Luận án Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng Tây Bắc

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, thúc đẩy ĐLKD qua việc tạo lập, duy trì và phát triển DN được coi là hạt nhân cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là khu vực DNNVV. Các nước như Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ đều có mục tiêu quốc gia và các hỗ trợ chính sách thúc đẩy hình thành và phát triển các DNNVV. Ở Việt Nam, vai trò của các DNNVV ngày càng được xã hội công nhận bằng việc đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của đất nước, với GDP chiếm khoảng 45% tổng GDP của cả nước, hàng năm thu hút hơn 90% lao động mới vào làm việc. Doanh nhân nữ trong khu vực DNNVV đã trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và khu vực Tiểu vùng TB nói riêng. Vậy làm thế nào để thúc đẩy việc bắt đầu và điều hành một DN nhằm gia tăng số lượng doanh nhân nữ trong những khu vực kém phát triển là một trong những nội dung chính sách quan trọng của Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương dần tiến tới xóa bỏ chênh lệch vùng miền. Các biện pháp hỗ trợ kinh doanh không chỉ là động lực thúc đẩy phụ nữ thành lập các DN mới, mà còn là cầu nối chính trong toàn bộ quá trình từ việc bắt đầu – duy trì – và phát triển DN và là một yếu tố dự báo hiệu quả về hành vi kinh doanh của phụ nữ, nữ chủ DN. Trong luận án, tác giả đã làm rõ tổng quan về động lực và ĐLKD, trên cơ sở lý thuyết tính cách cá nhân và lý thuyết thể chế xây dựng và kiểm định mô hình và các giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường và cá nhân với ĐLKD của nữ chủ DNNVV trong bối cảnh Việt Nam - một nền kinh tế chuyển đổi, đặc biệt là Tiểu vùng TB kém phát triển trên nhiều phương diện. Sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng. Trong đó phương pháp định lượng là phương pháp chính được sử dụng để kiểm định mô hình gồm 2 bước: nghiên cứu sơ bộ (gồm nghiên cứu định tính với 10 nữ chủ DNNVV được phỏng vấn sâu, đồng thời phỏng vấn thêm các chuyên gia, thảo luận nhóm và định lượng sơ bộ với 141 nữ chủ DNNVV) và nghiên cứu định lượng chính thức tiến hành trên mẫu điều tra 669 nữ chủ DNNVV. Kết quả định lượng tiếp tục được lý giải từ chính “lăng kính” của phụ nữ, nữ doanh nhân, nữ chủ DNNVV thông qua phỏng vấn sâu và ý kiến của các chuyên gia.

pdf221 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng Tây Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2.4.1. Tôi thường mong đợi sự cải thiện về kinh tế trong cuộc sống của tôi 1 2 3 4 5 2.4.2. Tôi cảm thấy nền kinh tế sẽ phát triển trong năm tới 1 2 3 4 5 2.4.3. Tôi cảm thấy hiệu suất của tôi sẽ được cải thiện trong năm tới 1 2 3 4 5 2.5. Tiếp cận vốn (Von) 2.5.1. Tôi có khả năng tích luỹ vốn (nhờ tiết kiệm chi tiêu, làm thêm) 1 2 3 4 5 2.5.2. Tôi có thể vay mượn tiền từ bạn bè, người thân để kinh doanh 1 2 3 4 5 2.5.3. Tôi có thể huy động vốn từ những nguồn khác (ngân hàng, quỹ tín dụng,) 1 2 3 4 5 2.5.4. Tôi có thể dễ dàng huy động vốn từ tín dụng đen 1 2 3 4 5 2.6. Hình mẫu nữ doanh nhân (HinhMau) 2.6.1. Cá nhân tôi biết những doanh nhân nữ khác 1 2 3 4 5 2.6.2. Cá nhân tôi biết các doanh nhân nữ thành công trong cộng đồng của tôi 1 2 3 4 5 2.7. Mạng lưới xã hội (MangLuoi) 2.7.1. Sở hữu một mạng lưới xã hội là điều quan trọng để bắt đầu một doanh nghiệp 1 2 3 4 5 2.7.2. Mạng lưới xã hội đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển doanh nghiệp 1 2 3 4 5 2.7.3. Khi cần giúp đỡ, tôi thường dựa vào mạng lưới xã hội hiện có của mình 1 2 3 4 5 2.7.4. Một mạng lưới xã hội lớn mạnh chắc chắn rất quan trọng đối với doanh nghiệp 1 2 3 4 5 2.8. Địa vị xã hội của nữ doanh nhân (DiaVi) 2.8.1. Chế độ xã hội nên coi trọng những người chủ doanh nghiệp nữ 1 2 3 4 5 2.8.2. Việc điều hành công ty riêng mang lại vị trí cao cho các doanh nhân nữ trong xã hội 1 2 3 4 5 2.8.3. Việc bắt đầu kinh doanh riêng mang lại uy tín cho các doanh nhân nữ 1 2 3 4 5 2.8.4. Việc bắt đầu một doanh nghiệp mới tạo nên sự tôn trọng cho các doanh nhân nữ 1 2 3 4 5 2.9. Rào cản được nhận thức (RaoCan) 2.9.1. Đường xá và phương tiện vận chuyển chưa tốt 1 2 3 4 5 2.9.2. Quá nhiều quy định bất lợi của Chính phủ đối với DNNVV 1 2 3 4 5 2.9.3. Cấu trúc thuế phức tạp và khó hiểu đối với DNNVV 1 2 3 4 5 2.9.4. Thiếu chính sách khuyến khích và hỗ trợ phụ nữ khởi sự doanh nghiệp của địa phương 1 2 3 4 5 2.9.5. Thiếu các gói hỗ trợ tài chính dành cho nữ chủ DNNVV mở rộng sản xuất kinh doanh 1 2 3 4 5 2.9.6. Thiếu kỹ năng quản lý nhân sự 1 2 3 4 5 2.9.7. Thiếu kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh 1 2 3 4 5 2.9.8. Thiếu kỹ năng tiếp thị 1 2 3 4 5 2.9.9. Thiếu kỹ năng quản lý tài chính 1 2 3 4 5 2.10. Ý kiến người xung quanh (YKien) 2.10.1. Gia đình của tôi đã ủng hộ quyết định bắt đầu một doanh nghiệp 1 2 3 4 5 2.10.2. Bạn bè của tôi đã ủng hộ quyết định bắt đầu một doanh nghiệp 1 2 3 4 5 2.10.3. Đồng nghiệp của tôi đã ủng hộ quyết định bắt đầu một doanh nghiệp 1 2 3 4 5 B. Thông tin bổ sung 1. Tên người trả lời: ... SĐT:. 2. Đơn vị công tác: ... 3. Địa chỉ: ..... 4. Tuổi: . 5. Dân tộc: 6. Tình trạng hôn nhân: Có chồng hoặc đang chung sống với bạn đời: Có □ Không □ 7. Số con: . 