Hệ thống thông tin dẫn đường cho ngành hàng không

Lời nói đầu Phần I: Khái quát về ngành hàng không dân dụng Việt Nam Phần II: Giới thiệu tổng quát về hệ thống thông tin dẫn đường Chương I: Chuyên ngành thông tin Chương II: Chuyên ngành dẫn đường Phần III: Máy phát dẫn đường SA 500 I. Nguyên lý làm việc của máy SA500 II. Phân tích mạch điện SA500 III. Nguyên lý hoạt động của bộ ghép nối Anten

pdf98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2401 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống thông tin dẫn đường cho ngành hàng không, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i tÝn hiÖu tiÕng nãi céng thªm vµo tÝn hiÖu cét mèc v« tuyÕn ®­îc xö lý trªn AUDIO PWB,viÖc xö lý bao gåm: Bé läc ©m tÇn, tù ®éng ®iÒu chØnh ®é lîi (AGC), ®iÒu khiÓn tiÕng ån vµ m¹ch h¹n biªn (xÐn ®Ønh). + TiÒn khuÕch ®¹i ®iÒu chÕ (Modulator Driver): TÝn hiÖu m· ©m tÇn, møc mét chiÒu (DC) vµ tÝn hiÖu ©m thanh ®­îc ®Öm vµ ®iÒu chØnh møc trong b¶ng m¹ch bé kÝch thÝch chñ tr­íc khi ®i ®Õn ®Çu vµo bé ®iÒu biÕn (tÇng ®iÒu chÕ). + TÇng ®iÒu chÕ (Modulator): Tæng hîp c¸c tÝn hiÖu tõ tÇng tiÒn khuÕch ®¹i ®iÒu chÕ, ®iÒu khiÓn ®é s©u réng xung ®iÒu chÕ. Tõ 120 ÷160KHz tû lÖ víi ®é réng xung cña ®iÖn ¸p vµo, nh÷ng xung nµy ®iÒu khiÓn tõng b­íc ®iÖn ¸p ®iÒu chÕ cña tæng khuÕch ®¹i c«ng suÊt. + KhuÕch ®¹i c«ng suÊt(Power Amplifier - PA): CÇn chuyÓn m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt, khuÕch ®¹i tÝn hiÖu cao tÇn tõ tÇng tiÒn khuÕch ®¹i c«ng suÊt vµ thùc hiÖn biÕn ®iÖu biªn ®é ®­a tíi bé läc. + Bé läc kiÓu Butter Worth (Filter Butter Worth): Bé läc ®­îc bäc kÝn chia lµm 5 b¨ng tÇn sè: Tõ 190 ÷535KHz chän c¸c b¨ng nµy b»ng c¸c chÊu nèi. + Bé gi¸m s¸t (Monitor): §Çu ra bé läc qua KWRF PWB tíi ®Çu ra cao tÇn (RF) 50Ω. C«ng suÊt ph¸t x¹, c«ng suÊt ph¶n håi vµ sù ®iÒu chÕ ®­îc lÊy mÉu ®Ó chØ thÞ c«ng suÊt ph¸t x¹, c«ng suÊt ph¶n håi vµ tû lÖ ®iÒu chÕ. C¸c tÝn hiÖu hiÖu nµy ®­îc xö lý trong b¨ng ®Ó cÊp tÝn hiÖu ng¾t cho c«ng suÊt thÊp, møc ©m tÇn thÊp, ©m tÇn liªn tôc vµ c«ng suÊt ph¶n håi lín. + Nguån cung cÊp: nguån cho m¸y ph¸t ®Ó cã thÓ cung cÊp tõ 110/220V AC hoÆc 24V hoÆc 144V DC. Nguèn xoay chiÒu (AC) tíi mçi nhãm RF lµ cÇu chØnh l­u th«ng dông, tô läc nguån. Khi hÖ thèng dïng c¶ hai nguån xoay chiÒu (AC) vµ mét chiÒu (DC). C«ng suÊt DC ®­îc cung cÊp liªn tôc khi nguån AC bÞ mÊt. + Bé n¹p Acquy: HÖ thèng n¹p Acquy cã hai chÕ ®é tù ®éng n¹p: ChÕ ®é n¹p nhanh vµ chÕ ®é n¹p ®iÖn dÇn phô thuéc vµo Acquy. Sù b¶o vÖ ®­îc thùc hiÖn Acquy sÏ kh«ng ®­îc n¹p hoÆc n¹p l¹i d­íi møc ®iÖn ¸p. 2. M« t¶ chøc n¨ng hÖ thèng tù ®éng chuyÓn ®æi: CÆp m¸y ph¸t gåm hai phÇn: Hai m¸y ph¸t ®éc lËp vµ hÖ thèng chuyÓn ®æi. HÖ thèng chuyÓn ®æi b×nh th­êng cung cÊp tÝn hiÖu vµ nguån ®­îc nèi tíi mét trong hai m¸y ph¸t cïng mét lóc. Mçi mét m¸y ®­îc chän bëi c«ng t¾c më cña hÖ thèng chuyÓn ®æi b¾t ®Çu tõ m¸y chÝnh. M¸y chÝnh lµm viÖc cho ®Õn khi m¹ch kiÓm tra ph¸t hiÖn sù cè. Cã thÓ lµ ®iÒu chÕ thÊp, ©m tÇn liªn tôc, c«ng suÊt thÊp, ph¶n håi cao. NÕu mét trong hai ®iÒu kiÖn ®ã x¶y ra th× m¸y sÏ t¾t, m¸y chÝnh tù t¾t nµy do hÖ thèng tù ®éng chuyÓn ®æi ph¸t hiÖn vµ nã sÏ b¾t ®Çu thùc hiÖn chuyÓn ®æi m¹ch logic cña sù chuyÓn ®æi sÏ c¾t R¬le cÊp nguån cho m¸y chÝnh. Sau thêi gian trÔ nhá, bé phèi ghÐp sÏ chuyÓn sang m¸y dù phßng. Sau lÇn trÔ nhá n÷a th× R¬le cÊp ®iÖn cho m¸y dù phßng míi æn ®Þnh m¸y dù phßng lµm viÖc víi sù kiÓm tra cña khèi kiÓm tra cho ®Õn khi m¸y dù phßng háng hoÆc thiÕt lËp l¹i m¸y tÝnh b»ng c¸ch Ên nót RESET trªn khèi tù ®éng chuyÓn ®æi hoÆc chuyÓn ®æi cho m¸y ph¸t. B¶n th©n cÆp m¸y ph¸t ®­îc chØ thÞ th«ng qua ba ®Ìn LED vµ R¬le. C¸nh d­íi trªn khèi chuyÓn ®æi víi m¸y ph¸t chÝnh lµm viÖc LED mµu xanh l¸ c©y s¸ng nªn m¸y tù ®éng dù phßng LED mµu vµng s¸ng. Máy phát Bộ chuyển mạch tự động Voice in 144v DC in 24v DC in RF out Bộ ghép nối Anten 3 2 DC 24v DC 144v DC VAC 110/220 Thông tin Bộ nạp Acquy Voice in 144v DC in 24v DC in RF out Máy phát 1 4 H×nh 3. 2. S¬ ®å khèi bé m¸y ph¸t kÐp Háng m¸y ph¸t dù phßng th× LED cña m¸y dù phßng t¾t, cña LED b¸o háng mµu ®á s¸ng, R¬le b¸o háng c¾t v× thÕ LED b¸o háng s¸ng. Nguån cung cÊp hÖ thèng tù ®éng chuyÓn ®æi lµm viÖc tõ nguån ®­êng d©y truyÒn xoay chiÒu hoÆc mét chiÒu (Acquy). Chän chÕ ®é ®iÖn ¸p xoay chiÒu do hÖ thèng chuyÓn ®æi lµm viÖc ®­îc thùc hiÖn bëi vÞ trÝ c¸c ch©n nèi ®­îc ®Æt trong khèi (5A) hÖ thèng t¾t më cña nguån tù ®éng ®­îc thùc hiÖn nh­ mét c«ng t¾c t¾t më nguån cña cÆp m¸y ph¸t ®­îc ®iÒu khiÓn nguån nhê m¹ch chuyÓn ®æi nguån Logic vµ R¬le nguån. 3. Ph©n tÝch chi tiÕt hÖ thèng chuyÓn m¹ch tù ®éng SA500 (Automatic Transfer System SA500): 3.1 §iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch tù ®éng. §iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch tù ®éng dïng nh­ nguån cung cÊp vµ giao diÖn gi÷a logic chuyÓn m¹ch tù ®éng vµ R¬ le ®iÒu khiÓn T1 vµ C1 chuyÓn ®æi ®iÖn ¸p hoÆc 110 VAC hoÆc 220 VAC thµnh ®iÖn ¸p 24 VDC hoÆc 48 VDC tuú theo vÞ trÝ cÇu nèi. §iÖn ¸p mét chiÒu cung cÊp cho m¹ch logic chuyÓn m¹ch tù ®éng vµ cung cÊp cho CTRL + V. DS1, 2 vµ 3 chØ tr¹ng th¸i cña hÖ thèng: DS1 chØ ho¹t ®éng cña m¸y ph¸t. DS2 chØ m¸y ph¸t thø nhÊt h­ háng vµ m¸y ph¸t thø hai ho¹t ®éng. DS3 chØ c¶ m¸y 1 vµ 2 bÞ háng. C¸c kho¸ tõ S1 ®Õn S5 cho c¸c møc thang sau: S1: SYSTEM POWER ON/OFF ®iÒu khiÓn ®ãng c¾t ®iÖn ¸p nguån c¶ AC vµ DC. S2: TRANSMITTER POWER ON/OFF Logic tù ®éng chuyÓn m¹ch cho phÐp. S3: PRIMARY TRANSMITTER SELECT1/2 chän m¸y ph¸t 1 hoÆc m¸y ph¸t 2 nh­ m¸y chÝnh. S4: RESET ®Æt l¹i hÖ thèng m¸y ph¸t chÝnh. S5: STANDBY TEST/NORMAL ë chÕ ®é b×nh th­êng chØ mét m¸y ph¸t lµm viÖc t¹i mét thêi ®iÓm vµ ®Çu ra nèi víi bé ghÐp nèi. ë chÕ ®é thö nghiÖm kho¸ nguån ®ãng vµ phô t¶i ¶o ®­îc nèi víi m¸y ph¸t dù phßng (m¸y ph¸t nµy kh«ng cung cÊp cho Anten). §iÒu nµy cho phÐp m¸y ph¸t dù phßng ®­îc thö nghiÖm víi t¶i ¶o 50Ω bªn ngoµi, ng­êi sö dông cã thÓ c¾m d¾c c¾m t¶i ¶o. T¶i ¶o cÇn ®­îc ®Æt tr­íc khi kho¸ ®iÖn xoay vÒ vÞ trÝ TEST hoÆc cã thÓ x¶y ra h­ háng m¸y ph¸t dù phßng. C¶nh b¸o Khi thö nghiÖm m¸y ph¸t dù phßng ®¶m b¶o r»ng m¸y ph¸t ®ang ho¹t ®éng trong hÖ thèng an toµn ®­îc chän