Đề tài Phân tích hoạt động kinh doanh của Công Ty TNHH Hao Phat

Trong neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn, chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñöôïc theå hieän trong caùc chuû tröông chính saùch vaø phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. Bôûi vaäy, moãi khi döï ñònh ñaàu tö daøi haïn doanh nghieäp caàn nghieân cöùu kyõ chính saùch kinh teá cuûa nhaø nöôùc ñeå coù quyeát ñònh ñuùng höôùng phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa doanh nghieäp cuõng nhö lôïi ích cuûa neàn kinh teá. Thò tröôøng vaø söï caïnh tranh : Thò tröôøng tieâu thuï coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán vieäc ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. Neáu nhö ñaàu tö daøi haïn nhaèm saûn xuaát kinh doanh moät loaïi haøng hoùa naøo ñoù xeùt ra coøn raát caàn thieát cho xaõ hoäi, noùi caùch khaùc: coøn coù thò tröôøng tieâu thuï thì thì neân ñaàu tö, ngöôïc laïi thì khoâng neân ñaàu tö. Trong tröôøng hôïp ñaõ coù nhieàu doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh loaïi haøng hoùa ñoù thì caàn xem xeùt theâm caùc yeáu toá giuùp cho doanh nghieäp ñöùng vöõng trong caïnh tranh nhö trang bò kyõ thuaät, chaát löôïng, maãu maõ.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích hoạt động kinh doanh của Công Ty TNHH Hao Phat, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ân tích taïi coâng ty Haøo Phaùt, ta chæ xem xeùt moät soá nhaân toá ñònh löôïng coù theå xaùc ñònh ñöôïc. Khoái löôïng coâng trình hoaøn thaønh: Coù moái töông quan tyû leä thuaän, taùc ñoäng tröïc tieáp vaø giaùn tieáp ñeán lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Neáu coâng ty nhaän ñöôïc nhieàu coâng trình coù giaù trò cao ñöôïc khaùch haøng thanh toaùn tieàn tröôùc, hoaëc hoaøn thaønh vaø nghieäm thu moät soá coâng trình baøn giao thì seõ laøm lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp taêng leân. Song, neáu do ñieàu kieän naøo ñoù maø coâng trình khoâng ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng thôi gian quy ñònh, hoaëc khoâng kyù ñöôïc hôïp ñoàng kinh teá thì cuõng aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän. Ñôn giaù thöïc hieän coâng trình: Do coâng ty tính ñôn giaù baèng dollar USD neân tuyø vaøo moãi thôøi ñieåm khaùc nhau, öùng vôùi tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi khaùc nhau maø aûnh höôûng laøm taêng hoaëc giaûm lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Neáu tyû giaù hoái ñoaùi taêng thì lôïi nhuaän taêng, ngöôïc laïi, tyû giaù giaûm thì lôïi nhuaän giaûm. Chi phí nguyeân vaät lieäu: Neáu moät coâng trình thöïc hieän trong 2 thaùng, thaùng thöù 2: ñôn giaù thöïc hieän coâng trình vaãn khoâng thay ñoåi, nhöng giaù nguyeân vaät lieäu taêng laøm chi phí nguyeân vaät lieäu cuûa coâng ty. Vieäc taêng chi phí nguyeân vaät lieäu aûnh höôûng ñeán giaù thaønh coâng trình taêng, nhöng ñôn giaù thöïc hieän khoâng ñöôïc thay ñoåi sau khi kyù hôïp ñoàng thi coâng thì lôïi nhuaän cuûa coâng ty seõ thaáp. Tuy nhieân ñieàu naøy coøn tuyø thuoäc vaøo tyû giaù luùc thanh toaùn. Phaân tích lôïi nhuaän töø vieäc thi coâng coâng trình. Bao goàm toaøn boä doanh thu tröø ñi chi phí lieân quan ñeán coâng trình thöïc hieän (keå caû caùc chi phí taïi coâng tröôøng vaø taïi vaên phoøng coù lieân quan. Ta coù: L = D – G(vl) – Cn. Trong ñoù: L laø lôïi nhuaän, D laø doanh thu, G(vl) laø giaù nguyeân vaät lieäu duøng cho coâng trình, Cn laø chi phí ngoaøi chi phíï thi coâng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp. Neáu trong kyø coù nhieàu coâng trình phaûi thöïc hieän, ta coù: L=ΣQj .pj - ΣQj .Gj (vl)- ΣQj .Cnj =ΣQj .(gj – G(vl)j - Cnj)=ΣQj .lj (Qj laø khoái löôïng coâng trình thöù j; pj laø ñôn giaù thi coâng coâng trình thöù j; Dj laø doanh thu coâng trình thöù j; G(vl)j laø giaù nguyeân vaät lieäu duøng cho coâng trình thöù j; Cnj laø chi phí ngoaøi chi phí thi coâng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp coù lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän coâng trình thöù j; lj laø laõi (loã) töø coâng trình thöù j). Phöông phaùp phaân tích: ta so saùnh lôïi nhuaän thöïc teá (Lt) vôùi lôïi nhuaän döï toaùn (keá hoaïch-Lk) ñeå xaùc ñònh ñoä cheânh leäch lôïi nhuaän. Ñoái töôïng phaân tích: ΔL = Lt – Lk Lôïi nhuaän thöïc teá: Lt = Σ Qtj . (gtj – G(vl)tj – Cntj) = ΣQtj . ltj Lôïi nhuaän döï toaùn: Lk = Σ Qkj . (gkj – G(vl)kj – Cnkj) = ΣQkj . lkj Möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá: Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän tieâu thuï laø nhöõng nhaân toá coù quan heä vôùi chæ tieâu lôïi nhuaän theo quan heä ñaïi soá neân ta coù theå söû duïng phöông phaùp thay theá lieân hoaøn vaø lieân heä caân ñoái ñeå löôïng hoaù möùc ñoä aûnh höôûng cuûa chuùng ñeán lôïi nhuaän. Aûnh höôûng cuûa nhaân toá khoái löôïng coâng trình thöïc hieän (Q): ΔLQ = Lk . Tt – Lk (Vôùi Tt =*100 laø tyû leä phaàn traêm khoái löôïng coâng trình hoaøn thaønh). Aûnh höôûng cuûa nhaân toá quy moâ thi coâng vaø hoaøn thaønh(W): ΔLW = ΣQtj .lkj – Lk..Tt Aûnh höôûng cuûa nhaân toá laõi (loã) töø vieäc thi coâng (l): ΔLl = Lt – ΣQtj .lkj. Ngoaøi ra, nhaân toá l laïi chòu aûnh höôûng cuûa 2 nhaân toá: Giaù nguyeân vaät lieäu [G(vl)] ΔLG(vl) = - ΣQtj .( G(vl)tj – G(vl)kj) Chi phí ngoaøi chi phí phuïc vuï thi coâng (Cn): ΔLCn = -ΣQtj .(Cntj – Cnkj). Toång hôïp caùc nhaân toá aûnh höôûng: ΔL = ΔLQ + ΔLW +ΔLl Qua soá lieäu baûng treân, ta phaân tích phaân tích tình hình lôïi nhuaän cuûa coâng ty nhö sau: Laõi (loã) töø vieäc thi coâng: Sôn line (01): l200801 =ñoàng. l200701 =ñoàng. Sôn boùng (02): l200802 =ñoàng. l200702 =ñoàng. Sôn neàn (03): l200803 =ñoàng. l200703 =ñoàng. Sôn töôøng (04): l200804 =ñoàng. l200704 =ñoàng. Tyû leä hoaøn thaønh coâng trình: Tt=*100 = *100 = 91,75% Phöông phaùp phaân tích: Ñoái töôïng phaân tích: ΔL = L2008 – L2007 L2008=(246*14.121.920)+(220*15.799.875)+(310*10.981.140) + (187*8.929.161) = 12.023.871.327ñoàng. L2007=(340*18.321.890)+(195*11.044.035) +(250*10.375.900)+ (251*14.955.753) = 14.730.898.428ñoàng. ΔL = L2008 – L2007 =ñoàng. Nhaân toá aûnh höôûng: Aûnh höôûng cuûa nhaân toá khoái löôïng coâng trình thöïc hieän (Q): ΔLQ = L2007 . Tt – L2007 = 14.730.898.428*91,75% - 14.730.898.428 = 13.515.599.308 – 14.730.898.428 = -1.215.299.120ñoàng. Aûnh höôûng cuûa nhaân toá quy moâ thi coâng vaø hoaøn thaønh (W): ΔLW = ΣQ2008 * l2007 – L2007*Tt =[(246*18.321.890) + (220*11.044.035) +(310*10.375.900) + (187*14.955.753)] –13.815.599.308 = 12.950.134.831 – 13.815.599.308 = -565.464.477ñoàng. Aûnh höôûng cuûa nhaân toá laõi (loã) töø vieäc thi coâng (l): ΔLl = L2008 – ΣQ2008 * l2007 = 12.023.871.327 - 12.950.134.831 = -926.263.504ñoàng. Trong ñoù: Nhaân toá laõi (loã) chòu aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá: Giaù nguyeân vaät lieäu [G(vl)]: ΔLG(vl) = - ΣQ2008 * ( G(vl)2008 – G(vl)2007) = - 125.963.460ñoàng. Chi phí ngoaøi chi phí phuïc vuï thi coâng (Cn): ΔLCn = -ΣQ2008 .