Luận án Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa

Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Tử đó, nâng cao tiềm lực, sức mạnh kinh tế của quốc gia; nâng cao mức sống của dân cư và chất lượng môi trường sống của nhân dân. Theo đó, chất lượng FDI được hiểu là FDI có chất lượng, là FDI hướng tới sự phát triển bền vững, phù hợp với trình độ phát triển của nước sờ tại trong từng giai đoạn nhất định. Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có vai trò kết nối vùng đồng bằng Sông Hồng, Tây Bắc với Bắc Trung Bộ, xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hài Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển là trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa và cả nước, đây là cơ hội để tỉnh thu hút được nguồn vốn FDI có chất lượng. Trong thời gian vừa qua, khu vực FDI trong đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trương kinh tế, chuyển địch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH,HHH; góp phần tạo việc làm; góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu của tỉnh. Bên cạnh những mặt tích cực, FDI vào tỉnh Thanh Hóa thởi gian qua cũng còn nhiều hạn chế như nền kinh tế phát triển mất cân đối, chất lượng chuyền giao công nghệ thấp, lao động làm việc trong khu vực FDI chủ yếu là làm việc ở khâu gia công, lắp ráp, thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động thấp, tranh chấp lao động và đình công có xu hướng gia tăng trong các doanh nghiệp FDI, hiện tượng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp FDI là khá phổ biến, ành hưởng tiêu cực đến môi trường sống và sức khỏe của người dân địa phương. Điều này đòi hỏi tỉnh Thanh Hóa cần có chiến lược mới để nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài, góp phần vào phát triển bền vừng của địa phương.

pdf191 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á phổ ế ạ ị p Đ ề p ấ ề ễ ọ ả ở ế ạ ộ ả ấ ộ ồ d + Mộ ầ ớ ớ m d ề ầ p ạ p p ả ệ ả ọ ế d ấ ấp ể ả ử p ạ ấp í ề ở ị p ó é ề í ạ có thể ẳ ị ạ ộ ả ấ d d ệp ó FDI ở ị p ả ả p ể ề Nguyên nh n của hạn chế: Thứ nhất, liên quan đến chính sách thu hút FDI, ệ p p í ế ầ ếp ớ ò ồ é ế í ồ ộ ấ quán ả ớ ớ d I ũ ò ạ ế. Về ổ ể, í I V ệ N õ ò ồ é ; các í ầ còn dàn t ả p v ầ ầ ; ò ó ạ ế ị ề í p í : ả ế ấp p ép í ế d ; dị ế ề ệ ả ế ấp p ép ộ ỹ ó ộ cao ề ớ d I. C í ò ọ ề ề ợ I ả ế ấ ợ I; ò ó ấ p trong ị ể ế í I ặ ệ ọ d ó ệ p ù ợp ớ ộ p ể V ệ N d 126 ử d í ă ợ ệ ớ ; d ể giao công ng ệ ế ớ d ệp ớ ạ ả p ẩ ó ị ă ; ế ộ d I ớ ấ ề ể ệ ả ệ C í ỉ ợ ợ I ớ ấ ợ ấp ế ợ d ử d ề ộ ả ặ d d ở ấ ẩ ạ Đồ ả N ớ ề I ò ấ p S p ợp ộ U N ỉ T p ả ạ ộ ầ ớ ò ạ ế; ó ế p ấp ị õ ể ề trác ệ ề ạ ấp trong công tác ả ạ ộ FDI. C ẩ ấp G ấ ầ p ợ ầ ị ệ ả d I V ế ó ế ị ấp p ép khô p ù ợp ớ ạ p p H ệ ả ế p ạ ấp p ép ò ả ấp p ép ạ ị ẹ ế ị thể p ạ ả ạ ộ ớ ạ d H ả ấp p ép ể ạ ộ N DI tron ế p ợp ồ ộ ă ế ạ ẽ ở ể d ệp I ể ệ ạ ễ Ngoài ra, c ộ ệp I ớ ấ ề ả ệ ặ ẽ T ă 2006 V ệ N ầ ệ p ấp d ệ ị p ấp p ép ả ạ ộ ầ ớ Để ạ I ị p ề ó ó ả ẻ ộ d ệp I ớ ấ ề Vớ ệ ế ă ẩ ị ấp p ép ớ d I ế ế ể ề ế ề d I ộ ộ ấ p ó ế ấ ễ ạ ộ I ộ ả ầ ạ ế ù ớ ệ ể ặ ẽ ề ị p ũ ă dẫ ớ ề ệ d ệp I 127 ễ ọ Ngoài ra, chính sách ỗ ợ d ệp ớ ể ế ớ I ò ạ ế ỗ ợ ợ doanh ng ệp ớ ă ạ ấp ệ ả ệ d ệp I Thứ hai, liên quan đến cơ sở hạ tầng, Thanh Hóa ẫ ỉ ợ ó ệ ở ạ ầ p ợ ầ p ể ế ị p ặ ệ ạ ầ KKT N S KCN Hạ ầ ề d ử ả d d ở ộ, công nhân viên ò p ể ệ ạ Tổ ể ệ ạ ầ ạ ệ ệ ả ể ò ồ ộ Chính vì ệ ở d ệ ề I ò ch ồ ộ ổ ợp ị p ò ệ ả ịp C ầ ớ ngoài ò ặp ó ă ếp p í ệ a V ệ Nam. Thứ ba, liên quan đến chất lƣợng ngu n nhân lực, n ồ Thanh Hóa dồ d ỷ ệ ộ ạ ấp ồ ó ề còn ế ấ ợ ồ p ợ ầ ầ ớ ặ ệ ác d ệp FDI ử d ệ T VCCI ề C ỉ Nă ạ ấp ỉ PCI PCI ă 2019 ỉ ó 31% d ệp I ấ ợ ộ ạ ỉ p ợ ầ ọ 64% d ệp FDI ế ấ ợ ộ ớ ỉ p ợ ộ p ầ ầ ử d ọ Thứ tư, liên quan đến ngành công nghiệp hỗ trợ, p ể ệp ỗ ợ các d ệp I ò ạ ế C ệp ỗ ợ ó ò ấ ọ ớ CNH HĐH ấ ớ Nó ợ ộ ể p ể ệp ế ầ ế ể ế d ệp ớ ới các d ệp I ó o trình 128 ộ ệ d ệp ớ ũ ấ ợ d I T ế ế ệp ỗ ợ ẫ ợ ể ế p ể ế ớ nói chung và ỉ T Hó ó S p ể ế é ệp ỗ ợ ế ỉ ệ ộ ị ó ệp ệ ấ ấp C ề ệ ề ả ấ ỗ ợ ệp í dệ ả p ẩ p p ể ạ ầ p ả p ẩ ớ dẫ ế ả p ẩ ă ả ạ N ó ể ấ ạ 2005-2020 I ộ ớ ớ ế ộ ỉ Thanh Hóa Mộ ặ óp p ầ ớ ệ ệ ế - ộ ỉ ặ é ề ặ ấ ấ ợ I ò ấp C ỉ ị í ể ệ ó p í ó ể ấ ộ ả ệ d ệp I d ệp ị ò ấp T ạ ễ ò p ổ ế ấ ề ộ ả I ò p ạp Đ ề ò ỉ Thanh Hóa ầ p ả ỗ ử d I ể ấ ợ I ớ ằ ệ ợ ế - ộ ỉ ề ế ă 2030 ầ ế 2045. T ế ả ạ 3 NCS ẽ ề ấ ộ ả p p ếp ằ ấ ợ ầ I ạ ỉ Thanh Hóa tr ả ề ệ ế – ộ ị p ệ ó ề ộ 129 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 T 3 ợ ấ ợ ầ ếp ớ ỉ T Hó í: (1) I ớ p ể ế; (2) I ớ ấ ợ ệ; (3) I ớ ấ ợ ệ ; (4) I ớ ấ ợ Để ệ về ả ở ế ấ ợ ầ ếp ớ T Hó , NCS ề ấ 2 ó ồ : (1) N Thanh Hóa (chính sách thu ầ ); (2) N ó Thanh Hóa ( ở ạ ầ ; C ấ ợ ồ ; C ệp ỗ ợ) T ế ả p í ị ợ ề ả ở g ỷ ệ ớ ấ ợ I ngoài Thanh Hóa ó ộ ả ở ế ớ Thanh Hóa N ó ộ ả ở ớ ấ ế ấ ợ ầ ếp ớ ấ ợ ồ Vớ ảnh ở g ạ 2005-2020 ỉ Thanh Hóa ợ ồ ầ ếp ớ ớ óp p ầ ể dị ấ ế ớ CNH HĐH; ó óp ợ ớ ầ p ể óp p ầ v ổ ị ă ở ế ẩ ấ ẩ ó óp ị p ũ ớ ă T Hó ở ị p ầ T ộ ề ộ ă ở ộ ũ ă ở ệp ạ ấ ẩ ạ ế ả ạ ợ ấ ợ ầ ếp ớ ẫ ò ề ấ ề ấ p s ợ d ò ớ ề ă ợ ế ị p , ó ệ ớ d ỷ ệ ệ ớ ă thấp ệ ă ở T ế ộ d ớ ế on ấ p ép ầ C ấ I ở T H ò ợp ế p ả ấ ệp ế ế , c ế ạ Về ấ ợ ệ ả ệ ầ ớ ế doanh ng ệp ớ ò ấp; ộ ế 130 ếp ợ ệ ệ ạ C N I ầ ỉ ề ằ ai thác ồ ộ ẻ ị p ọ ử d ệ ạ ệ ử d ề ộ g. Về ấ ợ ệ ế ử d ộ ộ ấp ệ ạ ỷ ệ ộ ợ ạ p ũ ộ ấp ấ ợ ệc làm ộ ệ N I ấp Về ấ ợ tr d ộ ệ N I ạ ễ ạ ỉ ẫ ó ở I ằ ọ giá nê ạ ọ ợ N FDI, ẹ í Các ạ ế ế d các nguyên nhân liên ế các ế ộ ế ấ ợ I ỉ Thanh Hóa là: í ầ ; ấ ợ ồ ; ở ạ ầ v p ệp ỗ ợ ở ị p . 131 Chƣơng 4 QUAN IỂM, ỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG FDI VÀO THANH HOÁ ẾN NĂM 2030 4.1. Quan điểm và định hƣớng nâng cao chất lƣợng FDI vào tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 4.1.1. Cơ sở hình thành quan iểm và nh hướng nâng cao ch t lư ng FDI vào tỉnh Thanh Hóa 4.1.