Đề tài Quy trình nản xuất ô tô tại công ty cổ phần cơ khí - Xây dựng Tracomeco

Mục Lục Phần 1: Giới thiệu công ty cổ phần cơ khí-xây dựng Tracomeco và qui trình công nghệ ôtô. 2 Phần 2: Qui trình công nghệ chế tạo và lắp ráp xe bồn chở cám 4 Chương 1: Qui trình công nghệ chế tạo 8 1. Chế tạo bồn chứa cám 8 2. Chế tạo hệ thống vít tải 17 3. Chế tạo các đăng truyền động 21 4. Chế tạo bộ bánh vít-trục vít quay cần 23 5. Chế tạo xylanh nâng hạ cần 25 Chương 2:Qui trình công nghệ lắp ráp 28 1. Lắp ráp hệ thống truyền động chính 29 2. Lắp bồn chứa vào satxi cơ sở 35 3. Lắp ráp vít tải 36 4. Lắp ráp hệ thống thủy lực 40 5. Lắp ráp bộ bánh vít-trục vít quay cần xả 48 6. Lắp ráp xylanh nâng hạ cần vít xả 49 Phần 3:Qui trình kiểm tra chất lượng xe trước khi xuất xưởng 61 A. Kiểm tra tổng thể 61 B. Kiểm tra gầm xe 67 C. Kiểm tra buồng lái 73 D. Kiểm tra trên thiết bị 76 Phần 4: Kết luận 80

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy trình nản xuất ô tô tại công ty cổ phần cơ khí - Xây dựng Tracomeco, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Ñoäng cô hoaït ñoäng oån ñònh khoâng coù tieáng oàn laï khi hoaït ñoäng. - Khoâng coù roø ræ chaát loûng. - Nhieät ñoä nöôùc laøm maùt vaø daàu boâi trôn naèm trong giôùi haïn qui ñònh. - Duøng buùa chuyeân duøng hoaëc côøleâ löïc. - Ñeå caàn soá ôû vò trí 0 döøng xe baèng phanh ñoã, cho ñoäng cô laøm vieäc vaø kieåm tra. Kieåu loaïi ñoäng cô vaø caùc heä thoáng ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô ñuùng theo sô ñoà. Ñoäng cô phaûi hoaït ñoäng ôû voøng quay khoâng taûi toái thieåu, khoâng coù tieáng goõ laï. Heä thoáng khôûi ñoäng ñoäng cô hoaït ñoäng bình thöôøng. Baàu giaûm aâm vaø caùc ñöôøng oáng daãn khí thaûi kín. Daây curoa ñuùng chuûng loaïi, laép gheùp ñuùng, khoâng chuøn loûng. Thuøng nhieân lieäu. Caùc ñoàng hoà, ñeøn tín hieäu cuûa ñoäng cô vaø cuûa heä thoáng ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô hoaït ñoäng bình thöôøng. c2. Kieåm tra ly hôïp Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Kieåu loaïi, laép ñaët. - Söï hoaït ñoäng. - Ñuû, khoâng roø ræ chaát loûng. - Ly hôïp khoâng boù keït, ñoùng ngaét phaûi nheï, caét döùt khoaùt, phaûi coù haønh trình töï do theo qui ñònh cuûa nhaø saûn xuaát. - Ñaïp, nhaû baøn ñaïp ly hôïp. - Vaän haønh hoäp soá. c3. Kieåm tra hoäp soá Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Laép ñaët vaø caùc moái haøn gheùp. - Roø ræ daàu thuûy löïc. - Söï hoaït ñoäng. - Khoâng bieán daïng, nöùt. - Löïc xieát buloâng theo ñuùng thieát keá. - Möùc daàu boâi trôn naèm trong giôùi haïn qui ñònh. - Ra vaøo soá nheï nhaøng. - Khoâng roø ræ chaát loûng. - Khoâng nhaûy soá. - Ñeøn soi. - Buùa chuyeân duøng hay côøleâ löïc ñeå kieåm tra caùc moái haøn gheùp, löïc xieát buloâng. c4. Kieåm tra truïc caùc ñaêng Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Laép ñaët vaø caùc moái gheùp. - Ñoä rô cuûa caùc khôùp, then hoa, goái ñôõ. - Khoâng bieán daïng, nöùt. - Ñuû caùc chi tieát. - Löïc xieát buloâng theo ñuùng thieát keá. - Ñoä rô cuûa then hoa vaø caùc truïc chöõ thaäp naèm trong giôùi haïn cho pheùp. - Ñeøn soi. - Buùa chuyeân duøng hay côøleâ löïc ñeå kieåm tra caùc moái haøn gheùp, löïc xieát buloâng. Nhöõng löu yù khi laép caùc ñaêng treân xe : + Maët phaúng laép raùp cuûa 2 naïng phaûi cuøng naèm treân moät maët phaúng + Phaàn chuû ñoäng cuûa then phaûi laø phaàn töû bao ngoaøi + Phaàn thaân daøi phaûi ñöôïc caân baèng ñoäng vaø caân baèng tónh caån thaän, do vaäy khoâng cho pheùp laép laãn sau khi ñaõ caân baèng ñoäng. c5. Kieåm tra caàu xe Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Laép ñaët vaø caùc moái gheùp. - Roø ræ daàu thuûy löïc. - Khoâng bieán daïng, nöùt. - Löïc xieát buloâng theo ñuùng thieát keá. - Möùc daàu boâi trôn naèm trong giôùi haïn qui ñònh. - Khoâng roø ræ chaát loûng. - Ñeøn soi. - Buùa chuyeân duøng hay côøleâ löïc ñeå kieåm tra caùc moái haøn gheùp, löïc xieát buloâng. Sau khi ñaõ laép ñaët vaø kieåm tra, vaän haønh thöû söï hoaït ñoäng cuûa heä thoáng truyeàn löïc chính, vaø tieán haønh hieäu chænh neáu thaáy coù söï sai soùt. Sau khi ñaõ hieäu chænh vaø hoaøn thieän thì ñöa xe qua khu vöïc laép boàn vaøo satxi. Laép raùp boàn chöùa caùm vaøo satxi xe cô sôû : Boàn chöùa sau khi ñaõ ñöôïc cheá taïo vaø kieåm tra hoaøn chænh seõ ñöôïc tieán haønh laép leân satxi cuûa xe cô sôû , ta laäp sô ñoà laép raùp nhö sau : Laép ñaët boàn chöùa vaøo satxi xe cô sôû Chuaån bò satxi xe cô sôû Laép boàn leân satxi xe cô sôû Laáy daáu chuaån treân satxi xe cô sôû Chuaån bò caùc beà maët laép raùp Laép boàn chöùa leân satxi cô sôû Laép caùc chi tieát lieân keát boàn chöùa vaøo xe neàn Tröôùc vaø trong quaù trình laép raùp boàn chöùa leân satxi xe neàn, phaûi nghieân cöùu kyõ baûn veõ laép ñeå traùnh sai soùt trong quaù trình laép raùp. Ñoàng thôøi chuaån bò caùc duïng cuï, thieát bò hoã trôï cho quaù trình laép nhö : thieát bò naâng haï boàn, suùng sieát buloâng, duïng cuï ñieän caàm tay... Sau khi ña laép boàn chöùa leân satxi xe cô sôû, phaûi tieán haønh kieåm tra, chænh söûa vaø hoaøn thieän .Caùc noäi dung kieåm tra nhö sau : Kieåm tra caùc lieân keát giöõa boàn vaø xe neàn Kieåm tra kích thöôùc vaø hình daïng Kieåm tra vò trí töông ñoái giöõa caùc chi tieát ; goùc ñoä vaø phaïm vi hoaït ñoâng cuûa thieát bò, khe hôû... Kieåm tra sieát chaët caùc moái laép Neáu khoâng ñaït ôû böôùc naøo thì seõ trôû laïi xöû lyù töø böôùc ñoù Taøi lieäu/hoà sô tra cöùu : baûn veõ laép raùp Sau khi ñaõ kieåm tra vaø hoaøn thieän vieäc laép raùp boàn chöùa leân xe neàn, tieán haønh chuyeån xe sang vò trí laép raùp heä thoáng vít taûi Laép raùp heä thoáng vít taûi : Caùc truïc vít taûi sau khi ñaõ ñöôïc cheá taïo hoaøn chænh chuùng seõ ñöôïc laép vaøo caùc chöùa vít (voû vít taûi). Sau ñoù caùc vít taûi hoaøn chænh seõ ñöôïc laép raùp vaøo xe. Ta laäp sô ñoà laép raùp heä thoáng vít taûi vaøo xe nhö sau : Laép raùp heä thoáng vít taûi leân xe Chuaån bò beà maët, vò trí laép cho caùc vít taûi treân xe Laép caùc vít taûi Chuaån bò beà maët laép vít taûi ñaùy Chuaån bò beà maët laép vít taûi ñöùng Chuaån bò beà maët laép vít taûi xaû Laép caùc vít taûi leân xe Lieân keát giöõa caùc vít taûi vôùi nhau Laép vít taûi ñaùy Laép vít taûi ñöùng Laép vít taûi xaû Lieân keát vít taûi ñaùy vaø vít taûi döùng Lieân keát vít taûi