(Cn2008 – Cn2007) = -11.171.800ñoàng. Toång hôïp caùc nhaân toá aûnh höôûng: ΔL = ΔLQ + ΔLW +ΔLl = (-1.215.299.120) + (-565.464.477) + (-926.263.504) = -2.707.027.101ñoàng. Nhaän xeùt: Töø vieäc phaân tích soá lieäu ôû baûng 8, so saùnh naêm 2008 vôùi naêm 2007 thì lôïi nhuaän töø vieäc thi coâng ôû caû 4 coâng vieäc treân ñaõ giaûm 2.707.027.101ñoàng. Ta xeùt caùc nhaân toá aûnh höôûng tröïc tieáp ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän: Khoái löôïng coâng tình thöïc hieän ñaõ giaûm 8,25% (91,75% - 100%), vì vaäy ñaõ laøm lôïi nhuaän giaûm 1.215.299.120ñoàng. Ñaây laø keát quaû chuû quan cuûa coâng ty. Ñeå coù theå nhaän vaø thi coâng ñöôïc nhieàu khoái löôïng coâng trình, coâng ty caàn phaûi coù söï chuù troïng ñeán taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng vi moâ, vó moâ, vaø caû coâng taùc quaûn lyù thi coâng. Nhìn chung, coù theå nhaän thaáy ñeå naâng cao lôïi nhuaän, tröôùc heát coâng ty phaûi tích cöïc tìm kieám nhieàu cô hoäi kyù keát caùc hôïp ñoàng thi coâng, nhaèm gia taêng khoái löôïng coâng trình. Ñaây chính laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng laøm taêng lôïi nhuaän cho coâng ty. Nhaân toá thöù hai aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän laø giaù mua nguyeân vaät lieäu (laø chi phí mua boät treùt, xylene, sôn… nhöõng nguyeân vaät lieäu chính vaø thöôøng xuyeân phuïc vuï cho vieäc thi coâng). Nhaân toá naøy ñaõ laøm lôïi nhuaän naêm 2008 taêng leân 125.963.460ñoàng. Giaù nguyeân vaät lieäu giaûm neáu khoâng phaûi do söï bieán ñoäng giaù caû treân thò tröôøng hay do söï ñieàu chænh cuûa nhaø nöôùc thì vieäc giaûm giaù nguyeân vaät lieäu maëc duø ñem laïi lôïi nhuaän cho coâng ty, nhöng ñoàng thôøi ñoù cuõng laø heä quaû cuûa vieäc giaûm chaát löôïng nguyeân vaät lieäu. Chính ñieàu naøy cuõng laøm giaûm chaát löôïng coâng trình vì coâng vieäc cuûa coâng ty chuyeân söû duïng caùc nguyeân vaät lieäu ñoù tham gia tröïc tieáp taïo neân keát quaû coâng trình. Chính vì vaäy, coâng ty caàn thaän troïng xem xeùt moái quan heä taêng lôïi nhuaän toái ña coâng ty vaø ñaùp öùng lôïi ích toát nhaát cho khaùch haøng. Tìm hieåu tieáp caùc nhaân toá coøn laïi, thì ta nhaän thaáy 2 nhaân toá goùp phaàn quyeát ñònh laøm giaûm lôïi nhuaän cuûa coâng ty laø: Quy moâ thi coâng - hoaøn thaønh coâng trình (W) laøm lôïi nhuaän giaûm 565.464.477ñoàng, vaø chi phí ngoaøi chi phí phuïc vuï thi coâng (Cn) ñaõ laøm lôïi nhuaän giaûm 11.171.800ñoàng. Toång hôïp 2 nhaân toá naøy ñaõ laøm lôïi nhuaän giaûm 576.636.277ñoàng. Qua keát quaû naøy cho thaáy nhöôïc lôùn nhaát cuûa coâng ty thuoäc veà coâng taùc quaûn lyù chi phí thi coâng vaø chi phí doanh nghieäp (chi phí khaùc ngoaøi chi phí thi coâng). Toùm laïi, keát quaû phaân tích ñaõ phaûn aùnh: Keát quaû khaùch quan: Vieäc giaù mua nguyeân vaät lieäu giaûm, laøm giaù thaønh coâng trình giaûm, do ñoù lôïi nhuaän taêng. Tuy nhieân, vieäc giaù mua nguyeân vaät lieäu giaûm cuõng aûnh höôûng tôùi vieäc ñaùnh giaù khoâng toát chaát löôïng coâng trình töø nhöõng nguyeân vaät lieäu maø coâng ty söû duïng. Chính ñieàu naøy cuõng coù theå trôû thaønh nguy cô laøm giaûm löôïng khaùch haøng cuûa coâng ty. Nhöôïc ñieåm chuû quan cuûa coâng ty veà toå chöùc coâng taùc thi coâng vaø quaûn lyù chi phí thi coâng. Coâng ty caàn xem xeùt giaûi quyeát tình hình hieän taïi ñeå naâng cao lôïi nhuaän nhö mong muoán. V. Phaân tích tình hình taøi chính. 1. Hoaït ñoäng taøi chính vaø nhieäm vuï phaân tích 1.1. khaùi nieäm: Hoaït ñoäng taøi chính laø moät trong nhöõng noäi dung cô baûn cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Noù giaûi quyeát caùc moái quan heä kinh teá phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñöôïc bieåu hieän döôùi hình thöùc tieàn teä. Hoaït ñoäng taøi chính coù quan heä tröïc tieáp vôùi hoaït ñoäng kinh doanh, töø cung öùng vaät tö haøng hoaù ñeán saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm… ñeàu aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán coâng taùc taøi chính cuûa doanh nghieäp. Ngöôïc laïi, coâng taùc taøi chính ñöôïc thöïc hieän toát hay xaáu seõ coù taùc ñoäng thuùc ñaåy hay kieàm haõm ñoái vôùi quaù trình saûn xuaát, löu chuyeån haøng hoaù. 1.2. YÙ nghóa: Phaân tích hoaït ñoäng veà tình hình taøi chính khoâng phaûi laø moät quaù trình tính toaùn caùc tyû soá maø laø quaù trình tìm hieåu keát quaû cuûa söï quaûn lyù vaø ñieàu haønh taøi chính, tìm hieåu thöïc traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp ñöôïc phaûn aùnh qua caùc baùo caùo taøi chính. Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính laø ñaùnh giaù nhöõng gì ñaõ laøm ñöôïc, döï kieán nhöõng gì seõ xaûy ra, treân cô sôû ñoù coù theå kieán nghò vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp ñeå taän duïng trieät ñeå caùc ñieåm maïnh, khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu. Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính maø noäi dung chuû yeáu laø phaân tích caùc baùo caùo taøi chính. Ñoù laø quaù trình xem xeùt, kieåm tra, ñoái chieáu vaø so saùnh soá lieäu veà tình hình taøi chính hieän haønh vôùi quaù khöù. Thoâng qua phaân tích, casc nhaø quaûn trò thaáy ñöôïc thöïc traïng taøi chính hieän taïi vaø nhöõng döï ñoaùn cho töông lai. Phaân tích caùc baùo caùo taøi chính raát ñöôïc nhieàu ñoái töôïng quan taâm nhö caùc nhaø quaûn lyù, caùc chuû sôû höõu, hay ngöôøi cho vay… Moãi nhoùm ngöôøi naøy khi phaân tích coù xu höôùng taäp trung vaøo caùc khía caïnh khaùc nhau, nhöng laïi thöôøng lieân quan vôùi nhau veà böùc tranh thöïc traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp. Toùm laïi, phaân tích caùc baùo caùo taøi chính nhaèm muïc ñích phaûn aùnh tính sinh ñoäng cuûa caùc “con soá” trong baùo caùo ñeå nhöõng ngöôøi söû duïng chuùng coù theå ñaùnh giaù ñuùng tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. 1.3. Nguyeân taéc cuûa hoaït ñoäng taøi chính: Hoaït ñoäng taøi chính cuûa doanh nghieäp phaûi nhaèm ñaûm baûo hoaøn thaønh ñöôïc muïc tieâu laø giaûi quyeát toát caùc moái quan heä kinh teá vôùi Nhaø nöôùc, vôùi caùc doanh nghieäp vaø coâng nhaân vieân trong doanh nghieäp. Hoaït ñoäng taøi chính trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc tieát kieäm, coù hieäu quaû. Nguyeân taéc naøy coù nghóa laø hoaït ñoäng taøi chính phaûi ñaûm baûo ñuû soá voán toái thieåu caàn thieát cho saûn xuaát vaø löu thoâng, ñoàng thôøi phaûi söû duïng soá voán ñoù moät caùch hôïp lyù vaøo caùc khaâu, caùc giai ñoaïn cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû kinh doanh cao nhaát. Hoaït ñoäng taøi chính trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng nguyeân taéc, cheá ñoä; coù nghóa laø hoaït ñoäng taøi chính phaûi tuaân thuû caùc cheá ñoä taøi chính – tín duïng, phaùp luaät veà taøi chính, kyõ luaät tính toaùn, caáp phaùt vaø chæ tieâu theo ñuùng cheá ñoä cuûa Nhaø nöôùc, khoâng sai phaïm veà caùc quy ñònh, vay traû tieàn theo ñuùng cheá ñoä tín duïng, khoâng chieám duïng voán cuûa caùc ñôn vò khaùc, khoâng keùo daøi daây döa nôï naàn vôùi caùc ñôn vò vaø cô quan taøi chính. 