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ, ®Õn n¨m 2009 l¹i t¨ng lªn 32,1% so víi n¨m 2008. §iÒu ®ã cho thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« ®ang ph¸t triÓn rÊt tÝch cùc, tèc ®é t¨ng tr­ëng còng nh­ CLCV cña chi nh¸nh ®ang ph¸t triÓn vµ duy tr× ho¹t ®éng cho vay mét c¸ch bÒn v÷ng. 2.3. Mét sè nhËn xÐt vÒ ho¹t ®éng n©ng cao chÊt l­îng cho vay. 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. + C¬ cÊu cho vay theo thµnh phÇn kinh tÕ ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn theo h­íng tÝch cùc. ViÖc më réng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ kh«ng nh÷ng lµm t¨ng thªm nguån thu cho ho¹t ®éng cho vay mµ cßn gi¶m bít rñi ro vµ phï hîp víi t×nh h×nh chung cña thÕ giíi. + Næi bËt c¬ cÊu nguån vèn ®ã lµ vèn huy ®éng tõ TG trong d©n c­ lµ chñ yÕu. §iÒu nµy gióp cho nguån vèn cña Ng©n hµng lu«n t¨ng tr­ëng æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c chñ ®éng ®­îc vèn trong thanh to¸n. 2.3.2. Nh÷ng tån t¹i. - Vßng quay vèn tÝn dông lµ chØ sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng qu¶n lÝ vèn tÝn dông vµ CLCV trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng tuy cã t¨ng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ nh­ng chØ tiªu nµy vÉn cßn thÊp. - Nguån vèn huy ®éng TG tõ d©n c­ lµ chñ yÕu, tuy æn ®Þnh nh­ng ph¶i chÞu l·i suÊt cao. §èi víi c¬ cÊu cho vay theo thêi h¹n, cho vay ng¾n h¹n vÉn chiÕm vai trß chñ ®¹o lµm gi¶m mét phÇn ®¸ng kÓ nguån thu nhËp cña Ng©n hµng. - MÆc dï ®· cã ®Þnh h­íng më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸c DNNQD, song ®èi víi nh÷ng DNVVN th× ®iÒu kiÖn cho vay ®ã l¹i khiÕn cho c¸c DN gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. PhÇn III Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng cho vay t¹i Ng©n hµng TMCp Techcombank chi nh¸nh ®«ng ®« 3.1. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao CLCV t¹i Ng©n hµng. Trong thêi gian qua, CLCV t¹i Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¸ cao: Tæng nguån vèn huy ®éng vµ doanh sè cho vay liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m, tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp. Nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: D­ nî thÊp, sè l­îng doanh nghiÖp vay vèn Ýt do sù ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ trong n­íc vµ trªn TG. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh ®Ò ra, Ng©n hµng ph¶i t¨ng c­êng ho¹t ®éng cho vay, ®iÒu quan träng lµ n©ng cao CLCV. 3.1.1. N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh cho vay Ng©n hµng. ThÈm ®Þnh cho vay lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng hay ý muèn cña ng­êi vay trong viÖc hoµn tr¶ tiÒn vay. Cã rÊt nhiÒu yÕu tè mµ ng©n hµng cÇn xem xÐt vÒ kh¶ n¨ng vµ sù s½n lßng hoµn tr¶ tiÒn vay phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång cho vay. C¸n bé Ng©n hµng cÇn xem xÐt kü c¸c néi dung sau: - N¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng: CBTD cÇn ph¶i xem xÐt kü n¨ng lùc tµi chÝnh qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ dù b¸o t­¬ng lai. CBTD ph¶i pháng vÊn trùc tiÕp kh¸ch hµng, b¹n hµng cña kh¸ch hµng. Tõ ®ã, n¾m ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh, kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n cuèi cïng ®Ó tõ ®ã ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cho vay ®óng ®¾n. - N¨ng lùc kinh doanh cña kh¸ch hµng: §©y lµ yÕu tè cùc kú quan trong v× nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña kh¸ch hµng nh­: n¨ng lùc tæ chøc, tiªu thô, më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh... - §¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ ph­¬ng ¸n kinh doanh cña kh¸ch hµng: Ph¶i l­u th«ng tin lÊy ®­îc tõ nguån nµo, cã chÝnh x¸c hay kh«ng, tõ ®ã x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n vµ xem xÐt môc ®Ých, ®éng c¬ vay vèn cña kh¸ch hµng. - §¸nh gi¸ chÝnh x¸c ®¶m b¶o nî vay: CBTD ph¶i l­u ý ®Õn tÝnh ph¸p lý vµ sù tån t¹i cña tµi s¶n ®¶m b¶o. §ång thêi, ph¶i kiÓm tra hå s¬ ®¶m b¶o nî, thùc tr¹ng tµi s¶n ®¶m b¶o, khi ®¸nh gi¸ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan vµ cho vay ë møc thÊp h¬n møc cho phÐp. 3.1.2. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t tr­íc, trong vµ sau khi cho vay. Ng©n hµng ph¶i t¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t hµng th¸ng, hµng quý ®Ó cã biÖn ph¸p uèn n¾n, söa ch÷a sai sãt. ViÖc kiÓm tra ph¶i phï hîp víi thêi gian vµ m«i tr­êng kinh doanh. Bé phËn kiÓm tra ph¶i ®ñ m¹nh, tinh th«ng nghiÖp vô, cã ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc ®Ó ph¸t hiÖn ®óng vÊn ®Ò, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m gióp l·nh ®¹o cã ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p xö lÝ h÷u hiÖu, gióp Ng©n hµng n©ng cao CLCV - KiÓm tra tr­íc khi cho vay: §©y lµ c«ng viÖc mµ CBTD ph¶i kiÓm tra, xem xÐt hå s¬ cña kh¸ch hµng mét c¸ch cÈn thËn tr­íc khi cho vay xem cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n SXKD cã kh¶ thi hay kh«ng ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng nªn cã cho kh¸ch hµng vay vèn hay kh«ng. - KiÓm tra trong khi cho vay: §©y lµ mét kh©u quan träng nh»m ph¸t hiÖn vµ xö lý vÊn ®Ò ngay trong khi sö dông tiÒn vay, nã ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n cña kh¸ch hµng. - KiÓm tra sau khi cho vay: §©y lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®Ó xem xÐt t×nh h×nh sö dông vèn, hiÖu qu¶ cña dù ¸n, tiÕn ®é thùc hiÖn viÖc tr¶ nî cña kh¸ch hµng. 3.1.3. Xö lÝ nî qu¸ h¹n, t¨ng hÖ sè an toµn trong cho vay. Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« lµ mét ®¬n vÞ cã tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp so víi nhiÒu Ng©n hµng, song nÕu cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu håi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, nî tån ®äng ®· l©u sÏ gióp ®Èy nhanh vßng quay vèn tÝn dông, t¹o hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh. D­íi ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p: - Ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh, th«ng qua ®ã t¹o mèi quan hÖ qua l¹i gióp Ng©n hµng më réng ho¹t ®éng kinh doanh vµ xö lÝ c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. - §­a ra c¸c chØ tiªu thu håi nî qu¸ h¹n theo tõng mãn cô thÓ cho CBTD, b¸m s¸t thu håi nî, ®Æt chØ tiªu gi¶m nî qu¸ h¹n hµng th¸ng. 3.1.4. §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc cho vay. §©y lµ mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m ph©n t¸n rñi ro cho Ng©n hµng, tr¸nh t×nh tr¹ng "bá tÊt c¶ trøng vµo mét ræ". C¨n cø vµo viÖc ph©n lo¹i h×nh thøc cho vay th× hiÖn nay Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« ®· thùc hiÖc cho vay ®èi víi DNNN, doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ hé gia ®×nh c¸ thÓ. Thùc hiÖn vay gi¸n tiÕp th«ng qua chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu, b¶o l·nh, cho vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n... Trong thêi gian tíi Ng©n hµng cÇn ph¶i tËp trung h¬n n÷a trong viÖc ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc cho vay nh»m thu hót kh¸ch hµng, ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®em l¹i lîi nhuËn cho Ng©n hµng. 3.1.5. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing cho Ng©n hµng. Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« cÇn thùc hiÖn qu¶ng b¸ c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông vµ ®iÒu kiÖn vay vèn nh»m môc ®Ých gióp ng­êi vay hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng. Gi¸m s¸t viÖc triÓn khai thùc hiÖn cña c¸n bé Ng©n hµng, th«ng tin trë l¹i cho Ng©n hµng nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ cÇn chØnh söa, hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®ã. 3.1.6. N©ng cao tr×nh ®é tÝn dông cña CBTD. Trong ho¹t ®éng cho vay Ng©n hµng, CBTD lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn uy tÝn vµ ®¶m b¶o CLCV. V× vËy, mét Ng©n hµng cµng ph¸t triÓn th× ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Mçi c¸n bé Ng©n hµng cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, cã ®ñ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc, ph¶i cã t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp. 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ. 3.2.1. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. - NHNN cÇn tæ chøc Trung t©m phßng ngõa rñi ro theo m« h×nh thÝch hîp, ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t cña trung t©m cã hiÖu qu¶ th× ph¶i trang bÞ c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i. - ChuÈn mùc hãa c¬ chÕ trÝch lËp dù phßng rñi ro ®Ó c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong toµn hÖ thèng chñ ®éng trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh cho vay, ®­a môc tiªu an toµn lªn hµng ®Çu nh­ng còng ph¶i g¾n viÖc më réng cho vay víi hiÖu qu¶ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng cho vay. - NHNN nªn rµ so¸t l¹i c¸c v¨n b¶n, xãa bá t×nh tr¹ng v¨n b¶n chång chÐo, thiÕu ®ång bé, kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. 3.2.2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng TMCP Techcombank. - Ng©n hµng cÇn giao quyÒn cao h¬n n÷a vÒ phÝ dÞch vô, l·i suÊt huy ®éng cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh ®Ó phï hîp víi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c TCTD hiÖn nay vÒ thanh to¸n vµ cho vay. - Ng©n hµng cÇn phèi hîp víi c¸c c¬ quan, ban nghµnh cã liªn quan ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn d­íi luËt nh»m triÓn khai ®ång bé luËt NHNN, luËt c¸c TCTD. - §Þnh kú xem xÐt, ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch cho vay víi nh÷ng môc tiªu mµ Ng©n hµng ®· ®Æt ra ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p cho phï hîp víi t×nh h×nh chung vµ gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n tr­íc m¾t. - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan cÊp trªn trong viÖc xö lý c¸c kho¶n nî xÊu, nî tån ®äng. ChÊp hµnh nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh cña NHNN vÒ ph©n lo¹i nî qu¸ h¹n vµ trÝch lËp dù phßng theo luËt ®Þnh. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, c¸c NHTM ®ãng vai trß rÊt quan träng vµo c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Víi ph­¬ng ch©m "®i vay ®Ó cho vay" vèn tÝn dông thùc sù thóc ®Èy nÒn kinh tÕ, ®ang tõng b­íc xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng. Víi t­ c¸ch lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ tÝn dông, ®ång thêi lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu cña Nhµ n­íc nh»m phôc vô lîi Ých ph¸t triÓn KT-XH, c¸c NHTM nãi chung vµ Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi nãi riªng ®· tõng b­íc chuyÓn dÞch c¬ cÊu cho vay cña m×nh h­íng tíi viÖc më réng quan hÖ tÝn dông víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó khai th¸c kh¶ n¨ng vµ thÕ m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ. MÆc dï, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, CLCV bÞ gi¶m thÊp nh­ng víi ®Þnh h­íng ®óng vµ sù nç lùc cè g¾ng, Chi nh¸nh ®· ngµy cµng më réng cho vay vµ ®i ®«i víi tõng b­íc n©ng cao CLCV. V× vËy, n©ng cao CLCV lu«n lµ môc tiªu hµng ®Çu trong ho¹t ®éng Ng©n hµng. Do thêi gian ®i thùc tÕ vµ sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em ch­a nãi lªn ®­îc toµn bé vÊn ®Ò còng nh­ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó bµi b¸o c¸o cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ng©n hµng TMCP Techcombank chi nh¸nh §«ng §« Hµ Néi, c¶m ¬n c¸c anh chÞ trong Ng©n hµng ®· gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh em ®i thùc tÕ t¹i ®©y. §Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ lµm phßng tÝn dông cña phßng kh¸ch hµng doanh nghiÖp, ®· cung cÊp th«ng tin vµ sè liÖu ®Çy ®ñ phôc vô cho bµi b¸o c¸o cña em. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS.NguyÔn Vâ Ngo¹n ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! MôC LôC NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp Ngµy…th¸ng…n¨m …. (Ký tªn, ®ãng dÊu) NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Ngµy…th¸ng…n¨m …. (Ký tªn, ®ãng dÊu) Danh môc c¸c b¶ng B¶ng 1: KÕt qu¶ thu, chi tµi chÝnh 6 B¶ng 2: T×nh h×nh huy ®éng vèn 7 B¶ng 3: C¬ cÊu d­ nî theo thµnh phÇn kinh tÕ 10 B¶ng 4: C¬ cÊu d­ nî cho vay theo kú h¹n 11 B¶ng 5: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n 12 B¶ng 6: Vßng quay vèn tÝn dông 13 B¶ng 7: Quan hÖ sö dông vèn vay/nguån vèn huy ®éng 14

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp về chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội.DOC