Giới thiệu mạng thông minh và chuyển mạch dịch vụ trong mạng thông minh

Lời nói đầu Ngày nay , khi con tàu thế kỉ 21 đã chạy được 5 năm , mạng viễn thông trên thế giới bây giờ không chỉ đáp ứng cho thoại mà còn hỗ trợ các dịch vụ truyền số liệu , Internet , đa truyền thông và công nghệ không dây . Tuy nhiên thông tin di động vẫn là 1 trong những cong nghệ viễn thông có nhu cầu cao nhất và phát triển nhanh , mạnh nhất . Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới , mức sống của người dân đã tăng lên đáng kể , số lượng thuê bao đã không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng và sẽ đóng vai trò chính trong thông tin liên lạc trên toàn thế giới. Khi số lượng thuê bao tăng lên đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ phải không ngừng nâng cấp , cải tiến các dịch vụ cũ và tạo ra các dịch vụ mới để phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất . Chính vì thế 1 công nghệ mới đã ra đời , công nghệ mạng thông minh IN . Sự ra đời của mạng thông minh IN và việc kết hợp mạng thông minh với mạng GSM kiện có tạo ra một giải pháp độc lập giữa nhà cung cấp thiết bị phần cứng và công nghệ phần mềm . Do vậy khi muốn đưa vào 1 dịch vụ mới thì chỉ cần thiết kế và cập nhật phần mềm vào hệ thống . Rõ ràng trên thế giới mà cụ thể là tại Việt Nam , khi triển khai công nghệ IN vào 2 mạng thông tin di động VinaPhone và MobiPhone với sự ra đời của dịch vụ trả trước thì số lượng thuê bao trong 2 mạng đã tăng lên 1 cách đáng kể và trong tương lai thì dịch vụ này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa . Qua luận văn này , em muốn làm sáng tỏ phần nào bản chất của công nghệ mạng thông minh IN , việc ứng dụng nó trong mạng thông tin di động PLMN và chức năng chuyển mạch dịch vụ của mạng IN . Luận văn này gồm có 5 chương : - Chương 1 : mở đầu . Trong chương này em trình bày khái quát về công nghệ mạng thông minh và cấu trúc mạng VinaPhone ờ Việt Nam . - Chương 2 : tổng quan mạng thông minh . Trong chương này em sẽ tập trung phân tích mô hình mạng thông minh và cấu trúc của mạng di động thông minh MIN . - Chương 3 : hệ thống trả trước Prepaid . Đây là chương trình bày về hệ thông trả trước Prepaid – một ứng dụng quan trong và phổ biến nhất của mạng thông minh IN . - Chương 4 : báo hiệu trong mạng thông minh . Chương này nói về mô hình báo hiệu OSI của mạng thông minh , các giao thức báo hiệu trong mạng và các báo hiệu cơ bản trong mạng IN . - Chương 5 : chức năng chuyển mạch dịch vụ trong mạng IN . Đây là chương chủ đạo trong luận văn của em .Trước khi phân tích chức năng chuyển mạch dịch vụ thì em sẽ giới thiệu về các loại chuyển mạch và các dịch vụ mà mạng IN có thể cung cấp . Nhưng trước khi đi vào luận văn này , em xin chân thành cảm ơn các thầy trong khoa Điện-Điện tử đã hết lòng giúp đỡ , giảng dạy cho chúng em trong thời gian chúng em học tại trường . Em xin cám ơn thầy Trần Xuân Trường đã hướng dẫn em hoàn thành tốt luận án này . TP HCM, ngày tháng năm 2005

doc98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2713 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu mạng thông minh và chuyển mạch dịch vụ trong mạng thông minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùo hieäu giöõa SSP vaø CSE ñöôïc trình baøy nhö sau : Hình 5.13 :moâ hình baùo hieäu giöõa SSP vaø CSE Töø moâ hình baùo hieäu treân ta thaáy vieäc trao ñoåi thoâng tin giöõa SSP vaø CSE ñöôïc thoâng qua caùc giao thöùc MTP , SCCP , TCAP , INAP/CAP .Vieäc trao ñoåi naøy seõ ñöôïc trình baøy cuï theå thoâng qua nhöõng thuû tuïc sau : 5.3.3.1. Thieát laäp cuoäc goïi vôùi taùc nghieäp Initial_DP, Connect vaø FurnishCharging Information Taùc nghieäp (thuû tuïc) Initial_DP (IDP) ñöôïc gôûi bôûi gsmSSF vôùi muïc ñích yeâu caàu gsmSCF cung caáp theâm caùc soá lieäu chæ daãn ñeå hoaøn thaønh cuoäc goïi. Noù baét ñaàu chöông trình logic dòch vuï (service logic) trong SCF ñöôïc nhaän bieát bôûi thoâng soá (parameter) ServiceKey (ví duï ServiceKey=10). Taùc nghieäp naøy cuõng mang thoâng tin veà phía chuû goïi vaø phía bò goïi vaø chæ thò caùc khaû naêng mang (bearer capability : Data, Speech, Fax…) ñöôïc hoã trôï ñeå cho pheùp SCF giôùi haïn vieäc cung caáp dòch vuï. Taùc nghieäp naøy töông öùng vôùi ñieåm doø tìm DP2 trong BCSM khi thoaû maûn ñieàu kieän ñaûo dòch vuï. Ngoaøi ra coøn coù caùc thoâng soá nhö CallingPartyCategory (theå loaïi phía goïi), CallingPartyNumber (soá phía goïi), soá IMSI, ñòa chæ MSC… Taùc nghieäp Connect (CON) ñöôïc duøng ñeå yeâu caàu SSF thöïc hieän caùc hoaït ñoäng tieán trình xöû lyù cuoäc goïi ñeå ñònh tuyeán cuoäc goïi ñeán ñích cuï theå. Taùc nghieäp naøy goàm moät thoâng soá baét buoäc laø DestinationRoutingAddress (Ñòa chæ ñònh tuyeán ñeán ñích). Caùc thoâng soá tuyø choïn khaùc nhö Suppression Of Announcement (taét maùy thoâng baùo) hoaëc Redirection Information (thoâng tin ñònh laïi höôùng) . Hình 5.14 : Taùc nghieäp IDP vaø CON Ñeå taïo moät baûn ghi cuoäc goïi (call record) phuïc vuï cho tính cöôùc 1 thueâ bao naøo ñoù, taùc nghieäp FurnishCharging Information (FCI) ñöôïc gôûi ñeán gsmSSF. Moät taùc nghieäp FCI phaûi ñöôïc gôûi cho 1 thueâ bao naøo ñoù, nhöng cuõng coù theå gôûi nhieàu hôn moät. Ñieàu naøy tuyø thuoäc vaøo thoâng tin ñöôïc thu vaø traïng thaùi cuûa cuoäc goïi CAMEL (CAMEL call). Taùc nghieäp naøy bao goàm thoâng soá chöùa ñöïng thoâng tin sau : - Free Format Data : Phaàn töû thoâng tin naøy laø moät döõ lieäu khuoâng daïng töï do ñöôïc cheøn vaøo baûn ghi cuoäc goïi CAMEL (CAMEL logical call record) taïi SSF löu tröõ soá lieäu cöôùc. - Party To Charge chæ ñònh phía (party) maø baûn ghi cuoäc goïi treân ñöôïc taïo (ñöôïc tính cöôùc). Hình 5.15 : Taùc nghieäp FCI 5.3.3.1.1/ Cuoäc goïi khôûi phaùt di ñoäng (MOC) : Khi thueâ bao quay moät soá dòch vuï IN (In service number) töùc laø ta coù cuoäc goïi khôûi xöôùng töø thueâ bao di ñoäng MOC. Coâng vieäc ñònh tuyeán cuoäc goïi ñeán SSP ñöôïc thöïc hieän trong maïng di ñoäng PLMN seõ khoâng xeùt ôû ñaây, ta chæ xeùt khi cuoäc goïi ñaõ höôùng tôùi SSP. Moät cuoäc goïi IN (MOC) ñöôïc xaùc ñònh bôûi boä dòch soá cuûa boä xöû lyù trung taâm CP. Thoâng ñieäp Setup mang caùc soá naøy töø phía khôûi phaùt cuoäc goïi tôùi. Neáu vieäc phaân tích soá daãn ñeán keát quaû moät cuoäc goïi CAMEL, ñaëc tính truy nhaäp IN tieáp quaûn vieäc ñieàu khieån vaø khôûi taïo vieäc xöû lyù cuoäc goïi ñaëc tröng IN. Do ñoù gsmCCF/gsmSSF yeâu caàu qua thoâng ñieäp Seizure_BSSAP ñeå chieám moät keânh cho cuoäc goïi naøy. Chöùc naêng CCF seõ gôûi thoâng ñieäp Assignment_Command (Hoaøn thaønh_Leänh) tôùi ñaàu xa ñeå hoaøn thaønh vieäc chieám keânh. Sau Ass_Command, döõ lieäu ñaûo dòch vuï lieân quan seõ ñöôïc kieåm tra (IN trigger) xem