Hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty cổ phần cung ứng tàu biển thương mại và du lịch Đà Nẵng

Vấn đề cấp bách hàng đầu hiện nay đối với các doanh nghiệp là phải tạo cho mình một vị thế vững chắc trên thương trường. Với sứ cạnh tranh khốc liệt như hiện nay đã đẩy không ít doanh nghiệp đi vào con đường phá sản, nhưng cũng đã tạo ra những thuận lợi để các doanh nghiệp vươn lên. Trong đó yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công chính là nổ lực của bản thân các doanh nghiệp. Việc lưu chuyển hàng hoá là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của các doanh nghiệp thương mại. Vì quá trình này được thực hiện tốt sẽ phản ánh chất lượng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện các kế hoạch như: kế hoạch lao động, lợi nhuận tiền lương, kế hoạch lợi nhuận. Tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa thiết thực trong quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp , đóng vai trò quan trọng trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin của kế toán về quá trình này một cách chính xác và đầy đủ cho các nhà quản lý để từ đó có những giải pháp và định hướng phương án kinh doanh có hiệu quả. Với tầm quan trọng của công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá cùng với sự mong mỏi học hỏi của bản thân. Trong thời gian thực tập, tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty kết hợp giữa lý luận và thực tiễn em đã chọn đề tài "Hạch Toán Lưu Chuyển Hàng Hoá Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ưïng Tàu Biển Thương mại và du lịch Đà Nẵng " Báo cáo được chia làm bốn phần: Phần I: Những vấn đề chung về Công ty cổ phần cung ứng tàu biển thương mại và du lịch Đà Nẵng. Phần II: Nội dung váo cáo công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phần III: Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Phần IV: những nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty cổ phần cung ứng tàu biển thương mại và du lịch Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
î T coìn laûi, sau âoï lãn säø caïi cuía tæìng taìi khoaín cuû thãø. Cuäúi quyï kãú toaïn täøng håüp táûp håüp säú liãûu cuía caí ba thaïng láûp BCÂKT vaì baïo caïo kãút quaí kinh doanh quyï IV/ Nhæîng thuáûn låüi vaì khoï khàn cuía Cäng ty a/ Thuáûn låüi Bãn caûnh nhæîng thuáûn låüi laì âæåüc sæû häù tråü cuía caïc chênh saïch æu âaîi do Nhaì næåïc ban haình, âæåüc sæû quan tám giuïp cuía UBND vaì caïc ban ngaình chæïc nàng cuía thaình phäú, CBCNV coï tay nghãö cao, sæû âoaìn kãút nháút trê cuía toaìn bäü cäng nhán viãn, nãn Cäng ty âaî âaût âæåüc mäüt säú thaình quaí âaïng kãø trong hoaût âäüng kinh doanh. b/ khoï khàn: Nhæîng nàm gáön âáy cuäüc khuyíng hoaíng taìi chênh kãút chuyãøn âaî coï nhæîng taïc âoüng maûnh meî âãún tçnh hçnh kinh doanh cuía Cäng ty. Sæû caûnh tranh ngaìy caìng quyãút liãût trong táút caí caïc dëch vuû nháút laì trãn lénh væûc cung æïng taìu biãøn, khaïch saûn, du lëch, nguäön väún læu âäüng chæa âaïp æïng âæåüc nhu cáöu kinh doanh cuía Cäng ty, gàûp khoï khàn låïn trong cäng taïc sàõp xãúp bäú trê laûi lao âäüng håüp lyï âãø thuïc âáøy kinh doanh phaït triãøn. Âäöng thåìi do sæû kãú thæìa âäüi nguî lao âäüng cuía Cäng ty cuî âãø laûi. Don âoï hiãûn nay læûc læåüng lao âäüng cuía Cäng ty háöu hãút laì låïn tuäøi, sæïc khoíe giaím suït, nàng læûc chuyãn män khäng phuì håüp, khoï âaïp æïng âæåüc nhæîng yãu cáöu måïi nhu cáöu cu. V/ Kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty trong nhæîng nàm 2001/2002 a/ Mäüt säú chè tiãu cå baín: ÂVT: Triãûu âäöng Chè tiãu 2001 2002 2001/2002 Säú tiãön Täúc âäü (%) Täøng doanh thu 25.589.565.705 27.746.450.640 2.156.894.965 8,42 Täøng chi phê 23.499.673.103 25.665.258.495 2.165.585.392 9,22 Täøng låüi nhuáûn 199.257.093 266.402.312 27.145.219 13,6 Näüp ngán saïch 653.111.268 963.162.953 310.051.685 47,5 b/ Nháûn xeït âaïnh giaï Qua baíng säú liãûu trãn tçnh hçnh kãút quaí kinh doanh cuía Cäng ty Låüi nhuáûn cuía Cäng ty nàm 2002 ;aì 226.402.312, nàm 2001 laì 199.257.093. nhæ váûy låüi nhuáûn nàm 2002 so våïi nàm 2001 tàng 27.145.219 æïng våïi täúc âäü tàng laì 13,6%. Såí dé låüi nhuáûn tàng nhæ váûy laì do taïc âäüng cuía caïc nhán täú sau: + Doanh säú baïn ra cuía Cäng ty nàm 2002 tàng cao hån so våïi nàm 2001 våïi mæïc tàng 2.156.894.935 æïng våïi täúc âäü tàng 8,42%. Âaût âæåüc kãút quaí naìy laì do Cäng ty coï biãûn phaïp quaín lyï täút cäng viãûc baïn haìng, âáøy maûnh tiãu thuû caïc màût haìng trãn thë træåìng + Täøng chi phê nàm 2002/2001 tàng 2.165.585.932 æïng våïi täúc âäü tàng 9,22% Caïc khoaín näüp cho ngán saïch Nhaì næåïc nàm 2002/2001 tàng 310.051.685, æïng våïi tyí lãû 17,5%. Âiãöu naìy thãø hgiãûn nàm 2002 Cäng ty âáøy maûnh hoaût âäüng xuáút nháûp kháøu nãn laìm cho caïc khoaín thuãú tàng lãn Tuy nhiãn, täúc âäü tàng cuía chi phê nhanh hån täúc âäü tàng cuía doanh säú baïn ra. Âiãöu naìy chæïng toí Cäng ty cáön coï nhiãöu biãûn phaïp täút hån trong cäng taïc täø chæïc vaì quaín lyï chi phê sao cho täúc âäü tàng cuía doanh säú baïn ra låïn hån täúc âäü tàng cuía chi phê. Coï nhæ váûy låüi nhuáûn cuía Cäng ty måïi âaût âãún mæïc täúi âa. PHÁÖN II: NÄÜI DUNG VAÏO CAÏO CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN LÆU CHUYÃØN HAÌNG HOAÏ TAÛI CÄNG TY I/ Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn Caïc loaûi chæïng tæì sæí duûng thæûc tãú taûi Cäng ty Phiãúu nháûp kho: + Cäng duûng: Duìng âãø theo doîi chàût cheî säú læåüng , cháút læåüng haìng hoaï, nguyãn váût liãûu nháûp kho duìng laìm càn cæï âãø ghi vaìo caïc säø saïch coï liãn quan vaì laì cå såí âãø kiãøm tra khi cáön thiãút + Phæång phaïp sæí duûng Tiãön læång: Aïp duûng cho moüi træåìng håüp nháûp kho. Riãng træåìng håüp nháûp kho thaình pháøm gia cäng thç sæí duûng phiãúu nháûp kho thaình pháøm gia cäng + Traïch nhiãûm ghi cheïp: phiãúu nháûp kho do caïn bäü nghiãûp vuû láûp dæûa vaìo chæïng tæì cuía bãn giao vcaì thæûc tãú kiãøm nháûn láûp thaình 4 liãn (1 læu, 1 giao thuí kho, 1 giao kãú toaïn, 1 giao âån vë giao haìng ) Phiãúu xuáút kho + Cäng duûng: duìng âãø theo doîi chàût cheî tçnh hçnh sæí duûng haìng hoaï nguyãn váût liãûu xuáút kho vaì duìng laìm càn cæï ghi vaìo säø saïch coï liãn quan âãø kiãøm tra khi cáön thiãút + Phæång phaïp sæí duûng : aïp duûng cho moüi træåìng håüp xuáút baïn haìng hoaï coï sæí duûng hoïa âån baïn haìng, hoïa âån GTGT. + Traïch nhiãûm ghi cheïp: phiãúu xuáút kho do caïn bäü nghiãûp vuû láûp Baíng kã baïn leí haìng