Dự án sản xuất mì gói theo công nghệ mới

Thông tin về dự án: 1. Giới thiệu công ty: Công ty KD & CB Lương thực Hà Việt được thành lập ngày 08/09/1996 theo quyết định số 035876 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Công ty với thương hiệu HAVICO – VIAMI, hiện công ty đang sở hữu hơn 40 loại sản phẩm, đa dạng hương vị phục vụ các nhu cầu tiêu dùng như Mì Gà nấm VIAMI, mì Tôm chanh VIAMI, mì Bò rau thơm, mì Gà quay VIAMI Ban đầu việc đi vào sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, lực lượng cán bộ công nhân viên chỉ có 40 – 50 người, sản xuất trên dây chuyền công suất 150 tấn/tháng. Năm 1997, do nhu cầu phát triển của thị trường mỳ ăn liền ngày càng tăng, Công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Việt đã thuê thêm mặt bằng tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu – Bộ Thương mại nằm trên Km9 – Quốc lộ 1A – Pháp Vân – Hoàng Mai – Hà Nội và khu công nghiệp Gián Khẩu – Gia Viễn – Ninh Bình, công ty đã lắp đặt thêm 3 dây truyền sản xuất mỳ ăn liền với công suất 450 tấn/ tháng, số công nhân lên tới 200 người. Năm 2004 – 2005 Do nhu cầu của thị trường tăng cao nên công ty đã xây dựng thêm một nhà máy ở Hà Tây: Khu công nghiệp Cầu Rẽ - Phú xuyên với diện tích là 5 Hecta. Sau khi đã đi vào sản xuất ổn định với việc áp dụng công nghệ mới vào quá trình sản xuất, các mặt hàng của công ty từ 10 loại nay đã lên tới 30 loại. Năm 2005 – 2006 trong điều kiện thuận lợi công ty đã lắp ráp thêm 2 dây chuyền sản xuất hiện đại của Đài Loan và Nhật Bản với tổng tài sản hơn 15 tỷ đồng, nâng năng suất lên từ 700 đến 1000 tấn/ tháng, góp phần tạo công ăn việc làm cho một lực lượng lao động lớm. Số công nhân đã có 400 – 500 người làm việc. Năm 2007 công ty đã mở rộng quy mô sản xuất bằng cách nhập khẩu thêm 5 dây chuyền sản xất mới. Công ty đã cho ra nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng cao và ổn định với sản lượng bình quân 60.000 tấn/ năm (tương đương 70 triệu gói/tháng). Sản phẩm của HAVICO đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 – 2000 liên tục dành được thứ hạng cao như cúp vàng cho thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng ( Hội chợ công nghệ thực phẩm chất lượng hợp chuẩn) Huy chương vàng Hội chợ hàng hóa người tiêu dùng ưa thích, huy chương vàng triển lãm hàng Việt nam chất lượng cao Có được những điều này là do đóng góp rất lớn của 2000 cán bộ, công nhân viên và ban lãnh đạo công ty.

