Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, với số lượng và quy mô đầu tư tăng nhanh, thông thường các dự án đầu tư đòi hỏi một lượng vốn lớn, quá khả năng đầu tư của chủ dự án. Vấn đề cung ứng vốn cho nền kinh tế nước ta đang là một đòi hỏi lớn trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hệ thống ngân hàng thương mại là một trong những kênh dẫn vốn quan trọng đối với các chủ đầu tư cho nên nhu cầu thẩm định các dự án đầu tư ngày càng gia tăng tại ngân hàng. Trên thực tế trong nhiều năm qua kể từ khi bắt đầu có sự đổi mới về kinh tế, nhiều cơ quan nhất là các cơ quan tư vấn và đầu tư đã lập và trình duyệt hàng trăm dự án đầu tư bằng vốn vay nước ngoài. Do đó chúng ta đã có một kinh nghiệm quý báu ở bước đầu giúp cho việc hoàn chỉnh dần cả về phương pháp luận lẫn thực hành để công tác thẩm định ngày càng phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, đến nay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, công tác thẩm định dự án đầu tư vẫn còn một số những tồn tại nhất định, tỷ trọng các dự án xin vay của các doanh nghiệp nhà nước còn rất lớn và hầu như chủ yếu, các thành phần kinh tế khác chưa được coi trọng, bên cạnh đó vẫn còn hình thức cho vay tín chấp đối với các doanh nghiệp quốc doanh và do vậy đã phần nào làm giảm hiệu lực của công tác thẩm định. Chính vì những lý do trên mà em chọn đề tài bài viết của mình với nội dung: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam". Kết cấu bài viết gồm: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, khóa luận gồm 3 chương: Chương I: Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chương II: Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam . MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM I. Một số vấn đề lý luận về thẩm định dự án đầu tư 1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư 2. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư đối với đối với đầu tư tín dụng ngân hàng 3. Nội dung chính trong thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng 3.1. Khái niệm về thẩm định tài chính 3.2. Ý nghĩa của thẩm định tài chính đối với ngân hàng 3.3. Phương pháp thẩm định tài chính 3.4. Nội dung chủ yếu của thẩm định tài chính II. Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam CHƯƠNG II. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM I. Tổ chức bộ máy thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1. Chức năng và nhiệm vụ của phòng Thẩm định 2. Mối quan hệ công tác của phòng Thẩm định II. Hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1.Các dự án đầu tư qua thẩm định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2. Quy trình thẩm định các dự án đầu tư 2.1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại phòng Thẩm định 2.2. Báo cáo thẩm định 28 2.3. Minh họa bằng dự án đầu tư đã được thẩm định tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam 3. Kết quả thẩm định các dự án đầu tư của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam III. Đánh giá về công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam 1. Những thành tựu đạt được 2. Những yếu kém còn tồn tại trong công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 52 2.1. Tồn tại trong phương pháp thẩm định và cách thức sử dụng các chỉ tiêu phân tích đánh giá 2.2. Tồn tại trong thu thập thông tin 2.3. Tồn tại trong cơ cấu làm việc của phòng Thẩm định 2.4. Về phía khách hàng 2.5. Tồn tại do cơ chế chính sách của ngân hàng CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 I. Quan điểm chỉ đạo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về công tác thẩm định dự án đầu tư II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1. Đối với Ngân hàng 2. Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 2.1 Đối với Nhà nước 69 2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 73 3. Các giải pháp đối với phía khách hàng 75 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 . CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN LÀ FILE WORD

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2981 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng II - C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam I. Tæ chøc bé m¸y thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam: 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Phßng thÈm ®Þnh: 1.1 – Chøc n¨ng cña Phßng thÈm ®Þnh: Phßng thÈm ®Þnh lµ mét phßng nghiÖp vô thuéc tæ chøc cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, ho¹t ®éng d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng víi c¸c chøc n¨ng nh­ sau: X¸c ®Þnh h­íng tÝn dông ®Çu t­ cña ngµnh phï hîp víi ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Nhµ n­íc, lîi thÕ vµ tiÒm n¨ngcña c¸c ngµnh kinh tÕ vµ c¸c vïng l·nh thæ. Më réng c«ng t¸c tiÕp thÞ, t×m hiÓu thÞ tr­êng vµ ®èi t¸c phï hîp víi h­íng ph¸t triÓn tÝn dông ®Çu t­ cña ngµnh trong nh÷ng n¨m tíi. Tham gia gãp ý kiÕn x©y dùng c¸c v¨n b¶n, chÕ ®é cña Nhµ n­íc, cña c¸c ngµnh kinh tÕ liªn quan ®Õn qu¶n lý kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. Tham m­u cho Tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng thµnh viªn thÈm ®Þnh cÊp Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. ChØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖp vô thÈm ®Þnh trong toµn bé hÖ thèng bao gåm: X©y dùng c¬ chÕ quy tr×nh, néi dung c«ng t¸c, h­íng dÉn kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn cña c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng nªu trªn, theo yªu cÇu cña Tæng gi¸m ®èc phßng ThÈm ®Þnh - t­ vÊn cã thÓ thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau: + ThÈm tra viÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c dù ¸n ®Çu t­ sö dông vèn vay tõ c¸c nguån trong kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc, vèn liªn doanh, vèn tù huy ®éng cña Ng©n hµng... tr­íc khi tr×nh Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt. + Tham gia qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng néi ngµnh. + Tæ chøc thu thËp th«ng tin, x©y dùng chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ngµnh. 1.2 - NhiÖm vô cña Phßng thÈm ®Þnh: Tæ chøc theo dâi, t×m hiÓu c¸c th«ng tin kinh tÕ kü thuËt chuyªn ngµnh, c¸c t­ liÖu cÇn thiÕt, x©y dùng c¸c chØ tiªu tham m­u cho Tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý, x¸c ®Þnh h­íng ®Çu t­ tËp trung hîp lý trong tõng giai ®o¹n, tõng ngµnh vµ tõng vïng l·nh thæ. X©y dùng c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, tæ chøc h­íng dÉn néi dung c«ng t¸c, quy tr×nh vµ kiÓm tra c¸c mÆt c«ng t¸c cña nghiÖp vô thÈm ®Þnh t¹i c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng. Tham m­u cho l·nh ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh cña ngµnh. Tæ chøc viÖc thÈm tra néi dung tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ vay ®Çu t­ theo chøc n¨ng ®­îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng. Tham m­u cho Tæng gi¸m ®èc trong viÖc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n tæng møc vèn ®Çu t­, quy m« chñng lo¹i trang thiÕt bÞ, tæng dù to¸n c«ng tr×nh, c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt vµ thi c«ng x©y l¾p. Tham gia qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n néi ngµnh: ThÈm tra c¸c dù ¸n ®Çu t­. hå s¬ thiÕt kÕ dù to¸n c¸c h¹ng môc x©y l¾p thùc hiÖn ®óng tr×nh tù vµ quy ®Þnh trong c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ n­íc. Tæ chøc thu thËp, hÖ thèng ho¸ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, c¸c kinh nghiÖm lµm tèt ®Ó phæ biÕn cho c¸c chi nh¸nh cïng thùc hiÖn. Tæ chøc cã hiÖu qu¶ hÖ thèng b¸o c¸o ®Þnh kú nh»m thu nhËn kÞp thêi c¸c th«ng tin, ®Ò xuÊt cña c¸c chi nh¸nh trong viÖc gi¶i quyÕt nghiÖp vô chuyªn m«n vµ lµm c¬ së ®Ó x©y dùng c¸c chØ tiªu kinh tÕ chung cña ngµnh. 