Tính toán hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các yêu cầu chỉ tiêu chất lượng cho trước

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC “CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG”Đề bài: Tính toán hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tụctheo các yêu cầu chỉ tiêu chất lượng cho trước MỞ ĐẦU Kĩ thuật điều khiển tự động là một trong những ngành then chốt để phát triển kĩ thuật, công nghệ hiện đại. Hiểu và nắm được các kiến thức cơ sở xây dựng hệ thống điều khiển tự động là yêu cầu cần thiết không thể thiếu trong chương trình học tập của sinh viên các trường đại học kỹ thuật nói chung và học viên Học Viện KTQS nói riêng. Học viên trong trường được học tập và làm quen với ngành kỹ thuật này thông giáo trình: “Lý thuyết điều khiển tự động”. Học viên sẽ làm bài tập lớn môn học này sau khi đã đọc xong phần “Lý thuyết hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính, liên tục”. Mục đích của bài tập lớn là để các học viên hệ thống hoá và củng cố lý thuyết đã được học tập và nghiên cứu, nắm được các phương tính toán thiết kế hệ thống điều chỉnh tự động và biết cách sử dụng các tài liệu tra cứu, biểu đồ tài liệu có liên quan. Phương pháp thực hiện bài tập lớn: Với hệ liên tục tuyến tính, để nắm vững nguyên lý xây dựng các hệ thống Điều chỉnh tự động (ĐCTĐ), chức năng của các phần tử trong hệ thống, Học viên sử dụng phương pháp phân tích cấu trúc hệ thống, các phương pháp khảo sát tính ổn định và chất lượng của hệ thống ĐCTĐ.

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các yêu cầu chỉ tiêu chất lượng cho trước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Qu©n ®éi nh©n d©n viÖt nam HäC VIÖN Kü THUËT QU¢N Sù --------------o0o--------------- Bé m«n: Tù ®éng vµ kü thuËt tÝnh bµI tËp lín M¤N HäC “C¥ Së Lý THUYÕT §IÒU CHØNH Tù §éNG” §Ò bµi: TÝnh to¸n hÖ thèng §CT§ tuyÕn tÝnh liªn tôc theo c¸c yªu cÇu chØ tiªu chÊt l­îng cho tr­íc Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn L­¬ng Hµn Líp chuyªn ngµnh : T¸c ChiÕn §iÖn Tö Kho¸ häc : K135 Gi¸o viªn h­íng dÉn : NguyÔn T¨ng C­êng Ngµy hoµn thµnh : /04/2003 N¨m häc 2001-2002 Hµ néi 7-2001 M«n häc: Lý thuyÕt ®iÒu chØnh tù ®éng B¶n thuyÕt minh bµi tËp lín Më §Çu KÜ thuËt ®iÒu khiÓn tù ®éng lµ mét trong nh÷ng ngµnh then chèt ®Ó ph¸t triÓn kÜ thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. HiÓu vµ n¾m ®­îc c¸c kiÕn thøc c¬ së x©y dùng hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng lµ yªu cÇu cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu trong ch­¬ng tr×nh häc tËp cña sinh viªn c¸c tr­êng ®¹i häc kü thuËt nãi chung vµ häc viªn Häc ViÖn KTQS nãi riªng. Häc viªn trong tr­êng ®­îc häc tËp vµ lµm quen víi ngµnh kü thuËt nµy th«ng gi¸o tr×nh: “Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng”. Häc viªn sÏ lµm bµi tËp lín m«n häc nµy sau khi ®· ®äc xong phÇn “Lý thuyÕt hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng tuyÕn tÝnh, liªn tôc”. Môc ®Ých cña bµi tËp lín lµ ®Ó c¸c häc viªn hÖ thèng ho¸ vµ cñng cè lý thuyÕt ®· ®­îc häc tËp vµ nghiªn cøu, n¾m ®­îc c¸c ph­¬ng tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng vµ biÕt c¸ch sö dông c¸c tµi liÖu tra cøu, biÓu ®å tµi liÖu cã liªn quan. Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn bµi tËp lín: Víi hÖ liªn tôc tuyÕn tÝnh, ®Ó n¾m v÷ng nguyªn lý x©y dùng c¸c hÖ thèng §iÒu chØnh tù ®éng (§CT§), chøc n¨ng cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng, Häc viªn sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cÊu tróc hÖ thèng, c¸c ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t tÝnh æn ®Þnh vµ chÊt l­îng cña hÖ thèng §CT§. §Ò bµi: TÝnh to¸n hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng tuyÕn tÝnh liªn tôc theo c¸c yªu cÇu chØ tiªu chÊt l­îng lµm viÖc cho tr­íc. Ph©n tÝch vµ kh¶o s¸t hÖ thèng: M¸y b¸m cña m¸y phay chÐp h×nh, bao gåm c¸c phÇn tö chøc n¨ng cÇn thiÕt dùa trªn s¬ ®å nguyªn lý cho d­íi ®©y: h×nh 1 Trong ®ã: §LC¦ - C¬ cÊu ®o l­êng c¶m øng K§§T - KhuÕch ®¹i ®iÖn tö nh¹y pha K§M§ - KhuÕch ®¹i m¸y ®iÖn §CCH - §éng c¬ chÊp hµnh §T - C¬ cÊu ®æi tèc B¶ng 1: C¸c th«ng sè cho tr­íc cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng: Tªn c¸c phÇn tö §LC¦ K§§T K§M§ §CCH §T KÝ hiÖu c¸c th«ng sè K T K T K T K Gi¸ trÞ 2.2 300 0.005 3.8 0.02 2.3 0.1 0.002 Thø nguyªn V/mm V/ma sec Ma/V sec V/®é sec ®é/®é C¸C B¦íC THùC HIÖN: LËp s¬ ®å khèi, ph©n tÝch chøc n¨ng cña c¸c phÇn tö, lËp s¬ ®å chøc n¨ng vµ thuyÕt minh nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng §CT§ LËp s¬ ®å khèi: Qua s¬ ®å nguyªn lý ®· cho ban ®Çu, ta lËp ®­îc s¬ ®å khèi m« t¶ c¸c phÇn tö hÖ thèng b¸m m¸y cña m¸y phay chÐp h×nh vµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn tö ®ã: §æi tèc §éng c¬ chÊp hµnh Khuªch ®ai M¸y ®iÖn KhuÕch ®ai ®iÖn tö §o l­êng c¶m øng x(t) e(t) y(t) - - h×nh 2 Ph©n tÝch chøc n¨ng c¸c phÇn tö cña hÖ thèng: Kh©u §LC¦: Lµ c¶m biÕn ®iÖn c¶m, biÕn ®æi sù dÞch chuyÓn c¬ khÝ thµnh sù thay ®æi ®iÖn c¶m cña cuén d©y lâi thÐp. Tõ ®ã