hoaï, dëch vuû + Cäng duûng: baíng kã baïn leí haìng hoaï , dëch vuû duìng cho caïc cå såí kinh doanh coï baïn leí haìng hoaï dëch vuû khäng thuäüc dieûn phaíi láûp hoïa âån baïn haìng. + Phæång phaïp sæí duûng : bäü pháûn kãú toaïn phán loaûi doanh thu haìng hoaï dëch vuû baïn leí theo tæìng láön baïn haìng hoaï vaì theo thuãú suáút, thuãú GTGT, tênh doanh thu vaì thuãú GTGT phaíi näüp cuía haìng hoaï, dëch vuû baïn ra theo qui âënh + Traïch nhiãûm ghi cheïp: ngæåìi baïn haìng hoaï dëch vuû phaíi näüp baíng kã haìng hoaï baïn leí, baïn leí theo tæìng láön, theo tæìng loaûi haìng, cuäúi ngaìy phaíi láûp baíng kã gåíi bäü pháûn kãú toaïn laìm càn cæï tênh doanh thu vaì thuãú GTGT Hoïa âån GTGT + Cäng duûng vaì phæång phaïp sæí duûng : hoïa âån gtgt laì loaûi hoïa âån sæí duûng cho caïc täø chæïc, caïch tênh thuãú theo phæång phaïp kháúu træì, baïn haìng hoaï dëch vuû våïi säú læåüng låïn + Traïch nhiãûm ghi cheïp: hoïa âån GTGT do ngæåìi baïn láûp khi baïn haìng hàûoc cung æïng lao vuû, dëch vuû thu tiãön. Mäùi loaûi hoïa âån âæåüc láûp cho nhæîng haìng hoaï, dëch vuû coï cuìng thuãú suáút, hoïa âån ghi roî hoü tãn, âëa chè, maî säú thuãú, täø chæïc caï nhán baïn haìng vaì mua haìng, hçnh thæïc thanh toaïn. II/ Täø chæïc haûch toaïn trãn taìi khoaín kãú toaïn 1/ Taìi khoaín sæí duûng TK 156 "Haìng hoaï " + Cäng duûng: taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aïnh säú læåüng haìng hoaï nháûp, xuáút, täön kho trong kyì Tk 156 Nåü coï SÂÂK: * Säú phaït sinh: giaï trë thæûc tãú tàng do biãúu tàûng, mua sàõm âæåüc cáúp trãn cáúp, nháûn goïpp väún lien doanh.. * Giaï trë haìng hoaï thæìa phaït hiãûn kiãøm kã hoàûc âaïnh giaï tàng taìi saín SDCK: phaín aïnh giaï trë thæûc tãú haìng hoaï täön kho vaìo thåìi âiãøm cuäúi kyì * Giaï thæûc tãú cuía haìng hoaï giaím do xuáút kho haìng hoaï * Giaï trë haìng hoaï traí laûi cho ngæåìi baïn *Ghi haìng hoaï thiãúu, phaït hiãûn khi kiãøm kã hoàûc âaïnh giaï giaím haìng hoaï TK 511 "Doanh thu baïn haìng " + Cäng duûng: Tk naìy phaín aïnh vaì theo doîi doanh thu vaì doanh thu thuáön âæåüc hæåíng trong kyì Tk 511 Nåü coï - Caïc khoaín giaím gaïi haìng hoaï baïn bë traí laûi, thuãú xuáút nháûp kháøu, thuãú TTÂB phaíi näüp - K/c doanh thu thuáön trong kyì - Doanh thu âæåüc hæåíng trong kyì vãö baïn saín pháøm haìng hoaï Taìi khoaín naìy âæåüc chi tiãút thaình: TK 51111 : Doanh thu baïn haìng TK 51112 : Doanh thu âaûi lyï Castrol TK 51113 : Doanh thu haìng miãùn thuãú TK 51114 : Doanh thu âaûi lyï haìng haíi TK 5113 : Doanh thu dëch vuû TK 531 "Haìng hoaï bë traí laûi" + Cäng duûng: duìng âãø phaín aïnh vaì theo doîi doanh thu cuía säú haìng baïn bë traí laûi trong kyì Tk 531 Nåü coï - Doanh thu haìng baïn bë traí laûi - Cuäúi kyì kãút chuyãøn doanh thu haìng baïn bë traí laûi sang TK 511 TK 532 "Giaím giaï haìng baïn " + Cäng duûng: Taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aïnh vaì theo doîi giaï trë cuía säú haìng baïn bë giaím giaï Tk 532 Nåü coï - Doanh thu cuía säú haìng bë giaím giaï - Cuäúi kyì kãút chuyãøn doanh thu haìng giaím giaï sang TK 511 2/ Váûn duûng haûch toaïn mäüt säú nghiãûp vuû kãú toaïn læu chuyãøn haìng hoaï taûi Cäng ty 2.1/ Haûch toaïn nghiãûp vuû mua haìng 2.1.1/ Phæång thæïc mua haìng Cäng ty mua haìng theo tæìng lä taûi âëa âiãøm ngæåìi baïn räöi sang baïn laûi lä haìng âoï cho ngæåìi mua khaïc, phæång thæïc nháûn haìng chuyãøn haìng tuìy tæìng træåìng håüp cuû thãø. Âäúi våïi haìng nháûp kháøu Cäng ty täø chæïc nháûn haìng tæì ngæåìi baïn ngay taûi caíng vaì chuyãøn haìng vãö kho cuía Cäng ty. Âäúi våïi caïc loaûi haìng näng saín, Cäng ty aïp duûng phæång phaïp thu mua tæì ngæåìi saín xuáút hoàûc laì ngæåìi mua haìng thäng qua mäüt âáöu mäúi trung gian. Âäúi våïi caïc loaûi haìng hoaï duìng âãø phuûc vuû hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn Säng Haìn thç Cäng ty aïp duûng phæång thæïc khoïan cho CBCNV thu mua tæì caïc chåü, quáöy haìng khaïc caïn bäü thu mua chëu traïch nhiãûm vãö haìng hoaï âoï. 2.1.2/ Haûch toaïn nghiãûp vuû mua haìng a/ Chæïng tæì haûch toaïn haìng mua: Bao gäöm hoïa âån baïn haìng, khäng thuãú, thuãú khoaïn, hoïa âån GTGT. Biãn baín giao nháûn haìng hoaï, phiãúu nháûp kho, hoïa âån cæåïc váûn chuyãøn, phiãúu kã mua haìng b/ Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì : Hàòng ngaìy khi coï nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh, càn cæï vaìo hoïa âån baïn haìng, hoïa âån GTGT vaì caïc chæïng tæì liãn quan khaïc sau khi laìm thuí tuûc kiãøm nháûn, thu kho âån vë cå såí xaïc nháûn säú thæûc tãú vaì ghi vaìo theí kho. Vaìi ngaìy sau thuí kho chuyãøn toaìn bäü chæïng tæì gäúc vãö phoìng kãú toaïn taìi vuû âãø kãú toaïn pháön haình ghi säø tæång æïng. Taûi phoìng kãú toaïn, kãú toaïn haìng hoaï lãn säø chi tiãút theo doîi chuíng loaûi vaì âån giaï cuía tæìng loaûi haìng hoaï. Cuäúi thaïng tæì säø chi tiãút kãú toaïn haìng hoaï lãn så âäö chæî T caïc taìi khoaín cuû thãø räöi näüp cho kãú toaïn täøng håüp. c/ Säø saïch ghi cheïp: Âãø theo doîi læåüng haìng hoaï mua vaìo kãú toaïn sæí duûng cac loaûi säø sau: baíng kã hoïa âån chæïng tæì haìng hoaï mua vaìo, säø chi tiãút taìi khoaín 331 theo doîi caïc khoaín phaíi traí, säø chi tiãút 156 theo doîi læåüng haìng hoaï mua vaìo. d/ Haûch toaïn nghiãûp vuû mua haìng d1/ Haûch toaïn giaï mua taûi Cäng ty Træåìng håüp mua haìng cuía caïc âån vë trong næåïc Cäng ty thæåìng xuyãn mua haìng våïi khäúi læåüng låïn nhoí khaïc nhau. Âàûc âiãøm cuía Cäng ty laì khäng coï træåìng håüp mua haìng âæåüc hæåíng chiãút kháúu vaì khäng æïng træåïc tiãön mua cho ngæåìi baïn. VD: ngaìy 15/9/2002 Khaïch saûn Säng Haìn nháûp khàn Thaïi våïi säú læåüng 300 chiãúc, âån giaï 1350 âäöng/chiãúc. Thuäúc laì con ngæûa 50goïi, âån giaï 8730â/goïi. Thuãú GTGT 10% tiãön haìng âaî thanh toaïn cho ngæåìi baïn (phiãúu chi säú 10 haìng vãö nháûp kho âuí) Kãú toaïn càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc säú 0456, láûp baíng kã pháön phuû luûc, kãú toaïn tieïn haình âënh khoaín KSSH: Nåü TK156 : 841500 Nåü TK 133 : 84150 Coï TK 111: 925650 Trong âoï khàn Thaïi: 300x1350 = 405.000 Thuäúc laï 50 x 8730 = 436500 Täøng trë giaï mua chæa thuãú 841500 Thuãú GTGT 10% 84150 VD2: Ngaìy 20 thaïng 9/2002 khaïch saûn Säng Haìn nháûp chàn TQ 8 caïi, âån giaï 800.000â/caïi, quaût treo tæåìng 5 caïi âån giaï 180.000â/caïi thuãú suáút thuãú GTGT 10%. Haìng nháûp âuí tiãön haìng âaî thanh toaïn cho ngæåìi baïn bàòng tiãön màût Chàn TQ: 8 caïi x 800.000 = 6.400.000 Quaût treo tæåìng 5 caïi x 180.000 = 900.000 Täøng trë giaï mua chæa thuãú VAT = 7.300.000 Thuãú VAT 10% 730.000 Càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc, baíng kã kãú toaïn Cäng ty haûch toaïn chi tiãút nhæ sau: Kãú toaïn tiãún haình âënh khoaín Nåü TK156 : 7.300.000 Nåü TK 133 : 730.000 Coï TK 1121: 8.030.000 Âäöng thåìi kãú toaïn tiãön màût lãn säø chi tiãút ghi coï tiãön màût, ghi coï TGNH cuìng våïi kãú toaïn tiãön màût thç kãú toaïn haìng hoaï lãn säø chi tiãút taìi khoaín 156 Træåìng håüp nháûn haìng âaûi lyï: Cäng ty tiãún haình nháûn haìng âaûi lyï khaïc våïi caïc Cäng ty, doanh nghiãûp thæång maûi khaïc, khaïc våïi lyï thuyãút åí chäù ngay caí tãn cuía viãûc mua baïn âaûi lyï cuîng âaî khaïc coï tãn: haìng hoaï âaûi lyï giao nháûn. Åí Cäng ty chè laìm nhiãûm vuû nháûn haìng cuía âaûi lyï vaì giao haìng cho khaïch haìng. Khi Cäng ty coï âån âàût haìng âaûi lyï seî giao haìng cho Cäng ty vaì khi giao haìng thç âaûi lyï viãút phiãúu xuáút kho âi âæåìng, coìn Cäng ty seî láûp phiãúu nháûn haìng âaûi lyï. Taûi âáy, kãú toaïn Cäng ty khäng haûch toaïn cuû thãø nåü TK 003 hay nåü TK 156. Âàûc âiãøm khaïc næîa laì Cäng ty láûp phiãúu nháûp haìng nhæng chè coï vãö säú læåüng haìng, khäng âån giaï, khäng tênh thaình tiãön thanh toaïn. Vd: Ngaìy 30/9/2002 Cäng ty nháûp haìng âaûi lyï dáöu Castrol TL x 68 dáöu castrol MP x 40. Kãú toaïn láûp phiãúu nháûp (haìng âaûi lyï) (xem máùu phuû luûc) Træåìng håüp nghiãn cæïu haìng hoaï : Khi nháûp kháøu haìng hoaï âiãöu kiãûn cå såí giao haìng maì Cäng ty aïp duûng laì giao haìng theo giaï CIF. Hçnh thæïc nháûp kháøu cuía Cäng ty laì nháûp kháøu træûc tiãúp . Vd1: ngaìy 8/9/20020 xê nghiãûp cung æïng taìu biãøn nháûp haût dæa, nguyãn liãûu våïi säú læåüng 238,96 táún âån giaï 200USD/táún. Gaûch äúp laït 502,5m2, âån giaï: 8USD/m2 . Thuãú nháûp kháøu 30% thuãú GTGT haìng nháûp kháøu 10% âaî näüp bàòng tiãön gåíi Ngán haìng. Ngaìy 14/9/2002 xê nghiãûp âaî thanh toaïn tiãön haìng cho bãn baïn haìng gåíi tiãön Ngán haìng ngoaûi tãû. Biãút tyí giaï thæûc tãú 15000 âäöng/USD, tyí giaï haûch toaïn Cäng ty âang sæí duûng trong thaïng 14480â/USD. Kãú toaïn càn cæï vaìo tåì khai haíi quan säú 214/NK/KD/KVI, PACKING LIST, COMMER CIAL, INVOLCE, phiãúu nháûp kho sä s7 (xem phuû luûc) kãú toaïn tiãún haình âënh khoaín. trë giaï haìng nháûp kháøu (tyí giaï thæûc tãú). Haût dæa nguyãn liãûu: 23896 x 200 USD/ x 15000â/USD = 716880000 Gaûch äúp laït: 502,5m2 x 8USD/m2 x 15000â/USD = 60300000Âaì Nàông Phaíi traí ngæåìi baïn (tyí giaï haûch toaïn) Haût dæa nguyãn liãûu : 238,96 x 200 x 14480 = 692028.160 Gaûch äúp laït: 502,5m2 x 8 x 14480 =58209600 Thuãú nghiãn cæïu phaíi näüp (716880000 + 60.300.000) x 30% = 233154.000 Thuãú GTGT phaíi näüp [(716880000 + 60.300.000) + 233154000 ] x 10% = 101033.400 + Phaín aïnh giaï trë haìng nháûp kháøu Nåü TK156 : 771.162.000 Coï TK 331 : 26.942.240 Coï TK 331 : 750.237.760 + Phaín aïnh thuãú nháûp kháøu phaíi näüp Nåü TK156 : 233.154.000 Coï TK 3333 : 233.154.000 + Phaín aïnh näüp thuãú GTGT Nåü TK133 : 101.033.400 Coï TK 33312 : 101.033.400 + Näüp caïc loaûi thuãú : Nåü TK3333 : 233.154.000 Nåü TK33312 : 101.033.400 Coï TK 112 : 331.187.000 + Thanh toaïn tiãön haìng cho bãn baïn: Nåü TK331 : 750.237.760 Coï TK 1122 : 750.237.760 Âäöng thåìi ghi coï TK 007 51812USD Vd2: ngaìy 12/9/2002 xê nghiãûp cung æïng taìu biãøn nháûp dáöu 6671,70USD, thuãú nháûp kháøu cæía haìng 40% thuãú GTGT haìng nháûp kháøu 10% âaî näüp = TGNH tyí giaï haûch toaïn Cäng ty sæí duûng trong thaïng 14.500 âäöng/USD tyí giaï thæûc tãú: 15.000â/USD. Xê nghiãûp âæa thanh toaïn tiãön haìng cho bãn baïn. Kãú toaïn tiãún haình âënh khoaín Âënh giaï thæûc tãú haìng nháûp kháøu : 6671,70 x 15.000 = 100.075.500 Phaíi traí ngæåìi baïn: 6671,70 x 14500 = 96.739.650âäöng Chãnh lãûch tyí giaï: 100.075.500 - 96.739.650 = 3.335.850 Thuãú nháûp kháøu phaíi näüp: 100.075.500 x 40% = 40.030.200 Thuãú GTGT phaíi näüp : (100.075.500 + 40.030.200) x 10% = 14.010.570â Phaín aïnh giaï trë haìng nháûp kháøu: Nåü TK156 : 100.075.000 Coï TK 413: 3.335.850 Coï TK 3:31 96.739.650 Phaín aïnh thuãú nháûp kháøu: Nåü TK156 : 40.030.200 Coï TK 3333: 40.030.200 Phaín aïnh näüp thuãú GTGT: Nåü TK133 : 14.010.570 Coï TK 33312: 14.010.570 Näüp caïc loëa thuãú : Nåü TK3333 : 40.030.200 Nåü TK 33312: 14.010.570 Coï TK 112: 54.040.770 Så âäö haûch toaïn nghiãûp vuû mua haìng TK 111 TK 112 TK 156 TK 413 TK 331 TK 3333 TK 133 12.000.000 925.650 841.500 841.50 730000 8.030.000 7.300.000 777.162.000 100.075.500 223.154.000 40.030.200 96739650 750.237.760 3.350.850 26.924.240 233.154.000 40.030.200 d2/ Haûch toaïn chi phê mua haìng : Cäng ty cäø pháön cung æïng táöu biãøn TM vaì du lëch Âaì Nàông haûch toaïn chi phê mua haìng khaïc våïi lyï thuyãút vaì caïc Cäng ty, DNTM khaïc laì åí chäø : toaìn bäü chi phê mua haìng Cäng ty âãöu âæa vaìo TK 641 vç phæång thæïc mua haìng åí Cäng ty laì mua haìng theo tæìng lä taûi âëa âiãøm cuía ngæåìi baïn laì chuí yãúu räöi sang baïn laûi ngay lä haìng âoï cho ngæåìi mua khaïc nãn chi phê mua haìng, baïn haìng âæåüc gäúp chung laûi vaìo TK 641 . Chæïng tæì haûch toaïn laì caïc chæïng thãø hiãûn viãûc thanh toaïn caïc chi phê váûn chuyãøn, bäúc xãúp haìng hoaï... nhæ phiãúu chi tiãön , chæïng tæì chuyãøn traí bàòng TGNH Cuäúi thaïng kãú toaïn tiãún haình täøng cäüng säú liãûu cuía TK 641 åí säø chi tiãút ghi coï TK 111,112 vaì caïc taìi khoaín liãn quan khaïc âãø lãn så âäö chæî T taìi khoaín 641 Theo säú liãûu cuía Cäng ty ta coï så âäö chæî T nhæ sau: TK 641 Nåü coï 1111: 7995904 11211 : 21174.437 1121: 37.587 11221: 1.442.140 ............. ............. 1111 : 1.119.000 911: 172.564.664 ............. ............. 