Đề tài Văn hoá doanh nghiệp của công ty tổng công ty cổ phần xuất khẩu và xây dựng Vinaconex

Lời mở đầu Trong một xã hội rộng lớn, mỗi doanh nghiệp được coi là một xã hội thu nhỏ. Xã hội lớn có nền văn hóa lớn xã hội nhỏ(doanh nghiệp) cũng cần xây dựng cho mình một nền văn hóa riêng biệt. Trên con đường hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng cho mình một nét văn hóa doanh nghệp đặc trưng và nhất quán,để từ đó điều chỉnh mọi hoạt động của doang nhgiệp. Và thông qua nó,chẳng những mục tiêu kinh doanh được đảm bảo hơn mà còn thể hiện cái tâm của Ban Giám đốc đối với từng con người trong doanh nghiệp,công bố các chiến lược,phương hướng hoạt động,triết lý kinh doanh của doanh nghiệp khẳng định vị trí trong tân trí khách hàng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa doanh nghiệp là một trong những tiêu chí đánh giá doanh nghiệp góp phần quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp.Mặt khác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao hiệu của và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu của nền kinh tế quốc tế. Vì vậy xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp có thể coi là xu hướng phát triển tất yếu mà mỗi doanh nghiệp cần đạt được, là kim chỉ nam cho sự phát triển tất yếu của doang nghiệp trong thể chế thị trường hiện nay. Một doanh nghiệp mạnh phải có nền văn hóa mạnh và bẳn sắc văn hóa riêng biệt của doanh nghiệp mình. Nắm được tầm quan trọng của vấn đề này vinaconex đã không ngừng lỗ lực xây dựng, nâng cao và ngày một hoàn thiện hơn bản sắc văn hóa riêng của doanh nghiệp mình. Bản sắc văn hóa của vinaconex được vinaconex chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh một tổng công ty đa doanh hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Trong một xã hội rộng lớn, mỗi doanh nghiệp được coi là một xã hội thu nhỏ. Xã hội lớn có nền văn hóa lớn xã hội nhỏ(doanh nghiệp) cũng cần xây dựng cho mình một nền văn hóa riêng biệt. Trên con đường hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng cho mình một nét văn hóa doanh nghệp đặc trưng và nhất quán,để từ đó điều chỉnh mọi hoạt động của doang nhgiệp. Và thông qua nó,chẳng những mục tiêu kinh doanh được đảm bảo hơn mà còn thể hiện cái tâm của Ban Giám đốc đối với từng con người trong doanh nghiệp,công bố các chiến lược,phương hướng hoạt động,triết lý kinh doanh của doanh nghiệp khẳng định vị trí trong tân trí khách hàng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa doanh nghiệp là một trong những tiêu chí đánh giá doanh nghiệp góp phần quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp.Mặt khác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao hiệu của và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu của nền kinh tế quốc tế. Vì vậy xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp có thể coi là xu hướng phát triển tất yếu mà mỗi doanh nghiệp cần đạt được, là kim chỉ nam cho sự phát triển tất yếu của doang nghiệp trong thể chế thị trường hiện nay. Một doanh nghiệp mạnh phải có nền văn hóa mạnh và bẳn sắc văn hóa riêng biệt của doanh nghiệp mình. Nắm được tầm quan trọng của vấn đề này vinaconex đã không ngừng lỗ lực xây dựng, nâng cao và ngày một hoàn thiện hơn bản sắc văn hóa riêng của