Đề tài Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển tại công ty Sinh An

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SINH AN CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG VỀ CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG NGHỆ SINH AN I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1. Giới thiệu về công ty Cùng với việc phát triển nền kinh tế nói chung, ngành giao nhận đã và đang phát triển nhanh chóng nhằm đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển hàng hoá qua các nước cũng như trong nội địa được thuận lợi nhất. Hội nhập xu thế chung và với những kinh nghiệm của mình, công ty TNHH giao nhận xuất nhập khẩu thủ công nghệ Sinh An ra đời với mong muốn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất. Nắm bắt được tình hình đó, công ty TNHH giao nhận xuất nhập khẩu Sinh An (SAEHAN) ra đời, với mục đích là đem lại cho khách hàng – những nhà xuất nhập khẩu Việt Nam và nước ngoài những dịch vụ tốt nhất, thoả mãn nhất, góp phần làm cho việc xuất nhập khẩu hàng hoá trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. SAEHAN là một doanh nghiệp trẻ, đầy tiềm năng và năng động, với đội ngũ nhân viên trẻ năng động và chuyên nghiệp cùng ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong ngành.  TÊN CÔNG TY: CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG NGHỆ SINH AN.  TÊN GIAO DỊCH : SINH AN EXPORT EXCHANGE HANDICRAFT COMPANY LIMITED.  MÃ SỐ THUẾ: 0305130571.  TRỤ SỞ CHÍNH: 86/6 PHỔ QUANG, P.2, Q.TÂN BÌNH.  ĐT: 08.8446582-08.8446577; FAX: 08.8456133. 2. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Sinh An là hình thức Công ty TNHH được đăng ký giấy phép kinh doanh vào ngày 25/06/2007. Công ty bao gồm 2 thành viên góp vốn theo phương thức lời cùng hưởng, lỗ cùng chịu theo tỷ lệ đóng góp vốn của từng thành viên. Vốn điều lệ lúc đăng ký kinh doanh là 3 tỷ VNĐ, nhưng chỉ sau vài tháng hoạt động kinh doanh có lãi công ty đã tăng vốn điều lệ lên tới 4 tỷ VNĐ. Là một doanh nghệp nhỏ, trẻ, với số lượng nhân viên là 15 người nhưng công ty đã thu hút, guy tụ được một đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên giàu kinh nghiệm, thông thạo nghiệp vụ, cho nên dù là một doanh nghiệp mới thành lập nhưng hiệu quả hoạt động của công ty đạt được rất khả quan, từ đó mang lại thu nhập bình quân cho nhân viên khá ổn định ( 1.900.000 đồng/tháng) và công ty ngày càng phát huy uy tín của mình trên thương trường cho đến nay. Từ khi ra đời đến nay, tuy thời gian không lâu, nhưng công ty SAEHAN đã có được chỗ đứng trong ngành giao nhận, từng bước tạo cho mình một hình ảnh đầy uy tín trên thương trường thông qua hiệu quả công việc mà công ty mang lại cho khách hàng. Với mô hình ban đầu chỉ kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá, gom hàng, đến nay, SAEHAN đã phát triển thêm dịch vụ làm đại lý hãng tàu.

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển tại công ty Sinh An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c quyù. Töø quyù 3 naêm 2007 ñeán quyù 4 naêm 2007, doanh thu coù taêng nhöng taêng chaäm vì coâng ty ñang ôû giai ñoaïn môùi thaønh laäp, coøn gaëp phaûi nhieàu khoù khaên veà moïi maët, chöa coù nhieàu khaùch haøng, dòch vuï coøn chöa phaùt trieån toaøn dieän. Töø quyù 4 naêm 2007 ñeán quyù 1 naêm 2008, coâng ty ñaõ phaàn naøo coù choã ñöùng vaø taïo daàn ñöôïc vò theá rieâng cho mình tuy thôøi gian khoâng daøi. Hôn nöõa, vôùi nhöõng söï kieän noåi baät lieân tuïc xaûy ra theå hieän Vieät Nam ñang hoaø nhaäp maïnh meõ vaøo kinh teá theá giôùi, caùc chính saùch thoâng thoaùng cuûa Nhaø Nöôùc ñaõ ñaåy maïnh khoái löôïng haøng hoaù xuaát nhaäp vaøo Vieät Nam. Ñaây laø cô hoäi maø SAEHAN ñaõ ra söùc naém baét ñeå tìm cho mình nhöõng khaùch haøng lôùn, ñaày tieàm naêng ñeå hôïp taùc laâu daøi. Chi phí cuõng ngaøy moät ít hôn do ñaõ coù nhöõng ñoái taùc quen, ñöôïc höôûng caùc öu ñaõi veà caùc dòch vuï vaän chuyeån haøng hoaù cuõng nhö cöôùc taøu… tình hình kinh doanh nhìn chung khaû quan, möùc gia taêng doanh thu luoân cao hôn möùc taêng chi phí. Ñieàu naøy cho thaáy lôïi nhuaän cuûa coâng ty cuõng khoâng ngöøng taêng. Baûng 2: TÌNH HÌNH DOANH THU XUAÁT NHAÄP KHAÅU CUÛA COÂNG TY ĐVT : trieäu VNÑ Quyù Quyù 3 naêm 2007 Quyù 4 naêm 2007 Quyù 1 naêm 2008 Nhaäp khaåu 714,029 100.00% 765,628 107.23% 926,400 129.74% Xuaát khaåu 336,016 100.00% 400,062 119.06% 498,830 148.45% Toång 1.050,045 100.00% 1.165,690 111.10% 1.425,230 123.19% Nhaän xeùt : Doanh thu cuûa haøng xuaát vaø nhaäp khaåu ñeàu taêng qua caùc quyù. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu, möùc ñoä taêng khaù ñeàu do nguoàn khaùch haøng oån ñònh. Haøng nhaäp vaø xuaát khaåu, töø quyù 4 naêm 2007 ñeán quyù 1 naêm 2008 doanh thu taêng khaù maïnh, ñaëc bieät laø haøng nhaäp khaåu do tình hình chung cuûa ngaønh giao nhaän raát khaû quan, ñöôïc nhaø nöôùc taïo moïi ñieàu kieän ñeå phaùt trieån, cuõng nhö ñang ñöôïc phaùt trieånsong haønh vôùi caùc doanh nghieäp xuaát khaåu ôû Vieät Nam. Baûng 3 : CÔ CAÁU HAØNG XUAÁT NHAÄP TAÏI COÂNG TY ĐVT : % Maët haøng Nhaäp khaåu Xuaát khaåu Quyù 3 naêm 2007 68.00 32.00 Quyù 4 naêm 2007 65.68 34.32 Quyù 1 naêm 2008 65.00 35.00 Toång 66.08 33.92 Nhaän xeùt : Qua baûng 3, ta thaáy raèng tyû troïng haøng nhaäp khaåu luoân cao hôn haøng xuaát khaåu do haàu heát khaùch haøng cuûa coâng ty laø caùc nhaø maùy saûn xuaát taïi nhieàu khu coâng nghieäp. Hoï nhaäp thöôøng xuyeân caùc maët haøng maùy moùc thieát bò ñeå ñaàu cô sôû vaät chaát, phuï vu saûn xuaát. Coøn haøng xuaát khaåu chieám tyû troïng nhoû do caùc thuû tuïc haûi quan ñoái vôùi haøng xuaát ñôn giaûn neân doanh nghieäp thöôøng töï mình laøm thuû tuïc haûi quan, SAEHAN chuû yeáu laøm coâng vieäc book taøu cho khaùch haøng, ñoâi khi coù laøm thuû tuïc haûi quan neáu coù yeâu caàu. Tuy nhieân, haøng xuaát khaåu coù xu höôùng taêng daàn, chöùng toû tình hình xuaát khaåu cuûa Vieät Nam ñang raát khaû quan vaø höùa heïn cho SAEHAN nhieàu cô hoäi phaùt trieån. 