Luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ - Xúc tác trên cơ sở oxit đồng và than hoạt tính để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ dễ bay hơi

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của luận án, có thể rút ra các kết luận như sau: 1. Đã tổng hợp thành công hệ vật liệu lưỡng chức năng HP-XT trên cơ sở CuO x và than hoạt tính Trà Bắc với hàm lượng Cu thay đổi từ 1 đến 8% . Các kết quả phân tích đặc trưng hóa lý dựa trên các phép đo BET chỉ ra:vật liệu CuOx /AC có cấu trúc vi mao quản phát triển (Smic ~97%SBET), có diện tích bề mặt riêng lớn (~1112 m2/g), TEM, HR-TEM, TPR-H2 và hấp phụ hóa học N2O đã chỉ ra: Các cụm tâm oxit CuO x trong đó Cu ở trạng thái oxi hóa Cu2+, phân tán đều đặn cả trong mao quản và trên bề mặt ngoài của than với độ phân tán ~7,71% , diện tích bề mặt tiếp xúc ~ 3,33 m2 trên 1 g xúc tác và kích thước trung bình của các cụm tâm hoạt động ~13,49 nm. Phân tích XPS cho thấy Cu ở trạng thái oxi hóa Cu2+, không có sự tương tác bề mặt và tương tác pha giữa Cu với AC. AC có chứa các liên kết chính là C–C, C=C, C=O, C–OH và C–H. 2. Bằng phương pháp hấp phụ động đã nghiên cứu cân bằng hấp phụ và động học hấp phụ của m-xylen trên than hoạt tính. Kết quả cho thấy: sự hấp phụ m-xylen trên AC phù hợp với lý thuyết hấp phụ lấp đầy vi mao quản của DubininRaduskevich. Việc tuân theo các mô hình ba thông số Dubinin-Astakhov và Langmuir-Freundlich của cân bằng hấp phụ chỉ ra sự không đồng nhất về năng lượng giữa các tâm hấp phụ. Trong mao quản lực hấp phụ chủ yếu là lực Van der Wall, ở bề mặt ngoài, tương tác xếp chồng π-π chiếm ưu thế. Nhiệt hấp phụ đẳng lượng Qst được xác định nằm trong khoảng (51÷59 kJ/mol) và tăng theo lượng mxylen bị hấp phụ (0,3÷1,4 mmol/g) chứng minh ái lực của AC đối với m-xylen. Sự có mặt của CuO hầu như không làm thay đổi tính chất hấp phụ m-xylen của than hoạt tính

pdf169 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ - Xúc tác trên cơ sở oxit đồng và than hoạt tính để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ dễ bay hơi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ải các động cơ đốt trong", Proceeding hội nghị Xúc tác-Hấp phu toàn quốc lần thứ 2, pp. 325- 334. [23] AB1 Jusoh et al. (2002), "Model studies on granular activated carbon adsorption in fixed bed filtration", Water Sci Technol. 46 (9), pp. 127-135. [24] Abdolmohammad-Zadeh Hossein et al. (2012), "Determination of Iodate in Food, Environmental, and Biological Samples after Solid-Phase Extraction with Ni-Al-Zr Ternary Layered Double Hydroxide as a Nanosorbent", The ScientificWorld Journal. 2012, pp. 1-8. [25] Acevedo Beatriz et al. (2015), "Texture and surface chemistry of activated carbons obtained from tyre wastes", Fuel Processing Technology. 134, pp. 275-283. [26] Aguilera Daniel Antonio et al. (2011), "Cu–Mn and Co–Mn catalysts synthesized from hydrotalcites and their use in the oxidation of VOCs", Applied Catalysis B: Environmental. 104, pp. 144-150. [27] Asgari et al. (2013), "Synthesis and physicochemical characterization of nanostructured Pd/ceria‐clinoptilolite catalyst used for p‐xylene abatement from waste gas streams at low temperature", Journal chemical Technology Biotechnol. 88, pp. 690-703. 103 [28] Balcaen V. et al. (2010), "TAP study on the active oxygen species in the total oxidation of propane over a CuO–CeO2/γ-Al2O3 catalyst", Catalysis today. 157 (1), pp. 49-54. [29] Bansal Roop Chand et al. (2005), Activated Carbon Adsorption, Taylor & Francis. [30] Billo E. Joseph (1997), Excel for Chemists - A comprehensive Guide, Wiley- VCH. [31] Biniak S. et al. (1997), "The characterization of activated carbons with oxygen and nitrogen surface groups", Carbon. 35 (12), pp. 1799-1810. [32] Campesi M. Agustina et al. (2011), "Combustion of volatile organic compounds on a MnCu catalyst: A kinetic study", Catalysis today. 176, pp. 225-228. [33] Crist B. Vincent (2000), Handbook of monochromatic xps spectra: The elements of native oxides, Wiley. [34] Chang Yu-Neng (2011), "Fourier Transform Infrared (FTIR) Analysis of Copper Oxide Thin Films Prepared by Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD)", MRS Proceedings. 293. [35] Chi-Sheng Wu Jeffrey et al. (1998), "VOC deep oxidation over Pt catalysts using hydrophobic supports", Catalysis today. 