8. Trình độ học vấn: Không học □ Tiểu học □ Trung học cơ sở □ Trung học phổ thông □ Trung cấp, nghề □ Đại học □ Sau đại học □ 9. Chị bắt đầu công việc kinh doanh này lúc bao nhiêu tuổi?.... 10. Chị đã làm việc cho ai đó trước khi bắt đầu công việc kinh doanh này? Có □ Không □ 11. Số năm doanh nghiệp hoạt động tính đến thời điểm này? Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của chị! PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SƠ BỘ Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .787 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ThanhDat1 14.00 11.243 .590 .738 ThanhDat2 14.89 13.767 .284 .834 ThanhDat3 13.51 12.180 .583 .741 ThanhDat4 13.71 10.779 .735 .688 ThanhDat5 13.79 11.383 .673 .711 Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .834 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ThanhDat1 11.42 7.845 .642 .803 ThanhDat3 10.93 8.924 .589 .822 ThanhDat4 11.13 7.784 .732 .759 ThanhDat5 11.21 8.136 .702 .774 Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .785 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted RuiRo1 14.82 11.094 .578 .740 RuiRo2 14.97 10.771 .502 .766 RuiRo3 14.72 11.444 .575 .742 RuiRo4 15.03 10.699 .590 .735 RuiRo5 15.16 10.261 .577 .740 Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .817 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NangLuc1 9.75 10.188 .612 .782 NangLuc2 9.94 9.411 .724 .727 NangLuc3 9.71 10.708 .566 .802 NangLuc4 9.89 9.981 .651 .764 Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .671 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted LacQuan1 7.34 3.212 .653 .373 LacQuan2 7.50 3.423 .462 .603 LacQuan3 7.59 3.387 .370 .741 Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .806 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Von1 10.19 7.527 .627 .755 Von2 10.29 7.436 .745 .697 Von3 10.26 8.791 .440 .842 Von4 10.28 7.848 .703 .721 Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .847 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MangLuoi1 8.57 10.976 .752 .776 MangLuoi2 8.48 11.266 .748 .778 MangLuoi3 8.74 12.024 .726 .790 MangLuoi4 7.96 13.570 .526 .869 Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .687 2 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HinhMau1 3.19 1.570 .526 . HinhMau2 3.68 1.262 .526 . Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .651 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted YKien1 5.69 3.816 .582 .383 YKien2 5.30 4.096 .481 .527 YKien3 5.70 4.856 .337 .712 Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .842 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DiaVi1 9.18 9.766 .665 .804 DiaVi2 9.02 9.435 .741 .770 DiaVi3 9.01 10.171 .684 .797 DiaVi4 8.80 10.303 .617 .825 Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .932 9 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted RaoCan1 25.79 76.465 .843 .918 RaoCan2 25.74 77.591 .807 .921 RaoCan3 25.99 77.786 .813 .920 RaoCan4 25.94 78.346 .822 .920 RaoCan5 25.73 77.513 .845 .919 RaoCan6 25.74 78.938 .709 .927 RaoCan7 25.95 79.719 .692 .928 RaoCan8 26.20 82.617 .584 .934 RaoCan9 26.40 80.541 .638 .931 Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .776 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4215.281 df 861 Sig. .000 Communalities Initial Extraction ThanhDat1 1.000 .738 ThanhDat3 1.000 .776 ThanhDat4 1.000 .772 ThanhDat5 1.000 .751 RuiRo1 1.000 .719 RuiRo2 1.000 .573 RuiRo3 1.000 .749 RuiRo4 1.000 .692 RuiRo5 1.000 .731 NangLuc1 1.000 .791 NangLuc2 1.000 .805 NangLuc3 1.000 .686 NangLuc4 1.000 .782 LacQuan1 1.000 .699 LacQuan2 1.000 .847 LacQuan3 1.000 .713 Von1 1.000 .676 Von2 1.000 .792 Von3 1.000 .631 Von4 1.000 .756 MangLuoi1 1.000 .831 MangLuoi2 1.000 .740 MangLuoi3 1.000 .782 MangLuoi4 1.000 .624 HinhMau1 1.000 .817 HinhMau2 1.000 .793 YKien1 1.000 .624 YKien2 1.000 .661 YKien3 1.000 .578 DiaVi1 1.000 .623 DiaVi2 1.000 .782 DiaVi3 1.000 .750 DiaVi4 1.000 .626 RaoCan1 1.000 .824 RaoCan2 1.000 .772 RaoCan3 1.000 .838 RaoCan4 1.000 .785 RaoCan5 1.000 .844 RaoCan6 1.000 .699 RaoCan7 1.000 .809 RaoCan8 1.000 .595 RaoCan9 1.000 .674 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 7.845 18.679 18.679 7.845 18.679 18.679 6.379 15.188 15.188 2 7.464 17.772 36.451 7.464 17.772 36.451 4.087 9.730 24.918 3 3.893 9.268 45.719 3.893 9.268 45.719 3.595 8.560 33.477 4 2.908 6.924 52.643 2.908 6.924 52.643 3.183 7.579 41.056 5 2.202 5.244 57.887 2.202 5.244 57.887 2.968 7.067 48.123 6 1.586 3.777 61.664 1.586 3.777 61.664 2.791 6.646 54.769 7 1.385 3.297 64.960 1.385 3.297 64.960 2.540 6.047 60.816 8 1.274 3.034 67.994 1.274 3.034 67.994 1.941 4.622 65.439 9 1.166 2.775 70.769 1.166 2.775 70.769 1.817 4.326 69.765 10 1.028 2.448 73.217 1.028 2.448 73.217 1.450 3.452 73.217 11 .987 2.350 75.567 12 .954 2.271 77.838 13 .794 1.890 79.728 14 .711 1.693 81.422 15 .691 1.645 83.067 16 .558 1.329 84.395 17 .529 1.260 85.655 18 .487 1.159 86.815 19 .481 1.146 87.961 20 .454 1.081 89.042 21 .409 .973 90.015 22 .384 .913 90.929 23 .363 .864 91.793 24 .335 .797 92.589 25 .319 .759 93.349 26 .291 .693 94.042 27 .265 .631 94.673 28 .253 .601 95.274 29 .236 .562 95.836 30 .218 .518 96.354 31 .201 .479 96.833 32 .187 .444 97.277 33 .179 .427 97.704 34 .178 .424 98.128 35 .141 .335 98.463 36 .133 .317 98.779 37 .120 .285 99.065 38 .107 .255 99.320 39 .089 .211 99.531 40 .079 .189 99.720 41 .066 .157 99.877 42 .051 .123 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RaoCan4 -.663 .466 RaoCan5 -.623 .599 DiaVi4 .615 .412 RaoCan9 -.613 .420 Von1 .608 .454 ThanhDat1 .607 .411 .342 YKien1 .605 .360 RaoCan1 -.595 .590 RaoCan8 -.584 .307 ThanhDat5 .564 .493 Von4 .558 .416 Von2 .545 .417 -.308 ThanhDat4 .544 -.358 .528 YKien2 .532 .474 DiaVi2 .526 .447 .448 RaoCan6 -.514 .491 YKien3 .493 .458 LacQuan3 .689 MangLuoi4 .649 .346 RaoCan3 -.554 .634 MangLuoi1 .617 .302 .476 MangLuoi3 .607 -.342 .433 RuiRo3 .600 -.312 .305 RaoCan2 -.561 .587 Von3 .577 -.398 RuiRo1 .573 .306 MangLuoi2 .568 -.352 .301 RaoCan7 -.468 .530 RuiRo2 .522 RuiRo5 .522 -.419 -.310 NangLuc2 .763 NangLuc1 .696 .326 NangLuc4 .618 -.371 .305 -.364 NangLuc3 .602 .335 DiaVi1 .448 .473 .386 ThanhDat3 .325 -.540 DiaVi3 .393 .418 .538 RuiRo4 .476 -.528 LacQuan2 .426 -.322 -.306 .483 .375 LacQuan1 .340 -.395 .475 HinhMau1 .400 .535 HinhMau2 .383 .392 .485 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 10 components extracted. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RaoCan5 .857 RaoCan1 .855 RaoCan4 .854 RaoCan2 .828 RaoCan3 .821 .301 RaoCan6 .765 RaoCan7 .747 .311 RaoCan9 .710 RaoCan8 .672 DiaVi3 .841 DiaVi2 .829 DiaVi1 .747 YKien1 .716 DiaVi4 .703 YKien2 .689 Von2 .810 Von4 .764 Von3 .619 .309 RuiRo2 .559 .314 Von1 .534 YKien3 .534 MangLuoi1 .818 MangLuoi2 .799 MangLuoi3 .769 MangLuoi4 .523 ThanhDat4 .808 ThanhDat5 .776 ThanhDat3 .745 .359 ThanhDat1 .741 NangLuc2 .847 NangLuc4 .804 NangLuc1 .721 -.348 NangLuc3 .658 RuiRo5 .789 RuiRo4 .683 LacQuan3 .447 LacQuan2 .856 LacQuan1 .715 HinhMau1 .831 HinhMau2 .413 .714 RuiRo1 .461 RuiRo3 .506 .304 .583 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 18 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 -.636 .484 .381 .101 .380 -.032 .112 .113 .169 .082 2 .565 -.032 .457 .455 .119 -.145 .358 .108 .216 .206 3 .374 .455 -.014 -.306 .129 .692 .034 .247 -.038 .019 4 .150 .663 -.160 .368 -.373 -.135 -.252 -.372 .086 -.100 5 .255 -.007 .192 -.053 .623 -.159 -.580 -.266 -.267 -.055 6 -.136 -.176 -.240 .589 .284 .468 .224 -.253 -.201 -.303 7 .082 .176 -.366 .208 .162 -.361 -.010 .699 -.258 -.271 8 .116 .030 -.506 -.184 .417 -.159 .176 -.181 .657 -.039 9 -.071 -.235 .077 .281 -.092 .275 -.598 .342 .536 -.090 10 -.073 -.001 -.361 .218 .088 .068 -.140 .056 -.138 .873 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Case Processing Summary N % Cases Valid 141 100.0 Excludeda 0 .0 Total 141 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .941 11 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DLKD1 33.40 92.885 .771 .935 DLKD2 33.48 90.908 .805 .933 DLKD3 33.60 89.084 .822 .932 DLKD4 33.52 89.866 .819 .933 DLKD5 33.45 91.606 .788 .934 DLKD6 33.79 87.679 .837 .932 DLKD7 33.99 88.936 .784 .934 DLKD8 33.52 93.509 .710 .937 DLKD9 34.20 93.903 .594 .942 DLKD10 34.27 94.127 .581 .942 DLKD11 33.91 92.093 .711 .937 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .913 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1238.872 df 55 Sig. .000 Communalities Initial Extraction DLKD1 1.000 .674 DLKD2 1.000 .732 DLKD3 1.000 .753 DLKD4 1.000 .746 DLKD5 1.000 .699 DLKD6 1.000 .770 DLKD7 1.000 .690 DLKD8 1.000 .572 DLKD9 1.000 .419 DLKD10 1.000 .400 DLKD11 1.000 .569 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 7.023 63.843 63.843 7.023 63.843 63.843 2 .971 8.825 72.668 3 .610 5.543 78.211 4 .512 4.657 82.867 5 .437 3.969 86.837 6 .417 3.793 90.630 7 .347 3.157 93.787 8 .219 1.987 95.774 9 .171 1.554 97.328 10 .165 1.504 98.832 11 .128 1.168 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 DLKD6 .877 DLKD3 .868 DLKD4 .864 DLKD2 .855 DLKD5 .836 DLKD7 .831 DLKD1 .821 DLKD8 .757 DLKD11 .754 DLKD9 .647 DLKD10 .633 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 1 components extracted. PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN PHỤ THUỘC DLKD1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 14 2.1 2.1 2.1 Khong dong y 76 11.4 11.4 13.5 Dong y mot phan 160 23.9 23.9 37.4 Dong y 260 38.9 38.9 76.2 Hoan toan dong y 159 23.8 23.8 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 16 2.4 2.4 2.4 Khong dong y 58 8.7 8.7 11.1 Dong y mot phan 181 27.1 27.1 38.1 Dong y 251 37.5 37.5 75.6 Hoan toan dong y 163 24.4 24.4 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 44 6.6 6.6 6.6 Khong dong y 76 11.4 11.4 17.9 Dong y mot phan 135 20.2 20.2 38.1 Dong y 279 41.7 41.7 79.8 Hoan toan dong y 135 20.2 20.2 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 28 4.2 4.2 4.2 Khong dong y 66 9.9 9.9 14.1 Dong y mot phan 141 21.1 21.1 35.1 Dong y 292 43.6 43.6 78.8 Hoan toan dong y 142 21.2 21.2 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD5 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 16 2.4 2.4 2.4 Khong dong y 54 8.1 8.1 10.5 Dong y mot phan 142 21.2 21.2 31.7 Dong y 306 45.7 45.7 77.4 Hoan toan dong y 151 22.6 22.6 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD6 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 40 6.0 6.0 6.0 Khong dong y 90 13.5 13.5 