nh­ m¸y chÝnh vµ chØ thÞ cña nã ®Æt ë vÞ trÝ DSBL. 3.2. Auto Transfer logic PWB (B¶ng m¹ch logic chuyÓn m¹ch tù ®éng) Bé Auto Transfer cã nhiÖm vô ®iÒu khiÓn ®Ó më nguån cña m¸y ph¸t 1 vµ 2 vµ r¬le Anten. Hai ®Çu ra cña bé c¶m biÕn cña Monitor ®­îc ®­a tíi ch©n sè 12 vµ 13. S3 x¸c ®Þnh vÞ trÝ m¸y chÝnh vµ m¸y dù phßng. S2 T¾t më m¹ch logic cña Auto Transfer. §Çu ra ch©n sè 2 më m¸y ph¸t 1 §Çu ra ch©n sè 1 më m¸y ph¸t 2. §Çu ra ch©n sè 3 më r¬le Anten. Ch©n sè 4, 5 vµ 6 ®­a ra Led chØ thÞ. Khi m¸y 1 lµm viÖc ch©n sè 2 ë møc 0, ch©n sè 1 vµ 3 ë møc 1. Khi m¸y 2 lµm viÖc ch©n sè 1 vµ 3 ë møc 0 vµ ch©n sè 2 ë møc 1. Khi r¬le Anten kh«ng lµm viÖc th× nã nèi tÝn hiÖu RF cña m¸y ph¸t 1 ra Anten ®ång thêi ®­a tÝn hiÖu m¸y ph¸t 2 ra t¶i gi¶ vµ khi R¬le lµm viÖc th× ®­a tÝn hiÖu RF m¸y ph¸t 2 ra Anten vµ nèi t¶i gi¶ vµo m¸y ph¸t 1. R 3 2 Q 9 Q 10 Q 3 Q 2 Q 1 2 1 3 R ơl e ph át 1 ( C ấp ng uồ n) A nt en F A IL S ec on d (d ù ph ß ng ) P rim ar y M on ito r (1 3) T X 1 12 13 T X 2 10 P rim ar y 15 S ec on da ry S 3 16 S 2 11 A C in 9 V O N /O F F L og ic R ơl e ph át 2 ( C ấp ng uồ n) R 3 0 R 3 4 R 3 3R 3 1 D R 3 5 R 3 6 D 1 H×nh 3. 3. S¬ ®å khèi m¹ch Auto Transfer II. Ph©n tÝch m¹ch ®iÖn SA500 1. Bé tæng hîp tÇn sè (KWOYN PWB): Bé tæng hîp tÇn sè: Q1 lµm nhiÖm vô dao ®éng theo kiÓu Colpitts t¹o ra d¶i tÇn sè tõ hai lÇn 190÷320KHz (khi sö dông c¶ L1 vµ L2) vµ hai lÇn 320 ÷ 535 KHz (khi sö dông cuén L1). M¹ch dao ®éng LC nµy ®­îc æn ®Þnh nhê bé æn ®Þnh tÇn sè gåm bé dao ®éng chuÈn U1 lµ dao ®éng th¹ch anh f = 4096KHz vµ ®­îc chia cho chÝnh nã lµ 1KHz t¹i ®Çu ra ch©n sè 1 - U1 vµ ®­îc ®­a tíi bé so pha U2; t¹i ®©y tÝn hiÖu 1KHz tõ bé chia lËp tr×nh (tÝn hiÖu nµy thay ®æi theo tÝn hiÖu LC). M¹ch so pha so s¸nh hai tÝn hiÖu 1 KHz nÕu dao ®éng LC chuÈn th× tÝn hiÖu ®ång pha nhau ®iÖn ¸p sau khi t¸ch sãng b»ng 0. NÕu tÝn hiÖu LC sai lÖch (thÊp hoÆc cao) kÕt qu¶ cho ra ®iÖn ¸p (-) hoÆc (+), ®iÖn ¸p nµy ®­a vÒ ®iÒu khiÓn biÕn dung CR1 ®Ó b¾t buéc dao ®éng ®óng. OSC Dao động LC U3 Bộ chia 2 1 L1 L2 S1 CR1 C6 3 Chia lập trình U4U5U6 U2 PLL So pha23 1K R7 S2 S3 S4 1K 1 U1 Chia và dao động Thạch Anh Y1 11 10 13 1 190 ÷ 320 KHz 320 ÷ 535 KHz H×nh 3. 4. S¬ ®å khèi bé tæng hîp tÇn sè S2, S3, S4 lµ chuyÓn m¹ch cña bé lËp tr×nh chän tÇn sè nã thiÕt lËp ®Ó x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p nÒn ban ®Çu cho CR1. U3 cã nhiÖm vô chia ®«i tÇn sè ®Ó t¹o ra xung vu«ng ®Ó ®­a tíi m¹ch tiÒn khuyÕch ®¹i c«ng suÊt. T¹i ®©y ®¹t ®­îc d¶i tÇn c«ng t¸c. TiÒn khuÕch ®¹i(RF Driver): U2 RF H×nh 3. 5. S¬ ®å khèi RF DRIVER (TÇng ®Öm) U2 cã nhiÖm vô võa ®Öm võa ®¶o pha ®Ó ®­a tíi tÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc lÊy ra ë ch©n 8 ®©y lµ m¹ch IC cã 6 con ®¶o (chØ sö dông 1 cßn l¹i dù phßng). 2. Kho¸ ©m tÇn (Tone Key): U1D + - R2 R3 1020Hz 400Hz U1C + - U1A + - 1020Hz 400Hz A B C 12 13 22 14 R1 R11 R7R5 R8R6 R4 C3 C2C1 R12 R13 R14 R15 R16 R17 U2 H×nh 3. 6. S¬ ®å khèi TONE KEY Trong m¹ch nµy U1D lµm nhiÖm vô dao ®éng t¹o ra tÝn hiÖu 400Hz or 1020Hz phô thuéc vµo vÞ trÝ cña chÊu nèi. U1A t¹o thµnh mét bé läc tÝch cùc cña tÇn sè 1020 Hz. U1C t¹o thµnh bé läc tÝch cùc cña tÇn sè 400Hz. TÝn hiÖu nµy ®­îc ®­a tíi chÊu nèi ®Ó ®­a cæng Gate. Cæng nµy cho th«ng qua khi ë møc 1 vµ ®ãng khi ë møc 0. TÝn hiÖu Morse ®­îc ®­a tíi U2B ®iÒu khiÓn Gate nµy t¹o nªn tÝn hiÖu ©m tÇn ®­îc m· hãa morse ®Ó ®­a tíi ®Çu ch©n 14 t¹i ch©n nµy còng cã ®iÖn ¸p mét chiÒu 5V ®Ó ®iÒu khiÓn bé khuÕch ®¹i ®iÒu chÕ RF. 3. M¹ch Manip (Keyer Code): U1A U1D U1C 2 1 9 10 7 6 5 4 R3 Q1 U1B 1211 R9 R2 D +12 9 R4 R5 U1E 3 82 +12v +12v U2 9 7 3 4 5 6 5 4 3 2 7 +12v U4 1 2 8 3 16 R6C2 +12v CSR 15144 2 C1 KEYER H×nh 3. 7. S¬ ®å b¶ng m¹ch m· MANIP (KEYER CODE). Bé MANIP cã nhiÖm vô t¹o ra tÝn hiÖu nhËn d¹ng (Morse) ®Ó ®­a lªn ®iÒu khiÓn bé dao ®éng ©m tÇn. Bé manip bao gåm: M· manip (Keyer Code) vµ bé ghi dÞch m· (Code Shift Register). Ch÷ tiªu chuÈn quy ®Þnh: Mét tÞch lµ 1bit; mét tµ lµ 3 bit; kho¶ng c¸c gi÷a c¸c nhãm ch÷ lµ 5 bit. Thø tù ®Æt d·y ch÷ ®­îc quy ®Þnh tõ U6 ®Õn U1 nh­ h×nh vÏ. Nh­ vËy tæng céng cña bé ghi dÞch m· lµ 47 bit ®ñ cho 3 ch÷ hoÆc h¬n phô thuéc vµo chiÒu dµi cña ch÷ ®ã. OSC TONE OSC TONE KEYE CODE CODE SHIFI REGISTER Mã Mamp Bộ ghi dịch mã U2 U4 U3 U6 U1 H×nh 3. 8. S¬ ®å khèi nguyªn lý lµm viÖc cña bé Manip 4. Bé khuÕch ®¹i ®iÒu chÕ (Modulater - MOD): U1 5v R2 RF Level R1 6 14 9 11 U4 U3 R3 R4 U2 R5 R5 L2L1 Q2 Q1 144v+12V C7 7 H×nh 3. 9. S¬ ®å b¶ng m¹ch ®iÒu khiÓn bé ®iÒu biÕn Bé khuÕch ®¹i ®iÒu chÕ cã nhiÖm vô khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p ©m tÇn ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chÕ cao ¸p thay ®æi ©m tÇn ®Ó cÊp cho tÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt. Thùc tÕ m¹ch sö dông U2 ®Ó dao ®éng t¹o xung cã ®é réng xung thay ®æi theo ®iÖn ¸p ®Çu vµo, ®Çu ra cña bé t¹o xung (150Hz) ch©n sè 11 vµ 14 lµ hai xung ®¶o pha nhau (75KHz) ®­îc ®­a tíi hai bé khuÕch ®¹i U3, U4 ®Ó khuÕch ®¹i xung 75KHz ®Ó cÊp xung ®iÒu khiÓn Q1, Q2. §iÖn ¸p ra t¹i Q1 vµ Q2 cã ®é réng cña xung (®Ønh 144V) phô thuéc vµo biªn ®é ®Çu vµo ch©n sè 9 - U2. Nh­ vËy ®iÖn ¸p trung b×nh qua bé läc cho ra ®iÖn ¸p thay ®æi d¹ng h×nh sin ®iÖn ¸p ©m tÇn; ®iÖn ¸p nµy ®­îc ®­a tíi bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt SPA. 5. C«ng suÊt kiÓu chuyÓn m¹ch (Switching Power Amplifier - SPA): U1C U1A U1B R4 7 14 +3v 9 8 1 3 4 5 6 C1 +12v Q1 Q3 R9 +12v Q5 Q6 C3 T1 R5 R6 C10 C2 C4 T2 R7 R8 C5 Q2 Q4 R10 R11 C6Q7 R3 R1 R8 8 22 21 T3 20 18 R12 R13 Q8 R15 R1413 C9 RF out CR1 CR3 CR5 CR6 CR8 CR9 CR11 CR12 H×nh 3.10: S¬ ®å c«ng suÊt kiÓu chuyÓn m¹ch Khi b¸n chu kú (-) vµo ch©n sè 1 qua U1C (bé ®¶o ®Çu ra t¹i ch©n sè 8 vµ b¸n chu kú (-) ®¶o thµnh b¸n chu kú (+) ®i vµo Q1 vµ Q2. Lóc nµy Q1 (thuËn) ®­îc më cßn Q2 (ng­îc) bÞ ®ãng. Q1 më lµm cho ®iÖn ¸p +12V ®i qua vµ vµo C3 tíi T1 ®ång thêi më Q2 vµ Q8. Cïng lóc mét nh¸nh kh¸c tõ C3 tíi T2 do ng­îc pha nªn lµm cho Q4 vµ Q7 ®ãng. T¹i Q5 bÞ ®ãng vµ Q6 ®­îc më, tÝn hiÖu ®i qua vµ xuèng mass. Khi Q2 vµ Q8 më, tÝn hiÖu vµo Q2, qua T3 tíi Q8 vµ ®i xuèng mass. RF ra t¹i T3. MÆt kh¸c còng t¹i thêi ®iÓm b¸n chu