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3493 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án sản xuất mì gói theo công nghệ mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Döï aùn saûn xuaát mì goùi theo coâng ngheä môùi I. Thoâng tin veà döï aùn: 1. Giôùi thieäu coâng ty: Coâng ty KD & CB Löông thöïc Haø Vieät ñöôïc thaønh laäp ngaøy 08/09/1996 theo quyeát ñònh soá 035876 cuûa uûy ban nhaân daân thaønh phoá Haø Noäi. Coâng ty vôùi thöông hieäu HAVICO – VIAMI, hieän coâng ty ñang sôû höõu hôn 40 loaïi saûn phaåm, ña daïng höông vò phuïc vuï caùc nhu caàu tieâu duøng nhö Mì Gaø naám VIAMI, mì Toâm chanh VIAMI, mì Boø rau thôm, mì Gaø quay VIAMI… Ban ñaàu vieäc ñi vaøo saûn xuaát coøn gaëp nhieàu khoù khaên, löïc löôïng caùn boä coâng nhaân vieân chæ coù 40 – 50 ngöôøi, saûn xuaát treân daây chuyeàn coâng suaát 150 taán/thaùng. Naêm 1997, do nhu caàu phaùt trieån cuûa thò tröôøng myø aên lieàn ngaøy caøng taêng, Coâng ty kinh doanh vaø cheá bieán löông thöïc Haø Vieät ñaõ thueâ theâm maët baèng taïi coâng ty saûn xuaát bao bì vaø haøng xuaát khaåu – Boä Thöông maïi naèm treân Km9 – Quoác loä 1A – Phaùp Vaân – Hoaøng Mai – Haø Noäi vaø khu coâng nghieäp Giaùn Khaåu – Gia Vieãn – Ninh Bình, coâng ty ñaõ laép ñaët theâm 3 daây truyeàn saûn xuaát myø aên lieàn vôùi coâng suaát 450 taán/ thaùng, soá coâng nhaân leân tôùi 200 ngöôøi. Naêm 2004 – 2005 Do nhu caàu cuûa thò tröôøng taêng cao neân coâng ty ñaõ xaây döïng theâm moät nhaø maùy ôû Haø Taây: Khu coâng nghieäp Caàu Reõ - Phuù xuyeân vôùi dieän tích laø 5 Hecta. Sau khi ñaõ ñi vaøo saûn xuaát oån ñònh vôùi vieäc aùp duïng coâng ngheä môùi vaøo quaù trình saûn xuaát, caùc maët haøng cuûa coâng ty töø 10 loaïi nay ñaõ leân tôùi 30 loaïi. Naêm 2005 – 2006 trong ñieàu kieän thuaän lôïi coâng ty ñaõ laép raùp theâm 2 daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi cuûa Ñaøi Loan vaø Nhaät Baûn vôùi toång taøi saûn hôn 15 tyû ñoàng, naâng naêng suaát leân töø 700 ñeán 1000 taán/ thaùng, goùp phaàn taïo coâng aên vieäc laøm cho moät löïc löôïng lao ñoäng lôùm. Soá coâng nhaân ñaõ coù 400 – 500 ngöôøi laøm vieäc. Naêm 2007 coâng ty ñaõ môû roäng quy moâ saûn xuaát baèng caùch nhaäp khaåu theâm 5 daây chuyeàn saûn xaát môùi. Coâng ty ñaõ cho ra nhieàu saûn phaåm ña daïng, chaát löôïng cao vaø oån ñònh vôùi saûn löôïng bình quaân 60.000 taán/ naêm (töông ñöông 70 trieäu goùi/thaùng). Saûn phaåm cuûa HAVICO ñaõ ñöôïc caáp chöùng chæ ISO 9001 – 2000 lieân tuïc daønh ñöôïc thöù haïng cao nhö cuùp vaøng cho thöïc phaåm an toaøn vì söùc khoûe coäng ñoàng ( Hoäi chôï coâng ngheä thöïc phaåm chaát löôïng hôïp chuaån) Huy chöông vaøng Hoäi chôï haøng hoùa ngöôøi tieâu duøng öa thích, huy chöông vaøng trieån laõm haøng Vieät nam chaát löôïng cao… Coù ñöôïc nhöõng ñieàu naøy laø do ñoùng goùp raát lôùn cuûa 2000 caùn boä, coâng nhaân vieân vaø ban laõnh ñaïo coâng ty.              