177.001.664 177.001.664 2.2/ Haûch toaïn nghiãûp vuû baïn haìng: 2.2.1/ Phæång thæïc baïn haìng, chæïng tæì haûch toaïn Hiãûn nay Cäng ty aïp duûng caïc phæång thæïc baïn haìng sau: phæång thæïc baïn haìng giao thàóng, baïn leí haìng hoaï,baïn haìng âëa lyï Chæïng tæì haûch toaïn: hoïa âån baïn haìng (khäng thuãú GTGT) hoïa âån GTGT, phiãúu xuáút kho... 2.2.2/ Phæång thæïc thanh toaïn tiãön haìng. Våïi caïc phæång thæïc baïn haìng nhæ trãn, taûi Cäng ty coï caïc phæång thæïc thanh toaïn tiãön haìng nhæ sau: Træåìng håüp thanh toaïn tiãön haìng bàòng tiãön màût, TGNH Kãú toaïn seî ghi phiãúu thu, âäöng thåìi vbåïi hoïa âån khi khaïch haìng thanh toaïn bàòng TGNH thç âæåüc tiãún haình nhæ sau: Ngæåìi mua haìng hoaï viãút giáúy uíy nhiãûm chi cho Ngán haìng cuía hoü. Taûi âáy Ngán haìng âaûi diãûn ngæåìi mua chè traí säú tiãön cho Cäng ty taûi Ngán haìng âaûi diãûn cuía Cäng ty. Ngán haìng âaûi diãûn cuía Cäng ty ghi giáúy baïo coï gåíi âãún cho Cäng ty vaì càn cæï vaìo giáúy baïo coï kãú toaïn ghi säø chi tiãút Træåìng håüp thanh toaïn cháûm Âäúi våïi hçnh thæïc naìy phaíi ghi roî thåìi haûn traí cháûm trãn håüp âäöng kinh tãú kyï kãút giæîa Cäng ty våïi khaïch haìng, thæåìng âæåüc aïp duûng âäúi våïi nhæîng khaïch haìng mua haìng hoaï våïi säú læåüng låïn, khoaín nåü naìy seî theo doîi cuû thãø trãn säø chi tiãút TK1311 2.2.3/ Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì säø saïch ghi cheïp + Chæïng tæì baïn haìng (hoïa âån baïn haìng, hoïa âån GTGT, hoïa âån cæåïc váûn chuyãøn.) Baíng kã baïn leí haìng hoaï, dëch vuû Säø chi tiãút TK 1311, 111 , 112 Säø chi tiãút TK 511, (5111 , 5113) Säø chi tiãút ghi coï TK 156 Baíng kã hoïa âån chæïng tæì ghi säø + Säø saïch ghi cheïp: âãø theo doîi tçnh hçnh baïn haìng kãú toaïn sæí duûng caïc loaûi säø sau: Baíng kã baïn leí haìng hoaï dëch vuû Säø chi tiãút ghi coï TK 156, säø chi tiãút doanh thu : säø naìy âæåüc måí chi tiãút cho tæìng âån vë cå såí, trãn säø seî theo doîi chi tiãút tæìng loaûi tiãön khaïch haìng traí cuìng våïi tæìng loaûi doanh thu vaì màût haìng tiãu thuû. ngoaìi ra coìn theo doîi caïc taìi khoaín vaì dëch vuû coï liãn quan âãún doanh thu, khi khaïch haìng mua nåü seî âæåüc phaín aïnh trãn taìi khoaín âäúi æïng laì 131 vaì khoaín nåü naìy seî âæåüc theo doîi trãn säø chi tiãút TK 131 Säø chi tiãút Tk 131: trãn säø naìy xeî theo doîi riãng caïc khoaín nåü cuía tæìng âån vë theo thaïng cuû thãø. Trãn tæìng âån vë seî theo doîi chi tiãút ngaìy, tãn khaïch haìng , säú ngoaûi tãû, säú tiãön VN maì tæìng khaïch haìng traí nåü. Âäöng thåìi theo doîi cuû thãø ngaìy vaì loaûi tiãön khaïch haìng traíe vaì coìn täön taûi 2.2.4/ Haûch toaïn nghiãûp vuû baïn haìng taûi Cäng ty Træåìng håüp baïn chuyãøn thàóng Cäng ty mua haìng vãö nhæng khäng nháûp kho, âem baïn thàóng laûi cho mäüt âån vë khaïc, kãú toaïn Cäng ty khäng haûch toaïn haìng nháûp kho Vd: ngaìy 21/9/2002 Cäng ty cung æïng taìu biãøn dëch vuû dáöu khê nháûp næåïc khoaïng chai 20 thuìng giaï mua chæa thuãú 30.000â/thuìng, thuãú GTGT 10%, Cäng ty âaî thanh toaïn bàòng TGNH säú haìng naìy Cäng ty baïn cho taìu Oliva våïi giaï baïn chæa thuãú 37.000â/thuìng, thuãú GTGT 10%., bãn mua âaî thanh toaïn bàòng tiãön màût, nháûp quyî. Kãú toaïn tiãún haình âënh khoaín 30.000â/thuìng x 20 thuìng = 600.000 Thuãú GTGT 10% = 60.000 Giaï baïn chæa thuãú cuía 20 thuìng næåïc khoaïng 37.000â/thuìng x 20 thuìng = 740.000 Thuãú GTGT 10% = 74.000 + Phaín aïnh doanh thu: Nåü TK 111 : 814.000 Coï TK 51111 : 740.000 Coï TK 3331 : 74.000 + Phaín aïnh giaï väún : Nåü TK 632 : 600.000 Nåü TK 133 : 60.000 Coï TK 112 : 660.000 Træåìng håüp baïn leí haìng hoaï Âäúi våïi phæång thæïc baïn haìng naìy , taûi Cäng ty thæåìng xaíy ra åí caïc quáöy haìng, vàn phoìng phuûc vuû cho hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn Säng Haìn, nhán viãn baïn haìng seî láûp hoïa âån baïn haìng, càn cæï vaìo hoïa âån baïn haìng ghi vaìo baïo caïo baïn haìng sau âoï hàòng ngaìy hoàûc âënh kyì 3 - 5 ngaìy nhán viãn baïn haìng chuyãøn toaìn bäü chæïng tæì gäúc vãö phoìng kãú toaïn taìi vuû, âäöng thåìi näüp tiãön cho thuí quyî Cäng ty, càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc, kãú toaïn Cäng ty lãn baíng kã baïn leí haìng hoaï, dëch vuû säø chi tiãút TK 511 vaì säø chi tiãút TK 632 Vd: ngaìy 17/9/2002 Khaïch saûn Säng Haìn baïn mäüt säú haìng uäúng cho Âoaìn du lëch Singapor, theo hoïa âån GTGT säú 005737 thanh toaïn bàòng tiãön màût nháûp quyî, phiãúu thu säú 5 lãn baíng kã baïn leí, säø chi tiãút Heineken: 18 lon, âån giaï 10.909â/lon, giaï xuáút kho: 9000â/lon Tiger: 7 lon âån giaï 9091â/lon, giaï xuáút kho: 8700â/lon Boì huïc: 3 lon âån giaï 7273â/lon, giaï xuáút kho: 6500â/lon Næåïc yãún 4 lon âån giaï 6364â/lon, giaï xuáút kho: 5400â/lon Næåïc cam 20 lon âån giaï 6364â/lon, giaï xuáút kho: 5400â/lon Næåïc suäúi 20 bçnh âån giaï 4545â/bçnh , giaï xuáút kho: 3000â/bçnh Thuãú xuáút GTGT 10% Kãú toaïn tiãún haình âënh khoaín + Trë giaï xuáút kho cuía haìng uäúng Heineken : 18 lon x 9000â/lon = 162.000 Tiger : 7 lon x 8700â/lon = 60.900 Boì huïc : 3 lon x 6500â/lon = 19.500 Næåïc yãún : 4 lon x 5400â/lon = 21.600 Næåïc cam : 20 lon x 5400â/lon = 108.000 Næåïc suäúi : 20 bçnh x 3000â/bçnh = 60.000 Täøng trë giaï xuáút kho = 432.000 + Trë giaï baïn chæa thuãú: Heineken : 18 lon x 10.909â/lon = 196.362 Tiger : 7 lon x 9.091â/lon = 63.637 Boì huïc : 3 lon x 7.273â/lon = 21.819 Næåïc yãún : 4 lon x 6364â/lon = 25.456 Næåïc cam : 20 lon x 6364â/lon = 127.280 Næåïc suäúi : 20 bçnh x 4545â/bçnh = 90.900 Täøng trë giaï xuáút kho = 525.454 Thuãú GTGT âáöu ra 10% = 52.546 + Phaín aïnh doanh thu: Nåü TK 111 : 578000 Coï TK 51111 : 525.454 Coï TK 51111 : 52.546 + Phaín aïnh giaï väún haìng baïn: Nåü TK 632 : 432.000 Coï TK 156 : 432.000 Vd2: 20/9/2002, taûi khaïch saûn Säng Haìn Hiãön baïn 5 thuìng bia Tiger våïi âån giaï 180.000â/thuìng, thuãú GTGT 10%, khaïch haìng âaî traí ngay bàòng tiãön màût, biãút giaï xuáút kho cuía 1 thuìng bia laì 130.000/thuìng Trë giaï xuáút kho cuía 5 thuìng bia: 130.000 x 5 = 650.000 Trë giaï baïn cuía 5 thuìng bia: 180.000 x 5 = 900.000 Thuãú GTGT âáöu ra : 900.000 x 10% = 90.000 + Phaín aïnh doanh thu: Nåü TK 111 : 900.000 Coï TK 51111 : 900.000 Coï TK 33311 : 90.000 + Phaín aïnh giaï väún haìng baïn: Nåü TK 632 : 650.000 Coï TK 156 : 650.000 Træåìng håüp baïn haìng âaûi lyï Nhæ âaî trçnh baìy åí pháön nháûn baïn haìng âaûi lyï thç træåìng håüp mua baïn âaûi lyï åí Cäng ty coï tãn laì: haìng hoaï âaûi lyï, giao nháûn, cäng ty âæåüc hæåíng hoa häöng trãn doanh säú baïn haìng âaûi lyï. Åí âáy khi xuáút baïn haìng hoaï thç Cäng ty viãút phiãúu xuáút kho theo säú læåüng âaî baïn, Cäng ty khäng thu tiãön haìng cuía khaïch haìng. Theo âënh kyì Cäng ty gåíi phiãúu xuáút kho cho bãn giao âaûi lyï âãø hoü thu tiãön khaïch haìng. Cuäúi thaïng bãn giao âaûi lyï seî gåíi hoïa âån. (GTGT) cho Cäng ty âãø thanh toaïn tiãön hoa häöng, âäöng thåìi caí bãn giao âaûi lyï vaì Cäng ty láûp baíng kã hoïa âån. Chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra Vd: khi baïn haìng âaûi lyï, Cäng ty láûp phiãúu xuáút kho (máùu keìm phuû luûc) Âãún cuäúi thaïng, bãn giao âaûi lyï láûp hoïa âån GTGt gåíi vãö cho Cäng ty thanh