kú (-) vµo ch©n sè 1 ®i qua U1A vµ U1B. Sau khi ®i qua 2 bé ®¶o pha vÉn gi÷ nguyªn b¸n chu kú (-) vµo Q5 vµ Q6. Lóc nµy Q5 bÞ ®ãng cßn Q6 ®­îc më vµ tÝn hiÖu ®i qua xuèng m¸t. Khi b¸n chu kú (+) vµo ch©n sè 1 qua U1A vµ U1B, ®Çu ra t¹i ch©n sè 6. V× ®i qua 2 bé ®¶o pha nªn b¸n chu kú (+) vÉn ®­îc gi÷ nguyªn vµ ®i vµo Q5 vµ Q6. Lóc nµy Q5 (thuËn) ®­îc më cßn Q6 (ng­îc) bÞ ®ãng. Q5 më lµm cho ®iÖn ¸p +12V ®i qua vµ tíi T2 lµm ®ång thêi Q4 vµ Q7 më. Cïng lóc mét nh¸nh kh¸c tõ Q5 tíi T1 do ng­îc pha nªn lµm cho Q2 vµ Q8 ®ãng. T¹i Q1 bÞ ®ãng cßn Q3 ®­îc më, tÝn hiÖu ®i qua vµ xuèng m¸t. Khi Q4 vµ Q7 më. TÝn hiÖu vµo Q7 tíi T3 qua Q4 råi ®i xuèng mass. RF ra t¹i T3. MÆt kh¸c sau khi b¸n chu kú (+) ®i qua U1C sÏ bÞ ®¶o thµnh b¸n chu kú (-) vµo Q1 vµ Q3. T¹i Q1 bÞ ®ãng cßn Q3 ®­îc më nªn tÝn hiÖu ®i qua vµ xuèng m¸t. 6. Module Cut (Module Disconnect - MDC): Cã nhiÖm vô khi tÊm c«ng suÊt vµ ®iÒu chÕ cã sù cè (ch¸y cÇu ch×) th× m¸y nµy ho¹t ®éng b¶o ®¶m tÊm c«ng suÊt vµ ®iÒu chÕ vÉn ho¹t ®éng b×nh th­êng nh÷ng c«ng suÊt gi¶m 50%. Nguyªn lý: B×nh th­êng khi hai cÇu ch× ch­a ch¸y ®iÖn ¸p 24V vµo CR1 tíi cùc (-) cña CR2 dÉn tíi lµm kho¸ Q1. T­¬ng tù khi ®iÖn ¸p 24V vµo CR6 tíi cùc (-) CR7 v× CR7 ng­îc nªn lµm Q2 kho¸. Khi cã sù cè cÇu ch× ®øt: t¹i tÊm MOD cÇu ch× ®øt CR2 ®­îc nèi mass qua R1 xuÊt hiÖn dßng ®ét biÕn lµm cùc B cña Q1 (-). Do dã ®iÖn ¸p +24V ®i qua Q1 ®­îc R2 æn ®Þnh vµo CR5 tíi R¬le K1 lµm viÖc. T¹i tÊm c«ng suÊt cÇu ch× CR7 ®­îc nèi mass qua R2 xuÊt hiÖn dßng ®ét biÕn lµm cùc B cña Q2 (-). Do ®ã ®iÖn ¸p +24V ®i qua Q2 ®­îc R2 æn ®Þnh vµo CR10 tíi R¬le K1 lµm viÖc. R1 CR1 CR3 C1 Q1 CR2 R2 C2 CR4 CR5 CR9C3 CR8 R2 CR6 CR10R3 Q2 CR7 PA R4 K1 SPA MOD 144V 13 19 22 21 H×nh 3. 11. S¬ ®å khèi Module Cut 7. Bé läc (Filter): TÝn hiÖu tõ hai bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt ®­îc ®­a qua hai bé läc Butter Worth. Bé läc nµy ®­îc chän c¸c tÇn sè chia lµm n¨m b¨ng sè: 1. 190 ÷ 220 KHz 2. 220 ÷ 280 KHz 3. 280 ÷ 360 KHz 4. 360 ÷ 460 KHz 5. 460 ÷ 535 KHz T1 Bộ lọc Từ SPA tới 1 Out L1 T1 Bộ lọc Từ SPA tới 2 Out MDC MDC L2 MDC H×nh 3. 12. S¬ ®å khèi bé läc tæng hîp TÝn hiÖu tõ hai bé läc ®­îc ®­a tíi bé tæng hîp gÇn T1 vµ T2. Hai tÝn hiÖu ®­îc céng l¹i ®Ó ®¹t tíi c«ng suÊt danh ®Þnh ®Ó ®­a ra Anten. §èi víi m¸y cã c«ng suÊt lín míi sö dông bé tæng hîp nµy. V× vËy m¹ch cã thÓ thiÕt kÕ thªm m¹ch c¾t (Module Cut) ®Ó ®iÒu khiÓn r¬le K1 vµ K2 nh»m b¶o ®¶m m¸y cã thÓ lµm viÖc víi mét tÊm c«ng suÊt khi tÊm c«ng suÊt hay DMODE bÞ háng. Khi nµy m¹ch c¾t ho¹t ®éng R¬le K1 lµm tiÕp ®iÓm cña nã t¸ch rêi cuén s¬ cÊp T1 víi bé läc ®ång thêi chËp cuén thø cÊp T2 ®­îc ®­a tÝn hiÖu ra ngoµi, b¶o ®¶m an toµn cho T1. 8. Bé gi¸m s¸t (Monitor): 1 R1 16 R1 22 1 R2 R4 1 TONE KEY 15 M ¹c h lo gi c m on ito r 5 3 4 2 19 13 LOW PWR CONT TONE NO TONE VSWR ENBL RST DSBL 12V DS2 S2 Shutdown (11DMOD) §Õn Sen Auto Transfer (bé c¶m biÕn)18 RFL FWD D H×nh 3. 13. S¬ ®å khèi bé gi¸m s¸t Monitor lµ bé gi¸m s¸t sù ho¹t ®éng cña m¸y (chØ cã víi m¸y ph¸t kÐp). TÝn hiÖu gi¸m s¸t: Sãng ph¸t ®i (FWD), sãng ph¶n håi (REFL) vµ tÝn hiÖu ®iÒu chÕ (MOD). TÝn hiÖu ®Çu vµo nµy ®­îc trÝch sau tÇng COMBINER (Bé céng) vµ ®­îc ®­a vÒ chØ thÞ trªn ®ång hå mÆt m¸y. TÝn hiÖu ®Çu ra cña nã tõ ch©n 13 ®Õn bé c¶m biÕn cña m¸y ch©n 19 ®Õn ShutDown t¾t m¸y ph¸t. Ngoµi ra ch©n sè 2, 3 , 4, 5 ®­îc ®­a tíi Led chØ thÞ b¸o hiÖu c¸c th«ng sè bÞ sai lÖch. Ch©n 13 môc ®Ých ®­a xung ®iÒu khiÓn ®Õn Auto Transfer (tù ®éng chuyÓn m¹ch) ®Ó thùc hiÖn chuyÓn m¸y khi cã sù cè. S2 cã 3 vÞ trÝ: - VÞ trÝ bªn ph¶i møc kh«ng tù ®éng môc ®Ých nèi ch©n sè 19 xuèng mass (møc 0) ®Ó më tÊm DMOD, møc nµy ®Ìn DS2 s¸ng lªn. - VÞ trÝ ë gi÷a lµ møc tù ®éng (ENBL), ch©n sè 19 kh«ng nèi mass lóc nµy m¸y tù ®éng ng¾t khi cã sù cè. - VÞ trÝ bªn tr¸i (RST) møc Reset - thiÕt lËp l¹i (xo¸). D1 D2 C3 D3 C4 R4 R5 R3 R2 R1 T2T1 RF Out MOD RFL PWD C1 C2 H×nh 3. 14. S¬ ®å khèi m¹ch trÝch mÉu 9. Nguån cung cÊp (Power Supply - PS): M¸y biÕn ¸p nguån l¾p d­íi ®¸y trong Cacbin m¸y ph¸t cung cÊp ®iÖn ¸p 115 V xoay chiÒu (HVAC) vµ 18 V mét chiÒu (LVAC). Nguån ®iÖn xoay chiÒu ®­îc ph©n c¸ch b»ng tô läc cÇu chØnh l­u cung cÊp cho mçi nhãm RF c«ng suÊt 250W. HVAC còng cung cÊp cho bé kÝch thÝch. §iÖn ¸p vµo 115V hoÆc 230V cung cÊp cho m¸y biÕn ¸p qua cÇu ch× vµ R¬le ®iÒu khiÓn n»m trong mÆt tr­íc Panen. LVAC ®­îc nèi víi bé chØnh l­u cÇu trong tõng m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt PA. §Çu ra mét chiÒu ®­îc läc vµ ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p 12V vµ nèi víi m¹ch ®iÖn ¸p thÊp trªn b¶ng m¹ch DMOD vµ SPA. Nguån mét chiÒu ngoµi 24VDC còng cã thÓ cung cÊp cho c¸c m¹ch ®iÖn ¸p thÊp. HVAC ®­îc nèi víi bé chØnh l­u cÇu CR4. §iÖn ¸p ®Þnh møc 170VDC ®­îc läc b»ng C3 vµ C4 nèi víi ®Çu vµo cao ¸p HVIN trªn b¶ng m¹ch DMOD. R¬le K1 nèi víi R1 tíi nguån ®Ó phßng ®iÖn tô C3 vµ R4 khi nguån bÞ c¾t. §Çu vµo 114VDC dïng cho nguån mét chiÒu bªn ngoµi. Nguån DC ngoµi cã thÓ cung cÊp c¶ ®iÖn ¸p 24VDC vµ 144VDC cÇn cho hÖ thèng m¸y ph¸t. Khi ®iÖn ¸p xoay chiÒu bÞ mÊt nguån mét chiÒu tù ®éng cung cÊp cho m¸y ph¸t mµ kh«ng bÞ mÊt ®iÖn. §iÖn ¸p Acquy thÊp h¬n ®iÖn ¸p mét chiÒu cung cÊp tõ nguån AC khi lµm viÖc b×nh th­êng. §iÒu ®ã c«ng suÊt ra RF gi¶m 15% khi cung cÊp b»ng Acquy. M¹ch tù ®éng c¾t nguån mét chiÒu c¾t nguån mét chiÒu bªn ngoµi thÊp h¬n møc ®iÒu chØnh. Th«ng th­êng møc ®Æt kho¶ng 20% ®iÖn ¸p mét chiÒu. CR4 F1 CR6 F2 CR5 RT1 RT2 C3 C4 R1 K1 NC C5CR7 R2 H×nh 3.15. S¬ ®å nguån cung cÊp bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt 10. DC Auto Disconnect PWB. B¶ng tù ®éng c¾t nguån mét chiÒu DCAD th­êng ®­îc sö dông trong c¸c m¸y ph¸t Sªri SA víi c«ng suÊt ra 1000W vµ (hoÆc) tÊt c¶ c¸c m¸y ph¸t cã nguån mét chiÒu. T¸c dông cña m¸y nµy lµ c¾t nguån ®iÖn ¸p thÊp víi DC PWB (khi ®ßi hái) ë mçi nhãm RF DCAD ®­îc sö dông ®Ó c¾t nguån m¸y ph¸t khi nguån DC b¾t ®Çu phãng ®iÖn. DCAD ®ãng vµ lÊy mÉu nguån DC 24V bªn ngoµi ë TB1 ch©n sè 7. Khi nguån ®iÖn ¸p dù phßng DC ngoµi gi¶m thÊp h¬n møc ®iÒu chØnh ë R4, ®Çu ra cña V1D , ch©n sè 14 trë nªn cao vµ lµm Q1 ho¹t ®éng. T¸c ®éng nµy lµm R¬le K1 vµ K2 DCAD cã ®iÖn. Do t¸c ®éng cña R¬le nguån cung cÊp ngoµi cung cÊp nguån cho hÖ thèng chuyÓn tù ®éng (BTTY ë TB1 vÞ trÝ 1 vµ TB1 vÞ trÝ 3) bÞ ng¾t lµm m¸y ph¸t mÊt ®iÖn c¾t m¸y ph¸t víi nguån DC ngoµi. Trong tr¹ng th¸i nµy nguån DC ngoµi sÏ kho¶ng 23 - 24VDC vµ tiÕp tôc cung cÊp DCAD ë dßng ®iÖn 30mA cho ®Õn khi nguån xoay chiÒu cã ®iÖn trë l¹i hoÆc DCAD t¸c ®éng l¹i. R4 do nhµ m¸y ®iÒu chØnh c¾t ë ®iÖn ¸p kho¶ng 19VDC. Sau khit¸c ®éng do trÔ t¹o nªn b»ng R6 vµ R7 lµm m¸y ph¸t mÊt ®iÖn. DCAD b×nh th­êng ®­îc nèi l¹i b»ng t¸c ®éng nguån xoay chiÒu cung cÊp cho bé n¹p Ýt nhÊt lµ 26,2VDC tíi d©y DC ngoµi. DCAD còng sÏ ®Æt l¹i khi nguån DC c¾t khái m¸y ph¸t. AC AC RTN TB2 R9 R10 P/O K3 R1 CR1 U1D - + +24V R3 R4 13 U1A - + 12 2 3 D R6 R7 CR2 C1 R5 4 14 R8B A C 1 L J P/O K3 G E FH + 24V P/O K1 P/O K2 CR3 Q 3 2 1 P/O K1 6 5 4 P/O K2 7 8 +24V H×nh 3.15. B¶ng tù ®éng c¾t nguån mét chiÒu III. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña bé ghÐp nèi Anten 1. M« t¶ chøc n¨ng PC 1/2 KILO H×nh “PC - 5KILO” s¬ ®å khèi bé ghÐp nèi Anten lµ s¬ ®å cña bé ghÐp nèi Anten PC - 5 KILO. 2. M¸y biÕn ¸p trë kh¸ng Hoµ m¹ch ë trë kh¸ng 50Ω cña m¸y ph¸t víi trë kh¸ng bÊt kú tõ 5 ÷ 25Ω. Trë kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p ®­îc chän b»ng thø cÊp (MBA) cã 12 vÞ trÝ. 3. Bé ®iÒu h­ëng Bé ®iÒu h­ëng lµ cuén d©y 92 vßng víi c¸c ®Çu ®iÒu chØnh th« vµ c¸c vßng quay tinh chØnh. Ph¹m vi ®iÒu h­ëng tõ 2 ÷ 5µH ®Õn 1mH ®ñ ®Ó ®iÒu h­ëng Anten trong d¶i tÇn 190 ÷ 535KHz. 4. Tô ®iÒu h­ëng M¹ch tù ®iÒu h­ëng so s¸nh pha cña ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn vµo bé ghÐp vµ quay vßng ®iÒu h­ëng theo chiÒu hÖ thèng Anten. 5. Dông cô ®o dßng ®iÖn Anten Dông cô chØ dßng ®iÖn trong 2 kho¶ng 0 ÷ 20A vµ 0 ÷ 10A. 6. Ph©n tÝch chi tiÕt PC 1/2 KILO F 2 15 A F 3 15 A A C 1 A C R IN 2 G N D 3 T B 2 J4 R F IN 4 G N D 3 T B 1 C O N T R O L 2 + V 1 F 1, 5A O F F O N (O P T IO N A L) T ra ns m itt er R e m ot e C on tr ol S 3 A U T O T U N E M O T O R D R IV E P W B A 2 9 J216132. 3 4. 5 R 1 R 2 R 3 C 1 C 2 T 4 V S W R S E N S E T ra ns fo rm er P ed an ce T ra ns fr o m er 11 1 O V S W R M E T E R (- ) M C (+ ) M C M E T E R P W B A 1 S 2 T 3 T U N IN G C O IL T O A N T E N N A E 1 S P A R R C A P C O A R S E T A P S M O T O RB 1 + - 1 3 2 11 19 21 + 14 V B L A C K A 3 D S 1 L E D C R 1 R 1 C R 4 R 2 D S 2 L E D C R 2 C R 3 C ur cu t S am pl e Tr an sf or m er S 1 O pt io na l H×nh 3.16. S¬ ®å bé ghÐp nèi Antena 6.1. M¸y biÕn ¸p trë kh¸ng Lµ m¸y biÕn ¸p hai d©y quÊn lâi Ferit. D©y quÊn thø cÊp cã 11 ®Çu vµ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó biÕn ®æi t¶i thø cÊp gi÷a 2 vµ 25Ω tíi trë kh¸ng vµo 50Ω . Lùa chän ®Çu ®­îc thùc hiÖn b»ng kho¸ ë mÆt tr­íc. M¸y biÕn ¸p lâi kh«ng khÝ nèi víi ®Çu thÕ thÊp cña thø cÊp m¸y biÕn ¸p, lÊy mÉu dßng ®iÖn Anten ®Ó cung cÊp tÝn hiÖu cho dông cô ®o dßng ®iÖn Anten. 6.2. Bé ®iÒu h­íng §ã lµ cuén d©y 95 vßng cã ghÐp biÕn ¸p vßng ng¾n m¹ch cã thÓ quay b»ng tay hoÆc ®éng c¬. 20 vßng d­íi cø 2 vßng cã 1 ®Çu dïng ®Ó tinh chØnh. 75 vßng trªn cø 5 vßng cã mét ®Çu víi 25 vßng ®Çu trªn vµ 10 vßng víi c¸c vong sau ®ã. Chän vßng sau trªn b»ng chç nèi sau Panen. Chän vßng d­íi b»ng kho¸ chuyÓn m¹ch ë Panen tr­íc. Đo dòng điện anten Máy biến áp lấy mẫu Tụ điều hưởng Máy biến áp trở kháng Bộ điều hưởng +12V RF IN Tới anten H×nh 3.17. S¬ ®å khèi bé ghÐp nèi anten HÖ thèng tù ®iÒu h­ëng quay tù ®éng vßng ®iÒu h­íng theo chiÒu quay hÖ thèng Anten. NÕu c¸c vßng chän ®óng vßng sÏ dõng khi hÖ thèng quay vµ thay ®æi mét c¸ch tù ®éng. NÕu chän ®Çu kh«ng ®óng vßng ®iÒu h­íng sÏ quay tíi giíi h¹n MAX hoÆc MIN vµ chØ thÞ LED sÏ b¸o thªm vµo hoÆc bít ®iÖn c¶m ®i. Nóm quay b»ng tay vßng ®iÒu h­íng còng cã mÆt ë tr­íc Panen. Vßng quay cã thÓ thay ®æi 5% ®iÖn c¶m tuú theo sù phèi hîp c¸c ®Çu. §iÖn c¶m cùc ®¹i sÏ lín h¬n 1mH vµ nhá nhÊt lµ 25µH. 6.3. Anten TÇm xa cña mèc VT vµ Anten phô thuéc vµo nhiÒu biÕn vµ kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®­îc. Cã thÓ tÝnh to¸n c­êng ®é tr­êng nÕu biÕt ®iÖn dÉn cña ®Êt, nh­ng c­êng ®é tr­êng cÇn thiÕt phô thuéc vµo t¹p ©m nÒn cña m«i tr­êng, phô thuéc vµo ®Þa ®iÓm. Nãi chung c­êng ®é tr­êng 70 MV/m lµ thùc tÕ ë Mü vµ ch©u ¢u nh­ng kh«ng ®ñ ®èi víi vÜ ®é gi÷a 300 vµ 300s. M¸y ph¸t c«ng suÊt 500 ÷ 1000w nÕu ®ñ ®iÖn tÝch. 6.3.1. Anten ®èi xøng h×nh”T” Anten ®èi xøng h×nh “T” thÝch hîp ®èi víi viÖc sö dông 500 ÷ 1000w. §Ó bè trÝ Anten nµy ®ßi hái kho¶ng ®Êt 150 × 400 foot ®èi víi Anten cao 60 feet vµ 150 × 120 feet víi Anten 120 foot. Anten ®èi xøng ch÷ “T” tiªu chuÈn dùng trªn th¸p AGL cao 60 foot hoÆc c¸c cùc ®Æt trªn 300 feet vµ cã bé bøc xµ th¼ng ®øng 55 foot vµ 2 d©y ®Ønh n»m ngang 280pF ë 535KHz. ChiÒu cao hiÖu dông vµo kho¶ng 49 feet. §iÖn trë vµo gåm ®iÖn trë bøc x¹ vµ ®iÖn trë tæn hao. §iÖn trë bøc x¹ dao ®éng tõ 0.4Ω ë 190KHz ÷1.13Ω ë 535KHz. §iÖn trö tæn hao chñ yÕu phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn nhµ chÕ t¹o, khi kh«ng ®iÒu khiÓn, gi¸ trÞ ®iÓn h×nh tõ 2 ÷5Ω. TÇm xa ë lo¹i ®Êt tèt dao ®éng tõ 165 dÆm ë 190 KHz tíi 150 dÆm ë 535KHz víi m¸y ph¸t 500w vµ kho¶ng 220 dÆm ë 190KHz tíi 170 dÆm ë 535KHz víi m¸y ph¸t 1000w. Anten ®èi xøng “T” dùa trªn th¸p cao 120 foot cã bé ph¸t x¹ ®øng 110 foot vµ 3 d©y n»m ngang ë ®Ønh cao 280 foot. §iÖn dung vµo thay ®æi tõ kho¶ng 1050pF ë 190KHz tíi 2800pF ë 535KHz, chiÒu cao hiÖu dông vµo kho¶ng 100 feet vµ ®iÖn trë bøc x¹ lµ 0.66Ω ë 190KHz vµ 4.67Ω ë 535KHz. TÇm xa víi chÊt ®Êt tèt dao ®éng tõ kho¶ng 250 dÆm ë 190KHz tíi 210 dÆm ë 535KHz víi m¸y ph¸t 1000w. 6.3.2. Anten th¸p Anten th¸p cã thÓ ®­îc sö dông nÕu kh«ng ®ñ ®Êt cho Anten ®èi xøng h×nh “T”. PhÇn ®Ønh cña bé d©y ®­îc sö dông ®Ó t¹o nªn ®Ønh cho Anten nµy, vÒ mÆt ®iÖn Anten th¸p nhá h¬n Anten th¸p T khi cïng chiÒu cao do gi·n t¶i ®Ønh. T¶i ®Ønh dïng víi hai môc ®Ých: Gi¶m trë kh¸ng vµo do ®ã gi¶m ®iÖn ¸p trªn Anten vµ t¨ng chiÒu cao hiÖu dông. Sù bøc x¹ do dßng ®iÖn ch¹y qua ®Ønh Anten bÞ trõ bít bøc x¹ do dßng ®iÖn th¸p vµ gi¶m chiÒu cao hiÖu dông. MÆt kh¸c t¨ng phô t¶i ®Ønh lµm t¨ng dßng ®iÖn trªn th¸p do vËy chiÒu dµi tèi ­u cña d©y mang t¶i sÏ lµm cùc ®¹i chiÒu