Đề tài Việc huy động vốn và cho vay vốn tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Lời mở đầu Trong những năm gần đây, khi mà nền kinh tế thế giới có nhiều biến động lớn như cuộc khủng hoảng tài chính và tiền tệ năm 1997, đồng tiền chung Châu Âu ra đời, sự cố máy tính, sự sáp nhập của các tập đoàn kinh tế, thay đổi trong hệ thống tài chính ngân hàng thế giới tiếp tục diễn ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam trên các lĩnh vực đầu tư nước ngoài, sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nên tốc độ phát triển kinh tế chỉ được duy trì ở mức khiêm tốn. Điều đó cho thấy Chính phủ phải có những biện pháp tháo gỡ linh hoạt những khó khăn để bình ổn lại thị trường trong nước giúp cho nền kinh tế nước nhà đứng vững trước những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến nền sản xuất. Cùng với đó là sự nỗ lực, cố gắng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là của các Ngân hàng trong nước như Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – một ngân hàng vẫn luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định qua nhiều năm, thì những khó khăn đó có thể khắc phục một cách nhanh chóng và hầu như không gặp vướng mắc gì đáng kể. Đó chính là lý do tại sao em chọn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho đề tài: “Việc huy động và cho vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)” Phần tiểu luận của em gồm hai phần: I. Lý luận chung về ngân hàng. 1. Ngân hàng là gì? 2. Nghiệp vụ của ngân hàng là gì? II. Tình hình huy động vốn và cho vay vốn ở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). 1. Huy động vốn. 2. Cho vay vốn. Kết luận Mục lục Phần mở đầu . . . Phần nội dung I. Lý luận chung về ngân hàng . . 1. Ngân hàng là gì? 2. Ngiệp vụ của ngân hàng . II. Tình hình huy động vốn và cho vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 1. Huy động vốn 2. Cho vay vốn Phần kết luận . Tài liệu tham khảo .

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2426 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Việc huy động vốn và cho vay vốn tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng ®¹i häc qu¶n lý & kinh doanh hµ néi Khoa kinh tÕ ééééééééé TiÓu luËn vÒ ph­¬ng ph¸p luËn Tªn ®Ò tµi: ViÖc huy ®éng vèn vµ cho vay vèn t¹i ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank). Gi¸o viªn h­íng dÉn: Lª V¨n ThËm Hä vµ tªn : NguyÔn Thu HiÒn M· sinh viªn : 04D06863N Líp : 927 Th¸ng 5 n¨m 2005 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi mµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng lín nh­ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ n¨m 1997, ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u ra ®êi, sù cè m¸y tÝnh, sù s¸p nhËp cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, thay ®æi trong hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng thÕ giíi tiÕp tôc diÔn ra ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trªn c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi, s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ nªn tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ chØ ®­îc duy tr× ë møc khiªm tèn. §iÒu ®ã cho thÊy ChÝnh phñ ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p th¸o gì linh ho¹t nh÷ng khã kh¨n ®Ó b×nh æn l¹i thÞ tr­êng trong n­íc gióp cho nÒn kinh tÕ n­íc nhµ ®øng v÷ng tr­íc nh÷ng nguy c¬ g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn nÒn s¶n xuÊt. Cïng víi ®ã lµ sù nç lùc, cè g¾ng cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ cña c¸c Ng©n hµng trong n­íc nh­ Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) – mét ng©n hµng vÉn lu«n duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh qua nhiÒu n¨m, th× nh÷ng khã kh¨n ®ã cã thÓ kh¾c phôc mét c¸ch nhanh chãng vµ hÇu nh­ kh«ng gÆp v­íng m¾c g× ®¸ng kÓ. §ã chÝnh lµ lý do t¹i sao em chän Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) cho ®Ò tµi: “ViÖc huy ®éng vµ cho vay vèn t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank)” PhÇn tiÓu luËn cña em gåm hai phÇn: I. Lý luËn chung vÒ ng©n hµng. 1. Ng©n hµng lµ g×? 