Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhtại công ty TNHH xây dựng Tiến Quân

Công ty chỉ có một nhân viên kế toán kiêm nhiệm nhiều việc nên áp lực công việc rất lớn, đảm nhiệm cả hạch toán chi tiết và tổng hợp nên không có sự đối chiếu, kiểm tra số liệu ghi chép. - Đa số các nghiệp vụ phát sinh được kế toán phản ánh chính xác, đúng theo chế độ quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót đáng quan tâm làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Công ty không thực hiện chính sách Bảo hiểm cho công nhân viên theo quy định Nhà nước, điều này mang tính bắt buộc để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. - Công việc kế toán được hỗ trợ bởi phần mềm Misa nhưng còn giản đơn nên công tác kế toán tại doanh nghiệp vẫn còn ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và chưa đáp ứng được nhu cầu kế toán quản trị.

pdf62 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhtại công ty TNHH xây dựng Tiến Quân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QLDN là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn doanh nghiệp. Bao gồm: - Chi phí nhân viên quản lý gồm tiền lương và các khoản trích theo lương - Chi phí vật liệu quản lý - Chi phí đồ dùng văn phòng - Thuế, phí và lệ phí: thuế nhà đất, thuế môn bài, lệ phí giao thông.... - Chi phí dự phòng - Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ QLDN: điện, nước, internet, cước thông tin di động KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 16 - Chi phí bằng tiền khác như: hội nghị, tiếp khách, công tác phí, chi đào tạo cán bộ và các khoản chi khác * Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng TK 642- “Chi phí quản lý doanh nghiệp” để tập hợp và kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và chi phí khác liên quan đến hoạt động chung của toàn DN. Bên Nợ: - Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ; - Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); - Dự phòng trợ cấp mất việc làm. Bên Có: - Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); TK 642 không có số dư cuối kỳ KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 17 Hình 1.5: Sơ Đồ Hạch Toán Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 1.4.3. Kế toán kết quả hoạt động tài chính 1.4.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính * Khái niệm: Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản doanh thu do hoạt động tài chính mang lại như: lãi tiền gởi ngân hàng, chênh lệch lãi tỷ giá ngoại tệ, lợi nhuận được chia từ việc đầu tư cổ phiếu,... * Tài khoản sử dụng: TK 214 Chi phí NVL, CCDC bộ phận quản lý KHTSCĐ bộ phận QLDN Thuế môn bài, thuế nhà đất Chi phí dịch vụ mua ngoài 1331 K/c cuối kỳ xác định KQKD Cuối kỳ, K/C chi phí QLDN đối với những hoạt động có chu kỳ kinh doanh dài Chi phí lương nhân viên quản lý Các khoản trích theo lương TK 642 TK 338 152, 142, 153 TK 111, 112, 331 TK 333 TK142, 242 TK 911 TK 111, 112, 338 VAT đầu vào Các khoản làm giảm chi phí QLDN TK 334 KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 18 Chiết khấu thanh toán được hưởng K/C doanh thu hoạt động tài chính cuối kỳ TK 111, 112, 138 TK515 Lãi cổ phiếu, trái phiếu, lãi tiền gửi TK 331 TK 911 TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính Kế toán sử dụng TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính Kết cấu và nội dung phản ánh - Kết chuyển cuối kỳ xác định KQKD - Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ Hình 1.6: Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 1.4.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính * Khái niệm: Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, khoản lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ, * Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK 635 – Chi phí hoạt động tài chính KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 19 TK 635 – “Chi phí hoạt động tài chính” Kết cấu và nội dung phản ánh - Tập hợp các khoản chi phí hoạt động - K/c cuối kỳ xác định KQKD tài chính thực tế phát sinh trong kỳ TK 635 không có số dư cuối kỳ Hình 1.7: Sơ Đồ Hạch Toán Chi Phí Tài Chính 1.5. Kế toán các khoản thu nhập và chi phí khác 1.5.1. Kế toán thu nhập khác * Khái niệm: Thu nhập khác là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trước được hoặc những khoản thu không mang tính chất thường xuyên như: thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ, nhận quà biếu tặng bằng tiền hoặc hiện vật của khách hàng, * Tài khoản sử dụng: kế toán sử dụng TK 711- “Thu nhập khác” Bên Nợ: - Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp. - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. Chi phí hoạt động cho vay vốn, bán chứng khoán, mua bán ngoại tệ, chiết khấu thanh toán cho người TK 911 K/C cuối kỳ xác định KQKD TK 111,112,131,141 TK 635 KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 20 Bên Có: - Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. TK 711 không có số dư cuối kỳ Hình 1.8: Sơ Đồ Hạch Toán Các Khoản Thu Nhập Khác 1.5.2. Kế toán chi phí khác * Khái niệm: Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp như: chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tiền phạt do vi phạm hợp đồng, bị phạt thuế, * Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK 811 – “ Chi phí khác” Kết cấu và nội dung phản ánh - Phản ánh các khoản chi phí khác - Kết chuyển chi phí khác để xác định thực tế phát sinh KQKD TK 811 – Chi phí khác TK 911 VAT đầu ra TK 3331 K/C xác định KQKD Được tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng hóa, TSCĐ,.. TK 152,156,211, Thu nhượng bán, thanh lý TSCĐ, thu phạt vi phạm hợp đồng,.. TK 711 TK 111,112,... KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 21 TK 811 không có số dư cuối kỳ. Hình 1.9: Sơ Đồ Hạch Toán Chi Phí Khác 1.5.3. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp * Khái niệm: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành * Chứng từ sử dụng: - Biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp. - Phiếu chi, tờ khai quyết toán thuế TNDN, * Tài khoản sử dụng: TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Bên Nợ: - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. Bên Có: - Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm do phát hiên sai sót không trọng yếu của các năm trước. CP nhượng bán, thanh lý TSCĐ Các khoản bị phạt, bồi thường Giá trị hao mòn Cuối kỳ k/c chi phí khác xác định KQKD Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý TK 214 TK 911 TK 811 TK 111,112,331 TK 211 KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 22 - Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp vào TK 911- xác định kết quả kinh doanh. 1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh * Khái niệm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là nhằm xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; kết quả hoạt động tài chính; kết quả hoạt động bất thường. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 911 Bên Nợ : - Kết chuyển giá vốn hàng bán; - Kết chuyển chi phí tài chính; - Kết chuyển chi phí bán hàng; - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp; - Kết chuyển chi phí khác; - Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; - Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh (lãi). Phản ánh số thuế TNDN phải nộp Số chênh lệch giữa thuế TNDN tạm nộp lớn hơn thuế phải nộp TK 821 TK 3334 TK 3334 TK 911 K/c số thuế TNDN còn phải nộp Hình 1.9 Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 23 Bên có : - Tổng số doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ. - Tổng số doanh thu thuần hoạt động tài chính và hoạt động khác. - Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh (lỗ). Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ. Hình 1.10: Sơ Đồ kết chuyển sang 911 Xác Định Kết Quả Kinh Doanh TK 635 TK 632 TK511 TK515 K/C giá vốn hàng bán K/C doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ K/C doanh thu hoạt động tài chính TK 911 K/C chi phí hoạt động tài chính TK711 K/C chi phí bán hàng TK641 K/C thu nhập khác TK421 K/C chi phí quản lý DN TK642 K/C chi phí khác TK811 K/C lỗ phát sinh trong kỳ KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 24 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN QUÂN 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân Tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài: TIEN QUAN COSNTRUCTION INVESTMENT AND CONSULTANT LIMITED COMPANY Địa chỉ trụ sở chính: 162/2/17, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam Điện thoại: 07103.885.493 Mã số thuế: 1801120607 Vốn điều lệ: 6.000.000.000 Ngày 25/03/2010, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lĩnh vực kinh doanh: Tư vấn và đầu tư thi công xây dựng công trình Ngành nghề kinh doanh: Bao gồm 17 danh mục hoạt động kinh doanh - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: Khảo sát địa hình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, thiết kế công trình giao thông thủy lợi. - Xây dựng nhà các loại. - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 25 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình thủy lợi. - Phá dỡ - Chuẩn bị mặt bằng, chi tiết: san lấp mặt bằng. - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 2.1.2 Tổ chức bộ máy của công ty Cơ cấu tổ chức của công ty được xây dựng theo mô hình trực tuyến chức năng , chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới. Cơ cấu của công ty được khái quát theo sơ đồ sau: Hội đồng thành viên Ban Giám đốc Phòng Kế toán - Nhân sự Phòng Tư vấn QLDA Phòng Quản lý thi công Xưởng sản xuất KC Thép Dự án A Dự án B Dự án C Dự án D Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 26 2.1.3 Chức năng và Nhiệm vụ Chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận như sau: * Hội đồng thành viên: Cố vấn cho Giám đốc trong quá trình hoạt động của công ty và chủ trì các cuộc họp hội đồng thành viên. * Giám đốc: - Là người đại diện theo pháp luật của công ty - Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung đối với Công ty về các vấn đề như: công tác quy hoạch, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tổ chức cán bộ. - Giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn cao nhất trong Công ty, có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. * Phòng Kế toán – Nhân sự: - Tham mưu cho giám đốc về việc quản lý, công tác tổ chức nhân sự của công ty - Soạn thảo các công văn giấy tờ theo lệnh của giám đốc; tiếp nhận các công văn giấy tờ từ nơi khác gửi đến. Bảo quản các giấy tờ tài liệu. - Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các chế độ quy định về tiền lương, thưởng cho CBCNV, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. - Thực hiện các hoạt động quản lý nguồn vốn, thực hiện các chế độ chính sách kế toán tài chính theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. - Phân tích đánh giá tình hình tài chính hiện tại của Công ty, đồng thời cân đối thu chi, lập dự toán trong tương lai các vấn đề về tài chính nhằm tham mưu cho Ban Giám đốc đưa ra các quyết định về tài chính. - Kiểm soát tài chính, kiểm tra, kiểm kê định kỳ hàng quý, hàng năm để quản lý điều hành và phục vụ nhu cầu quản lý của Công ty. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 27 - Thực hiện các nội dung công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc * Phòng Tư vấn Quản lý dự án: - Chịu trách nhiệm thực hiện công tác tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế kỷ thuật, quản lý dự án, quyết toán các dự án của công ty theo qui định hiện hành. - Lập hồ sơ dự toán, hồ sơ thẩm tra thiết kế kỷ thuật thi công – dự toán - Thẩm định các hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế kỷ thuật và các hồ sơ có liên quan đến quá trình thi công xây dựng công trình của công ty thực hiện. - Giám sát thi công xây dựng công trình do công ty thực hiên. - Chịu trách nhiệm trong nội dụng công việc được phân công nếu có xảy ra sai xót phải bồi thường. - Thực hiện các nội dung công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc * Phòng Quản lý Thi công xây dựng: - Là bộ phận trực tiếp tham gia khảo sát, thi công, xây dựng công trình lập các báo cáo về kết quả thực hiện nội dung công việc được phân công và theo qui định hiện hành. - Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản các tài sản của công ty khi thực hiện nhiệm vụ được giao và bồi thường khi xảy ra có hư hõng mất mát được xác định do chủ quan. - Chịu toàn bộ trách nhiệm về sự sai sót, hỏng hóc của công trình trong quá trình xây dựng. - Thực hiện các nội dung công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc * Xưởng sản xuất kết cấu thép: - Là bộ phận trực tiếp tham gia sản xuất, thi công, xây dựng công trình kết cấu thép, lập các báo cáo về kết quả thực hiện nội dung công việc được phân công và theo qui định hiện hành. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 28 - Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản các tài sản của công ty khi thực hiện nhiệm vụ được giao và bồi thường khi xảy ra có hư hõng mất mát được xác định do chủ quan. - Chịu toàn bộ trách nhiệm về sự sai sót, hỏng hóc của công trình trong quá trình xây dựng. - Thực hiện các nội dung công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc * Phần mềm kế toán áp dụng tại công ty - Hiện tại công ty đang sử dụng phần mềm kế toán MISA.SME.NET 2015. (Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Tiến Quân) Hình 2.2 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy tính Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ báo cáo cuối tháng, cuối năm Quan hệ đối chiếu, kiểm tra SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI MÁY VI TÍNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 29 2.1.4. Quá tình hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công ty 2.1.4.1. Quá trình hoạt động của công ty Công ty thành lập năm 2010, vốn điều lệ ban đầu chỉ với 2.000.000.000 đổng. Sau ba năm hoạt động để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng qui mô cũng như nhu cầu vốn kinh doanh, hội đồng thành viên công ty đã thống nhất điều chỉnh nâng vốn điều lệ công ty lên 6.000.000.000 đồng. Ban đầu chỉ thực hiện tư vấn và thi công các công trình ở các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nay đã mở rộng phạm vi kinh doanh các tỉnh miền Đông Nam bộ như thành phố Hồ Chí Minh... 2.1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công ty + Tác nhân bên trong: Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động được đào tạo cơ bản và chuyên sâu hầu hết các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng và cơ khí chế tạo và đã có đầy đủ chứng chỉ hành nghề phù hợp và đáp ứng với điều kiện qui định kinh doanh và thi công xây dựng công trình. Hàng năm, Công ty đều cử cán bộ học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu ngày càng đổi mới của đất nước. + Tác nhân bên ngoài: Trong điều kiện hiện tại, xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới và tự do mậu dịch trong khối Asean nên đòi hỏi lãnh đạo và toàn thể CB-NV Công ty nổ lực mạnh mẽ trong công tác chuyên môn và không ngừng mở rộng kiến thức để đáp ứng xu thế hội nhập ngày càng mạnh mẽ. 2.2. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN QUÂN 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 2.2.1.1. Tổ chức nhân sự bộ phận kế toán Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo mô hình tập trung và được thực hiện tại Phòng kế toán Tài vụ. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 30 Hình 2.3. Sơ đồ mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân 2.2.1.2. Tổ chức công tác kế toán Chức năng, nhiệm vụ * Kế toán trưởng: - Phụ trách, chỉ đạo toàn diện công tác kế toán của Công ty. - Là kiểm soát viên kinh tế tài chính. - Phân tích, cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho Ban lãnh đạo Công ty, là người chịu trách nhiệm chính cao nhất trước giám đốc và pháp luật về những số liệu báo cáo kế toán. - Kế toán trưởng kiêm chức trưởng phòng kế toán tài vụ và kế toán tổng hợp: xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính.. * Kế toán viên: - Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày trong Công ty, cụ thể: - Theo dõi tình hình thu, chi tiền mặt . - Theo dõi các khoản phải thu, phải trả và tình hình thanh toán các khoản công nợ của Công ty. - Theo dõi, quản lý và trích khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp. Thủ quỹ Kế toán viên Kế Toán Trưởng KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 31 - Lập bảng chấm công cho cán bộ công nhân viên và