Phöông chaâm: Mang ñeán cho ngöôøi tieâu duøng nhöõng saûn phaåm mì aên lieàn chaát löôïng cao Ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ña daïng hoùa caùc saûn phaåm mì aên lieàn vôùi nhieàu chaát dinh döôõng phuïc vuï söùc khoûe vaø cuoäc soáng moïi ngöôøi trong coäng ñoàng Khaúng ñònh vò theá vaø söùc maïnh cuûa VIAMI treân thò tröôøng saûn xuaát vaø kinh doanh mì aên lieàn taïi Vieät Nam vaø caùc nöôùc treân theá giôùi. 2. Döï aùn ñaàu tö: Đầu năm 2009 coâng ty THHH kinh doanh & chế biến lương thực Hà Việt döï ñònh ñaàu tö moät nhaø maùy mới để cheá bieán mì goùi theo coâng ngheä môùi (chieân mì giaùn tieáp) vôùi caùc thoâng tin döï aùn nhö sau: A. Keá hoaïch ñaàu tö vaø nguoàn voán: Thieát bò: Coâng ty mua thieát bò daây chuyeàn laø 536.000USD cuûa Haõng MitSui, chi phí vaän chuyeån ngöôøi baùn chòu, thueá nhaäp khaåu ngöôøi mua chòu laø 10%, coâng ty seõ traû tröôùc 40% trò giaù mua thieát bò (bao goàm caû thueá), phaàn coøn laïi vay cuûa Ngaân haøng ACB baèng tieàn ñoàng Vieät Nam ñeå traû. Phaàn vay seõ ñöôïc traû theo phöông thöùc trong 3 naêm, moãi naêm traû 1/3 voán vay, traû vaøo cuoái naêm, laõi suaát cho vay laø 12%/naêm. Thieát bò ñöôïc tính khaáu hao trong 5 naêm, giaù trò sau khi thanh lyù öôùc tính laø 750 trieäu ñoàng. Coâng ty thöïc hieän cheá ñoä khaáu hao ñeàu. Ngoaøi ra coâng ty coøn phaûi chòu chi phí laép ñaët vaø chaïy thöû laø 620 trieäu ñoàng. Coâng suaát cuûa daây chuyeàn laø 10.200 taán/naêm. Nhaø xöôûng: phuïc vuï saûn xuaát coù toång trò giaù laø 4.081 trieäu ñoàng, khaáu hao ñeàu trong 10 naêm. Ngoaøi voán CSH tham gia ñaàu tö nhaø xöôûng thieát bò, coâng ty coøn ñöa 5 tyû ñoâng voán CSH tham gia vaøo voán löu ñoäng. B. Keá hoaïch khai thaùc kinh doanh: Chi phí sản xuất kinh doanh: Chi phí biến ñoåi treân 1 taán saûn phaåm: (chöa bao goàm thueá VAT 10%) Nguyeân vaät lieäu chính 3,8 trieäu Nguyeân vaät lieäu phuï 2,7 trieäu Nhieân lieäu 0,4 trieäu Ñoùng goùi 0.5 trieäu Nhaân coâng 0,5 trieäu Chi phí kinh doanh 0,3 trieäu Chi phí giaùn tieáp bình quaân 1 naêm chöa tính phaàn khaáu hao laø: 3,2 tyû ñoàng. Voán löu ñoäng thöôøng xuyeân haøng naêm chieám bình quaân baèng 22% toång chi phí. Nhu caàu VLÑ seõ vay ngaân haøng vôùi laõi suaát bình quaân laø 12%/naêm. Doanh thu döï kieán: Troïng löôïng 1 goùi mì laø 75g, giaù baùn buoân bình quaân 1 goùi laø 750 ñoàng bao goàm thueá VAT. Döï kieán coâng suaát daây chuyeàn saûn xuaát laø 10.200 taán/naêm, naêm thöù nhaát saûn suaát vaø tieâu thuï ñaït 70% coâng suaát, naêm thöù hai ñaït 80%, vaø töø naêm thöù 3 trôû ñi ñaït 90% coâng suaát. Ngoaøi ra, coøn thu hoài ñöôïc mì vuïn baèng 3% saûn löôïng, vôùi ñôn giaù baùn bình quaân laø 3 trieäu ñoàng/ taán mì vuïn. Thueá VAT ñaàu ra vaø caùc khoaûn giaûm tröø chieám 10% doanh thu. Thoâng tin theâm: Voøng ñôøi döï aùn laø 5 naêm. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp laø 25% Tyû leä chi phí voán bình quaân laø 12% Tyû giaù ñöôïc tính laø 1 USD = 18.000 VNÑ II. Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö: 1. Phöông phaùp thaåm ñònh: Söû duïng caùc nhoùm chæ tieâu: - Giaù trò hieän taïi roøng NPV - Tyû leä hoaøn voán noäi boä IRR - Thôøi gian hoaøn voán chieát khaáu (Discounted Payback period) - Chæ soá khaû naêng sinh lôïi PI (Profitability index) ñeå phaân tích, cuøng vôùi phaân tích ñoä nhaïy ñeå thaáy ñöôïc aûnh höôûng cuûa caùc bieán soá tôùi NPV cuûa döï aùn. Theâm vaøo ñoù, seõ phaân tích theâm tình huoáng döï aùn treân cô sôû döï baùo veà yeáu toá haøm chöùa ruûi ro döï tính cao. Cuoái cuøng, döïa treân caùc nhoùm yeáu toá ñaõ phaân tích, chuùng toâi seõ ñaùnh giaù toång hôïp hieäu quaû cuûa döï aùn, töø ñoù ñeå ra moät quyeát ñònh ñaàu tö ñuùng ñaén vaø toái öu cho doanh nghieäp. 2. Phaân tích, thaåm ñònh: 2.1. Tính toaùn caùc yeáu toá cuûa döï aùn: a. Thieát bò, nhaø xöôûng: Vôùi tyû giaù laø 1USD = 18000VNÑ thì giaù thieát bò ban ñaàu laø = 536 x 18 = 9648 trieäu VNÑ Baûng giaù thieát bò vaø nhaø xöôûng (ñv: trieäu VNÑ) Thieát bò 9648,0 Thueá nhaäp khaåu 10% Toång trò giaù mua thieát bò 10612,8 Chi phí laép ñaët 620,0 Giaù goác cuûa thieát bò 11232,8 Nhaø xöôûng phuïc vuï 4081,0 Vôùi thôøi gian khaáu hao cuûa thieát bò laø 5 naêm, coøn nhaø xöôûng laø 10 naêm, söû duïng khaáu hao ñeàu, thì giaù trò khaáu hao moãi naêm laø: Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5 Khaáu hao nhaø xöôûng 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 Khaáu hao thieát bò 2246,6 2246,6 2246,6 2246,6 2246,6 Toång giaù trò khaáu hao 2654,7 2654,7 2654,7 2654,7 2654,7 Thu thanh lyù thieát bò 750,0 Thu nhaø xöôûng chöa KH 2040,5 Thieát bò ñöôïc coâng ty traû tröôùc 40%, coøn laïi vay ngaân haøng ACB ñeå traû. Phaàn vay = 0,6 x 10612,8 = 6367,7 trieäu VNÑ ñöôïc traû theo phöông thöùc trong 3 naêm, moãi naêm traû 1/3 voán vay, traû vaøo cuoái naêm, laõi suaát cho vay laø 12%/naêm. Baûng keá hoaïch traû nôï vay: Naêm 0 Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5 Nôï ñaàu kyø 6367,7 6367,7 4245,1 2122,6 - - Laõi vay trong kyø 764,1 509,4 254,7 - - Traû trong kyø 2122,6 2122,6 2122,6 - - b. Doanh thu Giaù baùn 1 taán mì (SP chính) P = x 750 = 10 trieäu VNÑ DT = Q x P Baûng doanh thu: Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5 Tyû leä tieâu thuï so vôùi coâng suaát 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 Löôïng tieâu thuï SP chính (taán) 7140 8160 9180 9180 9180 Doanh thu SP chính 71400 81600 91800 91800 91800 Löôïng tieâu thuï SP phuï (taán) 214,2 244,8 275,4 275,4 275,4 Doanh thu SP phuï 642,6 734,4 826,2 826,2 826,2 Toång doanh thu 72042,6 82334,4 92626,2 92626,2 92626,2 c. Chi phí - Chi phí bieán ñoåi treân 1 taán saûn phaåm: Nguyeân vaät lieäu chính 3,8 Nguyeân vaät lieäu phuï 2,7 Nhieân lieäu 0,4 Ñoùng goùi 0.5 Nhaân coâng 0,5 Chi phí kinh doanh 0,3 Toång 8,2 - Baûng chi phí: Chi phí Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5 Saûn löôïng 7140 8160 9180 9180 9180 Chi phí bieán ñoåi 58548 66912 75276 75276 75276 Chi phí giaùn tieáp 3200 3200 3200 3200 3200 Toång chi phí 61748 70112 78476 78476 78476 - Tính chi phí laõi vay voán löu ñoäng: Voán löu ñoäng thöôøng xuyeân haøng naêm chieám bình quaân baèng 22% toång chi phí. Nhu caàu VLÑ seõ vay ngaân haøng vôùi laõi suaát bình quaân laø 12%/naêm. Nhu caàu vay VLÑ = Nhu caàu VLÑ – 5000 (VLÑ ban ñaàu) Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5 Toång chi phí 61748 70112 78476 78476 78476 Nhu caàu VLÑ 13584,6 15424,6 17264,7 17264,7 17264,7 Nhu caàu vay VLÑ 8584,6 10424,6 12264,7 12264,7 12264,7 Laõi vay voán löu ñoäng 1030,1 1251,0 1471,8 1471,8 1471,8 d. Lôïi nhuaän: Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5 Doanh thu 72042,6 82334,4 92626,2 92626,2 92626,2 Doanh thu thuaàn 64838,3 74101,0 83363,6 83363,6 83363,6 Toång chi phí 61748,0 70112,0 78476,0 78476,0 78476,0 Lôïi nhuaän tröôùc thueá, laõi vaø khaáu hao (EBITDA) 3090,3 3989,0 4887,6 4887,6 4887,6 Toång giaù trò khaáu hao 2654,7 2654,7 2654,7 2654,7 2654,7 Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi (EBIT) 435,7 1334,3 2232,9 2232,9 2232,9 Laõi vay ñaàu tö 764,1 509,4 254,7 0,0 0,0 Laõi vay voán löu ñoäng 1030,1 1251,0 1471,8 1471,8 1471,8 Lôïi nhuaän tröôùc thueá (1358,6) (426,1) 506,4 761,2 761,2 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (339,6) (106,5) 126,6 190,3 190,3 Lôïi nhuaän sau thueá (1018,9) (319,6) 379,8 570,9 570,9 e. Doøng tieàn cuûa döï aùn: - Doøng tieàn hoaït ñoäng haèng naêm: naêm 1 naêm 2 naêm 3 naêm 4 naêm 5 Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi (EBIT) 435,7 1334,3 2232,9 2232,9 2232,9 Thu nhaäp hoaït ñoäng sau thueá roøng (NOPAT) 326,8 1000,7 1674,7 1674,7 1674,7 Toång giaù trò khaáu hao 2654,7 2654,7 2654,7 2654,7 2654,7 OCF 2981,4 3655,4 4329,4 4329,4 4329,4 - Doøng tieàn ñaàu cuûa döï aùn: Nguyeân giaù ñaàu tö thieát bò (11232,8) Nhaø xöôûng phuïc vuï (4081,0) Voán CSH ham gia VLÑ (5000,0) Nôï ñaàu kyø = Voán vay 6367,7 CF0 (13946,1) - Doøng tieàn cuoái cuûa döï aùn: + Thueá thu hoài taøi saûn chæ tính ñoái vôùi thieát bò Doøng tieàn