Đề tài Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh

Lời nói đầu Hiện nay nền kinh tế nước ta đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nên cơ hội kinh doanh được mở ra cho tất cả các thành phần kinh tế, tạo nên một môi trường cạnh tranh ngày càng sôi nổi giữa các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên khác biệt này các chủ doanh nghiệp cần phải làm gì ? Trên thực tế những năm gần đây, khi những quy luật khắt khe của nền kinh tế thị trường bắt đầu vận hành và phát huy tác dụng. Bên cạnh những thuận lợi nó còn tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều khó khăn. Đứng trước thử thách đó, các doanh nghiệp không còn con đường nào khác là phải đổi mới tư duy kinh tế, cần có những chiến lược đúng đắn phù hợp với sự biến động của thị trường để xác định rõ cung, cầu trên thị trường. Do đó các hoạt động đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp và thoả mãn nhu cầu khách hàng. Việc tăng cường công tác bán hàng trở thành một giải pháp quan trọng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại. Siêu thị là một hình thức bán lẻ hiện đại, văn minh, lịch sự và rất thuận tiện đang được các tầng lớp dân cư chấp nhận. Việc hình thành nên các siêu thị hiện nay là phù hợp với yêu cầu khách quan, phù hợp với chính sách cải tiến công tác bán hàng của Đảng và Nhà nước ta. Bán hàng là một khoa học đồng thời cũng là một nghệ thuật. Qua những kiến thức về vị trí và tầm quan trọng của hoạt động bán lẻ, qua quá trình tìm hiểu về siêu thị 1E Trường Chinh. Siêu thị 1E Trường Chinh là một đơn vị kinh doanh trên nhiều mặt hàng, môi trường kinh doanh khá ổn định. Tuy nhiên, cũng như tất cả các siêu thị khác, đây là một hoạt động kinh doanh khá mới mẻ ở nước ta. Nên bên cạnh những thành quả đã đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Việc xác định một cách rõ ràng và đúng đắn vai trò của các nhân tố ảnh đến tâm lý khách hàng trong hoạt động bán lẻ của siêu thị đã phát huy tác dụng và đạt được một số thành quả trong kinh doanh, tuy nhiên không phải là không còn những mặt hạn chế. Vì thời gian có hạn và điều kiện không cho phép nên em không thể nghiên cứu toàn bộ các nhân tố ảnh hưởng đó. Chính vì vậy trong bài viết này em xin trình bày một vấn đề nho nhỏ. “Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh”. Dựa trên những kiến thức chuyên ngành kết hợp với những môn học khác. Em tiến hành quan sát, phân tích và đánh giá một cách khách quan về cách trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động bán lẻ của siêu thi 1E Trường Chinh. Để phù hợp với mục đích, phương pháp và giới hạn nghiên cứu ở trên em xin trình bày những nội dung chính sau: Chương I: Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động bán lẻ của siêu thị. Chương II: Thực trạng hoạt động bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh. Mặc dù đã có những đã có những cố gắng, song bài viết này còn hàm chứa những sai sót và hạn chế khó tránh khỏi. Rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành của tất cả quý vị. Mục lục lời nói đầu 3 Chương I: Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động bán lẻ của siêu thị. 5 I. Khái quát chung về hoạt động bán lẻ 5 1.1. Khái niệm bán lẻ 5 1.2. Bản chất và tầm quan trọng của hoạt động bán lẻ. 5 1.3. Các dạng tổ chức bán lẻ chủ yếu 5 II. Hoạt động bán lẻ của siêu thị 6 2.1. Đặc thù của kinh doanh siêu thị. 6 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng trong hoạt động bán lẻ của siêu thị. 7 III. Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng đối với việc tác động đến tâm lý khách hàng. 8 3.1. Cách thức trưng bày hàng hoá 8 3.1.1. Bản chất 8 3.1.2. Các phương pháp trưng bày hàng hoá 9 3.1.3. Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá. 9 3.2. Nhân viên bán hàng 10 3.2.1. Bản chất: 10 3.2.2. Một số yêu cầu cơ bản đối với người bán hàng. 10 3.2.3. Vai trò của nhân viên bán hàng. 10 CHƯƠNG II: Thực trạng cách thức trưng bày hàng hoá và tổ chức nhân viên bán hàng của siêu thị Ie trường chinh 12 I. Giới thiệu chung về siêu thị 1E TRường Chinh 12 II. Nghiên cứu về thực trạng cách thức trưng bày hàng hoá và tổ chức nhân viên bán hàng tại siêu thị 1E Trường Chinh 14 2.1. Thực trạng cách thức trưng bày hàng hoá 14 2.1.1 Quầy thực phẩm 14 2.1.2. Quầy bách hoá 17 2.1.3. Quầy thời trang 21 2.1.4. Quầy giầy, dép đồ da. 23 2.2. Thực trạng công tác tổ chức và quản lý nhân viên bán hàng của siêu thị 26 2.2.1 Quầy thực phẩm 28 2.2.2. Quầy bách hoá 29 2.2.3 Quầy thời trang. 30 2.2.4. Quầy giày dép đồ da. 31 2.3 Hiệu quả của cách thức trưng bày hàng hoá và những nhân viên bán hàng xem xét từ góc độ khách hàng. 32 2.3.1. Giới thiệu chung về khách hàng. 33 2.3.2. ý kiến đánh giá của khách hàng. ( điểm tối thiểu là 1, điểm tối đa là 5) 33 2.4 Đánh giá chung 34 2.4.1. Những thành quả đạt được (ưu điểm) và hạn chế (nhược điểm) của siêu thị về cách thức trưng bày của hàng hoá. 34 2.4.2. Những thành quả đạt được ( ưu điểm) và hạn chế ( nhược điểm) của siêu thị về công tác tổ chức và quản lý nhân viên bán hàng. 35 2.4.3. Hướng khắc phục 35 Kết luận 36 Danh mục tài liệu tham khảo 38

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2669 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g thêi vµ phong th¸i riªng cho m×nh. Bªn c¹nh ®ã tªn cöa hµng vµ biÓn ®Ò c¬ quan còng lµ mét yÕu tè quan träng, nã cã thÓ gióp cho kh¸ch hµng ph©n biÖt mét c¸ch dÔ dµng ®Æc ®iÓm kinh doanh cña cöa hµng. - KÕt cÊu: Mét cöa hµng muèn kinh doanh tèt th× ph¶i cã mét kÕt cÊu hîp lý. Nh­ mét cöa hµng cã nhiÒu quÇy hµng th× khi thiÕt kÕ bè trÝ ta ph¶i ®Æt quÇy nµo tr­íc, quÇy nµo sau trong cöa hµng ®ã. - C¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ vµ h×nh thøc thÓ hiÖn c¸c gi¸ hµng: §©y lµ mét nh©n tè ¶nh h­ëng lín ®Õn doanh thu cña doanh nghiÖp. Nã t¹o c¶m gi¸c thÝch thó ®èi víi kh¸ch hµng khi mua hµng, lµm cho kh¸ch hµng cã thÓ dÔ dµng t×m mÆt hµng mµ m×nh cÇn mua, gióp cho kh¸ch hµng ®i l¹i dÔ dµng trong siªu thÞ. Ngoµi ra ®©y cßn lµ yÕu tè kÝch thÝch nhu cÇu cña kh¸ch hµng… - ¸nh s¸ng: §©y lµ mét yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý cña kh¸ch hµng, t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i hoÆc øc chÕ cho kh¸ch hµng. Do ®ã mçi gian hµng kh¸c nhau cÇn cã nh÷ng ¸nh s¸ng kh¸c nhau ®Ó ¸nh s¸ng cã thÓ lµm t«n thªm vÎ ®Ñp cña hµng ho¸ trong gian hµng ®ã. - Mµu s¾c: CÇn ph¶i thiÕt kÕ mét c¸ch hµi hoµ vÒ mµu s¾c gi÷a c¸c nh·n m¸c mµ c¸c hµng ho¸ ®­îc bµy b¸n trong khu vùc. Mµu s¾c næi tréi dÔ g©y ®­îc sù chó ý nh­ng ph¶i tu©n theo quy ®Þnh vµ nguyªn lý vµ nã ph¶i phï hîp víi mµu t­êng, trÇn, sµn… vµ c¶ ¸nh s¸ng. - NhiÖt ®é: T¹i c¸c quÇy hµng, gian hµng kh¸c nhau nªn ®¶m b¶o nhiÖt ®é cho phï hîp ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸ nh­ng ®ång thêi t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i, dÔ chÞu cho kh¸ch hµng. - Ngoµi ra cßn c¸c yÕu tè kh¸c còng ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý cña kh¸ch hµng trong siªu thÞ nh­: mïi vÞ, nh÷ng biÓn hiÖu, ph­¬ng tiÖn nghe nh×n, nh÷ng vËt phÈm khuÕch tr­¬ng… - Sè l­îng hµng ho¸ cã mÆt t¹i chç: Sè l­îng hµng ho¸ t¹i mét khu vùc nµo ®ã kh«ng nªn qu¸ Ýt khiÕn kh¸ch hµng kh«ng cã sù lùa chän, tuy nhiªn kh«ng nªn tr­ng bµy qu¸ nhiÒu lµm cho kh¸ch hµng khã kh¨n trong viÖc lùa chän hµng ho¸ ®Ó mua vµ t¹o c¶m gi¸c trËt chéi cho kh¸ch hµng. - Nh©n viªn b¸n hµng: hä ph¶i lµ nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vµ chuyªn nghiÖp, hä lµ t¸c nh©n cña b¸n hµng c¸ nh©n trùc tiÕp t¹i ®iÓm b¸n lÎ. Hä cã thÓ lµ ng­êi gi¶i ®¸p th¾c m¾c cho kh¸ch hµng, cã thÓ hä lµ ng­êi gîi ý nhu cÇu kh¸ch hµng…Do ®ã, ®©y lµ mét yÕu tè ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc thu hót kh¸ch hµng, t¹o uy tÝn cho doanh nghiÖp vµ t¨ng doanh thu b¸n hµng. III. Vai trß cña c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ vµ nh©n viªn b¸n hµng ®èi víi viÖc t¸c ®éng ®Õn t©m lý kh¸ch hµng. 3.1. C¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ 3.1.1. B¶n chÊt C¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ lµ viÖc s¾p xÕp, bè trÝ hµng ho¸ theo mét trËt tù, quy t¾c nhÊt ®Þnh nªn do ®ã ng­êi thiÕt kÕ quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng ®i l¹i, chän hµng, ®ång thêi kÝch thÝch nhu cÇu cho kh¸ch hµng. 3.1.2. C¸c ph­¬ng ph¸p tr­ng bµy hµng ho¸ - Ph­¬ng ph¸p nghÖ thuËt: C¨n cø vµo ®Æc tÝnh cña hµng ho¸ nh­ ®Ñp vÒ d¸ng, ®Ñp vÒ mµu s¾c hoÆc ®Ñp vÒ c¶m tÝnh ®Ó dïng nh÷ng th­ ph¸p nghÖ thuËt kh¸c nhau thÓ hiÖn nh÷ng nÐt ®éc ®¸o ®ã. Cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p nh­: Tr­ng bµy theo kiÓu ®­êng th¼ng, ®­êng cong, ®­êng xuyªn, h×nh th¸p, h×nh treo ®èi xøng c©n b»ng tËp thÓ, ho¹ tiÕt… Chóng ta cã thÓ c¨n cø hµng ho¸ kinh doanh ®Ó chän thñ ph¸p kinh doanh. - Ph­¬ng ph¸p liªn kÕt: s¾p xÕp mÆt hµng cã cïng h×nh thÓ ë cïng mét chç ®Ó t¹o ra c¶m gi¸c ®Ñp. §Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn kÕt cña hµng ho¸ cã thÓ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i hµng ho¸ tr­íc råi tr­ng bµy theo mÉu m·, cung c¸ch, chÊt l­îng, ph©n lo¹i ®èi t­îng sö dông hµng ho¸ tr­íc råi tr­ng bµy theo mÉu m· chÊt l­îng, ph©n lo¹i chÊt liÖu hµng ho¸ tr­íc råi tr­ng bµy theo mµu s¾c, môc ®Ých sö dông. - Ph­¬ng ph¸p so s¸nh: NÕu muèn nhÊn m¹nh sù mÒm m¹i cña mÆt hµng cã thÓ xÕp chóng c¹nh hµng cøng, cã thÓ so s¸nh vÒ mµu s¾c, vÒ h×nh thÓ. 3.1.3. Vai trß cña c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸. - Gióp cho kh¸ch hµng t×m kiÕm hµng ho¸ mµ hä cÇn mua mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn tiÖn. V× kh¸ch hµng kh«ng ph¶i ai còng cã ®ñ thêi gian vµ cã høng thó ®Ó ®i hÕt c¶ siªu thÞ khi mua hµng. Mµ ®a phÇn lµ hä ®Õn khu vùc cã s¶n phÈm mµ hä cÇn mua tr­íc råi sau ®ã míi ®i c¸c n¬i kh¸c. Do ®ã, nÕu ta tr­ng bµy mét c¸ch khoa häc vµ cã hÖ thèng th× nã sÏ gióp cho kh¸ch hµng t×m kiÕm khu vùc chøa s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch dÔ dµng vµ nhanh chãng. §ång thêi c¸ch tr­ng bµy hµng ho¸ t¹i khu vùc cã chøa s¶n phÈm ®ã sÏ gióp cho hä t×m kiÕm s¶n phÈm cña m×nh nhanh h¬n. - Lµ mét yÕu tè kÝch thÝch gîi më nhu cÇu cho kh¸ch hµng: kh«ng ph¶i bÊt kú ai khi ®Õn siªu thÞ còng ®· cã quyÕt ®Þnh mua hµng ho¸ nµo, mµ phÇn lín lµ hä míi h×nh thµnh nªn ý t­ëng ®Ó mua mét hµng ho¸ nµo ®ã. Do ®ã nhiÖm vô cña ng­êi thiÕt kÕ tr­ng bµy hµng ho¸ lµ ph¶i lµm sao kÝch thÝch ý t­ëng mua hµng ho¸ cña hä thµnh quyÕt ®Þnh mua hµng. TÊt nhiªn kh¸ch hµng chØ cã yÕu tè tr­ng bµy hµng ho¸ míi t¸c ®éng ®Õn kÝch thÝch nhu cÇu mµ ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè kh¸c nh­: kiÓu d¸ng, gi¸ c¶, chÊt l­îng… cña s¶n phÈm. Nh­ng c¸ch tr­ng bµy lµ mét nh©n tè quan träng. §«i khi kh¸ch hµng hä ®Õn nh­ng chØ víi môc ®Ých lµ ®i xem hµng hay mua nh÷ng mÆt hµng mµ hä ®· dù ®Þnh tõ tr­íc. Nh­ng khi ®Õn siªu thÞ th× cã thÓ lµ do c¸ch tr­ng bµy hµng ho¸ cã khoa häc vµ hÖ thèng khiÕn cho hä tß mß ®i xem hµng, trong qu¸ tr×nh ®i xem hµng cã thÓ hä nh×n thÊy s¶n phÈm g× ®ã mµ hä khi ®ã míi nghÜ ra lµ m×nh cÇn cã s¶n phÈm ®ã. Vµ ®ã chÝnh lµ c«ng viÖc mµ ng­êi thiÕt kÕ tr­ng bµy hµng ho¸ ph¶i lµm. - Lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn t©m lý t×nh c¶m cña kh¸ch hµng vÒ h×nh ¶nh cña siªu thÞ. NÕu mét cöa hµng nµo ®ã mµ cã c¸ch tr­ng bµy hµng ho¸ kh«ng hîp lý (lèi ®i nhá hÑp, hµng ho¸ bµy kh«ng theo mét trËt tù, khã t×m kiÕm s¶n phÈm cÇn t×m…) th× cã thÓ lµm cho kh¸ch hµng sÏ cã Ên t­îng kh«ng tèt vÒ cöa hµng ®ã (kh«ng mua hµng ®ã n÷a, lÇn sau kh«ng ®Õn…). Bªn c¹nh ®ã, cã thÓ tõ nh÷ng Ên t­îng kh«ng tèt ®ã b»ng th«ng tin truyÒn miÖng hä sÏ tuyªn truyÒn cho ng­êi kh¸c. Tuy nhiªn, nÕu nh­ mét cöa hµng nµo ®ã mµ cã c¸ch tr­ng bµy hµng ho¸ hîp lý th× ®­¬ng nhiªn lµ nã sÏ cã ph¶n øng ng­îc l¹i nh­: lÇn sau l¹i tiÕp tôc ®Õn mua hµng, tuyªn truyÒn cho ng­êi th©n, b¹n bÌ… 3.2. Nh©n viªn b¸n hµng 3.2.1. B¶n chÊt: Khi kh¸ch hµng b­íc vµo cöa hµng. ¸nh m¾t cña hä kh«ng chØ dõng l¹i ë hµng ho¸, bao b×, c¸ch tr­ng bµy hµng ho¸… mµ cßn ®Ó ý ®Õn ng­êi b¸n hµng cã c¸ch c­ xö nãi n¨ng… nh­ thÕ nµo. Bëi hä chÝnh lµ ng­êi b¸n hµng trùc tiÕp t¹i ®iÓm b¸n lÎ, lµ ng­êi h­íng dÉn, gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸. Do ®ã hä ph¶i ®­îc ®µo t¹o vµ cã hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm. 3.2.2. Mét sè yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi ng­êi b¸n hµng. - Ng­êi b¸n hµng ph¶i cã th¸i ®é niÒm në vµ cã c¸ch c­ xö lÞch thiÖp. - Ph¶i cã tÝnh kiªn tr× - Ph¶i cã tÝnh trung thùc víi kh¸ch hµng - Ng­êi b¸n hµng ph¶i cã ®Çu ãc thÈm mÜ - Ng­êi b¸n hµng ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn m«n tèt - Ng­êi b¸n hµng ph¶i cã nghÞ lùc, cã tÝnh tÝch cùc vµ tiÕn bé trong ho¹t ®éng x· héi . 3.2.3. Vai trß cña nh©n viªn b¸n hµng. - Hä chÝnh lµ ng­êi b¸n hµng trùc tiÕp: khi giao tiÕp, ng­êi ta quan t©m ®Õn ng«n ng÷ cã lêi vµ kh«ng cã lêi ®Ó t¹o ra ®­îc nh÷ng quan hÖ th©n mËt vµ gÇn gòi víi kh¸ch hµng. Nhanh chãng t¸c ®éng trî gióp kh¸ch hµng ®óng lóc ®óng chç. VD: kh¸ch hµng muèn mua mét hép kem ®¸nh r¨ng nh­ng kh«ng biÕt nªn chän lo¹i nµo vµ khi ®ã th× nhiÖm vô cña nh©n viªn b¸n hµng lµ ph¶i tiÕp cËn víi kh¸ch hµng vµ gi¶i thÝch cho hä hiÓu vÒ tõng lo¹i s¶n phÈm nh­: P/S gióp tr¾ng r¨ng h¬n, ngõa s©u r¨ng tèt h¬n hay Close-up cã mïi th¬m cña b¹c hµ vµ ngõa s©u r¨ng… §Ó tõ ®ã mµ kh¸ch hµng sÏ quyÕt ®Þnh lùa chän s¶n phÈm phï hîp cho m×nh. - Lµ ng­êi gîi më nhu cÇu cho kh¸ch hµng: kh«ng ph¶i bÊt cø kh¸ch hµng nµo còng ®Òu hiÓu râ vÒ tÝnh n¨ng, t¸c dông cña c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. NhÊt lµ víi nh÷ng s¶n phÈm míi th× kh¸ch hµng th­êng kh«ng biÕt t¸c dông cña nã, do ®ã nh©n viªn b¸n hµng lóc nµy lµ ng­êi h­íng dÉn cho hä, khi ®ã th× hä sÏ ph¸t hiÖn ra lµ nã thùc sù cÇn cho m×nh hay kh«ng. VD: kh¸ch hµng A nh×n thÊy mét c¸i ch¶o r¸n mÆc dï nhµ bµ còng ®· cã mét c¸i nh­ng lo¹i kh¸c, do tÝnh tß mß bµ l¹i ®ç xem nh­ng l¹i kh«ng biÕt ®­îc nã cã nh÷ng tÝnh n¨ng g×. Khi ®ã nh©n viªn b¸n hµng sÏ lµ ng­êi gióp ®ì hä nh­ : ch¶o nµy bµ cã thÓ r¸n hoÆc nÊu (khi cÇn thiÕt) mµ kh«ng bao giê bÞ s¸t do ®· cã líp chèng dÝnh… khi ®ã th× bµ A míi chît nhËn ra lµ nhµ m×nh ®ang rÊt cÇn c¸i s¶n phÈm nµy bëi c¸i ch¶o r¸n kia nã rÊt hay bÞ s¸t mçi khi r¸n… Ngoµi nh÷ng vai trß c¬ b¶n trªn th× nh©n viªn b¸n hµng cßn cã mét sè vai trß còng kh«ng kÐm phÇn quan träng ®Ó t¹o ra sù thµnh c«ng cña siªu thÞ: - Cã tr¸ch nhiÖm tr«ng coi, qu¶n lý hµng vµo, hµng trªn quÇy hµng m×nh phô tr¸ch. Tr­íc giê b¸n hµng trong ca, nhËn hµng víi quÇy tr­ëng, cuèi giê trong ca kiÓm kª hµng ho¸ b¸n ra cña quÇy m×nh phô tr¸ch. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt khi hµng trªn quÇy bÞ mÊt m¸t, thiÕu hôt. Khi cã hiÖn t­îng mÊt m¸t ph¶i b¸o c¸o vµ lËp biªn b¶n. CH¦¥NG II Thùc tr¹ng c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ vµ tæ chøc nh©n viªn b¸n hµng cña siªu thÞ Ie tr­êng chinh I. Giíi thiÖu chung vÒ siªu thÞ 1E TR­êng Chinh siªu thÞ 1E TR­êng Chinh n»m t¹i ®Çu ®­êng TR­êng Chinh ,n¬i tËp chung cña rÊt nhiÒu hé gia ®×nh, ®ång thêi siªu thÞ n»m ngay t¹i mÆt ®­êng TR­êng Chinh ,hai ®Çu lµ hai ng· t­, hµng ngµy l­îng ng­êi ®i qua ®©y lµ rÊt ®«ng.§©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó siªu thÞ thu hót kh¸ch hµng. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét ®Þa ®iÓm tuyÖt vêi ®Ó ®Æt siªu thÞ MÆc dï siªu thÞ ®­îc ®Æt trªn mét diÖn tÝch h¬i khiªm tèn nh­ng hä vÉn dµnh mét kho¶ng trèng phÝa tr­íc ®Ó lµm s©n vµ lµ n¬i göi xe, phÝa bªn ngoµi lµ mét con ®­êng kh¸ lín,do ®ã xÐt vÒ kh«ng gian th× siªu thÞ lu«n ®¶m b¶o tho¸ng m¸t, dÔ chÞu cho kh¸ch hµng mçi khi kh¸ch hµng ®Õn mua hµng t¹i siªu thÞ.Kh«ng kh¸ch hµng nµo c¶m thÊy khã chÞu vÒ kh«ng gian t¹i ®©y mçi khi mua hµng kÓ tõ khi siªu thÞ thµnh lËp tíi nay. §iÒu ®ã lu«n lµm cho kh¸ch hµng c¶m thÊy tho¶i m¸i mçi khi mua hµng §©y lµ mét siªu thÞ dùa trªn ®­êng lèi cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu mua s¾m ,tiªu dïng cña d©n c­ trong khu vùc (ph­êng §ång T©m vµ d©n c­ gÇn ®ã...). Trong vßng kho¶ng 10 n¨m qua siªu thÞ lu«n lu«n lµm tèt c«ng t¸c b¸n hµng vµ phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn l­îng kh¸ch hµng ®Õn ®©y ngµy cµng nhiÒu (kh«ng chØ cã d©n c­ trong khu vùc mµ c¶ kh¸ch hµng tõ n¬i kh¸c ®Õn), doanh sè b¸n n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc ,tõ ®ã mµ l­îng hµng ho¸ trong siªu thÞ ngµy cµng ®­îc bæ sung thªm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng Môc tiªu cña siªu thÞ lµ thu hót thËt nhiÒu kh¸ch hµng (t¨ng nhanh doanh thu) mµ muèn thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng th× ph¶i quyÕn rò ®­îc hä ngay tõ c¸i nh×n ®Çu tiªn vÒ siªu thÞ .Do ®ã ngay tõ ngµy ®Çu tiªn h×nh thµnh nªn ý t­ëng thµnh lËp siªu thÞ th× ban qu¶n lý ®· ph¶i nghÜ ®Õn h×nh thøc, kiÓu d¸ng cña siªu thÞ .§óng nh­ ý ®å cña hä, siªu thÞ ®­îc thiÕt kÕ x©y dùng kh¸ hiÖn ®¹i vµ ®Ñp m¾t.PhÝa ngoµi lµ mét c¸i s©n kh¸ réng, phÝa trong lµ mét toµ nhµ 4 tÇng b»ng kÝnh ®­îc trang trÝ rÊt ®Ñp Víi mét diÖn tÝch kh«ng lín l¾m nh­ hiÖn nay,so víi c¸c siªu thÞ kh¸c trªn ®Þa bµn hµ néi th× siªu thÞ 1E TR­êng Chinh ®­îc coi lµ nhá vÒ quy m« vµ sè l­îng hµng ho¸ C¬ cÊu tæ chøc cña siªu thÞ 1E TR­êng Chinh ®­îc tæ chøc mét c¸ch gän nhÑ, n¨ng ®éng ,hiÖu qu¶, lu«n lµ ®iÓm mÊu chèt cho toµn bé chiÕn l­îc kinh doanh cña siªu thÞ, víi sè l­îng nh©n viªn kh«ng nhiÒu nh­ng lµm viÖc l¹i rÊt hiÖu qu¶ + 1 gi¸m ®èc +1 phã gi¸m ®èc + 1 thñ kho + kÕ to¸n thanh to¸n + kÕ to¸n tæng hîp + nh©n viªn tiÕp thÞ + 4 nh©n viªn thu ng©n + 30-50 nh©n viªn b¸n(lµm viÖc theo ca) + 6-8 b¶o vÖ chung cho toµn siªu thÞ S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc Siªu thÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Thñ kho TiÕp thÞ KÕ to¸n Nh©n viªn b¸n hµng ( thu ng©n +NV c¸c quÇy II. Nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ vµ tæ chøc nh©n viªn b¸n hµng t¹i siªu thÞ 1E Tr­êng Chinh 2.1. Thùc tr¹ng c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ Víi tæng sè gÇn 10000 mÆt hµng c¸c lo¹i, ®©y kh«ng ph¶i lµ con sè qu¸ lín, nh­ng còng kh«ng ph¶i lµ qu¸ nhá. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ víi mét diÖn tÝch vµ sè l­îng hµng ho¸ nh­ vËy ph¶i ph©n lo¹i, bè trÝ lµm sao cho hîp lý, khoa häc ®Ó thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng ®i t×m vµ mua hµng, ®ång thêi gióp cho hä dÔ dµng qu¶n lý hµng ho¸ cña m×nh. Sau khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tham kh¶o vµ tho¶ luËn ban qu¶n lý ®· quyÕt ®Þnh ph©n chia s¶n phÈm ra lµm 4 nhãm chÝnh( quÇy chÝnh) vµ ®­îc bè trÝ trªn 4 tÇng kh¸c nhau cña siªu thÞ TÇng 1 : QuÇy thùc phÈm TÇng 2 : QuÇy b¸ch ho¸ TÇng 3 : QuÇy thêi trang TÇng 4 : QuÇy giµy, dÐp ®å da §©y lµ c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ bè trÝ thø tù c¸c quÇy hµng t­¬ng ®èi khoa häc. ViÖc nµy ®· gióp rÊt nhiÒu cho kh¸ch hµng trong viÖc x¸c ®Þnh khu vùc( quÇy ) mµ cã hµng ho¸ hä cÇn mua, tõ ®ã gióp cho kh¸ch hµng gi¶m bít ®­îc thêi gian ®i l¹i vµ t×m hµng... 2.1.1 QuÇy thùc phÈm Víi kho¶ng gÇn 3000 mÆt hµng vÒ c¸c lo¹i thùc phÈm phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµngNh×n chung quÇy hµng ®­îc chiÕu s¸ng bëi ¸nh s¸ng tr¾ng vµ nÒn nh¹c kh¸ ®Çm Êm, tr÷ t×nh… S¬ ®å bè trÝ hµng ho¸ t¹i quÇy Bia ,n­íc ngät cã ga , n­íc kho¸ng. R­îi mÇu ngo¹i ra vµo B¸nh kÑo ®å ¨n nhanh ®å hép ® S÷a c¸c lo¹i Cµ phª ,trµ B¸nh kÑo R­îi mµu ngo¹i C¸ hép DÇu r¸n, n­íc m¾m,ma di T­¬ng ít R­îi mÇu ngo¹i C¸ n­íc ngät ®«ng l¹nh C¸ biÓn ®«ng l¹nh G¹o R­îi ta Bµn thu ng©nn ®å kh« Lèi vµo Lèi ra C¸ch tr­ng bÇy hµng ho¸ trªn c¸c gi¸ hµng NÕu ®i vµo tõ tÇng mét quÝ vÞ sÏ gÆp mét gi¸ hµng kh«, víi chiÒu cao kho¶ng 1,8m bao gåm c¸c s¶n phÈm nh­ : c¸c lo¹i g¹o, m¨ng kh«, l¹c rang,... C¸c s¶n phÈm ®ù¬c s¾p xÕp mét c¸ch kh¸ hîp lý vµ ®Ñp m¾t, kh¸ch hµng cã thÓ dÔ dµng xem vµ lÊy s¶n phÈm tõ gi¸ hµng ®ã Tñ c¸ ®«ng l¹nh víi chiÒu cao kho¶ng 1m- 2m bao gåm c¸c lo¹i c¸ ®«ng l¹nh nh­ : c¸ thu, c¸ c¸ håi, c¸ lôc, c¸ ba sa, c¸ tra, ...§­îc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é l¹nh hîp lý, ¸nh s¸ng ë n¬i nµy rÊt s¸ng, s¸ng h¬n c¸c n¬i kh¸c trong quÇy víi môc ®Ých lµm næi bËt quÇy hµng nµy Gi¸ tr­ng bµy r­îu cã chiÒu cao tõ 1,6m- 1,8m, bao gåm c¸c lo¹i r­îu néi vµ ngo¹i nh­ : champanh, c¸c lo¹i vang, voska, wisky,... cña c¸c h·ng vµ ë c¸c n­íc kh¸c nhau. TÊt c¶ ®­îc bè trÝ, tr­ng bµy kh¸ hîp lý trªn gi¸, ¸nh s¸ng ë n¬i nµy tèi h¬n c¸c n¬i kh¸c mét chót t¹o ra c¶m gi¸c sang träng víi kh¸ch hµng PhÝa bªn trong lµ gi¸ tr­ng bµy c¸c lo¹i bia lon( Tiger, Halida, Ha noi,...) c¸c lo¹i n­íc ngät ( n­íc cam, Fan ta, Cocacola, Pepsi, Number 1,... ), c¸c lo¹i n­íc kho¸ng ( Lavie, Joy, Th¹ch Bich, ....). TÊt c¶ ®­îc tr­ng bµy mét c¸ch kh¸ hîp lý ë trªn c¸c gi¸ hµng thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng xem vµ l¸y hµng Bªn c¹nh tñ c¸ ®«ng l¹nh lµ gi¸ hµng cao chõng 1,6m- 1,8m, tr­ng bµy c¸c lo¹i : dÇu r¸n, n­íc m¾m, madi, t­¬ng,... TÊt c¶ ®­îc xÕp thµnh tõng khu kh¸c nhau ë trªn gi¸ hµng , c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i th­êng ®­îc xÕp gÇn nhau nh»m thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng lùa chän s¶n phÈm cho m×nh PhÝa bªn kia cña gi¸ hµng tr­ng bµy n­íc m¾m lµ c¸c lo¹i ®å hép nh­ : thÞt hép, thÞt pate hép, thÞt kho tµu,... TÊt c¶ ®­îc tr­ng bµy hîp lý vµ khoa häc trªn gi¸ hµng nh×n rÊt ®Ñp m¾t vµ thuËn tiÖn khi mua hµng KÕ tiÕp gi¸ hµng ®ã lµ gi¸ hµng cã chiÒu cao tõ 1,6m- 1,8m tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu ¨n nhanh nh­ : m× t«m H¶o H¶o, Mum Mum, Miniket, Mi co em, Phë gµ, bß, Ch¸o thÞt,....