lµm thay ®æi ®iÖn ¸p (dßng) ë ®Çu ra cña kh©u. Kh©u K§§T: Lµ phÇn tö khuÕch ®¹i tÝn hiÖu sai lÖch Kh©u K§M§: Lµ phÇn tö M§K§ tõ tr­êng ngang, ®Çu vµo lµ ®iÖn ¸p cuén d©y kÝch tõ, ®¹i l­îng ra lµ ®iÖn ¸p m¸y ph¸t. Cã chøc n¨ng lµm tÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt. Kh©u §CCH: Lµ ®éng c¬ chÊp hµnh ®iÖn mét chiÒu, ®iÒu khiÓn tèc ®é quay cña ®éng c¬ theo ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn. Kh©u §T: Lµ kh©u cã chøc n¨ng biÕn ®æi tèc ®é quay thµnh dÞch chuyÓn c¬ khÝ. S¬ ®å chøc n¨ng cña hÖ thèng: ®lc­ ®t ®cch k®m® K§§T x(t) e(t) y(t) - h×nh 3 ThuyÕt minh nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng: Qua s¬ ®å nguyªn lý, s¬ ®å chøc n¨ng cña hÖ thèng vµ chøc n¨ng cña c¸c phÇn tö, ta cã thÓ m« t¶ nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng b¸m m¸y cña m¸y phay chÐp h×nh nh­ sau: NhiÖm vô cña m¸y phay chÐp h×nh lµ gia c«ng vËt ®­îc gia c«ng theo vËt mÉu cho tr­íc. Nh­ vËy l­îng vµo ®­îc ®iÒu khiÓn ë ®©y lµ gãc quay cña thanh dÉn ®éng, sau khi qua kh©u §LC¦ ®­îc biÕn ®æi thµnh ®iÖn ¸p, ®iÖn ¸p nµy ®­îc t¹o ra sau khi cã sù so s¸nh gi÷a l­îng vµo vµ l­îng ra. Gi¸ trÞ cña ®iÖn ¸p hiÖu nhá sÏ ®­îc khuÕch ®¹i s¬ bé th«ng qua kh©u K§§T. C«ng suÊt cña tÝn hiÖu sÏ ®­îc khuÕch ®¹i lªn nhiÒu lÇn khi qua kh©u K§M§, biÕn thµnh ®iÖn ¸p m¸y ph¸t ®­a tíi ®Çu vµo cña phÇn tö ®éng c¬ chÊp hµnh. §CCH sÏ ®iÒu khiÓn tèc ®é quay cña ®éng c¬ theo ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn. Hép ®æi tèc cã chøc n¨ng biÕn tèc ®é quay thµnh l­îng ra cña hÖ thèng lµ gãc quay ®Ó t¸c ®éng lªn ®èi t­îng ®­îc ®iÒu khiÓn. Tãm l¹i nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng m¸y b¸m cña m¸y phay chÐp h×nh lµ lµm viÖc ë chÕ ®é b¸m. Ph©n tÝch cÊu tróc-lËp s¬ ®å cÊu tróc vµ x¸c ®Þnh hµm sè truyÒn cña m¹ch hë: Ph©n tÝch cÊu tróc hÖ thèng: Trªn c¬ së ph©n tÝch nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng nh­ trªn, ta ®i ®Õn ph©n tÝch cÊu tróc cña hÖ thèng: HÖ thèng lµm viÖc ë chÕ ®é b¸m, tÝn hiÖu ®Çu ra phô thuéc vµo ®Çu vµo - ®­îc t¹o ra khi l­îng vµo ®­îc biÕn ®æi th«ng qua hµng lo¹t c¸c kh©u ®éng häc ®iÓn h×nh: Kh©u §LC¦: L­îng vµo lµ sai sè gãc quay gi÷a ®¹i l­îng ®Çu ra vµ tÝn hiÖu ®Çu vµo. L­îng ra lµ ®iÖn ¸p Ph­¬ng tr×nh ®éng häc cña kh©u ®­îc biÓu diÔn th«ng qua hµm sè truyÒn: W(p) = [V/mm] Trong ®ã lµ hÖ sè khuÕch ®¹i(HSK§)Kh©u K§§T:PhÇn tö khuÕch ®¹i theo sai lÖch víi ®Çu vµo lµ ®IÖn ¸p sai lÖch vµ ®Çu ra lµ ®IÖn ¸p ®· ®­îc khuÕch ®¹i Hµm sè truyÒn cña kh©u nµy lµ: W(p) = [V/(mm*sec)] Trong ®ã lµ HSK§ cña kh©u lµ h»ng sè thêi gian cña kh©u Kh©u K§M§:Lµ bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt, ®Çu vµo lµ ®IÖn ¸p cuén day kÝch tõ, ®Çu ra lµ ®IÖn ¸p m¸y ph¸t. Hµm sè truyÒn cña kh©u lµ: W(p) = [ma/(V*sec)] Trãng ®ã: lµ HSK§ lµ h»ng sè thêi gian Kh©u §CCH:Lµ ®éng c¬ chÊp hµnh ®IÖn mét chiÒu, ®IÒu khiÓn gãc quay cña ®éng c¬ theo ®iÖn ¸p ®IÒu khiÓn Hµm sè truyÒn cña kh©u lµ: W(p) = [V/(®é*sec)] Trong ®ã lµ HSK§ cña kh©u lµ h»ng sè thêi gian Hép ®æi tèc:Lµ kh©u biÕn ®æi tèc ®é vµ cã hµm sè truyÒn : W(p) = LËp s¬ ®å cÊu tróc: Trªn c¬ së c¸c hµm sè truyÒn cña c¸c kh©u ®· lËp ®­îc vµ sè liÖu theo ®Çu bµI ra, ta thµnh lËp ®­îc s¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng m¸y b¸m m¸y phay chÐp hinh sau: - H×nh 4 C¸c d¹ng hµm sè truyÒn cña hÖ thèng: Hµm truyÒn ®¹t m¹ch hë: HÖ tù ®éng cã ph¶n håi ®¬n vÞ, c¸c kh©u cßn l¹i trong hÖ thèng m¾c nèi tiÕp víi nhau do vËy hµm sè truyÒn m¹ch hë lµ: W(p)= W1(p)*W2(p)*W3(p)*W4(p)*W5(p) = §Æt: = = ... Wh(p) = Hµm truyÒn ®¹t m¹ch kÝn: Wk(p) = Wk(p) = Hµm truyÒn ®¹t theo sai lÖch: WD(p) = WD(p) = Hµm truyÒn Wh(p) cho thÊy hÖ hë t­¬ng ®­¬ng víi hÖ gåm mét kh©u tÝch ph©n vµ ba kh©u qu¸n tÝnh m¾c nèi tiÕp nhau, nh­ s¬ ®å sau: h×nh 5 Kh¶o s¸t tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng §CT§. 1)XÐt tÝnh æn ®Þng cña hÖ thèng m¹ch hë: Sau khi tÝnh to¸n hµm sè truyÒn hÖ thèng m¹ch hë ta cã: §a thøc ®Æc tr­ng cña hÖ thèng m¹ch hë lµ: =0 cã 4 nghiÖm thùc: P1=0,p2=-10<0,p3=<0,p4=<0 Do ®ã hÖ thèng n»m trªn biªn giíi æn ®Þnh lo¹i mét do cã nghiÖm n»m ë gèc to¹ ®é. Nh­ vËy hÖ thèng ®· cho kh«ng æn ®Þnh. 2)XÐt tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng m¹ch kÝn: (p)= §a thøc ®Æc tr­ng cña hÖ thèng m¹ch kÝn: (p)= ¸p dông tieu chuÈn Hurwit ®Ó xÐt tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng m¹ch kÝn bËc 4 cã ph­¬ng tr×ng: Trong ®ã a0=1 >0;a1=1 >0;a2=0.125 >0;a3=2.6* >0;a4= >0 xÐt ®Þnh thøc Hurwist: = ta cã ==a1*a2*a3-a1*a1*a4-a0*a1*a3=--11.4118*2.6* <0 Theo tiªu chuÈn Hurwist hÖ thèng m¹ch kÝn kh«ng æn ®Þnh: Dùng c¸c ®Æc tÝnh biªn ®é tÇn sè loga vµ pha tÇn sè ban ®Çu . Dùa vµo hµm sè truyÒn hÖ thèng m¹ch hë ®­îc x¸c ®Þnh ë phÇn II: Ta cã hµm sè truyÒn tÇn sè cña hÖ hë lµ: Ta cã ®Æc tÝnh tÇn sè biªn ®é logarit: Theo hµm sè truyÒn hÖ thèng m¹ch hë ta tÝnh ®­îc c¸c tÇn sè gËp: Ta ®Æt c¸c tÇn sè gËp x¸c ®Þnh ®­îc lªn trôc tÇn sè theo to¹ ®é Khi x©y dùng §TTS biªn ®é logarit cña c¸c kh©u ta dïng ph­¬ng ph¸p tiÖm cËn nªn trong kho¶ng , ta sÏ cã