1.4. Nhieäm vuï vaø noäi dung phaân tích hoaït ñoäng taøi chính Nhieäm vuï phaân tích ôû doanh nghieäp laø caên cöù treân nhöõng nguyeân taéc veà taøi chính ñeå phaân tích ñaùnh giaù tình hình, thöïc traïng vaø nhöõng trieån voïng cuûa hoaït ñoäng taøi chính, vaïch roû nhöõng maët tích cöïc vaø toàn taïi cuûa vieäc thu chi tieàn teä, xaùc ñònh nguyeân nhaân vaø möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá. Treân cô sôû ñoù ñeà ra bieän phaùp nhaèm goùp phaàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Noäâi dung phaân tích bao goàm: Phaân tích khaùi quaùt tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp; Phaân tích tình hình baûo ñaûm voán vaø nguoàn voán; Phaân tích tình hình coâng nôï vaø khaû naêng thanh toaùn; Phaân tích tình hình luaân chuyeån voán; Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán vaø vieäc baûo toaøn voán trong doanh nghieäp; Döï ñoaùn nhu caàu taøi chính. 2. Phaân tích khaùi quaùt tình tình taøi chính cuûa coâng ty Haøo Phaùt: Phaân tích chung tình hình taøi chính cuûa coâng ty Haøo Phaùt nhaèm muïc ñích ñaùnh giaù keát quaû vaø traïng thaùi taøi chính cuûa coâng ty cuõng nhö döï ñoaùn ñöôïc nhöõng ruûi ro vaø tieàm naêng taøi chính trong töông lai. Thôøi gian thaønh laäp coâng ty chöa laâu, neân veà maët khaùch quan, ta khoâng coù ñuû soá lieäu ñeå phaân tích tình hình taøi chính cuûa coâng ty thoâng qua baûng caân ñoái keá toaùn vaø baûng Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo phöông phaùpø so saùnh möùc bieán ñoäng moãi khoaûn muïc cuõng nhö thay ñoåi tyû troïng moãi khoaûn muïc giöõa caùc kyø khaùc nhau ôû caû hai baûng theo chieàu doïc vaø caû chieàu ngang Nhöng beân caïnh ñoù, ta coù theå phaân tích tình hình taøi chính coâng ty thoâng qua vieäc phaân tích caùc heä soá taøi chính ñeå coù söï nhaän ñònh ñaày ñuû vaø chính xaùc hôn veà thöïc traïng, khaû naêng vaø söùc maïnh taøi chính cuûa coâng ty. 2.1. Noäi dung phaân tích caùc heä soá taøi chính. 2.1.1. Phaân tích tình hình thanh toaùn. Tình hình coâng nôï phaûn aùnh quan heä chieám duïng trong thanh toaùn. Khi nguoàn buø ñaép cho taøi saûn döï tröõ thieáu, doanh nghieäp ñi chieám duïng voán, ngöôïc laïi khi nguoàn voán buø ñaép taøi saûn döï tröõ thöøa, doanh nghieäp bò chieám duïng. Neáu phaàn voán ñi chieám duïng nhieàu hôn phaàn voán bò chieám duïng thì doanh nghieäp coù theâm moät phaàn voán ñöa vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh ngöôïc laïi doanh nghieäp seõ giaûm bôùt voán. Khi phaân tích caàn phaûi chæ ra ñöôïc nhöõng khoaûn ñi chieám duïng vaø bò chieám duïng hôïp lyù (ñoù laø nhöõng khoaûn nôï coøn ñang trong thôøi haïn traû nôï chöa heát thôøi haïn thanh toaùn). Trong caùc quan heä thanh toaùn naøy doanh nghieäp phaûi chuû ñoäng giaûi quyeát treân cô sôû toân troïng kyû luaät taøi chính, kyû luaät thanh toaùn. Khi tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp toát, doanh nghieäp seõ ít coâng nôï, khaû naêng thanh toaùn doài daøo ít ñi chieám duïng voán vaø ít bò chieám duïng voán. Ñieàu ñoù taïo cho doanh nghieäp chuû ñoäng veà voán ñaûm baûo quaù trình kinh doanh thuaän lôïi. Ngöôïc laïi neáu tình hình taøi chính gaëp khoù khaên, doanh nghieäp nôï naàn daây döa keùo daøi, maát tính chuû ñoäng trong kinh doanh vaø ñoâi khi daãn ñeán tình traïng phaù saûn. Phaân tích tình hình coâng nôï laø ñaùnh giaù tính hôïp lyù, veà söï bieán ñoäng veà caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû, tìm ra nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï ñình treä trong thanh toaùn nhaèm giuùp doanh nghieäp laøm chuû tình hình taøi chính, ñaûm baûo söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Tyû soá thanh toaùn: Duøng ñeå ño löôøng khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty ñoái vôùi nhöõng khoaûn nôï ngaén haïn vaø nôï ñaõ ñeán haïn ôû thôøi ñieåm phaân tích. Tyû soá thanh toaùn hieän haønh (Rc): Laø thöôùc ño khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp, ñöôïc theå hieän baèng quan heä so saùnh giöõa taøi saûn löu ñoäng vaø caùc khoaûn nôï ngaén haïn, hoaëc nôï ñeán haïn. Rc = Taøi saûn löu ñoäng: bao goàm voán baèng tieàn nhö tieàn maët toàn quyõ, tieàn gôûi ngaân haøng, caùc khoaûn thanh toaùn nhö caùc khoaûn phaûi thu, caùc khoaûn taïm öùng… Caùc khoaûn haøng toàn kho nhö nguyeân vaät lieäu, coâng cuï, duïng cuï, saûn phaåm dôû dang, thaønh phaåm… v.v.. Nôï ngaén haïn: Laø caùc khoaûn nôï phaûi traû trong naêm bao goàm: Vay ngaén haïn, vay daøi haïn ñeán haïn traû, caùc khoaûn phaûi traû khaùc. Chæ tieâu Rc naøy caøng cao thì khaû naêng thanh toaùn caøng cao, doanh nghieäp luoân coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï. Vaø ngöôïc laïi khi tyû soá naøy thaáp, noù baùo hieäu nhöõng khoù khaên veà taøi chính saép xaûy ra. Tuy nhieân chæ tieâu naøy taêng leân cuõng khoâng phaûi laø toát vì coù theå coù moät löôïng tieàn maët toàn tröõ quaù möùc, tieàn nhaøn roãi quaù nhieàu, hoaëc do haøng hoùa öù ñoïng, hö hoûng khoâng tieâu thu ñöôïc… Qua thöïc tieãn ngöôøi ta cho raèng heä soá naøy baèng 2 laø toát nhaát. Tuy nhieân ñieàu naøy coøn phuï thuoäc vaø töøng ngaønh coâng nghieäp, phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa töøng xí nghieäp, vaø heä soá naøy ñöôïc so saùnh vôùi tyû soá thanh toaùn trung bình ngaønh maø coâng ty, xí nghieäp ñoù ñang kinh doanh, hoaëc so saùnh vôùi caùc naêm tröôùc môùi thaáy roõ söï tieán boä hay giaûm suùt. Vì vaäy trong nhieàu tröôøng hôïp tyû soá thanh toaùn hieän haønh khoâng phaûn aùnh chính xaùc khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp Tyû soá thanh toaùn nhanh (Rq): cho bieát khaû naêng thanh toaùn thöïc söï cuûa doanh nghieäp vaø ñöôïc tính toaùn döïa treân nhöõng taøi saûn löu ñoäng coù theå nhanh choùng chuyeån ñoåi thaønh tieàn, ñoâi khi chuùng ñöôïc goïi laø “taøi saûn coù tính thanh khoaûn” bao goàm taøi saûn löu ñoäng khoâng bao goàm haøng toàn kho, phaûi loaïi haøng toàn kho ra vì nhö ñaõ noùi ôû treân, haøng toàn kho khoù coù theå chuyeån hoùa ngay thaønh tieàn vaø coù theå bò suït giaûm giaù trò. Rq = Theo nguyeân taéc cô baûn thì tyû soá naøy laø baèng 1 thì coi nhö doanh nghieäp coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn cuõng nhö caùc khoaûn nôï ñeán haïn. Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi: Laø moät tieâu chuaån ñaùnh giaù ñoøi hoûi ñoä chính xaùc cao veà khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp, noù ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi coù saün tieàn maët ñeå thanh toaùn. Theo nguyeân taéc cô baûn thì tyû soá naøy ñöôïc ñöa ra laø baèng 0,5. Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi ñöôïc tính toaùn döïa treân moái quan heä so saùnh giöõa voán baèng tieàn vaø caùc khoaûn nôï ngaén haïn vaø ñeán haïn. Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi = 2.1.2. Phaân tích tyû soá hoaït ñoäng: Caùc tyû soá hoaït ñoäng ño löôøng möùc ñoä hoaït ñoäng lieân quan ñeán hieäu quaû söû duïng taøi saûn cuûa moät doanh nghieäp Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu: Phaûn aùnh toác ñoä luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu. Soá voøng quay naøy taêng leân chöùng toû doanh nghieäp thu hoài nhanh caùc khoaûn nôï, khaû naêng chuyeån ñoåi thaønh tieàn cuûa caùc khoaûn phaûi thu caøng nhanh, aûnh höôûng toát ñeán khaû naêng thanh toaùn vaø khaû naêng hoaït ñoäng. Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu duøng ñeå xem xeùt caùc khoaûn phaûi thu, khi khaùch haøng thanh toaùn taát caû caùc hoùa ñôn cuûa hoï, luùc ñoù caùc khoaûn phaûi thu quay ñöôïc moät voøng, voøng quay caùc khoaûn phaûi thu quay caøng nhanh caøng toát. Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu = Soá voøng quay haøng toàn kho: Haøng toàn kho laø moät loaïi taøi saûn döï tröõ vôùi muïc ñích ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát ñöôïc lieân tuïc vaø soá löôïng toàn kho phuï thuoäc vaøo loaïi hình kinh doanh cuûa doanh nghieäp, khaû naêng cung öùng cuûa nhaø cung caáp, möùc ñoä saûn xuaát vaø tieâu thuï cuûa doanh nghieäp v.v…Do ñoù doanh nghieäp caàn xaùc laäp moät möùc döï tröõ sao cho hôïp lyù vaø soá voøng quay haøng toàn kho chính laø tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù doanh nghieäp söû duïng haøng toàn kho cuûa mình hieäu quaû nhö theá naøo Voøng quay haøng toàn kho = Soá voøng quay haøng toàn kho nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm ngaønh kinh doanh. Toác ñoä luaân chuyeån haøng toàn kho caøng cao chöùng toû doanh nghieäp ñaõ löïa choïn möùc döï tröõ haøng toàn kho hôïp lyù. Ñieàu naøy giuùp : Giaûm löôïng voán ñaàu tö cho haøng döï trö; Ruùt ngaén ñöôïc chu kyø hoaït ñoäng lieân quan ñeán vieäc chuyeån ñoåi haøng toàn kho thaønh tieàn maët; Giaûm bôùt nguy cô ñeå haøng döï tröõ trôû thaønh haøng öù ñoïng. Soá voøng quay haøng toàn kho caøng cao thì vieäc kinh doanh thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù cao cho thaáy hieäu quaû cao trong vieäc söû duïng voán löu ñoäng. Tuy nhieân neáu chi tieâu naøy quaù cao thì vieäc duy trì möùc toàn kho thaáp coù theå khieán cho möùc toàn kho khoâng ñuû ñeå ñaùp öùng caùc hôïp ñoàng tieâu thuï cuûa kyø sau vaø noù coù theå gaây aûnh höôûng khoâng toát cho coâng vieäc kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñònh: Chæ tieâu naøy noùi leân 1 ñoàng taøi saûn coá ñònh taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng doanh thu. Qua ñoù coù theå ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû söû duïng taøi saûn coá ñònh ôû coâng ty nhö theá naøo. Hieäu suaát söû duïng voán coá ñònh = Doanh thu thuaàn bao goàm doanh thu töø caùc hoaït ñoäng kinh doanh, doanh thu töø caùc hoaït ñoäng taøi chính, doanh thu töø caùc hoaït ñoäng baát thöôøng. Chæ tieâu naøy cao chöùng toû möùc doanh thu thuaàn cao hôn so vôùi voán coá ñònh bình quaân cuûa doanh nghieäp. Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn: Döïa treân tyû leä so saùnh giöõa doanh thu thuaàn vaø toång soá taøi saûn ñeå tính toaùn xem cöù moät ñoàng taøi saûn tham gia quaù trình saûn xuaát kinh doanh seõ taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn. Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn = Neáu chæ tieâu naøy taêng leân thì ñöôïc ñaùnh giaù laø toát vì doanh nghieäp ñaõ khai thaùc heát naêng suaát maùy moùc thieát bò. Coøn neáu chæ tieâu naøy giaûm thì doanh nghieäp caàn phaûi xem xeùt laïi ñeå coù bieän phaùp tích cöïc naâng cao coâng suaát hoaït ñoäng cuûa maùy moùc taøi saûn coá ñònh. Hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu: ñöôïc tính toaùn döïa treân moái quan heä tyû leä giöõa doanh thu vaø voán chuû sôû höõu (VCSH) Hieäu suaát söû duïng VCSH = Doanh thu thuaàn laø doanh thu tröø caùc khoaûn giaûm tröø. Toaøn boä voán bao goàm voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng cuûa doanh nghieäp. Neáu chæ tieâu naøy taêng leân thì ñöôïc ñaùnh giaù laø toát, nghóa laø doanh nghieäp söû duïng voán coù hieäu quaû. Ngöôïc laïi neáu chæ tieâu naøy thaáp, doanh nghieäp söû duïng voán khoâng hieäu quaû, caàn phaûi tìm ra nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán chæ tieâu naøy ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc. Neáu hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu cao hôn hieäu suaát söû duïng toång taøi saûn thì coù nghóa laø doanh nghieäp ñaõ söû duïng ñoøn baåy taøi chính töø vieäc taøi trôï baèng voán vay, vaø caøng cao hôn bao nhieâu thì caøng chöùng toû doanh nghieäp ñaõ söû duïng voán vay hieäu quaû baáy nhieâu. Neáu doanh nghieäp hoaøn toaøn khoâng söû duïng voán vay thì hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu seõ baèng hieäu suaát söû duïng toång taøi saûn. Tyû soá nôï treân VCSH = Tyû soá naøy cho bieát doanh nghieäp ñaõ nhaän ñöôïc löôïng voán taøi trôï bao nhieâu so vôùi nguoàn voán doanh nghieäp hieän coù. Tyû soá nôï daøi haïn treân VCSH = Hieäu suaát söû duïng voán coå phaàn: Laø moät chæ tieâu raát coù ích trong vieäc phaân tích caùc khía caïnh taøi chính cuûa coâng ty, chæ tieâu naøy ño löôøng moái quan heä giöõa doanh thu vaø voán coå phaàn Hieäu suaát söû duïng voán coå phaàn = 2.1.2. Phaân tích tyû soá ñoøn baåy: Quaù trình phaân tích voán luaân chuyeån ôû treân cho ta höôùng ñaùnh giaù ñoái vôùi khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn cuûa moät doanh nghieäp. Nhöng caùc nhaø phaân tích coøn quan taâm ñeán khaû naêng kinh doanh laâu daøi cuûa doanh nghieäp, ñoái vôùi vieäc thoûa maõn caùc khoaûn nôï vay daøi haïn maø caùc doanh nghieäp vay caùc chuû nôï ñeå coù voán hoaït ñoäng kinh doanh. Phaân tích keát caáu taøi chính nhaèm muïc ñích ñaùnh giaù möùc ñoäc laäp veà taøi chính cuûa doanh nghieäp vaø ruûi ro cuûa ñaàu tö daøi haïn. Tyû soá nôï vaø tyû soá töï taøi trôï: Tyû soá nôï = x100% Caùc chuû sôû höõu thöôøng thích moät tyû soá nôï vöøa phaûi, tyû soá nôï caøng thaáp moùn nôï coøn ñöôïc ñaûm baûo ôû tröôøng hôïp danh nghieäp bò phaù saûn. Ngöôïc laïi caùc chuû sôû höõu doanh