Luận án Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

ứng vói mỗi véctơ phân bố các nguồn lực a e A, véctơ X 6 R" thỏa mãn (3.2)-(3.4) sẽ được gọi là một phương án sản xuất. Véctơ p = (pi,., p,() vói Pj là tổng giá trị các nguồn lực được sử dụng để sản xuất một đơn vị hàng hóa thứ j (tức là giá vốn sản xuất của đơn vị hàng hóa thứ j) sẽ được gọi là véctơ chi phí sản xuất đơn vị.

pdf88 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_doi_ngau_lien_hop_cho_bai_toan_toi_uu_da_muc_tieu_va.pdf