Luận án Pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay

Từ khi ra đời đến nay, Nhà nước Việt Nam kiểu mới đã rất coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh con người nói chung, trong đó có an ninh con người của phạm phân. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 nói riêng, pháp luật về an ninh con người của phạm nhân nói chung, về cơ bản, đã có những tiến bộ rất đáng ghi nhận, nhiều quy định có giá trị nổi bật, kế thừa các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với xu thế của thời đại và tương thích với pháp luật quốc tế, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm an ninh con người của phạm nhân. Bên cạnh đó, pháp luật về an ninh con người của phạm nhân còn thiếu vắng một số quy định cần thiết cho việc bảo đảm an ninh con người của phạm nhân; một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn và tương thích với pháp luật quốc tế cũng như chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù. Việc thi hành pháp luật về an ninh con người của phạm nhân bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

pdf198 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5),ậ Thôngậ tsậ liênậ tvchậ sốậ 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT,ậngLyậ19/10/2015ậhs ngậdẫnậviệcậkh mậbệnh,ậ chữaậbệnhậchoậngsờiậbvậtạmậgiữ,ậtạmậgiam,ậphạmậnhân,ậtrạiậviênậcơậsởậgi oậdụcậ bắtậbuộc,ậhọcậsinhậtrsờngậgi oậdsỡngậdoậBộậCôngậan,ậBộậQuốcậphòngậquảnậltậ tạiậcơậsởậkh mậbệnh,ậchữaậbệnhậcủaậNhLậns c. 27. BộậCôngậanậ(2016),ậThôngậtsậsốậ05/2016/TT-BCAậngLyậ20/01/2016ậquyậđvnhậ vềậthựcậhiệnậdânậchủậởậtrạiậgiam,ậcơậsởậgi oậdụcậbắtậbuộc,ậtrsờngậgi oậdsỡngậ thuộcậBộậCôngậan. 28. BộậCôngậanậ(2016),ậChỉậ thvậ sốậ02/CT-BCA-X11 ngày 17/5/2016 vềậđổiậm i,ậ nângậcaoậhiệuậquảậcôngậ t cậchínhậ trvậ tsậ tsởngậ trongậ lựcậ lsợngậCôngậanậnhânậ dân,ậgiaiậđoạnậ2016-2020. 29. Bộậ Côngậ anậ (2016),ậ Chỉậ thvậ sốậ 07/CT-BCA-X11,ậ ngLyậ 26/10/2016ậ vềậ tăngậ csờngậ lãnhậđạoậ nângậ caoậ vănậ hóaậứngậxnậCôngậ anậ nhânậdânậ trongậ tìnhậ hìnhậ m i. 30. BộậCôngậanậ(2017),ậThôngậtsậsốậ27/2017/TT-BCA,ậngLyậ22/8/2017ậquyậđvnhậ vềậquyậtắcậứngậxnậcủaậCôngậanậnhânậdân. 31. BộậCôngậanậ(2018),ậThôngậ tsậsốậ07/2018/TT-BCA,ậngLyậ12/02/2018ậvềậviệcậ phạmậnhânậgặpậthânậnhân;ậnh n,ậgniậths;ậnh nậtiền,ậquLậvLậliênậlạcậđiệnậthoạiậ v iậthânậnhân. 32. BộậCôngậanậ(2018),ậChỉậthvậsốậ04/CT-BCA,ậngLyậ19/5/2018ậvềậđổiậm i,ậnângậ caoậchấtậlsợngậphongậtrLoậ“Côngậanậnhânậdânậhọcật p,ậthựcậhiệnậS uậđiềuậB cậ Hồậdạy”ậtrongậtìnhậhìnhậm i. 33. BộậCôngậanậ(2020),ậThôngậtsậsốậ10/2020/TT-BCA, ngàyậ06/02/2020ậquyậđvnhậ vềậđồậv tậcấmậđsaậvLoậcơậsởậgiamậgiữậphạmậnhânậvLậviệcậthuậgiữ,ậxnậltậđồậv tậ cấm. 34. BộậCôngậanậ(2020),ậThôngậtsậsốậ17/2020/TT-BCA, ngày 18/02/2020 ban hành Nộiậquyậcơậsởậgiamậgiữ.ậ 35. BộậNộiậvụậ- Tsậph pậ(1951),ậNghvậđvnhậsốậ181-NV/6, ngLyậ12/6/1951ậcủaậBộậ Nộiậvụậ- Tsậph pậấnậđvnhậnhữngậchiậtiếtậvềậsựậthiếtậl pậtổậchứcậvLậkiểmậso tậc cậ trạiậgiam. 36. Chínhậphủậ(2008),ậNghvậđvnhậsốậ113/2008/NĐ-CP, ngày 28/10/2008 ban hành Quyậchếậtrạiậgiam. 37. Chínhậphủậ(2011),ậNghvậđvnhậsốậ117/2011/NĐ-CP, ngày 15/12/2011 quy đvnhậvềậtổậchứcậquảnậltậphạmậnhânậvLậchếậđộậăn,ậmặc,ậở,ậsinhậhoạt,ậchămậsócậyậ tếậđốiậv iậphạmậnhân.ậ 38. Chính phủ (2015), Nghv đvnh số 90/2015/NĐ-CP,ậngLyậ13/10/2015ậsnaậđổi,ậbổậ sungậ mộtậ sốậ điềuậ củaậ Nghvậ đvnhậ sốậ 117/2011/NĐ-CP, ngày 15/12/2011 quy đvnhậvềậtổậchứcậquảnậltậphạmậnhânậvLậchếậđộậăn,ậmặc,ậở,ậsinhậhoạt,ậchămậsócậyậ tếậđốiậv iậphạmậnhân. 39. Chínhậphủậ(2016),ậNghvậđvnhậsốậ162/2017/NĐ-CPậngLyậ30/12/2017ậquyậđvnhậ chiậtiếtậmộtậsốậđiềuậvLậbiệnậph pậthiậhLnhậLu tậTínậngsỡng,ậtônậgi oậnămậ2016. 40. Chủậtvchậns cậ(1950),ậSắcậlệnhậsốậ150/SL,ậngLyậ07/11/1950ậvềậtổậchứcậc cậtrạiậ giam. 41. HộiậđồngậChínhậphủậ(1968),ậQuyếtậđvnhậsốậ27/CP,ậngLyậ13/02/1968ậvềậmộtậsốậ vấnậđềậcôngật cậtrạiậgiam. 42. Quốcậhộiậ(2004),ậLu tậAnậninhậquốcậgia.ậ 43. Quốcậhộiậ(2006),ậLu tậbìnhậđẳngậgi i. 44. Quốcậhộiậ(2010),ậLu tậThiậhLnhậ nậhìnhậsự. 45. Quốcậhộiậ(2010),ậLu tậAnậtoLnậthựcậphẩm. 46. Quốcậhộiậ(2015),ậLu tậMặtậtr nậTổậquốcậViệtậNam. 47. Quốcậhộiậ(2015),ậLu tậThiậhLnhậtạmậgiữ,ậtạmậgiam. 48. Quốcậhộiậ(2015),ậBộậlu tậdânậsự. 49. Quốcậhộiậ(2015),ậBộậlu tậTốậtụngậhìnhậsự. 50. Quốcậhộiậ(2015),ậLu tậbanậhLnhậvănậbảnậquyậphạmậph pậlu t. 51. Quốcậhộiậ(2015),ậLu tậhoạtậđộngậgi mậs tậcủaậQuốcậhộiậvLậHộiậđồngậnhânậdân. 52. Quốcậhộiậ(2015),ậLu tậTổậchứcậcơậquanậđiềuậtraậhìnhậsự. 53. Quốcậhộiậ (2015),ậLu tậbầuậcnậđạiậbiểuậQuốcậhộiậvLậđạiậbiểuậHộiậ đồngậnhânậ dân. 54. Quốcậhộiậ(2015),ậLu tậtrsngậcầuậtậdân. 55. Quốcậhộiậ(2016),ậLu tậTínậngsỡng,ậtônậgi o. 56. Quốcậhộiậ(2018),ậLu tậTốậc o. 57. Quốcậhộiậ(2019),ậBộậlu tậlaoậđộng.ậ 58. Quốcậhộiậ(2019),ậLu tậThiậhLnhậ nậhìnhậsự. 59. Tòaậ nậnhânậdânậtốiậcao,ậViệnậKiểmậs tậnhânậdânậtốiậcao,ậBộậNộiậvụậvLậBộậTsậ ph pậ (1989),ậ Thôngậ tsậ liênậ ngLnhậ sốậ 04-89/TTLN,ậ ngLyậ 15/8/1989ậ vềậ việcậ giảmậthờiậhạnậchấpậhLnhậhìnhậphạtậtù. 60. ỦyậbanậThsờngậvụậQuốcậhộiậ(1997),ậPh pậlệnhậThiậhLnhậ nậphạtậtù. 61. ỦyậbanậThsờngậvụậQuốcậhộiậ(2012),ậPh pậlệnhậph pậđiểnậhệậthốngậquyậphạmậ ph pậlu t. 62. ViệnậKiểmậs tậnhânậdânậtốiậcaoậ(1989),ậQuyếtậđvnhậsốậ43/QĐ-KSGGCT, ngày 20/7/1989ậvềậviệcậbanậhLnhậQuyậchếậvềậcôngật cậkiểmậs tậviệcậgiam,ậgiữậvLậcảiậ tạo. 63. Liênậhợpậquốcậ(1948),ậTuyênậngônậquốcậtếậvềậquyềnậconậngsời. 64. Liênậhợpậquốcậ(1955),ậC cậquyậtắcậtiêuậchuẩnậtốiậthiểuậvềậđốiậxnậv iậtùậnhân. 65. Liênậhợpậquốcậ(1966),ậCôngậs cậquốcậtếậvềậc cậquyềnậdânậsựậvLậchínhậtrv. 66. Liênậhợpậquốcậ(1966),ậCôngậs cậquốcậtếậvềậc cậquyềnậkinhậtế,ậxãậhộiậvLậvănậ hóa. 67. Liênậhợpậquốcậ1975),ậTuyênậbốậvềậbảoậvệậmọiậngsờiậkhỏiậbvậtraậtấnậvLậc cậhìnhậ thứcậđốiậxnậhayậtr ngậphạtậtLnậ c,ậvôậnhânậđạoậhayậhạậnhụcậkh c. 68. Liênậhợpậquốcậ(1982),ậC cậnguyênậtắcậvềậđạoậđứcậyậhọcậliênậquanậđếnậvaiậtròậ củaậnhânậviênậyậtế,ậđặcậbiệtậlLậthầyậthuốc,ậtrongậviệcậbảoậvệậtùậnhânậvLậnhữngậ ngsờiậbvậgiamậgiữậchốngậlạiậsựậtraậ tấnậhayậđốiậxn,ậ tr ngậphạtậ tLnậ c,ậvôậnhânậ đạoậhoặcậhạậnhục. 