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến chất lượng FDI giai đoạn 2021-2030 * Bối cảnh quốc tế Những thuận lợi: Đế ă 2020 V ệ N ế 10 ệp ị d ạ ( TA) p p ớ ề ù ổ ế ớ T ó ó 2 TA ế ệ ớ : Hiệp ị ợp d ệ ế ộ T (CPTPP) H ệp ị d ạ V ệ N - EU (EVFTA). H ệp ị ạ do này ộ ị tr ộ ớ ớ 1 ỷ d ạ ớ ấ ế ớ . Đ ề ạ ộ ể ớ p ể ế V ệ N ó ó ỉ Thanh Hóa. C ộ ế ạ Mỹ - T leo tha ă ẳ ề ế ớ ấ ế ớ ợ ớ ớ ộ ạ ẽ ớ ề ế ầ V ệ N ũ ằ ò ó N ặ Mỹ ế p ẩ T Q ề ằ ế ạ ấ ẩ V ệ N N dò ầu ếp ớ V ệ N ũ ó ể ă ả dò I ớ ị Mỹ ế ẽ ó ớ ạ S é ấp dẫ ề ế T Q d ấ ề ế ợ ầ ở ả ệ ầ “ ó ” p í ộ 132 ă ộ ế ệ ể dị dò ầ Trung Qu ớ T ả ó V ệ N ổ ể ến ề ă ể ầ ếp ớ ( I) ọ S ả dò ầ I ầ ớ p ể khi ó dò ả ề ề ế p ể V ệ N ẫ ợ ổ ị N dẫn ế ạ ạ ế d ầ M&A ớ ( ử d I ể ạ p p ộ ở d ó ẵ ó p ể ó) ớ ấ doanh ệp ò “ ấ ” ề ế ớ Mỹ v V A ấ ổ í ị ó ể ộ ế ạ Mỹ ù “ ớ ” ế ớ ị ả ợ cho là nguyên dẫ ế ấ C ộ ạ ệp 4 0 ổ u ầ ế ớ ớ ạ p ể dị ệ ặ ệ ễ ệ V ệ N ò ề ấ p ả í ề ẫ ă ở ạ ầ ó ề ổ ằ p ệ ầ L ở V ệ N ò ề ấ p ả í ề nh ẫ ă ở ạ ầ ó í ệ ả ớ ấ ệ p ệ p I Đ ẽ ộ ấ ớ ỉ Thanh Hóa ệ ầ d ỉ ợ ó ề ợ ế ằ d ầ ợ ệ Những khó khăn: T ầ ó ế ếp p ể ề ộ b ể ệ , c ó ò ớ , q ế ả ấ p ộ d ễ ộ S p ộ ẫ ộ p ạ ợp ớ ở p ổ ế Nề ế ở ế p ể , ở 133 ế ị p ể ỗ gia. Trong ả ó ầ V ệ N p ả ạ ớ ả ấ ỗ ị ầ Trong ề ệ ệp ỗ ợ é p ể ệ ớ ớ ớ T ộ ớ ấ ạ ề ế: T L ể khai mô hình phát tr ể ế T L 4 0 ể í ớ CMCN 4 0; S p d C ỉ ề ộ ẵ ệp ể ẩ ả ế ạ ; T Q ể ổ ă ở d ấ ẩ p át ể ế d ầ ớ X ớ ó ẽ ế ộ ử d ệ ấp ề ộ dị ể V ệ t Nam, Campuchia, Lào, Myanmar. Nề ế ế ớ ị ả ở ặ ề ở ạ dị C d-19. Đ vớ ề ế p ể ầ ớ p ặp ề ó ă ở ạ ề í ể p ồ ề ế ũ ế hành ể ạ ộ ầ ớ C ớ p ển ũ ầ p ả ồ ầ ể p ồ p ể ế- ộ T ả ó ạ ĐTNN ế ớ ẽ ếp d ễ , ó ả p p ế ợ p ồ p ể ế Đ ề ạ ớ ớ V ệ N Q ấ ề ế ề ỉ ể ế í ầ d ễ ạ ẽ ớ ớ ế ớ ề ọ , ệ ử d ế ệ ă ợ Đ ề ế ợ ộ dồ d ẻ ò ế ở V ệ N m. * Bối cảnh trong nƣớc Những thuận lợi: T p ể Đả N ớ l ị ế ó ầ ớ ộ p ợp ọ ề ế V ệ N ợ ế í ạ ề ệ p ể d ợp ạ 134 tran ạ ớ ế N ớ ọ ả ệ qu ề ợ í í ợp p p ầ ; ả ả ợ í N ớ ầ ộ d ệp T N ị ết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 c ộ í ị ề ị ớ ệ ể ế í o ấ ợ ệ ả ợp ầ ớ ế ă 2030 õ ể ộ ợp ầ ớ ó ọ ọ ấ ấ ợ ệ ả ệ ả ệ í ế Ư d ó ệ t ế ệ ớ ệ ệ ạ ả ị ệ ạ ó ị ă ó ộ ả ế ỗ ả ấ ầ [8]. T ă ầ ọ ế ầ ă ạnh V ệ N ạ ộ ấp dẫ ớ ầ Đ ề ệ ầ V ệ N ă 2014 ế ợ ả ệ ộ õ ệ T ả ế ớ ấ ổ ớ ạ ả í ộ ể tì C í p ộ ộ ả ở ề V ệ N ổ ộ ổ ị í ị ộ , ể ợ dị C d 19. Cù ớ ề ế ổ ị N ớ ến ấ ề ạ p ấ ề ộ ó ó ả è ế í ớ ầ ề V ệ N Đặ ệ ổ ề í ă 2014 p ả ể ế L Đầ 2014 ạ ề ệ ợ c ầ ớ N ề ò I ả ớ ổ ớ ọ ấ ợ I ợ N ộ I ợ ộ ầ h Đ í ở ể V ệ N ũ ỉ Thanh Hóa ă ệ d ế ợ dò I ó ấ ợ V ệ N ệp ị ạ d ớ nên ẽ dỡ ả ề ế ua ạ ợ ạ ề ớ ớ 135 ớ p ể Mỹ Đ A P p I ớ EU V ệ N ẽ ă . Những khó khăn: Mô ầ ă ạ V ệ N ặ dù ợ ải ệ ẫ p ợ ầ ầ ế V ầ ớ ẫ ếp ổ ề V ệ N ề d nh ệp ẫ p ề ầ ò ặp ề ấ ề í ạ ầ cô ệp ỗ ợ ế é ạ p ă L Đầ 2014 ó ề ổ ể ạ ế ầ ịp ở g yên tâ ầ d Đ ấ ề ợ ầ ớ ề p ề ă ũng ạ ộ ị ầ ớ H ệ V ệ N p ả ọ d ầ ấ ợ : ó ệ ị ă ớ í ễ ế ệ I ở ó ă T ó ấ ợ ồ ấp ế ấ ạ ầ ò ế é ồ ộ í ợ ả ệ ề ề ả ể V ệ N ở ớ ệp ớ ệ ạ ợ ầ ế ấp dẫ ầ V ệ N ị ả Nề ế ớ ề c ấ ợ ă ở ă ấ ệ ả ạ ề ế ò ấp; ế c. Tă ở ế ò d ề ế p ể ề ộ ể p ể ề Đ là rào cả ồ ầ ớ p ể Mỹ EU V ệ N Tổ c ộ ộ ũ ộ ò ề ạ ế Tổ ệ ò ề ế é ạ ợ ể ế ạ ệ ả ế ó ệ ả ộ p ấ ề ội 136 Nạ ũ p í ò ấ ề ọ ợ ẩ ù T ấ ớ ả ế ạ ớ ó ỉ Thanh Hóa ó ợ c ộ ớ ù ó ă ệ ệ p ể ế - ộ ả ệ ộ p ề ấ ẹ ổ ế ợ ớ B i ả ế ớ ặ một số yêu cầu mới trong nâng cao chất lƣợng FDI vào tỉnh Thanh Hóa ớ ồ : Thứ nhất là yêu ầ ệ ể ế í ầ p ù ợp ớ ế ế V ệ N ế , nâng c ấ ợ ệ ả ợp ầ ớ Đ ầ ằ p ó ă ả ớ d ầ ợ ả ệ ớ ề ị í và ớ ị ế V ệ N i ả ế ớ ạ I Thứ hai ầ ấ ợ ồ ũ ộ ộ ũ ộ ả N ớ Đ ầ ấp ế ể p ề ệ ă ả ũ ấ ợ d I p ạ ế ả ớ Thứ ba ầ ệ ạ ở ạ ầ ể p ạ ế ả h trong ớ ạ ề ệ ợ d ệp I ạ ộ ó ấ ợ d I ỉ Thanh Hóa. Thứ tư ầ ả ệ ệp ỗ ợ ể p ạ ế ả ớ ó ạ ò ẩ hút FDI ệ ợ ấ ợ d I ỉ Thanh Hóa. 137 4.1.1.2. Định hướng n ng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam Theo N ị ế 103/NQ-CP CP 29/08/2013 C í p ề “Đị ớ nâng cao ệ ả ử d ả ầ ếp ớ ớ ” [22] và N ị q ế 50 -NQ/TW 20/8/2019 ộ C í ị ề ị ớ ệ ể ế í ấ ợ ệ ả ợp ĐTNN ế ă 2030 ị ị ớ ầ ếp ớ ở V ệ N [8] : Thứ nhất, tạ ớ chuyể ế ạ ẽ ề ĐTNN ớ ọ ọ d ó ấ ợ ó ị ă ử d ệ ệ ạ ệ ớ ặ ệ ệ công ệ ọ p ệp; p ể c ở ạ ầ ạ ồ ấ ợ cao p ể dị ệ ạ Thứ hai, tă d ớ ả p ẩ ó í ạ tranh cao, th ỗ ị ầ p ó xâ d p ể ệ d ệp p ợ; ế í d ệp ể dầ ả ấ ; ọ các nhà ầ ớ ó í ầ p ể ị í ; ồ ọ ế d ó m p ù ợp ớ ế ị p Thứ ba, k ế í ạ ề ệ ă ế d ệp ĐTNN ớ ớ d ệp ớ Thứ tư, q ạ FDI theo ngành, tác p ù ợp ớ ợ ế ù ể p ệ ả ầ ị p ù p ù ợp ớ ạ ả ả ợ í ổ ể ấ ề ế ă ở ớ 138 4.1.1.3. Quan điểm và mục tiêu phát triển của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 5/8/2020 ộ C í ị N ị ế 58 NQ/TW ề d p ể ỉ Thanh Hóa ế ă 2030 ầ ế ă 2045. Trong ó ể p ể ỉnh Thanh Hóa [9]: * Quan điểm: - Thanh Hóa ỉ ó ị í ế ợ ặ ệ ọ ó ò ế ù ồ ằ S Hồ T ớ T ộ X d phát ể Thanh Hóa ở ỉ ể ẫ ở ộ ă tr ở ớ ù ớ H Nộ Hả P ò Q ả N ạ p ể ệ ỉ Thanh Hóa ả ớ . - P ọ ề ă ợ ế ể p ể ỉ Thanh Hóa nhanh và ề ớ ệp ặ ệp ớ gi ị ă ề ả ; ệp ă ợ ệp ế ế ế ạ dị ộ p ; d ị ế ũ ọ ả ả và ù ề ấ ù ồ ằ ể ới ù ề ; ị G ả ế ệ p ể ớ p ể ề ; p ể ợp ề ộ p ể ề ó p ể ề ạ - Đẩ ạ ổ ới ạ d ọ ệ ; ấ ợ ồ ă ộ p ế ế; ạ ộ p á trong ả í ả ệ ầ d ; d ế í ầ tà í p ấp ả ặ ù p ù ợp ằ ử d ó ệ ả ồ ọ p ầ ế ặ ệ ế p ể ấ p át ể ở ạ ầ ù ế ó ề nă ợ ế - Kế ợp ặ ẽ ệ ả ả p ò ớ p ể ế - ộ C í d p ển kinh tế - ộ ỉ Thanh Hóa p ả ề ớ p ể ề ả ả 139 ội, ệ ế ộ ằ ộ p ể ă ả ệ ; ả ả p ò ộ ; ẩ ạ ị ớ d ớ ; ấ ầ p uy ò d * Mục tiêu M ổ ế ă 2030: Thanh Hóa ỉ ẹp ă ệ ạ ; ộ ng tâm lớ ù T ộ ả ớ ề ệp ă ợ ế ế ế ạ ; ệp t ị ă ; dị d ị d ạ ế ă ể ; ộ ă ở ớ ù ớ H Nộ Hải Phòng Q ả N ạ p ể ở p í Tổ ; d ó n ả ớ ị d ả ă ị ử ợ ả ồ p ; p ò ợ ả ả ; ổ ả ệ í ị ạ ạ . Một số chỉ tiêu cụ thể: G ạ 2021 - 2025 - ằ ă ộ ă ở GR P ạ 11% ở ; ộ ă ă ấ ộ ạ 9 6%; ị ă 10% ở Tổ ộ ầ ộ 5 ă ạ 750 000 ỉ ồ ở Tỉ ệ ộ è ả ằ ă 1 5% ở lên. - Đế ă 2025 GR P ầ ò ạ 5 200 US ở ; ạ ấ ẩ ạ 8 ỉ US ; ỉ ệ ị ạ 40%; ỉ ệ ộ ệp ổ ộ ộ d ớ 30%; ỉ ệ ộ ạ ạ 75% ó ó ằ ấp ỉ ạ 30%; ỉ ệ p ạ 54%; ỉ ệ d ợ dù ớ ợp ệ ạ 98 5% ó 65% d ử d ớ ạ ẩ ộ Y ế; ỉ ệ ấ ả ạ ợ xử ạ ẩ ạt 90%. G ạ 2026 - 2030 140 - ằ ă ộ ă ở GR P ạ 9 2% ở ; ộ ă ă ấ ộ ạ 8 1%; sách tr ị ă 7% ở Tổ ộ ầ ộ 5 ă ạ 900 000 ỉ ồ ở Ti ệ ộ è ả ằ ă 1 5% ở - Đế ă 2030 GR P ầ ạ 8 990 US ở ; ạ ấ ẩ ạ 15 ỉ US ; ỉ ệ ị ạ 50% ở ; ỉ ệ ộ ệp ổ ộ ộ d ớ 20%; ỉ ệ ộ ạ ạ 