ñöùng vaø vít taûi xaû Sau khi laäp sô ñoà laép raùp toång theå cho vieäc laép heä thoáng vít taûi, ta seõ laäp caùc sô ñoà laép raùp cuï theå cho töøng vít taûi nhö sau : + Laép raùp vít taûi ñaùy leân xe Laép raùp vít taûi ñaùy leân xe Chuaån bò laép vít taûi ñaùy Laép vít taûi ñaùy Chuaån bò beà maët, vò trí laép Chuaån bò duïng cuï hoã trôï laép Laép vít taûi ñaùy leân xe Lieân keát vít taûi ñaùy vaøo xe Chuaån bò beà maët ñaùy cuûa boàn chöùa caùm Thieát bò naâng haï vít taûi, suùng sieát bulong, buùa, bôm môõ, beä ñôõ vít taûi Duøng thieát bò naâng ñöa vít taûi ñaùy leân ñuùng vò trí loã laép treân boàn chöùa, sau ñoù xoû vít daàn vaøo trong. Lieân keát 2 ñaàu vít taûi ñaùy vôùi khung xe Lieân keát thaân cuûa voû vít taûi ñaùy vôùi boàn chöùa + Laép raùp vít taûi ñöùng leân xe Laép raùp vít taûi ñöùng leân xe Chuaån bò laép vít taûi ñöùng Laép vít taûi ñöùng Chuaån bò beà maët, vò trí laép Chuaån bò duïng cuï hoã trôï laép Laép vít taûi ñöùng leân xe Lieân keát vít taûi ñöùng vaøo xe Chuaån bò beà maët ngoaøi phía sau cuûa xe Thieát bò naâng haï vít taûi, beä ñôõ vít taûi, suùng sieát bulong, buùa... Ñöa vít taûi leân cao vaøo ñuùng vò trí laép, sau ñoù coá ñònh vít vaøo xe baèng caùc moái lieân keát haøn Lieân keát vít taûi vôùi voû boàn Lieân keát vít taûi ñöùng vôùi vít taûi ñaùy + Laép raùp vít taûi xaû leân xe Laép raùp vít taûi xaû leân xe Chuaån bò laép vít taûi xaû Laép vít taûi xaû Chuaån bò beà maët, vò trí laép Chuaån bò duïng cuï hoã trôï laép Laép vít taûi xaû leân xe Lieân keát vít taûi xaû vaøo xe Chuaån bò maët noùc beân traùi thuøng chöùa Thieát bò naâng haï vít taûi, beä ñôõ vít taûi, suùng sieát bulong, buùa... Ñöa vít taûi xaû leân cao vaø ñaët naèm leân noùc boàn chöùa Vít xaû chæ lieân keát vôùi vít taûi ñöùng (do tính chaát linh ñoäng cuûa vít taûi xaû) + Lieân keát vít taûi ñaùy vôùi vít taûi ñöùng : Vít taûi ñaùy seõ lieân keát vôùi vít taûi ñöùng baèng moái lieân keát haøn (lieân keát coá ñònh khoâng thaùo ñöôïc) thoâng qua moät ñoaïn noái ngaén. Muïc ñích cuûa söï lieân keát naøy laø chuyeån caùm töø buoàng chöùa caùm xuoáng vít taûi ñaùy roài chuyeån ra vít taûi ñöùng ñeå chuyeån caùm leân cao (cho vít taûi xaû), ñoàng thôøi lieân keát naøy giuùp coá ñònh vaø ñònh vò cho caû vít ñaùy vaø phaàn voû coá ñònh phía döôùi cuûa vít ñöùng. + Lieân keát vít taûi ñöùng vôùi vít taûi xaû Vít taûi ñöùng seõ lieân keát vôùi vít taûi xaû ôû 2 vò trí : Vò trí thöù nhaát laø lieân keát ôû 2 maët bích cuûa vít taûi ñöùng vaø vít taûi xaû (ñaây laø moái lieân keát coá ñònh nhöng coù theå thaùo ra ñöôïc ). Moái lieân keát naøy giuùp taïo ra söï thoâng suoát töø vít taûi ñöùng ra vít taûi xaû, töø ñoù caùm chuyeån töø vít taûi ñaùy ra seõ ñöôïc chuyeån leân theo vít taûi ñöùng vaø ñöôïc chuyeån ra ngoaøi theo vít taûi xaû. Vò trí thöù hai laø lieân keát thoâng qua xylanh thuûy löïc naâng haï caàn. Lieân keát naøy laøm ñieåm töïa cho xylanh thuûy löïc coù theå naâng haï vít taûi xaû. Sau khi laép raùp hoaøn chænh heä thoáng vít taûi, phaûi tieán haønh kieåm tra theo caùcmuïc sau : Kieåm tra caùc lieân keát giöõa caùc vít taûi vôùi xe Kieåm tra caùc lieân keát giöõa caùc vít taûi vôùi nhau. Trong quaù trình kieåm tra neáu thaáy khoâng ñaït thì phaûi tieán haønh khaéc phuïc ngay cho ñeán khi ñaït caùc yeâu thì môùi chuyeån sang coâng ñoaïn laép raùp sau. Laép raùp heä thoáng thuûy löïc  a. Ñaëc ñieåm truyeàn ñoäng thuûy löïc Sau khi laép raùp vaø hoaøn chænh heä thoáng vít taûi, ta tieán haønh laép raùp heä thoáng thuûy löïc. Heä thoáng thuûy löïc ñöôïc laép vaøo xe vôùi muïc ñích ñieàu khieån vieäc chuyeån caùm töø trong xe ñeán nôi caàn ñoå caùm ra (nôi ñoå caùm ôû ñaây laø trang traïi nuoâi gia suùc ). Öu ñieåm cuûa vieäc truyeàn ñoäng thuûy löïc theå tích laø Ñoä nhaïy vaø ñoä chính xaùc cao trong vieäc ñieàu chænh Tính oån ñònh cao trong trong chuyeån ñoäng cuûa boä phaän chaáp haønh Vieäc ñieàu khieån nheï nhaøng vaø laøm vieäc an toaøn Tuy nhieân, noù cuõng toàn taïi moät soá nhöôïc ñieåm nhö : Khoù laøm kín caùc khoang chöùa daàu, do aùp suaát laøm vieäc cuûa doøng chaát loûng quaù cao. Yeâu caàu gia coâng chi tieát vaø caùc cuïm trong heä thoáng caàn coù ñoä chính xaùc cao neân töông ñoái ñaét tieàn. Yeâu caàu cao ñoái vôùi chaát loûng laøm vieäc : phaûi saïch, khoâng aên moøn, boâi trôn toát, coù ñoä nhôùt oån ñònh khi nhieät ñoä thay ñoåi. b. Sô ñoà truyeàn ñoäng cuûa heä thoáng thuûy löïc xe boàn chôû caùm : Ñaëc ñieåm cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng thuûy löïc theå tích treân xe boàn : Trong heä thoáng truyeàn ñoäng thuûy löïc theå tích cuûa xe boàn coù 3 phaàn chính : + Nguoàn naêng löôïng + Phaàn ñieàu khieån + Cô caáu chaáp haønh Vaø caùc boä phaän phuï nhö oáng daãn, thuøng chöùa daàu thuûy löïc, boä loïc daàu, keùt laøm maùt... Caùc thieát bò thuoäc boä nguoàn naêng löôïng goàm : moät bôm thuûy löïc theå tích (bôm toång) ñöôïc daãn ñoäng bôûi ñoäng cô cuûa xe qua hoäp trích coâng suaát, ñoàng hoà ño aùp suaát doøng daàu ra cuûa bôm, van an toaøn, van moät cheàu, keùt laøm maùt daàu, bình chöùa daàu Bôm coù nhieäm vuï bieán ñoåi cô naêng (nhaän ñöôïc töø ñoäng cô xe) thaønh aùp naêng cuûa doøng chaát loûng (nhôùt thuûy löïc coâng nghieäp 20) khi chaûy qua bôm vaøo heä thoáng Cô caáu chaáp haønh bao goàm : caùc ñoäng cô thuûy löïc theå tích (1 xylanh löïc ñieàu khieån vieäc naâng haï caàn vít xaû caùm, 3 xylanh momen ñieàu khieån 3 vít taûi vaø 1 xylanh momen khaùc ñieàu khieån truïc vít baùnh vít quay voû vít taûi ñöùng). ÔÛ cô caáu chaáp haønh, aùp naêng cuûa doøng chaát loûng laïi ñöôïc bieán ñoåi thaønh cô naêng cuûa ñoäng cô thuûy löïc ñeå ñieàu khieån caùc maùy coâng taùc (ôû ñaây laø caùc vít taûi caùm) Phaàn ñieàu khieån goàm : caùc loaïi van phaân phoái, van moät chieàu, van ñaûo chieàu, van traøn ... caùc van seõ thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån vaø ñieàu chænh doøng daàu trong heä thoáng cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñoäng cô thuûy löïc. Thoâng thöôøng caùc van naøy coøn ñöôïc goïi laø van ñieàu khieån. Sô ñoà maïch thuûy löïc cuûa heä thoáng thuûy löïc xe boàn nhö sau : Sô ñoà maïch thuûy löïc ñieàu khieån heä thoáng vít xaû caùm treân xe boàn 1-Bôm caùi; 2-Van traøn (van an toaøn); 3-Hoäp ñieàu khieån; 4-Moâ tô thuûy löïc ñieàu khieån vít taûi