2. NghiÖp vô cña ng©n hµng lµ g×? II. T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ cho vay vèn ë Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank). 1. Huy ®éng vèn. 2. Cho vay vèn. KÕt luËn PhÇn néi dung I. Lý luËn chung vÒ ng©n hµng 1. Ng©n hµng lµ g×? Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông ng©n hµng g¾n víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng. Ng©n hµng trong chñ nghÜa t­ b¶n lµ mét xÝ nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa kinh doanh t­ b¶n tiÒn tÖ vµ lµm m«i giíi gi÷a ng­êi cho vay vµ ng­êi ®i vay. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ng©n hµng nµy lµ thu lîi nhuËn nh­ c¸c xÝ nghiÖp c«ng, th­¬ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa kh¸c. Ng©n hµng trë thµnh m«i giíi tÝn dông gi÷a ng­êi cho vay vµ ng­êi ®i vay, lµ ng­êi tæng qu¶n lý t­ b¶n tiÒn tÖ cho vay. Ng©n hµng cßn biÕn c¸c kho¶n thu nhËp vµ tiÕt kiÖm cña c¸c tÇng líp x· héi thµnh t­ b¶n, t¹o ra c«ng cô tÝn dông l­u th«ng thay cho tiÒn, lµm trung gian thanh to¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp. - Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ng©n hµng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. Lîi nhuËn ng©n hµng lµ sù chªnh lÖch gi÷a lîi tøc nhËn tiÒn göi vµ lîi tøc cho vay. Lîi tøc göi ph¶i nhá h¬n lîi tøc cho vay. 2. NghiÖp vô cña ng©n hµng - Huy ®éng tiÒn (nhËn tiÒn göi). NghiÖp vô nhËn göi thu hót tiÒn vµo quü, t¹o nªn nguån vèn cho vay chñ yÕu cña ng©n hµng. - Ho¹t ®éng cho vay. NghiÖp vô cho vay cña ng©n hµng ®­îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch: chiÕt khÊu kú phiÕu th­¬ng nghiÖp, cho vay cã ®¶m b¶o hay kh«ng ®¶m b¶o. Ng©n hµng cã thÓ cho vay d­íi c¸c h×nh thøc: cho vay b»ng tiÒn mÆt, ph¸t hµnh sÐc ng©n hµng, më tµi kho¶n cho vay, ph¸t hµnh kú phiÕu ng©n hµng... Trong ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng cßn ®­îc bæ sung thªm b»ng c¸c h×nh thøc tÝn dông thuª mua hoÆc cho thuª tµi chÝnh. Nh­ng nghiÖp vô chÝnh vÉn lµ ®i vay vµ cho vay. B»ng viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh­ ®· nªu trªn, c¸c ng©n hµng gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn vµ gi¶m bít chi phÝ l­u th«ng tiÒn tÖ. §ång thêi, sù ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù tËp trung t­ b¶n, cho t­ b¶n lín chÌn lÊn c¸c t­ b¶n h¹ng nhá vµ h¹ng trung, cho sù t¨ng c­êng bãc lét c«ng nh©n, cho sù c­íp ®o¹t nh÷ng ng­êi tiÓu s¶n xuÊt ®éc lËp vµ nh÷ng thî thñ c«ng. Ng©n hµng ngoµi nh÷ng nghiÖp vô ®· kÓ trªn, cßn ®ãng vai trß thñ quü cho x· héi vµ lµm trung t©m thanh to¸n cho c¸c nhµ t­ b¶n. C¸c nhµ t­ b¶n ®Òu cã tµi kho¶n riªng ë ng©n hµng. Khi mua b¸n vµ thanh to¸n víi nhau, hä chØ cÇn göi sÐc ®Õn ng©n hµng. Ng©n hµng sÏ chuyÓn sè tiÒn ghi trong sÐc tõ tµi kho¶n ng­êi mua sang tµi kho¶n ng­êi b¸n. ViÖc thanh to¸n nµy tiÖn lîi vµ nhanh chãng, sÏ lµm gi¶m sè tiÒn mÆt trong l­u th«ng. Ng©n hµng trë thµnh ba trung t©m: TiÒn tÖ, Thanh to¸n vµ TÝn dông. TÝn dông vµ ng©n hµng ®Èy m¹nh viÖc x· héi ho¸ lao ®éng, nh­ng tÝnh chÊt x· héi cña s¶n xuÊt ngµy cµng xung ®ét gay g¾t víi h×nh thøc chiÕm h÷u t­ nh©n t­ b¶n chñ nghÜa. Nh­ vËy lµ sù ph¸t triÓn cña tÝn dông vµ ng©n hµng lµm cho nh÷ng m©u thuÉn vèn cã cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa ngµy cµng thªm gay g¾t, t¹o tiÒn ®Ò kh¸ch quan cho sù ra ®êi cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi. II. T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ cho vay vèn cña ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank). Tíi nay, ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) ®· tr¶i qua h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn(1/4/1963 – 1/4/2003), mét kho¶ng thêi gian kh«ng ph¶i lµ dµi nh­ng còng ®ñ ®Ó Ng©n hµng gãp nh÷ng thµnh tÝch xuÊt s¾c cña m×nh vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. Vµo ngµy 10/11/2003, «ng Brian Caplen – Phã tæng biªn tËp T¹p chÝ “The Banker” (Thuéc tËp ®oµn Financial Times – Anh quèc) ®· tíi ViÖt Nam vµ trao tÆng danh hiÖu “Ng©n hµng tèt nhÊt trong n¨m 2003” t¹i ViÖt Nam cho Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank). §©y lµ lÇn thø t­ liªn tiÕp kÓ tõ n¨m 2000 Vietcombank nhËn ®­îc danh hiÖu nµy. Gi¶i th­ëng nµy ®­îc trao tÆng hµng n¨m cho c¸c ng©n hµng dùa trªn c¸c tiªu chÝ: t×nh h×nh ho¹t ®éng, møc t¨ng tr­ëng nguån vèn, tæng tµi s¶n, thu nhËp trªn vèn tù cã… C¸c ng©n hµng còng ph¶i chøng minh viÖc ph¸t triÓn vµ øng dông c«ng nghÖ míi vµo nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô míi tiªn tiÕn mµ ng©n hµng ®ang cung cÊp còng nh­ nh÷ng ®Þnh h­íng trong t­¬ng lai. Vietcombank lµ ng©n hµng cã nh÷ng b­íc ®æi míi trong kinh doanh, t¹o ®­îc mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c tõ nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp, liªn tôc duy tr× ®­îc sù ph¸t triÓn ®ång ®Òu trong suèt h¬n 40 n¨m qua. Huy ®éng vèn Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi nÒn kinh tÕ n­íc ta ngµy mét ph¸t triÓn, nguån vèn nhµn rçi trong d©n ngµy cµng lín, c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®­îc më réng, sè vèn tÝch luü ngµy cµng lín; th× mét ®iÒu tÊt yÕu sÏ x¶y ra ®ã lµ hä sÏ ®i t×m cho m×nh nh÷ng ng©n hµng tèt, nh÷ng ng©n hµng cã thÓ ®¶m b¶o cho hä nguån lîi nhuËn cao vµ an toµn khi mµ hiÖn nay t¹i ViÖt Nam cã qu¸ nhiÒu nh÷ng ng©n hµng trong vµ ngoµi quèc doanh. ChÝnh tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ trªn mµ nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng (Vietcombank) tÝnh ®Õn hÕt th¸ng ®Çu n¨m cña n¨m 2003 ®· ®¹t h¬n 84.600 tû ®ång (t¨ng gÇn 3.500 tû so víi th¸ng 12/2002) vµ t¨ng cao nhÊt trong hÖ thèng ng©n hµng. Trong ®ã, vèn huy ®éng tõ nÒn kinh tÕ ®¹t gÇn 65.000 tû ®ång, t¨ng 4,4% so víi n¨m 2002. TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµo Vietcombank trong th¸ng 1 còng ®¹t trªn 36.400 tû VN§ t¨ng 6,7%; riªng ngo¹i tÖ t¨ng 10,5%. TiÒn göi tõ d©n c­ chiÕm gÇn 44% tæng vèn huy ®éng tõ nÒn kinh tÕ cña Vietcombank. Còng trong th¸ng 1 nµy, (1/1/2003) Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam ®· ban hµnh mét quyÕt ®Þnh cho phÐp Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) ®­îc ph¸t hµnh kú phiÕu b»ng USD n¨m 2002. Theo quyÕt ®Þnh nµy, Vietcombank ®­îc huy ®éng vèn b»ng USD d­íi h×nh thøc ph¸t hµnh kú phiÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ theo c¸c ®iÒu kiÖn: Tæng mÖnh gi¸ ph¸t hµnh tèi ®a lµ 100 triÖu USD d­íi h×nh thøc kú phiÕu ghi danh víi thêi h¹n d­íi 12 th¸ng. L·i xuÊt kú phiÕu do Vietcombank quyÕt ®Þnh ®Ó huy ®éng ®­îc vèn phï hîp víi l·i xuÊt thÞ tr­êng. §ã míi chØ lµ nh÷ng con sè trong th¸ng ®Çu n¨m 2003. Cßn tÝnh trong n¨m 2003 th× tæng nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam ®Õn 31/12/2003 ®¹t 97.320 tû VN§, t¨ng 19,46% so