cao hiÖu dông. Còng cã thÓ gi¶m ®iÖn ¸p vµo ®Ó ®¶m b¶o møc lµm viÖc an toµn. §ã lµ tr­êng hîp th¸p cao 120 foot ®ßi hái diÖn tÝch ®Êt cã b¸n kÝnh 100 feet. §Ønh 50 feet cña phÇn trªn cña d©y ®­îc nèi víi ®Çu cuèi víi d©y chu vi d­íi d¹ng “c¸i «”. §iÖn dung vµo cña Anten nµy dao ®éng tõ 272pF ë 190KHz. t¬i 853pf tíi 535KHz. §ã lµ Anten th¸p cã chiÒu cao tèi thiÓu dïng cho m¸y ph¸t c«ng suÊt cì KW bëi v× dung kh¸ng lín á ®Çu vµo Anten cïng víi vÊn ®Ò ®iÖn ¸p ®¸nh thñng vµ sù mÊt ®iÒu h­ëng do h­ háng ®Ó c¸ch ®iÖn. C¸c mµn ®Æc biÖt ®­îc sö dông ®Ó c¸ch ®iÖn gi¶m thiÓu vÊn ®Ò nµy. ChiÒu cao hiÖu dông cña Anten vµy vµo kho¶ng 75 feet. §iÖn trë ph¸t x¹ dao ®éng tõ 0,34Ω ë 190KHz ®Õn 2,06Ω ë 535KHz.TÇm xa ë ®Êt tèt dao ®éng tõ 220 dÆm ë 190KHz ®Õn 170 dÆm ë 535KHz víi m¸y ph¸t 100w. 7. L¾p ®Æt vµ vËn hµnh Nguy hiÓm M¸y ph¸t cã møc ®iÖn thÕ nguy hiÓm. Møc ®iÖn ¸p RF rÊt cao trªn bé ghÐp nèi khi ®Æt vµo ®Çu vµo RF. Møc ®iÖn ¸p cao nµy cã thÓ chÕt ng­êi. V× môc ®Ých an toµn cÇn ®Æt m¸y ph¸t kÝn trong nhµ hoÆc lµm hµng rµo ch¾c m¸y ph¸t vµ khu vùc Anten nÕu dïng nÒn kim lo¹i vµ rµo s¾t. NÕu dïng gç hoÆc c¸c vËt liÖu hÊp thô kh¸c nh­ g¹ch hoÆc bª t«ng cèt thÐp cÇn ph¶i hµn kÝn ®Ó ®¶m b¶o kh«ng hÊp thô chÊt Èm. §iÒu nµy lµm gi¶m dßng ®iÖn Anten vµ trong tr­êng hîp Èm qu¸ cã thÓ lµm tù ®éng c¾t hÖ thèng. 7.1. L¾p ®Æt m¸y ph¸t 1. §Æt m¸y ph¸t vµ ®¶m b¶o l¾p ®Æt nguån cung cÊp cho bé kÝch thÝch Xem (S¬ ®å bé kÝch thÝch m¸y ph¸t sªri SA/nguån cung cÊp). KiÓm tra cÇu nèi hÖ thèng tù chuyÓn m¹ch chÝnh x¸c. Xem (S¬ ®å ®iÒu khiÓn bé tù chuyÓn m¹ch). 2. KiÓm tra c¸c cÇu nèi cña bé läc/PWB ®èi víi tÇn sè RF ë vÞ trÝ chÝnh x¸c. Xem h×nh (S¬ ®å bé läc), (Chi tiÕt cÇu nèi bé läc). §¶m b¶o r»ng bé läc ®­îc ®Æt chÝnh x¸c. 3. Nèi d©y nguån xoay chiÒu vµ Acquy (nÕu sö dông): Xem h×nh vÏ (Nèi c¸p RF vµ c¸p ®iÒu khiÓn bé ghÐp nèi). 4. §èi víi c¸c bé kÐp, nèi c¸p vµ c¸p ®iÒu khiÓn RF tíi J1 vµ TB3 t­¬ng øng. Xem h×nh vÏ (S¬ ®å bé chuyÓn m¹ch tù ®éng SA). 5. NÕu cã ®Æt Audio PWB nèi d©y vµo Audio c©n b»ng. Xem h×nh vÏ (S¬ ®å m¸y ph¸t sªri SA, Bé kÝch thÝch). C¶nh b¸o Khi thö nghiÖm m¸y ph¸t dù phßng ®¶m b¶o r»ng m¸y ph¸t thao t¸c trong hÖ thèng Anten ®­îc chän nh­ m¸y ph¸t s¬ cÊp vµ Monitor cña nã ë vÞ trÝ DSBL. 7.2. §Æt bé phÐp nèi. 1. Th¸o cöa panen ®Æt trªn panen ®iÒu chØnh ®iÒu h­íng. 2. §Æt ®Çu c¸ch ®iÖn anten vµ thËn träng ®­a panen thuû tinh c¸ch ®iÖn theo tµi liÖu h­íng dÉn sø c¸ch ®iÖn. §õng kÐo hoÆc Ðp c¸c linh kiÖn sø c¸ch ®iÖn ®Æt n¾p che m­a vµ bè trÝ theo chiÒu kÝn. 3. Nèi d©y tõ ®Çu trªn cuén d©y trong bé ghÐp nèi ®Çu vµo sø c¸ch ®iÖn. Anten ®­îc dÉn ®Õn ®Çu ngoµi cña ®Çu nèi sø c¸ch ®iÖn. Dùng tÊt c¶ ®Çu nèi tèi thiÓu 2 in s¬ tõ mÆt kim lo¹i. 4. §Æt vµ bè trÝ c¸i chèng sÐt b»ng 2 bul«ng gi÷a ®Çu sø c¸ch ®iÖn vµ cöa tñ phÝa tr­íc. §iÒu chØnh khe phãng ®iÖn cÇn thiÕt vµo kho¶ng 2,5cm. 5. Nèi c¸p theo h×nh "S¬ ®å m¸y ph¸t SªriSA" vµ "Nèi c¸p bé ghÐp nèi anten". 6. Th¸o d©y ®Êt khái hÖ thèng ®èi träng tíi ®Çu d©y ®ång nèi ®Êt trªn bé ghÐp nèi. 7.3. Khëi ®Çu m¸y ph¸t. 1. Nèi ®Çu ra m¸y ph¸t RF tíi phô t¶i ¶o 50 «m kh«ng ®iÖn c¶m thÝch hîp. 2. §Æt vµ kiÓm tra ch­¬ng tr×nh tÇn sè cña bé läc SPA. Xem c¸c h×nh "KiÓm tra s¬ ®å PWB bé läc" "Chi tiÕt cÇu nèi bé läc". 3. KiÓm tra ®Æt tÇn sè víi c¸c kho¸ ch­¬ng tr×nh trªn Kwosyn PWB. TÇn sè ®­îc ®äc trùc tiÕp trªn kho¸ chuyÓn m¹ch xoay. CÇn chuyÓn m¹ch J1 céng thªm 0,5KHz nÕu ë vÞ trÝ ®ãng. KiÓm tra S1 ë vÞ trÝ C1 nÕu tÇn sè gi÷a 190 vµ 320 Hz vµ ë C2 nÕu tÇn sè gi÷a 320 vµ 535 KHz. 4. Xem h×nh "S¬ ®å Tone Key PWB" vµ Tone Key PWB Diagram". KiÓm tra cÇu nèi chÝnh x¸c ®èi víi tÇn sè mong muèn vµ nÕu cÇn th× thay ®æi. 5. KiÓm tra m· nhËn d¹ng chÝnh x¸c ®­îc lËp tr×nh trong thanh ghi dÞch m· ho¸. Xem h×nh "VÝ dô lËp tr×nh cho Bé m· ho¸ thanh ghi dÞch". 6. §Æt møc RFF LEVEL vµ MOD ®Ó ®Èy ®ñ CCW. 7. §Æt kho¸ MODE vµo CARR. 8. §Æt kho¸ MONITOR vµo DSBL. 9. §Æt kho¸ dông cô ®o RFMETER vµo PRWD. 10. §Æt PA READ vµo VOLTAGE. 11. §èi víi c¸c nhãm RFF béi, chän PA SELECT vµo 1. 12. Víi hÖ thèng 2 m¸y ph¸t hoµn thiÖn b­íc 1 tíi 11 víi c¶ hai m¸y ph¸t. 7.4. KiÓm tra m¸y ph¸t. C¶nh b¸o. Khi thö nghiÖm m¸y dù phßng ®¶m b¶o r»ng m¸y ph¸t ®ang ho¹t ®éng nãi víi hÖ thèng anten ®­îc chän nh­ m¸y ph¸t s¬ cÊp vµ Monitor cña nã ë vÞ trÝ DSBL. Chó ý: §èi víi hÖ thèng hai m¸y ph¸t ®¶m b¶o SYSTEM POWER vµ TRANSMITER POWER ë vÞ trÝ ON. Chän m¸y ph¸t mong muèn nh­ m¸y s¬ cÊp. 1. Kho¸ PRI POWER ë vÞ trÝ ON (Víi hÖ thèng hai m¸y ph¸t RESET). 2. Kho¸ RF ®ãng ON. 3. §iÒu chØnh møc RF tíi 20% c«ng suÊt ®Þnh møc. 4. §Æt kho¸ RF METER ë vÞ trÝ REFL. Sè ®äc sÏ b»ng kh«ng hoÆc rÊt nhá. 5. §Æt kho¸ RFF METER ë vÞ trÝ FRWD. §iÒu chØnh møc RF tíi c«ng suÊt ®Þnh møc. 6. §iÖn ¸p PA kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 90V ®èi víi tÊt c¶ PA. §iÖn ¸p PA sÏ ± 10% cña ®iÖn ¸p thö nghiÖm xuÊt x­ëng. 7. §Æt PA READ vµo CURRENT. PA CURRENT kh«ng v­ît qu¸ 5A ®èi víi c¸c PA. Dßng ®iÖn PA sÏ ± 4A víi gi¸ trÞ dßng ®iÖn thö nghiÖm xuÊt x­ëng. 8. §Æt kho¸ RFF METER vµo SET. HIÖu chØnh METER SET tíi SET line. 9. §Æt kho¸ MODE vµo CARR vµ quay møc RFF ®Çy thang CCW. Kho¸ RFF vµ PRI POWER OFF. 11. Víi hÖ thèng hai m¸y, lÆp l¹i môc nµy cho m¸y ph¸t thø hai. 7.5. §iÒu h­ëng anten. L¾p ®Æt anten theo h­íng dÉn l¾p ®Æt anten. 1. KiÓm tra nèi anten vµ nèi ®Êt ë bé ghÐp nèi lµ ®óng. §iÖn ¸p cña nã cã thÓ xuÊt hiÖn trªn d©y nèi anten. §¶m b¶o r»ng anten kh«ng tiÕp xóc víi ®Êt. 2. §Æt kho¸ m¸y biÕn ¸p trë kh¸ng IMPEDANCE TRANSFORMER trong bé ghÐp nèi vµo vÞ trÝ 5 hoÆc nÕu biÕt ®iÖn trë anten theo b¶ng. §Æt c¸c ®Çu tinh chØnh FINE TAPS ë vÞ trÝ 2. Nèi ®Çu dÉn phÝa sau cña panen vµ ®Çu thø nhÊt (TAP5) trªn vßng ®iÒu h­ëng, ®Æt b»ng tay kho¸ ®iÒu h­ëng VERNIER vµo vÞ trÝ gi÷a. 3. KiÓm tra ®iÒu khiÓn møc RF LEVEL ®Çy thang CCW kho¸ MODE ë vÞ trÝ CARR. Ghi chó: Kh«ng cho phÐp tù ®iÒu h­íng trong khi ®iÒu biÕn. NÕu kho¸ MODE ë CONT (©m kh«ng ®æi) hÖ thèng sÏ kh«ng ®iÒu h­ëng. 4. §Æt nguån. 