44 (1–4), pp. 111-118. [36] Chinchen G. C. et al. (1987), "The measurement of copper surface areas by reactive frontal chromatography", Journal of Catalysis. 103 (1), pp. 79-86. [37] Do Duong D. (1998), ADSORPTION ANALYSIS: EQUILIBRIA AND KINETICS, Series on Chemical Engineering, Vol. Vol2, Imperial College Press. [38] Dubinin M. M. et al. (1970), "Description of adsorption equilibria of vapors on zeolites over wide ranges of temperature and pressure", Adv. Chem. Ser. 102, pp. 69–85. [39] Dwivedi P. et al. (2004), "Comparative study of removal of volatile organic compounds by cryogenic condensation and adsorption by activated carbon fiber", Separation and Purification Technology. 39 (1–2), pp. 23-37. [40] E Furinky (2008), Carbon and Carbon-supported catalysts in hydroprocessing, RSCP Publishing. [41] Eckenfelder William Wesley (1989), Industrial Water Pollution Control, Ed. Mc Graw Hill Co. Inc. New York. [42] Fonseca Juliana da Silva Lima et al. (2012), "Cooperative effect between copper and gold on ceria for CO-PROX reaction", Catalysis today. 180 (1), pp. 34-41. [43] Foo K.Y. et al. (2010), "Insights into the modeling of adsorption isotherm systems", Chemical Engineering Journal. 156, pp. 2-10. 104 [44] G.Q.Lu et al. (2004), Nanoporous Materials Science and Engineering, Vol. 4, Imperial College Press, London, pp. 772-800. [45] Gaur Vivekanand et al. (2005), "Catalytic oxidation of toluene and m-xylene by activated carbon fiber impregnated with transition metals", Carbon. 43, pp. 3041-3053. [46] Greene Howard et al. (1996), "Energy efficient dual-function sorbent/catalyst media for chlorinated VOC destruction", Catalysis today. 27 (1), pp. 289- 296. [47] Guillemot M. et al. (2007), "Volatile organic compounds (VOCs) removal over dual functional adsorbent/catalyst system", Applied Catalysis B: Environmental. 75 (3–4), pp. 249-255. [48] Guisnet M. et al. (1999), "Catalytic oxidation of volatile organic compounds 1. Oxidation of xylene over a 0.2 wt% Pd/HFAU(17) catalyst", Applied Catalysis B: Environmental. 20 (1), pp. 1-13. [49] Heynderickx M. Philippe et al. (2010), "Kinetic modeling of the total oxidation of propane over CuO-CeO2/g-Al2O3", Applied Catalysis B: Environmental. 95, pp. 26-38. [50] Hong Seong-Soo et al. (2003), "Catalytic combustion of benzene over supported metal oxides catalysts", Korean Journal of Chemical Engineering. 20 (3), pp. 440-444. [51] Hu Chaoquan (2010), "Enhanced catalytic activity and stability of Cu0.13Ce0.87Oy catalyst for acetone combustion: Effect of calcination temperature", Chemical Engineering Journal. 159 (1–3), pp. 129-137. [52] Hu Chaoquan et al. (2009), "Catalytic combustion of dilute acetone over Cu- doped ceria catalysts", Chemical Engineering Journal. 152 (2–3), pp. 583- 590. [53] Huang Shaoyong et al. (2008), "Complete oxidation of o-xylene over Pd/Al2O3 catalyst at low temperature", Catalysis today. 139 (1–2), pp. 15- 23. [54] I.Masel Richard (2001), Chemiscal Kinetics and Catalysis, Wiley - Interscience. [55] Jaramillo Josefa et al. (2010), "Oxidation of activated carbon by dry and wet methods: Surface chemistry and textural modifications", Fuel Processing Technology. 91 (11), pp. 1768-1775. [56] Joung Hea-Jung et al. (2014), "Catalytic oxidation of VOCs over CNT- supported platinum nanoparticles", Applied Surface Science. 290, pp. 267- 273. [57] K. Muhammad S. et al. (2016), "Catalytic oxidation of volatile organic compounds (VOCs) – A review", Atmospheric Environment. 140, pp. 117– 134. 105 [58] Kim Ki-Joong et al. (2006), "Adsorption–desorption characteristics of VOCs over impregnated activated carbons", Catalysis today. 111 (3–4), pp. 223- 228. [59] Kim S. C. et al. (2008), "Complete oxidation of volatile organic compounds over Ce/Cu/γ‐Al2O3 catalyst", Environmental Technology. 29 (5), pp. 535- 542. [60] Kim Sang Chai (2002), "The catalytic oxidation of aromatic hydrocarbons over supported metal oxide", Journal of Hazardous Materials. 91 (1–3), pp. 285-299. [61] Kolade Mary A. et al. (2009), "Adsorptive reactor technology for VOC abatement", Chemical Engineering Science. 64 (6), pp. 1167-1177. [62] Ladera Rosa et al. (2013), "Catalytic valorization of CO2 via methanol synthesis with Ga-promoted Cu–ZnO–ZrO2 catalysts", Applied Catalysis B: Environmental. 