víi n¨m 2002, v­ît kÕ ho¹ch 8% vµ chiÕm 20,3% vèn huy ®éng cña toµn ngµnh ng©n hµng. Nguån vèn huy ®éng b»ng VN§ cã tèc ®é tang tr­ëng m¹nh (67%), ®¹t 30.802 tû VN§ chiÕm 43% tæng nguån vèn so víi 33% n¨m 2002. Ng­îc l¹i, nguån vèn ngo¹i tÖ chØ t¨ng 8% so víi n¨m 2002, ®¹t 41.007 tû VN§. Sù t¨ng tr­ëng chËm vèn ngo¹i tÖ chñ yÕu lµ do ba nguyªn nh©n: Nguån vèn huy ®éng ngo¹i tÖ tõ d©n c­ gi¶m do l·i xuÊt ngo¹i tÖ tiÕp tôc duy tr× ë møc thÊp. NhËp siªu cña nÒn kinh tÕ vÉn cßn cao. C¹nh tranh l·i xuÊt huy ®éng vèn gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Vèn huy ®éng cã k× h¹n ®¹t 36.807 tû VN§, chiÕm tû träng 51% trong nguån vèn huy ®éng, t¨ng 20% so víi n¨m 2002. Tuy nhiªn vèn trung vµ dµi h¹n (trªn 12 th¸ng) chØ lµ 3.496 tû quy ra ®ång ViÖt Nam, chiÕm 9,5% nguån vèn huy ®éng cã kú h¹n vµ 5% tæng nguån vèn huy ®éng ®­îc. VÊn ®Ò thiÕu vèn trung vµ dµi h¹n ®ang lµ th¸ch thøc ®èi víi Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam nãi riªng vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c nãi chung trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng m¹nh vµ nhu cÇu ®Çu t­ trung dµi h¹n ngµy cµng gia t¨ng. B¶ng kª khai vèn huy ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam: §¬n vÞ tÝnh: VN§ Môc 2003 2002 TiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông 4.105.529 5.805.213 TiÒn göi cña kh¸ch hµng 71.810.035 56.422.051 Nh­ vËy, sè tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông trong n¨m 2003 ®· gi¶m so víi n¨m 2002. §iÒu ®ã cho thÊy r»ng trong n¨m 2003 ®· cã nh÷ng ng©n hµng tèt, cã møc l·i suÊt cao ®· thu hót ®­îc tiÒn göi cña c¸c tæ chøc. Nh­ng bªn c¹nh ®ã, sè tiÒn göi cña kh¸ch hµng l¹i t¨ng cao ®¸ng kÓ trong n¨m 2003. §ã lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng khi mµ cã qu¸ nhiÒu ng©n hµng lu«n muèn giµnh ®­îc sù quan t©m chó ý cña kh¸ch hµng, nh­ng Vietcombank lu«n tËp trung t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho nh÷ng kh¸ch hµng cña m×nh. 2. Cho vay vèn Trªn c¬ së tÝn dông ®­îc ®Þnh h­íng, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng tiÕp tôc tham gia vµo c¸c dù ¸n ®ång tµi trî, cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, tËp trung vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. TÝnh ®Õn 31/12/2003, tæng d­ nî tÝn dông cña toµn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam lµ 36.269 tû VN§, t¨ng 35,2% so víi n¨m 2002, v­ît kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng ®Ò ra tõ ®Çu n¨m (27,1%). Danh môc cho vay theo nhãm kh¸ch hµng tiÕp tôc thay ®æi tÝch cùc vµ an toµn theo h­íng gi¶m dÇn tû träng cho vay c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, t¨ng dÇn tû träng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh (tû träng d­ nî tÝn dông khu vùc Nhµ n­íc chiÕm 60,8%, khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chiÕm 12,6%, doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm 26,6%). Tuy nhiªn tæng d­ nî cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng chØ chiÕm 10,9% tæng d­ nî cña toµn ngµnh ng©n hµng. Tû träng d­ nî bµng ngo¹i tÖ chiÕm 46,5%, t¨ng 47,4%. D­ nî tÝn dông b»ng VN§ t¨ng 23,8% so víi n¨m 2002. Sù thay ®æi tû träng d­ nî nµy phï hîp víi c¬ cÊu nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vµ t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn khi l·i xuÊt tiÒn göi ë n­íc ngoµi vÉn cßn ë møc thÊp. D­ nî ng¾n h¹n tÝnh ®Õn 31/12/2003 ®¹t 21.772 tû VN§, chiÕm tû träng kh¸ cao (55%) trong tæng d­ nî, t¨ng 37,2% so víi n¨m 2002. Nî ng¾n h¹n sö dông chñ yÕu ®Ó thu mua thuû s¶n, s¾t thÐp, ph©n bãn, g¹o, x¨ng dÇu vµ cho môc ®Ých tiªu dïng. B¶ng kª khai vèn vay cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam: §¬n vÞ tÝnh: VN§ Môc 2003 2002 Cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông 1.327.910 1.811.091 Cho vay kh¸ch hµng 39.629.761 29.295.180 D­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n ®¹t 17.485 tû VN§, chiÕm 45% tæng d­ nî, t¨ng 41% so víi n¨m tr­íc. D­ nî t¨ng thªm chñ yÕu do d¶i ng©n tõ c¸c dù ¸n ®· ký tr­íc ®©y cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam, Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng vµ cho vay míi nhµ m¸y xi m¨ng Chinfon. Trong ba n¨m thùc hiÖn ®Ò ¸n T¸i c¬ cÊu, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®· vËn dông tæng hîp nhiÒu gi¶i ph¸p nh­ dïng Quü Dù phßng rñi ro, khai th¸c vµ b¸n c¸c tµi s¶n xiÕt nî, tÝch cùc thu nî trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng, gi·n nî, tham gia vèn cæ phÇn ®Ó xö lý nî tån ®äng. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003, nî qu¸ h¹n ®èi víi c¸c kho¶n vay hiÖn hµnh chØ chiÕm 2,2% tæng d­ nî, so víi 2,8% n¨m 2002 vµ møc trung b×nh cña ngµnh ng©n hµng. Nî qu¸ h¹n tån ®äng vÒ c¬ b¶n ®· ®­îc xö lý, gi¶m tõ 1.035 tû n¨m 2002 xuèng 372 tû n¨m 2003. KÕt luËn Ngµy nay, ë ViÖt Nam nãi riªng vµ trªn thÕ giíi nãi chung, ng©n hµng ®· trë thµnh mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong kinh doanh còng nh­ trong cuéc sèng. ViÖc ng©n hµng ph¸t triÓn ngµy mét m¹nh mÏ ë ViÖt Nam cho thÊy ®­îc tÇm quan träng cña ng©n hµng trong thêi buæi hiÖn nay còng nh­ sù nhËn thøc cña ng­êi d©n vµ c¸c doanh nghiÖp trªn b­íc ®­êng ®æi míi. ChÝnh v× vËy mµ trong thêi gian qua, Vietcombank ®· kh«ng ngõng nç lùc phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh mét ng©n hµng tèt nhÊt vµ cã uy tÝn nhÊt kh«ng chØ cña ViÖt Nam mµ cßn trªn thÕ giíi. Vµ ®iÒu ®ã ®· ®­îc nhËn ®Þnh qua viÖc kinh doanh cña ng©n hµng ngµy cµng lín m¹nh, ph¸t triÓn réng kh¾p kh«ng chØ trong n­íc mµ cßn ë c¶ n­íc ngoµi. §ã lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng cho c¸c ng©n hµng cña ViÖt Nam, ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc con ®­êng ph¸t triÓn cña m×nh. Víi tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ vèn kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn cã thÓ em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong bµi tiÓu luËn nµy. V× vËy em kÝnh mong ®­îc sù gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù tËn t×nh gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong Khoa Kinh tÕ ®· gióp em thùc hiÖn tèt bµi tiÓu luËn nµy. tµi liÖu tham kh¶o: Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ Mac – Lªnin Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh Doanh Hµ Néi. B¸o ®iÖn tö vietnamnet: www.vietnamnet.vn Website chÝnh thøc cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) www.vietcombank.com B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2003 Vµi nÐt vÒ Vietcombank. Môc lôc PhÇn më ®Çu……………….…………………….……………………….1 PhÇn néi dung I. Lý luËn chung vÒ ng©n hµng ………….…………………….. …….2 1. Ng©n hµng lµ g×? …………………………………………………..2 2. NgiÖp vô cña ng©n hµng ……........…….…………………………..2 II. T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ cho vay vèn t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) …………………4 1. Huy ®éng vèn ………………………………………..………………5 2. Cho vay vèn …………………………………… ……..……………..7 PhÇn kÕt luËn ………………………………………….……………………9 Tµi liÖu tham kh¶o ………………………….………………………………10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docViệc huy động vốn và cho vay vốn tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).DOC
Luận văn liên quan