Dự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thương mại Việt Nam và học viện chuyên ngành Camphuchia

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 A. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI HỌC CIS 3 I. Trường đại học Thương mại Việt Nam. 3 1. Ngành kê toán. 3 2. Ngành quản trị kinh doanh. 4 3. Ngành kinh tế. 4 II. Học viện chuyên ngành Camphuchia 7 1. Khu thư viện 9 2. Khu giảng đường: 9 3. Khu hành chính 9 4 Khu KTX 10 5. Khu sau đại học và khu nhà văn hoá 10 B. HỢP TÁC ĐÀO TẠO. 11 1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động 11 2. Dự trù ngân sách 14 3. Kết quả đạt được 14 KẾT LUẬN 16 LỜI NÓI ĐẦU Sự nghiệp giáo dục luôn được coi trọng gần như hàng đầu ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đặc biệt là đối với một quốc gia còn nghèo và đang phát triển như nước ta, việc đào tạo thế hệ trẻ một cách hệ thống, toàn diện luôn được quan tâm ở mọi lúc mọi nơi. Như trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quóc lần IX có viết "phong trào giáo dục và đào tạo là một trọng những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là điều kiện để phát huy nguồnlực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững". Những thập kỷ trước khi đất nước còn quá khó khăn do vừa đi qua hai cuộc chiến tranh, thiếu những trường lớp đào tạo nên thanh niên Việt Nam thường được gửi đến các nước Đông Âu học tập và nghiên cứu. Ngày nay, cuộc sống đã tốt đẹp hơn, điều kiện học tập trong nước đã được cải thiện, trường lớp được mở ra khang trang, thì việc thanh niên Việt Nam đến các nước bạn tham gia nghiên cứu lại có chiều hướng gia tăng. Sau khi trải qua những bậc học cơ bản hoặc đã tót nghiệp đại học trong nước, hầu hết họ đều mơ ước được du học ở một quốc gia khác (dù phát triển hơn hay kém phát triển hơn quốc gia mình). Không phải bởi vì họ muốn hưởng thụ hoặc đấu tranh trách nhiệm công dân việc du học sẽ giýp họ được mở rộng tầm mắt, mở rộng sự sự hiểu biết của mình, tích luỹ được những kinh nghiệm quý và sẽ thực sự trưởng thành rất nhiều sau khi một mình sống trên đất la. Những việc biến ước mơ được du học thành hiện thực không phải là việc dễ dàng gì đối với ng3ười Việt Nam (đa phần có thu nhập chí chru cho việc sinh hoạt và học tập trong nưóc) muốn du học ở một nước khác chủ yếu họ đều phải dựa vào sức học tập của chính mình và tìm kiếm những cơ hội học bổng của các trường nước ngoài (thường là những nước Âu Mỹ) nơi mà nếu du học tự túc bạn phải cần đến hơn 100.000USD. Nhưng những năm gần đây có rất nhiều sinh viên Việt Nam đến những nước Châu á và đó là những nước thuộc khối ASEAN để học tập và nghiên cứu như Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Camphuchia. Vì cùng ở một khu vực, không có sự cách biệt khá lớn về văn hoá, phong cách và điều kiện sống, sự chênh lệch về múi giờ nên sinh viên Việt Nam có thể dễ dàng hoà nhập với cuộc sống của dân bản xứ ngoài ra quan hệ ngoại giao khá mật thiết giữa các chính phủ dcũng khiến cho sinh viên được hưởng sự quan tâm và ưu đãi hơn. Việt Nam và Campuchia là vấn đề 2 nước có quan hệ ngoại giao hữu hảo từ rất lâu đời, có chung biên giới và có những nét khá tương đồng về văn hoá. Đã có rất nhiều sinh viên Camphuchia đến học tập tại Việt Nam cũng như người Việt Nam sang sinh sống và làm việc tại Campuchia. Đây là một nền tảng rất tốt cho việc triển khai. Dự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thương mại Việt Nam và học viện chuyên ngành Camphuchia.

