Đề tài Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng

MỤC LỤC Mở đầu Trang 3 Chương I: Cơ sở lý luận về cảng biển và hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng biển 4 Đ.1 Cơ sở lý luận chung về cảng biển 4 1.1 Cảng biển và phân loại cảng biển 4 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng biển 5 1.3 Chức năng kinh tế của cảng biển 6 1.4 Tổ chức sản xuất ở cảng biển 6 Đ.2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng biển 7 2.1 KháI niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 7 2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng 8 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của cảng 13 Chương II: Đỏnh giỏ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng HảI Phòng giai đoạn 2004-2007 22 Đ.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh của cảng HảI Phòng 22 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của cảng HP 22 1.2 Chức năng nhiệm vụ của cảng 23 1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của cảng 23 1.4 Tình hình phương tiện thiết bị của cảng 24 1.5 Cơ cấu tổ chức 24 1.6 Những thuận lợi và khó khăn của cảng 29 Đ.2 Đỏnh giỏ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng HảI Phòng giai đoạn 2004-2007 30 2.1 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng 30 2.2 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu 42 2.3 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu giá thành theo khoản mục 45 2.4 Đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 48 2.5 Đánh giá tình hình thực hiện năng suất lao động bình quân 51 2.6 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu lương bình quân 52 2.7 Đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố định 53 Chương III: Đề xuất một số biện phỏp nhằm nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng 63 3.1 Những tồn tại trong thời gian qua có ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của cảng 63 3.2 Chiến lược phát triển đến năm 2010 của cảng HảI Phòng 65 3.3 Một số biện pháp nhằm năng cao hiệu quả SXKD của cảng 65 3.3.1 Biện pháp về tổ chức quản lý khai thác 65 3.3.2 Biện pháp thu hút khách hàng 66 3.3.3 Biện pháp về doanh thu và sản lượng 68 3.3.4 Biện pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật 69 3.3.5 Biện pháp về Marketing 69 3.3.6 Biện pháp về về giá cả 70 3.3.7 Biện pháp về về nguồn nhân lực 70 3.3.8 Biện pháp khác 71 Kết luận- Kiến nghị 73

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2446 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
80,000 0 580,000 100.00% 4 Thøc ¨n gia sóc TÊn 1,049,336 1,217,785 116.05% 1,052,000 0 0 90,000 0 0 75,785 0 1,100,000 90.33% 5 Th¹ch cao + clinke TÊn 730,738 887,308 121.43% 605,000 0 0 200,000 0 0 82,308 0 965,000 108.76% 6 Xi m¨ng TÊn 437,707 774,561 176.96% 450,000 0 0 300,000 0 0 24,561 0 780,000 100.70% 7 L­¬ng thùc thùc phÈm TÊn 233,295 296,840 127.24% 60,000 0 0 30,000 0 0 206,840 0 380,000 128.02% 8 Apatit, QuÆng, Bét ®¸ TÊn 164,852 241,000 146.19% 196,000 0 45,000 0 0 0 0 0 460,000 190.87% 9 Lu huúnh TÊn 55,310 96,701 174.83% 96,701 0 0 0 0 0 0 0 100,000 103.41% 10 Hµng kh¸c TÊn 3,368,039 3,856,805 114.51% 1,466,299 190,000 536,000 403,000 0 0 1,021,506 240,000 3,855,000 99.95% Tæng céng TÊn 19,721,000 21,242,000 107.71% 11,150,000 790,000 1,788,000 1,369,000 1,248,000 1,350,000 2,827,000 720,000 22,040,000 103.76% TEU 774,000 902,000 116.54% 464,000 46,000 95,000 0 96,000 104,000 97,000 0 909,000 100.78% §Ó lµm râ chi tiÕt, ®Ò tµi sÏ ph©n tÝch thÞ phÇn mét sè mÆt hµng chñ yÕu qua C¶ng H¶i Phßng trong n¨m 2006. a. ThÞ phÇn hµng container: §©y lµ mÆt hµng æn ®Þnh vµ cã doanh thu cao chiÕm trªn 50% tæng doanh thu SXKD cña CHP vµ còng lµ mÆt hµng t¨ng tr­ëng cao. N¨m 2006 s¶n l­îng hµng qua cÇu CHP t¨ng tr­ëng 9,59% víi khèi l­îng t¨ng 40.676 TEUs. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do n¨ng lùc c¹nh tranh cña CHP h¬n h¼n c¸c c¶ng trong khu vùc do ®­îc ®Çu t­ thªm nhiÒu thiÕt bÞ xÕp dì tiªn tiÕn vµ më réng thªm 2 cÇu c¶ng cïng víi hÖ thèng kho b·i t¹i Chïa VÏ. V× vËy hÇu hÕt c¸c h·ng tµu lín ®Òu g¾n bã víi C¶ng H¶i Phßng. §ång thêi víi viÖc ®Çu t­ thªm cÇn cÈu vµ c¬ chÕ ­u ®·i gi¸ cÇn cÈu bê ®· gióp c¸c h·ng tµu lín t¨ng thªm tµu hoÆc thay tµu cã träng t¶i lín h¬n. KÕt qu¶ s¶n l­îng container th«ng qua CHP còng t¨ng tr­ëng nhanh. Cô thÓ: H·ng tµu APM/Mearsk t¨ng 40% s¶n l­îng, h·ng tµu BiÓn §«ng t¨ng 56%, 2 h·ng tµu míi Sinoko vµ Hashipco ®· gãp phÇn lµm t¨ng s¶n l­îng 10.000 TEU cho n¨m 2006... N¨m 2007 s¶n l­îng container tiÕp tôc t¨ng 10% so víi n¨m 2006. b. ThÞ phÇn hµng thøc ¨n gia sóc: §©y còng lµ mét mÆt hµng cã møc t¨ng tr­ëng kh¸ cao vµ lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng mµ C¶ng chiÕm thÞ phÇn chñ yÕu trong khu vùc §«ng B¾c ViÖt Nam víi chÊt l­îng dÞch vô tèt nhÊt vµ møc hao hôt lu«n ®¹t tû lÖ d­íi møc cho phÐp. Tuy thêi tiÕt n¨m 2006 bÊt lîi cho mÆt hµng nµy nh­ng C¶ng ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng vµ ®· ®¹t s¶n l­îng 1.052.000 tÊn t¨ng 31,34% so víi n¨m 2005. §©y lµ mÆt hµng khã lµm nh­ng cã doanh thu cao, b×nh qu©n 52.000 ®/tÊn vµ mang l¹i nhiÒu viÖc lµm cho c«ng nh©n C¶ng. N¨m 2007 s¶n l­îng vÉn ®¹t trªn mét triÖu tÊn/n¨m. c. ThÞ phÇn hµng s¾t thÐp: §©y lµ mÆt hµng dÔ lµm vµ cã hiÖu qu¶ kinh doanh cao tuy nhiªn do biÕn ®éng lín vÒ gi¸ nhËp khÈu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi nªn mÆt hµng nµy gi¶m m¹nh, ®ång thêi víi viÖc lµ mÆt hµng dÔ lµm nªn c¸c c¶ng nhá thËm chÝ c¸c vïng neo tù do ®Òu bÞ c¸c C¶ng, c¸c ®¬n vÞ dÞch vô xÕp dì c¹nh tranh gay g¾t. V× vËy CHP còng ph¶i th­êng xuyªn gi¶m gi¸ ®Ó thu hót mÆt hµng nµy. Tuy nhiªn do l­îng hµng gi¶m chung nªn hµng qua CHP còng gi¶m 9% so víi n¨m 2005 (gi¶m 150.000 tÊn so víi n¨m 2005) N¨m 2007 l­îng s¾t thÐp thµnh phÈm sÏ nhËp nhiÒu vµ ph«i thÐp sÏ nhËp Ýt thay vµo ®ã lµ s¾t phÕ liÖu. d. ThÞ phÇn hµng ph©n bãn: §©y còng lµ mÆt hµng cã doanh thu cao nh­ng do søc Ðp gi¸ c¶ cña ph©n bãn Trung Quèc trµn qua theo ®­êng tiÓu ng¹ch nªn hµng nhËp khÈu bÞ gi¶m m¹nh. Tæng s¶n l­îng n¨m 2006 gi¶m tíi 51% so víi n¨m 2005 t­¬ng ®­¬ng víi 220.000 tÊn. Tuy nhiªn bï l¹i viÖc kh«ng b¸n ®­îc hµng ®· gióp CHP thu ®­îc nhiÒu tiÒn l­u kho b·i. §Æc biÖt lµ n¨m 2006 hµng ph©n bãn rêi gÇn nh­ kh«ng cßn. §©y còng lµ khã kh¨n cho CHP vÒ doanh thu còng nh­ c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n. N¨m 2007 mÆt hµng nµy t¨ng do hµng Trung Quèc nhËp trùc tiÕp qua CHP. e. ThÞ phÇn hµng xi m¨ng: §©y lµ mÆt hµng xuÊt néi ®Þa cã doanh thu kh«ng cao vµ cã chi phÝ lín. Do nhu cÇu tiªu thô xi m¨ng phÝa Nam lín nªn xi m¨ng xuÊt qua C¶ng t¨ng m¹nh gãp phÇn æn ®Þnh s¶n l­îng th«ng qua c¶ng mÆt kh¸c do chÝnh s¸ch gi¸ cña C¶ng ®· ®­îc ®iÒu chØnh hîp lý nªn thu hót ®­îc mét sè kh¸ch hµng lín vÒ C¶ng nh­ C«ng ty VÜnh Ph­íc... Tæng s¶n l­îng mÆt hµng nµy n¨m 2006 t¨ng 230% so víi n¨m 2005, ®¹t s¶n l­îng 476.000 tÊn. N¨m 2007 mÆt hµng nµy vÉn t¨ng nhiÒu víi s¶n l­îng ®¹t 750.000 tÊn/n¨m. f. ThÞ phÇn hµng th¹ch cao, clinke vµ phô gia xi m¨ng §©y lµ mÆt hµng dÔ lµm nh­ng doanh thu rÊt thÊp. Hµng nhËp khÈu hÇu nh­ kh«ng cßn thay vµo ®ã lµ clinke néi ®Þa t¨ng m¹nh vµ phô gia xi m¨ng néi ®Þa còng t¨ng nhiÒu. N¨m 2006 s¶n l­îng mÆt hµng nµy t¨ng 50% vµ n¨m 2007 vÉn tiÕp tôc æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng chót Ýt. §©y lµ mÆt hµng chiÕn l­îc gióp CHP thùc hiÖn ®­îc chØ tiªu æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng s¶n l­îng hµng n¨m. g. Mét sè mÆt hµng kh¸c: QuÆng, L­u huúnh Do c¸c dù ¸n quÆng ViÖt Nam ®· hoµn thiÖn vµ ®­a vµo khai th¸c nªn nhu cÇu xuÊt khÈu quÆng t¨ng m¹nh. NhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu míi nh­ quÆng s¾t, ApatÝt tinh läc, ®¸ nghiÒn vµ c¸t ®· xuÊt hiÖn n¨m 2006 vµ cã møc t¨ng tr­ëng cao. Hµng nhËp khÈu còng xuÊt hiÖn mÆt hµng míi lµ quÆng ch×, l­u huúnh (lµ hµng qu¸ c¶nh Trung Quèc) ®· gãp phÇn lµm t¨ng s¶n l­îng hµng rêi. §©y lµ nh÷ng mÆt hµng rÊt dÔ lµm, Ýt chi phÝ nªn rÊt cã hiÖu qu¶ kinh doanh. Víi ­u thÕ n¨ng suÊt xÕp dì cao vµ cã ®ñ trang thiÕt bÞ xÕp dì, b·i chøa hµng vµ dÞch vô container chuyªn tuyÕn ®· gãp phÇn thu hót gÇn nh­ 100% c¸c lo¹i quÆng xuÊt khÈu qua C¶ng lµm s¶n l­îng t¨ng 25% so víi n¨m 2005. N¨m 2007 mÆt hµng nµy cßn t¨ng m¹nh ®Õn 40% so víi n¨m 2006. 