2. Lónh Vöïc Hoaït Ñoäng Kinh Doanh Cuûa Coâng Ty Chöùc naêng hoaït ñoäng theo giaáy pheùp: - Giao nhaän haøng hoaù trong vaø ngoaøi nöôùc. - Kinh doanh xuaát nhaäp khaåu caùc maët haøng thuû coâng ngheä, ñoà goã, caùc loaïi maùy moùc thieát bò phuïc vuï cho saûn xuaát noâng nghieäp, coâng nghieäp vaø dòch vuï. - Hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu uyû thaùc. Caùc lónh vöïc ñang hoaït ñoäng: - Nhaäp khaåu nhöõng maët haøng maùy moùc thieát bò ñeå ñaàu tö laïi cô sôû vaät chaát, nhaø xöôûng vaø nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát. - Giao nhaän chuyeân xöû lyù caùc maët haøng laï, naëng thoâ sô. - Laøm ñaïi lyù haõng taøu. 3. Phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong thôøi gian tôùi Coâng ty seõ tieáp tuïc phaùt huy caùc dòch vuï giao nhaän troïn goùi vaø giao nhaän haøng leû, tuyeån theâm nhaân vieân coù kinh nghieäm vaøo caùc vò trí ñuùng chuyeân moân cuûa hoï. Chuù troïng maõng laøm ñaïi lyù haõng taøu. Phaán ñaáu laø chieác caàu noái thoâng tin giöõa caùc ngaønh höõu quan trong ngoaïi thöông, duy trì lieân laïc giöõa nhaø xuaát khaåu vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi, caùc ñaïi lyù vaän taûi, caùc toå chöùc trung gian nhö ñaïi lyù haûi quan, moâi giôùi thueâ taøu, ngaân haøng, baûo hieåm……ñi xa hôn nöõa laø thay maët chuû haøng tham gia, toå chöùc toaøn boä quaù trình ñaøm phaùm – mua baùn – vaän chuyeån. Taïo moái lieân heä chaët cheõ giöõa caùc chuû haøng – ñôn vò vaän taûi – giao nhaän ñeå öu tieân daønh haøng hoaù ñeå ñaït laõi nhieàu hôn, haïn cheá söï thieät thoøi khi laøm ñaïi lyù ñôn thuaàn cho phía nöôùc ngoaøi. Môû chi nhaùnh cuûa rieâng mình ôû nöôùc ngoaøi. VI. THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN 1. Thuaän Lôïi - Coâng ty coù truï sôû ôû ñöôøng phoå quang, q.Taân Bình gaàn nhieàu haõng taøu vaø caùc coâng ty kinh doanh saûn xuaát thöông maïi. - Laø doanh nghieäp kinh doanh coù uy tín vôùi khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc, taïo ñöôïc söï tin caäy nôi hoï. Nhöõng baïn haøng cuõ thì duy trì ñöôïc moái quan heä laâu daøi vaø tìm ñöôïc theâm nhöõng khaùch haøng môùi vaø thieát laäp quan heä vôùi coâng ty. - Coâng ty ñaõ môû roäng ñöôïc thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc nhôø coù moái quan heä toát ñeïp vôùi caùc ngaân haøng vaø caùc ñôn vò chöùc naêng coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu. - Ñoäi nguõ nhaân vieân giao nhaän laøm vieäc naêng ñoäng, coù kinh nghieäm vaø thöôøng xuyeân ñöôïc ñaøo taïo. Ngoaøi thuaän lôïi chuû quan coøn coù thuaän lôi khaùch quan nhö sau: - Heä thoáng ngaân haøng thanh toaùn ngaøy caøng nhieàu vaø ñöôïc ña daïng hoaù, thuû tuïc ñöôïc söû duïng goùp phaàn ñaùng keå trong thanh toaùn. - Hieän nay thuû tuïc haûi quan caûng saøi goøn khu vöïc I hieän nay ñöôïc caûi tieán theo höôùng giaûm thieåu caùc khaâu thuû tuïc. Cuï theå laø phoái hôïp ba khoái coâng vieäc tröôùc ñaây goàm ñaêng kyù tôø khai, kieåm hoaù, thueá ñoäc laäp nhau giôø thì goäp laïi moät, taïo neân daâu chuyeàn kheùp kín, taêng soá cöûa tra hoà sô giuùp ñaåy nhanh nhieäp ñoä giao nhaän, nhôø vaäy vieäc ñaêng kyù cuõng thoâng thoaùng hôn, thôøi gian hoaøn thaønh moät boä hoà sô giaûm gaàn moät nöûa thôøi gian. - WTO ñöïôc kyù keát taïo löôïng haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu taêng ñaùng keå nhaát laø ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu, hoaït ñoäng thöông maïi quoác teá ñöôïc xuùc tieán maïnh meõ hôn bao giôø heát, ñaây laø moät cô hoäi raát lôùn vôùi coâng ty. - Caùc chính saùch öu ñaõi cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp Vieät Nam, trong ñoù coù doanh nghieäp giao nhaän ñaõ khuyeán khích, giuùp caùc doanh nghieäp töï tin hôn treân thöông tröôøng, töø ñoù taïo söï taêng tröôûng cho mình. - Vieät Nam laø thaønh vieân cuûa caùc toå chöùc kinh teá khu vöïc vaø kinh teá APEC, AFFTA, ASEAN,WTO… ñaõ môû ra haøng loaït cô hoäi môùi. 2. Khoù Khaên - Coâng ty chöa coù kho baõi, buoäc phaûi thueâ kho baõi ñeå löu kho haøng hoaù vì theá coâng ty phaûi maát moät khoaûn chi phí lôùn cho vieäc thueâ kho baõi. - Chöa coù ñoäi xe container neân ñoâi luùc ñaõ laøm chaäm quaù trình giao nhaän vì khoâng coù xe ñeå giaûi phoùng haøng. - Kinh nghieäm vaø nghieäp vuï cuûa caùc nhaân vieân laøm chöùng töø chöa gioûi neân khi laäp chöùng töø vaãn coøn sai xoùt laøm aûnh höôûng ñeán quaù trình giao nhaän chaäm hôn so vôùi keá hoaïch. - Hoaït ñoäng Marketing xuaát khaåu cuûa coâng ty chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc do ñoù coâng taùc khai thaùc thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc laø vaán ñeà coøn non yeáu cuûa coâng ty. - Bieåu thueá XNK coøn nhieàu ñieàu baát hôïp lyù, maõ soá khai baùo chöa roõ raøng daãn ñeán coù khuaát maéc giöõa coâng ty vaø Haûi Quan. - Vaên phoøng cuûa coâng ty coøn hôi chaät, thieát bò cuõ, naèm quaù xa caùc caûng vaø nôi haøng di lyù. - Coâng ty taäp trung vaøo NK theo ñieàu kieän CIF daãn ñeán : + Khoâng söû duïng ñöôïc caùc dòch vuï cuûa cô quan thueâ taøu, giao nhaän, baûo hieåm…nhö vaäy khoâng phaùt trieån löïc löôïng taøu buoân trong nöôùc vaø tieâu hao nhieàu ngoaïi teä lieân quan ñeán vieäc chuyeân chôû. + Khoâng chuû ñoäng trong vieäc löïa choïn ngöôøi chuyeân chôû, phöông tieän chuyeân chôû haøng hoaù. + Khoâng chuû ñoäng thôøi gian giao haøng - Xaêng daàu, laïm phaùp gia taêng chöa ñaûm baûo toát cho nhaân vieân giao nhaän. - Coâng ty chöa chuù taâm vaøo vieäc xuaát khaåu(ña soá nguoàn thu cuûa coâng ty döïa vaøo nhaäp khaåu. CHÖÔNG II : TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN NGHIEÄP VUÏ GIAO NHAÄN HAØNG NHAÄP KHAÅU CHUYEÂN CHÔÛ BAÈNG ÑÖÔØNG BIEÅN TAÏI COÂNG TY SINH AN I. CAÙC CHÖÙNG TÖØ LIEÂN QUAN ÑEÁN LO HAØNG NHAÄP KHAÅU 1. Vaän ñôn (Bill of Lading B/L) Coù hai loaïi: * Vaän ñôn ngöôøi chuyeân chôû : Ocean Bill of Lading (OB/L) hoaëc Master Bill of Lading (MB/L) laø vaän ñôn maø haõng taøu ôû nöôùc ngoaøi caáp cho ñaïi lyù giao nhaän chöùng nhaän thöïc söï ñaõ xeáp haøng leân taøu vaø ñöôïc vaän chuyeån veà Vieät Nam. Noäi dung bao goàm: + Teân ngöôøi nhaän haøng laø SAEHAN. + Teân ngöôøi thoâng baùo (Notify party) coù theå laø chuû haøng thöïc söï hoaëc coù theå laø SAEHAN. + Caùc chi tieát veà haøng hoaù . * Vaän ñôn cuaû ngöôøi giao nhaän (House Bill of Lading): laø loaïi vaän ñôn maø coâng ty giao nhaän ôû nöôùc ngoaøi phaùt haønh cho ngöôøi göûi haøng (nhaø xuaát khaåu). + Vì chæ laø HB/L neân chæ coù giaù trò xuaát trình vôùi ñaïi lyù giao nhaän SAEHAN maø khoâng theå xuaát trình taïi haõng taøu chuyeân chôû ñeå nhaän haøng tröïc tieáp tröø phi trong Manifest cuûa haõng taøu coù ghi roõ ôû oâ Consignee laø To the order of the hold Original B/L no ...of... Treân maët sau cuûa ba baûn vaän ñôn goác coù ñaày ñuû caùc ñíeàu khoaûn ghi nhaän traùch nhieäm cuûa ngöôøi giao nhaän vôùi chuû haøng. 