Đề tài Ứng dụng kĩ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động phân loại, chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế

Đại hội cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của công ty quyết định các phương án chiến lược kinh doanh của công ty, các loại chứng khoán, sở hữu vốn, quyết định mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty, thực hiện các quyền khác theo luật doanh nghiệp và theo điều lệ của công ty. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý do Đại hội cổ đông bầu ra để thực hiện chức năng điều hành quản lý của công ty qua hai nhiệm kỳ. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị còn nhân danh công ty để quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan đến Nghị quyết đại hội cổ đông đã được duyệt cũng như các vấn đề quan trọng khác trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông. Ban kiểm soát: là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý trong quản lý điều hành kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra việc chấp hành điều lệ và Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Giám đốc: là người đại diện cho công ty trước pháp luật, thay mặt công ty quản lý toàn bộ tài sản và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Nhà nước và theo quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị. Điều hành, trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính, lao động tiền lương, tổ chức hành chính, kỹ thuật, công nghệ. Phó giám đốc: là người chịu trách nhiệm giúp Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất, trực tiếp chỉ đạo phòng kỹ thuật, phòng công nghệ thực hiện đúng chức năng của mình, là người thay mặt Giám đốc ký duyệt phiếu yêu cầu vật tư phục vụ cho sản xuất tại nhà máy, trực tiếp chỉ đạo phòng kế hoạch vật tư, phòng kinh doanh lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tìm kiếm thị trường, tổ chức hệ thống đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc. Phòng tài vụ: là người tham mưu cho Giám đốc về việc quản lý điều hành mọi hoạt động tài chính kế toán và thực hiện công tác kế toán đúng pháp luật. Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho nhà nước. Phòng tổ chức hành chính: là phòng có công tác tuyển dụng lao động, giúp Giám đốc về việc công tác tổ chức bộ máy quản lý, ngoài ra còn có công tác về đối nội đối

pdf118 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng kĩ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động phân loại, chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
với tiêu chí phân loại số lượng - Danh_gia_KH=KH truyen thong 33 ==> Phan_loai_SL=Mua so luong lon 33 conf:(1) 100% khách hàng truyền thống là mua với số lượng lớn. - Danh_gia_KH=KH binh thuong 62 ==> Phan_loai_SL=Mua so luong it 44 conf:(0.71) 71% khách hàng bình thường mua với số lượng ít. Trư ờng Đạ i họ Kin h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 82 - Danh_gia_KH=KH tiem nang Khach_hang=DNTN 77 ==> Phan_loai_SL=Mua so luong vua 45 conf:(0.58) 58% khách hàng tiềm năng là doanh nghiệp tư nhân mua với số lượng vừa. - Loai=2 Danh_gia_KH=KH tiem nang 72 ==> Phan_loai_SL=Mua so luong vua 37 conf:(0.51) 51% gạch loại 2 được mua bởi khách hàng tiềm năng với số lượng vừa. - Khach_hang=Cong ty 74 ==> Phan_loai_SL=Mua so luong lon 38 conf:(0.51) 51% khách hàng là công ty mua với số lượng lớn. - Khach_hang=DNTN Loai_hang=mau nhe 40 65 ==> Phan_loai_SL=Mua so luong vua 33 conf:(0.51) 51% khách hàng là doanh nghiệp tư nhân mua gạch màu nhẹ 40 với số lượng vừa. - Khach_hang=DNTN 107 ==> Phan_loai_SL=Mua so luong vua 54 conf:(0.5) 50% khách hàng là doanh nghiệp tư nhân mua với số lượng vừa.  Đối với tiêu chí loại hàng - Phan_loai_SL=Mua so luong vua Loai=2 43 ==> Loai_hang=mau nhe 40 28 conf:(0.65) 65% khách hàng mua với số lượng vừa gạch men loại 2 màu nhẹ 40. - Danh_gia_KH=KH tiem nang Khach_hang=Cua hang 49 ==> Loai_hang=mau nhe 40 31 conf:(0.63) 63% khách hàng tiềm năng là cửa hàng mua gạch màu nhẹ 40. - Loai=3 Danh_gia_KH=KH tiem nang 54 ==> Loai_hang=mau nhe 40 34 conf:(0.63) 63% gạch men loại 3 được mua bởi khách hàng tiềm năng là gạch màu nhẹ 40. - Loai=2 Danh_gia_KH=KH tiem nang 72 ==> Loai_hang=mau nhe 40 45 conf:(0.63) 63% gạch men loại 2 được mua bởi khách hàng tiềm năng là gạch màu nhẹ 40. - Khach_hang=Cua hang 78 ==> Loai_hang=mau nhe 40 48 conf:(0.62) 62% khách hàng là cửa hàng mua gạch màu nhẹ 40. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 83 - Phan_loai_SL=Mua so luong vua Khach_hang=DNTN 54 ==> Loai_hang=mau nhe 40 33 conf:(0.61) 61% khách hàng là doanh nghiệp tư nhân mua với số lượng vừa là gạch màu nhẹ 40. - Khach_hang=DNTN 107 ==> Loai_hang=mau nhe 40 65 conf:(0.61) 61% khách hàng là doanh nghiệp tư nhân mua gạch màu nhẹ 40. - Danh_gia_KH=KH tiem nang Khach_hang=DNTN 77 ==> Loai_hang=mau nhe 40 46 conf:(0.6) 60% khách hàng tiềm năng là doanh nghiệp tư nhân mua gạch màu nhẹ 40. - Phan_loai_SL=Mua so luong vua 106 ==> Loai_hang=mau nhe 40 62 conf:(0.58) 58% khách hàng mua với số lượng vừa gạch màu nhẹ 40. - Phan_loai_SL=Mua so luong vua Danh_gia_KH=KH tiem nang 88 ==> Loai_hang=mau nhe 40 51 conf:(0.58) 58% khách hàng mua với số lượng vừa là khách hàng tiềm năng mua gạch màu nhẹ 40. - Danh_gia_KH=KH tiem nang 188 ==> Loai_hang=mau nhe 40 106 conf:(0.56) 56% khách hàng tiềm năng mua gạch màu nhẹ 40. - Phan_loai_SL=Mua so luong lon Danh_gia_KH=KH tiem nang 50 ==> Loai_hang=mau nhe 40 28 conf:(0.56) 56% khách hàng tiềm năng mua với số lượng lớn gạch màu nhẹ 40. - Phan_loai_SL=Mua so luong lon 83 ==> Loai_hang=mau nhe 40 46 conf:(0.55) 55% khách hàng mua với số lượng lớn gạch màu nhẹ 40. - Danh_gia_KH=KH binh thuong 62 ==> Loai_hang=mau nhe 40 33 conf:(0.53) 53% khách hàng bình thường mua gạch màu nhẹ 40.  Đối với tiêu chí khách hàng - Phan_loai_SL=Mua so luong vua Loai_hang=mau nhe 40 62 ==> Khach_hang=DNTN 33 conf:(0.53) 53% khách hàng mua với số lượng vừa gạch màu nhẹ 40 là doanh nghiệp tư nhân. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 84 - Loai=3 Danh_gia_KH=KH tiem nang 54 ==> Khach_hang=DNTN 28 conf:(0.52) 52% gạch loại 3 được mua bởi khách hàng tiềm năng là doanh nghiệp tư nhân. - Phan_loai_SL=Mua so luong vua Danh_gia_KH=KH tiem nang 88 ==> Khach_hang=DNTN 45 conf:(0.51) 51% khách hàng mua với số lượng vừa thuộc nhóm khách hàng tiềm năng là doanh nghiệp tư nhân. - Phan_loai_SL=Mua so luong vua 106 ==> Khach_hang=DNTN 54 conf:(0.51) 51% khách hàng mua với số lượng vừa là doanh nghiệp tư nhân. 3.3.5 Khai thác phân cụm dữ liệu bằng thuật toán K-means 3.3.5.1 Đặt tham số cho mô hình Với file dulieutienxuly.cvs kéo thả vào một cửa sổ quá trình để trống để có thể bắt đầu thiết lập phân nhóm K-means. Các 'k' trong phân nhóm k-means là viết tắt của một số nhóm hoặc cụm. Mục đích của phương pháp khai thác dữ liệu này là nhìn vào giá trị thuộc tính riêng của từng quan sát và so sánh chúng với các phương tiện, hay nói cách khác trung bình của các nhóm tiềm năng quan sát khác để tìm các nhóm tự nhiên tương tự như nhau. Tìm kiếm toán tử là "k-Means". Kéo vào cửa sổ quá trình, và thể hiện trong hình 3.32: Hình 3.32: Phân cụm K-means. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 85 3.3.5.2 Kết quả phân tích Tạo các cụm dữ liệu bằng thuật toán K-means, tạo ra 3 cụm khách hàng như kết quả sau: Cluster Model Cluster 0: 81 items Cluster 1: 99 items Cluster 2: 103 items Total number of items: 283 3.3.5.3 Ý nghĩa của các cụm dữ liệu Thông qua 3 cụm dữ liệu được tạo thành của thuật toán K-means có 3 nhóm khách hàng sau:  Cụm 0: gồm 81 mục. Sử dụng Filter Example để lọc ra các kết quả của cụm 0 như hình: Hình 3.33: Lọc ra kết quả cụm 0. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 86 Hình 3.34: Kết quả phân cụm theo cụm 0. Những sản phẩm gạch men loại 3 được nhập về chủ yếu là những khách hàng thuộc nhóm khách hàng tiềm năng và khách hàng bình thường, số lượng khách hàng truyền thống rất ít. Đa số khách hàng bình thường mua với số lượng ít còn khách hàng tiềm năng mua với số lượng vừa và khá lớn với giá phải trả chủ yếu dưới 100.000.000 triệu đồng. Loại gạch men màu nhẹ kích thước 40 được khách hàng chọn mua nhiều. Và khách hàng doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ nhiều nhất, còn có khách hàng công ty, các cửa hàng.  Cụm 1: 99 mục. Tương tự thực hiện như trên sẽ xuất hiện như hình: Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 87 Hình 3.35: Kết quả phân cụm theo cụm 1. Những sản phẩm gạch men loại 1 là sự lựa chọn của cả 3 nhóm khách hàng có cả khách hàng bình thường, khách hàng tiềm năng và khách hàng truyền thống. Chủ yếu là mua với số lượng vừa và mua với số lượng lớn gạch men màu nhẹ 40 với giá thanh toán trên 10.000.000 triệu đồng. Khách hàng là công ty, cửa hàng, DNTN là chủ yếu và cả bán lẻ.Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 88  Cụm 2: 103 mục Hình 3.36: Kết quả phân cụm theo cụm 2. Những sản phẩm gạch men loại 2 thì nhóm khách hàng tiềm năng chiếm chủ yếu, còn nhóm khách hàng truyền thống và nhóm khách hàng bình thường lại ít, chủ yếu mua với số lượng vừa, khá lớn và lớn. Với gạch men loại 2 thì loại gạch màu nhẹ 40 được chọn mua nhiều nhất. Khách hàng là công ty, cửa hàng, DNTN. Cụm này là chiếm tỷ trọng cao nhất.Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 89 Nhận xét: Qua kết quả thu được từ luật kết hợp và phân cụm dữ liệu, rút ra một số nhận xét chung về thông tin thu được khi lấy dữ liệu khách hàng tại công ty khoáng sản gạch men Hucera: - Cả 3 nhóm khách hàng truyền thống, tiềm năng, bình thường đều lựa chọn sản phẩm gạch men loại 1. - Những sản phẩm gạch men loại 2 thì chủ yếu là nhóm khách hàng tiềm năng, còn khách hàng bình thường và khách hàng truyền thống ít. - Nhóm khách hàng tiềm năng và khách hàng bình thường thì nhiều khách hàng chọn mua gạch loại 3 còn khách hàng của nhóm khách hàng truyền thống thì ít khách hàng chọn gạch loại 3. - Nhóm khách hàng bình thường mua với số lượng ít dưới 100 thùng, khách hàng tiềm năng mua với số lượng vừa và khá lớn trên 100 thùng cho tới dưới 1000 thùng, khách hàng truyền thống mua số lượng lớn trên 1000 thùng. - Loại gạch men màu nhẹ có kích thước 40cm được chọn mua nhiều nhất. 3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế. Qua kết quả thu được từ luật kết hợp và phân cụm dữ liệu. Đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ chăn sóc khách hàng tại công ty khoáng sản gạch men Hucera như sau:  Cả 3 nhóm khách hàng truyền thống, tiềm năng, bình thường đều lựa chọn sản phẩm gạch men loại 1. Đối với các khách hàng yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm công ty cần đặc biệt chú ý. Ban quản lý cần thường xuyên kiểm tra chất lượng gạch một cách sát sao, mặc dù nhìn gạch đã được in rất đẹp nhưng phải cẩn thận để ý những lỗi khó thấy được, tránh để gạch bị cong hay vênh làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.Việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã là một yếu tố vô cùng cần thiết để giữu gìn uy tín của thương hiệu, nhằm lôi kéo khách hàng. Và sản phẩm tốt, nó thể hiện sự quan tâm của công ty tới khách hàng.  Những sản phẩm gạch men loại 2 thì chủ yếu là nhóm khách hàng tiềm năng, còn khách hàng bình thường và khách hàng truyền thống ít. Qua đây hiểu được nhu cầu của nhóm khách hàng tiềm năng có xu hướng lựa chọn gạch ở mức trung bình vừa túi tiền, không phải gạch loại 1 với giá cao nhất hay gạch loại 3 với giá thấp nhất. Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá có hiệu quả hơn nữa bằng việc nghiên cứu tâm lý Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 90 khách hàng mục tiêu. Một chương trình truyền thông độc đáo hay chương trình khuyến mãi đa dạng, hấp dẫn rộng khắp hay các đợt giảm giá với chi phí hợp lí nhất nhưng không có nghĩa là giảm thấp nhất sẽ tạo thuận lợi cho thu hút khách hàng.  Nhóm khách hàng tiềm năng và khách hàng bình thường thì nhiều khách hàng chọn mua gạch loại 3 còn khách hàng của nhóm khách hàng truyền thống thì ít khách hàng chọn gạch loại 3. Từ đây, có thể hiểu được tâm lý mỗi nhóm khách hàng để có thể có cách giới thiệu và lựa chọn sản phẩm cần thiết cho khách hàng một cách nhanh chóng. Có trách nhiệm tư vấn để khách hàng chọn được mã màu sản phẩm, chủng loại hàng hóa phù hợp nhất với khả năng nhu cầu của khách hàng. Hucera luôn luôn lắng nghe sự phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm cung cấp. Đối với khách hàng truyền thống của công ty thì nên có chương trình tri ân khách hàng như là tặng hoa vào dịp sinh nhật của khách hàng hay các món quà như ly tách, mũ bảo hiểm vào các dịp lễ tết. Chính sách chăm sóc cho khách hàng truyền thống là vô cùng quan trọng: từ việc tìm kiếm khách hàng bình thường, lôi kéo họ trở thành khách hàng tiềm năng và chăm sóc họ để họ trở thành những vị khách truyền thống là một quá trình không đơn giản, chính vì vậy dù công ty ở hoàn cảnh nào thì vẫn có những chính sách đặc biệt cho khách hàng.  