toaïn tiãön hoa häöng Sau khi Cäng ty âaî nháûn baïn haìng âaûi lyï thç cho âãún cuäúi quyï Cäng ty láûp baíng âäúi chiãúu täön kho (haìng âaûi lyï) âãø âäúi chiãúu våïi bãn giao âaûi lyï, baíng âäúi chiãúu täön kho (máùu keìm phuû luûc) Træåìng håüp doanh thu dëch vuû : Vd: ngaìy 10/9/2002 khaïch saûn Säng Haìn cho thuã 10 phoìng âån giaï 3.600.000â/phoìng kãø tæì ngaìy 10/9/2002 âãún ngaìy 25/9/2002 sau khi traí phoìng khaïch haìng thanh toaïn tiãön nháûp quyî (phiãúu thu säú 23/9). Càn cæï vaìo ccf gäúc säú005837 kãú toaïn láûp baíng kã hoïa âån säú 5. Biãút thuãú GTGt 10% Trë giaï cho thuã 10 phoìng 3.600.000 x 10 = 36.0000.000 Thuãú GTGT 10% = 3.600.000 + Kãú toaïn âënh khoaín Nåü TK 111 : 39.600.000 Coï TK 5113 :36.000.000 Coï TK 3331 : 3.600.000 Så âäö haûch toaïn nghiãûp vuû baïn haìng TK 511 TK 111 525.454 900.000 36.000.000 740.000 578.000 990.000 396.000.000 814.000 TK 33311 52.546 90.000 3.600.000 74.000 38.165.654 38165.454 TK 911 38.165.654 2.3/ Haûch toaïn nghiãûp vuû dæû træî Trong âiãöu kiãûn kinh tãú thë træåìng, viãûc kinh doanh cuía doanh nghiãûp gàûp nhiãöu khoï khàn, âãø giaím båït nhæîng viãûc ruîi ro xaíy ra trong kinh doanh haìng hoaï doanh nghiãûp thæåìng láûp kãú hoaûch mua vaìo cán âäúi våïi baïn ra nhàòm traïnh tçnh traûng haìng thæìa, æï âoüng, nãn doanh nghiãûp khäng coï dæû træî haìng hoaï. Hån næîa Cäng ty cäø pháön cung æïng taìu biãøn thæång maûi vaì du lëch Âaì Nàông chuí yãúu laì cung æïng dëch vuû cho khaïch haìng. Vç váûy doanh nghiãûp khäng coï dæû træî haìng hoaï III/ Täø chæïc säø kãú toaïn 1/ Säø kãú toaïn chi tiãút (máùu xem åí phuûc luûc 2) Duìng âãø phaín aïnh chi tiãút caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh theo tæìng âäúi tæåüng kãú toaïn riãng biãût maì trãn säø kãú toaïn chæa phaín aïnh âæåüc, säú liãûu trãn säø kãú toaïn cung cáúp caïc chè tiãu vãö tçnh hçnh læu chuyãøn haìng hoaï. Säø chi tiãút TK 156 "haìng hoaï " + Phæång phaïp láûp säø chi tiãút TK 156 * Cäüt 1: ngaìy thaïng phaït sinh nghiãûp vuû * Cäüt 2: säú liãûu chæïng tæì * Cäüt 3: ghi vàõn tàõt näüi dung nháûp cuía nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh * Cäüt 4: täøng cäüng tiãön haìng bao gäöm VAT * Cäüt 5: säú tiãön haìng thu âæåüc khäng coï VAT * Cäüt 6,7,8: caïc TK âäúi æïng våïi TK 156 * Cäüt 9: säú tiãön cuía taìi khoaín khaïc * Cäüt 10: caïc taìi khoaín khaïc * Cäüt 11: ngaìy thaïng phaït sinh nghiãûp vuû * Cäüt 12: ghi vàõn tàõt näüi dung xuáút haìng cuía nghiãûp vuû * Cäüt 13: säú haìng tiãön xuáút theo gê väún * Cäüt 14: giaï väún cuía haìng xuáút baïn + Phæång phaïp láúy säú liãûu Kãú toaïn càn cæï vaìo phiãúu xuáút kho, phiãúu nháûp kho räöi lãn säø chi tiãút TK 156 Säø chi tiãút TK 511 "Doanh thu baïn haìng " + Phæång phaïp láûp säø chi tiãút 511 * Cäüt 1: TK khaïc liãn quan âãún nghiãûp vuû phaït sinh * Cäüt 2,3,4,5: caïc hçnh thæïc thanh toaïn traí bàòng tiãön màût TGNH hoàûc caïc khoaín nåü * Cäüt 6: ngaìy, thaïng phaït sinh thu haìng * Cäüt 7: âäúi tæåüng khaïch haìng * Cäüt 8: baíng kã do kãú toaïn åí âån vë theo doîi âaïnh säú * Cäüt 9: phaín aïnh táút caí caïc loaûi haìng baïn ra hoàûc dëch vuû bao gäöm caí doanh thu vaì thuãú GTGT * Cäüt 10: phaín aïnh doanh thu khäng coï thuãú GTGT * Cäüt 11: thuãú suáút thuãú GTGT * Cäüt 12,13,14: caïc loaûi haìng hoaï dëch vuû + Phæång phaïp láúy säú liãûu Kãú toaïn càn cæï vaìo chæïng tæì maì kãú toaïn âån vë âæa lãn bao gäöm haïo âån GTGT, baíng kã baïn leí... räöi lãn säø chi tiãút doanh thu. Kãú toaïn càn cæï vaìi säø chi tiãút âãø lãn så âäö chæî T caïc taìi khoaín TK 156 ÂK: 1.737.092.19 1111: 8.386.204 11211: 375.386.081 11221: 174.960.000 331: 1750.951846 413: 43.554.695 3333: 138.508.373 632: 1.137.241.248 641: 6.98.706 642: 478.289 152: 4074.218 PS: 2.491.747.199 PS 1.142.492.461 CK: 3086.346.929 TK 51111 911:1.245.986.837 1111:278.165.590 11211:107.744.500 413:16.382.850 1311: 250 1312: 28823540 1.245.980.837 TK 51112 911:2.280.982 33882: 2280982 TK 51113 911:216.012.375 1111:7,725 11221:176.746.500 413:6.190.650 1312: 33067.500 216.012.375 TK 5113 3332:10.481.700 911:343.332.541 1111:260.191.241 11221:720.000 413:6.75.523.000 1312: 17.380.000 353.814.214 PHÁÖN III: ÂAÏNH GIAÏ CAÏC CHÈ TIÃU TRÃN BAÏO CAÏO TAÌI CHÊNH I/ Láûp baíng baïo caïo kãút quaí kinh doanh , BCÂKT (Máùu keìm phuû luûc) II/ Caïc chè tiãu âãø âaïnh giaï tçnh hçnh phán bäø väún kinh doanh , kãút quaí sæí duûng väún kinh doanh 1/ Kãút cáúu väún kinh doanh Kãút cáúu väún cäú âënh âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc Kãút cáúu VCÂ (%) = Täøng säú VCÂ x 100% Täøng säú väún kinh doanh + Kãút cáúu väún cäú âënh nàm 2001 2.969.984.606 x 100% = 25,85% 11.487.546.642 + Kãút cáúu väún cäú âënh nàm 2002 3.207.860.308 x 100% = 37.27% 8.606.034.056 Nhçn vaìo säú liãûu tênh toaïn trãn ta tháúy kãút cáúu Väún cäú âënh nàm 2002 hån so våïi nàm 2001. Âiãöu naìy thãø hiãûn nàm 2002 Cäng ty âaî âáöu tæ nhiãöu hån vãö TSCÂ cuîng nhæ âáöu tæ thãm vãö trang thiãút bë. Kãút cáúu väún læu âäüng âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc Kãút cáúu VLÂ (%) = Täøng säú VLÂ x 100% Täøng säú väún kinh doanh + Kãút cáúu väún læu âäüng nàm 2001 718.608.226 x 100% = 6,26% 11.487.546.642 + Kãút cáúu väún læu âäüng nàm 2002 475.458.440 x 100% = 5.52% 8.606.034.056 Nhçn vaìo kãút quaí ta tháúy kãút cáúu väún læu âäüng nàm 2002 thaïp hån so våïi nàm 2001. Âiãöu naìy chæïng toí nàm 2002 Cäng ty êt âáöu tæ thãm vãö TSLÂ cuîng nhæ êt kinh doanh thãm caïc màût haìng måïilaû cáön khàõc phuû trong thåìi kyì kinh doanh âãún. 2/ Hiãûu quaí sæí duûng väún Hiãûu quaí sæí duûng Väún KD = Låüi nhuáûn træåïc thuãú x 100% Täøng väún kinh doanh Hiãûu quaí sæí duûng Väún nàm 2001 = 199.257.093 x 100% =1,73% 11.487.546.642 Hiãûu quaí sæí duûng Väún nàm 2002 = 226.402.312 x 100% =2,63% 8.606.034.056 Trong nàm 2001 Cäng ty boí ra 1 âäöng väún kinh doanh thç thu âæåüc 1,73 âäöng doanh thu, nàm 2002 Cäng ty boí ra 1 âäöng väún kinh doanh thçn thu âæåüc 2,63 âoìng doanh thu. Nhæ váûy trong nàm 2002 Cäng ty âaî sæí duûng väún âaût hiãûu quaí cao, Cäng ty cáön phaït huy thãm trong kyì kinh doanh kãú tiãúp. Tyí suáút låüi nhuáûn = Låüi nhuáûn træåïc thuãú x 100% Täøng doanh thu TSLN nàm 2001 = 199.257.093 x 100% =0,78% 25.589.565.705 TSLN nàm 2002 = 226.402.312 x 100% = 0,81% 27.885.458.064 Cæï 100 âäöng doanh thu nàm 2001 thç thu âæåüc 0,78 âäöng låüi nhuáûn roìng vaì Cæï 100 âäöng doanh thu nàm 2002 thç thu âæåüc 0,81 âäöng låüi nhuáûn roìng. Âiãöu