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thương mại Việt Nam và học viện chuyên ngành Camphuchia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sù nghiÖp gi¸o dôc lu«n ®­îc coi träng gÇn nh­ hµng ®Çu ë bÊt kú quèc gia nµo trªn thÕ giíi. §Æc biÖt lµ ®èi víi mét quèc gia cßn nghÌo vµ ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta, viÖc ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ mét c¸ch hÖ thèng, toµn diÖn lu«n ®­îc quan t©m ë mäi lóc mäi n¬i. Nh­ trong v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quãc lÇn IX cã viÕt "phong trµo gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ mét träng nh÷ng ®éng lùc quan träng thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy nguånlùc con ng­êi, yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn x· héi, t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng". Nh÷ng thËp kû tr­íc khi ®Êt n­íc cßn qu¸ khã kh¨n do võa ®i qua hai cuéc chiÕn tranh, thiÕu nh÷ng tr­êng líp ®µo t¹o nªn thanh niªn ViÖt Nam th­êng ®­îc göi ®Õn c¸c n­íc §«ng ¢u häc tËp vµ nghiªn cøu. Ngµy nay, cuéc sèng ®· tèt ®Ñp h¬n, ®iÒu kiÖn häc tËp trong n­íc ®· ®­îc c¶i thiÖn, tr­êng líp ®­îc më ra khang trang, th× viÖc thanh niªn ViÖt Nam ®Õn c¸c n­íc b¹n tham gia nghiªn cøu l¹i cã chiÒu h­íng gia t¨ng. Sau khi tr¶i qua nh÷ng bËc häc c¬ b¶n hoÆc ®· tãt nghiÖp ®¹i häc trong n­íc, hÇu hÕt hä ®Òu m¬ ­íc ®­îc du häc ë mét quèc gia kh¸c (dï ph¸t triÓn h¬n hay kÐm ph¸t triÓn h¬n quèc gia m×nh). Kh«ng ph¶i bëi v× hä muèn h­ëng thô hoÆc ®Êu tranh tr¸ch nhiÖm c«ng d©n viÖc du häc sÏ giýp hä ®­îc më réng tÇm m¾t, më réng sù sù hiÓu biÕt cña m×nh, tÝch luü ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm quý vµ sÏ thùc sù tr­ëng thµnh rÊt nhiÒu sau khi mét m×nh sèng trªn ®Êt la. Nh÷ng viÖc biÕn ­íc m¬ ®­îc du häc thµnh hiÖn thùc kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ dµng g× ®èi víi ng3­êi ViÖt Nam (®a phÇn cã thu nhËp chÝ chru cho viÖc sinh ho¹t vµ häc tËp trong n­ãc) muèn du häc ë mét n­íc kh¸c chñ yÕu hä ®Òu ph¶i dùa vµo søc häc tËp cña chÝnh m×nh vµ t×m kiÕm nh÷ng c¬ héi häc bæng cña c¸c tr­êng n­íc ngoµi (th­êng lµ nh÷ng n­íc ¢u Mü) n¬i mµ nÕu du häc tù tóc b¹n ph¶i cÇn ®Õn h¬n 100.000USD. Nh­ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã rÊt nhiÒu sinh viªn ViÖt Nam ®Õn nh÷ng n­íc Ch©u ¸ vµ ®ã lµ nh÷ng n­íc thuéc khèi ASEAN ®Ó häc tËp vµ nghiªn cøu nh­ NhËt B¶n, Ên §é, Th¸i Lan, Singapore, Camphuchia. V× cïng ë mét khu vùc, kh«ng cã sù c¸ch biÖt kh¸ lín vÒ v¨n ho¸, phong c¸ch vµ ®iÒu kiÖn sèng, sù chªnh lÖch vÒ mói giê nªn sinh viªn ViÖt Nam cã thÓ dÔ dµng hoµ nhËp víi cuéc sèng cña d©n b¶n xø ngoµi ra quan hÖ ngo¹i giao kh¸ mËt thiÕt gi÷a c¸c chÝnh phñ dcòng khiÕn cho sinh viªn ®­îc h­ëng sù quan t©m vµ ­u ®·i h¬n. ViÖt Nam vµ Campuchia lµ vÊn ®Ò 2 n­íc cã quan hÖ ngo¹i giao h÷u h¶o tõ rÊt l©u ®êi, cã chung biªn giíi vµ cã nh÷ng nÐt kh¸ t­¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸. §· cã rÊt nhiÒu sinh viªn Camphuchia ®Õn häc tËp t¹i ViÖt Nam còng nh­ ng­êi ViÖt Nam sang sinh sèng vµ lµm viÖc t¹i Campuchia. §©y lµ mét nÒn t¶ng rÊt tèt cho viÖc triÓn khai. Dù ¸n hîp t¸c ®µo t¹o gi÷a §¹i häc Th­¬ng m¹i ViÖt Nam vµ häc viÖn chuyªn ngµnh Camphuchia. A. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tr­êng §¹i häc th­¬ng m¹i vµ §¹i häc CIS I. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng m¹i ViÖt Nam. §¹i häc Th­¬ng m¹i lµ mét tr­êng §¹i häc c«ng lËp trùc thuéc bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o víi bÒ dµy h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, tr­êng ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña ®Êt n­íc. Tr­êng ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1960 víi tªn gäi lµ tr­êng th­¬ng nghiÖp trung ­¬ng, n¨m 1965 ®­îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o ®¹i häc ®Õn 1979 tr­êng ®æi tªn thµnh tr­êng §¹i häc th­¬ng nghiÖp vµ lÇn cuèi 1994 tr­êng ®æi tªn thµnh §¹i häc Th­¬ng m¹i vµ gi÷ ®Õn ngµy nay. Trong suèt qu¸ tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc, ®Æc biÖt lµ tõ nh÷ng n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ nhµ tr­êng ®· ®Çu t­ nhiÒu c«ng søc nghiªn cøu ®æi míi môc tiªu ®µo t¹o, ngµnh nghÒ, c¬ cÊu kiÕn thøc, x©y dùng hÖ thèng c¸c ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. §Õn nay tr­êng ®· cung cÊp cho x· héi kho¶ng 23.000 c¸n bé ®¹i häc, båi d­ìng hµng chôc ngµn c¸n bé nghiÖp vô qu¶n lý kinh tÕ trong vµ ngoµi ngµnh, ®· trùc tiÕp tham gia vµ nghiªn cøu ®Ò tµi cÊp Nhµ n­íc, trªn 40 ®Ò tµi cÊp bé vµ hµng chôc hîp ®ång nghiªn cøu víi c¸c c¬ quan vµ c¸c doanh nghiÖp. Tr­êng ®· vµ ®ang ®µo t¹o nhiÒu c¸c kho¸ häc, nghiªn cøu sinh tËp trung vµ kh«ng häc viªn kho¸ cao häc (I , II, III) ®· lªn tíi hµng tr¨m, rÊt nhiÒu nghiªn cøu sinh ®· b¶o vÖ thµnh c«ng luËn ¸n Phã tiÕn sÜ kinh tÕ t¹i tr­êng (trong ®ã cã c¶ l­u häc sinh Lµo.). Tr­êng theo 3 ngµnh häc víi 7 chuyªn ngµnh. 1. Ngµnh kª to¸n. Chuyªn ngµnh - kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i. §µo t¹o ra ccs cö nh©n kinh tÕ, cã kh¶ n¨ng tæ chøc ®iÒu hµnh ho¼C«ng tyùc tiÕp lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ë c¸c doanh nghiÖp, kinh doanh Th­¬ng m¹i, dÞch vô kh¸ch s¹n du lÞch. §ång thêi cã kh¶ n¨ng lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¸c c¬ quan qu¶n lý c¸c cÊp hoÆc c¬ së ®µo t¹o båi d­ìng vÒ kÕ to¸n - tµi chÝnh, c¸c c¬ quan hoÆc doanh nghiÖp kiÓm to¸n. 2. Ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh. C¸c chuyªn ngµnh : - Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i - Qu¶n trÞ kh¸ch s¹n du lÞch - Marketing Th­¬ng m¹i - Markekting kh¸ch s¹n du lÞch - Th­¬ng m¹i quèc tÕ Ngµnh häc nµy ®µo t¹o ra c¸c cö nh©n kinh tÕ cã kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý hay trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh hoÆc marketing trong c¸c doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i, kh¸ch s¹n, Th­¬ng m¹i quèc tÕ. §ång thêi nh÷ng sinh viªn nµy còng cã kh¶ n¨ng lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸c viÖn nghiªn cøu, hoÆc c¸c tr­êng trung häc cã ®µo t¹o båi d­ìng vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, marketing hoÆc Th­¬ng m¹i quèc tÕ. 3. Ngµnh kinh tÕ. Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ Th­¬ng m¹i, ngµnh häc nµy ®µo t¹o c¸c cö nh©n kinh tÕ cã nh÷ng phÈm chÊt, n¨ng lùc chuyªn m«n ®¶m tr¸ch cho c¸c nhiÖm vô liªn quan ®Õn kinh tÕ, qu¶n lý vÜ m« c¸c ho¹t ®éng kinh doanh Th­¬ng m¹i ë cÊp Bé ngµnh, liªn ngµnh, vïng l·nh thæ quèc tia. §ång thêi nh÷ng sinh viªn ngµnh nµy sau khi ra tr­êng còng cã thÓ lµm viÖc ë c¸c c¬ quan nghiªn cøu, viÖn kinh tÕ, hoÆc c¸c tr­êng trung häc cao ®¼ng hoÆc ®¹i häc kinh tÕ Th­¬ng m¹i dÞch vô. §¹i häc Th­¬ng m¹i ®µo t¹o theo c¸c lo¹i h×nh §¹i häc: CÊp b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc danh hiÖu ë cö nh©n kinh tÕ. - HÖ chÝnh quy: Thêi gian ®µo t¹o 4 n¨m. - HÖ t¹i chøc: Thêi gian ®µo t¹o 4 - 5 n¨m. - §µo t¹o cÊp b»ng ®¹i häc thø 2: cho c¸c ®èi t­îng ®· cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc. Thêi gian ®µo t¹o phô thuéc c¸c ngµnh ®· ®µo t¹o tr­íc ®©y (kho¶ng 2 - 2,5 n¨m). Cao ®¼ng: CÊp b»ng tèt nghiÖp cö nh©n cao ®¼ng kinh tÕ. Thêi gian ®µo t¹o 3 n¨m. Ngoµi