69. Liênậhợpậquốcậ(1984),ậCôngậs cậchốngậtraậtấnậvLậc cậhìnhậthứcậtr ngậphạtậhayậ đốiậxnậtLn c,ậvôậnhânậđạoậhoặcậhạậthấpậnhânậphẩm. 70. Liênậhợpậquốcậ(1985),ậC cậquyậtắcậ tiêuậchuẩnậtốiậ thiểuậvềậhoạtậđộngậtsậph pậ đốiậv iậngsờiậvvậthLnhậniênậ(c cậquyậtắcậBắcậKinh). 71. Liênậhợpậquốcậ(1988),ậT pậhợpậc cậnguyênậtắcậvềậbảoậvệậtấtậcảậnhữngậngsờiậbvậ giamậcầm hayậbvậcầmậtùậds iậbấtậkỳậhìnhậthứcậnLo. 72. Liênậhợpậquốcậ(1990),ậNhữngậnguyênậtắcậcơậbảnậtrongậviệcậđốiậxnậv iậtùậnhân. 73. Liênậhợpậquốcậ(1990),ậC cậquyậtắcậvềậbảoậvệậngsờiậchsaậthLnhậniênậbvậts cậtựậ do. 74. Liênậhợpậquốcậ(2010),ậNhữngậquyậtắcậtrongậviệcậđốiậxnậđốiậv iậtùậnhânậnữậvLậ c cậbiệnậph pậkhôngậgiamậgiữậđốiậv iậnữậtộiậphạm.ậ 75. CộngậhòaậPh pậ(1789),ậTuyênậngônậnhânậquyềnậvLậdânậquyền. 76. Malaysia (1995), Prison Act. 77. Malaysia (2000), Prison regulations. 78. Singapore (1933), Prison Act. 79. Singapore (2002), Prison regulations. 80. 本, 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律. 81. 本, 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則. 82. UK (1952), Prison Act. 83. UK (1999), The Prison Rules. 84. Uganda (2006), The Prisons Act. 85. Uganda (2012), The prisons regulations. C. Các tài liệu tham khảo khác Tiếng Việt 86. Banậ Tuyênậ gi oậ Trungậ sơngậ (2019),ậ Sổ tay Báo cáo viên 2019, Trung tâm thôngậtinậcôngật cậtuyênậgi o,ậHLậNội.ậ 87. BộậCôngậ anậ (2005),ậTừ điển Bách khoa Công an nhân dân Việt Nam, Nxb. Côngậanậnhânậdân,ậHLậNội. 88. Lê Kim Bình (2017), Giải pháp bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người ở Việt Nam trong tình hình hiện nay, inậ trongậcuốnậKỷậyếuậHộiậ thảoậkhoaậhọc: “Bảoậđảmậanậninhậxãậhội,ậ anậninhậconậngsời:ậKinhậnghiệmậcủaậViệtậNamậvLậ quốcậtế”ậdoậHọcậviệnậCSND,ậBộậCôngậanậphốiậhợpậv iậBanậTuyênậgi oậThLnhậ ủyậThLnhậphốậHồậChíậMinhậtổậchức,ậThLnhậphốậHồậChíậMinh. 89. NguyễnậThanhậBình,ậTốngậVănậToLnậ(Đồngậchủậbiên)ậ(2017),ậHoạt động điều tra vụ án hình sự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát THAPT, Nxb. Công an nhân dân. 90. C.M c,ậPh.Ăngghenậ(1995),ậToàn tập,ậNxb.ậChínhậtrvậquốcậgia,ậHLậNội,ật pậ2. 91. C.M c,ậPh.Ăngghenậ(1995),ậToàn tập,ậNxb.ậChínhậtrvậquốcậgia,ậHLậNội,ật pậ19. 92. NguyễnậVănậC ậ(Chủậbiên)ậ(2013),ậQuản lý nhà nước về thi hành án hình sự và pháp luật thi hành án hình sự, HọcậviệnậCảnhậs tậnhânậdân,ậHLậNội. 93. NguyễnậVănậC ậ (Chủậbiên)ậ (2013),ậThi hành án hình sự - Những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật,ậKhoaậNghiệpậvụậgi oậdục,ậcảiậtạoậphạmậnhân,ậ HọcậviệnậCảnhậs tậnhânậdân,ậHLậNội. 94. NguyễnậVănậC ậ(Chủậbiên)ậ(2013), Giáo trình Pháp luật quốc tế về thi hành án phạt tù, KhoaậNghiệpậvụậGi oậdụcậcảiậ tạoậphạmậnhân,ậHọcậviệnậCảnhậs tậ nhânậdân,ậHLậNội. 95. NguyễnậVănậC ậ(2015),ậThực trạng hệ thống pháp luật về công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và giải pháp hoàn thiện,ậinậtrongậcuốnậs chậĐảm bảo trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới,ậHọcậviệnậCảnhậs tậ nhânậdân,ậBộậCôngậan,ậNxb.ậCôngậanậnhânậdân,ậHLậNội. 96. Andrew Coyle (2007), Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, Cẩm nang cho cán bộ trại giam, Trungậ tâmậquốcậ tếậnghiênậ cứuậvềậ trạiậ giam,ậHọcậ việnậCảnhậs tậnhânậdânậdvchậvLậhiệuậđính,ậHLậNội.ậ 97. NguyễnậB ậDiếnậ (2017),ậVấn đề an ninh con người trong luật pháp quốc tế hiện đại, inậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậthảoậkhoaậhọc: “Bảoậđảmậanậninhậxãậhội,ậanậ ninh con ngsời:ậKinhậnghiệmậcủaậViệtậNamậvLậquốcậtế”ậdoậHọcậviệnậCảnhậs tậ nhânậdân,ậBộậCôngậan,ậphốiậhợpậv iậBanậTuyênậgi oậThLnhậủyậThLnhậphốậHồậ ChíậMinhậtổậchức,ậThLnhậphốậHồậChíậMinh. 98. Lêậ Trọngậ Dinhậ (2017),ậCông tác phòng ngừa phạm nhân là người theo tín ngưỡng, tín đồ tôn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự, an toàn cơ sở giam giữ,ậTạpậchíậKhoaậhọcậquảnậltậvLậgi oậdụcậtộiậphạm,ậsốậ29,ậth ngậ 12. 99. HLậThvậKimậDungậ(2018),ậTâm lý phạm nhân tội danh trộm cắp tài sản và vấn đề đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát THAPT trong quản lý, giáo dục và phòng ngừa tội phạm, TạpậchíậCảnhậs tậnhânậdân,ậsốậ11ậ(150).ậậ 100. NguyễnậĐăngậDung,ậVũậCôngậGiao,ậLãậKh nhậTùngậ (Đồngậchủậbiên)ậ (2015), Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người,ậKhoaậLu t,ậĐạiậ họcậQuốcậgiaậHLậNội,ậNxb.ậChínhậtrvậquốcậgia,ậHLậNội. 101. TrầnậVănậDungậ(2016),ậHoạt động nghiệp vụ trinh sát phục vụ công tác quản lý, giáo dục phạm nhân ở Trại giam Phước Hòa,ậ inậ trongậcuốnậKỷậyếuậ Hộiậthảoậkhoaậhọcậ“ThiậhLnhậ nậhìnhậsựậvLậhỗậtrợậtsậph pậ - Nhữngậvấnậđềậlt lu nậ vLậ thựcậ tiễn”ậ doậ Họcậ việnậ CSNDậ phốiậ hợpậ v iậ Tiểuậ banậ ltậ lu nậ vềậ TTATXH,ậHộiậđồngậltậlu nậBộậCôngậanậtổậchứcậtạiậThLnhậphốậHồậChíậMinh. 102. ĐLoậThùyậDsơngậ (Chủậbiên)ậ (2017),ậTìm hiểu các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân, Nxb.ậTsậph p,ậHLậNội. 103. NguyễnậMinhậĐoanậ (2014),ậGiáo trình Lý luận về Nhà nước và pháp luật,ậNxb.ậChínhậtrvậquốcậgiaậ- Sựậth t,ậHLậNội. 104. Đsờngậ Minhậ Gi i,ậ Phạmậ Vănậ Tiến,ậ Phạmậ Vănậ Sơnậ (2007),ậ Tài liệu chuyên khảo Những vấn đề lý luận cơ bản về thi hành án phạt tù ở Việt Nam, HọcậviệnậCảnhậs tậnhânậdân,ậKhoaậNghiệpậvụậGi oậdụcậcảiậtạoậphạmậnhân,ậHLậ Nội. 105. TrầnậViệtậHLậ (2017),ậAn ninh con người: Thước đo an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa,ậinậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậthảoậkhoaậhọc:ậ“Bảoậđảmậanậninhậ xãậhội,ậanậninhậconậngsời:ậKinhậnghiệmậcủaậViệtậNamậvLậquốcậtế”ậdoậHọcậviệnậ Cảnhậs tậnhânậdân,ậBộậCôngậanậphốiậhợpậv iậBanậTuyênậgi oậThLnhậủyậThLnhậ phốậHồậChíậMinhậtổậchức,ậThLnhậphốậHồậChíậMinh.ậ 106. TrầnậViệtậHLậ(2016), Rủi ro và các nhóm rủi ro cơ bản đe dọa an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa,ậTạpậchíậTriếtậhọc,ậsốậ8ậ(303),ậth ngậ8. 107. VũậVănậHiềnậ(2017),ậBảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người trong điều kiện hội nhập quốc tế, inậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậthảoậkhoaậhọc: “Bảoậđảmậ anậninhậxãậhội,ậanậninhậconậngsời:ậKinhậnghiệmậcủaậViệtậNamậvLậquốcậtế”ậdoậ HọcậviệnậCSND,ậBộậCôngậanậphốiậhợpậv iậBanậTuyênậgi oậThLnhậủyậThLnhậ phốậHồậChíậMinhậtổậchức,ậThLnhậphốậHồậChíậMinh. 