142–143, pp. 241-248. [63] Lee Gwang-Ho et al. (2002), "Catalytic combustion of benzene over copper oxide supported on TiO2 preprared by Sol – gel method", J.Ind.Chem. 8 (6). [64] Li Lin et al. (2011), "Surface modification of coconut shell based activated carbon for the improvement of hydrophobic VOC removal", Journal of Hazardous Materials. 192 (2), pp. 683-690. [65] Li Yue et al. (2000), "Low-temperature water-gas shift reaction over Cu- and Ni-loaded cerium oxide catalysts", Applied Catalysis B: Environmental. 27, pp. 179-191. [66] Lillo-Ródenas M. A. et al. (2005), "Behaviour of activated carbons with different pore size distributions and surface oxygen groups for benzene and toluene adsorption at low concentrations", Carbon. 43 (8), pp. 1758-1767. [67] Liotta Leonarda (2010), "Catalytic oxidation of volatile organic compounds on supported noble metals", Applied Catalysis B Environmental. 100 (3), pp. 403-412. [68] Liou Rey-May et al. (2009), "CuO impregnated activated carbon for catalytic wet peroxide oxidation of phenol", Journal of Hazardous Materials. 172, pp. 498-506. [69] Liu Jian et al. (2011), "Adsorption dynamics of toluene in composite bed with microfibrous entrapped activated carbon", Chemical Engineering Journal. 173 (2), pp. 456-462. [70] Lu Chi-Yuan et al. (2007), "Simultaneous removal of VOC and NO by activated carbon impregnated with transition metal catalysts in combustion flue gas", Fuel Processing Technology. 88, pp. 557-567. [71] Mahalakshmy R et al. (2009), "Surface functionalities of nitric acid treated carbon-A density functional theory based vibrational analysis", Indian Journal of Chemistry. 48A, pp. 352-356. 106 [72] Marsh Harry et al. (2006), Activated carbon, Elsevier Science & Technology Books [73] Moreno-Castilla C. et al. (2000), "Changes in surface chemistry of activated carbons by wet oxidation", Carbon. 38 (14), pp. 1995-2001. [74] Niemantsverdriet J. W. (2007), Spectroscopy in Catalysis, Wiley-WCH. [75] O. Levenspiel (1972), Chemical Reaction Engineering, 2, Jonh Wiley & Sons, NewYork, USA. [76] Ordóñez Salvador et al. (2002), "Kinetics of the deep oxidation of benzene, toluene, n-hexane and their binary mixtures over a platinum on γ-alumina catalyst", Applied Catalysis B: Environmental. 38 (2), pp. 139-149. [77] Pakuła M. et al. (2005), "Voltammetric and FT-IR studies of modified activated carbon systems with phenol, 4-chlorophenol or 1,4-benzoquinone adsorbed from aqueous electrolyte solutions", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 260 (1–3), pp. 145-155. [78] Patterson Michael J. et al. (2000), "The effect of carbon monoxide on the oxidation of four C6 to C8 hydrocarbons over platinum, palladium and rhodium", Applied Catalysis B: Environmental. 26 (1), pp. 47-57. [79] Pérez-Cadenas Agustín F. et al. (2006), "Pd and Pt catalysts supported on carbon-coated monoliths for low-temperature combustion of xylenes", Carbon. 44 (12), pp. 2463-2468. [80] Priyanka et al. (2014), "Catalytic oxidation of nitrobenzene by copper loaded activated carbon", Separation and Purification Technology. 125, pp. 284- 290. [81] Puziy Alexander M. et al. (2007), "Oxygen and phosphorus enriched carbons from lignocellulosic material", Carbon. 45, pp. 1941-1950. [82] R. Balzer et al. (2014), "Catalytic oxidation of volatile organic compounds (n-hexane, benzene, toluene, o-xylene) promoted by cobalt catalysts supported on γ-Al2O3-CeO2", Brazilian Journal of Chemical Engineering. 31 (03), pp. 757-769. [83] Ramos M. E. et al. (2010), "Adsorption of volatile organic compounds onto activated carbon cloths derived from a novel regenerated cellulosic precursor", Journal of Hazardous Materials. 177 (1–3), pp. 175-182. [84] Rase Howard F. (1990), Fixed-Bed Reactor Design and Diagnostics, Elsevier. [85] Rouquérol J. et al. (1994), "Recommendations for the characterization of porous solids", Pure&Appl.Chem. 66, pp. 1739. [86] Ruthveen Douglas M. (1984), Principles of adsorption and adsorption processes, John Wiley & Sons. 107 [87] Saka Cafer (2012), "BET, TG–DTG, FT-IR, SEM, iodine number analysis and preparation of activated carbon from acorn shell by chemical activation with ZnCl2", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 95, pp. 21-24. [88] Saqer Saleh M. et al. (2011), "Catalytic oxidation of toluene over binary mixtures of copper, manganese and cerium oxides supported on γ-Al2O3", Applied Catalysis B: Environmental. 