Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng

Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế công tác hạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh nó giúp hạch toán các khoản thu, chi và xác định kết quả kinh doanh trong toàn đơn vị Trong hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh, đơn vị thường phát sinh các mối quan hệ thanh toán với Ngân hàng với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị khác về các khoản tiền vay và thanh toán tiền vay với cơ quan tài chính tất cả quan hệ thanh toán trên đều được thực hiện chủ yếu bằng tiền vốn bằng tiền là khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính nó giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế toán đề ra để sử sụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả chúng ta phải tăng cường công tác tổ chức và quản lý vốn bằng tiền nhằm tạo vồng quay của vốn nhanh và bảo toàn vốn. Chuyên đề gồm 3 phần Phần I: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán vốn bằng tiền Phần II: Tình hình thực tế về công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng Phần III: Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU Kãú toaïn laì cäng cuû phuûc vuû quaín lyï kinh tãú cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn ráút cáön thiãút âäúi våïi moüi âån vë saín xuáút kinh doanh noï giuïp haûch toaïn caïc khoaín thu, chi vaì xaïc âënh kãút quaí kinh doanh trong toaìn âån vë Trong hoaût âäüng kãút quaí saín xuáút kinh doanh, âån vë thæåìng phaït sinh caïc mäúi quan hãû thanh toaïn våïi Ngán haìng våïi caïc täø chæïc, caï nhán, caïc âån vë khaïc vãö caïc khoaín tiãön vay vaì thanh toaïn tiãön vay våïi cå quan taìi chênh táút caí quan hãû thanh toaïn trãn âãöu âæåüc thæûc hiãûn chuí yãúu bàòng tiãön väún bàòng tiãön laì khoaín muûc quan troüng trong baïo caïo taìi chênh noï giæî vai troì quan troüng trong viãûc thæûc hiãûn caïc nhiãûm vuû kãú toaïn âãö ra âãø sæí suûng väún âuïng muûc âêch vaì coï hiãûu quaí chuïng ta phaíi tàng cæåìng cäng taïc täø chæïc vaì quaín lyï väún bàòng tiãön nhàòm taûo väöng quay cuía väún nhanh vaì baío toaìn väún. Xuáút phaït tæì muûc âêch yãu cáöu vaì táöm quan troüng cuía cäng taïc haûch toaïn väún bàòng tiãön âäöng thåìi kãút håüp nhæîng kiãún thæïc tiãúp thu åí nhaì træåìng em quyãút âënh choün âãö taìi” haûch toaïn väún bàòng tiãön “ taûi cäng ty cäø pháön kyî thuáût Thuíy saín Âaì Nàông âãø laìm chuyãn âãö täút nghiãûp cho mçnh . Chuyãn âãö gäöm 3 pháön Pháön I: Nhæîng váún âãö lyï luáûn chung vãö haûch toaïn väún bàòng tiãön Pháön II: Tçnh hçnh thæûc tãú vãö cäng taïc haûch toaïn väún bàòng tiãön taûi cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông Pháön III: Mäüt säú kiãún thæïc âãö xuáút cuía baín thán goïp pháön hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn väún bàòng tiãön taûi cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông Âãø hoaìn thaình chuyãn âãö täút nghiãûp naìy, cuìng våïi sæû cäú gàõng cuía baín thán, em xin chán thaình caím ån caïc tháöy cä giaïo åí nhaì træåìng âaî giaíng daûy træûc tiãúp hæåïng dáùn vaì giuïp âåî cho em thæûc hiãûn chuyãn âãö. Ban laînh âaûo cäng ty, phoìng taìi chênh kãú toaïn vaì caïc anh chi nhán viãn trong cäng ty âaî taûo moüi âiãöu kiãûn thuáûn låüi trong thåìi gian thæûc táûp vaì âaî goïp nhiãöu yï kiãún quyï baïo cho viãûc thæûc hiãn chuyãn âãö . Do kiãún thæïc vaì thåìi gian coï haûn nãn chuyãn âãö seî coï nhæîng thiãúu soït, em ráút mong caïc tháöy cä vaì caïc anh chë trong cäng ty goïp yï thãm âãøt baín thán em coï âæåüc nhæîng nháûn thæïc âuïng âàõn hån vãö cäng taïc thæûc tãú cuîng nhæ lyï luáûn. Em xin chán thaình caím ån PHÁÖN I NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ LYÏ LUÁÛN CHUNG VÃÖ HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN I/ KHAÏI NIÃÛM ÂÀÛC ÂIÃØM, NHIÃÛM VUÛ KÃÚ TOAÏN 1/ Khaïi niãûm : Väún bàòng tiãön cuía doanh nghiãûp laì mäüt pháön cuía väún taìi saín læu âäüng trong doanh nghiãûp. Noï phaín aïnh toaìn bäü säú tiãön doanh nghiãûp hiãûn coï taûi doanh nghiãûp. Bao gäöm tiãön màût taûi quyî, tiãön gæíi Ngán haìng vaì caïc khoaín tiãön âang chuyãøn. Tiãön màût bao gäöm tiãön Viãût Nam, ngaoüi tãû, vaìng baûc, âaï quyï, kim khê quyï gæíi taûi ngán haìng, kho baûc cäng ty taìi chênh Tiãön âang chuyãøn bao gäöm tiãön Viãût Nam vaì ngoaûi tãû trong caïc træåìng håüp sau. + Gæíi tiãön vaìo Ngán haìng nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo cuía Ngán haìng + Laìm thuí tuûc chuyãøn tiãön tæì ngán haìng qua bæu âiãûn âãø traí nåü nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo + Thu tiãön baïn haìng näüp thuãú ngay nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo 2/ Nguyãn tàõc haûch toaïn väún bàòng tiãön Táút caí caïc loaûi tiãön âãöu phaíi âæåüc qui âäøi thaình âån vë tiãön tãû thäúng nháút ( VNÂ) Caïc loaûi tiãön ngoaûi tãû âãöu phaíi qui âäøi ra âäöng Viãût Nam trãn caïc säø saïch kãú toaïn, âäöng thåìi phaíi theo doîi nguyãn tàõc TK 007 khi qui âäøi phaíi theo tyí giaï do Ngán haìng Viãût Nam cäng bäú hoàûc Ngán haìng ngoaûi thæång Vaìng baûc, âa quyï phaíi âæåüc theo doîi giäúng nhæ váût tæ, haìng hoïa vaì viãûc xuáút kho âæåüc sæí suûng mäüt trong caïc phæång phaïp nhæ xuáút váût liãûu , cäng cuû