nghieäp thöôøng mong muoán coù moät tyû soá nôï cao vì hoï muoán gia taêng lôïi nhuaän nhanh maø khoâng phaûi phaùt haønh theâm coå phaàn. Neáu phaùt haønh theâm coå phaàn seõ laøm giaûm quyeàn ñieàu khieån hay kieåm soaùt cuûa doanh nghieäp. Tyû soá töï taøi trôï = x100% Nôï phaûi traû vaø voán chuû sôû höõu laø hai yeáu toá caáu thaønh nguoàn voán neân toång hai tyû soá naøy baèng 100%. Tyû suaát nôï phaûn aùnh tyû leä voán vay trong toång voán cuûa doanh nghieäp, tyû suaát töï taøi trôï phaûn aùnh tyû leä voán rieâng cuûa doanh nghieäp trong toång nguoàn voán. Qua vieäc phaân tích tyû soá nôï vaø tyû soá töï taøi trôï, ta thaáy ñöôc möùc ñoä töï laäp hay phuï thuoäc veà voán cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi caùc chuû nôï, möïc ñoä töï taøi trôï cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi voán kinh doanh cuûa mình. Tyû suaát töï taøi trôï caøng cao chöùng toû khaû naêng töï chuû vaø ñoäc laäp cuûa doanh nghieäp caøng cao ñoái vôùi caùc khoaûn nôï vay. Ñoái vôùi caùc nhaø cung caáp tín duïng, ví duï nhö ngaân haøng seõ caên cöù vaøo tyû soá ñoøn baåy ñeå aán ñònh möùc laõi suaát cho vay ñoái vôùi doanh nghieäp. Doanh nghieäp naøo caøng vay nhieàu thì ruûi ro veà maët taøi chính seõ lôùn vaø laõi suaát cho vay seõ caøng cao. Ngöôïc laïi doanh nghieäp coù tyû suaát töï taøi trôï lôùn seõ theå hieän voán baûn thaân doanh nghieäp chieám phaàn lôùn trong toång nguoàn voán, do ñoù neáu coù ruûi ro trong kinh doanh thì phaàn thieät haïi cuûa caùc chuû nôï seõ thaáp hôn trong tröôøng hôïp voán töï coù cuûa doanh nghieäp thaáp. Tyû suaát ñaàu tö: laø tyû leä giöõa taøi saûn coá ñònh vôùi toång soá taøi saûn cuûa doanh nghieäp Tyû suaát ñaàu tö = Tyû suaát naøy luoân luoân nhoû hôn 1. Tyû suaát naøy caøng lôùn caøng theå hieän möùc ñoä quan troïng cuûa taûi saûn coá ñònh trong toång soá taøi saûn cuûa doanh nghieäp. Tuy nhieân ñeå ñaùng giaù toát hay xaáu coøn phuï thuoäc vaøo ngaønh kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Tyû suaát töï taøi trôï taøi saûn coá ñònh (TSCÑ): cho thaáy soá voán töï coù cuûa doanh nghieäp duøng ñeå trang bò taøi saûn coá ñònh laø cao hay thaáp. Tyû suaát töï taøi trôï TSCÑ = Doanh nghieäp naøo thöôøng coù khaû naêng taøi chính vöõng vaøng vaø laønh maïnh thì tyû suaát naøy thöôøng lôùn hôn 1. Khi nhu caàu mua saém taøi saûn coá ñònh phaùt sinh thì nguoàn voán ñöôïc söû duïng laø voán chuû sôû höõu hay voán vay daøi haïn, bôûi vì taøi saûn coá ñònh thöôøng theå hieän naêng löïc saûn xuaát kinh doanh laâu daøi neân khoâng theå thu hoài nhanh choùng ñöôïc vaø noù khoâng tröïc tieáp taïo ra khaû naêng sinh lôøi maø lôïi nhuaän taïo ra trong kinh doanh chuû yeáu laø do söï luaân chuyeån cuûa taøi saûn löu ñoäng. Khaû naêng thanh toaùn laõi vay: Laø khaû naêng thanh toaùn laõi vay maø doanh nghieäp ñaõ vay ñeå ñaàu tö daøi haïn nhö mua saém taøi saûn coá ñònh baèng lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. ÔÛ ñaây phaûi laáy toång soá lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay vì laõi vay ñöôïc tính vaøo chi phí tröôùc khi tính thueá lôïi töùc. Khaû naêng thanh toaùn laõi vay = Khaû naêng thanh toaùn laõi vay neáu nhö lôùn hôn 2 thì ñöôïc xem laø an toaøn vaø hôïp lyù, khi ñoù noù seõ chæ ra laø soá voán ñi vay ñaõ ñöôïc söû duïng toát. 2.1.3. Phaân tích tyû soá lôïi nhuaän. Xeùt cho cuøng muïc tieâu cuoái cuøng cuûa doanh nghieäp laø tìm kieám lôïi nhuaän vaø thoâng qua lôïi nhuaän ñaït ñöôïc ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Lôïi nhuaän caøng cao keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp caøng lôùn. Tyû suaát sinh lôøi chính laø thöôùc ño haøng ñaàu ñeå ñaùnh giaù tính hieäu quaû vaø tính sinh lôøi cuûa quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, do ñoù tröôùc khi ñaàu tö vaøo doanh nghieäp, caùc nhaø ñaàu tö thöôøng quan taâm ñeán caùc tyû suaát bieåu hieän cho heä soá sinh lôøi cuûa Coâng ty bôûi vì noù laø keát quaû cuûa haøng loaït chính saùch vaø bieän phaùp quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu: Laø chæ tieâu theå hieän moái quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø doanh thu, Chæ tieâu naøy phaûn aùnh tính hieäu quaû cuûa quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh, theå hieän lôïi nhuaän do doanh thu ñem laïi. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu = x100% Chæ tieâu naøy noùi leân moät ñoàng doanh thu taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu caøng cao chöùng toû hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh caøng lôùn, lôïi nhuaän sinh ra caøng nhieàu. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán. Keát hôïp hai chæ tieâu lôïi nhuaän treân doanh thu vôùi soá voøng quay cuûa voán taïo thaønh tyû suaát lôïi nhuaän treân voán Tyû suaát sinh lôïi treân voán = x100% Chæ tieâu naøy cho bieát trong 1 ñoàng doanh thu ñaït ñöôïc thì coù bao nhieâu ñoàng doanh nghieäp ñöôïc höôûng. Chæ tieâu naøy caøng cao chöùng toû hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp caøng lôùn. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu: Laø thöôùc ño khaû naêng sinh lôïi töø ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu. Chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù 1ñoàng voán thì mang laïi bao nhieâu phaàn lôïi nhuaän sau thueá. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu = x100% 2.1.4. Phaân tích tình hình coâng nôï: Tình hình coâng nôï phaûn aùnh quan heä chieám duïng trong thanh toaùn, khi nguoàn buø ñaép cho taøi saûn döï tröõ thieáu, doanh nghieäp ñi chieám duïng voán, ngöôïc laïi khi nguoàn buø ñaép cho taøi saûn dö thöøa doanh nghieäp bò chieám duïng. Neáu phaàn voán ñi chieám duïng lôùn hôn phaàn voán bò chieám duïng thì doanh nghieäp coù theâm moät phaàn voán ñöa vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Ngöôïc laïi doanh nghieäp seõ giaûm bôùt voán. Khi phaân tích caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc caùc khoaûn ñi chieám duïng vaø chieám duïng hôïp lyù (ñoù laø nhöõng khoaûn nôï coøn ñang trong thôøi haïn traû nôï chöa heát haïn thanh toaùn) Doanh nghieäp caàn phaûi tích cöïc trong coâng taùc thu hoài nôï bò chieám duïng ñaëc bieät laø caùc khoaûn nôï quaù haïn thanh toaùn. Tình taøi chính ñöôïc ñaùnh giaù toát khi coâng nôï cuûa doanh nghieäp ít, khaû naêng thanh toaùn luoân ñaûm baûo, ít bò chieám duïng vaø cuõng ít ñi chieám duïng voán, luoân chuû ñoäng veà voán. Ñeå ñaùnh giaù roõ hôn veà tình hình coâng nôï vaø thanh toaùn cuûa doanh nghieäp ta phaân tích moät soá chæ tieâu sau : Tyû leä khoaûn phaûi thu so vôùi khoaûn phaûi traû: So saùnh caùc khoaûn phaûi thu vôùi caùc khoaûn phaûi traû ñeå thaáy ñöôïc khoaûn voán cuûa ñôn vò bò chieám duïng ñang coù chieàu höôùng taêng leân hay giaûm xuoáng. Soá voán maø ñôn vò ñi chieám duïng nhieàu hôn (neáu tyû leä naøy >100%) hay ít so vôùi soá voán ñôn vò bò chieám duïng (neáu tyû leä naøy <100%) Tyû leä caùc khoaûn phaûi thu so vôùi caùc khoaûn phaûi traû (%) Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu: Phaûn aùnh toác ñoä bieán ñoåi cuûa caùc khoaûn phaûi thu thaønh tieàn maët cuûa doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh baèng moái quan heä tyû leä giöõa doanh thu baùn haøng vaø soá dö bình quaân caùc khoaûn phaûi thu. Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu Soá dö bình quaân caùc khoaûn phaûi thu ñöôïc tính baèng caùch laáy soá dö ñaàu kyø coäng cuoái kyø roài chia hai. Tröôøng hôïp khoâng coù soá lieäu so saùnh coù theå söû duïng soá cuoái kyø thay cho soá dö bình quaân Kyø thu tieàn bình quaân: Phaûn aùnh thôøi gian cuûa moät voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu, nghóa laø ñeå thu ñöôïc caùc khoaûn phaûi thu caàn moät khoaûn thôøi gian laø bao laâu. Kyø thu tieàn bình quaân = Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu hay kyø thu tieàn cao hay thaáp phuï thuoäc vaøo chính saùch baùn chòu cuûa doanh nghieäp. Neáu voøng quay thaáp thì hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp keùm, nguyeân nhaân laø do voán bò chieám duïng nhieàu. Nhöng neáu soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu quaù cao seõ giaûm ñi söùc caïnh tranh daãn ñeán giaûm doanh thu. 2.2. Phaân tích tình hình taøi chính cuûa coâng ty Haøo Phaùt: Ta söû duïng caùc soá lieäu treân baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh (phuï luïc) vaø baûng caùc chæ tieâu treân baûng caân ñoái keá toaùn (phuï luïc) ñeå phaân tích caùc chæ soá taøi chính nhaèm ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa coâng ty. 2.2.1. Phaân tích caùc tyû soá thanh toaùn. Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh: Rc = 1,73 Tyû soá thanh toaùn hieän haønh cho thaáy khoù khaên veà maët taøi chính cuûa coâng ty trong naêm ñaàu hoaït ñoäng. Cöù 1ñoàng nôï ngaén haïn thì coâng ty coù ngay 1,73ñoàng ñeå thanh toaùn ngay. Coâng ty caàn coù nhöõng ñieàu chænh phuø hôïp giuùp taêng khaû naêng thanh toaùn nhanh. Tuy nhieân, khaû naêng thanh toaùn hieän haønh ñöôïc tính toaùn döï treân giaù trò taøi saûn löu ñoäng, maø baûn thaân taøi saûn löu ñoäng chöùa ñöïng caû khoaûn muïc haøng toàn kho, vaø haøng toàn kho laïi laø moät loaïi taøi saûn khoù coù theå chuyeån ñoåi thaønh tieàn, nhaát laø haøng toàn kho öù ñoïng vaø keùm phaåm chaát. Vì theá trong nhieàu tröôøng hôïp tyû soá thanh toaùn hieän haønh khoâng phaûn aùnh chính xaùc khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. Khaû naêng thanh toaùn nhanh: Rq = 1,32 Tyû soá thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty laø 1,32 > 1. Ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty döïa treân nhöõng taøi saûn löu ñoäng coù theå nhanh choùng chuyeån ñoåi thaønh tieàn laø khaù toát. Cöù coù 1ñoàng nôï phaùt sinh thì coâng ty coù saün 1,32ñoàng ñeå traû. Tyû soá naøy cuõng cho thaáy möùc döï tröõ thanh toaùn cuûa coâng ty cuõng töông ñoái hôïp lyù, khoâng gaây öù ñoïng voán. Nhöng khaû naêng thanh toaùn naøy vaãn döïa treân giaù trò cuûa taøi saûn löu ñoäng coù theå nhanh choùng chuyeån ñoåi thaønh tieàn, do ñoù ta chöa theå nhaän xeùt chaén chaén veà khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. Khaû naêng thanh toaùn baèng tieàn: Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi = 0,57 Theo nguyeân taéc cô baûn ñöa ra, chæ soá thanh toaùn töùc thôøi baèng 0,5 thì toát, do ñoù, tyû soá naøy cuûa coâng ty baèng 0,57 ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù toát. Coâng ty luoân coù saün tieàn ñeå thanh toaùn nôï ñeán haïn traû. 2.2.2. Phaân tích caùc tyû soá hoaït ñoäng. Soá voøng quay haøng toàn kho = 17,65 Soá ngaøy cuûa voøng quay haøng toàn kho laø 20 ngaøy Toác ñoä quay voøng haøng toàn kho caøng taêng leân, vaø soá ngaøy cuûa moät voøng quay haøng toàn kho caøng giaûm xuoáng giuùp giaûm löôïng voán ñaàu tö cho haøng toàn kho vaø ruùt ngaén ñöôïc chu kyø hoaït ñoäng chuyeån ñoåi haøng toàn kho thaønh tieàn maët, giaûm bôùt nguy cô döï tröõ haøng nhieàu deå bò öù ñoïng. Qua ñoù coù theå ñaùnh giaù ñöôïc coâng ty ñang söû duïng moät caùch coù hieäu quaû haøng toàn kho, voán löu ñoäng cuûa mình. Bôûi vì toác ñoä luaân chuyeån haøng toàn kho caøng cao chöùng toû coâng ty ñaõ löïa choïn möùc döï tröõ haøng toàn kho hôïp lyù. Hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu = 4,85 2.2.3. Phaân tích tyû soá ñoøn baåy: Tyû soá nôï treân toång taøi saûn = = 40,24% Tyû soá töï taøi trôï = So saùnh tyû soá nôï treân toång taøi saûn vôùi tyû soá töï taøi trôï, ta thaáy coâng ty cuõng phaàn naøo coù khaû naêng töï chuû veà taøi chính, chuû ñoäng trong hoaït ñoäng kinh doanh. Tyû soá töï taøi trôï taøi saûn coá ñònh == 8,47 Tyû soá töï taøi trôï taøi saûn coá ñònh laø 8,47 (lôùn hôn 1) cho thaáy khaû naêng töï taøi trôï vaø voán trang traõi ban ñaàu cuûa coâng ty khaù laø cao. 2.2.4. phaân tích tyû soá lôïi nhuaän. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu = Cöù 100ñoàng doanh thu thì coâng ty thu ñöôïc 0,52ñoàng lôïi nhuaän. Qua ñoù cho thaáy möùc ñoä sinh lôïi so vôi doanh thu cuûa coâng ty laø khoâng cao. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu = Tyû suaát lôïi nhuaän naøy cuûa coâng ty raát thaáp, cho thaáy sau hoaït ñoäng kinh doanh, coâng ty coøn phaûi traû theâm moät khoaûn phí töông öùng ñeå buø ñaép loã. 2.2.5. phaân tích tình hình coâng nôï. Tyû leä caùc khoaûn phaûi thu so vôùi caùc khoaûn phaûi traû Trong naêm ñaàu hoaït ñoäng, tình hình thanh toaùn coâng nôï cuûa coâng ty khaù toát, khoaûn bò chieám duïng cuûa coâng ty chæ baèng 73,69% so vôùi khoaûn coâng ty ñi chieám duïng. ÔÛ naêm naøy, khoaûn phaûi thu cuûa coâng ty laø 197.505.379ñoàng, trong khi khoaûn phaûi traû cuûa coâng ty laø 268.024.094ñoàng. Coâng ty neân coù caùc bieän phaùp laøm giaûm caùc khoaûn phaûi thu vaø nhanh choùng thu hoài caùc khoaûn nôï nhaèm taïo söï caân baèng giöõa khoaûn phaûi thu vaø phaûi traû, traùnh caùc ruûi ro trong thanh toaùn. Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu laàn Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu phaûn aùnh toác ñoä bieán ñoåi cuûa caùc khoaûn phaûi thu thaønh tieàn maët cuûa coâng ty. Tyû soá treân cho thaáy trong naêm 2007 caùc khoaûn phaûi thu luaân chuyeån 8,33 laàn, töông ñoái khoù khaên trong vieäc thu hoài nôï. Kyø thu tieàn bình quaân = ngaøy Cöù 44 ngaøy coâng ty môùi thu hoài ñöôïc nôï. Ñaây cuõng laø thôøi gian töông ñoái oån ñònh. Trong thôøi gian ñaàu hoaït ñoäng, chöa theå ñaùnh giaù heát khaû naêng taøi chính cuûa coâng ty vì baét ñaàu hoaït ñoäng kinh doanh, coâng ty phaûi boû ra khoaûn chi phí ban ñaàu khaù lôùn. Ñoù chính laø ñieàu kieän khaùch quan maø caùc coâng ty môùi thaønh laäp khoù theå traùnh ñöôïc. Beân caïnh ñoù cuõng cho thaáy söï thieáu kinh nghieäm trong toå chöùc vaø quaûn lyù kinh doanh. PHAÀN V: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHAÙP NÂNG CAO HIEÄU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. Nhận xét và đánh giá. Tuy coâng ty TNHH moät thaønh vieân Haøo Phaùt laø coâng ty TNHH nhoû, môùi thaønh laäp nhöng qua vieäc phaân tích treân, ta coù theå thaáy ñöôïc quy moâ hoaït ñoäng cuûa coâng ty treân thò tröôøng khaù oån ñònh. Maëc duø keát quaû kinh doanh ban ñaàu chöa ñaït ñöôïc lôïi nhuaän nhö mong muoán nhöng coâng ty cuõng phaàn naøo ñoù thuaän lôïi trong vieäc tìm kieám khaùch haøng cuõng nhö nhaø cung öùng coù uy tín. Vaên phoøng quaûn lyù toå chöùc kinh doanh cuûa coâng ty thaät söï ít ngöôøi nhöng taát caû ñeàu coù tinh thaàn laøm vieäc hieäu quaû, hoã trôï giaùm ñoác trong quaù trình hoaït ñoäng nhaèm goùp phaàn ñem laïi lôïi nhuaän. Coâng ty aùp hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung vôùi öu ñieåm: deã hieåu, deã ghi cheùp, deã aùp duïng vaø phaùt hieän sai soùt, phuø hôïp tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Chöùng töø vaø soå saùch keá toaùn söû duïng phuø hôïp bieåu maãu nhaø nöôùc quy ñònh, trình töï luaân chuyeån hôïp lyù. Maëc duø coøn nhieàu haïn cheá trong hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö coâng taùc quaûn lyù thi coâng, chi phí. Ñoàng thôøi vôùi söï caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng hieän nay gaây khoâng ít khoù khaên cho coâng ty. Song, baèng chính lónh vöïc kinh doanh cuûa mình, coâng ty ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh: Vôùi keát quaû phaân tích nhö treân, ta thaáy tình hình hoaït ñoäng kinh doanh vaø taøi chính coâng ty tuy ban ñaàu coøn khoù khaên nhöng ñaõ khaéc phuïc ñöôïc nhöõng nhöôïc ñieåm khaùch quan vaø chuû quan nhö ñaõ phaân tích ôû treân neân ngaøy caøng khaû quan hôn. Tuy nhieân, beân caïnh ñoù vaãn coøn moät soá maët toàn taïi caàn ñöôïc xem xeùt. Do ñoù, ñeå nhaèm goùp phaàn caûi thieän tình hình kinh doanh cuõng nhö hoaït ñoäng taøi chính, naâng cao hôn nöõa hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty, toâi xin ñöôïc ñeà xuaát moät soá kieán nghò sau : Naâng cao hieäu suaát söû duïng voán löu ñoäng Quaûn lyù vaø söû duïng hieäu quaû taøi saûn löu ñoäng coù aûnh höôûng raát quan troïng ñoái vôùi vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï chung cuûa coâng ty. Moät chöùc naêng chuû yeáu cuûa taøi saûn löu ñoäng laø taïo cho coâng ty khaû naêng thanh toaùn caàn thieát ñeå duy trì khaû naêng thanh toaùn ngay trong caû nhöõng giai ñoaïn laïm phaùt kinh teá. Do ñoù, möùc ñoä vaø thaønh phaàn cuûa taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn chòu söï chi phoái cuûa söï khoù khaên. Hôn nöõa, taøi saûn löu ñoäng vaø nôï ngaén haïn gaén lieàn nhau, chaúng haïn thôøi gian ñaùo haïn trung bình cuûa caùc khoaûn nôï ngaén haïn keùo daøi hôn thì nhu caàu ñoái vôùi nhöõng taøi saûn coù tính thanh khoaûn cao thöôøng ít hôn so vôùi khi thôøi gian ñaùo haïn trung bình cuûa caùc khoaûn nôï ngaén haïn ñöôïc ruùt ngaén hôn Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng coøn coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán vieäc haï thaáp chi phí, naâng cao doanh thu baùn haøng cuûa coâng ty. Do ñoù khoâng nhöõng giuùp cho coâng ty coù ñuû voán ñeå ñaùp öùng nhu caàu taùi saûn xuaát maø coøn coù theå hoaøn thaønh caùc nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc cuõng nhö ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. Haï thaáp chi phí Haï thaáp chi phí coâng trình cuõng laøm cho nhaèm ñem laïi lôïi nhuaän, löïa choïn nguoàn cung öùng nguyeân vaät lieäu chaát löôïng vaø quaûn lyù chi phí thi coâng toát. Kòp thôøi phaùt hieän giaûi quyeát vaät tö haøng hoùa öù ñoïng Trong quaù trình thi coâng, do nhieàu nguyeân nhaân coù theå daãn ñeán tình traïng nguyeân vaät lieäu bò öù ñoïng. Vaán ñeà quan troïng ôû ñaây laø taêng cöôøng kieåm soaùt ñeå laøm sao coù theå quaûn lyù vaät lieäu öù ñoïng ñoù, ñoàng thôøi nhanh choùng coù bieän phaùp giaûi quyeát nhaèm traùnh öù ñoïng voán, taêng nhanh toác ñoä luaân chuyeån voán. Giaûi phaùp taêng theâm doanh thu tieâu thuï Neáu Coâng ty choïn giaûi phaùp giaûm giaù thaønh coâng trình thì ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc Coâng ty giaûm chi phí söû duïng nguyeân vaät lieäu. Ñieàu kieän soá voán löu ñoäng khoâng ñoåi, vieäc taêng theâm doanh thu cuõng coù nghóa laø vôùi soá voán nhaát ñònh nhöng ñaõ phuïc vuï ñöôïc khoái löôïng coâng trình lôùn hôn. Do vaäy, naâng cao ñöôïc hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh. Thöôøng xuyeân naâng cao chaát löôïng coâng trình: Coâng trình coù chaát löôïng cao thöôøng coù khaû naêng caïnh tranh maïnh vaø coù theå kyù keát ñöôïc nhieàu hôïp ñoàng. Do vaäy,ñaây cuõng chính laø höôùng quan troïng nhaèm taêng doanh thu cho Coâng ty. ÔÛ lónh vöïc naøy, heát söùc quan taâm thoâng qua vieäc ñaõ ñaàu tö hoaøn chænh maùy moùc coâng ngheä hieän ñaïi nhaát hieän nay. phaán ñaáu haï thaáp chi phí saûn xuaát kinh doanh Tröôùc heát, haï thaáp chi phí seõ coù theâm ñöôïc nguoàn voán ñeå môû roâng taùi saûn xuaát xaõ hoäi. Trong ñieàu kieän giaù caû oån ñònh, neáu chi phí saûn suaát cuûa doanh nghieäp thaáp thì laõi caøng taêng vaø nguoàn voán taùi hoaït ñoäng kinh doanh caøng lôùn. Haï thaáp chi phí saûn xuaát coøn laø ñieàu kieän ñeå doanh nghieäp coù theå linh hoaït trong vieäc ñònh giaù baùn, töø ñoù taïo ra lôïi theá caïnh tranh cho doanh nghieäp. Phöông höôùng haï thaáp chi phí saûn xuaát kinh doanh goàm nhöõng maët sau : Naâng cao naêng suaát lao ñoäng : Naâng cao naêng suaát lao ñoäng coù theå laøm cho giôø coâng tieâu hao ñeå saûn xuaát moät ñôn vò saûn phaåm ñöôïc giaûm bôùt hoaëc laøm cho ñôn vò saûn phaåm laøm ra trong moät ñôn vò thôøi gian ñöôïc taêng theâm. Keát quaû cuûa vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng seõ laøm cho chi phí tieàn löông tröïc tieáp vaø moät soá khoaûn chi phí coá ñònh khaùc treân moät ñôn vò saûn phaåm haï xuoáng so vôùi tröôùc ñoù. Tuy nhieân, möùc ñoä tieàn löông giaûm nhieàu hay ít tuøy thuoäc vaøo chính saùch tieàn löông cuûa doanh nghieäp. Nguyeân taéc cô baûn caàn quan taâm khi xaây döïng vaø quaûn lyù quyû tieàn löông laø: Toác ñoä taêng cao naêng suaát lao ñoäng luùc naøo cuõng phaûi lôùn hôn toác ñoä taêng tieàn luông. Keát quaû cuûa vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng ñöa laïi moät phaàn laø tieàn löông cuûa coâng nhaân taêng leân, moät phaàn laøm taêng lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp, coù