trong xe; 5-Moâtô thuûy löïc ñieàu khieån vít taûi ñöùng; 6-Moâtô thuûy löïc ñieàu khieån vít taûi xaû; 7-Moâtô thuûy löïc ñieàu khieån baùnh vít; 8-Xilanh thuûy löïc ñieàu khieån naâng haï caàn vít xaû; 9-Keùt nöôùc laøm maùt; 10-Loïc daàu; 11-Bình chöùa daàu Qui trình laép raùp heä thoáng thuûy löïc Caên cöù vaøo caáu taïo cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng thuûy löïc theå tích cuûa xe boàn, ta seõ laäp qui trình laép raùp caùc boä phaän trong heä thoáng thuûy löïc cuûa xe nhö sau : Laép raùp heä thoáng thuûy löïc treân xe Laép boä nguoàn naêng löôïng Laép phaàn ñieàu khieån Laép cô caáu chaáp haønh Ta seõ ñi vaøo chi tieát caùc böôùc laép raùp cuûa töøng phaàn chính trong heä thoáng thuûy löïc. Tröôùc tieân ta ñi vaøo caùc böôùc trong coâng ngheä laép raùp boä nguoàn naêng löôïng cuûa heä thoáng thuûy löïc, ta laäp baûng nhö sau : Laép raùp boä nguoàn naêng löôïng Laép hoäp trích coâng suaát Laép truïc caùc ñaêng daãn ñoäng bôm Laép bôm thuûy löïc toång Laép ñoàng hoà ño aùp suaát doøng daàu ra cuûa bôm Laép van moät chieàu Laép van traøn Laép keùt laøm maùt Laép bình chöùa daàu Tieáp ñeán ta seõ ñi vaøo caùc böôùc laép raùp phaàn ñieàu khieån cuûa heä thoáng thuûy löïc, ta laäp baûng nhö sau : Laép raùp phaàn ñieàu khieån Laép van moät chieàu Laép caùc loaïi van phaân phoái Laép van traøn Laép daây taêng ga (taêng toác ñoäng cô ñeå taêng toác ñoä bôm) Laép 4 van 1 chieàu Laép 2 van 3/2 Laép 2 van 4/3 Laép 1 van traøn Laép 1 ñöôøng daây ga Sau cuøng ta ñi vaøo phaàn laép raùp cô caáu chaáp haønh cuûa heä thoáng thuûy löïc, ta laäp baûng nhö sau : Laép raùp cô caáu chaáp haønh Laép raùp caùc ñoäng cô thuûy löïc Laép 1 xylanh löïc ñieàu khieån vieäc naâng haï vít taûi xaû (sau khi ñaõ laép xong xylanh löïc vaøo vít xaû) Laép 1 xylanh momen ñieàu khieån vieäc quay caàn vít xaû (sau khi ñaõ laép xong boä baùnh vít-truïc vít vaøo vít taûi ñöùng) Laép 1 xyalnh momen ñieàu khieån vít taûi ñaùy Laép 1 xyalnh momen ñieàu khieån vít taûi ñöùng Laép 1 xyalnh momen ñieàu khieån vít taûi xaû Sau khi ñaõ laép caùc phaàn chính trong heä thoáng thuûy löïc, ta seõ tieán haønh laép raùp caùc ñöôøng oáng daàu. Theo sô ñoà maïch thuûy löïc ôû treân, ta seõ tieán haønh gaén caùc ñöôøng oáng daãn daàu nhö sau : Moät ñöôøng oáng daàu ñi töø bôm toång qua caùc van moät chieàu ñeán hoäp ñieàu khieån (ñöôøng oáng daãn daàu coù aùp suaát cao, ñöôøng daàu chính) Moät ñöôøng oáng daàu hoài veà chung cuûa taát caû caùc ñoäng cô thuûy löïc, seõ chuyeån daàu veà keùt laøm maùt sau ñoù qua loïc vaø veà bình chöùa daàu (ñaây laø ñöôøng oáng daãn daàu coù aùp suaát thaáp) Vaø caùc ñöôøng oáng daàu ñieàu khieån caùc ñoäng cô thuûy löïc cuûa heä thoáng thuûy löïc treân xe boàn. Sau khi ñaõ laép raùp toaøn boä ñöôøng oáng daãn daàu, ta phaûi tieán haønh kieåm tra xem caùc boä phaän trong heä thoáng coù ñaûm baûo yeâu caàu kó thuaät hay khoâng, cuï theå nhö : + Kieåm tra söï roø ræ ôû caùc ñöôøng oáng daàu, trong caùc ñoäng cô thuûy löïc.... + Kieåm tra möùc daàu trong thuøng chöùa daàu coù ñaûm baûo ñuû löôïng daàu laøm vieäc trong heä thoáng. + Kieåm tra boä loïc daàu coù ñaûm baûo loïc toát caën baån trong daàu ñeå heä thoáng laøm vieäc bình thöôøng hay khoâng + Kieåm tra caùc oáng daãn coù bò nöùt, vôõ vaø kieåm tra ñoä kín khít ôû caùc moái noái... + Kieåm tra aùp suaát daàu trong heä thoáng coù ñuùng theo yeâu caàu hay khoâng. + Kieåm tra söï vaän haønh cuûa heä thoáng coù oån ñònh hay khoâng Sau khi ñaõ kieåm tra vaø hieäu chænh nhöõng choã khoâng ñaït yeâu caàu, ta chuyeån sang coâng ñoaïn laép raùp cuïm baùnh vít-truïc vít quay voû vít taûi ñöùng. 5. Laép raùp cuïm baùnh vít-truïc vít quay voû vít taûi ñöùng. a. Ñaëc ñieåm cuïm baùnh vít- truïc vít quay caàn + Cuïm baùnh vít-truïc vít gaén treân voû vít taûi ñöùng coù nhieäm vuï quay caàn vít taûi xaû thoâng qua vieäc quay voû vít taûi ñöùng. Vieäc quay caàn vít taûi xaû giuùp cho vieäc chuyeån caùm ñöôïc trôû neân linh hoaït vaø coù theå chuyeån caùm ñeán nhöõng vò trí nhö yù muoán. + Baùnh vít – truïc vít sau khi ñöôïc cheá taïo hoaøn chænh cuõng nhö ñöôïc kieåm tra hieäu chænh seõ ñöôïc gaén leân voû cuûa vít taûi ñöùng vaø coá ñònh vôùi thaønh cuûa boàn chöùa. + Khi laép raùp boä truyeàn baùnh vít truïc vít caàn phaûi ñaûm baûo caùc ñieàu kieän aên khôùp gioáng nhö caùc boä truyeàn baùnh raêng nhö ñaûm baûo veát aên khôùp ñuùng, truyeàn ñoäng ren vaø khe hôû laøm vieäc ñuùng b. Trình töï laép raùp boä truyeàn baùnh vít- truïc vít leân xe : ta laäp baûng trình töï laép nhö sau Laép raùp boä truyeàn baùnh vít-truïc vít Laép baùnh vít leân voû vít taûi ñöùng Laép truïc vít aên khôùp vôùi baùnh vít vaø coá ñònh vaøo thaønh boàn chöùa Baùnh vít ñöôïc cheá taïo vaø laép gheùp chung trong phaàn cheá taïovít taûi ñöùng Ñònh vò vaø laép truïc vít aên khôùp vôùi baùnh vít Coá ñònh vò trí voû cuûa truïc vít vaøo thaønh boàn bôûi moái lieân keát haøn Sau khi ñaõ laép raùp cuïm baùnh vít truïc vít, ta phaûi tieán haønh kieåm tra chaát löôïng cuûa cuïm laép theo caùc thoâng soá sau : + Kieåm tra ñoä ñaûo höôùng kính vaø höôùng truïc + Kieåm tra khe hôû maët raêng + Kieåm tra ñieàu kieän aên khôùp nheï vaø eâm + Kieåm tra vò trí aên khôùp cuûa maët raêng + Kieåm tra ñoä cöùng vöõng cuûa caùc moái gheùp : moái gheùp truïc vít vôùi thaønh boàn chöùa, moái gheùp baùnh vít vôùi voû vít taûi ñöùng. Sau khi kieåm tra vaø tieán haønh hieäu chænh neáu caàn thieát. Neáu ñaït yeâu caàu thì chuyeån sang qui trình laép raùp xylanh naâng haï caàn vít xaû. Laép raùp xylanh naâng haï caàn vít xaû caùm + Xylanh naâng haï caàn vít xaû caùm coù nhieäm vuï naâng vít xaû leân ñeán moät ñoä cao nhaát ñònh ñeå chuyeån caùm ñeán nôi nhö yù muoán. Do ñoù coù theå chuyeån caùm leân treân cao (ñoä cao nhaát ñònh theo kích thöùôcxylanh) moät caùch deã daøng. + Xylanh thuûy löïc laø moät thieát bò laøm vieäc vôùi aùp suaát doøng chaát loûng (daàu thuûy löïc) raát lôùn neân hoûi ñoøi coâng ngheä cheá taïo raát chính xaùc vaø vieäc laép raùp cuõng heát söùc khoù khaên. + Xylanh thuûy löïc sau khi ñöôïc cheá taïo hoaøn chænh seõ ñöôïc tieán haønh laép raùp vaøo xe theo trình töï sau : Laép raùp xylanh thuûy löïc naâng haï caàn vít xaû Chuaån bò vò trí vaø beà maët Laép xylanh leân xe Chuaån bò vò trí vaø beà maët treân vít xaû Chuaån bò vò trí vaø beà