80% ó ó ằ ấp ỉ ạ 35%; ỉ ệ p ạ 54 5%; ỉ ệ d ợ dù ớ ợp ệ ạ 99 5% ó 75% d ử d ớ ạ ẩ ộ Y ế; ỉ ệ ấ ả ạ ợ ử ạ ẩ ạ 95% Tầ ế ă 2045: Thanh Hóa ỉ ẹp ă ệ ạ ; ỉ p ể d ệ ể ẫ ả ớ 4.1.2. Quan iểm nâng cao ch t lư ng FDI của tỉnh Thanh Hóa giai oạn 2021-2030 T ả ầ ộ p ạ Đặ ệ ề ế ế ớ ó ặp ề ó ă và có n ề ế ộ ó T ộ ầ ớ p ả í n ọ ế ị ọ ầ ạ ép ạ ị p ệ I V ể ợ I ề ỉ Thanh Hóa ể I : Thứ nhất, ồ ầ ếp ớ ộ p ể ế ó ò ọ p ể ế Thanh Hóa. Đ ể ợ ế ộ d ợ ị Vă ệ Đạ ộ XIII Đả : “K ế ó ầ ớ ộ ộ p ọ ề ế d ó ò ớ ầ ệ p ả ệ ạ ở ộ ị ấ ẩ ” [26, tr.107]. I ù ớ ồ ỉ ẽ ạ ên ạ ổ ợp ể 141 ệ CNH HĐH ấ ề ế ị p V ế I ợ ỉ Thanh Hóa ế í p ể d ợ ả ả ề ợ í ợp p p ử ẳ ở ợp ù ó ợ Thứ hai I p ả d ở p ợ ế ỉ ợ ế ặ ù ó ề ề ệ p ể ằ ả ả p ể ộ c ề C ở ề ấ ể ộ d ợ N ị ế 103/NQ-CP CP 29/08/2013 C í p ề Đị ớ ệ ả ử d ả ầ ếp ớ ớ ó õ “q ạ I ành, p ù ợp ớ ợ ế ù ể p ệ ả ầ ị p ù p ù ợp ớ ạ ả ả ợ í ổ ể ấ ề ế ô ă ở ớ ” [22]. Thứ ba I p ể ế p ả ạ phát ể ỉ ộ ọ p ả p ù ợp ớ ế ợ p ể ế ộ ỉ Q ể ế ộ d ợ xác ị Vă ệ Đạ ộ ầ XIII Đả : “X d í ầ ể ọ ầ p ù ợp ớ ạ ị ớ p ể ị ” [26, tr.127]. Thứ tư ạ ặ í I ũ ầ ộ ế ặ ạ ế I ở I ằ ọi giá, ạ í ạ ợ Vă ệ Đạ ộ ầ XIII Đả ị : “C ể í ọ ợp ầ ớ ngoài ợ ấ ợ ” [26, tr.127]. Thứ năm d I ở ệ hiệ ạ , t p trung thu hút các d ế p ể Mỹ EU N ả C ở ề ấ ể N ị ế 50 -NQ/TW 20/8/2019 ộ C í ị ề ị ớ ệ ể ế í ấ ợ g, ệ ả ợp ầ ớ ế ă 2030 ị : “C ộ 142 ợp ầ ớ ó ọ ọ ấ ấ ợ ệ ả ệ ả ệ g là tiê í ế Ư d ó ệ ế g ệ ớ ệ ệ ạ ả ị ệ ạ ó ị ă ó ộ ả ế ỗ ả ấ ầ ” [8]. T ó ớ Mỹ EU N ả ớ d ệp ọ ó ề hí ớ ệ ế ả ị ệ ạ ẵ ó ị ộ ớ Thứ sáu, ể dầ I ớ ợ ế ẻ ạ ằ ồ ấ ợ cao. C ở ề ấ ể ể p ợ ầ d n ệp I ử d ệ ệ ạ ò ồ ấ ợ V ệ N ó Thanh Hóa nói ọ ầ ỉ Thanh Hóa Đồ ế ó ồ ấ ợ dồ d Thanh Hóa ó V ệ N ói ợ ợ ế ạ I ề ớ ợ dò ả I vào ệ ệp ũ ọ ó ị ă c 4.1.3. Đ nh hướng nâng cao ch t lư ng FDI giai oạn 2021-2030 của tỉnh Thanh Hóa X ấ p ể I p ể ỉ ế ă 2030 ở ộ ă ở ớ ể ù ớ H Nộ Hả P ò Q ả N ở ác phát ể ở p í . Thanh Hóa ọ I ị ớ sau: Thứ nhất, I ớ ọ ọ d ó ấ ợ ó ị ă ử d ệ ệ ạ ệ ớ ử d ó ệ ả ồ tài ngu ả ấ ạ ế d án FDI có công n ệ ạ ả ở ế Thứ hai ă d ó ớ ả p ẩ ó í ạ ỗ ị ầ p 143 Đồ ọ ế d ó p ù ợp ớ ế ỉ Thứ ba, ạ ề ệ ể ă ế d ệp ầ ếp ớ ớ d ệp d ệp ạ ị p Thứ tư, p t I dị ó ề ề ă ợ ế ạ ỉ d ị d ị ỉ d ỡ ể ấp dị ả ể dị d ị ăn hóa, dị ạ dạ ề C ể ỉ ẽ d I ề d ạ ấp ạ ị p Sầ S ệ Q ả X T G N C T X Cẩ T ớ ổ ầ d ế ả 1 510 ệ US L nă ợ ẽ d I ề ệ ặ ử ý ả ấp ớ ạ ạ KKT N S p T Hó ệ ỉ ớ ổ ầ d ế ả 250 ệ US Thứ năm, ể p p ể nông ngh ệp ỉ d FDI ệ ọ , u tiên d I ề ả ấ vùng lúa ấ ợ ớ ế ế ạ ù ệ ớ ế ế ù ả ấ ợ ấ ẩ ế ế súc gia ầ ạ ị ệ Q ả X T ọ X Y Đị ớ ổ g ầ d ế ả 300 ệ US Thứ sáu I KKT N S KCN ệp Ư d I ầ ệp : (1) C ệp ọ ó dầ ế ế ả p ẩ ó dầ ; (2) Sả ấ ệ ; (3) C ế ế ả ; (4) V ệ ệ ; (5) Đ ệ ử ễ ệ ng tin. Thứ bảy, thu hút FDI ệp ỗ ợ ặ ệ ệp ỗ ợ ệp ỉ Đ ớ ệp ỗ ợ ệp ọ ó dầ : P ể dị v ả d ỡ dầ í; ỗ ợ 144 ả d ỡ ; ấp p ùn Đ ớ ệp ỗ ợ ệp ệ - Da giày: P ể ả ấ ó ấ dệ dép ả ấ p ệ ngành may d ; ngành công ệp ỗ ợ p í ệ ử ế ạ ả ấ im ạ Tỉ d I ề ả ấ ế ế ép ệ ệ ử p ệ ặ ó ấ ạ KKT N S K u công ệp H L ng, Lam S - S V ỉ S ớ ổ ầ d ế ả 1 125 ệu USD. Thứ tám, ù ớ ệ dò I ớ ề H Q S p Đ L ầ ị ớ I ớ ó ệ ồ Mỹ Â N ả ị p ể ó ể i ó ầ ộ ệ Đặ ệ ầ ó í ế I p n ệ ầ ế ớ ệ p ử d ể ia ệ í ễ N p p ị p ạ ồ ớ ỹ ă ệ d ớ ị ớ ó í ả ợ ện nhanh chóng. 4.2. Giải pháp và một số kiến nghị để nâng cao chất lƣợng FDI vào tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030. 4.2.1. Giải pháp nâng cao ch t lư ng FDI vào tỉnh Thanh Hóa giai oạn 2021-2030 X ấ p ạ ũ ị ớ thu hút FDI ỉ ể nâ ấ ợ ồ ầ ếp ớ ớ ỉ Thanh Hóa ộ ặ p d ầ ó ấ ợ ặ k p ả ệ ế ị p ể ấp ộ ấ ệ ả d 145 4.2.1.1. Hoàn thiện ch nh sách thu hút FDI theo hướng n ng cao chất lượng H ệ í p p ế I V ệ N ó ỉnh Thanh Hóa nói riêng ợ ử ổ ổ ả ả í ấ ồ ộ ộ mặ ò ả ớ d ệp I ặ í ũ ạ ể d ệp I ầ ị p ó p ạ ể ọ ọc d I ó ấ ợ . V N ớ ầ ệ chính sách I ớ ấ ợ ó ạ p ể ề I ồ : Một là ệ p p ế ầ d ệp: ề dài hạ p p ế ầ d ệp ầ : ( ) T hoạ ộ ả ớ ớ ầ ớ ạ ộ ả ớ p d ầ ; ( ) T dõ ặ ẽ ạ ộ ầ ớ p ị K ể ọ d ầ ớ ầ ớ ổ d ệp; ( ) Áp d ọ ọ ằ ở ử ị ở ộ ầ ạ ề í ề ệ ớ ầ ớ ớ ; ( ) Đ ả ầ ệ ả ả ớ ớ ĐTNN ạ ó ầ é : ( ) ế ấp G ấ ă ầ ớ d ầ ể ế ằ ệ p p ấp G ấ p ép doanh ớ ; ( ) í ấp ầ d ạ ấ ả ầ ớ ấ ể ầ ệ ; ( ) T ấ ị ề í ế ầ ếp ấ d ả n ớ ớ d ầ ộ ọ p ầ ế Hai là ệ p p ề ầ : ệ p p ầ ợ ệ ồ ộ ớ p ạ ế ấ p ệ 146 ặ ệ ầ ổ ị ề p ò ệ ệ ạ ả ệ N ị ế 50-NQ/TW ộ C í ị Ba là ề ỉ í ầ : ổ ọ ế í ầ ; ạ d ệ ó ớ ề ó ộ ệ ; ổ ớ ệ í ầ ; ổ ớ ả ề ế í Bốn là ệ ế p p ể ế ằ ẩ ển giao ệ ả ộ ề ở í ệ T ó ầ p ả p ể ộ ệ ệ ă ộ ệ ả ế ớ ạ ớ ầ ; ộ ă ệ d hiệp ă ộ ệ ; ệ í p ể ồ ệ ổ p ể ớ ; p ể ồ ấ ợ g cao thông qua các nhóm ổ ề ọ ệ ó ò ò ể ệ ổ ớ ạ ; ớ ầ ó ở ạ ầ ằ ạ ề ề ẩ d ệp ếp ổ ớ ệ; ă p p ề ề ở í ệ í ớ ầ a doanh ệp Năm là ệ p p ằ ệ ả ử d ả ệ Cầ ộ p p ấ ể bao d ệ í ạ V ệ ử d ả ệ ầ í ế ầ ả ả ă ợ ặ ả ế ổ í ầ Đ ớ ỉ T Hó ể ồ I ó ấ ợ , ạ òn ẩ í p ể ề ế - ộ ỉ Thanh Hóa ầ ệ í I ớ : + Că ạ p ể ỉ ể d chính sách thu hút FDI ợp . Để ấ ợ g FDI, chính sách thu hút FDI 147 ỉ ầ p ả ớ ớ ầ ở ệ ồ Cầ p ả d ế í ể d I ó ộ ệ ầ ũ ọ ỉ ồ có ị õ ể ă ặ d p ù ợp ớ u p ể ế - ộ ị p + í ế í ầ T Áp d í ỗ ợ ấ T ị p X d ệ ă ả ớ dẫ ổ ể ộ í ế í í d ộ ẳ ằ ằ ạ ề ệ ợ I ù ỉ + Tỉ ầ p ả d ặ ù ề ế p í ấ ặ bằ p í ử d ở ạ ầ p ù ợp ể d I ó ấ ợ ế N S K ệp ặ ệ à d ầ ngành c ệp ồ : ọ ó dầ ế ế ả p ẩ ó dầ ; Sả ấ ệ ; C ế ế ả ; V ệ ệ ; Đ ệ ử ễ ệ ng tin. Đồ á trình d ề ỉ í p ả ả ả ạ à ấ + Tỉ ó í ặ ệ ớ d I ầ ệp ỗ ợ ạ ử d lao ộ ị p ng, ngàn ệ + Tỉ ầ ó í ạ nh p ả p ạ d ề ể ấ ợ I ỉ Thanh Hóa ẳ ạ ệ í ỗ ợ " ộ " í h ầ d ệ ả ả ấ d N (c ỉ N ả ấ d ó ớ ợ ) Ví d N ạ ợ ợ ề ễ ả ế H ớ c d I ặ ệ ọ ầ ó ử ặ ó í ỗ ợ ợp 148 lý trong khuôn k ổ ế ộ ộ p ấ ớ Cầ ệ í ế ấp d ệp I ệ í ế ng các ngành công nghiệp ù N ớ ế í ầ ó ó ỉ T Hó T ế ấ ế p p d ế p ấp ế p d ệp ả 10-15% d ệp ệp ệ cao nhà ớ ế - ỹ p ể ấp N ớ C ính ễ ả ế ớ d ệp I ử d ệ ế ầ ặ ệ ế í ầ óp p ầ í ẩ p ể ế - ộ ỉ T Hó ớ ề ợ ở í ễ ả t ế p d ệp ế p ẩ ế VAT ớ ị ệ + Cù ớ í ể d I ấ ợ cao, ỉ ầ ọ ế “ ạ ề ” ể ạ ể ạ ệ thu hút FDI nói riên dò ầ ó V ò ộ ệ ệ ạ é ạ ộ p ệ ớ d ệp I ẽ ó ả ở ế ệ thu hút dò 4.2.1.2. X y dựng và n ng cấp cơ sở hạ tầng để thu hút FDI chất lượng C ở ạ ầ ế ọ ả ở ớ ấ ợ I d ỉ p ầ p ể ạ ầ ầ ạ phát tr ể ạ ầ ồ ộ ệ ạ ạ ạ ớ ế ợ ỉ ặ ệ ế ù ộ ỉ T Hó G ạ 2016-2020 ề ạ ầ ó ngh ế ợ ợ ầ ạ ầ Cả T ọ X ệ ả ể ạ KKT N S . N ề ế ợ ấp ở ộ ầ ớ ế ù KKT N S ớ Cả T ọ X ; ế ệ phía Tây Thanh Hó ; Hồ X -Té Tằ ạ ề ệ ợ ể h ầ T nhiên Thanh Hóa ẫ ỉ ợ ó ệ ở ạ ầ 149 p ợ ầ p ể ế ị p ặ ệ ạ ầ trong KKT Nghi S KCN Đ ũ ộ ả ở ới ấ ợ d ầ ó ầ ếp ớ ạ ỉ V ể ấ ợ I ầ p ả ấp ệ ở ạ ầ Thanh Hóa ể là: + Tỉ ầ ạ ạ p ể ế - ộ ế l ợc thu hút FDI ể ó d ầ d ở ạ ầ p ù ợp, ồ ỉ ầ ó í ề ế ấ ị í ầ ợ ớ d ệp ầ d ở ạ ầ . + Q d á ầ ạ ầ ề d ử ả d d ở ộ . ặ ệ d ế T Hó ế ế N S ệp + Ngoài ng ồ T ỗ ợ ầ d ở ạ ầ ỉ Thanh Hóa ầ ạ ệ ộ ộ d ả ạ ở ạ ầ ị ỉ Đặ ệ d ầ d ạ ầ ế ế ọ KKT N S K ệp ể ạ ề ệ ă ầ d I ó ấ ợ H ệ ạ ế ề KKT ớ ả N S T ọ X ; ă ầ p t ể ế ấ ạ ầ ạ ệ ệ ả ể ộ ồ ộ Cầ ọ d ạ ầ ỹ ó ả ă d : ấp ớ sạ ; ấp ớ ; ử ớ ả ệp ấ ả ả ể ệ ạ d í p ù ợp ớ p p ọ N ầ ể ầ d d + Bên ạ ầ p ể ở ạ ầ ỉ ầ p ả p ể ạ ầ ộ ở dị ă ể ế ế p ẩ ằ p ầ ầ ộ 150 ộ d ồ óp p ầ ệ ầ trong d ệp I Đ ề ỉ óp p ầ ộ ò ạ ổ ị n yên ệ ế ộ . + Tỉ ầ ọ d ở ộ ạ ầ d ệ ả ộ ộ ạ 4 0 ể ạ ầ ạ ế ệ ả ề ẫ p í 4.2.1.3. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ để n ng cao khả năng chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI Trong ế ả p í ị ợ ở 3 ệp ỗ ợ ó ả ở ớ ế ấ ợ ầ tr ếp ớ a ỉ C ệp ỗ ợ ệp ả ấ ấp ệ ệ p ù p p ả ấ ả p ẩ ù ó khác, ng ệp p ợ ợ ể ả ấ ền ả ệp í ế , nên v ệ p ể ệp ỗ ợ ẽ ạ ế ặ ẽ d ệp ớ ớ d ệp ớ ạ ả ă ể ệ d hiệp I d ệp ớ dẫ d d ệp ớ ạ ỗ ị ầ . Thanh Hóa ị p ợ ợ ớ FDI. T ó d ầ ề dầ í ệ ệ ả ấ ă ặ d d ợ nh p ể ệp ỗ ợ ạ ế p ẩ ớ ó ệ p ể ỗ ợ ẽ ạ ề ệ ợ d ệp I ó ợ ồ ầ ạ chỗ p ả p ệ ả p ẩ ẽ ó ẻ d ả ợ p í ể ế p ẩ ó ẽ ạ ả p ẩ ó giá ị ạ Để p ể ệp ỗ ợ n ă ớ ỉ ầ p ả ệ ả p p : 151 - Tỉ ầ ban hành d ệp ỗ ợ p p ể ệp ó ọ : Sả p ẩ ọ ó dầ í ó ó ấ ệ ử viễ d ợ p ẩ ế ị ế ệp ạ ồ ặ dệ d ă ế ế p ẩ . - Đẩ ạ p ể d anh nghiệp ạ ể d ệp p riể ệp ỗ ợ Tỉ ầ ó ề í ề ế í d ấ ể ỗ ợ ộ ỗ ợ ạ p ể ồ ấp ệ. Q ạ d KCN ệp dành r d ệp ệp ỗ ợ dầ dầ ệp ỗ ợ ở ả ấ ệ d ệp I. - Thu ồ ầ ớ vào ả ấ ệp ỗ ợ ấ ở ỉ ó ề ệ ả ă ệ dị v ả d ỡ dầ í; ỗ ợ hành và ả d ỡ ; ế ế ép ệ ệ ử - Thúc ẩ ế h doanh, l ế ó ệ ả d ệp I ớ d ệp ớ ấp ả p ẩ ỗ ợ ớ d ệp ả ấ ể ị ớ ả ất ra các ả p ẩ ệp ỗ ợ ầ ế ồ ó ể ẻ ồ p ể ỗ ợ ả ấ ả ể p í ớ ệ d ả ấ ộ p ằ ă í ề ệ ầ ả ấ ả p ộ ồ p ẩ H ế ế ả ấ do ệp I ớ d ệp ớ ạ ộ ể d ệp ớ ếp ệ ế ỗ ị ầ d ị p ộ í ọ ể é d I - Phát tr ể ồ ệp ỗ ợ ằ ở ộ ạ ạ ỗ ẩ ế ở ạ d 152 ệp ế d ề ệp ớ ị ộ p ể ệ ả ả ả ấ ợ g d ề ệp ể ả ớ ệ ạ ọ ệp p d ẩ ế d ệ ẩ ạ ợp ế ệ ạ p ể ồ p ể ệ ấp ỉ ỹ ă ề ặ ệ ớ ỹ ă ề ọ ệp ỗ ợ - P ể ợp ệp ỗ ợ sử d ề ộ ể ả ế ệ ộ ộ ấp, ó ạ ể ộ ó ề ệ p ũ ó ộ ể ộ 4.2.1.4. Phát triển nguồn nh n lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp FDI theo hướng n ng cao chất lượng C ấ ợ ồ ả ở ớ ấ ế ấ ợ ầ ếp ớ ở ỉ Thanh Hóa, nó ó ò ế ị ớ d ệ ớ ỹ ệ ạ ng cao nă ấ ộ T ó Thanh Hóa ỉ ó ồ ộng dồ d ấ ợ ồ ấp ộ ó ộ Đạ ọ ở ế 9% ộ ó ộ ẳ 2 7% ộ ạ ị p ế ỷ ệ ầ 70% Đ ộ ả ở ớ ệ thu hút FDI ỉ X ấ p ế ó ỉ ầ p ả ó ả p p ệ ể ấ ợ ồ M ỉ ầ p ả : + G ạ p ể ồ ớ ế ợ p ể ế - ộ ỉ T ạ p ể ồ p ả ọ ạ ệ ở ạ ồ ỉ ấ ệ ở ạ ề ệ ở ạ ộ ỹ ấ ợ g ộ ả Cầ ạ ạ ớ ở ạ ệ ẳ ạ ọ p ù ợp ầ ế ỉ 153 + X d í p ể ồ ặ ệ ồ ấ ợ ớ ác p ợ ợ ế ó ỉ ớ ầ ộ p ế ế + Tỉ ầ p ả ạ ồ d ỡ ă sử d n ạ ộ Để ợ d I ấ ợ ếp ợ ệ ả ệ ệ ạ ầ p ợ ầ ộ p ă ử d ạ ộ ế quan trọ Cù ớ ó ạ ồ d ỡ ă ử d ệ ể t d ộ ộ ạ ệp ầ + N ấ ợ ạ ở ở d – ạ ặ ệ ở Đạ ọ C ẳ Đ ạ p ả ớ ầ ễ p ợ ầ ộ T p ng ầ d T Đạ ọ Hồ Đ thành ớ ề ạ ọ ỉ ; p ể ộ ũ ọ p p ể ũ ọ ỉ : Lọ ó dầ ản ấ ép ả ệ ệ ệ ả ấ p p ệ ế ị ệ ử ả ấ p ầ ề ộ ó ệp hóa c ấ ọ ó dầ T ếp d p ể n ẳ ớ ạ ề ệ ể ở ề ỉ ó ầ ớ ò ấ ợ Tỉ ầ p ợp ớ ạ ể ế ạ ạ ộ + B í t ồ ộ ề ệ ạ KKT N S KCN; ồ ọ ệ ộ ề ạ ỉ Tă ỷ ệ ầ ă ỉ ồ T ồ ợ ể p ể d ạ ; ọ ệ ồ T ệ ộ d ạ ; ế í ổ doanh ệp ầ d ạ dạ ề 154 + Đẩ ạ ạ ồ d ỡ d ấ ợ ồ ong doan ệp Q ỗ ợ ở ớp p ấ ạ về ỹ ă ả ỹ ă ả í ồ d ệp Tổ ặp ỡ ếp d ỉ ớ d ớ ớ ể ổ ọ p h ệ ả ấ d ộ p ế ế Tạ ợ ể d ệp ợp ế ớ ở ạ ấ ở ạ ề ợp ồ ể ả nă ạ ộ ệ ộ ợ ạ + Tă ạ ồ d ỡ ộ ỹ ộ T ếp d ộ ũ ộ ọ ệ d - ạ ế ó ộ ạ ề ệp; ọ ạ ồ d ỡ ộ ũ ầ ề ả ớ Q ạ ù m ề d ộ ể ù ặ ệ ó ă ằ p ù ợp; ạ ó ấ ợ p p ể ế ể ặ ệ KKT N S Đổ ớ ẩ t ể d ổ ệ ộ ả ả d ấ ệ ả ệ ớ ể ấ ợ ộ ũ ộ 4.2.1.5. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài Đầ ếp ớ ầ ế ọ ớ p ể ế - xã ộ Thanh Hóa, so ầ p ả ả ạ ộ d ệp I ằ ị p p ế ầ ớ ấ p ép d ể ó ấ ợ d I M ệ ợ ệ ó ầ ệ ả p p ể : Thứ nhất, tạ ộ p p lý ổ ị ầ ớ ộ ệ ế ầ ế ể ấp dẫ ầ Cũ 155 p ả ằ qua Thanh Hóa ó ề ỗ ả í óp p ầ ỡ g ớ ầ ợ ề ầ ớ ế ớ ị p T ầ ế ấ ề ù ả p ó ặ ằ ò ề ấ p V ớ ỉ ầ ạ ị ó n ế I ử ổ ổ ể p ù ợp ớ ễ ạ ộ ầ ạ ó ỉ ũ ầ p ả ổ ế í h ỹ ầ phù hợp ớ p ể ế - ộ ỉ ả ả ề ợ o ầ ớ Đồ ỉ p ả ọ ă ạ ộ ũ ộ ả ớ ề ầ ớ Thứ hai, ă sát, kiể ệ ấp p ép d I Mộ d I ó ấ ợ d ó ệ ớ ể ệ ạ ồ ể dẫ d d ệp ớ ỗ ị ầ ẩ ị ể ấp p ép cho cá d ệp I ầ ò ầ p ả ả ả ch ẩ ệ ớ ó p í ể ầ ệ ử ấ ả ó ế ề ể ệ ỷ ệ ộ ị Thứ ba, ả ặ ẽ ạ ộ các doan ệp I ạ ị p C ấp í ề ệ p p ề ầ p p ó ớ ạ ộ ầ ớ ể p ế ệ ấp ế ả ả ả ệ ả ế - ộ - ng, p ù ợp ạ í ọ ọ d n... Giám sát ặ ẽ ạ ộ d ệp I ằ ấ ỉ ịp d ệ ế d ó dấ ệ p ạ p p ả ả ặ ẽ ề ấp ề ỉ ồ ấ d ạ ộ c d ầ ớ ị p p Thứ tư ă ă ể ớ ệ í ề ị p ầ ệ p p ớ ầ n ớ G 156 í ạ ộ ả ấ d d ệp I; ạ ề ạ ộ í d ệp I ể ớ p ệ p ò ấ ổ ế - ộ Thứ năm, ă ạ ộ d ệp I ể ể ệ ấp ệ ế ề ả ệ ử d ể d gây ô n ễ d ệ ế 4.2.2. Kiến ngh ối với Chính phủ và bộ ban ngành N ị ế 50-NQ/TW 20/08/2019 ề “ ị ớ ệ ể ế í ấ ợ ệ ả ầ ớ ế ă 2030” [8] ớ ổ : “H ệ ể ế í ợp c ầ ớ ó í ạ ộ p ế; p ầ ổ ớ ă ở ấ ạ ề ế ả ệ ả ế ấ ề ộ ă ấ ấ ợ ệ ả ạ ề ế. K p ă ả ạ ế ấ p ồ ạ d ệ ổ ệ ể ế í ề ợp ầ ớ Tạ p doanh và ă ạ ộ ó ASEAN 4 ớ ă 2021 ộ ó ASEAN 3 ớ ă 2030” ạ ệ ả p p ợ ị ế ể ấ ợ ầ ếp ớ ở ỉ Thanh Hóa, NCS ó ộ ế ị ề í ả ạ ộ I : 4.2.2.1. iến nghị về ch nh sách FDI Vớ ả ớ ế ớ ó ề ổ ả ở ế dò I T ớ ể ấ ợ dòn ầ ớ i, Chính p ầ ó ề ỉ í ể p ù ợp ớ ề ệ ớ : Thứ nhất, C í p ầ ạ ă ả p p ị ề ỉ ạ ộ I ể ấ ề ỉ ử ổ ồ ộ H ệ ă ả ị ạ ộ I ợ ị ở ề ạ ă ả 157 ồ é ế ính ồ ộ ó ă ả ả ả ầ ệ í C ẳ ạ p p ấ p p ầ ó ị ấ ệ ế ị ệ d ( ớ d ) ớ ế ạ ử d ấ ă ấp ệ ; V ớ ề ầ ạ ả 4 ề 29 L Đầ ị ề 62 (T ồ ấ ể p ể ế - ộ ợ í ộ ) ề 63 (Că ồ ấ í phòng, an ninh; p ể ế - ộ ợ í ộ ) L Đấ 2013 L Đấ ầ ; V ớ L Đầ 2020 L N ở ế chấp ầ d ở; Q ị ớ L Đầ 2020 L L ệp ế ể ổ í ử d ấ T L T ạ C ệp V ệ N (VCCI)1, ó ế 20 ể ộ ồ é ớ ă ả : L X d L Đầ L Đấ Lu K d ấ ộ ả L Q ạ ị L Đấ ầ ; L N ở T ó ẫ ề ấ ế ề ệ ầ p ạ L ề ầ ấ d d ấ ộ ả ở ả ả ệ ớ N ẫ ồ é ỉ ó ị ò ấ ệ ở ă ả d ớ : ẫ ị ị ớ ị ị ớ ị ị ới ó cùng ớ ệ ạ ă ả C í p ầ p ả ă ả ớ dẫ ịp ể ạ ể ệ ả ị p ầ Thứ hai, C í p ầ ề ỉ í ác I ớ N ớ ẽ ỗ ợ d ệp ớ ể ế ớ I ạ môi ề ệ d ợ ể I liên ế ớ doanh ngh ệp tron ớ Đ ộ d ấ ọ ể d ệp ớ nâng 1 P ò T ạ C ệp V ệ N (2019) Báo cáo chồng chéo pháp luật về đầu tư kinh doanh, 12/2019 H Nộ ; 158 ă ạ ấp ệ ả ệ d ệp I ó p d ệp ỗ ị ầ Thứ ba, C í p ầ ề ỉ h chính ớ d ệp I ớ ấ ợ g I ẫ ọ ợ p ả ó ọ ọ ó ộ p d ả Đ ề ỉ ị ể ế í I ặ ệ ọ d ó ệ p ù ợp ớ ộ p riể V ệ N d ử d í ă ợ ệ ớ ; d ể ệ ế ớ d ệp ớ ạ ả p ẩ ó ị ă Thứ tư, C í p ầ ạ í nh ấ p ề ỉ í ở ấp dẫ ạ ớ ớ ệ ồ ộ ấ ả ớ ạ chính, C í p ầ ă p í : ả q ế ấp p ép í ế d ; dị ế ề ệ ả ế ấp p ép n ộ ỹ ó ộ ề ớ d I 4.2.2.2. iến nghị về công tác quản lý đối với FDI N ệ ả ả ạ ộ d ệp I ộ ệ ọ ể ấ ợ I Cầ p ả ả ạ ộ d ệp I ằ ị p p V ệ N ệ ế ầ ớ ế ấ p ép d Để ệ ệ ó NCS ó ộ kiế ị sau: - Thứ nhất, C í p ầ d , hoàn t ệ ệ ở d ệ ề I ồ ộ s ể ị p ổ ợp ệ ả ịp C ầ ớ ngoài ó ề ệ ếp p í ệ ớ ổ ề ế, chính sách ả p ọ ể ấp 159 - Thứ hai ổ ớ ổ ộ ả ớ ớ ọ ẹ g ả ớ ầ ệ ỗ ỉ ó ộ ổ i ầ ổ ó ị ệ ạ ề ổ ù ó ệ ệ ó ổ ị ệ ớ ấp p p - Thứ ba, C í p ầ d ế p ấp ó p ợp ặ ẽ ộ U N ỉ T p ả ạ ộ ầ ớ ngoài; ị õ ệm và quyề ạ ấp ằ nâng cao ệ ả công tác ả ý ạ ộ FDI T ế ổ ế ế ả ệ p ấp ả N ớ ớ ạ ộ ĐTNN ể ó ở ọ ễ ệ ổ ử ổ ị ế p p ấp ộ í ề ị . Thứ tư, tă ầ ạ ồ d ỡ ộ ũ ộ ả ớ nói chung, cán ộ ả ầ ớ ó ó p ẩ ấ ạ ả c í ị ệp ỹ ạ ạ p ả 160 KẾT LUẬN Nâng cao chấ ợ ầ c tiếp ớ ó ò ọng trong phát triển kinh tế ớng bền v ng. T ó ềm l c, s c mạnh kinh tế c a qu c gia; nâng cao m c s ng c d ấ ợng môi ng s ng c a nhâ d T ó chất l ợng FDI ợc hiểu là FDI có chất ợng, I ớng tới s phát triển bền v ng, phù hợp vớ ộ phát triển c ớc sở tại trong t ng giai ạn nhấ ịnh. Thanh Hóa ỉ ó ị í ế ợ ặ ệ ọ ó ò ế ù ồ ằ S Hồ T ớ T ộ, x d p ể Thanh Hóa ở àn ỉ ể ẫ ở ộ ă ở ớ ù ớ H Nộ Hả P ò Q ả N ạ p ể ệ ỉ Thanh Hóa ả ớ ộ ể ỉ ợ ồ I ó ấ ợ Trong , k I óp phầ ọ ệ ẩ ă ở kinh ế ể dị ấ ế theo ớ CNH, HĐH; óp p ầ ạ ệ ; óp p ầ ă ngạ ấ ẩ ớ ở ộ ị ấ ẩ ỉ ạ ng ặ í I ỉ T Hó ũ ò ề ạ ế ề ế p ể ấ ấ ợ ể ệ ấp lao ộ ệ ng khu v I ế ệ ở p p p ân ộ ấp ấp ộ ó ớ ă d ệp I h ệ ợ p ạ p p ả ệ doanh ngh ệp I p ổ ế ả ở ế c d ị p Đ ề ò ỉ T Hó ầ ó ế ợ ớ ể nâng cao ấ ợ dò ầ ớ óp p ầ vào phát t ể ề ị p M phân tích ấ ợ I Tha Hó ạ 2005-2010, làm rõ ả ở ớ ấ ợ FDI ạ ể ó ấ ế ị ả pháp ằ 161 ể nâng ấ ợ ầ ếp ớ Thanh Hóa C ể ấ ề p ả ế : - Hệ ó d ở ề ấ ợ ầ ếp ớ ộ ị p ồ : Các k ệ FDI, I ó ấ ợ ; ế liên qua ế í ấ ợ I ả ở ớ ấ ợ I ộ ị p ế ợp ớ ệ d ế ể quan ấ í ả ở ớ ấ ợ I ộ ị p - P í ổ ợp mộ ệ ầ ếp ớ ộ ồ ớ V ệ N S p Thái Lan; p í ổ ợp ộ ệ I ỉ ị p ạ ợ ề I và rút ra ộ ọ ệ Thanh Hóa. - P í ả ở ế ấ ợ I ạ ấ ợ I T Hó ò ấp d í hút ầ ò ề ấ p; ấ ợ ồ ấp; ở ạ ầ và công ệp p ợ c ị p ò ề ế é T ế ả ị ợ ó ả ở ớ ế ấ ợ d I ỉ T Hó ó ấ ợ ồ là ả ở ớ ấ ế ấ ợ I, nhân t í ầ ũ ó ả ở ế ấ ợ d I ỉ T Hó ở ộ ế ấ . Đồ p í ấ ợ ầ c ếp ớ ỉ T Hó ạ 2005 – 2020 theo các tiêu chí ợ ạ ế ạ ế. Để ấ ợ ầ ếp ớ ỉ T Hó ầ p ả ệ ồ ộ ệ ả ề ả p p, ó ấ ạ ả p p p ể ấ ợ n ồ p ể ệp ỗ ợ ả ở ạ ấ ớ ấ ợ I ị p C ể ả p p và k ế ị : 162 Thứ nhất, ề các ả p p ấ ợ I: (1) H ệ í sách thu hút FDI th ớ ấ ợ ; (2) Đầ p ể ở ạ ầ ; (3) P ể ệp ỗ ợ ể ả ă ể giao công ệ d ệp I; (4) P ể ồ p ầ d ệp FDI th ớ ấ ợ ; (5) Nâng ă ệ ả ả N ớ ớ ạ ộ ầ ếp ớ Thứ hai, ề ế ị ớ N ớ và cá ộ ành : (1) C í p ầ d ệ ệ ở d ệ ề I ồ ộ ; (2) Đổ ớ ổ ộ ả ớ ớ ọ ẹ ả ớ ầ ệ ỗ ỉ ó ộ ổ ầ ổ c ó ị ệ ; (3) C í p ầ d ế p ấp ó p ợp ặ ẽ ộ U N ỉ T p ả ạ ộ ầ ớ ; (4) Tă ầ ạ ồ d ỡ ộ ũ ộ ả FDI. NCS ọ ằ ế ả ó óp ọ ẽ ó ị ấ ị ề ặ ễ T ớ p ể h chóng ợ ả ấ ế ớ ầ h d ễ ộ ệ ấ ợ I ầ p ả ợ ếp ở ề ọ ớ ể p ợ ầ cao ễ , góp p ầ d Thanh Hóa ở ỉ ẹp ă ệ ạ ; ỉ ph ể d ệ ể ẫ ả ớ ă 2045 163 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 1. Nguyễn Thị T (2019), Một số nhân tố tác động đến chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thanh Hóa, Tạp ch í Giáo d c và xã hội s ặc biệt tháng 5/2019 2. Nguyễn Thị T (2020), Chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm, Tạp chí Giáo d c và xã hội s ặc biệt tháng 4/2020 3. Nguyễn Thị T (2022), Thu hút FDI của Thái Lan, Singgapore và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thanh Hóa, Việt nam, Tạp chí Kinh tế và d báo s 1/2022 4. Nguyễn Thị T (2022), Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội s 2/2022 164 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu tiếng Việt 1. Phạ T ị H A L H T (2014) “Đ ộ ầ ếp ớ ă ở ế ạ V ệ N ” Tạp ch Phát triển kinh tế (2014) 281 tr. 37-56. 2. N ễ T ị K A (2013) “K ệ ầ ếp ớc ngoài C ấp (LC ) T L ọ VIệ N ” Tạp ch Nghiên cứu Đông Nam Á 2013 5 tr. 39-48 3. T ầ T ị K A (2013) “Mộ dấ ệ dò ầ ếp ớ ấp (LC ) ệp ế ạ V ệ N ” Tạp ch Những vấn đề kinh tế và ch nh trị thế giới 2 tr. 55-65. 4. N ễ T ấ A (2007) “C ể ệ I: T ễ ở ộ ớ ng phát tr ể V ệ N ” Tạp ch Nghiên cứu kinh tế 344 tr. 51- 67. 5. N ễ T ị T ệ A (2015) Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Thực trạng, hiệu quả và hướng điều chỉnh ch nh sách N ộ 6. T ầ T ị V A (2011) “Mộ ấ ề ể d ệp I ạ V ệ N ” Tạp ch Thông tin & dự báo kinh tế - xã hội, 69 tr. 45- 50. 7. Lê Xuân Bá (2006), Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Nxb. K ọ Kỹ 8. ấp T (2019) Nghị quyết 50 -NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Ch nh trị về định hướng hoàn thiện thể chế, ch nh sách, n ng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 9. Ban c ấp T (2020) Nghị quyết số 58 NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ ch nh trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 10. ả KKT N S (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo hoạt động hàng năm của Ban quản lý T Nghi Sơn 165 11. ả KKT N S (2015) Chương trình phát triển T Nghi Sơn và các CN giai đoạn 2016-2020 12. ả KKT N S (2016), Báo cáo “Công tác bảo vệ môi trường tại T Nghi Sơn và các CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” 13. Đỗ Đ (2005) Đầu tư của các công ty Xuyên quốc gia (TNCs) tại Việt Nam, Nxb. C í ị Q H Nộ 14. Đỗ Đ (2013) “Đầ ếp ớ ạ V ệ N : N ấ p ề í ả p p” Tạp ch Kinh tế và phát triển 194 3-9. 