Đề tài Tổ chức công tác thanh toán với khách hàng và các phương hướng hoàn thiện công tác thanh toán , nâng cao hiệu quả kinh doanh tạI công ty thiết bị Hà Nội

Tổ chức công tác thanh toán với khách hàng và các phương hướng hoàn thiện công tác thanh toán , nâng cao hiệu quả kinh doanh tạI công ty thiết bị hà nội(58 trang) Mục lục Lời nói đầu Phần I: những vấn đề lý luận chung về thanh toán và công tác thanh toán ở công ty thiết bị hà nội Inhựng vấn đề chung về thanh toán. 1. Vai trò của thanh toán 2. Yêu cầu quản lý II:Công tác thanh toán ở công ty thiết bị- hà nội Phần ii: thực trạng tổ chức công tác kế toán thanh toán với khách hàng tạI công ty thiết bị hà nội I:Giới thiệu chung về công ty thiết bị -hà nội 1. Quá trình hình thành và phát triển 2. Chức năng , nhiệm vụ của công ty 3. Đậc điểm mạng lưới kinh doanh 4. Tình trạng lao động và tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 5. Đặc điểm về vốn kinh doanh 6. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán ii. thực trạng tổ chức công tác kế toán thanh toán với khách hàng ở conng^ ty thiết bị –hà nội 1. Những vấn đề chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán 11 Nội dung các nghiệp vụ thanh toán 12 Nhiệm vụ kế toán 13 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán 14 Các phương thức thanh toán 15 Một số khái niệm cơ bản 2. Kế toán thanh toán với người mua 21 KháI niệm , đối tượng và phương thức thanh toán với người mua 22 Kế toán thanh toán với người mua 23 Kế toán dự phòng phảI thu khó đòi 24 Sổ kế toán 3. Kế toán thanh toán với người bán 31 Khái niệm 32 Kế toán thanh toán với người bán 33 Sổ kế toán Phần III. Một số phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với khách hàng và nâng cao hiệu quả của kinh doanh IPhượng hướng hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với khách hàng 1. Những ưu đIểm trong công tác hạch toán thanh toán 2. Những nhược đIểm trong công tác kế toán thanh toán với khách hàng II. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Thiết bị Hà Nội Lời nói đầu Trong điều kiện kinh tế thị trường , sản xuất và lưu thông hàng hoá càng phát triển thì việc bán chịu ngày càng gia tăng để đẩy mạnh bán ra. Mặt khác , sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau đòi hỏi các doanh nghiệp phảI không ngừng tích luỹ vốn để đầu tư và phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh . Sự vững mạnh về tàI chính của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong quan hệ mua bán , đặc biệt trong công tác thanh toán giữa doanh nghiệp với khách hàng . Thanh toán đúng , đầy đủ , chính xác không những giúp cho quan hệ mua-bán của doang nghiệp ngày càng tiến triển tốt đẹp mà còn tích luỹ vốn vào nguồn tàI chính để doanh nghiệp thực hiện táI sản xuất mở rộng , giúp nâng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp và đóng góp vào nguồn thu của ngân sách nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề thanh toán đối với sự tồn tạI và phát triển ,các doanh nghiệp đã hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình vào mục tiêu là đẩy mạnh tốc độ lưu chuyển tiền tệ. Tuy nhiên không phảI doanh nghiệp nào cũng thuận lợi trong công tác thanh toán. Sự cạnh tranh gay gắt của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoàI nước , tốc độ luân chuyển tiền te, ^. là các nhân tố có ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu thanh toán của doang nghiệp tồn tạI hay không tồn tạI , đứng vững hay thất bạI là một câu hỏi lớn được đặt ra đối với doanh nghiệp mà có thể chỉ được giảI đáp bằng chỉ tiêu thanh toán . Do đó thanh toán hiện nay đang là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp nước ta hiện nay và có xu hướng ngày càng tăng. Công ty thiết bị hà nội là một doang nghiệp Nhà Nước hạch toán độc lập với những hoạt động chính là: Kinh doanh xuất nhập khẩu , kinh doanh trong nước , đạI lý và tổ chức sản xuất , gia công , lắp ráp . bảo dưỡng , sửa chữa đóng mới các thiết bị , máy móc , phụ tùng các loạI , nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất , hàng công nghiệp tiêu dùng , thực hiện các dịch vụ Thương MạI . Trong quá trình thực tập tạI công ty Thiết Bị Hà Nội được sự giúp đỡ của các côn chú trong công ty , nhận thức được tầm quan trọng của chỉ tiêu thanh toán , kết hợp với những kiến thức kinh tế tiếp thu trong quá trình học tập tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài : “tổ chức công tác thanh toán với khách hàng và các phương hướng hoàn thiện công tác thanh toán , nâng cao hiệu quả kinh doanh tạI công ty thiết bị hà nội “. Trong quá trình thực tập do giới hạn về thời gian , sự hạn chế về kinh nghiệm nên dù bản thân người viết đã hết sức cố gắng nhưng chuyên đề tốt nghiệp chỉ được giới hạn nghiên cứu ở một số chỉ tiêu chủ yếu , đồng thời sẽ không tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Xin chân thành đón nhận những lời góp ý , sự chỉ bảo của thày cô giáo và các cô chú trong Công Ty Thiết Bi-Hạ Nội cũng như của bạn bè đồng nghiệp đêt chuyên đề ngày càng hoàn thiện hơn

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức công tác thanh toán với khách hàng và các phương hướng hoàn thiện công tác thanh toán , nâng cao hiệu quả kinh doanh tạI công ty thiết bị Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÕt , cña b¶ng kª vµ b¶ng ph©n bæ. NhËt ký Chøng Tõ ph¶i më tõng th¸ng mét , hÕt mçi th¸ng ph¶i khãa sæ NhËt ký Chøng Tõ cò vµ më NhËt ký Chøng Tõ míi cho th¸ng sau . Mçi lÇn kho¸ sæ cò , më sæ míi ph¶i chuyÓn toµn bé sè d­ cÇn thiÕt tõ NhËt ký Chøng Tõ cò sang NhËt ký Chøng Tõ míi tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tµi kho¶n. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký Chøng Tõ cã 10 NhËt ký Chøng Tõ , ®­îc ®¸nh sè tõ NhËt ký Chøng Tõ sè 1 ®Õn NhËt ký Chøng Tõ sè 10. - B¶ng Kª: Trong h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký Chøng Tõ cã 10 b¶ng kª ®­îc ®¸nh sè thø tù tõ b¶ng kª sè 1 ®Õn b¶ng kª sè 11 ( kh«ng cã b¶ng kª sè 7) . B¶ng kª ®­îc sö dông trong nh÷ng tr­êng hîp khi c¸c chØ tiªu h¹ch to¸n chi tiÕt cña mét sè tµi kho¶n kh«ng thÓ kÕt hîp ph¶n ¸nh trùc tiÕp trªn NhËt ký Chøng Tõ ®­îc. Khi sö dông b¶ng kª th× sè liÖu cña b¶ng chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc ghi vµo b¶ng kª . Cuèi th¸ng sè liÖu tæng céng cña c¸c b¶ng kª ®­îc chuyÓn vµo c¸c NhËt ký Chøng Tõ cã liªn quan . B¶ng kª cã thÓ më theo vÕ cã hoÆc vÕ Nî cña c¸c tµi kho¶n , cã thÓ kÕt hîp ph¶n ¸nh c¶ sè d­ ®Çu th¸ng , sè ph¸t sinh nî, sè ph¸t sinh cã trong th¸ng vµ sè d­ cuèi th¸ng .. Phôc vô cho viÖc kiÓm tra , ®èi chiÕu sè liÖu vµ chuyÓn sæ cuèi th¸ng . Sè liÖu cña b¶ng kª kh«ng sö dông ®Ó ghi Sæ C¸i. -Sæ c¸i Sæ C¸i lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp më cho c¶ n¨m , mçi tê sæ dïng cho mét tµi kho¶n trong ®ã ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh nî , sè ph¸t sinh cã vµ sè d­ cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý. Sè ph¸t sinh cã cña m· tµi kho¶n ®­îc ph¶n ¸nh Trªn Sæ c¸i theo tæng sè, lÊy tõ NhËt ký Chøng Tõ ghi cã tµi kho¶n ®ã; sè ph¸t sinh Nî , ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®èi øng cã, lÊy tõ c¸c NhËt ký Chøng Tõ cã liªn quan. Sæ C¸i chi ghi mét lÇn vµo ngµy cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý . Sau khi ®· kho¸ sæ vµ kiÓm tra , ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký Chøng Tõ . -sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt C¸c sæ , thÎ kÕ to¸n chi tiÕt dïng ®Ó ghi chÐp chi tiÕt c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n cÇn ph¶i theo dâi chi tiÕt phôc vô yªu cÇu tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu, tæng hîp, ph©n tÝch vµ kiÓm tra cña ®¬n vÞ mµ c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc. KÕt cÊu cña tõng lo¹i sæ , thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®­îc thiÕt lËp phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña ®èi t­îng h¹ch to¸n vµ yªu cÇu cung cÊp th«ng tin phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý vµ lËp B¸o C¸o Tµi ChÝnh . Mçi ®èi t­îng kÕ to¸n cã yªu cÇu cung cÊp th«ng tin phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý kh¸c nhau , do ®ã néi dung , kÕt cÊu c¸c lo¹i sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt quy ®Þnh mang tÝnh h­íng dÉn . Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã thÓ më vµ lùa chän c¸c ,mÉu sæ kÕ to¸n chi tiÕt cÇn thiÕt phï hîp. H»ng ngµy , c¨n cø vµo chøng tõ kÕt to¸n , ®Ó ghi vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan ë c¸c cét phï hîp . Cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý ,ph¶i tæng hîp sè liÖu vµ kho¸ sæ , thÎ kÕ to¸n chi tiÕt , lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sè liÖu trªn c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ph¶i ®­îc kiÓm tra ®èi chiÕu víi sè ph¸t sinh nî. Sè ph¸t sinh cã vµ sè d­ cuèi th¸ng cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i . C¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu vµ chØnh lý sè liÖu dïng ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. S¬ ®å 2: tr×nh tù sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c kho¶n chøng tõ gèc ®· ®­îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký Chøng Tõ hoÆc b¶ng kª , Sæ chi tiÕt cã liªn quan . §èi chiÕu víi c¸c NhËt ký Chøng Tõ ®­îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n , vµo b¶ng kª sæ chi tiÕt , cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª , sæ chi tiÕt vµ NhËt ký Chøng Tõ . §èi víi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt , kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc ,mang tÝnh chÊt ph©n bè , c¸c chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bè , sau ®ã lÊy sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bè ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ NhËt ký Chøng Tõ cã liªn quan. Cuèi th¸ng kho¸ sæ , céng sè liÖu trªn c¸c NhËt Ký Chøng Tõ , kiÓm tra , ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt Ký Chøng Tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt , B¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c NhËt Ký Chøng Tõ ghi trùc tiÕp vµo sæ C¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®­îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ , thÎ cã liªn quan . Cuèi th¸ng, céng sè hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµI kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi sæ c¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸I vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt Ký Chøng Tõ , B¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o Tµi ChÝnh . 6.2. Tæ Chøc Bé M¸y KÕ To¸n: XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh , C«ng Ty ThiÕt BÞ cã bé m¸y kÕ to¸n nh­ sau: S¬ ®å 3: tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Tr­ëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n hµng mua, c«ng nî hµng mua, kÕ to¸n thuÕ Phã phßng kÕ to¸n (kÕ to¸n tæng hîp) KÕ to¸n hµng b¸n, c«ng nî hµng b¸n KÕ to¸n chi phÝ l­u th«ng vµ c«ng nî ph¶i thu , tr¶ KÕ to¸n tiÒn mÆt B¶o HiÓm X· Héi KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n TSC§ vµ tÝnh kÕt qu¶ KD cña c¸c bé phËn KÕ to¸n kho hµng vµ c«ng t¸c th«ng kª Thñ quü * * * * * * Chøc tr¸ch , nhiÖm vô cña c¸c bé phËn cÊu thµnh bé m¸y kÕ to¸n ë phßng kÕ to¸n cña C«ng Ty nh­ sau: 6.2.1: Tr­ëng Phßng Tµi ChÝnh-KÕ To¸n: - §­îc Gi¸m §èc Tæng C«ng Ty quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm , miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m §èc Doanh nghiÖp - KÕ to¸n tr­ëng gióp Gi¸m §èc , chØ ®¹o , tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n , thèng kª cña doanh ngiÖp vµ cã nhiÖm quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kÕ to¸n thèng kª vµ ®iÒu lÖ KÕ To¸n tr­ëng trong xÝ nghiÖp Quèc Doanh . 6.2.2 : Phã Phßng Tµi ChÝnh- KÕ To¸n: - Gióp kÕ to¸n tr­ëng theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña kÕ to¸n tr­ëng : chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . Trùc tiÕp lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp , lËp b¸o c¸o tµi chÝnh (quyÕt to¸n , 6 th¸ng , 9 th¸ng , n¨m ) chØ ®¹o c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. 6.2.3 : Bé PhËn KÕ To¸n hµng mua , c«ng nî hµng mua ; kÕ to¸n thuÕ. - Ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp , kÕ to¸n chi tiÕt t×nh h×nh mua hµng vµ t×nh h×nh thanh to¸n nî ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp. 6.2.4 : KÕ to¸n hµng b¸n , c«ng nî hµng b¸n. -Ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp , kÕ to¸n chi tiÕt vÒ doanh thu b¸n hµng theo ho¸ ®¬n , doanh thu thuÇn , thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép. - TÝnh to¸n vµ ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp , kÕ to¸n chi tiÕt gi¸ trÞ vèn hµng xuÊt b¸n. 6.2.5 : KÕ to¸n chi phÝ l­u th«ng vµ c«ng nî ph¶i thu , ph¶i tr¶ - Ghi chÐp kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tiÒn mÆt - TÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn doanh nghiÖp , c¸c kho¶n trÝch BHXH , BHYT , kinh phÝ c«ng ®oµn mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ , tinh BHXH ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc h­ëng BHXH. - Ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp , kÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng , kho¶n trÝch BHXH, BHYT , kinh phÝ c«ng ®oµn. - LËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. 6.2.7 : KÕ to¸n ng©n hµng . - Thùc hiÖn c«ng t¸c giao dÞch theo dâi c¸c hîp ®ång mua-b¸n vµ ghi chÐp kÕ to¸n vÒ tiÒn göi , tiÒn vay. 6.2.8 : KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ tÝnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c¸c bé phËn. - Ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp , kÕ to¸n chi tiÕt vÒ tµi s¶n cè ®Þnh - LËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n néi bé vÒ tµi s¶n cè ®Þnh , kÕt qu¶ kinh doanh - Theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh ®ang sö dông ë tÊt c¶ c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp . - TÝnh to¸n ph©n bæ l¹i c¸c chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ s¶n xuÊt – kinh doanh trong ký ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt , kinh doanh . 6.2.9 ; KÕ to¸n kho hµng vµ c«ng t¸c thèng kª: - Ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp , kÐ to¸n chi tiÕt vÒ hµng tån kho ( c«ng cô , dông cô , vËt liÖ , thµnh phÈm ) - Theo dâi c«ng cô , dông cô ®ang sö dông ë tÊt c¶ c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp . - LËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n néi bä vÒ hµng tån kho . - Thèng kª c¸c chØ tiªu vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i thu ; vÒ lao ®éng , tiÒn l­¬ng, chi phÝ s¶n xuÊt . 6.2.10 : Thñ Quü : - Ghi chÐp kÕ to¸n vÒ c¸c kho¶n thu ,chi C¸c c«ng viÖc kÕ to¸n ph©n c«ng cho c¸c bé phËn , song toµn bé c«ng viÖc ®Ò n»m trong quy tr×nh kÕ to¸n thèng nhÊt , v× vËy c¸c bé phËn kÕ to¸n ®Òu cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau , kh«ng thÓ t¸ch biÖt ®­îc , mµ ph¶i do kÕ to¸n tr­ëng chi phèi , ®iÒu hµnh trong mét thÓ thèng nhÊt ®Ó cïng tiÕn hµnh c«ng viÖc thu nhËn , hÖ thèng ho¸ vµ cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ ho¹t ®éng , kinh tÕ , tµi chÝnh ë doanh nghiÖp . II. Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng ë C«ng Ty ThiÕt BÞ- Hµ Néi 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n: : Néi dung c¸c nghiÖp vô thanh to¸n: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , lu«n lu«n ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô thanh to¸n , ph¶n ¸nh mèi quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ng­êi mua , ng­êi b¸n víi Nhµ N­íc , víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c . Th«ng qua quan hÖ thanh to¸n , cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . NÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh tèt , doanh nghiÖp sÏ Ýt bÞ chiÕm dông vµ Ýt ®i chiÕm dông vèn cña ng­êi kh¸c .Ng­îc l¹i , nÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh tåi , sÏ xuÊt hiÖn vµ tån t¹i t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn lÉn nhau dÉn ®Õn c«ng nî d©y d­a kÐo dµi. C¸c nghiÖp vô thanh to¸n ph¸t sinh trong doanh nghiÖp mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc bao gåm nhiÒu lo¹i , cã néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau. 1.1.1. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ , c¸c nghiÖp vô thanh to¸n trong doanh nghiÖp ®­îc chia thµnh : C¸c kho¶n ph¶i thu vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶. - C¸c kho¶n ph¶i thu : Lµ mét bé phËn thuéc tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®ang bÞ c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n kh¸c chiÕm dông mµ doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thu håi, bao gåm: + C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng + C¸c kho¶n thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. + C¸c kho¶n ph¶i thu néi bé – c¸c kho¶n t¹m øng cho c«ng nh©n viªn. + C¸c kho¶n thÕ chÊp ký c­îc , ký quü. + C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c. - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ : Lµ mét bé phËn thuéc nguån vèn cña doanh nghiÖp ®­îc tµi trî tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c mµ doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶ , bao gåm : + C¸c kho¶n tiÒn vay cña ng©n hµng , cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n ®Ó bæ sung cho nhu cÇu nguån vèn cña doanh nghiÖp + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n vËt t­ hµng ho¸ hay cung cÊp dÞch vô cho doanh nghiÖp + C¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ N­íc bao gåm c¸c lo¹i thuÕ , phÝ , lÖ phÝ + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn : tiÒn l­¬ng , tiÒn th­ëng , trî cÊp BHXH + C¸c kho¶n ®­îc phÐp tÝnh tr­íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng thùc tÕ ch­a ph¸t sinh . + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ trong néi bé doanh nghiÖp + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c : Tµi s¶n thõa ch­a râ nguyªn nh©n , c¸c kho¶n ph¶i nép vÒ BHXH , BHYT , kinh phÝ c«ng ®oµn... + C¸c kho¶n tiÒn , tµi s¶n nhËn ký quü , ký c­îc dµi h¹n . 1.1.2. C¨n cø vµo thêi h¹n thanh to¸n , c¸c nghiÖp vô thanh to¸n ®­îc ph©n thµnh c¸c kho¶n ph¶i thu hoÆc ph¶i tr¶ trong mét n¨m hoÆc mét chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp - C¸c kho¶n ph¶i thu hoÆc ph¶i tr¶ ng¾n h¹n : Lµ c¸c kho¶n thanh to¸n cã thêi h¹n ph¶i thu hoÆc ph¶i tr¶ trong mét n¨m hoÆc mét chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp - C¸c kho¶n ph¶i thu hoÆc ph¶i tr¶ dµi h¹n : Lµ c¸c kho¶n thanh to¸n cã thêi hanh ph¶i thu hoÆc ph¶i tr¶ tõ mét n¨m trë lªn hoÆc mét chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp . 1.1.3. C¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý , c¸c nghiÖp vô thanh to¶n trong doanh nghiÖp ®­îc ph©n t¸n thµnh c¸c nhãm sau: -Thanh to¸n víi c¸c nhµ cung cÊp : lµ kho¶n nî mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n víi ng­êi b¸n vËt t­ , tµi s¶n, hang ho¸ ; thanh to¸n víi ng­êi cung cÊp lao vô , dÞch vô ; thanh to¸n víi ng­êi nh©n thÇu x©y dùng c¬ b¶n , nhËn thÇu söa ch÷a lín... -Thanh to¸n víi kh¸ch hµng : lµ kho¶n c«ng nî mµ doanh nghiÖp ph¶i thu cña ng­êi mua vËt t­ , hµng ho¸ , lao vô , dÞch vô cña doanh nghiÖp -Thanh to¸n víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc : §ã lµ mèi quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vÒ c¸c kho¶n ph¶i nép ,m ph¶i tr¶ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ quan hÖ víi Ng©n s¸ch cßn thÓ hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp víi Ng©n s¸ch Nhµ N­íc , víi Nhµ N­íc . Thanh to¸n víi ng©n s¸ch bao gåm : + Thanh to¸n vÒ thuÕ tiªu thô : ThuÕ GTGT , thuÕ TT§B , thuÕ XK’ + Thanh to¸n vÒ thu trªn vèn: víi c¸c doanh nghiÖp sö dông vèn do Ng©n s¸ch cÊp. + Thanh to¸n vÒ thuÕ nhËp khÈu : nÕu nhËp khÈu vËt t­ , hµng ho¸. + Thanh to¸n vÒ thuÕ lîi tøc : nÕu doanh nghiÖp kinh doanh cã l·i. + Thanh to¸n vÒ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c : thuÕ thu nhËp , thuÕ m«n bµi ... + Thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n phÝ , lÖ phÝ ... -Thanh to¸n kho¶n t¹m øng : Lµ mét kho¶n thanh to¸n biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ mét kho¶n tiÒn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµo ®ã cña doanh nghiÖp nh­ t¹m øng ®i mua hµng , t¹m øng chi phÝ ... -Thanh to¸n néi bé : Lµ quan hÖ thanh to¸n ph¸t sinh gi÷a ®¬n vÞ cïng cÊp trong cïng mét c¬ quan chñ qu¶n. -Thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n thÕ chÊp , ký quü , ký c­îc. + ThÕ chÊp : Tµi s¶n thÕ chÊp lµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®em ®i thÕ chÊp ®Ó vay vèn phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . + Ký quü , ký c­îc : Lµ kho¶n tiÒn doanh nghiÖp ®em ®i ®Ó ký c­îc , ký quü víi ®¬n vÞ kh¸c nh»m thùc hiÖn môc ®Ých nµo ®ã. -C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c : bao gåm c¸c kho¶n thanh to¸n ph¶i thu hoÆc ph¶i tr¶ ngoµi nh÷ng néi dung trª nh­ : Tµi s¶n thõa thiÕu chê xö lý , vi ph¹m hîp ®ång , BHXH , BHYT , kinh phÝ c«ng ®oµn , tiÒn ph¹t ph¶i båi th­êng. . NhiÖm Vô KÕ To¸n : KÕ to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n cã nhiÖm vô c¬ b¶n sau: 1.2.1: Theo dâi , ghi chÐp , ph¶n ¸nh mét c¸ch kÞp thêi , ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c kho¶n nî ph¶i thu , ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®ã . §ång thêi thùc hiÖn nguyªn t¾c trong thanh to¸n : “Theo dâi tËn gèc vµ thanh to¸n ®Õn cïng “. Qua ®ã kiÓm so¸t t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn t×nh h×nh chiÕm dông hoÆc bÞ chiÕm dông vèn , t×nh h×nh vi ph¹m kû luËt thanh to¸n . 1.2.2 : Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c kho¶n thanh to¸n theo tõng ®èi t­îng cã quan hÖ thanh to¸n , tõng kho¶n nî theo c¸c chØ tiªu tæng sè nî ph¶i thu , ph¶i tr¶ , sè ®· thu , ®· tr¶ , sè cßn ph¶i thu ph¶i tr¶ , thêi h¹n ph¶i thu ph¶i tr¶ . 1.2.3 : Cung cÊp kÞp thêi ( th­êng xuyªn hoÆc ®Þnh kú ) nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu , ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî cho chñ doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp lµm c¬ së , c¨n cø cho viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý trong viÖc chØ ®¹o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp . 1.3: Nguyªn t¾c h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n §Ó theo dâi chÝnh x¸c kÞp thêi c¸c nghiÖp vô thanh to¸n , kÕ to¸n cÇn ph¶i triÖt c¸c nguyªn t¾c sau : 1.3.1: Ph¶i theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n nî ph¶i thu , ph¶i tr¶ theo tõng ®èi t­îng , th­êng xuyªn tiÕn hµnh ®èi chiÕu , kiÓm tra , ®«n ®èc viÖc thanh to¸n ®­îc kÞp thêi 1.3.2: §èi víi c¸c ®èi t­îng cã quan hÖ giao dÞch , mua b¸n th­êng xuyªn, cã sè d­ nî lín th× ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng kÕ to¸n cÇn kiÓm tra , ®èi chiÕu tõng kho¶n nî ph¸t sinh , sè ®· thanh to¸n vµ sè cßn ph¶i thanh to¸n , cã x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n . 