Đề tài Xây dựng chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội trong giai đoạn 2005-2015

Chiến lược kinh doanh là một công cụ có thể biến những mục tiêu, dự định của doanh nghiệp trở thành hiện thực, hoặc điều chỉnh những hướng đi của doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh đầy biến động. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội là một thực thể kinh tế cũng hoạt động trong môi trường kinh doanh như vậy. Việc tách ra khỏi môi trường kinh doanh là không thể. Để có được thế chủ động trong kinh doanh, chủ động trong sản xuất, nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, dự đoán và chớp được thời cơ kinh doanh trên thị trường chỉ trong thoáng chốc cũng đủ làm thay đổi số phận và vị thế của công ty thì chiến lược phát triển thị trường sẽ phần nào đó hỗ trợ tích cực cho công ty thực hiện mục tiêu kinh doanh của mình. Nhận thấy tầm quan trọng của thị trường đối với các công ty, đặc biệt là thị trường đầu ra cho các sản phẩm. Tôi đã triển khai xây dựng đề tài: "Xây dựng chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội trong giai đoạn 2005-2015". Bằng cách vận dụng những kiến thức đã học trên ghế nhà trường, kết hợp với những kiến thức thu thập được trong thực tế tôi hy vọng sẽ giúp được phần nào đó trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và thực hiện chiến lược thị trường của Công ty cơ khí Hà Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của GVC Nguyễn Ngọc Điệp đã hướng dẫn tôi trong quá trình xây dựng đề tài, các cô chú, anh chị trong phòng Tổ chức Công ty cơ khí Hà Nội đã tạo điều kiện giúp tôi trong việc tìm tài liệu, có những ý kiến đóng góp quý báu phục vụ cho đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn! Đề tài của tôi được xây dựng gồm ba phần chia ra làm ba chương với nội dung như sau: Chương I: Tinh hình phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội trong giai đoạn 1996-2005. Chương II: Xây dựng chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội trong giai đoạn 2006-2015. Chương III: Những giải pháp thực hiện chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội giai đoạn 2006-2015.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2255 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội trong giai đoạn 2005-2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghÒ cho ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty. - T¨ng kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao kh«ng chØ thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn t¨ng c­êng xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi nhiÒu h¬n n÷a. - Hoµn thiÖn c¸c dÞch vô sau b¸n: b¶o hµnh, l¾p ®Æt, ch¹y thö, hç trî vËn chuyÓn h­íng dÉn kh¸ch hµng c¸ch vËn hµnh s¶n phÈm…. T¹o ®­îc lîi thÕ nµy th× cã thÓ gi÷ ®­îc kh¸ch hµng vµ t¨ng uy tÝn cña c«ng ty mµ chi phÝ qu¶ng c¸o sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. - CÇn cã ®éi ngò nh©n viªn, chuyªn viªn marketing chuyªn nghiÖp, cã kinh nghiÖm. Bé phËn Marketing cÇn ®­îc quan t©m vµ chó träng nhiÒu h¬n. Lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cña c«ng ty sÏ ®­îc n©ng cao vµ duy tr× chñ yÕu lµ do c«ng t¸c marketing ph¶i bµi b¶n, chuyªn nghiÖp, c«ng t¸c marketing cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. IV. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi giai ®o¹n 2006 - 2015 1. ChiÕn l­îc chung cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2006 - 2015 1.1. Môc tiªu cña chiÕn l­îc Môc tiªu cña chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi trong giai ®o¹n 2006 - 2015: "Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh khoa häc vµ hiÖu qu¶. Thùc hiÖn c¸c nhãm s¶n phÈm träng ®iÓm ®· x¸c ®Þnh thiÕt bÞ thñy ®iÖn, m¸y nghiÒn xi m¨ng, m¸y c«ng cô v¹n n¨ng vµ CNC vµ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp kh¸c… triÓn khai tÊt c¶ c¸c ch­¬ng tr×nh thiÕt bÞ thñy c«ng vµ thiÕt bÞ giÊy theo sù ph©n giao cña Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp (MIE); chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; æn ®Þnh chÊt l­îng vµ t¨ng kim ng¹ch ®óc xuÊt khÈu, phÊn ®Êu doanh thu tõ s¶n phÈm ®óc ®¹t 2 triÖu USD/n¨m; ph¸t triÓn ®éi ngò kü thuËt, phÊn ®Êu thùc hiÖn cung cÊp c¸c dÞch vô t­ vÊn - thiÕt kÕ cho kh¸ch hµng; ®Èy m¹nh kinh doanh th­¬ng m¹i, ®Æc biÖt lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo giÊy phÐp kinh doanh; ®Çu t­ khai th¸c hiÖu qu¶ c¬ së h¹ tÇng c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi". C¨n cø vµo môc tiªu tæng qu¸t, c«ng ty cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng môc tiªu cô thÓ cho giai ®o¹n 2006 - 2015 * VÒ tèc ®é ph¸t triÓn: Môc tiªu t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ s¶n l­îng b×nh qu©n 20% trong giai ®o¹n 1996 - 2005. Sang giai ®o¹n 2006 - 2015, c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi cÇn ph¶i cã sù ph¸t triÓn theo chiÒu s©u vµ ngµy cµng chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô, ®Æc biÖt lµ t¨ng s¶n l­îng xuÊt khÈu s¶n phÈm, më réng thÞ tr­êng ngoµi n­íc. Do ®ã trong giai ®o¹n nµy c«ng ty ®Ò ra môc tiªu t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ s¶n l­îng giai ®o¹n nµy lµ 25 ¸ 30%. VÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt: phÊn ®Êu gia t¨ng møc s¶n l­îng hµng n¨m, tèc ®é trung b×nh hµng n¨m lµ 35 ¸ 50%. B¶ng:.. gi¸ trÞ môc tiªu s¶n xuÊt giai ®o¹n 2006 - 2015 §¬n vÞ: tû ®ång N¨m ChØ tiªu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tæng doanh thu 300 390 507 659 856 1113 1448 1882 2447 3181 Gi¸ trÞ SXCN 170 246 357 518 751 1089 1306 1568 1881 2258 Tû träng (2/1) (%) 57% 63% 70% 78% 87% 97% 90% 83% 76% 70% (Nguån: t¸c gi¶ ph©n tÝch) * VÒ huy ®éng vµ sö dông vèn: Tæng nguån vèn huy ®éng trong giai ®o¹n 2006 -2015 lµ 263,316 tû ®ång trong ®ã vèn huy ®éng tõ ng©n s¸ch 30%, vèn vay ng©n hµng 60% vµ 10% tõ c¸c nguån kh¸c vèn tù bæ sung, vèn vay c¸ nh©n, trÝch tõ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn… C¬ cÊu nguån vèn dù kiÕn: vèn cè ®Þnh 60%, vèn l­u ®éng 40%, vèn dù phßng tµi chÝnh, trî c¸p mÊt viÖc lµm lµ 15%. * VÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng T¨ng sè lao ®éng hiÖn nay tõ 1000 ng­êi (2005) lªn 1500 ng­êi vµo n¨m 2015. PhÊn ®Êu ®¹t møc tiÒn l­¬ng: 2.500.000 VN§/ng­êi/th¸ng. N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng: phÊn ®Êu ®¹t møc tû lÖ c«ng nh©n kü thuËt lµ 80%, c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc 20%. 1.2.Ph­¬ng h­íng thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi (1). KiÖn toµn bé m¸y tæ chøc ®iÒu hµnh. C¸c ®¬n vÞ ®æi míi c«ng t¸c; thùc hiÖn nhiÖm vô mét c¸ch khoa häc, hiÖu qu¶. N©ng cao tr¸ch nhiÖm, ý thøc cña tõng c¸ nh©n, ®Æc biÖt ®èi víi c¸n bé q. (2). X©y dùng ph­¬ng ph¸p kinh doanh ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ bao gåm: ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n gi¸ thµnh, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång; x©y dùng triÓn khai vµ kiÓm so¸t kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch hîp ®ång theo nhãm dù ¸n. (3). TiÕp tôc thùc hiÖn ph­¬ng thøc ®iÒu hµnh hîp ®ång theo nhãm dù ¸n. §¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh, c«ng t¸c kü thuËt, c«ng t¸c dù trï kinh phÝ vµ cÊp ph¸t vËt t­ ngay sau khi kÕt thóc hîp ®ång; kÞp thêi rót kinh nghiÖm ®Ó triÓn khai c¸c c«ng viÖc tiÕp theo. (4). N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kü thuËt thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt; gi¶m m¹nh tû lÖ hµng sai,háng, söa ch÷a nhiÒu lÇn (5). X©y dùng c¬ chÕ kho¸n vµ c¬ chÕ tiÒn l­¬ng hîp lý, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, hiÖu qu¶ c«ng viÖc. (6). Kiªn quyÕt thùc hiÖn c¸c môc tiªu s¶n phÈm,thÞ tr­êng ®· ®Ò ra trªn c¬ së n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm. (7). X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh khai th¸c hiÖu qu¶ c¬ së h¹ tÇng cña c«ng ty. 2. Néi dung chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng 2006 - 2015 2.1. Lùa chän thÞ tr­êng c¨n cø vµo s¬ ®å SWOT B¶ng: Lùa chän chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng §iÓm m¹nh (S) 1. ChÊt l­îng s¶n phÈm tèt 2. M¸y mãc ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i 3. Lao ®éng cã tr×nh ®é, chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm. 4. S¶n phÈm cã uy tÝn, th­¬ng hiÖu ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh §iÓm yÕu (W) 1. NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu 2. Tr×nh ®é lao ®éng ch­a ®ång ®Òu 3. HÖ thèng thu thËp th«ng tin ch­a hiÖu qu¶. 