naìy cho tháúy cuìng 1 âäöng doanh thu nhæîng nàm 2002 thu âæåüc låüi nhuáûn roìng nhiãöu hån nàm 2001. Âáy laì âiãöu täút, vç thãú Cäng ty caìn tiãúp tuûc phaït huy thãm åí kyì kinh doanh kãú tiãúp. PHÁÖN IV NHÆÎNG NHÁÛN XEÏT VAÌ YÏ KIÃÚN ÂÃÖ XUÁÚT I/ Âäúi våïi cäng ty A/ Kãút luáûn chung vãö cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn Viãûc theo doîi nghi säø danh thu taûi cäng ty âæåüc dæûa trãn caïc chæïng tæì gäúc nhæ hoïa âån GTGT , baín kã baïn leí, baín kã hoïa âån, chæïng tæì dëch vuû baïn ra .... Riãng âäúi våïi xê nghiãûp cung æïng dëch vuû taìu biãøn dáöu khi coìn coï thãm baín theo doîi doanh thu âäúi våïi tæìng taìu . Nhæ váûy, viãûc täø chæïc chæïng tæì taûi cäng ty ráút chàût cheî. Âãø theo doîi chi tiãút giaï väún haìng baïn , kãú toaïn càn cæï vaìo phiãúu xuáút kho haìng baïn, phaín aính giaï väún haìng baïn trãn säø kho haìng tæång æïng våïi haìng âoï khi nháûp kho . Do cäng ty coï âàûc âiãøm laì mua haìng vãö xuáút baïn hãút khäng täön kho nãn thuáûn tiãûn cho cäng ty tênh giaï xuáút kho theo phæång phaïp thæûc tãú âêch danh. Våïi caïch tênh naìy , cäng ty phaín aính giaï väún haìng baïn saït âuïng våïi thæûc tãú . Taìi khoaín kãú toaïn : Cäng ty âaî váûn duûng täút hãû thäúng taìi khoaín vaìo thæûc tãú phuì håüp våïi tçnh hçnh hoaût âäüng cuía cäng ty. Cäng ty khäng ráûp khuän theo lyï thuyãút. Cäng ty mua haìng theo phæång thæïc tæìng lä, mua taûi âëa âiãøm ngæåìi baïn laì chuí yãúu. Sau âoï cäng ty baïn laûi ngay lä haìng âoï cho ngæåìi mua khaïc nãn chi phê mua haìng, baïn haìng âæåüc gäüp chung taûi taìi khoaíng 641 “ chi phê baïn haìng “ . Cäng taïc haûch toaïn Viãûc haûch toaïn cuía Cäng ty diãùn ra chênh xaïc , phaín aính këp thåìi caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh, láûp caïc baïo caïo këp thåìi gåíi âãún cho ban giaïm âäúc , giuïp cho ban giaïm âäúc nàõm âæåüc tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh trong tæìng quyï tæìng nàm . Cäng taïc haûch toaïn, nghi cheïp xaíy ra háöu hãút taûi vàn phoìng kãú toaïn Cäng ty, nãn viãûc nghi cheïp tênh toaïn thuí cäng nhæ hiãûn nay thç phoìng kãú toaïn phaíi laìm mäüt khäúi læåüng cäng viãûc tæång âäúi nhiãöu . Aïp duûng phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn trong cäng taïc kãú toaïn âaím baío cung cáúp âáöy âuí , thæåìng xuyãn , chênh xaïc thäng tin nháûp xuáút haìng hoïa cho laînh âaûo cäng ty . Do cäng ty coï nhiãöu âåün vë træûc thuäüc thæûc hiãûn haûch toaïn cuäúi thaïng caïc âån vë cå såí gæíi caïc chæïng tæì vãö phoìng kãú toaïn täøng håüp säú liãûu . Vç váûy, âäi luïc viãûc láûp baïo caïo kãú toaïn cuía cäng ty diãùn ra cháûm, thiãúu soït do caïc âån vë træûc thuäüc gåíi lãn khäng âuïng thåìi haûn qui âënh . Sæí duûng säø kãú toaïn Cäng ty täø chæïc hãû thäúng säø saïch kãú toaïn tæång âäúi phuì håüp våïi tçnh hçnh læu chuyãøn haìng hoïa . Thåìi gian caïc âån vë cå såí näüp chæïng tæì lãn phoìng kãú toaïn âäi luïc coìn cháûm trãù nãn laìm cho viãûc nghi säø khäng liãn tuûc. Caïc khoaí doanh thu âæåüc phaín aính mäüt caïch chi tiãút nãn laìm cho säø saïch theo doîi doanh thu låïn, cäöng kãönh khäng thuáûn låüi cho viãûc læu giæî vaì váûn chuyãøn. Taûi Cäng ty viãûc theo doîi doanh thu theo tæìng màût haìng baïn ra vãö säú læåüng, âån giaï thaình tiãön. Vç váûy cuäúi kyì chæa láûp baíng chi tiãút cho tæìng màût haìng cuû thãø, tæì âoï laìm aính hæåíng âãún cäng taïc quaín lyï . Hçnh thæïc cäng chæïng tæì nghi säø caíi biãn maì Cäng ty aïp duûng khäng ráûp khuän theo lyï thuyãút. Säø chi tiãút tæì nhæîng tåì råìi, Cäng ty cho âoïng thaình säø thuáûn tiãûn cho theo doîi doanh thu theo tæìng khaïch haìng vaì traïnh træåìng håüp råi máút . b/ Mäüt säú yï kiãún goïp pháön hoaìn thiãûn cäng taïc læu chuyãøn haìng hoaï taûi Cäng ty. b.1/ Hoaìn thiãûn vãö täø chæïc haûch toaïn chi tiãút doanh thu Kãú toaïn cáön måí säø theo doîi chi tiãút cho tæìng màût haìng vãö säú læåüng, âån giaï, thaình tiãön âãø coï biãûn phaïp theo doîi vaì giaíi quyãút cuû thãø . Cäng ty nãn phán biãût chi phê mua haìng vaì chi phê baïn haìng âãø coï thãø biãút âæåüc tæìng loaûi chi phê cuû thãø . Tæì âoï , nhaì quaín lyï seî coï nhæîng thäng tin xaïc âaïng vaì thæûc tãú b.2/ Tàng cæåìng cäng taïc haûch toaïn chi phê doanh thu Taûi caïc âån vë træûc thuäüc, viãûc luán chuyãøn chæïng tæì , tæì âån vë vãö phoìng kãú toaïn cäng ty chæa âæåüc nhanh choïng vaì këp thåìi . Vç váûy, taûi caïc âån vë cå såí, cäng ty nãn tàng cæåìng thán nhán viãn : nhán viãn baïn haìng, nhán viãn thu tiãön riãng. Cuäúi ngaìy nhán viãn baïn haìng , càn cæï vaìo säú læåüng haìng giao cho khaïch âãø láûp baïo caïo baïn haìng vaì gæíi ngay baïo caïo baïn haìng keìm chæïng tæì gäúc vãö phoìng kãú toaïn taìi vuû âãø haûch toaïn . Coìn nhán viãn thu tiãön , càn cæï vaìo säú tiãön thu âæåüc näüp cho thuí quyî cäng ty. Coï nhæ váûy thç viãûc quaín lyï tiãön haìng seî chàût cheî, haûn chãú máút maït, âäöng thåìi âaím baío chæïng tæì âæåüc luán chuyãøn nhanh choïng . b.3/ Hoaìn thiãûn nghiãûp vuû mua haìng . Hoaìn thiãûn nghiãûp vuû nháûn haìng âëa lyï taûi cäng ty: Nhæ âaî trçnh baìi åí trãn thç khi mua baïn haìng âaûi lyï thç cäng ty chè laìm phiãúu nháûp xuáút kho theo säú læåüng, khäng tênh thaình tiãön haûch toaïn . Theo em, træåìng håüp nháûn haìng âaûi lyï phaíi âæåüc theo doîi riãng. Vç váûy, cáön phaíi hoaìn thiãûn nghiãûp vuû nháûn baïn haìng âaûi lyï nhæ sau : + Khi nháûn haìng : Càn cæï vaìo giaï baïn ghi trãn håüp âäöng âaûi lyï, kãú toaïn ghi nåü TK 003 “ Haìng hoïa nháûn baïn häü , kyï gåíi “ + Khi baïn haìng : Nãúu hoa häöng tênh vaìo tiãön haìng thç kãú toaïn cäng ty haûch toaïn . Nåü TK 111,112,131: säú tiãön phaíi thu cuía khaïch haìng C oï TK 338 ( chi tiãút ngæåìi giao âaûi lyï ) giaï thanh toaïn hoa häöng Coï TK 511( 5113) : hoa häöng . Niãúu hoa häöng tênh riãng , kãú toaïn haûch toaïn . Nåü Tk 111, 112, 131 Coï TK 338 : ( chi tiãút ngæåìi giao âaûi lyï ) giaï thanh toaïn Khi traí tiãön bãn giao âaûi lyï Nåü TK 338 ( chi tiãút ngæåìi giao âaûi lyï ) Coï Tk 111, 112, c/ Vãö cäng taïc quaín lyï : Âãø quaín lyï mäüt hãû thäúng caïc âån vë træûc thuäüc , cäng ty âaî täø chæïc bäü maïy quaín lyï chàût cheî. Våïi cå cáúu täø chæïc quaín lyï âæåüc bäú trê theo hçnh thæïc træûc tuyãún - chæïc nàng cuía doanh nghiãûp âaî giæî mäüt vai troì quan troüng vaì then chäút trong viãûc thæûc thi kãú haûch, noï xaïc âënh vaì phán chia nhiãûm vuû cho tæìng bäü pháûn vaì nhán viãn , taûo âiãöu kiãûn phaït huy täút nháút