2. Giaáy baùo nhaän haøng * Laø giaáy baùo cho chuû haøng ñeán nhaän haøng . Coù hai loaïi giaáy baùo nhaän haøng: + Giaáy baùo nhaän haøng cuûa haõng taøu göûi cho ngöôøi giao nhaän (SAEHAN). + Giaáy baùo nhaän haøng cuûa SAEHAN göûi cho chuû haøng thöïc söï coù teân treân HB/L. * Noäi dung bao goàm: + Teân ngöôøi nhaän haøng, neáu khoâng coù teân treân phaàn ñeà Consignee hoaëc ñeà laø theo leänh cuûa ngaân haøng thì phaûi thoâng baùo ñeán teân ngöôøi phaàn Notify party. + Teân taøu, soá chuyeán, ngaøy ñeán caûng Vieät Nam. + Soá vaän ñôn. + Teân haøng, soá kieän, khoái löôïng, troïng löôïng. + Ghi ngaøy göûi giaáy baùo nhanä haøng ñeå traùnh tranh chaáp sau naøy . + Soá tieàn cöôùc phaûi traû neáu laø cöôùc traû sau (Freight collect). Neáu quaù thôøi haïn quy ñònh treân giaáy baùo nhaän haøng maø ngöôøi nhaän haøng chöa laáy haøng thì seõ bò haõng taøu phaït (möùc phatï naøy thöôøng do caùc haõng taøu quy ñònh) 3. Leänh giao haøng ( Delivery Order) Laø moät chöùng töø cuûa haõng taøu hoaëc cuûa ngöôøi giao nhaän. Caên cöù vaøo noäi dung D/O ngöôøi phuï traùch kho baõi seõ giao haøng hoaù * Leänh giao haøng coù 2 loaïi : + Leänh giao haøng cuûa haõng taøu (Mater Delivery Order) ghi teân ngöôøi nhaän haøng vaø ngöôøi giao nhaän SAEHAN. + Leänh giao haøng cuûa ngöôøi giao nhaän (Forwarding Delivery Order) ghi teân ngöôøi nhaän laø chuû haøng thöïc söï cuûa loâ haøng. * Noäi dung cuûa leänh giao haøng: + Caûng maø taøu caäp beán : ví duï : Taân caûng, Caùt Laùi, Khaùnh hoäi … + Teân ngöôøi nhaän haøng. + Teân taøu, soá chuyeán, caûng xuaát phaùt . + Soá vaän taûi ñôn treân OB/L . + Teân haøng, soá kieän, troïng löôïng khoái löôïng. + Soá container . Neáu laø nguyeân container thì phaûi ghi roõ caû soá seal. * Hieäu löïc phaùp lyù cuûa leänh giao haøng : + Yeâu caàu caûng vuï vaø kho baõi giao haøng cho ngöôøi coù teân treân leänh. + Laø chöùng töø ñeå laøm thuû tuïc haûi quan. + Caên cöù vaøo leänh giao haøng boä phaän Thöông vuï vaø Kho haøng cuûa Caûng. + Laøm phieáu xuaát kho. * Soá baûn leänh giao haøng phaùt haønh: Leänh giao haøng cuûa haõng taøu giao cho SAEHAN goàm 04 baûn: - Moät baûn löu taïi haõng taøu. - Moät baûn trình cho haûi quan - Moät baûn trình cho thöông vuï caûng. - Moät baûn trình cho boä phaän kho haøng cuûa caûng. 4. Giaáy UÛy Quyeàn ( Letter of Authority L/A) Neáu toaøn boä loâ haøng cuûa moät chuû haøng thì Coâng ty seõ caáp cho chuû haøng giaáy uûy quyeàn thay maët Coâng ty ñeå nhaän haøng * Noäi dung cuûa giaáy uûy quyeàn: + Teân ñaïi lyù giao nhaän göûi haøng cho Coâng ty (Shipper treân Ocean Bill of Lading). + Teân taøu, soá chuyeán, caûng ñeán, ngaøy ñeán Vieät Nam. + Soá vaän ñôn treân Ocean Bill of Lading. + Sô löôïc veà haøng hoùa, teân ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn ñeán nhaän haøng (laø chuû haøng thöïc söï treân House Bill of Lading). * Soá baûn giaáy uûy quyeàn ñöôïc phaùt haønh : 3 baûn + Moät baûn löu taïi Coâng ty. + Moät baûn ñeå khai haûi quan. + Moät baûn trình cho Thöông vuï caûng vaø boä phaän Kho haøng ñeå laáy Leänh xuaát kho 5. Baûn Löôïc Khai Haøng Hoaù ( Manifest / Cargo Manifest) : Laø baûn lieät keâ caùc loaïi haøng ñaõ xeáp leân taøu ñeå vaän chuyeån ñeán caùc caûng do ñaïi lyù vaø ñaïi lyù giao nhaän taïi caûng xeáp haøng caên cöù vaøo vaän taûi ñôn laäp neân Noäi dung, giaù trò phaùp lyù, caùc tröôøng hôïp söû duïng Manifest töông töï nhö quy trình haøng xuaát. 6. Ñôn xin ñeà nghò chuyeån cöûa khaåu Laø ñôn göûi cho Haûi Quan nôi môû tôø khai, noù theå hieän ñaày ñuû caùc noäi dung ví duï teân coâng ty ñeà nghò ñôn, soá vaän ñôn, teân taøu, chuyeán, teân haøng, löôïng haøng, trò giaù, soá hieäu container, soá seal, tuyeán ñöôøng vaän chuyeån…… khi môû tôø khai song ñôn naøy seõ coù con daáu cuûa haûi quan Long Thaønh vaø haûi quan nôi di lyù seõ giöõ laïi ñôn naøy) 7. Bieân baûn baøn giao haøng chuyeån cöûa khaåu Laø bieân baûn gôûi cho haûi quan nôi haøng tôùi, nôi xin chuyeån haøng ñi, noù cuõng theå hieän caùc noäi dung nhö ñôn xin chuyeån cöûa khaåu.(khi di lyù noäp 2 baûn, song thuû tuïc di lyù haûi quan nôi di kyù giöõ laïi 1 baûn , 1 baûn coù con daáu giao laïi cho chuùng ta ñeå kieåm hoaù loâ haøng). 8. Hôïp ñoàng nhaäp khaåu Theå hieän hai beân ñaõ kyù keát hôïp ñoàng nhaäp khaåu vôùi nhau, treân hôïp ñoàng theå hieän ñaày ñuû caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän, ví duï: teân ngöôøi baùn, teân ngöôøi mua, teân haøng hoaù, soá löôïng haøng hoaù, trò giaù, toång trò giaù, caûng boác, caûng dôõ, phöông thöùc thanh toaùn…… 9. Hoaù ñôn thöông maiï Theå hieän teân ngöôøi nhaäp khaåu, xuaát khaåu, giaù trò haøng hoaù,ñieàu kieän giao haøng teân haøng hoaù, caûng boác, caûng dôõ ,teân taøu, ngaøy giao haøng, toång soá tieàn ,… 10. Phieáu ñoùng goùi(P/L) Theå hieän gioáng nhö hoaù ñôn vaø neáu haøng nhieàu chi tieát thì keøm theo baûn chi tieát haøng hoaù vaø mieâu taû cuï theå caùc maët haøng trong kieän …… II. QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN ÑOÁI VÔÙI HAØNG NHAÄP KHAÅU 1. Phaân tích quy trình nhaän haøng nhaäp khaåu baèng ñöôøng bieån Quy trình coâng ty laøm: NHAÄN HAØNG TAÏI CAÛNG - THANH LYÙ KHO BAÕI - THANH LYÙ COÅNG LAØM THUÛ TUÏC MÔÛ TÔØ KHAI HAÛI QUAN: - ÑAÊNG KYÙ MÔÛ TÔØ KHAI - ÑOÁI CHIEÁU NÔÏ THUEÁ - KIEÅM HOAÙ - KYÙ TÔØ KHAI - TÍNH THUEÁ - KYÙ PHUÙC TAÄP - TRAÛ TÔØ KHAI CHUAÅN BÒ CHÖÙNG TÖØ KHAI HAÛI QUAN - MÔÛ L/C - GIAÁY PHEÙP - ÑAÊNG KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG NHAØ NÖÔÙC.( NEÁU COÙ) - MUA BAÛO HIEÅM - NHAÄN D/O - LEÂN TÔØ KHAI NHAÄN HOÀ SÔ KHAÙCH HAØNG GIAO HAØNG CHO KHAÙCH QUYEÁT TOAÙN KHIEÁU NAÏI a/ Nhaän thoâng baùo haøng vaø thieác laäp chöùng töø * Tröùôc khi taøu ñeán, SAEHAN nhaän ñöôïc giaáy thoâng baùo haøng (Shipment Advice (S/A ) do SAEHAN ôû nöôùc ngoøai göûi ñeán baèng Fax hoaëc Telex ñeå cho coâng ty theo doõi chuyeán haøng. Noäi dung cuûa S/A bao goàm nhöõng thoâng tin chuû yeáu nhaát: haøng gì, ñöôïc xeáp leân taøu naøo neáu haøng coù chuyeån taûi thì chuyeån taûi taïi ñaâu, leân taøu naøo ngaøy xeáp haøng leân taøu, ngaøy rôøi caûng, ngaøy taøu döï ñònh seõ ñeán caûng Saøi Goøn, soá HB/L, soá MB/L,soá container, soá seal. * Sau ñoù SAEHAN ôû nöôùc ngoaøi seõ göûi cho Coâng ty boä hoà sô bao goàm HB/L (thöøông laø baûn copy) Manifest, MB/L qua ñöôøng böu ñieän baèng Fax ñeå chuaån bò nhaän haøng khi taøu ñeán. Treân cô sôû boä chöùng töø ñoù thieác laäp boä chöùng töø ñaày ñuû ñeå laøm thuû tuïc haûi quan. * Ngay ngaøy taøu ñeán haõng taøu seõ göûi giaáy baùo nhaän haøng cho Coâng ty. Ñoàng thôøi Coâng ty phaùt haønh giaáy baùo nhaän haøng ñeå thoâng baùo cho chuû haøng noäi ñòa tôùi nhaän haøng. Teân vaø ñòa chæ cuûa chuû haøng noäi ñòa thöøông ñöôïc ghi treân HB/L maø ñaïi lyù göûi cho Coâng ty. b/ Laøm thuû tuïc haûi quan cho loâ haøng Quy trình: Goàm 4 böôùc vaø trình töï nhö sau: Böôùc 1: Ngöôøi khai baùo haûi quan töï keâ khai, tính thueá, noäp thueá: - Boä hoà sô khai baùo vôùi haûi quan goàm caùc loaïi giaáy tôø phaûi noäp hoaëc xuaát trình khi laøm thuû tuïc haûi quan theo quy ñònh. - Ngöôøi khai baùo haûi quan töï keâ khai ñaày ñuû chính xaùc noäi dung nhöõng tieâu thöùc ghi treân tôø khai haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu theo nhö baûn höôùng daãn ñính keøm tôø khai. - Döïa vaøo caên cöù tính thueá ñaõ keâ khai vaø xaùc ñònh maõ soá, thueá suaát, giaù tính thueá theo quy ñònh ñeå töï tính toaùn soá thueá phaûi noäp cuûa töøng loaïi thueá. Böôùc 2: Tieáp