103 (3–4), pp. 275-286. [89] Scott Raymond P. W. (2003), Principles and practice of chromatography, Chrom-Ed Book Series, Libraryforscience. [90] Shim Wang Geun et al. (2010), "Heterogeneous adsorption and catalytic oxidation of benzene, toluene and xylene over spent and chemically regenerated platinum catalyst supported on activated carbon", Applied Surface Science. 256, pp. 5566–5571. [91] Shiue Angus et al. (2010), "Vapor adsorption characteristics of toluene in an activated carbon adsorbent-loaded nonwoven fabric media for chemical filters applied to cleanrooms", Building and Environment. 45 (10), pp. 2123- 2131. [92] Sing K.S.W. et al. (1985), "Physisorption Data for Gas/Solid Systems, with Special Reference to the Determination of Surface Area and Porosity", Pure & Appl. Chem. 57, pp. 603-619. [93] Song Kwang Sup et al. (2001), "Kinetics of propane combustion over La0.66Sr0.34Ni0.3Co0.7O3 perovskite", Applied Catalysis A: General. 213 (1), pp. 113-121. [94] Suzuki Motoyuki (1990), Adsorption Engineering, Elsevier Science. [95] Terzyk Artur P. (2001), "The influence of activated carbon surface chemical composition on the adsorption of acetaminophen (paracetamol) in vitro: Part II. TG, FTIR, and XPS analysis of carbons and the temperature dependence of adsorption kinetics at the neutral pH", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 177 (1), pp. 23-45. [96] Tsonchevaa Tanya et al. (2013), "Catalytic VOCs elimination over copper and cerium oxide modified mesoporous SBA-15 silica", Applied Catalysis A: General. 453, pp. 1-12. [97] Upadhyay Santosh K. (2006), Chemical Kinetics and Reaction Dynamics, Springer, India. [98] Vannice M. Albert (2005), Kinetics of Catalytic Reactions, Springer. [99] Vass M. I. et al. (1996), "Complete oxidation of benzene on Co/Cr and Co/Cr oxide catalysts", Catalysis today. 29 (1–4), pp. 463-470. [100] Webb P.A. et al. (1997), Analytical Methods in Fine Particle Technology, Micromeritics Instrument Corp [101] Wu Jeffrey Chi-Sheng et al. (2000), "Low-temperature complete oxidation of BTX on Pt/activated carbon catalysts", Catalysis today. 63 (2–4), pp. 419- 426. 108 [102] Yuan Zhenle et al. (2011), "Hydrogenolysis of glycerol over homogenously dispersed copper on solid base catalysts", Applied Catalysis B: Environmental. 101 (3), pp. 431-440. [103] Zhan Haijuan et al. (2014), "Methanol synthesis from CO2 hydrogenation over La–M–Cu–Zn–O (M = Y, Ce, Mg, Zr) catalysts derived from perovskite-type precursors", Journal of Power Sources. 251, pp. 113-121. [104] Zhang Mingqian et al. (1997), "Catalytic deep oxidation of volatile organic compounds over fluorinated carbon supported platinum catalysts at low temperatures", Applied Catalysis B: Environmental. 13 (2), pp. 123-130. [105] Zhiqiang Luan et al. (1993), "The investigation for the deactivation mechanism of Cu-Cr impregnated carbon by XPS ", Carbon. 31 (7), pp. 1179-1184. [106] Zhu J. et al. (2016), "Adsorption dynamics and rate assessment of volatile organic compounds in active carbon", Physical Chemistry Chemical Physics. 18 (39), pp. 27175-27178.   ! "# $% &'() * $+& ,-'&)./0%1 2-&%)345 67,&)8%/9: ;'&)?!@$ &A)*B?B CC) )C$@ D#'EFFDAF%-4&)9 :%,-'&&A)*BGB C*)*)D@ D#'EFF.H&,-!)GG!*5 I&-%,&)CB B G )**)CD@ ,-'&@FF)!GG+ J,;&&-1&)?!G ?1,K@&F6&A :%'A;&&-1&)!L**1,K@&F6&A <M6'7%##&4') F 3%N$&FF6&O%F&)9%#& ,-'&O&#FE) !+B1,K D6%,1O&+F)9% :%,,&#F)@6)./0%1!O&+F%:4%9%#+CH!9+E?H#+*#, C! PQQ R S P T #+'&-%#F6U1&&-B-VW! ?L) >!*?G,XB+ .<6U1&D&) L!?L,XB+ /$'%@1%-%&D&) L!LC??,XB+ /$'%!GGG,XB+ .Z8DAF%-%#16,6'4&F6U1&&%U-%&F 7&N&&# !G#,#A!#,NAH) >!?L*,XB+ .Z8O&F%-%#16,6'4&F6U1&&%U-%&F 7&N&&# !G#,#A!#,NAH)!LG,XB+ [ \Q /$'%,1%-%&4%'6,&)!CLG?G1,KB+ .Z8DAF%-%#16,6'4&4%'6,&%U-%&F 7&N&&# !G#,#A!#,NAH)! *CL1,KB+ .Z8O&F%-%#16,6'4&4%'6,&%U-%&F 7&N&&# !G#,#A!#,NAH)!CL1,KB+ [ P] .Z8DAF%-%#4&+&-%&NAH^CBD_)?!C ?#, .Z8O&F%-%#4&+&-%&NAH^CBD_)*!L C>#,   ! "# $% &'() * $+&, -.'&)/01%2 3.&%)456 78-&)9%0:; !!>/=0>0?,!@$ &A)*B,B CC) )C$@ D#'EFFDAF%.5&): ;%-.'&&A)*BGB C*)*)D@ D#'EFF/H&-.!)GG!*6 I&.%-&)CB B G )**)CD@ -.'