lieäu dòch vuï IN ñöôïc goïi coù tích cöïc (active) hay khoâng. Leänh (thoâng ñieäp) IN_Data ñöôïc duøng ñeå vaän chuyeån thoâng tin veà cuoäc goïi IN (chaúng haïn : thoâng tin ñaëc tính IN, thoâng tin vuøng) ñeán CCF ñeå tham chieáu. Leänh naøy ñöôïc duøng ñeå chuaån bò chöông trình baùo hieäu trung keá/ñöôøng daây cho cuoäc goïi IN neáu phuø hôïp. CCF taïm ngöøng cuoäc goïi ñeå truy nhaäp tôùi chöùc naêng SSF qua thoâng ñieäp IN_call. Hình 5.15 : Cuoäc goïi MOC trong maïng thoâng minh Nhoùm trung keá phía goïi (thuoäc heä thoáng con TSS trong heä thoáng AXE cuûa Ericsson/LTG trong heä thoáng Siemens) yeâu caàu moät thuû tuïc Initial_DP. IDP truyeàn ServiceKey vaø vôùi thoâng tin naøy thì chöông trình Service Logic trong CSE (SCP/SDP) ñöôïc choïn. Sau ñoù, tuyø thuoäc vaøo logic service SCP gôûi thoâng baùo CONNECT vaø truyeàn thoâng tin veà phía bò goïi ñeán SSF. Caùc soá môùi trong thoâng ñieäp CONNECT seõ ñöôïc phaân tích taïi CP. Thoâng tin naøy ñöôïc gôûi trong thoâng ñieäp Disconnect_BSSAP. Laàn dòch soá thöù 2 tieáp tuïc tieán trình thieát laäp cuoäc goïi vôùi caùc leänh (Setup_C vaø Seizure_CBT) höôùng löu löôïng töø trung keá nhaäp ñeán trung keá ra . 5.3.3.1.2/ Cuoäc goïi keát cuoái di ñoäng MTC : Cuoäc goïi keát cuoái di ñoäng (MTC) ñöôïc baét ñaàu vôùi 2 böôùc truy vaán. GMSC thu baûn tin ISUP : IAM (Baûn tin ñòa chæ khôûi ñaàu) vaø baét ñaàu vôùi truy vaán laàn ñaàu tieân tôùi HLR qua thoâng ñieäp SRI (SendRoutingInformation). HLR truy vaán VLR qua thoâng ñieäp PRN (ProvideRoutingNumber). Baây giôø keát quaû truy vaán khoâng phaûi laø soá MSRN nöõa maø laø T-CSI (thoâng tin thueâ bao CAMEL ñích) bao goàm ñòa chæ SCP ñöôïc ñöa veà GMSC. GMSC thieáp laäp keát noái ñeán SCP qua thoâng ñieäp IDP vaø yeâu caàu thoâng tin dòch vuï (chaúng haïn nhö thoâng tin coù ñòa chæ ñònh tuyeán môùi hay khoâng). Neáu SCP khoâng cung caáp thoâng tin ñònh tuyeán môùi qua thoâng ñieäp CONNECT, truy vaán laàn thöù hai ñeán HLR seõ ñöôïc baét ñaàu. Trong tröôøng hôïp naøy HLR yeâu caàu soá MSRN töø VLR. VLR choïn soá MSRN vaø phaân phoái qua HLR tôùi GMSC. GMSC ñònh tuyeán ñeán VLR quaûn lyù thueâ bao bò goïi vaø thieáp laäp cuoäc goïi. Hình 5.16 : Cuoäc goïi keát cuoái di ñoäng MTC 5.3.3.2/ Thieát laäp cuoäc goïi vôùi quaù trình ñònh tuyeán laïi trong ‘No Answer’: Taùc nghieäp RequestReportBCSMEvent(RRB) ñöôïc duøng ñeå yeâu caàu gsmSSF giaùm saùt caùc Event lieân quan cuoäc goïi. Noù coù khaû naêng giaùm saùt nhieàu hôn moät Event (chaúng haïn : No Answer vaø Busy…) taïi cuøng moät thôøi ñieåm. Ñieåm doø tìm (loaïi naøo) seõ ñöôïc ñònh nghóa trong thoâng soá eventTypeBCSM. Thoâng ñieäp RRB kích hoaït (giaùm saùt) ñieåm doø tìm “Answer” taïi SSP. Ñieàu ñoù coù nghóa laø SSP seõ gôûi moät thoâng tin ñeán SCP sau khi SSP nhaän ñöôïc thoâng ñieäp traû lôøi (answer message) töø phía B . Taùc nghieäp EventReportBCSM (ERB) ñöôïc duøng ñeå baùo ñaùp cho RRB töông öùng. Thoâng ñieäp naøy bao goàm thoâng tin veà ñieåm doø tìm, thoâng tin nguyeân nhaân giaûi phoùng keát noái neáu phía B khoâng traû lôøi ñeán SCP. Hình 5.17 : Taùc nghieäp RRB vaø ERB *Luoàng thoâng ñieäp ñònh tuyeán laïi trong tình huoáng khoâng ñaït ñeán phía B ‘not reachable’ Vieäc phaân tích soá taïi boä xöû lyù trung taâm CP cuûa SSP , caùc soá ñöôïc quay xaùc ñònh raèng IN call ñöôïc yeâu caàu. Tuy nhieân CP khoâng thieát laäp keát noái ñeán CSE maø laø nhoùm trung keá (A-LTG), noù gôûi thoâng ñieäp IDP tôùi CSE. Phaûn öùng cuûa CSE laø gôûi moät ñaùp öùng laïi cho SSP. Baùo nhaän naøy goàm 3 taùc nghieäp caàn thieát : Connect, Furnish ChargingInfo vaø Request Report BCSM . Trong thoâng ñieäp RRB, chöùa thoâng tin “giaùm saùt tình huoáng khoâng theå ñaït ñeán ñöôïc thueâ bao B” (monitoring on not reachable). Sau khi tieáp nhaän caùc taùc nghieäp naøy SSP baét ñaàu caùc haønh ñoäng khaùc nhau. Noù thieát laäp keát noái ñeán phía B vaø baét ñaàu giaùm saùt ñieåm doø tìm. Neáu khoâng theå ñaït ñeán thueâ bao B (vì caùc lyù do khaùc nhau) thì MSC phía B gôûi laïi thoâng ñieäp giaûi phoùng (release message) mang thoâng tin lyù do khoâng thöïc hieän ñöôïc cuoäc goïi ‘not reachable’. Sau ñoù chöùc naêng gsmSSF cuûa A-LTG gôûi thoâng ñieäp ERB ñeán CSE. CSE choïn chaúng haïn moät soá thueâ bao B (B ôû ñaây haøm yù laø phía maø A caàn ñaït cuoäc goïi maø khoâng nhaát thieát phaûi laø moät thueâ bao naøo ñoù xaùc ñònh) môùi neáu dòch vuï hoã trôï vaø quaù trình dòch soá môùi laïi tieáp tuïc ôû phía A. Hình 5.18 : Ví duï taùc nghieäp RRB vaø ERB 5.3.3.3/ Caùc thuû tuïc trong keát noái vôùi IP: Moät vaøi dòch vuï caàn thieát phaûi coù maùy thoâng baùo ghi saün (chaúng haïn : dòch vuï baàu cöû töø xa televoting/chöông trình döï ñoaùn keát quaû WorldCup, PrePaid/dòch vuï quay soá 900…). Ñeå vaän haønh ñöôïc maùy thoâng baùo naøy thì caàn thieát laäp keát noái ñeán ngoaïi vi thoâng minh (IP). Taùc nghieäp ConnectToResource (CTR) ñöôïc söû duïng ñeå keát noái cuoäc goïi töø chöùc naêng gsmSSF ñeán chöùc naêng ngoaïi vi SRF . CTR nhaän daïng moät vò trí vaät lyù cuûa SRF vôùi thoâng soá Resource Addresss. Thoâng soá naøy coù theå bao goàm IP Routing Address (ñòa chæ ñònh tuyeán IP) hoaëc moät giaù trò none chæ ñònh phía goïi ñöôïc keát noái vôùi gsmSRF (hay IP) ñònh tröôùc. Sau khi keát noái vôùi thieát bò ngoaïi vi thoâng minh IP ,taùc nghieäp Play Announcement (PA) ñöôïc gôûi töø gsmSCF tôùi gsmSRF. Noù ñònh roõ thoâng baùo (qua caùc thoâng soá nhaän daïng thoâng ñieäp Message ID) hoaëc tone (Information To Send) ñöôïc gôûi ñeán ngöôøi söû duïng. Thoâng soá Request Annoucement Complete chæ ñònh lieäu taùc nghieäp SpecializedResourceReport seõ ñöôïc gôûi ñeán gsmSCF hay khoâng khi taát caû caùc thoâng tin ñaõ ñöôïc gôûi. Taùc nghieäp Specialized Resource Report (SRR) ñöôïc duøng nhö moät baùo ñaùp cho PA vaø chæ ñöôïc gôûi bôûi SRF neáu noù ñöôïc yeâu caàu töø gsmSCF. SRR khoâng coù tham soá. Hình 5.19 : Caùc taùc nghieäp CTR, PA, SRR *Thoâng baùo trong cuoäc goïi mieãn phí Freephone : Moät ví duï veà caùc taùc nghieäp ConnectToResource , PlayAnnouncement , Specialized ResourceReport laø chöùc naêng thoâng baùo trong cuoäc goïi mieãn phí (Freephone with announcement). Chöùc naêng naøy laø 1 ví duï cuï theå nhaát cho söï hoøa nhaäp giöõa IP vôùi MSSP . Quaù trình thieát laäp 1 cuoäc goïi mieãn phí seõ ñöôïc trình baøy trong hình 5.20 döôùi ñaây : Hình 5.20 : quaù trình thieát laäp 1 cuoäc goïi mieãn phí Khi ngöôøi söû duïng dòch vuï quay 1 soá ñieän thoaïi mieãn phí , MSSP nhaän ra ñaây laø dòch vuï thoâng minh ‘Freephone with announcement’ vaø MSSP gôûi 1 thoâng ñieäp IDP vôùi khoùa dòch vuï(ServiceKey) daønh cho dòch vuï ‘Freephone with announcement’ , soá ñieän thoaïi chuû goïi , soá ñieän thoaïi bò goïi ñeán CSE . Luùc naøy service logic daønh cho ‘Freephone with announcement’ ñöôïc khôûi ñoäng vaø CSE gôûi Connect To Resource (CTR) ñeå keát noái 1 cuoäc goïi töø gsmSSF tôùi SRF (IP) .Sau CTR , Play Announcement ñöôïc gôûi tôùi IP ñeå chæ thò IP phaùt thoâng baùo daønh cho dòch vuï Freephone . Ñeå cung caáp thoâng tin tính cöôùc thì CSE göûi taùc nghieäp Furnish Charging Information tôùi MSSP , trong ñoù chöùa thoâng tin ‘charging on B-party’ vaø baûng giaù cöôùc . Trong taùc nghieäp Connect coù chöùa ñòa chæ cuûa phía bò goïi , döïa vaøo thoâng tin naøy MSSP seõ thieát laäp 1 cuoäc goïi tôùi phía B .Sau khi keát noái xong vôùi phía B thì IP seõ giaûi phoùng thoâng baùo vaø SpecializedResourceReport ñöôïc gôûi tôùi CSE ñeå chaám döùt vieäc phaùt thoâng baùo . 