nhö vaäy môùi vöøa baûo ñaûm saûn xuaát kinh doanh phaùt trieån vöøa naâng cao möùc soáng cho coâng nhaân vieân. Tieát kieäm nguyeân vaät lieäu tieâu hao: Nguyeân vaät lieäu chieám moät tyû troïng khaù lôùn trong chi phí saûn xuaát cuûa caùc ngaønh saûn xuaát, thoâng thöôøng tyû leä naøy khoaûng 60% - 70%. Bôûi vaäy, vieäc tích cöïc tieát kieäm tieâu hao nguyeân vaät lieäu coù yù nghóa lôùn trong vieäc giaûm chi phí saûn xuaát. + Taän duïng coâng suaát thieát bò: + Giaûm bôùt chi phí thieät haïi : Trong quaù trình thi coâng, neáu ñeå xaûy ra nhieàu saûn phaåm hoûng hoaëc ngöøng thi coâng ñeàu daãn ñeán söï laõng phí veà nhaân löïc, vaät tö…. Laøm cho chi phí kinh doanh taêng leân. Bôûi vaäy, coâng ty phaûi ra söùc giaûm bôùt nhöõng toån thaát veà maët naøy. + Tieát kieäm chi phí quaûn lyù : Chi phí quaûn lyù bao goàm nhieàu loaïi chi phí nhö :Tieàn löông cuûa coâng nhaân vieân quaûn lyù, chi phí vaên phoøng, chi phí tieáp taân….Tieát kieäm chi phí naøy caàn chuù yù ñeán vaán ñeà boá trí hôïp lyù boä maùy quaûn lyù, chæ chi nhöõng khoaûn chi caàn thieát. Chính saùch kinh teá nhaø nöôùc : Trong neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn, chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñöôïc theå hieän trong caùc chuû tröông chính saùch vaø phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. Bôûi vaäy, moãi khi döï ñònh ñaàu tö daøi haïn doanh nghieäp caàn nghieân cöùu kyõ chính saùch kinh teá cuûa nhaø nöôùc ñeå coù quyeát ñònh ñuùng höôùng phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa doanh nghieäp cuõng nhö lôïi ích cuûa neàn kinh teá. Thò tröôøng vaø söï caïnh tranh : Thò tröôøng tieâu thuï coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán vieäc ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. Neáu nhö ñaàu tö daøi haïn nhaèm saûn xuaát kinh doanh moät loaïi haøng hoùa naøo ñoù xeùt ra coøn raát caàn thieát cho xaõ hoäi, noùi caùch khaùc: coøn coù thò tröôøng tieâu thuï thì thì neân ñaàu tö, ngöôïc laïi thì khoâng neân ñaàu tö. Trong tröôøng hôïp ñaõ coù nhieàu doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh loaïi haøng hoùa ñoù thì caàn xem xeùt theâm caùc yeáu toá giuùp cho doanh nghieäp ñöùng vöõng trong caïnh tranh nhö trang bò kyõ thuaät, chaát löôïng, maãu maõ. Lôïi töùc tín duïng vaø soá thueá phaûi noäp : Ñaây laø hai nhaân toá aûnh höôûng tôùi lôïi töùc cuûa soá voán ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. Bôûi vaäy, khi ñaàu tö daøi haïn khoâng theå khoâng xeùt tôùi. Söï tieán boä cuûa khoa hoïc – coâng ngheä : Ñaây laø nhaân toá heát söùc quan troïng. Trong thôøi ñaïi khoa hoïc tieán boä nhanh choùng, khi ñaàu tö daøi haïn, neáu khoâng caân nhaéc kyõ, khoâng tieáp caän ñöôïc vôùi khoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi,doanh nghieäp chaéc chaén seõ bò thua loã. Ñoä vöõng chaéc tin caäy cuûa söï ñaàu tö : Trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng, neáu vieäc ñaàu tö daøi haïn coù khaû naêng ñaûm baûo vöõng chaéc thì seõ kích thích caùc doanh nghieäp maïnh daïn ñaàu tö. Ngöôïc laïi neáu tình hình baép beânh khoâng oån ñònh seõ laøm cho caùc doanh nghieäp haïn cheá vieäc ñaàu tö. Khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp : Moãi doanh nghieäp khi quyeát ñònh ñaàu tö khoâng theå vöôït qua giôùi haïn khaû naêng taøi chính cuûa mình, trong ñoù bao goàm nguoàn voán cuûa chuû sôû höõu vaø nguoàn voán coù theå huy ñoäng ñöôïc. Bôûi vaäy, coù theå coi ñaây laø nhaân toá noäi taïi chi phoái quyeát ñònh ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp. veà phöông höôùng taêng lôïi nhuaän Vieäc taêng theâm lôïi nhuaän coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi doanh nghieäp vaø nhaø nöôùc. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp thöôøng xuyeân tìm moïi bieän phaùp khai thaùc heát khaû naêng tieàm taøng trong doanh nghieäp nhaèm ñaït möùc lôïi nhuaän hôïp lyù vaø cao nhaát . Caùc phöông huôùng chuû yeáu laø : Taêng doanh thu : Bieän phaùp cuï theå ñeå coâng ty taêng doanh thu nhö: taêng khoái löôïng thi coâng, naâng cao chaát löôïng coâng trình vaø chaát löôïng sôn, coâng taùc tieáp thò quaûng caùo cho saûn phaåm cuûa coâng ty. Haï giaù thaønh coâng trình: Bieän phaùp cuï theå ñeå coâng ty haï giaù thaønh coâng trình: naâng cao naêng suaát lao ñoäng, tieát kieäm chi phí nguyeân vaät lieäu, taän duïng coâng suaát maùy moùc thieát bò, giaûm caùc khoaûn chi phí ngoaøi chi phí thi coâng (chi phí khaùc –Cn), tieát kieäm chi phí saûn xuaát, chi phí quaûn lyù… Veà coâng taùc döï baùo taøi chính Ngoaøi caùc giaûi phaùp quaûn lyù taøi chính nhö ñaõ neâu treân, coâng ty caàn xem xeùt theâm veà coâng taùc döï baùo taøi chính nhö sau: Trong coâng taùc döï baùo taøi chính, Coâng ty neân quan taâm hôn ñeán vieäc döï ñoaùn caùc khoaûn phaûi noäp vaø caùc quyõ ñöôïc trích nhaèm taïo ñieàu kieän söû duïng voán toát hôn nhaát laø trong tình hình Coâng ty thöïc söï thieáu voán kinh doanh. Trong vieäc öùng voán cho ñôn vò noäi boä tröïc thuoäc caàn thieát phaûi xaây döïng ñònh möùc vaø thôøi gian hoaøn nôï, thöïc hieän nghieâm caùc kyû luaät thanh toaùn. Coá gaéng ñeà ra keá hoaïch söû duïng voán phuø hôïp vôùi tình hình saûn xuaát kinh doanh thöïc teá, thích öùng vôùi töøng thôøi ñieåm vaø noäi dung söû duïng voán nhaèm khaéc phuïc tình traïng duøng nguoàn voán ngaén haïn ñeå taøi trôï cho taøi saûn daøi haïn. Teân Doanh Nghieäp: Cty TNHH MTV XNK Haøo Phaùt Ñòa chæ: 5/47A Ql13,Bình Ñöùc,Bình Hoøa,Thuaän An,BD Maõ soá thueá : 0304972705 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 CHÆ TIEÂU MAÕ SOÁ THUYEÁT MINH NAÊM 2007 1 2 3 4 1, Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 24 1.938.331.489 2. Caùc khoaûn giaûm tröø 03 24 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01 - 03) 10 24 1.938.331.489 4. Giaù voán haøng baùn 11 25 1.245.656.751 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (20 = 10 - 11) 20 692.674.738 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 24 2.498.527 7. Chi phí taøi chính 22 26 7.631.366 Trong ñoù: Laõi vay phaûi traû 23 8. Chi phí baùn haøng 24 0 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 644.533.658 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh:= 20 + (21-22)-(24+25) 30 43.008.241 11. Thu nhaäp khaùc 31 0 12. Chi phí khaùc 32 32.865.242 13. Lôïi nhuaän khaùc: ( 40 = 31 - 32 ) 40 -32.865.242 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá: ( 50 = 30 +40 ) 50 10.142.999 13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 51 28 12.042.307 14. Lôïi nhuaän sau thueá Thu nhaäp doanh nghieäp: 60 = 50 - 51 ) 60 28 -1.899.308

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích hoạt động kinh doanh của CTy TNHH Hao PHat.doc
Luận văn liên quan