ra tr­êng cßn cã c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o kh¾c nh­: - §µo t¹o båi d­ìng c¸c líp ng¾n h¹n cÊp chøng chØ theo chuyªn ®Ò nh­: båi d­ìng gi¸m ®èc, cöa hµng tr­ëng, kÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n viªn, nh©n viªn buång, bµn, bar, lÔ t©n... Thêi gian ®µo t¹o tõ 2 - 9 th¸ng tuú theo tõng ®èi t­îng. - §µo t¹o cao häc (tËp trung vµ kh«ng tËp trung) cÊp b»ng thùc sÜ kinh tÕ theo quy chÕ cña bé Gi¸o dôc - ®µo t¹o. - §µo t¹o nghiªn cøu snh (tËp trung vµ kh«ng tËp trung) cÊp b»ng tiÕn sÜ kinh tÕ. Tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i cã 8 khoa 12 bé m«n chuyªn ngµnh 7 bé m«n trùc thuéc, 8 phßng qu¶n lý chøc n¨ng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh¸c. Trong ®ã c¸c khoa: - Khoa kinh doanh Th­¬ng m¹i. - Kinh tÕ - Tµi chÝnh - Qu¶n trÞ doanh nghiÖp - Kh¸ch s¹n du lÞch - Kinh tÕ - Th­¬ng m¹i quèc tÕ - Khoa ®µo t¹o t¹i chøc - Khoa sau ®¹i häc Ngoµi ra tr­êng cßn cã c¸c trung t©m: - Trung t©m nghiªn cøu vµ triÓn khai kü nghÖ Th­¬ng m¹i cã chøc n¨ng nghiªn cøu c«ng nghÖ míi, øng dông trong ®µo t¹o vµ kinh doanh Th­¬ng m¹i. - Trung t©m tin häc øng dung: båi d­ìng c¸c ch­¬ng tr×nh tin häc ®Ó cÊp chøng chØ vÒ sö dông m¸y vi tÝnh. - Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn hµng thùc phÈm nghiªn cøu s¶n xuÊt, chÕ biÕn, b¶o qu¶n, kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hµng thùc phÈm, phôc vô thùc hµnh chÕ biÕn c¸c mãn ¨n ¸, ®Æc s¶n, buång, bµn, bar, lÔ t©n... - Th­ viÖn: th­ viÖn tr­êng víi h¬n 50.000 b¶n s¸ch vµ 160 lo¹i b¸o, t¹p chÝ trong vµ ngoµi n­íc thuéc c¸c ngµnh vµ chuyªn ngµnh phôc vô cho ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc cña gi¸o viªn vµ sinh viªn, c¸n bé nghiªn cøu khoa häc cña gi¸o viªn vµ sinh viªn, c¸n bé nghiªn cøu th­ viÖn më cöa phôc vô hµng ngµy tõ 7h30 ®Õn 22h ®ªm. Tr­êng còng ®ang tõng b­íc triÓn khai dù ¸n th­ viÖn ®iÖn tö do n­íc ngoµi tµi trî víi sè vèn ®Çu t­ lµ 20.000USD nh»m x©y dùng mét hÖ thèng th­ viÖn hiÖn ®¹i, kÕt nèi víi m¹ng Internet. Qua ®ã gi¸o viªn vµ sinh viªn trong tr­êng cã c¬ héi tiÕp cËn víi nh÷ng luång th«ng tin míi nhÊt mét c¸ch nhanh nhÊt ®Ó ®¸p øng cho viÖc nghiªn cøu, gi¶ng d¹y vµ häc tËp. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn tr­êng lµ 470 §éi ngò gi¸o viªn gi¶ng d¹y lµ 270 ng­êi trong ®ã gÇn 12 phã gi¸o d­ 30 phã tiÕn sÜ 22 Thùc sÜ 100 gi¶ng viªn chÝnh 5 nhµ gi¸o ­u tó Trong sè gi¸o viªn cã hµng tr¨m c¸n bé gi¶ng d¹y ®· vµ ®ang häc tËp nghiªn cøu tèt nghiÖp t¹i c¸c n­íc thuéc Nga, Anh, Ên §é, Th¸i Lan, óc, In®«nªxia, Ph¸p, Thuþ §iÓn, §øc, Mü... HiÖn nay tr­êng ®ang liªn kÕt ®µo t¹o víi 30 tr­êng §¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn, së gi¸o dôc §µo t¹o ë 15 tØnh thµnh phè c¶ n­íc víi trªn 15.000 sinh viªn, 85 häc viªn cao häc vµ 30 nghiªn cøu sinh. Tr­êng còng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c tr­êng §¹i häc cña Ph¸p, Ên §é, NhËt trong viÖc göi sinh viªn ®i häc. Vµ h¬n n÷a tr­êng cßn lµ chi nh¸nh cña AUPELF (c¸c n­íc nãi tiÕng ph¸p). Hµng n¨m tæ chøc nµy cã tµi trî cho tr­êng trong viÖc ®µo t¹o sinh viªn vµo cho sinh viªn ®i ®µo t¹o t¹i Ph¸p vµ c¸c n­íc thuéc khèi nãi tiÕng Ph¸p. §¹i häc Th­¬ng m¹i ®­îc ph©n thµnh 3 khu. - Khu gi¶ng ®­êng víi 5m2 gÇn 2 d·y nhµ 3 tÇng, 1 d·y nhµ 5 tÇng vµ 1 khu nhµ cÊp 4. - Khu hµnh chÝnh - Khu KTX II. Häc viÖn chuyªn ngµnh Camphuchia (CIS - Camphuchia iustitute special) N»m ë trung t©m thñ ®« Pu«mlªnh - Camphuchia, häc viÖn chuyªn ngµnh Camphuchia lµ mét tr­êng b¸n c«ng. Tr­êng ho¹t ®éng d­íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña chÝnh phñ Camphuchia vµ bé Gi¸o dôc ®µo t¹o Camphuchia. Tuy chØ míi ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1994 nh­ng tr­êng ®· thu hót ®­îc ®«ng ®¶o sù quan t©m cña quÇn chóng nh©n d©n, hµng n¨m sè sinh viªn ®¨ng ký thamgia häc tËp kho¶ng trªn 1000sinh viªn. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña CIS theo c¸c hÖ: §µo t¹o ®¹i häc, ®µo t¹o trung cÊp vµ ngoµi ra cßn cã mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ng¾n h¹n (1n¨m) ®Æc biÖt vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã quy m« nhá. + HÖ ®µo t¹o ®¹i häc trong 4 n¨m theo 9 khoa - Khoa kÕ to¸n - Tµi chÝnh ng©n hµng - Kh¸ch s¹n du lÞch - Tin häc - LuËt - Kinh doanh quèc tÕ - TiÕng anh - TiÕng Camphuchia (cho sinh viªn lµ ng­êi n­íc ngoµi) + HÖ trung cÊp 2 n¨m ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ nghiÖp vô kh¸ch s¹n du lÞch vµ trung cÊp kÕ to¸n (theo hÖ thèng kÕ to¸n Ch©u ¢u). Nh÷ng sinh viªn theo häc kho¸ kÕ to¸n nµy lu«n ®­îc nhËn vµo lµm t¹i c¸c doanh nghiÖp liªn doanh, c«ng ty quèc tÕ ngay sau khi tèt nghiÖp. §Æc biÖt hä ®­îc sù b¶o trî cña NHTG, NHTG ®· cho tr­êng CIS vay 5.000.000 USD ®Ó chuyªn ®µo t¹o kÕ to¸n viªn theo ch­¬ng tr×nh cña NHTG. Ngoµi hai hÖ ®µo t¹o §¹i häc vµ trung cÊp ra, häc viÖn chuyªn ngµnh Camphuchia cßn cã riªng mét hÖ ®µo t¹o ng¾n h¹n cho c¸c häc viªn muèn trë thµnh chñ nh÷ng doanh nghiÖp nhá, qua kho¸ häc nµy häc viªn kh«ng chØ ®Þnh h­íng ®­îc ngµnh kinh doanh phï hîp víi b¶n th©n mµ hä cßn häc ®­îc nh÷ng kü n¨ng qu¶n lý, cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ kinh doanh. Nh­ ®· nãi ë trªn häc viªn chuyªn ngµnh Camphuchia lµ mét tr­êng ®¹i häc b¸n c«ng, ngoµi phÇn hç trî tõ phÝa chÝnh phñ Camphuchia, tr­êng cßn cã sù hç trî rÊt lín tõ phÝa Mü (sè vèn ®Çu t­ lªn tíi 178.000.000USD). Do ®ã c¬ së h¹ tÇng cña tr­êng rÊt hiÖn ®¹i vµ ®ång bé, hoµn toµn ®¸p øng ®Çy ®ñ mäi nhu cÇu cña gi¸o viªn còng nh­ sinh viªn trong tr­êng vÒ nghiªn cøu gi¶ng d¹y vµ häc tËp còng nh­ giao l­u gi¶i trÝ... Tr­êng ®­îc ph©n bæ thµnh 5 khu riªng biÖt, qu¶n lý b»ng m¹ng néi bé. 1. Khu th­ viÖn Th­ viÖn cña tr­êng më cöa 24/24 phôc vô cho nhu cÇu nghiªn cøu vµ häc tËp cña gi¸o viªn, häc viªn vµ sinh viªn trong tr­êng. Ngoµi hÖ thèng th­ viÖn truyÒn thèng víi c¸c ®Çu s¸ch ®a d¹ng vµ phong phó, tr­êng ®· ®Çu t­ hÖ thèng th­ viÖn ®iÖn tö víi trªn 300 m¸y vi tÝnh. CIS còng ®ang tõng b­íc triÓn khai dù ¸n th­ viÖn 1000m¸y, nh»m ®¹t chØ tiªu 1000 m¸y trªn 1000 sinh viªn (hiÖn t¹i tr­êng ®· ®Çu t­ 500 m¸y CMS cña ViÖt Nam vµ ®ang ®­a vµo l¾p ®Æt). Víi diÖn tÝch trªn 2400 m2 gÇn toµ nhµ 4 tÇng vµ khu«n viªn th­ viÖn, ®©y lµ mét n¬i lý t­ëng cho viÖc nghiªn cøu, häc tËp. HÖ thèng m¸y tÝnh nµy còng nèi m¹ng vµ hoµn toµn miÔn phÝ ®èi víi sinh viªn (häc viªn) n­íc ngoµi muèn truy cËp Internet ®Ó t×m kiÕn tµi liÖu phôc vô häc tËp. 2. Khu gi¶ng ®­êng: GÇn 3 d·y nhµ: 2 d·y nhµ 2 tÇng vµ 1 d·y nhµ 3 tÇng. Khu gi¶ng ®­êng cã diÖn tÝch lín nhÊt trong 5 khu cña häc viÖn kho¶ng 4.000m2 víi nh÷ng phßng häc ®Çy ®ñ tiÖn nghi (®iÒu hoµ, thiÕt bÞ gi¶ng d¹y hiÖn ®¹i). Mçi phßng häc sÏ dµnh ®Ó gi¶ng d¹y kho¶ng 30 sinh viªn. Tuy nhiªn cho ®Õn nay khu nhµ nµy vÉn ch­a ®­îc khai th¸c hÕt c«ng suÊt, cßn h¬n 20 phßng häc bá trèng, ch­a ®­a vµo sö dông. Dù kiÕn CIS sÏ dµnh nh÷ng phßng nµy ®Ó chuyªn ®µo t¹o sinh viªn c¸c n­íc ViÖt Nam, Th¸i Lan, Lµo trong t­¬ng lai gÇn. 3. Khu hµnh chÝnh Mét d·y nhµ 3 tÇng cïng ky«n viªn kho¶ng 300m2, ®©y lµ mét khu t¸ch biÖt, lµ n¬i tæng hîp c¸c th«ng tin tõ bèn khu cßn l¹i vµ ®ång thêi còng lµ n¬i ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cña häc viªn. ë ®©y chñ yÕu lµ v¨n phßng cña hiÖu tr­ëng, c¸c tr­ëng khoa, c¸c bé m«n vµ mét sè phßng ban chøc n¨ng kh¸c (bao gåm c¶ v¨n phßng hç trî häc sinh c¸c n­íc ®Õn häc viÖn häc tËp). 