5.3.3.4/ Vaän haønh thoâng baùo(PlayAnnoucement) vaø thu thaäp caùc soá (CollectDigits): Taùc nghieäp PromptAndCollectUserInformation (PAC) ñöôïc duøng ñeå vaän haønh moät thoâng baùo (chaúng haïn thoâng baùo :… Haõy nhaäp maõ soá bí maät in treân theû traû tröôùc…) vaø thu caùc soá ñöôïc nhaäp .Taùc nghieäp naøy ñònh nghóa bao nhieâu soá ñöôïc thu (min/max). Theâm vaøo ñoù, moät tieâu chuaån cuoái cuûa vieäc nhaäp caùc soá cuõng ñöôïc ñònh nghóa (Chaúng haïn :… Nhaäp xong aán phím #...).PAC cuõng ñònh nghóa nhöõng gì xaûy ra sau khi maùy thoâng baùo ñöôïc vaän haønh, thoâng tin naøo ñöôïc gôûi vaø trong khuoâng daïng naøo. Taùc nghieäp PromptAndCollectUserInformation ackn. ñöôïc duøng ñeå truyeàn caùc soá thu ñöôïc töø user ñeán CSE. Hình 5.21 : Caùc taùc nghieäp PAC vaø PAC ack 5.3.3.5/ Thuû tuïc ñònh tuyeán laïi vaø thuû tuïc coäng taùc Ñeå taän duïng chöùc naêng gsmSRF trong moät M-SSP khaùc, chuaån CAMEL phase 2 cung caáp thuû tuïc coäng taùc (assist procedure), trong luùc moät keát noái ISUP taïm thôøi ñöôïc thieát laäp giöõa initial_SSP (coøn goïi laø SSP khôûi xöôùng khoâng hoã trôï IP) vôùi assisting_SSP (coøn goïi laø SSP coäng taùc) thöôøng ñònh vò trong HPLMN vaø trang bò IP caàn thieát. Vôùi CAMEL phase 1 chæ moät SCP coù khaû naêng ñöôïc ñieàu khieån ñeå ñònh tuyeán laïi ñeán assisting_SSP. Söï khaùc nhau maáu choát giöõa thuû tuïc ñònh tuyeán laïi cuûa CAMEL Phase 1 vôùi thuû tuïc coäng taùc laø keát noái ISUP seõ khoâng giaûi phoùng sau tieán trình hoäi thoaïi User Dialog (giöõa Initial_SSP vaø assist_SSP) vaø assiting_SSP ñaùp öùng ñaày ñuû chöùc naêng cho tieán trình xöû lyù cuoäc goïi. 5.3.3.5.1/ Thuû tuïc ñònh tuyeán laïi (Camel phase 1): Thuû tuïc ñònh tuyeán laïi seõ ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc trong hình 5.22 döôùi ñaây : Hình 5.22 : thuû tuïc ñònh tuyeán laïi Initiating_SSP khoâng coù thieát bò ngoaïi vi thoâng minh (IP) baét ñaàu thieát laäp moät hoäi thoaïi IN bình thöôøng (IN dialog) vôùi CSE baèng caùch duøng taùc nghieäp Initial_DP (IDP). CSE (thuoäc HPLMN) coù thoâng tin trong cô sôû döõ lieäu cuûa noù chæ ñònh caùc SSP naøo coù IP vaø SSP naøo khoâng hoã trôï IP. Neáu moät keát noái tôùi IP caàn thieát trong luùc ñang tieán trình hoäi thoaïi IN , CSE seõ khoâng thöïc hieän taùc nghieäp PlayAnnouncement vaø PromptAndCollectUserInfo maø thöïc hieän taùc nghieäp Connect vôùi ñòa chæ ñònh tuyeán môùi ñöôïc gôûi laïi cho Initiating_SSP (vì Initiating _SSP khoâng coù IP neân CSE khoâng theå gôûi caùc taùc nghieäp coù lieân quan IP ñeán SSP naøy maø phaûi ñònh tuyeán ñeán SSP hoã trôï IP) . Ñòa chæ ñònh tuyeán naøy chöùa caùc soá cho vieäc ñònh tuyeán ñeán assisting_SSP, caùc soá ñeå nhaän daïng SSP vaø 2 soá ñieän thoaïi coù lieân quan ñeán cuoäc hoäi thoaïi IN . Sau khi dòch soá, initial_SSP thieát laäp moät keát noái ISUP ñeán assist_SSP (trao ñoåi thoâng tin qua giao thöùc ISUP) vaø truyeàn soá ñònh tuyeán laïi (rerouting number) qua baûn tin IAM . ÔÛ ñaây, soá ñònh tuyeán laïi ñöôïc chuyeån ñoåi thoâng qua boä dòch soá vaø moät IN trigger ñöôïc kích hoaït (khi ñoù taùc nghieäp IDP seõ ñöôïc gôûi tôùi CSE). Sau khi IN trigger ñöôïc nhaän bieát, thoâng ñieäp ACM (Address Complete) ñöôïc traû laïi initial_SSP qua ISUP. Baây giôø assist_SSP thieát laäp keát noái tôùi CSE goác (ban ñaàu) thoâng qua taùc nghieäp laø IDP. Soá ñònh tuyeán laïi ñöôïc gôûi tôùi CSE qua IDP. CSE coù theå caäp nhaät tieán trình tröôùc vaø ñaùp öùng vôùi caùc taùc nghieäp Connect To Resource vaø Play Announcement hoaëc PromptAndCollectUserInfo. Luùc naøy tieán trình keát noái ñöôïc thöïc hieän nhö trình baøy ôû caùc phaàn treân vaø cuoäc hoäi thoaïi User Dialog ñöôïc thöïc hieän qua ISUP. Thoâng tin thu töø ngöôøi söû duïng gôûi trôû laïi CSE thoâng qua taùc nghieäp SpecializedResourceReport (SRR). Keát noái ISUP seõ khoâng giaûi phoùng cho ñeán khi thueâ bao A hoaëc B giaûi phoùng keát noái do CAMEL phase 1 khoâng ñònh nghóa caùc taùc nghieäp caàn thieát. Baây giôø assisting_SSP ñaùp öùng ñaày ñuû thoâng tin ñeå hoaøn thaønh cuoäc goïi. Vì lyù do naøy, thuû tuïc ñònh tuyeán laïi ôû ñaây chæ aùp duïng cho caùc dòch vuï IN MOC (cuoäc goïi khôûi xöôùng di ñoäng IN). 5.3.3.5.2./. Thuû tuïc coäng taùc(CAMEL pha 2) : Neáu moät annoucement hoaëc moät boä thu maõ ñöôïc yeâu caàu , hoaëc neáu SSP goác (initial_SSP) khoâng coù thieát bò ngoaïi vi thoâng minh IP, ñieàu ñoù coù theå xaûy ra tình huoáng CSE gôûi taùc nghieäp EstablishTemporaryConnection (ETC) tôùi initial_MSSP. Taùc nghieäp naøy bao goàm thoâng tin ñònh tuyeán tôùi moät assist_SSP (coù IP). CSE cuõng gaùn tham soá CorrelationID (Soá nhaän daïng töông quan) cho quan heä giöõa caùc cuoäc hoäi thoaïi. Taùc nghieäp AssistRequestInstruction (ARI) cuõng caàn thieát cho thuû tuïc coäng taùc. Assist_SSP duøng taùc nghieäp ARI ñaêng kí vôùi CSE vaø ñôïi ñeå cung caáp theâm thoâng tin. CSE coù theå baùo ñaùp vôùi 1 lôøi yeâu caàu – chaúng haïn vôùi taùc nghieäp PAC (PromptAndCollect). Moái lieân quan giöõa taùc nghieäp yeâu caàu khôûi taïo (Initial_DP) vaø taùc nghieäp ARI ñöôïc thieát laäp qua thoâng soá “correlation ID”. Taùc nghieäp DisconnectForwardConnection (DFC) khoâng xoaù keát noái phía A hoaëc B cuûa cuoäc goïi. Taùc nghieäp naøy ñöôïc söû duïng ñeå xoaù keát noái vôùi chöùc naêng SRF (IP) ñöôïc thieát laäp tröôùc ñoù bôûi taùc nghieäp ConnectToResource trong thuû tuïc coäng taùc. Noù ñöôïc söû duïng baát cöù luùc naøo khi gsmSCF xaùc ñònh caàn thieát xoaù keát noái vôùi taøi nguyeân ñaëc tröng . Taùc nghieäp naøy khoâng caàn baát kyø thoâng soá naøo vì SRF ñöôïc giaûi phoùng trong baát kyø tröôøng hôïp naøo. Hình 5.23 : Taùc nghieäp DFC, ETC vaø ERI Moät thuû tuïc coäng taùc seõ ñöôïc tieán haønh nhö hình 5.24 sau : Hình 5.24 : Thuû tuïc coäng taùc SSP goác (initiating SSP) khoâng coù thieát bò ngoaïi vi thoâng minh IP seõ duøng taùc nghieäp