§ång thêi trªn c¸c gi¸ hµng ®ã cßin tr­ng bµy mét sè s¶n phÈm kh¸c nh­: Bét canh, ngò vÞ h­¬ng, bét nghÖ , m× chÝnh, h¹t tiªu, .... TÊt c¶ ®Òu ®­îc tr­ng bµy hîp lý nh­ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i th× th­êng ®­îc ®Æt gÇn nhau ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ so s¸nh vµ lùa chän s¶n phÈm mµ hä c¶m thÊy cÇn vµ phï hîp víi b¶n th©n. PhÝa bªn kia cña gi¸ hµng lµ gi¸ hµng co chiÒu cao tê 1,6m-1,8m, tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo cña c¸c h·ng nh­: b¸nh kÑo Kinh ®«, H¶i Ha, H÷u NghÞ, H¶iCh©u, ... víi nhiÒu mµu s¾c rÊt Ên t­îng v¬i kh¸ch hµng. Bao gåm c¸c s¶n phÈm nh­ : kÑo dõa, kÑo s÷a, kÑo cµ phª, kÑo nho, kÑo l¹c , b¸nh xèp , b¸nh quy, b¸nh ACB, b¸nh ngät, th¹ch dõa, h¹t ®iÒu, h¹t d­a, h¹t bÝ,... TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®­îc tr­ng bµy mét c¸ch khoa häc, c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i ®· ®­¬c ®Æt gÇn nhau rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng trong viÖc lùa chän hµng ho¸ cho m×nh. TiÕp theo lµ gi¸ hµng còng cã chiÒu cao tõ 1,6m-1.8m vµ còng tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo cña c¸c h·ng kh¸c nhau. QuÇy phÝa trong còng cã chiÒu cao nh­ vËy vµ ®­îc tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm chÌ vµ cµ phª cña c¸c h·ng kh¸c nhau nh­ : cµ phª hoµ tan, cµ phª kh«ng tan, chÌ xanh, trµ chanh, trµ gõng, trµ lipton,.... TÊt c¶ ®Òu t¹o ra sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ n¨m trong tÇm nh×n, tÇm víi cña kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng dÔ dµng quan s¸t vµ lÊy hµng mµ hä cÇn. Bªn c¹nh(gi¸p t­êng) lµ quÇy cao chõng 1,8m-2m lµ n¬i tr­ng bµy c¸c lo¹i s÷a nh­ : vinamilk, c« g¸i hµ lan, ... giµnh cho c¶ trÎ em vµ ng­êi lín, nh÷ng s¶n phÈm giµnh cho trÎ em ®­îc xÕp ë d­íi thuËn tiÖn cho trÎ em lùa chän nÕu ®­îc ®Õn siªu thÞ cïng ng­êi lín hoÆc gia ®×nh. S÷a ë ®©y cã rÊt nhiÒu lo¹i giµnh cho c¸c løa tuæi kh¸c nhau. Phia bªn ngoµi cña gi¸ hµng nµy lµ mét gi¸ hµng nho nhá cao chõng 1,5m, lµ n¬i bµy b¸n c¸c lo¹i thuèc l¸ nh­ :vinataba, 555,... do daay lµ mÆt hµng nha n­íc kh«ng khuyÕn khÝch nªn siªu thÞ còng chØ b¸n víi sè l­îng rÊt h¹n chÕ. PhÝa ngoµi cïng lµ n¬i b¸n c¸c lo¹i hµng kh« nh­: g¹o( t¸m th¬m, nÕp, t¸m xoan, ...), m¨ng kh«, l¹c rang,... vµ c¸c lo¹i phôgia kh¸c ®­îc bµy b¸n trªn gi¸ cã chiÒu cao tõ 1,3m- 1,5m ®Ó thuËn tÞªn cho kh¸ch hµng xem vµ lùa chän s¶n phÈm 2.1.2. QuÇy b¸ch ho¸ Bao gåm nhiÒu lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau, ®­îc ®Æt t¹i tÇng 2, lµ n¬i thu hót nhiÒu kh¸ch hµng nhÊt cña siªu thÞ, ®ång thêi ®©y còng lµ quÇy cã nhiÒu mÆt hµng nhÊt, víi kho¶ng h¬n 3000s¶n phÈm kh¸c nhau, chñ yÕu lµ hµng néi ®Þa. S¬ ®å c¸ch bè trÝ hµng ho¸ t¹i quÇy Lau nhµ .. t¨m, giÊy ¨n... chËu , x« ,m¾c ¸o ........ Vµo ra ®å ch¬i quµ tÆng DÇu géi ®Çu dÇu x¶ ®å mÜ phÈm B«ng tai ,giÊy vÖ sinh kh¨n mÆt kem ®¸nh r¨ng Xµ phßng t¾m s÷a t¾m ®å nhùa s¶n phÈm cho phô n÷ n­íc r÷a b¸t bét giÆt ¾tong ch¶o dao ®å gèm s÷ ®å nhùa Song ch¶o dao ®å gèm sø ®å ch¬i quµ tÆng quÇn ¸o trÎ em Bµn thanh to¸n S¶n phÈm cho phô n÷ ®å thuû tinh ®å gèm s÷ Ra Vµo Vµo C¸ch tr­ng bÇy hµng ho¸ trªn c¸c gi¸ hµng Víi ¸nh s¸ng tr¾ng vµ nh¹c trÎ s«i næi t¹o cho kh¸ch hµng c¶m gi¸c h­ng phÊn khi mua hµng. Hµng ho¸ ®­îc tr­ng bµy trªn c¸c gi¸ hµng dµi vµ cao thuËn tiÖn cho ®i l¹i vµ mua hµng. Khi quÝ vÞ ®i vµo tõ phÝa cöa chÝnh tÇng 2, phÝa bªn tay ph¶i quÝ vÞ lµ khu tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm thuû tinh ®­îc s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n­íc nh­: cèc, ly, lä hoa, b×nh,...§­îc tr­ng bµy trªn c¸c gÝa cao chõng 1,8m-2m Tuy nhiªn kh¸ch hµng vÉn cã thÓ quan s¸t mét c¸ch kÜ l­ìng c¸c s¶n phÈm nµy bëi nh÷ng s¶n phÈm t­¬ng tù ®· ®­îc tr­ng bµy ë phÝa bªn d­íi. TiÕp ®Õn lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm sø mÜ nghÖ nh­: Êm chÐn, b¸t, cèc, t«,.... §­¬c tr­ng bµy trªn c¸c gi¸ tron cao chõng 1,2m- 1,5m ®ã lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm (Êm chÐn ...) kh¸ch hµng cã thÓ quan s¸t vaf thËm chÝ cßn cã thÓ ch¹m ®­îc vµo c¸c s¶n phÈm ®ã nÕu hä muèn, gi¸ hµng dµi víi chiÒu cao kho¶ng 1,6m-2m lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm cßn l¹i gióp kh¸ch hµng cã thÓ dÔ dµng ®i l¹i vµ t×m s¶n phÈm mµ hä cÇn PhÝa bªn trong hai gi¸ hµng nµy lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm gia ®×nh vµ néi trî nh­: soong, ch¶o, dao, thít, th×a, dÜa, ... vµ c¸c dông cô gia ®×nh kh¸c. §­îc ®Æt trªn gi¸ cã chiÒu cao tõ 1,6m-2m, mét sè s¶n phÈm ®­îc treo trªn gi¸ ( ch¶o, dao, thít...) rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng quan s¸t vµ lÊy hµng . PhÝa bªn kia cña gi¸ hµng nµy lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm nhùa( cèc, b×nh, ca, ...), nåi c¬m ®iÖn,... Trong ®ã nåi c¬m ®iÖn ®­îc ®Æt ë bªn d­íi ®Ó tr¸nh r¬i vì, háng ®ång thêi thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng xem vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm , c¸c s¶n phÈm nhùa kh¸c ®­îc tr­ng bµy ë trªn cao h¬n do tÝnh chÊt cña nã nhÑ Gi¸ hµng bªn c¹nh ®­îc tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm giµnh riªng cho phô n÷ nh­:c¸c lo¹i b¨ng vÖ sinh, ®å lãt cho phô n÷ ... cña nhiÒu h·ng kh¸c nhau, phÝa bªn trong gi¸ hµng nµy lµ c¸c s¶n phÈm nhùa kh¸c... §©y la n¬i ®­îc chÞ em phô n÷ kh¸ quan t©m, mµu s¾c sÆc sì bëi tÝnh chÊt cña s¶n phÈm nµy nh­ vËy . PhÝa bªn kia cña gi¸ hµng nµy ®­îc tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm bét giÆt( omo, tide, viso, v× d©n,... c¸c lo¹i n­íc röa b¸t, röa bån vÖ sinh, n­íc ng©m quÇn ¸o(h¶o h¶o, sunligh, vim, comfor, downy,... C¸c s¶n phÈm cïng lo¹i ®­îc ®Æt c¹nh nhau vµ ®Æt trªn c¸c gi¸ cao chõng 1,6m- 1,8m gióp kh¸ch hµng lùa chän c¸c s¶n phÈm mµ hä ­ng ý mét c¸ch dÔ dµng. Gi¸ hµng tiÕp theo cã chiÒu coa t­¬ng tù nh­ vËy ®­îc tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm kem ®¸nh r¨ng( colgate,p/s, close-up,...)bµn ch¶i ®¸nh r¨ng ( colgate, oram-B,p/s,...) kh¨n mÆt , kh¨n t¾m, giÊy vÖ sinh, b«ng tai, c¸c s¶n phÈm dïng cho c¸ nh©n kh¸c. TÊt c¶ ®­îc bè trÝ rÊt khoa häc trªn giÊ hµng ( giÊy vÖ sinh ®­îc ®Æt ë bªn d­íi, b«ng tai, kh¨n t¾m ®Æt ë trªn...). PhÝa bªn kia cña gi¸ hµng ®ã lµ c¸c lo¹i s÷a t¾m( Pon t, Enchanter, Dove,...) c¸c lo¹i xµ phßng t¾m(Ca may, Dove, Enchanter,...)®­îc bè trÝ mét c¸ch khoa häc rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng quan s¸t vµ chän hµng. Gi¸ hµng tiÕp theo lµ c¸c s¶n phÈm dÇu géi ®Çu, dÇu x¶( Sunsilk, Rejoy, Enchanter, Clear,...) PhÝa bªn kia cña gi¸ hµng nµy lµ n¬i tr­ng bµy lµ c¸c s¶n phÈm mÜ phÈm (kem d­ìng da , kem chèng n¾ng, s÷a röa mÆt , keo xÞt tãc,...)cña c¸c h·ng nh­: Enchanter, Dove, Pon t,...víi nh÷ng mµu s¾c rÊt ®Ñp vµ trÎ trung giµnh cho gi¬i trÎ lµ chñ yÕu. Gi¸ tiÕp theo lµ gi¸ cã chiÒu cao tõ 1,2m-1,5m n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm giµnh cho trÎ em nh­:quÇn ¸o s¬ mi, quÇn ¸o lãt, c¸c s¶n phÈm kh¸c cho trÎ em( t· lãt, kh¨n...) c¸c em nhá còng cã thÓ xem hµng nhê gi¸ hµng rÊt thÊp PhÝa bªn trong gi¸ hµng nµy lµ n¬i tr­ng bµy cac s¶n phÈm ®å ch¬i cho trÎ em b»ng nhùa(« t«, ng­êi m¸y, xe m¸y,...)