4 Khu KTX Khu ký tóc x¸ cña häc viªn ngoµi mét d·y 5 tÇng hiÖn ®¹i dµnh cho 600 sinh viªn, cßn cã mét s©n bãng ®¸ mini, mét s©n bãng ræ, mét s©n bãng chuyÒn, toµn bé diÖn tÝch kho¶ng 3.200m2. §©y lµ n¬i nghØ ng¬i vµ gi¶i trÝ lý t­ëng cho sinh viªn sau mét ngµy häc tËp c¨ng th¼ng. Khu ký tóc x¸ nµy chØ dµnh riªng cho nh÷ng sinh viªn ®¹t häc bæng cña tr­êng. Trong ®ã t¸ch biÖt ra mét diÖn tÝch kho¶ng 300m2 dµnh cho gi¸o viªn vµ sinh viªn ng­êi n­íc ngoµi. 5. Khu sau ®¹i häc vµ khu nhµ v¨n ho¸ DiÖn tÝch kho¶ng 3600m2 gÇn mét khu nhµ hai tÇng vµ mét d·y nhµ c¨ng tin 1 tÇg. Khu nhµ hai tÇng: + TÇng mét lµ khu nhµ v¨n ho¸, lµ n¬i tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao l­u gi÷a sinh viªn trong tr­êng, d¹y mét sè m«n thÓ thao, chiÕu phim gi¶i trÝ... + TÇng hai lµ khu dµnh cho khao sau ®¹i häc D·y nhµ c¨ng tin phôc vô sinh viªn ®Çy ®ñ 3 b÷a ¨n trong nµy víi sè l­îng h¬n 400ng­êi. C¶ n¨m khu cña tr­êng ®Òu n»m trªn ®­êngMONIVOUQ (phè §¹i sø qu¸n) thuéc thñ ®« Pu«nPªnh. Trong ®ã 4 khu: Ký tóc x·, th­ viÖn, hµnh chÝnh, gi¶ng ®­êng lµ do tr­ëng ®Çu t­ x©y dùng riªng khu sau ®¹i häc vµ nhµ v¨n ho¸ lµ do tr­êng thuª cña Nhµ n­íc víi gi¸ 1000USD/1th¸ng trong thêi gian 50 n¨m. ë tr­êng CIS cã mét ®iÒu ®Æc biÖt ®ã lµ toµn bé gi¶ng viªn gi¶ng d¹y ë ®©y ®Òu cã tr×nh ®é tõ th¹c sÜ trë lªn. Trong ®ã cã 30 tiÕn sÜ, 15 th¹c sÜ lµ ng­êi Camphuchia 15 tiÕn sÜ lµ ng­êi n­íc ngoµi (Mü, Singapo, Th¸i Lan, ViÖt Nam). §©y lµ sè gi¶ng viªn gi¶ng d¹y chÝnh thøc cña häc viªn. Ngoµi lùc l­îng nßng cèt nµy, häc viªn cßn th­êng xuyªn mêi nh÷ng gi¶ng viªn ng­êi n­íc ngoµi ®Õn gi¶ng d¹y theo hîp ®ång (3 th¸ng, 6 th¸ng) con sè nµy kho¶ng trªn d­íi 20 ng­êi. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña häc viªn gÇn 40 ng­êi. Do nhËn ®Çu t­ tõ phÝa Mü lµ chñ yÕu nªn toµn bé ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ gi¸o tr×nh mµ häc viªn ®ang sö dông vµ khai th¸c ®Òu do phÝa Mü cung cÊp, còng v× thÕ mµ sinh viªn cña tr­êng cã thÓ dÔ dµng tiÕp cËn víi nh÷ng ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiªn tiÕn nhÊt, theo nh÷ng ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y hiÖn ®¹i, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ nh÷ng sè liÖu thùc tÕ s¸t thùc nhÊt. Cho ®Õn nay tr­êng ®· cã ch­¬ng tr×nh hîp t¸c ®µo t¹o víi c¸c tr­êng ®¹i häc cña Mü, Singapore, Th¸i Lan, vµ ®Æc biÖt tr­êng ®ang triÓn khai ch­¬ng tr×nh hîp t¸c víi c¸c tr­êng ®¹i häc cña ViÖt Nam (tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, tr­êng trung cÊp nghiÖp vô, du lÞch..) Sè sinh viªn ng­êi n­íc ngoµi hiÖn ®ang häc tËp t¹i CIS lµ 250 sinh viªn vµ 50% trong sè ®ã sinh viªn ViÖt Nam. Do ®ã dù ¸n hîp t¸c ®µo t¹o gi÷a ®¹i häc Th­¬ng m¹i vµ CIS lµ hÕt søc kh¶ thi. B. hîp t¸c ®µo t¹o. 1. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng. CIS lµ mét c¬ së ®µo t¹o cßn non trÎ vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, hoµn thiÖn ®Ó tæ chøc. Häc viªn rÊt cÇn cã nh÷ng gi¶ng viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã nh÷ng c¸n bé qu¶n lý giái. Do ®ã tr­êng cã rÊt nhiÒu nh÷ng chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi nh÷ng sinh viªn ng­êi n­íc ngoµi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc trong n­íc. Dù ¸n nµy ®­îc lËp ra h­íng tíi ®èi t­îng lµ nh÷ng sinh viªn n¨m cuèi võa tèt nghiÖp cña tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i ViÖt Nam, nh÷ng ng­êi cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n ®­îc CIS chÊp nhËn cÊp