InitialDP (IDP) ñeå thieát laäp moät cuoäc hoäi thoaïi IN thoâng thöôøng vôùi CSE. CSE (thuoäc HPLMN) coù thoâng tin trong cô sôû döõ lieäu cuûa noù chæ ñònh caùc M-SSP naøo coù IP vaø M-SSP naøo khoâng hoã trôï IP hoaëc laáy thoâng tin IP coù khaû naêng ñöôïc truyeàn trong taùc nghieäp IDP (thoâng soá IPSSPCA). Neáu moät keát noái tôùi moät IP caàn thieát trong suoát tieán trình IN dialog, CSE seõ khoâng gôûi laïi PlayAnnouncement hoaëc PromptAndCollect nhö thoâng thöôøng maø thöïc hieän taùc nghieäp EstablishTemporaryConnection (ETC). ETC chöùa ñöïng thoâng soá : assisting SSPIPRouting Address (thoâng tin ñòa chæ ñònh tuyeán ñeå ñaït ñeán Assist_ SSP ), CorrelationID (ñaây laø thoâng soá töông quan ñöôïc Assist SSP gôûi laïi CSE ñeå lieân keát vôùi caùc hoaït ñoäng tröôùc ñoù), scfld (ñòa chæ phía goïi cuûa CSE neáu coù vaøi CSE trong maïng) vaø Service Interaction Indicator(chæ ñònh lieäu caùc töông taùc ñaëc tính IN coù cho pheùp hay khoâng). Sau khi boä dòch soá dòch thoâng soá assistingSSPIPRoutingAddress , initial SSP thieát laäp moät keát noái ISUP tôùi assist_SSP vaø truyeàn thoâng soá assisting SSPIPRouting Address , scfld neáu caàn trong baûn tin IAM. Thoâng soá assisting SSPIPRoutingAddress ñöôïc chuyeån ñoåi baèng boä dòch digit vaø moät IN trigger ñöôïc kích hoaït. IN trigger naøy laø loaïi hoã trôï(Type Assist) vì vaäy taùc nghieäp AssistRequestInstruction (ARI) thay vì IDP ñöôïc gôûi tôùi CSE. Sau khi IN trigger ñöôïc coâng nhaän (töùc laø xaûy ra quaù trình kieåm tra ñieåm doø tìm ñieàu kieän ñaûo dòch vuï), thoâng ñieäp ACM ñöôïc gôûi trôû laïi Initiating SSP qua ISUP. Assist_SSP baây giôø thieát laäp moät keát noái tôùi CSE goác qua taùc nghieäp CAP laø ARI. Correlation ID ñöôïc truyeàn tôùi CSE qua taùc nghieäp ARI. CSE coù theå caäp nhaät tieán trình tröôùc vaø ñaùp öùng vôùi caùc taùc nghieäp Connect To Resource vaø Play Announcement hoaëc Prompt And Collect. Luùc naøy tieán trình keát noái vôùi external_IP ñöôïc thöïc hieän nhö trình baøy ôû caùc phaàn treân vaø cuoäc hoäi thoaïi User Dialog ñöôïc thöïc hieän qua ISUP. Thoâng tin thu töø ngöôøi söû duïng ñöôïc gôûi trôû laïi CSE qua taùc nghieäp Specialized ResourceReport (SRR). Ñieåm cô baûn cuûa quaù trình thoâng tin naøy laø CSE gôûi taùc nghieäp DisconnectForwardConnection (DFC) tôùi initiating SSP giaûi phoùng keát noái taïm thôøi ñöôïc thieát laäp töø tröôùc. Neáu User Dialog ñaõ hoaøn thaønh vaø thieát laäp keát noái cho pheùp, CSE gôûi taùc nghieäp Connect (CON) ñeán Initial SSP vaø thieát laäp keát noái ñöôïc tieáp tuïc. 5.3.3.6/ Truyeàn thoâng tin tính cöôùc : caùc taùc nghieäp ñöôïc duøng ñeå truyeàn thoâng tin tính cöôùc laø : Taùc nghieäp SendChargingInfo (SCI) ñöôïc duøng ñeå gôûi caùc thoâng soá lieân quan cöôùc töø gsmSCF ñeán gsmSSF. Neáu thoâng tin thoâng baùo cöôùc (charge advice information) ñöôïc thu töø gsmSCF, noù seõ thay theá charge advice information ñöôïc sinh ra bôûi toång ñaøi MSC vaø ngaên chaën taát caû caùc hoaït ñoäng taïo cöôùc naøo theâm töø MSC. Taùc nghieäp SCI goàm coù caùc thoâng tin veà tröôùc vaø sau khi phía B traû lôøi (Before or After Answer) cuõng nhö thoâng tin veà Tariff Switch Time (thôøi gian thay ñoåi baûng giaù cöôùc) tröôùc khi thôøi gian thay ñoåi baûng giaù cöôùc tieáp theo ñöôïc aùp duïng. Taùc nghieäp ApplyCharging (AC) ñöôïc duøng ñeå töông taùc vôùi caùc cô caáu tröïc tuyeán (ñieàu khieån baèng maùy tính) coù theå ñöôïc söû duïng ñeå tính cöôùc trong gsmSSF. Thoâng tin chính cuûa thoâng ñieäp AC laø MAX Call Period Duration chæ ñònh chu kyø thôøi haïn cöïc ñaïi cuûa cuoäc goïi. Neáu khaû naêng coù thay ñoåi baûng giaù cöôùc thì thoâng soá Tariff Switch Interval chæ ñònh thôøi gian ñeán khi chuyeån ñoåi xaûy ra. Vôùi thoâng soá Release If Duration Exceeded thì cuoäc goïi seõ ñöôïc giaûi phoùng khi thôøi haïn cuoäc goïi cöïc ñaïi heát giaù trò. Chæ daãn naøy hoã trôï cho dòch vuï daïng traû tieàn tröôùc Prepaid vôùi khaû naêng thieát laäp laïi thoâng tin giöõa SSP vaø CSE sau moät chu kyø thôøi gian ñöôïc ñònh nghóa. Ñeå thoâng tin cho gsmSCF veà caùc söï kieän coù lieân quan cöôùc – ví duï boä ñònh thôøi chæ ñònh thôøi gian cöïc ñaïi cuûa cuoäc goïi heát haïn, taùc nghieäp Apply Charging Report (ACR) ñöôïc duøng. Taùc nghieäp naøy bao goàm thoâng soá TimeInformation coù theå nhaän 2 traïng thaùi khaùc nhau. Ñaàu tieân laø ‘Time If No Tariff Switch’ ñöôïc theå hieän neáu chuyeån ñoåi baûng giaù cöôùc khoâng xaûy ra khi coù söï doø tìm (detection) thoâng ñieäp Answer ñeå keát noái vôùi phía bò goïi. Vaø ‘Time If Tariff Switch’ ñöôïc theå hieän neáu chuyeån ñoåi baûng giaù xaûy ra khi coù söï doø tìm (detection) thoâng ñieäp Answer ñeå keát noái vôùi phía bò goïi. Beân caïnh ñoù, thoâng soá Call Active mang thoâng tin veà traïng thaùi cuoäc goïi (tích cöïc hoaëc khoâng tích cöïc). CSE thu thoâng tin vaø chöông trình service logic coù theå ñöôïc tieáp tuïc quaù trình xöû lyù cuoäc goïi, coù theå caét cuoäc goïi phöùc taïp hoaëc yeâu caàu 1 thoâng baùo. Hình 5.25: caùc taùc nghieäp SCI , AC , ACR 5.3.3.7/Cuoäc goïi traû tröôùc (Prepaid call) : Trong maïng di ñoäng thoâng minh, taøi khoaûn cuûa dòch vuï prepaid ñöôïc tính toaùn taïi SCP/CSE . Caùc thoâng ñieäp Apply Charging(AC) vaø Apply Charging Report (ACR ) ñöôïc söû duïng ñeå ñaûm baûo caùc ñaëc tính traû tröôùc . Vôùi taùc nghieäp AC , CSE yeâu caàu SSP ñieàu khieån chu kyø cho pheùp cöïc ñaïi (xaùc ñònh bôûi CSE) keát noái tôùi phía B naøo ñoù. Khi thôøi haïn heát giaù trò CSE ñöôïc thoâng tin vôùi taùc nghieäp ACR.Thoâng ñieäp AC nhaän ñöôïc töø CSE cuõng xaùc ñònh SSP hoaëc laø phaûi giaûi phoùng cuoäc goïi khi thôøi haïn cho pheùp heát giaù trò hoaëc laø ñôïi AC khaùc sau khi gôûi ACR. Moâ hình cuûa 1 cuoäc goïi traû tröôùc ñöôïc trình baøy trong hình 5.26 sau : Hình 5.26 : Cuoäc goïi Prepaid Trong thoâng ñieäp AC chöùa caùc thoâng soá veà khoaûng thôøi gian tính cöôùc (time Duration Charging) bao goàm caùc thoâng soá : - Max Call Period Duration : ñaây laø thoâng soá ñaëc tröng cho chu kyø thôøi gian maø cuoäc goïi coù theå tieáp dieãn tröôùc khi baûn tin ACR ñöôïc gôûi tôùi gsmSCF (SCE). - Release IF duration Exceeded : Thoâng soá naøy ñaëc tröng cho hoaït ñoäng taïi gsmSSF khi keát thuùc cuûa chu kyø goïi cho pheùp ñaõ ñeán. Neáu thoâng soá naøy hieän dieän, cuoäc goïi seõ ñöôïc giaûi phoùng. - Tone : Neáu thoâng soá naøy hieän dieän, moät tone caûnh baùo seõ ñöôïc phaùt tröôùc khi cuoäc goïi giaûi phoùng (chaúng haïn ñang goïi heát taøi khoaûn). - Tariff Switch Interval : thoâng soá naøy chæ ñònh gsmSSF khoaûng thôøi gian ñeán khi thay ñoåi baûng giaù cöôùc keá tieáp. Pheùp ño chu kyø troâi qua naøy baét ñaàu laäp töùc vôùi vieäc thöïc hieän taùc nghieäp AC thaønh coâng. - Party To Charge : thoâng soá naøy chæ ñònh phía traû cöôùc cuoäc goïi. Noù seõ ñöôïc phaûn aùnh bôûi gsmSSF trong OP:ACR. Noù khoâng aûnh höôûng ñeán thuû tuïc tính cöôùc trong MSC. Nhöõng ñieàu caàn chuù yù chung : - Luoàng thoâng tin (Call Flows) moâ taû caùc ñöôøng daãn baùo hieäu khoâng coù caùc keát noái vaät lyù. - Taát caû caùc khaû naêng coù lieân quan vôùi ngöõ caûnh dòch vuï cho caùc kieåu cuoäc goïi tuyø thuoäc vaøo vieäc thieát laäp service class . 