maët treân vít ñöùng Laép moät ñaàu xylanh leân vít taûi xaû Laép ñaàu coøn laïi leân vít taûi ñöùng Chuaån bò 2 chaïc ôû beân hoâng voû vít taûi xaû (ñöôïc cheá taïo trong khi cheá taïo voû vít taûi xaû) Chuaån bò 2 chaïc ôû beân treân voû vít taûi ñöùng (ñöôïc cheá taïo trong khi cheá taïo voû vít taûi ñöùng) Duøng khôùp noái baøn leà. Sau ñoù beû cong 2 ñaàu truïc cuûa khôùp baûn leà Duøng khôùp noái baøn leà. Sau ñoù beû cong 2 ñaàu truïc cuûa khôùp baûn leà Sau khi laép raùp thì tieán haønh kieåm tra vaø hieäu chuaån neáu caàn thieát. Sau khi ñaõ ñi vaøo töøng böôùc chi tieát trong qui trình cheá taïo vaø laép raùp caùc boä phaän cuûa xe boàn, ñeå tieän cho vieäc theo doõi ta seõ laäp baûng toùm taét qui trình coâng ngheä cheá taïo vaø laép raùp caùc cuïm toång thaønh cuûa xe boàn chôû caùm nhö sau (trong baûng coù theâm phaàn tính toaùn nhaân coâng vaø thieát bò maùy moùc thöïc hieän) : STT Böôùc coâng ngheä Coâng vieäc Thieát bò Nhaân coâng I Xöôûng cheá taïo boàn chöùa caùm 37 1 Vò trí 1 + Caét laø tole + Caét oáng + Uoán oáng + Daäp, beû chi tieát + Khoan loã + Daäp ñònh hình tole + Goø neùn bieân daïng tole + Caét ñònh hình tole + Maùy caét laø tole + Maùy caét ñaù + Maùy uoán oáng + Maùy chaán tole + Maùy khoan caàn + Maùy khoan tay +Maùy beû tole + Buùa 8 2 Vò trí 2 Cheá taïo caùc xöông chòu löïc + Maùy caét tole + Maùy chaán tole + Maùy haøn 2 3 Vò trí 3 + Gaù haøn maùng chòu löïc ñôõ vít taûi ñaùy + Gaù haøn daõy xöông beân traùi + Gaù haøn daõy xöông beân phaûi + Ñoà gaù maùng chòu löïc trong xe + Ñoà gaù daõy xöông beân traùi + Ñoà gaù daõy xöông beân phaûi +Maùy haøn ñieän 2 4 Vò trí 4 Hoaøn thieän khung xöông Chuyeån qua boïc voû thuøng boàn chöùa + Maùy haøn ñieän + Maùy maøi caàm tay 2 5 Vò trí 5 + Caêng toân boïc daõy xöông beân traùi. + Caêng toân boïc daõy xöông beân phaûi + Daøn treo maùy haøn + Thieát bò caêng tole söôøn + Maùy haøn caàm tay 3 6 Vò trí 6 + Gaù haøn, boïc maûng tole thaønh beân traùi boàn chöùa + Gaù haøn, boïc maûng tole thaønh beân phaûi boàn chöùa + Daøn treo maùy haøn + Maùy haøn caàm tay + Ñoà gaù maûng tole beân traùi + Ñoà gaù maûng tole beân phaûi + Maùy maøi caàm tay 3 7 Vò trí 7 + Gaù haøn, boïc maûng tole tröôùc boàn chöùa + Gaù haøn, boïc maûng tole sau boàn chöùa + Daøn treo maùy haøn + Maùy haøn caàm tay + Maùy maøi caàm tay + Ñoà gaù maûng tole tröôùc + Ñoà gaù maûng tole sau 3 8 Vò trí 8 Haøn vaùch ngaên trong boàn chöùa +Ñoà gaù vaùch ngaên + Maùy haøn caàm tay + Maùy maøi caàm tay 2 9 Vò trí 9 + Laép cöûa xaû caùm ngaên thöù nhaát + Laép cöûa xaû caùm ngaên thöù hai + Laép cöûa xaû caùm ngaên thöù ba + Laép cöûa xaû caùm ngaên thöù tö + Maùy khoan caàm tay + Maùy khoan caàn + Maùy haøn caàm tay + Maùy maøi caàm tay + Buùa 3 10 Vò trí 10 Boïc maûng tole noùc boàn + Daøn treo maùy haøn + Maùy haøn caàm tay + Maùy maøi caàm tay 3 11 Vò trí 11 Gaén caùc cöûa tieáp lieäu + Maùy haøn caàm tay + Maùy maøi caàm tay 2 12 Vò trí 12 Hoaøn thieän + Maùy maøi caàm tay + Maùy haøn caàm tay 2 13 Vò trí 13 Hoaøn thieän vaø chuyeån sang xöôûng sôn Maùy maøi caàm tay 2 II Xöôûng sôn + Xe chuyeån ngang + Maùy neùn khí 18 1 Vò trí 1 Laøm saïch beà maët Maùy chaø gæ 2 2 Vò trí 2 Sôn loùt choáng seùt Maùy neùn khí 1 3 Vò trí 3 Pha sôn maøu chính 1 4 Vò trí 4 Baû mastic 5 5 Vò trí 5 Sôn loùt laàn 2 1 6 Vò trí 6 Laøm saïch beà maët 5 7 Vò trí 7 Sôn maøu chính vaø sôn boùng 1 8 Vò trí 8 Hoaøn chænh sôn 1 9 Vò trí 9 Kieåm tra hoaøn taát. 1 III Cheá taïo vít taûi 11 1 Vò trí 1 Caét tole ñònh hình theo töøng böôùc vít + Maùy caét tole 2 2 Vò trí 2 Gaù haøn caùc mieáng tole theo hình daïng vít taûi + Maùy haøn caàm tay + Ñoà gaù caùc mieáng tole haøn + Buùa 2 3 Vò trí 3 + Haøn then hoa cho truïc vít taûi ñaùy + Haøn then hoa cho truïc vít taûi xaû + Maùy haøn caàm tay 2 4 Vò trí + Cheá taïo voû vít taûi ñaùy + Cheá taïo voû vít taûi ñöùng + Cheá taïo voû vít taûi xaû + Maùy caét ñaù + Maùy maøi caàm tay 2 5 Vò trí 5 Haøn maët bích cho voû caùc vít taûi +Maùy haøn caàm tay + Maùy khoan loã 2 6 Vò trí 6 Kieåm tra, hoaøn thieän Chuyeån sang xöôûng sôn + Maùy maøi caàm tay 1 III Cheá taïo caùc ñaêng 5 1 Vò trí 1 Haøn caùc chaïc ñaàu truïc + Maùy haøn caàm tay + Maùy maøi caàm tay 2 2 Vò trí 2 Gaén truïc chöõ thaäp vaøo chaïc ñaàu truïc + Duïng cuï caàm tay: kìm boùp fe, buùa… 2 3 Vò trí 3 Caân baèng truïc caùc ñaêng Maùy caân baèng 1 IV Cheá taïo boä baùnh vít-truïc vít quay voû vít taûi ñöùng 5 1 Vò trí 1 Ñuùc taïo phoâi Thieát bò ñuùc 1 2 Vò trí 2 Nhieät luyeän phoâi Thieát bò nhieät luyeän 1 3 Vò trí 3 Xaùc ñònh chuaån ñònh vò khi gia coâng 1 4 Vò trí 4 Gia coâng caét raêng Maùy phay vaïn naêng 1 5 Vò trí 5 Kieåm tra vaø hieäu chænh Thieát bò kieåm tra chuyeân duøng 1 V Cheá taïo xylanh naâng haï caàn 6 1 Vò trí 1 Cheá taïo xylanh Maùy tieän 1 2 Vò trí 2 Cheá taïo pittoâng Maùy tieän vaïn naêng 1 3 Vò trí 3 Caét caùc ñeäm cao su laøm kín Duïng cuï caét chuyeân duøng 1 4 Vò trí 4 Laép gheùp caùc boä phaän 2 5 Vò trí 5 Kieåm tra vaø hieäu chænh 1 VI Laép raùp heä thoáng truyeàn ñoäng chính Khung naâng haï 11 1 Vò trí 1 Laép ñoäng cô vaø ly hôïp + Suùng sieát bulong + Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng + Thieát bò naâng 3 2 Vò trí 2 Laép hoäp soá + Suùng sieát buloâng + Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng + Con ñoäi thuûy löïc 2 3 Vò trí 3 Laép truïc caùc ñaêng + Suùng sieát bulong + Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng 2 4 Vò trí 4 Laép caàu sau + Khung naâng haï caàu + Suùng sieát bulong + Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng 3 5 Vò trí 5 Kieåm tra vaän haønh thöû. 1 VII Xöôûng laép boàn chöùa vaøo satxi xe cô sôû Khung naâng haï boàn 9 1 Vò trí 1 Chuaån bò satxi xe cô sôû + Suùng sieát bulong + Duïng cuï ñieän caàm tay + Bôm môõ 2 2 Vò tri 2 + Laép boàn chöùa leân satxi cô sôû + Laép caùc chi tieát lieân keát + Khung naâng haï boàn chöùa + Suùng sieát bulong 6 3 Vò trí 3 Kieåm tra, hoaøn thieän + Suùng sieát bulong + Duïng cuï ñieän caàm tay. 1 VIII Xöôûng laép raùp heä thoáng vít taûi Khung naâng haï vít taûi 11 1 Vò trí 1 + Chuaån bò beà maët laép vít taûi ñaùy + Chuaån bò beà maët laép vít taûi ñöùng + Chuaån bò beà maët laép vít taûi xaû + Suùng sieát bulong + Bôm môõ + Maùy maøi caàm tay 2 2 Vò trí 2 + Laép vít taûi ñaùy + Laép vít taûi ñöùng + Laép