108. NguyễnậVănậHiểnậ(Chủậbiên)ậ (2014),ậBàn về hệ thống pháp luật,ậViệnậ Khoaậhọcậph pậlt,ậBộậTsậph p,ậNxb.ậChínhậtrvậquốcậgia - Sựậth t,ậHLậNội. 109. Vũậ Vănậ Hòa,ậ Tốngậ Thvậ Liễuậ (Thúy),ậ Lêậ Đăngậ Xuyên,ậ Nguyễnậ Vănậ Tuấn,ậVũậAnhậTuấnậ(2009),ậTài liệu chuyên khảo Nguyên nhân, điều kiện phạm nhân trốn khỏi nơi giam và một số giải pháp phòng ngừa,ậHọcậviệnậCảnhậs tậ nhânậdân,ậKhoaậNghiệpậvụậGi oậdụcậvLậcảiậtạoậphạmậnhân,ậHLậNội. 110. VũậVănậHòaậ(Chủậbiên)ậ(2011),ậGiáo trình Tổ chức thực hiện chính sách của nhà nước đối với phạm nhân, KhoaậNghiệpậvụậgi oậdục,ậcảiậtạoậphạmậnhân,ậ HọcậviệnậCảnhậs tậnhânậdân,ậHLậNội. 111. HọcậviệnậCảnhậs tậnhânậdânậ(2017),ậKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Cuộc cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân,ậHLậNội. 112. ChuậMạnhậHùngậ(2012),ậVấn đề an ninh con người trong pháp luật quốc tế hiện đại,ậLu nậ nậTiếnậsĩậLu tậhọc,ậTrsờngậĐạiậhọcậLu tậHLậNội,ậHLậNội.ậ 113. ĐinhậMạnhậ Hùng,ậ Nguyễnậ Duyậ Huyậ (2018),ậ Phòng ngừa phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm vi phạm nội quy trại giam ở các trại giam thuộc Bộ Công an,ậTạpậchíậCảnhậs tậnhânậdân,ậchuyênậđềậLtậlu nậvLậđLoậtạoậCảnhậs t,ậsốậ 11(23). 114. TsờngậDuy Kiên (2010), Quyền con người và an ninh con ngsời,ậTạpậ chíậNghiênậcứuậl pậph pậsốậ1ậ(162),ậth ngậ01. 115. NguyễnậVănậKiệtậ(2016),ậThực trạng công tác vũ trang bảo vệ trại giam và những giải pháp ở Trại giam Cao Lãnh, inậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậthảoậkhoaậ họcậ“ThiậhLnhậ nậhìnhậsựậvLậhỗậtrợậtsậph pậ- Nhữngậvấnậđềậltậlu nậvLậthựcậtiễn”ậ doậHọcậviệnậCSNDậphốiậhợpậv iậTiểuậbanậ ltậ lu nậvềậTTATXH,ậHộiậđồngậ ltậ lu nậBộậCôngậanậtổậchứcậtạiậThLnhậphốậHồậChíậMinh. 116. Krymov Alexander Alexandrovich, Skiba Andrey Petrovich (2018), Quy định pháp luật thi hành án hình sự liên quan đến tha tù trước thời hạn đối với người chấp hành án phạt tù bị bệnh: Phương hướng hoàn thiện pháp luật Liên bang Nga từ kinh nghiệm một số nước trên thế giới và nhu cầu đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực thi hành án hình sự,ậinậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậthảoậkhoaậhọcậ quốcậtếậ“ĐLoậtạoậCảnhậs tậtrongậbốiậcảnhậm iậ- KinhậnghiệmậcủaậViệtậNamậvLậ quốcậtế”ậdoậHọcậviệnậCảnhậs tậnhânậdânậtổậchức,ậtr.ậ133-136. 117. Cao Hoàng Long (2017), Pháp luật quốc tế về an ninh con người và những vấn đề đặt ra cho pháp luật Việt Nam,ậ inậ trongậcuốnậKỷậyếuậHộiậ thảoậ khoaậhọc: “Bảoậđảmậanậninhậxãậhội,ậanậninhậconậngsời:ậKinhậnghiệmậcủaậViệtậ NamậvLậquốcậtế”ậdoậHọcậviệnậCảnhậs tậnhânậdân,ậBộậCôngậanậphốiậhợpậv iậBanậ Tuyênậ gi oậ ThLnhậ ủyậ ThLnhậ phốậHồậChíậMinhậ tổậ chức,ậ ThLnhậ phốậHồậChíậ Minh. 118. TrầnậVănậLuyệnậ (2017),ậNhững thách thức đặt ra đối với bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người ở nước ta hiện nay, inậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậ thảoậkhoaậhọc: “Bảoậđảmậanậninhậxãậhội,ậanậninhậconậngsời:ậKinhậnghiệmậcủaậ ViệtậNamậvLậquốcậtế”ậdoậHọcậviệnậCSND,ậBộậCôngậanậphốiậhợpậv iậBanậTuyênậ gi oậThLnhậủyậThLnhậphốậHồậChíậMinhậtổậchức,ậThLnhậphốậHồậChíậMinh. 119. PhạmậThvậHồngậLtậ(2016),ậCông tác quản lý, giam giữ, giáo dục đối với phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia là người nước ngoài tại Trại giam Thủ Đức, inậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậthảoậkhoaậhọcậ“ThiậhLnhậ nậhìnhậsựậ vLậhỗậtrợậtsậph pậ- Nhữngậvấnậđềậltậlu nậvLậthựcậtiễn”ậdoậHọcậviệnậCSNDậphốiậ hợpậv iậTiểuậbanậltậlu nậvềậTTATXH,ậHộiậđồngậltậlu nậBộậCôngậanậtổậchứcậtạiậ ThLnhậphốậHồậChíậMinh. 120. HồậChíậMinhậ(2000),ậToàn tập,ậNxb.ậChínhậtrvậquốcậgia,ậHLậNội,ật pậ7. 121. HồậTrọngậNgũậ(2017),ậKiểm soát xã hội đối với tội phạm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người ở Việt Nam hiện nay, in trong cuốnậKỷậyếu Hộiậthảoậkhoaậhọc: “Bảoậđảmậanậninhậxãậhội,ậanậninhậconậngsời:ậ KinhậnghiệmậcủaậViệtậNamậvLậquốcậtế”ậdoậHọcậviệnậCSND,ậBộậCôngậanậphốiậ hợpậv iậBanậTuyênậgi oậThLnhậủyậThLnhậphốậHồậChíậMinhậtổậchức,ậThLnhậphốậ HồậChíậMinh. 122. VũậVănậNhiêm,ậHoLngậThvậTuệậPhsơngậ(2017), An ninh con người với vấn đề quyền con người,ậinậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậthảoậkhoaậhọc: “Bảoậđảmậanậ ninhậxãậhội,ậanậninhậconậngsời:ậKinhậnghiệmậcủaậViệtậNamậvLậquốcậtế”ậdoậHọcậ việnậCSND,ậBộậCôngậanậphốiậhợpậv iậBanậTuyênậgi oậThLnhậủyậThLnhậphốậHồậ ChíậMinhậtổậchức,ậThLnhậphốậHồậChíậMinh. 123. HoLngậPhêậvLậcộngậsựậ (2015),ậTừ điển Tiếng Việt,ậTrungậ tâmậT ậđiểnậ họcậVietậLex,ậNxb.ậĐLậNẵng. 124. NguyễnậHuyậPhòngậ(2017),ậBảo đảm an ninh con người - Thành tựu và một số vấn đề đặt ra,ậTạpậchíậLvchậsnậĐảngậsốậ4. 125. Phùngậ Hữuậ Phú,ậ Nguyễnậ Vănậ Đặng,ậ Nguyễnậ Viếtậ Thôngậ (Đồngậ chủậ biên) (2016), Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb. Chínhậtrvậquốcậgia,ậHLậNội.ậ 126. Trầnậ Đạiậ Quang,ậ Nguyễnậ Xuânậ Yêm,ậ Trầnậ Phsơngậ Đạtậ (2010),ậ Giáo trình môn học Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, HọcậviệnậCảnhậs tậnhânậdân,ậHLậNội. 127. DsơngậVănậQuân,ậNguyễnậThanhậBìnhậ (Đồngậ chủậ biên)ậ (2017),ậHoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia vi phạm pháp luật,ậNxb.ậCôngậanậnhânậdân,ậHLậNội. 128. VũậNgọcậTúậ(2018),ậNâng cao hiệu quả công tác kiểm soát công khai ở các trại giam thuộc Bộ Công an,ậTạpậchíậCảnhậs tậnhânậdân,ậsốậ11ậ(150).ậậ 129. PhíậĐứcậTuấn,ậBùiậVănậThvnhậ(2011),ậGiáo trình Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội,ậBộậCôngậan,ậTổngậ cụcậXâyậdựngậlựcậlsợngậCôngậanậnhânậdân,ậHLậNội.ậậ 130. NguyễnậVănậTuấnậ(2016),ậPhương thức, thủ đoạn vi phạm nội quy trại giam của phạm nhân và biện pháp phòng ngừa tại các trại giam thuộc Bộ Công an,ậTạpậchíậKhoaậhọcậquảnậltậvLậgi oậdụcậtộiậphạm,ậsốậ23,ậth ngậ12.