5.3.3.8/ Giaûi phoùng cuoäc goïi: Taùc nghieäp Release Call (RC) ñöôïc duøng ñeå chæ daãn gsmSSF giaûi phoùng cuoäc goïi ñang toàn taïi trong baát kyø tình huoáng naøo cuûa cuoäc goïi. Noù cuõng coù khaû naêng ñònh nghóa thoâng soá xoaù ñeå chæ daãn tieán trình theá naøo sau khi giaûi phoùng cuoäc goïi. Hình 5.27 : Taùc nghieäp RelaseCall Thoâng soá khaû duïng cuûa taùc nghieäp naøy laø cause value. Giaù trò naøy ñöôïc duøng bôûi gsmSSF ñeå sinh ra caùc tone ñaëc tröng tôùi caùc phía khaùc nhau. Maët khaùc noù ñöôïc söû duïng ñeå laøm ñaày giaù trò nguyeân nhaân giaûi phoùng cuoäc goïi (cause value) trong baûn tin giaûi phoùng cuoäc goïi (release message) chaúng haïn baûn tin giaûi phoùng ISUP. 5.3.3.9/ Caùc thuû tuïc laáy thoâng tin lieân quan ñeán cuoäc goïi : Coù 2 taùc nghieäp caàn thieát ñeå thu thaäp thoâng tin veà cuoäc goïi laø taùc nghieäp CallInformationRequest (CIQ) vaø CallInformationReport (CIR) . Taùc nghieäp CallInformationRequest (CIQ) luoân ñöôïc gôûi töø CSE tôùi SSP luùc keát thuùc cuoäc goïi vaø yeâu caàu taát caû thoâng tin ñöôïc duøng trong cuoäc goïi. Taùc nghieäp naøy ñònh nghóa nhöõng thoâng tin naøo caàn ñöôïc thu thaäp . Chaúng haïn nguyeân nhaân giaûi phoùng cuoäc goïi (Cause) hoaëc thôøi gian cuoäc goïi keát thuùc (callStopTime) coù theå ñöôïc yeâu caàu. Theâm nöõa, caùc thôøi gian giöõa caùc thoâng ñieäp Connect vaø Answer (callAttemptElapsedTime) hoaëc giöõa Connect vaø Release (callConnectedElapsedTime) cuõng coù theå ñöôïc ño (Xem hình 5.28 döôùi) . Ñeå traû lôøi yeâu caàu thoâng tin veà cuoäc goïi , SSP gôûi taùc nghieäp Call Information Report (CIR) tôùi CSE. Thoâng tin naøy luoân ñöôïc gôûi luùc keát thuùc cuoäc goïi vaø chöùa ñöïng taát caû döõ lieäu ñöôïc yeâu caàu. Thoâng tin naøy ñöôïc truyeàn vôùi thoâng soá requested Information List .Thoâng tin nhaän ñöôïc coù theå söû duïng thöïc hieän caùc phaân tích thoáng keâ. Hình 5.28 : Taùc nghieäp CIQ vaø CIR 5.3.3.10/ Thuû tuïc Reset Timer : Taùc nghieäp (thuû tuïc) ResetTimer (RE) ñöôïc gôûi bôûi CSE ñeå reset laïi boä ñònh thôøi chuyeân duïng (application timer) hay laøm töôi ñeå ngaên hoaït ñoäng cuûa boä ñònh thôøi lieân keát phía gsmSSF. Taùc nghieäp ResetTimer (RE) ñöôïc moâ taû baèng hình 5.29 sau : Hình 5.29 : Taùc nghieäp Reset Timer Boä ñònh thôøi ôû gsmSSF coù theå ñaët moät giaù trò naøo ñoù vôùi thoâng soá timerValue. Boä ñònh thôøi naøo ñöôïc söû duïng seõ ñöôïc chæ ñònh bôûi thoâng soá timerID 5.3.3.11/ Thuû tuïc Continue : Taùc nghieäp (thuû tuïc) Continue yeâu caàu gsmSSF tieáp tuïc quaù trình xöû lyù cuoäc goïi maø tröôùc ñoù ñaõ taïm trì hoaõn ñeå ñôïi chæ daãn töø gsmSCF. GsmSSF tieáp tuïc tieán trình xöû lyù goïi khoâng coù caùc thoâng tin môùi töø gsmSCF. Taùc nghieäp naøy khoâng coù tham soá. Hình 5.30 : Taùc nghieäp Continue 5.3.3.12/ Thuû tuïc Cancel : Thuû tuïc naøy chæ ñònh taát caû caùc yeâu caàu hoaït ñoäng (active) töø caùc taùc nghieäp EventReportBCSM , ApplyChargingReport vaø CallInformationReport seõ bò huyû boû. Taát caû caùc taùc nghieäp khaùc khoâng bò aûnh höôûng. Taùc nghieäp naøy chæ coù thoâng soá All Requests. Ñieàu ñoù coù nghóa laø khoâng chaáp nhaän huyû moät yeâu caàu ñôn maø taát caû caùc yeâu caàu môû ñöôïc huyû. Hình 5.31 : Taùc nghieäp Cancel 5.3.3.13/ Thuû tuïc Activity Test : Taùc nghieäp (thuû tuïc) Activity Test khoâng coù thoâng soá. Noù ñöôïc duøng ñeå kieåm tra xem moái quan heä ñang toàn taïi giöõa gsmSCF vaø gsmSSF coù tieáp dieãn khoâng. Neáu moái quan heä vaãn toàn taïi, gsmSSF seõ baùo ñaùp. Neáu khoâng thu ñöôïc ñaùp öùng, gsmSCF xem nhö gsmSSF coù loãi ôû tình huoáng naøo ñoù vaø ñöa ra haønh ñoäng thích hôïp. Baùo ñaùp Activity Test ack cuõng khoâng coù thoâng soá Hình 5.32 : Taùc nghieäp Activity test vaø Activity test ack 5.3.4.Chöùc naêng chuyeån maïch dòch vuï trong caùc cuoäc goïi cô baûn cuûa heä thoáng traû tröôùc PPS : heä thoáng traû tröôùc PPS laø 1 öùng duïng quan troïng vaø phoå bieán nhaát cuûa maïng thoâng minh , do ñoù ôû phaàn naøy ta seõ taäp trung phaân tích nhieäm vuï cuûa SSF trong caùc cuoäc goïi cô baûn cuûa PPS . 5.3.4.1/ Cuoäc goïi ñöôïc tính cöôùc thoâng thöôøng trong maïng HPLMN : Dòch vuï prepaid quaûn lyù 2 kieåu cuoäc goïi khôûi xöôùng MS laø caùc cuoäc goïi tính cöôùc vaø khoâng tính cöôùc. Cuoäc goïi khoâng tính cöôùc aùm chæ caùc cuoäc goïi ñeán soá mieãn phí (Toll-free). ÔÛ ñaây ta chæ xeùt caùc luoàng thoâng tin cho cuoäc goïi ñöôïc tính cöôùc xuaát phaùt töø MS duøng taäp CS1+. Baây giôø ta haõy quan saùt ñoàng thôøi hình 5.33, hình 5.34 döôùi ñaây : Hình 5.33 : Luoàng thoâng tin trong cuoäc goïi ñöôïc tính cöôùc thoâng thöôøng Hình 5.34 : Luoàng thoâng tin trong cuoäc goïi ñöôïc tính cöôùc thoâng thöôøng Giaû thieát MSC/VLR ñoùng vai troø nhö moät GMSC. 1) Cuoäc goïi ñöôïc khôûi taïo töø thueâ bao. Cô sôû döõ lieäu EOICK trong VLR ñònh tuyeán cuoäc goïi tôùi SSF. Giaû söû raèng khoái MSC/VLR vaø SSF ñaët cuøng moät nôi. 2) SSF khôûi ñoäng SCP qua taùc nghieäp IDP. ÔÛ SCP döõ lieäu veà cuoäc goïi ñöôïc thu thaäp. 3) Döõ lieäu ñöôïc thu thaäp ôû böôùc 2 ñöôïc gôûi tôùi SDP. ÔÛ ñaây Ngöõ caûnh dòch vuï cuûa taøi khoaûn ñöôïc kieåm tra vaø quaù trình phaân tích cöôùc ñöôïc thöïc hieän. Danh saùch cho pheùp (Allowing) vaø chaën (Barring) cuõng ñöôïc kieåm tra taïi giai ñoaïn naøy. 4) SDP gôûi keát quaû cuûa thôøi gian cuoäc goïi (call duration/ max Call Period Duration) ñöôïc tính toaùn cuøng vôùi döõ lieäu cuoäc goïi ( qua baûn tin INAP) nhö laø caùc thoâng baùo ghi saün ñöôïc phaùt veà SCP vaø töø SCP ñeán SSP qua taùc nghieäp Apply Charging. SCP yeâu caàu SSF phaùt thoâng baùo ghi saün neáu ñieàu naøy ñöôïc yeâu caàu töø SDP. Theâm vaøo ñoù SCP yeâu caàu SSF thieát laäp cuoäc goïi vaø giaùm saùt noù qua RequestReportBCSM (RRB) döïa vaøo call duration ñöôïc tính toaùn töø SDP. 5) Neáu cuoäc goïi keùo daøi hôn call duration gôûi tôùi SSF, SSF seõ thoâng baùo tôùi SCP qua taùc nghieäp Apply Charging Report. Neáu tieàn vaãn coøn trong taøi khoaûn thueâ bao, SCP seõ yeâu caàu SDP taïo moät löôïng tieàn ñaët tröôùc trong taøi khoaûn. Neáu yeâu caàu ñöôïc thöïc hieän , SDP seõ thöïc hieän quaù trình phaân tích cöôùc môùi vaø gôûi laïi moät call duration môùi (new maxCallPeriodDuration) tôùi SCP vaø SCP seõ truyeàn tôùi SSF qua taùc nghieäp Apply Charging. (6). Thueâ bao keát thuùc cuoäc goïi. (7). SSF thoâng baùo cho SCP veà vieäc keát thuùc cuoäc goïi qua taùc nghieäp ReleaseCall. (8). Moät thoâng ñieäp Apply Charging Report ñöôïc gôûi töø SSF tôùi SCP vaø moät thoâng ñieäp baùo caùo keát thuùc (Final Report) ñöôïc gôûi töø gsmSSF qua SCP ñeán SDP. Noù chöùa ñöïng toång thôøi gian goïi cuûa cuoäc goïi cuõng nhö call duration cuûa chu kyø cuoái. (9). Sau khi tính toaùn , SDP göûi baùo caùo chöùa giaù trò taøi khoaûn coøn laïi cuûa thueâ bao tôùi HLR . 