häc bæng sÏ ®­îc häc t¹i CIS víi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt vµ ­u ®·i nhÊt cña häc viªn. §©y lµ c¬ héi rÊt tèt cho sinh viªn cã thÓ tiÕp cËn víi nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i, phong c¸ch gi¶ng d¹y ®a d¹ng (cña nhiÒu gi¶ng viªn ®Õn tõ nhiÒu quèc gia kh¸c nhau) vµ còng lµ c¬ héi ®Ó sinh viªn më réng tÇm hiÓu biÕt cña m×nh vÒ v¨n ho¸c¸c n­íc trªn thÕ giíi. MÆt kh¸c ®©y còng lµ mét c¬ héi tèt ®Ó sinh viªn ViÖt Nam cã thÓ giíi thiÖu m×nh vÒ con ng­êi vµ ®Êt n­ãc m×nh tíi nh÷ng con ng­êi ®Õn tõ nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i häc viÖn chuyªn ngµnh Camphuchia häc viªn cã thÓ võa häc võa lµm t¹i mét trong 5 khu cña häc viÖn, víi thêi gian 4h/ngµy; ®©y lµ kho¶n thu nhËp riªng ngoµi häc bæng cña sinh viªn. Sau kho¸ häc, kh«ng nh÷ng thu vÒ ®­îc kiÕn thøc míi (®­îc c«ng nhËn b»ng nh÷ng chøng chØ cã gi¸ trÞ quèc tÕ) häc viªn cßn trë thµnh nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm lµm viÖc. Hµng n¨m CIS cÊp 300 suÊt häc bæng cho sinh viªn cña häc viÖn th× 100 suÊt trong sè ®ã dµnh cho ng­êi n­íc ngoµi (trong ®ã 50% do chÝnh hñ tµi trî vµ 50% do Mü tµi trî). Mçi suÊt häc bæng cho sinh viªn n­íc ngoµi lµ 50USD/1th¸ng trong khi ®ã häc bæng cho sinh viªn Camphuchia chØ lµ 40USD/1th¸ng. Cuèi mçi kho¸ häc sinh viªn ®­îc ®i du lÞch trong c¸c n­íc vµ n­íc ngoµi trong ®ã nÕu du lÞch trong n­íc th× sinh viªn n­íc ngoµi sÏ ®­îc miÔn phÝ hoµn toµn vµ du lÞch n­íc ngoµi th× chØ ph¶i ®ãng gãp 50%. Vµo dÞp cuèi tuÇn sinh viªn ®­îc ®i d· ngo¹i, giao l­u víi c¸c tr­êng §¹i häc. Ngoµi ra tr­êng th­êng xuyªn tæ chøc nh÷ng lÔ héi kh«ng chØ cña riªng ng­êi Camphuchia mµ tÊt c¶ c¸c lÔ héi lín cña c¸c d©n téc cã sinh viªn tham gia häc tËp t¹i CIS ®Òu ®­îc tæ chøc. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®Òu ®­îc tr­êng tæ chøc t¹i c¸c kh¸ch s¹n lín n¬i tr­êng cã quan hÖ . Dù ¸n nµy dµnh cho 50 sinh viªn tèt nghiÖp §¹i häc Th­¬ng m¹i. CIS sÏ cÊp 50 suÊt häc bæng cho §¹i häc Th­¬ng m¹i víi thêi gian 5 n¨m. Mçi n¨m sÏ cã 10 sinh viªn cña ViÖt Nam (§¹i häc Th­¬ng m¹i) sang tham gia häc tËp CIS chia lµm hai ®ît. Bªn phÝa §¹i häc Th­¬ng m¹i sÏ tæ chøc thu nhËn hå s¬ vµ tuyÓn chän sinh viªn du häc. §¹i hjc Th­¬ng m¹i còng sÏ ®øng ra lµm VISA vµ mua vÐ m¸y bay cho sinh viªn tõ Hµ Néi sang Pn«mpªnh. VÒ phÝa CIs sÏ lo phÇn ®ãn tiÕp, ngoµi viÖc cö 2 ng­êi sang ViÖt Nam ®Ó pháng vÊn lÇn cuèi nh÷ng sinh viªn sÏ ®­îc du häc su ®ã sÏ trùc tiÕp ®­a hä sang Camphuchia; CIS sÏ lo n¬i ¨n ë cho sinh viªn t¹i Camphuchia, vÒ mäi vÊn ®Ò ph¸t sinh víi sinh viªn trong thêi gian tham gia häc tËp t¹i CIS. Mçi sinh viªn ®Òu cã thÓ tham gia mét trong c¸c lo¹i h×nh cÊp häc bæng cho sinh viªn n­íc ngoµi cña CIS. - Häc bæng kú 1 chøng chØ chuyªn ngµnh nµo trong tr­êng. - 6 th¸ng - Lµm b»ng th¹c sÜ - Lµm b»ng tiÕn sÜ Do ®ã chØ sau khi kÕt thóc mçi kho¸ häc vµ nhËn ®­îc b»ng th× CIS míi thùc sù hÕt tr¸ch nhiÖm ®èi víi sinh viªn ViÖt Nam( trong khu«n khæ dù ¸n). NÕu sau kho¸ häc sinh viªn muèn ë l¹i lµm viÖc t¹i Campuchia (t¹i CIS hoÆc bÊt kú n¬i nµo CIS giíi thiÖu) th× lóc ®ã lµ sù tho¶ thuËn riªng cña c¸ nh©n sinh viªn vµ CIS (hoµn toµn kh«ng thuéc trong dù ¸n vµ kh«ng liªn quan ®Õn §¹i häc Th­¬ng m¹i khi cã nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh). 2. Dù trï ng©n s¸ch. Chi phÝ cña dù ¸n N¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n Chi phÝ N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 N¨m 4 N¨m 5 Tæng céng 1. Chi phÝ gi¸n tiÕp 2. Chi phÝ pháng vÊn 3. Chi phÝ hç trî 4. Chi phÝ VISA 5. Chi phÝ vÐ m¸y bay 3. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Sù hîp t¸c gi÷a 2 tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i ViÖt Nam vµ häc viÖn chuyªn ngµnh Camphuchia lµ mét c¬ héi rÊt tèt ®Ó cho sinh viªn cã c¬ héi häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh. Ngoµi viªn trau dåi thªm vèn tiÕng anh vµ biÕt thªm mét ng«n ng÷ míi, sinh viªn ViÖt Nam cßn cã thÓ hiÓu biÕt h¬n vÒ v¨n ho¸ Camphuchia còng nh­ cña mét sè n­íc cã häc viªn ®ang nghiªn cøu t¹i CIS; x¸c ®Þnh ®­îc râ h¬n môc tiªu rÌn luyÖn, cho m×nh ý chÝ, tù v­¬n lªn h­íng phÊn cña m×nh khi vÒ n­íc. Kh«ng nh÷ng thÓ trong qu¸ tr×nh häc tËp hä cßn cã thÓ ®i lµm thªm, ngoµi viÖc cã thªm thu nhËp th× ®©y còng lµ c¬ héi rÊt tèt ®Ó sinh viªn cã thÓ thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµ còng lµ ®Ó cã nh÷ng kinh nghiÖm trong c«ng viÖc sau nµy. Th«ng qua nh÷ng buæi giao l­u v¨n ho¸, nh÷ng lÔ héi d©n téc... sinh viªn kh«ng chØ ®­îc biÕt thªm vÒ v¨n ho¸ Camphuchia hay v¨n ho¸ mét sè n­íc kh¸c mµ hä cßn cã dÞp qu¶ng b¸ vÒ ®Êt n­íc còng nh­ con ng­êi ViÖt Nam, b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh. Quan hÖ gi÷a 2 tr­êng ®¹i häc sÏ ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña c¶ 2 tr­êng, mét cã kinh nghiÖm gi¶ng d¹y l©u ®êi vµ mét cã c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i, ®ång thêi quan hÖ nµy còng gãp phÇn g¾n kÕt h¬n t×nh h÷u nghÞ gi÷a 2 chÝnh phñ 2 quèc gia. KÕt luËn "Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Nhµ n­íc dµnh tû lÖ ng©n s¸ch thÝch ®¸ng, kÕt hîp ®Èy m¹nh x· héi ho¸ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. §Èy m¹nh hîp t¸c quèc tÕ vÒ phong trµo gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Chñ ®éng dµnh mét l­îng kinh phÝ thÝch ®¸ng cu¶ ng©n s¸ch ®Ó t¨ng nhanh sè häc sinh, sinh viªn nghiªn cøu sinh ®­îc ®µo t¹o ë mét sè n­íc ph¸t triÓn". §©y lµ nh÷ng lêi trÝch dÉn tõ B¸o c¸o cña Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇ thø IX cña §¶ng. §iÒu nµy ®· chøng tá r»ng Nhµ n­íc ta hÕt søc khuyÕn khÝch vÞªc hîp t¸c ®µo t¹o, vµ ®­a sinh viªn ®i du häc ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi. ViÖc hai tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i ViÖt Nam vµ CIS hîp t¸c ®µo t¹o ®­îc sù ñng hé rÊt lín tõ phÝa chÝnh phñ 2 n­íc. Ban gi¸m hiÖu vµ sinh viªn hai tr­êng ®ã lµ mét thuËn lîi lín. Tuy nhiªn khi tham gia vµo dù ¸n cã thÓ sinh viªn sÏ gÆp mét sè khã kh¨n b­íc ®Çu do ph¶i sèng vµ häc tËp xa nhµ trong ®iÒu kiÖn ng«n ng÷ bÊt ®ång, sù kh¸c biÖt vÒ thãi quen sinh ho¹t, khÝ hËu... V× vËy hai tr­êng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hç trî sinh viene trong thêi gian ®Çu ®Ó cã thÓ thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng míi. T¹o c¬ héi thuËn lîi cho sinh viªn ViÖt Nam cã thÓ hoµ ®ång víi sinh viªn Camphuchia vµ sinh viªn c¸c n­íc kh¸c còng ®ang häc tËp t¹i CIS. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 A. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tr­êng §¹i häc th­¬ng m¹i vµ §¹i häc CIS 3 I. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng m¹i ViÖt Nam. 3 1. Ngµnh kª to¸n. 3 2. Ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh. 4 3. Ngµnh kinh tÕ. 4 II. Häc viÖn chuyªn ngµnh Camphuchia 7 1. Khu th­ viÖn 9 2. Khu gi¶ng ®­êng: 9 3. Khu hµnh chÝnh 9 4 Khu KTX 10 5. Khu sau ®¹i häc vµ khu nhµ v¨n ho¸ 10 B. hîp t¸c ®µo t¹o. 11 1. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng 11 2. Dù trï ng©n s¸ch 14 3. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc 14 KÕt luËn 16

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thương mại Việt Nam và học viện chuyên ngành Camphuchia.DOC
Luận văn liên quan