2.2 §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu doanh thu Doanh thu cña c¶ng H¶I Phßng tõ n¨m 2004-2007 cã xu h­íng t¨ng dÇn, dao ®éng tõ 482,002 tû trong n¨m 2004 ®Õn 679,7 tû trong n¨m 2007.B×nh qu©n trong 4 n¨m ®¹t 553,851 tû.Ph©n tÝch ta thÊy doanh thu trong c¸c n¨m tõ 2004-2007 biÕn ®éng kh«ng nhiÒu l¾m.Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,00 lÇn,n¨m 2006 so víi n¨m 2005 ®¹t 1,02 lÇn,n¨m 2007 so víi n¨m 2006 ®¹t 1,38 lÇn.B×nh qu©n 4 n¨m ®¹t 1,13 lÇn.Nh­ vËy chØ cã n¨m 2007 lµ cã doanh thu t¨ng cao,cßn l¹i t­¬ng ®èi æn ®Þnh. NÕu lÊy n¨m 2004 lµm gèc ta thÊy tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc còng biÕn ®éng t­¬ng tù nh­ vËy, n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,00 lÇn,n¨m 2006 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,02 lÇn,n¨m 2007 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,41 lÇn.Nh×n chung doanh thu trong 4 n¨m gÇn ®©y cña c¶ng t¨ng dÇn theo c¸c n¨m,nh­ng tèc ®é t¨ng kh«ng cao. C¶ng H¶I Phßng trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y gÆp ph¶I sù c¹nh tranh cña mét sè c¶ng míi nh­ : c¶ng C¸I L©n-®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng n¨m tõ cuèi n¨m 2003,c¶ng §×nh Vò-b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõ n¨m2005,c¶ng Greenport-b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõ n¨m 2005,do ®ã mµ thÞ phÇn còng bÞ chia xÎ nhiÒu,dÉn ®Õn doanh thu hµng n¨m bÞ gi¶m tõ 5-10%.Tuy nhiªn c¶ng vÉn hoµn thµnh chØ tiªu doanh thu ®­îc giao vµ doanh thu n¨m sau vÉn cao h¬n n¨m tr­íc,®ã lµ do s¶n l­îng qua c¶ng trong 4 n¨m l¹i ®©y t¨ng lªn, mÆc dï c¶ng ph¶I gi¶m gi¸ c­íc ë nhiÒu mÆt hµng ®Ó ®èi phã víi sù c¹nh tranh nh­ng nh÷ng mÆt hµng ®em l¹i doanh thu cao cho c¶ng vÉn ®­îc duy tr× møc c­íc vµ cã s¶n l­îng t¨ng nhanh. Ph©n tÝch tõng lo¹i thµnh phÇn doanh thu ta thÊy: a. Thu bèc xÕp Bao gåm thu ®Çu trong vµ thu ®Çu ngoµi.Thu ®Çu trong lµ kho¶n thu cña hµng ho¸ n»m trong kho,ngoµi b·I.Chñ néi ®Þa nhËn hµng ph¶I tr¶ c­íc xÕp dì t¹i b·I hoÆc trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn( nã lµ kho¶n thu c­íc xÕp dì cña s¶n l­îng hµng ho¸ th«ng qua xÝ nghiÖp). Cßn thu ®Çu ngoµi lµ kho¶n thu c­íc xÕp dì cña s¶n l­îng hµng ho¸ th«ng qua cÇu tµu. Thu bèc xÕp cña c¶ng dao ®éng tõ 380,25 tû trong n¨m 2004 (chiÕm tû träng 78,89% trong tæng doanh thu) ®Õn 61,73 tû trong n¨m 2007( chiÕm tû träng 90% trong tæng doanh thu).B×nh qu©n trong 4 n¨m ®¹t 454,164 tû ( chiÕm tû träng 85% trong tæng doanh thu b×nh qu©n cña 4 n¨m) XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn : n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,02 lÇn, n¨m 2006 so víi n¨m 2005 ®¹t 1,14 lÇn, n¨m 2007 so víi n¨m 2006 ®¹t 1,39 lÇn,b×nh qu©n trong 4 n¨m ®¹t 1,18 lÇn.Nh­ vËy tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ®Òu lín h¬n 1 vµ t¨ng dÇn theo c¸c n¨m. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc ta còng thÊy cã xu h­íng t¨ng dÇn : n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,02 lÇn, n¨m 2006 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,15 lÇn, n¨m 2007 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,61 lÇn.Nh­ vËy doanh thu bèc xÕp cña c¸c n¨m ®Òu cao h¬n n¨m 2004. b.Thu kho hµng Bao gåm c¸c lo¹i phÝ nh­ l­u kho b·I,giao nhËn,phÝ c©n hµng vµ phÝ dÞch vô,®¹i lý kh¸c. Thu kho hµng dao ®éng tõ 35,298 tû trong n¨m 2007 (chiÕm tû träng 5,19% trong tæng doanh thu) ®Õn 64,352 tû trong n¨m 2004 (chiÕm tû träng 13,35% trong tæng doanh thu) XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn vµ tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc ta thÊy thu kho hµng tõ n¨m 2004-2007 cã xu h­íng gi¶m dÇn.Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn cña n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 0,74 lÇn,2006/2005 ®¹t 0,77 lÇn,2007/2006 ®¹t 0,96 lÇn,b×nh qu©n 4 n¨m ®¹t 0,82 lÇn,vËy tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn cña c¸c n¨m ®Òu nhá h¬n 1 vµ biÕn ®éng t­¬ng ®èi Ýt. c.Thu hç trî cÇu bÕn Dao ®éng tõ 16,78 tû ®ång n¨m 2006 ( chiÕm tû träng 3,33% trong tæng doanh thu) ®Õn 48,2 tû n¨m 2005(chiÕm tû träng 10% trong tæng doanh thu),b×nh qu©n 4 n¨m ®¹t 33,66 tû. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn ta thÊy biÕn ®éng rÊt thÊt th­êng,tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,29 lÇn,2006/2005 ®¹t 0,34 lÇn,2007/2006 ®¹t 1,99 lÇn,nh­ vËy chØ n¨m 2006/2005 lµ cã tèc ®é ph¸t triÓn gi¶m,cßn l¹i ®Òu t¨ng vµ tèc ®é t¨ng, gi¶m ë ®©y ®Òu kh¸ lín . 2.3 §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu gi¸ thµnh theo kho¶n môc C¶ng H¶I Phßng cã 9 kho¶n môc chñ yÕu,sau ®©y lµ 3 kho¶n môc chiÕm tû träng lín,cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh trong nh÷ng n¨m qua. a. TiÒn l­¬ng Trong c¸c kho¶n môc chi phÝ th× tiÒn lu¬ng chiÕm tû träng lín nhÊt,dao ®éng tõ 150.745.362.915 ®ång (chiÕm tû träng 34,21% trong n¨m 2004) ®Õn 254.411.980.277 ®ång (chiÕm tû träng 40,13% trong n¨m 2007).L­¬ng b×nh qu©n trong 4 n¨m ®¹t 193.261.000.000 ®ång- ®øng thø nhÊt trªn tæng sè c¸c kho¶n chi phÝ cña c¶ng. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ta thÊy : n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,11 lÇn, n¨m 2006 so víi n¨m 2005 ®¹t 1,2 lÇn, n¨m 2007 so víi n¨m 2006 ®¹t 1,27 lÇn,tèc ®é b×nh qu©n ®¹t 1,23 lÇn. Nh­ vËy tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn cña n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr­íc vµ ®¹t møc kh¸ cao-®øng thø 3 vÒ tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc ta còng thÊy ®¹t møc kh¸ cao vµ t¨ng dÇn : n¨m 2005/2004 ®¹t 1,11 lÇn,n¨m 2006/2004 ®¹t 1,33 lÇn,n¨m 2007/2004 ®¹t 1,69 lÇn.Nh­ vËy chi vÒ l­¬ng cña c¸c n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m 2004. Nguyªn nh©n: - Tõ n¨m 2004 ®Õn nay nhµ n­íc liªn tôc n©ng møc l­¬ng tèi thiÓu cho ng­êi lao ®éng ®· lµm cho quü l­¬ng cña c¶ng v× thÕ mµ t¨ng theo - C¶ng ®· thùc hiÖn nhiÒu chÕ ®é khen th­ëng,ban hµnh,söa ®æi mét sè ®Þnh møc,®¬n gi¸ tr¶ l­¬ng cho c¸c chøc danh phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Çu t­ ph­¬ng tiÑn thiÕt bÞ míi. - S¶n l­îng xÕp dì cña c¶ng t¨ng hµng n¨m ®· cho phÐp c¶ng më réng quü l­¬ng b. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh §©y lµ kho¶n chi lín thø 2 cña c¶ng,dao ®éng tõ 100.045.258.021 ®ång (chiÕm tû träng 22,7% trong n¨m 2004 ) ®Õn 161.191.375.453 ®ång (chiÕm tû träng 25,42% trong n¨m 2004 ). XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn: n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 1,1 lÇn,n¨m 2006 so víi n¨m 2005 ®¹t 1,02 lÇn, n¨m 2007 so víi n¨m 2006 ®¹t 1,43 lÇn,tèc ®é b×nh qu©n ®¹t 1,18 lÇn.Nh­ vËy chi khÊu hao cña c¸c n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr­íc víi tèc ®é xÊp xØ nhau. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc ta còng thÊy ®¹t møc kh¸ cao vµ t¨ng dÇn : n¨m 2005/2004 ®¹t 1,1 lÇn,n¨m 2006/2004 ®¹t 1,12 lÇn,n¨m 2007/2004 ®¹t 1,61 lÇn.Nh­ vËy chi vÒ khÊu hao cña c¸c n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m 2004. Nguyªn nh©n: Nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y c¶ng lu«n chó träng ®Õn vÊn ®Ò ®æi míi trang thiÕt bÞ xÕp dì, nh»m n¨ng cao n¨ng lùc xÕp dì nªn ®· ®Çu t­ mua s¾m nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt tèt h¬n,theo ®ã mµ chi phÝ khÊu hao còng t¨ng lªn hµng n¨m. c.Chi phÝ qu¶n lý Kho¶n chi nµy dao ®éng tõ 45.903.678.129 ®ång trong n¨m 2006 (chiÕm tû träng 10,06%) ®Õn 65.742.903.185 ®ång trong n¨m 2004 ( chiÕm tû träng 14,92%) XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ta thÊy: n¨m 2005/2004 ®¹t 0,77 lÇn, n¨m 2006/2005 ®¹t 0,91 lÇn, n¨m 2007/2006 ®¹t 1,41 lÇn,tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ®¹t 1,03 lÇn,vËy chØ cã n¨m 2007/2006 lµ cã tèc ®é ph¸t triÓn lín h¬n 1,cßn l¹i ®Òu nhá h¬n 1 XÐt tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc ta còng thÊy cã biÕn ®éng gi¶m dÇn : n¨m 2005/2004 ®¹t 0,77 lÇn, n¨m 2006/2004 ®¹t 0,7 lÇn, n¨m 2007/2004 ®¹t 0,98 lÇn. Nh×n chung chi phÝ qu¶n lý cña c¶ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã xu h­íng gi¶m Nguyªn nh©n: §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng c¶ng ®· tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý, lång ghÐp vµ c¾t gi¶m mét sè vÞ trÝ kh«ng cßn phï hîp . Do vËy ®· lµm gi¶m ®­îc ®¸ng kÓ sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong bé phËn qu¶n lý . ViÖc tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý phï hîp sÏ gióp lµm t¨ng tÝnh linh ho¹t , thèng nhÊt trong bé phËn qu¶n lý ®ång thêi gi¶m ®­îc chi phÝ qu¶n lý. H¬n n÷a,c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn v¨n phßng qu¶n lý do nhiÒu lÇn ®­îc nh¾c nhë nªn ®· cã ý thøc h¬n trong viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, n­íc,®iÖn tho¹i,internet….ViÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng hîp lý h¬n ®· gióp doanh nghiÖp tr¸nh ®­îc nh÷ng l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt,gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ qu¶n lý vµ do ®ã lµ tæng chi phÝ cho doanh nghiÖp. 2.4 §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn vµ tû suÊt lîi nhuËn a.ChØ tiªu lîi nhuËn Lîi nhuËn cña c¶ng tõ n¨m 2004 ®Õn 2007 dao ®éng tõ 26,35 tû ®ång (n¨m 2007) ®Õn 41,38 tû ®ång (n¨m 2004).B×nh qu©n lîi nhuËn cña 4 n¨m ®¹t 36,01 tû ®ång. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn: ta thÊy tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ®Òu nhá h¬n 1 vµ gi¶m dÇn theo c¸c n¨m: n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 0,99 lÇn, n¨m 2006 so víi n¨m 2005 ®¹t 0,87 lÇn, n¨m 2007 so víi n¨m 2006 ®¹t 0,74 lÇn,tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n thÊp,®¹t 0,86 lÇn. NÕu lÊy n¨m 2004 lµm gèc ta cã tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc nh­ sau: n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 0,99 lÇn, n¨m 2006 so víi n¨m 2004 ®¹t 0,86 lÇn, n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®¹t 0,64 lÇn.Nh­ vËy lîi nhuËn cã xu h­¬ng gi¶m. Nguyªn nh©n: Lîi nhuËn tr­íc thuÕ qua 4 n¨m cã gi¶m dÇn nguyªn nh©n do khÊu hao c¬ b¶n t¨ng nhiÒu, chÝ phÝ vËt t­ nhiªn liÖu t¨ng do t¨ng gi¸, nh­ng C¶ng H¶i Phßng vÉn hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu lîi nhuËn cña Tæng C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam giao. b.ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn *Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu Dao ®éng tõ 0,04 ®ång lîi nhuËn/®ång doanh thu trong n¨m 2007 ®Õn 0,99 ®ång lîi nhuËn/®ång doanh thu trong n¨m 2004,tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu b×nh qu©n cña 4 n¨m ®¹t 0,07 ®ång lîi nhuËn/®ång doanh thu. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ta thÊy : tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu cña n¨m sau thÊp h¬n n¨m tr­íc: n¨m 2005/2004 ®¹t 0,99 lÇn, n¨m 2006/2005 ®¹t 0,85 lÇn, n¨m 2007/2006 ®¹t 0,54 lÇn,do tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn thÊp nªn tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n chØ ®¹t 0,7 lÇn. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc ta còng thÊy tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu cã xu h­íng gi¶m dÇn so víi n¨m 2004: n¨m 2005/2004 ®¹t 0,99 lÇn, n¨m 2006/2004 ®¹t 0,84 lÇn, n¨m 2007/2004 ®¹t 0,45 lÇn. Nguyªn nh©n cña viÖc tû suÊt gi¶m dÇn theo c¸c n¨m ®ã lµ do tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña doanh thu (1,13 lÇn) cao h¬n tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña lîi nhuËn (0,86 lÇn) trong mÊy n¨m qua. *Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn cè ®Þnh Dao ®éng tõ 0,04 ®ång lîi nhuËn/®ång vèn cè ®Þnh trong n¨m 2007 ®Õn 0,06 ®ång lîi nhuËn /®ång vèn cè ®Þnh trong n¨m 2004.B×nh qu©n c¶ 4 n¨m ®¹t 0,052 ®ång lîi nhuËn/®ång vèn cè ®Þnh, nghÜa lµ b×nh qu©n trong 4 n¨m cø bá ra 1 ®ång vèn cè ®Þnh th× c¶ng thu ®­îc 0,052 ®ång lîi nhuËn. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ta thÊy : tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn cè ®Þnh cña n¨m sau thÊp h¬n n¨m tr­íc: n¨m 2005/2004 ®¹t 1,00 lÇn, n¨m 2006/2005 ®¹t 0,86 lÇn, n¨m 2007/2006 ®¹t 0,71 lÇn.Nh­ vËy chØ cã n¨m 2005 lµ cã tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn cè ®Þnh lín h¬n 1,cßn l¹i ®Òu nhá h¬n 1.Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn cè ®Þnh cña n¨m sau nhá h¬n n¨m tr­íc chøng tá c¶ng ch­a ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh vÒ ph­¬ng tiÖn xÕp dì còng nh­ cÇu c¶ng. * Tû suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ Dao ®éng tõ 0,042 ®ång lîi nhuËn/®ång chi phÝ trong n¨m 2007 ®Õn 0,094 ®ång lîi nhuËn /®ång chi phÝ trong n¨m 2004.B×nh qu©n c¶ 4 n¨m ®¹t 0,076 ®ång lîi nhuËn/®ång chi phÝ nghÜa lµ b×nh qu©n trong 4 n¨m cø bá ra 1 ®ång chi phÝ th× c¶ng thu ®­îc 0,076 ®ång lîi nhuËn. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn: n¨m 2005/2004 ®¹t 0,99 lÇn, n¨m 2006/2005 ®¹t 0,84 lÇn, n¨m 2007/2006 ®¹t 0,54 lÇn,tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ®¹t 0,79 lÇn,nh­ vËy tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn cña n¨m sau ®Òu thÊp h¬n n¨m tr­íc. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc ta còng thÊy tû suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ cã xu h­íng gi¶m dÇn so víi n¨m 2004: n¨m 2005/2004 ®¹t 0,99 lÇn, n¨m 2006/2004 ®¹t 0,83 lÇn, n¨m 2007/2004 ®¹t 0,44 lÇn. Nguyªn nh©n lµ do tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña chi phÝ ( ®¹t 1,14 lÇn) cao h¬n tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña lîi nhuËn(®¹t 0,86 lÇn). Nh×n chung tû suÊt lîi nhuËn cña c¶ng trong 4 n¨m gÇn ®©y cã xu h­íng gi¶m dÇn,chñ yÕu lµ do tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña lîi nhuËn thÊp h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu,chi phÝ vµ vèn cè ®Þnh.Nguyªn nh©n cña xu h­íng nµy mét phÇn do yÕu tè kh¸ch quan lµ viÖc t¨ng gi¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n suÊt,t¨ng chi phÝ mua s¾m tµi s¶n phôc vô s¶n suÊt…cßn cã nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan kh¸c cã t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn ®Õn t×nh h×nh lîi nhuËn cña c¶ng.Do vËy trong thêi gian tíi c¶ng cÇn cã nh÷ng gi¶I ph¸p thiÕt thùc ®Ó c¶I thiÖn,n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n suÊt kinh doanh. 2.5 §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña c¶ng dao ®éng tõ 1.921 tÊn/ng­êi trong n¨m 2004 ®Õn 2.457 tÊn/ng­êi trong n¨m 2007. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña c¶ 4 n¨m ®¹t 2.171 tÊn/ng­êi. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ta thÊy tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ®Òu lín h¬n 1: n¨m 2005/2004 ®¹t 1,05 lÇn, n¨m 2006/2005 ®¹t 1,14 lÇn, n¨m 2007/2006 ®¹t 1,07 lÇn,tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ®¹t 1,08 lÇn. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc ta còng thÊy t¨ng dÇn: n¨m 2005/2004 ®¹t 1,05 lÇn n¨m 2006/2004 ®¹t 1,19 lÇn, n¨m 2007/2004 ®¹t 1,28 lÇn,tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ®¹t kh¸ cao - ®¹t 1,17 lÇn. Nh­ vËy n¨ng suÊt lao ®éng cña c¶ng n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr­íc trong giai ®o¹n 2004-2007,tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt b×nh qu©n trong 4 n¨m lµ 8,6%. Nguyªn nh©n: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do c¶ng ®· ®Çu t­ mua s¾m nhiÒu m¸y mãc ph­¬ng tiÖn xÕp dì hiÖn ®¹i nªn n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt xÕp dì,bªn c¹nh ®ã hµng n¨m c¶ng ®Òu tiÕn hµnh viÖc thi n©ng bËc nghÒ cho c«ng nh©n còng nh­ ®iÒu chØnh söa ®æi t¨ng mét sè ®Þnh møc,®¬n gi¸ tr¶ l­¬ng cho c¸c c«ng nh©n phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ c«ng søc ®ãng gãp,®iÒu nµy ®· cã t¸c ®éng kÝch thÝch c«ng nh©n tÝch cùc lµm viÖc,n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña m×nh. ViÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi c¶ng trong viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt,t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng,v× vËy c¶ng cÇn duy tr× tèt sù t¨ng nµy. 2.6 §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu l­¬ngb×nh qu©n ChØ tiªu nµy dao ®éng tõ 35,2 triÖu ®ång/ng­êi-n¨m trong n¨m 2004 ®Õn 51,12 triÖu ®ång/ng­êi-n¨m trong n¨m 2007.L­¬ng b×nh qu©n cña c¶ 4 n¨m ®¹t 41,48 triÖu ®ång/ng­êi-n¨m. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ta thÊy: n¨m 2005/2004 ®¹t 1,07 lÇn, n¨m 2006/2005 ®¹t 1,09 lÇn, n¨m 2005/2004 ®¹t 1,25 lÇn,nh­ vËy tèc ®é ph¸t triÓn cña n¨m sau lín h¬n n¨m tr­íc vµ ®Òu lín h¬n 1. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc ta còng thÊy t¨ng dÇn vµ ®¹t kh¸ cao: n¨m 2005/2004 ®¹t 1,07 lÇn, n¨m 2006/2004 ®¹t 1,16 lÇn, n¨m 2007/2004 ®¹t 1,45 lÇn Nh­ vËy l­¬ng b×nh qu©n cã xu h­íng t¨ng dÇn. Nguyªn nh©n: L­¬ng b×nh qu©n ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng quü l­¬ng chia cho tæng sè lao ®éng,mµ ta thÊy tèc ®é t¨ng cña l­¬ng cao h¬n tèc ®é t¨ng cña lao ®éng nªn l­¬ng b×nh qu©n cã xu h­íng t¨ng trong 4 n¨m gÇn ®©y. 2.7 §¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp xÕp dì rÊt ®a d¹ng nh­ng thiÕt bÞ xÕp dì chiÕm mét tû träng lín trong kÕt cÊu TSC§ cña c¶ng,nã cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¶ng.V× vËy viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông TSC§ cña c¶ng sÏ ®­îc tËp trung vµo viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thiÕt bÞ xÕp dì. §Õn thêi ®iÓm 30/09/2007 C¶ng H¶i Phßng cã 114 ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ xÕp dì. trong ®ã : xe n©ng hµng 58 chiÕc, cÇn trôc b¸nh lèp 07 chiÕc, cÇn trôc RTG 12 chiÕc, QC 06 chiÕc, ®Õ 5 tÊn cã 06 chiÕc, ®Õ 10 tÊn cã 12 chiÕc, ®Õ 16 tÊn cã 03 chiÕc, ®Õ 32 tÊn cã 04 chiÕc, ®Õ 40 tÊn cã 06 chiÕc. C¶ng chÝnh C¶ng H¶i Phßng lµ C¶ng xÕp dì hµng tæng hîp bao gåm : Container, s¾t thÐp, thiÕt bÞ, hµng bao, hµng rêi ... Riªng XNXD Chïa vÏ lµ ®¬n vÞ chuyªn xÕp dì hµng container. ViÖc sö dông thiÕt bÞ xÕp dì cña C¶ng n¨m 2006 nh­ sau : 2.7.1. §Õ vµ QC + Sè l­îng ®Õn 31/12/2006 : 31 chiÕc + Nguyªn gi¸ ®Õn 31/12/2006 : 334 tû VN§ + Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Õn 31/12/2006 : 88 tû VN§ + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 2006 : 3.564 giê + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 9 th¸ng 2007 : 2.237 giê + S¶n l­îng b×nh qu©n n¨m 2006 : 258.203 tÊn + S¶n l­îng b×nh qu©n 9 th¸ng n¨m 2007 : 183.237 tÊn 2.7.2. RTG vµ Reach Stacker + Sè l­îng : 16 chiÕc + Nguyªn gi¸ : 116,2 tû VN§ + Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Õn 31/12/2006 : 28,1 tû VN§ + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 2006 : 3.770 giê + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 9 th¸ng 2007 : 2.103 giê + S¶n l­îng b×nh qu©n n¨m 2006 : 699.104 tÊn + S¶n l­îng b×nh qu©n 9 th¸ng n¨m 2007 : 365.413 tÊn 2.7.3. Xe n©ng hµng Forklift + Sè l­îng : 46 chiÕc + Nguyªn gi¸ : 26 tû VN§ + Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Õn 31/12/2006 : 10,3 tû VN§ + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 2006 : 1.529 giê + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 9 th¸ng 2007 : 966 giê + S¶n l­îng b×nh qu©n n¨m 2006 : 50.906 tÊn + S¶n l­îng b×nh qu©n 9 th¸ng n¨m 2007 : 36.264 tÊn 2.7.4. CÇn trôc b¸nh lèp + Sè l­îng : 7 chiÕc + Nguyªn gi¸ : 9,3 tû VN§ + Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Õn 31/12/2006 : 3,3 tû VN§ + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 2006 : 1.457 giê + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 9 th¸ng 2007 : 1.278 giê + S¶n l­îng b×nh qu©n n¨m 2006 : 47.262 tÊn + S¶n l­îng b×nh qu©n 9 th¸ng n¨m 2007 : 41.450 tÊn 2.7.5. §Çu kÐo vµ «t« vËn t¶i + Sè l­îng : 49 chiÕc + Nguyªn gi¸ : 23,2 tû VN§ + Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Õn 31/12/2006 : 7,7 tû VN§ + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 2006 : 1.921 giê + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 9 th¸ng 2007 : 1.561 giê + S¶n l­îng b×nh qu©n n¨m 2006 : 101.752 tÊn + S¶n l­îng b×nh qu©n 9 th¸ng n¨m 2007 : 92.784 tÊn 2.7.6. Tµu hç trî + Sè l­îng : 09 chiÕc + Nguyªn gi¸ : 107 tû VN§ + Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Õn 31/12/2006 : 22 tû VN§ + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 2006 : 803 giê + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 9 th¸ng 2007 : 920 giê 2.7.7. Sµ lan vËn t¶i + Sè l­îng : 04 chiÕc + Nguyªn gi¸ : 11,7 tû VN§ + Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Õn 31/12/2006 : 9,1 tû VN§ + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 2006 : 1.111 giê + Giê ho¹t ®éng b×nh qu©n 9 th¸ng 2007 : : 907 giê + S¶n l­îng b×nh qu©n n¨m 2006 (tÊn/Km) 1.978.075 tÊn + S¶n l­îng BQ 9 th¸ng n¨m 2007 (tÊn/Km) : 1.542.732 tÊn B¶ng Stt Lo¹i ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ Sè ®¨ng ký N¨m sö dông §¬n vÞ qu¶n lý Søc n©ng Sè giê ho¹t ®éng S¶n l­îng xÕp dì 1 CÈu ®Õ Kirop 21 D21 1976 Chïa VÏ 5T 2,195 32,937 2 CÈu ®Õ Kirop 26 D26 1978 H/ DiÖu 5T 1,752 85,185 3 CÈu ®Õ Kirop 28 D28 1979 H/ DiÖu 5T 1,889 89,204 4 CÈu ®Õ Kirop 29 D29 1979 H/ DiÖu 5T 2,076 98,101 5 CÈu ®Õ Kirop 09 D9 1969 H/ DiÖu 5T 1,197 56,009 6 CÈu ®Õ Kirop 32 D32 1979 H/ DiÖu 5T 2,456 118,655 7 CÈu ®Õ Kirop 36 D36 1990 LTT«ng 10T 3,736 107,183 8 CÈu ®Õ Kirop 11 D11 1972 H/ DiÖu 10T 3,421 207,398 9 CÈu ®Õ Kirop 12 D12 1972 H/ DiÖu 10T 3,299 206,242 10 CÈu ®Õ Kirop 13 D13 1972 H/ DiÖu 10T 3,813 197,437 11 CÈu ®Õ Kirop 17 D17 1974 H/ DiÖu 10T 3,950 204,186 12 CÈu ®Õ Kirop 18 D18 1974 H/ DiÖu 10T 3,623 193,903 13 CÈu ®Õ Kirop 25 D25 1977 H/ DiÖu 10T 3,753 220,465 14 CÈu ®Õ Kirop 03 D3 1968 H/ DiÖu 10T 3,418 246,924 15 CÈu ®Õ Kirop 30 D30 1979 H/ DiÖu 10T 3,798 232,028 16 CÈu ®Õ Kirop 31 D31 1979 H/ DiÖu 10T 3,698 204,374 STT Lo¹i ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ Sè ®¨ng ký N¨m sö dông §¬n vÞ qu¶n lý Søc n©ng Sè giê ho¹t ®éng S¶n l­îng xÕp dì 17 CÈu ®Õ Kirop 37 D37 1990 H/ DiÖu 10T 2,773 132,619 18 CÈu ®Õ Kirop 04 D4 1969 H/ DiÖu 10T 3,597 209,076 19 CÈu ®Õ Kirop 10 D10 1972 LTT«ng 16T 4,651 187,180 20 CÈu ®Õ Kirop 16 D16 1974 LTT«ng 16T 4,687 183,321 21 CÈu ®Õ Kirop 35 D35 1985 LTT«ng 16T 3,994 151,957 22 CÈu ®Õ Sokol 3 SK3 2002 H/ DiÖu 32T 4,996 357,144 23 CÈu ®Õ Sokol 4 SK4 2002 H/ DiÖu 32T 4,247 343,172 24 CÈu ®Õ Sokol 1 SK1 2000 LTT«ng 32T 5,548 390,980 25 CÈu ®Õ Sokol 2 SK2 2000 LTT«ng 32T 5,595 466,791 26 CÈu ®Õ Kondor 01 KD1 1990 Chïa VÏ 40T 4,744 738,844 27 CÈu ®Õ Kondor 02 KD2 1990 Chïa VÏ 40T 5,385 820,199 28 CÈu ®Õ Tu kan 01 TK1 2004 LTT«ng 40T 4,850 480,356 29 CÈu ®Õ Tu kan 02 TK2 2004 Chïa VÏ 40T 2,627 342,544 30 CÈu giµn Mitsui QC1 QC1 2001 Chïa VÏ 36T 2,626 376,232 31 CÈu giµn Mitsui QC2 QC2 2001 Chïa VÏ 36T 2,080 323,650 B¶ng STT Lo¹i ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ Sè ®¨ng ký ph­¬ng tiÖn N¨m sö dông ®¬n vÞ qu¶n lý C«ng suÊt sö dông Sè giê ho¹t ®éng S¶n l­îng xÕp dì (tÊn) 1 Xe «t« cÇn cÈu Kr¸t - Liªn X« KC 4561 16K-4126 1990 Chïa VÏ 16T 806 12,007 2 CÇn trôc KC5363 - Ucraina K26 1990 Chïa VÏ 25T 442 5,876 3 CÇn trôc KATO - NhËt B¶n Hydraulic telecoppic crane 16K-7380 1999 Chïa VÏ 50T 2,108 78,361 4 CÇn trôc KC5363D - Ucraina ®· qua sö dông - N¨m SX 1990 K27 2002 LTT«ng 36T 2,248 74,746 5 CÇn trôc KC5363D - Ucraina ®· qua sö dông- N¨m SX 1992 K28 2003 LTT«ng 36T 2,169 77,537 6 CÇn trôc KC5363D - Ucraina ®· qua sö dông- N¨m SX 1992 K29 2003 Hoµng DiÖu 36T 1,405 57,987 7 CÇn trôc Trung Quèc, míi 100%, n¨m SX 2006 K30 2006 Chïa VÏ 35T 1,023 24,319 8 Xe n©ng hµng F-L /TCM E39 1995 Chïa VÏ 3T 1,280 15,650 9 Xe n©ng hµng F-L /TCM E40 1995 Chïa VÏ 3T 868 9,342 10 Xe n©ng hµng F-L /TCM E41 1995 Chïa VÏ 3T 872 14,513 Iª11 Xe n©ng hµng F-L /TCM E37 1995 B§ 3T 517 7,326 12 Xe n©ng hµng F-L /TCM E38 1995 LTT«ng 3T 274 5,919 13 Xe n©ng hµng F-L /TCM E47 1996 Chïa VÏ 4T 1,600 22,624 14 Xe n©ng hµng F-L /TCM E55 1996 Chïa VÏ 4T 1,653 24,325 15 Xe n©ng hµng F-L /TCM E56 1996 Chïa VÏ 4T 1,880 24,509 16 Xe n©ng hµng F-L /TCM E64 2000 Chïa VÏ 4T 1,765 23,044 STT Lo¹i ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ Sè ®¨ng ký ph­¬ng tiÖn N¨m sö dông §¬n vÞ qu¶n lý C«ng suÊt sö dông Sè giê ho¹t ®éng S¶n lîng xÕp dì (tÊn) 17 Xe n©ng hµng F-L /TCM E65 2000 Chïa VÏ 4T 1,767 21,638 18 Xe n©ng hµng F-L /TCM E76 2003 Chïa VÏ 4T 1,781 24,424 19 Xe n©ng hµng F-L /TCM E77 2003 Chïa VÏ 4T 2,051 28,751 20 Xe n©ng hµng F-L /TCM E78 2003 Chïa VÏ 4T 1,700 30,423 21 Xe n©ng hµng F-L /TCM E79 2003 Chïa VÏ 4T 1,957 27,570 22 Xe n©ng hµng F-L /TCM E48 1996 B§ 4T 1,020 12,192 23 Xe n©ng hµng F-L /TCM E74 2003 H/ DiÖu 4T 2,102 110,129 24 Xe n©ng hµng F-L /TCM E54 1996 LTT«ng 4T 1,012 33,812 25 Xe n©ng hµng F-L /TCM E66 2000 LTT«ng 4T 850 20,048 26 Xe n©ng hµng F-L /TCM E75 2003 LTT«ng 4T 2,890 68,420 27 Xe n©ng hµng F-L /TCM E50 1996 H/ DiÖu 5T 22 387 28 Xe n©ng hµng F-L /TCM E51 1996 H/ DiÖu 5T 1,271 62,525 29 Xe n©ng hµng F-L /TCM E52 1996 H/ DiÖu 5T 2,099 102,757 30 Xe n©ng hµng F-L /TCM E53 1996 H/ DiÖu 5T 1,956 96,369 31 Xe n©ng hµng F-L /TCM E71 2003 H/ DiÖu 5T 1,955 109,193 32 Xe n©ng hµng F-L /TCM E72 2003 H/ DiÖu 5T 1,677 98,736 33 Xe n©ng hµng F-L /TCM E73 2003 LTT«ng 5T 2,395 64,614 STT Lo¹i ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ Sè ®¨ng ký ph­¬ng tiÖn N¨m sö dông §¬n vÞ qu¶n lý C«ng suÊt sö dông Sè giê ho¹t ®éng S¶n l­îng xÕp dì (tÊn) 34 Xe n©ng hµng F-L /TCM E63 2000 Chïa VÏ 10T 1,536 30,590 35 Xe n©ng hµng F-L /TCM E60 1997 H/ DiÖu 10T 826 70,731 36 Xe n©ng hµng F-L /TCM E67 2000 H/ DiÖu 10T 1,198 124,121 37 Xe n©ng hµng F-L /TCM E70 2003 H/ DiÖu 10T 1,308 121,158 38 Xe n©ng hµng F-L /TCM E59 1997 LTT«ng 10T 973 58,938 39 Xe n©ng hµng F-L /TCM E68 2002 H/ DiÖu 18T 520 59,427 40 Xe n©ng hµng F-L /TCM E69 2002 Chïa VÏ 20T 1,679 52,834 41 Xe n©ng hµng F-L /TCM E82 2005 H/ DiÖu 10T 1,445 136,536 42 Xe n©ng hµng F-L /TCM E83 2005 H/ DiÖu 20T 667 74,151 43 Xe n©ng hµng F-L /TCM E84 2005 Chïa VÏ 4T 1,943 29,784 44 Xe n©ng hµng F-L /TCM E85 2005 Chïa VÏ 4T 2,432 33,001 45 Xe n©ng hµng F-L /TCM E86 2005 LTT«ng 4T 3,114 75,778 46 Xe n©ng hµng F-L /TCM E87 2005 LTT«ng 4T 2,766 59,037 47 CÈu giµn b¸nh lèp- Mitsui RTG1 2001 Chïa VÏ 5,087 1,107,890 48 CÈu giµn b¸nh lèp- Mitsui RTG2 2001 Chïa VÏ 5,512 1,134,191 49 CÈu giµn b¸nh lèp- Mitsui RTG3 2001 Chïa VÏ 5,550 1,058,504 STT Lo¹i ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ Sè ®¨ng ký ph­¬ng tiÖn N¨m sö dông §¬n vÞ qu¶n lý C«ng suÊt sö dông Sè giê ho¹t ®éng S¶n l­îng xÕp dì (tÊn) 50 CÈu giµn b¸nh lèp- Mitsui RTG4 2001 Chïa VÏ 4,970 834,756 51 Xe n©ng ReachStacker - Kalmar E35 1995 Chïa VÏ 42T 2,410 868,236 52 Xe n©ng ReachStacker - Kalmar E43 1996 B/§»ng 42T 5,543 512,954 53 Xe n©ng ReachStacker - Kalmar E61 2000 Chïa VÏ 42T 3,621 853,073 54 Xe n©ng ReachStacker - Kalmar E62 2000 Chïa VÏ 42T 2,995 659,497 55 Xe n©ng vá Kalmar Side lift E44 1996 Chïa VÏ 7T 2,539 77,576 56 Xe n©ng vá Kalmar Side lift E45 1996 Chïa VÏ 7T 3,552 105,935 57 Xe n©ng vá Kalmar Side lift E80 2004 Chïa VÏ 7T 4,480 156,956 58 Xe n©ng vá Kalmar Side lift E81 2004 LTT«ng 7T 2,879 163,750 59 Xe n©ng ReachStacker - Kalmar E36 1995 LTT«ng 42T 2,275 962,505 60 Xe n©ng ReachStacker - Kalmar E42 1996 LTT«ng 42T 2,883 1,275,829 61 Xe n©ng ReachStacker - Kalmar E88 2005 Chïa VÏ 42T 2,564 619,930 62 Xe n©ng ReachStacker - Kalmar E89 2005 Chïa VÏ 42T 3,456 794,085 Ch­¬ng III: mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¶ng h¶I phßng 3.1 Nh÷ng tån t¹i trong thêi gian qua cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¶ng. - Trong nh÷ng n¨m qua, C¶ng H¶i Phßng gÆp nhiÒu khã kh¨n do kh¸ch quan g©y nªn. Tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c C¶ng khu vùc lµm gi¶m thÞ phÇn hµng ho¸ cña C¶ng b×nh qu©n lµ 6% , ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt m­a b·o . C¹nh tranh ®· t¹o nªn søc Ðp vÒ gi¸ c¶ dÞch vô, c¬ chÕ hoa hång m«i giíi, thanh to¸n c«ng nî... , gi¸ c¶ mét sè vËt t­ thiÕt yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt nh­ : s¾t