Khóa luận Triển vọng và giải pháp phát đầy mạnh hoạt động du lịch Việt Nam

MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH VIỆT NAM I.Vị trí, Vai trò của hoạt động Du lịch trong nền kinh tế quốc dân 1 1. Khái quát chung về hoạt động Du lịch 1 1.1 Khái niệm Du lịch 1 1.2 Sản phẩm Du lịch và các đặc điểm 2 1.3 Các hình thức Du lịch hiện nay 3 2. Vị trí, vai trò của hoạt động Du lịch trong nền kinh tế quốc dân 4 2.1 Du lịch-hoạt động xuất khẩu tại chỗ làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và cải thiện cán cân thương mại quốc gia. 5 2.2 Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài và huy động tiền nhàn rỗi trong dân. 7 2.3 Du lịch thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành khác. 7 2.4 Phương tiện hữu hiệu quảng bá cho sản xuất địa phương và phát triển các vùng đặc biệt 9 2.5 Khuyến khích nhu cầu tiêu dùng trong nước 10 2.6 Góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động 10 II, Tổ chức ngành Du lịch Việt Nam 11 1. Tổng cục Du lịch Việt Nam 11 2. Sở Du lịch và Sở Thương mại – Du lịch 12 III, Hiện trạng ngành Du lịch Việt Nam 14 1. Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong ngành Du lịch 14 1.1 Các cơ sở lưu trú-khách sạn 14 1.2 Các điểm du lịch và khu vui chơi giải trí 15 1.3 Hệ thống giao thông vận tải 16 1.4 Hệ thống thông tin liên lạc 18 1.5 Hệ thống cung cấp điện nước 20 1.6 Hiện trạng lao động ngành 22 2. Hiện trạng dòng khách du lịch tại Việt Nam 23 2.1 Hiện trạng dòng khách du lịch quốc tế. 23 a. Hiện trạng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 23 b. Hiện trạng dòng khách du lịch quốc tế chia theo thị trường 24 2.2 Hiện trạng dòng khách du lịch nội địa 28 3. Hiện trạng các doanh nghiệp du lịch Việt Nam 29 3.1 Hiện trạng hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành 28 3.2 Hiện trạng hoạt động của các doanh nghiệp khách sạn 31 3.3 Hiện trạng hoạt động của các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch. 33 4. Hiện trạng năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam 34 CHƯƠNG II: TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN 2010 I, Tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam 37 1. Về điều kiện tự nhiên 37 2. Về điều kiện nhân văn 40 3. Về nguồn nhân lực 41 II. Những xu thế mới của du lịch và một số dự báo về thị trường Du lịch thế giới và khu vực Đông Nam Á. 41 1. Xu thế phát triển du lịch trên thế giới 42 2. Một số dự báo về thị trường Du lịch thế giới 43 2.1 Về cầu thị trường Du lịch 43 2.2 Về cung thị trường du lịch 45 2.3 Một số dự báo về thị trường du lịch ASEAN và tác động của nó đến du lịch Việt Nam. 46 III. Triển vọng phát triển du lịch việt Nam 48 1. Những thành tựu trong hội nhập quốc tế của Du lịch Việt Nam 48 1.1 Hợp tác du lịch đa phương 48 1.2 Hợp tác song phương 50 2. Cơ hội và thách thức đối với Du lịch Việt Nam trong tiến trình hội nhập 54 2.1 Cơ hội 54 2.2 Thách thức 57 3. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001- 2010 58 4. Đánh giá triển vọng phát triển của Du lịch Việt Nam đến 2010 62 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001- 2010 I.Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước 63 1.“Amazing Thailand”- thành công lớn của du lịch Thái Lan 63 2. Malaysia “Truly Asia” 66 3. Du lịch Trung Quốc - đôi điều suy nghĩ 69 4. Bài học về quảng bá, xúc tiến du lịch ở Hàn Quốc 71 II, Giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch Việt Nam hướng tới năm 2010. 73 1. Nhóm giải pháp về môi trường kinh doanh du lịch 73 1.1 Xây

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1985 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Triển vọng và giải pháp phát đầy mạnh hoạt động du lịch Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhê viÖc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü, mét thÞ tr­êng du lÞch khæng lå ®Çy tiÒm n¨ng. Nh­ ®· ph©n tÝch t¹i Ch­¬ng I, ë c¶ tÇm quèc gia vµ doanh nghiÖp, søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam hiÖn nay cßn yÕu. Tuy uy tÝn vµ h×nh ¶nh cã t¨ng trªn thÞ tr­êng, nh­ng quy m« thÞ tr­êng cßn nhá, thÓ hiÖn râ nhÊt lµ l­îng kh¸ch du lÞch c¶ kh¸ch quèc tÕ vµ kh¸ch néi ®Þa ch­a nhiÒu, thÞ phÇn ch­a lín vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng ch­a thËt sù æn ®Þnh, ch­a thÝch øng nhanh nh¹y tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ tr­íc nh÷ng ®éng th¸i cña ®èi thñ c¹nh tranh. §ã lµ mét th¸ch thøc lín ®Æt ra cho du lÞch ViÖt Nam. Do ®ã, muèn héi nhËp quèc tÕ mét c¸ch chñ ®éng, vµ ®Ó toµn cÇu hãa lµ mét c¬ may chø kh«ng ph¶i lµ hiÓm ho¹, du lÞch ViÖt Nam kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i t×m mäi c¸ch n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. Muèn vËy, h¬n lóc nµo hÕt, du lÞch ViÖt Nam cÇn ph¶i chñ ®éng x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, chuÈn bÞ vÒ mäi mÆt cho sù thµnh c«ng cña tiÕn tr×nh héi nhËp. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam 2001- 2010 Dùa trªn c¬ së ®¸nh gi¸ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu còng nh­ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng c¬ may, hiÓm ho¹ vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng du lÞch thÕ giíi vµ khu vùc, du lÞch ViÖt Nam ®· chuÈn bÞ cho m×nh chiÕn l­îc ph¸t triÓn cô thÓ trong giai ®o¹n 2001 - 2010. §iÒu nµy gi÷ vai trß hÕt søc quan träng bëi nã gióp du lÞch ViÖt Nam tù nh×n nhËn l¹i m×nh tr­íc bèi c¶nh míi; ®ång thêi cã kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong héi nhËp quèc tÕ, hoµn thµnh c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra.Trªn tinh thÇn ®ã, ngµy 22/7/2002, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 97/2002/Q§ - TTG phª duyÖt ChiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam 2001- 2010 víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y: VÒ thÞ tr­êng: Khai th¸c kh¸ch tõ c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ ë khu vùc §«ng ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng, T©y ¢u, B¾c Mü, chó träng c¸c thÞ tr­êng ASEAN, Trung Quèc, NhËt B¶n, Hµn Quèc, Mü, Ph¸p, §øc, Anh ®ång thêi kÕt hîp khai th¸c c¸c thÞ tr­êng B¾c ¸, B¾c ¢u, óc, New Zealand, vµ c¸c n­íc §«ng ¢u. Chó träng khai th¸c thÞ tr­êng du lÞch néi ®Þa, ph¸t huy tèt nhÊt lîi thÕ ph¸t triÓn du lÞch tõng ®Þa ph­¬ng, ®¸p øng yªu cÇu giao l­u, héi nhËp phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®i ®«i víi gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n. VÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch: §Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch ph¶i kÕt hîp tèt gi÷a viÖc sö dông nguån ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc víi viÖc khai th¸c sö dông nguån vèn n­¬c ngoµi vµ huy ®éng nguån lùc trong d©n theo ph­¬ng ch©m x· héi ho¸ ph¸t triÓn du lÞch. ¦u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch tæng hîp quèc gia vµ c¸c khu du lÞch chuyªn ®Ò. KÕt hîp ®Çu t­ n©ng cÊp, ph¸t triÓn c¸c ®iÓm th¨m quan du lÞch, c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch vµ ®Çu t­ cho tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ song song víi ®Çu t­ ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm du lÞch hÊp dÉn, mang tÝnh ®Æc thï cho tõng vïng du lÞch vµ trªn c¶ n­íc. §Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch t¹i c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm: Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, NghÖ An, HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Kh¸nh Hoµ, §µ L¹t, Ninh ThuËn, Vòng Tµu, Sµi Gßn, Hµ Tiªn, Phó Quèc vµ c¸c tuyÕn du lÞch quèc gia cã ý nghÜa liªn kÕt c¸c vïng, c¸c ®Þa ph­¬ng cã tiÒm n¨ng du lÞch trªn toµn quèc; c¸c ®iÓm du lÞch thuéc c¸c tuyÕn du