Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh tỉnh Nam Định

LờI NóI ĐầU 1.Tính cấp thiết của đề tài: Với xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa, Việt Nam thực hiện m cửa nền kinh tế với quan điểm:” . M cửa nền kinh tế, đa dạng hóa, đa phương hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại trên cơ sở m rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới . “ trong quá trình đó, hoạt động xuất nhập khẩu( XNK) có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, nước ta đang thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, thể hiện rõ trong việc Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995 và tiến tới gia nhập khu vực thương mại tự do Châu á (AFTA) và tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hiệp định thương mại Việt – Mĩ đã được kí kết và có hiệu lực. Để thực hiện tốt quá trình hội nhập với khu vực và thế giới,hoạt động ngoại thương của Việt Nam đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ cả về lượng và chất nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác quốc tế ngày càng tăng. Điều này các ngân hàng và các doanh nghiệp Việt Nam phải có một hệ thống thanh toán quốc tế hiệu quả,nhanh chóng,phù hợp với yêu cầu đổi mới của nền kinh tế . Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình thế giới có nhiều biến động. Nền kinh tế châu á sau một thời gian tăng trưởng mạnh đã chửng lại, tiếp đến là cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Argentina,cuộc khủng bố ở Mỹ và tình hình chính trị bất ổn ở môt số nước.Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho nền kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái. Trước những khó khăn chung, hoạt động thanh toán XNK của các ngân hàng thương mại (NHTM) gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi phải có những biện pháp khắc phục,thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế ngày một phát triển và trở thành một trong những hoạt động chính của NHTM. Xuất phát từ tính thiết thực của việc nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế nên em đã chọn đề tài: "Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh tỉnh Nam Định" 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: _ Nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiến về hoạt động thanh toán quốc tế. _Phân tích, đánh giá những yếu tố thuận lợi,khó khăn và kiến nghị,giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: _Đề tài tập trung vào phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNo và PTNT chi nhánh tnh Nam Định. _Đưa ra kiến nghị nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động này trong thời gian tới. 4.Phương pháp nghiên cứu: _ Vận dụng lí luận vào thực tiễn, sử dụng phương pháp phân tích,so sánh, khái quát hóa và tổng hợp. _ Sử dụng và phân tích số liệu thống kê trên cơ sở tư duy logic. 5.Khóa luận được trình bày theo kết cấu sau: Lời nói đầu Chương 1: Lí luận chung về thanh toán quốc tế. Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNo và PTNT chi nhánh tỉnh Nam Định. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại NHNo và PTNT chi nhánh tnh Nam Định. Kết luận. mục lục Lời nói đầu 1 Chương I: Lý luận chung về thanh toán quốc tế 3 1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế 3 1.2. Các phương thức thanh toán quốc tế 4 1.2.1. Phương thức thanh toán chuyển tiền 4 1.2.2. Phương thức thanh toán nhờ thu 6 1.2.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 9 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại 14 1.3.1. Nhân tố chủ quan 14 1.3.2. Nhân tố khách quan 15 Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định 16 2.1. Khái quát chung về NHNN & PTNT Nam Định 16 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 16 2.1.2. Tình hìh hoạt động kinh doanh tại NHNN & PTNT Nam Định 18 2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định 21 2.2.1. Thanh toán chuyển tiền 22 2.2.2. Phương thức nhờ thu 22 2.2.2.1. Nhờ thu xuất khẩu 22 2.2.2.2. Nhờ thu nhâp khẩu 23 2.2.3. Tín dụng chứng từ 23 2.2.3.1. Thanh toán hàng xuất khẩu 23 2.2.3.2. Thanh toán hàng nhập khẩu 24 2.3. Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định 25 2.3.1. Đánh giá kết quả đạt được 25 2.3.1.1. Hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng được củng cố và phát triển 25 2.3.1.2. Hoạt động thanh toán quốc tế góp phần làm tăng doanh thu cho ngân hàng 26 2.3.1.3. Hoạt động thanh toán quốc tế góp phần nâng cao uy tín NHNN & PTNT Nam Định 26 2.3.2. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định 27 2.3.2.1. Về phía khách hàng 27 2.3.2.2. Về phía ngân hàng 28 2.4. Nguyên nhân 28 2.4.1. Nguyên nhân khách quan 28 2.4.1.1. Hành lang pháplý cho hoạt động thanh toán quốc tế còn nhiều bất cập 28 2.4.1.2. Quản lý vĩ mô của nhà nước về hoạt động xuất khẩu 29 2.4.1.3. Hạn chế về trình độ, kinh nghiệm và năng lực tài chính của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 29 2.4.2. Nguyên nhân chủ quan 30 2.4.2.1. Hạn chế trong công nghệ thanh toán của ngân hàng 30 2.4.2.2. Trình độ và kinh nghiệm của cán bộ thanh toán quốc tế còn bất cập 30 2.4.2.3. Khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường chưa cao 31 Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại NHNN & PTNT Nam Định 32 3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại NNNo & PTNT tỉnh Nam Định trong thời gian tới 32 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNo & PTNT tỉnh Nam Định 33 3.2.1. Cải tiến chất lượng nghiệp vụ 33 3.2.1.1. Thanh toán hàng xuất khẩu 33 3.2.1.2. Thanh toán hàng nhập khẩu 34 3.2.2. Thực hiện chính sách khách hàng linh hoạt 34 3.2.2.1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tư vấn cho khách hàng 34 3.2.2.2. Có chính sách khách hàng phù hợp 35 3.2.3. Nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh toán viên 35 3.2.4. Đổi mới công nghệ ngân hàng 36 3.2.5. Củng cố và tăng cường quan hệ đối ngoại 37 3.2.6. Phát triển hoạt động marketing trong hoạt động ngân hàng 37 3.3. Một số kiến nghị 38 3.3.1. Đối với doanh nghiệp XNK 38 3.3.2. Về phía ngân hàng 39 3.3.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế 39 3.3.2.2. Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 40 3.3.3. Đối với chính phủ và các nghành có liên quan 41 3.3.3.1. Cần hoàn thiện môi trường pháp lý cho giao dịch thanh toán XNK 41 3.3.3.2. Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm đẩy mạnh XK 43 3.3.4. Về phía ngân hàng nhà nước 44 3.3.4.1. Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tiến tới thành lập thị trường hối đoái Việt Nam 44 3.3.4.2. ổn định tỷ giá hối đoái 44 Kết luận 45

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2059 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh tỉnh Nam Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sè b¸n: 34.083.750USD; 238.388EUR 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN&PTNT Nam §Þnh Cïng víi xu thÕ më cöa vµ héi nhËp vµo nÕn kinh tÕ thÕ giíi, ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i nãi chung, ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng nãi riªng ngµy cµng ®­îc më réng. Sù giao l­u bu«n b¸n hµng ho¸ víi khèi l­îng ngµy cµng lín ®· ®ßi hái qu¸ tr×nh thanh to¸n hµng ho¸ XNK ph¶i nhanh chãng thuËn tiÖn cho c¸c bªn. Trong nh÷ng n¨m qua, NHNN&PTNT Nam §Þnh ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ n©ng cao nghiÖp vô thanh to¸n ®Ó phôc vô tèt cho kh¸ch hµng cña m×nh, ®¸p øng c¸c nhu cÇu thanh to¸n nghiÖp vô XNK qua NHNN&PTNT Nam §Þnh, tõ ®ã ®· thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. B¶ng 3: Doanh sè ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN&PTNT Nam §Þnh §vt: 1000USD ChØ tiªu 2002 2003 2004 Sè mãn Sè tiÒn Sè mãn Sè tiÒn Sè mãn Sè tiÒn L/C nhËp 36 5.484,5 31 3.727,5 28 24.522,5 L/C xuÊt 2 250,5 1 10,1 2 606,2 ChuyÓn tiÒn ®i 95 3.210,3 137 8.437 217 10.399,4 ChuyÓn tiÒn ®Õn 155 2.143,8 195 4.689 500 6.975,6 Nhê thu ®i 6 136 10 286 13 797 Nhê thu ®Õn 40 2.056,3 32 1.823,2 47 17.704,2 (Nguån phßng kinh doanh ®èi ngo¹i NHNN&PTNT Nam §Þnh) 2.2.1. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn: Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi( nhu cÇu vay vèn ®Ó chuyÓn) phong kinh doanh ®èi ngo¹i tiÕp nhËn hå s¬, kiÓm tra hå s¬ ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸p lý ®Ó chuyÓn ra n­íc ngaoa× theo qui ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN&PTNT ViÖt Nam. Ho¹t ®éng thanh to¸n chuyÓn tiÒn t¹i NHNN&PTNT Nam §Þnh ®· vµ ®ang tiÕp tôc ph¸t triÓn. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn, NHNN&PTNT Nam §Þnh ®· chñ ®éng t×m kiÕm nguån ngo¹i tÖ phôc vô cho nhu cÇu thanh to¸n chuyÓn tiÒn cña kh¸ch hµng, do vËy sè mãn giao dÞch ngµy cµng t¨ng. 2.2.2. Ph­¬ng thøc nhê thu Nhê thu lµ dÞch vô thu hé tiÒn hµng theo chØ dÉn cña kh¸ch hµng, ng©n hµng chØ ®ãng vai trß lµ trung gian thanh to¸n mµ kh«ng cã nghÜa vô cam kÕt ph¶i tr¶ tiÒn. T¹i NHNN&PTNT Nam §Þnh, h×nh thøc thanh to¸n nhê thu chñ yÕu lµ nhê thu kÌm chøng tõ. 2.2.2.1. Nhê thu xuÊt khÈu Khi nhËn ®­îc bé chøng tõ nhê thu cña kh¸ch hµng, thanh to¸n viªn kiÓm tra néi dung cña bé chøng tõ, sau khi kiÓm tra ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn trong mét bé chøng tõ, thanh to¸n viªn lËp b¶ng kª chøng tõ kiªm nhê thu, sau ®ã chøng tõ ®­îc chuyÓn ®Õn nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt. Chøng tõ ®· ®­îc xem xÐt, sÏ ®­îc ®ãng gãi vµ göi ®i b»ng ph­¬ng thøc chuyÓn ph¸t nhanh ®Õn ng©n hµng nhËn nhê thu theo ®Þa chØ ghi trong lÖnh nhê thu. Tr­íc khi göi ®i ng©n hµng l¹i kiÓm tra lÇn cuèi. Trong qu¸ tr×nh nhê thu, ng©n hµng ph¶i theo dâi th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng chøng tõ qua m¹ng SWIFT hoÆc b»ng TELEX, ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. Sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy göi chøng tõ, nÕu kh«ng nhËn ®­îc tiÒn thanh to¸n hoÆc th«ng tin tõ ng©n hµng nhËn nhê thu, ph¶i lËp ®iÖn tra so¸t göo ng©n hµng nhËn chøng tõ. C¸c kho¶n phÝ cã liªn quan trong qu¸ tr×nh tra so¸t cã thÓ thu ngay tõ ng­êi uû th¸c nhê thu. 2.2.2.2. Nhê thu nhËp khÈu Ng©n hµng tiÕp nhËn vµ kiÓm tra chøng tõ nhê thu( phÝ do ng­êi mua chÞu) trong vßng hai ngµy lµm viÖc c¸n bé L/C ph¶i lµm trßn nghÜa vô th«ng b¸o vµ xö lý nhê thu. NÕu bé chøng tõ ®· ®­îc xö lý, c¸n bé L/C göi kÕ to¸n viªn mét b¶n ®Ó thu phÝ th«ng b¸o. C¨n cø vµo chØ thÞ nhê thu ®Ó thùc hiÖn viÖc thu phÝ dÞch vô ng©n hµng tõ ng­êi nhê thu hoÆc ng­êi tr¶ tiÒn. Khi nhËn ®­îc tiÒn thanh to¸n tõ ng­êi tr¶ tiÒn ( hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n), c¸n bé L/C lËp ®iÖn th«ng b¸o chÊp nhËn thanh to¸n ®Ó göi cho ng©n hµng göi chøng tõ. Khi ®Õn h¹n thanh to¸n, ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ tiÒn vµ khi nhËn ®­îc tiÒn thanh to¸n nhê thu tõ ng­êi tr¶ tiÒn, thanh to¸n viªn ph¶i lËp ®iÖn thanh to¸n cho ng©n hµng h­ëng theo ®óng chØ dÉn cña lÖnh nhê thu. Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy kim ng¹ch thanh to¸n nhê thu qua c¸c n¨m kh«ng ®­îc æn ®Þnh, lªn xuèng thÊt th­êng. Nhê thu ®i chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ. Cã hiÖn t­îng nµy x¶y ra lµ do hµng xuÊt ®i qu¸ Ýt mµ nhu cÇu nhËp hµng ngµy cµng cao. Tuy nhiªn, nhê thu ®i cã chiÒu h­íng t¨ng n¨m 2001 ®¹t 6 mãn trÞ gi¸ 136.000USD, n¨m 2002 ®¹t 10 mãn trÞ gÝa 286.000USD, n¨m 2003 ®¹t 13 mãn trÞ gi¸ 797.000USD ®iÒu nµy chøng tá hµng xuÊt di ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. 2.2.3. TÝn dông chøng tõ: TÝn dông chøng tõ lµ mét ph­¬ng thøc cã ®é an toµn cao nhÊt, nã ®¶m b¶o cho c¸c bªn tham gia, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt mäi rñi ro cã thÓ x¶y ra trong thanh to¸n quèc tÕ. V× vËy tÝn dông chøng tõ trë thµnh mét ph­¬ng thøc thanh to¸n kh«ng thÓ thay thÕ trong thanh to¸n quèc tÕ. 2.2.3.1. Thanh to¸n hµng xuÊt khÈu: Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i ®­îc phÐp nhËn th«ng b¸o L/C xuÊt khÈu vµ söa ®æi liªn quan cho kh¸ch hµng khi nhËn L/C. NHNN&PTNT Nam §Þnh chØ nhËn th­¬ng l­îng chiÕt khÊu thanh to¸n hoÆc cho vay øng tr­íc thÕ chÊp bé chøng tõ, hoÆc cho vay thu mua hµng XK trªn c¬ së L/C n­íc ngßai ®· më. Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh kh¶ thi cña L/C, xem xÐt thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn ®· qui ®Þnh, phßng kinh doanh ®èi ngo¹i tiÕn hµnh ký vµo hå s¬ vay (L/C ®· më) sau ®ã chuyÓn sang phßng kinh doanh. Tr­êng hîp kh¸ch hµng vay vèn thÕ chÊp b»ng bé chøng tõ L/C xuÊt khÈu th× trong vßng 5 ngµy lµm viÖc phßng kinh doanh ®èi ngo¹i tiÕn hµnh kiÓm tra ®¶m b¶o bé chøng tõ hoµn h¶o, ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n, ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong L/C. Tr­êng hîp kh¸ch hµng xin chiÕt khÊu bé chøng tõ thanh to¸n L/C tr¶ ngay. phßng kinh doanh ®èi ngo¹i xem xÐt kiÓm tra néi dung cho vay øng tr­íc thÕ chÊp bé chøng tõ víi ®iÒu kiÖn ph¶i L/C tr¶ ngay. Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i tr×nh duyÖt hå s¬ xin chiÕt khÊu trong kho¶ng tõ 90% - 98% tæng gÝ trÞ mçi lÇn thanh to¸n tuú thuéc c¸ch ®ßi tiÒn, sau ®ã chuyÓn hå s¬ sang phßng kinh doanh. Sau khi hå s¬ ®· thøc hiÖn, phßng kinh doanh ®èi ngo¹i tiÕn hµnh hoµn thiÖn chøng tõ nh­: ký hËu hèi phiÕu, lËp chØ thÞ ®ßi tiÒn... vµ göi chøng tõ ®Õn ng©n hµng n­íc ngoµi, phßng kinh doanh ®èi ngo¹i tiÕn hµnh tÝnh phÝ, thu hé tiÒn vay... *BiÓu phÝ hiÖn nay cña NHNN&PTNT Nam §Þnh ®èi víi L/C xuÊt khÈu lµ: + PhÝ th«ng b¸o L/C: $15 + PhÝ th«ng b¸o söa ®æi L/C: $10 + PhÝ kiÓm tra chøng tõ: $20 2.2.3.2. Thanh to¸n hµng nhËp khÈu: Phßng kinh doanh Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i Kh¸ch hµng NHNN & PTNT Nam §Þnh (1) (2) (5) (4) (3) (1) Kh¸ch hµng nép hå s¬ xin më L/C cho ng­êi b¸n h­ëng víi c¸c ®iÒu kiÖn ®· qui ®Þnh trong hîp ®ång. (2) Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i xem xÐt hå s¬, nÕu hå s¬ ®· ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn, trong tr­êng hîp L/C ký quü d­íi 100% c¸n bé thanh to¸n L/C ký vµo cam kÕt thanh to¸n vµ chuyÓn cho phßng kinh doanh tiÕp tôc gi¶i quyÕt. (3) Xö lý hå s¬ ë phßng kinh doanh: Sau khi nhËn ®­îc hå s¬ tõ phßng kinh doanh ®èi ngo¹i, phßng kinh doanh tiÕn hµnh xö lý hå s¬, kiÓm tra tÝnh chÊt ph¸p lý cña hå s¬ vµ phª duyÖt. (4) Sau khi nhËn ®­îc ®Çy ®ñ hå s¬ ®· ®­îc phª duyÖt tõ phßng kinh doanh, c¸n bé thanh to¸n L/C tiÕn hµnh më L/C. C¸n bé thanh to¸n tr×nh L/C lªn gi¸m ®èc NHNN & PTNT Nam §Þnh, ®­îc gi¸m ®èc uû nhiÖm (Gi¸m ®èc ký duyÖt), c¸n bé thanh to¸n chuyÓn L/C ra n­íc ngoµi. (5) Tr¶ L/C cho kh¸ch hµng theo dâi thùc hiÖn. *BiÓu phÝ hiÖn nay cña NHNN&PTNT Nam §Þnh ®èi víi L/C nhËp khÈu. - Më L/C: 0,1% (tèi thiÓu lµ $10, tèi ®a lµ $300) - Söa ®æi L/C: + T¨ng tiÒn: $20 + Gia h¹n hiÖu lùc: $15 ChÊp nhËn thanh to¸n: 0,2% Cã thÓ nãi, nghiÖp vô thanh to¸n cña L/C lu«n chiÕm mét tû träng lín, qua sè liÖu b¶ng 3 ta thÊy L/C hµng nhËp vµ L/C hµng xuÊt cµng ngµy cµng gia t¨ng tuy L/C hµng nhËp vµo n¨m 2003 cã gi¶m 3 mãn, nh­ng gi¸ trÞ l¹i gia t¨ng 20.795.000USD (+558%) so víi n¨m 2002. 2.3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN&PTNT Nam §Þnh 2.3.1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. 