thÐp, x¨ng dÇu...cã biÕn ®éng t¨ng, thuÕ ®Êt t¨ng ®ét biÕn ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng. Tuy nhiªn, ®­îc sù quan t©m cña Nhµ N­íc, c¸c Bé, Ngµnh vµ Thµnh Phè H¶i Phßng; sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam, sù gióp ®ì cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nhµ N­íc, cïng víi sù hîp t¸c cña kh¸ch hµng, CBCNV C¶ng ®· nç lùc kh¾c phôc khã kh¨n v­¬n lªn hoµn thµnh toµn diÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao. - Trong 5 n¨m qua C¶ng H¶i Phßng ®· quan t©m ®Çu t­ nhiÒu thiÕt bÞ xÕp dì hiÖn ®¹i, n©ng cÊp c¶i t¹o cÇu bÕn, kho b·i, b¶o qu¶n hµng ®Æc biÖt lµ hµng container. T­ duy vµ chñ tr­¬ng cña ban l·nh ®¹o c¶ng ®· thùc sù ®æi míi phï hîp víi thÞ tr­êng. Kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã thÓ ®¸p øng sù tin t­ëng vµ hîp t¸c l©u dµi cña C¶ng H¶i Phßng víi kh¸ch hµng. Quan hÖ hîp t¸c thùc sù mang tÝnh thÞ tr­êng. Theo ®¸nh gi¸ cña hÇu hÕt kh¸ch hµng, nhÊt lµ kh¸ch hµng lín th× C¶ng H¶i Phßng vÉn lµ mét c¶ng ®øng ®Çu trong khu vùc phÝa B¾c vÒ c«ng nghÖ xÕp dì vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c dÞch vô cho h·ng tµu, chñ hµng. Tuy nhiªn còng do lÞch sö ®Ó l¹i C¶ng H¶i Phßng cã tµi s¶n qu¸ lín, nhiÒu thiÕt bÞ qu¸ cò tõ thêi kú hîp t¸c víi Liªn X«, lùc l­îng CBCNV ®«ng vµ Ýt nhiÒu chÞu ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ bao cÊp cò nªn lÒ lèi lµm viÖc vµ t¸c phong ch­a thùc sù phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i, tæ chøc cßn nhiÒu kh©u trung gian ... nªn chÊt l­îng dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ch­a thùc sù th«ng tho¸ng so víi mét sè c¶ng trong khu vùc, thËm chÝ lµ cßn thua kÐm mét sè c¶ng trong khu vùc còng nh­ c¸c c¶ng phÝa Nam. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý thu chi hoµn toµn theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt nªn Ýt nhiÒu cßn cøng nh¾c so víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n hay c¸c c«ng ty cæ phÇn trong khu vùc. §©y chÝnh lµ mét kh©u yÕu kÐm thùc sù cña C¶ng H¶i Phßng lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thu hót kh¸ch hµng. - Luång tµu vµo C¶ng H¶i Phßng (C¶ng Chïa VÏ vµ C¶ng chÝnh) vÉn bÞ h¹n chÕ mÆc dï dù ¸n ODA n¹o vÐt thªm -1m nh­ng víi ®é s©u -5,5m th× c¸c tµu cã mín n­íc trªn 8m vÉn kh«ng thÓ vµo C¶ng mµ ph¶i chuyÓn t¶i t¹i BÕn Gãt hoÆc H¹ Long trong khi xu thÕ c¸c chñ hµng muèn dïng tµu cã träng t¶i lín ®Ó gi¶m chi phÝ. - C¸c c¶ng nhá vµ c¸c c«ng ty t­ nh©n cã vèn ®Çu t­ nhá, thËm chÝ cã ®¬n vÞ lµm dÞch vô xÕp dì nh­ng kh«ng cã c¶ng mµ sö dông khu neo ®Ëu H¹ Long, Hßn Gai ®Ó xÕp dì, v× vËy c¸c ®¬n vÞ nµy th­êng h¹ gi¸ ®Ó c¹nh tranh víi c¸c c¶ng buéc C¶ng H¶i Phßng còng ph¶i gi¶m gi¸ do ®ã doanh thu b×nh qu©n hµng n¨m ®Òu gi¶m tõ 5 ¸ 10%. 3.2 ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 cña c¶ng H¶I Phßng - TiÕp tôc ph¸t huy néi lùc, tranh thñ vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi ®Ó ®Çu t­ ®æi míi vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c, ®ång thêi ¸p dông ®ång bé nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn vÒ khai th¸c C¶ng biÓn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, n¨ng lùc c¹nh tranh trong khu vùc ®Ó duy tr×, ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. - TiÕp tôc ®Èy m¹nh ®Çu t­, c¶i t¹o, më réng vµ n©ng cÊp hÖ thèng cÇu C¶ng, hÖ thèng luång tµu bao gåm: TriÓn khai giai ®o¹n II, x©y dùng thªm 2 cÇu tµu container C¶ng Chïa VÏ, c¶i t¹o, x©y dùng luång tµu míi cã ®é s©u -7.2mÐt cho tµu träng t¶i trªn 10.000tÊn ra vµo C¶ng. Dù kiÕn ®­a vµo khai th¸c 2 cÇu tµu t¹i C¶ng §×nh Vò vµ sÏ tiÕp tôc huy ®éng vèn x©y dùng tiÕp 5 cÇu tµu, trong ®ã cã 2 cÇu container vµ 1 bÕn tµu kh¸ch quèc tÕ, dù kiÕn hoµn thµnh vµo n¨m 2010. - Hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông ch­¬ng tr×nh MIS giai ®o¹n II . - X©y dùng vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c ®éi tµu, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam nh»m hç trî cho viÖc ph¸t triÓn vµ n©ng cao thÞ phÇn hµng ho¸ th«ng qua C¶ng. 3.3 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¶ng 3.3.1 BiÖn ph¸p vÒ tæ chøc qu¶n lý khai th¸c 1. §Ó dÇn chuyªn m«n ho¸ mét sè cÇu ë khu vùc c¶ng chÝnh, nh­ng khi cã sù biÕn ®éng t¨ng vÒ hµng rêi , tµu nhá th× khi tiÕp nhËn ph¶i tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ cho c¶ chñ tµu, c¶ng vµ chñ hµng , nªn c©n ®èi hîp lý theo c¬ cÊu hµng ho¸ vµ ®Æc tr­ng kü thuËt cña tõng tµu, tõng chñ hµng . §Æc biÖt c¸c tµu s¾t thÐp thiÕt bÞ cÇn cã kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n lµm víi thêi gian hîp lý t¹i c¸c cÇu 2,3,4,5. 2. §èi víi mét sè tµu hµng rêi néi ®Þa s¾t phÕ ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶m sè ngµy ®ç bÕn v× nÕu 02 tµu ®ç /01 cÇu lµm tõ 5-7 ngµy hiÖu qu¶ rÊt thÊp. 3. Theo xu h­íng chung cña c¸c c¶ng trªn thÕ giíi, c¶ng H¶I Phßng cÇn ph¶I v­¬n xa ra biÓn ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng luång bÞ c¹n vµ ¾ch t¾c giao th«ng trong néi thµnh.ViÖc nµy c¶ng ®ang tiÕn hµnh dù ¸n x©y dùng bÕn c¶ng n­íc s©u t¹i khu §×nh Vò,dù ¸n nµy ®· më ra triÓn väng lín cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña khu vùc phÝa B¾c.C¶ng H¶I Phßng ®ang dïng vèn vay ODA giai ®o¹n 2 ®Ó gi¶I quyÕt vÊn ®Ò luång tµu,giai ®o¹n nµy dù kiÕn tæng møc ®Çu t­ trªn 1940 tû ,c¶I t¹o n©ng cÊp luång vµo c¶ng dù kiÕn 979 tû vµ tiÕp tôc më réng thªm 2 bÕn container víi tæng møc ®Çu t­ 250 tû. 4. Tõ n¨m 2008-2010 khi cÇu cña T©n c¶ng §×nh Vò ®­a vµo khai th¸c ,c¶ng H¶I Phßng ph¶i nghiªn cøu ph­¬ng ¸n khai th¸c mét sè tµu cã L=170 ®Õn 205 mÐt , chiÒu réng tµu cho phÐp qua luång Hµ Nam cho c¸c tµu container , tµu s¾t thÐp , thøc ¨n gia sóc vµ ph©n bãn chë 25.000 ®Õn 40.000 tÊn cã mín n­íc phï hîp (kÓ c¶ viÖc khai th¸c t¹i khu neo chuyÓn t¶i BÕn Gãt- L¹ch HuyÖn). 3.3.2 ChÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng 1. Hµng n¨m tiÕn hµnh c¸c héi nghÞ xóc tiÕn thÞ tr­êng,tiÕp xóc víi c¸c chñ hµng ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng phôc vô,x©y dùng uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Nh­ c«ng ®oµn phßng kinh doanh víi phong trµo “ Duy tr× kh¸ch hµng cò,më réng t×m kiÕm thu hót kh¸ch hµng míi”.C«ng ®oµn qu©n sù b¶o vÖ víi phong trµo “ N©ng cao tÝnh tù gi¸c mÉn c¸n trong c«ng viÖc”.C«ng ®oµn XNXD Chïa vÏ tæ chøc phong trµo n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng t¹i chç,viÖc lµm nµy ®· ®­îc kh¸ch hµng rÊt quan t©m vµ khen ngîi. 2. KiÖn toµn n©ng cao tinh thÇn lµm viÖc cña CBCNV mét c¸ch nghiªm tóc,cã chÊt l­îng,hiÖu qu¶ cao,bè trÝ lao ®éng phï hîp còng nh­ hîp lý h¬n trong qu¸ tr×nh ®iÒu ®éng bè trÝ ph­¬ng tiÖn phôc vô s¶n xuÊt,quy ho¹ch kho b·I ®Ó xÕp chøa hµng,®¶m b¶o tæ chøc s¶n xuÊt liªn tôc 24/24h nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña chñ hµng,chñ tµu khi ®Õn c¶ng.Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶I c¶I thiÖn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ra vµo c¶ng mét c¸ch gän nhÑ th«ng tho¸ng h¬n,bëi ®©y lµ nh­îc ®iÓm cña c¶ng H¶I Phßng theo nh­ kiÕn nghÞ cña nhiÒu chñ hµng còng nh­ chñ tµu. 3. C¸c chñ hµng khi vµo c¶ng ®Ó tiÕn hµnh viÖc xÕp dì hµng ho¸ ®Òu quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt cña c¶ng.V× vËy ngoµi viÖc bè trÝ , s¾p xÕp hîp lý tµu khi vµo c¶ng lµm hµng còng ph¶I chó träng ®Õn t×nh h×nh n¨ng suÊt. ChØ tiªu n¨ng suÊt th× cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh­ng chiÕm vai trß quan träng trong khai th¸c c¶ng biÓn ph¶I nãi ®Õn chØ tiªu “n¨ng suÊt gi¶i phãng tµu”.V× ®· nãi ®Õn khai th¸c c¶ng biÓn lµ nãi ®Õn sè l­ît tµu ra/vµo c¶ng , lo¹i tµu , thêi gian tµu ®ç t¹i c¶ng v.v… Thêi gian tµu ®ç t¹i c¶ng ®Ó lµm dÞch vô xÕp dì, giao nhËn hµng ho¸ cho chñ hµng ®­îc chia ra nhiÒu giai ®o¹n, nh­ng thêi gian tµu ®ç bÕn , thêi gian xÕp dì hµng ho¸ lµ chñ yÕu vµ ®­îc quyÕt ®Þnh b»ng n¨ng suÊt ®ç bÕn vµ n¨ng suÊt xÕp dì, trong thùc tÕ n¨ng suÊt ®ç bÕn lu«n lín n¨ng suÊt xÕp dì, nÕu gÇn b»ng nhau lµ tèt nhÊt. C¸c chñ tµu chØ quan t©m ®Õn n¨ng suÊt ®ç bÕn , v× ®©y lµ n¨ng suÊt th­êng ®­îc sö dông khi ký hîp ®ång vËn chuyÓn hµng ho¸ . Trong khi ®ã c¸c chñ hµng th­êng quan t©m ®Õn n¨ng suÊt xÕp dì . N¨ng suÊt xÕp dì vµ n¨ng suÊt ®ç bÕn ®­îc so s¸nh theo c¸c tiªu chÝ sau: + N¨ng suÊt xÕp dì so s¸nh víi ®Þnh møc xÕp dì c¶ng ®· c«ng bè + N¨ng suÊt xÕp dì so s¸nh víi n¨ng suÊt c¶ng ký hîp ®ång cho tõng tµu + Møc ®é phøc t¹p cña c¬ cÊu hµng ho¸ vµ ®iÒu kiÖn xÕp dì. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, chñ tµu vµ chñ hµng th­êng dùa vµo møc “N¨ng lùc xÕp dì” cña c¸c c¶ng c«ng bè, tho¶ thuËn cho tõng tµu khi ký hîp ®ång víi c¶ng, chñ tµu vµ chñ hµng th­êng kh«ng c«ng bè ®Þnh møc( theo hîp ®ång vËn chuyÓn) xÕp dì t¹i c¶ng xÕp vµ dì cho c¶ng biÕt, hä chØ cho c¶ng biÕt “§iÒu kÖn xÕp dì” cña tµu, tõng l« hµng. Do ®ã vÒ n¨ng suÊt xÕp dì kiÕn nghÞ nh­ sau. - Hµng n¨m, hoÆc hai n¨m C¶ng c«ng bè n¨ng lùc xÕp dì. - §èi víi mét sè mÆt hµng æn ®Þnh, cã khèi l­îng lín vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao c¶ng cÇn cã sù ­u tiªn cho kh¸ch hµng,nh­ng ph¶i c¨n cø vµo tõng tµu, tõng thêi ®iÓm cô thÓ ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh nhanh nhÊt cho kh¸ch hµng. Nh»m gi÷ v÷ng vµ n©ng cao thÞ phÇn cña c¶ng t¹i khu vùc H¶i Phßng. - HiÖn nay c¸c tµu hµng b¸ch ho¸ tæng hîp vµo c¶ng ®Òu sö dông cÇn bê, do ®ã cÇn tÝnh ®Õn lóc t¹i cÇu c¶ng cã nhiÒu tµu , c¶ng khã thùc hiÖn ®­îc ®Þnh møc ®· tho¶ thuËn, c¶ng ph¶i cã ph­¬ng ¸n phèi hîp tèt víi kh¸ch hµng tõ tr­íc ®Ó gi¶m thiÓu tæn thÊt cho chñ tµu vµ c¶ng. - C¶ng cÇn nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ¸n phèi hîp víi chñ hµng,chñ tµu ®Ó tõng b­íc kh¾c phôc vÒ n¨ng suÊt vµ thêi gian tµu ®ç bÕn phô thuéc vµo chñ hµng cña c¸c tµu TAGS, hµng néi ®Þa. 3.3.3 BiÖn ph¸p vÒ doanh thu vµ s¶n l­îng §Ó æn ®Þnh s¶n l­îng vµ doanh thu, thu hót kh¸ch hµng vÒ C¶ng th× chóng ta cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ víi chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý, mÒm dÎo ®Ó thu hót kh¸ch hµng. C¬ chÕ ­u ®·i kh¸ch hµng theo nguyªn t¾c sau: - Kh¸ch hµng cã s¶n l­îng lín hoÆc dµnh cho c¶ng nhiÒu dÞch vô víi doanh thu cao, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhiÒu hµng (ch¼ng h¹n dÞch vô hµng LINER, hµng container xuÊt nhËp khÈu...) C¶ng cÇn cã møc ­u ®·i cao (Thu nhiÒu gi¶m nhiÒu) vµ ng­îc l¹i. - Kh¸ch hµng cã quan hÖ g¾n bã l©u dµi, kh¸ch hµng míi më tuyÕn qua c¶ng cßn nhiÒu khã kh¨n... nªn cã ­u ®·i hîp lý. Ng­îc l¹i kh¸ch hµng kh«ng chung thuû hoÆc cã quyÒn lîi ®èi ng­îc víi c¶ng kh«ng nªn cã ­u ®·i. - Trong c¸c n¨m tiÕp theo hµng cont’t néi ®Þa sÏ t¨ng nhanh v× l­îng hµng ®i b»ng cont’t sÏ chiÕm ­u thÕ, dù b¸o ®¹t trªn 60 %, dÉn ®Õn thay ®æi c¶ vÒ d¹ng tµu, gi¸ , ph­¬ng ph¸p tiÕp thÞ. Dã ®ã kh«ng nªn xem nhÑ hµng cont’t néi ®Þa trong thêi gian tíi. Khai th¸c tµu, hµng container tõ cÇu 1&2 C¶ng chÝnh; c¶ng Chïa VÏ vµ c¶ng §×nh Vò trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó c¹nh tranh vµ chiÕm ®­îc thÞ phÇn > 60 % t¹i khu vùc H¶i Phßng, ®¨c biÖt theo dù b¸o ®Õn 2010 s¶n l­îng cont XNK ®¹t 2,5 triÖu TEU, container néi ®Þa ®¹t trªn 500.000 TEU. Vµ khai th¸c tµu s¾t thÐp , hµng rêi cã khèi l­îng hµng tõ 25.000 - 40.000 tÊn g¾n liÒn víi khu phao chuyÓn t¶i BÕn Gãt – L¹ch HuyÖn (nÕu ®¹t ®é s©u –10,50 mÐt). Lóc ®ã thÕ hÖ tµu 300- 800 teu sÏ gi¶m vµ thay thÕ b»ng d¹ng tµu trªn 1.200 teu lóc ®ã XN Chïa VÏ sÏ bÞ gi¶m thÞ phÇn. 3.3.4 BiÖn ph¸p vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt 1. C¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ xÕp dì chñ yÕu cña c¶ng ®· sö dông hÕt c«ng suÊt, ph¸t huy hiÖu qu¶ ®Çu t­ gãp phÇn n©ng cao c«ng suÊt chÊt l­îng xÕp dì cña C¶ng. C¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i míi ®Çu t­ nh­ QC, RTG, cÇn trôc ch©n ®Õ Kirop tuy ®· trªn 30 n¨m sö dông, chÊt l­îng ®· xuèng cÊp nh­ng vÉn ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, kü thuËt khi xÕp dì hµng rêi, hµng bao, s¾t thÐp, thiÕt bÞ. 2. Xu h­íng ph¸t triÓn hµng ho¸ nh­ s¾t thÐp, thiÕt bÞ nÆng, cång kÒnh cã xu h­íng t¨ng, v× vËy c¸c cÇn trôc b¸nh lèp vµ c¸c xe n©ng hµng 18¸20 tÊn rÊt cã hiÖu qu¶ ®Ó tËn dông triÖt ®Ó diÖn tÝch kho, b·i. 3. Sù ph¸t triÓn cña c¸c C¶ng biÓn khu vùc phÝa B¾c yªu cÇu dÞch vô hç trî tµu cña c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu còng t¨ng lµm t¨ng c«ng suÊt sö dông cña c¸c tµu hç trî, sµ lan vµ cÇn cÈu næi. §Ò nghÞ tiÕp tôc ph¸t huy t¸c dông vµ cñng cæ ®éi tµu hç trî, sµ lan vµ cÇn cÈu næi. 4. CÇn trang bÞ thªm vËt t­ dù tr÷ ®Ó n©ng cÊp chÊt l­îng c¸c cÇn trôc ch©n ®Õ. 3.3.5 Gi¶I ph¸p marketing Cạnh tranh trong ngành hàng hải diễn ra ngày càng khốc liệt: không chỉ cạnh tranh về giá cước mà cả về dịch vụ được yêu cầu ngày càng cao hơn trong điều kiện chi phí khai thác liên tục tăng lên,trong đó đáng kể nhất là chi phí nhiên liệu và chi phí sửa chữa, bảo quản bảo dưỡng còn giá cước có xu hướng giảm trên thị trường. Đẩy mạnh hoạt động Marketing chính là vũ khí thiết thực để công ty tiếp tục tồn tại và phát triển. Trước tiên c¶ng phải hoàn thiện hệ thống tổ chức Marketing của mình, sau đó đưa vào hoạt động một cách có hiệu quả. Đây là công việc cần làm ngay của các cấp lãnh đạo c¶ng. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ là một việc rất quan trọng trong môi tr­êng cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Nhanh chóng đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác Marketing để họ làm việc chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn nhằm nâng cao uy tín và vị thế của c¶ng trên thị trường khu vực và trên thế giíi. Tiếp tục tìm hiểu các nguồn cung cấp thông tin có uy tín chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về độ chính xác, kịp thời của thông tin trước khi đưa ra các quyết định Marketing. 