vít taûi xaû + Khung naâng haï vít taûi + Maùy haøn caàm tay + Ñoà gaù caùc vít taûi + Bôm môõ 5 3 Vò trí 3 + Haøn lieân keát vít taûi ñaùy vaø vít taûi ñöùng + Lieân keát 2 maët bích cuûa vít taûi ñöùng vaø vít taûi xaû + Maùy haøn caàm tay + Maùy maøi caàm tay + Suùng sieát bulong 3 4 Vò trí 4 Kieåm tra vaø hieäu chænh + Suùng sieát bulong + Maùy maøi caàm tay. 1 IX Laép heä thoáng thuûy löïc leân xe 13 1 Vò trí 1 Laép boä nguoàn naêng löôïng: + Laép hoäp trích coâng suaát + Laép truïc caùc ñaêng daãn ñoäng bôm + Laép bôm thuûy löïc toång + Laép ñoàng hoà ño aùp suaát + Laép van moät chieàu + Laép van traøn + Laép keùt laøm maùt + Laép bình chöùa daàu + Suùng sieát bulong + Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng 4 2 Vò trí 2 Laép raùp phaàn ñieàu khieån: + Laép van moät chieàu + Laép van phaân phoái + Laép van traøn + Laép daây ga Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng 2 3 Vò trí 3 Laép cô caáu chaáp haønh: + Laép xylanh löïc ñieàu khieån naâng haï vít taûi xaû + Laép xylanh momen ñieàu khieån quay caàn vít xaû + Laép xylanh momen ñieàu khieån vít taûi ñaùy + Laép xylanh momen ñieàu khieån vít taûi ñöùng + Laép xylanh momen ñieàu khieån vít taûi xaû + Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng + Suùng sieát bulong + Bôm môõ 4 4 Vò trí 4 Laép caùc ñöôøng oáng daàu Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng 2 5 Vò trí 5 Kieåm tra, hieäu chænh 1 X Laép boä baùnh vít – truïc vít leân voû vít taûi ñöùng 4 1 Vò trí 1 Laép truïc vít aên khôùp vaøo baùnh vít Ñoà gaù truïc vít 2 2 Vò trí 2 Haøn ñònh vò truïc vít vaøo thaønh boàn + Maùy haøn caàm tay + Maùy maøi caàm tay 1 3 Vò trí 3 Kieåm tra chaát löôïng cuïm laép gheùp 1 XI Laép raùp xylanh naâng haï caàn vít xaû 5 1 Vò trí 1 Chuaån bò vò trí vaø beà maët: + Chuaån bò treân vít xaû + Chuaån bò treân vít ñöùng + Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng + Bôm môõ 1 2 Vò trí 2 Laép xylanh leân xe: + Laép moät ñaàu xylanh leân vít taûi ñöùng + Laép ñaàu coøn laïi leân vít taûi xaû + Duïng cuï caàm tay chuyeân duøng + Buùa + Bôm môõ 3 3 Vò trí 3 Kieåm tra vaø hieäu chænh 1 Phaàn 3 : Qui trình kieåm tra chaát löôïng xe tröôùc khi xuaát xöôûng Xe sau khi ñaõ hoaøn thieän laép raùp qua caùc coâng ñoaïn daây chuyeàn seõ ñöôïc Phoøng KCS tieáp tuïc tieán haønh kieåm tra toång theå, kieåm tra gaàm xe, kieåm tra buoàng laùi , kieåm tra treân caùc thieát bò baêng thöû ôû khu vöïc daây chuyeàn kieåm tra, chaïy thöû treân ñöôøng vaø thöû kín. Noäi dung cuûa caùc haïng muïc ñöôïc tieán haønh kieåm tra nghieäm thu xuaát xöôûng xe seõ ñöôïc trình baøy ôû döôùi ñaây : KIEÅM TRA TOÅNG THEÅ Khung, boàn chöùa, heä thoáng vít taûi Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Hình daùng chung. - Caùc kích thöôùc cô baûn. - Laép ñaët, boá trí caùc cuïm toång thaønh. - Chaát löôïng lôùp sôn phuû. - Sai leäch veà kích thöôùc trong giôùi haïn cho pheùp. - Thaân voû xe khoâng loài loõm, bieán daïng. - Lôùp sôn phaûi ñaït. - Thuøng haøng, giaù ñeå haøng, thang (neáu coù) phaûi chaéc, ñuùng thieát keá. Ño baèng thöôùc, so saùnh vôùi thieát keá. v Kích thöôùc cho pheùp toái ña : Kích thöôùc cuûa xe sau khi cheá taïo Chieàu daøi : ≤ 12.2 m + Chieàu daøi thöïc cuûa xe : 9,780 m Chieàu roäng : ≤ 2.5 m + Chieàu roäng thöïc cuûa xe : 2,470 m Chieàu cao : ≤ 4 m + Chieàu cao thöïc cuûa xe : 3,720 m Chieàu daøi ñuoâi xe : ≤ 65% LCS (chieàu daøi cô sôû) + Chieàu daøi ñuoâi xe thöïc cuûa xe : 2,098m (< 65% Lcs) Khoaûng saùng gaàm xe : ≥ 120 mm + Khoaûng saùng gaàm xe thöïc cuûa xe : 270mm Raøo chaén baûo veä : Ñaàu ñaàu vaø ñaàu cuoái raøo chaén caùch baùnh tröôùc vaø sau <400 mm + Raøo chaén caùch baùnh xe : 350mm Caïnh döôùi raøo chaén caùch ñaát ≤ 500 mm + Caïnh döôùi raøo chaén caùch ñaát : 480mm Caïnh treân raøo chaén caùch ñaát ≥ 700 mm Keát luaän : sau khi so saùnh kích thöôùc xe sau khi ñoùng vôùi kích thöôùc tieâu chuaån ta keát luaän ñöôïc raèng xe boàn chôû caùm ñaït tieâu chuaån veà kích thöôùc Göông chieáu haäu phía ngoaøi Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Kieåu loaïi, soá löôïng. - Keát caáu, laép ñaët. - Ñuû soá löôïng, ñuùng kieåu, ñieàu chænh nheï nhaøng. - Khoâng bò môø. - Quan saùt ñöôïc chieàu roäng 4m cho moãi göông ôû vò trí caùch göông 20m veà phía sau. So saùnh vôùi thieát keá, duøng tay kieåm tra. Heä thoáng ñeøn chieáu saùng vaø tín hieäu Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Vò trí vaø laép ñaët. - Soá löôïng caùc loaïi ñeøn, maøu saéc. - Söï hoaït ñoäng. - Khoâng nöùt, traày, hôû (haáp hôi nöôùc). - Baét chaéc chaén, ñuû chi tieát, chöùc naêng theo qui ñònh. - Ñuû yeâu caàu veà cöôøng ñoä saùng, maøu saéc vaø caùc yeâu caàu khaùc. So saùnh vôùi thieát keá, kieåm tra baèng thieát bò vaø baèng tay. Ñeøn chieáu saùng phía tröôùc : Soá löôïng toái thieåu : 2 caùi. AÙnh saùng ñeøn laø aùnh saùng traéng. Ñuû daûi saùng xa vaø gaàn : Chieáu xa : ≥ 10.000 Cd (chuøm saùng khoâng ñöôïc höôùng leân treân vaø xuoáng döôùi quaù 2%). Ñeøn phaûi : ñeøn phaûi coù chuøm saùng khoâng leäch traùi quaù 2%. phaûi quaù 2%. Ñeøn traùi : ñeøn traùi coù chuøm saùng khoâng leäch traùi quaù 2%. phaûi quaù 2%. Daûi saùng xa (pha) : ≥ 100 m (chieàu roäng daûi saùng 4m). Daûi saùng gaàn : ≥ 50 m. Kích thöôùc ñeøn : Hmin cuûa meùp döôùi (mm) : 500 mm. Hmax cuûa meùp treân (mm) : 1.200 (1.500) mm. Khoaûng caùch giöõa meùp trong cuûa 2 ñeøn ñoái xöùng : ≥ 600 (400) mm. Khoaûng caùch töø meùp ngoaøi cuûa ñeøn ñeán meùp ngoaøi cuûa oâ toâ : ≤ 400 mm. Ñeøn tín hieäu xin ñöôøng : Soá löôïng : 2 caùi. Tröôùc : Vaøng 80 ÷ 700 Cd. Sau  : Vaøng 40 ÷ 400 Cd. Hmin cuûa meùp döôùi (mm) : 350 mm. Hmax cuûa meùp treân (mm) : 1.500 (2.100) mm. Khoaûng caùch giöõa meùp trong cuûa 2 ñeøn ñoái xöùng : ≥ 600 (400) mm. Khoaûng caùch töø meùp ngoaøi cuûa ñeøn ñeán meùp ngoaøi cuûa oâ toâ : ≤ 400 mm. Taàn soá nhaáp nhaùy cuûa ñeøn : 60 ÷ 120 laàn / phuùt. Thôøi gian khôûi ñoäng töø luùc baät coâng taéc khoâng ñöôïc quaù : 3s. Tín hieäu ñeøn phaûi ñöôïc nhaän bieát roõ raøng ôû khoaûng caùch laø : 20 m. Ñeøn tín hieäu kích thöôùc : Soá löôïng : 2 caùi. Tröôùc : Traéng 2 ÷ 60 Cd. Sau : Ñoû 1 ÷ 12 Cd. Hmin cuûa meùp döôùi (mm) : 350 mm. Hmax cuûa meùp treân (mm) : 1.500 (2.100) mm. Khoaûng caùch giöõa meùp trong cuûa 2 ñeøn ñoái xöùng : ≥ 600 (400) mm. Khoaûng caùch töø meùp