Nhóm khách hàng bình thường mua với số lượng ít dưới 100 thùng. Đối với nhóm khách hàng này công ty cần xây dựng một mức giá phù hợp, mặc dù giá sẽ cao hơn với những khách hàng mua số lượng lớn hơn nhưng phải cân chỉnh giá hợp lý nhất. Và kèm theo chương trình khuyến mãi để thu hút nhóm khách hàng này. Có thể là mua 50 thùng trở lên sẽ được tặng 1 thùng, 100 thùng trở lên sẽ được tặng 2 thùng. Khách hàng tiềm năng mua với số lượng vừa và khá lớn trên 100 thùng cho tới dưới 1000 thùng, khách hàng khi mua trên 500 thùng sẽ được giảm 2000đ/1 thùng. Còn khách hàng truyền thống mua số lượng lớn trên 1000 thùng. Với khách hàng mua với số lượng lớn như vậy, công ty có chính sách giảm giá đối với việc mua trên 1000 thùng sẽ được giảm 3000đ/1 thùng. Hay trên 2000 thùng sẽ được giảm 4000đ/ 1 thùng.  Loại gạch men màu nhẹ có kích thước 40cm được chọn mua nhiều nhất. Hiểu được nhu cầu thị hiếu về sản phẩm của khách hàng ưa chuộng những mẫu gạch màu sắc nhẹ nhàng hơn là gạch màu đậm, màu gỗTừ đó, công ty có kế hoạch sản xuất những sản phẩm gạch men màu nhẹ kích thước 40 cm với số lượng lớn hơn các loại gạch khác và cải tiến các mẫu mã đa dạng hơn nữa với gạch màu nhẹ để có nhiều sự lựa chọn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Trư ờng Đạ i họ c K i h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 91  Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ việc kinh doanh được đề xuất như sau: - Định hướng của công ty là nghiên cứu mở rộng địa bàn tiêu thụ trong nước và hướng tới thị trường nước ngoài. Công ty thực hiện chính sách bám rễ thật rộng và thật chặt ở thị trường nội địa và mở rộng ra thị trường quốc tế. Hiện nay thị trường trong nước của công ty khoáng sản gạch men Hucera là đóng ở cả ba khu vực Bắc-Trung- Nam. Tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền trung, cần tìm kiếm thị trường mở rộng thêm nữa ở các khu vực phía bắc và phía nam. Hệ thống các cửa hàng đại lý được phân phối rộng khắp như: Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Rang, Buôn Mê Thuột Tuy nhiên, để mở rộng ra thị trường quốc tế thì công ty thực sự còn khó khăn nhất là trong đội ngũ làm việc có kiến thức ngoại ngữ là còn thiếu và chưa giỏi để có thể đàm phán, giao dịch với khách hàng quốc tế. Tuyển dụng những nhân viên giỏi ngoại ngữ là rất cần thiết. - Nguyên tắc phục vụ khách hàng tận tâm, nghiêm túc và hợp tác. Điều này đòi hỏi mọi thành viên Hucera phải tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh đối với khách hàng, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp về mục tiêu phát triển chung tối ưu quyền lợi và sự thuận tiện cho khách hàng. Mọi thành viên Hucera luôn luôn nghiên cứu tìm tòi cải tiến, đổi mới công nghệ , sản phẩm cung cấp, gia tăng chất lượng cao cho khách hàng. - Nắm bắt nhu cầu thị hiếu của khách hàng là nhiệm vụ mà ban giám đốc công ty luôn có sự quan tâm sát sao bởi vì nắm rõ được vấn đề này công ty mới có thể xác định rõ ràng chính xác mẫu mã mặt hàng được khách hàng ưa chuộng. - Bảo quản và vận chuyển hàng hóa đến thị trường một cách tốt nhất. Hiệu quả của việc phân phối hàng hóa có ảnh hưởng đen sự hài lòng của khách hàng và chi phí của công ty. Gạch men được đóng gói cẩn thận, tỉ mỉ và khi lên hàng phải sắp đặt sao cho trong quá trình vận chuyển ít hư hại nhất. - Tiếp tục bám sát, tiếp cận thị trường. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc khách hàng, tập trung công tác trưng bày mẫu mã, kệ mẫu, bảng hiệu tại các cửa hàng đại lý. Lấy việc chăm sóc khách hàng , chăm sóc mẫu mã làm lợi thế cạnh tranh. Đẩy mạnh tiêu thụ, thu hồi vốn để đáp ứng cho sản xuất. Nhân viên thường xuyên đến các cửa hàng cộng tác, đại lý để thăm hỏi và trang trí trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, nâng cấp, điều chỉnh giá đúng với chính sách giá công ty. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 92 KẾT LUẬN 1. Kết quả đạt được Thông qua đề tài: “Ứng dụng kĩ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động phân loại, chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế”. Em đã đưa ra giới thiệu những bước cơ bản của một quy trình khám phá tri thức và lý thuyết cơ bản liên quan đến KPDL. Đề tài còn trình bày về luật kết hợp, thuật toán apriori trong luật kết hợp và khái niệm phân cụm, thuật toán K-means trong phân cụm dữ liệu. Ngoài ra, tìm hiều phần mềm khai phá dữ liệu RipidMiner; các vấn đề xử lý dữ liệu liên quan đến khai phá luật kết hợp nhằm phát hiện mối quan hệ giữa các giá trị dữ liệu trong CSDL khách hàng tại công ty cổ phần khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế và phân nhóm khách hàng theo loại gạch men. Từ đó đưa ra một số giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng của công ty. Về chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, đề tài đã dựa trên những kết quả khai phá được để đề xuất ra những giải pháp tương ứng nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất cho công ty. 2. Hạn chế của đề tài Tuy nhiên, do hạn chế về năng lực cũng như thời gian đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót và còn nhiều hạn chế. Đề tài chưa đi sâu tìm hiểu các kiến thức liên quan đến KPDL mà chỉ ở mức độ giới thiệu, cũng như chưa sử dụng các kỹ thuật KPDL khác có thể áp dụng để giải quyết vấn đề liên quan đến đề tài. 3. Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài Một số định hướng tìm hiểu tiếp theo của đề tài như sau: - Tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về lý thuyết KPDL và các kỹ thuật KPDL khác. - Ứng dụng khai phá luật kết hợp bằng thuật toán FP-Growth nhằm đề ra giải pháp chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế. - Và mở rộng thêm CSDL khách hàng của công ty.Trư ờn Đại học Ki h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tiếng việt [1] Nguyễn Thu Hiền, “Khai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp”, Huế, 2005. [2] Nguyễn Thùy Linh, “Khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu”, Hà Nội, 2007.  Tài liệu tiếng anh [3] Dr. Matthew A. North, “Data Mining for the Masses”, 2012. [4] Rapid-I GmbH, “RapidMiner 5.0 Manual”, Stockumer Str.475,D-44227 Dortmund, E-mail:contact@rapid-I.com, www.rapid-I.com, 2010. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa PHỤ LỤC Phụ lục 1: File dữ liệu gốc So_hoa_do n Khach_hang Ma_hang Loai_hang Loai So_luon g Don_gi a Gia_thanh_toa n 4316 Cua hang H4130 mau nhe 40 2 3036 48182 160908607 4317 Cong tyTNHH H4130 mau nhe 40 2 7912 48182 419337582 4318 DNTN H4127 mau nhe 40 1 312 52727 18095906 4318 DNTN H4130 mau nhe 40 1 200 52727 11599940 4319 Ban le PP40x40 phepham 1 1667 43636 80015333 4319 Ban le PP25x25 phepham 1 64.5 43636 3095974 4320 Cua hang DB401 mau dac biet 1 1535 57273 96705461 4320 Cua hang H4210 mau dam 40 2 200 50000 11000000 4320 Cua hang H4127 mau nhe 40 2 208 50000 11440000 4320 Cua hang H4209 mau dam 40 2 268 50000 14740000 4322 Cong tyTNHH M403 mau go 2 1090 50909 61039891 4323 Ban le H4127 mau nhe 40 2 100 57273 6300030 4324 DNTN DB401 mau dac biet 1 1388 57273 87444416 4324 DNTN H4209 mau dam 40 1 600 51818 34199880 4324 DNTN H4130 mau nhe 40 2 776 48182 41128155 4325 Cua hang H4130 mau nhe 40 2 252 57273 15876076 4325 Cua hang H4130 mau nhe 40 3 964 55455 58804482 4325 Cua hang H4127 mau nhe 40 1 179 59091 11635018 4325 Cua hang H4133 mau nhe 40 3 506 55455 30866253 4325 Cua hang H4128 mau nhe 40 1 133 59091 8645013 4325 Cua hang H4138 mau nhe 40 3 199 55455 12139100 4325 Cua hang H4210 mau dam 40 3 343 57273 21609103 4326 DNTN H4130 mau nhe 40 3 1876 48182 99428375 4326 DNTN H4127 mau nhe 40 1 1779 50000 97845000 4326 DNTN H4210 mau dam 40 2 301 50000 16555000 4326 DNTN H4130 mau nhe 40 1 922 50000 50710000 4327 Cong tyTNHH H4209 mau dam 40 3 8575 48182 454476715 4328 Cua hang H4209 mau dam 40 1 5767 51636 327563293 4328 Cua hang H4130 mau nhe 40 2 2752 48000 145305600 4329 Cong tyTNHH H4135 mau nhe 40 1 1200 50000 66000000 4330 Ban le H4135 mau nhe 40 1 60 59091 3900006 4331 DNTN H4131 mau nhe 40 3 100 49091 5400010 4331 DNTN H4135 mau nhe 40 3 100 49091 5400010 4332 Ban le M403 mau go 2 78 59091 5070008 4334 Cua hang PP40x40 phepham 1 3200 43636 153598720 4335 Cua hang H4135 mau nhe 40 1 1454 58731 93934361 4336 Cua hang PP25x25 phepham 1 892 41175 40400910 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 4337 DNTN H4131 mau nhe 40 1 2163 50000 118965000 4338 DNTN H4135 mau nhe 40 2 699 46363 35648511 4339 DNTN H4210 mau dam 40 3 364 48182 19292073 4340 Cong tyTNHH H4131 mau nhe 40 1 2700 50000 148500000 4341 DNTN H4131 mau nhe 40 1 106 52727 6147968 4341 DNTN H4138 mau nhe 40 3 74 49091 3996007 4341 DNTN M403 mau go 2 402 52727 23315879 4342 Ban le H4131 mau nhe 40 1 397 59091 25805040 4343 Cong tyTNHH H4209 mau dam 40 1 26814 51818 1528392637 4344 Ban le H4131 mau nhe 40 3 10 55455 610005 4345 DNTN H4209 mau dam 40 3 800 47273 41600240 4346 DNTN M403 mau go 1 600 54545 35999700 4348 Ban le PP40x40 phepham 3 600 36364 24000240 4349 Cua hang M403 mau go 1 129 60909 8642987 4349 Cua hang M403 mau go 2 237 59091 15405024 4349 Cua hang M403 mau go 3 106 57273 6678032 4349 Cua hang H4209 mau dam 40 3 146 57273 9198044 4350 DNTN H4210 mau dam 40 3 100 50909 5599990 4350 DNTN H4125 mau nhe 40 3 469 49091 25326047 4351 DNTN H4133 mau nhe 40 2 205 50909 11479980 4352 Cua hang H4138 mau nhe 40 2 4700 52727 272598590 4353 Cong ty cophan H4125 mau nhe 40 1 554 50909 31023945 4353 Cong ty cophan H4127 mau nhe 40 1 1014 50909 56783899 4354 Ban le Gach_moc25x25 gach chua trang men 1 59 40909 2654994 4355 DNTN H4138 mau nhe 40 2 50 52727 2899985 4355 DNTN H4127 mau nhe 40 2 150 52727 8699955 4356 DNTN H4135 mau nhe 40 3 298 46363 15197791 4356 DNTN H4135 mau nhe 40 1 1330 50000 73150000 4357 DNTN H4125 mau nhe 40 1 1074 50000 59070000 4358 Cong tyTNHH H4125 mau nhe 40 2 600 49090 32399400 4358 Cong tyTNHH H4131 mau nhe 40 2 612 49090 33047388 4359 Cua hang H4130 mau nhe 40 1 2834 49818 155302633 4359 Cua hang M403 mau go 1 498 51636 28286201 4359 Cua hang H4125 mau nhe 40 1 1787 49818 97927243 4360 Cua hang H4127 mau nhe 40 2 503 57273 31689151 4361 Cua hang PP30x30 phepham 1 1112 40000 48928000 4362 DNTN H4130 mau nhe 40 3 204 48182 10812041 4363 DNTN H4125 mau nhe 40 3 1306 46363 66605086 4364 DNTN H4125 mau nhe 40 3 200 48182 10600040 4365 Cua hang H4138 mau nhe 40 1 433 59090 28144567 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 4367 Cua hang H4133 mau nhe 40 3 3580 48182 189740716 4368 DNTN H4133 mau nhe 40 2 530 48182 28090106 4368 DNTN H4210 mau dam 40 2 314 50000 17270000 4368 DNTN H4127 mau nhe 40 1 314 50000 17270000 4368 DNTN H4209 mau dam 40 3 527 48182 27931105 4368 DNTN H4125 mau nhe 40 2 137 48182 7261027 4369 DNTN H4131 mau nhe 40 3 250 48182 13250050 4369 DNTN H4133 mau nhe 40 3 200 48182 10600040 4370 Ban le H4131 mau nhe 40 2 400 57273 25200120 4371 Cong tyTNHH H4131 mau nhe 40 3 400 46363 20399720 4371 Cong tyTNHH H4130 mau nhe 40 3 2210 46363 112708453 4372 DNTN H4130 mau nhe 40 3 1542 46364 78642617 4373 DNTN H4209 mau dam 40 1 1859 51818 105962628 4374 Cua hang H4125 mau nhe 40 3 533 55454 32512680 4374 Cua hang H4130 mau nhe 40 1 52 59090 3379948 4374 Cua hang H4138 mau nhe 40 1 47 59090 3054953 4375 Ban le PP 30x30 phepham 1 309 40000 13596000 4376 Ban le Gach_moc40x40 gach chua trang men 1 794 40909 35729921 4377 Cua hang H4127 mau nhe 40 2 376 57273 23688113 4378 DNTN H4127 mau nhe 40 2 200 48182 10600040 4378 DNTN DB401 mau dac biet 1 110 54545 6599945 4379 Cong ty cophan H4133 mau nhe 40 2 646 49090 34883354 4379 Cong ty cophan H4210 mau dam 40 1 256 52727 14847923 4380 Cua hang HF80 gach 30 1 1580 49545 86109210 4381 DNTN HF80 gach 30 3 232 45454 11599861 4382 Cong tyTNHH HF80 gach 30 1 1989 49545 108399506 4382 Cong tyTNHH HF80 gach 30 2 2282 47727 119804315 4382 Cong tyTNHH HF80 gach 30 3 1175 45909 59337383 4383 Cua hang H4209 mau dam 40 2 101 59090 6564899 4383 Cua hang H4125 mau nhe 40 2 97 57273 6111029 4383 Cua hang H4127 mau nhe 40 3 337 55454 20556798 4383 Cua hang H4131 mau nhe 40 3 241 55454 14700855 4384 DNTN H4125 mau nhe 40 2 1270 47273 66040381 4385 Ban le H4127 mau nhe 40 1 200 50000 11000000 4386 Ban le H4133 mau nhe 40 2 300 48182 15900060 4387 Ban le H4210 mau dam 40 2 346 50000 19030000 4388 Ban le H4210 mau dam 40 1 215 60909 14404979 4389 Cong tyTNHH H3124 gam mau nhe 30 1 1387 49545 75590807 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 4389 Cong tyTNHH H3124 gam mau nhe 30 2 1166 47727 61214650 4390 DNTN H4133 mau nhe 40 2 200 48182 10600040 4390 DNTN H4131 mau nhe 40 2 200 48182 10600040 4390 DNTN H4138 mau nhe 40 1 28 51818 1595994 4391 Cua hang H4131 mau nhe 40 2 869 48182 46057174 4392 Cua hang H4125 mau nhe 40 2 1885 57273 118755566 4393 Cua hang H4125 mau nhe 40 3 1680 46363 85678824 4394 Cong tyTNHH H3132 gam mau nhe 30 2 2903 47727 152406629 4394 Cong tyTNHH H3132 gam mau nhe 30 3 3834 45909 193616617 4395 DNTN H4133 mau nhe 40 3 560 46363 28559608 4396 DNTN H4210 mau dam 40 2 192 50000 10560000 4396 DNTN H4210 mau dam 40 1 8 51818 455998 4398 Cong tyTNHH H3132 gam mau nhe 30 1 1722 49545 93848139 4398 Cong tyTNHH H3121 gam mau nhe 30 1 1538 49545 83820231 4398 Cong tyTNHH H3121 gam mau nhe 30 2 933 47727 48982220 4398 Cong tyTNHH H3121 gam mau nhe 30 3 677 45909 34188432 4399 Cua hang M403 mau go 3 6 57273 378002 4399 Cua hang H4138 mau nhe 40 2 113 57273 7119034 4400 DNTN H4131 mau nhe 40 2 945 47273 49140284 4400 DNTN H4133 mau nhe 40 2 1127 47273 58604338 4401 Cong tyTNHH H4210 mau dam 40 1 1450 48182 76850290 4402 Cua hang H4131 mau nhe 40 1 428 49090 23111572 4403 Ban le Gach_moc30x30 gach chua trang men 1 265 36818 10732447 4404 Cua hang HF80 gach 30 3 99 53636 5840960 4404 