duûng cuû Caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh liãn quan âãún tiãön âãöu phaíi ghi haìng ngaìy vaì phaíi tênh ra säú dæ cuäúi mäùi ngaìy 3/ Nhiãûm vuû kãú toaïn väún bàòng tiãön Phaín aïnh chênh aïc këp thåìi âáöy âuí, tçnh hçnh biãún âäüng vaì tçnh hçnh sæí suûng tiãön màût quaín lyï vaì theo doîi chàût cheî âäü thu chi tiãön màût. Phaín aïnh chênh xaïc këp thæoìi âáöy âuí tçnh hçnh biãún âäüng tiãön gæíi Ngán haìng , caïc loaûi tiãön vaìng, baûc, âaï quyï, kim khê quyï, tiãön luán chuyãøn vaì giaïm saït chàût cheî chãú âäü thanh toaïn khäng duìng tiãön màût qua Ngán haìng II/ PHÆÅNG PHAÏP HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN A/ KÃÚ TOAÏN TIÃÖN MÀÛT 1/ Tiãön màût taûi quyî Theo chãú âäü atç chênh quy âënh, doanh nghiãûp chi âãø laûi mäüt säú tiãön màût taûi quyî âãø phuûc vuû cho nhu cáöu chi tiãu haìng ngaìy tuìy theo quy mä, phaûm vë hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp, viãûc thu chi tiãön màût do thuí quyî træûc tiãúp thæûc hiãûn. 2/ Chæïng tæì säø saïch a/ Chæïng tæì Chæïng tæì tiãön màût + Phiãúu thu + Phiãúu chi + Baíng kã vaìng baûc âaï quyï, kim khê quyï chæïng tæì tiãön gæíi + Giáúy baïo nåü + Giáúy baïo coï + Baíng sao kã säø saïch b/ Säø saïch Soí quyî tiãön màût Säø kãú toaïn täøng håüp tuìy theo hçnh thæïc kãú toaïn SÄØ QUYÎ KIÃM BAÏO CAÏO QUYÎ CHÆÏNG TÆÌ DIÃÙN GIAÍI SÄÚ TIÃÖN SÄÚ NGAÌY THU CHI TÄÖN SÄØ CHI TIÃÚT TIÃÖN MÀÛT CHÆÏNG TÆÌ DIÃÙN GIAÍI Taìi khoaín Âäúi æïng Säú tiãön Säú Ngaìy Nåü Coï Nåü Dæ cuäúi thaïng 3/ Tçnh tæû tiãún haình Kãú toaïn tiãön màût + Khi coï nghiãûp vuû phaït sinh liãn quan âãún tiãön màût thç kãú toaïn láûp chæïng tæì thu chi vaì coï âáöy âuí chæî kyï cuía nhæîng ngæåìi coï tháøm quyãön duyãût sau âoï giao cho thuí quyî thæûc hiãûn viãûc thu hoàûc chi tieìn räöi âoïng dáúu lãn caïc chæïng tæì âaî thu hoüac chi, cuäúi ngaìy càn cæï vaìo caïc chæïng thuí quyî vaìo säø quyî hoàûc láûp baïo caïo quyî theo caïc chæïng tæì vaì giæí cho kãú toaïn tiãön màût. + Kãú toaïn tiãön màût nháûn caïc chæïng tæì do thuí quyî mang âãún kiãøm tra caïc chæïng tæì sau âoï tiãún haình vaìo säø kãú toaïn liãn quan Kãú toaïn tiãön giæí + Khi nháûn âæåüc caïc chæïng tæì cuía Ngán haìng gæíi âãún kãú toaïn kiãøm tra caïc chæïng tæì vaì âäúi chiãúu caïc uíy nhiãûm thu, uíy nhiãûm chi hoàûc xeït vaìo säø kãú toaïn . nãúu giæîa säú liãûu cuía Ngán haìng so våïi säú liwuj cuía kãú toaïn ghi theo säú liãûu cuía Ngán haìng sang thaïng sau tçm nguyãn nhán âãø âiãöu chènh säø saïch. 4/ Taìi khoaín sæí suûng TK “ tiãön màût “ duìng âãø phaín aïnh tçnh hçnh biãún âäüng vaì täön quyî tiãön màût Kãút cáúu TK 111 Säú tiãön màût nháûp quyî Säú tiãön màût thæìa khi kiãøm kã Vd: säú tiãön màût täön quyî säú tiãön màût xuáút quyî säú tiãön màût thiãúu khi kiãøm kã Caïc taìi khoaín cáúp 2: TK 111 “ tiãön Viãût Nam “ bao gäöm caïc ngán phiãúu TK 1112 “ tiãön ngoaûi tãû “ qui âäøi theo tiãön Viãût Nam TK 1113 vaìng baûc âaï quyï, kim khê quyï. 5/ Phæång phaïp haûch toaïn thu chi tiãön màût 1/ Caïc nghiãûp vuû tàng quyî tiãön màût ( nháûp quyî ) Nåü TK 111 chi tiãút Coï TK 511, 515, 711 doanh thu baïn haìng Doanh thu hoaût âäüng khaïc Coï TK 333( 1 ) Coï TK 136 , 138 thu tiãön cuía khaïch haìng Coï TK 121,221, 222 thu häöi caïc khoaín âáöu 2 / Caïc nghiãûp vuû giaím quyî tiãön màût ( xuáút quyî ) Nåü TK 152, 153, 156, 211: chi tiãön mua váût tæ Haìng hoïa taìi saín Nåü TK 133 Nåü TK 627, 641, 642 chi hoaût âäüng kinh doanh Nåü TK 334, 331, 341, 333 chi traí nåü Nåü TK 121,221 chi âáöu tæ Coï TK 111 SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN THU CHI TIÃÖN MÀÛT 6/ Phæång phaïp haûch toaïn thu chi ngoaûi tãû Nãúu âån vë duìng tyí giaï haûch toaïn âãø qui âäøi ngoaûi tãû, thu tiãön baïn haìng bàòng ngoaûi tãû Nåü TK 111 : Nguyãn tãû x tyí giaï haûch toaïn Coï TK 511 : Nguyãn tãû x tyí giaï thæûc tãú Taûi ngaìy coï doanh thu Coï TK 413 : chãnh lãûch + Thu nåü bàòng ngoaûi tãû Nåü TK 111 nguyãn tãû x % giaï haûch toaïn Coï TK 131,136, 138 nguyãn tãû x % giaï haûch toaïn + Duìng tiãön Viãût Nam mua ngoaûi tãû : Nåü TK 111 ( 1112) : nguyãn tãû x % giaï haûch toaïn Coï TK 111 : tiãön màût Viãût Nam ( tiãön xuáút quyî theo giaï thæûc tãú ) Coï Tk 413 : chãnh lãûch + Xuáút ngoaûi tãû mua váût tæ haìng hoïa Nåü TK 152, 153, 156 : nguyãn tãû x% thæûc tãú Coï TK 111 ( 1112) : nguyãn tãû x% haûch toaïn Coï TK 413 : chãnh lãûch + Xuáút ngoaûi tãû traí nåü Nåü TK 331,333 : nguyãn tãû x % haûch toaïn Coï TK 111 ( 1112 ) nguyãn tãû x % haûch toaïn + Cuäúi kyì nãúu coï sæû biãún âäüng giæîa giaï thæûc tãú våïi giaï haûch toaïn thç kãú toaïn tiãún haình âiãöu chènh vãö tyí giaï thæûc tãú cuäúi kyì . a/ Nãúu tyí giaï thæûc tãú tàng so våïi tyí giaï haûch toaïn Nåü TK 111 ( 1112) : chãnh lãûch tàng Coï TK 413 : chãnh lãûch tàng b/ Nãúu tyí giaï thæûc tãú giaím so våïi tyí giaï haûch toaïn Nåü TK 413 : chãnh lãûch giaím Coï TK 1111( 1112) chãnh lãûch giaím Nãúu âån vë duìng tyí giaï thæûc tãú 1/ Doanh thu baïn haìng ngoaûi tãû Nåü TK 111 ( 1112) : nguyãn tãû x % thæûc tãú Coï TK 511 : nguyãn tãû x% thæûc tãú Chi nåü TK 007 : nguyãn tãû 2/ Thu nåü bàòng ngoaûi tãû Nåü Tk 111 ( 1112) : nguyãn tãû x% thæûc tãú Coï TK 131 : nguyãn tãû x % tyí giaï Coï TK 413 : chãnh lãûch