4. C«ng t¸c Marketing ch­a chuyªn nghiÖp, ch­a cã bé phËn riªng 5. S¶n xuÊt ch­a ®­îc më réng C¬ héi (O) 1. M«i tr­êng kinh tÕ chÝnh trÞ trong n­íc æn ®Þnh. 2. ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña AFTA vµ ®ang ra nhËp WTO 3. §¶ng vµ Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn ngµnh c¬ khÝ 4. C¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh ChiÕn l­îc (O/S) 1. Th©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ tr­êng hiÖn t¹i, thÞ tr­êng míi. 2. Më réng thÞ tr­êng b»ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. 3.TËn dông mäi nguån lùc hiÖn cã ®Ó xuÊt khÈu ChiÕn l­îc O/W 1. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn s©u h¬n vµo thÞ tr­êng ®· cã. 2. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c Marketing. Th¸ch thøc (T): 1.Gi¸ nguyªn vËt liÖu biÕn ®éng m¹nh 2. Hµng nhËp ngo¹i tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn 3. Hµng nhËp lËu víi gi¸ rÎ 4. §èi thñ c¹nh tranh lín m¹nh cã tiÒm lùc vÒ mäi mÆt. ChiÕn l­îc (T/S) 1.Gi÷ v÷ng thÞ phÇn 2. T¨ng c­êng chiÕn l­îc Marketing xóc tiÕn b¸n hµng. ChiÕn l­îc T/W 1. Thu hÑp thÞ tr­êng, xóc tiÕn ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. (Nguån: ph©n tÝch t¸c gi¶) HiÖn nay, c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®ang lµ mét trong nh÷ng c«ng ty c¬ khÝ v÷ng m¹nh trong ngµnh lín m¹nh vÒ mäi mÆt. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm m¹nh c«ng ty cßn cã nh÷ng ®iÓm yÕu cÇn kh¾c phôc. Do ®ã viÖc lùa chän chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty cÇn c¨n cø tÊt c¶ nh÷ng t¸c ®éng tõ m«i tr­êng ngµnh vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp. C¸c kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra. *NÕu c«ng ty lùa chän chiÕn l­îc theo chiÒu s©u. ¦u ®iÓm: - TËn dông ®­îc ­u thÕ ®· cã tõ l©u ®Ó duy tr× mèi quan hÖ ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn t¨ng s¶n l­îng tiªu thô tõ thÞ tr­êng nµy. - Gi÷ vÞ trÝ v÷ng m¹nh trªn khu vùc thÞ tr­êng truyÒn thèng, t¹o thÕ ®éc quyÒn nhê hiÓu biÕt râ nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng. -S¶n phÈm ®¹t ®­îc uy tÝn ®Æc biÖt vÌ lo¹i mÆt hµng cung øng. Nh­îc ®iÓm: -ThÞ tr­êng tiªu thô lµ nhá hÑp, chØ lµ nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng - Rñi ro khi nhu cÇu tõ thÞ tr­êng gi¶m sót hoÆc khi kh¸ch hµng g©y søc Ðp vÒ gi¸, c«ng ty khã cã kh¶ n¨ng thay ®æi t×nh thÕ hoÆc khi ®ã ®èi thñ c¹nh tranh lín h¬n th©m nhËp s©u vµo thÞ tr­êng ®ã. - CÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p Marketing m¹nh vµ chuyªn nghiÖp h¬n míi cã thÓ ph¸t triÓn s©u h¬n vµo thÞ tr­êng nµy. * NÕu c«ng ty thu hÑp thÞ tr­êng ¦u ®iÓm: - H¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh - Cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn nh÷ng mÆt hµng míi cã chÊt l­îng cao nh»m tung ra thÞ tr­êng Nh­îc ®iÓm: - ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp - MÊt ®i nhiÒu b¹n hµng quen thuéc mµ c«ng ty ®· x©y dùng tõ l©u - Ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian x©y dùng ®­îc h×nh ¶nh cña c«ng ty trong t©m trÝ kh¸ch hµng * NÕu doanh nghiÖp ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu réng ¦u ®iÓm: - Më réng thÞ tr­êng tiªu thô c¶ trong vµ ngoµi n­íc - S¶n l­îng tiªu thô t¨ng Nh­îc ®iÓm: - Kh«ng x¸c ®Þnh ®©u lµ thÞ tr­êng môc tiªu ®Ó ®Çu t­ träng ®iÓm - HiÓu biÕt ®©y lµ thÞ tr­êng môc tiªu ®Ó ®Çu t­ träng ®iÓm - ViÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ cho ph¸t triÓn theo chiÒu réng lµ h¹n chÕ Tõ nh÷ng ph­¬ng ¸n lùa chän trªn vµ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay cña c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi nªn lùa chän chiÕn l­îc: "Th©m nhËp s©u vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã vµ ph¸t triÓn më réng thªm thÞ tr­êng míi, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng trong n­íc, tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Ó t¨ng s¶n l­îng xuÊt khÈu - kinh doanh cã hiÖu qu¶". Lý do lùa chän chiÕn l­îc: - C«ng ty ®· tËp trung ®Çu t­ cho më réng s¶n xuÊt,®Çu t­ cho m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn, khoa häc c«ng nghÖ. C«ng ty cã tiÒm n¨ng c¹nh tranh trong thÞ tr­êng lín. ChÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9000 : 2000. - ThÞ phÇn hiÖn nay cña c«ng ty lín, ®èi víi c¸c s¶n phÈm nh­ m¸y TiÖn, m¸y bµo cã chøa c«ng nghÖ CNC, thÞ phÇn chiÕm tíi 91%. C¸c lo¹i thiÕt bÞ phô tïng c«ng nghiÖp chiÕm 28%. Lîi thÕ nµy h¬n h¼n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc. - ThÞ tr­êng truyÒn thèng vÉn duy tr× tèt. - Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ®èi víi ngµnh c¬ khÝ. - Nh÷ng khã kh¨n tr­íc tuy lín nh­ng c«ng ty cã thÓ v­ît qua vµ lín m¹nh h¬n n÷a. - Bé phËn Marketing ho¹t ®éng ch­a cã hiÖu qu¶ , song cã thÓ kh¾c phôc b»ng nhiÒu biÖn ph¸p: tæ chøc bé phËn marketing riªng víi ®éi ngò nh©n viªn marketing chuyªn nghiÖp, n¨ng lùc tèt; trang bÞ tèt thiÕt bÞ thu thËp vµ xö lý th«ng tin thÞ tr­êng, ph©n tÝch t×m hiÓu nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng tõ ®ã ®µm ph¸n ký kÕt ®­îc nhiÒu hîp ®ång. - ViÖc nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ c«ng nghÖ víi møc gi¸ cao song ®ã lµ xu thÕ chung cña thÞ tr­êng ®ång thêi doanh nghiÖp cã thª h¹n chÕ, chi phÝ s¶n xuÊt b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­: ph©n c«ng cho tõng ph©n x­ëng, kho¸n cho tõng ph©n x­ëng, kiÓm tra s¸t sao tõng c«ng ®o¹n. - Kªnh ph©n phèi tuy ng¾n nh­ng c«ng ty còng cã thÓ më réng kªnh ph©n phèi qua h×nh thøc c¸c ®¹i lý, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. Víi nh÷ng lý do trªn ®· h×nh thµnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2006 - 2015. 2.2. Môc tiªu cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng 2.2.1. ThÞ tr­êng trong n­íc -Gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng truyÒn thèng víi h­íng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng chÕ t¹o vµ cung øng trªn c¬ së tËn dông, ph¸t huy vµ khai th¸c tèt tiÒm n¨ng ­u thÕ vÒ c«ng nghÖ vµ mäi nguån lùc hiÖn cã. - Gi÷ v÷ng thÞ phÇn trªn c¸c thÞ tr­êng ®· cã nh­: thiÕt bÞ thñy ®iÖn ®èi víi tr¹m thñy ®iÖn An §iªm, Iameur, Ia§r¨ng, Pleikr«ng, Bu«n Kuèp… ThiÕt bÞ xi m¨ng nhµ m¸y S«ng Gianh, Tam §iÖp, xi m¨ng Bót S¬n, xi m¨ng S«ng Thao, xi m¨ng B×nh Ph­íc, xi m¨ng CÈm Ph¶, thiÕt bÞ cho ngµnh mÝa ®­êng NghÖ An, Lam S¬n, vµ Qu¶ng Ng·i, M¸y c«ng cô cho c¸c thµnh phè Hµ Néi, §µ N½ng vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. §©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng quen thuéc cña c«ng ty. Mét sè thÞ tr­êng cã thÓ bá nÕu bÞ kh¸ch hµng Ðp gi¸ qu¸ møc. - Ph¸t triÓn më réng vµo c¸c thÞ tr­êng miÒn Trung vµ miÒn Nam dùa trªn nh÷ng c¬ së ®· cã §µ N½ng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh - T¨ng kh¶ n¨ng tróng thÇu c¸c hîp ®ång cung cÊp thiÕt bÞ, m¸y, c«ng cô cho c¸c dù ¸n. Nhê ®ã n©ng cao ®­îc uy tÝn cña c«ng ty, b»ng nh÷ng ph­¬ng thøc liªn doanh víi c¸c c«ng ty vÝ dô: Tæng c«ng ty L¾p m¸y LiLaMa, c«ng ty Loesche. 