ngoaøi cuûa ñeøn ñeán meùp ngoaøi cuûa oâ toâ : ≤ 400 mm. Vaøo ban ngaøy, tín hieäu cuûa ñeøn phaûi ñöôïc nhaän bieát roõ raøng ôû khoaûng caùch 20 m. Ñeøn tín hieäu phanh : Soá löôïng : 2 caùi Sau : Ñoû 20 ÷ 100 Cd. Hmin cuûa meùp döôùi (mm) : 350 mm. Hmax cuûa meùp treân (mm) : 1.500 (2.100) mm. Khoaûng caùch giöõa meùp trong cuûa 2 ñeøn ñoái xöùng : ≥ 600 (400) mm. Khoaûng caùch töø meùp ngoaøi cuûa ñeøn ñeán meùp ngoaøi cuûa oâ toâ : ≤ 400 mm. Vaøo ban ngaøy, tín hieäu cuûa ñeøn phaûi ñöôïc nhaän bieát roõ raøng ôû khoaûng caùch 20 m. Ñeøn soi bieån soá : Sau : Traéng. Cöôøng ñoä saùng : 2 ÷ 60 Cd. Khi ñeøn chieáu saùng phía tröôùc vaø ñeøn kích thöôùc baät thì ñeøn bieån soá cuõng phaûi baät vaø khoâng theå taét ñöôïc baèng coâng taéc rieâng. Vaøo ban ngaøy, tín hieäu cuûa ñeøn phaûi ñöôïc nhaän bieát roõ raøng ôû khoaûng caùch 10 m. Ñeøn luøi : Soá löôïng : 1 hoaëc 2 caùi Sau : Traéng 2 ÷ 60 Cd. Khi ñoäng cô laøm vieäc vaø caàn soá ôû vò trí luøi thì ñeøn luøi phaûi saùng. Ñeøn phaûi taét khi 1 trong 2 ñieàu kieän treân khoâng thoûa maõn. Hmin cuûa meùp döôùi (mm) : 250 mm. Hmax cuûa meùp treân (mm) : 1.200 mm. Khoaûng caùch giöõa meùp trong cuûa 2 ñeøn ñoái xöùng : ≥ 600 (400) mm. Khoaûng caùch töø meùp ngoaøi cuûa ñeøn ñeán meùp ngoaøi cuûa oâ toâ : ≤ 400 mm. Vaøo ban ngaøy, tín hieäu cuûa ñeøn phaûi ñöôïc nhaän bieát roõ raøng ôû khoaûng caùch 20 m. Baùnh xe vaø Moay ô Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Vò trí vaø caùch laép ñaët. - Soá löôïng, kích côõ vaø aùp suaát loáp. - Caùc chi tieát keïp chaët vaø phoøng loûng. - Moay ô baùnh xe. - Hö haïi vaø bieán daïng cuûa loáp xe. - Ñuùng kích côõ, kieåu loaïi, aùp suaát loáp. - Khoâng nöùt, bieán daïng. - Löïc xieát buloâng ñuùng theo thieát keá. - Söï ñaày ñuû cuûa caùc chi tieát keïp chaët vaø phoøng loûng. - Baùnh xe ñöôïc caân baèng ñoäng, khoâng boù keït khi hoaït ñoäng. - Khoâng coù ñoä rô doïc truïc vaø höôùng kính. - Chaén buøn ñaày ñuû, chaéc chaén. - Vaän haønh. - Kieåm tra ñoä rô, boù keït cuûa Moay ô. - Duøng ñoàng hoà ño aùp suaát. - Duøng buùa chuyeân duøng hoaëc côøleâ löïc. Moay ô phaûi trôn, khoâng coù ñoä rô doïc truïc vaø höôùng kính. Loáp cuûa baùnh xe daãn höôùng khoâng söû duïng loáp ñaép, phaûi coù cuøng kieåu hoa loáp, chieàu cao hoa loáp phaûi ñoàng ñeàu. KIEÅM TRA GAÀM XE Baùnh xe döï phoøng Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Vò trí vaø caùch laép ñaët. - Kieåu loaïi. - Cô caáu naâng haï. - Ñuû chi tieát, ñuùng kích côõ, kieåu loaïi, aùp suaát loáp, khoâng nöùt. - Baùnh xe phaûi ñöôïc caân baèng ñoäng. Duøng buùa chuyeân duøng hay côø leâ löïc ñeå kieåm tra caùc moái gheùp, buloâng. Heä thoáng phanh Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Trang bò caùc heä thoáng. - Kieåu loaïi, keát caáu. - Laép ñaët, hoaït ñoäng vaø caùc moái gheùp. - Söï kín khít cuûa caùc boä phaän - Ñuû caùc chi tieát, chaéc chaén, khoâng nöùt bieán daïng. - Khoâng roø ræ chaát loûng, khí. - Caùp phanh ñoã khoâng loûng, chuøn khi phanh. - Quan saùt duøng tay laéc vaän haønh heä thoáng ñaïp phanh ñeå kieåm tra söï roø ræ. Phanh chính vaø phanh ñoã xe phaûi daãn ñoäng ñoäc laäp vôùi nhau. Phanh chính : ñöôïc thöû treân ñöôøng hay baêng thöû phanh. Thöû treân ñöôøng : (ñöôøng nhöïa, beâtoâng xi maêng phaúng vaø khoâ ; heä soá baùm φ ≥ 0.6) Cheá ñoä thöû laø oâtoâ khoâng taûi ôû toác ñoä 30 km/h, chæ tieâu ñaùnh giaù laø quaõng ñöôøng phanh SP (m) hoaëc gia toác chaäm daàn lôùn nhaát khi khoaûng phanh JP max (m/s2). Sp (m) JP max (m/s2) OÂtoâ coù toång chieàu daøi < 7,5m < 9,5 > 5,0 OÂtoâ coù toång chieàu daøi > 7,5m < 11,0 > 4,2 Khi phanh, quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ khoâng leäch quaù 8 so vôùi phöông chuyeån ñoäng ban ñaàu vaø oâtoâ khoâng leäch khoûi haønh lang 3,5m. Cô caáu laùi, caùc ñoøn daãn ñoäng laùi Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Kieåu loaïi, laép ñaët vaø caùc moái gheùp. - Söï hoaït ñoäng. - Ñuû, khoâng bieán daïng. - Löïc xieát buloâng theo thieát keá. - Khoâng chaïm vaøo caùc boä phaän khaùc khi quay voâlaêng laùi. - Duøng ñeøn soi. - Tay laéc voâlaêng laùi. Cô caáu laùi ñieàu khieån phaûi nheï nhaøng vaø an toaøn ôû moïi vaän toác. Caùc baùnh xe daãn höôùng phaûi ñaûm baûo cho oâtoâ coù khaû naêng töï duy trì höôùng chuyeån ñoäng thaúng khi xe ñi thaúng haøng vaø töï quay veà chuyeån ñoäng thaúng khi oâtoâ quay voøng. Rung ñoäng cuûa baùnh xe daãn höôùng khoâng ñöôïc aûnh höôûng ñeán vieäc ñieàu khieån cuûa ngöôøi laùi. Khoâng roø ræ daàu. Caùc khôùp caàu, khôùp chuyeån höôùng Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Kieåu loaïi, laép ñaët, caùc moái gheùp vaø boâi trôn. - Söï hoaït ñoäng. - Ñuû, khoâng bieán daïng, khoâng keït khi quay voâlaêng. - Ñuû môõ boâi trôn. - Khoâng coù tieáng laï khi laéc voâlaêng. - Voû boïc chaén buïi khoâng bò thuûng, raùch. - Duøng ñeøn soi. - Tay laéc voâlaêng laùi. Ngoõng quay laùi Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Kieåu loaïi, laép ñaët. - Caùc moái gheùp vaø boâi trôn. - Söï hoaït ñoäng. - Trôï löïc laùi. - Ñuû, khoâng bieán daïng, khoâng keït khi quay voâlaêng. - Ñuû môõ boâi trôn. - Khoâng rô höôùng truïc vaø höôùng kính. - Khoâng roø ræ daàu trôï löïc laùi. - Khoâng rô baïc, truïc, khôùp caàu. - Ñeøn soi. - Kích baùnh daãn höôùng, kieåm tra ñoä rô. Nhíp, loø xo, thanh xoaén, uï haïn cheá haønh trình Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Kieåm loaïi, soá löôïng. - Laép ñaët vaø caùc moái gheùp. - Caùc uï haïn cheá haønh trình cuûa nhíp vaø loø xo - Khoâng bieán daïng, nöùt. - Ñuû caùc chi tieát. - Löïc xieát buloâng theo ñuùng thieát keá. - Ñeøn soi. - Buùa chuyeân duøng hay côøleâ löïc ñeå kieåm tra caùc moái haøn gheùp, löïc xieát buloâng. Thanh ñaåy, thanh oån ñònh Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Kieåu loaïi, soá löôïng. - Laép ñaët vaø caùc moái gheùp. - Khoâng bieán daïng, nöùt. - Ñuû caùc chi tieát. - Löïc xieát buloâng theo ñuùng thieát keá. - Ñeøn soi. - Buùa chuyeân duøng hay côøleâ löïc ñeå kieåm tra caùc moái haøn gheùp, löïc xieát buloâng. Giaûm chaán Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Kieåu loaïi, soá löôïng. - Laép ñaët vaø caùc moái gheùp. - Roø ræ daàu thuûy löïc. - Khoâng bieán daïng, nöùt. - Ñuû caùc chi tieát. - Löïc xieát buloâng theo ñuùng thieát keá. - Khoâng roø ræ daàu. - Ñeøn soi. - Buùa chuyeân duøng hay côøleâ löïc ñeå kieåm tra caùc moái haøn gheùp, löïc xieát buloâng. Heä thoáng oáng xaû, baàu giaûm aâm Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Laép ñaët vaø caùc moái gheùp. - Roø ræ khí thaûi. - Khoâng nöùt, bieán daïng. - Baét chaët, ñuû chi tieát. - Löïc xieát buloâng ñaït yeâu caàu thieát keá. - Khoâng roø ræ khí thaûi. - Khoâng tieáp xuùc vôùi caùc chi tieát khaùc. - Duøng ñeøn soi. - Tay laéc. - Buùa chuyeân duøng. Bình khí neùn, chaân khoãng, nhieân lieäu Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Soá löôïng vaø qui caùch. - Laép ñaët vaø caùc moái gheùp. - Caùc loaïi van. - Ñoä kín khít. - Khoâng nöùt, bieán daïng. - Baét chaët, ñuû chi tieát. - Löïc xieát buloâng ñaït yeâu caàu thieát keá. - Duøng ñeøn soi. - Tay laéc. - Buùa chuyeân duøng. Thuøng nhieân lieäu laép ñuùng, chaéc, khoâng roø ræ, naép kín, ñaët ôû khoang rieâng. Khoâng ñöôïc ñaët thuøng nhieân lieäu ôû beân trong khoang chôû ngöôøi vaø khoang chôû haøng. Bình chöùa nhieân lieäu phaûi laø bình chòu aùp löïc ñuû yeâu caàu veà an toaøn. Vò trí laép ñaët bình nhieân lieäu phaûi caùch mieäng oáng xaû khí thaûi ít nhaát 300 mm vaø caùch coâng taéc ñieän, giaéc noái hôû ít nhaát laø 200 mm, caùch ñaàu xe khoâng nhoû hôn 600 mm, ñuoâi xe khoâng nhoû hôn 300 mm vaø khoâng ñöôïc nhoâ ra ngoaøi thaønh xe. Neáu bình nhieân lieäu vaø oáng daãn nhieân lieäu ôû gaàn oáng xaû, baàu giaûm aâm thì phaûi ñöôïc baûo veä baèng vaät lieäu caùch nhieät. OÁng daãn nhieân lieäu phaûi laøm baèng theùp, ñoàng hoaëc cao su chòu xaêng daàu, phaûi ñöôïc coá ñònh ôû nhöõng choã uoán cong, phaûi chòu ñöôïc aùp löïc lôùn hôn 1,5 laàn aùp suaát naïp vaøo bình nhieân lieäu. Van ñoùng ñöôøng nhieân lieäu phaûi ñaët ôû nôi thuaän tieän cho ngöôøi laùi. Van naïp ñöôøng nhieân lieäu phaûi ñaët ôû gaàn cöûa naïp nhieân lieäu. Daây ñieän vaø caùc ñöôøng oáng daãn Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Laép ñaët, keïp chaët. - Caùc moái gheùp, caùc giaéc noái. - Khoâng traày, bieán daïng. - Baét chaët. - Khoâng roø ræ chaát loûng, khí neùn. - Duøng ñeøn soi. KIEÅM TRA BUOÀNG LAÙI Gheá ngöôøi laùi Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Keát caáu, laép ñaët. - Khaû naêng ñieàu chænh. - Chaéc, ñuû. - Hoaït ñoäng nheï nhaøng, khoâng keït. - Thoûa maõn vuøng quan saùt theo qui ñònh. - Vò trí gheá ngöôøi laùi phaûi ñieàu chænh ñöôïc ñeå ñaûm baûo taàm nhìn. - Quan saùt. - Thao taùc thöû. v Chæ tieâu ñaùnh giaù taàm nhìn cuûa ngöôøi laùi : Chieàu daøi phaàn khoâng nhìn thaáy : ≤ 3m (L1) Phaàn giôùi haïn beân traùi meùp döôùi phaàn ñöôøng do coät che khuaát : ≤ 5m (L2) Khoaûng caùch hình chieáu ñaàu xe vaø hình chieáu ñieåm K treân maët ñöôøng (ñieåm K naèm treân tia giôùi haïn nhìn thaáy phía treân caùch maët ñöôøng 5 m) : ≤ 10 m (L3) Chieàu roäng phaàn ñöôøng khoâng nhìn thaáy do coät che khuaát : ≤ 1,2 m (B1) Khoaûng caùch töø giôùi haïn beân traùi phaàn ñöôøng khoâng nhìn thaáy ñeán thaønh traùi oâtoâ : ≤ 2 m (B2) Khoaûng caùch töø giôùi haïn beân phaûi phaàn ñöôøng khoâng nhìn thaáy ñeán thaønh phaûi oâtoâ : ≤ 6 m (B3) Kích thöôùc chieàu roäng vaø chieàu saâu ñeäm ngoài : > 400 mm. Ñai an toaøn gheá ngöôøi laùi Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Kieåu loaïi, soá löôïng. - Laép ñaët. - Söï laøm vieäc. - Ñuû, ñuùng ; chaéc. - Quan saùt, so saùnh, thöû. Voâ laêng laùi Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Laép ñaët, söï laøm vieäc. - Ñoä rô voâlaêng laùi. - Hieäu quaû trôï löïc laùi. - Chaéc, ñuû. - Ñoä rô voâlaêng laùi naèm trong giôùi haïn cho pheùp. - Coù trôï löïc laùi khi ñoäng cô hoaït ñoäng (neáu coù). - Quan saùt, so saùnh, thöû. Ñoä rô voâlaêng laùi: 200 Trôï löïc laùi: Khoâng roø ræ khí neùn (daàu), khoâng coù söï khaùc bieät lôùn giöõa löïc laùi traùi vaø löïc laùi phaûi. Caàn soá, phanh tay Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Laép ñaët. - Söï laøm vieäc. - Chaéc, ñuû. - Caàn soá khoâng rung, laéc, chuyeån soá nheï. - Quan saùt, so saùnh, thöû. Caùc peâñan ly hôïp, phanh, ga Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Vò trí laép ñaët. - Haønh trình töï do. - Haønh trình laøm vieäc. - Khe hôû töông ñoái vôùi saøn xe. - Chaéc, ñuû. - Haønh trình laøm vieäc, haønh trình töï do theo qui ñònh. - Ñieàu khieån nheï, khoâng boù keït, traû veà vò trí ban ñaàu ngay khi thoâi taùc duïng löïc. - Quan saùt, so saùnh, thöû. Caùc ñoàng hoà toác ñoä, aùp suaát khí neùn, baùo soá voøng quay ñoäng cô, möùc nhieân lieäu… caùc ñeøn chæ baùo Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Laép ñaët. - Söï laøm vieäc. - Chaéc, ñuùng vò trí, ñuû. - Khoâng nöùt, traày, hôû. - Quan saùt, so saùnh, thöû. Coøi ñieän Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Laép ñaët. - Söï laøm vieäc. - Chaéc, ñuû, ñuùng vò trí. - AÂm thanh oån ñònh, khoâng reø. - Quan saùt, so saùnh, thöû. Cöûa leân xuoáng, baäc leân xuoáng Noäi dung kieåm tra Yeâu caàu Phöông phaùp kieåm tra - Soá löôïng, qui caùch. - Laép ñaët. - Söï laøm vieäc. - Chaéc, ñuû. - Ñoùng, môû phaûi nheï nhaøng khoâng keït. - Caùc gioaêng phaûi kín khít. - Khoùa cöûa chaéc chaén, hoaït ñoäng nheï. - Quan saùt. - Ño. - So saùnh vôùi thieát keá. - Ñoùng môû cöûa thöû. KIEÅM TRA TREÂN THIEÁT BÒ Ñoä tröôït ngang baùnh daãn höôùng Söû duïng thieát bò ño ñoä tröôït ngang baùnh daãn höôùng. Ñöa xe vaøo vò trí kieåm tra (thaân xe song song vaïch chuaån). Giöõ thaúng voâlaêng laùi. Giöõ toác ñoä xe oån ñònh khoâng lôùn hôn 5 km/h khi qua thieát bò. Yeâu caàu : Ñoä tröôït ngang baùnh daãn höôùng khoâng ñöôïc quaù 5m/km. Löïc phanh chính Söû duïng thieát bò kieåm tra löïc phanh. Kieåm tra löïc phanh. Cheânh leäch löïc phanh giöõa 2 beân baùnh. Löïc phanh tay (phanh ñoã). Yeâu caàu : Toång löïc phanh chính phaûi lôùn hôn 50% troïng löôïng xe khoâng taûi (so saùnh vôùi baûng yeâu caàu löïc phanh). Cheânh leäch löïc phanh giöõa 2 beân baùnh treân cuøng 1 truïc phaûi nhoû hôn 25%. Toång löïc phanh tay phaûi lôùn hôn 16% troïng löôïng xe khoâng taûi (so saùnh vôùi baûng yeâu caàu löïc phanh). Beà maët con laên vaø thieát bò phaûi khoâ raùo, ñuû aùp suaát khí neùn, baät moâtô quay vaø ñeå oån ñònh 5s. Ñaïp baøn ñaïp phanh sau khi caùc baùnh cuûa 1 truïc laên treân con laên cuûa thieát bò. Sai soá ñoàng hoà toác ñoä Söû duïng duïng cuï kieåm tra sai soá ñoàng