5. §Æt ®iÖn ¸p vµo kho¸ PA READ. §iÒu chØnh møc RF LEVEL ®Ó ®¸nh gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ®äc vµo kho¶ng 20V. 6. KiÓm tra REFL vµ PRWD ®äc nguån. Anten sÏ ®­îc ®iÒu h­ëng nÕu FINE TAP tíi ®Çu kÕ tiÕp thÊp h¬n vµ lËp l¹i b­íc 5 vµ 6. NÕu anten vÉn kh«ng ®iÒu h­ëng th× thay ®æi FINE TAP tíi ®Çu kÕ tiÕp cao h¬n vµ lÆp l¹i b­íc 5 vµ 6. TiÕp tôc qu¸ tr×nh nµy cho tíi khi ®éng c¬ tù ®iÒu h­ëng ch¹y ®Ó quay anten. L­u ý: NÕu FINE TAP ë ®Çu thÊp nhÊt vµ cÇu gi¶m ®iÖn c¶m th× thay ®æi ®Çu ®iÒu chØnh th« tíi møc thÊp h¬n tiÕp theo vµ thay ®æi FINE TAP tíi møc thÊp nhÊt 3. Còng cÇn thay ®æi c¸c ®Çu FINE TAP mét vµo vÞ trÝ tr­íc khi ®iÖn nh­ gi¸ trÞ tr­íc khi ®Çu ®iÒu chØnh th« ®· thay ®æi. 8. Anten ®­îc ®iÒu h­íng khi kho¸ ®iÒu h­ëng VERNIER ë vÞ trÝ gi÷a cña kho¶ng hay h¬i lÖch vÒ bªn tr¸i. NÕu kho¸ VERNIER kh«ng ë vÞ trÝ nµy hoÆc ë giíi h¹n cÇn thay ®æi FINE TAP. Chó ý: Lu«n lu«n quay RF LEVEL CCW tr­íc khi thay ®æi c¸c ®Çu. T¨ng sè ®Çu lµm t¨ng ®iÖn c¶m. NÕu ®iÒu h­ëng VERNIER ë giíi h¹n cÇn ph¶i thay ®æi ®Çu nhiÒu h¬n tr­íc khi VERNIER rêi khái giíi h¹n. Chó ý: NÕu FINE TAP ë ®Çu thÊp nhÊt vµ cÇn gi¶m ®iÖn c¶m hoÆc nÕu FINE TAP ë ®Çu cao nhÊt cÇn t¨ng ®iÖn c¶m. Xem l­u ý b­íc 7. Sau mçi thay ®æi ®Çu, quay trë l¹i b­íc 5. 9. §Æt kho¸ RF METER trªn m¸y ph¸t vµo FRWR vµ ®iÒu chØnh RF LEVEL tíi c«ng suÊt ®Þnh møc. §Æt kho¸ METER vµo REFL vµ chó ý ®äc. Quay RF LEVEL ®Çy thang CCW. 10. T¨ng ®Çu IMFEDANCE TRANSFORMER vµo bé ghÐp anten mét sè, ®Æt kho¸ METER vµo FRWD vµ ®iÒu chØnh RF LEVEL tíi c«ng suÊt ®Þnh møc. 11. KiÓm tra chØ thÞ REFL trªn dông cô ®o. NÕu lín h¬n chØ sè ë b­íc 9, quay RF LEVEL tíi ®Çy thang CCW vµ gi¶m ®Çu IMFEDANCE TRANSFORMER tíi mét vÞ trÝ thÊp h¬n ban ®Çu. NÕu nhá h¬n chØ sè ë b­íc 9, quay RFLEVEL tíi ®Çy thang CCW t¨ng ®Çu IMPEDANCE TRANSFORMER mét vÞ trÝ. 12. L¾p l¹i c¸c b­íc 9, 10 vµ 11 cho ®Õn khi ®Çu IMFEDANCE TRANSFORMER t×m ®­îc cho chØ sè REFL thÊp nhÊt. KiÓm tra ®iÖn ¸p ®äc. §iÖn ¸p PA kh«ng v­ît qua 90V víi mäi PA. §iÖn ¸p Pa sÏ ± 10V cña trÞ sè thö nghiÖm xuÊt x­ëng. 13. §Æt kho¸ MODE ë vÞ trÝ IDENT vµ ®iÒu chØnh R16 trªn bé ghÐp nèi. Anten PWB CCW cho tíi khi ®éng c¬ trÞ ®iÒu h­ëng b¾t ®Çu ghÐp nèi. Quay PWB CCW cho tíi khi ®éng c¬ tù ®iÒu h­ëng dõng l¹i. 7.6. §iÒu chØnh ®iÒu biÕn. M¸y ph¸t cã thÓ ho¹t ®éng theo mét sè chÕ ®é ®iÒu biÕn kh¸c nhau víi ho¹t ®éng NDB b×nh th­êng kh«ng cã tiÕng nãi trªn ®é ©m nhËn d¹ng ®­îc ®iÒu biÕn víi sãng mang theo m· nhËn d¹ng ë møc ®iÒu biÕn cao. M¸y ph¸t còng cã thÓ ®­îc sö dông víi ®iÒu biÕn ©m rung hoÆc ®ång thêi ®iÒu biÕn tiÕng nãi vµ ®iÒu biÕn ©m m·. ViÖc lùa chän c¸c tuú chän nµy b»ng c¸c cÇu nèi trªn Tone Key PWB. A. §èi víi ho¹t ®éng NDB tiªu chuÈn víi chØ cã m· nhËn d¹ng ®iÒu biÕn ©m, kh«ng sö dông c¸c cÇu nèi vµ kh«ng sö dông ancho PWB. NÕu ®­îc chän chÕ ®é thùc hiÖn phÇn ®iÒu chØnh m· ©m ®iÒu biÕn vµ tiÕn hµnh phÇn c¾t VSWR. B. Tr­êng hîp chØ ®iÒu biÕn tiÕng nãi kho¸ MODE ë bªn tr¸i CARR, sö dông Audio PWB vµ ®Æt c¸c cÇu nèi trªn Tone Key PWB. NÕu chÕ ®é nµy ®­îc chän thùc hiÖn môc ®iÒu chØnh ®iÒu biÕn tiÕng nãi vµ tiÕn hµnh môc VSWR Shutdown. C. Tr­êng hîp ®ång thêi ®iÒu biÕn tiÕng nãi vµ m· ©m, sö dông audio PWB vµ cÇu nèi ®Æt ë Tone Key PWB nèi ch©n 13 c¶ V2 tíi ch©n 22 cña b¶ng (A ®Õn B). ViÖc lùa chän nµy cho phÐp ©m m· ho¹t ®éng ë toµn bé ®iÒu biÕn trõ khi cã tÝn hiÖu tiÕng nãi. Khi cã tÝn hiÖu tiÕng nãi ®iÒu khiÓn gi¶m tiÕng ï lµm gi¶m m· ©m ®iÒu biªn 20% ®Ó ng­êi nhËn d¹ng cã thÓ nghe ®­îc tÝn hiÖu tiÕng nãi. ViÖc tù ®éng t¨ng m· ©m ®iÒu biªn khi kh«ng cã tiÕng nãi lµ ®iÒu kh«ng mong muèn cÇu nèi ®Æt tõ ch©n 13 cña V2 Tone Key sang ®Êt (A ®Õn C). §iÒu ®ã lµm cho phÇn tr¨m ®iÒu biÕn gi÷ ë 20% tÝn hiÖu tiÕng nãi kh«ng t­¬ng øng. PhÇn tr¨m ®iÒu biÕn ©m ®­îc khèng chÕ b»ng R11 trªn Tone Key. Cã thÓ sö dông gi¸ trÞ ®iÖn trë kh¸c hoÆc cã thÓ hoµn toµn bá ®iÖn trë nÕu ®iÒu biÕn cao hoÆc thÊp h¬n møc mong muèn khi truyÒn dÉn tiÕng nãi. ViÖc bá ®iÖn trë lµm yªn lÆng ©m m· ho¸. §Æt c¸c cÇu nèi, thay thÕ gi¸ trÞ ®iÖn trë nÕu mong muèn vµ ®iÒu chØnh ®iÒu biÕn tiÕng nãi. 7.6.1. §iÒu chØnh ®iÒu biÕn ©m m·. 1. KiÓm tra MONITOR ë vÞ trÝ DSBL. 2. §Æt kho¸ RFF METER vµo vÞ trÝ SET vµ ®iÒu chØnh ®iÒu khiÓn METER SET vµ SET LINE. 3. §Æt kho¸ RF METER vµ READ vµ ®Æt kho¸ MODE vµo CONT. §iÒu chØnh MOD ®Õn phÇn tr¨m ®iÒu biÕn mong muèn. 7.6.2. §iÒu chØnh ®iÒu biÕn tiÕng nãi. 1. Kho¸ RF ë vÞ trÝ OFF. 2. §Æt kho¸ Meter ë vÞ trÝ AUDIO. 3. §Æt tÝn hiÖu ®­êng Audio vµo c¸c ®Çu vµo c©n b»ng 600Ω trªn panen m¸y ph¸t. §iÒu nµy cã thÓ ®­îc ¸p dông tõ bé dao ®éng hoÆc tõ m¸y ghi ©m, ®«i d©y ®iÖn tho¹i hoÆc thiÕt bÞ kh¸c. 4. Quay ®iÒu khiÓn møc ®Çu vµo Audio (R6) trªn Audio CCW ®Ó t¨ng ®é lÖch cña dông cô ®o cho tíi khi trÞ sè trung b×nh n»m gi÷a nöa hoÆc ®Çy thang th¸o ®­êng tÝn hiÖu tr­íc khi lµm môc tiÕp theo. 7.6.3. VSWR Shutdown. KiÓm tra MONITOR ë DSBL. §Æt kho¸ MODE ë CONT vµ ghi gi¸ trÞ ®äc REFL. VSWR Shutdown sÏ ®­îc ®Æt ®Ó c¾t hÖ thèng ë gi¸ trÞ c«ng suÊt ph¶n x¹ lín h¬n gi¸ trÞ vËn hµnh "b×nh th­êng". Gi¸ trÞ c«ng suÊt ph¶n x¹ khi vËn hµnh b×nh th­êng phô thuéc vµo anten, tÇn sè vµ m«i tr­êng xung quanh thay ®æi. §Æt gi¸ trÞ hîp lý lµ gÊp hai lÇn gi¸ trÞ "Normal" ®· ®äc ë trªn. §Ó lµm gi¸ trÞ h­íng dÉn, b¶ng sau ®©y cho gi¸ trÞ VSWR nh­ lµ phÇn tr¨m cña c«ng suÊt ph¶n x¹. C«ng suÊt ph¶n x¹ VSWR 1 phÇn tr¨m 1,22 5 phÇn tr¨m 1,58 10 phÇn tr¨m 1,92 20 phÇn tr¨m 2,62 1. §Æt kho¸ MODE ë CONT vµ quay RF LEVEL ®Õn gi¸ trÞ CCW ®Çy ®ñ vµ t¾t RF OFF. 2. Th¸o c¸p RF ë bé ghÐp nèi anten. 3. §ãng l¹i nguån víi kho¸ RF. 4. T¨ng mét c¸ch thËn träng RF LEVEL cho ®Õn khi REFL ®Æt tíi gi¸ trÞ møc c¾t mong muèn nh­ ®· x¸c ®Þnh ë trªn. 5. §iÒu chØnh tõ tõ tù c¾t VSWR ADJ R2 CCW trªn Monitor PWB cho ®Õn khi VSWR LED bËt s¸ng. Xem h×nh "S¬ ®å Monitor". Quay RF LEVEL ®Çy thang CCW, Ên RST vµ t¨ng møc RF LEVEL mét c¸ch tõ tõ vµ quan s¸t REFL. M¸y ph¸t ph¶i c¾t ë môc ®Æt mong muèn. 6. Nèi l¹i c¸p RF. 7. §iÒu chØnh LF LEVEL ®Ó ®­îc c«ng suÊt mang mong muèn. §Æt kho¸ MODE ë IDENT. NÕu VSWR x¶y ra c¾t, quay K2 Ad 1/2 quay CW vµ Ên RESET. TiÕp tôc qu¸ tr×nh nµy cho ®Õn khi hÖ thèng kh«ng c¾t vµ quay R2 ADJ h¬n 1/2 quay CW. 7.6.4. HÖ thèng monitor ®iÒu chØnh tiÕng nãi. 1. §Æt kho¸ MODE vµo CARR. 2. Nèi nguån vµo m¸y ph¸t. 3. §iÒu chØnh c«ng suÊt RF tíi møc c¾t mong muèn. 4. Nèi v«n kÕ vµo TP3 trªn MONITOR PWB. 5. Quay R6 vµ R22 ®Æt trªn Monitor CCW ®Çy thang. 