2.2.2. ThÞ tr­êng n­íc ngoµi - T¨ng s¶n l­îng xuÊt khÈu, ngoµi nh÷ng liªn kÕt hîp ®ång víi c¸c c«ng ty quèc tÕ nh­: GE, Loesche, Tos & Kovosvit, Harbin. C«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng më réng liªn kÕt ®Ó cã ®iÒu kiÖn x©m nhËp thÞ tr­êng ngoµi n­íc. - Môc tiªu gi¸ trÞ xuÊt khÈu cho giai ®o¹n 2006 - 2015 lµ 10.235 tû ®ång, tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n ®¹t 35 ¸ 40%. - TiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng truyÒn thèng Trung Quèc, NhËt B¶n, Mü vµ c¸c n­íc T©y ¢u. Më réng thªm nh÷ng thÞ tr­êng míi, thÞ tr­êng ng¸ch. 2.3. Néi dung chiÕn l­îc thÞ tr­êng giai ®o¹n 2006 - 2015 C¸c môc tiªu trªn ®­îc cô thÓ hãa trong c¸c néi dung cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng nh­ sau: 2.3.1. Nghiªn cøu vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng Chøc n¨ng nghiªn cøu vµ ph©n tÝch thÞ tr­êng, tiÕp cËn thÞ tr­êng ®­îc giao cho bé phËn Marketing vµ lùc l­îng b¸n hµng trùc tiÕp v× ®©y lµ bé phËn tiÕp xóc th­êng xuyªn víi kh¸ch hµng. §Þa ®iÓm thùc hiÖn: Tõ ®¹i lý cña c«ng ty vµ c¸c nguån th«ng tin trªn m¹ng ®iÖn tö, b¸o, t¹p chÝ. Ph­¬ng tøc thùc hiÖn: thu thËp th«ng tin trùc tiÕp t¹i c¸c ®¹i lý hoÆc cã thÓ tõ kÕt qu¶ b¸n hµng. Thu thËp th«ng tin gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c kÕt qu¶ thèng kª cña ngµnh vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Ng©n s¸ch thùc hiÖn: nguån vèn cho nghiªn cøu vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng ®­îc trÝch tõ quü ph¸t triÓn kinh doanh (10%), vµ th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm tèt nhiÖm vô lµ 10% (trÝch tõ quü khen th­ëng). 2.3.2. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm vµ nhãm kh¸ch hµng - S¶n phÈm thiÕt bÞ thñy ®iÖn vµ c¸c s¶n phÈm cho ngµnh ®iÖn: phôc vô cho c¸c nhµ m¸y ®iÖn, c¸c dù ¸n c«ng tr×nh x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn. - S¶n phÈm thiÕt bÞ xi m¨ng: nhãm kh¸ch hµng lµ c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng. C¸c s¶n phÈm cung cÊp cho nhµ m¸y nghiÒn cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt xi m¨ng. - S¶n phÈm thiÕt bÞ cho ngµnh mÝa ®­êng: nhãm kh¸ch hµng lµ nh÷ng nhµ m¸y s¶n xuÊt mÝa ®­êng. - M¸y c«ng cô: nhãm kh¸ch hµng lµ nh÷ng nhµ m¸y c¬ khÝ c«ng nghiÖp, nhµ m¸y c«ng nghiÖp. 2.3.3. Lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu Trong giai ®o¹n 2006 - 2015 th× thÞ tr­êng môc tiªu cña c«ng ty sÏ ®­îc x¸c ®Þnh theo hai phÇn: thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. * ThÞ tr­êng trong n­íc: TËp trung vµo c¸c nh¸y m¸y thñy ®iÖn, nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng,nhµ m¸y s¶n xuÊt mÝa ®­êng. §ã lµ s¶n phÈm lµ nh÷ng thiÕt bÞ, m¸y mãc, c«ng cô vµ d©y truyÒn phôc vô theo tõng ngµnh. M¸y c«ng cô nªn tËp trung vµo c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nh­: Ðp gç, ®ãng tµu, l¾p r¸p, tiÖn… bao trïm c¶ n­íc. * ThÞ tr­êng n­íc ngoµi: Trong giai ®o¹n nµy nh÷ng n¨m ®Çu nªn tËn dông c¬ héi do ViÖt Nam gia nhËp AFTA c«ng ty nªn tËp trung vµo thÞ tr­êng c¸c n­íc §«ng Nam ¸, khai th¸c tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng Lµo, Camphuchia, Philipin. Nh÷ng n¨m 2010 - 2015 tËp trung vµo thÞ tr­êng Trung Quèc, Hµn Quèc vµ c¸c n­íc B¾c Mü. 2.3.4. Th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng - Më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, n©ng cao th× phÇn cña c«ng ty theo h­íng thùc hiÖn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng miÒn Bøac, th©m nhËp s©u h¬n n÷a vµo thÞ tr­êng miÒn Trung, miÒn Nam. TiÕp tôc h­íng vµo c¸c ®o¹n thÞ tr­êng ch­a th©m nhËp ®­îc. §Æt môc tiªu ph¸t triÓn träng t©m, nhÊn m¹nh vµo nh÷ng s¶n phÈm, nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng, nh÷ng mÆt hµng lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng cô thÓ: s¶n phÈm thiÕt bÞ thñy ®iÖn tËp trung vµo c¸c dù ¸n lín nh­ nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La, dù ¸n nhá nh­: nhµ m¸y thñy ®iÖn Iameur, Ia§r¨ng, Av­¬ng, Pleikr«ng, Bu«n Kuèp… s¶n phÈm thiÕt bÞ xi m¨ng tËp trung cung cÊp cho nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng S«ng Thao, xi m¨ng B×nh Ph­íc, xi m¨ng CÈm Ph¶, xi m¨ng Tam §iÖp, xi m¨ng Bót S¬n. ThiÕt bÞ cho nhµ m¸y mÝa ®­êng tËp trung ë miÒn Trung nh­ Lam S¬n (Thanh Hãa), NghÖ An, Qu¶ng Ng·i. S¶n phÈm lµ m¸y c«ng cô lµ s¶n phÈm truyÒn thèng cung cÊp cho kh¸ch hµng truyÒn thèng trong n­íc vµ xuÊt khÈu nªn c«ng ty cÇn tËp trung quan t©m h¬n n÷a dÞch vô sau b¸n hµng, ch¨m sãc kh¸ch hµng. - §Èy m¹nh tiªu thô, n©ng cao n¨ng lùc ph©n phèi theo h­íng ®Èy m¹nh tiªu thô qua kªnh ph©n phèi, më réng hÖ thèng kªnh ph©n phèi theo h×nh thøc ®¹i lý trªn c¬ së tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®ång thêi lo¹i bá mét sè ®¹i lý t¹i c¸c khu vùc thÞ tr­êng lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, gi¶m bít mét sè cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. Ch­¬ng III Nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi giai ®o¹n 2006 - 2015 I. N©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng C«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt víi sè l­îng s¶n phÈm lµ bao nhiªu? Khi nµo th× s¶n xuÊt vµ tung ra thÞ tr­êng thêi ®iÓm nµo lµ thÝch hîp ? Lo¹i s¶n phÈm nµo ®ang ®­îc thÞ tr­êng ­a chuéng vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña nã?… Nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng tÊt sÏ gióp cho c«ng ty n¾m b¾t ®­îc c¬ héi kinh doanh mét c¸ch kÞp thêi. §Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng tèt th× cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: 1. Thµnh lËp bé phËn chøc n¨ng Marketing HiÖn nay th× c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ch­a cã phßng Marketing riªng biÖt mµ chøc n¨ng Marketing ®­îc thùc hiÖn nång ghÐp vµ chñ yÕu do phßng kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu ®¶m nhËn vµ phßng b¸n hµng. Do ®ã ®Ó t×m hiÓu vµ ph©n tÝch ®­îc thÞ tr­êng th× C«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi nhÊt thiÕt ph¶i cã mét phßng Marketing ho¹t ®éng theo chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch mµ do phßng tæ chøc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh chung cña c«ng ty ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Bé phËn Marketing cã nhiÖm vô ®¶m nhËn nh÷ng c«ng viÖc nh­: kh¶o s¸t thÞ tr­êng, thu thËp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng thÞ tr­êng, t­ vÊn cho ban gi¸m ®èc ph­¬ng ¸n hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. §Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm h÷u hiÖu, thùc hiÖn c«ng t¸c khuyÕch ch­¬ng s¶n phÈm, xóc tiÕn b¸n hµng vµ ch­¬ng tr×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu. 2. §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c dù b¸o §Ó thu thËp, xö lý vµ ph©n tÝch ®óng nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng tõ ®ã dù b¸o ®­îc xu h­íng nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty. Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn yÕu tè chuÈn x¸c cña th«ng tin. Do ®ã cÇn ®Çu t­ cho ®µo t¹o ®éi ngò lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng. C«ng ty cã thÓ lùa chän mét trong hai h×nh thøc ®µo t¹o. §µo t¹o t¹i c«ng ty. TuyÓn chän nh÷ng sinh viªn chuyªn ngµnh marketing, vµ nh÷ng ng­êi ®· tõng lµm c«ng t¸c Marketing, ®Æc biÖt lµ chuyªn vÒ c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng. Sau ®ã cö c¸n bé kÌm cÆp chØ b¶o. Ph­¬ng ¸n nµy tËn dông ®­îc kinh nghiÖm cña c¸n bé c«ng ty, kÕt hîp víi n¨ng lùc míi cña nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn ®µo t¹o theo ph­¬ng thøc nµy Ýt tèn chi phÝ h¬n. Tuy nhiªn sù chuyªn nghiÖp sÏ kh«ng cao, cÇn cã thêi gian. Göi ®i ®µo t¹o t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc, trung t©m kinh tÕ: tuyÓn chän nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, nh¹y c¶m trong lÜnh vùc dù b¸o thÞ tr­êng göi ®i ®µo t¹o n©ng cao chuyªn m«n. Ph­¬ng thøc ®µo t¹o nµy hiÖu qu¶ h¬n, chuyªn nghiÖp h¬n t×m ra ®­îc nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù. Tuy vËy chi phÝ cho ®µo t¹o lµ lín, mÆt kh¸c c«ng ty ph¶i t¹o ®­îc ®iÒu kiÖn cho hä ph¸t huy hÕt n¨ng lùc ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. Dï ®µo t¹o theo ph­¬ng thøc nµo ®i n÷a th× c«ng ty còng ph¶i ®Çu t­ v× nÕu kh«ng muèn bá nì c¬ héi cho mét thÞ tr­êng trong n­íc. 3. Trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh cho c«ng ty phôc vô c«ng t¸c ph©n tÝch thÞ tr­êng. HÖ thèng trang thiÕt bÞ lµ nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng nã sÏ tiÕt kiÖm thêi gian. HÖ thèng m¸y vi tÝnh sÏ hç trî ®¾c lùc cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng. Ngµy nay qua hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®· xö lý ®­îc c¸c d÷ liÖu vµ cho ra kÕt qu¶ lµ chÝnh x¸c. C«ng nghÖ th«ng tin ®­îc øng dông triÖt ®Ó vµ ng­êi lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng còng cÇn ph¶i cã n¨ng lùc, nh÷ng kü n¨ng vÒ m¸y tÝnh, nh÷ng phÇn mÒm øng dông vÒ ph©n tÝch thÞ tr­êng. Do vËy c«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­. 4. Cã chÕ ®é khen th­ëng hîp lý ®èi víi c¸n bé nghiªn cøu dù b¸o thÞ tr­êng. Khen th­ëng vµ kû luËt hîp lý lu«n lµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®éng viªn vµ qu¶n lý ®èi víi nh÷ng ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc. §Ó thóc ®Èy c«ng t¸c nghiªn cøu dù b¸o thÞ tr­êng th× cÇn ®éng viªn ng­êi lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng b»ng h×nh thøc khen th­ëng hîp lý vµ kÞp thêi. Khen th­ëng nµy ®­îc trÝch tù quü khen th­ëng. Khen th­ëng theo gi¸ trÞ thu nhËp, hay khen th­ëng theo n¨ng suÊt lµm viÖc cã t¸c dông nÕu biÕt khen th­ëng ®óng ng­êi, ®óng c«ng viÖc. C«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi cÇn cã chÕ ®é khen th­ëng hîp lý ®èi víi c¸n bé nh©n viªn lµm c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng. TiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc thiÕt lËp bé m¸y Marketing nghiªn cøu triÓn khai c«ng t¸c dù b¸o xu h­íng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng môc tiªu mµ c«ng ty ®· chän. 5. TuyÓn dông nh÷ng ®éi ngò c¸n bé Marketing chuyªn nghiÖp Song song víi viÖc ®µo t¹o th× viÖc tuyÓn dông ®Ó chän ra nh÷ng c¸n bé lµm Marketing chuyªn nghiÖp sÏ gióp cho c«ng ty tranh thñ thêi gian tiÕn hµnh c¸c ch­¬ng tr×nh Marketing. Trong giai ®o¹n 2006 - 2015, nh÷ng n¨m ®Çu c«ng ty cÇn tËp trung n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, nh÷ng n¨m sau c«ng ty cÇn tËp trung cho dÞch vô sau b¸n hµng, ch¨m sãc kh¸ch hµng vµ nh÷ng dÞch vô ®i kÌm. Do vËy cÇn ph¶i tuyÓn lùa trong c«ng ty vµ ngoµi c«ng ty nh÷ng c¸n bé hiÓu biÕt s©u s¾c vµ lµm c«ng t¸c Marketing chuyªn nghiÖp TuyÓn dông ®­îc lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o s¶n phÈm,t×m hiÓu vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng dïng s¶n phÈm. Nghiªn cøu hîp ®ång thùc hiÖn cung cÊp m¸y, thiÕt bÞ c«ng cô, d©y truyÒn cho c¸c dù ¸n c¸c ngµnh thñy ®iÖn, mÝa ®­êng vµ xi m¨ng. V× vËy cÇn ®i tr­íc mét b­íc c«ng ty míi cã ®éi ngò c¸n bé giái trong c«ng t¸c Marketing h¬n nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh. II. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o uy tÝn trªn thÞ tr­êng 1. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt l­îng quèc tÕ ISO 9000 : 2000 chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao ®ã lµ mét lîi thÕ trong c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ngµy nay gi¸ c¶ kh¸ch hµng Ýt quan t©m ®Õn n÷a mµ lµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm c¸c dÞch vô ®i kÌm. Do vËy chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty ph¶i n©ng cao h¬n ®èi thñ. ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn, qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm theo qu¸ tr×nh tõ kh©u kiÓm tra lùa chän nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o, ng­êi lao ®éng, thiÕt kÕ s¶n phÈm, l¾p ®Æt, quy tr×nh b¸n hµng, c¸c dÞch vô ®i kÌm, dÞch vô b¶o hµnh söa ch÷a, vËn hµnh, ch¹y thö, khuyÕn m¹i… Kho¸n tr¸ch nhiÖm theo ®¬n ®Æt hµng cho tõng ph©n x­ëng, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn ph¶i ®­îc tu©n thñ thèng nhÊt tõ ban l·nh ®¹o cÊp cao trong c«ng ty ®Õn c¸c c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 2. §a d¹ng hãa s¶n phÈm Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm chÝnh thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp s¶n xuÊt m¸y c«ng cô, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. C«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi cßn kinh doanh dÞch vô, t­ vÊn kü thuËt trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®µo t¹o nghÒ phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi, kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ c¸c ngµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §a d¹ng hãa sÏ t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng tiªu thô cho c«ng ty, tr¸nh ®­îc rñi ro trong kinh doanh. §iÒu kiÖn ®Æc biÖt mµ c«ng ty cÇn chó träng quan t©m lµ ®a d¹ng hãa kÕt hîp víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng thªm gi¸ trÞ t¨ng thªm s¶n phÈm, gi¶m bít chi phÝ cho s¶n phÈm nhê viÖc tiÕt kiÖm. T¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm ®èi víi tÊt c¶ c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm. §a d¹ng hãa s¶n phÈm sÏ dÉn ®Õn ph©n t¸n nguån vèn ®Çu t­, do ®ã chó träng ®Õn c¶ viÖc ®Çu t­ hiÖu qu¶. Trong giai ®o¹n 2006 - 2015, ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ ph¶i thùc hiÖn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, tiÕp cËn thÞ tr­êng, nghiªn cøu s¶n xuÊt vµ triÓn khai nh÷ng lo¹i s¶n phÈm míi. ChÊt l­îng s¶n phÈm sÏ lµ yÕu tè nßng cèt t¹o ra niÒm tin cho kh¸ch hµng lµ b­íc ®Çu tiªn t¹o Ên t­îng tèt cho kh¸ch hµng vµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm ®iÒu nµy lµ mét trong nh÷ng yÕu tè then chèt gi÷ ®­îc kh¸ch hµng vµ gi¸n tiÕp th«ng tin ®Ó cã nh÷ng kh¸ch hµng míi. Do vËy viÖc ®a d¹ng hãa s¶n phÈm lµ viÖc rÊt cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi. Nh­ng trong giai ®o¹n 2006 - 2015 C«ng ty nªn tËp trung vµo c¸c thiÕt bÞ phôc vô ngµnh ®iÖn, s¶n xuÊt xi m¨ng vµ më réng sang lÜnh vùc x©y dùng. 3. X©y dùng vµ duy tr× th­¬ng hiÖu s¶n phÈm vµ th­¬ng hiÖu cña c«ng ty Mét vÝ dô ®iÓn h×nh trong chai n­íc uèng Cocacola 350ml gi¸ trÞ s¶n xuÊt chiÕm 40%, gi¸ trÞ gia t¨ng do th­¬ng hiÖu chiÕm tíi 45%. V× vËy trong lÜnh vùc c¬ khÝ còng vËy xÐt thùc lùc th× trªn thÞ tr­êng th­¬ng hiÖu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty cßn yÕu. ChÝnh v× vËy gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n phÈm lµ thÊp. C«ng ty cÇn thiÕt lËp ch­¬ng