lÞch quèc gia phï hîp trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tõng ®Þa ph­¬ng vµ c¶ n­íc. §èi víi c¸c thµnh phè du lÞch nh­: H¹ Long, HuÕ, Nha Trang, Vòng Tµu, §µ L¹t... vµ c¸c ®« thÞ du lÞch nh­: Sa Pa, §å S¬n, Héi An, Phan ThiÕt, Hµ Tiªn... cÇn ph¶i ®Çu t­ cho ph¸t triÓn du lÞch mét c¸ch hîp lý ®¶m b¶o sù hµi hoµ gi÷a ph¸t triÓn ®« thÞ víi ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng nh»m t¨ng tÝnh hÊp dÉn cña ho¹t ®éng du lÞch. Thùc hiÖn x· héi ho¸ trong viÖc ®Çu t­, b¶o vÖ, t«n t¹o c¸c di tÝch, c¶nh quan m«i tr­êng, c¸c lÔ héi, ho¹t ®éng v¨n ho¸ d©n gian, c¸c lµng nghÒ phôc vô ph¸t triÓn du lÞch. VÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch vµ nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ: X©y dùng hÖ thèng c¬ së ®µo t¹o nguån nh©n lùc du lÞch gåm: d¹y nghÒ, ®µo t¹o trung cÊp, cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc du lÞch. §æi míi c¬ b¶n c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc ®µo t¹o nguån nh©n lùc ph¸t triÓn du lÞch: ®æi míi ch­¬ng tr×nh, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o theo tiªu chuÈn chuÈn ho¸ quèc gia cho ngµnh Du lÞch. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu c¬ b¶n vµ nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ du lÞch nh»m phôc vô ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. VÒ xóc tiÕn, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch: §Èy m¹nh xóc tiÕn, tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ du lÞch víi c¸c h×nh thøc linh ho¹t, phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, tranh thñ hîp t¸c quèc tÕ trong ho¹t ®éng xóc tiÕn du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. VÒ héi nhËp, hîp t¸c ph¸t triÓn quèc tÕ vÒ du lÞch: T¨ng c­êng cñng cè vµ më réng hîp t¸c song ph­¬ng vµ hîp t¸c ®a ph­¬ng víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, ®¨c biÖt lµ c¸c n­íc cã kinh nghiÖm ph¸t triÓn du lÞch. ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó héi nhËp ë møc cao h¬n víi du lÞch thÕ giíi khi ViÖt Nam gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu du lÞch, c¸c dù ¸n t¹o s¶n phÈm du lÞch ®Æc thï, chÊt l­îng cao. Thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn ODA cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng du lÞch. VÒ ph¸t triÓn c¸c vïng du lÞch: Vïng du lÞch B¾c Bé: Gåm c¸c tØnh tõ Hµ Giang ®Õn Hµ TÜnh. Hµ Néi lµ trung t©m cña vïng vµ cña ®Þa bµn ®éng lùc t¨ng tr­ëng du lÞch Hµ Néi - H¶i Phßng - H¹ Long. Vïng du lÞch B¾c Trung Bé: Gåm c¸c tØnh, thµnh phè tõ Qu¶ng B×nh ®Õn Qu¶ng Ng·i. HuÕ vµ §µ N½ng lµ trung t©m cña vïng vµ ®Þa bµn ®éng lùc t¨ng tr­ëng du lÞch Qu¶ng TrÞ - HuÕ - §µ N½ng - Qu¶ng Nam. Vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé: Gåm c¸c tØnh tõ Kon Tum ®Õn Cµ Mau víi hai vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé. Trung t©m cña vïng lµ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c ®Þa bµn t¨ng tr­ëng du lÞch lµ: Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Nha Trang - §µ L¹t, Thµnh phè Hå ChÝ Minh - CÇn Th¬ - Hµ Tiªn - Phó Quèc, Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Vòng Tµu -Phan ThiÕt. Ph¸t triÓn du lÞch ë c¸c vïng, c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm du lÞch, cÇn ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mçi ®Þa ph­¬ng vµ lîi thÕ vÒ du lÞch cña tõng vïng nh»m khai th¸c tèt nhÊt tiÒm n¨ng cña c¶ n­íc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. C¸c môc tiªu cô thÓ: PhÊn ®Êu tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP cña ngµnh Du lÞch b×nh qu©n thêi kú 2001- 2010 ®¹t 11 - 11,5%/n¨m, víi c¸c chØ tiªu cô thÓ nh­ sau: N¨m 2005: kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam du lÞch tõ 3 ®Õn 3,5 triÖu l­ît ng­êi, kh¸ch néi ®Þa tõ 15 ®Õn 16 triÖu l­ît ng­êi, thu nhËp du lÞch ®¹t trªn 2 tû USD. N¨m 2010: kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam du lÞch tõ 5,5 ®Õn 6 triÖu l­ît ng­êi, kh¸ch néi ®Þa tõ 25 ®Õn 26 triÖu l­ît ng­êi. Thu nhËp tõ du lÞch ®¹t 4 ®Õn 4,5 tû USD. (Xem biÓu ®å) VÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn: C¨n cø c¸c môc tiªu, néi dung chñ yÕu cña ChiÕn l­îc nµy, Tæng côc Du lÞch phèi hîp víi c¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn “ChiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 - 2010”, ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thiÕt cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. HiÖn nay, ChiÕn l­îc nµy ®· vµ ®ang ®­îc triÓn khai s©u réng trong c¶ n­íc nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra. 4. §¸nh gi¸ triÓn väng ph¸t triÓn Du lÞch ViÖt Nam ®Õn 2010 Cã thÓ nãi, triÓn väng ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam tõ nay ®Õn ®Çu thËp kû tíi lµ t­¬ng ®èi kh¶ quan. Nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi vµ khu vùc ®· ®ang vµ sÏ mang l¹i cho du lÞch ViÖt Nam nh÷ng thêi c¬ vµ vËn héi míi. §­¬ng nhiªn, ®i cïng víi c¬ may lµ c¸c hiÓm ho¹, mµ cô thÓ lµ nguy c¬ mÊt thÕ tù chñ vµ bÞ chi phèi, thua thiÖt trong c¹nh tranh quèc tÕ. Tuy nhiªn, du lÞch ViÖt Nam ®· x©y dùng cho m×nh nh÷ng môc tiªu vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Ó s½n sµng chñ ®éng héi nhËp vµ héi nhËp thµnh c«ng. Chóng ta hoµn toµn cã thÓ tin t­ëng r»ng, khi b­íc sang n¨m 2010, du lÞch ViÖt Nam sÏ thùc sù “thay da ®æi thÞt” vµ sÏ mang mét diÖn m¹o hoµn toµn míi, tù tin trªn thÞ tr­êng thÕ giíi víi “nô c­êi ViÖt Nam”, xøng ®¸ng lµ “§iÓm ®Õn cña thiªn niªn kû míi”. KÕt luËn ch­¬ng II Víi chiÕn l­îc biÕn Du lÞch thµnh “ngµnh kinh tÕ mòi nhän” trong vßng mét thËp kû tíi, ch¾c ch¾n Du lÞch ViÖt Nam sÏ ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc. MÆc dï vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng môc tiªu ®ã kh«ng ph¶i qu¸ xa vêi khi chóng ta biÕt c¸ch ph¸t huy néi lùc vµ ®ãn nhËn thêi c¬. Ch¾c ch¾n, Du lÞch ViÖt Nam sÏ ®øng v÷ng vµ xøng ®¾ng víi xø mÖnh mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc giao phã. Ch­¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng du lÞch ViÖt Nam giai ®o¹n 2001- 2010 Kinh nghiÖm ph¸t triÓn du lÞch cña mét sè n­íc Mét trong nh÷ng c¸ch thøc tèt nhÊt ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p cho mét vÊn ®Ò lµ tham kh¶o kinh nghiÖm cña nh÷ng ng­êi ®i tr­íc, võa ®Ó häc hái, võa ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc cho riªng m×nh. §ã chÝnh lµ lîi thÕ cña ng­êi ®i sau. §èi víi du lÞch ViÖt Nam, viÖc nghiªn cøu chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña nh÷ng quèc gia ®· cã nh÷ng thµnh c«ng lín trong lÜnh vùc du lÞch, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quèc gia cã nhiÒu t­¬ng ®ång vÒ xuÊt ph¸t ®iÓm, vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi lµ ®iÒu rÊt thiÕt thùc. Kho¸ luËn nµy sÏ tËp trung nghiªn cøu nh÷ng kinh nghiÖm ph¸t triÓn du lÞch tõ 4 quèc gia ®iÓn h×nh cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång víi ViÖt Nam, ®ã lµ: Th¸i Lan, Malaysia, Trung Quèc, vµ Hµn Quèc. 1.“Amazing Thailand”- thµnh c«ng lín cña du lÞch Th¸i Lan Th¸i Lan lµ mét ®Êt næi tiÕng bëi sù ph¸t triÓn cña ngµnh Du lÞch. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn cho ngµnh Du lÞch Th¸i Lan thµnh c«ng ®Õn vËy chÝnh lµ gi¸ c¶ vµ sù phong phó cña s¶n phÈm du lÞch. Th¸i Lan lµ mét n­íc d¸m chÊp nhËn gi¸ thÊp ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch vµ ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ n¨m 1997 võa qua. Kh«ng nh÷ng thÕ, s¶n phÈm du lÞch Th¸i Lan rÊt phong phó vµ ®¹t chÊt l­îng cao. Tæ chøc Kuoni France ®· nhËn xÐt r»ng "vÒ vïng §«ng Nam ¸, Nam D­¬ng vµ ViÔn §«ng, theo sù nhËn xÐt cña du kh¸ch th× Th¸i Lan lµ mét trong ba n­íc cã thÓ cèng hiÕn cho ngµnh Du lÞch nh÷ng chÊt l­îng gièng nh­ Ch©u ¢u. Sù thay ®æi vÒ mãn ¨n vµ thøc uèng ®Þa ph­¬ng cïng nh÷ng trß gi¶i trÝ ban ®ªm lµ ®· næi tiÕng trªn thÕ giíi víi gi¸ c¶ rÊt ph¶i ch¨ng.” Cã thÓ nãi, n¨m 1999 lµ mét n¨m thµnh c«ng nhÊt cña du lÞch Th¸i Lan trong suèt thËp kû qua trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kh«ng may m¾n so víi c¸c n­íc l¸ng giÒng. ChiÕn dÞch nµy l¹i ®­îc ph¸t ®éng vµo ®óng lóc cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh næ ra trong khu vùc mµ Th¸i Lan lµ mét trong nh÷ng n­íc chÞu ¶nh h­ëng nÆng nÒ nhÊt do sù mÊt gi¸ cña ®ång Bath. BÊt chÊp nh÷ng khã kh¨n, ngµnh Du lÞch Th¸i Lan ®· tËp trung mäi søc lùc cña m×nh ®Ó thùc hiÖn chiÕn dÞch tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ “Amazing Thailand” trong hai n¨m 1998 vµ 1999. KÕ ho¹ch nµy ®· ®­îc ®Æt ra tõ n¨m 1995 vµ b©y giê ®ang gÆt h¸i nhiÒu thµnh c«ng. Th¸i Lan ®· cã sù t¨ng tr­ëng du lÞch m¹nh nhÊt Ch©u ¸. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy r»ng, sau khi chiÕn dÞch “Amazing Thailand” ®­îc xóc tiÕn m¹nh mÏ, l­îng kh¸ch quèc tÕ vµo Th¸i Lan t¨ng ®ét biÕn vµo n¨m 1999 vµ 2000, víi møc t¨ng tr­ëng ngo¹n môc h¬n 10%. Doanh thu tõ du lÞch nhê ®ã còng t¨ng m¹nh víi tèc ®é 12,75% vµo n¨m 2000. §©y qu¶ lµ mét thµnh c«ng lín ®èi víi du lÞch Th¸i Lan. Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n cña du lÞch th¸i lan giai ®o¹n 1995 - 2002 N¨m Kh¸ch du lÞch quèc tÕ Sè ngµy l­u tró trung b×nh t¹i Th¸i Lan Chi tiªu trung b×nh/ng­êi/ngµy Doanh thu TriÖu ng­êi % Bath % TriÖu Baht % 1995 6,95 + 12,73 7,43 3,693 +9,48 190.765 +31,37 1996 7,19 +3,46 8,23 3,706 +0,34 219.364 +14,99 1997 7,22 +0,41 8,33 3,672 -0,92 220.754 +0,63 1998 7,76 +7,53 8,40 3,713 +1,12 242.177 +9,7 1999 8,58 +10,50 7,96 3,705 -0,23 253.018 +4,48 2000 9,51 +10,82 7,77 3,861 +4,23 285.272 +12,75 2001 10,06 +5,82 7,93 3,748 -2,93 299.047 +4,83 2002 10,80 +7,33 7,98 3,754 +0,16 323.484 +8,17 (Nguån: Website: VËy, ®iÒu g× ®· mang l¹i thµnh c«ng cho chiÕn dÞch nµy? “Amazing Thailand” tËp trung thø nhÊt vµo ch­¬ng tr×nh tour mua s¾m. §¹i b¸n hµng Th¸i Lan (Thailand Grand Sales) 1998 - 1999 ®­îc tæ chøc vµo mïa cao ®iÓm phôc vô kh¸ch du lÞch. VÐ ®Æc biÖt cã møc gi¶m gi¸ hµng tõ 15 - 20% ®· ®­îc ®­a tíi kh¸ch du lÞch t¹i c¸c ®iÓm nhËp c¶nh vµo Th¸i Lan, c¸c kh¸ch s¹n vµ c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c. V¨n phßng c¬ quan du lÞch quèc gia Th¸i Lan (TAT) ë kh¾p thÕ giíi cã nhiÖm vô th«ng tin chÝnh thøc ®Õn c«ng chóng sù kiÖn nµy. Ngoµi ra, trong kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­: phè shopping, lµng shopping, c©u l¹c bé Ngµy lÔ ngäc... Thø hai, chiÕn dÞch tËp trung xóc tiÕn mãn ¨n Th¸i Lan. V­¬ng quèc Th¸i Lan næi lªn nh­ mét n¬i cã nghÖ thuËt nÊu ¨n hµng ®Çu víi nh÷ng nhµ hµng Th¸i Lan kh¾p thÕ giíi; tæ chøc nh÷ng Héi nghÞ mãn ¨n Th¸i Lan víi chñ ®Ò “Mãn ¨n Th¸i Lan dµnh cho thÕ giíi”... §Æc biÖt c¸c tour “Amazing ThaiLand” ®­îc qu¶ng c¸o víi c¸c chñ ®Ò: Amazing thiªn ®­êng Shopping, Amazing v¨n ho¸ vµ di s¶n, Amazing nghÖ thuËt vµ c¸ch uèng, Amazing thÓ thao vµ gi¶i trÝ, Amazing di s¶n thiªn nhiªn... ChiÕn dÞch nµy cßn cã dù ¸n khuyÕn khÝch ng­êi Th¸i Lan c­ tró ë n­íc ngoµi vÒ th¨m ®Êt n­íc, mêi ®¹i biÓu c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô l÷ hµnh vµ Hµng kh«ng n­íc ngoµi tíi Th¸i Lan trong mïa thÊp ®iÓm trong hai n¨m 1998-1999. Míi ®©y, du lÞch Th¸i lan míi ph¸t triÓn thªm mét lo¹i h×nh rÊt míi mÎ vµ ®éc ®¸o - Du lÞch th­ th¸i. §©y lµ mét lo¹i h×nh dÞch vô du lÞch rÊt míi vµ cã vÎ h¬i “l¹ lïng”. Lo¹i h×nh du lÞch nµy nh»m vµo sè ng­êi giµu cã, ®· ch¸n ngÊy cuéc sèng ®« thÞ hiÖn ®¹i, muèn t×m cho m×nh mét sù th­ th¸i trong t©m hån. Hä ®· kh«ng tiÕc tiÒn b¹c vµ cã thÓ dµnh mét ®Õn 2 tuÇn ®Ó mua c¸c dÞch vô lµm s¹ch c¬ thÓ nh­: nhÞn ¨n, luyÖn Yoga, ngåi thiÒn vµ tÈy ruét b»ng nh÷ng viªn thuèc cã nguån gèc tõ th¶o d­îc víi gi¸ 260 ®Õn 300 USD/ng­êi trong mét tuÇn. Lo¹i h×nh dÞch vô nµy nghe cã vÎ “kú quÆc” nh­ng l¹i ch¼ng hÒ “kú quÆc” chót nµo bëi c¸c c¬ së dÞch vô du lÞch gióp du kh¸ch c¶m thÊy th­ th¸i vµ trÎ trung h¬n nh­ thÕ nµy ®· mäc lªn nh­ nÊm t¹i miÒn Nam Th¸i Lan, thu hót c¶ nh÷ng nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Õn dèc vèn ®Ó thö vËn may. §Ó khai th¸c thÞ tr­êng Ch©u ¢u, Hµng kh«ng quèc tÕ Th¸i Lan ®· t¨ng c­êng c¸c chuyÕn bay ®Õn c¸c quèc gia chÝnh, ®ã lµ c¸c thÞ tr­êng môc tiªu nh­ §øc, Anh, Scandinavia, Italia vµ Thôy Sü. Th¸i Lan ®ang tËp trung ®Ó tù biÕn m×nh thµnh cöa ngâ cña tiÓu vïng Mekong. Ngoµi ra, Th¸i Lan cßn c¶i tiÕn rót ng¾n, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn cÊp visa, gi¶m chi phÝ cÊp visa, ®ång thêi Th¸i Lan còng ®· bá chÕ ®é visa ®èi víi nhiÒu n­íc. Theo nguån tin tõ Sø qu¸n Th¸i Lan t¹i NhËt B¶n, hiÖn nay hä ®· bá chÕ ®é visa ®èi víi 53 n­íc trªn thÕ giíi. §©y còng lµ mét yÕu tè quan träng trong chiÕn l­îc thu hót kh¸ch quèc tÕ cña Th¸i Lan. Malaysia “Truly Asia” §iÒu g× thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn Malaysia? Ph¶i ch¨ng ®ã lµ nh÷ng ng­êi d©n Malaysia th©n thiÖn vµ mÕn kh¸ch, hay ®ã lµ bëi ®Êt n­íc nµy cã khÝ hËu ®éc ®¸o, Êm ¸p vµ dÔ chÞu quanh n¨m? Cã thÓ cã hµng ngµn c©u tr¶ lêi kh¸c nhau, nh­ng tÊt c¶ du kh¸ch ®Òu nhÊt trÝ r»ng, Malaysia lµ mét ®Êt n­íc réng lín vµ cã rÊt nhiÒu ®iÓm hÊp dÉn du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ nÒn v¨n ho¸ ®a d¹ng cña nhiÒu d©n téc, nghÖ thuËt Èm thùc ®Æc s¾c, vµ nh÷ng th¾ng c¶nh ngo¹n môc. Du kh¸ch cã thÓ kh«ng ®Ó ý ®Õn mét b¸n ®¶o nhá bÐ n»m gi÷a Th¸i Lan vµ Singapore, hai c­êng quèc vÒ du lÞch. Nh­ng chØ khi hä thùc sù ®Æt ch©n ®Õn Malaysia th× du kh¸ch míi c¶m nhËn ®­îc nh÷ng g× mµ ®Êt n­íc nhá bÐ nµy ®em ®Õn cho hä vµ ®iÒu g× khiÕn du lÞch Malaysia trë nªn ®éc ®¸o vµ hÊp dÉn ®Õn thÕ. MÆc dï sèng rÊt hoµ hîp víi nhau, nh­ng ba d©n téc chÝnh lµ ng­êi gèc Malay, ng­êi gèc Hoa vµ ng­êi gèc Ên trªn ®Êt n­íc Malaysia vÉn gi÷ ®­îc nh÷ng nÐt v¨n ho¸ cña riªng m×nh. NÒn v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc ®Òu ®­îc t«n träng vµ sù trao ®æi, giao thoa trong lèi sèng vµ v¨n ho¸ gi÷a c¸c d©n téc kh«ng cßn lµ ®iÒu míi mÎ. Ch¼ng cã g× lµ kh¸c th­êng khi mét ng­êi gèc Hoa hoÆc gèc Ên mÆc bé quÇn ¸o d©n téc cña ng­êi gèc Malay, hoÆc ng­îc l¹i, khi ng­êi gèc Malay mÆc quÇn ¸o truyÒn thèng cña ng­êi gèc Hoa hoÆc gèc Ên. VÒ mÆt ng«n ng÷ còng vËy, mçi d©n téc ®Òu duy tr× tiÕng mÑ ®Î cña m×nh, nh­ng tÊt c¶ ®Òu cã thÓ nãi mét thø ng«n ng÷ chung ®ã lµ Bahasa Melayu vµ tÊt nhiªn lµ tiÕng Anh. §©y chÝnh lµ métlîi thÕ rÊt lín cho du lÞch n­íc nµy. Ngµnh Du lÞch Malaysia ®· sím nhËn ra ®©y chÝnh lµ ®iÓm thu hót kh¸ch du lÞch, vµ ®©y còng chÝnh lµ nguån gèc s©u sa ®»ng sau chiÕn dÞch “Malaysia Truly Asia”. §i kÌm víi khÈu ng÷ “Malaysia Truly Asia” lµ h×nh ¶nh 5 c« g¸i xinh ®Ñp vÉy gäi du kh¸ch ®Õn víi Malaysia. N¨m c« g¸i víi n­íc da kh¸c nhau mÆc nh÷ng trang phôc truyÒn thèng cña c¸c d©n téc kh¸c nhau trªn ®Êt n­íc Malaysia. §©y kh«ng nh÷ng lµ mét h×nh ¶nh qu¶ng c¸o rÊt thµnh c«ng cho ngµnh Du lÞch mµ cßn lµ mét t­îng tr­ng hoµn h¶o cho sù ®oµn kÕt vµ thèng nhÊt trªn mét ®Êt n­íc cã nhiÒu d©n téc cïng chung sèng. ë Malaysia cã n¨m ngµy lÔ lín, ®ã lµ lÔ Hari Raya Aidil Fitri cña ng­êi gèc Malay, ngµy TÕt cña ng­êi Trung Quèc, ngµy lÔ Deepavali cña ng­êi gèc Ên, ngµy Gi¸ng sinh cña ng­êi theo ®¹o Thiªn chóa vµ ngµy lÔ Tadau Kaamatan cña ng­êi Iban. C¶ n¨m ngµy lÔ nµy ®Òu ®­îc coi lµ nh÷ng ngµy quèc lÔ. §©y lµ nh÷ng dÞp mµ du kh¸ch cã thÓ tËn m¾t chøng kiÕn c¶nh tÊt c¶ c¸c d©n téc cïng t­ng bõng chµo ®ãn ngµy lÔ cña mét d©n téc anh em mµ kh«ng hÒ cã sù ph©n biÖt. Qu¶ thËt, ®ã lµ mét h×nh ¶nh hiÕm thÊy thÓ hiÖn sù g¾n bã, ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc trªn ®Êt