hoaït ñoäng naêm 5 4329,4 Thu thanh lyù thieát bò 750,0 Thu nhaø xöôûng chöa KH 2040,5 Thueá thu hoài taøi saûn (25%) (187,5) Doøng tieàn cuoái 6932,4 f. Tính NPV, IRR, thôøi gian hoaøn voán chieát khaáu: Naêm 0 Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5 CF (13946,1) 2981,4 3655,4 4329,4 4329,4 6932,4 Nhaän xeùt veà doøng tieàn: - Döï aùn coù doøng tieàn chuaån, neân chæ coù moät giaù trò IRR. - Doøng tieàn taêng qua caùc naêm, nhöng tyû leä taêng thaáp, khoâng ñeàu. Naêm thöù 5 taêng nhieàu hôn do coù söï thanh lyù thieát bò. Söû duïng excel ta tính ra ñöôïc: → NPV = 1246,8 > 0 IRR = 15,5% > k = 12% Töø ñaây coù theå nhaän thaáy döï aùn ñaàu tö coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Do giaù trò hieän taïi roøng phaûn aùnh keát quaû loã, laõi cuûa döï aùn theo giaù trò hieän taïi. NPV cuûa döï aùn laø 1246,8 trieäu VNÑ > 0 cho thaáy döï aùn coù laõi vaø giaù trò laõi khaù cao. Tyû leä hoaøn voán noäi boä IRR phaûn aùnh khaû naêng sinh lôøi cuûa döï aùn. IRR = 15,5% > tyû leä chi phí voán bình quaân laø 12%, coù theå khaúng ñònh laø döï aùn coù laõi. - Thôøi gian hoaøn voán chieát khaáu (Discounted Payback Period): Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 CF (13946,1) 2981,4 3655,4 4329,4 4329,4 6932,4 PV của CF (13946,1) 2662,0 2914,1 3081,5 2751,4 3933,6 Tích luỹ (13946,1) (11284,1) (8370,1) (5288,5) (2537,2) 1396,4 TGHVCK = 4 + = 4,645 năm Thôøi gian hoaøn voán cuûa döï aùn laø 4,645 naêm. Coù theå nhaän xeùt laø döï aùn coù thôøi gian thu hoài voán chaäm, noù khoâng töông quan so vôùi voøng ñôøi cuûa döï aùn, khi döï aùn gaàn keát thuùc thì môùi thu hoài ñöôïc voán. Tuy nhieân khi xeùt cuøng vôùi yeáu toá NPV, IRR thì döï aùn vaãn coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Töø ñaây, ta cuõng coù theå tính ra chæ soá khaû naêng sinh lôïi (PI - profitability index) PI = 1 + = = 1,1 coù theå thaáy vôùi 1 ñôn vò ñaàu tö ban ñaàu seõ taïo ra 1,1 ñôn vò giaù trò. Döï aùn mang laïi giaù trò cao hôn chi phí, do vaäy coù khaû naêng ñaàu tö döï aùn ñöôïc. 2.2. Ñaùnh giaù döï tính veà NPV Nhö treân ñaõ phaân tích, caùc giaù trò NPV, IRR, PI ñeàu mang laïi keát quaû laø döï aùn coù laõi vaø coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Tuy nhieân ñeå ra ñöôïc quyeát ñònh ñaàu tö, chuùng ta caàn xem xeùt vaán ñeà moät caùch kó löôõng hôn qua caùc phaân tích: phaân tích ñoä nhaïy caûm vaø phaân tích tình huoáng. a. Phaân tích ñoä nhaïy caûm: Thay ñoåi theo giaù baùn: Giaû ñònh laø caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, vieäc thay ñoåi giaù baùn seõ aûnh höôûng ñeán NPV, IRR -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 673,5 675,0 712,5 