tr×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty.SÏ tèn kÐm vÒ chi phÝ, ®Çu t­ theo chiÒu s©u nh­ng nÕu thµnh c«ng th× gi¸ trÞ gia t¨ng thu vÒ sÏ lµ khæng lå vµ doanh thu t¨ng nhê gi¸ trÞ gia t¨ng do th­¬ng hiÖu t¹o ra lµ lín. Do vËy C«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi cÇn cã mét chiÕn l­îc l©u dµi vÒ th­¬ng hiÖu. X©y dùng th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau: - X¸c ®Þnh nhãm s¶n phÈm chÝnh cung cÊp, ®Æc biÖt lµ quan t©m ®Õn s¶n phÈm cho doanh thu cao. - X¸c ®Þnh ®­îc ®o¹n thÞ tr­êng mµ m×nh nh»m tíi,thÞ tr­êng môc tiªu khai th¸c. - Dù tÝnh ng©n s¸ch ®Çu t­ râ rµng cho qu¸ tr×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu, ®©y lµ mét c«ng viÖc kh«ng ph¶i dÔ. Nh­ng cÇn cã sù dù tÝnh tr­íc cho giai ®o¹n 2006 - 2015. - Trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i tõ nh÷ng giai ®o¹n tr­íc ®Õn giê viÖc qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm c¬ khÝ trªn truyÒn h×nh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng lµ rÊt Ýt. §Ó g©y dùng ®­îc h×nh ¶nh s¶n phÈm cña c«ng ty trong t©m trÝ qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, nã cã søc m¹nh truyÒn th«ng rÊt lín. Trong c¸c giai ®o¹n tr­íc h×nh thøc qu¶ng c¸o cña c«ng ty míi chØ thùc hiÖn trªn t¹p chÝ, b¸o, catogue, triÓn l·m, cßn trªn ®µi truyÒn thanh, truyÒn h×nh th× ch­a. - Thêi gian x©y dùng th­¬ng hiÖu t­¬ng ®èi dµi, nã g¾n víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. Giai ®o¹n 2006 - 2015, C«ng ty ®ñ søc ®Ó lµm viÖc nµy mét c¸ch m¹nh mÏ. Khi s¶n phÈm ®· cã th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng th× viÖc chi phÝ cho th­¬ng hiÖu chØ cßn lµ duy tr×. SÏ gi¶m chi phÝ. C¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng môc tiªu c«ng ty ®· chän dù tÝnh ®­îc trong nh÷ng n¨m tõ 2006 - 2010 c«ng viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu sÏ tèn kÐm nhiÒu vÒ chi phÝ, còng trong giai ®o¹n nµy ng­êi chÌo l¸i con thuyÒn th­¬ng hiÖu ph¶i lµ c¸n bé cao trong c«ng ty lµ tæng gi¸m ®èc cña c«ng ty ph¶i thùc sù b¶n lÜnh vµ nhanh nh¹y linh ho¹t. - NhËt B¶n, Mü,c¸c n­íc T©y ¢u hä thµnh c«ng trong viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu lµ nhê cã chÊt l­îng lµm nßng cèt. Trong giai ®o¹n míi c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi cÇn chó ý chÊt l­îng vÉn lµ thµnh phÇn chñ yÕu cÊu thµnh nªn th­¬ng hiÖu tuy vËy th­¬ng hiÖu sÏ lín m¹nh lµ nhê c¸c dÞch vô ®i kÌm sau b¸n hµng hoµn h¶o. Ngoµi viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cho c«ng ty th× c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng th­¬ng hiÖu c«ng ty.Th­¬ng hiÖu cña c«ng ty hµm chøa trong nã lµ v¨n hãa cña c«ng ty thÓ hiÖn ë t¸c phong, ý thøc lµm viÖc, con ng­êi trong c«ng ty. ThÓ hiÖn trong m«i tr­êng lµm viÖc, quy tr×nh lµm viÖc. Th­¬ng hiÖu c«ng ty nh×n trªn khÝa c¹nh thÞ tr­êng th× tªn c«ng ty ph¶i cã vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng vµ ®iÒu quan träng trong h×nh ¶nh tèt ®Ñp cña c«ng ty ®­îc l­u gi÷, tån t¹i trong t©m trÝ ng­êi kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ khi nh¾c ®Õn s¶n phÈm m¸y tiÖn ho biÕt ngay lµ s¶n phÈm cña c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi III. X©y dùng hoµn thiÖn c¸c kªnh ph©n phèi Gi¸ trÞ s¶n l­îng tiªu thô t¨ng lªn nhiÒu hay tÝ lµ do m¹ng l­íi kªnh ph©n phèi cña c«ng ty quyÕt ®Þnh. ViÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi lµ viÖc ®¶m b¶o ®Çu ra cho s¶n phÈm mét c¸ch tèt nhÊt. 1. Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. C«ng t¸c triÓn khai b¸n hµng cÇn ®­îc quan t©m ®Ó s¶n phÈm ®Õn ta kh¸ch hµng nhanh nhÊt, ®óng yªu cÇu tiÕn ®é c«ng viÖc, t¹o thuËn lîi vµ niÒm tin trong kh¸ch hµng. §èi víi c¸c mÆt hµng cña c«ng ty, c«ng t¸c nµy nªn triÓn khai t¹i c¸c thÞ tr­êng cô thÓ nh­ sau: - T¹i thÞ tr­êng miÒn B¾c: Mét sè n¬i t¹i c«ng ty, c«ng ty nªn ®Ó cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i ®©y xem nh­ lµ ®Çu mèi quan träng. Tõ c¸c cöa hµng nµy c«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó v­¬n ra c¸c thÞ tr­êng kh¸c, cßn n¬i xa h¬n c«ng ty cã thÓ dïng ®¹i lý nh­: Thanh Hãa, Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, S¬n La, Lµo Cai, Tuyªn Quang. - T¹i thÞ tr­êng miÒn Trung: s¶n phÈm tiªu thô chñ yÕu lµ d©y truyÒn,thiÕt bÞ, m¸y mãc s¶n xuÊt mÝa ®­êng c«ng ty cÇn cã ®¹i lý lín t¹i NghÖ An, vµ thµnh phè §µ N½ng ®Ó bao qu¸t vµ n¾m b¾t ®­îc thÞ tr­êng miÒn Trung. - T¹i thÞ tr­êng miÒn Nam: C«ng ty cã mét ®¹i lý lín vµ sö dông ®¹i lý nµy nh­ mét c¬ së, tõ ®ã më réng hÖ thèng ®¹i lý t¹i ®©y,gi¶m thiÓu c¸c cöa hµng giíi thiÖu ë khu vùc nµy, chØ nªn më thªm mét sè cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm gÇn Chi nh¸nh ®ãng vai trß lµm vÖ tinh ph©n phèi. - ThÞ tr­êng ngoµi n­íc: s¶n phÈm ®­îc tiªu thô trùc tiÕp qua c¸c b¹n hµng truyÒn thèng b»ng nh÷ng ®¬n ®Æt hµng cô thÓ. Xem xÐt ®Æt chi nh¸nh t¹i thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Õn nh÷ng n¨m 2014, 2015 khi c«ng ty ®· ®ñ m¹nh vÒ tiÒm lùc tµi chÝnh vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Tr­íc m¾t viÖc tiªu thô nµy nªn tiÕn hµnh theo ®¬n ®Æt hµng. Ph¶i tæ chøc, qu¶n lý mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a ®¹i lý vµ c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, t¹o sù t­¬ng trî, gióp ®ì nhau trong thu thËp th«ng tin, dù tr÷ vµ trao ®æi hµng hãa. 2. Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp Ngoµi viÖc tiªu thô s¶n phÈm th«ng qua kªnh ph©n phèi trùc tiÕp th× viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng cñ kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp lµ mét yªu cÇu cô thÓ cña c«ng t¸c b¸n hµng. Tiªu thô s¶n phÈm th«ng qua kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp ®­îc thùc hiÖn qua c¸c ®èi t¸c trong n­íc, ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc. Thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ra n­íc ngoµi t¨ng kim ng¹ch, t¨ng doanh thu th­êng ph¶i thùc hiÖn qua ®èi t¸c trung gian. Tuy vËy chi phÝ sÏ t¨ng, nh­ng trong giai ®o¹n nµy c«ng ty nªn tËn dông mèi quan hÖ l©u dµi ®èi víi c¸c ®èi t¸c l©u n¨m vµ c¸c bªn liªn doanh, liªn kÕt ®Ó thóc ®Èy tiªu thô ë n­íc ngoµi. VÒ l©u dµi c«ng ty cÇn cã chi nh¸nh ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­ mét c¬ së tiªu thô s¶n phÈm trùc tiÕp, ®Ó ®¶m b¶o hµng hãa tõ n¬i s¶n xuÊt tíi n¬i tiªu thô mét c¸ch nhanh nhÊt míi mong qu¶ng b¸ ®­îc s¶n phÈm cña c«ng ty víi kh¸ch hµng quèc tÕ nhiÒu h¬n n÷a. §èi víi mét sè thÞ tr­êng míi khã tÝnh, ®ßi hái chÊt l­îng cao, mµ th­¬ng hiÖu cña c«ng ty ch­a ®ñ m¹nh nh­ thÞ tr­êng c¸c n­íc T©y ¢u, c«ng ty cÇn liªn doanh víi c¸c h·ng cã tiÕng lín ®Ó tõ ®ã tËn dông ®­îc m¹ng l­íi tiªu thô ®· cã nh»m x©m nhËp vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng mét c¸ch æn ®Þnh. IV. T¨ng c­êng c¶i tiÕn kü thuËt ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt §Ó cã ®­îc nh÷ng b­íc ®ét ph¸ trong kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty lín m¹nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc th× viÖc t¹o ra s¶n phÈm míi ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu cÊp thiÕt cña kh¸ch hµng v­ît tréi so víi ®èi thñ c¹nh tranh lµ sù thµnh c«ng cña C«ng ty. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× c¶i tiÕn kü thuËt hiÖn cã vµ ¸p dông c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt sÏ gióp cho c«ng ty më réng ®­îc s¶n xuÊt t¨ng quy m« tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi cÇn ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: 1. Thóc ®Èy c¶i tiÕn kü thuËt toµn c«ng ty. C¶i tiÕn kü thuËt kh«ng chØ lµ c«ng viÖc riªng cña bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn mµ cÇn ph¸t ®éng nh­ mét phong trµo lín m¹nh trong c«ng ty. Bé phËn s¶n xuÊt lµ n¬i ph¸t hiÖn ra nh÷ng c¸i míi tõ nh÷ng kh¾c phôc khã kh¨n trong s¶n xuÊt gÆp ph¶i. Cßn bé phËn tiªu thô s¶n phÈm l¹i cho biÕt ®­îc nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng ®èi víi nh÷ng phÇn ch­a ®­îc cña s¶n phÈm. C«ng viÖc thiÕt kÕ t×m tßi ra nh÷ng ®iÓm míi trong kü thuËt lµ nh÷ng bé phËn chuyªn m«n. CÇn cã sù phèi hîp thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn, cã sù trao ®æi th«ng tin ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm vµ hoµn thiÖn s¶n xuÊt theo ®óng yªu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng. C«ng ty cÇn cã mét ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty tham gia c¶i tiÕn kü thuËt. Cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý vµ kÞp thêi cho nh÷ng c¶i tiÕn kü thuËt lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ trong s¶n xuÊt. C¶i tiÕn kü thuËt nh»m ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña con ng­êi. NÕu thóc ®Èy ®­îc trë thµnh phong trµo lín m¹nh vµ th­êng xuyªn nã cßn hç trî t¹o dùng mét nÕp v¨n hãa totã ®Ñp trong c«ng ty cñng cè lßng tin yªu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®èi víi c«ng ty, lµm viÖc h¨ng say vµ hÕt m×nh cho môc tiªu cña c«ng ty. Mét thµnh phÇn chÝnh x©y dùng nªn th­¬ng hiÖu cña mét c«ng ty lín. 2. Chän c«ng nghÖ thÝch hîp §èi víi mçi ngµnh, mçi lÜnh vùc s¶n xuÊt sÏ cã nh÷ng c«ng nghÖ t­¬ng øng cña nã. Ngµnh c¬ khÝ còng vËy ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi cÇn kh¶o s¸t vµ kiÓm tra ®Ó lo¹i bá nh÷ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®· lçi thêi, ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ thÝch hîp cho m×nh. Ngµy nay trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm c¬ khÝ, th× s¶n phÈm c¬ ®iÖn ®ang chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nh÷ng lo¹i m¸y tiÖn v¹n n¨ng CNC, m¸y bµo, m¸y phay cã chøa phÇn ®iÖn tö trong nã. ViÖc chän lùa c«ng nghÖ cÇn ph¶i suy tÝnh kü cµng v× nã ¶nh h­ëng l©u dµi ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. Nh÷ng c¸n bé cã nhiÖm vô lùa chän c«ng nghÖ cÇn cã chuyªn m«n trong lÜnh vùc nµy. C«ng ty cßn cã thÓ thuª t­ vÊn c«ng nghÖ tr­íc khi lùa chän c«ng nghÖ. Lùa chän ®­îc mét c«ng nghÖ thÝch hîp sÏ thóc ®Èy viÖc t¨ng s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm t¹o ra bëi c«ng nghÖ ®ã sÏ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vµ ®ßi hái cña kh¸ch hµng. Lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp c¾t ®øt ®­îc ®iÓm yÕu trong giai ®o¹n tr­íc t¹o ra ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng n¨ng suÊt vµ phï hîp víi quy tr×nh qu¶n lý c«ng ty tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9000 : 2000. 3. ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn. Song song víi viÖc c¶i thiÖn kü thuËt th× b­íc then chèt trong lùa chän c«ng nghÖ lµ quyÕt ®Þnh lùa chän ¸p dông c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn. CÇn chó ý; ngµy nay do hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c th«ng suÊt toµn cÇu, c«ng t¸c vËn chuyÓn dÔ dµng thÕ giíi lµ mét thÞ tr­êng chung nªn xãa bá quan niÖm "cò ng­êi míi ta" tr¸nh tr­êng hîp ®· x¶y ra ®èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt kh¸c gÆp ph¶i nhËp nh÷ng c«ng nghÖ ®· kh«ng cßn thÝch øng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. V× môc tiªu t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m 2006 - 2015, c«ng ty cÇn ®Çu t­ cho nh÷ng c«ng nghÖ míi vµ tiªn tiÕn. §iÒu nµy ®· chøng minh hµnh c«ng trong ¸p dông c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn cña c¸c n­íc ®i tr­íc nh­: NhËt B¶n, Trung Quèc. C«ng nghÖ míi tiªn tiÕn ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt cho sù thay ®æi vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty, nã cã t¸c ®éng l©u dµi ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. HiÖnt¹i th× c«ng ty C¬ khÝ vÉn cßn ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ, m¸y mãc l¹c hËu cña Liªn X« cò ®Ó l¹i. §iÒu tr­íc m¾t ph¶i lµm lµ lo¹i bá,thanh lý toµn bé nh÷ng nh÷ng nghÖ cò l¹c hËu. ChuyÓn giao (mua), ®Çu t­ cho m×nh c«ng nghÖ míi vµ hiÖn ®¹i ®Ó hoµn thµnh nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn trong giai ®o¹n 2006 - 2015 chØ lµ nh÷ng thö th¸ch. Tµi chÝnh huy ®éng tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc, vay vèn ng©n hµng, trÝch tõ quü. NÕu cÇn thiÕt cã thÓ chuyÓn ®æi m« h×nh qu¶n lý ®Ó t¨ng thªm nguån vèn tõ TNHH chuyªn thµnh cæ phÇn hãa sÏ huy ®éng ®­îc tèi da nguån vèn vµ tr¸ch nhiÖm trªn tõng ®ång vèn sÏ cao h¬n. C«ng nghÖ míi tiªn tiÕn trªn thÕ giíi cã, viÖc cÇn lµ t×m hiÓu kü th«ng tin vÒ c«ng nghÖ ®ã vµ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cô thÓ hiÖn t¹i cña c«ng ty vµ h­íng ph¸t triÓn l©u dµi ®Ó quyÕt ®Þnh c«ng suÊt, quy m« cña c«ng nghÖ ®ã. Nh©n lùc còng cÇn ®µo t¹o ®Ó thÝch øng víi c«ng nghÖ. §Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ l©u dµi C«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­ vµ triÓn khai thùc hiÖn viÖc ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i. Sù tõ chèi ¸p dông c«ng nghÖ míi ®ång hµnh víi viÖc nh­êng ®­êng ®i mét c¸ch dÔ dµng cho ®èi thñ c¹nh tranh v­ît m×nh. V. T¨ng c­êng xóc tiÕn th­¬ng m¹i VÊn ®Ò ®Çu tiªn cÇn ®Ò cËp tíi ®ã lµ nhËn thøc cña c«ng ty vÒ qu¶ng c¸o. Víi c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi th× viÖc tiÕn hµnh qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cßn rÊt h¹n chÕ,c«ng ty chØ thùc hiÖn s¶n phÈm: t¹p chÝ c¬ khÝ, website, b¸o; qua mét sè c¸c héi chî hµng c«ng nghiÖp; héi chî triÓn l·m. C«ng ty cÇn ph¶i cã mét nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ t¸c dông cña qu¶ng c¸o: Muèn kinh doanh lín, më réng thÞ tr­êng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc sù hç trî cña qu¶ng c¸o, vÊn ®Ò lµ qu¶ng c¸o ë ®©u vµ nh­ thÕ nµo lµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. Do ®ã c«ng ty cÇn thùc hiÖn: 1. Chñ ®éng trong viÖc tiÕp thÞ s¶n phÈm C«ng ty cÇn ph©n c«ng l¹i bé phËn tiÕp thÞ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chuyªn m«n hãa theo thÞ tr­êng vµ nhãm s¶n phÈm, vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®a nhiÖm tr­êng hîp cÇn thiÕt. TËn dông mäi c¬ héi kinh doanh ®Ó duy tr× gi¸ b¸n ë møc cao nhÊt cã thÓ. TiÕp thÞ ph¶i ph©n lo¹i, ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, ­u tiªn ë ®©u, tr¸nh nh÷ng m¶ng qu¸ ph©n t¸n, nhiÒu rñi ro vÒ tµi chÝnh vµ ph¸p lý. C«ng ty cÇn chñ ®éng h¬n trong viÖc tiÕp thÞ víi c¸c nhµ thÇu chÝnh n­íc ngoµi còng nh­ c¸c chñ ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n xi m¨ng, dù ¸n mÝa ®­êng vµ dù ¸n thñy ®iÖn míi t¹i ViÖt Nam. C¸c c¸n bé tiÕp thÞ kiªm nhiÖm cÇn cã chuyªn m«n trong viÖc lËp hå s¬ chµo gi¸, giao hµng vµ chøng tõ liªn quan ®Õn thanh quyÕt to¸n hîp ®ång ë nh÷ng thÞ tr­êng m×nh ®¶m nhËn. CÇn t×m hiÓu c¸c dù ¸n míi ngay tõ khi cã ý t­ëng h×nh thµnh. 