n­íc Malaysia vµ ®ã chÝnh lµ ®iÒu l«i cuèn kh¸ch du lÞch ®Õn víi ®Êt n­íc nµy, ®Õn víi Malaysia “Truly Asia”. L­îng kh¸ch quèc tÕ vµ doanh thu tõ du lÞch cña Malaysia 1999-2002 N¨m Kh¸ch du lÞch quèc tÕ (triÖu ng­êi) Doanh thu tõ du lÞch (triÖu RM) 1999 7,93 12.321,3 2000 10,22 17.335,4 2001 12,78 24.221,5 2002 13,29 25.781,1 (Nguån: website C¬ quan du lÞch Malaysia ®· th«ng qua kÕ ho¹ch mang tÝnh chiÕn l­îc nh»m ®¹t môc tiªu biÕn Malaysia thµnh ®iÓm du lÞch lý t­ëng, phï hîp víi mäi thÞ tr­êng du kh¸ch. Nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn du lÞch, n¨m 2000 ngµnh Du lÞch n­íc nµy ®· më 12 v¨n phßng du lÞch t¹i Trung Quèc, Ên §é, Trung §«ng vµ §«ng Nam ¸. Ngoµi ra, Bé V¨n ho¸ - NghÖ thuËt vµ Du lÞch còng ®· kÕt hîp lµm viÖc víi bé phËn nhËp c¶nh nh»m uû quyÒn viÖc cÊp visa t¹i Trung Quèc vµ Ên §é cho c¸c v¨n phßng du lÞch Malaysia, c¸c v¨n phßng cña h·ng Hµng kh«ng vµ ®¹i lý du lÞch ®· ®­îc lùa chän ë nh÷ng n­íc nµy. Thu hót ®­îc kh¸ch ®Õn ®Êt n­íc m×nh míi chØ lµ b­íc ®Çu cña chiÕn dÞch, b­íc hai lµ ph¶i l­u ch©n kh¸ch ®­îc l©u h¬n. Nh»m khuyÕn khÝch du kh¸ch ë l¹i trong thêi gian dµi h¬n, chi tiªu nhiÒu h¬n vµ sÏ cßn quay trë l¹i, Bé V¨n ho¸ - NghÖ thuËt vµ Du lÞch ®· cã mét chiÕn l­îc réng lín th«ng qua viÖc tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c¸c sù kiÖn quan träng cña ®Êt n­íc, cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô du lÞch cã chÊt l­îng cao. Míi ®©y, chÝnh phñ Malaysia ®· ®­a ra mét ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn trän gãi cho ngµnh Du lÞch Malaysia nh»m chèng ®ì dÞch bÖnh viªm ®­êng h« hÊp cÊp (SARS), trong ®ã cã viÖc thµnh lËp Quü hç trî ph¸t triÓn du lÞch ®Æc biÖt trÞ gi¸ 1 tû RM vµ ®­a ra mét sè ­u ®·i kh¸c nh­: Gi¶m 5% gi¸ ®iÖn cho c¸c doanh nghiÖp kh¸ch s¹n, b¾t ®Çu tõ th¸ng 6 ®Õn 31/12 n¨m 2003. Gi¶m 50% phÝ cÇu ®­êng cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô taxi trong vßng 6 th¸ng. B·i bá viÖc thu thuÕ dÞch vô ®èi víi nh÷ng phßng dµnh cho kh¸ch mêi t¹i c¸c kh¸ch s¹n b¾t ®Çu tõ 1/1/2003. T¹m ngõng thu thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh tõ 1/1/2003 ®Õn hÕt 31/12/2003. T¸i c¬ cÊu vµ gia h¹n cho c¸c kho¶n vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh dµnh cho lao ®éng trong ngµnh du lÞch ®· bÞ c¾t l­¬ng do kinh doanh thua lç. Nh×n chung, ®©y lµ mét ch­¬ng tr×nh hç trî trän gãi ®­îc d­ luËn Malaysia nãi riªng vµ thÕ giíi nãi chung ®¸nh gi¸ cao. Du lÞch Trung Quèc - ®«i ®iÒu suy nghÜ Du lÞch Trung Quèc vèn còng tõng bÞ coi nhÑ trong mét thêi gian dµi tõ khi c¸ch m¹ng thµnh c«ng (1949). Sau 30 n¨m biÕn ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, Trung Quèc míi nhËn thøc vµ ®­a vµo ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn du lÞch víi nh÷ng môc tiªu vÜ m«. Cho ®Õn nay, hÇu hÕt tµi nguyªn du lÞch Trung Quèc ®· ®­îc tæ chøc khai th¸c, dï hiÖu qu¶ ch­a ®ång ®Òu. ViÖc khai th¸c tµi nguyªn du lÞch cïng víi viÖc tæ chøc c¸c dÞch vô du lÞch ngµy cµng hoµn h¶o h¬n ®· lµm cho thÕ giíi biÕt ®Õn s¶n phÈm du lÞch mang ®Ëm s¾c mµu Trung Hoa, cã søc hÊp dÉn cao víi du kh¸ch. N¨m 2000, Trung Quèc ®· ®ãn trªn 30 triÖu kh¸ch quèc tÕ chÝnh tõ nh÷ng s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o cña m×nh (Theo t¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam, sè 10, n¨m 2001, trang 10). Cho ®Õn nay, víi c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch phong phó, ®a d¹ng yÕu tè v¨n ho¸ cña 56 d©n téc, cña c¸c ®Þa ph­¬ng, cña mçi vïng ®Òu cã dÊu Ên riªng trong s¶n phÈm du lÞch cña Trung Quèc. Ch­¬ng tr×nh du lÞch hang ®éng, du lÞch tr­ît tuyÕt ë ph­¬ng B¾c, du lÞch nhiÖt ®íi, du lÞch s«ng hå ë ph­¬ng Nam víi nh÷ng mãn ¨n l¹ miÖng, víi nh÷ng ®å l­u niÖm ®éc ®¸o vµ ngay c¶ nh÷ng ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn v¨n nghÖ, c¸c trang phôc cña nh©n viªn phôc vô trong ngµnh du lÞch lµ nh÷ng ®iÓm g©y Ên t­îng cho du kh¸ch. ë Hµng Ch©u, T« Ch©u, Qu¶ng §«ng, Qu¶ng T©y so víi B¾c Kinh, kü n¨ng, phong c¸ch cña nh©n viªn l÷ hµnh ®· kh¸c vµ còng kh«ng gièng víi c¸c ®ång nghiÖp cña hä ë Th­îng H¶i, Thiªn T©n. Ho¹t ®éng du lÞch ë Hång K«ng, Ma Cao, Th©m QuyÕn l¹i mang s¾c th¸i kh¸c biÖt víi sù kÕt hîp tµi t×nh gi÷a v¨n ho¸ du lÞch ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y. Tµi nguyªn du lÞch ®­îc qu¶n lý, b¶o vÖ chu ®¸o, nghiªm ngÆt vµ khai th¸c tèi ®a. Sù kÕt hîp gi÷a tham quan víi giíi thiÖu s¶n phÈm, b¸n hµng trong ch­¬ng tr×nh du lÞch nh­ uèng trµ C«ng phu, trµ Long TØnh, th­ gi·n trong hiÖu thuèc §«ng Nh©n §­êng réng lín ... lµ ®iÒu ®¸ng ®Ó ViÖt Nam suy ngÉm vµ häc hái trong viÖc tæ chøc ch­¬ng tr×nh du lÞch hiÖn nay. Trung Quèc ®ang huy ®éng 5 nguån vèn vµo viÖc ph¸t triÓn du lÞch: Nhµ n­íc TW, c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c Bé, Ngµnh mµ quan träng nhÊt lµ Giao th«ng, X©y dùng, Th­¬ng m¹i, Du lÞch vµ tËp thÓ, c¸ nh©n c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Trong nh÷ng nguån vèn nµy, Nhµ n­íc TW chØ ®Çu t­ 15%, cßn 85% lµ tõ 4 nguån cßn l¹i vµ du lÞch Trung Quèc ®· cã nh÷ng thay ®æi lín c¶ vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, dÞch vô, t«n t¹o, b¶o qu¶n l©u dµi tµi nguyªn du lÞch vµ gi÷ g×n m«i tr­êng du lÞch. Vèn ®Çu t­ g¾n liÒn víi chÝnh s¸ch më cöa, n¨ng ®éng víi tinh thÇn s½n sµng hç trî th¸o gì v­íng m¾c tõ c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c Ngµnh cho ®Õn TW lµ mét ®éng lùc quan träng cho du lÞch Trung Quèc ph¸t triÓn. Trung Quèc rÊt quan t©m ®Õn viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho du lÞch. HiÖn nay, t¹i Trung Quèc cã 4 Trung t©m ®µo t¹o vµ båi d­ìng nh©n lùc du lÞch lín cÊp quèc gia: Trung t©m ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý du lÞch cña c¸c tØnh, thµnh phè; Trung t©m ®µo t¹o båi d­ìng gi¸m ®èc c¸c kh¸ch s¹n; Trung t©m ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô l÷ hµnh vµ Trung t©m ®µo t¹o nghiÖp vô dÞch vô du lÞch. ViÖc tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o th­êng xuyªn vµ ®ét suÊt hµng n¨m do Côc du lÞch Quèc gia chØ ®¹o ®· gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng kinh doanh du lÞch cña Trung Quèc lªn rÊt nhiÒu. ViÖc ®µo t¹o dµi h¹n ë c¸c tr­êng §¹i häc, Häc viÖn du lÞch Trung Quèc vÉn lµ h­íng c¬ b¶n l©u dµi. Nh­ng tr­íc thùc tÕ lµ c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng hoÆc ch­a ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, hoÆc cÇn cËp nhËt tri thøc th× ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o tõ c¸c Trung t©m ®µo t¹o båi d­ìng quèc gia lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc ®µo t¹o vµ båi d­ìng theo lo¹i h×nh nµy thËt ra kh«ng phøc t¹p nh­ng l¹i kh¸ hiÖu qu¶. §©y còng lµ mét kinh nghiÖm quý b¸u vµ rÊt gÇn gòi cho ViÖt Nam trong chiÕn l­îc ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô du lÞch. Mét ®iÓm rÊt ®¸ng chó ý lµ t¹i c¸c ®iÓm du lÞch cña Trung Quèc, kh¸ch du lÞch néi ®Þa chiÕm tû lÖ rÊt lín. Cã thÓ thÊy ë c¸c trung t©m du lÞch, c¸c ®Þa danh du lÞch Trung Quèc, hÖ thèng c¬ së vËt chÊt, dÞch vô du lÞch, sù quan t©m tíi c¶ kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµ néi ®Þa ®­îc thÓ hiÖn rÊt cô thÓ. Sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a ho¹t ®éng du lÞch quèc tÕ vµ néi ®Þa ®­îc coi lµ ph­¬ng h­íng chØ ®¹o vÜ m« vµ thÊm nhuÇn tíi tõng doanh nghiÖp. MÆc dï nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒm n¨ng cho ph¸t triÓn du lÞch néi ®Þa Trung Quèc thuËn lîi h¬n vµ rÊt kh¸c so víi ViÖt Nam, song ®iÒu nµy còng gîi ra nh÷ng vÊn ®Ò cã tÇm quan träng c¬ b¶n vµ l©u dµi mang tÝnh chiÕn l­îc cho du lÞch ViÖt Nam. Bµi häc vÒ qu¶ng b¸, xóc tiÕn du lÞch ë Hµn Quèc Hµn Quèc cã sè d©n 47,5 triÖu ng­êi, diÖn tÝch 99407 km2, trong ®ã ®åi nói chiÕm 70% diÖn tÝch ®Êt ®ai. Tµi nguyªn du lÞch Hµn Quèc kh«ng nhiÒu nh­ng n¨m 2002 ngµnh Du lÞch n­íc nµy ®· ®ãn 5,7 triÖu l­ît kh¸ch n­íc ngoµi, thu nhËp tõ du lÞch ®¹t 7,7 tû USD, trung b×nh mét kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi ®Õn Hµn Quèc chi tiªu 1.286 USD, thu hót 390.000 lao ®éng trùc tiÕp vµ t¹o ra 40.000 chç lµm cho c¸c ngµnh kh¸c. C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, chiÕn l­îc qu¶ng b¸ tiÕp thÞ h×nh ¶nh ®Êt n­íc cho c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm lµ yÕu tè hµng ®Çu dÉn ®Õn thµnh c«ng trong viÖc thu hót kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi cña ®Êt n­íc n»m trong khu vùc B¾c ¸ nµy (Theo B¸o Du lÞch ViÖt Nam, sè 43 (312), 2003). §Õn Hµn Quèc, ®iÒu ®Çu tiªn mµ du kh¸ch c¶m nhËn thÊy ®ã lµ sù dÔ dµng trong viÖc tiÕp nhËn th«ng tin du lÞch. Trung t©m du lÞch lín nhÊt ®­îc ®Æt t¹i tÇng 1 cña V¨n phßng Tæng côc Du lÞch ngay t¹i trung t©m Seoul. T¹i ®©y cã tÊt c¶ c¸c th«ng tin du lÞch cña c¶ n­íc Hµn, tõ tËp ®Üa gÊp ®Õn ®Üa CD, c¸c tê ¸p phÝch lín víi phong c¶nh ®Ñp ®­îc biÕu kh«ng cho kh¸ch du lÞch, c¸c mµn h×nh lín chiÕu liªn tôc h×nh ¶nh qu¶ng b¸ c¸c ®iÓm du lÞch vµ c¶ mét th­ viÖn s¸ch vÒ lÞch sö c¸c vïng, ®iÓm tham quan. C¸c gian th«ng tin du lÞch ®­îc ®Æt ë mäi n¬i: t¹i c¸c ®iÓm tham quan, c¸c chî, c¸c ®­êng phè chÝnh, c¸c ga tÇu ®iÖn ngÇm... T¹i nh÷ng n¬i ®ã, c¸c c« g¸i th­êng trùc lu«n s½n sµng cung cÊp c¸c th«ng tin cho kh¸ch, c¸c b¶n ®å, tËp gÊp ®­îc ph¸t miÔn phÝ. C¸c b¶n ®å kh«ng chØ cung cÊp cho kh¸ch c¸c th«ng tin du lÞch chung mµ cßn cô thÓ tõng ®iÓm tham quan, gi¸ c¶ dÞch vô t¹i ®ã, c¸c ph­¬ng tiÖn ®i l¹i cïng víi nh÷ng lêi giíi thiÖu hÕt søc hÊp dÉn. C¸c tour du lÞch chuyªn ®Ò trong thµnh phè Seoul hay du lÞch ®Õn c¸c vïng kh¸c ®Òu ®­îc chØ dÉn cô thÓ trong tê t¹p chÝ du lÞch cã tªn “CÇu vång” ®­îc ®Æt t¹i tÊt c¶ c¸c kh¸ch s¹n, c¸c gian th«ng tin du lÞch. Kh¸ch du lÞch chØ cÇn chÞu khã nghiªn cøu b¶n ®å vµ c¸c tËp gÊp lµ cã thÓ tù tin ®i du lÞch mµ kh«ng cÇn h­íng dÉn viªn. Mét ®iÒu lý thó lµ t¹i c¸c ®iÓm tham quan du lÞch ®Òu cã c¸c thuyÕt minh viªn miÔn phÝ nÕu b¹n cã nhu cÇu b»ng 3 ng«n ng÷ chÝnh: Anh, Ph¸p, NhËt. VËy, nguån kinh phÝ nµo dµnh cho sù bao cÊp lín nµy? H·y b¾t ®Çu tõ chiÕn l­îc xóc tiÕn du lÞch cña Hµn Quèc, trong ®ã viÖc dµnh kinh phÝ dµnh cho xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch nhiÒu h¬n so víi quü ®Çu t­ dµnh cho toµn ngµnh du lÞch. N¨m 2003, ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Çu t­ cho du lÞch lµ 206 triÖu USD, vµ cho xóc tiÕn du lÞch lµ 272 triÖu USD. §©y qu¶ lµ mét ®iÓm thó vÞ trong chiÕn l­îc xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch cña Hµn Quèc. C¬ quan qu¶n lý x¸c ®Þnh qu¶ng b¸ xóc tiÕn du lÞch nh­ mét c«ng cô c¬ b¶n ®Ó t¹o dùng h×nh ¶nh quèc gia t¹i c¸c thÞ tr­êng nguån lµ Mü, NhËt, Trung Quèc, c¸c n­íc §«ng Nam ¸. Ngoµi ra, viÖc ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn du lÞch Hµn Quèc t¹i c¸c trung t©m du lÞch lín kh¾p c¸c ch©u lôc cïng víi c¸c chiÕn l­îc tiÕp thÞ th­êng xuyªn ®· gióp cho Hµn Quèc trë thµnh ®iÓm ®Õn cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Nh÷ng kinh nghiÖm ph¸t triÓn du lÞch cña nh÷ng n­íc l¸ng giÒng nªu trªn, kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng cña du lÞch ViÖt Nam chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®­a ra nh÷ng nhãm gi¶i ph¸p sau ®©y nh»m thóc ®Èy du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn, hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®· ®Æt ra ®Ó biÕn nh÷ng triÓn väng ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam trong thËp kû tíi thµnh hiÖn thùc. II, Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng du lÞch ViÖt Nam h­íng tíi n¨m 2010. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ m«i tr­êng kinh doanh du lÞch X©y dùng chÝnh s¸ch hîp lý, thuËn lîi cho ph¸t triÓn du lÞch CÇn ph¶i x¸c ®Þnh ph¸t triÓn du lÞch lµ sù nghiÖp cña mäi cÊp, mäi ngµnh vµ cña toµn x· héi. C¸c chÝnh s¸ch vµ néi dung ph¸t triÓn du lÞch ph¶i thËt thuËn lîi thÓ hiÖn ë viÖc c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng ph¶i cã nh÷ng hç trî, ­u tiªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho du lÞch ph¸t triÓn, tr­íc hÕt lµ t«n träng ph¸p luËt vÒ du lÞch, ph¸p luËt b¶o vÖ m«i tr­êng trong khai th¸c vµ ph¸t triÓn du lÞch, triÓn khai nghiªm tóc c¸c quy ho¹ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. MÆt kh¸c, trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n, du lÞch ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Huy ®éng, khai th¸c vµ ph¸t huy tèi ®a mäi nguån lùc, tr¸ch nhiÖm cho ph¸t triÓn du lÞch th«ng qua tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ toµn x· héi. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch trªn ph¹m vi c¶ n­íc mµ cô thÓ lµ x©y dùng hÖ thèng Ph¸p luËt du lÞch hoµn thiÖn, t¨ng c­êng c«ng t¸c quy ho¹ch vµ qu¶n lý, ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng nh»m ng¨n ngõa nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc trong kinh doanh vµ c¸c hiÖn t­îng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. X©y dùng nh÷ng chÝnh s¸ch, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ cô thÓ phôc vô cho viÖc qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch trªn thÞ tr­êng nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi tiªu dïng vµ uy tÝn cña ngµnh, t¹o cho du lÞch nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn, nhanh vµ bÒn v÷ng. 1.2 T¨ng c­êng huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ Mét trong nh÷ng trë ng¹i ®Ó ph¸t triÓn du lÞch n­íc ta lµ thiÕu vèn ®Çu t­. Tõ nay ®Õn c¸c n¨m vÒ sau cÇn cã gi¶i ph¸p huy ®éng, sö dông vèn ®Çu t­ hiÖu qu¶. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nµy, cÇn x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn cô thÓ cho tõng dù ¸n ®· ®­îc phª duyÖt. CÇn kh¬i dËy vµ huy ®éng c¸c nguån vèn tõ néi lùc trong d©n còng nh­ thóc ®Èy c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®­îc phª duyÖt sím ®­îc triÓn khai. Cô thÓ lµ: Tæng côc Du lÞch ph¶i ph¸t huy hÕt vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« trong viÖc ®Ò xuÊt triÓn khai c¸c dù ¸n liªn quan ®Õn du lÞch, cã ý kiÕn víi Bé KÕ ho¹ch - §Çu t­ trong viÖc cÊp giÊy phÐp cho c¸c dù ¸n, c©n ®èi c¸c lÜnh vùc cÇn thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi víi c¸c h×nh thøc FDI, BOT vµ ODA... TËp hîp danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t­ cô thÓ ®· ®­îc phª duyÖt ®Ó t¨ng c­êng qu¶ng b¸ c¸c th«ng tin vÒ dù ¸n ®ã ®Õn c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc kÞp thêi vµ thuËn lîi. VËn dông linh ho¹t c¸c c¬ së ­u ®·i trong lÜnh vùc ®Çu t­ du lÞch theo NghÞ ®Þnh 35/2002/N§-CP cña chÝnh phñ ban hµnh ngµy 29/3/2002, cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 14/4/2002. Theo ®ã, viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu du lÞch quèc gia, khu du lÞch sinh th¸i, v­ên quèc gia, ®Çu t­ x©y dùng khu c«ng viªn v¨n ho¸ bao gåm ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng thÓ thao, vui ch¬i, gi¶i trÝ sÏ ®­îc h­ëng ­u ®·i ®Çu t­ nh­: ­u ®·i vÒ tiÒn sö dông ®Êt, thuÕ sö dông ®Êt, thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thêi h¹n miÔn vµ gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, miÔn thuÕ thu nhËp bæ sung... Khi ®· huy ®éng ®­îc vèn ®Çu t­ cÇn ph¶i sö dông hiÖu qu¶n th«ng qua viÖc ®Çu t­ x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng phôc vô du lÞch. Chó träng ®Çu t­ c¸c khu du lÞch cã quy m« lín. H­íng dÉn ®Çu t­ x©y dùng kh¸ch s¹n theo quy ho¹ch, h¹n chÕ x©y dùng kh¸ch s¹n hoÆc c¬ së l­u tró cã quy m« nhá, thiÕu c«ng tr×nh dÞch