ậ 131. NguyễnậNgọcậTuyếnậ(2016),ậMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án do phạm nhân gây ra trong các trại giam Bộ Công an,ậinậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậthảoậkhoaậhọcậ“ThiậhLnhậ nậhìnhậsựậvLậhỗậtrợậtsậ pháp - Nhữngậvấnậđềậ ltậ lu nậvLậ thựcậ tiễn”ậ doậHọcậviệnậCSNDậphốiậhợpậv iậ Tiểuậbanậltậlu nậvềậTTATXH,ậHộiậđồngậltậlu nậBộậCôngậanậtổậchứcậtạiậThLnhậ phốậHồậChíậMinh. 132. NguyễnậĐìnhậVănậ(Chủậbiên)ậ(2010),ậGiáo trình Tổ chức quản lý, giam giữ phạm nhân, KhoaậNghiệpậvụậGi oậdụcậcảiậtạoậphạmậnhân,ậHọcậviệnậCảnhậ s tậnhânậdân,ậHLậNội. 133. NguyễnậXuânậYêmậ(2017),ậBảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, inậtrongậcuốnậKỷậyếuậHộiậthảoậkhoaậhọc: “Bảoậđảmậanậninhậxãậhội,ậ anậninhậconậngsời:ậKinhậnghiệmậcủaậViệtậNamậvLậ quốcậtế”ậdoậHọcậviệnậCảnhậs tậnhânậdân,ậBộậCôngậanậphốiậhợpậv iậBanậTuyênậ gi oậ ThLnhậ ủyậ ThLnhậ phốậ Hồậ ChíậMinhậ tổậ chức,ậ ThLnhậ phốậ Hồậ ChíậMinh.ậ Tiếng nƣớc ngoài 134. Barbara von Tigerstrom (2007), Human Security and International Law, Prospects and Problems, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon. 135. Cedric Ryngaert and Math Noortmann (eds) (2014), Human Security and International Law: The Challenge of Non-State Actors, Intersentia Publishing Ltd, Cambridge, United Kingdom. 136. Christophe Paulussen, Martin Scheinin (Ed), (2020), Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism, TMC Asser Press. 137. Dorothy Estrada, Tanck (2016), Human Security and Human Rights under International Law: The Protections Offered to person Confronting Structural Vulnerability, Hart Publishing House, Portland. 138. Georg Frerks, Berma Klein Goldewijk (2007), Human Security and International Insecurity, Wageningen Academic Publishers. 139. Giorgio Shani, Makoto Sato, Mustapha Kamal Pasha (2007), Protecting Human Security in a Post 9/11 World - Critical and Global Insights, Palgrave Macmillan. 140. Karenậ O’Brien,ậ Asunciónậ Leraậ St.Clair,ậ Beritậ Kristoffersenậ (2010),ậ Climate change, ethics and Human Security, Cambridge University Press. 141. Keith Muloongo, Roger Kibasomba and Jemima Njeri Kariri (2005), The Many Faces of Human Security - Case Studies of Seven Countries in Southern Africa, First published by the Institute for Security Studies, PO Box 1787, Brooklyn Square, Pretoria, South Africa. 142. Monica den Boer, Jaap de Wilde (Ed), (2008), The Viability of Human Security, Amsterdam University Press, Amsterdam. 143. RichardậA.ậMatthew,ậ JonậBarnett,ậBryanậMcDonald,ậKarenậL.ậO’Brienậ (2010), Global Environmental Change and Human Security, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England. 144. UNDP, Human development Report, 1994, NewYork, Oxford University Press. 145. UNESCO (2008), Human security - Approaches and Challenges, UNESCO Publishing. C. Website 146. duthaoonline.quochoi.vn 147. ihs.vass.gov.vn 148. lyluanchinhtri.vn 149. nghiencuuquocte.org 150. repository.vnu.edu.vn 151. tongiaovadantoc.com 152. www.tapchicongsan.org.vn 153. www.tuyengiao.vn 154. www.vusta.vn 155. https://ajph.aphapublications.org 156. https://cdn.penalreform.org 157. https://journals.openedition.org 158. https://philpapers.org 159. 160. https://revodontolunesp.com.br 161. https://www.apa.org 162. https://www.asser.nl 163. https://www.coe.int 164. https://www.icrc.org 165. https://www.jstor.org 166. https://www.librelloph.com 167. https://www.ncbi.nlm.nih.gov 168. 169. https://www.routledge.com 170. https://www.scielo.br 171. https://www.taylorfrancis.com 172. https://www.unodc.org 173. philpapers.org 174. reliefweb.int 175. walterdorn.net 176. webarchive.urban.org 177. www.bris.ac.uk 178. www.britannica.com 179. www.cairn-int.info 180. www.conseil-constitutionnel.fr 181. www.hdr.undp.org 182. www.iidh.ed.cr 183. www.oxfordscholarship.com 184. www.peacepalacelibrary.nl 185. www.sciencespo.fr 186. www.tandfonline.com 187. www.taylorfrancis.com 188. www.un.org 189. www.unocha.org PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHẠM NH N VÀ CÁN BỘ TRẠI GIAM Biểuậđồ 1: Nguyênậnhânậphạmậnhânậchâyậìậtrongậlaoậđộngậsảnậxuất Biểuậđồ 2:ậSựậmongậmuốnậcủaậphạmậnhânậtrongậviệcậgniậtiềnậđsợcậtrảậcôngậlaoậ động choậgiaậđình 83.72%, 84% 1% 2% 12% 1% NGUYÊN NH N PHẠM NH N CH Y Ì TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Do chế độ bồi dưỡng chưa thỏa đáng Do công việc nặng nhọc, nguy hiểm Do phạm nhân không thích làm công việc này Do phạm nhân không quen lao động Do thái độ hách dịch của cán bộ trại giam 96.47 0.35 1.4 Phạm nhân mong muốn gửi tiền được trả công cho gia đình Rất có mong muốn Có mong muốn Ít có mong muốn Biểuậđồ 3: Tỷậlệậphạmậnhânậdựậđvnhậsẽậtrởậvềậđvaậphsơngậnơiậcsậtrúậsauậkhiậmãnậ hạnậtù Biểuậđồ 4:ậVềậsựậcầnậthiếtậphảiậcóậquyậđvnhậsốậlsợngậphạmậnhânậtốiậđaậtrongậmộtậ buồngậgiam 98.93 0.71 1.4 Phạm nhân dự định sẽ trở về địa phương nơi cư trú sau khi mãn hạn tù Có Không Chưa xác định rõ ràng 69.27 21.76 7.82 1.2 Sự cần thiết phải có quy định về số lượng phạm nhân tối đa trong một buồng giam Rất cần thiết Cần thiết Tương đối cần thiết Không cần thiết Biểuậđồ 5: Ýậkiếnậphạmậnhânậvềậquyậđvnhậcấpậc cậv tậdụngậcầnậthiếtậphụcậvụậchoậ nhuậcầuậsinhậhoạtậvLậvệậsinh c ậnhânậcủaậphạmậnhân Biểuậđồ 6:ậSựậcầnậthiếtậphảiậcóậquyậđvnhậvềậsốậlsợngậns cậcungậcấpậphụcậvụậnhuậ cầuậtắmậrna,ậgiặtậgiũậvLậsinhậhoạtậcủaậphạmậnhânậ 7.43 3.37 87.5 1.2 Ý kiến phạm nhân về việc cấp các vật dụng cần thiết phục vụ nhu cầu sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của phạm nhân Rất đảm bảo Đảm bảo Tương đối đảm bảo Không đảm bảo 14.87 83.04 1.4 Ý kiến phạm nhân về sự cần thiết phải có quy định cung cấp lượng nước cho phạm nhân Rất cần quy định Cần quy định Không cần quy định Biểuậđồ 7:ậVềậmứcậđộậthLnhậthụcậnghềậphạmậnhânậđsợcậhọcậtrongậtrạiậgiam Biểuậđồ 8:ậVềậkhảậnăngậphạmậnhânậtìmậđsợcậviệcậlLmậbằngậnghềậđãậđsợcậhọcậtạiậ trạiậgiamậsauậkhiậmãnậhạnậtù 87.11 11.18 1.69 Về mức độ thành thục nghề phạm nhân đƣợc học trong trại giam Tương đối thành thục Rất thành thục Thành thục 10.47 85.47 