5.3.4.2/ Cuoäc goïi khôûi phaùt di ñoäng Roaming : Thueâ bao di ñoäng ñang roaming beân ngoaøi maïng chuû HPLMN vaø coù döõ lieäu thueâ bao (ñaêng kyù) dòch vuï khôûi xöôùng cuoäc goïi CAMEL (CAMEL Originated Service).Ñieàu kieän thöïc hieän cuoäc goïi naøy laø dòch vuï CAMEL ñöôïc hoã trôï (supported) vaø ôû traïng thaùi tích cöïc (activated). Quaù trình tieán haønh cuoäc goïi khôûi phaùt di ñoäng Roaming bao goàm 10 böôùc ñöôïc trình baøy trong hình 5.35 vaø hình 5.36 döôùi ñaây : Hình 5.35 : Luoàng thoâng tin trong cuoäc goïi khôûi phaùt di ñoängRoaming 1) Trong quaù trình caäp nhaät vò trí (Location Update) , moät CSI ñöôïc caáp cho VLR bôûi HLR. Thueâ bao di ñoäng (O-CSI) thöïc hieän cuoäc goïi MOC baèng caùch quay soá thö muïc thueâ bao B (MSISDN). O-CSI trong VLR chæ ñònh tieán trình xöû lyù cuoäc goïi seõ ñöôïc trì hoaõn vaø moät keát noái khôûi taïo ñöôïc thöïc hieän vôùi SCP. 2) MSC(VPLMN) thieát laäp cuoäc goïi baèng caùch gaây ra quaù trình trigger taïi SSP (DP2), chaúng haïn CAMEL service ñöôïc nhaän bieát. SSP kieåm tra xem lieäu dòch vuï CAMEL coù ñöôïc hoã trôï vaø traïng thaùi coù tích cöïc hay khoâng. O-CSI trong VLR ñònh tuyeán cuoäc goïi tôùi SSF , SSP khôûi taïo quaù trình giao dòch vôùi SCP duøng giao thöùc CAP, SSF trong VPLMN khôûi ñoäng taùc nghieäp IDP tôùi SCP trong HPLMN. Service Key vaø ñòa chæ SCP (laáy töø CSI) ñöôïc duøng ñeå ñònh tuyeán tôùi Home_SCP (CSE trong HPLMN). SCP truy vaán cô sôû döõ lieäu (SDP) cuûa noù vaø xöû lyù toaøn boä service-logic. Sau ñoù SCP gôûi keát quaû tôùi SSP vaø baét ñaàu quaù trình hoäi thoaïi IN (IN dialog). SCP tieáp tuïc xöû lyù vaø löu tröõ döõ lieäu yeâu caàu sau ñoù. 3) Döõ lieäu laáy veà trong böôùc 2 ñöôïc gôûi tôùi SDP. ÔÛ ñaây , ngöõ caûnh dòch vuï cuûa taøi khoaûn ñöôïc kieåm tra vaø Qui trình phaân tích cöôùc ñöôïc thöïc hieän. Danh saùch Cho pheùp (Allowing) vaø Chaën (Barring) cho chuyeån vuøng (roaming) cuõng ñöôïc kieåm tra taïi giai ñoaïn naøy. 4) SDP gôûi keát quaû cuûa thôøi gian cuoäc goïi (call duration) ñöôïc tính toaùn cuøng vôùi döõ lieäu cuoäc goïi nhö laø caùc thoâng baùo ghi saün ñöôïc phaùt veà SCP qua taùc nghieäp Apply Charging. SCP gôûi thoâng tin tôùi SSF (VPLMN). SCP yeâu caàu SSF phaùt thoâng baùo ghi saün neáu ñieàu naøy ñöôïc yeâu caàu töø SDP. Döïa vaøo caùc thoâng tin ñaït ñöôïc töø Home_SCP, Visited SSP (SSP taïm truù) thöïc hieän ñònh tuyeán bình thöôøng vaø tieáp tuïc quaù trình thieát laäp cuoäc goïi tôùi thueâ bao bò goïi vaø giaùm saùt noù qua taùc nghieäp RequestReportBCSM (RRB). Noù coù khaû naêng giaùm saùt nhieàu hôn moät Event (chaúng haïn : No Answer vaø Busy…) taïi cuøng moät thôøi ñieåm vaø neáu phía B traû lôøi SSP thöïc hieän giaùm saùt döïa vaøo call duration ñöôïc tính toaùn töø SDP. 5) Neáu thoâng baùo thieát laäp cuoäc goïi caàn ñöôïc phaùt thì gsmSSF trong VPLMN seõ yeâu caàu SSF trong HPLMN phaùt noù. 6) Sau khi thoâng baùo thieát laäp cuoäc goïi ñöôïc phaùt, ñieàu khieån ñöôïc chuyeån giao laïi cho SSF trong VPLMN. Hình 5.36 : Luoàng thoâng tin trong cuoäc goïi khôûi phaùt di ñoäng Roaming 7) Neáu cuoäc goïi keùo daøi hôn call duration gôûi tôùi SSF, SSF seõ thoâng baùo tôùi SCP qua taùc nghieäp Apply Charging Report. Neáu tieàn vaãn coøn trong taøi khoaûn thueâ bao, SCP seõ yeâu caàu SDP taïo moät löôïng tieàn ñaët tröôùc trong taøi khoaûn. Neáu yeâu caàu ñöôïc thöïc hieän SDP seõ thöïc hieän quaù trình phaân tích cöôùc môùi vaø gôûi laïi moät call duration môùi tôùi SCP vaø SCP seõ truyeàn tôùi SSF qua taùc nghieäp Apply Charging. Taùc nghieäp Continue yeâu caàu SSF tieáp truïc quaù trình xöû lyù cuoäc goïi maø tröôùc ñoù ñaõ taïm trì hoaõn ñeå ñôïi chæ daãn töø SCP. 8) Thueâ bao keát thuùc cuoäc goïi. 9) SSF trong VPLMN thoâng baùo cho SCP veà vieäc giaûi phoùng keát noái cuoäc goïi qua taùc nghieäp ReleaseCall. 10) Moät thoâng ñieäp Apply Charging Report ñöôïc gôûi töø SSF tôùi SCP vaø moät thoâng ñieäp baùo caùo keát thuùc (Final Report) ñöôïc gôûi töø gsmSSF qua SCP tôùi SDP. Chuùng chöùa ñöïng toång thôøi gian goïi cuûa cuoäc goïi cuõng nhö call duration cuûa chu kyø cuoái. 5.3.4.3/ Cuoäc goïi keát cuoái di ñoäng Roaming : Tröôùc khi thieát laäp cuoäc goïi keát cuoái thì phaûi coù quaù trình truy vaán HLR ñeå laáy thoâng tin veà soá chuû goïi , soá bò goïi vaø thoâng tin veà caùc dòch vuï coù lieân quan . Quaù trình truy vaán cô sôû döõ lieäu trong HLR ñöôïc thöïc hieän 2 laàn theo hình 5.37 sau : Hình 5.37 : Truy vaán HLR 2 böôùc Truy vaán HLR laàn thöù nhaát ñöôïc duøng ñeå tính ñeán caùc dòch vuï lieân quan (chaúng haïn chuyeån höôùng cuoäc goïi ñeán moät soá môùi naøo ñoù tuyø thuoäc vaøo ngaøy/giôø trong tuaàn…) trong tieán trình tröôùc khi thieát laäp cuoäc goïi. Soá MSRN khoâng ñöôïc caáp trong laàn truy vaán naøy . Interrogation Counter = 0 ñaïi dieän cho laàn truy vaán thöù nhaát (xem hình 5.37) . Neáu caû GMSC (MSC coång) truy vaán vaø HLR ñöôïc hoã trôï toái thieåu laø Phase 1 cuûa chuaån CAMEL , vaø neáu thueâ bao bò goïi coù moät T-CSI, khi ñoù HLR seõ khoâng yeâu caàu soá MSRN (Mobile Station Roaming Number) töø VLR. Ñuùng hôn noù seõ truyeàn T-CSI (tröø khi thueâ bao bò goïi söû duïng dòch vuï Call Forwarding ñöôïc hoã trôï bôûi MSC truy vaán thì noù seõ gôûi O-CSI) . GMSC truy vaán thöïc hieän hoäi thoaïi SCP tuyø vaøo T-CSI, vaø neáu SCP khoâng caáp moät soá Called Party Number naøo môùi (phuï thuoäc vaøo cô sôû döõ lieäu) thì GMSC seõ thöïïc hieän laàn truy vaán thöù 2. Laàn naøy boä ñeám truy vaán seõ ñaët leân 1. Truy vaán HLR laàn thöù hai ñeå GMSC laáy soá MSRN töø HLR, khi coù yeâu caàu thieát laäp cuoäc goïi ñeán phía bò goïi . Interrogating Counter = 1 ñaïi dieän cho laàn truy vaán thöù hai (xem hình 5.37) . Trong tröôøng hôïp naøy, HLR seõ boû qua T-CSI cuûa thueâ bao bò goïi , yeâu caàu soá MSRN töø VLR vaø höôùng noù tôùi GMSC. *Sau ñaây chuùng ta seõ xeùt quaù trình thieát laäp 1 cuoäc goïi keát cuoái di ñoäng Roaming trong hình 5.38 vaø 5.39 sau : Hình 5.38 : Luoàng thoâng tin trong cuoäc goïi keát cuoái di ñoäng Roaming Giaû thieát MSC treân caùc hình cuõng coù chöùc naêng cuûa toång ñaøi coång GMSC. 1) Thueâ bao A quay moät soá thö muïc thueâ bao B (ñang roaming trong VPLMN). Caùc soá naøy seõ ñöôïc phaân tích taïi chöùc naêng toång ñaøi coång GMSC (taát nhieân tröôùc ñoù ñaõ phaân tích taïi MSC). 