750,0 787,5 825,0 862,5 NPV (17476,2) (17109,1) (7931,2) 1246,8 10424,8 19602,8 28780,7 IRR _ _ -13,6% 15,5% 38,8% 59,7% 79,4% - Ñoái vôùi tröôøng hôïp giaûm giaù baùn, thì döï aùn khoâng coøn hieäu quaû nöõa, do NPV<0 - Khi taêng giaù baùn leân 5%, töùc laø baùn vôùi giaù 787,5 ñoàng thì luùc ñoù NPV = 10424,8 trieäu VNÑ, IRR = 38,8% cao hôn raát nhieàu so vôùi tröôøng hôïp ban ñaàu laø baùn vôùi giaù 750 ñoàng (NPV taêng hôn 8 laàn, coøn IRR taêng hôn 2 laàn). - Khi taêng giaù baùn leân 15% con soá naøy coøn cao hôn raát nhieàu laàn. * Cuõng duøng phöông phaùp naøy, chuùng toâi xaùc ñònh ñöôïc giaù baùn ñieåm hoaø voán chung cho caû 5 naêm laø 744,95 ñoàng (duøng phöông phaùp noäi suy tuyeán tính: thay ñoåi sao cho NPV = 0, IRR = 12%) Thay ñoåi chi phí bieán ñoåi: Töông töï chi phí bieán ñoåi thay ñoåi trong khoaûng töø – 15% ñeán 15% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Chi phí 7,0 7,4 7,8 8,2 8,6 9,0 9,4 NPV 25721,4 17563,2 9405,0 1246,8 (6911,4) (15069,6) (23227,8) IRR 72,9% 55,2% 36,3% 15,5% -9,8% _ _ - Khi chi phí bieán ñoåi caøng giaûm thì hieäu quaû cuûa döï aùn caøng cao. Khi chi phí giaûm xuoáng coøn 7 trieäu ñoàng/1taán SP thì NPV = 25721,4 trieäu VNÑ, lôùn hôn khaù nhieàu so vôùi giaù trò NPV taïi chi phí ban ñaàu 8,2tr/1taán. - Nhöng cuõng phaûi chuù yù laø, khi chi phí taêng leân 5% thì döï aùn khoâng coøn hieäu quaû nöõa. Thay ñoåi tyû leä chieát khaáu: Phaân tích söï thay ñoåi tyû leä chieát khaáu töø -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Tyû leä chi phí vốn bình quaân 10,2% 10,8% 11,4% 12,0% 12,6% 13,2% 13,8% NPV 2001,4 1740,8 1489,4 1246,8 1012,8 787,0 569,0 Töø keát quaû treân, coù theå thaáy raèng tyû leä chieát khaáu caøng giaûm thì döï aùn caøng coù lôøi cao. Khi tyû leä chieát khaáu taêng15%, taïi giaù trò 13,8% thì NPV cuûa döï aùn vaãn lôùn hôn 0, döï aùn vaãn coù hieäu quaû. Nhaän xeùt: Ta coù theå thaáy raèng, trong caùc yeáu toá xem xeùt, NPV nhaïy caûm nhieàu hôn vôùi söï thay ñoåi cuûa giaù baùn vaø chi phí bieán ñoåi do coù ñoä doác cao, coøn ñoái vôùi söï thay ñoåi cuûa tyû leä chi phí voán bình quaân, döï aùn vaãn coù NPV>0. Phaân tích nhaïy caûm chæ roõ ruûi ro döï tính ñoái vôùi giaù baùn vaø chi phí laø cao vaø caàn quan taâm hôn caû. Khi giaù baùn giaûm, thì döï aùn haàu nhö khoâng coøn hieäu quaû, nhöng khi giaù baùn taêng leân moät chuùt thì giaù trò sinh lôøi cuûa döï aùn raát cao, theå hieän treân ñoà thò ñöôøng giaù baùn leân ñoàng bieán leân treân. Töông töï nhö vaäy ñoái vôùi chi phí, ñöôøng bieåu dieãn cuûa noù laø nghòch xuoáng döôùi. b. Phaân tích tình huoáng: Treân cô sôû phaân tích ñoä nhaïy caûm vöøa roài, chuùng ta seõ phaân tích