15. Đỗ Đ (2014) Thu hút FDI để phát triển kinh tế các tỉnh miền núi trung du ph a Bắc, Nxb. C í ị 16. Đỗ Đ , N ễ T Lạ (2006) Những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong đầu tư trực tiếp nước ngoài. inh nghiệm Trung Quốc và thực tiễn Việt Nam, Nxb. L C í ị 17. Đỗ Đ , N ễ T Lạ (2008) Giáo trình inh tế quốc tế, Nxb. Đạ ọ K ế Q d H Nộ 18. ộ Kế ạ à Đầ (2013) Báo cáo tổng kết 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 19. ộ ế ạ ầ (2018), 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Tầm nhìn và cơ hội mới trong kỷ nguyên mới 20. ộ Kế ạ ầ (2019), Sách trắng Việt Nam năm 2019, Nxb. T 21. L Vă C ế (2014) “T ầ ếp ớ M ” L í ị 2014 9 tr. 106-110. 22. C í p (2013) Nghị quyết 103/NQ-CP CP ngày 29/08/2013 của Ch nh phủ về Định hướng n ng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới 23. C ỉ Thanh Hóa (2005,2011, 2015, 2018, 2020), Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hóa cá ă 2005 2011 2015, 2018, 2020 166 24. Đặ T C (2012) Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An, L ế Đạ ọ ế dân. 25. L Đ (2014) “Đầ ếp ớ ể dị c ấ ế T Hó ” Tạp ch Tài chính 12 tr. 90-91 26. Đả Cộ ả V ệ N (2021) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, p 2 N C í ị S H Nộ 27. Đ G (2021), "P ể ệp ị ỉ T Hóa, th ạ ả p p ế ă 2030 ầ ế ă 2045", bài 7/2020. 28. T ầ Hả (2016) “T I ệ ạ p ể ề ở V ệ N ” Luận án Tiến sĩ, Học viện hoa học xã hội. 29. H Hồ H ệp (2011) “Đầ ếp ớ ạ ASEAN: T ạ ợ í ” Tạp ch Những vấn đề kinh tế và ch nh trị thế giới 8 tr. 74-80. 30. Đ Vă H ệp (2011) “X d ế ợ ầ ếp ớ ớ ệ ẩ ă ở ế ũ ọ Hả P ò ” Tạp ch inh tế và Phát triển, 7/2011. 31. Đ Vă H ệp (2011) “X ớ ộ ầ ếp ớ ế ớ ả p p V ệ N ” Tạp ch Nghiên cứu kinh tế, (401), tr.13-21. 32. Vũ Đ H ế (2015) “T ộ ả I ế ầ doanh ngh ệp d ” Tạp ch inh tế và dự báo, 19 tr. 44-47. 33. P ạ T ị T H (2015) “K ệ I T L : N ợ V ệ N ” Tạp ch inh tế và dự báo 23, tr. 111-113. 34. T ọ H (2013) “T ệ ạ ế ể á ớ I” Tạp ch Thương mại, s 5 tr. 21-23. 167 35. L Q Hộ (2009) “L ả ệ ầ ếp ớ ( I) ở V ệ N : ớ ợ ể ị ở ệp ế ế ” Tạp ch kinh tế và phát triển 135 tr. 16-19. 36. Hộ ả ọ “X d p ể ỉ T Hó ế ă 2030 ầ ế ă 2045” 7/2020 37. N ễ Vă Hù (2015) “G ả p p I ệp ở ỉ Th Hó ” inh tế và dự báo 19 tr. 63-65. 38. L H ằ H (2013), Nguyên nh n và ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài, cơ sở cho việc điều chỉnh ch nh sách tại tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, L ế Đạ ọ T N 39. Đặ T H g (2007), Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc thời kỳ 1978-2003: Thực trạng và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam L ế ế Đạ ọ ế d H Nộ 40. Nguyễn Thị H ng, Bùi Huy N ợng (2003) “N ng bài học rút ra qua so sánh tình hình ầu c tiếp ớc ngoài ở Trung Qu c và Việt N ” Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (68). 41. Võ T ị T K ề và L T T ế (2019), T ộ I ề ệ ồ ạ K z (EKC), Tạp ch Nghiên cứu inh tế và Kinh doanh Châu Á, 30(8), tr.26-44 42. L Vă K (2018) Phát triển nguồn nh n lực chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, L ế Họ ệ í ị Hồ C í M h. 43. L T ị L (2017) Nghiên cứu nh n tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các Doanh nghiệp vào khu kinh tế: Trường hợp hu inh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, L ế Đạ ọ ế d . 44. T ầ T ị T ế L (2014) Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, L t ế Họ ệ í ị Hồ C í M 168 45. N ễ T Lạ (2011) “N ấ ợ ầ ếp ớ ạ V ệ N ”, Tạp ch Tạp ch inh tế & Phát triển, (171), tr.41-47. 46. N ễ T ị M L Đặ Lệ T (2014) “ ả ệ ợ ích ộ d ệp I ạ H Nộ ” Tạp ch inh tế và dự báo 24 tr. 45- 47. 47. Đỗ H N (2012) “Mộ ấ ề ả ệ - í ạ ể d I” Tạp ch Hoạt động khoa học 8 tr. 11-12. 48. Đặ T ị H N (2011) “T ể ộ d ệp I ạ TP Hồ C í M ” Tạp ch Tài ch nh, tháng 5, tr. 9-13. 49. P ạ T P (2012) “T ầ ếp ớ ( I) p ể ệp ỗ ợ Đ L à í V ệ N ” Tạp ch Những vấn đề kinh tế và ch nh trị thế giới 11 tr. 9-17. 50. P ò T ạ C ệp V ệ N (VCCI) (2019), Báo cáo chồng chéo pháp luật về đầu tư kinh doanh, 12/2019 H Nộ 51. Q ộ (2005 2006, 2014), Luật đầu tư, Nxb. C í ị H Nộ 52. T ầ T ị N ọ Q (2015) “C í ầ ếp ớ ớ ế p ể ế ạ T Q ” Tạp ch Nghiên cứu Trung Quốc, 7 tr. 15-26. 53. T ị M T (2015) “Hấp u ệ ầ ếp ớ ngoà ạ V ệ N : Đ ề ệ p í N ớ d ệp” Tạp ch Hoạt động khoa học 8 tr. 51-54. 54. P ạ T nh Tâm, (2018), Thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Vĩnh Phúc, L ế , Họ ệ K ọ ộ 55. T ầ Q T ng (2012), Những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong đầu tư trực tiêp nước ngoài của một số nước Ch u Á và giải pháp cho Việt Nam L ế T Đạ ọ ế d 169 56. H T ị T (2013) “M ệ ầ ếp ớ ă ở ế V ệ N ” Tạp ch Những vấn đề kinh tế và ch nh trị thế giới 5 tr. 59-67. 57. L T ị H T (2015) “H ệ ả I ớ d ệp ộ ệp V ệ N ” Tạp ch inh tế và dự báo 11 tr. 37-39. 58. T ầ T ị H ề T (2012) “N ấ ề ế - ộ ả ầ ếp ớ ở T Q ọ ệ V ệ N ” Tạp ch Tiếp thị 57 tr. 20-21. 59. T ầ N T (2015) “T L : Đ ể ầ ếp ớ ” Tạp ch Tài ch nh 10 tr. 47-49. 60. N Q T (2016) “Đầ ếp ớ ở V ệ N giai ạ 1988-2015: ạ ả p p” Tạp ch Nghiên cứu kinh tế 5 tr. 21-26. 61. N ễ X T (2012) “N ấ ợ ầ ếp ớ ạ V ệ N ạ 2011-2020” Nxb. K ọ ộ 2012 62. N ễn Xuân Trung (2012), N ng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, L t ế Họ ệ K ọ ộ 63. Đ Đ T (2015) “Q ả ạ d ệp ầ ếp ớ ( I) ạ V ệ N ” Tạp ch hoa học ĐHQGHN 5, tr. 46-55. 64. M Vă T M N ọ A (2014) “T ầ ếp ớc ị ỉ T Hó : T ạ ế ị” Tạp ch inh tế và phát triển 202 tr. 1-19. 65. M Vă T (2014) “Vấ ề ả I ạ ỉ T Hó ” Tạp ch inh tế và dự báo 8 tr. 62-64 66. T ầ M T ấ (2010) “T ộ ầ ếp ớ ớ ki ế V ệ N ” Tạp ch Quản lý kinh tế, 35 tr. 50-60. 170 67. T ầ M T ấ (2010) “T ử d I ở V ệ N 3 ă gia p WTO: ạ ả p p” Tạp ch Những vấn đề kinh tế và ch nh trị thế giới 12 55-60. 68. N ễ P T & T S H C M (2010) “M ệ ầ ếp ớ ớ ă ở ế V ệ N ” Tạp ch Phát triển kinh tế 239 tr. 43-49. 