hoà toác ñoä. Ñöa xe vaøo vò trí kieåm tra. Ñaët caùc baùnh xe cuûa truïc chuû ñoäng laên khoâng tröôït treân con laên cuûa thieát bò treân ñoàng hoà cuûa xe. Sai soá töø -10% ñeán +20% ôû toác ñoä 40 km/h. Cöôøng ñoä aùnh saùng ñeøn chieáu saùng Söû duïng duïng cuï ño cöôøng ñoä aùnh saùng ñeøn chieáu xa. Ñöa xe vaøo vò trí kieåm tra. Ñieàu chænh khoaûng caùch töø maët ñeøn pha tôùi maët nhaän saùng cuûa thieát bò. Baät ñeøn chieáu xa. Neáu moãi beân coù nhieàu hôn 1 ñeøn thì phaûi ño töøng ñeøn, duøng taám chaén che ñeøn coøn laïi. Yeâu caàu : Cöôøng ñoä saùng cuûa ñeøn khoâng nhoû hôn 10.000 Cd. Khí thaûi Ñoái vôùi caùc xe môùi saûn xuaát laép raùp, keát quaû ño ñöôïc khoâng ñöôïc lôùn hôn 51% khi ño baèng maùy ño khoùi kieåu giaáy loïc. AÂm löôïng coøi Baám coøi giöõ lieân tuïc trong 5s. Ño ôû vò trí caùch ñaàu xe 2m; cao 1,2m. Ñoä oàn: 90 db < λ < 115 db. Ñoä oàn thöïc teá phaûi nhoû hôn giaù trò qui ñònh ít nhaát 10 db. KIEÅM TRA CHAÏY THÖÛ TREÂN ÑÖÔØNG: treân ñöôøng phaúng, ñöôøng ghoà gheà, quy trình chaïy thöû do nhaø saûn xuaát qui ñònh. Chaïy 5 löôït treân caùc loaïi ñöôøng. Ñoäng cô hoaït ñoäng trôn, khoâng coù tieáng oàn laï. Taêng toác oån ñònh, khoâng coù hieän töôïng khöïng ñoäng cô. Ly hôïp ñoùng ngaét nheï nhaøng, soá ra vaøo trôn tru. Phanh hoaït ñoäng bình thöôøng, khoâng bò keït. Heä thoáng laùi bình thöôøng. Thaân xe vaø göông chieáu haäu khoâng laéc maïnh khi xe vaøo ñöôøng xoác ôû toác ñoä 20 km/h. Khoâng coù tieáng oàn laï phaùt ra töø thaân, khung vaø gaàm xe. Khoâng roø ræ nhieân lieäu vaø caùc chaát loûng. Khoâng bieán daïng, nöùt gaõy caùc moái gheùp. Sau khi ñaõ tieán haønh kieåm tra theo caùc danh muïc nhö treân, Phoøng KCS seõ göûi phieáu baùo loãi cho ñoäi söûa loãi cuûa töøng xe taïi khu vöïc kieåm tra chaát löôïng (Test line), ñoäi söûa loãi coù traùch nhieäm söûa chöõa theo nhöõng loãi ñöôïc ghi trong phieáu baùo loãi, khi ñaõ söûa chöõa xong baùo cho nhaân vieân KCS kieåm tra laïi neáu nhö xe sau khi söûa chöõa ñaït yeâu caàu cuûa töøng danh muïc nhö treân thì seõ ñöôïc Phoøng KCS caáp giaáy chöùng nhaän xuaát xöôûng vaø ñöôïc giao cho khaùch haøng. Phaàn 4: Keát luaän Vieäc cheá taïo laép raùp caùc cuïm toång thaønh treân xe boàn theo caùc kích thöôùc coù saün (xe maãu) giuùp cho vieäc giaûm giaù thaønh mua xe nhaäp khaåu, ñoàng thôøi tích luõy ñöôïc nhieàu kinh nghieäm trong quaù trình cheá taïo laép raùp xe. Tuy nhieân coâng ngheä cheá taïo ôû nöôùc ta coøn nhieàu haïn cheá, vaät lieäu cheá taïo khoâng toát daãn ñeán laøm cho tuoåi thoï cuûa moät soá cuïm chi tieát chöa cao, aûnh höôûng ñeán quaù trình saûn xuaát. Moät soá toàn taïi trong qui trình coâng ngheä cheá taïo vaø laép raùp xe boàn ôû caùc heä thoáng sau: + Trong heä thoáng thuûy löïc: Thöù nhaát laø ôû hoäp trích coâng suaát, hoäp trích coâng suaát ñöôïc truyeàn ñoäng bôûi ñoäng cô qua hoäp soá chính cuûa xe, treân nguyeân taéc muoán hoäp trích coâng suaát laøm vieäc thì ta phaûi döøng xe ôû soá “0”, sau ñoù caét ly hôïp vaø gaït caàn ñieàu khieån ñeå baùnh raêng truïc trung gian cuûa hoäp soá aên khôùp vaøo baùnh raêng treân truïc cuûa hoäp trích coâng suaát. Tuy nhieân ñieàu ñoù laïi gaây khoù khaên khi thöïc hieän, do baøn ñaïp ly hôïp naèm treân cabin coøn caàn gaït ñoùng môû söï aên khôùp laïi naèm ôû ngoaøi cabin (goùc phía döôùi saùt cabin), do vaäy caàn phaûi coù 2 ngöôøi ñeå thöïc hieän vieäc ñoùng môû, 1 ngöôøi caét ly hôïp treân cabin coøn ngöôøi khaùc gaït caàn gaït. (neân phaûi ñaët theâm caàn gaït ñoùng môû ly hôïp saùt caàn gaït ñoùng môû söï aên khôùp). Thöù hai laø ôû caùc ñoäng cô thuûy löïc, do vieäc cheá taïo khoâng chính xaùc hay do vaät lieäu khoâng toát maø caùc ñoäng cô thuûy löïc thöôøng hay bò truïc traëc (cuï theå nhö xylanh naâng haï caàn vít xaû hay bò chaûy nhôùt ra ngoaøi, caùc moâtô thuûy löïc cuõng thöôøng hay bò hoûng). Vaø moät ñieåm nöõa laø do truïc cuûa moâtô thuûy löïc ñöôïc gaén tröïc tieáp vaø naèm saùt maët bích cuûa vít taûi caùm neân khi moâtô thuûy löïc bò truïc traëc (thöôøng laø bò xì nhôùt) thì nhôùt seõ theo truïc vít vaøo trong caùm, gaây aûnh höôûng xaáu ñeán chaát löôïng caùm.(Neân khaéc phuïc ñieåm naøy baèng caùch dôøi moâtô thuûy ra xa theâm vaø khoaûng giöõa truïc vít vaø truïc moâtô thuûy löïc ñöôïc noái vôùi nhau baèng ñoaïn truïc caùc ñaêng). + Heä thoáng xaû caùm : ñaây laø moät vaán ñeà trong vieäc chuyeån caùm töø daây chuyeàn saûn xuaát caùm xuoáng caùc ngaên chöùa cuûa xe boàn. Vôùi daây chuyeàn naøy thì loái xaû caùm xuoáng caùc ngaên chöùa caùm treân xe laø coá ñònh, töùc laø khi muoán ñoå caùm vaøo 4 ngaên cuûa boàn chöùa treân xe, ta phaûi thöïc hieän tuaàn töï cho töøng ngaên, nghóa laø khi cho xe chaïy vaøo nôi laáy caùm (vieäc döøng xe ñuùng vò trí laáy caùm do tay laùi cuûa ngöôøi taøi xeá, vì nôi laáy caùm khoâng coù daáu hieäu ñaùnh daáu hay nhaän bieát chính xaùc nôi döøng xe), laáy ñaäu xe ñuùng vaøo vò trí ñöôøng oáng xaû caùm ñeå xaû caùm vaøo ngaên thöù nhaát, sau khi ñaõ ñoå ñaày ngaên thöù nhaát thì cho xe nhích vaøo ngaên thöù 2 ñeå ñoå, do nôi roùt caùm raát chaät heïp neân muoán roùt caùm vaøo ngaên thöù 3 vaø thöù 4 thì phaûi quay xe ngöôïc ñaàu laïi vaø laøm laïi tuaàn töï nhö khi roùt caùm ngaên thöù 1 vaø thöù 2.(neân khaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy baèng caùch laøm heä thoáng roùt caùm di ñoäng, töùc laø khi xe vaøo ñòa ñieåm roùt caùm thì xe seõ ñöùng yeân moät choã coøn oáng roùt seõ di ñoäng beân treân, ñieàu naøy giuùp cho vieäc laáy caùm ñöôïc thuaän tieän vaø nhanh choùng). Taøi Lieäu Tham Khaûo Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Haø Noäi-Khoa Cô Khí, Cô sôû COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY, NXB KHKT - 2006. Nguyeãn Höõu Loäc, Cô Sôû THIEÁT KEÁ MAÙY, NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia Thaønh Phoá HCM – 2004 Nguyeãn Phöôùc Hoaøng-Phaïm Ñöùc Nhuaän-Nguyeãn Thaïch Taân-Ñinh Ngoïc Aùi-Ñaêng Huy Chi, THUÛY LÖÏC VAØ MAÙY THUÛY LÖÏC, NXB GD-1996 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP.HCM, HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG THUÛY LÖÏC, NXB GD – 2000 Nguyeãn Vaên Hôïp-Phaïm Thò Nghóa-Leâ Thieän Thaønh, MAÙY TRUÏC VAÄN CHUYEÅN, NXB GTVT - 2000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai nop.doc
  • dwgve hoan chinh.dwg
Luận văn liên quan