Ghi nåü TK 007 3/ xuáút quyî ngoëa tãû mua váût tæ, taìi saín, haìng hoïa Nåü TK 152, 153 : nguyãn tãû x % thæûc tãú khi mua Coï TK 1112 : nguyãn tãû x % thæûc tãú khi mua Ghi TK 007 4/ Xuáút âãø traí nåü Nåü TK 331, 3333 : nguyãn tãû x % taûi ngaìy nháûn nåü Coï TK 1112 : nguyãn tãû x % khi xuáút Coï TK 413 : chãnh lãûch Ghi coï TK 007 5/ Cuäúi kyì nãúu coï sæû chãnh lãûch giæîa tyí giaï thæûc tãú våïi giaï haûch toaïn a/ Tyí giaï thæûc tã tàng so våïi tyí giaï haûch toaïn Nåü TK 1112 : chãnh lãûch tàng Coï TK 413 : chãnh lãûch tàng b/ tyí giaï thæûc tãú giaím so våïi tyí giaï haûch toaïn Nåü TK 413 : chãnh lãûch giaím Coï TK 1112 : chãnh lãûch giaím B/ KÃÚ TOAÏN TIÃÖN GÆÍI NGÁN HAÌNG 1/ Tiãön gæíi Ngán haìng Theo chãú âäü caïc khoaín tiãön thu âæåüc âãöu phaíi gæíi vaìo Ngán haìng , cäng ty taìi chênh hoàûc kho baûc nhaì næåïc, khi cáön chi tiãu phaíi laìm thuí tuûc âãø ruït vãö nháûp quyî, caïc khoaín tiãön gæíi bao gäöm : tiãön Viãût Nam, ngoaûi tãû, vaìng baûc, âaï quyï, kim khê quyï . 2/ Chæïng tæì säø saïch a/ Chæïng tæì + Giáúy baïo coï + Giáúy baïo nåü + Baíng sao kã näüp tiãön + Keìm theo caïc chæïng tæì giáúy uíy nhiãûm thu, uíy nhiãûm chi hoàûc seïc b/ Säø saïch + Säø chi tiãút tiãön gæíi + Säø kãú toaïn täøng håüp phuì håüp våïi tæìng hçnh thæïc kãú toaïn 3/ Taìi khoaín sæí suûng Taìi khoaín 112 “ tiãön gæíi Ngán haìng “ duìng âãø phaín aïnh tçnh hçnh biãún âäüng vaì hiãûn coìn caïc khoaín tiãön gæíi taûi Ngán haìng. Cäng ty taìi chênh kho baûc nhaì næåïc. Kãút cáúu TK 112 Säú tiãön doanh nghiãûp gæíi vaìo Ngán haìng kho baûc cäng ty taìi chênh Säú tiãön coìn gæíi taûi Ngán haìng kho baûc, cäng ty taìi chênh Säú tiãön doanh nghiãûp ruït ra tæì Ngán haìng , kho baûc, cäng ty taìi chênh Caïc taìi khoaín cáúp 2 Tk 1121 “ tiãön Viãût Nam “ TK 1122 “ ngoaûi tãû “ TK 1123 “ vaìn baûc âaï quyï, kim khê quyï “ Ngoaìi ra coìn coï caïc taìi khoaín liãn quan TK 711, 5111, 515, 131 4. phæång phaïp haûch toaïn . Xuáút quyí tiãön màût giæíi vaìo taìi khoaín taoüi ngán haìng. Nåü TK 112 Coï TK 111(1111) Nháûn âæåüc giáúy baïo coï cuía ngán haìng vãö säú tiãön âang chuyãøn traí vaìo taìi khoaín cuía âån vë. Nåü TK 112 coï TK 113 Nháûn âæåüc tiãön do khaïch haìng traí nåü bàòng chuyãøn khoaín, càn cæï vaìo giáúy baïo coï cuía ngán haìng âãö nghë. Nåü TK 112 Coï TK 131 Thu häöi säú tiãön âaî âàng kyï quyí bàòng tiãön gæíi ngán haìng do nåi nháûn kyï quyí chuyãøn traí Nåü TK 112 Coï TK 144 Nháûn väún gäúp liãn doanh do caïc thaình viãn gäúp väún bàòng chuyãøn khoaín. Nåü TK 112 Coï TK 411 6/ Thu häöi caïc khoaín nåü âáöu tæ ngàõn haûn bàòng chuyãøn khoaín Nåü TK 112 Coï Tk 121 ; giaï väún Coï Tk 138 ; giaï väún Coï Tk 515 : chãnh lãûch 7/ Thu häöi tiãön baïn haìng vaì caïc hoaût âäüng khaïc bàòng chuyãøn khoaín . Nåü TK 112 Coï TK 511 Coï TK 711 Coï Tk 515 Coï TK 3331 8/ Ruït tiãön gæíi Ngán haìng nháûp quyî tiãön màût Nåü TK 111 Coï TK 112 9/ Chuyãøn tiãön gæíi Ngán haìng âi thãú cháúp lyï quyî lyï cæåüc ngàõn haûn daìi haûn âáöu tæ ngàõn haûn khaïc, mua cäø phiãúu, traïi phiãúu daìi haûn, goïp väún liãn doanh, âáöu tæ kinh doanh báút âäüng saín Nåü Tk 144 Nåü Tk 244 Nåü TK 128 Nåü Tk 221 Nåü TK 222 Coï Taìi khoaín 112 10/ Traí tiãön mua váût tæ haìng hoïa âaî nháûp kho, cäng trçnh XDCB bàòng chuyãøn khoaín Nåü TK 152, 156, 213, 241, 611 Nåü TK 133 Coï TK 112 11/ Chi traí caïc khoaín chi phê saín xuáút kinh doanh bàòng chuyãøn khoaín Nåü TK 627, 641, 642, 811, 821 Nåü TK 133 Coï TK 112 12/ Ruït tiãön gæíi Ngán haìng mua sàõm taìi saín cäú âënh Nåü TK 211, 213 Nåü TK 133 Coï Tk 112 SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN BÀÒNG TIÃÖN MÀÛT, TIÃÖN GÆÍI NGÁN HAÌNG C/ KÃÚ TOAÏN TIÃÖN ÂANG CHUYÃØN 1/ Tiãön âang chuyãøn Bao gäöm : caïc khoaín tiãön maì doanh näüp vaìo Ngán haìng hoàûc gæíi qua bæu âiãûn hoàûc laìm thuí tuûc ruït tiãön tæì Ngán haìng chuyãøn qua bæu âiãûn nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo cuía Ngán haìng hoàûc cuía ngæåìi nháûn tiãön hoàûc cuía bæu âiãûn Tiãön màût hoàûc seïc näüp ngay vaìo Ngán haìng Tiãön qua bæu âiãûn Thu tiãön baïn haìng näüp thuãú ngay 2/ Taìi khoaín sæí suûng Tk 113 “ tiãön âang chuyãøn “ duìng âãø phaín aïnh caïc khoaín tiãön coìn âang chuyãøn chæa nháûn âæåüc giáúy baïo cuía Ngán haìng hoàûc cuía bæu âiãûn Kãút cáúu TK 113 Caïc khoaín tiãön coìn âang chuyãøn ( chæa nháûn âæåüc giáúy baïo ) SD caïc khoaín tiãön coìn âang chuyãøn Caïc khoaín tiãön âang chuyãøn vaìo taìi khoaín cuía âån vë hoàûc âaî chuyãøn traí nåü ( âaî nháûn âæåüc giáúy baïo ) Caïc taìi khoaín cáúp 2 + TK 1131 “ tiãön Viãût Nam “ + Tk 1132 “ ngoaûi tãû “ 3/ Phæång phaïp haûch toaïn 1/ Thu tiãön baïn haìng näüp vaìo Ngán haìng nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo Nåü TK 113 Coï TK 511 : thu bàòng tiãön màût Coï TK 131 : thu bàòng seïc 2/ Xuáút quyî tiãön màût näüp vaìo Ngán haìng nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo Nåü TK 113 Coï Tk 111 3/ Thu nåü cuía khaïch haìng näüp ngay vaìo Ngán haìng nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo Nåü TK 113 Coï TK 131 4/ Laìm thuí tuûc chuyãøn tiãön tæì Ngán haìng âãø traí nåü nhæng chæa nháûn âæåüc giáúy baïo Nåü TK 113 Coï TK 112 5/ Nháûn âæåüc giáúy baïo cuía Ngán haìng caïc khoaín tiãön âang chuyãøn âaî vaìo taìi khoaín cuía âån vë Nåü TK 112 Coï TK 113 6/ Nháûn âæåüc giáúy baïo vãö säú tiãön âang chuyãøn âãø chuyãøn traí nåü cho ngæåìi baïn, näüp thuãú, traí nåü vay Nåü TK 331, 333,311 Coï TK 113 SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN TIÃÖN ÂANG CHUYÃØN PHÁÖN II TÇNH HÇNH THÆÛC TÃÚ VÃÖ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN KYÎ THUÁÛT THUÍY SAÍN ÂAÌ NÀÔNG A. TÇNH HÇNH ÂÀÛC ÂIÃØM CHUNG CUÍA CÄNG TY CÄØ PHÁÖN KYÎ THUÁÛT THUÍY SAÍN ÂAÌ NÀÔNG I. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía cäng ty Cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông âæåüc hçnh thaình trãn cå såí cäø pháön hoïa cäng ty cung æïng vaì phaït triãøn kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông coï tãn goüi SEATECCO, giáúy pheïp kinh doanh säú 63200360/TTKT do UBND thaình phäú Âaì Nàông cáúp ngaìy 08/02/2002, väún âiãöu lãûn cuía cäng ty taûi thåìi âiãøm âæåüc xaïc âënh laì 4.293.900.900 âäöng, trong âoï väún nhaì næåïc laì 3.356.438.947 âäöng chiãúm 85,15% väún phaït haình bàòng cäø phiãúu huy âäüng thãm åí CBCNV 637.461.053 chiãúm 14,84%. Hiãûn nay täøng säú lao âäüng cuía cäng ty laì 280 ngæåìi. Cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông laì âån vë haûch toaïn âäüc láûp, coï âuí tæ caïch phaïp nhán træûc thuäüc thuíy saín näng lám thaình phäú Âaì Nàông. Cäng ty coï 11 âån vë træûc thuäüc haûch toaïn baïo caïo säø våïi cäng ty. Ngaình nghãö kinh doanh chuí yãúu vaì saín pháøm chuí yãúu cuía cäng ty: - Saín xuáút cung æïng næåïc âaï - Caïc dëch vuû háûu cáön cho nghãö caï, sån sæía âoïng måïi taìu thuyãön. - Tæ váún khaío saït thiãút kãú,cuía cung cáúp váût tæ thiãút bë - Chãú taûo, xáy dæûng, làõp âàût vaì sæía chæîa, baío trç, baío dæåîng caïc saín pháøm ngaình cå âiãûn, nhiãût, phoìng chäúng chaïy, xæí lyï cáúp thoaït næåïc. - Kinh doanh xuáút nháûp kháøu, xáy làõp cå âiãûn laûnh, cung æïng váût tæ thuíy saín, váût tæ âiãûn laûnh. Truû såí chênh cuía cäng ty : 174 Træng Næî Væång Âaì Nàông Âiãûn thoaûi : 84 511 821 hoàûc 84 511 825 714 II. Âàûc âiãøm hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh 1. Nguyãn tàõc hoaût âäüng Cäng ty hoaût âäüng theo nguyãn tàõc sau: -Mäùi bäü pháûn thæûchiãûn haûch toaïn kãú toaïn âäüc láûp tæû chëu traïch nhiãûm kãút quaí saín xuáút kinh doanh, âaím baío coï laîi âãø taïi saín xuáút måí räüng vaì phaït triãøn väún cäø âäng, âäöng thåìi giaíi quyãút thoía âaïng haìi hoìa låüi êch caï nhán cuía ngæåìi lao âäüng vaì cuía caïc cäø âäng theo kãút quaí âaût âæåüc trong khuän khäø phaïp luáût. Cäng ty thæûc hiãûn cäng taïc táûp trung dán chuí, chãú âäü táûp thãø trong quaín lyï âiãöu haình saín xuáút, trong kinh doanh vaì khäng ngæìng náng cao hiãûu quaí saín xuáút kinh doanh theo âinh hæåïng phaït triãøn kinh tãú xaî häüi cuía Âaíng vaì Nhaì næåïc. 2. Cå cáúu täø chæïc quaín lyï Muûc tiãu cuía cäng ty trong nhæîng nàm tiãúp theo laì táûp trung vaìo dëch vuû háûu cáön thuíy saín vaì cå âiãûn laûnh. Trong lénh væûc háûu cáön thuíy saín thç næåïc âaï vaì âoïng taìu laì hai saín pháøm chênh, âäúi cåïi lénh væc khaïc thç trong tæìng thåìi kyì tuìy theo âiãöu kiãûn cuû thãø maì âáöu tæ phaït triãøn håüp lyï theo nguyãn tàõc æu tiãn cho nhæîng ngaình nghãö coï hiãûu quaí cao hån vaì khäng kinh doanh nhæîng saín pháøm dëch vuû khi biãút biãút saín pháøm âoï khäng taûo ra låüi nhuáûn. Cäng ty âang cáön chuyãøn dëch vaì bäú trê laûi cå cáúu ngaình nghãö âãø âaím baío tênh cháút âa ngaình nhæng váùn linh hoaût hiãûu quaí , táûp trung phaït triãøn nhæîng ngaình nghãö quan troüng nhæng váùn giæî âæåüc hieûu quaí cuía nhæîng ngaình khaïc. Âäúi våïi nhæîng âån vë træûc thuäüc cäng ty giao khoaïn chè tiãu låüi nhuáûn vaì coï mæïc thæåíng håüp lyï khi nhæîng âån vë âoï laìm àn coï hiãûu quaí âaût âæåüc låüi nhuáûn cao. trong quaï trçnh âiãöu haình cäng ty thæåìng xuyãn âiãöu chènh nhæîng näüi quy , quy chãú âãø phuì håüp våïi nhæîng mäi træåìng kinh doanh. Âäúi våïi phaûm vi kinh doanh træåïc âáy , cäng ty chuí yãúu hoaût âäüng trong phaûm vi thaình phäú Âaì Nàông , khaïch haìng chuí yãúu laì nhæîng ngaình thuíy saín. Nhæng nay cäng ty âaî hoaût âäüng åí nhiãöu tènh thaình âëa phæång trong caí næåïc vaì coï quan hãû håüp taïc våïi nhiãöu âäúi taïc næåïc ngoaìi. Trong cäng taïc quaín lyï cäng ty thæåìng xuyãn phán têch âaïnh giaï tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh vaì coï biãûn phaïp caíi tiãún âiãöu chènh këp thåìi âaím baío hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh phaït triãøn äøn âënh. Cäng ty duy trç chãú âäü hoüp giao ban hang thaïng tæì täø chæïc saín xuáút âãún cäng ty, nhåì âoï këp thåìi phaït hiãûn nhæîng täön taûi yãúu keïp vaì ruït kinh nghiãûm âäúi våïi nhæîng sai xoït giuïp cho viãûc saín xuáút kinh doanh ngaìy caìng âæåüc täút hån vaì âaût hiãûu quaí hån 3. Cå såí váût cháút kyî thuáût Cäng ty âáöu tæ caíi taûo hãû thäúng maïy neïn ba phán xæåíng næåïc âaï cäng suáút 100 táún/ ngaìy vaì ba phán xæåíng khaïc coï cäng suáút 80 táún/ngaìy mang laûi hiãûu quaí roî rãût nhåì giaím tiãu hao âiãûn nàng, chi phê váûn haình goïp pháön giaím giaï thaình saín pháøm vaì âaím baío an toaïn cho hoaût âäüng saín xuáút. Ngoaìi ra cäng ty coìn mua laûi caíng caï, måí räüng dëch vuû háûu cáön taûi Thuáûn Phæåïc, .... Trong lénh væûc âiãûn laûnh cuîng nhæ âáöu tæ måïi nhaì xæåíng trang thiãút bë, thãm duûng cuû âäö nghãö cho lao âäüng . III. Täø chæïc bäü myïa quaín lyï taûi cäng ty 1. Så âäö täø chæïc bäü maïy quaín lyï Âaûi häüi cäø âäng Häüiâäöng quaín trë Ban âiãöu haình P. kinh doanh Phoìng Marketing Phoìng täø chæïc Phoìng kyî thuáût Täø phuûc vuû saín xuáút Täø KCS Täø saín xuáút chênh Ban kiãøm soaït P. Taìi chênh kãú toaïn Quan hãû træûc tuyãún Quan hãû chæïc nàng Bäü maïy quaín lyï cuía Cäng ty âæåüc täø chæïc theo mä hçnh træûc tuyãún chæïc nàng 2. Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía caïc phoìng ban Âaûi häüi cäø âäng laì cå quan quyãút âënh cao nháút cuía Cäng ty hoaût âäüng thäng qua cuäüc hoüp âëa häüi cäø âäng thæåìng niãn hoàûcbáút thæåìng. - Ban kiãøm soaït laì bäü pháûn thay màût caïc cäø âäng âãø kiãøm soaït moüi hoaût âäüng kinh doanh quaín trëvaì âiãöu haình Cäng ty. Ban kiãøm soaït coï 3 ngæåìi do caïc âaûi häüi cäø âäng báöu våïi âa säú phiãúu taïn thaình bàòng thãø thæïc træûc tiãúp vaì boí phiãúu våïi mäüt thaình viãn laìm træåíng ban kiãøm soaït - Häüi âäöng quaín trë laì cå quan quaín lyï cao nháút cuía Cäng ty cuía hai kyì âëa häüi cäø âäng, coï nguyãn nhán daình Cäng ty træì nhæîng váún âãö thuäüc quyãn cuía âaûi häüi cäø âäng. Häüi âäöng quaín trë coï 7 thaình viãn, trong âoï coï 1 chuí tëch vaì 12 phoï chuí tëch - Ban âiãöìu haình gäöm coï Giaïm âäúc vaì 3 Giaïm âäúc do häüi âäöng quaín trë báöu ra, træûc tiãúp chè âaûo vaì giaïm saït caïc hoaût âäüng cuía Cäng ty. - Ban täø chæïc coï nhiãûm vuû phuû traïch kháu nháûn sæû nhæ tuyãøn duûng, bäú trê vaì âaìo taûo lao âäüng .. xáy dæûng chãú âäü tiãön læång vaì tham gia tæ vaïn cho Giaïm âäúc vãö khen thæåíng, kyî thuáût cuîng nhæ giaíi quyãút caïc váún âãö vãö quyãön låüi chãú âäü chênh saïch cho ngæåìi lao âäüng trong Cäng ty. - Phoìng taìi chênh kãú toaïn tham mæu cho Giaïm âäúc vãö hoaût âäüng taìi chênh Cäng ty, täø chæïc cäng taïc kãú toaïn, ghi cheïp, xæí lyï vaì láûp baïo caïo kãú toaïn vãö tçnh hçnh taìi chênh, nguäön väún cuía Cäng ty. - Phoìng Marketing : xáy dæûng âãö xuáút caïc giaíi phaïp måí räüng thë træåìng thu nháûp, xæí lyï caïc thäng tin bãn trong vaì ben ngoaìi âaím baío vaì cung cáúp caïc thäng tin vãö khaïch haìng caïc trung gian mäüt caïch âáöy âuí vaì këp thåìi. - Phoìng kyî thuáût âãö xuáút caïc giaíi phaïp kyî thuáût tham gia xáy dæûng täø chæïc thiãút kãú dæû aïn cho caïc âån vë trong Cäng ty âaïnh giaï vãö maïy moïc, cäng nghãû hiãûn âaûi, âãø âãö xuáút caïc giaíi phaïp thêch håüp, tæ váún häù tråü cho caïc âån vë cå såí nhæîng thäng tin cáön thiãút vãö thao taïc váûn haình vaì baío quaín maïy moïc. IV. Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn taûi Cäng ty 1. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn Kãú toaïn træåíng Kãú toaïn täøng håüp Kãú toaïn váût tæ TSCÂ Kãú toaïn tiãu thuû vaì thanh toaïn Kãú toaïn caïc phán xæåíng Quan hãû træûc tuyãún Quan hãû chæïc nàng * Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû : - Kãú toaïn træåíng tham mæu caïc hoaût âäüng taìi chênh cho Giaïm âäúc, træûc tiãúp âiãöu haình hæåïng dáùn, kiãøm tra cäng taïc thu nháûp vaì xæí lyï säú liãûu láûp chæïng tæì kiãøm soaït, vaì phán têch tçnh hçnh väún cuía âån vë - Kãú toaïn täøng håüp hæåïng dáùn kiãøm tra säú liãûu cuía kãú toaïn viãn vaì täønghåüp säú liãûu, láûp baïo caïo quyãút tioïan theo quyï. - Kãú toaïn váût tæ: TSCÂ theo doîi tçnh hçnh nháûp xuáút váût tæ hànhgf ngaìy âënh kyì âäúi chiãúu våïi thuí kho âãø láûp baïo caïo täøng hiæûp, baïo caïo chi tiãút tçnh hçnh nháûp xuaït täön kho váût tæ. Âäöng thåìi phaíi coï nhiãûm vuû theo doîi caïc CTXD cå baín, láûop baïo caïo qæuyãút toïan khbi cäng trçnh hoaìn thaình - Kãú toaïn tiãu thuû vaì thanh toaïn theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn våïi khaïch haìng, våïi caïn bäü CNV, tçnh hçnh thanh toaïn näüi bäü giæîa Cäng ty våïi caïc âån vë træûc thuäüc âäöng thåìi cuîng theo doîi tçnh hçnh tiãu thuû saín pháøm haìng hoïa cuía Cäng ty. - Kãú toaïn phán xæåíng : coï nhiãûm vuû haûch toaïn âáöy âuí, chênh xaïc näüi dung caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh åí phán xæåíng. Cuäúi thaïng láûp baíng cán âäúi taìi khoaín, baïo caïo quyãút toaïn gåíi vãö Cäng ty keìm theo chæïng tæì gäúc. 2. Hçnh thæïc kãú toaïn vaì trçnh tæû ghi säø a. Hçnh thæïc kãú toaïn Âãø âaïp æïng ngaìy caìng täút yãu cáöu kãú toaïn hiãûn nay Cäng ty âaî aïp duûng maïy vi tênh vaìo trong cäng taïc haûch toaïn våïi hçnh thæïc säø nháût kyï chung. Säø saïch viãûc aïp duûng : Nháût kyï chung, säø chi tiãút, säø quyï, säø caïi, säø theo doîi cäng nåü... b. Triình tæû ghi säø Haìng ngaìy säú liãûu phaït sinh åí bäü pháûn naìo thç bäü pháûn áúy kiãøm tra vaì nháûp vaìo maïy vi tênh lãn baíng kã chæïng tæì vaì säø nháût kyï chung. Âäúi chiãúu vaìo cáön theo doîi chi tieït thç lãn säø chi tiãút. Cuäúi quyï caïc säú liãûu vaìo táûp håüp âæåüc åí tæìng bäü pháûn thç seî chuyãøn sang caïc bäü pháûn kãú toaïn âoï xæí lyï. Láûp baïo caïo quyãút toaïn ÅÍ phán xæåíng, cuäúi mäùi thaïng nhán viãn kãú toaïn baïo caïo säø saïch chæïng tæì cho Cäng ty mäüt láön, sau âoï kãú toaïn täøng håüp seî kiãøm tra laûi säú liãûu naìy âënh