doanh nghiệp mình. Bản sắc văn hóa của vinaconex được vinaconex chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh một tổng công ty đa doanh hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2315 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Văn hoá doanh nghiệp của công ty tổng công ty cổ phần xuất khẩu và xây dựng Vinaconex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n Bµi tËp gi÷a kú M«n học Văn ho¸ Kinh doanh Đề tài: Văn ho¸ doanh nghiệp cña c«ng ty tæng c«ng ty cæ phÇn xuÊt khÈu vµ x©y dùng Vinaconex. - CÊu tróc vµ biÓu hiÖn VHDN cña tæng c«ng ty Vinaconex. - VHDN cña c«ng ty ®ã t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty. lêi më ®Çu Trong mét x· héi réng lín, mçi doanh nghiÖp ®­îc coi lµ mét x· héi thu nhá. X· héi lín cã nÒn v¨n hãa lín x· héi nhá(doanh nghiÖp) còng cÇn x©y dùng cho m×nh mét nÒn v¨n hãa riªng biÖt. Trªn con ®­êng héi nhËp hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn x©y dùng cho m×nh mét nÐt v¨n hãa doanh nghÖp ®Æc tr­ng vµ nhÊt qu¸n,®Ó tõ ®ã ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng cña doang nhgiÖp. Vµ th«ng qua nã,ch¼ng nh÷ng môc tiªu kinh doanh ®­îc ®¶m b¶o h¬n mµ cßn thÓ hiÖn c¸i t©m cña Ban Gi¸m ®èc ®èi víi tõng con ng­êi trong doanh nghiÖp,c«ng bè c¸c chiÕn l­îc,ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng,triÕt lý kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trong t©n trÝ kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, b¶n s¾c v¨n hãa doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét doanh nghiÖp.MÆt kh¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n hãa doanh nghiÖp cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc n©ng cao hiÖu cña vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp theo yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc tÕ. V× vËy x©y dùng b¶n s¾c v¨n hãa doanh nghiÖp cã thÓ coi lµ xu h­íng ph¸t triÓn tÊt yÕu mµ mçi doanh nghiÖp cÇn ®¹t ®­îc, lµ kim chØ nam cho sù ph¸t triÓn tÊt yÕu cña doang nghiÖp trong thÓ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Mét doanh nghiÖp m¹nh ph¶i cã nÒn v¨n hãa m¹nh vµ b¼n s¾c v¨n hãa riªng biÖt cña doanh nghiÖp m×nh. N¾m ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy vinaconex ®· kh«ng ngõng lç lùc x©y dùng, n©ng cao vµ ngµy mét hoµn thiÖn h¬n b¶n s¾c v¨n hãa riªng cña doanh nghiÖp m×nh. B¶n s¾c v¨n hãa cña vinaconex ®­îc vinaconex chän läc, t¹o ra, sö dông vµ biÓu hiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh mét tæng c«ng ty ®a doanh hµng ®Çu trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam. PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ Vinaconex (tæng c«ng ty cæ phÇn xuÊt khÈu vµ x©y dùng) Tr¶i qua 19 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay Vinaconex ®· trë thµnh mét tæng c«ng ty ®a doanh hµng ®Çu trong ngµnh x©y dùng. LÜnh vùc ho¹t ®éng :kinh doanh BÊt ®éng s¶n; X©y l¾p c«ng tr×nh; T­ vÊn thiÕt kÕ; s¶n xuÊt c«ng nghiÖp; xuÊt nhËp khÈu; xuÊt khÈu lao ®éng; ®Çu t­ tµi chÝnh; lÜnh vùc kh¸c; Chøc n¨ng : kinh doanh bÊt ®éng s¶n, x©y l¾p, t­ vÊn §Çu t­ - ThiÕt kÕ, Kh¶o s¸t quy ho¹ch, Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ, vËt t­ phôc vô nghµnh x©y dùng vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, s¶n