hàng tháng căn cứ vào bảng chấm công, đơn giá ngày công tính thu nhập cho từng người. - Lập bảng thanh toán tiền lương. * Thủ quỹ - Chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến thu, chi tiền mặt. - Quản lý, bảo quản tiền mặt. - Kiểm kê, lập sổ quỹ theo quy định. 2.2.2. Chứng từ kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân áp dụng chế độ kế toán ban hành theo quyết định số: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. Hiện nay, Công ty đang áp dụng: - Kỳ kế toán: theo năm - Đơn vị tiền tệ sử dụng: đồng Việt Nam - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên. - Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Tính giá trị hàng xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh - Trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng. - Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. 2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán Thực hiện theo hướng dẫn của quyết định số: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 32 2.2.4. Hệ thống sổ sách kế toán 2.2.4.1. Hình thức kế toán áp dụng * Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung - Công ty đang áp dụng hình thức kế toán máy được xây dựng trên hình thức Nhật ký chung. - Hình thức Nhật ký chung bao gồm các sổ chủ yếu sau: + Sổ Nhật ký chung; + Sổ Cái; + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. (Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Tiến Quân) Hình 2.4 Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung Chứng từ kế toán SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng cân đối số phát sinh Sổ Nhật ký đặc biệt KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 33 Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 2.2.4.2. Các loại sổ kế toán dùng trong công ty Gồm sổ nhật ký chung và các sổ cái các tài khoản 511, 632,... 2.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tư vấn và Đầu Tư xây Dựng Tiến Quân 2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán a) Chứng từ và sổ sách Chứng từ sử dụng - Phiếu xuất kho. - Hoá đơn GTGT - Lệnh bán hàng Sổ sách sử dụng - Sổ Nhật ký chung - Sổ Cái tài khoản 632 - Sổ chi tiết tài khoản 632. b) Luân chuyển chứng từ Hàng ngày, căn cứ vào lệnh bán hàng từ phòng kinh doanh gửi qua, kế toán kho tiến hành lập phiếu xuất kho gồm 2 liên. Liên 1 phiếu xuất kho dùng để lưu lại tại bộ phận kế toán kho dùng để đối chiếu với hóa đơn GTGT nhập vào phần mềm để ghi sổ kế toán và xuất hàng. Phần mềm kế toán sẽ tự động cập nhật dữ liệu vào sổ Nhật ký chung, sổ Cái tài khoản 632, sổ chi tiết tài khoản 632, Liên 2 phiếu xuất kho KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 34 chuyển cho kế toán bán hàng để lập hóa đơn GTGT gồm 3 liên. Liên 1 hóa đơn GTGT dùng làm căn cứ nhập dữ liệu vào phần mềm trên máy tính và lưu lại liên 1 tại bộ phận. Phần mềm kế toán sẽ tự động cập nhật thông tin vào sổ Nhật ký chung, sổ Cái tài khoản 511, sổ chi tiết tài khoản 511, Liên 2 hóa đơn GTGT gửi cho khách hàng. Liên 3 hóa đơn GTGT chuyển cho kế toán kho để đối chiếu nhập dữ liệu vào phần mềm và xuất kho hàng. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 35 Hình 2.5. Sơ đồ giá ghi nhận giá vốn hàng bán Cuối kỳ N Kế toán kho Kế toán bán hàng Phiếu xuất kho Lập HĐ GTGT HĐ GTGT Phiếu xuất kho KH Kết thúc N Sổ Nhật ký chung, sổ Cái Phiếu xuất kho HĐ GTGT Nhập vào phần mềm Tập tin doanh thu bán hàng In sổ Cái, sổ chi tiết hàng hoá,... Phiếu xuất kho Phòng kinh doanh Lập Phiếu xuất kho Lệnh bán hàng Sổ chi tiết hàng hóa HĐ GTGT Hàng hóa Nhập vào phần mềm và xuất kho Tập tin giá vốn hàng bán In sổ Cái, sổ chi tiết hàng hoá,... Phiếu xuất kho Cuối kỳ KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 36 c) Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 1. Hợp đồng kinh tế số 03/HĐKT ngày 25 tháng 09 năm 2015, công ty Cổ Phần Y Khoa Sài Thành ký hợp đồng với công việc “Thi công lắp đặt hệ thống điện, nước”. Kế toán hạch toán giá vốn công trình Công Ty Cổ Phần Y Khoa Sài Thành Khi các chi phí sản xuất phát sinh, căn cứ vào hóa đơn mua vật tư, bảng thanh toán tiền nhân công kế toán tập hợp chi phí như sau: + Chi phí vật tư: Nợ 621: 18.000.000 đ Nợ 133: 1.800.000đ Có TK 111: 29.800.000đ + Chi phí nhân công: Nợ 622: 4.200.000 đ Nợ 133: 420.000đ Có 111: 4.620.000 đ + Chi phí khấu hao máy móc thiết bị: Nợ 627: 3.000.000 Có 214: 3.000.000 + Kết chuyển chi phí sang TK 154: Nợ 154: 25.200.000đ Có 621: 18.000.000 đ Có 622: 4.200.000 đ Có 627: 3.000.000 + Cuối kỳ kết chuyển chi phí sang 632 để tính giá vốn: KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 37 Nợ 632: 25.200.000đ Có 154: 25.200.000đ 2. Ngày 02 tháng 11 năm 2015 mua bình ắc quy với số tiền là 5.500.000đ bao gồm VAT 10%. Thanh toán bằng tiền mặt.kế toán hạch toán: Nợ 156: 5.000.000 đ Nợ 133: 500.000 đ Có TK 111: 5.500.000 đ Giá vốn: Nợ 632: 5.000.000 đ Có 156: 5.000.000 đ Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí bán hàng sang tài khoản 911. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 38 NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2015 ĐVT: đồng Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số hiệu Ngày Nợ Có B C D F 1 2 Trích yếu .. 05/10 Kết chuyển chi phí công trình công ty Sài Thành 632 25.200.000 621 18.000.000 622 4.200.000 627 3.000.000 02/11 Mua bình ắc quy 632 5.000.000 156 5.000.000 .. 