kyì kãút håüp våïi säú liãûu cuía Cäng ty âãø láûp baïo caïo kãú toaïn. SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN CUÍA CÄNG TY CHÆÏNG TÆÌ GÄÚC SÄØ QUYÎ NHÁÛT KYÏ CHÆÏNG TÆÌ TÅÌ KÃ, BAÍNG KÃ CHI TIÃÚT SÄØ VAÌ THEÍ KÃÚ TOAÏN CHI TIÃÚT BAÍNG TÄØNG HÅÜP CHI TIÃÚT SÄØ CAÏI BAÏO CAÏO KÃÚ TOAÏN Ghi hàòng ngaìy hoàûc âënh kyì Ghi cuäúi thaïng Quan hãû âäúi chiãúu II. Tçnh hçnh thæûc tãú cäng taïc kãú toaïn väún bàòng tiãön taûi Cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông 1. Haûch toaïn tiãön màût Caïc taìi khoaín väún bàòng duìng âãø phaín aïnh säú hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng caïc loaûi väún bàòng tiãön cuía Cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông gäöm tiãön màût taûi quyî, tiãön gæíi ngán haìng åí Cäng ty taìi chênh vaì caïc khoaín tiãön âang chuyãøn. Väún bàòng tiãön màût cuía Cäng ty laì taìi saín täön taûi dæåïi hçnht thæìc giaï trë trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh, noï âæåüc sæí duûng âãø âaïp æïng nhu cáöu vãö thanh toaïn, mua sàõm váût tæ haìng hoïa phuûc vuû cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh. Âäöng thoìi noï laì kãút quaí cuía viãûc mau baïn saín pháøm haìng hoïa hoàûc thu häöi caïc khoaín nåü cuía Cäng ty. Âãø âiãöu haình læu thäng tiãön tãû, tàng nguäön väún âãø phaït triãøn kinh tãú, vàn hoïa, xaî häüi, phaït huy taïc duûng kiãøm soaït âäöng tiãön, goïp pháön vaìo viãûc tiãút kiãûm chäúng laîng phê, tham ä, thuïc âáøy âån vë saín xuáút kinh doanh náöng cao trçnh âäü kinh tãú chênh phuí bzn haình nghë âënh vaì caïc qui âënh cuû thãø vãö nguyãn tàõc quaín lyï tiãön màût. Theo qui âënh naìy chè âãø laûi mäüt säú læåüng tiãön màût nháút âënh goüi laì tiãön màût taûi quyî âæåüc duìng chi vaìo caïc khoaín nhæ: Chi traí læång, BHXH, CBCNV, Mua sàõm thiãút bë phuûc vuû cho cäng taïc vàn phoìng Chi traí caïc khoaín phaíi näüp vaìo NSNN. Chi traí cäng taïc phê vaì mäüt säú chi phê bàòng tiãön màût khaïc a. Thu tiãön màût Khi phaït sinh nghiãûp vuû thu tiãön màût kãú toaïn thanh toaïn quyî tiãön màût taûi Cäng ty âaî sæí duûng chæïng tæì ban âáöu hay coìn goüi laì chæïng tæì gäúc. Bao gäöm phiãúu thu âæåüc duìng âãø laìm chæïng tæì âãø thu cuía mäüt âån vë khaïch haìng. Hoàûc mäüt âån vë caï nhán naìo âoï näüp vaìo quîy cuía Cäng ty vãö caïc khoaín nåü nhæ: thanh toaïn tiãön haìng hoïa, taûm æïng, thu caïc khoaín khaïc... máùu cuía phiãúu thu cuû thãø nhæ sau PHIÃÚU THU Ngaìy 01/12/2003 Nåü : 111 Coï: 141 Hoü vaì tãn ngæåìi nháûn : Nguyãùn Âçnh Trung Âëa chè : Phoìng taìi chênh - haình chênh Lyï do : Thu laûi tiãön æïng âi cäng taïc Säú tiãön : 1.300.000 Bàòng chæî: Mäüt triãûu ba tràm ngaìn âäöng y Keìm theo ............................ chæïng tæì gäúc .................................................... Thuí træåíng âån vë Phuû traïch kãú toaïn Ngæåìi láûp phiãúu (Kyï, hoü tãn âoïng dáúu) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Âaî nháûn âuí säú tiãön (viãút bàòng chæî) Mäüt triãûu ba tràm ngaìn âäöng y Âaì Nàông, ngaìy 01 thaïng 12 nàm 2003 Ngæåìi näüp Thuí quyî (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Máùu säú C21-H Ban haình theo QÂ säú: 999-TC/QÂ/CÂKT Ngaìy 01/7/2003 Âån vë: SEATECCO Âëa chè; 174 Træng Næî Væång Âaì Nàông - Muûc âêch:Duìng âãø laìm chæïng tæì nhàòm phaín aïnh moüi khoaín tiãön thu vaìo vaì phaín aïnh tçnh hçnh thu chênh xaïc cuía doanh nghiãûp trong mäùi ngaìy hay mäùi kyì. Moüi khoaín tiãön màût khi thu tiãön nháút thiãút phaíi coï phiãúu thu - Caïch láûp: phiãúu thu âæåüc âoïng thaình táûp, moüi phiãúu thu phaíi ghi âuí caïc säø liãûu cuía tæìng phiãúu, säú phiãúu phaíi âaïnh liãn tuûc trong mäüt kyì kãú toaïn. Mäùi phiãúu thu phaíi ghi roî ngaìy, thaïng, nàm láûp phiãúu vaì ngaìy, thaïng, nàm thu tiãön ghi roî tãn hoü, âëa chè ngæåìi näüp tiãön. - Khi coï phaït sinh nghiãûp vuû thu tiãön thç kãú toaïn láûp phiãúu thu vaì láûp thaình 03 liãn, ghi âáöy âuí caïc näüi dung trãn giáúy vaì kyï tãn vaìo phiãúu sau âoï chuyãøn cho kãú toaïn duyãût, chuyãøn cho thuí quyî ghi säú tiãön thæûc tãú nháûp quyî (bàòng chæî) vaìo phiãúu thu træåïc khi kyï tãn sau âoï laìm thuí tuûc. Thuí quyî gåíi laûi mäüt liãn âãø ghi säø quyî, mäüt liãn giao cho ngæåìi näüp tiãön, 01 liãn læu laûi nåi láûp phãúu. Cuäúingaìy toaìn bäü phiãúu thu keìm theo chæïng tæì gäúc chuyãøn cho kãú toaïn âãø ghi säø kãú toaïn. * Vê duû: Mäüt säú nghiãûp vuû phaït sinh trong thaïng 9/2003: - Phiãúu thu säú 01/ 09 ngaìy 02//9/2003 ruït tiãön nháûp quyî Sec säú41063088 åí gáön ngán haìng âáöu tæ vaì phaït triãøn , säú tiãön: 25000000âäöng - Phiãúu thu säú 07/09 ngaìy 04/09/2003 Nguyãùn Vàn Myî traí tiãön mäüt säú bäü häö så nàng læûc säú tiãön 100000âäöng. - Phiãúu thu 09/09 ngaìy 07/09/2003 Tráön Thë Nhung traí tiãön âiãûn, säú tiãön 2653700âäöng,. - Phiãúu thu säú 14/09 ngaìy 20/09/2003 Phaûm vàn Quang traí laûi tiãön taûm æïng mua thiãút bë sæía chæîa taìu thuyãön, säú tiãön 1.072.600â b. Chi tiãön màût PHIÃÚU CHI Säú 891 Ngaìy 01/10/2003 Nåü : 141 Coï: 111 Hoü vaì tãn ngæåìi nháûn : TRæång thë Kim Chi Âëa chè : Phoìng taìi chênh - haình chênh Lyï do : taûm æïng tiãön mua xàng dáöu Säú tiãön : 4.000.000 Bàòng chæî: Bäún triãûu âäöng y Keìm theo ............................ chæïng tæì gäúc .................................................... Thuí træåíng âån vë Phuû traïch kãú toaïn Ngæåìi láûp phiãúu (Kyï, hoü tãn âoïng dáúu) (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Âaî nháûn âuí säú tiãön (viãút bàòng chæî) Bäún triãûu âäöng y Âaì Nàông, ngaìy 01 thaïng 12 nàm 2003 Ngæåìi näüp Thuí quyî (Kyï, hoü tãn) (Kyï, hoü tãn) Máùu säú C21-H Ban haình theo QÂ säú: 999-TC/QÂ/CÂKT Ngaìy 01/7/2003 Âån vë: SEATECCO Âëa chè; 174 Træng Næî Væång Âaì Nàông Muûc âêch: Duìng âãø xaïc âënh caïc khoaín tiãön màût, caïc khoaín chi thæûc tãú vaì laìm càn cæï âãø chi xuáút quyî, ghi säø quyí vaì ghi säø kãú toaïn. Caïch láûp : näüi dung caïch láûp cung tæång tæû nhæ phiãúu vaì Cäng ty chè sæí duûng mäüt liãn âæåüc kãú toaïn træåíng xem xeït kyï duyãût chi træåïc khi xuáút quyî. Mäøi phiãúu chè ghi roí thåìi gian láûp phiãúu, ghi roí hoü tãn, âëa chè ngæåìi nháûn tiãön. vê duû : mäüt säú nghiãûp vuû phaït sinh trong thaïng 10/2003 - Phiãúu chi säú 345/10 ngaìy 07/10/2003 Dæång Vàn Âäng phoìng kãú toaïn thanh toaïn tiãön àn træa låïp táûp huáún kãú toaïn, säú tiãön 853.000â - Phiãúu chi säú 348/10 ngaìy 08/10/2003 thanh toaïn chi phê âi hoüc vaì taìi liãûu hoüc táûp cho nguyãùn ngoüc hoaìi, säúp tiãön 1.049.000â - Phiãúu chi säú 410/10 ngaìy 12/10/2003 Trçnh Trung Tên taûm æïng tiãön mua thiãút bë làõp âàûc cå âiãûn laûnh, säú tiãön 10.000.000â - Phiãúu chi säúp 412/10 ngaìy 20/10/2003 thanh toaïn tiãön boa nylon âæûng lëch tàûng khaïch haìng säú tiãön 100.000â Mäùi phiãúu chi âãöu âæåüc âoïng dáúu âaî chi tiãön. Phiãúu chi coï kãöm theo giáúy âãö nghë taûm æïng hoàûc giáúy váy tiãön. Chæïng tæì naìy laìm càn cæï âãø kãú toaïn láûp phiãúu chi . SÄØ NHÁÛT KYÏ CHUNG Quyï 4/2003 Ngaìy ghi säø Chæïng tæì Diãùn giaíi Taìi khoaín Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï Nháûp váût tæ cå âiãûn laûnh 152 141 402.065 Thuãú VAT nháûp váût tæ 133 141 12.435 311 1121 350.000.000 1121 121 252.187.956 .... .... 334 1112 45.742.205 1541 621 255.999.145 Täøng cäüng 44.322.103.761 SÄØ CAÏI TAÌI KHOAÍN 111 Quyï 4/2003 Tãn taìi khoaín: tiãön màût cå quan, cäng ty STT Chæïng tæì Diãù giaíi Taìi khoaín Säú tiãön nåü Säú tiãön coï Säú Ngaìy Nåü Coï 19.029.672 SDÂK 1111 1121 40.000.000 1111 642 1.041.600 1111 141 360.300 1111 3388 459.600 .... .... .... 141 1111 10.000.000 642 1111 3.295.386 331 1111 2.203.300 334 1111 11.100.000 .... ... ... ... Täøng cäüng quyï 4/2003 48.498.890 492.079.724 NHÂT & PT Viãût Nam Säú: Chi nhaïnh : Âaì Nàông LNV: Säú thuãú: 01001506190031 KHTK: SBT: AR0012 PHIÃÚÚU CHI CHUYÃØN KHOAÍN .KIÃM HOÏA ÂÅN THUÃÚ GTGT Ngaìy 08/11/2003 Maî säú thuãú: KH0400100947001 Taìi khoaín Tãn taìi khoaín Säú tiãön No 730100564 SEATECCO 300.000 Co 463111011 Thuãú GTGT phaíi näüp 27.273 Co 702021002 Thuãú phê baîo laînh 272.727 Säú tiãön bàòng chæî: Triïch yãúu PHI 47/00/HÂ Láûp baíng Kiãøm soaït Kãú toaïn træåíng Giaïm âäúc Hçnh thæïc giáúy näüp tiãön vaìo ngán saïch Nhaì næåïc bàòng tiãön chuyãøn khoaín Máùu säú 03NN ban haình theo thäng tæ Säú 12/2003/TTC ngaìy 01/02/20203 cuía BTC Quyãøn säø: 010AL/09-O No :000242 CÄÜNG HOÌA XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM ÂÄÜC LÁÛP - TÆÛ DO - HAÛNH PHUÏC GIÁÚY NÄÜP TIÃÖN VAÌO NGÁN SAÏCH NHAÌ NÆÅÏC BÀÒNG CHUYÃØN KHOAÍN Tãn âäúi tæåüng näüp tiãön : SEATECCO Maî säú : 0400347944 Âëa chè : 174 Træng Næî Væång Âaì Nàông Nghãö kinh doanh : Cung æïng váût tæ thuíy saín cå âiãûn laûnh Trêch TK : 73010056A taûi ngán haìng (KBNN) âáöu tæ & PTTP ÂN Âãø näüp vaìo TK : 741 (thu NSNN) taûi KBNN Âaì Nàông TPÂN Näüi dung caïc khoaín näüp NSNN (ghi theo thäng baïo thu) Stt Näüi dung phaíi näüp Säú tiãön Chæång Loaûi khoaín Muûc T.muûc Ghi chuï Näüp thuãú TMDN 50.000.000 019A 06 02 002 02 Täøng cäüng 50.000.000 Âån vë näüp NH(KBNN) våïi âån vë måí TK Kho baûc Nhaì næåïc Ngaìy....thaïng....nàm ..... Ngaìy....thaïng....nàm ..... Ngaìy....thaïng....nàm ..... KT træåíng TT. âån vë Kãú toaïn TP. Kãú toaïn Kãú toaïn kãú toaïn træåíng (Kyï, hoü tãn) (kyï âoïng dáúu) (Kyï, hoü tãn) (kyï âoïng dáúu) (Kyï, hoü tãn) (kyï âoïng dáúu) Hçnh thæïc traí laîi tiãön vay ngán haìng :” Khi coï phiãúu tênh laîi tiãön vay cuía ngán haìng keìm theo säø phuû baïo nåü kãú toaïn càn cæï vaìo âoï ghi giaím TGNH vaì vaìo säø theo doîi taìi khoaín Máùu cuía phiãúu tên laîi tiãön vay nhæ sau Ngán haìng ÂT-PT Viãût Nam Liãn 1: Chi nhaïnh Âaì Nàông Nåü: 730100564 Coï:701011001 PHIÃÚU TÊNH LAÎI TIÃÖN VAY Tæì:.................... âãún Tãn khaïch haìng : SEATECCO Ngaìy Laîi suáút Säú dæ TH Tênh säú TH Laîi QH Säú dæ QH Tênh säú QH Laîi Täøng cäüng 0056 67742397195 16935599 PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ SUY NGHÉ NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN THUÍY SAÍN Âaì Nàông I/ SO SAÏNH GIÆÎA LYÏ LUÁÛN VAÌ THÆÛC TÃÚ Trong CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN VAÌ NHÆÎNG NHÁÛN XEÏT VÃÖ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN VÄÚN BÀÒNG TIÃÖN TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN KYÎ THUÁÛT THUÍY SAÍN Âaì Nàông Cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông âæåüc thaình láûp trong giai âoaûn kinh tãú Viãût Nam âang dáön âæåüc caíi thiãûn. Hån næîa, cäng ty âæåüc thaình láûp trãn âëa baìn thaình phäú Âaì Nàông