xuÊt céng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng, xuÊt khÈu chuyªn gia va lao ®éng ra n­íc ngoµi vµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc quan träng hµng ®Çu nh»m chuyÓn ®æi c¬ cÊu vµ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. Vinaconex phÊn ®Êu trë thµnh mét TËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cña ®Êt n­íc. Ngµy thµnh lËp: 27/09/1988 Tæng c«ng ty hiÖn cã trªn 70 ®¬n vÞ ®Çu mèi trùc thuéc ho¹t ®éng trªn kh¾p mäi miÒn cña ®Êt n­íc:vinaconex9,vinaconex15… §éi ngò h¬n 40.000 nh©n viªn. Chñ tÞch H§QT: NguyÔn V¨n Tu©n §Þa chØ: Toµ nhµ Vinaconex – K§T Trung Hoµ Nh©n ChÝnh – Thanh Xu©n – HµNéi. Tel: 84.4.2249250/ 84.4.2249210 - Fax 84.4.2249208 Email: vinaconex@fpt.vn PhÇnII V¨n hãa doanh nghiÖp lµ toµn bé nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn mµ doanh nghiÖp t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¸c ®éng tíi t×nh c¶m,lý trÝ vµ hµnh vi cña c¸c thµnh viªn còng nh­ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp.v¨n hãa doanh nghiÖp kh«ng chØ gåm nh÷ng gi¸ trÞ v« h×nh mµ cßn gåm c¶ c¸c gi¸ trÞ h÷u h×nh ®­îc thÓ hiÖn ngay t¹i bÒn mÆt cña c«ng ty mµ ta nh×n thÊy.Nã thÓ hiÖn th«ng qua 3 cÊp ®é C¸c cÊp ®é v¨n ho¸ cña tæng c«ng ty vinaconex CÊp ®é 1: qu¸ tr×nh vµ cÊu tróc h÷u h×nh cña vinaconex Website:www.vinaconex.com.vn Mçi quü tæng c«ng ty cã b¸o riªng Logo Slogan:vinaconex-sù lùa chän ®óng ®¾n ®èi t¸c tin cËy ®Ó hîp t¸c. H×nh ch÷ “S” thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn réng kh¾p m¹ng l­íi trªn toµn l·nh thæ vµ më réng tÇm nh×n ra thÕ giíi. H×nh “elip’’(h×nh ®Þa cÇu)lµ sù ®oµn kÕt trong tæng c«ng ty(gi÷a c¸c c«ng ty con; c¸c thµnh viªn trong c«ng ty vµ kh¸ch hµng)cïng nhau gãp søc x©y dùng vinaconex tËp ®oµn lín m¹nh. Lµ sù cam kÕt víi kh¸nh hµng: kh¸ch hµng la ­u tiªn sè1. ®¶m b¶o lîi Ých gi÷a c«ng ty vµ kh¸ch hµng. S¶n phÈm:®¸ èp l¸t cao cÊp,kÝnh an toµn,èng cét sîi thñy tinh, xim¨ng, n­íc s¹ch, vËt t­ phô kiÖn nhgµnh n­íc ,®iÖn, ®å gç néi thÊt… DÞch vô:x©y l¾p, t­ vÊn thiÕt Kõ ,cho thuª v¨n phßng vµ mÆt b»ng kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc(s¬ ®å) C¸c phßng ban: ph©n theo chøc n¨ng, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty:phßng ®Çu t­, phßng thÞ tr­êng, phßng kü thuËt thi c«ng… LÔ kû niÖm 19 n¨m thµnh lËp tæng c«ng ty 27/09/1988-27/09/2007 Vinaconex kh«ng ngõng më réng quan hÖ hîp t¸c víi tÊt c¶ c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc trªn c¬ së b×nh ®¼ng hîp t¸c vµ cïng cã lîi: §èi ngo¹i: liªn kÕt víi h¬n 60 quèc gia vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi. cung cÊp h¬n 50000 chuyªn gia kü s­ ra n­íc ngoµi.b¾t tay cïng c¸c tËp ®oµn lín nh­: tiÓu v­¬ng quèc ¶ rËp thèng nhÊt(UAE); tËp ®oµn x©y dùng ®«ng an consortium cña Hµn Quèc(KFSB); Mü; NhËt B¶n; Quatar… §èi néi:më réng m¹ng n­íi c«ng ty;lÏ kÝ kÕt tho¶ thuËn hîp t¸c gi÷a UBND tØnh Ha T©y vµ tæng c«ng ty;tham gia vµ ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ c¸c nhµ ®Çu t­… Ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua gi÷a c¸c c«ng ty con vµ c¸c nh©n viªn trong c«ng ty Ph¸t ®éng phong trµo thÓ dôc thÓ thao trong toµn tæng c«ng ty; tæ chøc gi¶i bãng ®¸, dÞch vô b¶o vÖ,uèng n­íc tinh