&@FF)!GG+ J-<&&.2&),!G ,2-K@&F7&A ;%'A<&&.2&)!L**2-K@&F7&A =M7'8%##&5') F 4%N$&FF7&O%F&):%#& -.'&O&#FE) !+B2-K D7%-2O&+F):% ;%--&#F)@7)/01%2!O&+F%;5%:%#+CH!:+E,H#+*#- C! I&'5&$&FF7&P.B.QR ! ! ! ! !C !* !, !G !L !? ! S 7 #  E D A F % 8 & A P 2 - K B +  $ R * * * T U VW X /01%20DAF%.%# /01%20O&F%.%#   ! "# $% &'() * $+& ,-'&)./0%1 2-&%)345 67,&)8%/9: ;'&)?!@$ &A)*B?B CC) )C$@ D#'EFFDAF%-4&)9 :%,-'&&A)*BGB C*)*)D@ D#'EFF.H&,-!)GG!*5 I&-%,&)CB B G )**)CD@ ,-'&@FF)!GG+ J,;&&-1&)?!G ?1,K@&F6&A :%'A;&&-1&)!L**1,K@&F6&A <M6'7%##&4') F 3%N$&FF6&O%F&)9%#& ,-'&O&#FE) !+B1,K D6%,1O&+F)9% :%,,&#F)@6)./0%1!O&+F%:4%9%#+CH!9+E?H#+*#, C! $%&JAHP#,Q C * ? G L >  C $ % &  % ' 6 , & P 1 , K B + Q ! !* ! ! * ! !* ! $ % &  % ' 6 , & P 1 , K B + R # , Q ! !* ! ! * ! !* ! STU VWX Y ZX [\ ] ^ 8_#F#A`6)56_/`%#&1/E1%&1%# .`8O&F%-%#:6,6'4&$%&%'6,&P3+&Q .`8O&F%-%#ABAN$%&%'6,&   ! "# $% &'() * $+& ,-'&)./012/ 3-&%)456 07,&)8%19/ :'&);)?!@$ &A)*BCB DD) )D$@ 2#'EFF2AF%-5&)9 /%,-'&&A)*BGB D*)*)2@ 2#'EFF=H&,-!)GG!*6 I&-%,&)DB B G )?)D$@ ,-'&@FF)!DG+ J,:&&-K&)C!CG?K,L@&F0&A /%'A:&&-K&)!>DK,L@&F0&A ;M0'7%##&5') F 4%N$&FF0&O%F&)9%#& ,-'&O&#FE) !+BK,L 20%,KO&+F)9% /%,,&#F)@0)./012/!O&+F%/5%9%#+DH!9+ECH#+*#, D! PQQ R S P T #+'&-%#F0UK&&-B-VW! C*>D?) >!*>>,XB+ =;0UK&2&) !>D>,XB+ 1$'%@K%-%&2&) !CD*,XB+ 1$'%;Y&#'0UK&2&) >!>GG,XB+ =Z82AF%-%#K0,0'5&F0UK&&%U-%&F 7&N&&# !G#,#A!#,NAH) >!?>,XB+ =Z8O&F%-%#K0,0'5&F0UK&&%U-%&F 7&N&&# !G#,#A!#,NAH)!GC>C,XB+ [ \Q 1$'%,K%-%&5%'0,&)!D?*>CGK,LB+ =Z82AF%-%#K0,0'5&5%'0,&%U-%&F 7&N&&# !G#,#A!#,NAH)! CCK,LB+ =Z8O&F%-%#K0,0'5&5%'0,&%U-%&F 7&N&&# !G#,#A!#,NAH)!>?>K,LB+ [ P] =Z82AF%-%#5&+&-%&NAH^DB2_)C!G#, =Z8O&F%-%#5&+&-%&NAH^DB2_)*!G*G #,   ! "# $% &'() * $+&, -.'&)/01230 4.&%)567 18-&)9%2:0 ;'&)<2=2?@!A$ &B)*C,C DD) )D$A 3#'EFF3BF%.6&): 0%-.'&&B)*CGC D*)*)3A 3#'EFF>H&-.!)GG!*7 I&.%-&)DC C G )@)D$A -.'&AFF)!DG+ J-;&&.K&),!,G@K-LA&F1&B 0%'B;&&.K&)!?DK-LA&F1&B <M1'8%##&6') F 5%N$&FF1&O%F&):%#& -.'&O&#FE) !+CK-L 31%-KO&+F):% 0%--&#F)A1)/01230!O&+F%06%:%#+DH!:+E,H#+*#- D! I&'6&$&FF1&P.C.QR ! ! ! ! !D !* !, !G !@ !? ! S 1 #  E 3 B F % 8 & B P K - L C +  $ R * * * T U VW X /0123023BF%.%# /012302O&F%.%#   ! "# $% &'() * $+& ,-'&)./012/ 3-&%)456 07,&)8%19/ :'&);)?!@$ &A)*BCB DD) )D$@ 2#'EFF2AF%-5&)9 /%,-'&&A)*BGB D*)*)2@ 2#'EFF=H&,-!)GG!*6 I&-%,&)DB B G )?)D$@ ,-'&@FF)!DG+ J,:&&-K&)C!CG?K,L@&F0&A /%'A:&&-K&)!>DK,L@&F0&A ;M0'7%##&5') F 4%N$&FF0&O%F&)9%#& ,-'&O&#FE) !+BK,L 20%,KO&+F)9% /%,,&#F)@0)./012/!O&+F%/5%9%#+DH!9+ECH#+*#, D! $%&JAHP#,Q D * C G ? >  $ % &  % ' 0 , & P K , L B + Q ! !* ! ! * ! !* ! $ % &  % ' 0 , & P K , L B + R # , Q ! !* ! ! * ! !* ! STU VWX Y ZX [\ ] ^ 8_#F#A`0)60_1`%#&K1EK%&K%# =`8O&F%-%#/0,0'5&$%&%'0,&P4+&Q =`8O&F%-%#ABAN$%&%'0,&   ! "# $% &'() * $+& ,-'&)./01 2-&%)345 16,&)7%87%' 9'&):);!!;$ &?)@A A *) ) $> B#'CDDB?D%-4&)E 0%,-'&&?)@A FA )FG)B> B#'CDD<H&,-!)GG!*5 I&-%,&)FA A G )FG) B> ,-'&>DD)!* + J,9&&-K&).!F@=K,L>&D1&? 0%'?9&&-K&)!*.*K,L>&D1&? :M1'6%##&4') D 3%N$&DD1&O%D&)E%#& ,-'&O&#DC) !+AK,L B1%,KO&+D)E% 0%,,&#D)>1>F)O&+D%*0%#+.H!E+CH#+#, !>1K17%8E07%'! PQQ R S P T #+'&-%#D1UK&&-A-VW! *G@=F) @!F@.,XA+ <:1UK&B&) !.@@,XA+ 8$'%>K%-%&B&) =!G ,XA+ 8$'%:Y&#'1UK&B&)=!@G@,XA+ <Z7B?D%-%#K1,1'4&D1UK&&%U-%&D 6&N&&# !G#,#?!#,N?H)=!G*,XA+ <Z7O&D%-%#K1,1'4&D1UK&&%U-%&D 6&N&&# !G#,#?!#,N?H)!*@..,XA+ [ \Q 8$'%,K%-%&4%'1,&)!FGG@=K,LA+ <Z7B?D%-%#K1,1'4&4%'1,&%U-%&D 6&N&&# !G#,#?!#,N?H)!. =K,LA+ <Z7O&D%-%#K1,1'4&4%'1,&%U-%&D 6&N&&# !G#,#?!#,N?H)!*= =@K,LA+ [ P] <Z7B?D%-%#4&+&-%&N?H^FAB_)=!.*G#, <Z7O&D%-%#4&+&-%&N?H^FAB_)G!.G#,   ! "# $% &'() * $+&, -.'&),/01 2.&%)345 16-&)7%87%' 9'&):);!!;$ &?)@A A *) ) $> B#'CDDB?D%.4&)E 0%-.'&&?)@A FA )FG)B> B#'CDD<H&-.!)GG!*5 I&.%-&)FA A G )FG) B> -.'&>DD)!* + J-9&&.K&),!F@=K-L>&D1&? 0%'?9&&.K&)!*,*K-L>&D1&? :M1'6%##&4') D 3%N$&DD1&O%D&)E%#& -.'&O&#DC) !+AK-L B1%-KO&+D)E% 0%--&#D)>1>F)O&+D%*0%#+,H!E+CH#+#- !>1K17%8E07%'! I&'4&$&DD1&P.A.QR ! ! ! ! !F !* !, !G != !@ ! S 1 #  C B ? D % 6 & ? P K - L A +  $ R * * * * T U VW X ,/018B?D%.%# ,/018O&D%.%#   ! "# $% &'() * $+& ,-'&)./01 2-&%)345 16,&)7%87%' 9'&):);!!;$ &?)@A A *) ) $> B#'CDDB?D%-4&)E 0%,-'&&?)@A FA )FG)B> B#'CDD<H&,-!)GG!*5 I&-%,&)FA A G )FG) B> ,-'&>DD)!* + J,9&&-K&).!F@=K,L>&D1&? 0%'?9&&-K&)!*.*K,L>&D1&? :M1'6%##&4') D 3%N$&DD1&O%D&)E%#& ,-'&O&#DC) !+AK,L B1%,KO&+D)E% 0%,,&#D)>1>F)O&+D%*0%#+.H!E+CH#+#, !