nàng læûc sàôn coï cuía tæìng âån vë træûc thuäüc nhàòm âaût âæåüc kãú quaí kinh doanh vaì giuïp cäng ty ngaìy caìng phaït triãøn vaì thënh væåüng . Bãn caûnh âoï coìn mäüt säú màût haûn chãú cäng ty nãn cæí caïn bäü, nhán viãn kãú toaïn tham gia hoüc caïc låïp âaìo taûo, bäöi dæåîng nghiãûp vuû chuyãn ngaình kãú toaïn , tin hoüc , nhàòm náng cao trçnh âäü chuyãn män, goïp pháön giaím nheû khäúi læåüng cäng viãûc cuîng nhæ âaím baío tênh chênh xaïc, këp thåìi cung cáúp thäng tin cho laînh âaûo cäng taïc. Thäúng kã cuía cäng ty háöu nhæ khäng âæåüc tiãún haình màûc duì nhæîng thäng tin thu tháûp âæåüc tæì cäng taïc thäúng kã vaì phán têch laì ráút quan troüng vaì cáön thiãút cho viãûc quaín lyï vaì âiãöu haình hoaût âäüng cuía cäng ty . II/ Âäúi våïi nhaì træåìng Nhæîng kiãún thæïc maì em âaî âæåüc trang bë åí nhaì træåìng âaî giuïp em ráút nhiãöu trong quaï trçnh tçm hiãøu thæûc tãú.Tuy nhiãn, cuîng coï nhæîng nghiãûp vuû khaï måïi meí so våïi lyï thuyãút vaì thåìi gian thæûc táûp coï haûn nãn em khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït . Theo em, thåìi gian thæûc haình åí træåìng nãn keïo daìi thãm næîa âãø em coï thãø væîng vaìng hån trong viãûc ghi cheïp caïc loaûi säø saïch . Sæû quan tám giuïp âåî táûn tçnh cuía caïc tháöy cä giaïo vaì caïc cä chuï phoìng kãú toaïn taìi vuû cuía cäng ty âaî giuïp em ráút nhiãöu trong quaï trçnh thæûc táûp tçm hiãøu thæûc tãú taûi cäng ty, cuîng nhæ cuíng cäú laûi kiãún thæïc maì em âaî âæåüc hoüc, tæì âoï maì em coï thãø hoaìn thaình âæåüc baïo caïo täút nghiãûp naìy . LÅÌI KÃÚT Con ngæåìi caìng phaït triãøn vaì hoaìn thiãûn tæì nhæîng caïi âaî coï, ngæåìi ta âaî cäú gàõng laìm cho noï täút hån vaì trong hãû thäúng kãú toaïn cuîng váûy. Tæì khi måïi ra âåìi noï âæåüc xem laì æu viãût sau âoï âæåüc thay âäøi vaì caíi tiãún nhiãöu láön. Hiãûn nay, hãû thäúng kãú toaïn váùn âang åí thåìi kyì caíi caïch âãø sao cho phuì håüp våïi nãön kinh tãú thë træåìng âang phaït triãøn maûnh meî. Täø chæïc læu chuyãøn haìng hoïa laì mäüt pháön quan troüng trong caíi caïch hãû thäúng kãú toaïn nhàòm âaïp æïng caïc yãu cáöu âoìi hoíi cuía nãön kinh tãú thë træåìng ráút âa daûng våïi caïc phæång thæïc mua baïn haìng hoïa. Âàûc biãût âäúi våïi caïc doanh nghiãûp thæång maûi thç täø chæïc haûch toaïn læu chuyãøn haìng hoïa cáön âæåüc theo doîi âáöy âuí vaì këp thåìi qua caïc læûa choün phæång phaïp täúi æu nháút . Våïi thåìi gian thæûc táûp coï haûn, hån næîa laûi laì láön âáöu tiãn tiãúp xuïc våïi thæûc tãú em âaî hoüc âæåüc nhiãöu âiãöu bäø êch . Tæì lyï thuyãút âãún thæûc tãú khäng phaíi laì mäüt quaï trçnh âån giaín , lyï thuyãút theo khuän máùu coï sàôn , thç thæûc tãú daûy cho em tênh nàng âäüng, xuáút phaït tæì nghiãûp vuû nhæng haûch toaïn vaìo âáu laì håüp lyï . Hån næîa trong thæûc tãú laûi náøy sinh nhiãöu nghiãûp vuû måïi laû, caïc nghiãûp vuû âoï âaî âæåüc haûch toaïn vaìo caïc taìi khoaín mäüt caïch håüp lyï våïi sæû chãûu traïch nhiãûm cuía tæìng ngæåìi âaím nháûn cäng viãûc âoï, mäùi mäüt nghiãûp vuû kãú toaïn âaím baío tênh chênh xaïc cuía caïc con säú vaì coìn nhiãöu baìi hoüc bäø êch khaïc næîa khäng chè trong chuyãn män nghiãûp vuû maì coìn trong quan hãû giao tiãúp . Tuy nhiãn, do thåìi gian tiãúp cáûn nghiãn cæïu vaì nàõm bàõt qua thæûc tãú quaï haûn heûp . Bãn caûnh âoï, kiãún thæïc åí træåìng coìn trong mäüt chuáøn mæûc nháú âënh. Do âoï âãö taìi khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït, em ráút mong nháûn âæåüc sæû chè baío cuía tháöy cä giaïo bäü män vaì caïc anh, chë åí phoìng taìi vuû kãú toaïn taûi cäng ty . Em ráút chán thaình caím ån sæû táûn tçnh giuïp âåî cuía caïc cä åí phoìng kãú toaïn âaî chè baío em nàõm bàõt âæåüc mäüt säú váún âãö cå baín cuía cäng taïc kãú toaïn trong thæûc tãú . Âaì Nàông ngaìy 17 thàõng 10 nàm 2003 Hoüc sinh thæûc hiãûn Nguyãùn Thë Ly Na MUÛC LUÛC Khaïch saûn Säng Haìn BIÃN BAÍN KIÃØM KÃ HAÌNG HOAÏ TÄÖN KHO Stt Tãn haìng hoïa Täön kho trãn säø saïch Täön kho thæûc tãú Thæìa thiãúu Ghi chuï Læåüng Tiãön Læåüng Tiãön A Täøng trë giaï 22.350.064 22.350.064 I Bia næåïc ngoüt 15.002.844 15.002.844 1 Bia henken lon 143 1.222.041 143 1.222.041 2 Tiger 216 1.557.476 216 1.557.476 3 Coca lon 453 1.821.935 453 1.821.935 4 Säda 66 243.674 66 243.674 5 Næåïc khoaïng låïn 272 1.565.561 272 1.565.561 6 Næåïc lhoaïng nhoí 874 2.417.989 874 2.417.989 7 Bia heniken chai 126 1.028.987 126 1.028.987 8 Bia laru 1008 3.696.337 1008 3.696.337 9 Boì huïc 147 701.518 147 701.518 10 Næåïc ngoüt chai 124 225.453 124 225.453 11 Næåïc yãún 129 471.795 129 471.795 12 Bia Saìi goìn 9 50.038 9 50.038 II Thuäúc laì ngæûa 36 326.034 36 326.034 III Bia caïc loaûi 6.989.150 6.989.150 1 Ræåüu thanh mai 6 76.571 6 76.571 2 Henessy låïn 2 733.290 2 733.290 3 Warrsohlut 1 164.900 1 164.900 4 Black white 1 155.200 1 155.200 5 SumPanh liãn xä 1 66.682 1 66.682 6 Jomy âoí 11 1.682.343 11 1.682.343 7 SumPanh Phaïp 4 270.781 4 270.781 8 Royal 1 140.000 1 140.000 9 Rermy martin låïn 1 357.142 1 357.142 10 Napolyon 1 261.900 1 261.900 11 Martell låïn 2 710.000 2 710.000 12 Martell nhoí 2 459.133 2 459.133 13 Bodeaux 7 228.571 7 228.571 14 Rermy martin nhoí 2 380.952 2 380.952 15 Jony âen nhoí 1 152.780 1 152.780 16 Luïa måïi 13 170.611 13 170.611 17 Wall Streest 13 174.334 13 174.334 18 Jony vaìng 1 448.000 1 448.000 19 Vang Âaì laût 12 356.400 12 356.400 IV Khen Thaïi 36 32.076 36 32.076 Giaïm âäúc khaïch saûn Kãú toaïn Thuí kho Baïn haìng BAÍNG ÂÄÚI CHIÃÚU TÄÖN KHO (Haìng âaûi lyï) Stt Tãn haìng ÂVT Täön âáöu Nháûp Xuáút Täön cuäúi 01 Dáöu Castrol TL x68 Phi 5 80 70 15 02 Dáöu Castrol ML x 40 Phi 10 100 92 18 Cäng ty CPCUTB XN Castrol Viãût Nam TM.