Cua hang H4139 mau nhe 40 2 300 57273 18900090 4404 Cua hang DB401 mau dac biet 3 32 60000 2112000 4405 Cong tyTNHH H3124 gam mau nhe 30 3 905 45909 45702410 4406 Ban le H4133 mau nhe 40 1 15 59090 974985 4407 DNTN H4130 mau nhe 40 1 114 50000 6270000 4407 DNTN H4130 mau nhe 40 3 302 46364 15402121 4408 Cua hang H4131 mau nhe 40 2 8 57273 504002 4408 Cua hang H4133 mau nhe 40 2 173 57273 10899052 4409 Cong tyTNHH H3201 gam mau dam 30 2 3689 49545 201048656 4409 Cong tyTNHH H3201 gam mau dam 30 1 2422 51364 136843969 Trư ờ Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 4409 Cong tyTNHH H3201 gam mau dam 30 3 3597 47727 188841421 4410 Cua hang H3132 gam mau nhe 30 1 1515 49545 82566743 4410 Cua hang H3132 gam mau nhe 30 2 585 47727 30712325 4411 Cong tyTNHH H3131 gam mau nhe 30 1 293 49545 15968354 4411 Cong tyTNHH H3131 gam mau nhe 30 2 1339 47727 70297098 4412 DNTN H4209 mau dam 40 1 500 54545 29999750 4412 DNTN H4209 mau dam 40 2 866 52727 50227740 4413 Cua hang H4130 mau nhe 40 1 1534 48182 81302307 4413 Cua hang H4130 mau nhe 40 2 305 46364 15555122 4414 DNTN H4130 mau nhe 40 2 100 48182 5300020 4415 Cong tyTNHH H4209 mau dam 40 2 9201 48182 487654840 4415 Cong tyTNHH H4130 mau nhe 40 1 391 48182 20723078 4416 DNTN H3121 gam mau nhe 30 3 23 50000 1265000 4416 DNTN H3124 gam mau nhe 30 3 19 50000 1045000 4417 Cua hang H4127 mau nhe 40 1 2900 48000 153120000 4419 Cua hang H4127 mau nhe 40 1 1115 48000 58872000 4420 Cong tyTNHH H4127 mau nhe 40 1 3067 48182 162551613 4420 Cong tyTNHH H4127 mau nhe 40 2 1888 46364 96288755 4421 DNTN H4127 mau nhe 40 3 900 49091 48600090 4422 Cua hang H4139 mau nhe 40 2 2820 57273 177660846 4423 DNTN H4127 mau nhe 40 3 200 46364 10200080 4424 Cong tyTNHH H4130 mau nhe 40 3 1315 45455 65750658 4424 Cong tyTNHH H4130 mau nhe 40 2 185 47273 9620056 4425 Cong tyTNHH H4127 mau nhe 40 3 2288 44545 112110856 4425 Cong tyTNHH H4133 mau nhe 40 1 2969 48182 157357594 4426 Cua hang H4109 mau nhe 40 2 303 57273 19089091 4427 Cong tyTNHH H4133 mau nhe 40 2 990 46364 50490396 4428 DNTN H4127 mau nhe 40 1 517 50909 28951948 4428 DNTN H4130 mau nhe 40 2 600 49091 32400060 4429 DNTN H4133 mau nhe 40 2 1253 49091 67662125 4429 DNTN H4209 mau dam 40 1 500 52727 28999850 4430 DNTN H4130 mau nhe 40 2 419 48182 22207084 4432 Cua hang H4109 mau nhe 40 2 46 57273 2898014 4433 Cua hang H4130 mau nhe 40 3 285 45455 14250143 4435 Cua hang H4209 mau dam 40 2 1755 48182 93015351 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 4436 Cua hang H4133 mau nhe 40 1 920 48000 48576000 4436 Cua hang H4133 mau nhe 40 2 403 46182 20472481 4437 DNTN H4127 mau nhe 40 1 177 50000 9735000 4438 DNTN H4130 mau nhe 40 1 374 50000 20570000 4438 DNTN H4209 mau dam 40 2 484 50000 26620000 4439 Cong tyTNHH H4133 mau nhe 40 3 1356 44545 66443322 4440 Cong tyTNHH H4131 mau nhe 40 2 193 47273 10036058 4440 Cong tyTNHH H4131 mau nhe 40 1 265 49091 14310027 4441 DNTN H4130 mau nhe 40 3 404 47273 21008121 4441 DNTN H4131 mau nhe 40 2 403 49090 21761597 4442 Cong tyTNHH H4131 mau nhe 40 2 852 46364 43452341 4443 DNTN H4131 mau nhe 40 2 490 49091 26460049 4444 Cong tyTNHH H4209 mau dam 40 1 795 50909 44519921 4444 Cong tyTNHH DB401 mau dac biet 1 709 54545 42539646 4444 Cong tyTNHH M403 mau go 1 312 50909 17471969 4445 Cong tyTNHH M403 mau go 1 2124 50000 116820000 4445 Cong tyTNHH M403 mau go 3 289 46364 14739116 4445 Cong tyTNHH M403 mau go 2 1005 48182 53265201 4446 Ban le M403 mau go 2 50 57273 3150015 4447 Cua hang H3201 gam mau dam 30 3 1550 47727 81374535 4448 DNTN H4133 mau nhe 40 3 1062 46364 54162425 4448 DNTN M403 mau go 2 201 50000 11055000 4449 DNTN DB401 mau dac biet 1 232 55455 14152116 4450 DNTN DB401 mau dac biet 3 260 49273 14092078 4451 DNTN PP30X30 phepham 3 390 32727 14039883 4452 Cua hang H4109 mau nhe 40 1 76 57273 4788023 4452 Cua hang H3124 gam mau nhe 30 3 48 51818 2735990 4453 DNTN DB401 mau dac biet 3 30 55455 1830015 4454 DNTN H4138 mau nhe 40 2 208 48182 11024042 4454 DNTN DB401 mau dac biet 3 185 53636 10914926 4454 DNTN DB401 mau dac biet 2 435 55455 26535218 4454 DNTN H4138 mau nhe 40 2 2980 48182 157940596 4455 Cua hang H4209 mau dam 40 1 420 50000 23100000 4456 Cong tyTNHH H4130 mau nhe 40 1 1023 49091 55242102 4456 Cong tyTNHH H4130 mau nhe 40 2 1758 47273 91416527 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 4456 Cong tyTNHH H4130 mau nhe 40 3 766 45455 38300383 4456 Cong tyTNHH H4138 mau nhe 40 2 535 47273 27820161 4457 Cua hang H3132 gam mau nhe 30 3 136 51818 7751973 4458 Cong tyTNHH H4138 mau nhe 40 2 2190 46364 111690876 4458 Cong tyTNHH DB401 mau dac biet 1 290 55455 17690145 4458 Cong tyTNHH H4211 mau dam 40 2 1507 48182 79871301 4459 DNTN H4211 mau dam 40 3 806 48182 42718161 4460 Cong tyTNHH H4211 mau dam 40 1 677 50909 37911932 4460 Cong tyTNHH H4211 mau dam 40 2 790 49091 42660079 4460 Cong tyTNHH H4211 mau dam 40 3 511 47273 26572153 4462 DNTN M403 mau go 3 300 49091 16200030 4463 Cua hang H4135 mau nhe 40 1 64 57273 4032019 4464 Cua hang H4209 mau dam 40 1 1145 50000 62975000 4465 Ban le H4209 mau dam 40 2 50 59091 3250005 4466 Ban le H4130 mau nhe 40 2 100 57273 6300030 4467 DNTN H4209 mau dam 40 2 360 50000 19800000 4468 Cua hang DB401 mau dac biet 1 793 55400 48325420 4469 Cua hang H4133 mau nhe 40 2 1604 55837 98518803 4470 Ban le PP25x40 phepham 1 90 40909 4049991 4471 Cong tyTNHH H4209 mau dam 40 2 958 49091 51732096 4472 Ban le Moc25x40 gach chua trang men 1 8 40909 359999 4473 Cong ty cophan H4130 mau nhe 40 3 1054 47273 54808316 4473 Cong ty cophan M403 mau go 1 101 52727 5857970 4473 Cong ty cophan M403 mau go 2 590 50909 33039941 4473 Cong ty cophan M403 mau go 3 322 49091 17388032 4473 Cong ty cophan H4125 mau nhe 40 3 216 47273 11232065 4473 Cong ty cophan H4125 mau nhe 40 2 202 49091 10908020 4473 Cong ty cophan H4130 mau nhe 40 2 524 49091 28296052 4474 Cong tyTNHH H4125 mau nhe 40 3 705 44545 34544648 Trư ờ g Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 4475 Cong tyTNHH H4125 mau nhe 40 2 1200 46364 61200480 4476 Cong tyTNHH H4125 mau nhe 40 1 2734 48182 144902547 4477 Cua hang H4130 mau nhe 40 1 1067 48182 56551213 4478 Cua hang H4125 mau nhe 40 2 246 48182 13038049 4478 Cua hang DB401 mau dac biet 2 317 55454 19336810 4479 DNTN PP40x40 phepham 1 1399 43636 67151440 4480 DNTN PP40x40 phepham 3 511 36364 20440204 4481 Ban le H4211 mau dam 40 3 74 57273 4662022 4482 Cong tyTNHH H4125 mau nhe 40 1 2 49091 108000 4483 Cua hang Gach_moc40x40 gach chua trang men 1 900 40909 40499910 4484 Cua hang H4138 mau nhe 40 3 1100 55455 67100550 4485 DNTN H4133 mau nhe 40 3 300 47273 15600090 4486 DNTN H4125 mau nhe 40 2 450 