>1K17%8E07%'! $%&J?HP#,Q F . =  F . = $ % &  % ' 1 , & P K , L A + Q ! !* ! ! * ! !* ! !* !F !F* !* !** $ % &  % ' 1 , & P K , L A + R # , Q ! !* ! ! * ! !* ! !* STU VWX Y ZX [\ ] ^ 7_#D#?`1)51_8`%#&K8CK%&K%# <`7O&D%-%#01,1'4&$%&%'1,&P3+&Q <`7O&D%-%#?A?N$%&%'1,&   ! "# $% &'() * $+& ,-'&)./01230 4-&%)567 18,&)9%2:0 ;'&)<2=2??!@$ &A)*B.B CC).).$@ 3#'DEE3AE%-6&): 0%,-'&&A)*B?B C )?)C3@ 3#'DEE>F&,-!)GG!*7 H&-%,&)CB B G )*)C 3@ ,-'&@EE)!*? + I,;&&-J&)K!K*KJ,L@&E1&A 0%'A;&&-J&)! GJ,L@&E1&A <M1'8%##&6') E 5%N$&EE1&O%E&):%#& ,-'&O&#ED) !+BJ,L 31%,JO&+E):% 0%,,&#E)@1)./01230!O&+E%06%:%#+CF!:+D.F#+*#, C! PQQ R S P T #+'&-%#E1UJ&&-B-VW! K*KCC) GC!.?.,XB+ ><1UJ&3&) G!***,XB+ 2$'%@J%-%&3&) * ! ,XB+ 2$'%<Y&#'1UJ&3&) ?!C*,XB+ >Z93AE%-%#J1,1'6&E1UJ&&%U-%&E 8&N&&# !G#,#A!#,NAF) ?!*.,XB+ >Z9O&E%-%#J1,1'6&E1UJ&&%U-%&E 8&N&&# !G#,#A!#,NAF)!.?K,XB+ [ \Q 2$'%,J%-%&6%'1,&)!CK?J,LB+ >Z93AE%-%#J1,1'6&6%'1,&%U-%&E 8&N&&# !G#,#A!#,NAF)!.K?J,LB+ >Z9O&E%-%#J1,1'6&6%'1,&%U-%&E 8&N&&# !G#,#A!#,NAF)!.KCJ,LB+ [ P] >Z93AE%-%#6&+&-%&NAF^CB3_)K!K#, >Z9O&E%-%#6&+&-%&NAF^CB3_)*!C* #,   ! "# $% &'() * $+&, -.'&)/012341 5.&%)678 29-&):%3;1 !!>?=3>3@@!A$ &B)*C/C DD)/)/$A 4#'EFF4BF%.7&); 1%-.'&&B)*C@C D )@)D4A 4#'EFF?G&-.!)HH!*8 I&.%-&)DC C H )*)D 4A -.'&AFF)!*@ + J-<&&.K&),!,*,K-LA&F2&B 1%'B<&&.K&)! HK-LA&F2&B =M2'9%##&7') F 6%N$&FF2&O%F&);%#& -.'&O&#FE) !+CK-L 42%-KO&+F);% 1%--&#F)A2)/012341!O&+F%17%;%#+DG!;+E/G#+*#- D! I&'7&$&FF2&P.C.QR ! ! ! ! !D !* !, !H !/ !@ ! S 2 #  E 4 B F % 9 & B P K - L C +  $ R * * * T U VW X /01234134BF%.%# /0123413O&F%.%#   ! "# $% &'() * $+& ,-'&)./01230 4-&%)567 18,&)9%2:0 ;'&)<2=2??!@$ &A)*B.B CC).).$@ 3#'DEE3AE%-6&): 0%,-'&&A)*B?B C )?)C3@ 3#'DEE>F&,-!)GG!*7 H&-%,&)CB B G )*)C 3@ ,-'&@EE)!*? + I,;&&-J&)K!K*KJ,L@&E1&A 0%'A;&&-J&)! GJ,L@&E1&A <M1'8%##&6') E 5%N$&EE1&O%E&):%#& ,-'&O&#ED) !+BJ,L 31%,JO&+E):% 0%,,&#E)@1)./01230!O&+E%06%:%#+CF!:+D.F#+*#, C! $%&IAFP#,Q C * K G . ?  $ % &  % ' 1 , & P J , L B + Q ! !* ! ! * ! !* $ % &  % ' 1 , & P J , L B + R # , Q ! !* ! ! * ! !* ! !* STU VWX Y ZX [\ ] ^ 9_#E#A`1)71_2`%#&J2DJ%&J%# >`9O&E%-%#01,1'6&$%&%'1,&P5+&Q >`9O&E%-%#ABAN$%&%'1,&    !"#! $%&'(!() "*$ +,%$'-.+/0-.12 1,$#'345 .6+$'7. *89::.$ ;%$'-'/<9<(!<!8?)@A" $B')C(C(!)'@?'?"A %DEEBE#,4$'/( -#+,%$$B')C(@C(!)'('))A %DEEFG$+,')5 H$,#+$')C(C(!')@'@@"A +,%$AEE')?* =+;$$,I$'@J)JI+KA$E.$B -#%B;$$,I$'(!(I+KA$E.$B LM.%6# > $4%'!E 3#N"$EE.$9#E$'/# $ +,%$9$ ED'!*CI+K .#+I9$*E'/# -#++$ E'A.'-.+/0-.129$*E#()-4#/(# *)GA.I.7. *89::.$/*D(8)8(! H$%4$"$EE.$0,C,O2 ! ( @ )  ? J ! 7 .   D  B E # 6 $ B 0 I + K C *  " 2 ! ( @ )  ? PQRSTUVWXTYUZ[QR -.+/0-.128BE#,# -.+/0-.1289$E#,#    !"#! $%&'(!() "*$+ ,-%$'./,01./23 2-$#'456 /7,$'8/ *9:;;/$ ?0=:=(!=!9@)+A" $B')C(C(!)'+@'@"A %DEEBE#-5$'0( .#,-%$$B')C(+C(!)'('))A %DEEFG$,-')6 H$-#,$')C(C(!')+'++"A ,-%$AEE')@* >,<$$-I$'+J)JI,KA$E/$B .#%B<$$-I$'(!(I,KA$E/$B LM/%7# ? $5%'!E 4#N"$EE/$:#E$'0# $ ,-%$:$ ED'!*CI,K /#,I:$*E'0# .#,,$ E'A/'./,01./23:$*E#().5#0(# *)GA/I/8/ *9:;;/$0*D(9)9(! O PQRSTUQUS UVWQX FL/YI$$'!!JZ!(,[C* %#-$'!!((Z!*CI,K" \9? $I$-')Z)J*CI,K" .'((@((J 8,'@)(I,KC*" .#$%# .#$YI$ 'JJJJJJ A#%$I/%.#EE9$I# %$'!( ,[ H$%5$ "$EE/$ 1-C-]3 8/ D BE#7$B 1I,KC*"3 !C^81-]C-9!3_ +J))+ @!! (! J)@+ @@ @@! @J+(+@ @J) !J)+ !J))!J J(+ !) !(J)(J+ J)!@ !)! !+J+) J@+ !J! !J+()JJ+ !)) ((@) !@J+)) !(J (((( (J(+ !!) (+J+J ((J(@+J !J (() (+J(++@+ !!(!+ (J)    !"#! $%&'(!() "*$!! +,%$'-.+/0-.12 1,$#'345 .6+$'7. *89::.$ ;%$'-'/<9<(!<!8?)@A" $B')C(C(!)'@?'?"A %DEEBE#,4$'/( -#+,%$$B')C(@C(!)'('))A %DEEFG$+,')5 H$,#+$')C(C(!')@'@@"A +,%$AEE')?* =+;$$,I$'@J)JI+KA$E.$B -#%B;$$,I$'(!(I+KA$E.$B LM.%6# > $4%'!E 3#N"$EE.$9#E$'/# $ +,%$9$ ED'!*CI+K .#+I9$*E'/# -#++$ E'A.'-.+/0-.129$*E#()-4#/(# *)GA.I.7. *89::.$/*D(8)8(! "#$=BG0 +2 ( @ ? ! ( @ ? " # $  # % . + $ 0 I + K C * 2 ( @ ? ! !( " # $  # % . + $ 0 I + K C * O + 2 ! !) ( () ) @ @) ) )) ) PQRSTUVWXTYZ[Z\]WX^_`TU_ T\Z[_ -.+/0-.12 Fa:BE#,# BCBN"#$#%.+$ Phụ lục 2: PHỔ HỒNG NGOẠI Mẫu 8%Cu-AC sau xử lý nhiệt    !"# $ % &!' () *& '+,- . ' /!''001 ( 0+2-30-30456$  7'88'55'5$6 &!6 99':;;% &! 7'885';<'$6 =& (':8<85';':$6  9'(& 4& % 77 >  ? , 7 .  @=& ABCDEFGHIJK !@99(@&'*  !. 'L 6 9 7/! M= '>N($8 % !*?9 ' % !, 7'L :4( & O9 , ! .!? 9P& ABCDQFGJHRESTUVCDWESXYQZ[W\SC VCDK !@99(@&'(& $ % 7=7 >  !. ']25:^($=3_;!8 6 9 7/! M= ';>N($8 % !