31/12 Kết chuyển giá vốn xác định kết quả kinh doanh 911 1.041.631.29 8 632 1.041.631.2 98 .. .. CỘNG SỐ PHÁT SINH 3.574.344.32 8 3.574.344.3 28 KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 39 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân) Nhận Xét: + Công ty không lập phiếu tính giá thành cũng không hạch toán chi tiết chi phí sản xuất phát sinh của từng công trình mà chỉ dựa vào Nhật ký chung để tính giá thành khi công trình hoàn thành nên việc tính giá thành mất nhiều thời gian và không đảm bảo tính chính xác. 2.3.2. Kế toán về chi phí bán hàng và chi phí quản lý 2.3.2.1. Kế toán chi phí bán hàng a) Chứng từ và sổ sách Chứng từ sử dụng - Hoá đơn GTGT - Phiếu chi - Bảng trích khấu hao TSCĐ - Bảng lương nhân viên bán hàng ... Sổ sách sử dụng - Sổ Nhật ký chung - Sổ Cái tài khoản 641 - Sổ chi tiết tài khoản 641 b) Luân chuyển chứng từ Khi nhà cung cấp dịch vụ gửi hóa đơn thanh toán tiền điện thoại. Kế toán bán hàng lập phiếu chi gồm 2 liên. Sau đó, 2 liên phiếu chi được gửi cho kế toán trưởng ký duyệt. Tiếp theo, Liên 1 được gửi cho kế toán bán hàng đối chiếu với hóa đơn GTGT để nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán cập nhật dữ liệu vào sổ Nhật ký chung và sổ Cái tài khoản 641, cuối cùng hoá đơn GTGT được lưu lại. Liên 2 gửi cho thủ quỹ để thanh toán cho nhà cung cấp và ghi vào sổ Quỹ, cuối cùng được lưu tại phòng thủ quỹ. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 40 Hóa đơn tiền điện thoại Kế toán bán hàng Kế toán trưởng Thủ quỹ Phiếu chi Phiếu chi đã ký duyệt N Kết thúc Sổ Nhật ký chung Phiếu chi đã ký duyệt N Phiếu chi Ký duyệt Hóa đơn tiền điện thoại Lập phiếu chi Phiếu chi đã ký duyệt Thanh toán, ghi sổ Sổ Quỹ Phiếu chi đã ký duyệt Nhà cung cấp dịch vụ Nhập vào phần mềm Tập tin chi phí bán hàng In sổ Nhật ký chung, sổ Cái,... sổ Cái Cuối kỳ Hình 2.6. Sơ đồ giá ghi nhận giá chi phí bán hàng KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 41 c) Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 1. Chi phí lương nhân viên bán hàng tháng 11/2015: 3.500.000 đ Nợ 641: 3.500.000 đ Có 334: 3.500.000 đ 2. Ngày 30/11/2015: Chi phí khấu hao TSCĐ phát sinh ở bộ phận bán hàng là 71.179.838 đồng theo Bảng khấu hao TCSĐ tháng 11. Căn cứ vào Bảng khấu hao TSCĐ tháng 11 KH11 (đính kèm phụ lục 12), kế toán tiến hành ghi sổ kế toán. Nợ TK 641: 71.179.838 đồng. Có TK 214: 71.179.838 đồng. Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí bán hàng sang tài khoản 911. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 42 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân) Nhận xét: Công ty sử dụng phần mềm kế toán để ghi sổ nên giảm bớt phần nào công việc. Tuy nhiên trong quá trình nhập liệu nếu có sai sót rất khó phát hiện. 3.5.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Trong kỳ chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh ở công ty bao gồm: chi phí NHẬT KÝ CHUNG Năm 2015 ĐVT: đồng Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số hiệu Ngày Nợ Có B C D F 1 2 Trích yếu .. 30/11 Chi phí lương nhân viên bán hàng 641 3.500.000 334 3.500.000 30/11 Chi phí khấu hao tháng 11 641 71.179.838 214 71.179.838 ... ............. ............. ...... 31/12 K/c cuối kỳ xác định KQKD 911 135.410.000 641 135.410.000 CỘNG SỐ PHÁT SINH 135.410.000 135.410.000 KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 43 tiếp khách, chi phí tiền điện thoại,... a) Chứng từ và sổ sách Chứng từ sử dụng - Phiếu chi, hoá đơn GTGT - Bảng trích khấu hao TSCĐ - Bảng tính lương, phiếu kế toán Sổ sách sử dụng - Sổ Nhật ký chung - Sổ Cái tài khoản 642 - Sổ chi tiết tài khoản 642 b) Luân chuyển chứng từ Khi nhà cung cấp gửi hóa đơn thanh toán tiền cước internet. Kế toán bán hàng lập phiếu chi gồm 2 liên. Sau đó, 2 liên phiếu chi được gửi cho kế toán trưởng ký duyệt. Tiếp theo, Liên 1 được gửi cho kế toán bán hàng đối chiếu với hóa đơn GTGT để nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán tự động cập nhật dữ liệu vào sổ Nhật ký chung và sổ Cái tài khoản 642, cuối cùng liên 1 phiếu chi được lưu lại. Liên 2 gửi cho thủ quỹ để thanh toán cho nhà cung cấp và ghi vào sổ Quỹ, cuối cùng được lưu tại phòng thủ Quỹ. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 44 Hình 2.7. Sơ đồ ghi nhận chi phí quản lí doanh Hóa đơn tiền cước internet Kế toán bán hàng Kế toán trưởng Thủ quỹ Phiếu chi Phiếu chi đã ký duyệt N Kết thúc Sổ Nhật ký chung Phiếu chi đã ký duyệt N Phiếu chi Ký duyệt Hóa đơn tiền cước internet Lập phiếu chi Phiếu chi đã ký duyệt Thanh toán, ghi sổ Sổ Quỹ Phiếu chi đã ký duyệt Nhà cung cấp Nhập vào phần mềm Tập tin chi phí quản lí doanh nghiệp In sổ Nhật ký chung, sổ Cái,... sổ Cái Cuối kỳ KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 45 c) Các nghiệp vụ thực tế phát sinh 1. Ngày 05/11/2015, công ty thanh toán tiền điện thoại cố định văn phòng tháng 10 năm 2015. Tổng tiền thanh toán là 467.750 (thuế GTGT 10%). Kế toán định khoản: Nợ 642: 425.227đ Nợ 133: 42.523đ Có 111: 467.750đ 2. ngày 07/11 thanh toán chi phí tiếp khách theo HĐ 8552, số tiền 1.092.300đ (VAT 10%). Nợ 642: 993.000 đ Nợ 133: 99.300 đ Có 111: 1.092.300 đ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2009 Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số hiệu Ngày Nợ Có B C D F 1 2 Trích yếu .. 