nhaän ñaêng kyù tôø khai haøng nhaäp khaåu: - Tieáp nhaän hoà sô. - Kieåm tra boä hoà sô vaø tôø khai haûi quan ñaõ ñaày ñuû, chính xaùc ñaûm baûo hôïp phaùp, hôïp leä cho moät boä chöùng töø laøm thuû tuïc haûi quan theo quy ñònh cuûa töøng loaïi hình xuaát nhaäp khaåu. - Neáu boä hoà sô ñuû ñieàu kieän thì cho ñaêng kyù tôø khai. - Phaân loaïi hoà sô haøng hoaù theo luoàng (luoàng xanh, luoàng vaøng, luoàng ñoû). - Chuyeån boä hoà sô cho boä phaän thueá. - Chuyeån nhöõng nghi vaán, laäp bieân baûn vi phaïm ñeán caùc boä phaän coù lieân quan xöû lyù. Böôùc 3: Thu thueá - Kieåm hoaù - Giaûi phoùng haøng: - Caên cöù caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà thôøi gian noäp thueá, treân cô sôû soá thueá phaûi noäp do ngöôøi khai haûi quan töï tính, cô quan haûi quan ra thoâng baùo thueá vaø yeâu caàu ñoái töôïng noäp thueá thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh. - Boä hoà sô ñöôïc chuyeån ñeán boä phaän kieåm hoaù vaø tieán haønh kieåm hoaù theo ñuùng nguyeân taéc ñöôïc quy ñònh. - Chuyeån caùc nghi vaán, bieân baûn vi phaïm ñeán caùc boä phaän lieân quan ñeå xöû lyù. - Giaûi phoùng haøng sau khi ñaõ: Noäp thueá hoaëc baûo laõnh ñöôïc chaáp nhaän ñoái vôùi haøng phaûi noäp thueá ngay. Coù thoâng baùo thueá ñoái vôùi haøng ñöôïc aân haïn veà thôøi gian noäp thueá. Giaùm saùt vieäc giaûi phoùng haøng. Chuyeån hoà sô tôùi boä phaän thueá. Böôùc 4: Kieåm tra - Xöû lyù vi phaïm: - Kieåm tra keát quaû töï keâ khai, töï tính thueá cuûa ngöôøi khai baùo haûi quan. - Caên cöù keát quaû kieåm hoaù, caùc nguyeân taéc xaùc ñònh maõ thueá, thueá suaát, giaù tính thueá vaø khai baùo cuûa ngöôøi khai baùo haûi quan xaùc ñònh ñuùng soá thueá phaûi noäp. - Xöû lyù caùc vi phaïm veà thueá. - Ra quyeát ñònh ñieàu chænh soá thueá phaûi noäp. - Keá toaùn thu noäp thueá. - Saép xeáp löu tröõ hoà sô. Phaân tích: * Hoà sô ñöôïc noäp taïi ñoäi ñaêng kyù tôø khai . Haøng nhaäp veà caûng naøo thì laøm thuû tuïc taïi caûng ñoù, tröø tröôøng hôïp haøng ñaàu tö hay haøng caàn kieåm taïi kho rieâng môùi khai haûi quan taïi haûi quan thaønh phoá hoaëc ôû tænh thaønh. * Sau khi ñaõ nhaän ñöôïc boä hoà sô cuûa chuû haøng, neáu xeùt thaáy hôïp leä, haûi quan seõ ñoùng daáu tieáp nhaäp hoà sô vaø leân lòch vaø boá trí nhaân vieân haûi quan kieåm tra haøng hoùa. Neáu haøng muoán kieåm taïi kho rieâng thì phaûi noäp keøm ñôn xin kieåm taïi kho rieâng. Ñuùng lòch ñaõ heïn taïi baõi ñoùng ruùt ruoät cuûa haõng taøu trong caûng, ñaïi dieän cuûa chuû haøng seõ cuøng vôùi nhaân vieân haûi quan tieán haønh kieåm tra haøng hoùa nhaäp khaåu trong container. Chuù yù tröôùc khi kieåm hoùa phaûi kieåm tra kyõ löôûng daáu nieâm phong cuûa haõõng taøu vaø daáu nieâm phong cuûa haûi quan nöôùc xuaát coù coøn nguyeân veïn khoâng. Tuøy theo möùc ñoä phöùc taïp cuûa haøng hoùa maø haûi quan kieåm tra toaøn boä hay chæ kieåm ñaïi dieän. Neáu soá löôïng vaø chaát löôïng haøng kieåm tra ñuùng nhö khai baùo thì kieåm hoùa vieân ghi laïi keát quaû , nhaân vieân giao nhaän kyù nhaän. Neáu haøng hoùa thuoäc dieän kieåm dòch, giaùm ñònh ñeå xaùc ñònh tính chaát, coâng duïng, . . . thì nhaân vieân giao nhaän phaûi laáy maãu ñi giaùm dònh taïi caùc trung taâm nhö trung taâm 3, Vinacontrol, SGS,…… ñeå ñöôïc caáp giaáy keát quaû phaân tích. Chæ khi haøng ñöôïc xaùc ñònh chính xaùc chaát löôïng, ñaõ baûo ñaûm an toaøn, veä sinh, haûi quan môùi xaùc ñònh laïi maõ haøng vaø aùp duïng thueá suaát phuø hôïp. Neáu nhaân vieân kieåm hoùa phaùt hieän haøng nhaäp khaåu khoâng ñuùng nhö tôø khai thì laäp Bieân baûn vi phaïm. Chæ khi coâng ty thöïc hieän xong caùc quyeát ñònh xöû phaït thì haûi quan môùi laøm tieáp thuû tuïc ôû caùc khaâu sau. * Qua khaâu tính thueá (neáu haøng thuoäc dieän ñoùng thueá), caên cöù keát quaû kieåm hoùa haûi quan tính laïi thueá vaø giao cho nhaân vieân giao nhaän Thoâng baùo thueá moät tôø khai coù daáu “chuû haøng" vaø "ñaõ hoaøn taát thuû tuïc haûi quan” Nhaân vieân giao nhaän phaûi kieåm tra xem thueá ñöôïc tính coù ñuùng khoâng ñeå khieáu naïi kòp thôøi nhaèm baûo veä quyeàn lôïi khaùch haøng. Laøm xong thuû tuïc haûi quan, nhaân vieân giao nhaän tieán haønh vieäc ñi nhaän haøng ôû caûng ñeå giao laïi cho chuû haøng thöïc söï cuûa loâ haøng. c/ Nhaän leänh giao haøng (D/O): * Laøm thuû tuïc vôùi haõng taøu ñeå nhaän D/O vaø caùc chöùng töø lieân quan nhö Manifest (coù ñoùng daáu cuûa haûi quan chöùng nhaän coù loâ haøng ñoù vaøo caûng), caùc vaän ñôn chuyeån taûi cuûa haõng taøu (neáu haøng coù chuyeån taûi) ñeå haûi quan sau naøy coù caên cöù theo doõi haønh trình, xuaát xöù cuûa loâ haøng vaø laøm thuû tuïc haûi quan cho loâ haøng. Hieän nay ñeå ñôn giaûn hoaù thuû tuïc giöõa haõng taøu vaø ngöôøi giao nhaän, vaø quan heä giöõa ngöôøi giao nhaän vaø haõng taøu khoâng phaûi laø quan heä mua baùn neân hai beân thöôøng söû duïng vaän ñôn xuaát trình (surrendered B/L: treân vaän ñôn coù ñoùng daáu ‘Surrendered’, vaän ñôn naøy khoâng theå chuyeån nhöôïng ñöôïc vaø khoâng duøng khi thanh toaùn L/C) ñeå giao haøng noùng (hot delivery ) khoâng caàn vaän ñôn goác . Neáu ñaïi lyù giao nhaän ôû nöôùc xuaát khaåu ñaõ yeâu caàu ñaïi lyù haõng taøu laäp vaän ñôn xuaát trình cho mình vôùi noäi dung chính laø: vaän ñôn goác ñaõ ñöôïc xuaát trình (Original Bill Of Lading has been surrendered) thì nhaân vieân giao nhaän cuûa Coâng ty coù theå mang giaáy giôùi thieäu vaø giaáy baùo haøng ñeán ñeå chöùng minh ñöôïc mình laø ngöôøi cuûa toå chöùc giao nhaän naøy laø coù theå laáy ñöôïc Leänh giao haøng. * Laäp leänh giao haøng cuûa Coâng ty giao cho caùc chuû haøng keøm theo vôùi vaän ñôn cuûa haõng taøu (baûùn photocopy), Manifest coù ñoùng daáu cuûa haûi quan. Ñeå coù theå nhaän ñöôïc Leänh giao haøng cuûa Coâng ty chuû haøng chæ caàn phaûi xuaát trình nhöõng chöùng töø sau : + House B/L baûn goác. + Giaáy giôùi thieäu cuûa Coâng ty. + Giaáy chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä khaåu hoaëc hoä chieáu neáu laø haøng cuûa caù nhaân. + Traû cöôùc phí vaän chuyeån trong tröôøng hôïp "Cöôùc traû sau' (Freight collect) d/ Nhaän haøng ñoùng baèng container Coù hai tröôøng hôïp : * Neáu chuû haøng muoán ñöa nguyeân container veà ruùt ruoät taïi kho rieâng cuûa mình thì khi ñeán nhaän haøng chuû haøng seõ 1aøm Giaáy xin möôïn container noäp cho ñaïi dieän haõng taøu taïi caûng. Haõng taøu seõ ghi ngaøy caáp haøng vaø phöông thöùc nhaän haøng nguyeân container phía sau Leänh giao haøng ñoàng thôøi ñoùng daáu xaùc nhaän(thöôøng ñoùng daáu haøng giao thaúng leân leänh giao haøng). Chuû haøng mang Leänh giao haøng ñeán thöông vuï caûng cuûa caûng laøm thuû tuïc nhaän haøng goàm ñoùng tieàn naâng haï container. Caûng seõ thu laïi Leänh giao haøng ñoàng thôøi giao phieáu xuaát nguyeân container cho chuû haøng, ñeå