laì trung tám kinh tãú miãön Trung, laì nhëp cáöu näúi giæîa hai miãön Nam Bàõc. Hoaût âäüng trãn âëa baìn räüng låïn giuïp cäng ty nàõm bàõt nhanh âæåüc yãu cáöu, tçnh hçnh thë træåìng trong vaì ngoaìi næåïc taûo âiãöu kiãûn cho cäng taïc kinh doanh cuía cäng ty âaût âæåüc låüi nhuáûn cao. Bãn caûnh âoï, phoìng taìi chênh kãú toaïn cuía cäng ty biãút täø chæïc vaì sàõp xãúp cäng viãûc haûch toaïn phuì håüp våïi cäng ty . viãûc aïp duûng mä hçnh kãú toaïn cuía cäng ty coï taïc duûng phaín aïnh quaï trçnh kinh doanh cuía cäng ty mäüt caïch këp thæoìi vaì âáöy âuí. Vãö viãûc haûch toaïn caïc nghiãûp vuû phaït sinh taûi cäng ty laì âuïng våïi qui âënh cuía chãú âäü kãú toaïn hiãûn haình. Caïc buït toaïn âæåüc caïc kãú toaïn viãn thæûc hiãûn chênh xaïc, âuïng våïi nguyãn tàõc kãú toaïn . Vãö viãûc täø chæïc säø saïch theo doîi caïc phaït sinh cuía khoaín muûc väún bàòng tiãön laì khaï håüp lyï. Taûi cäng ty coï täø chæïc tiãön màût, tiãön gæíi do kãú toaïn viãn giæî vaì cáûp nháût caïc phaït sinh këp thåìi Hån næîa, haûch toaïn väún bàòng tiãön laì mäüt trang nhæîng bäü pháûn quan troüng cuía cäng taïc kãú toaïn , thæûc hiãûn âuïng chãú âäü hiãûn haình, cuía nhaì næåïc. Âãø quaín lyï täút trong quaï trçnh kinh doanh cuîng nhæ baío toaìn âæåüc väún giuïp cho cäng ty luán chuyãøn väún trong kinh doanh thæåìng xuyãn liãn tuûc khäng bë giaïn âoaûn, âäöng thåìi nàõm bàõt âæåüc tçnh hçnh tiãút kiãûm hay laîng phê väún, âoìi hoíi cäng taïc haûch toaïn noïi chung haûch toaïn väún bàòng tiãön noïi riãng phaíi chàût cheî vaì âuïng nguyãn tàõc quy âënh cuía chãú âäü. Trong thæûc tãú nghiãûp vuû phaït sinh väún bàòng tiãön trãn caïc chæïng tæì ban âáöu âãø ghi säø, cäng ty âaî sæí suûng âuïng caïc chæïng tæì cuû thãø thãø nhæ: phiãúu thu, phiãúu chi, giáúy taûm æïng âãø ghi vaìo säø quyî tiãön màût haìng ngaìy. Màût khaïc cäng ty âaî tæìng bæåïc âæa vaìo aïp duûng caïc phæång tiãûn kyî thuáût hiãûn âaûi. Nhæîng taìi liãûu âæåüc sæí suûng bàòng maïy vi tênh ráút chuáøn xaïc vaì laìm giaím nheû cäng viãûc cho kãú toaïn , baío âaím chênh xaïc këp thåìi caïc säú liãûu theo quy âënh Vãö cäng taïc quaín lyï : tçnh hçnh quaín lyï cuía cäng ty vãö cäng taïc täø chæïc saín xuáút kinh doanh coï nhiãöu tiãún triãøn täút. Âa säú caïc bäü pháûn chuí chäút âãöu qua låïp bäöi dæåîng, trçnh âäü quaín lyï kinh tãú cho nãn cäng taïc quaín lyï kinh tãú cuía cäng ty ráút chàût cheî Nhçn chung, cäng ty âang trãn âaì phaït triãøn nãn caïch haûch toaïn cuîng nhæ quaín lyï väún chàût cheî âuïng våïi chãú âäü hiãûn haình cuía nhaì næåïc . Nhæîng nháûn xeït trãn âáy cuía em mang tênh chuí quan chæa coï nhiãöu kinh nghiãûm thæûc tiãøn nãn coï thãø chæa nháûn thæïc âæåüc âuïng âàõng trong viãûc haûch toaïn väún bàòng tiãön noïi riãng vaì cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn taûi cäng ty noïi chung II/ NHÆÎNG GIAÍI PHAÏP, YÏ KIÃÚN ÂÃÖ XUÁÚT ÂÄÚI VÅÏI ÂÅN VË THÆÛC TÁÛP Cäng taïc kãú toaïn laì mäüt cäng viãûc hãút sæïc quan troüng âäúi væoïi táút caí caïc doanh nghiãûp saín xuáút kinh doanh Nháút laì hiãûn nay nãön kinh tãú âang phaït triãøn, sæû caûnh tranh cuía caïc doanh nghiãûp ngaìy caìng gay gàõt khiãún cho cäng ty phaíi læûa choün cho mçnh mäüt phæång hæåïng kinh doanh täút nháút âãø täön atë vaì âæïng væîng trãn thë træåìng . muäún âaût âæåüc âiãöu naìy cäng ty cáön phaíi coï âäüi nguî caïn bäü quaín lyï täút nháút laì âäüi nguî quaín lyï kãú toaïn , quaín lyï vaì täø chæïc täút cäng taïc haûch toaïn . mäùi bäü pháûn thæûc hiãûn haûch toaïn kãú toaïn âäüc láûp, tæû chëu traïch nhiãûm vãö kãút quaí saín xuáút kinh doanh, âaím baío coï laîi âãø taïi saín xuáút måí räüng vaì phaït triãøn väún cäø âäng, âäöng thåìi giaíi quyãút thoía âaïng haìi hoìa låüi êch caï nhán cuía ngæåìi lao âäüng vaì caïc cäø âäng theo kãút quaí âaût âæåüc trong khuän khäø phaïp luáût Tæì nháûn thæïc âoï cäng taïc haûch toaïn cuía cäng ty cäø pháön kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông cáön luän âæåüc Ban laînh âaûo cäng ty quan tám chè âaûo âãø ngaìy caìng caíi thiãûn cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn taûi cäng ty nhàòm goïp pháön náng cao hiãûu quaí cuía cäng taïc quaín lyï KÃÚT LUÁÛN Qua thåìi gian thæûc táûp taûi cäng ty cäø phaìn kyî thuáût thuíy saín Âaì Nàông, kãút håüp våïi kiãún thæïc åí nhaì træåìng, nhåì sæû giuïp âåî cuía cä giaïo hæåïng dáùn vaì Ban laînh âaûo cäng ty, phoìng taìi chênh kãú toaïn vaì caïc anh chë nhán viãn trong cäng ty âaî taûo âiãöu kiãûn âãø sám nháûp vaoì thæûc tãú . Âãö taìi âæåüc thæûc hiãûn trong âiãöu kiãûn coìn haûn chãú vãö màût thåìi gian vaì khaí nàng täøng håüp coìn tháúp thiãúu kinh nghiãûm thæûc tiãùn, do âoï âãö taìi naìy khäng thãø traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Vç váûy em ráút mong âæåüc sæû âoïng goïp cuía caïc anh chë trong phoìng taìi chênh kãú toaïn vaì caïc tháöy cä bäü män kãú toaïn âãø chuyãn âãö cuía em âæåüc hoaìn thiãûn hån. Mäüt láön næîa, em xin chán thaình caím ån sæû hæåïng dáùn nhiãût tçnh cuía phoìng taìi chênh kãú toaïn, Ban laînh âaûo cäng ty cäø pháön thuíy saín Âaì Nàông cuìng caïc tháöy cä bäü män kãú toaïn âaî giuïp em hoaìn thaình chuyãn âãö naìy .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng.doc
Luận văn liên quan