ph­¬ng tr×nh tiÖm cËn thø nhÊt: Do trong hÖ thèng cã kh©u tÝch ph©n nªn ®­êng tiÖm cËn thø nhÊt ®I qua ®IÓm cã to¹ ®é w=1 vµ L=20lg11.5368 víi ®é nghiªng lµ (-20)db/dc. Nã sÏ kÕt thóc t¹i tÇn sè gËp thø nhÊt. T­¬ng tù, khi , ta sÏ cã ph­¬ng tr×nh tiÖm cËn thø hai: §é nghiªng cña ®Æc tÝnh thay ®æi lµ -20db/dc khi qua kh©u qu¸n tÝnh. Kho¶ng tiÖm cËn nµy kÐo dµI tõ tÇn sè gËp thø nhÊt ®Õn tÇn sè gËp thø hai vµ cã ®é nghiªng tæng céng lóc nµy lµ -40 db/dc. Khi , ta sÏ cã ph­¬ng tr×nh tiÖm cËn thø ba: Do cã kh©u qu¸n tÝnh nªn ®é nghiªng ®Æc tÝnh tiÕp tôc thay ®æi ®æi lµ -20 db/dc. §­êng tiÖm cËn kÐo dµI tõ cuèi ®o¹n tiÖm cËn thø hai ®Õn tÇn sè gËp thø ba víi ®é nghiªng lµ : -60 db/dc. Khi , ta cã ph­¬ng tr×nh tiÖm cËn thø t­. Ph­¬ng tr×nh ®o¹n nµy cã d¹ng: §é nghiªng ®Æc tÝnh thay ®æi lµ -20 db/dc. Nh­ vËy ë ®o¹n nµy ®Æc tÝnh cã ®é nghiªng lµ -80 db/dc.Do ®ã ta cã ®Æc tÝnh biªn ®é tÇn sè logarit cña hÖ thèng cã d¹ng nh­ h×nh vÏ: ®å thÞ L()ban ®Çu §TTS pha cña hÖ thèng lµ tæng gi¸ trÞ cña c¸c kh©u: Víi c¸ch kh¶o s¸t t­¬ng tù nh­ kh¶o s¸t ®Æc tÝnh tÇn sè biªn ®é logarit ta cã ®Æc tÝnh tÇn sè pha cã d¹ng d­íi ®©y: TÝnh to¸n vµ x©y dùng ®Æc tÝnh tÇn sè biªn ®é loga mong muèn Lmm(w): Do dmax=26% ta tra theo ®å thÞ Phô lôc 4 trang 109 (H­íng dÉn lµm bµI tËp lín) ®­îc: Tq®max≈ Þ wn≈=≈10[rad/s] §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cña hÖ thèng b¸m ta chän tÇn sè wc n»m trong ®o¹n trung tÇn cña Lmm(w) ®é dèc t¹i wc cè ®Þnh lµ -20db/dc; chän wc=0.8wn=8[rad/s] Vïng trung tÇn Lmm(w)=20.lgK - 20.lgw ®i qua ®iÓm (8,0) nªn K=8. Lmm(w)=20.lg8 - 20.lgw Kho¶ng tÇn sè vïng trung tÇn (w2,w3) ®­îc lùa chän sao cho: Vïng thÊp tÇn thÊp ta lÊy Lmm(w)=20lgK - 20lgw ®Æc tÝnh tÇn sè vïng thÊp tÇn sÏ cã ®é nghiªng lµ -20db/dc vµ ®i qua ®iÓm cã to¹ ®é HÖ sè K lµ hÖ sè truyÒn theo tèc ®é vµ ®­îc x¸c ®Þnh: Tõ ®ã ta cã Vïng cao tÇn do Ýt ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña hÖ thèng, trong tÝnh to¸n ta cã thÓ chän tuú ý. Gi¶ sö chän w=200[rad/s] lµ giíi h¹n vïng tÇn sè cao vµ ta lÊy ®Æc tuyÕn lµ Lmm(w)=20lgK - 80lgw cã ®é nghiªng song song víi ®Æc tuyÕn L(w) ban ®Çu. Vïng liªn hîp tÇn sè thÊp vµ trung ta lÊy Lmm(w) cã ®é nghiªng kho¶ng Vïng liªn hîp tÇn sè trung vµ cao ta lÊy Lmm(w) cã ®é nghiªng kho¶ng Nh­ vËy ta x¸c ®Þnh ®­îc §TTSB§ loga mong muèn Lmm(w) nh­ trªn h×nh vÏ : C¸c ®­êng ®Æc tÝnh tÇn sè Loga Trong ®ã:Lmm :®­êng §TTSB§LG mong muèn Lbd:®­êng §TTSB§LG ban ®Çu Lhc:®­êng §TTSB§LG hiÖu chØnh Lhc ha:®­êng §TTSB§LG hiÖu chØnh ®­îc dÞch xuèng 20db TÝnh to¸n cÊu tróc vµ th«ng sè cña c¬ cÊu hiÖu chØnh nèi tiÕp: Thùc hiÖn phÐp trõ ®å thÞ ta nhËn ®­îc §TTSB§ loga cña c¬ cÊu hiÖu chØnh nèi tiÕp Lhc(w)=Lmm(w)-Lb®(w),®­îc m« t¶ nh­ trªn h×nh vÏ 6, lµ ®­êng ®Æc tuyÕn Lhc. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc thùc thi vÒ mÆt kÜ thuËt, ta chän kh©u hiÖu chØnh lµ m¹ng thô ®éng bèn cùc cã hÖ sè khuyÕch ®¹i K’=1, nªn §TTSB§ Loga cña kh©u hiÖu chØnh nèi tiÕp Lhc ®­îc dÞch xuèng n»m trªn trôc hoµnh, ta ®­îc ®­êng Lhc ha d¹ng cña ®Æc tuyÕn cã thÓ ®­îc kk¸i qu¸t nh­ sau: 1/Tb w 1/Ta 1/T1 1/Ta 1/T A(¥) Tõ §TTSB§ Loga võa x©y dùng ®­îc, ta chän m¹ng bèn cùc cã m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ: R3 R2 C1 C2 R1 Cã hµm truyÒn lµ: Whc(p)= Trong ®ã: =(R1R2+ R2R3+ R3R1).C1C2 =(R1+R2). C1+(R2+R3). C2 Chän R3=1(kW) suy ra: C2 = 0,5(mF); R1=R2=0,5(kW); C1 = 0,2 (mF) Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè =0.125 ; =0.95 Tõ c¸c gi¸ trÞ võa t×m ta x¸c ®Þnh d­îc hµm sè truyÒn cña c¬ cÊu hiÖu chØnh nèi tiÕp nh­ sau: = TÝnh to¸n vµ ph©n tÝch hÖ thèng sau khi ®· hiÖu chØnh: WH(p) WHC(p) S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng sau khi ®· hiÖu chØnh: X(p) Y(p) Y(p) WH(p) :Hµm sè truyÒn m¹ch hë cña hÖ thèng khi ch­a hiÖu chØnh X©y dùng ®Æc tÝnh tÇn sè pha loga: j(w)=jmm(w)=jb®(w)+jhc(w) Víi jhc(w)=arctg(0.5w)+arctg(0.1w)-arctg(0.793w)-arctg(0.157w) B¶ng sè liÖu tÝnh jmm(w): 0.1 1 2 10 32 50 200 jb®(w) -91 -97 -123.3 -104 -204 -227 -298 jhc(w) -2 -15 -19 -68 -84.7 -4.89 -1.25 j(w) -93 -112 -142.3 -172 -288.7 -231.89 -300.25 Dùa trªn phÇn mÒm Matlap ta x©y dùng ®­îc ®Æc tÝnh tÇn sè pha jmm(w) gÇn ®óng cña hÖ thèng sau khi hiÖu chØnh: ë ®å thÞ trªn ta thu hÑp ®é dµi trôc tung l¹i ®Ó nh×n râ ®­êng cong cña hµm pha h¬n nªn ko vÏ d¹ng ®å thÞ nh­ d¹ng b¶ng trªn. C¨n cø vµo ®Æc tÝnh tÇn sè loga ®· x©y dùng ®­îc: ¸p dông tiªu chuÈn logarit ta kÕt luËn: HÖ thèng sau khi hiÖu chØnh cã ®Æc tÝnh tÇn sè loga mong muèn lµ æn ®Þnh. ¸p dông ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dù tr÷ æn ®Þnh theo tiªu chuÈn logarit ta cã: §é dù tr÷ æn ®Þnh vÒ pha g =0.7[rad];§é dù tr÷ æn ®Þnh vÒ biªn ®é ΔL(w)= -10db] X©y dùng ®Æc tÝnh phÇn thùc cña hÖ kÝnPK(w ): Dùa vµo §TB§TS loga ®· x©y dùng ë trªn, sö dông to¸n ®å “” tÝnh ra ®­îc c¸c gi¸ trÞ PK(w) ghi trong b¶ng sè liÖu sau: j(w) Lmm(w) PK(w) 1 -112 15 1.035 1.5 -117.6 14 1.06 2 -123 11 1.08 3 -128.68 8 1.14 4 -134.6 6.5 1.2 5 -142.9 3.8 1.23 6 -148.4 3 1.35 7 -153.4 1.5 1.4 8 -158 0 0 9 -162 -1.5 -1.0 10 -165.8 -2 -1.8 20 -191.9 -8 -0.6 30 -209 -12 -0.2 Trªn c¬ së b¶ng gi¸ trÞ trªn ta vÏ ®­îc ®Æc tÝnh phÇn thùc gÇn ®óng nh­ trªn ®å thÞ: h×nh 7 X©y dùng ®­êng cong qu¸ ®é h(t) b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh thang gÇn ®óng: TiÖm cËn ho¸ ®Æc tÝnh P(w) b»ng c¸ch kÎ c¸c ®­êng tiÖm cËn víi ®­êng cong sao cho diÖn tÝch t¹o bëi c¸c ®­êng tiÖm cËn vµ trôc hoµnh gÇn b»ng diÖn tÝch t¹o bëi P(w) víi trôc hoµnh. Sau khi tiÖm cËn ho¸ ta chia ®Æc tÝnh thµnh 3 h×nh thang cã th«ng sè trong b¶ng sau: H×nh thang Pi(0) w1 w0 cI I 1.65 4.2 7 0.6 II -0.65 10 32 0.31 LËp b¶ng gi¸ trÞ h(t) øng víi mçi h×nh thang: H×nh thang I H×nh thang II PI(0)=1.65;w1=4.2;w0=7; =0.6 PII(0)=-0.65;w1=10;w0=32;0.3 t hI() hI(t) t hII() hII(t) 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 1 0.14 0.4905 0.8 1 0.03 0.4016 -0.26 2 0.28 0.8776 1.45 5 0.16 1.0868 -0.71 3 0.43 1.0996 1.81 10 0.31 1.0175 -0.66 4 0.57 1.1579 1.91 15 0.47 0.9871 -0.64 5 0.71 1.1067 1.83 20 0.63 0.9943 -0.65 6 0.86 1.0203 1.68 25 0.78 1.0041 -0.66 7 1 0.9569 1.58 30 0.94 1.0029 -0.65 8 1.14 0.9407 1.55 35 1.09 0.9984 -0.64 9 1.28 0.9612 1.59 40 1.25 0.9982 -0.65 10 1.43 0.9925 1.64 45 1.41 1.0007 -0.65 11 1.57 1.0135 1.67 50 1.56 1.0010 -0.65 12 1.71 1.0178 1.68 54 1.69 0.9997 -0.65 13 1.86 1.0117 1.67 58 1.81 0.9988 -0.65 14 2 1.0046 1.66 60 1.88 0.9993 -0.65 Dùa vµo ®­êng ®Æc tÝnh qu¸ ®é h1(t), h2(t) vÏ ®­îc, sö dông ph­¬ng ph¸p céng ®å thÞ ta tÝnh ®­îc h(t). C¸c ®­êng ®Æc tÝnh qu¸ ®é ®­îc vÏ chung trªn mét ®å thÞ(h×nh 8). Ta x¸c ®Þnh chØ tiªu chÊt l­îng cña hÖ thèng sau khi ®· hiÖu chØnh: -Sè lÇn dao ®éng n=1,5. ©asasa -§é qu¸ chØnh d = -Thêi gian qu¸ ®é [sec] Tõ ®ã rót ra kÕt luËn : HÖ thèng sau khi ®· ®­îc hiÖu chØnh th× ®¹t ®­îc nh÷ng chØ tiªu chÊt l­îng ®Ò ra mét c¸ch t­¬ng ®èi. Nh­ vËy hÖ thèng sau khi ®· hiÖu chØnh ®¹t yªu cÇu. h×nh 9 M« pháng b»ng MATLAB- SIMULINK. M« pháng b»ng Simulink: ch¹y ch­¬ng tr×nh nhËn ®­îc ®Æc tÝnh qu¸ ®é nh­ sau: KÕt luËn: Trong bµi tËp nµy chóng ta ®· nghiªn cøu, kh¶o s¸t vµ ®iÒu chØnh HÖ thèng m¸y b¸m m¸y phay chÐp h×nh. Trªn c¬ së c¸c yªu cÇu chÊt l­îng ®èi víi hÖ thèng t«i ®· ®­a ra m« h×nh hÖ thèng mong muèn(th«ng qua ®Æc tÝnh tÇn sè l«ga). Ta cã thÓ ¸p dông néi dung nghiªn cøu cña bµi tËp nµy më réng ra víi nhiÒu hÖ thèng §CT§ kh¸c cã cïng d¹ng hµm sè truyÒn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTính toán hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các yêu cầu chỉ tiêu chất lượng cho trước.doc
Luận văn liên quan