49091 24300045 4486 DNTN H4133 mau nhe 40 3 150 47273 7800045 4487 Cong ty cophan Gach_engobel gach chua trang men 1 60 38182 2520012 4488 DNTN H4209 mau dam 40 3 90 49091 4860009 4489 DNTN H4133 mau nhe 40 1 808 50000 44440000 4490 DNTN H4130 mau nhe 40 2 100 49091 5400010 4491 Cua hang H4127 mau nhe 40 3 1774 40234 78512628 4492 Cua hang H4211 mau dam 40 3 60 57273 3780018 4493 DNTN H4125 mau nhe 40 3 206 44545 10093897 4493 DNTN DB401 mau dac biet 1 395 50000 21725000 4493 DNTN DB401 mau dac biet 2 62 48182 3286012 4495 DNTN M403 mau go 1 2794 50000 153670000 4496 DNTN M403 mau go 2 1587 48182 84111317 4497 DNTN M403 mau go 3 1853 46364 94503741 4498 DNTN H4130 mau nhe 40 3 120 44545 5879940 4498 DNTN H4127 mau nhe 40 2 199 46364 10149080 4498 DNTN H4125 mau nhe 40 1 86 48182 4558017 4499 DNTN H4125 mau nhe 40 2 94 46364 4794038 4500 DNTN H4133 mau nhe 40 2 779 46364 39729312 4501 DNTN H4211 mau dam 40 1 342 50000 18810000 4501 DNTN H4209 mau dam 40 2 207 48182 10971041 4501 DNTN H4209 mau dam 40 3 46 46364 2346018 4501 DNTN H4130 mau nhe 40 2 164 46364 8364066Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa Phụ lục 2: Dữ liệu sau khi tiền xử lý Row No. Phan_loai_SL Danh_gia_KH Loai Khach_hang Loai_hang 1 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cua hang mau nhe 40 2 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cong ty mau nhe 40 3 Mua so luong vua KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 4 Mua so luong vua KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 5 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Ban le phepham 6 Mua so luong it KH binh thuong 1 Ban le phepham 7 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang mau dac biet 8 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau dam 40 9 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 10 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau dam 40 11 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cong ty mau go 12 Mua so luong it KH binh thuong 2 Ban le mau nhe 40 13 Mua so luong lon KH tiem nang 1 DNTN mau dac biet 14 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 DNTN mau dam 40 15 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 16 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 17 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 18 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cua hang mau nhe 40 19 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 20 Mua so luong vua KH binh thuong 1 Cua hang mau nhe 40 21 Mua so luong vua KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 22 Mua so luong vua KH tiem nang 3 Cua hang mau dam 40 23 Mua so luong lon KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 24 Mua so luong lon KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 25 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau dam 40 26 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 27 Mua so luong lon KH truyen thong 3 Cong ty mau dam 40 28 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cua hang mau dam 40 29 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cua hang mau nhe 40 30 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cong ty mau nhe 40 31 Mua so luong it KH binh thuong 1 Ban le mau nhe 40 32 Mua so luong it KH binh thuong 3 DNTN mau nhe 40 33 Mua so luong it KH binh thuong 3 DNTN mau nhe 40 34 Mua so luong it KH binh thuong 2 Ban le mau go 35 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cua hang phepham 36 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang mau nhe 40 37 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 Cua hang phepham 38 Mua so luong lon KH truyen thong 1 DNTN mau nhe 40 39 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 40 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau dam 40 Trư ờng Đại học Kin h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 41 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cong ty mau nhe 40 42 Mua so luong vua KH binh thuong 1 DNTN mau nhe 40 43 Mua so luong it KH binh thuong 3 DNTN mau nhe 40 44 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau go 45 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Ban le mau nhe 40 46 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cong ty mau dam 40 47 Mua so luong it KH binh thuong 3 Ban le mau nhe 40 48 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 DNTN mau dam 40 49 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 DNTN mau go 50 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 Ban le phepham 51 Mua so luong vua KH binh thuong 1 Cua hang mau go 52 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau go 53 Mua so luong vua KH binh thuong 3 Cua hang mau go 54 Mua so luong vua KH binh thuong 3 Cua hang mau dam 40 55 Mua so luong it KH binh thuong 3 DNTN mau dam 40 56 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 57 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 58 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cua hang mau nhe 40 59 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 Cong ty mau nhe 40 60 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cong ty mau nhe 40 61 Mua so luong it KH binh thuong 1 Ban le gach chua trang men 62 Mua so luong it KH binh thuong 2 DNTN mau nhe 40 63 Mua so luong vua KH binh thuong 2 DNTN mau nhe 40 64 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 65 Mua so luong lon KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 66 Mua so luong lon KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 67 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 68 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 69 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cua hang mau nhe 40 70 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cua hang mau go 71 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang mau nhe 40 72 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 73 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang phepham 74 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 75 Mua so luong lon KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 76 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 77 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cua hang mau nhe 40 78 Mua so luong lon KH truyen thong 3 Cua hang mau nhe 40 79 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 80 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau dam 40 81 Mua so luong vua KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 82 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 DNTN mau dam 40 83 Mua so luong