2. TiÕn hµnh thùc hiÖn qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm C«ng ty nªn tiÕn hµnh qu¶ng c¸o riªng biÖt cho tõng lo¹i s¶n phÈm cô thÓ. Th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cña c«ng ty cÇn ph¶i râ rµng, qu¶ng c¸o cho mét s¶n phÈm c«ng nghiÖp cÇn giíi thiÖu chi tiÕt, cô thÓ, tÝnh n¨ng kü thuËt tõ ®ã míi cã thÓ thuyÕt phôc vµ chøng minh cho kh¸ch hµng vµ tÝnh n¨ng v­ît tréi vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng vµ c«ng dông cña s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy c«ng ty cÇn thiÕt kÕ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o, nãi râ chñng lo¹i s¶n phÈm, lîi thÕ v­ît tréi cña chóng lµ g×, cô thÓ c«ng ty cÇn ph¶i chØ ra tÝnh riªng biÖt cña s¶n phÈm mµ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng kh«ng thÓ cã ®­îc nh­ chÊt l­îng, gi¸ c¶ yÕu tè c«ng nghÖ hµm chøa vµ ®Æc biÖt lµ c¶m nhËn th­¬ng hiÖu cña s¶n phÈm. Ngoµi ra th× th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cña c«ng ty cßn th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt ®­îc ®é bÒn cña s¶n phÈm, c¸c dÞch vô kÌm theo nã. Qu¶ng c¸o còng cÇn chó ý lµ kh«ng nªn dõng l¹i ë viÖc th«ng b¸o mét c¸ch ®¬n thuÇn nh÷ng th«ng tin chung vÒ s¶n phÈm, dÔ g©y c¶m gi¸c nhÇm lÉn cho kh¸ch hµng khi nghÜ ®©y còng lµ s¶n phÈm t­¬ng tù nh­ nh÷ng s¶n phÈm kh¸c ®· cã trªn thÞ tr­êng. C«ng ty cÇn ph©n tÝch râ môc tiªu qu¶ng c¸o cña m×nh, ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm, ®Ó nh¾c nhë kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty, ®Ó khi gîi mét nhu cÇu tiÒm Èn… ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ cho qu¶ng c¸o còng cÇn xem xÐt ë møc ®é hiÖu qu¶,sÏ trÝch bao nhiªu % cña doanh thu lµ hîp lý. Chi phÝ qu¶ng c¸o ®­îc tÝnh th¼ng vµo chi phÝ cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. §iÒu nµy quyÕt ®Þnh c«ng ty nªn chän h×nh thøc qu¶ng c¸o nµo lµ hîp lý vµ tËp trung nhiÒu vµo thêi ®iÓm nµo, cho lo¹i s¶n phÈm cô thÓ nµo. Ngoµi viÖc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi truyÒn h×nh, ®µi tiÕng nãi ViÖt Nam, Website th× viÖc tham gia héi th¶o giíi thiÖu s¶n phÈm víi c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao, hoÆc c¸c bé ngµnh cã liªn quan còng lµ mét h×nh thøc qu¶ng c¸o h÷u hiÖu. C«ng ty còng cã thÓ so¹n th­ ®iÖn tö, th­ tuy göi tíi kh¸ch hµng ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm mêi gäi ký kÕt hîp ®ång cung cÊp cÊp s¶n phÈm. Tham gia hµng trong c¶ n­íc vµ ngoµi n­íc. TËn dông qu¶ng c¸o trªn s¶n phÈm vµ c¶ trªn biÓn qu¶ng c¸o cña c¸c ®¹i lý, trªn Catologue giíi thiÖu s¶n phÈm. 3. Chuyªn m«n hãa bé phËn tiÕp thÞ CÇn cã ®éi ngò tiÕp thÞ cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm, giái vÒ chuyªn m«n am hiÓu vÒ thÞ tr­êng s¶n phÈm c¬ khÝ. Cã kü n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt, cã søc thuyÕt phôc trong nghÖ thuËt trao ®æi, ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng. Chuyªn m«n hãa ®éi ngò tiÕp thÞ, chuyªn m«n hãa theo thÞ tr­êng vµ theo dßng s¶n phÈm.CÇn tuyÓn chän do nh÷ng lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ph©n c«ng ®¶m nhiÖm tõng khu vùc, ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ tõng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty. Chuyªn m«n hãa lµ bé phËn tiÕp thÞ kÕt hîp víi quy tr×nh b¸n hµng ®ång bé sÏ t¹o cho dßng s¶n phÈm ch¶y th«ng suÊt tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng, tiÕp thÞ s¶n phÈm nh­ lµ b¬m ®Çu ra cho s¶n phÈm. Do ®ã cµng chuyªn m«n hãa cao th× thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty cµng ®­îc më réng. VI. Thay ®æi t­ duy qu¶n trÞ s¸t víi thùc tÕ T­ duy qu¶n trÞ lµ yÕu tè néi t¹ng Èn s©u trong c¸c cÊp l·nh ®¹o nã thÓ hiÖn b»ng nh÷ng chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch kinh doanh vµ hµnh ®éng thùc hiÖn chiÕn l­îc cña c¸c cÊp l·nh ®¹o trong c«ng ty. Sù thµnh c«ng cña c«ng ty phÇn lín quyÕt ®Þnh b»ng tèc ®é t­ duy cao cña cÊp l·nh ®¹o.C¸c quyÕt ®Þnh nhanh chãng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c sÏ gióp cho c«ng ty bá nì c¬ héi kinh doanh, s¶n xuÊt ®óng tiÕn ®é vµ ®i ®óng h­íng ph¸t triÓn. Kh«ng chØ cã c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi m¾c ph¶i mét t­ duy qu¶n trÞ cßn cè h÷u ch­a thay ®æi lµ s¶n xuÊt ph¶i cã l·i, ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ph¶i më réng thÞ tr­êng, ph¶i t¨ng doanh thu, ph¶i n©ng cao thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi ®iÒu nµy lµ ®óng lµ hîp lý tuy nhiªn nã cßn lµ khÈu hiÖu, thùc hiÖn b»ng hµnh ®éng ch­a s¸t thùc tÕ víi khÈu hiÖu. Cßn n­¬ng nhê vµo sù hËu thuÉn cña Nhµ n­íc, cßn triÓn khai ch­a triÖt ®Ó. Muèn thùc sù thÞ tr­êng cña c«ng ty ®­îc ph¸t triÓn tõ ®ã thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÐo theo sù gia t¨ng vÒ quy m« cña s¶n xuÊt, sù lín m¹nh vÒ mäi mÆt cña c«ng ty cÇn ph¶i thay ®æi t­ duy qu¶n trÞ c¸c cÊp nh­ sau: 1. L·nh ®¹o cÊp cao §èi víi l·nh ®¹o cÊp cao trong c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty Ýt nhÊt lµ 5 n¨m tíi. Vµ cã thÓ h×nh dung ra quy m« s¶n xuÊt, thÞ phÇn, c¬ cÊu tæ chøc vµ m« h×nh kinh doanh cña 5 n¨m tíi nh­ thÕ nµo. Tèc ®é thay ®æi cña thÞ tr­êng diÔn ra m¹nh mÏ th× tèc ®é t­ duy cña qu¶n trÞ c«ng ty còng ph¶i ®i tr­íc mét b­íc cÇn b¸m s¸t víi thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. H¹n chÕ viÖc chê thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸c ®èi thñ kh¸c ®Ó tõ ®ã t×m ra kinh nghiÖm cho m×nh. Ph¶i linh ho¹t s¸ng t¹o, ph¶i ®Ò ra ®­îc chiÕn l­îc, ®­êng h­íng ®i riªng cho c«ng ty m×nh.Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÊu ®¸o vµ triÖt ®Ó nh÷ng néi lùc bªn trong vµ tiÒm lùc bªn ngoµi tõ ®ã phèi kÕt hîp chÆt chÏ thùc hiÖn ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ nhÊt. Lµ ban chØ ®¹o chÝnh trong c«ng ty, c¸c c¸n bé cÊp cao ph¶i x©y dùng cho m×nh mét phong c¸ch lµm viÖc hÕt m×nh lµ tÊm g­¬ng cho toµn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 2. L·nh ®¹o cÊp trung gian C¸c c¸n bé l·nh ®¹o cÊp trung gian kh«ng ®­îc chê ®îi sù quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn vµ triÓn khai chËm trÔ c«ng viÖc ®ã lµ t×nh tr¹ng chung trong c«ng ty. CÇn thay ®æi t­ duy theo h­íng chñ ®éng thùc hiÖn triÓn khai c¸c c«ng viÖc ®· ®­îc ho¹ch ®Þnh râ ra ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô chñ ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt còng nh­ c«ng t¸c ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. L·nh ®¹o cÊp trung gian ®ãng vai trß lµ ng­êi thõa hµnh c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c«ng ty, do l·nh ®¹o cÊp cao ®Ò ra. Mét hiÖn t­îng phæ biÕn trong c«ng ty lµ l·nh ®¹o cÊp trung gian ch­a ho¹t ®éng hiÖu qu¶ mét phÇn lµ do t­ duy qu¶n trÞ.§Ó khai th«ng nã, l·nh ®¹o cÊp trung gian cÇn biÕt m×nh ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc g×, quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm g¾n trong ®ã. CÇn tÝch cùc vµ nç lùc trong c«ng viÖc, lµm viÖc chñ ®éng ®éc lËp s¸ng t¹o theo chiÕn l­îc chung cña c«ng ty. Thamgia tÝch cùc t­ vÊn cho l·nh ®¹o cÊp cao, thùc hiÖn ®iÒu hµnh c«ng viÖc cô thÓ ®èi víi cÊp d­íi. 3. L·nh ®¹o cÊp c¬ së C«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ triÓn khai cho l·nh ®¹o cÊp c¬ së thay viÖc ®«n ®èc trong c«ng viÖc ®èi víi c«ng nh©n b»ng viÖc ®éng viªn tinh thÇn h¨ng say lµm viÖc cña c¸c c«ng nh©n. Thèng nhÊt c¸c quyÕt ®Þnh cÊp trªn ®Ó truyÒn ®¹t cho c¸c c«ng nh©n vµ Bé c«ng ty. CÇn chñ ®éng trong c«ng viÖc t¹i ®¬n vÞ m×nh víi l·nh ®¹o cÊp trªn trùc tiÕp. Cã ý kiÕn ®ãng gãp kÞp thêi vÒ nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c triÓn khai thùc hiÖn c«ng viÖc, chÞu khã ch¨m chØ thùc hiÖn c«ng viÖc cã søc truyÒn ®¹t vµ m« pháng tèt. C«ng ty cÇn thèng nhÊt t­ duy qu¶n trÞ th«ng suÊt tõ l·nh ®¹o cao cÊp ®Õn l·nh ®¹o c¬ së ®Ó triÓn khai c«ng viÖc ®ång bé t¹o ra mét søc m¹nh t­ t­ëng trong c«ng viÖc. ¡n khíp víi diÔn biÕn vµ thay ®æi cña thÞ tr­êng ®ång thêi b¸m s¸t nh÷ng thay ®æi ®Ó lµm chñ diÔn biÕn. §©y còng lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty theo chiÒu