19.4 Dong y mot phan 164 24.5 24.5 43.9 Dong y 250 37.4 37.4 81.3 Hoan toan dong y 125 18.7 18.7 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD7 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 64 9.6 9.6 9.6 Khong dong y 103 15.4 15.4 25.0 Dong y mot phan 231 34.5 34.5 59.5 Dong y 180 26.9 26.9 86.4 Hoan toan dong y 91 13.6 13.6 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD8 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 30 4.5 4.5 4.5 Khong dong y 59 8.8 8.8 13.3 Dong y mot phan 200 29.9 29.9 43.2 Dong y 263 39.3 39.3 82.5 Hoan toan dong y 117 17.5 17.5 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD9 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 76 11.4 11.4 11.4 Khong dong y 133 19.9 19.9 31.2 Dong y mot phan 185 27.7 27.7 58.9 Dong y 218 32.6 32.6 91.5 Hoan toan dong y 57 8.5 8.5 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD10 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 77 11.5 11.5 11.5 Khong dong y 109 16.3 16.3 27.8 Dong y mot phan 231 34.5 34.5 62.3 Dong y 208 31.1 31.1 93.4 Hoan toan dong y 44 6.6 6.6 100.0 Total 669 100.0 100.0 DLKD11 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 44 6.6 6.6 6.6 Khong dong y 93 13.9 13.9 20.5 Dong y mot phan 157 23.5 23.5 43.9 Dong y 292 43.6 43.6 87.6 Hoan toan dong y 83 12.4 12.4 100.0 Total 669 100.0 100.0 2,1% 11,4% 23,9% 38,9% 23,8% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Để có một công việc thú vị 2,4% 8,7% 27,1% 37,5% 24,4% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Noi gương một người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ 6,6% 11,4% 20,2% 41,7% 20,2% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Để thử thách bản thân 4,2% 9,9% 21,1% 43,6% 21,2% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Để kiếm nhiều tiền hơn 2,4% 8,1% 21,2% 45,7% 22,6% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Được làm bà chủ 6% 13,5% 24,5% 37,4% 18,7% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Để tận dụng tài năng sáng tạo của tôi 9,6% 15,4% 34,5% 26,9% 13,6% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Tận dụng cơ hội từ thị trường 4,5% 8,8% 29,9% 39,3% 17,5% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Để duy trì truyền thống gia đình 11,4% 19,9% 27,7% 32,6% 8,5% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Để tăng địa vị / uy tín của tôi 11,5% 16,3% 34,5% 31,1% 6,6% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Nhu cầu có một công việc 6,6% 13,9% 23,5% 43,6% 12,4% hoàn toàn không đồng ý không đồng ý đồng ý một phần đồng ý hoàn toàn đồng ý Cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO VÀ DỮ LIỆU KHẢO SÁT Scale: ALL VARIABLES Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .834 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ThanhDat1 11.78 6.600 .606 .820 ThanhDat3 11.28 7.518 .583 .824 ThanhDat4 11.44 6.382 .747 .752 ThanhDat5 11.52 6.514 .734 .759 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .709 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted RuiRo1 7.13 3.244 .415 .743 RuiRo4 7.44 2.429 .611 .507 RuiRo5 7.53 2.498 .567 .567 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .843 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NangLuc1 9.69 9.177 .660 .809 NangLuc2 9.77 8.475 .762 .761 NangLuc3 9.61 9.747 .623 .823 NangLuc4 9.76 9.507 .668 .805 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .627 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted LacQuan1 7.33 2.849 .559 .365 LacQuan2 7.46 2.796 .439 .526 LacQuan3 7.70 3.239 .329 .675 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .793 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Von1 10.26 5.919 .657 .714 Von2 10.26 6.174 .738 .675 Von3 10.19 7.158 .441 .821 Von4 10.11 6.861 .602 .743 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .741 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MangLuoi1 8.78 6.939 .665 .599 MangLuoi2 8.59 7.233 .641 .616 MangLuoi3 8.96 7.700 .642 .622 MangLuoi4 8.24 10.128 .229 .831 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .831 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MangLuoi1 5.50 4.460 .740 .714 MangLuoi2 5.30 4.810 .688 .768 MangLuoi3 5.67 5.376 .648 .807 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .665 2 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HinhMau1 3.33 1.385 .508 . HinhMau2 3.73 .918 .508 . Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .694 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted YKien1 5.79 3.233 .586 .499 YKien2 5.55 3.428 .537 .567 YKien3 5.99 3.937 .413 .718 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .837 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DiaVi1 9.54 7.796 .648 .805 DiaVi2 9.38 7.776 .736 .764 DiaVi3 9.39 8.140 .706 .779 DiaVi4 9.26 8.422 .593 .826 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .950 9 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted RaoCan1 25.42 79.143 .889 .940 RaoCan2 25.36 80.851 .845 .942 RaoCan3 25.52 81.702 .842 .942 RaoCan4 25.53 82.294 .840 .943 RaoCan5 25.35 81.466 .852 .942 RaoCan6 25.49 81.559 .751 .947 RaoCan7 25.60 82.753 .761 .947 RaoCan8 25.72 84.168 .723 .948 RaoCan9 25.86 84.312 .721 .949 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .933 11 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DLKD1 34.55 69.365 .740 .926 DLKD2 34.53 69.471 .747 .925 DLKD3 34.68 66.756 .810 .922 DLKD4 34.58 68.519 .771 .924 DLKD5 34.48 70.265 .727 .926 DLKD6 34.77 67.683 .761 .924 DLKD7 35.06 67.526 .749 .925 DLKD8 34.69 70.779 .648 .929 DLKD9 35.19 69.072 .658 .929 DLKD10 35.21 70.510 .612 .931 DLKD11 34.84 69.194 .701 .927 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .876 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DiaVi1 15.53 19.489 .670 .856 DiaVi2 15.37 19.459 .747 .843 DiaVi3 15.38 20.006 .721 .848 DiaVi4 15.25 20.429 .621 .864 YKien1 15.64 19.940 .670 .856 YKien2 15.40 20.177 .654 .859 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .675 2 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted LacQuan1 3.78 1.207 .514 . LacQuan2 3.91 .939 .514 . PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .930 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4956.649 df 55 Sig. .000 Communalities Initial Extraction DLKD1 1.000 .635 DLKD2 1.000 .646 DLKD3 1.000 .733 DLKD4 1.000 .677 DLKD5 1.000 .615 DLKD6 1.000 .661 DLKD7 1.000 .639 DLKD8 1.000 .498 DLKD9 1.000 .508 DLKD10 1.000 .445 DLKD11 1.000 .564 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 6.620 60.186 60.186 6.620 60.186 60.186 2 .925 8.412 68.598 3 .671 6.104 74.702 4 .588 5.344 80.046 5 .436 3.967 84.013 6 .381 3.467 87.481 7 .361 3.283 90.763 8 .329 2.987 93.750 9 .254 2.308 96.058 10 .220 1.996 98.054 11 .214 1.946 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 DLKD3 .856 DLKD4 .823 DLKD6 .813 DLKD2 .804 DLKD7 .799 DLKD1 .797 DLKD5 .784 DLKD11 .751 DLKD9 .713 DLKD8 .706 DLKD10 .667 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 1 components extracted. Rotated Component Matrixa a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. FACTOR /VARIABLES ThanhDat1 ThanhDat3 ThanhDat4 ThanhDat5 RuiRo1 RuiRo4 RuiRo5 NangLuc1 NangLuc2 NangLuc3 NangLuc4 LacQuan1 LacQuan2 LacQuan3 Von1 Von2 Von3 Von4 MangLuoi1 MangLuoi2 MangLuoi3 HinhMau1 HinhMau2 YKien1 YKien2 YKien3 DiaVi1 DiaVi2 DiaVi3 DiaVi4 RaoCan1 RaoCan2 RaoCan3 RaoCan4 RaoCan5 RaoCan6 RaoCan7 RaoCan8 RaoCan9 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ThanhDat1 ThanhDat3 ThanhDat4 ThanhDat5 Ruiro1 Ruiro4 Ruiro5 NangLuc1 NangLuc2 NangLuc3 NangLuc4 LacQuan1 LacQuan2 LacQuan3 Von1 Von2 Von3 Von4 MangLuoi1 MangLuoi2 MangLuoi3 HinhMau1 HinhMau2 YKien1 YKien2 YKien3 DiaVi1 DiaVi2 DiaVi3 DiaVi4 RaoCan1 RaoCan2 RaoCan3 RaoCan4 RaoCan5 RaoCan6 RaoCan7 RaoCan8 RaoCan9 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT BLANK(.3) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .850 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 16475.690 df 741 Sig. .000 Communalities Initial Extraction ThanhDat1 1.000 .661 ThanhDat3 1.000 .709 ThanhDat4 1.000 .789 ThanhDat5 1.000 .758 RuiRo1 1.000 .591 RuiRo4 1.000 .672 RuiRo5 1.000 .731 NangLuc1 1.000 .714 NangLuc2 1.000 .797 NangLuc3 1.000 .682 NangLuc4 1.000 .706 LacQuan1 1.000 .684 LacQuan2 1.000 .762 LacQuan3 1.000 .580 Von1 1.000 .697 Von2 1.000 .748 Von3 1.000 .436 Von4 1.000 .643 MangLuoi1 1.000 .815 MangLuoi2 1.000 .758 MangLuoi3 1.000 .736 HinhMau1 1.000 .734 HinhMau2 1.000 .699 YKien1 1.000 .603 YKien2 1.000 .634 YKien3 1.000 .638 DiaVi1 1.000 .634 DiaVi2 1.000 .730 DiaVi3 1.000 .718 DiaVi4 1.000 .543 RaoCan1 1.000 .842 RaoCan2 1.000 .794 RaoCan3 1.000 .803 RaoCan4 1.000 .785 RaoCan5 1.000 .800 RaoCan6 1.000 .671 RaoCan7 1.000 .722 RaoCan8 1.000 .674 RaoCan9 1.000 .659 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 7.265 18.628 18.628 7.265 18.628 18.628 6.728 17.252 17.252 2 6.913 17.726 36.355 6.913 17.726 36.355 4.069 10.434 27.686 3 3.695 9.474 45.829 3.695 9.474 45.829 3.219 8.253 35.938 4 2.454 6.292 52.122 2.454 6.292 52.122 2.755 7.065 43.003 5 2.070 5.308 57.429 2.070 5.308 57.429 2.645 6.783 49.786 6 1.333 3.417 60.846 1.333 3.417 60.846 2.319 5.946 55.732 7 1.320 3.385 64.232 1.320 3.385 64.232 2.017 5.172 60.904 8 1.252 3.209 67.441 1.252 3.209 67.441 1.927 4.940 65.844 9 1.049 2.691 70.132 1.049 2.691 70.132 1.672 4.288 70.132 10 .843 2.163 72.295 11 .758 1.944 74.239 12 .686 1.758 75.997 13 .663 1.700 77.697 14 .616 1.579 79.276 15 .602 1.545 80.821 16 .572 1.467 82.287 17 .551 1.414 83.701 18 .529 1.355 85.057 19 .491 1.260 86.316 20 .468 1.199 87.515 21 .446 1.144 88.659 22 .414 1.062 89.721 23 .398 1.020 90.741 24 .346 .887 91.628 25 .334 .858 92.486 26 .312 .800 93.286 27 .290 .745 94.031 28 .281 .720 94.751 29 .274 .702 95.453 30 .255 .655 96.108 31 .228 .584 96.692 32 .215 .552 97.244 33 .193 .495 97.738 34 .180 .461 98.199 35 .170 .437 98.636 36 .163 .417 99.053 37 .151 .388 99.441 38 .112 .286 99.727 39 .106 .273 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RaoCan1 .824 -.358 RaoCan3 .810 RaoCan2 .807 -.315 RaoCan5 .795 -.347 RaoCan4 .780 -.347 RaoCan7 .764 RaoCan6 .721 RaoCan8 .686 -.381 RaoCan9 .677 -.377 LacQuan3 .455 .332 -.311 -.306 Von4 .630 -.309 Von1 .337 .625 -.330 YKien3 .612 YKien1 .601 .308 -.358 Von2 .599 -.413 DiaVi4 .584 -.348 YKien2 .565 -.457 ThanhDat1 .552 -.372 ThanhDat5 .549 -.498 DiaVi2 .547 .396 -.463 DiaVi1 .536 .351 -.394 Von3 .347 .415 RuiRo1 .367 .322 MangLuoi2 .358 -.598 .374 NangLuc2 .449 .591 .359 NangLuc1 .360 .582 MangLuoi1 .382 -.567 .448 NangLuc4 .332 .544 .329 MangLuoi3 .384 -.532 NangLuc3 .424 .457 .306 .303 DiaVi3 .512 .312 -.534 ThanhDat3 .310 .464 -.326 .341 ThanhDat4 .482 .315 -.539 RuiRo4 .398 -.424 .441 LacQuan2 .373 -.494 LacQuan1 .402 .330 -.481 HinhMau1 .386 .308 -.566 HinhMau2 .457 .310 -.467 RuiRo5 .361 .379 -.418 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 9 components extracted. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RaoCan1 .906 RaoCan5 .884 RaoCan3 .883 RaoCan2 .882 RaoCan4 .879 RaoCan7 .799 RaoCan6 .798 RaoCan9 .755 RaoCan8 .750 DiaVi3 .837 DiaVi2 .829 YKien2 .748 DiaVi1 .743 YKien1 .735 DiaVi4 .694 Von2 .823 Von1 .745 Von4 .714 YKien3 .387 .621 Von3 .541 NangLuc2 .837 NangLuc4 .795 NangLuc1 .769 NangLuc3 .703 ThanhDat4 .835 ThanhDat5 .796 ThanhDat3 .788 ThanhDat1 .316 .649 MangLuoi1 .858 MangLuoi2 .816 MangLuoi3 .763 RuiRo5 .808 RuiRo4 .675 LacQuan3 .370 .480 HinhMau1 .817 HinhMau2 .739 RuiRo1 .416 .606 LacQuan2 .815 LacQuan1 .738 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 .874 .122 .243 .263 .136 .069 .166 .123 .164 2 -.369 .559 .506 -.051 .333 .249 .211 .258 .094 3 -.115 .394 -.153 .590 .244 -.522 -.296 -.191 .061 4 -.224 -.686 .210 .302 .408 -.135 .228 .121 .305 5 -.157 .129 -.210 .350 -.617 -.036 .449 .328 .318 6 -.045 -.126 -.004 .472 -.007 .292 -.133 .404 -.702 7 -.007 .081 -.668 .089 .401 .561 .058 -.052 .238 8 -.082 -.018 .240 .321 -.164 .312 .304 -.770 -.147 9 -.058 -.088 .263 .180 -.274 .379 -.688 .021 .442 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. FACTOR /VARIABLES ThanhDat1 ThanhDat3 ThanhDat4 ThanhDat5 RuiRo4 RuiRo5 NangLuc1 NangLuc2 NangLuc3 NangLuc4 LacQuan1 LacQuan2 Von1 Von2 Von3 Von4 MangLuoi1 MangLuoi2 MangLuoi3 HinhMau1 HinhMau2 YKien1 YKien2 DiaVi1 DiaVi2 DiaVi3 DiaVi4 RaoCan1 RaoCan2 RaoCan3 RaoCan4 RaoCan5 RaoCan6 RaoCan7 RaoCan8 RaoCan9 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ThanhDat1 ThanhDat3 ThanhDat4 ThanhDat5 RuiRo4 RuiRo5 NangLuc1 NangLuc2 NangLuc3 NangLuc4 LacQuan1 LacQuan2 Von1 Von2 Von3 Von4 MangLuoi1 MangLuoi2 MangLuoi3 HinhMau1 HinhMau2 YKien1 YKien2 DiaVi1 DiaVi2 DiaVi3 DiaVi4 RaoCan1 RaoCan2 RaoCan3 RaoCan4 RaoCan5 RaoCan6 RaoCan7 RaoCan8 RaoCan9 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT BLANK(.3) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .845 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 15168.096 df 630 Sig. .000 Communalities Initial Extraction ThanhDat1 1.000 .621 ThanhDat3 1.000 .663 ThanhDat4 1.000 .784 ThanhDat5 1.000 .756 RuiRo4 1.000 .632 RuiRo5 1.000 .584 NangLuc1 1.000 .639 NangLuc2 1.000 .761 NangLuc3 1.000 .680 NangLuc4 1.000 .717 LacQuan1 1.000 .653 LacQuan2 1.000 .742 Von1 1.000 .687 Von2 1.000 .736 Von3 1.000 .405 Von4 1.000 .644 MangLuoi1 1.000 .788 MangLuoi2 1.000 .674 MangLuoi3 1.000 .698 HinhMau1 1.000 .742 HinhMau2 1.000 .736 YKien1 1.000 .603 YKien2 1.000 .633 DiaVi1 1.000 .641 DiaVi2 1.000 .739 DiaVi3 1.000 .694 DiaVi4 1.000 .545 RaoCan1 1.000 .843 RaoCan2 1.000 .793 RaoCan3 1.000 .801 RaoCan4 1.000 .781 RaoCan5 1.000 .801 RaoCan6 1.000 .656 RaoCan7 1.000 .695 RaoCan8 1.000 .671 RaoCan9 1.000 .653 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 7.129 19.803 19.803 7.129 19.803 19.803 6.646 18.462 18.462 2 6.185 17.180 36.984 6.185 17.180 36.984 3.963 11.010 29.472 3 3.518 9.772 46.756 3.518 9.772 46.756 2.890 8.028 37.500 4 2.429 6.748 53.504 2.429 6.748 53.504 2.765 7.680 45.180 5 1.952 5.423 58.927 1.952 5.423 58.927 2.711 7.530 52.710 6 1.279 3.554 62.481 1.279 3.554 62.481 2.565 7.126 59.835 7 1.257 3.492 65.973 1.257 3.492 65.973 1.769 4.915 64.750 8 1.141 3.170 69.143 1.141 3.170 69.143 1.581 4.392 69.143 9 .998 2.773 71.916 10 .816 2.268 74.183 11 .706 1.962 76.145 12 .653 1.814 77.960 13 .617 1.715 79.675 14 .578 1.605 81.279 15 .558 1.550 82.830 16 .541 1.503 84.333 17 .501 1.392 85.725 18 .474 1.316 87.041 19 .443 1.231 88.272 20 .420 1.167 89.439 21 .381 1.058 90.497 22 .364 1.011 91.508 23 .327 .909 92.418 24 .303 .843 93.261 25 .285 .793 94.054 26 .281 .782 94.835 27 .274 .762 95.598 28 .246 .682 96.280 29 .233 .647 96.927 30 .197 .547 97.474 31 .180 .500 97.974 32 .177 .492 98.466 33 .174 .483 98.948 34 .157 .436 99.385 35 .113 .314 99.699 36 .108 .301 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 RaoCan1 .896 RaoCan5 .865 RaoCan2 .863 RaoCan4 .852 RaoCan3 .845 RaoCan7 .795 RaoCan8 .784 RaoCan9 .778 RaoCan6 .776 Von1 .687 Von2 .638 -.372 Von4 .636 ThanhDat1 .618 -.377 DiaVi1 .597 -.402 YKien1 .597 -.374 ThanhDat5 .594 -.492 DiaVi2 .582 -.332 -.488 DiaVi4 .576 -.371 YKien2 .573 -.470 ThanhDat4 .545 .358 -.526 Von3 .488 MangLuoi2 .649 .375 MangLuoi1 .340 .625 .489 MangLuoi3 .384 .602 NangLuc2 .443 -.570 .342 NangLuc1 .333 -.558 NangLuc4 .347 -.552 .350 NangLuc3 .456 -.459 .318 DiaVi3 .555 -.557 ThanhDat3 .415 .487 .302 RuiRo4 .392 .436 .502 RuiRo5 .389 .447 LacQuan2 .331 .394 -.571 LacQuan1 .379 -.539 HinhMau1 .386 .578 HinhMau2 .491 -.312 .499 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 8 components extracted. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 RaoCan1 .908 RaoCan5 .886 RaoCan3 .884 RaoCan2 .881 RaoCan4 .876 RaoCan6 .792 RaoCan7 .789 RaoCan9 .764 RaoCan8 .757 DiaVi2 .833 DiaVi3 .829 YKien2 .754 DiaVi1 .753 YKien1 .733 DiaVi4 .694 Von2 .807 Von1 .740 Von4 .709 Von3 .560 NangLuc4 .829 NangLuc2 .808 NangLuc3 .727 NangLuc1 .720 ThanhDat4 .847 ThanhDat5 .811 ThanhDat3 .736 ThanhDat1 .305 .638 MangLuoi1 .861 MangLuoi2 .769 MangLuoi3 .717 RuiRo4 .435 .469 .367 RuiRo5 .428 .448 .380 LacQuan2 .799 LacQuan1 .728 HinhMau1 .815 HinhMau2 .782 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 8 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .946 -.121 .004 .277 -.016 -.045 .104 -.016 2 .040 .604 .533 .126 .412 .261 .194 .240 3 .162 -.318 .254 -.582 -.186 .639 -.026 .162 4 -.199 -.711 .313 .272 .431 -.060 .299 .066 5 -.173 .022 .043 .423 -.684 .180 .477 .249 6 -.061 .027 -.471 .285 .261 .661 .110 -.419 7 -.056 -.111 .155 .481 -.086 .218 -.786 .238 8 .030 -.020 -.553 -.064 .258 .023 .068 .786 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. FACTOR /VARIABLES ThanhDat1 ThanhDat3 ThanhDat4 ThanhDat5 NangLuc1 NangLuc2 NangLuc3 NangLuc4 LacQuan1 LacQuan2 Von1 Von2 Von3 Von4 MangLuoi1 MangLuoi2 MangLuoi3 HinhMau1 HinhMau2 YKien1 YKien2 DiaVi1 DiaVi2 DiaVi3 DiaVi4 RaoCan1 RaoCan2 RaoCan3 RaoCan4 RaoCan5 RaoCan6 RaoCan7 RaoCan8 RaoCan9 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ThanhDat1 ThanhDat3 ThanhDat4 ThanhDat5 NangLuc1 NangLuc2 NangLuc3 NangLuc4 LacQuan1 LacQuan2 Von1 Von2 Von3 Von4 MangLuoi1 MangLuoi2 MangLuoi3 HinhMau1 HinhMau2 YKien1 YKien2 DiaVi1 DiaVi2 DiaVi3 DiaVi4 RaoCan1 RaoCan2 RaoCan3 RaoCan4 RaoCan5 RaoCan6 RaoCan7 RaoCan8 RaoCan9 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT BLANK(.3) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .851 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 14384.301 df 561 Sig. .000 Communalities Initial Extraction ThanhDat1 1.000 .649 ThanhDat3 1.000 .687 ThanhDat4 1.000 .782 ThanhDat5 1.000 .762 NangLuc1 1.000 .668 NangLuc2 1.000 .778 NangLuc3 1.000 .676 NangLuc4 1.000 .709 LacQuan1 1.000 .708 LacQuan2 1.000 .796 Von1 1.000 .692 Von2 1.000 .783 Von3 1.000 .404 Von4 1.000 .658 MangLuoi1 1.000 .829 MangLuoi2 1.000 .736 MangLuoi3 1.000 .730 HinhMau1 1.000 .781 HinhMau2 1.000 .717 YKien1 1.000 .604 YKien2 1.000 .622 DiaVi1 1.000 .641 DiaVi2 1.000 .737 DiaVi3 1.000 .706 DiaVi4 1.000 .546 RaoCan1 1.000 .842 RaoCan2 1.000 .794 RaoCan3 1.000 .802 RaoCan4 1.000 .786 RaoCan5 1.000 .799 RaoCan6 1.000 .658 RaoCan7 1.000 .695 RaoCan8 1.000 .667 RaoCan9 1.000 .641 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 7.127 20.963 20.963 7.127 20.963 20.963 6.626 19.488 19.488 2 5.957 17.519 38.482 5.957 17.519 38.482 3.949 11.615 31.104 3 3.334 9.806 48.288 3.334 9.806 48.288 2.748 8.083 39.187 4 2.393 7.040 55.328 2.393 7.040 55.328 2.701 7.943 47.130 5 1.639 4.820 60.148 1.639 4.820 60.148 2.637 7.756 54.886 6 1.267 3.725 63.873 1.267 3.725 63.873 2.286 6.724 61.610 7 1.255 3.692 67.565 1.255 3.692 67.565 1.588 4.671 66.281 8 1.114 3.277 70.842 1.114 3.277 70.842 1.551 4.561 70.842 9 .813 2.390 73.232 10 .716 2.105 75.337 11 .675 1.985 77.322 12 .635 1.867 79.189 13 .602 1.770 80.959 14 .575 1.691 82.650 15 .550 1.619 84.268 16 .496 1.458 85.727 17 .465 1.369 87.095 18 .425 1.251 88.346 19 .413 1.214 89.560 20 .386 1.135 90.695 21 .363 1.068 91.763 22 .316 .929 92.692 23 .297 .874 93.566 24 .287 .845 94.411 25 .276 .811 95.222 26 .249 .734 95.956 27 .240 .707 96.663 28 .201 .590 97.253 29 .185 .545 97.797 30 .184 .540 98.338 31 .178 .522 98.860 32 .157 .463 99.323 33 .116 .341 99.664 34 .114 .336 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 RaoCan1 .896 RaoCan5 .865 RaoCan2 .862 RaoCan4 .852 RaoCan3 .844 RaoCan7 .794 RaoCan8 .785 RaoCan9 .779 RaoCan6 .775 Von1 .667 ThanhDat1 .644 -.319 Von2 .623 -.353 -.320 DiaVi1 .622 .409 ThanhDat5 .622 -.367 -.424 YKien1 .619 .377 Von4 .616 DiaVi2 .611 .499 YKien2 .599 .445 DiaVi4 .588 .379 DiaVi3 .582 .558 ThanhDat4 .576 -.442 -.449 HinhMau2 .471 .403 .442 Von3 .466 MangLuoi3 .349 .657 .349 MangLuoi2 .656 .421 MangLuoi1 .646 .537 NangLuc4 .345 -.592 NangLuc2 .441 -.581 NangLuc1 .331 -.570 NangLuc3 .455 -.513 .305 ThanhDat3 .422 -.520 LacQuan2 .329 .453 .608 LacQuan1 .355 .325 .560 HinhMau1 .351 .444 .601 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 8 components extracted. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 RaoCan1 .906 RaoCan3 .883 RaoCan5 .883 RaoCan2 .882 RaoCan4 .879 RaoCan6 .802 RaoCan7 .801 RaoCan9 .753 RaoCan8 .751 DiaVi3 .835 DiaVi2 .831 YKien2 .755 DiaVi1 .748 YKien1 .734 DiaVi4 .697 NangLuc2 .829 NangLuc4 .820 NangLuc1 .752 NangLuc3 .726 Von2 .849 Von1 .753 Von4 .729 Von3 .563 ThanhDat4 .839 ThanhDat5 .810 ThanhDat3 .780 ThanhDat1 .653 MangLuoi1 .890 MangLuoi2 .809 MangLuoi3 .763 LacQuan2 .837 LacQuan1 .760 HinhMau1 .857 HinhMau2 .761 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .944 -.129 .279 -.002 -.019 -.049 .105 -.018 2 .049 .639 .151 .510 .440 .197 .159 .222 3 .205 -.219 -.640 .253 -.101 .625 -.101 .160 4 .156 .710 -.159 -.325 -.540 .064 -.201 -.067 5 -.165 -.110 .358 .122 -.581 .192 .465 .477 6 -.085 -.019 .409 -.467 .230 .715 -.023 -.206 7 .030 .102 -.382 -.271 .133 -.038 .831 -.243 8 .068 .016 -.150 -.515 .311 -.122 -.072 .769 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method 1 SoCon, HonNhan, DanToc, Hoc van, Do tuoia . Enter 2 HinhMau, RaoCan, ChuanMuc, MangLuoi, Vona . Enter 3 LacQuan, NangLuc, ThanhData . Enter a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: DLKD Model Summaryd Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .102a .010 .003 .82676 .010 1.386 5 663 .228 2 .753b .567 .561 .54862 .557 169.530 5 658 .000 3 .797c .635 .627 .50547 .067 40.052 3 655 .000 1.505 a. Predictors: (Constant), So con, Tinh trang hon nhan, Dan toc, Trinh do hoc van, Do tuoi b. Predictors: (Constant), So con, Tinh trang hon nhan, Dan toc, Trinh do hoc van, Do tuoi, HinhMau, RaoCan, ChuanMuc, MangLuoi, Von c. Predictors: (Constant), So con, Tinh trang hon nhan, Dan toc, Trinh do hoc van, Do tuoi, HinhMau, RaoCan, ChuanMuc, MangLuoi, Von, LacQuan, NangLuc, ThanhDat d. Dependent Variable: DLKD ANOVAd Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 4.736 5 .947 1.386 .228a Residual 453.183 663 .684 Total 457.920 668 2 Regression 259.869 10 25.987 86.338 .000b Residual 198.051 658 .301 Total 457.920 668 3 Regression 290.569 13 22.351 87.482 .000c Residual 167.351 655 .255 Total 457.920 668 a. Predictors: (Constant), SoCon, HonNhan, DanToc, Hoc van, Do tuoi b. Predictors: (Constant), So con, SoCon, HonNhan, DanToc, Hoc van, Do tuoi, HinhMau, RaoCan, ChuanMuc, MangLuoi, Von c. Predictors: (Constant), So con, SoCon, HonNhan, DanToc, Hoc van, Do tuoi, HinhMau, RaoCan, ChuanMuc, MangLuoi, Von, LacQuan, NangLuc, ThanhDat d. Dependent Variable: DLKD Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 3.493 .199 17.568 .000 DoTuoi .101 .065 .061 1.561 .119 .986 1.015 DanToc -.122 .062 -.076 -1.959 .051 .995 1.005 HonNhan .071 .066 .042 1.071 .285 .984 1.016 HocVan .001 .065 .000 .009 .993 .994 1.006 SoCon -.018 .063 -.011 -.280 .779 .996 1.004 2 (Constant) .662 .187 3.547 .000 DoTuoi .053 .043 .032 1.224 .221 .974 1.026 DanToc -.038 .042 -.024 -.916 .360 .977 1.024 HonNhan .009 .044 .005 .207 .836 .982 1.019 HocVan .025 .044 .015 .570 .569 .975 1.025 SoCon -.013 .042 -.008 -.310 .756 .994 1.006 RaoCan -.068 .019 -.093 -3.562 .000 .960 1.041 ChuanMuc .328 .026 .349 12.522 .000 .845 1.184 Von .511 .030 .509 17.056 .000 .739 1.353 MangLuoi -.017 .022 -.021 -.768 .443 .860 1.163 HinhMau .080 .025 .090 3.163 .002 .809 1.237 3 (Constant) .008 .188 .045 .964 DoTuoi .033 .040 .020 .831 .406 .969 1.032 DanToc -.044 .039 -.028 -1.154 .249 .974 1.026 HonNhan .023 .041 .014 .570 .569 .979 1.021 HocVan -.011 .040 -.007 -.275 .783 .964 1.037 SoCon -.023 .039 -.014 -.580 .562 .990 1.010 RaoCan -.079 .019 -.107 -4.108 .000 .822 1.217 ChuanMuc .267 .025 .285 10.748 .000 .794 1.259 Von .373 .030 .372 12.250 .000 .607 1.648 MangLuoi .016 .021 .020 .740 .460 .754 1.327 HinhMau .069 .024 .078 2.944 .003 .798 1.253 NangLuc .037 .023 .044 1.587 .113 .714 1.401 ThanhDat .271 .028 .276 9.822 .000 .707 1.415 LacQuan .060 .024 .065 2.506 .012 .828 1.207 a. Dependent Variable: DLKD PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT CỦA HỒI QUY TUYẾN TÍNH Hình 1. Biểu đồ Histogram về phân phối chuẩn phần dư (Nguồn: tính toán của tác giả trên SPSS) Hình 2. Q-Q Phần dư chuẩn hóa mô hình hồi quy (Nguồn: tính toán của tác giả trên SPSS) Hình 3. Biểu đồ Scatterplot dò tìm giả định liên hệ tuyến tính (Nguồn: tính toán của tác giả trên SPSS) Bảng 1. Tương quan Spearman Correlations (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) DLKD Correlation Coefficient 1.000 Sig. (2-tailed) . N 669 (2) Raocan Correlation Coefficient -.070 1.000 Sig. (2-tailed) .072 . N 669 669 (3) ChuanMuc Correlation Coefficient .558 ** -.098* 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .012 . N 669 669 669 (4) NangLuc Correlation Coefficient .160 ** .369** .110** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 . N 669 669 669 669 (5) Von Correlation Coefficient .648 ** .050 .359** .054 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .195 .000 .166 . N 669 669 669 669 669 (6) ThanhDat Correlation Coefficient .593 ** -.033 .319** .206** .440** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .390 .000 .000 .000 . N 669 669 669 669 669 669 (7) MangLuoi Correlation Coefficient .175 ** -.055 .127** -.279** .289** .041 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .154 .001 .000 .000 .284 . N 669 669 669 669 669 669 669 (8) LacQuan Correlation Coefficient .317 ** .147** .209** .255** .241** .179** .011 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .779 . N 669 669 669 669 669 669 669 669 (9) HinhMau Correlation Coefficient .354 ** -.016 .224** .020 .360** .209** .273** .178** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .689 .000 .600 .000 .000 .000 .000 . N 669 669 669 669 669 669 669 669 669 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). (Nguồn: tính toán của tác giả trên SPSS)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_mot_so_nhan_to_anh_huong_den_dong_luc_kin.pdf
  • docxLA_VuQuangHung_E.docx
  • pdfLA_VuQuangHung_Sum.pdf
  • pdfLA_VuQuangHung_TT.pdf
  • docxLA_VuQuangHung_V.docx
Luận văn liên quan