vua KH binh thuong 2 DNTN mau nhe 40 Trư ờng Đạ i họ c K i h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 84 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 85 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 86 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Ban le mau nhe 40 87 Mua so luong vua KH tiem nang 3 Cong ty mau nhe 40 88 Mua so luong lon KH truyen thong 3 Cong ty mau nhe 40 89 Mua so luong lon KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 90 Mua so luong lon KH truyen thong 1 DNTN mau dam 40 91 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 92 Mua so luong it KH binh thuong 1 Cua hang mau nhe 40 93 Mua so luong it KH binh thuong 1 Cua hang mau nhe 40 94 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Ban le phepham 95 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 Ban le gach chua trang men 96 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 97 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 98 Mua so luong vua KH binh thuong 1 DNTN mau dac biet 99 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 100 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cong ty mau dam 40 101 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang gach 30 102 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN gach 30 103 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cong ty gach 30 104 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cong ty gach 30 105 Mua so luong lon KH tiem nang 3 Cong ty gach 30 106 Mua so luong vua KH binh thuong 2 Cua hang mau dam 40 107 Mua so luong it KH binh thuong 2 Cua hang mau nhe 40 108 Mua so luong vua KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 109 Mua so luong vua KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 110 Mua so luong lon KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 111 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Ban le mau nhe 40 112 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Ban le mau nhe 40 113 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Ban le mau dam 40 114 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Ban le mau dam 40 115 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cong ty gam mau nhe 30 116 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cong ty gam mau nhe 30 117 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 118 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 119 Mua so luong it KH binh thuong 1 DNTN mau nhe 40 120 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 121 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cua hang mau nhe 40 122 Mua so luong lon KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 123 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cong ty gam mau nhe 30 124 Mua so luong lon KH truyen thong 3 Cong ty gam mau nhe 30 125 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 126 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau dam 40 Trư ờng Đạ i họ c K i h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 127 Mua so luong it KH binh thuong 1 DNTN mau dam 40 128 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cong ty gam mau nhe 30 129 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cong ty gam mau nhe 30 130 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty gam mau nhe 30 131 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 Cong ty gam mau nhe 30 132 Mua so luong it KH binh thuong 3 Cua hang mau go 133 Mua so luong vua KH binh thuong 2 Cua hang mau nhe 40 134 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 135 Mua so luong lon KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 136 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cong ty mau dam 40 137 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cua hang mau nhe 40 138 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Ban le gach chua trang men 139 Mua so luong it KH binh thuong 3 Cua hang gach 30 140 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 141 Mua so luong it KH binh thuong 3 Cua hang mau dac biet 142 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 Cong ty gam mau nhe 30 143 Mua so luong it KH binh thuong 1 Ban le mau nhe 40 144 Mua so luong vua KH binh thuong 1 DNTN mau nhe 40 145 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 146 Mua so luong it KH binh thuong 2 Cua hang mau nhe 40 147 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 148 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cong ty gam mau dam 30 149 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cong ty gam mau dam 30 150 Mua so luong lon KH truyen thong 3 Cong ty gam mau dam 30 151 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang gam mau nhe 30 152 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cua hang gam mau nhe 30 153 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cong ty gam mau nhe 30 154 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cong ty gam mau nhe 30 155 Mua so luong vua KH tiem nang 1 DNTN mau dam 40 156 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 DNTN mau dam 40 157 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang mau nhe 40 158 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 159 Mua so luong it KH binh thuong 2 DNTN mau nhe 40 160 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cong ty mau dam 40 161 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cong ty mau nhe 40 162 Mua so luong it KH binh thuong 3 DNTN gam mau nhe 30 163 Mua so luong it KH binh thuong 3 DNTN gam mau nhe 30 164 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cua hang mau nhe 40 165 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang mau nhe 40 166 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cong ty mau nhe 40 167 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 168 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 169 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cua hang mau nhe 40 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 170 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 171 Mua so luong lon KH tiem nang 3 Cong ty mau nhe 40 172 Mua so luong vua KH binh thuong 2 Cong ty mau nhe 40 173 Mua so luong lon KH truyen thong 3 Cong ty mau nhe 40 174 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cong ty mau nhe 40 175 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 176 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 177 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 178 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 179 Mua so luong lon KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 