tình huoáng vôùi 3 yeáu toá laø: giaù baùn, chi phí bieán ñoåi vaø tyû leä chi phí voán. Giaû söû trong ñieàu kieän kinh teá bình thöôøng, oån ñònh xaùc suaát seõ laø 60%, coøn trong ñieàu kieän döï baùo coù suy thoaùi, luaân chuyeån voán keùm thì xaùc suaát seõ laø 20%, coøn trong ñieàu kieän toát nhaát thì xaùc suaát seõ laø 20%. Tình huoáng Xaùc suaát Chi phí bieán ñoåi (trieäu/taán) Giaù baùn (ñoàng/goùi) Tyû leä chi phí voán NPV Xaáu nhaát 0,2 9,4 673,5 13,8% -40033,4 Bình thöôøng 0,6 8,2 750 12% 1246,8 Toát nhaát 0,2 7 862,5 10,2% 57417,5 E(NPV) = 4224,9 = 31031,8 CVNPV = 7,3 Neáu CVNPV trung bình cuûa caùc döï aùn cuûa coâng ty giao ñoäng trong khoaûng 2-4, coù theå keát luaän ñaây laø döï aùn ruûi ro khaù cao, bôûi ñeå coù ñöôïc 1 ñôn vò NPV thì phaûi chaáp nhaän 7 ñôn vò ruûi ro. III. Keát luaän: Qua vieäc phaân tích treân, coù theå nhaän ñònh ñöôïc raèng döï aùn saûn xuaát myø goùi theo coâng ngheä môùi coù khaû quan vaø coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Trong vieäc phaân tích, chuùng toâi ñaõ ngaàm giaû ñònh raèng möùc giaù khoâng thay ñoåi trong thôøi gian cuûa döï aùn ñeå ñôn giaûn cho vieäc tính toaùn. Töø phaân tích, thaáy raèng thôøi gian hoaøn voán cuûa döï aùn laø khaù laâu 4,65 naêm gaàn baèng thôøi gian cuûa döï aùn, nhöng buø laïi döï aùn coù giaù trò NPV = 1246,8 khaù cao. Cuõng töø phaân tích ñoä nhaïy, thaáy raèng 2 yeáu toá: giaù baùn vaø chi phí bieán ñoåi aûnh höôûng raát lôùn ñeán NPV. Chæ caàn giaù baùn taêng leân moät chuùt thì NPV thu ñöôïc lôùn hôn raát nhieàu. Töø ñoù coù theå thaáy ñöôïc raèng, taïi sao coâng ty chæ choïn möùc giaù 750ñ, möùc giaù naøy laøm taêng tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm myø goùi cuûa coâng ty vaø cuõng tính ñeán caùc yeáu toá ruûi ro khaùc. Moät neùt noåi baät cuûa döï aùn ñoù laø ñoä ruûi ro khaù cao, tuy nhieân trong tính toaùn cuûa chuùng toâi, yeáu toá khoâng chaéc chaén veà xaùc suaát xaûy ra cuûa töøng nhaân toá, nhöng cuõng nhaân ñònh ñöôïc raèng ñaây laø döï aùn vöøa coù lôïi nhuaän, vöøa coù ruûi ro cao. Nhưng xét trên tình hình thực tế, do điều kiện kinh tế vĩ mô đang dần trở lại ổn định, nền kinh tế đang dần khôi phục, nên mức độ rủi ro của dự án có thể giảm bớt. Caên cöù vaøo caùc keát quaû ñaùnh giaù vaø phaân tích, nhoùm nghieân cöùu cho rằng công ty neân ñaàu tö vaøo döï aùn. Tài liệu tham khảo: - Slide bài giảng TCDN – Ths Dương Thị Hồng Vân - Giáo trình TCDN, ĐH Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê, 2005 - Project appraisal, TS Nguyễn Tấn Bình (Viện kinh tế tp.HCM)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án sản xuất mì gói theo công nghệ mới.DOC
Luận văn liên quan