1.4 Về khả năng phạm nhân tìm đƣợc việc làm bằng nghề đã học tại trại giam sau khi mãn hạn tù Có khả năng tìm được việc làm Ít có khả năng tìm được việc làm Khó có khả năng tìm được việc làm Biểuậđồ 9: Nguyênậnhânậcủaậviệcậphạmậnhânậítậhoặcậkhóậcóậkhảậnăngậtìmậđsợcậ việcậlLmậsauậkhiậmãnậhạnậtù Biểuậđồ 10:ậNguyênậnhânậcôngật cậxâyậdựngậph pậlu tậởậmộtậsốậtrạiậgiamậchsaậ hiệuậquả 19.93 3.71 76.35 Về nguyên nhân của việc phạm nhân ít hoặc khó có khả năng tìm đƣợc việc làm sau khi mãn hạn tù Do thị trường lao động cung lớn hơn cầu Do nghề được đào tạo không phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động Do kỹ năng thực hành nghề của phạm nhân chưa thành thục 37% 50% 13% Nguyên nhân công tác xây dựng pháp luật ở một số trại giam chƣa hiệu quả Thiếu cán bộ am hiểu lĩnh vực pháp luật này Công tác này chưa được quan tâm đúng mức Thiếu biên chế cán bộ nên phải tập trung cho công tác khác Biểuậđồ 11:ậChấtậlsợngậc nậbộậtrạiậgiamậđ pậứngậyêuậcầuậcôngật c Biểuậđồ 12:ậVềậnguyệnậvọngậcôngật cậcủaậc nậbộậtrạiậgiam 46.62 47.29 6.08 Chất lượng cán bộ trại giam đáp ứng yêu cầu công tác Đáp ứng được yêu cầu công tác Tương đối đáp ứng được yêu cầu công tác Chưa đáp ứng được yêu cầu công tác 44.59 47.29 8.1 Nguyện vọng công tác của cán bộ trại giam Mong muốn được tiếp tục công tác tại trại giam Mong muốn được chuyển sang công tác khác trong cùng ngành Công an Chưa xác định rõ ràng về vấn đề này Biểuậ đồ 13:ậNh nậ thứcậ củaậ c nậ bộậ trạiậ giamậ đốiậ v iậ ph pậ lu tậ vềậANCNậ củaậ phạmậnhân. Biểuậđồ 14:ậTỷậlệậphạmậnhânậmongậmuốnậđsợcậthamậgiaậbầuậcnậđạiậbiểuậQuốcậ hộiậvLậđạiậbiểuậHộiậđồngậnhânậdânậc cậcấp 34% 48% 18% Nhận thức của cán bộ trại giam đối với pháp luật về an ninh con ngƣời của phạm nhân Rõ ràng, đầy đủ Tương đối rõ ràng, đầy đủ Chưa rõ ràng, đầy đủ Phạm nhân mong muốn đƣợc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Rất có mong muốn Ít có mong muốn Có mong muốn Không có mong muốn Biểuậđồ 15:ậVềậviệcậphạmậnhânậnữậcóậconậds iậ18ậtuổiậđsợcậliênậhệậv iậgiaậđìnhậ nhiềuậhơnậphạmậnhânậnamậvLậphạmậnhânậnữậchsaậcóậconậhoặcậcóậconật ậđủậ18ậtuổiậtrởậ lên Phạm nhân nữ có con dƣới 18 tuổi đƣợc liên hệ với gia đình nhiều hơn phạm nhân nam và phạm nhân nữ chƣa có con hoặc có con t đủ 18 tuổi trở lên Rất hợp lý Tương đối hợp lý Hợp lý Không hợp lý PHỤ LỤC 2 PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN PHỤ LỤC 2.1. PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN ành cho phạm nhân Trs cậhết,ậxinậđsợcậgniậlờiậcảmậthôngậvLậchiaậsẻậv iậhoLnậcảnhậcủaậông/bLậhiệnậ nayậvLậkínhậchúcậông/bLậmạnhậkhỏe,ậcảiậ tạoậ tốtậđểậs mậđsợcậ trởậvềậđoLnậ tụậv iậgiaậ đìnhậvLậnhữngậngsờiậthânậyêuậcủaậmình.ậ Trongậbốiậcảnhậthếậgi iậxuấtậhiệnậngLyậcLngậnhiềuậnhữngậnguyậcơậđeậdọaậsựậanậ toLnậcủaậconậngsờiậthìậanậninhậconậngsờiậlLậmộtậtrongậnhữngậmốiậquanậtâmậhLngậđầuậ củaậLiênậhợpậquốc.ậĐảngậvLậNhLậns cậtaậluônậx cậđvnhậconậngsờiậv aậlLậmụcậtiêu,ậv aậ lLậđộngậlựcậcủaậsựậph tậtriển.ậĐạiậhộiậlầnậthứậXIIậcủaậĐảngậ(nămậ2016)ậđãậnhấnậmạnhậ việcậphảiậbảoậđảmậanậtoLnậxãậhội,ậanậninhậconậngsời. Trongậnhữngậnămậqua,ậviệcậbảoậđảmậanậninhậconậngsờiậchoậphạmậnhânậcảậvềậmặtậ ph pậltậvLậthựcậtiễnậthiậhLnhậph pậlu tậđềuậcóậnhữngậkếtậquảậtíchậcựcậđ ngậghiậnh n,ậ hLngậnghìnậphạmậnhânậđãậchấpậhLnhậxongậ nậphạtậtù,ậnhiềuậngsờiậtrongậsốậhọậđãậcóậ nhữngậđóngậgópậchoậxãậhội.ậBênậcạnhậđó,ậph pậlu tậvềậanậninhậconậngsờiậcủaậphạmậ nhânậcũngậcònậnhữngậhạnậchếậnhấtậđvnh. Đểậđ nhậgi ậthựcậtrạngậph pậlu tậvềậanậninhậconậngsờiậcủaậphạmậnhân,ậchúngậtôiậ triểnậkhaiậnghiênậcứuậđềậtLiậ“Pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay”ậnhằmậthuậth pậc cậcănậcứậthựcậtiễnậlLmậcơậsởậchoậviệcậđềậxuấtậc cậgiảiậ ph pậcóậtậnghĩaậ thiếtậ thựcậgópậphầnậhoLnậ thiệnậph pậ lu tậvềậanậninhậconậngsờiậcủaậ phạmậnhân,ậnângậcaoậhiệuậquảậbảoậđảmậanậninhậconậngsờiậchoậphạmậnhân. V iậtậnghĩaậđó,ậchúngậtôiậtrânậtrọngậđềậnghvậông/bLậchoậbiếtậtậkiếnậc ậnhânậvềậ c cậcâuậhỏiậtrongậPhiếuậthuậth pậtậkiếnậnLy.ậÔng/bLậlựaậchọnậphsơngậ nậtrảậlờiậnLoậthìậ xinậđ nhậdấuậXậvLoậôậtsơngậứng,ậđốiậv iậcâuậhỏiậkhôngậcóậphầnậlựaậchọnậphsơngậ nậ trảậlờiậthìậxinậông/bLậghiậrõậtậkiếnậcủaậmìnhậđốiậv iật ngậcâuậhỏi. Xinậtrânậtrọngậcảmậơnậông/bL. Câu 1. Theoậông/bLậthìậsauậkhiậđsợcậđLoậtạoậnghềậtrongậtrạiậgiam,ậông/bLậcóậthểậ lLmậthuầnậthụcậnghềậmìnhậđãậđsợcậhọcậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậthLnhậthục □ậThLnhậthục □ TsơngậđốiậthLnhậthục □ậChsaậthLnhậthục Câu 2. Ông/bLậ cóậ choậ rằngậ nghềậ ông/bLậ đsợcậ họcậ tạiậ trạiậ giamậ cóậ thểậ giúpậ ông/bLậ tìmậđsợcậviệcậ lLmậởậ thvậ trsờngậ laoậđộngậ sauậkhiậ chấpậhLnhậxongậ nậphạtậ tùậ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậkhảậnăngậtìmậđsợcậviệcậlLm □ậÍtậcóậkhảậnăngậtìmậđsợcậviệcậlLm □ậKhóậcóậkhảậnăngậtìmậđsợcậviệcậlLm Câu 3.ậNếuậông/bLậchoậrằng,ậông/bLậítậhoặcậkhóậcóậkhảậnăngậtìmậđsợcậviệcậlLmậởậ thvậ trsờngậ laoậ độngậ thìậ nguyênậ nhânậ lLậ doậ đâu?ậ (Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây). □ậDoậthvậtrsờngậlaoậđộngậcungậl nậhơnậcầu □ậDoậnghềậđsợcậđLoậtạoậkhôngậphùậhợpậv iậnhuậcầuậcủaậthvậtrsờngậlaoậđộng □ậDoậkỹậnăngậthựcậhLnhậnghềậcủaậbảnậthânậchsaậthLnhậthục Nguyênậnhânậkh cậ(nếuậcó)ậ..... ............................................................................................................................... Câu 4.ậ Sauậ khiậ chấpậ hLnhậ xongậ nậ phạtậ tù,ậ ông/bLậ cóậ dựậ đvnhậ sẽậ trởậ vềậ đvaậ phsơngậnơiậcsậtrúậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCó □ậKhông □ậChsaậx cậđvnhậrõậrLng Câu 5.ậNếuậông/bLậcóậdựậđvnhậsẽậtrởậvềậđvaậphsơngậnơiậcsậtrúậsauậkhiậchấpậhLnhậ xongậ nậphạtậ tù,ậông/bLậcóậchoậrằngậnghềậông/bLậđsợcậhọcậ tạiậ trạiậgiamậcóậ thểậgiúpậ ông/bLậ tìmậđsợcậviệcậ lLmậởậđvaậphsơngậ (huyện,ậ tỉnh)ậnơiậ csậ trúậkhông?ậ (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậkhảậnăngậtìmậđsợcậviệcậlLm □ậÍtậcóậkhảậnăngậtìmậđsợcậviệcậlLm □ậKhôngậcóậkhảậnăngậtìmậđsợcậviệcậlLm □ậChsaậrõ Câu 6.