s©u. §¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng tèt h¬n, kh«ng chØ mét tÇng cña c«ng ty mµ thèng nhÊt t­ t­ëng toµn c«ng ty. VII. §Çu t­ nhiÒu vµo nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ tµi s¶n sinh ra tµi s¶n cña c«ng ty. Do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i chó träng ®Çu t­ cho lo¹i tµi s¶n nµy mét c¸ch hîp lý vµ t¹o ra ®éng lùc m¹nh ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1. Chó träng ®µo t¹o nguån nh©n lùc theo h­íng chuyªn m«n CÇn x¸c ®Þnh lÜnh vùc chuyªn m«n cña tõng bé phËn ®Ó cã h­íng ®µo t¹o hiÖu qu¶ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. - §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt: Lµ lùc l­îng chiÕm tû träng lín trong c«ng ty, cÇn thùc hiÖn tuyÓn dông, lùa chän nh÷ng ng­êi biÕt viÖc ngay tõ ban ®Çu, thêi gian ®µo t¹o l¹i ®èi víi ®èi t­îng nµy ng¾n vµ chi phÝ Ýt. CÇn tËp trung vµo tay nghÒ, chuyªn m«n vÒ chÕ t¹o, l¾p ®Æt vËn hµnh vµ söa ch÷a theo h­íng chuyªn m«n tõng b­íc c«ng viÖc t¹o ra quy tr×nh lµm viÖc ®ång bé. Chó träng h¬n n÷a vµo chÊt l­îng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. §Çu t­ tay nghÒ bªn c¹nh viÖc ph©n c«ng hîp lý c«ng viÖc vµ tr¶ thï lao xøng ®¸ng kÕt hîp víi ®éng viªn khuyÕn khÝch kÞp thêi. - §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o; §Æc biÖt lµ c¸n bé ho¹t ®éng vÒ lÜnh vùc thÞ tr­êng, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu kh¶o s¸t ph©n tÝch thÞ tr­êng. C«ng ty cÇn lùa chän kü l­ìng trong kh©u tuyÓn dông, cã thÓ göi ®i ®µo t¹o t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc danh tiÕng, c¸c trung t©m ®µo t¹o c¸n bé kinh tÕ, tËp trung ®µo t¹o vÒ n¨ng lùc, kü n¨ng chuyªn m«n, kh¶ n¨ng nh¹y c¶m víi thÞ tr­êng, ph¶n øng linh ho¹t víi thÞ tr­êng thay ®æi, tèc ®é ph©n tÝch nhanh vµ chÝnh x¸c ®Ó tõ ®ã t×m kiÕm ®­îc nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho c«ng ty kh¶ n¨ng kiÓm so¸t vµ kh¶ n¨ng thóc ®Èy ph¸t triÓn thÞ tr­êng. - §èi víi c¸c nh©n viªn hµnh chÝnh: tËp trung vµo c«ng t¸c huÊn luyÖn t¸c phong nhanh nhÑn, xö lý nhanh t×nh huèng, th«ng tin th«ng suèt vµ tinh thÇn lµm viÖc hÕt m×nh. 2. Kh¶o s¸t vµ kiÓm tra th­êng xuyªn. C«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng ®ît kh¶o s¸t vµ kiÓm tra tr×nh ®é tay nghÒ còng nh­ n¨ng lùc chuyªn m«n ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó tõ ®ã lo¹i bá nh÷ng thµnh phÇn thiÕu tÝch cùc vµ kh«ng ®¸p øng ®­îc ®iÒu kiÖn, ®ßi hái cña c«ng viÖc vµ ®µo t¹o, båi d­ìng nh÷ng g× thiÕu. ChØnh söa theo ®óng vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ cho nguån nh©n sù. Kh¾c phôc nh÷ng khiÕm khuyÕt m¾c ph¶i. Mçi lÇn kh¶o s¸t, kiÓm tra c«ng ty sÏ cã mét ®éi ngò nh©n viªn cã ®Çy ®ñ tr×nh ®é kü n¨ng tay nghÒ vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng ty gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty tr­íc hÕt lµ giai ®o¹n 2006 - 2015 3.T¨ng c­êng chi phÝ cho båi d­ìng kiÕn thøc, kü n¨ng ®èi víi ®éi ngò nh©n lùc KhuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn tù båi bæ kiÕn thøc, kü n¨ng cho b¶n th©n m×nh ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt. Tæ chøc phong trµo thi ®ua thùc hiÖn tèt c«ng viÖc trong toµn c«ng ty, gãp phÇn thóc ®Èy c«ng nh©n n©ng cao tay nghÒ, tinh thÇn s¸ng t¹o. Chi phÝ cho båi d­ìng kiÕn thøc, kü n¨ng ®­îc trÝch tõ doanh thu, c«ng ty cÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ cho nhiÒu nguån nh©n lùc c¶ vÒ t¸i s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt cho ®éi ngò nh©n viªn. T¹o ra kh«ng khÝ, m«i tr­êng lµm viÖc th©n thiÖn, kh¶ n¨ng lµm viÖc hÕt m×nh, lu«n t¹o c¬ héi th¨ng tiÕn, ®èi víi ng­êi trong c«ng ty. Muèn thùc sù lín m¹nh vµ ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng c«ng ty cã mét ®éi ngò nh©n lùc giái vÒ chuyªn m«n vµ cã lßng nhiÖt t×nh, tÝnh tù gi¸c kû luËt cao, lµm viÖc ®éc lËp s¸ng t¹o, ®ång t©m hiÖp lùc v× môc tiªu l©u dµi cña c«ng ty. KÕt luËn Ngµy nay trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, thÕ giíi trë thµnh thÞ tr­êng chung réng lín, xuÊt hiÖn nhiÒu tæ chøc th­¬ng m¹i hãa tù do. §iÒu nµy lµm cho m«i tr­êng kinh doanh c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. ThÞ tr­êng më t¹o ra nhiÒu c¬ héi còng nh­ th¸ch thøc ®èi víi doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái mçi c«ng ty ph¶i t×m ra cho m×nh h­íng ®i ®óng, thÝch øng ®­îc víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng. ThÕ giíi ngµy cµng hiÖn ®¹i con ng­êi cµng n¶y sinh ra nhiÒu nhu cÇu míi, sù thµnh c«ng cña c¸c c«ng ty kh«ng t¸ch biÖt khái viÖc ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu vµ ®ßi hái cña ng­êi tiªu dïng. C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi còng vËy còng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng h­íng ®i cho m×nh trong giai ®o¹n míi n¨m tíi 2010 - 2015, t¹o ra mét lîi thÕ chñ ®éng cho riªng m×nh, giµnh th¾ng lîi tr­íc c¸c ®èi thñ trong kinh doanh nhê ®i tr­íc mét b­íc trong c«ng t¸c ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng lµ gèc t¹o ra sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt xÐt trªn khÝa c¹nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. NhËn thøc ®­îc vai trß quan träng cña viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô trong t­¬ng lai giai ®o¹n 2006 - 2015 tíi. Trong bµi viÕt nµy b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ kü n¨ng ph©n tÝch cña riªng m×nh, t«i ®· x©y dùng mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cho c«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi trong giai ®o¹n 2006 - 2015 vµ bµi viÕt cã ý nghÜa thiÕt thùc vµ ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña GVC NguyÔn Ngäc §iÖp cïng c¸c chó, c¸c b¸c vµ anh chÞ tai phßng Tæ chøc c¸n bé C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mé thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi Chuyªn ®Ò nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2006 Sinh viªn TrÇn §øc Th¾ng Tµi liÖu tham kh¶o I. S¸ch 1.1. Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu -TS. Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng. NXB.CTQG.2001. 1.2. ChiÕn l­îc doanh nghiÖp - Raymond Alaim, NXB trÎ, 2000. 1.3. ChiÕn l­îc kinh doanh, ph­¬ng ¸n, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt - PTS.TrÇn Hoµng L©m, NXB Thèng kª 1994. 1.4. §Ó trë thµnh CEO-JEFFREY J.FOX, NXB Thèng kª 2004 1.5. Gi¸o tr×nh: Qu¶n trÞ chiÕn l­îc - PGS.TS. Lª V¨n T©m, NXB Thèng kª 2000 1.6. Gi¸o tr×nh: Qu¶n trÞ doanh nghiÖp - PGS .TS. Lª V¨n T©m, TS. Ng« ThÞ Kim Thanh, NXB Lao ®éng - x· héi 2004. 1.7. Gi¸o tr×nh: Kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp - PGS.TS. Ph¹m H÷u Huy, NXB Gi¸o dôc 1998. 1.8. Gi¸o tr×nh: Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp - TS. Tr­¬ng §oµn ThÓ, NXB Lao ®éng - x· héi, 2004. II. T¹p chÝ vµ b¸o c¸o 2.1. T¹p chÝ: "C«ng nghiÖp" sè 14/2003 2.2. T¹p chÝ "c¬ khÝ ViÖt Nam" sè 55.12/2001 2.3. T¹p chÝ "C«ng nghiÖp" sè 5/2002 2.4. B¸o c¸o lÞch sö ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi 2005. 2.5. B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh giai ®o¹n 1996 - 2005 cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi. 2.6. V¨n kiÖn §¹i héi VI, VII, VIII, IX §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. 2.7. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2005 - SV §inh ThÞ Minh HuyÒn - kÕ ho¹ch 43 Tr­êng §HKTQD. III. Website 3. Nam NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn NhËn xÐt cña §¬n vÞ thùc tËp Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội trong giai đoạn 2005-2015.doc
Luận văn liên quan