69. UNCTAD (1999), Phạm vi và định nghĩa, Liên ợp qu Newyork và Geneva 70. Ủ K ế Qu c hội và UNDP tại Việt Nam (2013), Báo cáo kinh tế Việt Nam 2013: “Thách thức còn ở ph a trước, nhóm Tư vấn ch nh sách kinh tế Vĩ mô” Ủy ban inh tế của Quốc hội và UNDP tại Việt Nam 71. Vă p ò U NN ề Hợp à Đầ (1992) Các văn bản pháp lý về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam H Nộ 72. 73. https://phaply.net.vn/?s=Singapore ngày 6/4/2021 74. https://congthuong.vn/thanh-hoa-go-rao-can-thuc-day-cong-nghiep-ho-tro- but-pha-168090.html, ngày 26-11-2021. 75. https://fia.mpi.gov.vn/Detail/CatID/f3cb5873-74b1-4a47-a57c- a491e0be4051/NewsID/525e4a2d-483c-4858-b9a6-e45b8087a89c/MenuID. T p 25/2/2022 76. https://vietnambiz.vn/li-thuyet-chiet-trung-eclectic-theory-la-gi- 2020062517224508.htm T p 25/06/2020 77. https://luatminhkhue.vn/dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-la-gi-dac-diem-cach-phan- loai-fdi.aspx. T p 7/04/2022 78. https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttpltc/pages_r/l/chi-tiet-tin- ttpltc?dDocName=BTC329503. T p 17/10/2006 79. https://baotainguyenmoitruong.vn/doanh-nghiep-fdi-xuat-lo-nhung-mang-toi-ve- moi-truong-309691.html. T p 28/7/2020 171 80. https://viettimes.vn/nuoc-xa-cua-loc-hoa-dau-nghi-son-vi-pham-quy-dinh-ve- moi-truong-post36259.html. T p y 15/9/2016 81. https://nld.com.vn/kinh-te/thanh-hoa-bat-dau-hai-qua-ngot-tu-nhung-quyet-sach- dung-dan. T p 15/10/2021 82. https://www.baogiaothong.vn/loc-dau-nghi-son-cang-lam-cang-lo-tong-cuc-thue- noi-gi-d546096.html. Truy c p 17/03/2022 83. https://vov.vn/xa-hoi/hon-3000-cong-nhan-cong-ty-may-o-thanh-hoa-dinh-cong- doi-quyen-loi-829820.vov. T p 24/10/2018 2. Tài liệu tiếng Anh: 84. A (1962) “A ical pattern of economic growth in developing ”, The Developing Economies, (1), pp.3-25 85. ADB (2011), Policies and practices for low-cacbon green growth in Asia 86. Bekhet, H. A., & Othman, N. S. (2017), “Impact of urbanization growth on Malaysia CO2 emissions: Evidence from the dynamic relationship” Journal of Cleaner Production, 154, 374–388 87. Blomstrom, M. and Persson, H. (1983), Foreign Investment and Spillover Efficiency in an Unde 88. Developed Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry", World Development, Vol. 11, N. 6, pp. 493-501. 89. Blomstrom, M. and Wang J. Y. (1989), "Foreign Investment andTechnology Transfer: A Simple Model", NBER Working Paper Series, No. 2958 90. Carol Newman, John Rand Theodore Talbot, Finn Tarp (2015), “Technology transfers, foreign investment andproductivity spillovers” 91. Fagan Rzabeili et al (2016), “ ff f d (FDI) in the Russian Federation”, Imperial Journal of Interdisciplinary Reseach, Vol 2, Issue 9 172 92. Freenstra, R. C. and Hanson, G. H. (1995), "Foreign Direct Investment and Relative Wages: Evidence from Mexico's Maquiladoras", NBER Working Paper Series, No. 5122 93. Hirschman, A. O. (1963), The Strategy of Economic Growth, New Haven and London: Yale University Press 94. Kenichi ohno (2006), Industrial policy formulation in Thailand, Malaysia and Japan: Lessons for Vietnamese policy makers 95. L H H (2015) “ f f ff gn Direct Investment (FDI) flow T H p V ” Procedia - Social and Behavioral Sciences, (172(2015), pp.26-33 96. Nelson R. R. and Phelps, E. S. (1966), "Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth", The American Economic Review, Vol. 56, No. 1/2, pp. 69-75 97. Nick j freeman (2002), Foreign Direct Investment in Cambodia, Laos and Vietnam: A Regional Overview 98. OECD (2019), “FDI Qualities Indicators Measuring the sustainable development impacts of investment”. 99. Segerstrom, P. S. (1991), "Innovation, Imitation, and Economic Growth", The Journal of Political Economy, Vol. 99, No. 4, pp. 807-827. 100. Sjoholm, F. and Blomstrom, M, (1999), "Foreign Direct Investment Technology Transfer and Spillover: Does Local Participation with Multinationals matter?", European Economic Review, No. 43, pp. 915-923 101. Shahbaz, M., Destek, M., & Polemis, M. (2018), Do foreign capital and financial development affect clean energy consumption and carbon emissions? Evidence from BRICS and Next-11 countries (MPRA Paper No. 89267), https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89267 102. Slaughter, M. J. (2002), "Does Inward Foreign Direct Investment Contribute to Skill Upgrading in Developing Countries?", Center for Economic Policy Analysis Working Paper, No. 2002-08. 173 103. Tejvan Pettinger (2019), Factors that affect foreign direct investment (FDI), https://www.studocu.com/en-us/document/cairn- university/intermediate-microeconomics/factors-that-affect-foreign-direct- investment/11255430 104. Lipsey, R. E., and Sjoholm, F., (2004), "Foreign Direct Investment, Education and Wages in Indonesian Manufacturing", Journal of Development Economics, No. 73 (2004), pp. 415-422. 105. UNCTAD (1992), World Investment Report 1992: Transnational Corporations as engines of growth, United Nations, New York and Geneva. 106. UNCTAD (1999), World Investment Report 1999, United Nations 107. Zhao, Y. (2001), "Foreign Direct Investment and Relative Wages: The Case of China", China Economic Review, 12 (2001), pp. 40-57. PHỤ LỤC Phụ lục 01: Bảng câu hỏi khảo sát chất lƣợng đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài ở tỉnh Thanh Hóa và các nhân tố ảnh hƣởng. PHIẾU KHẢO SÁT: CHẤT LƯỢNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH THANH HOÁ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG T ọ ả Ô / d ể ả p ế ả T Ô / ẽ p (NCS) ó ệ ế ể p í ả ở ế ấ ợ ầ ếp ớ ( I) ấ ợ I ở ỉ Thanh Hóa Rấ ợ ó óp Ô / ể NCS ó ệ ế . I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ẾN CHẤT LƢỢNG ẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI. TT CÂU HỎI Rất không đ ng ý (1) Không đ ng ý (2) Cân nhắc (3) ng ý (4) Rất đ ng ý (5) A Nhân tố bên ngoài Thanh Hóa (Chính sách thu hút đầu tƣ ) 1 Chính ế ấ ỉ ấp dẫ d ệp I      2 C d ệp I ợ ở ề      3 T ấp p ép ầ ọ ệ      4 C ả p ó ặ ằ ệ ả ợ d ệp I      5 Vă ả p p ể ể ớ các doa ệp I õ      B Nhân tố bên trong Thanh Hóa B1 Cơ sở hạ tầng 1. Hạ ầ ở ị p ợ      2. Hệ ệ ấp ớ ợ      3. Hạ ầ ở ị p ệ ạ      4. Hệ ng ạ ị p ợ      5. Mặ ằ ấ d ệp ợ      B2 Ngu n nhân lực      6. T ộ ộ ị p cao      7. N ầ ế ệ ộ ạ ở .      8. N ầ ế ệ ộ ợ ạ ?      9. Tí ỷ ộ ị p cao      10. C p í ể ộ ở ị p cao.      11. C d ệp I ó ặp ở ạ ề ă ếp x ớ ộ ị p .      B3 Công nghiệp hỗ trợ 12. N ệ ẵ ó ể ấp o các d ệp I ị p ề ề .      13. C d ệp ị p ấp ề ệ d ệp FDI.      14. Ở ị p ó ề d ệp ả ấ ặ ệp ỗ ợ.      15. C d ệp I ó ế ớ d ệp ị p      16. N ệp ỗ ợ ị p p ợ ầ d ệp I.      II. CHẤT LƢỢNG ẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI. Rất không đ ng ý (1) Không đ ng ý (2) Cân nhắc (3) ng ý (4) Rất đ ng ý (5) A. Chất lƣợng công nghệ 17. T ộ ệ d      ệp I . 18. Tỷ ệ d ệp I ử d ă ợ ạ ă ợ ạ ó .      19. Tỷ ệ d ệp I ó ệ ử ấ ả ệ ạ cao.      20. Tỷ ệ ộ ị d ệp FDI cao.      21. M ộ ể ệ doanh n ệp I .      B Chất lƣợng môi trƣờng 22. N ớ ả ệp d ệp I không gây ả ở ọ ế ồ ớ ạ d n.      23. K ó ả ả ở ọ ế hông khí.      24. C ấ ả d ệp I không ả ở ế ấ ề ễ ị p .      25. Í d ệp I ị p ệ vi p ạ ả ệ .      C Chất lƣợng việc làm 26. Tỷ ệ ộ ị p àm ệ d ệp I .      27. Các d ệp I ó ầ ể d g ộ ề ầ ể trình ộ ấp d ệp FDI.      28. Tỷ ệ ộ ợ ạ d ệp DI cao.      29. T p ộ FDI cao p ộ ở ế .      30. C d ệp I ngày càng quan ế ộ .      31. Thu p ộ ệ doanh nghiệp I ổ càng      D. Ông/bà có kiến nghị gì cho địa phƣơng để các dự án FDI đƣa lại lợi ích tốt nhất cho địa phƣơng và ngƣời dân? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Ông/Bà! Phụ lục 2: Kết quả tính toán Cronbach alpha Cronbach's Alpha: 0.95 T ớ ế ổ C ' A p ế ạ ế HT1 .400 .547 HT2 .429 .503 HT3 .437 .492 CS1 .645 .668 CS2 .629 .678 CS3 .495 .755 CS4 .531 .737 CS1 .645 .668 CS2 .629 .678 CS3 .495 .755 CS4 .531 .737 PT1 .667 .856 PT2 .771 .737 PT3 .772 .731 Phụ lục 3: Phân tích EFA với các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng FDI Hệ KMO 0.803 (0.5<KMO<1) G ị S 0.000 (Sig <0.5) G ị E Lớ 1 Tổ p í 67.522% (> 50%) ế Hệ ả HT1 .575 HT2 .745 HT3 .690 CS1 .802 CS2 .800 CS3 .656 CS4 .560 NL1 .858 NL2 .754 NL3 .862 NL4 .676 NL5 .628 PT1 .852 PT2 .852 PT3 .859 Phụ lục 04: Phân tích tƣơng quan pearson CSHT CS NL PT CL FDI CSHT Pearson Correlation 1 Sig. (2-tailed) CS Pearson Correlation .054 1 Sig. (2-tailed) .298 NL Pearson Correlation .024 .082 1 Sig. (2-tailed) .637 .110 PT Pearson Correlation .005 -.039 .070 1 Sig. (2-tailed) .918 .447 .174 CL FDI Pearson Correlation .487 ** .163 ** .158 ** .263 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .001 .002 .000 Phụ lục 05: Kết quả mô hình h i quy. MÔ HÌNH Hệ ẩ Hệ ẩ hoá Sig. VIF B S Beta Hằ 2.168 .226 HT .001 .053 .003 0.00 1.535 CS .009 .051 .018 0.00 1.556 NL .107 .033 .280 0.00 1.199 PT .036 .028 .111 0.00 1.192 N ồ : Kế ả p í SPSS 23 0 Phụ lục 06: Danh sách khảo sát doanh nghiệp FDI Thanh Hóa. STT Tên doanh nghiệp Vốn (USD) Lĩnh vực ối tác SL phiếu 1 C ế d dị ọ 25,000,000 V ế Thái Lan 3 2 Công ty TNHH Tadlack production 1,363,600 SX, kinh doanh hàng th công mỹ nghệ LB Nga 3 3 Công ty TNHH EB Thanh Hóa 3,720,000 Q ả K ị Hồ K 3 4 Cty APPARELTECH V Lộ 5,398,000 SX p ặ H Q 3 5 Cty TNHH 1 thành viên Viet Pacific Thanh Hoa 17,365,000 Sx kinh doanh hàng may ặ ịă H Q 3 6 Cty TNHH May Man Seon Global 500,000 Sx gia công hàng may ặ ấ ẩ H Q 3 7 Cty TNHH bê tông Sakura 3,750,000 ẵ N ả 3 8 C TNHH IVORY V ệ Nam – Thanh Hóa 9,000,000 Sx gia công hàng may ặ ấ ẩ H Q 5 9 Cty TNHH giày ANNORA V ệ N m 135,500,000 ớ 38 ệ ầ dép/ ă - Đầ Đ L 4 10 Cty TNHH VAUDE – V ệ N 5,250,000 Sả ấ d p ệ ể ản p ẩ ặ CHL Đ 3 11 NHÀ MÁY MAY SAKURAI VIỆT NAM 72,200,000 Sả ấ ặ ấ ẩ N ả 3 12 Công ty TNHH Ariyoshi 300,000 Chuyên gia công các ạ hoá N ản 3 13 C Lọ ó dầ N S 9,000,000,0 00 Sx ă dầ N ả 3 14 Công ty may NOMURA Thanh Hóa 3,800,000 M ặ N ả 3 15 Công ty TNHH TAE IL BEAUTY 650,144 Sả ấ ạ ả H Q 4 16 Cty Nomura Vietnam 3,000,000 ặ N ả 3 17 Công ty TNHH Hóa d ợ VE IC- ANXIPĂNG 3,000,000 ế ấ ấ ẩ artemisinin Singapore 3 18 C TNHH Đ L ợ VIỆT NAM 1,600,000 T ồ Đ L 3 19 C ế ế Q ặ Cromit 1,000,000 ế ế ặ mit Trung Q 3 20 Công ty liên doanh VINASTONE 300,000 V ệ X ỉ 3 21 Cty Green more VN 180,000 ă ồ ộ H Q 3 22 Công ty liên doanh VIỆT-HUNG 1,500,000 SX p Hungary 3 23 N X ă N S 621,917,000 SX Xi ă N ả 3 24 C TNHH Đ í V ệ N - Đ Loan 82,500,000 Đ L 4 25 N ệ ệ OT N S 2 2,793,000,0 00 nh ệ ệ ấ ( ầ ) N ả 4 26 C p ẩ VIET AVIS 13,200,000 Sả ấ ă ổ ợp ă ầ ỗ é ị ế ế Hungary 3 27 Nhà ệ ặ Thanh Hóa I 190,000,000 Sả ấ ệ ă ợ g ặ CHL Đ 3 28 Nhà máy May Thọ X Corporation II 4,750,000 M ặ H Q 4 29 Nhà máy May tr. p KH VINA 2,500,000 SX ặ Hàn Qu 3 30 N ặ ấ ẩ ROSE ORCHAR 1,000,000 Sx tr. p ( tr. p d ) BritishVirg inIslands 3 31 N T ọ X CORPORATION 2,500,000 ể ( tr. p lông thú), ả ấ H Q 4 32 C TNHH dệ PAN-VIỆT NAM 700,000 Sả ấ ch Brunei Darussalam 4 33 Nhà máy may SUNHOMES 875,742 SX tr. p dệ N ả 3 34 Công ty TNHH Fruit of tho loom V ệ N 15,000,000 Sả ấ d hàn ặ Ireland 3 35 Công ty TNHH Sunny Apparel 405,000 SX ặ H K 3 36 Công ty TNHH In kyung Vina 5,100,000 ả ấ ả p ẩ may mặ H Q 3 37 C TNHH ầ Hồ 714,000 SX p ệ dép Trung Q 3 38 Công ty TNHH Giày VENUS V ệ N 34,000,000 ả ấ ầ dép Hồ K 3 39 Công ty TNHH Giày ALINA V ệ N 4,000,000 SX giày dép, bao bì Đ L 3 40 Công ty TNHH S&H VINA 27,660,000 ặ H Q 3 41 CTY TNHH ĐIỆN NGHI SƠN 2 5,000,000 Đ ệ Hà Lan 4 42 Nhà máy May TS VINA 1,500,000 dệ Trung Q 3 43 GIA SÚC GIA CẦM VÀ THUỶ SẢN 6,500,000 G ầ ỷ ầ Trung Q 3 44 Công ty TNHH INOVINA V ệ N 4,761,904 K ử ấp ớ Canada 3 45 Công ty TNHH IVORY Tr ệ S Thanh Hóa 4,500,000 Sả ấ ạ dệ H Q 5 46 Nhà máy may ấ ẩ N S 7,000,000 SX ấ ẩ SP ặ Hàn Q 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nang_cao_chat_luong_dau_tu_truc_tiep_nuoc_ngoai_vao.pdf
  • pdfQD_NguyenThiTho.pdf
  • docTrichyeu_NguyenThiTho.doc
  • pdfTT Eng NguyenThiTho.pdf
  • pdfTT NguyenThiTho.pdf
Luận văn liên quan