chuû haøng cho phöông tieän vaøo laáy container.Vò trí cuûa container khi chuû haøng muoán bieát phaûi lieân heä vôùi ñieàu ñoä caûng (chuû haøng thöôøng döïa vaøo soá B/L nhaäp vaøo baûn vi tính (caùt laùi) ñeå tìm container cuûa mình laø haøng naèm ôû kho naøo, khu naøo,… roài tôùi kho ñoù, khu ñoù,… vaø döïa vaøo maøu saéc container ñaëc tröng cuûa moãi haõng taøu ñeå tìm ). * Neáu chuû haøng muoán ruùt ruoät taïi baõi cuûa caûng thì trong Leänh giao haøng ñaïi dieän haõng taøu seõ ghi ngaøy caáp vaø seõ ghi phöông thöùc nhaän haøng vaø ruùt ruoät ñoàng thôøi ñoùng daáu xaùc nhaän vaøo ñoù. Chuû haøng mang Leänh giao haøng ñeán thöông vuï caûng vaø noäp tieàn cöôùc phí naâng haï container, cöôùc phí traõ baõi ñeå ruùt ruoät container. Ñieàu ñoä baõi nhaäp vaø baõi ruùt ruoät sau ñoù seõ toå chöùc phöông tieän cuõng nhö coâng nhaân ñöa container cuûa chuû haøng töø baõi nhaäp sang baõi ruùt ruoät ñeå laáy haøng ra cho chuû haøng. Khi thöïc hieân vieäc ruùt ruoät, ñieàu ñoä baõi cuûa haõng taøu seõ thu laïi Leänh giao haøng vaø caáp cho chuû haøng phieáu xuaát haøng ruùt ruoät. Chuû haøng ñöa phöông tieän vaøo laáy haøng ñaõ ñöôïc laáy töø container ra ñöa veà kho cuûa mình, coøn ñieàu ñoä baõi seõ boá trí phöông tieän ñöa container roãng veà baõi container roãn g cuûa haõng taøu…… * Nhöng ñeán ñaây chuû haøng vaãn chöa theå ñöa phöông tieän cuûa mình vaøo laáy haøng ñöôïc vì haøng hoùa nhaäp khaåu chöa ñöôïc laøm thuû tuïc taïi haûi quan cöûa khaåu. Chính vì vaäy khi nhaän ñöôïc Leänh giao haøng thì chuû haøng phaûi nhanh choùng tieán haønh ñaêng kyù ñeå laøm caùc thuû tuïc haûi quan. e/ Nhöõng tröôøng hôïp phaùt sinh veà chöùng töø * Surrender House B/L cuõng thöôøng ñöôïc phaùt haønh trong tröôøng hôïp ngöôùi xuaát khaåu laø coâng ty meï taïi nöôùc ngoaøi vaø ngöôøi nhaäp khaåu laø coâng ty con taïi Vieät Nam. * Trong tröôøng hôïp chuû haøng khoâng coù vaän ñôn goác ñeå xuaát trình, hoï coù theå nhaän haøng neáu ñöôïc baûo laõnh cuûa ngaân haøng coù uy tín baèng thö baûo ñaûm (ví duï nhö Vietcombank, Eximbank). * Chuû haøng caàm Leänh giao haøng cuûa Coâng ty laøm thuû tuïc khai haûi quan. Haûi quan seõ caên cöù vaøo Giaáy pheùp xuaát nhaäp khaåu, Hôïp ñoàng mua baùn, leänh giao haøng Coâng ty phaùt haønh, OB/L, HB/L,Manifest .. ñeå thoâng quan cho loâ haøng ñoù. HOÀ SÔ HAÛI QUAN ÑOÁI VÔÙI HAØNG NHAÄP KHAÅU * Boä hoà sô chuû yeáu noäp cho cô quan haûi quan goàm: Tôø khai haøng hoaù nhaäp khaåu - tôø khai HQ/2002-NK: 02 baûn chính. Phuï luïc tôø khai ñính keøm (neáu coù). Tôø khai giaù trò tính thueá.(1 baûn chính). Hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông hoaëc giaáy tôø coù giaù trò nhö hôïp ñoàng: 01 baûn chính vaø 01 baûn sao. Vaän taûi ñôn (Bill of Lading hoaëc Airway Bill): 01 baûn copy chuïp töø baûn goác hoaëc baûn SURRENDERED ( vaän ñôn giao haøng taïi caûng) hoaëc baûn chính cuûa caùc vaän taûi ñôn coù ghi chöõ COPY. Phieáu ñoùng goùi (Packing List): 01 baûn chính vaø 01 baûn sao ñoái vôùi haøng ñoùng goùi khoâng ñoàmg nhaát. Hoaù ñôn thöông maïi: 01 baûn chính vaø 01 baûn sao. Giaáy giôùi thieäu cuûa doanh nghieäp : 01 baûn chính. Phieáu tieáp nhaän hoà sô haûi quan. Phieáu theo doõi phuùc taäp haûi quan. * Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp sau ñaây thì noäp theâm: Hôïp ñoàng uûy thaùc (neáu laø nhaäp khaåu uûy thaùc): 01 baûn sao. Vaên baûn cho pheùp nhaäp khaåu cuûa Boä Thöông maïi (ñoái vôùi haøng thuoäc dieän phaûi coù vaên baûn naøy): 01 baûn sao. Vaên baûn cho pheùp nhaäp khaåu cuûa Boä chuyeân ngaønh caáp (ñoái vôùi haøng thuoäc dieän quaûn lyù chuyeân ngaønh): 01 baûn sao. Ñaêng kyù maõ soá doanh nghieäp kinh doanh XNK (chæ noäp moät laàn ñaàu khi ñaêng kyù): 01 baûn sao. Giaáy ñaêng kyù kieåm tra chaát löôïng (ñoái vôùi haøng nhaø nöôùc quy ñònh kieåm tra veà chaát löôïng): 01 baûn chính. Giaáy ñaêng kyù kieåm dòch (ñoái vôùi haøng yeâu caàu phaûi kieåm dòch): 01 baûn chính. Giaáy pheùp nhaäp khaåu veà an toaøn lao ñoäng (ñoái vôùi haøng phaûi kieåm tra veà an toaøn lao ñoäng): 01 baûn chính. Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoaù - C/O (ñoái vôùi haøng caùc nöôùc ñöôïc Vieät Nam cho höôûng öu ñaõi hoaëc haøng thuoäc dieän tính thueá theo giaù toái thieåu): 01 baûn chính. Ñôn xin chuyeån cöûa khaåu haøng nhaäp khaåu (ñoái vôùi haøng thuoäc dieän ñöôïc chuyeån tieáp veà laøm thuû tuïc taïi Cuïc Haûi quan tænh, thaønh phoá khai): 01 baûn chính. Bieân baûn baøn giao chuyeån cöûa khaåu: 02 baûn chính. * Chöùng töø phaûi xuaát trình: Giaát chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh : 01 baûn ( baûn sao hoaêï¨c baûn chính). Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù maõ soá kinh doanh xuaát nhaäp khaåu. 2. Quy trình thöïc teá: Moät loâ haøng maùy moùc thieát bò nhaäp khaåu (haøng ñaàu tö) töø Haøn Quoác veà Vieät Nam ñaõ ñöôïc laøm nhö sau: (boä chöùng töø keøm ñaèng sau) * Coù moät chæ ñònh do beân Haøn Quoác cho coâng ty ñi nhaän loâ haøng naøy vôùi ñaày ñuû noâi dung nhö sau: Ngöôøi xuaát khaåu:DAE JIN FAN MACHINERY CO.,LTD. Ngöôøi nhaäp khaåu:COÂNG TY TNHH SUHEUNG VIET NAM. Teân haøng:MAÙY LAØM SAÏCH CHO NHAØ XÖÔÛNG. Soá löôïng:24,770 KGS(14 KIEÄN),GW:24.770 kgs, 1x20’,3x40’ Toång giaù trò:204.160 USD. Xuaát xöù: KOREA. Caûng xeáp haøng: INCHEON. Caûng dôõ haøng: CAT LAI. * Treân cô sôû boä chöùng töø goác boä phaän chöùng töø thieác laäp ñaày ñuû vaø hoaøn thieän boä chöùng töø ñeå nhaän loâ haøng noùi treân. a/ Böôùc ñaàu : Chuaån bò tôø khai vaø môû tôø khai Leân tôø khai vaø leân tôø khai ñieän töû chi cuïc Haûi Quan Long Thaønh taïi maïng cuûa coâng ty (hoaït taïi cuïc Haûi Quan)ñeå laáy soá tieáp nhaän hoà sô ,muïc ñích laø ñeå khi môû tôø khai thì nhaân vieân haûi quan xem thöû vieäc khai coù ñuùng khoâng,vieäc leân tôø khai nhö sau: Muïc 1: Ngöôøi nhaäp khaåu. Teân coâng ty: COÂNG TY TNHH SUHEUNG VIET NAM. Ñòa chæ: khu coâng nghieäp Long Thaønh, Long Thaønh, Ñoàng Nai Mst: 3600840239. Muïc 2: Ngöôøi xuaát khaåu. Teân coâng ty: DAE JIN FAN MACHINERY CO.,LTD. Ñòa chæ: 84-1, seongdong-gu, haengdang-dong, seoul city, korea. Muïc 3: Ngöôøi uyû thaùc: Troáng. Muïc 4: Ñaïi lyù laøm thuû tuïc haûi quan: Troáng. Muïc 5: Loaïi hình: Nhaäp ñaàu tö. Muïc 6: Giaáy pheùp: Troáng. Muïc 7: Hôïp ñoàng: Soá:DJ-01. Ngaøy: 15/03/2008. Ngaøy heát haïn: troáng. Muïc 8: Hoaù ñôn thöông maïi: Soá: DJ-080318. Ngaøy: 18/03/2008. Muïc 9: Phöông tieän vaän taûi: Teân, soá hieäu: V.0812S. Ngaøy ñeán: 02/04/2008. Muïc 10: Vaän taûi ñôn: Soá: SHLXHOC 28030013. Ngaøy: 20/03/2008. Muïc 11: Nöôùc xuaát khaåu: KOREA. Muïc 12: Caûng, ñaïi ñieåm xeáp haøng: INCHEON. Muïc 13: Caûng, ñòa ñieåm dôõ haøng: CAÙT LAÙI. Muïc 14: Ñieàu kieän giao haøng: CIF HCM. Muïc 15: Ñoàng tieàn thanh toaùn: USD. Tyû giaù tính thueá: 