2) GMSC baét ñaàu truy vaán HLR ñaàu tieân ñeå yeâu caàu moät T-CSI (Terminating CAMEL subscription information). 3) Döõ lieäu ñöôïc gôûi töø HLR chöùa ñöïng thoâng tin nhö T-CSI vaø soá VLR keát cuoái. Cuoäc goïi ñöôïc ñònh tuyeán töø GMSC tôùi SSF trong HPLMN. 4) SSF (HPLMN) khôûi taïo quaù trình giao dòch vôùi Home_ SCP duøng giao thöùc CAP. Service Key vaø ñòa chæ SCP (laáy töø cô sôû döõ lieäu T-CSI) ñöôïc duøng ñeå ñònh tuyeán tôùi Home_SCP (SCP trong HPLMN) töùc laø SSF trong HPLMN ñaûo dòch vuï vaøo IN vaø khôûi ñoäng taùc nghieäp IDP tôùi SCP. SCP thu döõ lieäu cuoäc goïi. Soá VLR keát cuoái thu töø HLR xaùc ñònh raèng ñoù laø moät cuoäc goïi keát cuoái. 5) SCP truy vaán cô sôû döõ lieäu taïi SDP cuûa noù vaø xöû lyù toaøn boä service-logic. Sau ñoù SCP (HPLMN) gôûi keát quaû truy vaán cô sôû döõ lieäu naøy tôùi SSP (chaúng haïn moät soá thueâ bao B môùi). Tuyø thuoäc vaøo thoâng tin laáy ñöôïc töø SCP (giaû thieát khoâng coù soá thueâ bao B môùi), GMSC baét ñaàu truy vaán HLR laàn thöù 2 ñeå yeâu caàu moät MSRN töø VLR (VPLMN). VLR (VPLMN) chæ ñònh moät soá MSRN cho thueâ bao di ñoäng vaø gôûi noù qua HLR (HPLMN) tôùi GMSC (HPLMN). Luùc naøy cuoäc goïi ñöôïc ñònh tuyeán tôùi SSF (VPLMN). Vaø töø ñaây xöû lyù tieáp tuïc ñeå keát noái cuoäc goïi . Ñoàng thôøi taïi SDP , ngöõ caûnh dòch vuï cuûa taøi khoaûn ñöôïc kieåm tra vaø qui trình phaân tích cöôùc ñöôïc thöïc hieän. 6) SDP gôûi keát quaû cuûa thôøi gian cuoäc goïi (call duration/ max Call Period Duration) ñöôïc tính toaùn cuøng vôùi döõ lieäu cuoäc goïi tôùi SCP, SCP gôûi chuùng ñeán SSP qua taùc nghieäp Apply Charging. SCP yeâu caàu SSF phaùt thoâng baùo ghi saün neáu ñieàu naøy ñöôïc yeâu caàu töø SDP. Theâm vaøo ñoù SCP yeâu caàu SSF thieát laäp cuoäc goïi vaø giaùm saùt noù döïa vaøo call duration ñöôïc tính toaùn töø SDP. Hình 5.39 : Luoàng thoâng tin cuoäc goïi keát cuoái di ñoäng Roaming 7) Neáu cuoäc goïi keùo daøi hôn call duration gôûi tôùi SSF trong VPLMN, gsmSSF (VPLMN) seõ thoâng baùo tôùi SCP qua taùc nghieäp Apply Charging Report. Neáu tieàn vaãn coøn trong taøi khoaûn thueâ bao, gsmSCF seõ yeâu caàu SDP taïo moät löôïng tieàn ñaët tröôùc trong taøi khoaûn. Neáu yeâu caàu ñöôïc thöïc hieän SDP seõ thöïc hieän quaù trình phaân tích cöôùc môùi vaø gôûi laïi moät call duration tôùi SCP vaø SCP seõ truyeàn tôùi SSF qua taùc nghieäp Apply Charging trong VPLMN. Taùc nghieäp Continue yeâu caàu SSF tieáp truïc quaù trình xöû lyù cuoäc goïi maø tröôùc ñoù ñaõ taïm trì hoaõn ñeå ñôïi chæ daãn töø SCP. 8) Keát thuùc cuoäc goïi do phía goïi gaùc maùy. 9) gsmSSF trong HPLMN thoâng baùo cho gsmSCP veà vieäc keát thuùc cuoäc goïi qua taùc nghieäp ReleaseCall. 10) Moät thoâng ñieäp Apply Charging Report ñöôïc gôûi töø SSF tôùi SCP vaø moät thoâng ñieäp Baùo caùo keát thuùc (Final Report) ñöôïc gôûi töø gsmSCF tôùi SDP. Noù chöùa ñöïng toång thôøi gian goïi cuûa cuoäc goïi cuõng nhö call duration cuûa chu kyø cuoái. 11) Sau khi tính toaùn , SDP göûi baùo caùo chöùa giaù trò taøi khoaûn coøn laïi cuûa thueâ bao tôùi HLR . 5.3.4.4/ Cuoäc goïi ñöôïc chuyeån höôùng trong khi Roaming : Baûn thaân heä thoáng PPS khoâng cung caáp chuyeån höôùng cuoäc goïi. Neáu moät thueâ bao muoán chuyeån höôùng cuoäc goïi tôùi moät ñích naøo ñoù thì ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi vieäc duøng caùc dòch vuï gia taêng GSM. Caùc böôùc tieán haønh cuoäc goïi chuyeån höôùng seõ ñöôïc trình baøy trong 3 hình 5.40 , 5.41 , 5.42 vaø 5.43 döôùi ñaây : Hình 5.40 : Luoàng thoâng tin trong cuoäc goïi ñöôïc chuyeån höôùng (1). Thueâ bao A quay moät soá thö muïc thueâ bao B ñang roaming trong maïng VPLMN. Caùc soá naøy seõ ñöôïc phaân tích taïi toång ñaøi coång GMSC vaø SSP (VPLMN) thu soá MSISDN cuûa thueâ bao di ñoäng. (2). GMSC truy vaán HLR. (3). Döõ lieäu ñöôïc gôûi töø HLR chöùa ñöïng thoâng tin nhö T-CSI vaø cuoäc goïi ñöôïc ñònh tuyeán tôùi SSF trong HPLMN. (4). Service Key vaø ñòa chæ SCP (laáy töø cô sôû döõ lieäu T-CSI) ñöôïc duøng ñeå ñònh tuyeán tôùi Home_SCP (SCP trong HPLMN) töùc laø SSF trong HPLMN ñaûo dòch vuï vaøo IN vaø khôûi ñoäng taùc nghieäp IDP tôùi SCP. SCP thu döõ lieäu cuoäc goïi. (5). Döõ lieäu laáy veà trong böôùc 4 ñöôïc gôûi tôùi SDP. SCP truy vaán cô sôû döõ lieäu trong SDP vaø xöû lyù toaøn boä service-logic. Sau ñoù SCP (HPLMN) gôûi keát quaû truy vaán cô sôû döõ lieäu naøy tôùi SSP. Tuyø thuoäc vaøo thoâng tin laáy ñöôïc töø SCP (giaû thieát khoâng coù soá thueâ bao B môùi), GMSC baét ñaàu laàn truy vaán thöù 2 ñeå yeâu caàu moät MSRN töø VLR (VPLMN). VLR (VPLMN) chæ ñònh moät soá MSRN cho thueâ bao di ñoäng vaø gôûi noù thoâng qua HLR (HPLMN) tôùi GMSC (HPLMN) trong truy vaán laàn 2. GMSC seõ ñònh tuyeán cuoäc goïi tôùi MSC trong VPLMN. ÔÛ ñaây , ngöõ caûnh dòch vuï cuûa taøi khoaûn ñöôïc kieåm tra vaø qui trình phaân tích cöôùc ñöôïc thöïc hieän. (6). SDP gôûi keát quaû cuûa thôøi gian cuoäc goïi (call duration) ñöôïc tính toaùn cuøng vôùi döõ lieäu cuoäc goïi veà SCP, SCP gôûi chuùng ñeán SSP qua taùc nghieäp Apply Charging. Theâm vaøo ñoù SCP yeâu caàu SSF trong HPLMN thieát laäp cuoäc goïi tôùi thueâ bao bò goïi vaø giaùm saùt noù qua taùc nghieäp RequestReportBCSM (RRB). Xem laïi quaù trình khôûi phaùt cuoäc goïi, ñieàu naøy töông töï nhö quaù trình khôûi taïo cuoäc goïi tôùi thueâ bao ñang roaming. Neáu thueâ bao B ñang roaming trong maïng VPLMN khoâng theå ñaït ñeán (vì caùc lyù do khaùc nhau) thì MSC phía B gôûi laïi thoâng ñieäp giaûi phoùng (release message) mang thoâng tin lyù do khoâng thöïc hieän ñöôïc cuoäc goïi. Sau ñoù chöùc naêng SSF gôûi thoâng ñieäp ERB ñeán SCP. SCP choïn chaúng haïn moät soá thueâ bao C neáu dòch vuï hoã trôï vaø quaù trình dòch soá môùi laïi tieáp tuïc ôû phía A. SSP duøng thoâng tin naøy ñeå coá gaéng thieát laäp keát noái ñeán phía C. Quaù trình nhö thieát laäp moät cuoäc goïi khôûi phaùt. HLR ñöôïc truy vaán moät laàn nöõa, baây giôø vôùi vieäc chaën T-CSI, thieát laäp chuyeån höôùng cuoäc goïi vaø O-CSI ñöôïc tìm ñeå thöïc hieän phieân khôûi xöôùng nhö thöïc hieän vôùi moät soá môùi. Taïi giai ñoaïn naøy coù 2 tuyø choïn cho pheùp. - 6(1) : Neáu thueâ bao ñang roaming khoâng baät maùy thì SSF trong HPLMN baét ñaàu phieân khôûi xöôùng goïi trong HPLMN. - 6(2) : Neáu thueâ bao khoâng coù khaû naêng ñaït ñöôïc hoaëc khoâng traû lôøi thì SSF seõ taïo phieân khôûi xöôùng goïi trong VPLMN. Chuù yù :Baây giôø taát caû caùc böôùc beân