2.3.1.1. Ho¹t ®éng thanh to¸n Quèc tÕ ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn: Cã thÓ nãi, víi Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh, ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i vÉn cßn lµ ®iÒu míi mÎ. Ngµy 25/8/1996, Chi nh¸nh kinh doanh ®èi ngo¹i ®­îc thµnh lËp vµ nh­ vËy ho¹t ®éng thanh to¸n Quèc tÕ míi chÝnh thøc hoµ nhËp vµo ho¹t ®éng chung cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh ®­îc 07 n¨m. Tuy nhiªn, b»ng c¸c gi¶i ph¸p tÝch cùc nh­ t×m kiÕm, më réng thÞ tr­êng, chó träng c«ng t¸c tiÕp thÞ ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, nhu cÇu kh¸ch hµng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n Quèc tÕ nh»m phôc vô kh¸ch hµng víi chÊt l­îng cao nhÊt. Tõ ®ã ®· gãp phÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña ng©n hµng. MÆt kh¸c, th«ng qua nghiÖp vô thanh to¸n nµy ng©n hµng sÏ cã quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng vµ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Mèi quan hÖ nµy sÏ cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn. 2.3.1.2. Ho¹t ®éng thanh to¸n Quèc tÕ gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu cho Ng©n hµng: Ho¹t ®éng thanh to¸n Quèc tÕ ®em l¹i nguån thu cho Ng©n hµng th«ng qua c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ mµ kh¸ch hµng nép cho Ng©n hµng. Th«ng qua viÖc thùc hiÖn thanh to¸n cho kh¸ch hµng cña m×nh, n¨m 2003 Chi nh¸nh Kinh doanh ®èi ngo¹i - Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh ®· thu ®­îc kho¶n phÝ tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i lµ h¬n 01 tû ®ång. 2.3.1.3. Ho¹t ®éng thanh to¸n Quèc tÕ gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh: Trong thanh to¸n Quèc tÕ, Ng©n hµng ®ãng vai trß trung gian thanh to¸n gióp cho qu¸ tr×nh thanh to¸n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®­îc tiÕn hµnh an toµn, nhanh chãng vµ tiÖn lîi. Ng©n hµng b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch hµnh trong giao dÞch thanh to¸n, ®ång thêi t­ vÊn cho kh¸ch hµnh, h­íng dÉn vÒ kü thuËt thanh to¸n Quèc tÕ nh»m gi¶m rñi ro, t¹o sù an t©m, tin t­ëng cho kh¸ch hµng trong quan hÖ giao dÞch bu«n b¸n víi n­íc ngoµi. Nhê ®ã, ho¹t ®éng thanh to¸n Quèc tÕ còng lµm n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®èi víi b¹n hµng trong n­íc vµ Quèc tÕ. Trong nh÷ng n¨m võa qua, b»ng viÖc kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé thanh to¸n Quèc tÕ, xem xÐt rót ng¾n quy tr×nh thanh to¸n Quèc tÕ nh»m thùc hiÖn thanh to¸n Quèc tÕ cã hiÖu qu¶, chÊt l­îng vµ an toµn, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Qu¶ng tÞ ®· thùc sù t¹o ®­îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng vµ ngµy cµng thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi. 2.3.2. Nh÷ng khã kh¨n cÇn kh¾c phôc trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh 2.3.2.1- VÒ phÝa kh¸ch hµng: §©y lµ nh÷ng tån t¹i ph¸t sinh do nh÷ng sai sãt tõ doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu, thùc hiÖn qua Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n Nam §Þnh. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng l©u n¨m, cã tr×nh ®é kinh nghiÖm th× còng cã kh«ng Ýt ®¬n vÞ ch­a cã kinh nghiÖm, ®éi ngò nh©n viªn tr×nh ®é ch­a cao. Nh÷ng sai sãt chñ yÕu lµ trong ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ: - §èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n hµng xuÊt: Sai sãt phæ biÕn nhÊt th­êng gÆp lµ ë kh©u lËp chøng tõ. C¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu lu«n gÆp ph¶i nh÷ng v­íng m¾c trong viÖc lËp hå s¬ chøng tõ ®ßi tiÒn. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé trong ®¬n vÞ cßn non kÐm, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kh¾t khe, phøc t¹p cña ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Nh÷ng sai sãt cã thÓ lµ nh÷ng lçi nhá nh­ sai chÝnh t¶, sai tªn... cho ®Õn nh÷ng thiÕu sãt chøng tõ hoÆc sai quy ®Þnh trong L/C. NÕu bé chøng tõ kh«ng hoµn h¶o sÏ bÞ tõ chèi thanh to¸n, thêi gian söa ch÷a kÐo dµi, phÝ söa ch÷a cao, cã nh÷ng tr­êng hîp L/C bÞ huû bá. - §èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n hµng nhËp khÈu: C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam th­êng ph¶i ký quü L/C, do vËy c¸c doanh nghiÖp sÏ bÞ ø ®äng mét l­îng vèn kh«ng nhá, thêi gian ø ®äng tuú thuéc vµo thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång giao hµng cña ng­êi xuÊt khÈu. Nh÷ng thiÕu sãt cña ®¬n vÞ nhËp khÈu th­êng ch­a cã kinh nghiÖp vÒ ph­¬ng thøc L/C nªn thêi gian tõ lóc më tíi lóc nhËn ®­îc hµng kÐo dµi, hoÆc kh«ng t×m hiÓu ®­îc kh¶ n¨ng cña ng­êi xuÊt khÈu nªn ®· më L/C mµ kh«ng nhËn ®­îc hµng. 2.3.2.2 - VÒ phÝa ng©n hµng: Quy m« ho¹t ®éng Thanh to¸n Quèc tÕ cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh cßn nhá, ®©y lµ khã kh¨n chung cña toµn bé chi nh¸nh trong hÖ thèng Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. Kh¸ch hµng cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ch­a nhiÒu, ch­a më réng ®­îc m¹ng l­íi ®¹i lý vµ khèi l­îng s¶n phÈm dÞch vô phôc vù cho kh¸ch hµng cßn ë møc ®é h¹n chÕ: DÞch vô thanh to¸n thÎ, SÐc du lÞch ch­a ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, ®Þa bµn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh chñ yÕu lµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, Ýt cã c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §©y lµ mét khã kh¨n kh«ng nhá trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp chi nh¸nh. Qua qóa tr×nh ph¸t triÓn, Chi nh¸nh ®· dÇn kh¾c phôc b»ng c¸ch më réng tiÕp cËn thÞ tr­êng, thu hót c¸c kh¸ch hµng míi ë c¸c khu vùc kh¸c. Ngoµi ra, mét khã kh¨n n÷a lµ n¨m 2003 võa qua t¹i Nam §Þnh ®· xuÊt hiÖn mét ®èi thñ c¹nh tranh míi ®ã lµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng Nam §Þnh. §iÒu nµy ®· gi¸n tiÕp g©y ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng Chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh. Tuy ®· cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh nh­ng ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i vÉn cÇn cã nhiÒu thêi gian h¬n n÷a ®Ó tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh. 2.4. Nguyªn nh©n 2.4.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 2.4.1.1. Hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cßn nhiÒu bÊt cËp Tuy c¸c ng©n hµng cña ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng trong mét thêi gian dµi: Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (26/04/1957), Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam 01/04/1963), Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam vµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (1988) nh­ng m·i ®Õn ®Çu n¨m 1998, LuËt Ng©n hµng míi ra ®êi song luËt cßn nhiÒu ®iÓm chung chung vµ khã thùc hiÖn. §èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ còng ch­a cã mét v¨n b¶n trong n­íc ®iÒu chØnh mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ tham gia trong khi nhiÒu quèc gia cã luËt hoÆc c¸c v¨n b¶n d­íi luËt quy ®Þnh vÒ giao dÞch tÝn dông chøng tõu trªn c¬ së th«ng lÖ quèc tÕ cã tÝnh ®Õn ®Æc thï n­íc hä. Bªn c¹nh ®ã, quy chÕ qu¶n lý ngo¹i hãi cßn nhiÒu ®iÓm bÊt cËp. C¸c v¨n b¶n vÒ ph¸p lý ngo¹i hèi quy ®Þnh chång chÐo, qua nhiÒu lÇn bæ sung, söa ®æi nªn khã ¸p dông vµ hiÖu lùc ph¸p lý ch­a cao. ViÖc chuyÓn tiÒn ra n­¬3cs ngoµi ®­îc quy ®Þnh chÆt chÏ víi nhiÒu thñ tôc còng gi¸n tiÕp h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Nh×n chung, n­íc ta ch­a cã khung c¬ së ph¸p lý hoµn chØnh cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. 2.4.1.2. Qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ChÝnh s¸ch më cöa cña nhµ n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ tham gia ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Nh­ng bªn c¹nh ®ã, c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu nh­: thuÕ xuÊt nhËp khÈu, VAT, d¸nh¸ch c¸c mÆt hµng cÊm hoÆc h¹n chÕ xuÊt nhËp khÈu thay ®æi liªn tôc trong thêi gian ng¾n vµ ch­a hoµn chØnh ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi c¸c doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam míi chØ ë d¹ng s¬ chÕ, nguyªn liÖu th« nªn khèi l­îng hµng xuÊt nhiÒu nh­ng gi¸ trÞ thÊp. §iÒu nµy h¹n chÕ kh¶ n¨ng thanh to¸n quèc tÕ cña c¸c ng©n hµng nãi chung vµ NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh nãi riªng. 2.4.1.3. H¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu C¶ n­íc hiÖn cã h¬n 34.000 doanh nghiÖp trong ®ã kho¶ng 3000 doanh nghiÖp quèc doanh vµ rÊt nhiÒu doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty TNHH … tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nh­ng thùc lùc tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp cßn yÕu vµ thiÕu (møc vèn b×nh qu©n 2,8 tû VND). Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu dùa vµo vèn vay cña ng©n hµng do vËy khi kinh doanh víi n­íc ngoµi bÞ lõa ®¶o, thua lç dÉn ®Õn liªn quan trùc tiÕp tíi chÊt l­îng tÝn dông vµ uy tÝn trong thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng. Do sù yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô thanh to¸n còng nh­ thiÕu th«ng tin vÒ ®èi t¸c kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam nªn mét sè doanh nghiÖp th­êng yÕu thÕ trong ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng vµ ®· chÊp nhËn nh÷ng L/C cã nh÷ng ®iÒu kho¶n bÊt lîi cho m×nh. Mét tån t¹i ®¸ng kÓ n÷a lµ cã nh÷ng doanh nghiÖp th­êng m¾c sai sãt trong viÖc lËp c¸c chøng tõ cÇn thiÕt hoÆc kh«ng lËp ®­îc bé chøng tõ hoµn h¶o ®Ó ®ßi tiÒn. H¬n n÷a, nguyªn t¾c cña ng©n hµng lµ nh©n viªn kh«ng ®­îc lµm thay kh¸ch hµng nªn viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô gÆp nhiÒu khã kh¨n. Mét sè doanh nghiÖp do kh«ng hiÓu hÕt c¸c quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh vµ ng©n hµng trong thanh to¸n L/C theo quy ®Þnh cña UCP500, r»ng ng©n hµng chØ cã tr¸ch nhiÖm víi chøng tõ chø kh«ng cã tr¸ch nhiÖm víi hµng ho¸ nªn khi nhËn hµng thÊy cã thiÕu sãt th­êng khiÕu kiÖn ng©n hµng. 2.4.2. Nguyªn nh©n chñ quan 2.4.2.1. H¹n chÕ trong c«ng nghÖ thanh to¸n cña ng©n hµng Trong qu¸ tr×nh héi nhËp gÇn ®©y, NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh ®· chó träng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, trang bÞ m¸y tÝnh hiÖn ®¹i ®ång bé trong toµn bé hÖ thèng tham gia thanh to¸n quèc tÕ. Tuy nhiªn, m¹ng SWIFT néi bé cña ng©n hµng ®­îc viÕt trªn ng«n ng÷ FOXPRO nªn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cô thÓ: - DÔ mÊt sè liÖu, kh«ng tiÖn Ých cho ng­êi sö dông - Cã sù kh¸c biÖt gi÷a b¶n trªn m¸y vµ b¶n in nªn thanh to¸n viªn khã kiÓm so¸t vµ dÔ cã sai sãt. Thanh to¸n viªn ph¶i nhËp d÷ liÖu vµo c¸c tr­êng kh¸c nhau vµ nhiÒu d÷ liÖu chØ xuÊt hiÖn khi in ra giÊy (vÝ dô: khi nhËp m· SWIFT cña ng©n hµng, trªn m¸y kh«ng xuÊt hiÖn tªn ng©n hµng mµ chØ cã khi in ra giÊy). - TÝnh b¶o mËt kh«ng cao - Thªm vµo ®ã, th«ng tin cËp nhËt toµn hÖ thèng vµ th«ng tin n¾m b¾t t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ cña c¸c n­íc cßn ch­a ®­îc kÕt hîp khai th¸c, cËp nhËt kÞp thêi ®Æc biÖt lµ c¸c tin tøc liªn quan ®Õn c¸c kh¸ch hµng trong n­íc còng nh­ quèc tÕ cßn thiÕu chÝnh x¸c vµ ch­a ®Çy ®ñ. 2.4.2.2. Tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé thanh to¸n quèc tÕ cßn bÊt cËp Do NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh míi tham gia ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®­îc mét thêi gian ng¾n nªn tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé trong lÜnh vùc nµy cßn h¹n chÕ lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. Kh¶ n¨ng thu thËp th«ng tin, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cßn nhiÒu bÊt cËp vµ khã kh¨n v× thÕ viÖc ph©n lo¹i kh¸ch hµng ch­a ®­îc ®Çy ®ñ còng nh­ viÖc ®¸nh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè cßn sai lÖch so víi gi¸ trÞ thùc tÕ. Nh÷ng thiÕu sãt nµy mét phÇn ®· t¹o nh÷ng khe hë ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ lîi dông vµ vi ph¹m cam kÕt víi ng©n hµng. Thùc tÕ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ rÊt phøc t¹p, yªu cÇu kinh nghiÖm, sù hiÓu biÕt s©u s¾c ë nhiÒu lÜnh vùc liªn quan còng nh­ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, chuyªn m«n cao cña c¸n bé thanh to¸n. §éi ngò c¸n bé thanh to¸n quèc tÕ cã b»ng cÊp, nhiÖt t×nh nh­ng chñ yÕu cßn rÊt trÎ nªn kinh nghiÖm trong c«ng viÖc cßn h¹n chÕ. MÆt kh¸c, do hÖ thèng chi nh¸nh cña ng©n hµng tr¶i réng kh¾p c¶ n­íc nªn tr×nh ®é cña nh©n viªn nãi chung vµ nh©n viªn thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng cßn ch­a ®ång ®Òu gi÷a c¸c chi nh¸nh vµ c¸c ng©n hµng kh¸c phÇn nµo còng lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh cña ng©n hµng. 2.4.2.3. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng ch­a cao NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh ®­îc thµnh lËp vµ ®­îc biÕt ®Õn trªn thÞ tr­êng nh­ mét ng©n hµng ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n. H¬n n÷a, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ míi ®­îc triÓn khai n¨m 1999 vµ b¾t ®Çu ph¸t triÓn n¨m 2001, do ®ã n¨ng lùc cña ng©n hµng cßn h¹n chÕ so víi mét sè ng©n hµng trong n­íc vµ chi nh¸nh n­íc ngoµi chuyªn doanh vÒ lÜnh vùc nµy. Bªn c¹nh ®ã m¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý cña ng©n hµng so víi thêi gian ®Çu ®· rÊt ph¸t triÓn (hiÖn nay NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh cã quan hÖ ®¹i lý víi 584 ng©n hµng nh­ng so víi mét sè ng©n hµng kh¸c th× vÉn cßn khiªm tèn, vÝ dô: Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Nam §Þnh cã quan hÖ ®¹i lý víi 754 ng©n hµng). V× vËy ng©n hµng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc lùa chän ng©n hµng ®èi t¸c vµ trong tr­êng hîp kh«ng cã quan hÖ ®¹i lý th× NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh ph¶i th«ng qua NHNo & PTNT ViÖt Nam lµm trung gian, t¨ng chi phÝ ho¹t ®éng vµ gi¶m søc c¹nh tranh còng nh­ uy tÝn cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. CH¦¥NG 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam §Þnh 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh tØnh Nam §Þnh trong thêi gian tíi Cïng víi sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, sù ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ®Êt n­íc víi träng t©m lµ ho¹t ®éng XNK hµng hãa, dÞch vô. TÊt yÕu c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i n­íc ta sÏ cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ quy m« khèi l­îng nghiÖp vô giao dÞch lÉn kim nh¹ch ho¹t ®éng kinh doanh. v× vËy, nh÷ng s¶n phÈm NH cung øng ra thÞ tr­êng kh«ng chØ bã hÑp trong ho¹t ®éng truyÒn thèng mµ cÇn ph¶i ®a d¹ng hãa caccs lo¹i h×nh nghiÖp vô ®Ó ®­a ho¹t ®éng ng©n hµng ®i xa h¬n, phong phó h¬n vµ trªn mét diÖn réng h¬n. TriÓn khai ph­¬ng h­íng nhiªm vô ban l·nh ®¹o NHNo vµ PTNT Qu¶ng TrÞ giao, cô thÓ “ ph¸t triÓn tèt ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i, n©ng cao chÊt l­îng va hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ, t×m kiÕm vµ chó träng t¨ng thªm sè l­îng kh¸ch hµng, nhÊt lµ kh¸ch hµng lam XNK, mì réng m¹ng l­íi thu ®æi ngo¹i tÖ “. Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i NHNO vµ PTNT Qu¶ng TrÞ ®· x©y dùng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i n¨m 2004 nh­ sau: - Thùc hiÖn chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc NHNo tØnh triÓn khai c¸c ho¹t ®éng KD§N ®Õn c¸c ng©n hµng cÊp hai lo¹i 4, thùc hiÖn vai trß ®Çu mèi t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c ng©n hµng c¬ së ph¸t triÓn nghiÖp vô KD§N, ®Æc biÖt nghiÖp vô chuyÓn tiÒn ngo¹i tÖ cña lao ®éng n­íc ngoµi vÒ n­íc. - Chó träng h¬n n÷a c«ng t¸c tiÕp thÞ ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, nhu cÇu kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng mãn L/C xuÊt khÈu sÏ cö c¸n bé ®Õn nhËn chøng tõ trùc tiÕp t¹i ®¬n vÞ, kh«ng ®Ó ng©n hµng ph¶i mang ®Õn ng©n hµng. Cè g¾ng n©ng cao sè mãn L/C xuÊt khÈu, t¹o nguån ngo¹i tÖ cho chi nh¸nh. -TriÓn khai c¸c nghiÖp vô míi vÒ ngo¹i tÖ theo chØ ®¹o ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam nh­: thanh to¸n sÐc ngo¹i tÖ, tr­íc m¾t lµ sÐc du lich. - Hoµn thiÖn vµ n©ng cao h¬n n÷a t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp x©y dùng “ phong trµo giao dÞch cña ng­êi c¸n bé ng©n hµng ” Víi ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng cô thÓ, chi nh¸nh phÊn ®Êu gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn mäi mÆt ho¹t ®éng KD§N, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung cña toµn chi nh¸nh. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh tØnh Nam §Þnh Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô kh«ng thÓ thiÕu ®î­c trong nghiÖp vô kinh doanh Ng©n hµng.ViÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. Tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng trong thêi gian qua vµ ®Þnh h­íng còng nh­ bèi c¶nh trong thêi gian tíi, em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng TTQT t¹i NHNN&PTNT Nam §Þnh. 3.2.1C¶i tiÕn chÊt l­îng nghiÖp vô 3.2.1.1.