6. Quay R6 CW cho tíi khi dông cô ®o lÖch hæng 5,5V. 7. §Æt kho¸ MODE RF METER vÒ FRWD vµ ®iÒu chØnh c«ng suÊt ra tíi møc sãng mang mong muèn. 8. §Æt kho¸ MODE vµo vÞ trÝ CONT (Continous tone ©m liªn tôc). 9. §Æt tÝn hiÖu ®Çu vµo ®­êng audio vµo m¸y ph¸t. 10. KiÓm tra ®é lÖch trung b×nh cña dông cô ®o trªn AUDIO gi÷a 1/2 vµ toµn thang. NÕu kh«ng ®iÒu chØnh R6 trªn Audio PWB. 11. Quay R22 ®iÒu chØnh møc c¾t ©m m· ho¸ trªn Monitor PWB CW cho ®Õn khi ®iÖn ¸p ë TP3 cña Monitor lÖch h¬n vµ gi÷ cè ®Þnh. 7.6.5. §iÒu chØnh Monitor hÖ thèng kh«ng cã tiÕng nãi. 1. §Æt nguån vµo mÊy ph¸t. 2. §iÒu chØnh c«ng suÊt RF tõ m¸y ph¸t ®Õn møc c¾t mong muèn khi sö dông ®iÒu khiÓn RF LEVEL. 3. Nèi v«n kÕ vµo TP3 trªn Monitor PWB. 4. Quay R6 CW cho ®Õn khi dông cô ®o lÖch kho¶ng 5,5V. 6. §Æt kho¸ RF METER ë FRWD vµ ®iÒu chØnh c«ng suÊt ra ®Õn møc sãng mang mong muèn. 7. §Æt kho¸ MODE ë vÞ trÝ IDENT. 8. §iÒu chØnh R22 CW cho ®Õn khi dông cô ®o chØ gi÷a 5,5 vµ 12V trong khi nhËn d¹ng. Chó ý: - KiÓm tra xem dông cô ®o tiÕp tôc lÖch sau khi kÕt thóc viÖc ®iÒu chØnh. - Dông cô ®o t­¬ng tù hoÆc dao ®éng ký dÔ ®äc h¬n dông cô chØ sè dïng cho môc ®Ých ®iÒu chØnh nµy. 7.6.6. Thö nghiÖm tù ®éng c¾t. §Ó kiÓm tra tù ®éng c¾t khi h­ háng nhËn d¹ng ®Æt kho¸ MODE vµo CONT. Sau kho¶ng tõ 15 ®Õn 60s m¸y c¾t sÏ c¾t. §Æt l¹i hÖ thèng vµ ®iÒu chØnh l¹i RF LEVEL víi toµn c«ng suÊt. 7.6.7. HÖ thèng kÐp (tuú chän). LÆp l¹i ®iÒu chØnh ®iÒu biÕn cho m¸y ph¸t thø hai. Chó ý: Víi hÖ thèng kÐp m¸y ph¸t thø hai cã thÓ ®­îc ho¹t ®éng víi phô trë gi¶ dïng cho môc ®Ých thö nghiÖm trong khi m¸y ph¸t thø nhÊt ®ang lµm viÖc víi anten. Nèi phô t¶i gi¶ vµo ®Çu nèi panen tr­íc BNC vµ ®Æt kho¸ NORMAL/TEST ë vÞ trÝ thö nghiÖm t¸c ®éng chuyÓn ®æi bÞ cÊm ë chÕ ®é nµy. 8. B¶o d­ìng. C¸c thñ tôc trong ®o¹n nµy cho ë may m¸y. Chóng chØ ®­îc thùc hiÖn khi cÇn hiÖu chØnh nµo ®ã. 8.1. S¾p xÕp vµ hiÖu chØnh. 1. Kho¸ RF ®Æt ë OFF. 2. Quay RF LEVEL CCW. 3. Quay MOD CCW. 4. §Æt RF METER vµo OFF. 5. Nèi v«n kÕ DC vµo c¸c ®Çu 3 vµ 4 cña TB2 trªn mét trong c¸c b¶ng nguån AC. Xem (s¬ ®å nguån xoay chiÒu). 6. Kho¸ PR1 Power ë vÞ trÝ ON. Dông cô ®o däc ®­îc kho¶ng 22,3 V. LÆp l¹i ghÐp ®o víi nguån xoay chiÒu. 7. Nèi v«n kÕ DC vµo c¸c ®Çu 1 vµ 2 cña TB 1 trªn mét trong c¸c b¶ng nguån AC. §iÖn ¸p ®äc ®­îc kho¶ng 220V tuú theo ®iÖn ¸p vµo AC. 8. LÆp l¹i phÐp ®o ®èi víi mçi nguån AC. 8.2. §iÒu chØnh Bé tæng hîp. 1. Quay RF LEVEL ®Çy CCW vµ ®Æt nguån AC. 2. Sö dông b¶ng më réng ®Ó n©ng Kwosyn PWB dïng cho ®iÒu chØnh. 3. §Æt S1 trªn Kwosyn PWB ë vÞ trÝ C1. 6. §Æt tÇn sè 190 KHz vµ ®iÒu chØnh L2 ®Ó cho 2VDC ë TP2. 7. §Ó ho¹t ®éng trªn 430 KHz, ®Æt tÇn s 400KHz, S1 ë vÞ trÝ C2 vµ ®iÒu chØnh L1 cho 2V ë RP2. 8. Chän tÇn sè, nèi tÇn sè kÕ vµo TP1 vµ ®iÒu chØnh C10 ®Ó ®­îc tÇn sè mong muèn. 8.3. PhÝm ©m. 1. Nèi dao ®éng ký vµo TP1 vµ ®iÒu chØnh R2 vµ R10 ®Ó ®­îc sãng sin ®Ønh 5 vµ 10V. 2. Nèi tÇn sè kÕ vµo TP1 vµ ®iÒu chØnh R2 cho 1020 Hz. 3. Nèi dao ®éng ký vµ ®iÒu chØnh R10 cho tÝn hiÖu sè ý sin ®Ønh 8V. kiÓm tra l¹i tÇn sè vµ tinh chØnh R2 nÕu cÇn. 4. Xem "S¬ ®å Tone Key PWB". §Æt cÇu nèi ë 400Hz vµ lÆp l¹i thñ tôc trªn ë TP2 khi ®iÒu chØnh R3 vµ R23 ®èi víi 400Hz, tÝn hiÖu ®Ønh ®Ønh 8V. 5. Th¸o cÇu nèi hoÆc hµn vÞ trÝ víi ©m ®· chän. 8.4. Manip. 1. Nèi bé ®Õm tÇn sè vµo TP5 trªn thanh ghi dÞch m· vµ ®iÒu chØnh R5 Keyer Code víi 8Hz. 2. LËp tr×nh bé nhËn d¹ng sö dông kho¸ DIP trªn thanh ghi bé dÞch m·. 8.5. Bé läc. KiÓm tra tÊt c¶ cÇu nèi ë vÞ trÝ chÝnh x¸c víi tÇn sè lùa chän. Xem "S¬ ®å bé läc" vµ chi tiÕt cÇu nèi bé läc. 8.6. KiÓm tra m¸y ph¸t tÇn sè RF. 1. §Æt lùa chän PA vµo vÞ trÝ 1. 2. KiÓm tra møc RF LEVEL vµ MOD ®Çy thang CCW. 3. Nèi t¶i ¶o 50Ω. 4. Kho¸ RF ë vÞ trÝ ®ãng. §iÖn ¸p PA ®äc ®­îc b»ng 0. KiÓm tra tÊt c¶ vÞ trÝ PA. Kho¸ PA READ ®äc dßng ®iÖn. TÊt c¶ vÞ trÝ ®äc ®­îc nhá h¬n 0,3A. 5. §Æt Monitor ë DSBL. §Ìn LED trªn kho¸ ®ãng. 6. §Æt kho¸ MODE vµo CARR. 7. Kho¸ PA READ ë VOLTAGE vµ ®iÒu chØnh møc RF LEVLEL ®äc ®­îc 14V. KiÓm tra tÊt c¶ PA. 8. Kho¸ PA READ ë CURRENT vµ kiÓm tra tÊt c¶ PA. Dßng ®iÖn sÏ kho¶ng 1A. 9. Nèi dao ®éng ký vµo t¶i gi¶. 10. §iÒu chØnh RF LEVEL ®èi víi c«ng suÊt ®Þnh møc, sö dông ®iÖn ¸p dao ®éng ký trªn t¶i gi¶. §iÖn ¸p PA kh«ng ®­îc qu¸ 70V ®èi víi tÊt c¶ PA. §iÖn ¸p PA sÏ kh«ng qu¸ ± 10% gi¸ trÞ thö nghiÖm t¹i nhµ m¸y. 8.7. §iÒu chØnh dông cô ®o. 1. §Æt kho¸ RF METER vµo REFL. 2. Quay R6 ë AMTR1. 3. §iÒu chØnh C2 trªn KWRF ®Ó ®äc dông cô ®o nhá nhÊt. 4. §Æt kho¸ RF METER vÒ FRWD. Quay R6 vÒ AMTR1 ®Çy thang. 5. §iÒu chØnh R5 trªn AMTR ®Ó ®äc ®óng c«ng suÊt. 6. Quay RF LEVEL CCW. 7. Th¸o phô t¶i ¶o. 8. Quay nhÑ RF LEVEL ®Ó ®äc ®­îc 20% c«ng suÊt. 9. §Æt RF METER vÒ REFL. 10. §iÒu chØnh R6 trªn AMTR1 ®Ó ®äc cïng trÞ sè nh­ trªn FRWD. 11. Quay RF LEVEL vµ nèi l¹i phô t¶i ¶o. 12. §iÒu chØnh RF LEVEL ®Ó c«ng suÊt ®Þnh møc. 13. §Æt kho¸ MODE ë vÞ trÝ CONT ®iÒu chØnh MOD 95% ®iÒu biÕn khi sö dông d¹ng sãng dao ®éng ký. 14. §Æt RF METER ë READ vµ ®iÒu chØnh METER ë SET. §iÒu chØnh R2 trªn AMTR1 ®Ó ®äc dông cô ®o ë SET Line. 9. Audio PWB. 1. T¾t RF OFF. §Æt cÇu nèi ë Tone key tõ A ®Õn B ®ång thêi ©m m· vµ ®iÒu biÕn tiÕng nãi. §Æt tÝn hiÖu 1000Hz kho¶ng 1V ®Ønh ®Ønh ë ®Çu vµo audio trªn panen sau. §iÒu chØnh R6 vµ/ hoÆc S1 ®Ó ®äc 70% gi¸ trÞ ®äc trªn Audio METER. 2. Quay R20 vµ R44 ®Çy thang. §Æt kho¸ RFF METER ë READ. 3. §iÒu chØnh R20 ®Ó ®äc 85% trªn dông cô ®o. 4. §iÒu chØnh R44 cho ®Õn khi dông cô ®o gi¶m nhÑ. 5. §Æt R6 ®Çy CW. 10. §iÒu khiÓn Monitor 1. Quay RF LEVEL ®Çy thang CW. 2. Quay R2 trªn Monitor ®Çy CW. Kho¸ monitor ë RST vµ ng­îc l¹i ®Õn DSBL. §¶m b¶o r»ng kho¸ ON/OFF ë vÞ trÝ ON. 3. T¾t mäi nguån. Th¸o t¶i ¶o. §ãng l¹i nguån. 4. §Æt kho¸ RF METER ë REFL vµ ®Æt kho¸ MODE ë CONT. 5. §iÒu chØnh RF METER ®Ó ®äc 20% c«ng suÊt. 6. Quay nhÑ R2 trªn Monitor cho ®Õn khi DS2 s¸ng hoµn toµn. 7. Quay RF LEVEL ®Çy CCW. T¾t mäi nguån,. Th¸o phô t¶i ¶o. §ãng l¹i nguån. 8. Quay R6 vµ R22 trªn Monitor ®Çy CCW. 9. §Æt kho¸ RF METER vÒ FRWD vµ kho¸ MODE ë CARR. 10. §iÒu chØnh RF LEVEL tíi c«ng suÊt c¾t mong muèn. 11. §Æt kho¸ MODE ë CONT. §iÒu chØnh ®iÒu biÕn 70% hoÆc ng­ìng ®iÒu biÕn c¾t mong muèn. §Æt kho¸ MODE ë vÞ trÝ IDENT. 