ậNếuậông/bLậchoậrằng,ậnghềậông/bLậđsợcậhọcậtạiậtrạiậgiamậítậhoặcậkhôngậ cóậkhảậnăngậtìmậđsợcậviệcậlLmậởậđvaậphsơngậnơiậcsậtrúậthìậnguyênậnhânậlLậdoậđâu?ậ(Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây). □ậDoậthvậtrsờngậlaoậđộngậởậđvaậphsơngậnơiậcsậtrúậcungậl nậhơnậcầu □ậDoậnghềậđsợcậhọcậởậtrạiậgiamậkhôngậphùậhợpậv iậnhuậcầuậcủaậthvậtrsờngậlaoậ độngậởậđvaậphsơngậnơiậcsậtrú □ậDoậkỹậnăngậthựcậhLnhậnghềậcủaậbảnậthânậchsaậthLnhậthục Nguyênậnhânậkh cậ(nếuậcó)ậ Câu 7.ậ Trongậ qu ậ trìnhậ trạiậ giamậ nơiậ ông/bLậ đangậ chấpậ hLnhậ nậ tổậ chứcậ choậ phạmậnhânậlaoậđộngậsảnậxuất,ậông/bLậđ nhậgi ậnhsậthếậnLoậvềậth iậđộậcủaậphạmậnhânậ trongậlaoậđộngậsảnậxuất?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậtíchậcực □ Tíchậcực □ậTsơngậđốiậtíchậcực □ậChâyậỳ Câu 8.ậ Nếuậ ông/bLậ đ nhậ gi ậ phạmậ nhânậ châyậ ỳậ trongậ laoậ độngậ sảnậ xuấtậ thìậ nguyênậnhânậchủậyếuậlLậdoậđâu?ậ(Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây) □ậDoậchếậđộậbồiậdsỡngậchsaậthỏaậđ ng □ậDoậcôngậviệcậnặngậnhọc,ậnguyậhiểm □ậDoậkhôngậthíchậlLmậcôngậviệcậnLy □ậDoậphạmậnhânậkhôngậquenậlaoậđộng □ậDoậth iậđộậh chậdvchậcủaậc nậbộậtrạiậgiam Nguyênậnhânậkh cậ(nếuậcó)ậ................................................................................. Câu 9.ậ Lu tậ Thiậ hLnhậ nậ hìnhậ sựậ nămậ 2019ậ (cóậ hiệuậ lựcậ thiậ hLnhậ t ậ ngLyậ 01/01/2020)ậquyậđvnhậđốiậv iậphạmậnhânậtrựcậtiếpậthamậgiaậlaoậđộngậsảnậxuấtậsẽậđsợcậ trảậmộtậphầnậcôngậlaoậđộng.ậTrongậtrsờngậhợpậông/bLậtrựcậtiếpậthamậgiaậlaoậđộngậsảnậ xuấtậvLậđsợcậtrảậmộtậphầnậcôngậlaoậđộngậthìậtrongậthờiậgianậchấpậhLnhậ n,ậông/bLậcóậ mongậmuốnậsẽậđsợcậsnậdụngậsốậtiềnậđóậnhsậthếậnLo? 9.1.ậGniậsốậtiềnậđóậvềậchoậgiaậđìnhậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậcóậmongậmuốn □ậCóậmongậmuốn □ậÍtậcóậmongậmuốn □ậKhôngậcóậmongậmuốn 9.2.ậGniậsốậtiềnậđóậvLoậngânậhLngậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậcóậmongậmuốn □ậCóậmongậmuốn □ậÍtậcóậmongậmuốn □ậKhôngậcóậmongậmuốn 9.3.ậDùngậsốậ tiềnậđóậđểậmuaậvLngậhoặcậ tLiậ sảnậqutậkh cậvLậgniậ lsuậktậ tạiậ trạiậ giam (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậcóậmongậmuốn □ậCóậmongậmuốn □ậÍtậcóậmongậmuốn □ậKhôngậcóậmongậmuốn 9.4.ậGniậlsuậktậsốậtiềnậđóậtạiậtrạiậgiamậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậcóậmongậmuốn □ậCóậmongậmuốn □ậÍtậcóậmongậmuốn □ậKhôngậcóậmongậmuốn Câu 10.ậTrongậqu ậtrìnhậthamậgiaậlaoậđộngậsảnậxuấtậtạiậtrạiậgiam,ậkhiậlLmậthêmậ giờ,ậông/bLậmongậmuốnậđsợcậnghỉậbù,ậđsợcậbồiậdsỡngậbằngậtiềnậhayậbồiậdsỡngậbằngậ hiệnậv t?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậMongậmuốnậđsợcậnghỉậbù □ậMongậmuốnậđsợcậbồiậdsỡngậbằngậtiền □ậMongậmuốnậđsợcậbồiậdsỡngậbằngậhiệnậv t Ýậkiếnậkh cậ(nếuậcó):ậ........................................................................................... Câu 11.ậTạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ n,ậđvnhậlsợngậvềậlsơngậthực,ậ thựcậphẩmậdLnhậchoậphạmậnhânậcóậđsợcậđạiậdiệnậphạmậnhânậkiểmậtraậ trs cậkhiậchếậ biếnậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậThsờngậxuyên □ậThỉnhậthoảng □ậHiếmậkhi □ậChsaậbaoậgiờ □ậKhôngậbiếtậvềậvấnậđềậnLy Câu 12.ậTrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ nậcóậthsờngậxuyênậthayậđổiậmónậ ănậbảoậđảmậchoậphạmậnhânậănậhếtậ tiêuậ chuẩnậkhông?ậ (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậthsờngậxuyên □ậThsờngậxuyên □ậThỉnhậthoảngậ □ậHiếmậkhi Câu 13. Ông/bLậ cóậ choậ rằngậ sốậ lsợngậ phạmậnhânậ trongậmộtậ buồngậ giamậ nhsậ hiệnậnayậlLậqu ậđôngậđúcậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậQu ậđôngậđúc □ậĐôngậđúc □ậTsơngậđốiậđôngậđúc □ậV aậphải Câu 14. Lu tậThiậhLnhậ nậhìnhậsựậnămậ2010ậvLậLu tậThiậhLnhậ nậhìnhậsựậnăm 2019ậđềuậkhôngậquyậđvnhậvềậsốậlsợngậtốiậđaậphạmậnhânậtrongậmộtậbuồngậgiam.ậTheoậ ông/bL,ậ cóậ cầnậ thiếtậ quyậđvnhậ vềậ sốậ lsợngậphạmậnhânậ tốiậ đaậ trongậmộtậ buồngậgiamậ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCầnậthiết □ậKhôngậcầnậthiết Câu 15. Theoậquyậđvnhậcủaậph pậ lu t,ậphạmậnhânậđsợcậcấpậquầnậ oậ theoậmẫuậ thốngậnhất,ậkhănậmặt,ậdép,ậmũậhoặcậnón,ậxLậphòng,ậkemậvLậbLnậchảiậđ nhậrăng;ậphạmậ nhânậnữậđsợcậcấpậthêmậđồậdùngậcầnậthiếtậchoậvệậsinhậcủaậphụậnữ.ậTheoậông/bLậthìậquyậ đvnhậtrênậcóậđảmậbảoậnhuậcầuậmặc,ậbảoậhộậthânậthểậvLậvệậsinhậc ậnhânậcủaậphạmậnhânậ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậđảmậbảo □ậĐảmậbảo □ậTsơngậđốiậđảmậbảo □ậKhôngậđảmậbảo Câu 16. Tạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ n,ậcóậđủậlsợngậns cậđểậphụcậ vụậnhuậcầuậ tắmậ rna,ậgiặtậ giũậvLậvệậ sinhậc ậnhânậcủaậphạmậnhânậkhông?ậ (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậđầyậđủ □ậĐầyậđủ □ậTsơngậđốiậđầyậđủ □ậThsờngậxuyênậthiếuậns c Câu 17.ậTheoậquanậđiểmậcủaậông/bL,ậcóậnênậquyậđvnhậvềậ sốậ lsợngậns cậđsợcậ cungậcấpậđốiậv iậmỗiậ phạmậnhânậ trongậmộtậ khoảngậ thờiậgianậnhấtậđvnhậnhằmậ tr nhậ lãngậphíậns cậcũngậnhsậđảmậbảoậđủậns cậphụcậvụậchoậnhuậcầuậtắmậrna,ậgiặtậgiũậvLậvệậ sinhậc ậnhânậcủaậphạmậnhânậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậcầnậquyậđvnh □ậCầnậquyậđvnh □ậKhôngậcầnậquyậđvnh Câu 18. Trongậ mỗiậ buồngậ giamậ củaậ phạmậ nhânậ thsờngậ cóậ mộtậ khuậ vệậ sinh.ậ Ông/bLậchoậbiếtậv iậviệcậcóậmộtậkhuậvệậsinhậđóậthìậcóậđ pậứngậđsợcậnhuậcầuậvệậsinh cá nhânậcủaậc cậphạmậnhânậtrongậbuồngậgiamậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậĐ pậứngậđsợcậnhuậcầu □ậTsơngậđốiậđ pậứngậđsợcậnhuậcầu □ậThiếuậtrầmậtrọng Câu 19. Tạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ n,ậphạmậnhânậcóậđsợcậthamậ gia cácậhoạtậđộngậthểậdục,ậthểậthaoậhLngậngLyậngoLiậtrờiậtrongậđiềuậkiệnậthờiậtiếtậchoậ phép không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậthsờngậxuyên □ậThsờngậxuyên □ậThỉnhậthoảng □ậHiếmậkhi Câu 20.