1.3.3: §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ , ph¶i thu cã gèc ngo¹i tÖ , cÇn ph¶i theo dâi c¶ vÒ nguyªn tÖ vµ quy ®æi theo “ ®ång ng©n hµng Nhµ N­íc ViÖt nam “ . Cuèi kú ph¶i ®iÒu chØnh sè d­ theo tû gi¸ thùc tÕ. 1.3.4: §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ , ph¶i thu b»ng vµng b¹c , ®¸ quý , cÇn chi tiÕt theo c¶ chØ tiªu gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt . Cuèi kú ph¶i ®iÒu chØnh sè d­ theo gi¸ thùc tÕ. 1.3.5: CÇn ph¶i lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ , ph¶i thu theo thêi gian thanh to¸n còng nh­ theo tõng ®èi t­îng , nhÊt lµ nh÷ng ®èi t­îng cã vÊn ®Ò ®Ó thanh to¸n vµ cã biÖn ph¸p thanh to¸n phï hîp. 1.3.6 : TuyÖt ®èi kh«ng ®­îc bï trõ sè d­ gi÷a 2 bªn nî , Cã cña tµi kho¶n thanh to¸n nh­ tµi kho¶n 131 , 331 mµ ph¶i c¨n cø vµo sæ d­ chi tiÕt tõng bªn ®Ó lÊy sè liÖu ghi c¸c chØ tiªu trªn b¶ng C©n §èi KÕ To¸n. 1.4: C¸c Ph­¬ng thøc thanh to¸n 1.4.1. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt : Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ h×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a hai ®¬n vÞ mua vµ ®¬n vÞ b¸n . Ng­êi mua sau khi nhËn ®­îc hµng ho¸ , vËt t­ , lao vô , dÞch vô ®· hoµn thµnh th× xuÊt quü tiÒn mÆt ë quü ®Ó tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi b¸n , ng­êi cung cÊp dÞch vô .Trong thùc tÕ , h×nh thøc nµy dïng khi c¸c hîp ®ång cã sè l­îng nhá. 1.4.2. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ( Thanh to¸n qua ng©n hµng). Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt hay thanh to¸n qua Ng©n Hµng lµ viÖc trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n cña ®¬n vÞ ph¶i tr¶ ,chuyÓn vµo tµi kho¶ cña ng­êi thô h­ëng th«ng qua trung gian lµ Ng©n Hµng. Tham gia vµo viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt bao gåm c¸c bªn sau ®©y ; Bªn mua vµ ng©n hµng phôc vô bªn mua ; bªn b¸n vµ ng©n hµng phôc vô bªn b¸n. C¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ muèn thùc hiÖn thanh to¸n qua ng©n hµng cÇn ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: + Cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng: + Tµi kho¶n cã ®ñ sè d­ ®Ó chi tr¶ . + ChÊp hµnh thÓ lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt do Ng©n Hµng Nhµ N­íc ban hµnh. Thanh to¸n qua ng©n hµng gåm c¸c ph­¬ng thøc sau: - Thanh to¸n b»ng sÐc SÐc lµ mét tê mÖnh lÖnh v« ®iÒu kiÖn cña ng­êi chñ tµi kho¶n , ra lÖnh cho Ng©n Hµng trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh ®Ó tr¶ cho ng­êi cã tiÒn trong sÐc hoÆc tr¶ theo lÖnh cña ng­êi Êy hoÆc tr¶ cho ng­êi cÇm sÐc 1 sè tiÒn nhÊt ®Þnh b»ng chuyÓn kho¶n , hoÆc b»ng tiÒn mÆt . Bªn b¸n Bªn mua Ng©n hµng 1 2 3 5 4 S¬ ®å 4 Gi¶i thÝch : (1) : Bªn b¸n giao hµng cho bªn mua (2) : Bªn mua ph¸t hµnh sÐc thanh to¸n trùc tiÕp cho bªn b¸n (3) : Bªn b¸n nép sÐc vµo ng©n hµng ®Ó ®­îc thanh to¸n (4) : Ng©n hµng ghi nî vµ b¸o nî bªn mua (5) : Ng©n hµng ghi cã vµ b¸o cã bªn b¸n - Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi Uû nhiÖm chi lµ lÖnh chi tiÒn cña chñ tµi kho¶n ®­îc lËp theo mÉu in s½n cña ng©n hµng ®Ó yªu cÇu ng©n hµng chÝch tiÒn tõ tµi kho¶n cña m×nh tr¶ cho ng­ëi thô h­ëng S¬ ®å 5 : Bªn mua Bªn b¸n 1 3 2 4 Ng©n hµng Ng©n hµng 5 G¶i thÝch: (1) Bªn b¸n giao hµng cho bªn mua (2) Bªn mua lËp uû nhiÖm chi yªu cÇu ng©n hµng trÝch tiÒn tr¶ cho bªn b¸n. (3) Ng©n hµng bªn b¸n chuyÓn tiÒn sang ng©n hµng bªn mua ®Ó ghi cã cho bªn b¸n (4) Ng©n hµn bªn b¸n ghi cã vµ b¸o cã cho bªn b¸n (5) Ng©n hµn bªn mua ghi nî vµ b¸o nî cho bªn b¸n - thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu Uû nhiÖm thu lµ giÊy ®ßi tiÒn do ng­êi thô h­ëng lËp göi cho ng©n hµng ®Ó uû nhiÖm cho ng©n hµng thu hé tiÒn hµng ho¸ , dÞch vô ®· cung øng . Uû nhiÖm thu ®­îc dïng trong thanh to¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng cã tµi kho¶n ë cïng ng©n hµng hoÆc kh¸ch hµng trong cïng hay kh¸c hÖ thèng ng©n hµng : S¬ ®å 6: Bªn b¸n Bªn mua 1 3 2 4 Ng©n hµng Ng©n hµng 6 5 Gi¶i thÝch : (1) Bªn b¸n giao hµng cho bªn mua (2) Bªn b¸n lËp uû nhiÖm thu nép vµo ng©n hµng ®Ó nhê thu hé tiÒn (3) Ng©n hµng bªn b¸n chuyÓn uû nhiÖm thu sang ng©n hµng bªn mua (4) Ng©n hang bªn mua ghi nî vµ b¸o nî cho bªn mua (5) Ng©n hµn bªn mua chuyÓn tiÒn sang ng©n hµng bªn b¸n (6) Ng©n hµng bªn b¸n ghi cã vµ b¸o cã cho bªn b¸n -Thanh to¸ b»ng th­ tÝn dông Th­ tÝn dông lµ sù tho¶ thuËn trong ®ã mét ng©n hµng ( Ng©n hµng më th­ tÝn dông ) theo yªu cÇu cña mét kh¸ch hµng ( ng­êi xin më th­ tÝn dông ) sÏ tr¶ tiÒn cho ng­êi thø 3 hoÆc tr¶ cho bÊt cø ng­êi nµo theo lÖnh cña ng­êi thø 3 ®ã hoÆc sÏ tr¶ , chÊp nhËn mua hèi phiÕu do ng­êi h­ëng lîi ph¸t hµnh hoÆc cho phÐp mét Ng©n Hµng kh¸c tr¶ tiÒn , chÊp nhËn tr¶ tiÒn hay mua hèi phiÕu khi xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ ®· quy ®Þnh vµ mäi ®iÒu kiÖn ®Æt ra ®Òu ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ . S¬ ®å 7: Bªn mua Bªn b¸n 4 7 1 6 Ng©n hµng Ng©n hµng 8 2 5 3 Gi¶i thÝch: (1) Bªn mua lËp giÊy xin më th­ tÝn dông göi Ng©n Hµng ®Ó xin më th­ tÝn dông thanh to¸n cho bªn b¸n. (2) Ng©n Hµng bªn mua më th­ tÝn dông vµ chuyÓn th­ tÝn dông sang Ng©n Hµng bªn b¸n ®Ó th«ng b¸o cho ®¬n vÞ b¸n (3) Ng©n hµng bªn b¸n th«ng b¸o cho bªn b¸n biÕt th­ tÝn dông ®· më (4) Bªn b¸n giao hµng cho bªn mua (5) Bªn b¸n lËp vµ nép chøng tõ vµo Ng©n Hµng ®Ó ®­îc thanh to¸n (6) Ng©n Hµng ghi cã vµ b¸o cã cho bªn b¸n (7) Ng©n Hµng bªn b¸n chuyÓn nî sang Ng©n Hµng bªn mua (8) Ng©n Hµng bªn mua ghi nî tµi kho¶n tiÒn göi th­ tÝn dông vµ b¸o nî cho bªn mua - thanh to¸n b»ng ng©n phiÕu : Ng©n phiÕu thanh to¸n do Ng©n Hµng Nhµ N­íc ph¸t hµnh cã mÖnh gi¸ ( do thèng ®èc Ng©n Hµng Nhµ N­íc quy ®Þnh trong tõng thêi kú ) , cã thêi h¹n thanh to¸n in s½n vµ kh«ng ghi tªn do ®ã cã thÓ chuyÓn nh­îng b»ng c¸ch trao tay. - ThÎ thanh to¸n : ThÎ thanh to¸n do Ng©n Hµng ph¸t hµnh vµ b¸n cho kh¸ch hµnh sö dông ®Ó tr¶ tiÒn hµng ho¸ , dÞch vô , c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c vµ rót tiÒn mÆt t¹i c¸c Ng©n Hµng ®¹i lý hay c¸c quÈy tr¶ tiÒn mÆt tù ®éng . Gåm : ThÎ ghi nî , thÎ ký quü thanh to¸n , thÎ tÝn dông . Ngoµi ra trong thanh to¸n quèc tÕ cßn sö dông : - hèi phiÕu : Hèi phiÕu lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do mét ng­êi ký ph¸t cho ng­êi kh¸c , yªu cÇu ng­êi nµy khi nh×n thÊy hèi phiÕu , hoÆc ®Õn mét ngµy cô thÓ nhÊt ®Þnh hoÆc ®Õn mét ngµy cô thÓ x¸c ®Þnh trong t­¬ng lai ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng­êi nµo ®ã hoÆc theo mÖnh lÖnh cña ng­êi nµy tr¶ cho ng­êi kh¸c hoÆc tr¶ cho ng­êi cÇm phiÕu . - Kú phiÕu: Kú phiÕu lµ mét tê giÊy cam kÕt tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do ng­êi lËp phiÕu ph¸t ra høa tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng­êi h­ëng lîi hoÆc theo lÖnh cña ng­êi nµy tr¶ cho ng­êi kh¸c quy ®Þnh trong kú phiÕu ®ã . 1.5 . Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 1.5.1: Doanh thu b¸n hµng : Doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ trÞ ®­îc thùc hiÖn do viÖc b¸n hµng ho¸ cho kh¸ch hµng . Theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ th× :” Doanh thu ®­îc ghi nhËn khi doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n sÏ thu ®­îc c¸c lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai vµ c¸c lîi Ých kinh tÕ ®ã cã thÓ tÝnh ®­îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy” . Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ë ViÖt nam th× qu¸ tr×nh tiªu thô ®­îc coi lµ hoµn thµnh vµ ghi nhËn doanh thu lµ lóc ng­êi mua tr¶ tiÒn hµng hay chÊp nhËn thanh to¸n . 1.5.2 : Doanh thu thuÇn: Doanh thu thuÇn lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng víi kho¶n gi¶m gi¸, doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ( nÕu cã) 1.5.3 : ChiÕt khÊu b¸n hµng: ChiÕt khÊu b¸n hµng lµ sè tiÒn th­ëng cho kh¸ch hµng tÝnh trªn tæng sè doanh thu b¸n hµng . TriÕt khÊu b¸n hµng co hai lo¹i : + ChiÕt khÊu thanh to¸n: Lµ sè tiÒn th­ëng cho kh¸ch hµng do ®· thanh to¸n tiÒn hµng tr­íc thêi h¹n quy ®Þnh trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng hay hîp ®ång kinh tÕ . + ChiÕt khÊu th­¬ng maÞ : Lµ kho¶n gi¶m trõ cho kh¸ch hµng trªn gi¸ b¸n hµng th«ng th­êng v× lý do mua mét lÇn víi khèi l­îng lín hoÆc kho¶n ­u ®·i do ®· mua trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh mét khèi l­îng hµng ho¸ lín. 1.5.4 : Gi¶m gi¸ hµng hãa: Gi¶m gi¸ hµng ho¸ lµ sè tiÒn gi¶m trõ kh¸ch hµng ngoµi ho¸ ®¬n hay hîp ®«ng cung cÊp dÞch vô do c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt nh­ : Hµng kÐm phÈm chÊt , kh«ng ®óng quy c¸ch , giao hµng kh«ng ®óng thêi gian vµ ®Þa ®iÓm trong hîp ®ång ®· ký kÕt ... 