12. Nèi v«n kÕ DC vµo TP3 trªn Monitor §iÖn ¸p sÏ vµo kho¶ng 1,5VDC. 13. §iÒu chØnh R6 cho ®Õn khi lÖch kho¶ng 5,5 V trong khi nhËn d¹ng IDENT. 14. §Æt kho¸ MODE ë CARR vµ ®iÒu chØnh RF LEVEL tíi c«ng suÊt ®Þnh møc. §iÖn ¸p trªn TR3 sÏ chØ kho¶ng 5,5V. 15. §Æt kh¸o MODE ë IDENT vµ ®iÒu chØnh R22 cho ®Õn khi dông cô ®o dao ®éng gi÷a 5,5 vµ tèi thiÓu 8V trong khi nhËn d¹ng. Trë vÒ møc ®iÒu biÕn 95%. Th¸o v«n kÕ. 16. KiÓm tra c¾t b»ng c¸ch ®Æt kho¸ MONITOR ë RST, råi ENBL vµ kho¸ MODE ë CARR. M¸y ph¸t ph¶i c¾t sau mét kho¶ng thêi gian . Khëi ®éng l¹i vµ ®Æt kho¸ MODE ë CONT. M¸y ph¸t ph¶i c¾t sau mét kho¶ng thêi gian. Khëi ®éng l¹i ®Æt kho¸ MODE ë IDENT vµ gi¶m c«ng suÊt tíi møc thÊp h¬n møc c¾t. M¸y ph¸t sÏ c¾t sau mét kho¶ng thêi gian. Khëi ®éng l¹i vµ ®iÒu chØnh l¹i c«ng suÊt tíi møc mong muèn. M¸y ph¸t sÏ kh«ng ®­îc c¾t. 11. C¾t tù ®éng DC. 1. Quay R4 ®Çy CW. 2. R4 ®iÒu chØnh c¾t tù ®éng DC kho¶ng 19V. §Ó lµm ®iÒu nµy ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ¾c quy, cã thÓ sö dông tr×nh tù sau ®©y: a. §o ®iÖn ¸p ch©n 12 cña U1. Ghi l¹i nh­ V12. b. §o ®iÖn ¸p ¾c quy. Ghi l¹i nh­ VB. c. TÝnh to¸n V13 = V12 * VB * 0,0526. d. Nèi v«n kÕ vµo ch©n 13 cña U1 vµ ®iÒu chØnh R4 tíi ®iÖn ¸p tÝnh to¸n V13 ë trªn. Phô lôc Khu vùc Naa Stt Tªn khu vùc NhiÖm vô ThiÕt bÞ fct (KHz) C«ng suÊt (W) Ident Ghi chó 1 2 3 4 5 6 S©n bay QT Néi Bµi S©n bay C¸t Bi S©n bay Nµ S¶n S©n bay §iÖn Biªn S©n bay Vinh S©n bay Gia L©m §µi xa §µi gÇn §µi xa §µi gÇn §µi gÇn §µi gÇn §µi xa §µi gÇn §µi gÇn SA 500 SA 500 320 230 274 560 340 380 218 258 5000 1000 1000 KW K BK B BQ DB TSA DC khu vùc trung t©m qu¶n lý bay Stt Tªn khu vùc NhiÖm vô ThiÕt bÞ fct (KHz) C«ng suÊt (W) Ident Ghi chó 1 2 3 §µi Long Kh¸nh §µi Ninh B×nh §µi Méc Ch©u §µi ®iÓm §µi ®iÓm §µi ®iÓm 320 312 514 1000 1000 1000 AC NB MC Khu vùc maa Stt Tªn khu vùc NhiÖm vô ThiÕt bÞ fct (KHz) C«ng suÊt (W) Ident Ghi chó 1 2 3 4 5 6 S©n bay QT §µ N½ng 35R S©n bay Phó Bµi S©n bay Phï C¸t S©n bay Pleiku S©n bay §«ng T¸c S©n bay Nha Trang §µi ®iÓm, §µi xa §µi gÇn §µi xa §µi gÇn §µi xa §µi gÇn §µi gÇn §µi gÇn §µi gÇn ND 4000 ND 500 ND 2000 ND 500 ND 2000 ND 500 ND 4000 LX 4000 ND 2000 212 436 440 348 250 388 282 200 368 1000 50/125 500 125 500 50/125 1000 150 500 DJ D PB P PC C PK TH NG Khu vùc saa Stt Tªn khu vùc NhiÖm vô ThiÕt bÞ fct (KHz) C«ng suÊt (W) Ident Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 S©n bay TSN 25R 25L S©n bay LK S©n bay BMT S©n bay CL S©n bay PQ S©n bay RG S©n bay QL §µi xa §µi gÇn §µi xa §µi gÇn §µi xa, ®iÓm §µi gÇn §µi xa, ®iÓm §µi gÇn §µi gÇn §µi gÇn §µi gÇn §µi gÇn ND 500 ND 500 TM6 TM6 ND 4000 ND 500 ND 4000 ND 500 XLA 50 ND 500 ND 500 ND500 358 375 326 343 330 312 386 370 350 278 335 305 50/125 25/125 50 30 1000 50/125 1000 50/125 50 50/125 50/125 50/125 TD GV SG GN DL HYD BU HT CL PQ RG QL §µi xa (K2) §µi gÇn (K1) §­êng HCC M« h×nh ®­êng h¹ cÊt c¸nh Glossary ch÷ t¾t NDB Non Directional Beacon §µi dÉn ®­êng v« h­íng ICAO International Civil Aviation Organization Tæ chøc HKDD quèc tÕ FIR Flight Information Region Vïng th«ng b¸o bay VOR VHF Omni Range §µi dÉn ®­êng bay b»ng gãc ph­¬ng vÞ VHF Very High Frequency TÇn sè VHF HF Hight Frequency TÇn sè cao tÇn (MHz) ATC Air Trafic Control KiÓm so¸t kh«ng l­u ILS Instrument Landing System HÖ thèng h¹ c¸nh b»ng thiÕt bÞ GNSS Global Navigation Satelite System HÖ thèng vÖ tinh dÉn ®­êng toµn cÇu MLS Microwave Landing System HÖ thèng h¹ c¸nh sãng vi ba DME Distance Measuring Equygment ThiÕt bÞ ®o cù ly bay AGC Automatic Gain Control Tù ®éng ®iÒu chØnh ®é lîi PLL Phase Locked Loop Vßng kho¸ pha MDC Module Disconnect Module c¾t RF Radio Frequency Sãng cao tÇn PA Power Amplifier Bé khuyÕch ®¹i c«ng suÊt SPA Switching PA KhuyÕch ®¹i c«ng suÊt kiÓu chuyÓn m¹ch MOD Modulator Bé ®iÒu chÕ OSC Oscilator Bé dao ®éng I/O Input/Output Vµo/Ra REFL Refleted Ph¶n håi FRWD Forward Sãng ph¸t ra FM Frequency Modulation BiÕn ®iÖu tÇn sè STC Sensifivity Time Contron Bé phËn ®iÒu hoµ ®é s¸ng UHF Ultra High Frequency Siªu cao tÇn AM Amplitude Modulation §iÒu biªn AMS Aeronautical Mobile Service DÞch vô th«ng tin l­u ®éng GES Geographical Eath Station Tr¹m tiÕp sãng mÆt ®Êt AAC Acronautical Administrative Communication DÞch vô qu¶n lý bay AES Eath Station Tr¹m tiÕp sãng trªn kh«ng ADF Automatic Direction Finder M¸y thu ADF RC Radio Compass La bµn v« tuyÕn LOC Localizer §µi chØ h­íng h¹ c¸nh GS Glide Slope §µi chØ gãc h¹ c¸nh DMEI DME Interrogator M¸y hái DMET DME Transponder M¸y tr¶ lêi LORAN Long Range Navigation System §µi dÉn ®­êng tÇm xa PRR Pulsse Repcation Rate NhÞp lÆp l¹i LPRR Low Pulsse Repcation Rate NhÞp lÆp l¹i chËm (thÊp) HPRR High Pulsse Repcation Rate NhÞp lÆp l¹i nhanh (cao) GP Glide path §µi chØ gãc h¹ c¸nh RADAR Radio Detection and Ranging Sãng v« tuyÕn ®iÖn ®Ó ®o cù ly môc tiªu MTI Moving Target Indicator Bé phËn xo¸ môc tiªu cè ®Þnh. FTC (CP) Fast time Coustant (CP: Cireular Polarigation) Bé phËn xo¸ môc tiªu bÊt th­êng kh«ng cÇn thiÕt PPI Plan position Indicator S¬ ®å chØ thÞ vÞ trÝ SSR Secondary Surveillance Radar Ra®a gi¸m s¸t thø cÊp ASR Appoach surveillance Radar Ra ®a kiÓm so¸t tiÕp cËn ASDE Airport Surplace Detection Equipment Ra ®a kiÓm so¸t khu vùc s©n bay. PAR Perecision Appoach Radar Ra ®a h¹ c¸nh chÝnh x¸c MM Midle Marker §µi gÇn OM Outer Marker §µi xa IM Inter Marker §µi mèc trong CL Compass Locator §µi ph­¬ng vÞ MLS Microwave Landing System HÖ thèng h¹ c¸nh sãng viba AZ Azimuth Angle §µi gãc ph­¬ng vÞ BAZ Backanruth Angle §µi ®o gãc ph­¬ng vÞ sau AL Dlevation Element §µi gãc ngÈng PWB Power Nguån ®iÖn VSWR Voltage Standing Wave Radio Tû sè ®iÖn ¸p sãng ®øng MOD Modulator Driver TiÒn khuÕch ®¹i ®iÒu chÕ. DC Direct Current §iÖn 1 chiÒu AC Alternating Current §iÖn xoay chiÒu RST Reset ThiÕt lËp l¹i (Xo¸) PS Power Supply Nguån cung cÊp DCAD DC Auto Disconnect Tù ®éng c¾t nguån 1 chiÒu PRI Primary S¬ cÊp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHệ thống thông tin dẫn đường cho ngành hàng không.pdf