ậ Trongậqu ậ trìnhậ trạiậ giamậ nơiậ ông/bLậ đangậ chấpậ hLnhậ nậ tổậ chứcậ choậ phạmậnhânậlaoậđộngậsảnậxuất,ậphạmậnhânậcóậthsờngậxuyênậphảiậlLmậthêmậgiờậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậThsờngậxuyên □ậThỉnhậthoảng □ậHiếmậkhi □ậKhôngậbaoậgiờ Câu 21. Tạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ n,ậcóậđầyậđủậbảoậhộậlaoậđộngậ cầnậthiếtậchoậphạmậnhânậtrongậqu ậtrìnhậlaoậđộngậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậđảmậbảo □ậĐảmậbảo □ậTsơngậđốiậđảmậbảo □ậChsaậđảmậbảo Câu 22. Tạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ n,ậcóậđảmậbảoậvệậsinhậanậtoLnậ laoậđộngậchoậphạmậnhânậtrongậqu ậtrìnhậlaoậđộngậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậđảmậbảo □ậĐảmậbảo □ậTsơngậđốiậđảmậbảo □ậChsaậđảmậbảo Câu 23. Khiậnh pậ trại,ậông/bLậcóậđsợcậ trạiậ giamậ tổậ chứcậkh mậsứcậkhỏeậngayậ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậđsợcậkh mậsứcậkhỏeậngay □ậKhôngậđsợcậkh mậsứcậkhỏeậngay Câu 24. Tạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ n,ậphạmậnhânậcóậđsợcậkiểmậ traậsứcậkhỏeậđvnhậkỳậmỗiậnămậmộtậlầnậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậđsợcậkiểmậtra □ậKhôngậđsợcậkiểmậtra □ậCóậđsợcậkiểmậtraậnhsngậkhôngậtheoậđvnhậkỳ Câu 25.ậÔng/bLậđ nhậgi ậnhsậ thếậnLoậvềậcơậsởậv tậchất,ậ trangậ thiếtậbvậcủaậ trạiậ giamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ nậtrongậviệcậđ pậứngậyêuậcầuậkh mậchữaậbệnhậthôngậ thsờngậchoậphạmậnhân? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậĐ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậTsơngậđốiậđ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậChsaậđ pậứngậđsợcậyêuậcầu Câu 26. Ông/bLậđ nhậgi ậnhsậthếậnLoậvềậtinhậthầnậtr chậnhiệmậcủaậđộiậngũậc nậ bộậyậtếậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ nậtrongậviệcậkh mậchữaậbệnhậchoậphạmậ nhân? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtật nậtình,ậchuậđ o □ậT nậtình,ậchuậđ o □ậTsơngậđốiật nậtình,ậchuậđáo □ậChsaật nậtình,ậchuậđ o Câu 27. Tạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ nậcóậxảyậraậhiệnậtsợngậphạmậ nhânậbvậc nậbộậtrạiậgiamậđ nhậđ pậhayậđeậdọaậđ nhậđ pậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậThsờngậxuyên □ậThỉnhậthoảng □ậHiếmậkhi □ậKhôngậcóậhiệnậtsợngậnLy Câu 28. Tạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ nậcóậxảyậraậhiệnậtsợngậphạmậ nhânậbvậphạmậnhânậkh cậđ nhậđ pậhayậđeậdọaậđ nhậđ pậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậThsờngậxuyên □ậThỉnhậthoảng □ậHiếm khi □ậKhôngậcóậhiệnậtsợngậnLy Câu 29. Ông/bLậcóậđsợcậngheậphổậbiếnậvềậnộiậquyậtrạiậgiamậkhiậnh pậtrạiậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậđsợcậngheậvLậnắmậđsợcậđầyậđủậnộiậdungậquyậđvnh □ậCóậđsợcậngheậnhsngậkhôngậnắmậđsợcậđầyậđủậnộiậdungậquyậđvnh □ậKhôngậđsợcậnghe Câu 30. Trongậbuồngậgiamậcủaậông/bLậcóậhiệnậtsợngậphạmậnhânậmangậvũậkhí,ậ v tậcấmậvLoậbuồngậgiamậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậThsờngậxuyên □ậThỉnhậthoảng □ậHiếmậkhi □ậKhôngậcóậhiệnậtsợngậnày Câu 31.ậTạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ n,ậviệcậkh mậxétậphạmậnhânậ cóậđsợcậthựcậhiệnậbởiậnhữngậngsờiậcùngậgi iậtínhậv iậphạmậnhânậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậcùngậgi iậtínhậv iậphạmậnhân □ậKhôngậcùngậgi iậtínhậv iậphạmậnhân □ậLúcậcùngậgi iậtínhậlúcậkhông Câu 32.ậÔng/bLậcóậnhuậcầuậthựcậhiệnậc cậnghiậlễậtônậgi oậtrongậtrạiậgiamậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậcóậnhuậcầu □ậCóậnhuậcầu □ậÍtậcóậnhuậcầu □ậKhôngậcóậnhuậcầu Câu 33.ậỞậ trạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ nậcóậhiệnậ tsợngậnhómậphạmậ nhânậnLyậthaoậtúng,ậsaiậkhiếnậphạmậnhânậkh cậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậphổậbiến □ậPhổậbiến □ậCóậnhsngậkhôngậphổậbiến □ậKhôngậcóậhiệnậtsợngậnLy Câu 34.ậỞậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ nậcóậhiệnậtsợngậtrạiậgiamậhoặcậ c nậ bộậ trạiậ giamậ snậ dụngậ phạmậ nhânậ nLyậ đểậ thaoậ túng,ậ saiậ khiếnậ phạmậ nhânậ kh cậ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậphổậbiến □ậPhổậbiến □ậCóậnhsngậkhôngậphổậbiến □ậKhôngậcóậhiệnậtsợngậnLy Câu 35.ậÔng/bLậcóậđsợcậngheậtrạiậgiamậhoặcậc nậbộậtrạiậgiamậphổậbiếnậvềậnộiậ dung,ậc chậthứcậthựcậhiệnậkhiếuậnại,ậtốậc oậtrongậtrạiậgiamậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậđsợcậngheậvLậnắmậrõ,ậđầyậđủ □ậCóậđsợcậngheậnhsngậkhôngậnắmậrõậvLậđầyậđủ □ậKhôngậđsợcậnghe Câu 36.ậÔng/bLậchoậbiếtậmứcậđộậtinậtsởngậcủaậông/bLậvềậtínhậkh chậquan,ậcôngậ bằng,ậ côngậ tâmậ củaậ trạiậ giamậ hayậ củaậ cơậ quanậ cóậ thẩmậquyềnậ kh cậ trongậ việcậ giảiậ quyếtậkhiếuậnại,ậtốậc oậcủaậphạmậnhân?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậtinậtsởng □ậTinậtsởng □ậTsơngậđốiậtinậtsởng □ậKhôngậtinậtsởng Câu 37. TrongậthờiậgianậchấpậhLnhậ nậởậtrạiậgiam,ậông/bLậcóậmongậmuốnậđsợcậ thựcậ hiệnậ việcậ bầuậ cnậ đạiậ biểuậ Quốcậ hộiậ vLậ đạiậ biểuậ Hộiậ đồngậ nhânậ dânậ c cậ cấpậ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậcóậmongậmuốn □ậCóậmongậmuốn □ậÍtậcóậmongậmuốn □ậKhôngậcóậmongậmuốn Câu 38.ậChoậbiếtậđ nhậgi ậcủaậông/bLậvềậtínhậtr chậnhiệmậcủaậđộiậngũậc nậbộậtrạiậ giamậnơiậông/bLậđangậchấpậhLnhậ nậtrongậcôngật cậquảnậltậgiamậgiữ,ậgi oậdục,ậcảiậtạoậ phạmậnhânậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậtr chậnhiệm □ Tr chậnhiệm □ậTsơngậđốiậtr chậnhiệm □ậTr chậnhiệmậthấp Câu 39. ÔngậbLậchoậbiếtậông/bLậđãậtốtậnghiệpậb cậhọcậnLoậsauậđâyậ(Chỉ chọn bậc học cao nhất): □ậTiểuậhọc □ậTrungậhọcậcơậsở □ậTrungậhọcậphổậthông □ậTrungậcấpậ □ậCaoậđẳng □ậĐạiậhọc □ậThạcậsĩ □ậTiếnậsĩ Câu 40.ậTrongậtrsờngậhợpậông/bLậđãậtốtậnghiệpậtrungậhọcậphổậthôngậhoặcậtsơngậ đsơng,ậông/bLậcóậmongậmuốnậđsợcậhọcậđạiậhọcậhoặcậcaoậđẳng,ậ trungậcấpậ trongậqu ậ trìnhậchấpậhLnhậ nậtạiậtrạiậgiamậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậcóậmongậmuốn □ậCóậmongậmuốn □ậÍtậcóậmongậmuốn □ậKhôngậcóậmongậmuốn Mộtậlầnậnữa,ậxinậtrânậtrọngậcảmậơnậsựậquanậtâm,ậgiúpậđỡậcủaậông/bL ----------------- PHỤ LỤC 2.2. PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN ành cho cán bộ trại giam Trongậbốiậcảnhậthếậgi iậxuấtậhiệnậngLyậcLngậnhiềuậnhữngậnguyậcơậđeậdọaậsựậanậ toLnậcủaậconậngsờiậthìậanậninhậconậngsờiậlLậmộtậtrongậnhữngậmốiậquanậtâmậhLngậđầuậ củaậLiênậhợpậquốcậcũngậnhsậcủaậmỗiậquốcậgiaậ thLnhậviênậcủaậ tổậ chứcậquốcậ tếậnLy.ậ ĐảngậvLậNhLậns cậtaậluônậx cậđvnhậconậngsờiậv aậlLậmụcậtiêu,ậv aậlLậđộngậlựcậcủaậsựậ ph tậtriển.