Luận án Chất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu tại tỉnh Điện Biên)

Theo đó, công tác đánh giá c ông chức hành chính nhà nước cấp tỉnh cần đổi mới trên các phương diện nội dung, tiêu chí và phương pháp, quy trình đánh giá trên cơ sở đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng và công khai, minh bạch, trong đó chú trọng tiêu chí kết quả thực h ện nhiệm vụ, đánh giá công chức theo vị trí việc làm và kết quả đầu ra. Đánh giá cô ĩg chức gắn với thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng và quản lý công chức. Đề cao trách nhiệm của cấp trên trong (tánh giá công chức dưới quyền và gắn việc đánh giá với kết quả, sản phẩm đạt được trong công vụ của người công chức. Đánh giá theo hiệu quả công tác căn cứ theo quy chế đánh giá công chức hành c trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện công việc trong từng vị trí, từng t động công vụ. Hàng năm, người dứ đánh giá công chức đê xác định mứ Cấp trên đánh giá cấp dưới; cấp dư quy định của Luật cán bộ, công chứ giá là không hoàn thành nhiệm vụ thì thực hiện nghiêm quy định cho thôi việc, hoặc miễn nhiệm [34],

pdf194 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Chất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu tại tỉnh Điện Biên), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_chat_luong_cong_chuc_trong_co_quan_hanh_chinh_nha_nu.pdf
  • docBuiVanMinh_E.doc
  • docBuiVanMinh_V.doc
  • pdfLA_BuiVanMinh_sum1.pdf
  • pdfLA_BuiVanMinh_TT1.pdf
Luận văn liên quan