®­îc bµy trªn gi¸ cao tõ 1,4m-1.6m ®Ó trÎ em cã thÓ quan s¸t vµ lùa chän ®å ch¬i cho m×nh . QuÇy bªn c¹nh (gi¸p t­êng) lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm ®å ch¬i, quµ tÆng cho trÎ em( gÊu b«ng, chã b«ng, bup bª,....)nh÷ng s¶n phÈm giµnh cho trÎ nhá lu«n ®­îc ®Æt ë phÝa bªn d­íi gióp trÎ nhá còng co thÓ quan s¸t ®­îc PhÝa bªn ngoµi lµ c¸c gi¸ hµng cã chiÒu cao kho¶ng 1,6m lµ n¬i trõng bµy c¸c s¶n phÈm giµnh cho phô n÷ nh­ : B¨ng vÖ sinh, ... PhÝa trong cïng gi¸p t­êng víi chiÒu cao 1,6m-2m lµ gi¸ hµng tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm nhùa (chËu, x«, m¾c ¸o, cèc nhùa,...)kÕ bªn ®ã lµ c¸c s¶n phÈm cho c¸ nh©n ( t¨m tre, giÊy ¨n,...)tiªp ®ã la n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ : lau nhµ , th¶m lau ch©n,...tÊt c¶ ®Òu ®­îc tr­ng bµy h¬p lý vµ khoa häc rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng 2.1.3. QuÇy thêi trang Bao gåm kho¶ng h¬n 1000 s¶n phÈm kkh¸c nhau ®­îc tr­ng bµy t¹i tÇng 3 cña siªu thÞ lµ ®iÓm ®Õn cña nh÷ng ng­êi muèn mua c¸c s¶n phÈm c¸ nh©n nh­: quÇn ¸o,mÜ phÈm,... S¬ ®å bè trÝ hµng ho¸ t¹i quÇy Mü phÈm QuÇn ¸o s¬ mi QuÇn ¸o s¬ mi Cµ v¹t D©n l­ng QuÇn ¸o s¬ mi Ng­êi mÉu QuÇn ¸o bã QuÇn ¸o bã ®å trang søc QuÇn ¸o trÎ em Mü phÈm Ch¨n gèi Ra vµo C¸ch tr­ng bµy hµng ho¸ trªn c¸c gi¸ hµng Khi vµo ®©y quÝ vÞ sÏ c¶m nhËn thÊy tho¶i m¸i nhê ¸nh s¸ng võa ph¶i vµ ©m thanh du d­¬ng tr÷ t×nh ... Gi¸ hµng ®Çu tiªn quÝ vÞ tiÖp cËn víi quÇy hµng, n¬i cã ¸nh s¸ng ®á, cã chiÒu cao tõ 1,2m-1,4m, tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm vÒ mÜ phÈm ( n­íc hoa , son m«i, kÎ l«ng mµy,...) chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm giµnh cho ph¸i n÷ ®­îc ®Æt trong tñ kÝnh PhÝa bªn trong quÇy nµy lµ n¬i tr­ng bµy c¸c lo¹i ®å trang søc nh­: ®ång hå , vong ,d©y chuyÒn , nhÉn,... ngoµi ra ë trªn t­êng cßn cã c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ ®ång hå treo t­êng . TÊt c¶ ®­¬c tr­ng bµy rÊt h¬p lý vµ khoa häc, thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng xem hµng vµ mua hµng TiÕp theo la c¸c thïng hµng vµ mãc treo quÇn ¸o cã chiÒu cao tõ 1m-1,4m, tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm quÇn ¸o ( s¬ mi, len, ph«ng, ...)tÊt, g¨ng tay,... cho trÎ em. Gi¸ hµng nµy ®· ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi khach hµng nhá tuæi rÊt thuËn tiÖn cho xem vµ mua hµng TiÕp ®ã lµ khu bao gåm c¸c mãc treo quÇn ¸o h×nh trßn vµ dµi víi chiÒu cao kho¶ng 1,5m tr­ng bµy quÇn ¸o giµnh cho ng­êi lín.ë phÝa bªn trong lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o s¬ mi cña c¸c h·ng( may 10, may th¨ng long ,...), cµ v¹t,...giµnh cho c¶ nam vµ n÷. PhÝa bªn ngoµi lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o bß giµnh cho c¶ nam vµ n÷ Gi¸ trªn t­êng víi chiÒu cao 3m lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm quÇn ¸o: phÝa ngoµi lµ quÇn ¸o bß, phÝa trong lµ tr­ng bµy c¸c lo¹i ¸o s¬ mi, quÇn ©u, ¸o vÐt,... lo¹i hµng cao cÊp cho c¶ nam vµ n÷ PhÝa trong cïng( gi¸p t­êng) lµ gi¸ hµng tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm : ch¨n gèi, ®Öm,... PhÝa ngoµi cïng (mÆt tiÒn cña siªu thÞ ) lµ n¬i ®Æt c¸c ng­êi mÉu b»ng nhùa cña siªu thÞ víi c¸c bé trang phôc ®­îc thay ®æi theo mïa vµ theo s¶n phÈm ®­îc bµy b¸n t¹i quÇy 2.1.4. QuÇy giÇy, dÐp ®å da. Bao gåm kho¶ng 2000 s¶n phÈm kh¸c nhau ®­îc tr­ng bµy theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh t¹i tÇng 4cña siªu thÞ S¬ ®å bè trÝ hµng ho¸ t¹i quÇy Tói s¸ch, ba l«... QuÇn ¸o trÎ em B¨ng ®Üa nh¹c QuÇn ¸o dµnh cho phô nø ®å thÓ thao ®å da Dông cô häc tËp ®ång hå Quµ tÆng cho trÎ em ®å thÓ thao ®å da Ðm¶n phÈm phôc vô cho häc tËp Dông cô häc tËp mò mò QuÇn ¸o trÎ em QuÇn ¸o phô n÷ d©y l­ng cµ v¹t V¶i gÊm ra vµo C¸ch tr­ng bµy hµng ho¸ trªn c¸c gi¸ hµng Khi b¹n b­íc ®Õn quÇy b¹n sÏ c¶m nhËn ngay thÊy ¸nh s¸ng tr¾ng vµ ©m thanh s«i næi trÎ trung vµ sèng ®éng cña quÇy. §ay lµ n¬i thu hót nhiÒu kh¸ch hµng trÎ tuæi. Gi¸ hµng ®Çu tiªn mµ quÝ vÞ tiÕp cËn khi vµo ®©y lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm quµ tÆng( bóp bª, nhµ lµm b»ng gç, ....). Bªn c¹nh ®ã lµ gi¸ hµng cã chiÒu cao kho¶ng 3m lµ n¬i tr­ng bµy ®ång hå treo t­êng c¸c lo¹i Gi¸ hµng b»ng tñ kÝnh ë phi¸ tr­íc víi chiÒu cao kho¶ng 1,5m lµ n¬i tr­ng bµy c¸c dông cô häc tËp ( bót, th­íc kÎ, phÊn,...) TiÕp ®Õn lµ gi¸ hµng tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm phôc vô cho häc tËp nh­: vë häc sinh, cÆp s¸ch ... víi chiÒu cao chõng 1,6m TiÕp theo bªn c¹nh lµ gi¸ hµng b»ng kÝnh víi chiÒu cao lµ 1.7m lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm ®å ch¬i, quµ tÆng cho trÎ em nh­: hoa nhùa, t­îng nhá b»ng nhùa, ®Êt, c¸c vËt b»ng nhùa kh¸c.... PhÝa bªn trong lµ n¬i tr­ng bµy b¨ng ®Üa nh¹c víi chiÒu cao lµ 1,8m, bao gåm c¸c lo¹i b¨ng ®Üa nh­: nh¹c trÎ, nh¹c vµng, d©n ca, nh¹c n­íc ngoµi, ... Nãi chung ®©y lµ khu dµnh cho giíi trÎ lµ chñ yÕu TiÕp theo bªn c¹nh khu ®ã lµ gi¸ hµng víi chiÒu cao1,8m, n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm giÇy, dÐp ®å da giµnh cho thanh niªn vµ ng­êi lín lµ chñ yÕu TiÕp ®ã lµ c¸c gi¸ hµng tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm giÇy, dÐp thÓ thao nh­: adidas, bitis, bitas,...§­îc xÕp mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý trªn gi¸ hµng víi chiÒu cao 1,6m-1,8m. PhÝa ngoµi( mÆt tiÒn cña siªu thÞ ) lµ gi¸ hµng tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm: c¸c lo¹i ba l«, tói x¸ch b»ng da, v¶i,...tÊt c¶ ®­îc treo trªn gi¸ hµng, ngoµi ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­: vali, ... th× ®­îc ®Æt ë bªn d­íi, rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng xem vµ mua hµng PhÝa bªn trong n¬i cã c¸c mãc treo h×nh trßn cã chiÒu cao lµ 1,5m lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm nh­: d©y l­ng, ca v¸t,... TiÕp ®ã lµ c¸c thïng vµ mãc treo quÇn ¸o,cao 1m-1,2m, n¬i tr­ng bÇy c¸c s¶n phÈm cho trÎ em nh­: quÇn ¸o( s¬ mi, ph«ng,...), tÊt, g¨ng tay, mò, .. Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c thïng ®ùng, gi¸ tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm mò cho c¶ ng­êi lín vµ trÎ em, víi chiÒu cao lµ 1,2m-1,8m. Trªn gi¸ gi¸p t­êng cao 1,8m lµ n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm quÇn ¸o phô n÷( s¬ mi, ph«ng,...) vµ c¸c s¶n phÈm ®å lãt cña phô n÷, n¬i nµy ®­îc thiÕt kÕ rÊt ®Ñp phï hé víi thÈm mÜ cña chÞ em phô n÷ . PhÝa bªn trong cïng lµ gi¸ hµng cã chiÒu cao t­ 1,5m-1,8m, n¬i tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm v¶i( lôa t¬ t»m, gÊm, th«,...) cña c¸c h·ng nh­ : th¸i tuÊn, dÖt 8/ 3, dÖt 10/ 10,... Nh­ vËy nh×n tõ gãc ®é ng­êi quan s¸t, em thÊy hµng ho¸ trong siªu thÞ ®­îc thiÕt kÕ bè trÝ t­¬ng ®èi gän gµng, khoa häc, hîp lý...rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng trong viÖc lùa chän, t×m kiÕm hµng ho¸. §ång thêi nã ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn t©m lý kh¸ch hµng trong viÖc mua hµng. Ngoµi ra c¸ch s¾p xÕp nµy cßn gióp cho ng­êi qu¶n lý kiÓm so¸t ®­îc hµng ho¸ mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n viªn b¸n hµng cña siªu thÞ S¬ ®å hÖ thèng qu¶n lý hµng ho¸ cña siªu thÞ B¸n hµng KiÓm kª Nhµ cung cÊp CB cung øng Thñ kho Siªu thÞ QuÇy tr­ëng Thu ng©n Nh©n viªn quÇy sè Nh©n viªn quÇy sè Nh©n viªn quÇy sè Bé phËn kÕ to¸n Ban gi¸m ®èc PhiÕu xuÊt kho PhiÕunhËp kho PhiÕu xuÊt kho néi bé xuÊt KiÓm kª XuÊt KiÓm kª XuÊt B¸n hµng B¸n hµng B¸o c¸o b¸n hµng XuÊt tr¶ l¹i Víi tæng sè kho¶ng 40-60 ng­êi( bao gåm c¶ nh©n viªn thu ng©n), hä ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cßn rÊt trÎ, tuæi ®êi tõ 20-35 tuæi lµ chñ yÐu, tÊt c¶ ®­îc bè trÝ t­¬ng ®èi hîp lý t¹i c¸c quÇy hµng. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña nh©n viªn b¸n hµng trong siªu thÞ: Nh©n viªn tr­íc khi vµo lµm viÖc ë ®©y ®Òu ®­îc qua mét líp ®µo t¹o ng¾n hoÆc dµi h¹n, nh»m ®µo t¹o nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n vÒ b¸n hµng Hä lµ ng­êi trùc tiÕp xÕp bæ xung hµng ho¸ trªn c¸c gi¸ hµng nªn hä lu«n ph¶i ®i kiÓm tra c¸c gi¸ hµng mµ hä phô tr¸ch, hä lµ nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng quan s¸t vµ ®Çu ãc thÈm mÜ kh¸ tèt Mét ®iÒu rÊt quan träng lµ nh©n viªn cña siªu thÞ lu«n lu«n gi÷ ®­îc mét kho¶ng c¸ch víi kh¸ch hµng (1,5 m trë lªn) ®Ó t¹o c¶m gi¸c tho¶i mÊi tù do cho kh¸ch hµng, nh­ng còng kh«ng ph¶i lµ qu¸ xa khiÕn kh¸ch hµng khã kh¨n khi cÇn s¹­ gióp ®ì cña nh©n viªn . Víi kh¸ch hµng hä lu«n lu«n cã th¸i ®é niÒm në vµ cã c¸ch c­ xö lÞch thiÖp víi hä Kh¸ch hµng cã thÓ yªn t©m vÒ tÝnh trung thùc cña nh©n viªn b¸n hµng, bëi hä ®Òu lµ nh÷ng ng­êi rÊt trung thùc Nãi chung nh©n viªn ë ®©y ®Òu lµ nh÷ng ng­êi ®· cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm mµ hä ®¶m nhËn viÖc qu¶n lý TÊt c¶ nh©n viªn ë trong siªu thÞ ®Òu mÆc ®ång phôc ®©y lµ mét nh©n tè quan träng gióp kh¸ch hµng cã thÓ nhËn ra hä khi cÇn ®Õn hä Cô thÓ vÒ c¸ch bè trÝ nh©n viªn b¸n hµng t¹i c¸c quÇy hµng vµ gi¸ hµng nh­ sau: 2.2.1 QuÇy thùc phÈm Víi sè l­îng lµ 9 nh©n viªn ®· ®­îc bè trÝ nh­ sau. Mét quÇy tr­ëng lµ ng­êi qu¶n lý tßan bé c¸c ho¹t ®éng trong quÇy, hä lµ ng­êi kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c¸c nh©n viªn trong quÇy vµ hµng ho¸ trong quÇy Hai nh©n viªn t¹i khu vùc c¸ ®«ng l¹nh vµ c¸ hép lµ nh÷ng ng­êi sÏ gióp kh¸ch hµng lùa chän vµ mua c¸c s¶n phÈm vÒ c¸ ®«ng l¹nh vµ c¸ hép ( c¸ n­íc ngät, c¸ biÓn, c¸ n­íc lî). §©y lµ hai ng­êi t­¬ng ®èi nhiÒu tuæi, hä lµ ng­êi am hiÓu vÒ c¸c lo¹i c¸ vµ c¸ch thøc chÕ biÕn c¸c lo¹i c¸ ®ã nh­ thÕ nµo cho ngon vµ phï hîp víi khÈu vÞ cña tõng ng­êi Mét nh©n viªn sÏ gi¶i ®¸p nh÷nh th¾c m¾c vµ gióp ®ì kh¸ch hµng t¹i khu vùc cña nh­ng gi¸ r­îu. §©y lµ ng­êi ®­îc ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ vµ chuyªn s©u vÒ c¸c lo¹i r­îu, do ®ã hä cã nh÷ng am hiÓu nhÊt ®Þnh vÒ nh÷ng lo¹i r­îu vµ c¸c h·ng s¶n xuÊt r­îu Mét nh©n viªn sÏ góp ®ì kh¸ch hµng tai gi¸ hµng tr­ng bµy c¸c lo¹i ®å ¨n nhanh, ®å hép,... §©y lµ ng­êi ®­îc ®µo t¹o nhiÒu vÒ cach thøc chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n tõng lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau ®­îc bµy b¸n trªn quÇy... ®Ó cã thÓ gióp ®ì kh¸ch hµng khi hä yªu cÇu Hai nh©n viªn t¹i c¸c gi¸ hµng tr­ng bµy b¸nh kÑo, hä gióp ®ì kh¸ch hµng hiÓu thªm vÒ s¶n phÈm, lÊy hµng cho kh¸ch, gióp ®ì nh÷ng em nhá tuæi (nÕu cã). §©y lµ nh÷ng ng­êi kh«ng chØ hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm mµ hä cßn ph¶i lµ ng­êi vui tÝnh niÒm në, cã th¸i ®é th©n thiÖn víi kh¸ch hµng Mét nh©n viªn sÏ gióp ®ì kh¸ch hµng t¹i gi¸ hµng tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm: cµ phª, chÌ, s÷a. Nh©n viªn ë ®ay lµ ng­êi ®· cã gia ®×nh, hä cã ng­êi hiÓu biÕt c¸c lo¹i s÷a, cµ phª, chÌ kh«ng chØ th«ng qua häc hái mµ cßn th«ng qua thùc tÕ tiªu dïng cña hä Mét nh©n viªn ®­îc bè trÝ gióp ®â kh¸ch hµng t¹i gi¸ hµng tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm nh­: bia, n­íc ngät, n­íc gi¶i kh¸t cã ga, n­íc kho¸ng,... §©y lµ ng­êi kh¸ nhiÖt t×nh cëi më víi kh¸ch hµng, s½n sµng gióp ®ì kh¸ch hµng khi hä cÇn MÆc dï mçi ng­êi ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét khu vùc nhÊt ®Þnh, nh­ng hä lu«n lu«n hç trî, gióp ®ì lÉn nhau trong viÖc gióp ®ì, tiÕp xóc víi kh¸ch hµng v× môc ®Ých chung cña siªu thÞ. Nh­ nh©n viªn ë khu vùc b¸nh kÑo cã thÓ sang gióp ®ì kh¸ch hµng ë khu vùc s÷a, cµ phª... nÕu nh­ ë bªn ®ã kh¸ch hµng hä yªu cÇu vµ bªn quÇy hä kh«ng cã kh¸ch 2.2.2. QuÇy b¸ch ho¸ Víi sè l­îng lµ 9 nh©n viªn lu«n ®¶m b¶o t¹i nh÷ng n¬i kh¸ch hµng cÇn, do ®ã ®­îc bè trÝ nh­ sau: Mét quÇy tr­ëng lµ ng­êi lu«n lu«n ®i ®Õn c¸c gi¸ hµng nghe b¸o c¸o vµ kiÓm tra c¸c nh©n viªn t¹i c¸c gi¸ hµng ®ång thêi cã thÓ kÕt hîp víi nh©n viªn ë khu vùc ®ã gióp ®ì kh¸ch hµng Mét nh©n viªn phô tr¸ch gi¸ hµng ®å thuû tinh vµ ®å gèm sø gÇn ®ã hä lµ ng­êi gi¶i ®¸p nh÷ng khã kh¨n vµ th¾c m¾c cña kh¸ch hµng vÒ c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt tõ thuû tinh, gèm sø ®­îc bµy b¸n t¹i gi¸ hµng mµ hä phô tr¸ch Mét nh©n viªn t¹i gi¸ hµng ®å gia dông(soong, nåi, ch¶o...) ,®©y lµ ng­êi cã nh÷ng kinh nghiÖm trong nÊu ¨n vµ c¸c c«ng viÖc gia ®×nh kh¸c ,hä lu«n s½n sµng gióp ®ì kh¸ch hÇng nÕu hä yªu cÇu Mét nh©n viªn sÏ gióp ®ì kh¸ch hµng t¹i gi¸ hµng tr­ng bÇy c¸c s¶n phÈm nhùa,s¶n phÈm cho phô n÷... ®©y lµ ng­êi cã nh÷ng kinh nghiÖm vÒ c¸c s¶n phÈm c¸ nh©n Mét nh©n viªn phô tr¸ch t¹i gi¸ hµng tr­ng bÇy c¸c s¶n phÈm kem ®¸nh r¨ng,bét giÆt, n­íc röa b¸t Mét nh©n viªn t¹i gi¸ hµng tr­ng bÇy c¸c s¶n phÈm s÷a t¾m,dÇu géi, dÇu x¶...nh©n viªn t¹i ®©y lµ ng­êi cã kinh nghiÖm vÒ ch¨m sãc th©n thÓ vµ lµm ®Ñp Mét nh©n viªn phô tr¸ch t¹i gi¸ hµng n÷ phÈm (cho phô n÷ lµ chñ yÕu) ®©y lµ ng­êi cã kinh nghiÖm vÒ lµm ®Ñp nh­ kÎ l«ng mµy, son m«i... Mét nh©n viªn t¹i gi¸ hµng vµ thïng hµng tr­ng bÇy c¸c s¶n phÈm cho trÎ em (®å ch¬i, quµ tÆng...) ®©y lµ ng­êi cã nhiÒu hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm, ngoµi ra cßn ph¶i hiÓu biÕt vÒ t©m lý trÎ em ®Ó gióp ®ì, t­ vÊn cho kh¸ch hµng khi mua hµng Mét nh©n viªn phô tr¸ch t¹i gi¸ hµng ®å nhùa (x«,chËu,m¾c ¸o...), t¨m, giÊy ¨n , lau nhµ, ....Hä la ng­êi hiÓu nhiÒu vÒ tiªu dïng c¸ nh©n, trong gia ®×nh. C¸c nh©n viªn t¹i quÇy còng lu«n lu«n di chuyÓn t¹i gi¸ hµng cña m×nh vµ gióp ®ì b¸n hµng t¹i gi¸ hµng kh¸c khi cÇn thiÕt. 2.2.3 QuÇy thêi trang. Do ®Æc tÝnh cña c¸c s¶n phÈm nµy lµ tr­ng bµy trªn c¸c gi¸ t­¬ng ®èi thÊp 1m-1.5m lµ chñ yÕu nªn cã l­îng nh©n viªn còng Ýt so víi c¸c quÇy kh¸c. ChØ cã 8 nh©n viªn ®­îc bè trÝ nh­ sau: Mét quÇy tr­ëng lu«n ®i ®Õn c¸c gi¸ hµng ®Ò kiÓm tra , ®¸nh gi¸ vµ kÞp thêi bæ sung hµng ho¸ t¹i c¸c gi¸ hµng (khi ®· b¸n ®i) M«t nh©n viªn t¹i gi¸ hµng mÜ phÈm ( n­íc hoa, son m«i...),®©y lµ ng­êi kh«ng chØ cã kinh nghiÖm trong b¸n hµng mµ cßn lµ ng­êi am hiÓu nhiÒu vÒ mÜ phÈm ®Ó tõ ®ã hä cã thÓ h­íng dÉn c¸ch sö dông vµ gîi më nhu cÇu cho kh¸ch hµng Hai nh©n viªn t¹i gi¸ hµng ®å trang søc ( d©y truyÒn, vµng, ®¸ quÝ..). Hä lÇ ng­êi hiÓu vÒ c¸c s¶n phÈm nµy vµ lu«n tËn t©m h­íng dÉn khach hµng khi kh¸ch ®Õn. Hai nh©n viªn t¹i khu tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm quÇn ¸o dµnh cho trÎ em. §©y lµ ng­êi hiÓu vÒ c¸c chÊt liÖu v¶i, t©m lý tiªu dïng hiÖn ®¹i cña trÎ em. Mét nh©n viªn t¹i khu tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm quÇn ¸o bß cho ng­êi lín vµ trÎ em. Hä vµ nh÷ng ng­êi cã nhiÒu hiÓu biÕt vÒ thêi trang hiÖn hµnh trªn thÞ tr­êng. Mét nh©n viªn t¹i khu tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm ¸o s¬ mi nam n÷, cµv¹t, ch¨n gèi,v.v... hä ph¶i lu«n n¾m b¾t ®­îc nh÷ng mèt hiÖn hµnh trªn thÞ tr­êng cña chÞ em phô n÷ theo tõng løa tuæi kh¸c nhau. Nh©n viªn ë ®©y còng lu«n lu«n di chuyÓn vµ gióp ®ì nhau ®Ó phôc vô kh¸ch hµng. 2.2.4. QuÇy giµy dÐp ®å da. Do ®Æc thï cña c¸c s¶n phÈm t¹i quÇy nµy lµ kh¸c nhau nªn sè l­îng nh©n viªn t­¬ng ®èi nhiÒu so víi c¸c quÇy kh¸c. TÊt c¶ 11 nh©n viªn. Mét quÇy tr­ëng còng lµ mét ng­êi n¨ng ®éng vµ nhiÖt t×nh lu«n ®i ®Õn c¸c gi¸ hµng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ kÞp thêi bæ xung hµng ho¸ Hai nh©n viªn phô tr¸ch khu dông cô häc tËp vµ ®å ch¬i trÎ em. §©y lµ nh÷ng ng­êi trÎ tuæi vui tÝnh, nhiÖt t×nh, kh¸ch hµng phÇn lín lµ nhá tuæi, Ýt hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm nªn hay cã th¾c m¾c. Mét nh©n viªn phô tr¸ch gi¸ tr­ng bµy b¨ng ®Üa nh¹c. §©y lµ mét ng­êi hiÓu biÕt vÒ c¸c lo¹i nh¹c, ca sÜ..v.. ®ang ®­îc thÞ tr­êng ­u chuéng, hä lµ ng­êi ph¶i lµm viÖc kh¸ vÊt v¶ bëi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm nµy lµ nh©n viªn b¸n hµng ph¶i thö cho kh¸ch hµng. Mét nh©n viªn t¹i khu giµy, dÐp da hä lµ ng­êi hiÓu biÕt vÒ c¸c lo¹i da, c¸c mÉu giµy dÐp ®ang ®­îc hiÖn hµnh. Mét nh©n viªn t¹i khu giµy dÐp thÓ thao. Th­¬ng lµ c¸c s¶n phÈm cho giíi trÎ nªn cã nhiÒu mÉu m·, mµu s¾c kh¸c nhau. NhiÖm vô cña nh©n viªn lµ ph¶i gióp ®ì t­ vÊn cho hä khi hä chän hµng. Mét nh©n viªn phô tr¸ch quÇy khi b¸n c¸c s¶n phÈm tói s¸ch, ba l« c¸c lo¹i. Mét nh©n viªn phô tr¸ch khu tr­ng bÇy c¸c s¶n phÈm ®å da (d©y l­ng...) cµ v¹t ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm dµnh cho nam giíi lµ chñ yÕu. Nªn nh©n viªn ë ®©y lµ nh÷ng ng­êi ®· cã gia ®×nh,cã kinh nghiÖm trong viÖc lµm ®Ñp cho nam giíi vµ kh«ng ng¹i tiÕp xóc víi nam giíi vÒ c¸c vÊn ®Ò nh¹y c¶m Mét nh©n viªn phô tr¸ch khu quÇn ¸o trÎ em, ®©y lµ ng­êi hiÓu t©m lý trÎ th¬ vµ lu«n s½n sµng gióp ®ì c¸c kh¸ch hµng nhÝ mét c¸ch niÒm në vµ cëi më. Mét nh©n viªn phô tr¸ch c¸c nhµ hµng tr­ng bµy c¸c lo¹i mò, tÊt, gang tay, v.v... dµnh cho tÊt c¶ c¸c løa tuæi. Nh©n viªn trÎ ph¶i lµ ng­êi hiÓu biÕt nhiÒu vÒ thêi trang. Mét nh©n viªn t¹i gi¸ hµng quÇn ¸o cho phô n÷. §©y lµ mét ng­êi ®· cã gia ®×nh vµ hä tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm vÒ c¸ch ¨n mÆc vµ lµm ®Ñp ®Ó gióp ®ì kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. Nh­ vËy, víi t­ c¸ch lµ mét nhµ quan s¸t em thÊy nh©n viªn ë siªu thÞ ®­îc bè trÝ t­¬ng ®èi hîp lý, kh«ng qu¸ nhiÒu ®Ó g©y c¶m gi¸c mÊt tù nhiªn cho kh¸ch hµng, nh­ng còng kh«ng qu¸ Ýt ®Ó kh¸ch hµng ph¶i chê ®îi khi muèn nh©n viªn gióp ®ì. §ång thêi nh©n viªn ë ®©y rÊt n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, niÒm në, cëi më vµ trung thùc ... víi kh¸ch hµng, bªn c¹nh ®ã hä cßn cã kh¸ nhiÒu kiÕn thøc vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸ mµ hä phô tr¸ch vµ hä lµ nh÷ng ng­êi kiªn tr×, ®Çu ãc thÈm mÜ cao 2.3 HiÖu qu¶ cña c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ vµ nh÷ng nh©n viªn b¸n hµng xem xÐt tõ gãc ®é kh¸ch hµng. Khi tiÕn hµnh nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ vµ nh©n viªn b¸n hµng t¹i siªu thÞ. Em ®· tiÕn hµnh mét cuéc th¨m dß nho nhá vÒ ý kiÕn cña kh¸ch hµng, víi c¸c vÊn ®Ò trªn cña siªu thÞ: - Quy m«: 50 ng­êi (lÊy ngÉu nhiªn) - §Þa ®iÓm: t¹i cæng ngoµi n¬i ®i ra cña siªu thÞ - Thêi gian: s¸ng chñ nhËt ( 7/03/04 ) vµ chiÒu thø ba ( 9/03/04 ) Sau khi tiÕn hµnh ®iÒu tra trùc tiÕp, b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ®¬n gi¶n em ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ nh­ sau: 2.3.1. Giíi thiÖu chung vÒ kh¸ch hµng. Trong sè kh¸ch hµng ®Õn siªu thÞ 1E Tr­êng Trinh +Cã 80% lµ n÷, 20% lµ nam. +NghÒ nghiÖp rÊt ®a d¹ng. +Kh¸ch hµng bao gåm ®ñ c¸c løa tuæi. +85% lµ kh¸ch hµng quanh khu vùc siªu thÞ, 15% tõ n¬i kh¸c +ChØ cã 60% kh¸ch hµng lµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña siªu thÞ. +Thêi gian mua hµng cña hä th­êng kh«ng cè ®Þnh,trong sè kh¸ch hµng th­êng xuyªn cã: 2% kh¸ch hµng ®i h»ng ngµy 30% kh¸ch hµng ®i vµo ngµy nghØ 20% kh¸ch hµng ®i vµo c¸c ngµy trong tuÇn( trõ ngµy nghØ) Cßn l¹i lµ kh¸ch hµng chØ ®i khi cÇn mua hµng +80% kh¸ch hµng ®Õn víi môc ®Ých mua hµng, 20% ®i xem hµng +PhÇn tr¨m kh¸ch hµng vµo c¸c quÇy: 100% kh¸ch hµng vµo quÇy 1 100% kh¸ch hµng vµo quÇy 2 72% kh¸ch hµng vµo quÇy 3 55% kh¸ch hµng vµo quÇy 4 2.3.2. ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng. ( ®iÓm tèi thiÓu lµ 1, ®iÓm tèi ®a lµ 5) *PhÇn lín kh¸ch hµng ®Òu ®¸nh gi¸ rÊt cao vÒ c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ vµ nh©n viªn b¸n hµng trong trong sè c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn t©m lý kh¸ch hµng cña siªu thÞ: + Sè l­îng hµng ho¸ : 4,0 + Gi¸ hµng ho¸ : 3,5 + ChÊt l­îng s¶n phÈm : 4,6 + C¸ch tr­ng bµy hµng ho¸ : 4,5 + Nh©n viªn b¸n hµng ho¸ lµ : 4,1 *Trong c¸c yÕu tè vÒ c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ cña siªu thÞ ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ nh­ sau: + Bè trÝ hµng ho¸ t¹i c¸c quÇy : 4,7 + MËt ®é c¸c gi¸ hµng t¹i c¸c quÇy : 4,3 + VÞ trÝ c¸c gi¸ hµng trong quÇy : 4,0 + ChiÒu cao cña gi¸ hµng : 3,8 + MËt ®é hµng ho¸ trªn quÇy : 4,4 + Lèi ®i trong quÇy : 3,2 *§¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng vÒ c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn nh©n viªn b¸n hµng : +Sè l­îng c¸c nh©n viªn trong quÇy : 4,5 + MËt ®é nh©n viªn b¸n t¹i c¸c quÇy : 4,6 + Th¸i ®é cña nh©n viªn b¸n hµng : 3,8 + Møc ®é hiÓu biÕt cña nh©n viªn b¸n hµng vÒ s¶n phÈm : 3,6 Nh×n chung th× c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ cña siªu thÞ lµ tèt (4/5) nh­ vËy siªu thÞ ®· phÇn nµo tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n viªn b¸n hµng cña siªu thÞ lµ t­¬ng ®èi tèt (4,1/5) vµ hä ®· gióp ®ì rÊt nhiÒu cho kh¸ch hµng trong viÖc mua hµng 2.4 §¸nh gi¸ chung 2.4.1. Nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc (­u ®iÓm) vµ h¹n chÕ (nh­îc ®iÓm) cña siªu thÞ vÒ c¸ch thøc tr­ng bµy cña hµng ho¸. a. ¦u ®iÓm: Nãi chung lµ siªu thÞ ®· lµm rÊt tèt vÒ tr­ng bµy hµng ho¸ trong siªu thÞ, mÆc dï bªn c¹nh ®ã siªu thÞ vÉn kh«ng ngõng bæ sung thªm nh÷ng hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu kh¸ch hµng vµ t¨ng doanh thu cho siªu thÞ. Nã ®­îc thÓ hiÖn lµ ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ rÊt cao b. Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc siªu thÞ vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ c¸ch tr­ng bµy hµng ho¸ t¹i c¸c gi¸ hµng. +MËt ®é hµng ho¸ cã khu vùc cßn kh«ng hîp lý nh­: qu¸ nhiÒu v.v.. +Lèi ®i ë mét sè n¬i cßn nhá hÑp, kh«ng thuËn tiÖn. +Hµng ho¸ ®Æt trªn gi¸ hµng cã cã chç ch­a hîp lý v.v... 2.4.2. Nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc ( ­u ®iÓm) vµ h¹n chÕ ( nh­îc ®iÓm) cña siªu thÞ vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n viªn b¸n hµng. a. ¦u ®iÓm: +Nh×n chung th× c«ng t¸c tæ chøc vµ bè trÝ nh©n viªn b¸n hµng cña siªu thÞ lµ t­¬ng ®èi tèt vµ khoa häc. +§éi ngò nh©n viªn ®· ®­îc ®µo t¹o c¨n b¶n vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n trong mçi lo¹i s¶n phÈm mµ hä phô tr¸ch qu¶n lý vµ ®· ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao. b. Nh­îc ®iÓm: MÆc dï ®· cã nhiÒu néi lùc trong c«ng t¸c tæ chøc vµ bè trÝ nh©n viªn b¸n hµng nh­ng bªn c¹nh ®ã cßn mét sè ®iÓm cÇn kh¾c phôc: + Mét sè nh©n viªn cßn ch­a cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ mçi lo¹i s¶n phÈm + Th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng cña mét sè nh©n viªn cßn ch­a ®­îc niÒn në, lÞch sù,... + Mét sè nh©n viªn cßn cã kh¶ n¨ng thÈm mÜ ch­a cao +Mét sè nh©n viªn nhiÒu khi cßn tù ®éng rêi bá gi¸ hµng ®Ó ®i lµm viÖc kh¸c hoÆc ®i n¬i kh¸c 2.4.3. H­íng kh¾c phôc a. C¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ t¹i siªu thÞ Doanh nghiÖp ®iÒu tra t×m hiÓu nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã mµ doanh nghiÖp kÞp thêi ®iÒu chØch c¸c gi¸ hµng vµ c¸c s¶n phÈm trªn gi¸ hµng mét c¸ch phï hîp cho kh¸ch hµng Doanh nghiÖp kh«ng nªn qu¸ tËp trung vµo doanh thu cña siªu thÞ mµ l¹i tr­ng bµy qu¸ nhiÒu hµng ho¸ khiÕn cho kh¸ch hµng c¶m thÊy trËt tréi vµ khã chÞu mçi khi vµo siªu thÞ Ngoµi viÖc chó ý ®Õn ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng th× siªu thÞ còng cÇn chó ý ®Õn sù tiÖn lîi trong qu¶n lý cña siªu thÞ b. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý nh©n viªn b¸n hµng Doanh nghiÖp nªn më c¸c líp hoÆc ®­a nh©n viªn cña m×nh ®i häc hoÆc ®µo t¹o ë c¸c líp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n cña m×nh. CÇn ph¶i lµm cho c¸c nh©n viªn cã th¸i ®é gióp ®ì nhau bæ xung thªm kiÕn thøc cho nhau Doanh nghiÖp phai xem xÐt ®¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng mét c¸ch th­êng xuyªn ®Î kÞp thêi ®iÒu chØnh cho phï hîp Cã c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó cho nh©n viªn b¸n hµng cã th¸i ®é tÝch cùc h¬n nhiÖt t×nh h¬n trong c«ng viÖc cña m×nh nh­:cã phÇn th­ëng cho nh©n viªn nµo cã thµnh tÝch cao trong b¸n hµng... KÕt luËn N­íc ta sau mét thêi gian dµi duy tr× m« h×nh kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. T¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· chØ ra nh÷ng nh­îc ®iÓmcña nã, ®©y ®­îc coi lµ mét c¸i mèc ®¸nh dÊu qu¸ tr×nh ®æi míi nãi chung vµ ®æi míi kinh tÕ nãi riªng. Ph­¬ng thøc ®æi míi kinh tÕ lµ x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §¹i héi VII, VIII l¹i kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi nhÊt qu¸n ®ã. Trong ho¹t ®éng kinh doanh ngµy nay b¶n th©n mçi doanh nghiÖp ph¶i tù th©n vËn ®éng. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ngµy nay cã sù ®ßi hái kh¾t khe vÒ qu¶n lý vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. §ång thêi nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng l¹i lu«n ®­îc thay ®æi. Do ®ã ®ßi hái tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i më réng quan hÖ bu«n b¸n, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña hä. Bëi vËy ®Ó b¸n hµng c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi riªng ph¶i ®æi míi hoµn toµn cung c¸ch lµm ¨n kinh doanh. Siªu thÞ ra ®êi ®Ó c¶i tiÕn ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña ngµnh th­¬ng m¹i. Siªu thÞ lµ ph­¬ng thøc dÞch vô th­¬ng m¹i v¨n minh, hiÖn ®¹i, lÞch sù phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc trong ®iÒu kiÖn hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Siªu thÞ 1E Tr­êng Trinh còng vËy, ®øng tr­íc nhu cÇu cña d©n c­ quanh vïng ®ang kh«ng ngõng c¶i thiÖn. Do ®ã viÖc ra ®êi siªu thÞ nµy ®· gióp cho tÊt c¶ d©n c­ quay vïng vµ c¸c vïng l©n cËn tiÕp xóc ®­îc víi v¨n minh siªu thÞ, hä cã thªm mét ®Þa chØ tin t­ëng ®Ó mua hµng phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña m×nh. Tuy nhiªn viÖc b¸n hµng lµ mét khoa häc vµ lµ mét nghÖ thuËt, v× thÕ mµ siªu thÞ cÇn cã nh÷ng ph­¬ng thøc hÕt søc khoa häc ®Ó cã thÓ thu hót vµ phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. V× thêi gian cã h¹n, nh­ng ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c gi¸o viªn h­íng dÉn em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi nµy. Víi hy väng cñng cè thªm kiÕn thøc c¶u m×nh vµ ®em kiÕn thøc ®· häc ®Ó vËn dông vµo t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay cña siªu thÞ. Trong ®Ò tµi nµy phÇn lý luËn em ®· nªu lªn vai trß c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ vµ tæ chøc nh©n viªn b¸n hµng. Trong viÖc t¸c ®éng ®Õn t©m lý kh¸ch hµng. PhÇn thùc tr¹ng b»ng kh¶ n¨ng quan s¸t cña m×nh em ®· tr×nh bµy toµn bé c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ vµ tæ chøc nh©n viªn b¸n hµng t¹i siªu thÞ ®Ó tõ ®ã rót ra ®­îc nh÷ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ h­íng kh¾c phôc cho siªu thÞ. Tuy nhiªn víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cã h¹n, kÕt hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cho phÐp nghiªn cøu s©u h¬n, nªn ®Ò tµi nµy cßn nhiÒu h¹n chÕ. RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña quý vÞ ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn chØnh. Mét lÇn n÷a xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o h­íng dÉn, c¸c thÇy c« trong khoa vµ c¸c b¹n bÌ ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. PGS-TS TrÇn Minh §¹o - Marketing c¨n b¶n - NXB Gi¸o Dôc - 2002 2. §ç Long - T©m lý tiªu dïng vµ xu thÕ diÔn biÕn -NXB KHXH - 1998 3. PTS NguyÔn ViÕt L©m - Nghiªn cøu Marketing -NXB Gi¸o Dôc- 1999 4. Philip Kotler - Qu¶n trÞ Marketing - NXB Thèng Kª - 2003 5. Hoµng Träng - Qu¶ng c¸o - NXB §HQG TP. Hå ChÝ Minh - 2000 6. NguyÔn Lª §øc - ThÞ tr­êng trong n­íc 2003 bµi häc vµ gi¶i ph¸p - T¹p chÝ Th­¬ng M¹i VN - sè 6 - 2004 7. Lª H­¬ng - C¸c biªn ph¸p kÝch thÝch cÇu tiªu dïng cña ng­êi d©n tõ gãc ®é t©m lý häc - T¹p chÝ T©m Lý Häc - sè6 -2003 8. NguyÔn ThÞ Lan - Nhu cÇu cña ng­êi d©n ®« thÞ biÓu hiÖn trong viÖc quan t©m ®Õn ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm -T¹p chÝ T©m Lý Häc-sè7/ 2003 9. TrÇn Mai - Mèi quan t©m vÒ hµng ho¸ cña ng­êi néi trî - T¹p chÝ T©m Lý Häc - sè 5 - 2003 10. NguyÔn B¸ Minh - Nghiªn cøu hµnh vi lùa chän hµng ho¸ cña ng­êi tiªu dïng - T¹p chÝ T©m Lý Häc - sè1-2004 11. Anh Tó - Mµu s¾c vµ t©m sinh lý con ng­êi - T¹p chÝ T©m Lý Häc sè2 - 2004 Môc lôc PhiÕu th¨m dß ý kiÕn kh¸ch hµng Xin chµo «ng ( bµ ) .T«i lµ sinh viªn tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n. HiÖn nay t«i ®ang tiÕn hµnh mét cuéc nghiªn cøu vÒ vai trß cña c¸ch thøc ch­ng bµy hµng ho¸ vµ nh©n viªn b¸n hµng t¹i siªu thÞ 1E Tr­êng chinh. Chóng tèi rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña quý vÞ. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hä vµ tªn ng­êi ®­îc pháng vÊn...........................................Nam (n÷)............. NghÒ nghiÖp....................................................................................................... Chç ë hiÖn nay ................................................................................................... 1. quý vÞ cã th­êng xuyªn ®Õn siªu thÞ nµy kh«ng ? Cã ( tr¶ lêi c©u 2) Kh«ng (Tr¶ lêi c©u 3) 2. Quý vÞ th­êng ®i vµo ngµy nµo trong tuÇn ? TÊt c¶ c¸c ngµy trong tuÇn . Nh÷ng ngµy trong tuÇn .(trõ ngµy nghØ) Nh÷ng ngµy nghØ cuèi tuÇn. Kh«ng cè ®Þnh( khi nµo cÇn th× ®Õn ) 3. Quý vÞ th­êng ®Õn khi nµo? Khi cÇn mua mét s¶n phÈm nµo ®ã trong siªu thÞ ®i tham kh¶o gÝa. §i d¹o ch¬i qua ( xem hµng) 4: Quý vÞ th­êng ®Õn nh÷ng quÇy nµo? QuÇy 1 QuÇy 2 QuÇy 3 QuÇy 4 5. §Ò nghÞ quý vÞ ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh møc ®é quan träng cña c¸c tiªu chuÈn trong ho¹t ®éng b¸n hµng cña siªu thÞ ChØ tiªu Kh«ng quan träng 1 Ýt quan träng 2 B×nh th­êng 3 Quan träng 4 RÊt quan träng 5 Sè l­îng hµng ho¸ Gi¸ s¶n phÈm ChÊt l­îng s¶n phÈm C¸ch tr­ng bµy hµng ho¸ Nh©n viªn b¸n hµng 6. §Ò nghÞ quý vÞ ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh møc ®é hîp lý cña c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ . ChØ tiªu RÊt kh«ng hîp lý 1 Kh«ng hîp lý 2 B×nh th­êng 3 Hîp lý 4 RÊt hîp lý 5 Bè trÝ hµng ho¸ t¹i quÇy MËt ®é c¸c gi¸ hµng trong quÇy ChiÒu cao cña gi¸ hµng MËt ®é hµng ho¸ trªn gi¸ hµng Lèi ®o trong quÇy 7. §Ò nghÞ quý vÞ ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh møc ®é cho c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn nh©n viªn b¸n hµng ? ChØ tiªu RÊt kÐm 1 KÐm 2 B×nh th­êng 3 Tèt 4 RÊt t«t 5 Sè l­îng nh©n trong c¸c quÇy MËt ®é nh©n viªn t¹i c¸c quÇy Th¸i ®é cña nh©n viªn b¸n hµng Møc ®é hiÓu biÕt cña nh©n viªn b¸n hµng vÒ s¶n phÈm 8. ý kiÕn ®ãng gãp cña quý vÞ vÒ c¸ch thøc tr­ng bµy hµng ho¸ tai siªu thÞ ? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9. ý kiÕn ®ãng gãp cña quý vÞ vÒ nh©n viªn b¸n hµng t¹i siªu thÞ ? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mét lÇn n÷a chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý ®· hîp t¸c vµ gióp ®ì ®Ó chóng t«i hoµn thµnh b¶n ®iÒu tra nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh.DOC
Luận văn liên quan