05/11 Cước điện thoại cố định 642 425.227 111 425.227 ĐVT: đồng KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 46 Thuế GTGT (10%) 133 42.523 111 42.523 07/11 Chi phí tiếp khách 642 993.000 111 993.000 Thuế GTGT (10%) 133 99.300 111 99.300 . . Kết chuyển xác định KQKD 911 123.348.819 642 123.348.819 CỘNG SỐ PHÁT SINH 3.574.344.328 3.574.344.328 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân) Nhận xét: Kế toán không mở các tài khoản chi tiết hạch toán chi tiết để theo dõi chi tiết và kiểm soát chi phí phát sinh. 3.5.3. Kế toán về doanh thu và chi phí tài chính 3.5.3.1. Kế toán về doanh thu hoạt động tài chính Chứng từ sử dụng: - Phiếu thu - Giấy báo Có - Các chứng từ khác có liên quan KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 47 Sổ sách sử dụng - Sổ Nhật ký chung - Sổ Cái tài khoản 515 Luân chuyển chứng từ Khi ngân hàng gửi giấy báo có thông báo tiền lãi. Kế toán căn cứ báo có nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán cập nhật dữ liệu vào sổ Nhật ký chung và sổ Cái tài khoản 515 sau đó báo có được chuyển cho thủ quỹ để ghi vào sổ Quỹ, cuối cùng được lưu tại phòng thủ quỹ. Các nghiệp vụ thực tế phát sinh 1. Ngày 21 tháng 11 nhân viên ngân hàng thông báo lãi tiền gửi ngân hàng số tiền là 236.938 đ, kế toán hạch toán: Nợ 112: 236.938đ Có 515: 236.938đ Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ doanh thu hoạt động tài chính sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2015 ĐVT: đồng Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số hiệu Ngày Nợ Có B C D F 1 2 Trích yếu .. .. 21/11 Lãi tiền gửi nhập vốn 112 236.938 515 236.938 31/12 Kết chuyển xác định KQKD 515 1.250.000 911 1.250.000 .. . . CỘNG SỐ PHÁT SINH 3.574.344.328 3.574.344.328 KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 48 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân) Nhận xét: Kế toán theo dõi và hạch toán đầy đủ doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. 3.5.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính Trong kỳ công ty không phát sinh chi phí hoạt động tài chính. 3.5.4. Kế toán các khoản thu nhập khác và chi phí khác Trong kỳ công ty không phát sinh khoản thu nhập khác và chi phí khác. 3.5.5. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng a) Chứng từ và sổ sách Chứng từ sử dụng - Hóa đơn GTGT - Đơn đặt hàng - Lệnh bán hàng - Phiếu xuất kho - Bảng kê hàng hóa, dịch vụ - Phiếu thu - Chứng từ khác có liên quan. Sổ sách sử dụng - Sổ Nhật ký chung - Sổ Cái tài khoản 511 - Sổ chi tiết bán hàng. b) Luân chuyển chứng từ Hàng ngày, căn cứ vào đơn đặt hàng của khách hàng hoặc khác hàng gọi điện KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 49 đặt hàng, phòng kinh doanh sẽ tiến hành lập lệnh bán hàng gồm 2 liên. Một liên sẽ lưu lại tại phòng kinh doanh, một liên sẽ gửi đến kế toán kho để lập phiếu xuất kho 2 liên. Liên 1 dùng để đối chiếu với hóa đơn GTGT nhập vào phần mềm để ghi sổ và lưu lại tại bộ phận kế toán kho. Liên 2 chuyển cho kế toán bán hàng, kế toán bán hàng căn cứ vào phiếu xuất kho từ kế toán kho gửi đến tiến hành lập hóa đơn GTGT gồm 3 liên và phiếu thu 3 liên. Đối với hóa đơn GTGT, liên 1 được lưu tại bộ phận kế toán bán hàng và được dùng để kiểm tra, xem xét nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán sẽ cập nhật dữ liệu ghi vào sổ Nhật ký chung và sổ Cái doanh thu bán hàng, sổ chi tiết tài khoản 511, liên 2 gửi cho khách hàng, liên 3 gửi cho kế toán kho đối chiếu nhập vào phần mềm và tiến hành xuất kho. Đối với phiếu thu: liên 1 dùng căn cứ đối chiếu nhập liệu vào phần mềm và lưu tại bộ phận kế toán bán hàng, liên 2 gửi cho khách hàng, liên 3 chuyển cho thủ quỹ. Khi khách hàng thanh toán tiền, thủ quỹ căn cứ vào phiếu thu từ kế toán bán hàng gửi qua tiến hành thu tiền và ghi vào sổ Quỹ. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 50 Hình 2.8. Sơ đồ ghi nhận doanh thu bán hàng A Phòng kinh doanh Kế toán bán hàng Kế toán kho Thủ quỹ ĐĐH (gọi điện) KH Lập lệnh bán hàng Lệnh bán hàng N Bắt đầu Kết thúc Thu tiền và ghi sổ N Phiếu thu Sổ Quỹ Phiếu thu N Sổ Nhật ký chung, sổ Cái Phiếu xuất khoHĐ GTGT Phiếu xuất kho Lập HĐ GTGT, Phiếu thu KH Phiếu xuất khoHĐ GTGT Phiếu thu A N Nhập vào phần mềm Tập tin doanh thu bán hàng In sổ Cái, sổ Nhật ký chung,... Cuối kỳ HĐ GTGT N N Lệnh bán hàng Lập Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho Nhập vào phần mềm Tập tin giá vốn hàng bán Sổ chi tiết hàng hóa,... Hàng hóa In sổ chi tiết, Sổ Cái,... Cuối kỳ T T KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 51 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 1. Hợp đồng kinh tế số 03/HĐKT ngày 25 tháng 09 năm 2015, công ty Cổ Phần Y Khoa Sài Thành ký hợp đồng với công việc “Thi công lắp đặt hệ thống điện, nước” - Giá trị hợp đồng: 61.000.000 đồng (VAT 10%) - Thời gian thực hiện: 07 ngày - Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản - Lịch thanh toán: chia thành hai đợt như sau + Đợt 1: Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 50% giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết. + Đợt 2: Bên A sẽ tiếp tục thanh toán cho Bên B 50% giá trị hợp đồng sau khi Bên B thi công xong, nghiệm thu và bàn giao cho Bên A đưa vào sử dụng. Kế toán hạch toán: Sau khi hợp đồng được ký kết xong, Bên A chuyển khoản tạm ứng trước 50% giá trị công trình tương ứng số tiền 55.454.545 đ, kế toán kiểm tra tài khoản và hạch toán: Nợ 112: 30.500.000 đ Có 131: 30.500.000đ Ngày 05/10 khi công trình hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư, kế toán xuất hóa đơn giá trị gia tăng số 175609, tổng số tiền 61.000.000 đ (VAT 10%) và ghi nhận doanh thu: Nợ 131: 61.000.000đ Có 511: 55.454.545đ Có 3331: 5.545.455đ KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 52 Ngày 18/10 khi khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản số tiền còn lại theo hợp đồng 55.454.545đ, khi nhận được thông báo của ngân hàng kế toán hạch