3.3.6 Giải pháp về giá c­íc Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt, việc đối phó lại những thay đổi về giá cả của đối thủ cạnh tranh là hết sức quan trọng. Tuỳ thuộc vµo hoàn cảnh cụ thể có thể lựa chọn một số phương pháp sau: - Giảm giá thấp hơn giá của đối thủ cạnh tranh (chỉ áp dụng khi thấy có đủ điều kiện về năng lực tài chính và không vi phạm pháp luật). C¶ng sẽ giảm giá từ 10-15% đối với các bạn hàng làm ăn lâu năm. - Giữ nguyên giá nhưng thúc đẩy hoạt động khác như: đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị. - Nâng giá cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ (phương pháp này áp dụng có hiệu quả với những khách hàng ít nhạy cảm về giá cả và ưa chuộng chất lượng phục vụ). - Giữ nguyên giá nhưng nâng cao chất lượng phục vụ (vì các công ty con thường giảm giá rất thấp trái với quy định của Nhà nước, mặc dù các công ty này có giá cước thấp nhưng chất lượng phục vụ rất kém) để thu hút những khách hàng khác. 3.3.7 BiÖn ph¸p vÒ nguån nh©n lùc N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¶ng H¶I Phßng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo yÕu tè c¬ së vËt chÊt,tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt,thÞ tr­êng nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn .Nh­ng viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè ®ã l¹i lµ con ng­êi.Cã mét vÊn ®Ò hiÖn nay lµ sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¶ng ®«ng nh­ng tay nghÒ ch­a cao,cßn thua kÐm c¸c n­íc trong khu vùc.Theo thèng kª cña phßng tæ chøc nh©n sù,kh«ng kÓ lùc l­îng lao ®éng hîp ®ång thêi vô,®Õn nay toµn c¶ng cã 5006 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi ®é tuæi trung b×nh lµ 41,1 tuæi.Trong ®ã ng­êi tuæi tõ 30 trë xuèng chiÕm 12,6%,tõ 31 ®Õn 40 chiÕm 31,9%,tõ 41 ®Õn 50 chiÕm 43,9%,tõ 51 trë lªn chiÕm 11,6%.Trong ®ã cã 651 kü s­,®a sè lµ kü s­ kinh tÕ biÓn,kü s­ häc t¹i chøc kho¶ng 427 ng­êi chiÕm 66% tæng kü s­ toµn c¶ng.Sè kü s­ ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy ®a phÇn ®· lín tuæi.Do vËy viÖc ®µo t¹o båi d­ìng lùc l­îng trÎ ®ang lµm viÖc trong c¶ng ®Ó trë thµnh c¸n bé qu¶n lý,®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¶ng lµ ®iÒu hÕt søc cÊp thiÕt ®Ó cã nguån nh©n lùc míi bæ sung thay thÕ líp ng­êi lín tuæi trong nh÷ng n¨m tíi,®ång thêi míi cã tr×nh ®é tiÕp nhËn c¸c c«ng nghÖ qu¶n lý míi. V× thÕ trong nh÷ng n¨m tíi viÖc ®µo t¹o,thu hót chÊt x¸m lµ rÊt cÇn thiÕt.Ng­êi lµm c«ng t¸c kinh doanh c¶ng biÓn ph¶I cã tr×nh ®é kiÕn thøc vÒ kinh tÕ vËn t¶I biÓn,ngo¹i th­¬ng,võa ph¶I cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ,tin häc.HiÖn nay sè ng­êi trong c¶ng cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷,hiÓu biÕt vÒ luËt quèc tÕ cßn h¹n chÕ.V× vËy ®Ó cã thÓ c¹nh tranh th¾ng lîi víi c¸c c¶ng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi th× ngay tõ b©y giê ngoµi viÖc cñng cè vÒ tæ chøc vµ ®µu t­ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng, c¶ng ph¶I t×m c¸ch båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cho ®éi ngò lao ®éng. 3.3.8 Gi¶I ph¸p kh¸c - §iÒu chØnh söa ®æi vµ bæ sung chØ tiªu ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ xÕp dì,®ãng gãi hµng rêi.Söa ®æi ®Þnh møc ®¬n gi¸ cëi d©y cña XNXD vµ VËn T¶I Thñy, XNXD Hoµng DiÖu vµ XNXD Chïa VÏ. Thèng nhÊt ban hµnh ®Þnh møc ®¬n gi¸ tæng hîp cho bé phËn chØ ®¹o Chïa VÏ, ban hµnh tiÒn l­¬ng kho¸n dÞch vô t¹i Dung QuÊt cho XNXD vµ VËn T¶I Thñy. Ban hµnh l¹i 12 chØ tiªu ®¬n gi¸ tæng hîp tr¶ l­¬ng s¶n phÈm cho khèi qu¶n lý c¸c xÝ nghiÖp thµnh phÇn vµ bé phËn qu¶n lý c¸c ®éi kü thuËt thuéc XNXD Hoµng DiÖu, ®iÒu chØnh bæ sung söa ®æi 1 sè ®Þnh møc, ®¬n gi¸ tr¶ l­¬ng cña c¸c chøc danh kh¸c phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ míi. Trong c«ng t¸c n©ng l­¬ng vµ n©ng bËc nghÒ, ®æi míi h×nh thøc më líp båi d­ìng thi n©ng bËc nghÒ hµng n¨m (c«ng nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn häc ®Òu ®­îc häc tr­íc 1 n¨m) ®Ó tr¸nh ®ì thiÖt thßi vÒ quyÒn lîi. Kh¶o s¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt ,t×nh h×nh lao ®éng, giao kÕ ho¹ch vµ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng theo doanh thu cho c¸c ®¬n vÞ. Tæ chøc triÓn khai c¸c phong trµo thùc hµnh tiÕt kiÖm ,sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô,x©y dùng uy tÝn víi kh¸ch hµng trë thµnh phong trµo quÇn chóng s©u réng, nh­ sö dông x¨m lèp ®¾p vµ chÕ t¹o trong n­íc,tæ chøc ®Êu thÇu mua s¾m vËt t­, tiªu biÓu nh­ ë c«ng ®oµn XNXD Chïa VÏ ®· tæ chøc vËn ®éng c«ng nh©n thu gom c¸c ®Çu kÑp ch× container,®inh ®ãng hßm thiÕt bÞ r¬I v·I trªn b·I,tõ c¸ch lµm nhá nµy nh­ng ®· gi¶m bít ®­îc rÊt nhiÒu chi phÝ còng nh­ thêi gian ngõng lµm viÖc cña c¸c ph­¬ng tiÖn khi bÞ chäc thñng x¨m lèp. KhuyÕn khÝch vµ tiÕn hµnh ¸p dông kÕt qu¶ cña nh÷ng s¸ng kiÕn,®Ò tµi khoa häc ®· ®­îc b×nh chän,tæ chøc xÐt duyÖt lµm lîi cho c¶ng trong thêi gian qua nh­ s¸ng kiÕn thiÕt kÕ c¶I tiÕn bé cÈu thÐp tÊm,thÐp kiÖn lo¹i 6 má; s¸ng kiÕn c¶I tiÕn kü thuËt trong viÖc thay thÕ bÇu sinh hµn xe n©ng hµng Kalmar kÝ hiÖu E35 søc n©ng 41 tÊn; s¸ng kiÕn phôc håi hÖ thèng chØ b¸o t¶I träng,tÇm víi vµ b¶o vÖ qu¸ t¶I cÇn trôc Kondor…. KÕt luËn-kiÕn nghÞ §Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét c¶ng trong giai ®o¹n hiÖn nay®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµng ph¸t triÓn ta cÇn ph¶I cã nhiÒu biÖn ph¸p.D­íi gãc ®é ®Ò tµi,trªn c¬ së ®¸nh gi¸,ph©n tÝch n¨ng lùc hiÖn t¹i,dù b¸o ph¸t triÓn cho t­¬ng lai ®· gi¶I quyÕt vµ ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n trong viÖc thùc hiÖn yªu cÇu ®Ò ra. §Æc thï cña c¶ng H¶I Phßng nãi riªng vµ c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam nãi chung cã nhiÒu nÐt ®éc ®¸o, mang nhiÒu nÐt kÕ thõa cña nh÷ng c¸I cò.C¶ng H¶I Phßng víi ®Æc thï kinh tÕ lµ mét c¶ng cã vÞ trÝ quan träng trong cöa ngâ cña miÒn B¾c n­íc ta.Ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng sù h­ng thÞnh cña thµnh phè c¶ng,vÉn gi÷ ®­îc lµ c¶ng lín nhÊt miÒn B¾c n­íc ta hiÖn nay.Tuy nhiªn tr­íc sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú më cöa c¶ng H¶I Phßng vÉn tån t¹i nhiÒu nh­îc ®iÓm cÇn gi¶I quyÕt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n l­îng hµng ho¸ th«ng qua nh­ dù b¸o. ViÖc gi¶I quyÕt thùc thi nh÷ng ®Þnh h­íng cÇn cã sù tham gia kh«ng nh÷ng néi bé c¶ng mµ cßn c¸c bªn h÷u quan vµ sù quan t©m cña bé. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®Æt ra hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p ®Ó th¸o gì sù k×m h·m,khai th¸c cã hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi c¶ng H¶I Phßng. - VÒ tÇm vÜ m« cÇn ®æi míi quy chÕ,chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i ®Ó ®Èy m¹nh lµm hµng xuÊt khÈu,tËp trung ®Çu t­ khoa häc vµ tµi chÝnh vµo viÖc gi¶I quyÕt ®é s©u cña luång,t¹o ®iÒu kiÖn cho tµu cã träng t¶I lín cã thÓ ra vµo c¶ng.ViÖc n¹o vÐt ph¶I kÕt hîp víi phun hót t¹o b·i,thèng nhÊt quy chÕ trong qu¶n lý luång. - Tõng b­íc ®æi míi trang thiÕt bÞ ®Çu t­ chiÒu s©u,nªn dÇn tíi chuyªn m«n ho¸ ®èi víi xÝ nghiÖp xÕp dì vµ cÇu tµu theo c¬ cÊu khèi l­îng mÆt hµng,nghiªn cøu vµ ®æi míi m« h×nh qu¶n lý,chØ ®¹o s¶n xuÊt trªn c¬ së gän nhÑ vµ hiÖu qu¶ cao. - Nghiªn cøu vµ ¸p dông gi¸ c­íc hîp lý ®Ó thu hót chñ tµu vµ chñ hµng. - Kh«ng ngõng häc hái vµ ¸p dông c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ xÕp dì tiªn tiÕn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¶ng ®Ó thu gÇn kho¶ng c¸ch gi÷a c¶ng Hi¶I Phßng víi c¸c c¶ng trong khu vùc vµ quèc tÕ. Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung thiÕt kÕ tèt nghiÖp mµ em ®­îc giao,do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o L­¬ng NhËt H¶I vµ c¸c c¸n bé lµm viÖc n¬i em thùc tËp ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. H¶I Phßng,ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Dung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng.doc
Luận văn liên quan