vô, hiÖu qu¶ khai th¸c kÐm g©y l·ng phÝ. C¸c doanh nghiÖp quèc doanh ph¶i tiÕp tôc ®­îc cñng cè, lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, gi¶i quyÕt døt ®iÓm c«ng nî tån ®äng ®Ó doanh nghiÖp æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh. Tõng b­íc ®Èy m¹nh viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­, c¬ së vËt chÊt vµ ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó thu hót thªm nguån vèn ph¸t triÓn doanh nghiªp. §Èy m¹nh viÖc x· héi ho¸ trong lÜnh vùc du lÞch, toµn d©n lµm du lÞch ®Ó vËn ®éng tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong d©n vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn du lÞch. Thùc tÕ cho thÊy, tiÒm n¨ng du lÞch chØ lµ ®iÒu kiÖn ban ®Çu, nÕu kh«ng tiÕp tôc ®Çu t­, khai th¸c th× tiÒm n¨ng sÏ c¹n kiÖt. H¬n n÷a, ®Çu t­ cho du lÞch cßn cã thÓ biÕn mét vïng nghÌo tiÒm n¨ng thµnh ®iÓm du lÞch hÊp dÉn. T¨ng c­êng ®Çu t­ vµo du lÞch chÝnh lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam. §Èy m¹nh hîp t¸c víi c¸c Bé, Ban, Ngµnh cã liªn quan vµ t¨ng c­êng h¬p t¸c quèc tÕ trong ph¸t triÓn du lÞch Nh­ ®· ph©n tÝch ë Ch­¬ng I, du lÞch lµ mét ngµnh kinh doanh tæng hîp. Sù ph¸t triÓn cña du lÞch sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña nh÷ng ngµnh kinh tÕ kh¸c. Ng­îc l¹i, ®Ó cã mét ngµnh Du lÞch ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ kh«ng chó träng ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc kh¸c vèn cã quan hÖ mËt thiÕt víi du lÞch, ®Æc biÖt lµ c¸c Bé, Ban, ngµnh cã liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn du lÞch nh­ ngµnh Giao th«ng vËn t¶i, B­u chÝnh viÔn th«ng, ngµnh §iÖn, ngµnh N­íc, Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Bé V¨n ho¸ th«ng tin, Bé Y tÕ, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Ngo¹i giao, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, Tæng côc H¶i quan... Cô thÓ lµ: Phèi hîp chÆt chÏ víi Bé giao th«ng vËn t¶i trong viÖc n©ng cÊp hÖ thèng ®­êng x¸, cÇu cèng, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn phôc vô kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam. §Æc biÖt chó träng ®Çu t­ nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng tÇu ®iÖn ngÇm, tµu ®iÖn trªn kh«ng nh»m gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng giao th«ng ¸ch t¾c t¹i c¸c thµnh phè du lÞch lín. Chó träng phèi hîp víi Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam trong viÖc qu¶ng b¸, thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn víi ViÖt Nam. Phèi hîp chÆt chÏ víi Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ trong viÖc phª duyÖt, qu¶n lý, quy ho¹ch c¸c dù ¸n du lÞch. Phèi hîp víi Bé y tÕ nh»m ph¸t triÓn c¸c trung t©m ch÷a bÖnh, gi¶i phÉu thÈm mü phôc vô lo¹i h×nh du lÞch nghØ d­ìng, ch÷a bÖnh... Phèi hîp víi Bé V¨n ho¸ th«ng tin nh»m ®Èy m¹nh viÖc trïng tu, t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n hãa t¹o ®iÒu kiÖn cho lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ ph¸t triÓn. §Èy m¹nh xóc tiÕn qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu du lÞch ViÖt Nam. Phèi hîp víi Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nh»m qu¶n lý chÆt chÏ viÖc khai th¸c du lÞch ë c¸c v­ên quèc gia, c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn, tr¸nh t×nh tr¹ng khai th¸c bõa b·i dÉn ®Õn viÖc ph¸ huû nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn quý gi¸, gãp phÇn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. Phèi hîp víi Bé Ngo¹i giao trong viÖc ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc vµ gi¶m lÖ phÝ cÊp hé chiÕu, thÞ thùc, tiÕn tíi bá chÕ ®é visa ®èi víi mét sè thÞ tr­êng du lÞch träng ®iÓm. Cïng víi Tæng côc H¶i quan tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh ®èi víi kh¸ch du lÞch. Phèi hîp víi ngµnh §iÖn thùc hiÖn gi¶m gi¸ ®iÖn cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kh¸ch s¹n. §©y lµ mét gi¶i ph¸p thiÕt thùc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng c¸c c¬ së l­u tró ë n­íc ta hiÖn nay. Phèi hîp víi Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô ngµnh du lÞch giái ngo¹i ng÷, giái chuyªn m«n nghiÖp vô ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam h­íng tëi thÕ kû 21. Bªn c¹nh viÖc phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Bé, Ban, ngµnh cßn cÇn ph¶i chó träng c«ng t¸c héi nhËp quèc tÕ trong ph¸t triÓn du lÞch. Cô thÓ lµ: TiÕp tôc ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c hiÖp ®Þnh hîp t¸c du lÞch víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tham gia tÝch cùc vµo Tæ chøc du lÞch thÕ giíi (WTO), HiÖp héi du lÞch Ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng (PATA), vµ c¸c Tæ chøc du lÞch kh¸c ë trong vïng vµ cña c¸c n­íc kh¸c. §Æt ®¹i diÖn du lÞch ViÖt nam ë nh÷ng n­íc lµ ®Çu mèi giao l­u quèc tÕ. ViÖc n©ng cao nhËn thøc vÒ c«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ vÒ du lÞch trong toµn ngµnh vµ c¸c ngµnh liªn quan cÇn ph¶i lµm tr­íc mét b­íc ®Ó chuÈn bÞ t­ t­ëng vµ hµnh ®éng thèng nhÊt cho héi nhËp, biÕn nhËn thøc thµnh søc m¹nh ®Ó chñ ®éng héi nhËp du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi. Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao søc c¹nh tranh cña du lÞch ViÖt Nam §a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm du lÞch Trong c¬ cÊu chi tiªu cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam, chi phÝ kh¸ch s¹n chiÕm ®Õn kho¶ng 50%. §©y kh«ng ph¶i lµ h­íng ph¸t triÓn tÝch cùc v× kh¸ch s¹n chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó kh¸ch thùc hiÖn chuyÕn ®i nªn chØ cÇn chiÕm kho¶ng 20%, cßn nguån thu chÝnh lµ ph¶i tõ c¸c kh©u dÞch vô, nhÊt lµ s¶n xuÊt, tiªu thô hµng ho¸, n«ng s¶n thùc phÈm, thñ c«ng mü nghÖ... §iÒu ®ã chøng tá mét thùc tr¹ng lµ c¸c s¶n phÈm du lÞch cña ta cßn kÐm phong phó, chÊt l­îng ch­a cao nªn kh«ng thu hót, l«i cuèn kh¸ch du lÞch. §Ó cã thÓ biÕn ViÖt Nam thµnh mét trung t©m mua s¾m nh­ Th¸i Lan, mét ®iÓm ®Õn hÊp dÉn du kh¸ch, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ th× viÖc ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch gi÷ vai trß quan träng hµng ®Çu. Cô thÓ lµ: C¸c doanh nghiÖp du lÞch t¨ng c­êng ®Çu t­ ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô trong kh¸ch s¹n vµ c¸c khu du lÞch, b¶o ®¶m chÊt l­îng dÞch vô víi gi¸ c¶ hîp lý nh»m khuyÕn khÝch du kh¸ch t¨ng chi tiªu vµ kÐo dµi thêi gian l­u tró. §èi víi tõng khu du lÞch, ph¶i cã s¶n phÈm du lÞch ®Æc thï, tr¸nh x©y dùng trïng lÆp g©y t×nh tr¹ng thõa cung vµ nhµm ch¸n. Tr¸nh khuynh h­íng ®Çu t­ manh món, cÇn tËp trung x©y dùng c¸c khu du lÞch cã tÇm cì quèc tÕ. Nghiªn cøu x©y dùng c¸c s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o, ®Æc tr­ng, mang b¶n s¾c riªng cña d©n téc ViÖt Nam, ®Æc biÖt chó träng c¸c truyÒn thèng v¨n ho¸, lÞch sö, nghÖ thuËt, kiÕn tróc... Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm du lÞch chñ ®Ò nh­ du lÞch sinh th¸i, th¨m quan th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, du lÞch thÓ thao, th¸m hiÓm, du lÞch lµng nghÒ thñ c«ng, sinh vËt c¶nh, lÔ héi, héi chî, héi th¶o chuyªn ®Ò. §©y lµ ®iÓm mµ du lÞch ViÖt Nam cÇn ph¶i häc hái nhiÒu tõ Th¸i lan – mét quèc gia lu«n ®i tiªn phong trong viÖc ®­a ra c¸c lo¹i h×nh du lÞch míi mÎ vµ hÊp dÉn. C¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ph¶i x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ®a d¹ng theo thÞ hiÕu cña tõng ®èi t­îng kh¸ch vµ n©ng cao tØ lÖ ®i tour trän gãi. Më réng thÞ tr­êng kh¸ch quèc tÕ, g¾n kÕt c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trong n­íc víi c¸c n­íc trong khu vùc. C¸c doanh nghiÖp cÇn chó träng ®Çu t­ ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó phï hîp vµ theo kÞp tiªu chuÈn vËn chuyÓn l÷ hµnh quèc tÕ. §Èy m¹nh viÖc ¸p dông ISO 9000 trong c¸c doanh nghiÖp du lÞch, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kh¸ch s¹n. NhiÒu tæ chøc quèc tÕ ®· c¶nh b¸o cho ViÖt Nam: “Trong vµi n¨m tíi, b¹n hµng thÕ giíi sÏ chØ mua b¸n hµng ho¸ dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp cã giÊy chøng nhËn ISO 9000”. ThÕ nh­ng, tèc ®é ¸p dông ISO 9000 t¹i ViÖt Nam l¹i diÔn ra hÕt søc chËm ch¹p. Sù chËm ch¹p nµy lµ mét bÊt lîi lín cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch ViÖt Nam trªn ®­êng héi nhËp vµ g©y ¶nh h­ëng rÊt xÊu ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp du lÞch nãi riªng vµ c¶ hÖ thèng du lÞch ViÖt Nam nãi chung. T¨ng c­êng phèi hîp gi÷a c¸c doanh nghiÖp, tiÕn tíi thµnh lËp m« h×nh tËp ®oµn kinh doanh du lÞch XÐt cho cïng, n©ng cao søc c¹nh tranh cña du lÞch ViÖt Nam lµ n©ng cao søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm du lÞch. D­íi gãc ®é nµy, cÇn thÊy râ tÝnh ®Æc thï quan träng nhÊt cña s¶n phÈm du lÞch lµ tÝnh tæng hîp ®Ó cã biÖn ph¸p ®ång bé n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Toµn bé s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô ®­a ra thÞ tr­êng du lÞch thÓ hiÖn tÝnh tæng hîp cao. Sù hÊp dÉn cña tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn vµ tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n còng mang tÝnh tæng hîp. TÝnh tæng h¬p cña c¸c s¶n phÈm du lÞch ®­îc h×nh thµnh do yªu cÇu ®¸p øng nhu cÇu rÊt ®a d¹ng cña kh¸ch du lÞch. Mçi c¬ së “s¶n xuÊt” dÞch vô du lÞch (cã thÓ lµ doanh nghiÖp hoÆc hé kinh doanh) chØ cã thÓ t¹o ra mét hoÆc mét sè dÞch vô nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, yªu cÇu cña kh¸ch du lÞch ngay tõ khi rêi n¬i ë th­êng xuyªn ®· ph¶i sö dông mét chØnh thÓ s¶n phÈm du lÞch mang tÝnh tæng hîp, ®­îc cÊu thµnh bëi nhiÒu dÞch vô riªng lÎ nh­ vËn chuyÓn, l­u tró, ¨n uèng, h­íng dÉn, b¶o hiÓm, th«ng tin ... Nãi c¸ch kh¸c, kh¸ch du lÞch ®ßi hái mét s¶n phÈm du lÞch trän gãi gåm c¶ hµng hãa vËt chÊt vµ dÞch vô ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nhµ “s¶n xuÊt” kh¸c nhau. TÊt c¶ c¸c chñ thÓ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh du lÞch ë ViÖt Nam, muèn hay kh«ng muèn ®Òu ph¶i liªn kÕt víi nhau ®Ó tiªu thô ®­îc s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng du lÞch. Mét s¶n phÈm ®¬n lÎ chÊt l­îng yÕu kÐm, mét sù kh«ng hµi lßng cña kh¸ch ë bÊt cø kh©u nµo ch¾c ch¾n sÏ ¶nh h­ëng ®Õn sù hÊp dÉn cña toµn hÖ thèng s¶n phÈm. ViÖc tiªu thô ®¬n lÎ, ®éc lËp mét hoÆc mét vµi dÞch vô còng cã thÓ x¶y ra. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch theo xu h­íng héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay, tr­êng hîp nµy lµ rÊt hiÕm vµ kh«ng bÒn v÷ng. §Ó thu hót ®­îc kh¸ch du lÞch, ®ång thêi gi÷ ch©n kh¸ch l©u h¬n, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn xÝch l¹i gÇn nhau, liªn kÕt víi nhau ®Ó xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng du lÞch víi t­ c¸ch “mét tËp thÓ” c¸c nhµ s¶n xuÊt, ®¹i diÖn chung cho mét ®iÓm du lÞch, mét ®Þa ph­¬ng, mét vïng du lÞch th«ng qua c¸c hiÖp héi, hîp t¸c x· du lÞch, hoÆc mét vïng du lÞch do nhiÒu ®Þa ph­¬ng cïng liªn kÕt l¹i. HiÖn nay, xu h­íng nµy ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng, nh­ng chØ lµ sù liªn kÕt ®¬n lÎ hoÆc tù ph¸t, ch­a cã tÝnh kÕ ho¹ch cô thÓ. Du lÞch ViÖt Nam ph¶i chñ ®éng t¹o ra sù phèi hîp quan träng nµy mét c¸ch cã tæ chøc h¬n. Cµng phèi hîp chÆt chÏ sÏ cµng cã lîi v× kh¸ch du lÞch ®­îc phôc vô tèt h¬n sÏ ®Õn ®«ng h¬n, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña tõng doanh nghiÖp, tõng hé kinh doanh v× thÕ ®­îc n©ng lªn, søc c¹nh tranh tÇm quèc gia vµ tÇm doanh nghiÖp còng sÏ t¨ng lªn cïng møc ®é liªn kÕt, phèi hîp nµy. Thùc tÕ cho thÊy, hiÖn nay thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp du lÞch n­íc ta ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t vµ bÞ chia sÎ bëi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tËp ®oµn du lÞch trong khu vùc vµ thÕ giíi nh­ Accor, Hilton... Xu h­íng nµy lµ thùc sù cßn g©y nhiÒu bÊt lîi cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch ViÖt Nam khi mµ quy m«, tr×nh ®é, kinh nghiÖm tæ chøc, qu¶n lý vµ ®Æc biÖt lµ tiÒm lùc tµi chÝnh ch­a cao. Trong khi ®ã, con ®­êng ®i c¸c n­íc cã du lÞch ph¸t triÓn m¹nh ®· chØ ra r»ng: m« h×nh tËp ®oµn trong kinh doanh du lÞch lµ xu h­íng mang tÝnh tÊt yÕu vµ du lÞch ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Nh­ vËy, viÖc t¨ng c­êng phèi hîp gi÷a c¸c doanh nghiÖp du lÞch ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp m« h×nh tËp ®oµn kinh doanh du lÞch lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n l©u dµi cho du lÞch ViÖt Nam. T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ nh»m x©y dùng th­¬ng hiÖu du lÞch ViÖt Nam Kinh nghiÖm ph¸t triÓn du lÞch cña c¸c quèc gia trong khu vùc nh­ Th¸i Lan, Malaysia, Trung Quèc, Hµn Quèc... ®Òu chØ ra r»ng, c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸, x©y dùng th­¬ng hiÖu lµ hÕt søc quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn du lÞch. HiÖn nay, ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ë n­íc ta nãi chung vµ ®èi víi ngµnh Du lÞch nãi riªng cßn kÐm ph¸t triÓn vµ l¹c hËu so víi khu vùc vµ thÕ giíi. Ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng marketing, qu¶ng c¸o nh»m x©y dùng th­¬ng hiÖu du lÞch ViÖt Nam cßn qu¸ eo hÑp. Bµi häc vÒ qu¶ng b¸, xóc tiÕn du lÞch trªn ®©y ë Hµn Quèc lµ mét lý do ®¸ng thuyÕt phôc ®Ó ViÖt Nam ®Èy m¹nh ®Çu t­ vµo lÜnh vùc qu¶ng b¸, xóc tiÕn du lÞch. Du lÞch ViÖt nam cÇn cã mét “chiÕn dÞch truyÒn th«ng m¹nh mÏ” cã tÝnh chÊt ®ét ph¸ trong viÖc qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu du lÞch ViÖt Nam. §­îc biÕt, Tæng côc Du lÞch sÏ tiÕn hµnh mét ch­¬ng tr×nh tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vÒ du lÞch ViÖt Nam trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin toµn cÇu nh­ CNN, NHK, Canal + vµ c¸c tê b¸o lín, trong ®ã ®Æc biÖt l­u ý mét sè thÞ tr­êng träng ®iÓm nh­ §«ng B¾c ¸, B¾c Mü vµ Ch©u ¢u. Tæng Côc Du lÞch còng sÏ kÕt hîp víi HiÖp héi du lÞch, Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam tiÕn hµnh ®ît khuyÕn m·i lín nh»m thu hót du kh¸ch vµ chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn lín theo chñ ®Ò cho n¨m 2004 vµ 2005. §©y sÏ lµ mét c¬ héi lín ®Ó giíi thiÖu víi b¹n bÌ quèc tÕ r»ng ViÖt Nam chÝnh lµ “§iÓm ®Õn cña thiªn niªn kû míi”. VÊn ®Ò hiÖn t¹i cña du lÞch ViÖt Nam lµ chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn dÞch trªn. Mét trong nh÷ng khã kh¨n cña c«ng t¸c xóc tiÕn du lÞch hiÖn nay lµ kh«ng cã mét c¬ quan chuyªn tr¸ch nµo phô tr¸ch vÊn ®Ò xóc tiÕn du lÞch víi bé m¸y hoµn chØnh cã ®ñ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña c«ng t¸c xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch. C«ng viÖc nµy hiÖn vÉn do mét vô chøc n¨ng cña Tæng côc Du lÞch ®¶m nhiÖm. Mét gi¶i ph¸p cã tÝnh cÊp b¸ch hiÖn nay ®ã lµ ®æi míi, tæ chøc l¹i c«ng t¸c xóc tiÕn, t¨ng thªm thÈm quyÒn cho bé m¸y xóc tiÕn ®Ó n©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp cña c«ng t¸c nµy. NÕu chËm chÔ, du lÞch ViÖt Nam sÏ kh«ng thÓ b¾t kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn cña khu vùc vµ thÕ giíi, nhÊt lµ trong t×nh tr¹ng khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nh­ vò b·o hiÖn nay. Kinh nghiÖm trong qu¶ng b¸, xóc tiÕn du lÞch cña Hµn Quèc cßn cho thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ cho du lÞch ViÖt Nam ngay trªn ®Êt ViÖt Nam. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng sÏ thóc ®Èy du lÞch néi ®Þa ph¸t triÓn mµ cßn gãp phÇn thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®ang ë ngay trªn ®Êt ViÖt ®Õn víi nhiÒu ®iÓm du lÞch cña n­íc ta. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng du lÞch ViÖc t¨ng l­îng kh¸ch ®i du lÞchViÖt nam lµ gi¶i ph¸p quan träng hµng ®Çu mang tÝnh chiÕn l­îc. CÇn x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu, tøc lµ x¸c ®Þnh khu vùc nµo vµ n­íc nµo lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cã thÓ khai th¸c ®­îc nguån kh¸ch. CÇn x¸c ®Þnh nhãm kh¸ch hµng môc tiªu, tøc lµ trong thÞ tr­êng môc tiªu sÏ tËp trung vµo nhãm ®èi t­îng kh¸ch nµo lµ chÝnh, vµ ®ång thêi x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña hä còng nh­ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p khai th¸c kh¸ch ®Ó nghiªn cøu, xóc tiÕn qu¶ng b¸ vµ tæ chøc tèt c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch ®­îc hoµn h¶o ... §Þnh h­íng thÞ tr­êng cho du lÞch ViÖt Nam: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÕ giíi ®· tr¶i qua nhiÒu sù kiÖn, ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi t×nh h×nh ph¸t triÓn du lÞch nh­ cuéc khñng bè ngµy 11/9/2001 t¹i Mü, tiÕp ®Õn lµ c¸c cuéc tÊn c«ng t¹i Djerba, Bali, Mombasa nh»m vµo kh¸ch du lÞch vµ míi ®©y lµ cuéc chiÕn tranh I-r¾c cïng víi sù xuÊt hiÖn c¨n bÖnh viªm phæi cÊp do virut l¹ g©y ra. §©y lµ mét lý do khiÕn cho l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam sôt gi¶m. Tr­íc thùc tÕ ®ã, du lÞch ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi vÒ mÆt ®Þnh h­íng thÞ tr­êng cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. §ã lµ, chuyÓn h­íng khai th¸c tõ c¸c thÞ tr­êng víi kho¶ng c¸ch xa ViÖt Nam vµ kh«ng an toµn ®Õn c¸c thÞ tr­êng gÇn vµ an toµn h¬n nh­ thÞ tr­êng NhËt B¶n, Hµn Quèc, Trung Quèc, ASEAN (chñ yÕu lµ Th¸i Lan, Singapore, Malaysia)... Tuy nhiªn, vÉn ph¶i duy tr× c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng, thÞ tr­êng cã møc chi tr¶ cao vµ ®ang trong thêi kú t¨ng tr­ëng nh­ Ph¸p, §øc, T©y ¢u... Lùa chän mét trong ba chiÕn l­îc c¹nh tranh phï hîp víi doanh nghiÖp vµ thÞ tr­êng môc tiªu : ChiÕn l­îc h¹ thÊp chi phÝ (gi¸ rÎ) ChiÕn l­îc ph©n biÖt s¶n phÈm (chÊt l­îng cao, ®éc quyÒn) ChiÕn l­îc ph¶n øng nhanh (®¸p øng ®óng mong muèn cña thÞ tr­êng). X©y dùng chiÕn l­îc thÞ tr­êng ®Õn 2010: Tæ chøc tèt viÖc thu thËp vµ cung cÊp c¸c th«ng tin dù b¸o kinh tÕ (nhÊt lµ th«ng tin vÒ du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi, th«ng tin thÞ tr­êng...) cho c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ c¸c doanh nghiÖp trªn c¬ së phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi ®¹i diÖn ngo¹i giao ta ë n­íc ngoµi, víi Bé Th­¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan nghiªn cøu trong n­íc. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc phôc vô du lÞch Du lÞch lµ ngµnh phô thuéc nhiÒu h¬n vµo yÕu tè con ng­êi so víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. B¾t nguån tõ nh÷ng tån t¹i vÒ nguån nh©n lùc nh­ quy m« ®µo t¹o manh món, chÊt l­îng ch­a cao, c¬ së vËt chÊt phôc vô gi¶ng d¹y l¹c hËu, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cßn ch­a hoµn chØnh... dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sinh viªn tèt nghiÖp ch­a giái ngo¹i ng÷, thiÕu kü n¨ng chuyªn m«n cÇn thiÕt. Bµi viÕt xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó viÖc ®µo t¹o c¸n bé cho ngµnh Du lÞch ngµy cµng tèt h¬n, ®¸p øng nh÷ng môc tiªu mµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch giai ®o¹n 2001 - 2010 ®· ®Ò ra: Ngµnh Du lÞch cÇn x©y dùng chiÕn l­îc ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ cã kÕ ho¹ch triÓn khai cô thÓ chiÕn l­îc ®µo t¹o, båi d­ìng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ngµnh. X¸c ®Þnh râ ph¹m vi vµ lÜnh vùc ®µo t¹o v× ®©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó ®Çu t­. VÒ c¬ cÊu ®µo t¹o, cÇn chó träng ®µo t¹o ®ång bé tõ nh©n viªn phôc vô ®Õn c¸n bé qu¶n lý kinh doanh, c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ theo mét tû lÖ thÝch hîp nh­ bµi häc kinh nghiÖm cña Trung Quèc. Nªn x©y dùng mét sè tr­êng cao ®¼ng chuyªn ngµnh ë c¶ ba miÒn,tr¸nh t×nh tr¹ng chØ ®µo t¹o ë bËc ®¹i häc. T¨ng tû lÖ giê thùc hµnh, bµi tËp t×nh huèng, tham quan thùc tÕ... tõ 30% lªn 50% tæng sè giê cña c¸c m«n häc. TËp trung ®µo t¹o mét sè lÜnh vùc cßn kh¸ thiÕu nh­ nÊu ¨n, marketing, nghiÖp vô kh¸ch s¹n... Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nªn cïng Tæng côc Du lÞch ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ®µo t¹o, x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc cÇn ­u tiªn ®µo t¹o ®Ó tËp trung ®Çu t­ vµ sím h×nh thµnh nªn nh÷ng trung t©m ®µo t¹o chÊt l­îng cao. ChØ nh÷ng tr­êng cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn míi ®­îc cÊp phÐp ®µo t¹o, ®ång thêi nhanh chãng x©y dùng nh÷ng tiªu chÝ chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸c c¬ së ®µo t¹o du lÞch. Mçi tr­êng nªn ph¸t huy thÕ m¹nh riªng cña m×nh trong sù liªn kÕt víi c¸c tr­êng kh¸c trong ®µo t¹o, ®Æc biÖt lµ viÖc trao ®æi gi¸o viªn d¹y giái ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n chÝnh thèng cña tr­êng. Cã nh­ vËy míi nhanh chãng t¹o ra ®éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y tèt vµ n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o cho toµn ngµnh. C¸c c¬ së ®µo t¹o trong c¶ n­íc mét mÆt cÇn thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o d­íi sù chØ ®¹o cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Tæng côc Du lÞch, mÆt kh¸c cÇn hîp t¸c víi nhau biªn so¹n c¸c gi¸o tr×nh träng ®iÓm. T¨ng c­êng sù liªn kÕt gi÷a doanh nghiÖp vµ c¬ së ®µo t¹o. Ph¸t triÓn m« h×nh ®µo t¹o t¹i c¸c doanh nghiÖp theo d¹ng ®¬n ®Æt hµng lµ rÊt tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶, ®¸p øng ®óng nhu cÇu sö dông cña c¸c doanh nghiÖp. §ång thêi, Tæng côc Du lÞch cÇn chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp n©ng cao tr¸ch nhiÖm h¬n trong viÖc cÊp häc bæng cho sinh viªn, tiÕp nhËn, h­íng dÉn t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn thùc tËp. CÇn sím quy ho¹ch, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn trong c¸c tr­êng b»ng viÖc t¨ng c­êng ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i, më réng hîp t¸c trong ®µo t¹o ®Ó sím cã ®éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y giái chuyªn m«n, giái nghiÖp vô. §ång thêi, Nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ vµo c¬ së vËt chÊt cho c¸c c¬ së ®µo t¹o, nhÊt lµ c¸c tr­êng träng ®iÓm ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu riªng biÖt. T¨ng c­êng c«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ trong ®µo t¹o, kÓ c¶ h×nh thøc du häc t¹i chç ®Ó nhanh chãng cã ®ñ sè l­îng c¸n bé cÇn thiÕt cho ngµnh. Víi nh÷ng chiÕn l­îc ®µo t¹o ®­îc ho¹ch ®Þnh cô thÓ theo nh÷ng b­íc ®i thÝch hîp ®Ó tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng, ®­a ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho ngµnh Du lÞch ®i vµo æn ®Þnh, ch¾c ch¾n du lÞch ViÖt Nam sÏ ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu chñ yÕu ®· ®Æt ra trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh giai ®o¹n 2001 - 2010. KÕt luËn ch­¬ng 3 Trªn ®©y lµ mét sè c¸c gi¶i ph¸p ®­îc rót ra tõ thùc tÕ ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam, kÕt hîp víi kinh nghiÖm ph¸t triÓn rót ra tõ mét sè n­íc l¸ng giÒng cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång víi ViÖt Nam. Hy väng r»ng, nh÷ng kiÕn nghÞ nµy sÏ cã thÓ gióp Ých khiÕn du lÞch ViÖt Nam cã thÓ s·i nh÷ng b­íc dµi ®Çy v÷ng ch·i trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña m×nh, nhanh chãng b¾t kÞp víi du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai viet.doc
  • docMuc luc.doc
Luận văn liên quan