toán: Nợ TK 112: 30.500.000đ Có TK 131: 30.500.000đ 2. Ngày 10/11/2015 công ty bán bình ắc quy cho Công ty Dịch Vụ Công Ích với số tiền là 7.700.000đ bao gồm VAT 10%, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. kế toán hạch toán: Nợ 111: 7.700.000đ Có 511: 7.000.000đ Có 3331: 700.000đ Cuối kỳ kế toán kết chuyển sang TK 911 xác định kết quả kinh doanh NHẬT KÝ CHUNG Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số hiệu Ngày Nợ Có B C D F 1 2 25/09 Nhận tiền tạm ứng công ty Sài Thành hợp đồng 03/HĐKT 112 30.500.000 131 30.500.000 05/10 Xuất HĐ Công Ty Sài Thành 131 55.454.545 511 55.454.545 05/10 Thuế GTGT (10%) 131 5.545.455 3331 5.545.455 18/10 Công ty Sài Thành thanh toán 50% giá trị còn lại hợp đồng 03/HĐKT 112 30.500.000 131 20.350.000 KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 53 10/11 Bán bình ắc quy 111 7.000.000 511 7.000.000 Thuế GTGT (10%) 111 700.000 3331 700.000 31/12 Kết chuyển xác định KQKD 911 1.388.841.731 1.388.841.731 .. .. . .. .. CỘNG SỐ PHÁT SINH 3.574.344.328 3.574.344.328 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân) Nhân xét: + Kế toán sử dụng TK 511 theo dõi doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán không mở TK chi tiết để theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng hóa, doanh thu bán các thành phẩm và doanh thu cung cấp dịch vụ. Điều này đúng theo quy định của Bộ Tài chính. Nhưng kế toán không theo dõi tốt doanh thu của từng hoạt động 3.5.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Kế toán sử dụng tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Chứng từ sử dụng: Cuối kỳ kế toán căn cứ vào số dư cuối kỳ trên sổ cái các tài khoản: 511, 515, 632, 635, 641, 642, 711, 811 để kết chuyển xác định kết quả kinh doanh. Phương pháp hạch toán: - Xác định kết quả kinh doanh là nhằm xác định chỉ tiêu lợi nhuận – phần giá trị còn lại của doanh thu sau khi trừ đi các khoản chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. - Cuối kỳ kế toán tiến hành kết chuyển toàn bộ doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh và sau đó kết chuyển lãi KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 54 hoặc lỗ sang tài khoản 421- “ Lợi nhuận chưa phân phối”. Dựa trên kết quả đạt được kế toán lập báo cáo kết quả kinh doanh - báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình kết quả kinh doanh công ty đạt được trong kỳ. a. Kết chuyển doanh thu - Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Nợ 511: 1.388.841.731đ Có 911: 1.388.841.731đ - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính Nợ 515: 1.250.000đ Có 911: 1.250.000 đ b. Kết chuyển chi phí - Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ 911: 1.041.631.298 đ Có 632: 1.041.631.298 đ - Kết chuyển chi phí bán hàng Nợ 911: 135.410.000 đ Có 641: 135.410.000 đ - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911: 123.348.819 đ Có TK 642: 123.348.819 đ KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 55 Sau khi tiến hành kết chuyển doanh thu, chi phí trong kỳ sang tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh, kế toán tiến hành lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN QUÂN (Mẫu số B02-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Đ/c: 162/2/17, Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ, Việt Nam BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2015 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Mã số Năm nay 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.388.841.731 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 1.388.841.731 4. Giá vốn hàng bán 11 1.041.631.298 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 347.210.433 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 1.250.000 7. Chi phí tài chính 22 0 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 56 8. Chi phí bán hàng 24 135.410.000 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 123.348.819 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24 -25) 30 89.701.614 11. Thu nhập khác 31 0 12. Chi phí khác 32 0 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 0 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 89.701.614 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 17.940.323 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) 60 71.761.291 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 0 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký, ghi rõ họ tên) ` (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Qua quá trình phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Tiến Quân, ta nhận thấy được hoạt động kinh doanh của công ty đang có sự phát triển. Mặc dù năm 2015 vẫn đạt lợi nhuận, tuy nhiên vẫn còn thấp, do các khoản chi phí khác khá lớn nên lợi nhuận của công ty chưa được tăng cao vẫn còn nhiều hạn chế. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 57 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.1. Nhận xét * Về tình hình tổ chức hoạt động của công ty: - Tổ chức bộ máy quản lý của công ty gọn nhẹ, các bộ phận luôn hỗ trợ tốt cho nhau để hoàn thành công việc được giao. - Điều kiện làm việc tại công ty khá tốt, phòng làm việc được trang bị bàn ghế tiện nghi, máy vi tính kết nối mạng internet, máy in, điện thoại, tủ đựng hồ sơ. - Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay nên lượng khách hàng của công ty chưa nhiều. Do vậy công ty luôn lấy uy tín, chất lượng làm tiêu chí hoạt động không nhừng nâng cao trình độ kỹ thuật, luôn đảm bảo thi công và hoàn thành công trình đúng tiến độ kế hoạch. * Về tổ chức công tác kế toán tại công ty - Bộ phận kế toán là bộ phận rất quan trọng trong công ty, đảm bảo việc ghi chép, theo dõi toàn bộ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. * Ưu điểm - Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của công ty. - Về hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán: + Công ty tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách theo đúng quy định của Bộ tài chính. Các chứng từ được lập đúng theo quy định, sau ghi làm căn cứ ghi sổ được lưu trữ cẩn thận. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 58 + Kế toán làm việc có hỗ trợ của phần mềm Misa mở sổ Nhật ký chung, Sổ cái, Sổ cái tổng hợp tài khoản để theo dõi, cuối kỳ các sổ được in ra, đóng thành cuốn và lưu trữ cẩn thận. * Nhược điểm - Công ty chỉ có một nhân viên kế toán kiêm nhiệm nhiều việc nên áp lực công việc rất lớn, đảm nhiệm cả hạch toán chi tiết và tổng hợp nên không có sự đối chiếu, kiểm tra số liệu ghi chép. - Đa số các nghiệp vụ phát sinh được kế toán phản ánh chính xác, đúng theo chế độ quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót đáng quan tâm làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Công ty không thực hiện chính sách Bảo hiểm cho công nhân viên theo quy định Nhà nước, điều này mang tính bắt buộc để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. - Công việc kế toán được hỗ trợ bởi phần mềm Misa nhưng còn giản đơn nên công tác kế toán tại doanh nghiệp vẫn còn ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và chưa đáp ứng được nhu cầu kế toán quản trị. 4.2. Kiến nghị Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Tiến Quân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển nói chung và công ty Tiến Quân nói riêng, em xin đưa ra một số kiến nghị sau: * Về tình hình hoạt động của công ty - Do công ty có lượng khách hàng còn ít. Công ty cần quan tâm hơn đến việc quảng cáo, giới thiệu để hình ảnh công ty để nhiều người biết đến. - Không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn. - Công ty cần có kế hoạch và biện pháp huy động và sử dụng vốn hiệu quả hơn để đảm bảo nguồn vốn công ty không bị lãng phí và ngày càng được bổ sung KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 59 thêm. Với sức mạnh về vốn lớn, công ty có thể mạnh dạng đảm nhận thi công những công trình có giá trị lớn, lợi nhuận cao. Từ đó, công ty có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động của mình ngày càng lớn hơn. KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 60 KẾT LUẬN Doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh là việc rất quan trọng trong công tác hạch toán kế toán. Việc thực nhiện đầy đủ nội dung, chính xác và trung thực trong từng con số của từng chỉ tiêu doanh thu, chi phí qua hoạt động kinh doanh sẽ tạo điều kiện cho Ban Giám đốc Công ty có những kế hoạch cụ thể và đưa ra những quyết định, phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Khóa luận của em với đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân đã đề cập đến những vấn đề sau: Về mặt cơ sở lý luận: Nêu được những lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán hiện hành. Về mặt thực tiễn: Khóa luận đã phản ánh khá đầy đủ về thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân năm 2015. Về giải pháp: Đối chiếu với lý luận và tính hình thực tế tại công ty, Khóa luận đã đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân. Các kiến nghị đều dựa trên cơ sở lý luận, quy định chế độ kế toán hiện hành, và căn cứ vào tình hình thực tế của công ty nên trong một phạm vi nào đó có thể có tính khả thi với công ty. Do thời gian thực tập và thực hiện đề tài có hạn, khả năng còn hạn chế, trong khi nội dung nghiên cứu còn rất nhiều vấn đề nên em không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý chân tình các thầy cô giáo. Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban Giám đốc, các anh chị trong Phòng kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân hết lòng giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty và cũng đã cung cấp số liệu cho bài viết này của em. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 61 giáo hướng dẫn ThS. Phạm Minh Vương – người đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ dạy em trong suốt quá trình thực hiện bài khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 01 tháng 09 năm 2016 Sinh viên KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH XD TIẾN QUÂN GVHD: .PHẠM MINH VƯƠNG SVTH: LÊ THANH PHỤNG 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phó Giáo sư.Tiến sĩ Ngô Thế Chi (1999), Kế toán tài chính, NXB Tài chính. 2. Phó tiến sĩ Nguyễn Văn Công (2000), Lý thuyết và Thực hành Kế toán tài chính, NXB Tài chính – Hà Nội. 3. Tiến sĩ Phan Đức Dũng (2006), Kế toán tài chính,NXB Thống Kê. 4. Tiến sĩ Phan Đức Dũng (2007), Kế toán Đại cương, NXB Giao thông – Vận tải. 5. Tiến sĩ Bùi Văn Dương (2007), Kế toán tài chính, NXB Thống Kê Hà Nội. 6. Đặng Thị Loan, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 7. Nguyễn Văn Nhiệm (2002), 379 Sơ đồ Hạch toán – Kế toán Doanh nghiệp, NXB Thống Kê. 8. Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1 và 2), NXB Giao thông – Vận tải, thuộc Bộ Tài Chính. 9. Luận văn tốt nghiệp khóa trước. 10.Và một số tài liệu sổ sách do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Thịnh Phát cung cấp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbao_cao_thuc_tap_xac_dinh_ket_qua_kinh_doanh_7304.pdf
Luận văn liên quan