§èi víi thanh to¸n hµng xuÊt khÈu: Ng©n hµng cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XK t¹o vèn b»ng c¸ch th­¬ng l­îng víi bªn ®èi t¸c n­íc ngoµi më c¸c L/C theo ®iÒu kiÖn øng tr­íc tiÒn hµng hoÆc ¸p dông mét khung tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp nµy.ViÖc hç trî nµy cña Ng©n hµng sÏ gióp cho nhµ xuÊt khÈu phôc vô kÞp thêi thu mua hµng XK, cã thÓ chñ ®éng ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. 3.2.1.2.§èi víi thanh to¸n hµng nhËp khÈu: §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn th× thanh to¸n viªn cã thÓ t­ vÊn cho hä trong viÖc ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng víi n­íc ngoµi víi nh÷ng ®iÒu kho¶n quan träng nhÊt cÇn cã trong ®¬n xin më L/C. Ng©n hµng cÇn ®­a ra chÝnh s¸ch ký quü linh ho¹t, v× mét chÝnh s¸ch ký quü linh ho¹t sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp sö dông vèn tèt h¬n vµ ®¶m b¶o an toµn trong kh©u thanh tãan Ng©n hµng. 3.2.2.Thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng linh ho¹t 3.2.2.1.§Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c t­ vÊn cho kh¸ch hµng Ng©n hµng cã thÓ t­ vÊn cho doanh nghiÖp vÒ nh÷ng mÆt sau: *§èi víi ®¬n vÞ xuÊt khÈu: C¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu th­êng g©y rñi ro cho Ng©n hµng thanh to¸n,Ng©n hµng chiÕt khÊu khi hä lËp néi dung chøng tõ kh«ng hoµn h¶o vµ bÞ tõ chèi thanh to¸n.§Ó tr¸nh rñi ro nµy,Ng©n hµng cÇn t­ vÊn cho kh¸ch hµng nh÷ng vÊn ®Ò sau: - T­ vÊn cho ®¬n vÞ XK yªu cÇu bªn NK më cho m×nh mét L/C ®¶m b¶o nhÊt. - T­ vÊn cho ®¬n vÞ trong viÖc chän ng©n hµng më L/C lµ ng©n hµng thanh to¸n. - CÇn chó träng h¬n n÷a c«ng t¸c t­ vÊn, gióp nhµ XK c¸ch gi¶i quyÕt khi bé chøng tõ cã sai sãt. *§èi víi ®¬n vÞ nhËp khÈu: Nhµ NK g©y rñi ro cho ng©n hµng khi hä mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc cè t×nh vi ph¹m cam kÕt cña m×nh trong khi ng©n hµng kh«ng yªu cÇu ký quü 100%. §Ó dem l¹i lîi Ých cho nhµ NK vµ b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng©n hµng cÇn t­ vÊn cho hä nh÷ng vÊn ®Ò sau: T­ vÊn cho nhµ NK nªn më lo¹i L/C nµo cã lîi nhÊt. T­ vÊn cho nhµ NK trong viÖc ®­a c¸c ®iÒu kho¶n vµo L/C. T­ vÊn cho nhµ NK trong viÖc lùa chän thêi h¹n cña L/C. 3.2.2.2. Cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp: Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, tr­íc søc Ðp cña hÖ thèng ng©n hµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p ®ßi hái ng©n hµng ph¶i t×m kiÕm kh¸ch hµng.Sù an toµn trong ho¹t ®«ng ng©n hµng vµo chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng.Vµ thùc sù cã ý nghÜa khi ho¹t ®éng thanh to¸n qua ng©n hµng thùc sù ph¸t triÓn, doanh sè thanh to¸n t¨ng qua c¸c n¨m.V× vËy, c¸c biÖn ph¸p an toµn ph¶i ®­îc thùc hiÖn ngay trong chÝnh s¸ch kh¸ch hµng.§Ó hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng t¹i NHNH&PTNT Nam §Þnh cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c h­íng sau: *Chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng: Thu hót thªm kh¸ch hµng xuÊt khÈu sÏ t¹o nªn mét nguån thu ngo¹i tÖ lín vµ ®ã sÏ lµ ®iªï kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. *Ph©n lo¹i kh¸ch hµng: Ph©n lo¹i kh¸ch hµng lµ viÖc lµm b¾t buéc vµ th­êng xuyªn ®Ó cã chÝnh s¸ch thÝch hîp khuyÕn khÝch ­u ®·i kh¸ch hµng vÒ l·i suÊt, thñ tôc, møc phÝ... §Æc biÖt ®èi víi thanh to¸n hµng xuÊt qua NHNN&PTNT Nam §Þnh th× ®­îc h­ëng møc l·i tiÒn vay thÊp, phÝ phôc vô rÎ. *Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng: §©y lµ mét biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ cao, kh«ng nh÷ng t¹o ®­îc Ên t­îng tèt vÒ ng©n hµng mµ cßn gãp phÇn h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hÖn nghiÖp vô ng©n hµng. Héi nghÞ kh¸ch hµng còng lµ dÞp ®Ó ng©n hµng vµ kh¸ch hµng th¾t chÆt h¬n n÷a quan hÖ, ®Ó kh¸ch hµng bµy tá nh÷ng b¨n kho¨n khóc m¾c cña m×nh ®èi víi nghiÖp vô thanh to¸n, qua ®ã n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô ng©n hµng. 3.2.3. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thanh to¸n viªn Con ng­êi lu«n lµ yÕu tè gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong mäi hµnh ®éng. V× vËy ng©n hµng cÇn quan t©m h¬n n÷a vµ th­êng xuyªn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c thanh to¸n viªn. C¸n bé thanh to¸n Quèc tÕ cÇn ph¶i am hiÓu t­êng tËn vµ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch mäi ®iÒu kho¶n cña c¸c v¨n b¶n th«ng lÖ Quèc tÕ nh­: UCP 500, URC 525, ULB 1930...§ång thêi ph¶i hiÓu biÕt vÒ tËp qu¸n, ph¸p luËt vµ thùc tiÔn h¹t ®éng cña tõng n­íc ®Ó cã kh¶ n¨ng t­ vÊn cho kh¸ch hµng, võa tr¸nh ®­îc rñi ro cho ng©n hµng. C¸n bé thanh to¸n viªn cßn ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã kinh nghiÖm trong thanh to¸n quèc tÕ. V× vËy c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o, gi¸o dôc c¸n bé ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu nh»m n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt mäi rñi ro ph¸t sinh tõ b¶n th©n NHNN & PTNT Nam §Þnh, cô thÓ: - CÇn tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ b»ng viÖc ¸p dông c¸c qui ®Þnh cô thÓ. - §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé, cËp nhËp th­êng xuyªn c¸c th«ng tin kiÕn thøc cho c¸n bé th«ng qua c¸c líp tËp huÊn, héi th¶o. Tranh thñ sù gióp ®ì ®µo t¹o cña ng©n hµng ®¹i lý hay tæ chøc n­íc ngoµi. - CÇn cã qui chÕ tuyÓn chän c¸n bé míi ®Ó cã thÓ lùa chän ®­îc nh÷ng c¸n bé thùc sù cã tr×nh ®é. - Cã quy chÕ s¸t h¹ch vÒ thi chÊt l­îng c¸n bé thanh to¸n quèc tÕ ®Þnh kú ®Ó lùa chän vµ ®¸nh gi¸ tiªu chuÈn c¸n bé, tõ ®ã ®Ò b¹t bè trÝ s¾p xÕp c«ng viÖc phï hîp víi c¸n bé. 3.2.4. §æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng Xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam lµ ph¶i nhanh chãng héi nhËp víi c¸c céng ®ång tµi chÝnh quèc tÕ. Mét tiªu chuÈn quan träng nhÊt cho sù héi nhËp ®ã lµ hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ph¶i ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, tõ t­ duy ®Õn ho¹t ®éng thùc tiÔn, tõ thao t¸c thñ c«ng ®Õn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Träng t©m ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng ®­îc x¸c ®Þnh trªn hai mÆt lµ: - Mét lµ, ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng, t¹o lËp sù ho¹t ®éng toµn diÖn cña ng©n hµng hiÖn ®¹i. - Hai lµ, x©y dùng c¬ së kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó hoµ nhËp quèc tÕ. Tr­íc hÕt lµ vÒ thanh to¸n quèc tÕ, kÕ to¸n th«ng tin vµ ®iÒu hµnh. 3.2.5. Cñng cè vµ t¨ng c­êng quan hÖ ®èi ngo¹i §Ó gi÷ v÷ng vµ t¨ng c­êng uy tÝn ®èi ngo¹i, NHNN & PTNT Nam §Þnh cÇn thóc ®Èy h¬n n÷a quan hÖ ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Ó tõ ®ã gióp cho viÖc thanh to¸n ®­îc tiÕn hµnh nhanh h¬n, thuËn tiÖn h¬n, gi¶m chi phÝ khi ph¶i th«ng qua mét ng©n hµng kh¸c ®Ó thanh to¸n vµ tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng, ®ång thêi ®Ó tranh thñ vèn, kû thuËt vµ kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn cña ng©n hµng n­íc ngoµi. - Më réng quan hÖ quèc tÕ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, x©y dùng vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ chÆt chÏ víi ng©n hµng c¸c n­íc ASEAN, ®Æc biÖt lµ víi ng©n hµng c¸c n­íc l¸ng giÒng ( Trung Quèc, Lµo...). - Ph¸t triÓn vµ n©ng cao m¹ng thanh to¸n quèc tÕ SWIFT ®Ó ®Êy nhanh chÊt l­îng vµ thêi gian thanh to¸n. Ph¸n ®Êu møc t¨ng tr­ëng vÒ khèi l­îng thanh to¸n quèc tÕ hµng n¨m ®¹t tõ 10 - 15 % trë lªn. Ta biÕt r»ng, ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña NHNN & PTNT Nam §Þnh míi chÝnh thøc hoµ nhËp vµo ho¹t ®éng chung cña ng©n hµng míi ®­îc kho¶ng 7 n¨m – Thêi gian nµy kh«ng ph¶i lµ dµi, mµ ®©y míi lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn, do ®ã cßn cã h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm, uy tÝnh. Ng©n hµng cÇn tiÕp tôc cñng cè vµ n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng ho¹t ®éng cña m×nh trong tÊt c¶ mäi nghiÖp vô ®Ó tõng b­íc t¹o lËp uy tÝn, thu hót kh¸ch hµng tíi giao dÞch vµ ho¹t ®éng t¹i ng©n hµng m×nh, ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ v× nã kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña NHNN & PTNT Nam §Þnh trong n­íc mµ ë c¶ ngoµi n­íc. Tõ ®ã, NHNN & PTNT Nam §Þnh tõng b­íc lín m¹nh vµ më réng ho¹t ®éng cña m×nh. 3.2.6. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng marketing trong ho¹t ®éng ng©n hµng §Ó cã thÓ thu hót ®­îc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng còng nh­ duy tr× kh¸ch hµng truyÒn thèng, ng©n hµng cÇn ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch marketing tæng hîp vµ ®ång bé. NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh còng ph¶i tù ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh b»ng c¸ch t×m hiÓu xem thÞ phÇn m×nh ®ang n¾m gi÷ lµ bao nhiªu, khuynh h­íng ®ã trong n¨m tíi t¨ng hay gi¶m, møc thu tõ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng so víi c¸c ®èi thñ, viÖc më réng c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi… ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch marketing hî lý nh­ vÒ c«ng t¸c tiÕp thÞ, ng©n hµng cÇn ®­a ra ch­¬ng tr×nh tµi trî c¸c sù kiÖn lín cña ®Êt n­íc, qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh, truyÒn thanh, c¸c b¸o, t¹p chÝ, trªn m¹ng Internet h­íng dÉn râ rµng cô thÓ mäi ho¹t ®éng dÞch vô cña ng©n hµng ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Song song víi h×nh thøc qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng khuyÕn m·i. §èi víi kh¸ch hµng lÇn ®Çu tham gia thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng nh­ më L/C hoÆc thah to¸n L/C víi tû träng lín, ng©n hµng cã thÓ nghiªn cøu gi¶m phÝ ®Ó t¹o kh¶ n¨ng cho kh¸ch hµng lµm quen vµ g©y Ên t­îng tèt víi kh¸ch hµng míi. TiÕn hµnh lËp hå s¬ nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn quan hÖ ng©n hµng tõ ®ã, ®èi víi c¸c kh¸ch hµng lín vµ truyÒn thèng, NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh nªn tæ chøc th¨m hái chóc mõng trong c¸c dÞp lÔ tÕt hoÆc cã c¸c dÞch vô ®i kÌm miÔn phÝ ®Ó t¹o mèi quan hÖ gÇn gòi gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng. H¬n n÷a, ®Þnh kú tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng ®Ó n¾m ®­îc nhu cÇu qua ®ã ph©n lo¹i, rót ra ®­îc c¸ch thøc phôc vô tõng lo¹i kh¸ch hµng. MÆt kh¸c, NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh cÇn cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Ó ®éng viªn toµn thÓ c¸n bé, nh©n viªn tÝch cùc tham gia thùc hiÖn c«ng t¸c marketing ®Ó thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cho m×nh. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ 3.3.1. VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp XNK C¸c ®¬n vÞ muèn tham gia XNK ph¶i cã c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ XNK. C¸c c¸n bé nµy cÇn ®­îc ®µo t¹o nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, am hiÓu luËt th­¬ng m¹i quèc tÕ thanh to¸n XNK, cã n¨ng lùc trong c«ng t¸c vµ ®Æc biÖt ph¶i cã phÈm chÊt trung thùc trong kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp th­êng xuyªn giao dÞch XNK víi n­íc ngoµi ®Ó thµnh lËp phßng xuÊt XNK chuyªn tËp trung nghiªn cøu thÞ tr­êng t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c b¹n hµng, luËt th­¬ng m¹i c¸c n­íc ®èi t¸c còng nh­ c¸c thay ®æi ®iÒu kiÖn ph¸p lý trong vµ ngoµi n­íc...kh¾c phôc t×nh tr¹ng ch­a quan t©m ®óng møc tíi viÖc nghiªn cøu, dù b¸o ®Ó ®Þnh h­íng vÜ m« còng nh­ c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n vÒ XNK cña c¸c ®¬n vÞ nh­ hiÖn nay. §èi víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng chuyªn vÒ XNK, ch­a cã tr×nh ®é ngo¹i th­¬ng, thÞ tr­êng ch­a quen thuéc th× nªn thuª c¸c chuyªn gia t­ vÊn hoÆc uû th¸c cho ®¬n vÞ XNK cã uy tÝn th«ng th¹o thÞ tr­êng thùc hiÖn XNK, tuy chi phÝ cao nh­ng vÉn ®¶m b¶o an toµn. C¸c ®¬n vÞ kh«ng ngõng ®µo t¹o c¸n bé trÎ, cö c¸n bé ®i häc c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô do c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc, tæ chøc thuª chuyªn gia gi¶ng d¹y...nh»m gióp c¸n bé n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n, thÞ tr­êng, tiÕp cËn víi ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i. Cã chÝnh s¸ch ®·i ngé víi c¸n bé cã n¨ng lùc, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm minh nh»m gi÷ c¸n bé giái, khuyÕn khÝch c¸n bªn trao ®æi kiÕn thøc, hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh, trung thµnh víi lîi Ých cña doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ thanh to¸n víi c¸c doanh nghiÖp cÇn gi÷ ch÷ tÝn, thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt víi ng©n hµng. C¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i gi÷ mèi quan hÖ chÆt chÏ víi ng©n hµng, thùc hiÖn ®óng c¸c chØ dÉn cña ng©n hµng vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n cña L/C. Khi cã tranh chÊp, doanh nghiÖp cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi ng©n hµng ®Ó t×m ra nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc chø kh«ng nªn quy tr¸ch nhiÖm cho kh¸ch hµng. Khi lËp bé chøng tõ thanh to¸n, c¸c ®¬n vÞ ph¶i chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i chøng tõ, nhÊt lµ nh÷ng chi tiÕt dÔ bÞ sai sãt. NÕu thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®iÒu ®ã, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c ®¬n vÞ sÏ cã hiÖu qu¶ cao, c«ng t¸c thanh to¸n qua ng©n hµng còng sÏ nhanh chãng, thuËn tiÖn, h¹n chÕ rñi ro do sù yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô cu¶ kh¸ch hµng. 3.3.2. VÒ phÝa ng©n hµng 3.3.2.1. Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ lµ lo¹i h×nh kinh doanh cã møc ®é rñi ro cao. V× vËy, ho¹t ®éng nµy ®ßi hái sù hoµn thiÖn vÒ m«i tr­êng ph¸p lý ®Ó gãp ph©ng thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, tõng b­íc thùc hiÖn kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña VN§ trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i hèi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam. CÇn cã mét sè quyÕt ®Þnh vµ h­íng dÉn vÒ mét sè nghiÖp vô nh­ L/C chuyÓn nh­îng, L/C gi¸p l­ng, ph¸t hµnh b¶o l·nh theo yªu cÇu cua ng©n hµng n­íc ngoµi. §ã lµ nh÷ng c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó triÓn khai ®ång bé nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng. 3.3.2.2. Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng HiÖn nay thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ViÖt Nam ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ sau: NHNN& PTNT ViÖt Nam tæ chøc, gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh nh»m h×nh thµnh thÞ tr­êng mua b¸n ngo¹i tÖ cã tæ chøc gi÷a c¸c tæ chøc tÝnh dông lµ thµnh viªn cña thÞ tr­êng. NHNN& PTNT ViÖt Nam tham gia vµo thÞ tr­êng víi t­ c¸ch lµ ng­êi mua b¸n cuèi cïng thùc hiÖn can thiÖp khi cÇn thiÕt, v× môc tiªu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Song thêi gian qua, thùc tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng rÊt tÎ nh¹t mµ nguyªn nh©n lµ sù mÊt c©n ®èi vÒ cung cÇu ngo¹i tÖ, chØ cã ng­êi mua kh«ng cã ng­êi b¸n, NHNN& PTNT ch­a n¾m ®­îc chÝnh x¸c tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nªn kh«ng ®iÒu tiÕt kÞp thêi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, hoÆc cã nh÷ng thêi gian dµi c¸c NHNN & PTNT chi nh¸nh thiÕu hôt ngo¹i tÖ trÇm träng th× ng©n hµng còng ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó hæ trî, ®Ó c¶i thiÖn tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh. V× vËy, ®Ó c¸c NHNN & PTNT chi nh¸nh n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ, ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh hµng nhËp khÈu th× viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng lµ v« cïng cÇn thiÕt. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy, chóng ta cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: -Gi¸m s¸t tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cuèi ngµy cña tõng NHNN & PTNT chi nh¸nh, kiªn quyÕt b¾t c¸c NHNN & PTNT chi nh¸nh ph¶i xö lý tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh b»ng viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. -Më réng ®èi t­îng tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. HiÖn nay chØ cã héi së chÝnh cña c¸c NHNN & PTNT chi nh¸nh míi lµ thµnh viªn cña thÞ tr­êng. Nh­ng thùc tÕ c¸c chi nh¸nh cã doanh sè ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lín còng cã nhu cÇu kimh doanh ngo¹i tÖ nh»m môc ®Ých phôc vô kh¸ch hµng hoÆc cho chÝnh m×nh V× vËy cÇn më réng c¸c thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. - Ph¸t c¸c nghiÖp vô vay m­în ngo¹i tÖ, nghiÖp vô ®Çu c¬, nghiÖp vô tiÒn göi qua ®ªm vµ c¸c h×nh thøc mua b¸n ngo¹i tÖ nh­: mua b¸n kú h¹n, hîp ®ång t­¬ng lai... - CÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß cña NHNN & PTNT chi nh¸nh trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Trong nh÷ng tr­êng hîp thÞ tr­êng kh«ng ®ñ cã kh¶ n¨ng th× NHNN & PTNT ViÖt Nam víi vai trß lµ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n cuèi cïng ph¶i tham gia kÞp thêi ®Ó gióp ®ì c¸c NHNN & PTNT chi nh¸nh duy tr× ®­îc tr¹ng th¸i an toµn ngo¹i tÖ cña m×nh. 3.3.3.VÒ phÝa chÝnh phñ vµ c¸c nghµnh cã liªn quan 3.3.3.1.CÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho c¸c giao dÞch thanh to¸n XNK ViÖt nam b­íc vµo nÒn c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ hoµ nhËp vµo nÒn mËu dÞch thÕ giíi tõ cuèi thËp kû 80. Thanh to¸n hµng XNK cña c¶ n­íc ®· t¨ng lªn kh«ng vÒ nh÷ng kinh ngh¹ch mµ cßn vÒ quy m«, chÊt l­îng. Nh­ng mÆt tr¸i cña nã lµ tranh chÊp ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu vµ phøc t¹p. §iÒu nµy ®ßi hái sù xÐt xö c«ng minh kÞp thêi cña c¸c c¬ quan ph¸p luËt dùa theo ph¸p luËt ViÖt Nam vµ th«ng lÖ quèc tÕ. §Ó c¸c NHNN & PTNT chi nh¸nh cã c¬ së v÷ng ch¾c b¶o vÖ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ tr¸nh ®­îc rñi ro trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, chÝnh phhñ nªn ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p luÆt quy ®Þnh râ mèi quan hÖ t­¬ng hîp gi÷a luËt vµ th«ng ­íc quèc tÕ víi c¸c ®iªï luËt ViÖt Nam. Cô thÓ: - KhÈn tr­¬ng ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý cho giao dÞch thanh to¸n XNK: Cã thÓ lµ nghÞ ®Þnh vÒ thanh to¸n quèc tÕ ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ ph¸p lý gi÷a giao dÞch hîp ®ång ngo¹i th­¬ng cña ng­êi NK, ng­êi XK víi c¸c giao dÞch chøng tõ gi÷a c¸c ng©n hµng.Mèi quan hÖ vÒ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña nhµ NK, nhµ XK vµ c¸c ng©n hµng khi tham gia vµo c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ, vµ mèi quan hÖ nµy còng cÇn d­îc ph¸p lý ho¸ trªn c¬ së mét quèc gia. - Sím ®­a ph¸p lÖnh th­¬ng phiÕu vµo thùc tiÔn: Trong thanh to¸n quèc tÕ, ®Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn t¶i ngo¹i tÖ ph¶i sö dông nhiÒu ph­¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c nhau nh­: hèi phiÕu, lÖnh phiÕu, sÐc... trong ®ã hèi phiÕu lµ ph­¬ng tiÖn d­îc sö dông phæ biÕn. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu v¨n b¶n mang tÝnh chÊt th«ng lÖ quèc tÕ nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ liªn quan ®Õn viÖc ph¸t hµnh vµ sö dông sÐc vµ hèi phiÕu nh­: luËt thèng nhÊt vÒ hèi phiÕu theo c«ng ­íc Gi¬nev¬ 1930, luËt hèi phiÕu n­íc Anh n¨m 1928... Cßn ë ViÖt Nam chóng ta ®· cã ph¸p lÖnh th­¬ng phiÕu do chñ tÞch quèc héi ký 24/12/1999 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1/7/2000. Tuy nhiªn cho ®Ðn nay, chÝnh phñ vÉn ch­a cã v¨n b¶n chÝnh thøc nµo h­íng dÉn thi hµnh ph¸p lÖnh nµy. - CÇn ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c chøng tõ khi c¸c doanh nghiÖp xin më L/C hoÆc chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi: HiÖn nay, trong thanh to¸n XNK c¸c NHNN & PTNT chi nh¸nh kh«ng ®­îc h­íng dÉn cô thÓ viÖc kiÓm tra giÊy phÐp hîp lÖ NK cña c¸c kh¸ch hµng khi ph¸t hµnh L/C, dÉn ®Õn viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh nµy gi÷a c¸c NHNN & PTNT chi nh¸nh cã kh¸c nhau, v× vËy hËu qu¶ tÊt yÕu lµ kh¸ch hµng lîi dông c¬ së nµy ®Ó sö dông mét giÊy phÐp hoÆc h¹n ng¹ch NK ë nhiÒu NH kh¸c nhau ®Ó më L/C víi nh÷ng môc ®Ých thiÕu trung thùc trong kinh doanh. NÕu kh¸ch hµng vay vèn më L/C, khi hµng bÞ h¶i quan ph¸t hiÖn ra sù gian lËn cña doanh nghiÖp, hµng ho¸ kh«ng ®­îc th«ng quan hoÆc bÞ tÞch thu sÏ dÉn ®Õn rñi ro cho ng©n hµng. NÕu kh¸ch hµng sö dông mét hîp ®ång ngo¹i th­¬ng ®Ó thanh to¸n ra n­íc ngoµi nhiÒu lÇn nh»m môc ®Ých röa tiÒn hoÆc thanh to¸n tiÒn hµng nhËp lËu th× NH cã ®­îc miÔn tr¸ch nhiÖm kh«ng? V× vËy râ rµng cÇn cã quy chÕ v¨n b¶n h­íng ®Én c¸c NHNN & PTNT chi nh¸nh trong viÖc kiÓm tra chøng tõ hîp ®ång ngo¹i th­¬ng cña c¸c doanh nghiÖp khi më L/C vµ quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña NH, cña doanh nghiÖp tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc ph¸t hµnh L/C hoÆc chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi. 3.3.3.2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nh»m ®Èy m¹nh XK Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña n­íc ta cho thÊy s¶n phÈm XK cña n­íc ta cßn nghÌo lµn vµ s¶n phÈm ch­a qua chÕ biÕn vÉn chiÕm mét tû träng lín hoÆc nÕu cã chÕ biÕn th× còng lµ nh÷ng mÆt hµng th«, s¬ chÕ. V× vËy, ®Ó phôc vô cho chiÕn l­îc h­íng vÒ XK nh»m môc tiªu t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, bÒn v÷ng cho nÒn kinh tÕ, chóng ta cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p sau: - §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i víi c¸c thÞ tr­êng lín nh­: Trung Quèc, c¸c n­íc thuéc khèi ASEAN...x©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng träng ®iÓm, më réng thÞ tr­êng míi. - Khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn, søc lao ®éng vµ ®Êt ®ai, gi¶m gi¸ thµnh hµng XK ViÖt Nam. CÇn ®Çu t­ thÝch ®¸ng vµo nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng vµ cã ­u thÕ nh­: G¹o, thuû s¶n, dÇu má... - Cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ hîp lý cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng XK, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ phÊn ®Êu XK chñ yÕu c¸c mÆt hµng ®· qua chÕ biÕn. - Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng XK th«ng qua c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« nh­: ThuÕ, trî gi¸... Bªn c¹nh biÖn ph¸p ®Èy m¹nh XK, nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch NK th«ng qua viÖc cÊp phÐp NK, qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch vµ c«ng cô thuÕ nh»m h¹n chÕ NK nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc. ViÖt Nam ®ang tõng b­íc hßa nhËp vµo nÒn th­¬ng m¹i quèc tÕ, v× vËy ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ NH diÔn ra s«i næi vµ ph¸t triÓn h¬n bao giê hÕt, ®Æc biÖt lµ khi cã sù hiÖn diÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c chi nh¸nh NH lín trªn thÕ giíi. 3.3.4. VÒ phÝa ng©n hµng nhµ n­íc 3.3.4.1. Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng tiÕn tíi thµnh lËp thÞ tr­êng hèi ®o¸i cña ViÖt Nam. ViÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ng©n hµng më réng nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ, ®¸p øng nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng vµ phôc vô nhu cÇu thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng. §Ó hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng lµm c¬ së cho viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng hèi ®o¸i hoµn chØnh ë ViÖt Nam, NHNN cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p: - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ, c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ trªn thÞ tr­êng. Ngoµi giao dÞch chñ yÕu lµ USD hiÖn nay, c¸c ngo¹i tÖ kh¸c (EUR, GBP, JPY…) còng cÇn ®­îc më réng giao dÞch song song khuyÕn khÝch nghiÖp vô chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu, hèi phiÕu ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cña ng©n hµng. - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc mua b¸n ngo¹i tÖ. HiÖn nay, c¸c h×nh thøc giao dÞch ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM ViÖt Nam nãi chung vµ NHNo & PTNT nãi riªng míi chØ lµ lµ giao ngay, ho¸n ®æi. Trong thêi gian tíi, NHNN cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc giao dÞch kú h¹n, t­¬ng lai, quyÒn chän ®ång thêi ph¸t triÓn nghiÖp vô vay m­în ngo¹i tÖ, nhiÖm vô tiÒn göi qua ®ªm trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. - Ngoµi c¸c thµnh viªn hiÖn t¹i: NHNN vµ c¸c NHTM quèc doanh còng cÇn më réng ®èi t­îng tham gia thÞ tr­êng liªn ng©n hµng nh­: Ng©n hµng cæ phÇn, chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi, c¸c nhµ m«i giíi… t¹o cho thÞ tr­êng sù ph¸t triÓn vÒ sè l­îng còng nh­ vÒ chÊt. 3.3.4.2. æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i ViÖc më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ®ßi hái ph¶i cã sù æn ®Þnh cña tû gi¸ hèi ®o¸i. V× vËy NHNN cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh tû gi¸ linh ho¹t, b¸m s¸t cung cÇu trªn thÞ tr­êng. §ång thêi tr¸nh nh÷ng ®iÒu chØnh bÊt ngê víi biªn ®é lín nh»m t¹o sù æn ®Þnh trong tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. KÕt luËn Lîi Ých to lín viÖc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mang l¹i cho mçi n­íc tham gia lµ v« cïng to lín vµ kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc. Con ®­êng x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ c« lËp víi bªn ngoµi ®· hoµn toµn l¹c hËu. TÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam ®Òu ®­îc tù do ho¸ th­¬ng m¹i, x©y dùng nÒn kinh tÕ h­íng vÒ XK ®em l¹i lîi Ých cho quèc gia tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i trong lÜnh vùc NH ngµy cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn. NHNN & PTNT Nam §Þnh lµ mét ®¬n vÞ míi tham gia thanh to¸n quèc tÕ ®­îc 7 n¨m. Tõ nh÷ng b­íc ®Çu khã kh¨n khi míi thùc hiÖn nghiÖp vô: thiÕu kinh nghiÖm, thiÕu vèn, thiÕu chuyªn gia...®Õn nay nhê kiªn tr× kh¾c phôc khã kh¨n, quyÕt t©m ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô, NHNN & PTNT Nam §Þnh kh«ng nh÷ng tù kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh mµ cßn v­¬n lªn ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. §Ó tiÕp tôc cñng cè vµ n©ng cao h¬n n÷a uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ nãi riªng t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt. XuÊt ph¸t tõ tÝnh thiÕt thùc cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ víi ho¹t ®éng cña ng©n hµng nªn em ®· chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN & PTNT chi nh¸nh tØnh Nam §Þnh ”. Chuyªn ®Ò nµy cña em ®· tËp trung gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu sau: - Tr×nh bµy c¬ së cña th­¬ng m¹i quèc tÕ, trªn c¬ së ®ã lµm n¶y sinh nhu cÇu thanh to¸n. Ph©n tÝch néi dung cña tõng ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ. - Tr×nh bµy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña NHNN & PTNT Nam §Þnh. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh chung cña NHNN & PTNT Nam §Þnh, ®i s©u vµo ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh. -Sau khi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n XNK t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh, em ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh cïng mét sè kiÕn nghÞ lµm c¬ së cho viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®ã. MÆc dï vËy, do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm vµ thêi gian nªn kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó khãa luËn cã sù hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Danh môc c¸c ký hiÖu viÕt t¾t NHNo&PTNT : Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n NHNN : Ng©n hµng nhµ n­íc NHTM : Ng©n hµng th­¬ng m¹i TTQT : Thanh to¸n quèc tÕ XNK : XuÊt nhËp khÈu UCP : Uniform of Customs and Practice for Documentary Credit L/C : Letter of Credit D/P : Documentary against payment D/A : Documentary against cceptance môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ thanh to¸n quèc tÕ 3 1.1. Kh¸i niÖm thanh to¸n quèc tÕ 3 1.2. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ 4 1.2.1. Ph­¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn 4 1.2.2. Ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu 6 1.2.3. Ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ 9 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i 14 1.3.1. Nh©n tè chñ quan 14 1.3.2. Nh©n tè kh¸ch quan 15 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh 16 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ NHNN & PTNT Nam §Þnh 16 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 16 2.1.2. T×nh h×h ho¹t ®éng kinh doanh t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh 18 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh 21 2.2.1. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn 22 2.2.2. Ph­¬ng thøc nhê thu 22 2.2.2.1. Nhê thu xuÊt khÈu 22 2.2.2.2. Nhê thu nh©p khÈu 23 2.2.3. TÝn dông chøng tõ 23 2.2.3.1. Thanh to¸n hµng xuÊt khÈu 23 2.2.3.2. Thanh to¸n hµng nhËp khÈu 24 2.3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh 25 2.3.1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 25 2.3.1.1. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn 25 2.3.1.2. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu cho ng©n hµng 26 2.3.1.3. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gãp phÇn n©ng cao uy tÝn NHNN & PTNT Nam §Þnh 26 2.3.2. Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh 27 2.3.2.1. VÒ phÝa kh¸ch hµng 27 2.3.2.2. VÒ phÝa ng©n hµng 28 2.4. Nguyªn nh©n 28 2.4.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 28 2.4.1.1. Hµnh lang ph¸plý cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cßn nhiÒu bÊt cËp 28 2.4.1.2. Qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu 29 2.4.1.3. H¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu 29 2.4.2. Nguyªn nh©n chñ quan 30 2.4.2.1. H¹n chÕ trong c«ng nghÖ thanh to¸n cña ng©n hµng 30 2.4.2.2. Tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé thanh to¸n quèc tÕ cßn bÊt cËp 30 2.4.2.3. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng ch­a cao 31 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNN & PTNT Nam §Þnh 32 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NNNo & PTNT tØnh Nam §Þnh trong thêi gian tíi 32 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNo & PTNT tØnh Nam §Þnh 33 3.2.1. C¶i tiÕn chÊt l­îng nghiÖp vô 33 3.2.1.1. Thanh to¸n hµng xuÊt khÈu 33 3.2.1.2. Thanh to¸n hµng nhËp khÈu 34 3.2.2. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng linh ho¹t 34 3.2.2.1. §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c t­ vÊn cho kh¸ch hµng 34 3.2.2.2. Cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp 35 3.2.3. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thanh to¸n viªn 35 3.2.4. §æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng 36 3.2.5. Cñng cè vµ t¨ng c­êng quan hÖ ®èi ngo¹i 37 3.2.6. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng marketing trong ho¹t ®éng ng©n hµng 37 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ 38 3.3.1. §èi víi doanh nghiÖp XNK 38 3.3.2. VÒ phÝa ng©n hµng 39 3.3.2.1. Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ 39 3.3.2.2. Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng 40 3.3.3. §èi víi chÝnh phñ vµ c¸c nghµnh cã liªn quan 41 3.3.3.1. CÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho giao dÞch thanh to¸n XNK 41 3.3.3.2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nh»m ®Èy m¹nh XK 43 3.3.4. VÒ phÝa ng©n hµng nhµ n­íc 44 3.3.4.1. Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng tiÕn tíi thµnh lËp thÞ tr­êng hèi ®o¸i ViÖt Nam 44 3.3.4.2. æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i 44 KÕt luËn 45

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh tỉnh Nam Định.DOC