*?9 '4<# % !, 7'` 9 $ O L . (& 6 P ]a^ b  @]>N8% ($^ $ O >  ]_^ :;; 5; ; :;:; 5: ; 5 ## <#5    !"# $ % &!' () *& '+,- . ' /!''001 ( 0+2-30-30456$  7'88'55'5$6 &!6 99':;;% &! 7'885';<'$6 =& (':8<85';':$6  9'(& 4& % 77 >  ? , 7 . (& @AB  5 ; : # < ( 1  % ! @  B ; ; ; CDEFGH IHJKJLMNJOHK (1% !@ B4P($=Q7%8RS34 R;!8T    !"# $ % &!' () *& '+,- . ' /!''001 ( 0+2-30-30456$  7'88'55'5$6 &!6 99':;;% &! 7'885';<'$6 =& (':8<85';'#$6  9'(& 4& % 77 >  ? , 7 . (& @AB ; ; ;; : :; # #; < ( 1  >    ; ; CDCEFEGEHIJKGL ## :;:; :;; (1 >  4M($=N7%8OP34 O;!8Q    !"# $ % &!'()*+ , -& './0 1 ' 2!''334 ( 3.50634(*$6783*9$  :';$9 &!9 ??'>% &! :';'=$9  ?'( ()*( B,-=C*6 ! %!D D 'E+ , % = %=/ ,,% D=*;*  DA& FGHIJKLMNOP !D??(D&'-  !1 ', 9 ? :2! QA 'RS($< % !-T? ' % !/ :', ;*( & U? / ! 1!T ?V& FGHIWKLOMXJYZ[\HI]JY^_W`a]bYH \HIP !D??(D&'(& $ % :A: R  !1 'B5@C,Q(4($A*6 !1 *@** 9 ? :2! QA 'RS($< % !-T? '* % !/ :'c? $ U , 1 (& 9 V BdC e  D B !<%C $ U R  B+C @ =#; = = @ = @;> ;;> @ ;=# @> @ @ ; ;@; =    !"# $ % &!'()*+ , -& './0 1 ' 2!''334 ( 3.50634(*$6783*9$  :';$9 &!9 ??'>% &! :';'=$9  ?'( ()*( B,-=C*6 ! %!D D 'E+ , % = %=/ ,,% D=*;* (& BFC  = @ ; # > ( 4  % ! B  C *  ; >  GHIJKL MLNONPQRNSLO (4% !B C*T($AU:%<E+6* E@!<V    !"# $ %& '!()*+, - .' (/01 2 ( 3!((445 ) 4/61745)+$7894+:$  ;($: '!: ??(>% '! ;((&$:  ?() )*+) B-.&C+7 ! %!D D (E, - % & %&0 --% D&+<+ )' BFC @ @ & &@ @ @ @@ ) 5  G   >  < >  HIHJKJLJMNOPLQ < <&# @ & @ )5 G  +R)$AS;%=E,7+ E@!=T    !"# $ % &!'($)*+',- .& '/01 2 '+ *3+ 4!''553 ( 5/61+51+5*#,7$  8'9:#:;'9'< 7 &!7 =='<,% &! 8'9:#:;;';9';;$7 )& ('<::#;'<9'<$7  ='($)*+(= ' &!',- 2 '+ *3+>% ?8 '#*9*;  ?)& @ABCDEFGHIJ@KL !?==(?&'.  !2 '> 7 = 84! M) 'NO($: % !.P= ' % !0 8'> ,*( & Q= 0 ! 2!P =R& @ABCJEFSGTDUVWXBCYDUZIJH[Y\UB XBCL !?==(?&'(& $ % 8)8 N  !2 ']6;,^($)+-<!: 7 = 84! M) '<NO($: % !.P= '*;; % !0 8'_= $ Q > 2 (& 7 R ]`^ a  ? ] !:%^ $ Q N  ]-^  # ;, ;; # , ; ;9 ;< ; #< ,;; < ,9 ;<;9 # , 9 ,< ;9 # <; , ,    !"# $ % &!'($)*+',- .& '/01 2 '+ *3+ 4!''553 ( 5/61+51+5*#,7$  8'9:#:;'9'< 7 &!7 =='<,% &! 8'9:#:;;';9';;$7 )& ('<::#;'<9'<$7  ='($)*+(= ' &!',- 2 '+ *3+>% ?8 '#*9*; (& @AB  ; < , # 9 ( 3  % ! @  B  ; < , # 9 CDEFGH IHJKJLMNJOHK (3% !@ B*P($)Q8%:R-+* R<!:S    !"# $ %& '!()$*+,(-. /' (012 3 (, +4, 5!((664 ) 6072,62,6+#-8$  9(:;#;&(:(< 8 '!8 ==(<-% '! 9(:;#;&&(&:(&&$8 *' )(<;;#&(<:(<$8  =()$*+,)= ( '!(-. 3 (, +4,>% ?9 (#+:+& )' @AB < < & &< < < << - -< # #< : ) 4  C     & < - # : DEDFGFHFIJKLHM <& : -: #< &: && )4 C  +N)$*O9%;P.,+ P<!;Q    !"# $ % &!'($)*+',- . /& '0((( 1 '+ *2+ 3!''442 ( 4#4*5,6$  7'.8.#,'99'9 6 &!6 ::',% &! 7'.8.#'8' 6 )& ('.,.#8'99'$6  :'8**#  ;)& ?@ABCD> EFGHIJ@KLMN>?O@KPHIGQORK> N>?S !;::(;&'(& $ % 7)7 T  !1 'UV85W($)*+* !1 *,**5 6 : 73! X) '8TY($. % !/Z: '*,,#9 % ![ 7'\ $ ] \ 1 (& 6 ^ U_W `  ; U !.%W $ ] T  U-W ,9 8# 9 89 99 #5 9 5 , 9, 95 5558 , 8 88 5 5 588# #5988    !"# $ % &!'($)*+',- . /& '0((( 1 '+ *2+ 3!''442 ( 4#4*5,6$  7'.8.#,'99'9 6 &!6 ::',% &! 7'.8.#'8' 6 )& ('.,.#8'99'$6  :'8**# (& ;<=  9 8 5 # , ( 2  % ! ;  = * * * *, *5 * * >?@ABC DCEFEGHIEJCF (2% !; =*K &!:($)*+L7%.M-+* M8!.N    !"# $ %& '!()$*+,(-. / 0' (1))) 2 (, +3, 4!((553 ) 5#5+6-7$  8(/9/#-(&&(& 7 '!7 ::(-% '! 8(/9/#(9( 7 *' )(/-/#9(&&($7  :(9++# )' ;<= 9 9 & &9 9 9 99 6 69 # #9 - ) 3  >    6 -  6 ?@?ABACADEFGCH 699# 99 &6 6 9& -& )3 >  +I '!:)$*+,J8%/K.,+ K9!/L    !"# $ % &!'($)*+' , ,& '-./ 0 '+ *1 2!''334 ( 353*67$  8'9695:':'6$7 &!7 ;;'::6% &! 8'9695''<$7 )& ('9695'<':$7  ;'($)*+ = ,; &!1% >8 6**5  >)& ?@ABCDEFGA HIJKLMCNOPQABRCNSKLJTRUNA QABV !>;;(>&'(& $ % 8)8 W  !0 'XY65Z($)*+* !0 *<**5 7 ; 82! [) '6W\($9 % !,=; '*<66 % !. 8'1 $ ] 1 0 (& 7 ^ X_Z `  > X !9%Z $ ] W  XaZ #< 5:5: 5    !"# $ % &!'($)*+' , ,& '-./ 0 '+ *1 2!''334 ( 353*67$  8'9695:':'6$7 &!7 ;;'::6% &! 8'9695''<$7 )& ('9695'<':$7  ;'($)*+ = ,; &!1% >8 6**5 (& ?@A 6 6 6 : :6 6 6 ( 4  % ! ?  A *5 *6 * *: * * BCDEFG HGIJIKLMINGJ (4% !? A*O &!;($)*+P8%9QR+* Q6!9S    !"# $ %& '!()$*+,( - -' (./0 1 (, +2 3!((445 ) 464+78$  9(:7:6&(&(7$8 '!8 ;;(&&7% '! 9(:7:6((<$8 *' )(:7:6(<(&$8  ;()$*+, = -; '!2% >9 7++6 )' ?