16,120. Muïc 16: Phöông thöùc thanh toaùn: TT Muïc 17: Teân haøng: - Maùy moùc thieát bò nhaäp khaåu taïo taøi saûn coá ñònh duøng trong saûn xuaát thuoác y teá. - Maùy laøm saïch cho nhaø xöôûng. (chi tieát theo phuï luïc ñính keøm). Muïc 18: Maõ soá haøng hoaù: Troáng. Muïc 19: Xuaát xöù: KOREA Muïc 20:Löôïng: Troáng. Muïc 21,22: Troáng. Muïc 23: trò giaù nguyeân teä 204,160 USD (trò giaù nguyeân teä=löôïng(20)x ñôn giaù nguyeân teä(21)) * TOÅNG COÄNG:14 KIEÄN, GW:24,770 KGS 1 x20’&3 x40’ (HAØNG MÔÙI 100%). Muïc 24: Thueá nhaäp khaåu: HAØNG MIEÃN THUEÁ TAÏI ÑIEÅM 1.6 MUÏC I PHAÀN D ÑIEÀU 59/2007/TT-BTC KEØM THEO NGHÒ ÑÒNH SOÁ 108/2006/NÑ-CP NGAY2/09/2006. Neáu coù thueá (hôïp ñoàng khoâng ñöôïc mieãn thueá) thì tính nhö sau: + Trò giaù tính thueá(24.1)=trò giaù nguyeân teä(23)x tyû giaù tính thueá(15) + Thueá suaát(%):döïa vaøo bieåu thueá ñeå aùp maõ cho maët haøng nhaäp khaåu) + Tieàn thueá(24.3)=24.1x24.2 Muïc 25: Thueá GTGT: - Haøng thuoäc dieän khoâng chòu thueá gtgt haøng naèm ngoaøi danh muïc 827/2006/ qñ-bkh. Neáu coù thueá (hôïp ñoàng khoâng ñöôïc mieãn thueá) thì tính nhö sau: + trò giaù tính thueá(25.1)= trò giaù tính thueá( 24.1) + tieàn thueá(24.3) + thueá suaát: töï aùp maõ +……………………… Muïc 27,28: Troáng. Muïc 29: Ngöôøi khai baùo kyù teân, ñoùng daáu. (Caùc muïc phía sau daønh cho phaàn kieåm hoaù). + Xaép xeáp boä chöùng töø ñeå môû tôû khai laøm thuû tuïc Haûi Quan, goàm: 01 phieáu tieáp nhaän hoà sô Haûi Quan, 01 phieáu theo doõi phuùc taäp hoà sô haûi quan, 01 giaáy giôùi thieäu cuûa coâng ty SUHEUNG VIEÄT NAM 02 tôø khai Haûi Quan HQ/2002-NK (02 baûn chính) , 02 phuï luïc tôø khai keøm theo(02 baûn chính), 01 hôïp ñoàng nhaäp khaåu (01baûn sao y baûn chính), 02 hoaù ñôn thöông maïi (01 baûn chính vaø 01 baûn sao), 02 phieáu ñoùng goùi (01 baûn chính vaø 01 baûn sao), 01 vaän ñôn goác (thöôøng laø house bill of lading) 01 ñôn xin chuyeån cöûa khaåu (baûn chính), + Môû tôø khai taïi Chi Cuïc Haûi Quan Long Thaønh taïi nôi ñaêng kyù tôø khai (registration), ñoàng thôøi ñaêng kyù danh muïc haøng hoaù nhaäp khaåu ñeå ñöôïc mieãn thueá. Ñôïi nhaân vieân Haûi Quan kieåm tra vaø caáp soá tôø khai(93/NK/NÑT/LT02). + Coù soá tôø khai Haûi Quan ôû phieáu tieáp nhaän hoà sô Haûi Quan vaø ñieàn vaøo tôø khai Haûi Quan vaø noäp laïi cho nhaân vieân Haûi Quan. + Sau khi nhaân vieân kieåm tra thueá (kieåm tra coi coâng ty coù aùp maõ cho loâ haøng ñuùng vôùi maët haøng mieãn thueá hay khoâng) kieåm tra song thì nhaän laïi boä hoà sô Haûi Quan ñaõ ñöôïc nhaân vieân Haûi Quan ñoùng daáu vaøo oâ :caùn boä ñaêng kyù,vaø coù ñoùng daáu cuûa Phoù Cuïc Tröôûng Haûi Quan Long Thaønh leân Ñôn xin chuyeån cöûa khaåu. + Löu vaøo soå chuyeån cöûa khaåu vôùi noäi dung: Soá thöù töï: 369 Teân doanh nghieäp : SUHEUNG VIET NAM. Ngaøy löu soå:03/04/2008 Soá tôø khai: 93/NK/NÑT/LT02. Teân haøng: MAÙY LAØM SAÏCH CHO NHAØ XÖÔÛNG. Kyù teân vaø ghi soá ñieän thoaïi vaøo soå. + Ñoùng leä phí haûi quan :30.000 ñoàng. b/ Böôùc tieáp theo:Ñi laáy D/O goàm: 01 giaáy giôùi thieäu cuûa Coâng ty Sinh An. 01 giaáy baùo taøu ñeán(cuûa haøng taøu). Caàn 02 giaáy naøy ñeán SYMS taïi Caùt Laùi ñeå laáy D/O ñi nhaän haøng(goàm 04 baûn). Ñoàng thôøi möôïn cont veà kho rieâng. Ñoùng caû hai phí cho haõng taøu:phí laáy D/O + phí möôïn container veà kho rieâng (1 cont 20’= 300.000ñ,1 cont 40’=600.000ñ) c/ Böôùc tieáp theo: Laøm thuû tuïc di lyù cho loâ haøng naøy( taïi CAÙT LAÙI) Noäp vaøo Haûi Quan Caùt Laùi hoà sô goàm : 02 Bieân baûn baøn giao chuyeån cöûa khaåu. 01 giaáy giôùi theäu cuûa coâng ty. 01 Ñôn xin chuyeån cöûa khaåu (ñaõ coù ñoùng daáu cuûa Haûi Quan Long Thaønh). 01 boä hoà sô Haûi Quan copy (copy boä hoà sô ôû treân, cuõng coù theå 01 TKHQ photo). 01 leänh giao haøng cuûa coâng ty( baûn goác). 01 Vaän ñôn goác hoaëc baûn photo coù xaùc nhaän cuûa haõng taøu hoaëc cuûa doanh nghieäp. Ñoàng thôøi ñoùng leä phí SEAL:12.000 ñoàng(01 cont) d/ Böôùc tieáp theo: laáy phieáu giao nhaän container (phieáu EIR), laáy D/O cuûa haõng taøu( baûn goác) tôùi Thöông Vuï Caûng ñeå laáy phieáu EIR, ñoàng thôøi ñoùng phí naâng roãng, phí löu container (neáu coù). e/ Böôùc tieáp theo: Ra phoøng Haûi Quan ñoái chieáu laáy SEAL ñeå baám vaøo cont ñöa veà Long Thaønh(ghi soá seal cuûa haûi quan caùt laùi caáp ghi vaøo phieáu EIR vaø Bieân Baûn Baøn Giao Chuyeån cöûa khaåu roài ñöa cho haûi quan nôi ñaây kyù leân bieân baûn) + laáy Bieân baûn baûn giao chuyeån cöûa khaåu (ñaõ ñoùng daáu cuûa Haûi Quan Caùt Laùi) f/ Böôùc tieáp theo: Thanh lyù coång Caàm phieáu giao nhaän cont (phieáu EIR)+ bieân baûn baûn giao chuyeån cöûa khaåu(photo, coù baûn goác ñoái chieáu) nhaän chöõ kyù cuûa Haûi Quan thanh lyù coång leân phieáu giao nhaän cont( lieâm vaøng). Giao phieáu giao nhaän container vaø leänh giao haøng vaø giaáy haï container cuûa haõng taøu giao cho chuû xe CONT ñeå ñöa haøng veà Long Thaønh. g/ Böôùc cuoái cuøng: kieån hoaù loâ haøng Noäp laïi boä hoà sô ( coù bieân baûn baøn giao chuyeån cöûa khaåu)vaø môøi nhaân vieân kieåm hoaù ñeán nhaø maùy kieåm hoaù loâ haøng. Môøi ñaïi dieän nhaø maùy cuøng kieåm tra loâ haøng. Kyù vaø ñoùng daáu boä hoà sô sau khi kieåm tra song. h/ Thanh lyù tôø khai Moät tuaàn sau nhaän laïi boä hoà sô haûi quan( coù daáu :ÑAÕ HOAØN THAØNH THUÛ TUÏC do haûi quan ñoùng daáu). Giao laïi cho doanh nghieäp boä hoà sô goác naøy vaø löu cho coâng ty moät boä, trong quaù trình ñeå ñaûm baûo söï trung thöïc, phaùp luaät yeâu caàu boä chöùng töø phæa ñöôïc löu giöõ trong 5 naêm ñeå trình dieän cô quan phaùp luaät. Ñoàng thôøi cuõng laø cô sôû ñeå ngöôøi xuaát khaåu theo doõi tình hình nhaän, thanh toaùn vaø giaûi quyeát khieáu naïi khi xaûy ra. Khi container traû caàm phieáu EIR( lieâm ñoû) vaø phieáu baøn giao container do chuû xe ñöa laïi ñeå tôùi haõng taøu laáy laïi cöôïc container. III. GIAÛI QUYEÁT VÖÔÙNG MAÉC 1. Khieáu naïi ngöôøi xuaát khaåu Khi ngöôøi xuaát khaåu khoâng giao haøng hoaëc giao haøng thieáu, chaäm, hoaëc phaåm chaát haøng hoaù khoâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng quy ñònh hoaëc bao bí xaáu, kyù hieäu sai hoaëc khoâng giao……thì nhaân vieân giao nhaän laäp hoà sô khieáu naïi ngöôøi xuaát khaåu. Theå thöùc vaø hoà sô khieáu naïi: thö khieáu naïi phaûi laøm baèng vaên baûn bao goàm caùc noäi dung : teân, ñòa chæ coâng ty Sinh An, beân bò khieáu naïi, cô sôû phaùp lyù cuûa vieäc khieáu naïi , lyù do khieáu naïi, caùch giaûi quyeát, cuoái cuøng laø chuû kyù, hoï teân cuûa ngöôøi ñaïi dieän coâng ty. Caùc chöùng töø keøm theo: hôïp ñoàng ngoaïi thöông, vaän ñôn, bieân baûn giaùm ñònh vaø nhöõng giaáy tôø khaùc lieân quan ñeán haøng hoaù. 2. Khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû Khi ngöôøi chuyeân chôû vi phaïm hôïp ñoàng chuyeân chôû nhö ngöôøi chuyeân chôû