1.5.5 : Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i : Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ sè hµng ®· ®­îc coi lµ tiªu thô nh­ng bÞ ng­êi mua tõ chèi, tr¶ l¹i do ng­êi b¸n hµng kh«ng t«n träng hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt nh­ hµng kh«ng phï hîp yªu cÇu , tiªu chuÈn quy c¸ch kü thuËt . 1.5.6. Hoa hång ®¹i lý Sè tiÒn bªn giao ®¹i lý dµnh cho bªn nhËn ®¹i lý sau khi sè hµng ®· ®­îc chÊp nhËn. Hoa hång ®¹i lý = (Doanh thu kh«ng thuÕ + ThuÕ) x % hoa hång 2. KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua 2.1. Kh¸i niÖm, ®èi t­îng vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n víi ng­êi mua 2.1.1 . Kh¸i niÖm : C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng ( thanh to¸n víi ng­êi mua ) lµ nh÷ng kho¶n cÇn ph¶i thu do doanh nghiÖp b¸n chÞu hµng ho¸ , thµnh phÈm hoÆc cung cÊp dÞch vô . 2.1.2 . §èi t­îng kh¸ch hµng : Doanh nghiÖp lµm nhiÖm vô chuyÓn hµng ho¸ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng v× vËy ®èi t­îng b¸n hµng cña c¸c doanh nghiÖp gåm: -B¸n cho s¶n xuÊt : Doanh nghiÖp b¸n hµng cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuéc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp , l©m nghiÖp vµ ng­ nghiÖp d­íi d¹ng nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt lo¹i hµng ho¸ kh¸c. -B¸n trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng . B¸n hµng cho c¸c tÇng líp d©n c­ , c¬ quan ®oµn thÓ ®Ó phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy. -B¸n hµng hÖ thèng th­¬ng m¹i : nghÜa lµ doanh nghiÖp nµy b¸n hµng cho doanh nghiÖp kh¸c ®Ó tiÕp tôc chuyÓn b¸n. -B¸n xuÊt khÈu : doanh nghiÖp b¸n hµng ho¸ ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp hoÆc chê c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu , xuÊt khÈu hé m×nh hµng ho¸ ®ñ tiªu chuÈn . 2.1.3.Ph­¬ng thøc thanh to¸n víi ng­êi mua Doanh nghiÖp b¸n hµng tuú theo ®èi t­îng mua mµ chän ph­¬ng thøc thanh to¸n cho phï hîp . Gåm: -B¸n hµng thu tiÒn ngay : Theo ph­¬ng thøc nµy , doanh nghiÖp trùc tiÕp thu tiÒn cña kh¸ch hµng vµ giao hµng cho kh¸ch. -B¸n hµng thu tiÒn sau ( b¸n chÞu ) : lµ viÖc doanh nghiÖp sau khi giao hµng cho kh¸ch hµng ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn sè hµng ®· ®­îc giao nh­ng tiÒn hµng ch­a thanh to¸n . Theo tho¶ thuËn doanh nghiÖp chÊp nhËn cho ng­êi mua thanh to¸n chËm tiÒn hµng . VÒ thùc chÊt , b¸n hµng thu tiÒn sau lµ viÖc b¸n chÞu hµng ho¸ , s¶n phÈm , lao vô , dÞch vô cho ng­êi mua. -Ng­êi mua ®Æt tr­íc tiÒn hµng : C¨n cø vµo hîp ®ång ký kÕt , doanh nghiÖp yªu cÇu ng­êi mua ph¶i ®Æt tr­íc tiÒn hµng råi míi cung cÊp hµng ho¸ . Sè tiÒn nµy kh«ng ph¶o lµ tiÒn ký quü . Khi giao hµng cho ng­êi mua , sè tiÒn ®Æt tr­íc nµy sÏ ®­îc trõ vµo sè tiÒn hµng mµ ng­êi mua ph¶i tr¶ . Tr­êng hîp sè tiÒn øng tr­íc ( ®Æt tr­íc ) cña ng­êi mua nhá h¬n sè tiÒn hµng ®· giao , ng­êi mua ph¶i thanh to¸n bæ xung sè thiÕu. Ng­îc l¹i , nÕu sè tiÒn hµng giao kh«ng ®ñ , doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l¹i tiÒn thõa cho ng­êi mua. 2.2.KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua: 2.2.1. Chøng tõ ban ®Çu ( chøng tõ gèc): dïng ®Ó ph¶n ¸nh th«ng tin h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ , tµi chÝnh , t¸c ®éng ®Õn tµi s¶n cña ®¬n vÞ . HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu mang tÝnh ph¸p lý cao vµ mÉu chøng tõ ®­îc quy ®Þnh nh»m ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña chøng tõ. Trong thùc tÕ t¹i C«ng Ty ThiÕt BÞ –Hµ Néi , kÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua sö dông c¸c chøng tõ sau: Ho¸ ®¬n GTGT: Lµ chøng tõ cña ®¬n vÞ b¸n x¸c nhËn sè l­îng , chÊt l­îng ®¬n gi¸ vµ sè tiÒn b¸n s¶n phÈm , hµng ho¸ cho ng­êi mua. Ho¸ ®¬n lµ c¨n cø ®Ó ng­êi b¸n ghi sè doanh thu vµ c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan , lµ chøng tõ cho ng­êi mua vËn chuyÓn hµng trªn ®­êng , lËp phiÕu nhËp kho , thanh to¸n tiÒn mua hµng vµ ghi sæ kÕ to¸n. Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 01GTGT – 3LL Liªn 3: Dïng ®Ó thanh to¸n CP/01 - B Ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002 0 5 0 0 2 3 3 5 4 9 1 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng Ty ThiÕt BÞ – Tæng C«ng Ty M¸y vµ Phô Tïng. §Þa chØ : Km 9 NguyÔn Tr·i Thanh Xu©n – Hµ Néi .Sè tµi kho¶n :710A.00247 §iÖn Tho¹i :04.8542433 MS: 0 1 11 0 0 9 1 2 2 5 5 7 1 Hä tªn ng­êi mua hµng: ........................ §¬n vÞ: C«ng Ty TNHN Th­¬ng M¹i SANA – Cn Thµnh Phè Hå ChÝ Minh §Þa ChØ: ... 118/2 §­êng Thµnh C«ng Q.T©n B×nh H×nh thøc thanh to¸n:... MS STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1*2 B¸n theo H§ 02-2002/KD1-Tb-SANA ngµy 4/2/2002 ThÐp kh«ng gØ TÊn 17,927 21.780.773® 390.463.918® Céng tiÒn hµng: 390.463.918 ThuÕ suÊt GTGT :5% TiÒn thuÕ GTGT 19.523.196 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 409.987.114® Sè viÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m linh chÝn triÖu , chÝnh tr¨m t¸m b¶y ngµn , mét tr¨m m­êi bèn ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký ghi râ hä ,tªn) (ký ghi râ hä, tªn) (ký , ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn ) B¶n sao kª chøng tõ xuÊt : dïng ®Ó liÖt kª c¸c chøng tõ vÒ b¸n hµng , vÒ sè l­îng , chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ c¬ së ®Ó ghi vµo sæ kÕ to¸n : B¶ng sao kª chøng tõ xuÊt Sè : 9 Tê thø:… Tæng C«ng Ty : C«ng Ty : ThiÕt BÞ Cöa hµng: Phßng KD1 Kho : Ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002.. Sè chøng tõ Danh ®iÓm hoÆc ký hiÖu qui c¸ch Sè l­îng thùc Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Ghi chó 059191 26/3/2002 Xe tù ®æ MAZ 55514c 5% VAT SK:10000311 SM:10115864 01 xe 280.000.000® 14.000.000® 294.000.000® KÕ to¸n Thñ kho Ngµy .. Th¸ng …n¨m 200 ( ký , ghi râ hä tªn) (ký , ghi râ hä tªn) Phô tr¸ch ®¬n vÞ (Ký , ghi râ hä tªn) phiÕu thu: X¸c ®Þnh sè tiÒn mÆt , ngo¹i tÖ , vµng b¹c , ®¸ quý , kim khÝ quý ,… thùc tÕ nép quü vµ lµm c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn, ghi sæ quü , kÕ to¸n ghi sæ c¸c kho¶n thu cã liªn quan . Mäi kho¶n tiÒn ViÖt nam , ngo¹i tÖ , vµng b¹c , ®¸ quý , kim khÝ quý nhËp quü , tr­íc khi nhËp quü ph¶i ®­îc kiÓm nghiÖm vµ lËp “ B¶ng kª ngo¹i tÖ vµng b¹c , ®¸ quý , “ ®Ýnh kÌm víi phiÕu thu . MÉu sè: 01-TT §¬n vÞ :... phiÕu thu QuyÓn sè:... Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Sè 28 Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 Cña Bé Tµi ChÝnh §Þa chØ:... Telefax:... Ngµy ..4..th¸ng 3 n¨m 2002 Nî :511 = 108.640.000 Cã:3331= 5.432.000 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: ..... §Þa chØ : Trung t©m KTVT TBÞ Kim KhÝ Tæng Hîp – Cty Th­¬ng M¹i dÞch vô Lý do nép: ... Tr¶ tiÒn mua mòi khoan ®¸. .... H§ 017921 Sè tiÒn 114.072.000 ( viÕt b»ng ch÷ ) mét tr¨m m­êi bèn triÖu kh«ng tr¨m b¶y m­¬i hai ngµn ®ång. kÌm theo... Chøng tõ gèc ..... §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷ )... ...... Ngµy... th¸ng... n¨m 200... Thñ tr­ëng ®¬n vÞ : kÕ to¸n tr­ëng ng­êi lËp phiÕu ng­êi nép Thñ quü ( ký hä tªn , ®ãng dÊu) ( ký , hä tªn ) ( ký , hä tªn) ( ký , hä tªn ) ( ký , hä tªn ) +Tû gi¸ ngo¹i tÖ(vµng b¹c ®¸ quý.).. + Sè tiÒn quy ®æi:... uû nhiÖm thu : PhÇn do NH ghi Tµi kho¶n nî Tµi kho¶n cã uû nhiÖm thu Sè :AK00135A Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2002 §¬n vÞ mua hµng: Cöa hµng KD THiÕt BÞ Phô Tïng sè 2 Sè tµi kho¶n: 431101-000006 Ng©n hµng: N«ng NghiÖp §«ng Anh TØnh . TP Hµ Néi Hîp ®ång sè( hay ®¬n ®Æt hµng) ...94BD ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 94 Sè l­îng tøng lo¹i chøng tõ kÌm theo : ...2/2002 Sè tiÒn chuyÓn ( b»ng ch÷)... B¶y m­¬i hai ngh×n bèn tr¨m bèn m­¬i s¸u ®ång B»ng sè : 72446 Sè ngµy chËm tr¶ ( b»ng ch÷ )... Tæng sè tiÒn chuyÓn ( b»ng ch÷) : B¶y m­¬i hai ngh×n bèn tr¨m bèn m­¬i s¸u ®ång §¬n vÞ b¸n ( Ký tªn, ®ãng dÊu) Ng©n hµng bªn b¸n NhËn chøng tõ ngµy:.. §· kiÓm so¸t vµ göi ®i ngµy: Tr­ëng phßng kÕ to¸n ( Ký tªn , ®ãng dÊu ) Ng©n hµng bªn b¸n thanh to¸n Ngµy... th¸ng ... n¨m ... KÕ to¸n Tr­ëng Phßng KÕ to¸n Ng©n hµng bªn mua nhËn ngµy : Thanh to¸n ngµy 18/3 KÕ to¸n tr­ëng Phßng KÕ to¸n giÊy b¸o cã Sè 23 VietComBank Sæ h¹ch to¸n chi tiÕt Ngµy 11/03/2002 Chi nh¸nh 2 Mattv 062 Socif:0002314 Ma NHNN: 4672 Tµi kho¶n: 002.0.37.007.802.5D Ngµy HDT : 28/02/2002 KQMACHINCO NO1 30629.10 NGG§ Ma G§ Ng. LËp /SCT Phg SoReference Doanh sè nî Doanh sè cã 110302 1130 0158.0002 Z01 USD00225020101001 11.981.20 Doanh sè ngµy 11.981.20 Doanh sè th¸ng 1.981.20 Doanh sè n¨m 2.355.587.97 2.336.083.82 Sè d­ cuèi ngµy 42.610.30 Ngµy giê in 12/03/2002 08:23:31 2.2.2 Tµi kho¶n sö dông : KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua s­ dông tµi khoan 131 ®Ó theo dâi , ghi chÐp. Tµi kho¶n 113:"Phair thu mua cña kh¸ch hµng " C«ng dông : Tµi kho¶n 131 dïng ®Î ph¶n ¸nh: - C¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña doanh nghiÖp viíi kh¸ch hµng vÒ tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô. - C¸c kho¶n ph¶i thu cña ng­êi nhËn thÇu XCDB víi ng­êi giao thÇu vÒ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thµnh. QUY §INH: H¹ch to¸n tµi kho¶n 131 cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau: 1. Nî ph¶i thu cÇn ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng ph¶i thu ,theo tõng néi dung phaØ thu vµ ghi chÐp theo tõng lÇn thanh to¸n ®åi t­îng ph¶i thu lµ c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ kinh tÕ víi doanh nghiÖp vÒ mua s¶n phÈm ,hµng ho¸ ,nhËn cung cÊp, dÞch vô . 2. Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 131 c¸c nghiÖp vô b¸n s¶n phÈm ,hµng ho¸ ,cung cÊp dÞch vô thu tiÒn ngay. 3.Trong h¹ch to¸n chi tiÕt tµi kho¶n 131 ,kÒ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî cã thÓ tr¶ ®óng h¹n , kho¶n khã ®ßi hoÆc kh«ng cß kh¶ n¨ng thu håi, ®Ó cã c¨n cø x¸c ®Þnh sè trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi hoÆc cã biÖn ph¸p sö lý ®èi víi kho¶n nî ph¶i thu kh«ng ®ßi ®­îc . 4.Trong quan hÖ b¸n san phÈm hµng ho¸ cung cÊp dÞch vô theo sù tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng ,nÕu hµng ho¸ ®· giao , dich vô d· cung cÊp kh«ng ®óng theo tho¶ thuËn ttrong hîp ®ßng kinh tÕ th× ng­êi mua cã thÓ yªu cÇu doanh nghiÖp gi¶m gi¸ hµng b¸n , nÕu hµng ho¸ ®· giao. Néi dung vµ kÕt cÊu: - Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 131 nh­ sau: B£N nî: sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ ®· giao, dÞch vô ®· cung cÊp vµ ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô ; Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng . B£N Cã: sè tiÒn kh¸ch hµng ®· tr¶ nî : Sè tiÒn ®· nhËn øng tr­íc , tr¶ tr­íc cña kh¸ch hµng ; Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng sau khi giao hµng vµ kh¸ch hµng cã khiÕu n¹i ; Doanh thu cña sè hµng ®· b¸n bÞ ng­êi mua tr¶ l¹i (cã thuÕ gtgt hoÆc kh«ng cã thuÕ gtgt); Sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n cho ng­êi mua . Sè d­ bªn nî:sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng Ghi chó : tµi kho¶n 131 cã thÓ cã sè d­ bªn cã : Sè d­ bªn cã: ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËn tr­êc hoÆc ®· thu nhiÒu h¬n sè ph¶i thu cña kh¸ch hµng chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng cô thÓ . khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ph¶i lÊy sè d­ chi tiÕt cña tõng ®èi t­îng cña tµi kho¶n nµy ®Ó ghi c¶ 2 chØ tiªu bªn "tµi s¶n" vµ bªn"nguån vèn" -KÕt cÊu Nî TK131 Cã SD§K: SPS: SPS SDCK: 2.2.3 C¸c tr­êng hîp kÕ to¸n chñ yÕu: (Doanh nghiÖp h¹ch to¸n thuÕ gtgt theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ ) 1. Doanh thu cña khèi l­îng s¶n phÈm , hµng ho¸ xuÊt b¸n , dÞch vô ®· cung cÊp ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô , sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng nh­ng ch­a thu, kÕ to¸n ghi : a.Nî 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng (tæng sè ph¶i thu) Cã 511(1) doanh thu b¸n hµng (doanh thu kh«ng thuÕ ) Cã 3331 thuÕ gtgt ph¶i nép b.KÕt chuyÓn gi¸ vèn b¸n hµng Nî 632 gi¸ vèn b¸n hµng (gi¸ xuÊt kho ) Cã 156(1) hµng ho¸ (gi¸ xuÊt kho) 2.Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i : Hµng ho¸ ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô bÞ bªn mua tõ trèi tr¶ l¹i v× hµng ho¸ kh«ng ®óng hîp ®ång , kh«ng ®óng cam kÕt mµ ch­a thu tiÒn . kÕ to¸n ®iÒu chØnh sæ vµ nhËn l¹i hµng ho¸ : a.Nî 531 hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i (doanh thu kh«ng thuÕ bÞ tr¶ l¹i ) Nî 3331 thuÕ gtgt ph¶i nép ( sè thuÕ gtgt cña hµng bÞ tr¶ l¹i) Cã 131ph¶i thu cña kh¸ch hµng b.Mang hµng vÒ nhËp kho hoÆc nhê ng­êi mua gi÷ hé Nî 156(1) hµng ho¸ Nî 157 hµng göi ®i b¸n Cã 632 gi¸ vèn hµng ho¸ c. Cuèi kú kÕt chuyÓn vÒ 511 ghi gi¶m doanh thu b¸n hµng Nî 511(1) doanh thu b¸n hµng (doanh thu kh«ng thuÕ ) Cã 531 hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 3. KÕ to¸n b¸n hµng cã ph¸t sinh gi¶m gi¸ C¨n cø vµo v¨n b¶n x¸c nhËn sè tiÒn ®­îc gi¶m gi¸ cña l­îng hµng ®· b¸n cho kh¸ch hµng kh«ng phï hîp víi qui c¸ch , chÊt l­îng hµng ho¸ ghi trong hîp ®ång , nÕu kh¸ch hµng ch­a thanh to¸n sè tiÒn mua hµng , ghi gi¶m sè ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n kÕ to¸n ghi : a.Ghi gi¶m doanh thu b¸n hµng vµo kho¶n 532 Nî 532 hµng b¸n bÞ gi¶m gi¸ (doanh thu cã gi¶m gi¸ ch­a thuÕ) Nî 3331 gi¶m thuÕ vat ph¶i nép Cã 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng ( tæng sè tiÒn gi¶m gi¸ ) b.Cuèi kú kÕt chuyÓn vÒ551 ghi gi¶m doanh thu b¸n hµng : Nî 511(1) doanh thu b¸n hµng (doanh thu kh«ng thuÕ) Cã 532 hµng b¸n bÞ gi¶m gi¸ 4.KÕ to¸n tiÒn NhËn ®­îc tiÒn do kh¸ch hµng tr¶ (kh«ng kÓ tiÒn l·i cña sè nî nÕu cã ) liªn quan ®Õn s¶n phÈm hµng ho¸ , dÞch vô ®· tiªu dïng , kÕ to¸n ghi : Nî 111 tiÒn mÆt Nî 112 tiÒn göi ng©n hµng Cã 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã 711 thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh (phÇn tiÒn l·i) 5.KÕ to¸n b¸n hµng cã ph¸t sinh triÕt khÊu Sè chiÕt khÊu thanh to¸n ph¶i tr¶ cho ng­êi mua do ng­êi mua thanh to¸n tiÒn mua hµng tr­ãc thêi h¹n quy dÞnh , trõ vµo kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch , kÕ to¸n ghi: Nî 112,111 tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng(tæng sè tiÒn sau khi chiÕt khÊu) Nî 811 chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh (sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n ) Cã 131 ph¶i thu cña khach hµng (tæng sè tiÒn thanh to¸n ) 6.KÕ to¸n (ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc : nhËn tiÒn øng tr­íc , tr¶ tr­íc cña khach hµng theo tõng hîp ®ång b¸n hµng hoÆc cung cÊp dÞch vô , kÕ to¸n ghi : Nî 111,112 tiÒn mÆt hoÆctiÒn göi ngaan hµng Cã 131 ph¶i thu cña khach hµng 7.KÕ to¸n hµng ®æi hµng tr­¬ng hîp kh¸ch hµng kh«ng thanh to¸n bµng tiÒn mµ thanh to¸n b»ng hµng (theo ph­¬ng th­c hµng ®æi hµng ) c¨n cø vµo gi¸ trÞ vËt t­ ,hµng ho¸ nhËn trao ®æi (tÝnh theo gi¸ ghi trong ho¸ ®¬n(gtgt)hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng cña kh¸ch ) tr­ vao sè nî ph¶i thu cua khach hµng , kÕ to¸n ghi : Nî 152 nguyªn liÖu ,vËt liÖu Nî 153 c«ng cô , dông cô Nî 156 hµng ho¸ Nî 133 thuÕ gtgt ®­îc khÊu trõ Cã 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng . 8. kÕ to¸n b¸n hµng ®¹i lý ký göi: -Tr­êng hîp doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ giao hµng b¸n ®¹i lý : a. khi giao hµng Nî 157 hµng göi ®i b¸n (gi¸ suÊt kho) Cã 156 hµng ho¸ b. NhËn ®­îc gi¸y b¸o ®· b¸n ®­îc hµng Nî 131 ph¶i thu cña khach hµng ((gi¸ b¸n +thuÕ )-hoa hång ) Nî 641 chi phÝ b¸n hµng ( hoa hång) Cã 151 doanh thu b¸n hµng Cã 3331 thuÕ vat ph¶i nép c. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n : Nî 632 gi¸ vèn hµng b¸n (gi¸ xuÊt kho) Cã 157 hµng göi ®i b¸n -Tr­êng hîp doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ nhËn b¸n hµng ®¹i lý . a.NhËn hµng Nî 003 hµng ho¸ nhËn b¸n hé ,gia c«ng (gi¸ b¸n kh«ng thuÕ ) b. Khi b¸n ®­îc hµng : Nî 131 ph¶i thu cua khach hµng (sè tiÒn ph¶i thu ) Cã 511 doanh thu b¸n hµng (hoa hång ®­îc h­ëng ) Cã 331 nî ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (sè tiÒn ph¶i tr¶ ) c.Tr¶ tiÒn cho bªn giao hµng : Nî 331 nî ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Cã 111,112 tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng d. Xo¸ sæ hµng nhËn b¸n Cã 003 hµng ho¸ nhËn b¸n hé gia c«ng (tµi kho¶n ngoµi b¶ng ) 9. B¸n hµng cã bao b× ®i kÌm theo tÝnh tiÒn riªng : Bao b× ®i kÌm theo hµng ho¸ tÝnh tiÒn riªng lµ bao b× dung ®Ó chøa ®ùng vµ lu©n chuyÓn qua nhiÒu lÇn kinh doanh nh­ng lu«n lu«n ®i kÌm theo hµng ho¸, tÝnh tiÒn riªng . kÕ to¸n c­n cø vµo ho¸ ®¬n mua bao b× vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó ghi Nî 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã 153(2) c«ng cô dông cô (gi¸ xuÊt kho bao b× ) Cã 3331 thuÕ vat ph¶i nép 10.KÕ to¸n b¸n hµng cã ph¸t sinh chi phi vËn chuyÓn : theo hîp ®ång ng­êi mua ph¶i chÞu chi phÝ vËn chuyÓn nh­ng doanh nghiÖp tr¶ nî kÕ to¸n ghi : Nî 131 ph¶i thu cña khach hµng Cã 111,112 tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng . 11.KÕ to¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu : a/hh : Nî 157 hµng göi ®i b¸n (gi¸ xuÊt kho ) Cã 156 (1) hµng ho¸ b/Bao b× : Nî 157 hµng göi ®i b¸n (trÞ gi¸ bao b×) Cã 153(2) c«ng cô dông cô (bao b× lu©n chuyÓn ) - Hµng ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®· tiªu thô : +/ doanh thu hµng xuÊt khÈu : TH1 : Tû gi¸ thùc tÕ >tû gi¸ h¹ch to¸n Nî 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng (tû gi¸ h¹ch to¸n )_TGHT Nî 413 chªnh lÖch tû gi¸ Cã 541 doanh thu b¸n hµng (tû gi¸ th­c tÕ)_TGTT TH2: Tû gi¸ thùc tÕ < tû gi¸ h¹ch to¸n Nî 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng (tû gi¸ h¹ch to¸n ) Cã 413 trªnh lÖch tû gi¸ Cã 511 doanh thu b¸n hµng (tû gi¸ thù tÕ ) +/Ph¶n ¸nh thu tiÒn bao b× ®i kÌm theo hµng ho¸ TH1: tû gi¸ thùc tÕ > tû gi¸ h¹ch to¸n TH2: Tû gi¸ thùc tÕ < tû gi¸ h¹ch to¸n Nî 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng(TGHT)Nî 131Ph¶i thu cña kh¸ch hµng(TGHT) Nî 413 chªnh lÖch tû gi¸ Cã 413 Chªnh lÖch tû gi¸ Cã 157 hµng göi ®i b¸n (TGTT) Cã 157 Hµng göi ®i b¸n (TGTT) XuÊt khÈu uû th¸c: Giao hµng cho bªn nhËn uû th¸c Nî 157 Hµng göi ®i b¸n ( gi¸ xuÊt kho ) Cã 156 ( 1) Hµng ho¸ Khi hµng ®· xuÊt khÈu , nh­ng ch­a thu tiÒn TH1: Tû gi¸ thùc tÕ > tû gi¸ h¹ch to¸n TH2 : Tû gi¸ thùc tÕ < tû gi¸ h¹ch to¸n a. Nî 131Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (TGHT) a. Nî 641 Chi phÝ b¸n hµng(TGTT) Nî 413 Chªnh lÖch tû gi¸ Nî 413 Chªnh lÖch tû gi¸ Cã 511 Doanh thu b¸n hµng(TGTT) Cã 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (TGHT) b. Nî 007 ngo¹i tÖ c¸c lo¹i Hoa hång xuÊt khÈu uû th¸c TH1: Tû gi¸ thùc tÕ > tû gi¸ h¹ch to¸n TH2: Tû gi¸ thùc tÕ < tû gi¸ h¹ch to¸n a. Nî 641 CHi phÝ b¸n hµng(TGTT) a. Nî 641Chi phÝ b¸n hµng(TGTT) Cã 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (TGHT) Nî 413 Chªnh lÖch tû gi¸ Cã 413 Chªnh lÖch tû gi¸ Cã 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (TGHT) b. Nî 007 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i ( Sè l­îng + tªn nguyªn tÖ) - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî 632 Gi¸ vèn hµng b¸n ( Gi¸ xuÊt kho ) Cã 157 Hµng göi ®i b¸n NÕu cã kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi thùc sù kh«ng thÓ thu nî ®­îc , ph¶i xö lý xo¸ sæ , c¨n cø vµo biªn b¶n xö lý xo¸ nî , kÕ to¸n ghi : Nî 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Cã 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng §ång thêi ghi vµo bªn nî TK004 –“ Nî khã ®ßi ®· xö lý “( Tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ) nh»m tiÕp tôc theo dâi trong thêi h¹n quy ®Þnh ®Ó cã thÓ truy thu ng­êi m¾c nî sè tiÒn ®ã S¬ ®å 8: h¹ch to¸n tæng hîp ph¶i thu cña kh¸ch hµng 511,3331 131 111,112,311 (1) (4) (2) (5) 531,532,811,3331 111,112 111,112 139 152,153,156,133 (6) (7) (3) Trong ®ã: (1) Doanh thu , thuÕ GTGT b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ , cung cÊp dÞch vô Chi hé cho ng­êi mua vÒ chi phÝ vËn chuyÓn , bèc dì Thu nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh Ng­êi mua tr¶ tiÒn Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i , gi¶m gi¸ hµng b¸n cho ng­êi mua , chiÕt khÊu b¸n hµng Xö lý c¸c kho¶n nî khã ®ßi vµo dù phßng Hµng ®æi hµng Thùc tÕ trong th¸ng 3 n¨m 2002 , C«ng Ty ThiÕt BÞ –Hµ Néi ph¸t sinh nghiÖp vô sau: 1. Ngµy 08/3/2002 , hîp ®ång sè 16 phßng kinh doanh 1 cña C«ng Ty ThiÕt BÞ b¸n cho C«ng Ty TNHH SANA 1 l« hµng trÞ gi¸ 78.762.740 ®ång ( sè l­îng : 3,048 tÊn , ®¬n gi¸ 25.840.794 ®ång) thuÕ VAT 5%, ch­a thu tiÒn . KÕ to¸n c¨n cø vµo B¶n Sao Kª chøng Tõ XuÊt , ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ghi : Nî 131 82.700.877 ®ång Cã 511(1) 78.762.740 ®ång Cã 3331 3.938.137 ®ång 2. C«ng Ty TNHH SANA thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng Ty ThiÕt BÞ tr¶ b»ng tiÒn mÆt : 3.801.069 ®ång , tiÒn göi ng©n hµng 568.738.179 ®«ng . KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu thu , giÊy b¸o Cã kÕ to¸n ghi : Nî 111 : 3.801.069 ®ång Nî 112 : 568.738.179 ®ång Cã 131 : 572.539.248 ®ång 3 . C¨n cø vµo phiÕu kÕ to¸n hîp ®ång 01/2001 ngµy 09/02/2001 C«ng Ty ThiÕt BÞ mua hµng cña C«ng Ty Th­¬ng M¹i S«ng L«. Hîp ®ång 01/2001 ngµy 10/2/2001 C«ng Ty ThiÕt BÞ b¸n hµng cho C«ng Ty vËt t­ VÜnh Phóc . Biªn b¶n tho¶ thuËn cña ba bªn ngµy 06/9/2001 C«ng Ty vËt t­ VÜnh Phóc tr¶ cho C«ng Ty TM S«ng L« sè tiÒn 122.997.224 ®ång ( bï trõ cïng nî ) kÕ to¸n ghi : Nî 331 122.997.224 ®ång Cã 131 122.997.224 ®ång KÕ to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: Trong thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã nh÷ng kho¶n ph¶i thu mµ con nî khã hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî . C¸c kho¶n nî cña nh÷ng kh¸ch hµng nµy gäi lµ nî ph¶i thu khã ®ßi. §Ó ®Ò phßng rñi ro , h¹n chÕ nh÷ng ®ét biÕn vÒ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú kÕ to¸n , cuèi mçi niªn ®é , kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n sè nî ph¶i thu khã ®ßi do con nî kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n cã thÓ x¶y ra trong n¨m kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh tr­íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh .Gäi lµ lËp dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. 2.3.1: §iÒu kiÖn lËp dù phßng c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi Ph¶i cã tªn , ®Þa chØ , néi dung tõng kho¶n nî , sè tiÒn ph¶i thu cña tõng con nî . Trong ®ã cã ghi râ sè nî ph¶i thu khã ®ßi. §Ó cã c¨n cø lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi doanh nghiÖp ph¶i cã chøng tõ gèc hoÆc x¸c nhËn cña con nî vÒ sè tiÒn cßn nî ch­a tr¶ bao gåm : Hîp §ång Kinh tÕ , khÕ ­íc vay nî , b¶n thanh lý hîp ®ång , cam kÕt nî , ®èi chiÕu c«ng nî ... C¨n cø ®Ó ®­îc ghi nhËn lµ kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi : + Nî ph¶i thu ®· qu¸ h¹n thanh to¸n tõ 2 n¨m trë nªn kÓ tõ ngµy ®Õn h¹n thu nî ®­îc ghi trong hîp ®ång kinh tÕ , c¸c khÕ ­íc vay nî hoÆc c¸c cam kÕt nî , doanh nghiÖp ®· ®ßi nhiÒu lÇn nh­ng ch­a vÉn ch­a thu ®­îc nî . + Tr­êng hîp ®Æc biÖt tuy thêi gian qu¸ h¹nh ch­a tíi 2 n¨m nh­ng con nî ®ang trong thêi gian xem xÐt gi¶i thÓ , ph¸ s¶n hoÆc cã c¸c dÊu hiÖu kh¸c nh­ bá trèn hoÆc ®ang bÞ c¸c c¬ quan ph¸p luËt giam gi÷ , xem xÐt ...th× còng ®­îc ghi nhËn lµ kho¶n nî khã ®ßi . 