@A  & 7 6 # < & & & && ) 5  B     & 7 6 # CDCEFEGEHIJKGL #< )5 B  +M '!;)$*+,N9%:OP,+ O7!:Q 4/27/2017 Project 26-04 4/27/2017 Project 26-04 Spectrum 1 Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % C K series 81.92 0.43 89.22 O K series 11.47 0.36 9.37 Cu L series 6.21 0.28 1.27 K K series 0.38 0.05 0.13 Al K series 0.02 0.04 0.01 Total 100.00 100.00 4/27/2017 Project 26-04 Spectrum 2 Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % C K series 80.92 0.39 88.58 O K series 12.06 0.24 9.90 Cu L series 6.51 0.34 1.34 Al K series 0.06 0.03 0.03 K K series 0.45 0.04 0.15 Total 100.00 100.00 4/27/2017 Project 26-04 Spectrum 3 Element Line Type Weight % Weight % Sigma Atomic % C K series 81.42 0.44 88.85 O K series 11.82 0.38 9.67 Cu L series 6.15 0.28 1.26 K K series 0.56 0.06 0.02 Al K series 0.05 0.04 0.20 Total 100.00 100.00      ! "#$%"& '()& *+),-.$/& 0,1& *,2-34 5067558 42+,+39:; *<)+3=,76=#)( >)-33? ! "?65?9#@;='?;='?"""7&/A%*B0 *,+C3DE FE "&GG3A&3"D0B *,2-B,HH3"%& F/1 2-C3DE FE "&G!3&G3"&0B I2+5)3$EDE "&/A3A"3"D0B (H350674 J558% FE& E "&"% *,+KI2+ LM NO N P (,-KH)H5K2352+,+0+1+,C6H+2)( ,-)<+,)(3Q( B,H+C>-RI,3"%""ST*50E)( *)1(,-4JH3"%""""" *)1(,-(:+C3Q $ $F75+,+(2,UH,:,)-,<-J+)HV2+)(% LM O N P (,-KH)H5K2352+,+0+1+,C4V)C,)( ,-)<+,)(3W ! @""$GX50674 7 ASG7 G7&&7 "&& B,H+C>-RI,3 A%"/ST*50E)( *)1(,-4JH37G% $D!F *)1(,-(:+C3Q 0,U Q<+ 52+,+, B,V)WYX Z,()K W-E1X 0,U (S(+,)( W[X & &!G%! "%" A&G &"% $ G$!%G "%""G$/ &"% $ G G$D%" "%"&AD$ &"% $      ! "#$%"& '()& *+),-.$/& 0,1$ *,2-34 5067558 42+,+39:; *<)+3=,76=#)( >)-33? ! "?65?9#@;='?;='?"""7&/A%*B0 *,+C3DE FE "&GG3A&3"D0B *,2-B,HH3"%& F/1 2-C3DE FE "&G!3&G3"&0B I2+5)3$EDE "&/A3A"3"D0B (H350674 J558% FE& E "&"% 52+,+KLM & " &$" &F" &D" "" " $" F" D" G"" G " G$" 5 6 * ) 1 ( , - K , % % M 7"%""$A 7"%""$" 7"%""GA 7"%""G" 7"%"" A 7"%"" " 7"%""&A 7"%""&" 7"%"""A "%"""" N O PQ R ST TU VT N 56*)1(,-K,%%M7&"E)(      ! "#$%"& '()& *+),-.$/& 0,12 *,3-45 6078669 53+,+4:;< *=)+4>,87>#)( ?)-44@ ! "@76@:#A'@'@"""8&/B%*C0 *,+D4EF 2F "&GG4B&4"E0C *,3-C,HH4"%& 2/1 3-D4EF 2F "&G!4&G4"&0C I3+6)4$FEF "&/B4B"4"E0C (H460785 J669% 2F& F "&"% 63+,+KLM & " &$" &2" &E" "" " $" 2" E" G"" G " G$" 6 7  ( N ( + , ) ( &"% B &"% G" &"% GB &"% $" &"% $B &"% B" &"% BB &"% 2" &"% 2B O P  QR O 67(N(+,)(8&"F)( $ 28ST3+)(HU+H-NDJ+)(N-H)()()H+3+%      ! "#$%"& '()& *+),-.$/& 0,1& *,2-34 506789 42+,+3:;< *=)+3 >)-33? ! "?65?:#@<A'?<A'?"""7&/$%*B0 *,+C3DE FE "&F&"3$F3FGB *,2-B,HH3"%& 8 1 2-C3DE FE "&F$3&83$ 0B I2+5)3$EDE "&/G3$G3$$0B (H350674 J7K&L),-)=+,)(% E& E "&"% *,+MI2+ NO PQ P R (,-MH)H5M2352+,+0+1+,C6H+2)( ,-)=+,)(3S( B,H+C>-TI,3"%""UV*50E)( *)1(,-4JH3"%""""" *)1(,-(;+C3S $ $875+,+(2,WH,;,)-,=-J+)HX2+)(% NO Q P R (,-MH)H5M2352+,+0+1+,C6H+2)( ,-)=+,)(3Y ! @""$FZ50674 7 GUF7 F7&&7 "&& B,H+C>-TI,3 G%"$UV*50E)( *)1(,-4JH37F% F&F& *)1(,-(;+C3S 0,W S=+ 52+,+, B,X)Y[Z \,()M Y-E1Z 0,W (U(+,)( Y9Z & $"%D "%""!/" &"% G F$D%& "%"&&F! &"% 8 F F8%D "%&D" " &"%F$      ! "#$%"& '()& *+),-.$/& 0,1$ *,2-34 506789 42+,+3:;< *=)+3 >)-33? ! "?65?:#@<A'?<A'?"""7&/$%*B0 *,+C3DE FE "&F&"3$F3FGB *,2-B,HH3"%& 8 1 2-C3DE FE "&F$3&83$ 0B I2+5)3$EDE "&/G3$G3$$0B (H350674 J7K&L),-)=+,)(% E& E "&"% 52+,+MNO & " &$" &8" &D" "" " $" 8" D" F"" F " F$" 5 6 * ) 1 ( , - M , % % O 7"%"&8 7"%"&$ 7"%"& 7"%"&" 7"%""D 7"%""8 7"%""$ 7"%"" P Q RS T UV VW XV P 56*)1(,-M,%%O7&"E)(      ! "#$%"& '()& *+),-.$/& 0,12 *,3-45 607829 53+,+4:;< *=)+4 >)-44? ! "?76?:#@<A'?<A'?"""8&/$%*B0 *,+C4DE FE "&F&"4$F4FGB *,3-B,HH4"%& 2 1 3-C4DE FE "&F$4&24$ 0B I3+6)4$EDE "&/G4$G4$$0B (H460785 J8K&L),-)=+,)(% E& E "&"% 63+,+MNO &$" &2" &D" "" " $" 2" D" F"" F " F$" 6 7  ( P ( + , ) ( &"% $ &"% 2 &"% D &"%F" &"%F &"%F$ &"%F2 Q R  ST Q 67(P(+,)(8&"E)( $ 28UV3+)(HW+H-PCJ+)(P-H)()()H+3+%                !"#$$  !"#$$   !"#$$  %&!'() * (+ * #) , *-$ #!(  .(&! )  # ( #) !/#( !0( ,#&+! ,#&+! ! ! !! !!                         !"##   !"##  !"##  !"##   $% &'( )*'* +"( , +-#" ' .'/% (  "'" ( / 0"' / 1' ,"%* / ,"%*                          !"## $   !"##   !"## %& '( ) * +,-"(-  .") / .0#" ( $ 1( & ) $ "(") 2"(  3( /"&- /"&- (#                          !"#$$   !"#$$   !"#$$  %& !'( ) *+ , (- . #) / .0$ #!( 1( & ! )  # ( #) !2#(  !3( /#&-! /#&-! ! ! !! ! !                     !"## $ $$  !"## $ $ %& '( ) *(+  ,") - ,.#" ( /( & )  "(") 0"(  1( -"&+ -"&+       

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_nghien_cuu_che_tao_vat_lieu_luong_chuc_nang_hap_phu.pdf
 • pdf1-Tom tat tieng Anh.pdf
 • pdf2-Tom tat tieng Viet.pdf
 • pdf4-Thong tin tom tat ve nhung diem moi cua LA.pdf
Luận văn liên quan