& DL Âaì Nàông (Kyï tãn âoïng dáúu) (Kyï tãn âoïng dáúu) PHIÃÚU XUÁÚT KHO (Haìng âaûi lyï) Thaïng 9 nàm 2002 Hoü tãn ngæåìi mua haìng: XNLD Castrol Viãût Nam säú 115 láöu 4 Nguyãùn Huãû - Quáûn 1 thaình phäú Häö Chê Minh Lyï do xuáút kho: Baïn haìng âaûi lyï Xuáút kho taûi: kho Cäng ty CPCUDVTB Thæång Maûi Vaì Du Lëch Âaì Nàông Stt Tãn haìng ÂVT Säú læåüng Ghi chuï 01 Dáöu Castrol MP x 40 Lit 100 02 Dáöu Castrol TL x 68 Lit 50 Täøng cäüng PHIÃÚU NHÁÛP KHO (Haìng âaûi lyï) Thaïng 9 nàm 2002 Âån vë giao âaûi lyï: âaûi lyï dáöu Castrol Viãût Nam säú 250 quáûn tán bçnh thaình phäú Häö Chê Minh Nháûp kho taûi: kho Cäng ty CPCUDVTB Thæång Maûi Vaì Du Lëch Âaì Nàông Stt Tãn haìng ÂVT Säú læåüng Ghi chuï 01 Dáöu Castrol ML x 68 Phi 10 02 Dáöu Castrol PM x 40 Phi 50 Täøng cäüng HOÏA ÂÅN (GTGT) Máùu säú: 01 GTKT-3LL Liãn 3 : Duìng âãø thanh toaïn GT/00-N Ngaìy 30/5/2001 No: 088347 Âån vë baïn haìng : Cäng ty CPCUDVTB Thæång Maûi Vaì Du Lëch Âaì Nàông Âëa chè : 34 Baûch âàòng Âaì Nàông Âiãûn thoaûi :.............................................. maî säú: 0400380081 Âån vë mua haìng : Xê nghiãûp Castrol Viãût Nam Âån vë :.......................................................................................................................... Âëa chè :Säú 115 láöu 4 nguyãùn Huãû - Quáûn 1 TPHCM Hçnh thæïc thanh toaïn : Chuyãøn khoaín maî säú: 0800825391 Stt Tãn haìng hoaï dëch vuû ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön A B C 1 2 3= 1x2 Cäüng thaình tiãön :......................................................................................... Thuãú GTGT % Tiãön thuãú GTGT :.............................................................. Täøng cäüng tiãön thanh toaïn:......................................................................... Säú viãút bàòng chæî :........................................................................................ Ngæåìi mua haìng Kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) BAÍNG CÁN ÂÄÚI KÃÚ TOAÏN Âån vë tênh âäöng TAÌI SAÍN MAÎ SÄÚ SÄÚ ÂÁÖU NÀM2002 SÄÚ CUÄÚI NÀM 2002 1 2 3 4 A. TAÌI SAÍN LÆU ÂÄÜNG VAÌ ÂÁÖU TÆ NGÀÕN HAÛN 100 8.505.562.036 5.386.227.748 I. Tiãön 110 647.195.239 1.366.640.348 1. tiãön màût taûi quyî (Gäöm caí ngán phiãúu) 111 249.920.251 284.134.537 2. Tiãön gåíi Ngán haìng 112 397.247.998 1.082.505.811 3. Tiãön âang chuyãøn 113 0 0 II. Caïc khoaín âáöu tæ taìi chênh ngàõn haûn 120 1. Âáöu tæ chæïng khoaïn ngàõn haûn 121 2. Âáöu tæ ngàõn haûn khaïc 128 3. Dæû phoìng giaím giaï âáöu tæ ngàõn haûn (*) 129 III. Caïc khoaín phaíi thu 130 3.369.845.217 1.699.965.494 1. Phaíi thu cuía khaïc haìng 131 3.369.845.217 1.573.490.364 2. Traí træåïc cho ngæåìi baïn 132 107.070.000 3. Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì 133 0 0 4. Phaíi thu näüi Bäü 134 - Väún kinh doanh åí caïc âån vë træûc thuäüc 135 - Phaíi thu näüi bäü khaïc 136 5. Caïc khoaín phai thu khaïc 138 7.074.800 19.405.130 6. Dæû phoìng caïc khoaín phaíi thu khoï âoìi (*) 139 IV. Haìng täön kho 140 3.742.913.354 1.844.163.466 1. Haìng mua âang âi trãn âæåìng 141 2. Nguyãn liãûu váût liãûu täön kho 142 44.187.285 3.537.502 3. Cäng cuû duûng cuû täön kho 143 184.824.207 89.085.596 4.Chi phê saín xuáút kinh doanh dåí dang 144 2.881.000 0 5.Thaình pháøm täön kho 145 0 0 6. Haìng hoïa täön kho 146 3.511.020.862 1.751.540.368 7. Haìng goaíi âi baïn 147 8. Dæû phoìng giaím giaï haìng täön kho 149 V. Taìi saín læu âäüng khaïc 150 718.608.226 475.458.440 1. Taûm æïng 151 587.146.607 120.787.616 2. Chi phê traí træåïc 152 131.461.619 64.945.824 3. Chi phê chåì kãút chuyãøn 153 4. Taìi saín thiãúu chåì sæí lyï 154 5. caïc khoaín thãú cháúp, kyï quyî, kyï cæåüc ngàõn haûn 155 0 289.725.000 VI Chi sæû nghiãûp 160 1. Chi sæû nghiãûp nàm træåïc 161 2. Chi sæû nghãûp nàm nay 162 B. TAÌI SAÍN CÄÚ ÂËNH VAÌ ÂÁÖU TÆ DAÌI HAÛN 200 2.981.984.606 3.219.806.308 I Taìi saín cäú âënh 210 2.969.984.606 32.07.806.308 1. TSCD hæîu hçnh 211 2.969.984.606 3.207.806.308 - Nguyãn giaï 212 6.303.346.450 6.902.098.691 - Giaï trë hao moìn luîy kãú (*) 213 3.333.361.844 3.694.292.383 2. TSCD thuã taìi chênh 214 - Nguyãn giaï 215 - Giaï trë hao moìn luîy kãú (*) 216 3. TSCD hæîu hçnh 217 - Nguyãn giaï 218 - Giaï trë hao moìn luîy kãú (*) 219 II. Caïc taìi khoaín âáöu tæ taìi chênh daìi haûn 220 12.000.000 12.000.000 1. Âáöu tæ chæïng khoaïn daìi haûn 221 12.000.000 12.000.000 2. Goïp väún liãn doanh 222 3. Caïc khoaín âáöu tæ daìi haûn khaïc 228 II Chi phê xáy dæûng dåí dang 230 III Caïc khoaín kyï quyî kyï cæåüc daìi haûn 240 TÄØNG CÄÜNG TAÌI SAÍN 250 11.487.546.642 8.606.034.056 NGUÄÖN VÄÚN A. NÅÜ PHAÍI TRAÍ 300 6.011.282.429 2.915.651.108 I. Nåü ngàõn haûn 310 5.525.499.480 2.657.965.014 1. Vay ngàõn haûn 311 2.249.400.000 112.500.000 2. Nåü daìi haûn âãún haûn traí 312 3. Phaíi traí cho ngæåìi baïn 313 715.602.710 1.817.052.872 4. Ngæåìi mua traí tiãön træåïc 314 1.924.489.080 181.492.161 5. Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp nhaì næåïc 315 410.422.402 91.328.175 6. Phaíi traí cäng nhán viãn 316 193.559.159 443.895.486 7. Phaíi traí cho caïc âån vë näüi bäü 317 8. Caïc khoaín phaíi traí, phaíi näüp khaïc 318 32.017.129 21.696.320 II. Nåü daìi haûn 320 1. Vay daìi haûn 321 2. Nåü daìi haûn 322 III. Nåü khaïc 330 485.782.949 257.686.094 1. Chi phê phaíi traí 331 485.782.949 257.686.094 2. Taìi ssaín thæìa chåì xæí lyï 332 3. Nháûn kyï quyî , kyï cæåüc daìi haûn 333 B. NGUÄÖN VÄÚN CHUÍ SÅÍ HÆÎU 400 5.476.264.213 5.690.382.948 I. Nguäön väún taûi quyî 410 5.476.264.213 5.690.382.948 1. Nguäön vän kinh doanh 411 4.696.318.662 4.696.318.662 2. Chãnh lãûch âaïnh giaï taìi saín 412 3. Chãnh lãûch tyí giaï 413 0 0 4. Quyî âáöu tæ phaït triãøn 414 328.854.594 328.854.594 5. Quyî dæû phoìng taìi chênh 415 6. Quyî dæû phoìng tråü cáúp máút viãûc laìm 416 24.714.900 33.953.500 7. Låüi nhuáûn chæa phán phäúi 417 191.523.796 400.903.931 8. quyî khen thæåíng , phuïc låüi 418 253.261 4.246.739 9. Nguäön väún âáöu tæ XDCB 419 234.599.000 234.599.000 II. Nguäön kinh phê 420 1. Quyî quaín lyï cáúp trãn 421 2. Nguäön kinh phê sæû nghiãûp 422 - Nguäön kinh phê sæû nghiãûp nàm træåïc 423 - Nguäön kinh phê sæû nghiãûp nàm nay 424 3.Nguäön kinh phê âaî hçnh thaình TSCÂ 425 TÄØNG CÄÜNG NGUÄÖN VÄÚN 430 11.487.546.642 8.606.034.056 Ghi chuï: säú liãûu chè tiãu coï dáúu (*) Âæåüc ghi bàòngh säú ám duqæïoi hçnh thæïc ghi trong ngoàûc âån (..) hoàûc ghi âoí. CAÏC CHÈ TIÃU NGOAÛI BAÍNG CÁN ÂÄÚI KÃÚ TOAÏN CHÈ TIÃU SÄÚ ÂÁÖU NÀM SÄÚ CUÄÚI NÀM 1. Taìi saín thuã ngoaìi 2. váût tæ haìng hoïa nháûn dæî häü, nháûn gia cäng 3. Haìng häü nháûn baïn häü, nháû kyï gæíi 4. Nåü khoï âoìi âaî såí lyï 5. Ngoaûi tãû khaïc 6. Haûn muaïc kinh phê coìn laûi 7. Nguäön väún kháúu hao cå baín hiãûn coï 1.396.407.716 1.132.504.017 Âaì Nàông , ngaìy 21 / 01 / 2003 Ngæåìi láûp biãøu Kãú toïan træåíng Giaïm âäúc (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Âàûng Thë Häöng Liãn Nguyãùn Minh Nguyãût Nguyãùn Häöng Ván NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN HÆÅÏNG DÁÙN NHÁÛN XEÏT CUÍA ÂÅN VË THÆÛC TÁÛP

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch Toán Lưu Chuyển Hàng Hoá Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ưïng Tàu Biển Thương mại và du lịch Đà Nẵng.doc
Luận văn liên quan