khiÕt... Tæ chøc khuyÕn häc ñng hé em nghÌo v­ît khã, ñng hé ®ång bµo lò lôt… ThiÕt lËp 2 tr­êng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt ë VÜnh Phóc, Thanh Ho¸. c¸c tr­êng d©n lËp tõ trung häc phæ th«ng tíi mÇm non t¹i khu trung hoµ nh©n chÝnh… Vinaconex ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn tuyÓn chän nh©n viªn, yªu cÇu cña nh©n viªn trong c«ng ty víi chuÈn mùc ®¹o ®øc riªng:tiÕng anh giao tiÕp tèt, tin häc thµnh th¹o, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ¨n mÆc theo quy ®Þnh cña c«ng ty... Cã chÕ ®é ®·i ngé víi c«ng ty râ r»ng theo n¨ng lùc… CÊp ®é 2:Vinaconex tuyªn bè c¸c gi¸ trÞ (c¸c chiÕn l­îc, môc tiªu, triÕt lÝ cña tæng c«ng ty) Môc tiªu ho¹t ®éng: Vinaconex x¸c ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô lµ uy tÝn, lµ hiÖu qu¶, lµ nÒn t¶ng cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng Quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, cËp nhËt kiÕn thøc cho toµn bé c¸n bé nh©n viªn t¹o m«i tr­êng lµm viÖc thuËn lîi víi cë së h¹ tÇng tiªn tiÕn nh»m ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña mäi thµnh viªn. Vinaconex cam kÕt x©y dùng, thùc hiÖn,duy tr× vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn ISO 9001:2000 vµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô tèt nhÊt ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Sø mÖnh: PhÊn ®Êu x©y dùng vinaconex trí thµnh tËp ®oµn kinh tÕ ®a doanh hµng ®Çu cña ngµnh x©y dùng ViÖt Nam, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng, quan t©m ®Õn tr¸ch nhiÖm x· héi, ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc Nguyªn t¾c ®Þnh h­íng: Kh¸ch hµng lµ trung t©m cña mäi c«ng viÖc,lµ ®èi t­îng phôc vô quan träng nhÊt ChÊt l­îng thêi gian giao nhËn s¶n phÈm tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng lµ ­u tiªn sè 1 Quan hÖ hîp t¸c réng r·i trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc Liªn tôc ®µo t¹o nguån nh©n lùc kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ ®æi míi mäi mÆt lµ vÊn ®Ò cèt yÕu ®Ó thµnh c«ng §oµn kÕt mäi ng­êi cïng nhau hîp t¸c trong mäi c«ng viÖc lµ c¸ch lµm viÖc chung cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vinaconex.vinaconex lµ mét tËp thÓ thèng nhÊt, mäi ng­êi tin t­ëng vµ t«n träng TriÕt lý(môc tiªu) kinh doanh Con ng­êi lµ nguån tµi s¶n v« gi¸ lµ søc m¹nh cña vinaconex ®oµn kÕt hîp t¸c trong c«ng viÖc,tÝnh kû luËt cao,t¸c phong c«ng nghiÖp lµ gi¸ trÞ cèt lâi, lµ truyÒn thèng,lµ v¨n ho¸ cña vinaconex ChÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô tèt nhÊt,liªn tôc ®­îc c¶i tiÕn,®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng Lîi nhuËn lµ yªu cÇu sèng cßn cña sù tån t¹i vµ t¨ng tr­ëng Tr¸ch nhiÖm víi x· héi lµ môc tiªu hµng ®Çu cña vinaconex CÊp ®é 3:Quan niÖm chung (niÒm tin,nhËn thøc,suy nghÜ vµ t×nh c¶m cã tÝnh v« thøc,mÆc ®Þnh ®­îc thõa nhËn trong tæng c«ng ty vinaconex) Ph¸t huy tinh thÇn ®ång ®éi,mét tËp thÓ thèng nhÊt v÷ng m¹nh S¸ng t¹o,say mª khoa häc c«ng nghÖ tÝnh kû luËt t¸c phong trong c«ng viÖc chÊt l­îng s¶n phÈm,dÞch vô tèt nhÊt,phôc vô liªn tôc ®­îc c¶i tiÕn kh¸ch hµng lµ ­u tiªn sè 1 tin t­ëng vµ t«n träng c¸c nh©n ch©n thµnh,cëi më PhÇn III:c¸c thµnh tùu ®¹t ®­îc Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn,ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty vinaconex lu«n ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh.thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ kinh doanh,®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm.tæng c«ng ty vinaconex ®· tËn dông mäi thÕ m¹nh cña m×nh nhÇm phÊn ®Êu x©y dùng tæng c«ng ty trë thµnh méi tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cña ®Êt n­íc.Víi tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh,tõ 20%-25%trong nh÷ng n¨m qua,gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng,doanh thu,lîi nhuËn,còng nh­ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch ngµy cµng t¨ng,®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy ®­îc c¶i thiÖn ®­îc thÓ hiÖn: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ gÇn 3.700tû ®ång(t¨ng so víi sæ s¸ch h¬n 23tû ®ång) Th­¬ng hiÖu vinaconex tæng gi¸ trÞ 3,5tû ®ång. Gi¸ trÞ tµi s¸n v« h×nh lµ 6,6 tû ®ång, bao gåm “gi¸ trÞ lîi thÕ” kinh doanh 3,1 tû ®ång.§iÒu nµy còng cã nghÜa, gi¸ trÞ tµi sµn v« h×nh cña vinaconex t¹i thêi ®iÓm trªn chiÕm kho¶ng 0,18% gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp Tæng gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ n­íc 601tû ®ång Tæng c«ng ty ph¸t hµnh thÞ tr­êng chøng kho¶n trªn 1.000tû ®ång.®Æc biÖt phèi hîp víi cïng Bé Tµi ChÝnh vµ Ng©n hµng ®Çu t­ ViÖt Nam(BIDV),ph¸t hµnh tr¸i phiÕu quèc tÕ nh»m t¹o mét kªnh huy ®éng vãn tiÒm n¨ng trong qu¸ tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña vinaconex nãi riªng víi khu vùc vµ thÕ giíi. Kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh theo sù vËn ®éng cña ®Êt n­íc vinaconex cã dù ¸n ®Çu t­ lín:dù ¸n xim¨ng cÈm ph¶,dù ¸n khu ®« thÞ du lÞch C¸i Gi¸-C¸t Bµ,khu ®« thÞ trung hoµ nh©n chÝnh,khu ®« thÞ nhµ ë cao tÇng kÕt hîp TMDV-VINACONEX Th¶o §iÒn... KÕt bµi Víi nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n, triÕt lý kinh doanh nguyªn t¾c ®Þnh h­íng vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp truyÒn thèng cña m×nh. tæng c«ng ty vinaconex tin t­ëng thùc hiÖn thµnh c«ng sø mÖnh trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh héi nhËp thµnh c«ng víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, phôc vô kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n. V¨n hãa kinh doanh cã thÓ xem nh­ lµ ch×a khãa më ra sù thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña c¶ nÒn kinh tÕ ®Êt nø¬c nãi chung, cña mçi doanh nghiÖp nãi riªng. v¨n hãa lµ nÒn t¶ng, lµ tinh thÇn, lµ ®éng lùc thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. Ngµy nay, doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ®øng tr­íc nh÷ng c¬ héi míi.Toµn cÇu hãa kinh tÕ ®ßi hái viÖc x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng b­íc tiÕn kh«n ngoan, lùa chän s¸ng suèt. Kh«ng thÓ ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng quèc tÕ hãa doanh nghiÖp, mµ ph¶i trªn c¬ së v¨n hãa ViÖt Nam ®Ó thu hót lÊy tinh hoa cña nh©n lo¹i, s¸ng t¹o ra v¨n hãa doanh nghiÖp nh­ng phï hîp víi t×nh h×nh vµ b¶n s¾c v¨n hãa ViÖt Nam.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVăn hoá doanh nghiệp của công ty tổng công ty cổ phần xuất khẩu và xây dựng Vinaconex.DOC
Luận văn liên quan