döôùi chuyeån cho phieân khôûi xöôùng ñöôïc taïo. Hình 5.41 : Luoàng thoâng tin trong cuoäc goïi ñöôïc chuyeån höôùng (7). Coù 2 tình huoáng dieãn ra tuyø thuoäc vaøo böôùc 6 taïo phieân khôûi xöôùng goïi naøo. - 7(1) : SFF trong HPLMN khôûi ñoäng SCP qua taùc nghieäp IDP. SCP thu döõ lieäu veà cuoäc goïi. - 7(2) : SSF trong VPLMN khôûi ñoäng SCP qua taùc nghieäp IDP vaø SCP cuõng thu döõ lieäu veà cuoäc goïi. (8). Döõ lieäu laáy veà trong böôùc 5 ñöôïc gôûi tôùi SDP. ÔÛ ñaây , ngöõ caûnh dòch vuï cuûa taøi khoaûn ñöôïc kieåm tra vaø qui trình phaân tích cöôùc ñöôïc thöïc hieän. Danh saùch cho pheùp (Allowing) vaø chaën (Barring) cuõng ñöôïc kieåm tra taïi böôùc naøy . (9). SDP gôûi keát quaû cuûa thôøi gian cuoäc goïi (call duration) ñöôïc tính toaùn cuøng vôùi döõ lieäu cuoäc goïi tôùi SCP, SCP gôûi chuùng ñeán SSP qua taùc nghieäp Apply Charging. Coù 2 tình huoáng tuyø thuoäc vaøo böôùc 6 taïo phieân khôûi xöôùng goïi naøo. - 9(1) : SCP yeâu caàu SSF trong HPLMN thieát laäp cuoäc goïi vaø giaùm saùt noù qua taùc nghieäp RequestReportBCSM (RRB). Noù coù khaû naêng giaùm saùt nhieàu hôn moät Event (chaúng haïn : No Answer vaø Busy…) taïi cuøng moät thôøi ñieåm vaø neáu phía C traû lôøi , SSP thöïc hieän giaùm saùt döïa vaøo call duration ñöôïc tính toaùn töø SDP. - 9(2) : SCP yeâu caàu SSF trong VPLMN thieát laäp cuoäc goïi vaø giaùm saùt noù qua taùc nghieäp RequestReportBCSM (RRB). Noù coù khaû naêng giaùm saùt nhieàu hôn moät Event (chaúng haïn : No Answer vaø Busy…) taïi cuøng moät thôøi ñieåm vaø neáu phía C traû lôøi , SSP thöïc hieän giaùm saùt döïa vaøo call duration ñöôïc tính toaùn töø SDP. Hình 5.42 : Luoàng thoâng tin trong cuoäc goïi ñöôïc chuyeån höôùng (10). Coù 2 tình huoáng xaûy ra tuyø thuoäc vaøo böôùc 6 taïo phieân khôûi xöôùng goïi naøo. - 10(1) : Neáu cuoäc goïi keùo daøi hôn call duration gôûi tôùi gsmSSF trong HPLMN , gsmSSF seõ thoâng baùo tôùi SCP. Neáu tieàn vaãn coøn trong taøi khoaûn thueâ bao , SCP seõ yeâu caàu SDP taïo moät löôïng tieàn ñaët tröôùc trong taøi khoaûn. - 10(2) : Neáu cuoäc goïi keùo daøi hôn call duration gôûi tôùi gsmSSF trong VPLMN , gsmSSF seõ thoâng baùo tôùi SCP. Neáu tieàn vaãn coøn trong taøi khoaûn thueâ bao, SCP seõ yeâu caàu SDP taïo moät löôïng tieàn ñaët tröôùc trong taøi khoaûn. Neáu yeâu caàu ñöôïc thöïc hieän SDP seõ thöïc hieän quaù trình phaân tích cöôùc môùi vaø gôûi laïi moät call duration tôùi SCP vaø : - 10(1) : SCP seõ truyeàn tôùi SSF tôùi SCP qua taùc nghieäp Apply Charging trong HPLMN. - 10(2) : SCP seõ truyeàn tôùi SSF tôùi SCP qua taùc nghieäp Apply Charging trong VPLMN Taùc nghieäp Continue yeâu caàu SSF tieáp truïc quaù trình xöû lyù cuoäc goïi maø tröôùc ñoù ñaõ taïm trì hoaõn ñeå ñôïi chæ daãn töø SCP. (11). Keát thuùc cuoäc goïi. (12). Coù 2 tình huoáng xaûy ra tuyø thuoäc vaøo ôû böôùc 6 taïo phieân khôûi xöôùng cuoäc goïi naøo. - 12(1) : gsmSSF trong HPLMN thoâng baùo cho SCP veà vieäc keát thuùc cuoäc goïi , veà vieäc giaûi phoùng keát noái cuoäc goïi qua taùc nghieäp ReleaseCall. - 12(2) : gsmSSF trong VPLMN thoâng baùo cho SCP veà vieäc keát thuùc cuoäc goïi , veà vieäc giaûi phoùng keát noái cuoäc goïi qua taùc nghieäp ReleaseCall. Hình 5.43 : Luoàng thoâng tin trong cuoäc goïi ñöôïc chuyeån höôùng (13). Moät thoâng ñieäp Apply Charging Report ñöôïc gôûi töø SSF tôùi SCP vaø moät thoâng ñieäp baùo caùo keát thuùc (Final Report) ñöôïc gôûi töø SCP tôùi SDP. Noù chöùa ñöïng toång thôøi gian goïi cuûa cuoäc goïi cuõng nhö call duration cuûa chu kyø cuoái. CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT IN : Intelligent Network MIN : Mobile Intelligent Network SL : Service Logic SF : Service Feature SIB : Service Independent Building Block FE : Funtional Entity FEA : Funtional Entity Action PE : Physical Entity CCF : Call Control Funtional SCF : Service Control Funtional SSF : Service Switching Funtional SDF : Service Data Funtional SRF : Special Environment Funtional SCEF : Service Create Enthenal Funtional SMAF : Service Management Access Funtional SMF : Service Management Funtional SCP : Service Control Point SSP : Service Switching Point SDP : Service Data Point CSE : CAMEL Service Environments IP : Interlligent Periphery SSCP : Service Switching and Control Point SMAS : Service Manegement Application System SMAP : Service Manegement Access System SCEP : Service Create Enthenal Point BCSM : Basic Call State Model PIC : Point In Call DP : Detect Point PPS : Prepaid System SOG : Service Order Gateway BGW : Billing Gateway ISUP : ISDN User Part INAP : Interlligent Network Application Part CAP : Camel Application Part FTP : File Transfer Part MTP : Message Transfer Part SCCP : Signaling Connecttion Control Part TCAP : Transaction Capability Application Part MAP : Mobile Application Part HPLMN : Home Public Land Mobile Network VPLMN : Visited Public Land Mobile Network OSI : Open Systems Interconnection MOC : Mobile Original Call MTC : Mobile Terminating Call IDP : Initial Dectect Point CON : Connect FCI :Furnish Charging Information SRI : Send Routing Information PRN : Provide Routing Number RRB :Request Report BCSM Event ERB : Event Report BCSM CTR : Connect To Resource PA : Play Announcement SRR : Specialized Resource Report PAC : Prompt And Collect User Information ETC : Establish Temporary Connection ARI : Assist Request Instruction DFC : Disconnect Forward Connection SCI : Send Charging Information AC :Apply Charging ACR : Apply Charging Report RC : Release Call CIQ : Call Information Request CIR : Call Information Report RE : Reset Timer TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1] Thoâng tin di ñoäng GSM, PTS. Nguyeãn Phaïm Anh Duõng, Nhaø xuaát baûn Böu Ñieän 1999 [2] The Intelligent Network Standards, Their Application to Services, Igor Faynberg, Lawrence R. Gabuzda, Marc P. Kaplan, Nitin J. Shah [3] Caùc Coâng Ngheä Vieãn Thoâng Môùi, KS. Nguyeãn Quyù Syõ, Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät Haø Noäi 1997 [4] Intelligent Network, Jan Thonner [5] Introduction to Intelligent Network, Ericsson Telecom [6] INCamel-training , Ericsson [7] Nexttointroduction , Ericsson [8] PPS 3.1 Service Overview, Ericsson [9] Prepaid System User Documentation, Ericsson [10] Toång quan veà kyõ thuaät maïng B-ISDN , Nguyeãn Höõu Thanh , Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Haø Noäi 1998

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDo an tot nghiep.doc
 • docBIA.DOC
 • docChuong 6.doc
 • docde tai chuan.doc
 • inidesktop.ini
 • rarDO TAN NINH.rar
 • docH2.doc
 • docH3.doc
 • docH4.doc
 • docH5.doc
 • docH6.doc
 • docH7.doc
 • docH8.doc
 • docLOI KET.doc
 • docLOI MO DAU.doc
 • docml.doc