2.3.2: Ph­¬ng ph¸p lËp dù phßng Theo quy ®inh cña chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh viÖc lËp dù phßng ®­îc tiÕn hµnh vµo thêi ®iÓm kho¸ sæ kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m : Doanh nghiÖp ph¶i lËp dù phßng cho tõng kho¶ nî ph¶i thu khã ®ßi , dù kiÕn møc tæn thÊt cã thÓ x¶y ra trong n¨m kÕ ho¹ch kÌm theo c¸c chøng tõ chøng minh c¸c kho¶n nî khã ®ßi nãi trªn . Sau khi lËp dù phßng cho tõng kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ 20% tæng sè d­ nî ph¶i thu cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m vµ ®¶m b¶o doanh nghiÖp kh«ng bÞ lç. ViÖc tÝnh to¸n sè dù phßng cÇn ph¶i lËp theo mét trong c¸c c¸ch sau : C¸ch 1: Cã thÓ ­íc tÝnh mét tû lÖ nhÊt ®Þnh ( theo kinh nghiÖm) trªn tæng doanh sè thùc hiÖn b¸n chÞu : Sè dù phßng ph¶i lËp = doanh sè ph¶i thu tû lÖ ­íc tÝnh . C¸ch 2: Dùa trªn tµi liÖu h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña tõng kh¸ch hµng , ph©n lo¹i theo thêi h¹n thu nî , c¸c kh¸ch hµng qu¸ h¹n ®­îc xÕp lo¹i kh¸ch hµng nghi ngê . Doanh nghiÖp cÇn th«ng b¸o cho kh¸ch hµng vµ trªn c¬ së th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng kÓ c¶ b»ng ph­¬ng ph¸p x¸c minh , ®Ó x¸c ®Þnh sè dù phßng cÇn lËp theo sè phÇn tr¨m khã thu . Dù phßng ph¶i thu = sè % mÊt x nî ph¶i thu Khã ®ßi cÇn lËp nî cã thÓ khã ®ßi §èi víi nh÷ng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi kÐo dµi trong nhiÒu n¨m doanh nghiÖp ®· cè g¾ng lµm hÕt mäi biÖn ph¸p ®Ó thu nî nh­ng vÉn kh«ng thu ®­îc vµ kh¸ch nî thùc sù kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n th× doanh nghiÖp cã thÓ xo¸ nh÷ng kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi trªn sæ kÕ to¸n vµ chuyÓn ra theo dâi chi tiÕt ë tµi kho¶n 004- Nî khã ®ßi ®· xö lý ( TK ngoµi B¶ng C©n §èi KÕ To¸n ) viÖc xo¸c c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña héi ®ång qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh . Sè nî nµy ®­îc theo dâi trong thêi h¹n quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh , chê kh¶ n¨ng kh¸ch hµng cã ®iÒu kiÖn thanh to¸n sè tiÒn thu ®­îc vÒ nî khã ®ßi ®· xö lý. Tr­êng hîp thu ®­îc nî sÏ h¹ch to¸n vµo kho¶n 721 – c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng . 2.3.3 :Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n : - Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi sö dông tµi kho¶n 139- Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi . C«ng dông: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc lËp dù phßng vµ hoµn nhËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi. Néi dung kÕt cÊu: Bªn Nî: C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi kh«ng thu ®­îc ph¶i xö lý xo¸ nî KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch vÒ dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®· lËp kh«ng sö dông cßn l¹i ®Õn cuèi niªn ®é kÕ to¸n lín h¬n sè ph¶i trÝch lËp dù phßng cho niªn ®é sau. Bªn Cã: Sè trÝch lËp dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . Sè D­ Bªn Cã: Sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi hiÖn cßn cuèi kú. Nî 139 Cã SD§K: x x x SFS: SFS: SDCK: x x x C¸c tr­êng hîp kÕ to¸n chñ yÕu : C¨n cø quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh , cuèi niªn ®é kÕ to¸n tÝnh dù phßng cho c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi , kÕ to¸n ghi : Nî 642(6) Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Trong kú h¹ch to¸n nÕu cã kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ®· thùc sù kh«ng thÓ thu nî ®­îc c¨n cø nh÷ng v¨n b¶n x¸c nhËn cã chøng cø ph¸p lý , doanh nghiÖp lµm thñ tôc xo¸ nî theo quy ®Þnh . Khi ®­îc phÐp xo¸ nî , kÕ to¸n ghi : Nî 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Cã 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng §ång thêi ghi vµo bªn nî 004- Nî khã ®ßi ®· xö lý( Tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ) Khi tÝnh sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cho niªn ®é sau , sè dù phßng ®· trÝch lËp kh«ng dïng hÕt cña niªn ®é tr­íc ( do c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi ®· lËp dù phßng nh­ng ch­a xö lý xo¸ nî ) ®­îc tÝnh vµo sè dù phßng cÇn trÝch lËp cho niªn ®é sau: -Tr­êng hîp sè dù phßng cÇn lËp cho niªn ®é sau Ýt h¬n sè dù phßng ®· lËp cßn l¹i cña niªn ®é tr­íc th× sè chªnh lÖch ®­îc hoµn nhËp vµo thu nhËp bÊt th­êng , kÕ toµn ghi : Nî 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. Cã 721 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng Tr­êng hîp sè dù phßng cÇn lËp cho niªn ®é sau nhiÒu h¬n sè dù phßng ®· lËp cßn l¹i cña niªn ®é tr­íc th× ph¶i lËp dù phßng bæ xung , kÕ to¸n ghi : Nî 642 (6) CHi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi . §èi víi nh÷ng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi ®· ®­îc xö lý xo¸ nî , nÕu kh¸ch hµng l¹i tr¶ l¹i , khi thu tiÒn kÕ to¸n ghi : Nî 111 TiÒn mÆt Nî 112 TiÒn göi Ng©n Hµng Cã 721 C¸c kho¶n thu nhËp b×nh th­êng §ång thêi ghi vµo bªn cã TK 004 –Nî khã ®ßi ®· xö lý ( tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ) Cuèi niªn ®é kÕ to¸n : Hoµn nhËp c¸c kho¶n dù phßng vÒ ph¶i thu khã ®ßi ®· lËp cuèi n¨m tr­íc Nî 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Cã 721 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi n¨m sau. Nî 642(6) Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 721 139 642(6) 131 2 3 1 S¬ ®å 9: Gi¶i thÝch :(1) TrÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cho niªn ®é tíi Hoµn nhËp sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch vµo cuèi niªn ®é Xö lý c¸c kho¶n thu khã ®ßi kh«ng thu ®­îc vµo dù phßng 2.4. Sæ kÕ to¸n: Sæ kÕ to¸n lµ c¸c tê sæ cã kÕt cÊu mÉu sè phï hîp víi h×nh thøc kÕ to¸n sö dông, dïng ®Ó ghi chÐp hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ë ®¬n vÞ trªn c¬ së c¸c chøng tõ kÕ to¸n nh»m lËp ®­îc c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Ó cung cÊp th«ng tin phôc vô cho qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh . KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua ë C«ng Ty ThiÕt BÞ –Hµ Néi sö dông sæ kÕ to¸n sau: B¶ng kª sè 11 B¶ng kª sè 11 dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn hµng víi ng­êi mua vµ ng­êi ®Æt hµng ( TK 131- Ph¶i thu cña kh¸ch hµng) KÕt cÊu cña b¶ng kª sè 11 gåm cã c¸c cét sè thø tù ,ngµy , tªn ng­êi mua , sè d­ , c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn nî , bªn cã cña TK 131 ®èi øng cã hoÆc nî víi c¸c tµi kho¶n liªn quan . Sè tæng céng cña b¶ng kª sè 11 ghi vµo nhËt Ký chøng Tõ Sè 8 ( ghi Cã TK 131 , Nî c¸c tµi kho¶n liªn quan ) NhËt ký chøng tõ sè 8 NhËt Ký chøng tõ sè 8 dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã TK 156 , 131, 511.1, 512 , 521 , 632 , 155 , 157 , 159 , 531 , 641 , 642 , 711 ,721 ,811, 821 , 911 KÕt cÊu cña NKCT sè 8 gåm : C¸c cét sè thø tù , sè hiÖu tµi kho¶n ghi nî vµ c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã cña c¸c TK 155 , 156 , 157 , 159 ,131 , 511 , 512 , 521 , 632 , 641 , 642 , 711 , 721 , 811 , 821 , 911 . B¶ng kª b¸n hµng B¶ng kª b¸n hµng dïng ®Ó theo dâi trÞ gi¸ hµng xuÊt b¶n vµ doanh thu B¶ng kª b¸n hµng gåm cét sè , ngµy , néi dung , tªn hµng , ... , ghi Nî TK 632 Cã TK 156 ThuÕ GTGT , chªnh lÖch c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã cu¶ 511 ®èi øng nî c¸c TK liªn quan.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác thanh toán với khách hàng và các phương hướng hoàn thiện công tác thanh toán , nâng cao hiệu quả kinh doanh tạI công ty thiết bị hà n.DOC
Luận văn liên quan