khoâng mang taøu hoaëc mang taøu ñeán chaäm, hoaëc khi haøng bò toån thaát, maát maùt, thieáu huït, hoaëc keùm phaåm chaát do loãi cuûa ngöôøi chuyeân chôû thì phaûi laäp hoà sô khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû. Theå thöùc vaø hoà sô khieáu naïi: thö khieáu naïi phaûi laøm baèng vaên baûn goàm caùc noäi dung nhö sau: teân, ñòa chæ cuûa coâng ty Sinh An, beân bò khieáu naïi, cô sôû phaùp lyù cuûa vieäc khieáu naïi, lyù do khieáu naïi, caùch giaûi quyeát cuï theå. Caùc chöùng töø keøm theo: hôïp ñoàng chuyeân chôû haøng hoaù, vaän ñôn ñöôøng bieån, bieân baûn keát toaùn nhaän haøng vôùi taøu ROROC (report on receipt of cargo), giaáy chöùng nhaän haøng thieáu CSC (certificate of short landed cargo), bieân baûn ñoå vôõ hö hoûng do taøu gaây ra COR( cargo outturn report). CHÖÔNG III : MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ I. NHAÄN XEÙT VEÀ HOAÏT ÑOÄNG GIAO NHAÄN TAÏI COÂNG TY Nhìn chung, tình hình giao nhaän haøng nhaäp khaåu cuûa Coâng ty laø khaù toát vaø taêng tröôûng töông ñoái oån ñònh, Coâng ty caàn giöõ vöõng nhòp ñoä taêng tröôûng treân vì tính hieäu quaû trong kinh doanh cuûa noù. Giao nhaän haøng laø hoaït ñoäng kinh doanh dòch vuï chính cuûa coâng ty bao goàm caû giao nhaän baèng ñöôøng bieån vaø ñöôøng haøng khoâng. Trong ñoù chuû yeáu laø ñöôøng bieån, chieám moät tyû leä lôùn trong toång giaù trò haøng hoaù giao nhaän vaø ñang coù xu höôùng gia taêng caû veà giaù trò vaø tyû troïng. Sôû dó coù söï gia taêng naøy laø do caùc doanh nghieäp Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam taêng cöôøng xuaát nhaäp khaåu caû veà giaù trò vaø quy moâ cuûa caùc hôïp ñoàng xuaát nhaäp khaåu, ñoàng thôøi ñaåy maïnh vieäc aùp duïng nhöõng phöông tieän ñoùng goùi vaø vaän chuyeån hieän ñaïi trong xuaát nhaäp khaåu , trong ñoù coù vieäc söû duïng container trong vaän chuyeån haøng hoùa. Beân caïnh ñoù vieäc giao nhaän haøng hoùa nhaäp khaåu ñaõ giuùp coâng ty ñaåy maïnh ñöôïc giaù trò giao nhaän vì coâng vieäc giao nhaän haøng hoaù nhaäp khaåu vöøa nhanh choùng, vöøa an toaøn cho doanh nghieäp trong kinh doanh . Veà giao nhaän haøng hoùa xuaát khaåu cuõng chieám tyû troïng cao vaø taêng maïnh nhöng khoâng baèng haøng hoùa nhaäp khaåu, tuy nhieân so vôùi giao nhaän haøng nhaäp khaåu thì giao nhaän haøng xuaát khaåu nhoû hôn nhieàu, maëc duø giaù trò haøng xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu ôû Vieät nam töông ñoái gaàn baèng nhau, ñaây cuõng laø moät xu theá chung cuûa xuaát nhaäp khaåu Vieät Nam, caùc Doanh Nghieäp thöôøng töï thöïc hieän giao nhaän haøng nhaäp khaåu, coøn haøng xuaát khaåu thöôøng ñi thueâ dòch vuï giao nhaän nhieàu hôn. Doanh thu giao nhaän haøng nhaäp khaåu chieám moät tyû troïng lôùn trong toång doanh thu giao nhaän, trong khi ñoù hoaït ñoäng giao nhaän laø hoaït ñoäng chính yeáu cuûa Coâng ty, chöùng toû doanh thu trong giao nhaän haøng nhaäp khaåu laø doanh thu chính cuûa Coâng ty. Toùm laïi tình hình kinh doanh cuûa coâng ty trong hoaït ñoäng giao nhaän haøng hoaù nhaäp khaåu laø raát toát, phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá, taïo ra thuaän lôïi cao cho Coâng ty laøm cho keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty vaãn coù laõi. Chính vì vaäy coâng ty caàn quan taâm ñaëc bieät hôn ñeán hoaït ñoäng giao nhaän haøng hoaù nhaäp khaåu cuõng nhö haøng xuaát khaåu, laø hoaït ñoäng ñem laïi doanh thu vaø lôïi nhuaän chuû yeáu cho coâng ty . Ñeå duy trì ñöôïc möùc ñoä taêng tröôûng coâng ty caàn phaûi ñaàu tö cô sôû vaät chaát vaø nhaân söï cho hoaït ñoäng giao nhaän naøy, vì vôùi toác ñoä taêng tröôûng cao nhö hieän taïi coù theå vöôït ra khoûi naêng löïc cuûa coâng ty, khi ñoù coâng ty seõ maát khaùch haøng do khoâng thöïc hieän heát ñöôïc caùc hôïp ñoàng. II. KIEÁN NGHÒ 1. Moät soá bieän phaùp ñaåy maïnh vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh taïi coâng ty Thieát laäp boä phaän Marketing thuoäc Phoøng kinh doanh vaø thöïc hieän caùc phöông thöùc tieáp caän khaùch haøng moät caùch toát nhaát : Vaán ñeà ñaùng quan taâm haøng ñaàu laø tìm ñöôïc khaùch haøng vaø duy trì ñöôïc loøng tin cuûa hoï veà phía mình. Muoán vaäy, nhaân vieân marketing ngoaøi nhieäm vuï tieáp caän, thuyeát phuïc khaùch haøng söû duïng dòch vuï cuûa coâng ty, theo doõi quaù trình thöïc hieän phuïc vuï khaùch haøng cuûa nhaân vieân giao nhaän, coøn phaûi thöôøng xuyeân toû thieän chí, thaét chaët quan heä, taïo gaén boù laâu daøi ñoái vôùi khaùch haøng. Ñaëc bieät laø vaøo nhöõng thôøi ñieåm khaùch haøng taïm ngöøng söû duïng dòch vuï vì lyù do rieâng naøo ñoù, phaûi thöôøng xuyeân lieân laïc vôùi khaùch haøng qua ñieän thoaïi hoaëc gaëp tröïc tieáp neáu caàn ñeå coù theå naém baét kòp thôøi nhöõng nhu caàu hieän taïi cuõng nhö töông lai cuûa hoï töø ñoù coù ñoái saùch thích hôïp. Ñoàng thôøi cuõng coù theå tranh thuû töø nhöõng quan heä quen bieát naøy maø coù theå tìm ra nhöõng nguoàn haøng môùi. Do vaäy , thieát laäp moät boä phaän Marketing ñeå quan heä thaân thieát vôùi khaùch haøng laø yeâu caàu khoâng theå thieáu vaø nhaân vieân giao nhaän cuõng phaûi chòu traùch nhieäm tröïc tieáp trong vieäc phuïc vuï khaùch haøng . Neân taïo quan heä ñaëc bieät vôùi moät ngöôøi trong noäi boä coâng ty cuûa khaùch haøng (ngöôøi chuyeân traùch vieäc xuaát nhaäp khaåu , giao nhaän haøng ), coù cheá ñoä khoaûn ñaõi ñaëc bieät vôùi ngöôøi ñoù nhaèm naém ñöôïc nhöõng thoâng tin “maät” trong coâng ty vì thöïc teá, caùc coâng ty ñeàu raát caân nhaéc khi löïc choïn nôi mua ngoaøi dòch vuï giao nhaän haøng, ñaëc bieät laø hai yeáu toá giaù caû vaø chaát löôïng dòch vuï. Tuy hieän taïi coâng ty khoâng thöôøng xuyeân quan taâm ñeán nhöõng ñoäng tónh nhoû trong noäi boä khaùch haøng, neáu Coâng ty khoâng bieát raèng ñang coù cuoäc hoïp choïn ñoái taùc khaùc vì ñoái taùc naøy vöøa ñöa ra möùc giaù reû hôn so vôùi coâng ty, chaát löôïng phuïc vuï cuõng khoâng keùm … thì coâng ty seõ laäp töùc bò ñaåy ra ngoaøi cuoäc. Nhö vaäy, yeâu caàu xaùc laäp quan heä thaân thieát vôùi khaùch haøng, taïo nieàm tin nôi hoï khoâng chæ baèng vieäc hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï cuûa ngöôøi cung caáp dòch vuï vôùi möùc giaù phaûi chaêng nhaát thoâi laø ñuû, coøn phaûi chuù taâm ñeán nhöõng quan heä caù nhaân ñaëc bieät vôùi nhöõng ngöôøi quyeát ñònh choïn ñoái taùc phuïc vuï cho hoï. Caùc nhieäm vuï cuûa boä phaän naøy goàm : Quaûng baù thöông hieäu doanh nghieäp treân baùo chí Thaønh laäp website cuûa doanh nghieäp, khoâng chæ cung caáp thoâng tin giôùi thieäu chung veà doanh nghieäp, maø coøn cung caáp thoâng tin veà theo doõi, quaûn lyù ñôn haøng. Tröïc tieáp giôùi thieäu vôùi khaùch haøng tieàm naêng veà dòch vuï vaø haøng hoaù cuûa doanh nghieäp. Theo doõi thöôøng xuyeân caùc hôïp ñoàng vôùi khaùch haøng cuõ ñeå naém roõ, haïn cheá toái ña vieäc ñoái thuû caïnh tranh giaûm giaù dòch vuï ñeå loâi keùo khaùch haøng cuûa mình. Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, nhaân vieân cuûa boä phaän naøy phaûi taïo ñöôïc moái quan heä thaân thieát vôùi nhaân vieân trong coâng ty khaùch haøng ñeå tranh thuû naém baét ñöôïc caùc thoâng tin lieân quan, ñoàng thôøi döïa vaøo moái quan heä naøy ñeå tìm kieám nhöõng baïn haøng môùi. Coâng ty neân coù cheá ñoä öu ñaõi ñaëc bieät, chaúng haïn nhö löông, thöôûng, taïo cô hoäi thaêng tieán cho nhaân vieân khi hoï hoaøn thaønh toát nhieäm vuï. Naâng cao chaát löôïng phuïc vuï : Ngaøy nay khi Vieät Nam gia nhaäp vaøo WTO cho thaáy coâng ty seõ coù nhieàu cô hoäi môû roäng thò tröôøng vaø löôïng khaùch haøng ngaøy caøng nhieàu hôn. Beân caïnh ñoù söï caïnh tranh cuõng trôû neân khoác lieät hôn. Do yeâu caàu cuûa khaùch haøng ngaøy caøng cao, ñoâi khi khaùch haøng ñoøi hoûi Coâng ty phaûi kieâm luoân nhöõng coâng ñoaïn maø ñuùng lyù ra laø thuoäc traùch nhieäm cuûa hoï. Vaøo nhöõng tình huoáng ñoù, caàn traùnh nhöõng phaøn naøn, ñoâi co vì seõ daãn ñeán vieäc phaät yù khaùch haøng, töø ñoù nguy cô maát khaùch haøng laø raát deã xaûy ra.Coâng ty neân coù chöông trình chaêm soùc khaùch haøng rieâng. Tuy caùc nhaân vieân ñaõ raát noã löïc, trung thaønh vôùi Coâng ty, ñaõ ñaït nhieàu thaønh tích ñaùng keå, nhöng trong thöïc teá vaãn coøn nhieàu vöôùng maéc chöa khuyeán khích ñöôïc tinh thaàn laøm vieäc khoâng meät moûi cuûa hoï, cöôøng ñoä laøm vieäc raát cao vaø caêng thaúng, nhöng cheá ñoä khoaûn ñaõi, boài döôõng thoaû ñaùng thì chöa coù, ñaây laø moät thieáu soùt maø Coâng ty caàn khaéc phuïc môùi mong ñaït ñöôïc muïc tieâu naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Ngoaøi ra, caàn coù cheá ñoä khen thhöôûng thaät xöùng ñaùng cho nhöõng nhaân vieân hoaøn thaønh nhieäm vuï moät caùch xuaát saéc, cuõng nhö ñeà ra quy ñònh phaït boài thöôøng cho nhöõng caù nhaân naøo ñaõ sô suaát baát caån trong quaù trình phuïc vuï khaùch haøng. Ban Giaùm ñoác caàn thöôøng xuyeân theo doõi quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng cuûa töøng nhaân vieân, thöôøng xuyeân lieân laïc vôùi khaùch haøng ñeå nhöõng thoâng tin phaûn hoài töø hoï veà chaát löôïng dòch vuï maø nhaân vieân phuï traùch ñaõ thöïc hieän. Ñaàu tö môùi , naâng cao cô sôû vaät chaát kyõ thuaät : Cô sôû haï taàng, vaät chaát kyõ thuaät coøn yeáu keùm, thieáu thoán. Roõ raøng nhaát laø tình hình ñoäi xe ña phaàn do Coâng ty thueâ möôùn chöù khoâng ñaàu tö daãn ñeán giaù cho thueâ laïi khoâng maáy caïnh tranh neân khoâng thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng veà dòch vuï naøy. Ñaây laø moät yeâu caàu neân thöïc hieän vì trong töông lai Coâng ty coøn môû theâm nhieàu hoaït ñoäng vaän chuyeån thì seõ raát khoù, laøm aûnh höôûng khoâng nhöõng ñeán chi phí dòch vuï maø coøn taïo caùi nhìn khoâng toát töø phía khaùch haøng. Yeáu toá nöõa cho thaáy caàn thieát phaûi ñaàu tö theâm vaøo cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa coâng ty laø trong töông lai coù theå daønh nhöõng nguoàn khaùch haøng coù döï aùn lôùn, nhu caàu söû duïng dòch vuï cao vaø thöôøng xuyeân ñoái vôùi caùc döï aùn lôùn, chuû ñaàu tö thöôøng söû duïng phöông thöùc ñaáu thaàu ñeå choïn ñoái taùc phuïc vuï vieäc giao nhaän maùy moùc thieát bò, haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu cuûa hoï. Vaø thöôøng laø trong caùc buoåi ñaáu thaàu phaûi ñoái maët vôùi caùc ñoái thuû taàm côõ, Coâng ty khoù giaønh ñöôïc thaéng lôïi. Do vaäy, Coâng ty caàn tranh thuû lôïi theá laø Doanh nghieäp TNHH hoaït ñoäng vôùi nhieàu thaønh tích ñaùng keå, tranh thuû nhöõng öu ñaõi trong vieäc vay voán tín duïng ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm treân. Giaûm chi phí : Caàn giaûm caùc chi phí thueâ ngoaøi, nhö chi phí vaän chuyeån, naâng haï container, phí löu kho…. Baèng caùch thöôøng xuyeân caäp nhaät thoâng tin choïn ñoái taùc thích hôïp nhaèm traùnh tình traïng quen thaân neân bò ñaët giaù cao, neáu khoâng ñeå yù Coâng ty seõ raát deã bò hôù trong khi söû duïng vaø traû phí cho caùc dòch vuï hoã trôï naøy. Thöù hai, laø caàn giaûm caùc khoaûn chi phí tröïc tieáp nhö chi phí Haûi quan, chi phí ñi laïi, ñöa ñoùn haûi quan, chi phí thoâng tin lieân laïc cho caùc nhaân vieân,…. Caàn ñöa ra möùc khoaùn hôïp lyù nhaát vaøo töøng thôøi ñieåm, quy ñònh khen thöôûng cho nhaân vieân naøo hoaøn thaønh nhieäm vuï vôùi chi phí möùc khoaùn nhaèm khuyeán khích tinh thaàn tieát kieäm, thöïc hieäm muïc tieâu chung giaûm chi phí töø ñoù daãn ñeán giaûm giaù thaønh dòch vuï nhaèm thuyeát phuïc khaùch haøng söû duïng dòch vuï cuûa coâng ty. 2. Kieán nghò nhaø nöôùc vaø caùc cô quan, ban ngaønh chöùc naêng lieân quan + Ñoái vôùi nhaø nöôùc: Caàn coù chính saùch vaø caùc quy trình ñoàng boä kòp thôøi vôùi hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu, traùnh aùch taéc cho doanh nghieäp trong saûn xuaát kinh doanh dòch vuï giao nhaän vaø coâng taùc xuaát nhaäp khaåu moãi khi coù thay ñoåi thuû tuïc hoaëc quy ñònh veà xuaát nhaäp khaåu Tö vaán, giuùp ñôõ nhöõng doanh nghieäp veà nhöõng khoù khaên khi phaûi xaâm nhaäp thò tröôøng naøo ñoù. Naâng cao vai troø cuûa trung taâm phaùt trieån ngoaïi thöông giuùp cho caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu môû roäng thò phaàn. Caàn coù caùc chính saùch veà giaù xuaát nhaäp khaåu nhaèm taïo laäp moät traät töï trong kinh doanh XNK, traùnh tình traïng caïnh tranh thieáu laønh maïnh nhö ñaõ töøng gaëp. + Ñoái vôùi caùc ban ngaønh chöùc naêng lieân quan: Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, thoâng thoaùng trong chính saùch ñieàu haønh, quaûn lyù coâng taùc cuûa caùc toå chöùc giao nhaän haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu. Giuùp cho hoï coù ñieàu kieän phaùt huy naêng löïc cuûa mình ñeå coù theå caïnh tranh ñöùng vöõng treân thò tröôøng giao nhaän. Ñaëc bieät laø ñoái vôùi cô quan Haûi Quan- phaûi toå chöùc laïi cô caáu, cung caùch laøm vieäc vôùi söï giaùm saùt chaët cheõ cuûa caáp laõnh ñaïo nhaèm taïo ñieàu kieän toát ñoái vôùi chuû haøng, ngöôøi giao nhaän vaø traùnh ñöôïc tình traïng quan lieâu, hoái loä cuûa caùc nhaân vieân Haûi Quan. Ñoái vôùi caùc trung taâm, cô quan giaùm ñònh vaø kieåm tra chaát löôïng: Phaûi thöïc hieän ñuùng chöùc naêng giaùm ñònh vaø hieäu quaû laøm vieäc (giaùm ñònh chi tieát, ñaùnh giaù ñuùng veà maãu tröng caàu giaùm ñònh cuûa chuû haøng, cuûa cô quan Haûi Quan) nhaèm traùnh ñöôïc nhöõng maâu thuaãn, baát caäp veà chöùng töø gaây ra vieäc maát loøng tin, maát thôøi gian cuûa chuû haøng vaø cô quan Haûi Quan. Ñoàng thôøi traùnh thaát thu thueá cho Nhaø nöôùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc127.kilobooks.com.doc
Luận văn liên quan