180 Mua so luong vua KH tiem nang 1 DNTN mau dam 40 181 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 182 Mua so luong it KH binh thuong 2 Cua hang mau nhe 40 183 Mua so luong vua KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 184 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cua hang mau dam 40 185 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 Cua hang mau nhe 40 186 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 187 Mua so luong vua KH binh thuong 1 DNTN mau nhe 40 188 Mua so luong vua KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 189 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau dam 40 190 Mua so luong lon KH tiem nang 3 Cong ty mau nhe 40 191 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 192 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cong ty mau nhe 40 193 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 194 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 195 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 196 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 197 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 Cong ty mau dam 40 198 Mua so luongkha lon KH tiem nang 1 Cong ty mau dac biet 199 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cong ty mau go 200 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cong ty mau go 201 Mua so luong vua KH tiem nang 3 Cong ty mau go 202 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cong ty mau go 203 Mua so luong it KH binh thuong 2 Ban le mau go 204 Mua so luong lon KH tiem nang 3 Cua hang gam mau dam 30 205 Mua so luong lon KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 206 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau go 207 Mua so luong vua KH tiem nang 1 DNTN mau dac biet 208 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau dac biet 209 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN phepham 210 Mua so luong it KH binh thuong 1 Cua hang mau nhe 40 211 Mua so luong it KH binh thuong 3 Cua hang gam mau nhe 30 212 Mua so luong it KH binh thuong 3 DNTN mau dac biet Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 213 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 214 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau dac biet 215 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau dac biet 216 Mua so luong lon KH truyen thong 2 DNTN mau nhe 40 217 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cua hang mau dam 40 218 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cong ty mau nhe 40 219 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 220 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 Cong ty mau nhe 40 221 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 222 Mua so luong vua KH binh thuong 3 Cua hang gam mau nhe 30 223 Mua so luong lon KH truyen thong 2 Cong ty mau nhe 40 224 Mua so luong vua KH tiem nang 1 Cong ty mau dac biet 225 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cong ty mau dam 40 226 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 DNTN mau dam 40 227 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 Cong ty mau dam 40 228 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau dam 40 229 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 Cong ty mau dam 40 230 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau go 231 Mua so luong it KH binh thuong 1 Cua hang mau nhe 40 232 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang mau dam 40 233 Mua so luong it KH binh thuong 2 Ban le mau dam 40 234 Mua so luong it KH binh thuong 2 Ban le mau nhe 40 235 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau dam 40 236 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 Cua hang mau dac biet 237 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 238 Mua so luong it KH binh thuong 1 Ban le phepham 239 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau dam 40 240 Mua so luong it KH binh thuong 1 Ban le gach chua trang men 241 Mua so luong lon KH tiem nang 3 Cong ty mau nhe 40 242 Mua so luong vua KH binh thuong 1 Cong ty mau go 243 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau go 244 Mua so luong vua KH tiem nang 3 Cong ty mau go 245 Mua so luong vua KH tiem nang 3 Cong ty mau nhe 40 246 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 247 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 248 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 Cong ty mau nhe 40 249 Mua so luong lon KH tiem nang 2 Cong ty mau nhe 40 250 Mua so luong lon KH truyen thong 1 Cong ty mau nhe 40 251 Mua so luong lon KH tiem nang 1 Cua hang mau nhe 40 252 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau nhe 40 253 Mua so luong vua KH tiem nang 2 Cua hang mau dac biet 254 Mua so luong lon KH tiem nang 1 DNTN phepham 255 Mua so luong kha lon KH tiem nang 3 DNTN phepham Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Dương Thị Hải Phương SVTH: Hoàng Thị Hoa 256 Mua so luong it KH binh thuong 3 Ban le mau dam 40 257 Mua so luong it KH binh thuong 1 Cong ty mau nhe 40 258 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 Cua hang gach chua trang men 259 Mua so luong lon KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 260 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 261 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 262 Mua so luong vua KH binh thuong 3 DNTN mau nhe 40 263 Mua so luong it KH binh thuong 1 Cong ty gach chua trang men 264 Mua so luong it KH binh thuong 3 DNTN mau dam 40 265 Mua so luong kha lon KH tiem nang 1 DNTN mau nhe 40 266 Mua so luong it KH binh thuong 2 DNTN mau nhe 40 267 Mua so luong lon KH tiem nang 3 Cua hang mau nhe 40 268 Mua so luong it KH binh thuong 3 Cua hang mau dam 40 269 Mua so luong vua KH tiem nang 3 DNTN mau nhe 40 270 Mua so luong vua KH tiem nang 1 DNTN mau dac biet 271 Mua so luong it KH binh thuong 2 DNTN mau dac biet 272 Mua so luong lon KH truyen thong 1 DNTN mau go 273 Mua so luong lon KH tiem nang 2 DNTN mau go 274 Mua so luong lon KH tiem nang 3 DNTN mau go 275 Mua so luong vua KH binh thuong 3 DNTN mau nhe 40 276 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 277 Mua so luong it KH binh thuong 1 DNTN mau nhe 40 278 Mua so luong it KH binh thuong 2 DNTN mau nhe 40 279 Mua so luong kha lon KH tiem nang 2 DNTN mau nhe 40 280 Mua so luongvua KH tiem nang 1 DNTN mau dam 40 281 Mua so luong vua KH tiem nang 2 DNTN mau dam 40 282 Mua so luong it KH binh thuong 3 DNTN mau dam 40 283 Mua so luong vua KH binh thuong 2 DNTN mau nhe 40 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoang_thi_hoa_k44_thkt_8827.pdf