2. Mèi quan hÖ c«ng t¸c cña Phßng thÈm ®Þnh: §èi víi Ban l·nh ®¹o: Phßng ThÈm ®Þnh chÞu sù ®iÒu hµnh, chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng gi¸m ®èc vµ Ban l·nh ®¹o trong mäi lÜnh vùc c«ng t¸c chuyªn m«n theo néi dung c«ng t¸c chung cña ngµnh vµ ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña phßng. §èi víi Phßng nghiÖp vô: Phèi hîp víi c¸c phßng TÝn dông, phßng b¶o l·nh trong viÖc thùc hiÖn thÈm tra c¸c hå s¬ dù ¸n ®¶m b¶o néi dung vµ thêi gian quy ®Þnh tr­íc khi tr×nh Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt. Phèi hîp víi c¸c phßng nghiÖp vô kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®­îc giao. §èi víi c¸c chi nh¸nh: H­íng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra vÒ c«ng t¸c nghiÖp vô, cung cÊp cho chi nh¸nh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho nghiÖp vô chuyªn m«n. Thu nhËn c¸c th«ng tin; kiÕn nghÞ vµ c¸c yªu cÇu cña chi nh¸nh vÒ nghiÖp vô, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®Ó tr×nh Ban l·nh ®¹o xem xÐt. Nh­ vËy phßng ThÈm ®Þnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vÒ néi dung vµ c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c ®­îc giao, ®¶m b¶o chÊt l­îng, thêi gian. Kh«ng vi ph¹m nguyªn t¾c, chÕ ®é qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ cña ngµnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt víi Tæng gi¸m ®èc vµ Ban l·nh ®¹o. Tãm t¾t toµn bé néi dung thÈm ®Þnh trªn c¬ së ®ã cã sù ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn c¬ b¶n vÒ dù ¸n. Bªn c¹nh ®ã cã sù tæng hîp vµ ®Æc biÖt chó ý ®Õn nh÷ng yÕu tè cã nguy c¬ ®e do¹ ®Õn sù thµnh c«ng cña dù ¸n, c¸c ph­¬ng ¸n vµ c¸ch kh¾c phôc c¸c yÕu tè nµy. §ång thêi, phßng ThÈm ®Þnh ®­îc quyÒn ®Ò nghÞ víi Ban l·nh ®¹o chØ ®¹o c¸c phßng cã liªn quan cung cÊp c¸c tµi liÖu, v¨n b¶n, ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®­îc tèt vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, h­íng dÉn c¸c chi nh¸nh thùc hiÖn viÖc triÓn khai nghiÖp vô thÈm dÞnh ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô ®· ®­îc phª duyÖt. Bªn c¹nh ®ã phßng cßn cã quan hÖ víi c¸c c¬ quan qu¶n lý cña Nhµ n­íc, c¬ quan nghiªn cøu ®Ó cã sù céng t¸c nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ tr×nh ®é thÈm ®Þnh cho c¸n bé. II. Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. C¸c dù ¸n ®Çu t­ qua thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam: Trong nh÷ng n¨m qua, Ng©n hµng ®· cho vay ®èi víi nhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn mµ hiÖn nay nh÷ng dù ¸n nµy ®ang ph¸t huy hiÖu qu¶ nh­: Dù ¸n ®Çu t­ d©y chuyÒn II cña Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Th¹ch. Víi vèn vay tõ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn d©y chuyÒn ®ang ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. C«ng ty Bia NA§A Nam Hµ vay vèn tÝn dông cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn. Nhµ m¸y g¹ch èp l¸t Hµ Néi Dù ¸n ph¸t triÓn trång rõng khai th¸c cao su ë T©y Ninh... Hµng lo¹t c¸c dù ¸n ®­îc Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®Çu t­ lµm ¨n cã hiÖu qu¶, t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm, gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch còng nh­ viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· thùc sù cã hiÖu qu¶. Víi quan ®iÓm t¹o vèn cho ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®Ó t¨ng tr­ëng kinh tÕ, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ môc tiªu vµ nhiÖm vô chÝnh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. Vèn ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n chñ yÕu tËp trung vµo c¸c dù ¸n mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng. Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam: 2.1. TiÕp nhËn vµ xö lý hå s¬ t¹i phßng ThÈm ®Þnh: Víi mçi dù ¸n khi ®­îc lËp xin xÐt duyÖt vay vèn, chñ dù ¸n ph¶i göi toµn bé tµi liÖu cã liªn quan ®Õn dù ¸n lªn Ng©n hµng. Tµi liÖu, hå s¬ cña dù ¸n cã thÓ chuyÓn ®Õn c¸c chi nh¸nh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam hoÆc së giao dÞch cña Ng©n hµng, phô thuéc chñ yÕu vµo chñ ®Çu t­ muèn vay t¹i ®©u. Khi hå s¬ cña dù ¸n ®­îc göi tíi, phÝa Ng©n hµng kiÓm tra toµn bé tÝnh chÝnh x¸c, ®óng ®¾n, vµ ®Çy ®ñ cña hå s¬. NÕu thiÕu Ng©n hµng yªu cÇu phÝa kh¸ch hµng bæ sung kÞp thêi. T¹i c¸c chi nh¸nh vµ së giao dÞch sau khi ®· xÐt duyÖt thÈm ®Þnh dù ¸n ph¶i göi toµn bé hå s¬ cã liªn quan ®Õn dù ¸n vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña m×nh lªn Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. T¹i phßng thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, c¸c c¸n bé thÈm ®Þnh lµm nhiÖm vô thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ mét lÇn n÷a vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n cã nªn cho vay hay kh«ng? Víi nh÷ng dù ¸n göi trùc tiÕp lªn Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam xin xÐt duyÖt th× c«ng t¸c thÈm ®Þnh thuéc phßng thÈm ®Þnh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. 2.2. B¸o c¸o thÈm ®Þnh: Sau khi xÐt duyÖt mét dù ¸n c¸n bé phßng thÈm ®Þnh ph¶i göi mét b¸o c¸o thÈm ®Þnh tr×nh lªn ban l·nh ®¹o xem xÐt. MÉu b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña phßng thÈm ®Þnh ®ang dïng hiÖn nay gåm bèn phÇn chÝnh: PhÇn1: Giíi thiÖu chung vÒ chñ dù ¸n xin vay vèn gåm c¸c ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng, bé m¸y tæ chøc cña dù ¸n, t×m hiÓu danh tiÕng kinh nghiÖm, bÒ dÇy lÞch sö kinh doanh vµ nh÷ng thµnh tùu cña chñ ®Çu t­ ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè trªn lµ c¬ së ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong thêi gian tíi. PhÇn2: §¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng th­êng ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu sau: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh: Møc doanh thu thuÇn qua c¸c n¨m. Møc lîi nhuËn thuÇn qua c¸c n¨m. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt: Vßng quay vèn l­u ®éng = HÖ sè vßng quay hµng tån kho = Sè ngµy cña mét vßng quay hµng tån kho = HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n = HÖ sè tù tµi trî = ( tÝnh kh¶ n¨ng ®éc lËp vèn cña ®¬n vÞ) HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n: hÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n = hÖ sè thanh to¸n nhanh = hÖ sè thanh to¸n tøc thêi = Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn = Vèn chñ së h÷u + Vay dµi h¹n - Tµi s¶n cè ®Þnh Nãi chung ng­êi ta kh«ng ®¸nh gi¸ tÊt c¶ c¸c chØ tiªu nµy, hä chØ tËp trung trªn mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÝnh víi môc ®Ých phï hîp víi tõng dù ¸n ®Çu t­. Ngoµi c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ trªn ra, ng©n hµng cßn cÇn ph¶i ph©n tÝch nÒn kinh tÕ, c¸c yÕu tè trong khu vùc. Ph©n tÝch yÕu tè ngµnh s¶n xuÊt, m«i tr­êng kinh doanh, ph©n tÝch s¶n phÈm cña ngµnh, ph©n tÝch rñi ro cña ngµnh. Ph¶i nh×n ra ®­îc ngµnh s¶n xuÊt ®ã ®ang trong thêi ®iÓm ph¸t triÓn hay tho¸i trµo. Nh÷ng chØ tiªu ®ã lµ nh÷ng yÕu tè chÝnh gióp cho ng©n hµng hiÓu thÊu ®¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. PhÇn lín viÖc ®¸nh gi¸ ë phÇn nµy dùa trªn c¸c chØ tiªu ph©n tÝch ë trªn, dùa vµo c¸c sè liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh nh­ Tµi s¶n cè ®Þnh, nguån vèn, doanh thu cña kh¸ch hµng. Sau khi ®¸nh gi¸ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng c¸n bé thÈm ®Þnh tÝn dông ®­a ra c¸c kÕt luËn vµ ý kiÕn tr×nh lªn ban l·nh ®¹o ng©n hµng, nh÷ng chØ tiªu cßn thiÕu cã liªn quan ®Õn dù ¸n. PhÇn3: Dù ¸n ®Çu t­. C¸n bé thÈm ®Þnh gi¶i thÝch v¾n t¾t vÒ dù ¸n gåm: t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n, nh÷ng v¨n b¶n hå s¬ liªn quan ®Õn thÈm ®Þnh cßn thiÕu, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n.. PhÇn4: PhÇn ý kiÕn cña phßng thÈm ®Þnh. C¸n bé thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ chung vÒ dù ¸n vµ ®Ò nghÞ ban l·nh ®¹o xÐt duyÖt cho vay hay kh«ng cho vay. Bªn c¹nh ®ã c¸n bé thÈm ®Þnh ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn cho vay tr­íc khi ph¸t tiÒn vay, chñ dù ¸n ®Çu t­ ph¶i hoµn thiÖn nèt c¸c hå s¬ cßn thiÕu hay ph¶i thanh, quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång cã liªn quan ®Õn dù ¸n. 2.3. Minh häa b»ng c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®· ®­îc thÈm ®Þnh t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam: Trong c¸c n¨m võa qua hµng ngµn dù ¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n ®· ®­îc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam thÈm ®Þnh xem xÐt cho vay, nh÷ng dù ¸n nµy ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶, vùc ®­îc s¶n xuÊt cho nhiÒu ®¬n vÞ ®i lªn, s¶n xuÊt ®ù¬c nhiÒu hµng hãa phôc vô cho tiªu dïng trong n­íc vµ cho xuÊt khÈu. Sau ®©y lµ hai dù ¸n ®Çu t­ ®· ®­îc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam ®Çu t­ vèn tÝn dông gióp cho kh¸ch hµng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¹o ra ngµy cµng nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho ®Êt n­íc vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn. Dù ¸n 1: Dù ¸n vay vèn: “Dù ¸n mua nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh” Chñ ®Çu t­: C«ng Ty Xu©n Hßa * KiÓm tra t­ c¸ch ph¸p nh©n vay vèn cña ®¬n vÞ, tÝnh ®Çy ®ñ hîp lÖ cña dù ¸n ®Çu t­ C«ng ty Xu©n Hßa ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 5614/Q§UB ngµy 15/10/1993 do ñy Ban Nh©n D©n Thµnh phè Hµ néi cÊp, ®¨ng ký kinh doanh sè 109380 víi mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh: xe ®¹p, phô tïng xe ®¹p, èng thÐp, trang thiÕt bÞ néi thÊt cho tr­êng häc vµ bÖnh viÖn do träng tµi kinh tÕ thµnh phè Hµ néi cÊp. C«ng ty Xu©n Hßa lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña LIXEHA, c«ng ty cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n vay vèn cña ng©n hµng. C«ng ty Xu©n Hßa lµ ®¬n vÞ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ rÊt cao trong nhiÒu n¨m qua, s¶n phÈm cña c«ng ty ®¹t tiªu chuÈn “Hµng ViÖt nam chÊt l­îng cao” & n»m trong “ top ten” do ng­êi tiªu dïng ViÖt nam b×nh chän trong nhiÒu n¨m liÒn. C«ng ty cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam, cã quan hÖ kinh doanh víi ng©n hµng trong nhiÒu n¨m vµ lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña ng©n hµng. Khi lËp hå s¬ vay vèn cña ng©n hµng, c«ng ty ®· chuyÓn ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu sau: Tê tr×nh ban l·nh ®¹o Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam. §¬n xin vay vèn B¶n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m kÕ ho¹ch Hîp ®ång mua b¸n nguyªn vËt liÖu GiÊy ñy quyÒn B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2000. Cßn c¸c giÊy tê kh¸c nh­ b¶o l·nh vay vèn th× tõ n¨m 1999, nhµ n­íc ®· cho phÐp c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vay vèn d­íi møc 20.000.000.000 VND kh«ng cÇn thÕ chÊp hoÆc b¶o l·nh vay vèn. V× c«ng ty lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Ng©n hµng, cã tµi kho¶n giao dÞch víi ng©n hµng trong nhiÒu n¨m qua cho nªn bé Hå s¬ ph¸p lý cña c«ng ty ®· ®­îc ng©n hµng n¾m v÷ng vµ ®Çy ®ñ nªn c«ng ty kh«ng ph¶i nép l¹i cho ng©n hµng trong bé hå s¬ xin vay vèn. Theo nh÷ng tµi liÖu ®· ®­îc thèng kª ë trªn, C«ng ty Xu©n Hßa ®· cã ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ, hîp ph¸p ®Ó lËp hå s¬ vay vèn cña ng©n hµng. Do vËy phßng thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh xem xÐt thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, kinh doanh cña doanh nghiÖp trong thêi gian võa qua cïng víi xö lý c¸c th«ng tin liªn quan. TÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p ®ã ®Òu nh»m môc ®Ých hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thÈm ®Þnh ®Ó ban l·nh ®¹o xem duyÖt cã cho vay hay kh«ng vµ møc cho vay lµ bao nhiªu. * KiÓm tra t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña C«ng ty: §èi víi c«ng ty Xu©n Hßa, b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña C«ng ty ®· ®­îc th­êng xuyªn thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh quan hÖ vµ vay vèn tr­íc ®©y nªn phßng thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam chØ tiÕn hµnh ph©n tÝch thªm t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. C«ng ty Xu©n Hßa cã quy m« kinh doanh nh­ sau: Tæng sè lao ®éng: 750 ng­êi ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm: trong n­íc vµ xuÊt khÈu ThÞ tr­êng cung cÊp vËt t­ vµ nguyªn vËt liÖu: thÞ tr­êng trong n­íc vµ nhËp khÈu n­íc ngoµi. *§¸nh gi¸ dù ¸n: 1. ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­: C«ng ty Xu©n Hßa lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trong LIXEHA, c«ng ty ®ang lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n­íc lµm ¨n cã l·i ë ViÖt nam. Qua nh÷ng con sè trong b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc nªu ra ë phÇn trªn cho thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng nh÷ng tiªu thô m¹nh ë trong n­íc mµ cßn xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Trong c¸c n¨m tíi ®©y c«ng ty cÇn c¶i tiÕn vµ ®­a ra thÞ tr­êng nhiÒu s¶n phÈm h¬n n÷a ®Ó phôc vô ng­êi tiªu dïng vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt trong n­íc ngµy mét ph¸t triÓn. Sau khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸n bé thÈm ®Þnh ®· tr×nh b¸o c¸o lªn ban thÈm ®Þnh vµ ®Ò nghÞ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam cho C«ng ty Xu©n Hßa vay vèn theo h¹n møc tÝn dông 20.000.000.000 VN§. Thêi gian duy tr× h¹n møc lµ 12 th¸ng. L·i suÊt do Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ng©n hµng cho c«ng ty vay tiÒn. Ngµy tr¶ l·i lµ ngµy 25 hµng th¸ng. Thêi gian tr¶ nî theo h¹n møc lµ 12 th¸ng. 2. ThÈm ®Þnh vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: N¨m 2000 Doanh thu thuÇn: 97.760.663.596 VN§ Trong ®ã doanh thu hµng xuÊt khÈu: 30.651.932.827 VN§ Lîi nhuËn sau thuÕ: 3.471.841.395 VN§ Thu nhËp b×nh qu©n/ ng­êi lao ®éng: 1.479.011 VN§ N¨m 2001 tÝnh ®Õn thêi ®iÓm xin vay vèn ( 10/ 2001): Doanh thu thuÇn: 85.422.394.754 VN§ Trong ®ã doanh thu hµng xuÊt khÈu: 23.276.012.097 VN§ 3. ThÈm ®Þnh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: A. Nguån vèn chñ së h÷u: 30.436.430.000 VN§ * Nguån vèn kinh doanh: 24.282.319.647 VN§ Trong ®ã: * Vèn l­u ®éng: 6.854.869.661 VN§ * Vèn cè ®Þnh: 17.427.449.986 VN§ * C¸c quü: 2.281.329.520 VN§ B. Nî ph¶i tr¶: 32.864.077.682 VN§ * Nî vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông: 23.369.147.967 VN§ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam: Trong ®ã: * Ng¾n h¹n: 15.399.871.956 VN§ Trong ®ã qu¸ h¹n: 0 * Dµi h¹n: 8.360.520.870 VN§ Trong ®ã qu¸ h¹n: 0 Ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt nam: Trong ®ã: * Ng¾n h¹n: Trong ®ã qu¸ h¹n: 0 * Dµi h¹n: Trong ®ã qu¸ h¹n: 0 Nî vay tõ c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c: 1.134.408.845 VN§ C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh¸c: Trong ®ã: * Ng¾n h¹n: Trong ®ã qu¸ h¹n: 0 * Dµi h¹n: Trong ®ã qu¸ h¹n: 0 C. Tæng tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n: 35.578.213.253 VN§ Trong ®ã: * §Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n: * Tæng c¸c kho¶n ph¶i thu: 10.836.842.343 VN§ Khã ®ßi: 0 * Hµng tån kho: 21.573.495.126 VN§ ø ®äng kÐm phÈm chÊt: 0 * Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c: 2.675.808.789 VN§ D. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n: 27.722.294.429 VN§ * Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh: 20.931.033.879 VN§ * §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n: 6.517.190.550 VN§ * Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang: 274.070.000 VN§ C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ®Õn 31/12/2000 ta thÊy: Tµi s¶n l­u ®éng 35.578 HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n = = = 2.3 vßng Nî ng¾n h¹n 15.339 TSL§ - Hµng tån kho 14.004 HÖ sè thanh to¸n nhanh = = = 0,9 Nî ng¾n h¹n 15.339 4. ThÈm ®Þnh vÒ mÆt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty trong n¨m 2002: 4.1 Môc ®Ých xin vay vèn: Phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh theo ®¨ng ký kinh doanh. 4.2. Nguån cung cÊp vËt t­ hµng hãa: ThÞ tr­êng trong n­íc vµ nhËp khÈu. Hµng n¨m C«ng ty Xu©n Hßa nhËp khÈu 70% nguyªn vËt liÖu tõ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 4.3. Tªn sè l­îng s¶n phÈm dÞch vô s¶n xuÊt trong kú vµ tiªu thô trong kú kÕ ho¹ch: §¬n vÞ tÝnh: chiÕc S¶n phÈm SX Sè l­îng S¶n phÈm tiªu thô Sè l­îng Trong ®ã XK Xe ®¹p 8.500 Xe ®¹p 8.500 Bµn ghÕ c¸c lo¹i 650.000 Bµn ghÕ c¸c lo¹i 640.000 S¶n phÈm kh¸c 520.000 S¶n phÈm kh¸c 280.000 250.000 * ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô: Trong n­íc vµ xuÊt khÈu * Ph­¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm: B¸n lÎ, th«ng qua ®¹i lý, theo ®¬n ®Æt hµng. * KÕ ho¹ch vÒ chi phÝ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång Chi tiªu KÕ ho¹ch 2002 1. BiÕn phÝ: 92.847 - Nguyªn vËt liÖu chÝnh 65.219,7 - Nhiªn liÖu 4.491 - §iÖn - n­íc 658,3 - L­¬ng c«ng nh©n 12.500 - B¶o hiÓm x· héi 686 - L·i vay ng¾n h¹n 1620 - Chi phÝ qu¶n lý nhµ x­ëng 5.583 - Chi phÝ b¸n hµng 2.089 2. §Þnh phÝ 17.665 - Qu¶n lý xÝ nghiÖp 6.844 - KhÈu hao c¬ b¶n 6.844 - L·i vay trung h¹n 3.925 3. Gi¸ thµnh s¶n phÈm 110.500 4. Doanh thu b¸n hµng ch­a thuÕ 112.000 5. L·i gép 1.500 6. ThuÕ thu nhËp 375 7. L·i rßng 1.125 Qua b¶ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho n¨m 2000 ®­îc phßng thÈm ®Þnh xem xÐt vµ tÝnh to¸n ra trªn ®©y, xÐt vÒ nhu cÇu vèn huy ®éng cÇn thiÕt ®­îc tÝnh dùa trªn c«ng thøc: 40.798.000 VN§ = Tæng chi phÝ - KhÊu hao - L·i vay Vßng quay vèn l­u ®éng Vèn l­u ®éng tù cã vµ huy ®éng kh¸c tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh: 22.798.400 VN§. Vèn vay Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam: 20.000.000.000 VN§. Thêi gian duy tr× h¹n møc lµ: 12 th¸ng (lµ thêi gian tõ khi hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Õn thêi gian hÕt hiÖu lùc.) Ph­¬ng thøc vay theo h¹n møc tÝn dông: nghÜa lµ khèng chÕ møc d­ nî tèi ®a mµ doanh nghiÖp cã thÓ vay phôc vô cho nhu cÇu vèn l­u ®éng. Quy ®Þnh doanh sè ph¶i tr¶ nî trong thêi gian duy tr× h¹n møc. Doanh sè tr¶ nî phô thuéc vµo møc d­ nî, tèc ®é quay vßng vèn vµ c¸c kháan thu kh¸c trong thêi gian tr¶ nî. * Kh¶ n¨ng thanh to¸n: 2000 2001 (dù kiÕn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm xin vay) Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n 2.3 2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 0.9 0.75 Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (tøc thêi) cña doanh nghiÖp tèt. Qua nh÷ng con sè trªn ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tèt, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong n¨m kÕ tiÕp còng kh¶ thi. Th«ng qua th«ng tin thu thËp ®­îc vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiªu thô trªn thÞ tr­êng, còng nh­ c¸c ®¸nh gi¸ cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty Xu©n Hßa “hµng ViÖt nam chÊt l­îng cao” vµ s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n lu«n ®øng trong hµng “top ten” cña ViÖt nam do b¸o Sµi Gßn tiÕp thÞ b×nh chän chøng tá doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua ®· kinh doanh tèt. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®­îc tÝn nhiÖm trªn thÞ tr­êng, c«ng ty lµm ¨n cã l·i. ViÖc Ng©n hµng thÈm ®Þnh c¸c chØ tiªu vµ xÐt cho c«ng ty Xu©n Hßa ®ù¬c vay vèn lµ rÊt kh¶ thi. ViÖc ®Çu t­ tÝn dông cho c«ng ty nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp c«ng ty mua nguyªn vËt liÖu c¶i tiÕn s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­¬ng. XÐt trªn ph­¬ng diÖn c¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh còng nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh còng nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Õn h¹n ë møc chÊp nhËn ®­îc. Dù ¸n 2: Dù ¸n vay vèn: "Dù ¸n mua thiÕt bÞ thi c«ng ®­êng bé" Chñ ®Çu t­: C«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Giao th«ng 1 thuéc Tæng C«ng Ty C«ng Tr×nh Giao Th«ng 1 1. KiÓm tra t­ c¸ch ph¸p nh©n vay vèn cña ®¬n vÞ, tÝnh ®Çy ®ñ hîp lÖ cña dù ¸n ®Çu t­: C«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Giao th«ng 1 ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 922/ QD/ TCCB - L§ ngµy 14/5/1993 cña Bé GTVT víi ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu sau: - §µo ®¾p ®Êt ®¸, san lÊp mÆt b»ng t¹o b·i. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng. - Söa ch÷a xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng. - X©y dùng, söa ch÷a c«ng tr×nh giao th«ng cã quy m« võa vµ nhá. - Kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ thi c«ng. Lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®éc lËp, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty x©y dùng cña C«ng Tr×nh Giao Th«ng 1, cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n vay vèn cña ng©n hµng. Khi lËp hå s¬ vay vèn ng©n hµng, c«ng ty göi tíi ng©n hµng nh÷ng tµi liÖu sau: - Tê tr×nh Ban l·nh ®¹o Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam - Hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp. - §¬n xin vay vèn. - Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­. - Dù ¸n ®Çu t­. - GiÊy uû quyÒn. - B¶o l·nh vay vèn. - Hîp ®ång mua b¸n - Biªn b¶n xÐt thÇu. - Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu. - Chµo hµng thiÕt bÞ. - B¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 1999; 2000; 2001 - Gi¶i tr×nh tãm t¾t doanh nghiÖp vay vèn. Theo nh­ nh÷ng tµi liÖu ®· liÖt kª ë trªn, nh­ vËy C«ng ty cã ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ, hîp ph¸p ®Ó lËp hå s¬ vay vèn cña Ng©n hµng. Do vËy Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh xem xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh doanh nghiÖp vµ dù ¸n ®Çu t­ cña C«ng ty. 2 KiÓm tra t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tµi chÝnh cña C«ng ty: C«ng ty ThiÕt bÞ Giao th«ng 1 cã quy m« kinh doanh nh­ sau: - Vèn ph¸p ®Þnh ghi trong ®¨ng ký kinh doanh lµ: 2.864.000.000.000 VN§. - Tæng sè lao ®éng : 193 ng­êi. C¨n cø vµo b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 1999-2000-2001 cho thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty nh­ sau: T×nh h×nh vèn vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp: §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 1999 2000 Quý III/2001 - Vèn l­u ®éng ph¸p ®Þnh 2.146 2.146 2.146 - TSC§ vµ §TDH 3.069 6.053 6409 - Tæng tµi s¶n 12.069 28.395 32.416 - Tû lÖ TSC§/ Tæng TS 0,25 0,21 0,2 - KhÊu hao TSC§ 557 728 - Tû lÖ trÝch khÊu hao Sè liÖu ®Õn 31/12/2001 (®¬n vÞ : TriÖu ®ång) 2.1 VÒ vèn Vèn tù cã vµ coi nh­ tù cã 2.146 = x 100% = 7,56% Tæng nguån vèn kinh doanh 28.395 C¸c nguån vèn kh¸c 26.249 = x 100% = 92,44% Tæng nguån vèn kinh doanh 28.395 2.2 VÒ c¬ cÊu tµi s¶n: Tµi s¶n l­u ®éng 22.249 = x 100% = 92,44% Tæng tµi s¶n 28.395 Tµi s¶n cè ®Þnh 6.052 = x 100% = 21,31% Tæng tµi s¶n 28.395 C«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Giao th«ng 1 lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thi c«ng x©y l¾p vµ cung øng dÞch vô. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt x©y l¾p, trªn c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng cña toµn C«ng ty. V× vËy viÖc C«ng ty tiÕp tôc ®Çu t­ tõng tµi s¶n cè ®Þnh lµ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ ®óng h­íng. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 1999 2000 2000/1999 2001 Tæng s¶n l­îng thùc hiÖn 24.259 70.026 2,86 59.000 Tæng doanh thu 20.696 69.773 57.170 Trong ®ã: Doanh thu x©y l¾p 10.154 Doanh thu thuÇn 20.457 69.258 57.089 Doanh thu H§SXKD chÝnh 19.008 69.608 3,66 57.160 Lîi tøc tr­íc thuÕ 24.259 428 Lîi tøc tr­íc thuÕ x©y l¾p 20.696 375 Lîi nhuËn / Vèn (%) 6 6 Lîi nhuËn/ Doanh thu XL(%) 1 3,7 Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh: C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®Õn 31/12/2001 cho thÊy: Tµi s¶n l­u ®éng 22.344 HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n = = = 1 Nî ng¾n h¹n 22.330 TSL§ - Hµng tån kho 20.956 HÖ sè thanh to¸n nhanh = = = 0,94 Nî ng¾n h¹n 22.330 Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña doanh nghiÖp tèt. Chøng tá doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n mãn nî ®Õn h¹n. Tãm l¹i: - §©y lµ doanh nghiÖp cã quy m« võa víi tÝnh n¨ng ®éng cao, ®ang ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn. -T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµnh m¹nh, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n mäi kho¶n nî ®Õn h¹n, v× vËy viÖc rñi ro trong ®Çu t­ Ýt x¶y ra. - Tû träng kinh doanh trong ho¹t ®éng x©y l¾p cßn thÊp. * Kh¶ n¨ng thanh to¸n: N¨m ChØ tiªu 1999 2000 2001 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi 1,19 1 1,06 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 0,65 0,94 0,9 - Doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty nh×n chung ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, nh­ng tû suÊt lîi nhuËn thÊp. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh ë møc chÊp nhËn ®­îc. - C«ng ty hiÖn ®ang kinh doanh cã l·i v× vËy nÕu dù ¸n xin vay vèn cña C«ng ty kh¶ thi th× Ng©n hµng cã thÓ cho vay. * §¸nh gi¸ dù ¸n 1. ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­: C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng 1 lµ mét thµnh viªn cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1. C«ng ty ®· vµ ®ang cïng Tæng c«ng ty tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín trong vµ ngoµi n­íc nh­: §­êng 13 Lµo, Quèc lé 5, Quèc lé 18, Quèc lé 1, hÖ thèng giao th«ng cña thuû ®iÖn YALY... Trong 5 n¨m tíi Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1 cÇn ph¶i thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng víi khèi l­îng c«ng viÖc rÊt lín, yªu cÇu chÊt l­îng c«ng tr×nh cao. ViÖc ®Çu t­ 2 m¸y r¶i th¶m nhùa c«ng suÊt lín cña C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng 1 lµ hîp lý vµ cÇn thiÕt ®Ó tham gia thi c«ng khèi l­îng c«ng viÖc cña Tæng c«ng ty giao. Theo kÕ ho¹ch th¶m r¶i mÆt ®­êng Tæng c«ng ty ph©n c«ng cho C«ng ty theo thêi gian tíi víi khèi l­îng th¶m r¶i lµ 101.000 tÊn, vµ khèi l­îng B¸e 116.000 m3 cña Tæng c«ng ty XDCTGT 1. -ViÖc ®Çu t­ 2 m¸y r¶i th¶m nhùa sÏ t¨ng n¨ng lùc thi c«ng, t¹o uy tÝn cho C«ng ty vµ Tæng c«ng ty trong viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín. Bªn c¹nh ®ã viÖc ®Çu t­ thiÕt bÞ sÏ gióp C«ng ty chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÇn ®i vµo æn ®Þnh tõng b­íc c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn, lµm nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc ®ång thêi b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. 2. ThÈm ®Þnh vÒ mÆt kü thuËt: Dù ¸n mua thiÕt bÞ 2 m¸y: MARiNi vµ BiTEUi Chñng lo¹i C«ng suÊt N­íc SX Sè l­îng §¬n gi¸ MARiNi 500 T/ h ITALY 01 215.000 USD BiTEUi 400 T/ h ITALY 01 176.000 USD Chñ ®Çu t­ - C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng 1 ®· tiÕn hµnh ®Êu thÇu vµ chän mua 01 m¸y r¶i nhùa MARINI MF 805 cña ITALY s¶n xuÊt hiÖn ®ang ®­îc triÓn l·m t¹i TP. Hå ChÝ Minh vµ 01 m¸y BITEUI BB 651/ C. Sau khi xem xÐt toµn diÖn vÒ mÆt kü thuËt cña dù ¸n cho thÊy dù ¸n cã ®Çy ®ñ chØ tiªu, th«ng sè ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cÇn thiÕt. Tuy nhiªn trong hå s¬ C«ng ty göi tíi Ng©n hµng vÉn cßn mét vµi b¶n hå s¬ cßn thiÕu sãt: Phª duyÖt biÓu gi¸ xÐt thÇu cña chñ qu¶n ®Çu t­; Phª duyÖt hîp ®ång mua b¸n thiÕt bÞ ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t­ vµ ®¬n vÞ tróng thÇu cña chñ qu¶n ®Çu t­. NÕu cã ®Çy ®ñ nh÷ng hå s¬ trªn th× c¸c chØ tiªu th«ng sè kü thuËt sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n. 3. ThÈm ®Þnh vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi: Sau khi ®Çu t­ mua s¾m 2 m¸y mãc thiÕt bÞ kÓ trªn t×nh h×nh doanh thu cña C«ng ty t¨ng râ rÖt. V× vËy thuÕ nép ng©n s¸ch còng t¨ng so víi n¨m tr­íc. Cã thÓ thÊy ®­îc sù t¨ng vÒ sè nép ng©n s¸ch qua c¸c sè liÖu sau: §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 1999 2000 2001 2002 Nép ng©n s¸ch 396 582 1.056 1.200 Khi ®­îc ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ míi C«ng ty cã ®ñ søc c¹nh tranh vµ th©m nhËp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty d¸p øng ®­îc cho khèi l­îng lín c«ng viÖc mµ Tæng c«ng ty ®· giao. V× vËy C«ng ty sÏ t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t­¬ng ®èi cao so víi møc trung b×nh: 1.500.000 ®/ th¸ng. Nh­ vËy nÕu ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ trªn, C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n thÓ hiÖn ë c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch gia t¨ng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng t¨ng ®¸ng kÓ. 4. ThÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n: C©n ®èi kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ nguån t¸i ®Çu t­ cho dù ¸n: * Chi phÝ m¸y: - M¸y r¶i 500 t/ h: + Nhiªn liÖu: 157,5 kg : 0,84 x 3600 ® / 120 = 81.000.000 ® + L­¬ng c«ng nh©n: 1.500.000 x 4 x 12 th¸ng = 72.000.000 VN§ + BHXH: 20% x 72.000.000 = 14.400.000 VN§ + Chi phÝ KHCB: 2.667.500.000 x 14% = 33.450.000 VN§ + Chi phÝ SCTX: 2.667.500.000 x 9% = 240.075.000 VN§ + Chi phÝ kh¸c: 2.667.500.000 x 3% = 80.025.000 VN§ + Chi phÝ KHSCL: 2.667.500.000 x 6% = 160.050.000 VN§ + Chi phÝ qu¶n lý 66% l­¬ng = 3.960.000 VN§ + Lîi nhuËn ®Þnh møc: 1.058.116.000 x 11% = 116.392.760 VN§ + L·i vay NH: ( 0,81 % / th¸ng ) = 210.632.400 VN§ + Chi phÝ m¸y chÝnh: = 1.439.015.160 VN§ + Chi phÝ m¸y phô 20% m¸y chÝnh = 287.803.032 VN§ Tæng chi phÝ m¸y = 1.639.068.192 VN§ - M¸y r¶i 400 t/ h: + Nhiªn liÖu: 108 kg : 0,84 x 3600 x 120 = 55.595.000 VN§ + L­¬ng c«ng nh©n: 1.500.000 x 4 x 12 = 72.000.000 VN§ + BHXH: 20% l­¬ng = 14.400.000 VN§ + Chi phÝ KHCB: 176.000 USD x 14% x 12.500 ®/USD = 308.000.000 + Chi phÝ SCTX: 176.000 USD x 9% x 12.500 ®/USD = 198.000.000 + Chi phÝ kh¸c: 176.000 USD x 3% x 12.500 ®/ USD = 66.000.000 + Chi phÝ KHSCL: 176.000 USD x 6% x 12.500 ®/ USD = 132.000.000 + Chi phÝ qu¶n lý : 66% l­¬ng = 3.960.000 + Lîi nhuËn ®/ møc: 893.710.000 x 11% = 98.528.000 + L·i vay VC§ 8% n¨m + VL§ = 176.000.000 + Chi phÝ m¸y phô: 20% m¸y chÝnh = 236.783.600 + Chi phÝ m¸y chÝnh: = 1.183.918.100 Tæng chi phÝ = 1.360.496.720 1.639.068.192 + 1.360.496.720 - Chi phÝ b×nh qu©n 1 m¸y = 2 = 1.499.782.956 VN§ - Doanh thu cña m¸y (n¨m ) + C¬ së tÝnh to¸n: TÝnh b×nh qu©n cho m¸y r¶i W 400 t/ h + Sè ca lµm viÖc trong n¨m: 120 ca. + Mét ca m¸y r¶i c«ng suÊt: 400 t/ h x 25% = 100 t/ h. + Giê m¸y t¸c nghiÖp 5 h/ ca ®¹t 100 x 5 : 0,1697 = 2.946 m2 + Sè s¶n phÈm 1 ca m¸y r¶i : 2946 m2 x 5.430 ®/ m2 = 16.000.000 VN§ Doanh thu 1 n¨m = 16.000.000 x 120 ca = 1.919.858.574 VN§ +Lîi nhuËn do m¸y lµm ra = 1.919.858.574 - 1.499.782.456 = 420.076.118 VN§ + ThuÕ doanh thu: 4% = 77.000.000 + ThuÕ lîi tøc: 25% = 85.769.029 Lîi nhuËn sau khi trõ c¸c lo¹i thuÕ = 257.037.088 VN§ 50% lîi nhuËn dµnh ®Ó tr¶ nî: = 91.000.000 VN§ - C©n ®èi tr¶ nî: + Tõ dù ¸n = 863.450.000 VN§ Trong ®ã KHCB = 373.450.000 + 308.000.000 = 681.450.000 VN§ Lîi nhuËn = 182.000.000 VN§ Tæng sè vèn vay 3.927.500.000 ---> Thêi gian tr¶ nî = = Tæng nguån tr¶ nî 863.450.000 » 4,6 n¨m + Sè vèn xin vay: 2.167 triÖu VN§ vµ 140.800 USD víi tû gi¸ 12.500 (VN§/USD) t­¬ng ®­¬ng víi tæng sè vèn xin vay 3.910.000.000 VN§ 3.910.000.000 + Sè gèc vay tr¶ trong n¨m: = 782.000.000 VN§ 5 + L·i tr¶ cho hai kho¶n vay, t¹m tÝnh víi l·i suÊt 9,72%/ n¨m dù tÝnh thêi gian tr¶ hÕt c¶ l·i vµ gèc lµ 5 n¨m. + Sè tiÒn tr¶ c¶ gèc vµ l·i mçi n¨m : 1.000.000.000 VN§ Dù ¸n cã b¶ng ph©n kú tr¶ nî sau: N¨m LS/n¨m Sè tiÒn Sè tr¶ hµng n¨m Sè cßn 9,72% tr¶ 1 n¨m Tr¶ gèc Tr¶ l·i Tr¶ tiÕp 1992-2003 9,72% 1.000.000.000 619.948.000 380.052.000 3.290.052.000 2003-2004 9,72% 1.000.000.000 680.206.946 319.793.059 2.609.895.054 2004-2005 9,72% 1.000.000.000 746.323.061 253.676.939 1.863.521.944 2005-2006 9,72% 1.000.000.000 818.865.662 181.134.338 1.044.656.331 2006-2007 9,72% 1.146.196.927 1.049.656.331 101.540.595 0 Céng 5.146.196.927 3.910.000.000 1.236.196.927 Mµ theo dù ¸n cña C«ng ty khi vay vèn: Thêi gian vay vèn lµ 05 n¨m, thêi gian tr¶ nî 56 th¸ng ©n h¹n 4 th¸ng (VN§: 0,81%/ th¸ng; USD: 8%/ n¨m) cña dù ¸n phï hîp víi thêi gian tÝnh ®­îc tõ trªn. Thêi gian tr¶ nî tõ th¸ng 2/2002 ®Õn th¸ng 2/2007. Sau khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸n bé thÈm ®Þnh ®· tr×nh lªn ban l·nh ®¹o b¸o c¸o thÈm ®Þnh vµ ®Ò nghÞ Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam cho c«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng 1 vay : 3.910.000.000 ®Ó mua thiÕt bÞ thi c«ng líp nÒn vµ r¶i th¶m nhùa líp mÆt ®­êng. Thêi gian tr¶ nî gèc 48 th¸ng, ©n h¹n 04 th¸ng, tr¶ nî gèc theo quý, mçi quý tr¶ 245.437.500 VN§. Kú tr¶ nî cuèi cïng cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh. KÕt luËn: Trªn ®©y lµ hai vÝ dô minh ho¹ cho viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam. NghiÖp vô thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ ®· cho thÊy nã thËt sù lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶, h¹n chÕ viÖc sö dông vèn sai môc ®Ých, kÐm hiÖu qu¶ vµ rñi ro. C¸c dù ¸n tr­íc khi cho vay ®Òu ®­îc xem xÐt thÈm ®Þnh chÝnh x¸c qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Qua con sè thÓ hiÖn vÒ dù ¸n ®Çu t­ trong n¨m 2002, ng©n hµng ®· cã 30 hîp ®ång h¹n møc tÝn dông ng¾n h¹n & 5 hîp ®ång trung vµ dµi h¹n. §iÒu ®ã cho thÊy ng©n hµng vÉn tËp trung chÝnh ®Çu t­ tÝn dông ng¾n h¹n cßn dù ¸n ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n ch­a nhiÒu. 3. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam: Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· xÐt duyÖt hµng ngh×n dù ¸n. Cã nh÷ng dù ¸n sau khi xÐt duyÖt ®· ®­îc vay vèn cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®ang ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®· tiÕn hµnh tr¶ nî Ng©n hµng. Nh÷ng kÕt qu¶ cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh cã thÓ thÊy ®­îc qua nh÷ng con sè sau: B¶ng 2 - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam giai ®o¹n 1999 - 2001 N¨m Sè dù ¸n thÈm ®Þnh Sè dù ¸n bÞ tõ chèi Sè dù ¸n ®­îc vay vèn Tæng sè vèn cho vay (tû) 1999 2000 2001 445 591 715 34 57 100 411 534 615 2.130,4 2.769,5 3.100 (Nguån: Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam - B ¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2000 vµ Tµi liÖu Héi nghÞ Tæng kÕt Ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2001) Qua kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam trong c¸c n¨m 1999, 2000, 2001 cho thÊy sè dù ¸n ®­îc vay vèn trong n¨m 2001 t¨ng h¬n nhiÒu so víi n¨m 1999 vµ 2000. Sè l­îng dù ¸n xin cÊp vèn ®· ®­îc phßng thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam thÈm ®Þnh trong n¨m 2001 lµ 715 dù ¸n t¨ng h¬n n¨m 1999 lµ 270 dù ¸n, trong ®ã cã 100 dù ¸n bÞ tõ chèi kh«ng ®­îc xÐt duyÖt vay vèn v× nh÷ng lý do sau: Kh«ng ®ñ tµi liÖu hå s¬ phôc vô cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh nh­ kh«ng cã b¶o l·nh vay vèn hoÆc hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp kh«ng ®Çy ®ñ Dù ¸n xin vay vèn sai môc ®Ých nh­ nhiÒu doanh nghiÖp xin vay vèn ®Ó ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ mÆc dï nhu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ ch­a thùc sù lµ cÇn thiÕt, c«ng ty ®ã vÉn lÊy danh nghÜa nhËp thiÕt bÞ míi vÒ ®Ó lÊy hoa hång bá tói riªng cho nh÷ng ng­êi chñ dù ¸n ký giÊy ra nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó lÊy hoa hång. Dù ¸n kh«ng cã tÝnh kh¶ thi, dù ¸n chi phÝ qu¸ lín lîi nhuËn thu ®­îc l¹i kh«ng cao, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng chi tr¶ cho ng©n hµng. . . III. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam: 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc: Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, ho¹t ®éng Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam vÒ ®Çu t­, x©y dùng c¬ b¶n ®· cïng víi hÖ thèng tµi chÝnh-tÝn dông h­íng vµo phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ, hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh, kh«i phôc kinh tÕ, x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c, gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt tæ quèc. Hµng ngµn dù ¸n ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n ®­îc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn xem xÐt thÈm ®Þnh cho vay trong c¸c n¨m qua ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶, vùc ®­îc s¶n xuÊt ®i lªn, s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu hµng ho¸ cho ®Êt n­íc vµ cho xuÊt khÈu, gãp phÇn x©y dùng nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ngµy mét giµu m¹nh theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn vai trß tÝn dông thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ, nã thËt sù lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶, h¹n chÕ viÖc sö dông vèn sai môc ®Ých, kÐm hiÖu qu¶ vµ rñi ro. NghiÖp vô tÝn dông thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ dù ¸n th­êng xuyªn ®­îc quan t©m vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng. C¸c dù ¸n tr­íc khi cho vay ®Òu ®­îc xem xÐt thÈm ®Þnh chÝnh x¸c qua c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ nh­: Tæng vèn ®Çu t­ vµ c¬ cÊu vèn ®Çu t­ cña dù ¸n, tuæi thä dù ¸n, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng... N¨m 2001 vèn ®Çu t­ ®· tËp trung cho c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ träng ®iÓm cña nÒn kinh tÕ nh­: vËt liÖu x©y dùng, ®iÖn lùc, dÇu khÝ, mÝa ®­êng. Trong tæng d­ nî th× tû träng ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp chiÕm tØ träng cao, ®­îc ph©n bæ theo nghµnh kinh tÕ. B¶NG 3 - Tû träng d­ nî theo ngµnh kinh tÕ n¨m 2001 §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu ngµnh Tæng sè vèn Tû träng trªn tæng sè vèn cho vay (%) 1.VËt liÖu x©y dùng 930 30 % 2.§iÖn lùc 837 27 % 3.DÇu khÝ 356,5 11,5 % 4.MÝa ®­êng 123 3,98 % 5.Ngµnh kh¸c 27.52 % (Nguån: Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam - B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2000 vµ Tµi liÖu Tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2001) Më réng quan hÖ víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ë ViÖt nam ®Ó vay vèn ngo¹i tÖ tµi trî kÞp thêi cho c¸c dù ¸n, khai th¸c tèt c¸c nguån ®Çu t­ quèc tÕ. §©y lµ nguån vèn dµi h¹n vµ æn ®Þnh. Më réng tÝn dông vµ ®¶m b¶o an toµn tÝn dông lu«n lu«n lµ môc tiªu thèng nhÊt cña toµn hÖ thèng. ChÊt l­îng tÝn dông ®· ®­îc chó träng tØ lÖ nî cña toµn hÖ thèng ®· gi¶m qua c¸c n¨m kÓ c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn sè t­¬ng ®èi. §ã lµ nhê hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p vÒ tµi chÝnh, tæ chøc, kiÓm tra, kiÓm so¸t, n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh nªn h¹n chÕ ®­îc nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh, thu håi ®­îc nhiÒu kho¶n nî qu¸ h¹n cò. Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam thùc hiÖn ®­îc c¸c biÖn ph¸p th¸o gì cho doanh nghiÖp vay vèn ng©n hµng nh­; gia h¹n nî, gi·n nî vµ ®iÒu chØnh kú h¹n nî. Cã thÓ thÊy ®­îc kÕt qu¶ mµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng ®¹t ®­îc th«ng qua c¸c con sè sau ®©y: B¶ng 4 - T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông n¨m 2000 – 2001 §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2000 2001 BiÕn ®éng 00/01 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % I.Doanh sè cho vay 1. Cho vay ng¾n h¹n +KTQD +KTNQD 2. Chovaytrung-dµi h¹n +KTQD +KTNQD II.Tæng d­ nî 1.D­ nî ng¾n h¹n +KTQD +KTNQD 2.D­ nî trung-dµi h¹n +KTQD +KTNQD 10.325 4.099 3.472 627 6.216 5.324 892 9.146 3.521 2.975 546 5.625 4.918 707 100 39,7 60,3 100 38,5 61,5 14.548 6.636 5.508 1.128 7.912 6.519 1.393 12.958 5.921 4.538 1.383 7.037 5.942 1.095 100 45,6 54,4 100 45,7 54,3 4.233 2.537 1.516 3.812 2.400 1.412 41 61,9 24,4 41,7 68,2 25,1 (Nguån: Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam - B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2000 vµ Tµi liÖu Tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2001) C¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n t¨ng ®¸ng kÓ. Theo kÕ ho¹ch n¨m 2002 so víi n¨m 2001 ®· cho thÊy: - VÒ cho vay ng¾n h¹n t¨ng: 110 % - VÒ cho vay trung vµ dµi h¹n t¨ng:130 % Nh­ vËy c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n t¨ng nhiÒu h¬n so víi c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã vèn lín, thêi gian dµi cµng gia t¨ng cµng phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c thÈm ®Þnh ngµy cµng cã vai trß quan träng. 2. Nh÷ng yÕu kÐm cßn tån t¹i trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam: Sau hµng lo¹t c¸c cuéc ®æ bÓ ng©n hµng nh­ TAMEXCO, Minh Phông - EPCO..., cã thÓ nãi Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng ®øng v÷ng nhÊt. §Ó ®¹t ®­îc vÞ thÕ nµy, c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®Çu t­ ®ãng gãp phÇn quan träng. Tuy nhiªn trong c«ng t¸c nµy vÉn cßn mét sè tån t¹i ®¸ng kÓ: 2.1. Tån t¹i trong ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh vµ c¸ch thøc sö dông c¸c chØ tiªu ph©n tÝch ®¸nh gi¸: HÇu hÕt c¸c dù ¸n ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam ®Òu lµ nh÷ng dù ¸n míi ®­îc lËp, ng­êi lËp dù ¸n chØ lµ dù ®o¸n hiÖu qu¶ ®Çu t­ theo c«ng thøc tÝnh to¸n vµ gi¶ ®Þnh hoÆc ®iÒu ®iÒu kiÖn cña ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch ®Æt ra. C¬ quan thÈm ®Þnh ch­a cã kinh nghiÖm, ch­a cã c¬ së ®Ó ®èi chiÕu so s¸nh céng víi ph­¬ng ph¸p lµm viÖc giÊy tê hµnh chÝnh, ®ßi hái ®Çy ®ñ c¸c cÊp phª duyÖt lµm cho hå s¬ cã ®ñ tÝnh ph¸p lý nh­ng chØ vÒ mÆt h×nh thøc vµ thñ tôc, ®iÒu nµy cµng lµm cho nh÷ng dù ¸n ®­îc duyÖt chøa nh÷ng rñi ro tiÒm Èn. NÕu ng©n hµng kh«ng duyÖt cho vay th× sÏ bÞ phª ph¸n. Mµ cho vay th× kh«ng yªn t©m v× sau mét sè n¨m th× nh÷ng rñi ro míi xuÊt hiÖn. Nh÷ng kho¶n tæn thÊt nµy ®«i khi rÊt lín v× hÇu hÕt c¸c dù ¸n lµ trung vµ dµi h¹n cã thêi gian dµi vµ vèn lín. Bªn c¹nh ®ã khi xÐt duyÖt thÈm ®Þnh míi chØ chó träng vµo c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña kh¸ch hµng xin vay nh­: t×nh h×nh nguån vèn, tµi s¶n, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .. Cßn ®¸nh gi¸ dù ¸n chØ tÝnh ®Õn chØ tiªu c©n ®èi kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ nguån t¸i ®Çu t­. ChØ tiªu thêi gian hoµn vèn ®­îc sö dông lµm chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÝnh v× vËy kh«ng ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ cña dù ¸n. C¸c chØ tiªu nh­ c¸c th«ng sè kü thuËt, thÞ tr­êng, chØ tiªu vÒ kinh tÕ, x· héi ®­îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch s¬ sµi vµ hÇu nh­ bá qua. 2.2. Tån t¹i trong thu thËp th«ng tin: Trong viÖc tiÕp nhËn c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng xin vay vèn còng cßn nhiÒu thiÕu sãt. Thùc tÕ c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n ®­îc chuyÓn lªn tõ c¸c chi nh¸nh, viÖc thÈm ®Þnh vµ nh÷ng nhËn xÐt, kÕt luËn ban ®Çu lµ do c¸n bé thÈm ®Þnh ë d­íi c¸c chi nh¸nh lµm sau ®ã chuyÓn lªn. C¸n bé thÈm ®Þnh t¹i Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®«i khi chØ xem qua, kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn trùc tiÕp víi nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn d­ ¸n, mµ hä l¹i lµ nh÷ng ng­êi ra quyÕt ®Þnh sau cïng. V× vËy viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®«i khi kh«ng ®­îc kh¸ch quan, hiÖu qu¶, chÝnh x¸c. Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n bao gåm hai c«ng ®o¹n: Thø nhÊt: Thu thËp tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch. Thø hai: TiÕn hµnh s¾p xÕp, ph©n lo¹i c¸c th«ng tin, ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu, so s¸nh ®Ó xö lý, ®¸nh gi¸ ph©n tÝch th«ng tin mét c¸ch cã hÖ thèng theo c¸c néi dung thÈm ®Þnh. Thùc tÕ Ng©n hµng thiÕu th«ng tin c¶ vÒ vÜ m« vµ vi m«, nguån th«ng tin duy nhÊt hiÖn cã lµ do kh¸ch hµng cung cÊp v× vËy th«ng tin cã ®­îc kh«ng c©n xøng. Khi chñ ®Çu t­ muèn vay mét mãn tiÒn hä th­êng t¹o ra nh÷ng th«ng tin tèt vÒ lîi tøc dù ¸n mang l¹i so víi thùc tÕ. Nh­ vËy th«ng tin kh«ng c©n xøng sÏ t¹o sù lùa chän ®èi nghÞch x¶y ra trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. B»ng chøng thùc tÕ, bªn c¹nh c¸c dù ¸n ng©n hµng cho vay vèn ®· lµm ¨n cã hiÖu qu¶, ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh vµ cã mét sè dù ¸n bÞ thÊt b¹i gi÷a chõng, kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng. 2.3. Tån t¹i trong c¬ cÊu lµm viÖc cña phßng ThÈm ®Þnh: Trong phßng ThÈm ®Þnh c¬ cÊu lµm viÖc ch­a ®­îc khoa häc vÒ quy tr×nh thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n. HiÖn nay, mçi c¸n bé phô tr¸ch vÒ mét sè ®Þa ph­¬ng nhÊt ®Þnh, dù ¸n ë ®Þa ph­¬ng nµo thuéc m×nh phô tr¸ch th× c¸n bé ®ã xem xÐt, xÐt duyÖt dù ¸n ®ã. §iÒu nµy cã ®iÓm lîi lµ hiÓu râ tõng ®Þa bµn d©n c­, t×nh h×nh kinh tÕ ... trong vïng. Nh­ng mçi dù ¸n ®Çu t­ lµ thuéc mét ngµnh, mét lÜnh vùc cô thÓ. V× vËy c¬ cÊu lµm viÖc nh­ trªn ®«i khi dÉn ®Õn viÖc thÈm ®Þnh kh«ng mÊy hiÖu qu¶. NÕu ph©n cho tõng c¸n bé thÈm ®Þnh phô tr¸ch tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc cô thÓ hay thÈm ®Þnh tõng chØ tiªu nhÊt ®Þnh th× sÏ hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt cho quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®ã lµ sù phèi hîp, nhÊt trÝ cña toµn bé c¸n bé thÈm ®Þnh, ®ßi hái c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i cã n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi mçi c«ng viÖc cña m×nh. 2.4. VÒ phÝa kh¸ch hµng: Kh«ng chØ cung cÊp cho ng©n hµng nh÷ng b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng trung thùc, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña chÝnh doanh nghiÖp hoÆc nÕu cã cung cÊp th× còng kh«ng ®Çy ®ñ. Do vËy ng©n hµng khã cã thÓ ®i s©u vµo vµo tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nh­ vËy, thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh hiÖn nay lµ thiÕu th«ng tin chÝnh x¸c tõ phÝa kh¸ch hµng dÉn ®Õn ng©n hµng thiÕu chÝnh x¸c ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cho vay. Bªn c¹nh ®ã, n­íc ta míi thay ®æi c¬ chÕ ®­îc vµi n¨m; nh÷ng n¨m gÇn ®©y míi cã nh÷ng c¸i gäi lµ dù ¸n ®Çu t­ thùc sù, c¸c kh¸i niÖm thuËt ng÷ ®­îc ®Ò cËp trong Dù ¸n ®Çu t­ lµ rÊt míi mÎ víi c¸c chñ ®Çu t­ n­íc ta. V× vËy khi lËp Dù ¸n ®Çu t­ ®Ö tr×nh lªn Ng©n hµng phÇn lín cßn ch­a theo quy c¸ch ph­¬ng ph¸p chuÈn ®Ó lËp mét dù ¸n kh¶ thi. §iÒu nµy còng g©y khã kh¨n cho c¸n bé thÈm ®Þnh khi ®¸nh gi¸ dù ¸n. Bªn c¹nh ®ã, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m vÒ tÝn dông ®ã lµ tµi s¶n thÕ chÊp. Do Ýt vèn nªn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vµ gia ®×nh cã tµi s¶n thÕ chÊp lµ ®Êt. Tuy nhiªn tíi 70% sè hé gia ®×nh ch­a ®­îc cÊp giÊy tê hîp ph¸p vµ quyÒn sö dông ®Êt. Cho nªn khi nî, sè tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¸t m¹i ®­îc mµ ph¶i tù ®­a vµo kinh doanh hoÆc theo h×nh thøc tÝn dông thuª mua. ViÖc x¸c ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh lµ rÊt khã, c¬ së x¸c ®Þnh hÇu nh­ kh«ng cã, chñ yÕu lµ quy ®Þnh gi÷a ng­êi vay vµ ng©n hµng. 2.5. Tån t¹i do c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc: HiÖn nay mét sè c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc còng ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh, g©y ra cho nã kh«ng Ýt khã kh¨n. Víi chÝnh s¸ch l·i suÊt ban hµnh: TiÒn göi kh«ng kú h¹n thÊp h¬n l·i suÊt tiÒn göi cã kú h¹n; thêi h¹n göi tiÒn dµi h¬n, tû lÖ l·i suÊt cao h¬n. Ng­îc l¹i khi cho vay, l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n cao h¬n l·i suÊt cho vay dµi h¹n, thêi h¹n vay cµng dµi, l·i suÊt cho vay cµng thÊp. C¬ chÕ nµy t¹o cho c¸c doanh nghiÖp cã t­ t­ëng û l¹i, kh«ng tù khai th¸c tèi ®a nguån vèn tù cã cña m×nh vµo ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ ngay tõ khi lËp ®¬n xin vay, doanh nghiÖp ®· t×m c¸ch tÝnh to¸n lîi dông lÊy vèn dµi h¹n dïng vµo viÖc khai th¸c hoÆc kinh doanh ng¾n h¹n. HiÖn nay l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n: trong h¹n tèi ®a lµ 0,85%/ th¸ng, qu¸ h¹n: 150%/ th¸ng cña l·i suÊt trong h¹n tèi ®a (0.85%*150% = 1.27%). L·i suÊt cho vay trung, dµi h¹n ngoµi kÕ ho¹ch b»ng VN§: Trong h¹n tèi ®a: 1%/ th¸ng; Qu¸ h¹n: 150%/ Th¸ng ( 1%*150% = 1,5%). Nh­ vËy doanh nghiÖp ®· nhËn ®­îc c¸i lîi tõ chªnh lÖch 0,23%/ th¸ng. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc t¹o ra kÏ hë trong qu¶n lý, trong viÖc duyÖt cho vay vèn dÉn ®Õn tiªu cùc, tham nhòng. - Theo §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n: Víi c¸c dù ¸n thuéc nhãm A (dù ¸n cã ý nghÜa chÝnh trÞ, x· héi quan träng cña ®Êt n­íc, dù ¸n ®Çu t­ thuéc c¸c nghµnh: s¶n xuÊt c¸c chÊt ®éc h¹i, chÊt næ, khai th¸c kho¸ng s¶n quý hiÕm... Nh÷ng dù ¸n cã vèn ®Çu t­ trªn 200 tû VND hoÆc trªn 200 triÖu USD ®èi víi nghµnh c«ng nghiÖp ®iÖn, khai má, luyÖn kim ... Nh÷ng dù ¸n cã vèn ®Çu t­ trªn 100 tû VND hoÆc trªn 10 triÖu USD ®èi víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng, kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö, ho¸ chÊt. Trªn 50 tû VN§ ®èi víi c¸c nghµnh cßn l¹i) thêi gian kh«ng qu¸ 45 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ bé hå s¬ hîp lÖ. Dù ¸n thuéc nhãm B lµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ cho c¸c nghµnh gièng nh­ trªn nhãm A nh­ng cã sè vèn ®Çu t­ nhá h¬n thêi gian kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ bé hå s¬ hîp lÖ. Dù ¸n thuéc nhãm C lµ c¸c dù ¸n kh«ng thuéc c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn thêi gian kh«ng qu¸ 20 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ bé hå s¬. Nh­ vËy thêi gian ®­îc xÐt duyÖt, thÈm ®Þnh lµ t­¬ng ®èi dµi, thñ tôc nhiÒu khi cßn phiÒn phøc khi khiÕn cho viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh chËm. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ph¸p lÖnh kÕ to¸n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ch­a ®­îc chó ý ®óng møc. C¬ quan kiÓm to¸n míi ra ®êi cßn non trÎ ho¹t ®éng trong ph¹m vi nhá hÑp. V× vËy viÖc thu thËp c¸c th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do sè liÖu thiÕu ®é tin cËy. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu mµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®¹t ®­îc, c«ng t¸c thÈm ®Þnh vÉn cßn mét sè tån t¹i kÓ trªn. ®Ó kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò nµy cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ kh«ng chØ cho Ng©n hµng, phÝa Nhµ n­íc mµ c¶ phÝa doanh nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc4. Chuong 2.doc
  • doc1.Trang bia.doc
  • doc2.Trang Muc luc .doc
  • doc3. Loi mo dau va Chuong 1.doc
  • doc5. Chuong 3 va KL.doc
  • doc6. Danh muc tai lieu tham khao.doc
Luận văn liên quan