ậĐạiậhộiậlầnậthứậXIIậcủaậĐảngậ(nămậ2016)ậđãậnhấnậmạnhậviệcậphảiậbảoậđảmậ anậtoLnậxãậhội,ậanậninhậconậngsời. Trongậnhữngậnămậqua,ậviệcậbảoậđảmậanậninhậconậngsờiậchoậphạmậnhânậcảậvềậmặtậ xâyậdựngậvLậthựcậhiệnậph pậlu tậđềuậcóậnhữngậkếtậquảậtíchậcựcậđ ngậghiậnh n,ậhLngậ nghìnậphạmậnhânậđãậchấpậhLnhậxongậ nậphạtậtù,ậhoLnậlsơng,ậphụcậthiện,ậnhiềuậngsờiậ trongậsốậhọậđãậcóậnhữngậđóngậgópậchoậxãậhội.ậBênậcạnhậđó,ậph pậlu tậvềậanậninhậconậ ngsờiậcủaậphạmậnhânậcũngậcònậnhữngậhạnậchếậnhấtậđvnh. Đểậđ nhậgi ậthựcậtrạngậph pậlu tậvềậanậninhậconậngsờiậcủaậphạmậnhân,ậchúngậtôiậ triểnậkhaiậnghiênậcứuậđềậtLiậ“Pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay”ậnhằmậthuậth pậc cậcănậcứậthựcậtiễnậlLmậcơậsởậchoậviệcậđềậxuấtậc cậgiảiậ ph pậcóậtậnghĩaậ thiếtậ thựcậgópậphầnậhoLnậ thiệnậph pậ lu tậvềậanậninhậconậngsờiậcủaậ phạmậnhân,ậnângậcaoậhiệuậquảậbảoậđảmậanậninhậconậngsờiậchoậnhómậđốiậtsợngậyếuậthếậ này. V iậtậnghĩaậđó,ậchúngậtôiậkínhậđềậnghvậqutậông/bLậchoậbiếtậtậkiếnậc ậnhânậcủaậ mìnhậvềậc cậcâuậhỏiậtrongậPhiếuậthuậth pậtậkiếnậnLy.ậQutậông/bLậlựaậchọnậphsơngậ nậ trảậ lờiậnLoậ thìậxinậđ nhậdấuậXậvLoậôậ tsơngậứng,ậđốiậv iậcâuậhỏiậkhôngậcóậphầnậ lựaậ chọnậphsơngậ nậtrảậlờiậthìậxinậqutậông/bLậghiậrõậtậkiếnậcủaậmìnhậđốiậv iật ngậcâuậhỏi. XinậtrânậtrọngậcảmậơnậvLậkínhậchúcậqutậông/bLậmạnhậkhỏe,ậhạnhậphúcậvLậthLnhậ công! Câu 1. Tạiậ trạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngật c,ậnhữngậphạmậnhânậbvậmắcậbệnhậ truyềnậnhiễmậđsợcậgiamậgiữậ riêngậhayậ đsợcậgiamậgiữậchungậv iậnhữngậphạmậnhânậ khôngậbvậmắcậbệnhậtruyềnậnhiễm? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậĐsợcậgiamậgiữậriêng □ậĐsợcậgiamậgiữậchung □ậCóậlúcậgiamậgiữậriêng,ậcóậlúcậgiamậgiữậchung □ậKhôngậbiếtậvềậvấnậđềậnLy Câu 2. Tạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngật c,ậnguồnậns cậphụcậvụậnhuậcầuậăn,ậ uốngậcủaậphạmậnhânậcóậđảmậbảoậtheoậtiêuậchuẩnậyậtếậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậĐãậđsợcậkiểmậnghiệmậvLậđảmậbảo □ậĐãậđsợcậkiểmậnghiệmậnhsngậchsaậđảmậbảo □ậChsaậđsợcậkiểmậnghiệmậnhsngậmắtậthsờngậquanậs tậthấyậđảmậbảo □ậChsaậđsợcậkiểmậnghiệmậnhsngậmắtậthsờngậquanậs tậthấyậkhôngậđảmậbảo □ậKhôngậbiếtậvềậvấnậđềậnLy Câu 3. Tạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngật c,ậcơậsởậv tậchấtậvLậc cậtrangậthiếtậbvậ cầnậ thiếtậ cóậ đ pậ ứngậ đsợcậ yêuậ cầuậ kh m,ậ chữaậ bệnhậ thôngậ thsờngậ choậ phạmậ nhânậ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậĐ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậTsơngậđốiậđ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậChsaậđ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậThiếuậthốnậtrầmậtrọng Câu 4.ậChoậbiếtậđ nhậgi ậcủaậông/bLậvềậnăngậlực,ậtrìnhậđộậchuyênậmônậcủaậđộiậ ngũậc nậbộậy,ậb cậsĩậ trạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngậ t cậ trongậviệcậđ pậứngậyêuậcầuậ kh mậchữaậbệnhậthôngậthsờngậchoậphạmậnhânậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậĐ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậTsơngậđốiậđ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậChsaậđ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậKhôngậbiếtậvềậvấnậđềậnLy Câu 5. Trạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngậ t cậ cóậ tổậchứcậphunậ thuốcậphòngậdvchậ choậphạmậnhânậtheoậđvnhậkỳậkhông?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậphunậthuốc □ậKhôngậphunậthuốcậ □ậCóậphunậthuốcậnhsngậkhôngậtheoậđvnhậkỳ □ậKhôngậbiếtậvềậvấnậđềậnLy Câu 6.ậTrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngậ t cậ cóậphânậcôngậc nậbộậnamậquảnậ ltậ phạmậnhânậnữậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậPhổậbiến □ậTsơngậđốiậphổậbiến □ậCóậnhsngậkhôngậphổậbiến □ậKhôngậcóậhiệnậtsợngậnLy □ậKhôngậbiếtậvềậvấn đềậnLy Câu 7.ậTrongậtrsờngậhợpậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngật cậcóậphânậcôngậc nậ bộậnamậquảnậltậphạmậnhânậnữậthìậtrạiậgiamậcóậphânậcôngậc nậbộậnữậphốiậhợpậcùngậv iậ c nậbộậnamậquảnậltậphạmậnhânậnữậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCó □ậKhông □ậKhôngậbiếtậvềậvấnậđềậnLy Câu 8.ậTheoậquanậđiểmậcủaậông/bLậthìậcóậcầnậtăngậcsờngậnộiậdungậvLậthờiậlsợngậ gi oậ dụcậ vănậ hóa,ậ nghệậ thu tậ choậ phạmậnhânậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậcầnậtăngậcsờng □ậGiữậnguyênậnhsậhiệnậnay □ậKhôngậnắmậrõậvấnậđềậnLy Câu 9.ậTrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngậ t cậ cóậ thsờngậxuyênậ tổậchứcậc cậhoạtậ độngậvănậ hóa,ậ vănậ nghệậ choậphạmậnhânậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậthsờngậxuyên □ậThsờngậxuyên □ậThỉnhậthoảng □ậHiếmậkhi Câu 10.ậNếuậtrạiậgiamậcủaậông/bLậthỉnhậthoảngậhoặcậhiếmậkhiậtổậchứcậc cậhoạtậ độngậvănậhóa,ậvănậnghệậchoậphạmậnhânậthìậnguyênậnhânậchủậyếuậlLậdoậđâu?ậ (Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây). □ậDoậkinhậphíậhạnậhẹp □ậDoậsốậlsợngậc nậbộậtrạiậgiamậít □ậDoậcơậsởậv tậchấtậkhôngậđảmậbảo □ậDoậc nậbộậtrạiậgiamậthiếuậnăngậđộng Nguyênậnhânậkh cậ(nếuậcó)ậ............................................................................... Câu 11. Trạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngật cậcóậthsờngậxuyênậtổậchứcậc cậhoạtậ độngậvănậhóa,ậvănậnghệ,ậthểậthaoậgiữaậphạmậnhânậv iậcộngậđồngậxãậhội,ậđvaậphsơngậ nơiậtrạiậgiamậđóngậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậThsờngậxuyên □ậThỉnhậthoảng □ậHiếmậkhi □ậChsaậbaoậgiờ Câu 12.ậTrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngật cậcóậthLnhậl pậBanậtựậquảnậcủaậphạmậ nhân không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậthLnhậl p □ậKhôngậthLnhậl p □ậTrs cậcóậthLnhậl p,ậhiệnậtạiậkhông Câu 13.ậTheoậquanậđiểmậcủaậông/bL,ậsựậtồnậtạiậcủaậBanậtựậquảnậphạmậnhânậcóậ cầnậthiếtậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậcầnậthiết □ậCầnậthiết □ậTsơngậđốiậcầnậthiết □ậKhôngậcầnậthiết Câu 14.ậÔng/bLậcóậchoậrằngậnếuậquyậđvnhậnhữngậphạmậnhânậnữậcóậconậds iậ18ậ tuổiậđsợcậliênậhệậv iậgiaậđìnhậv iậtầnậsuấtậnhiềuậhơnậphạmậnhânậnamậvLậnhữngậphạmậ nhânậnữậchsaậcóậconậhoặcậcóậconật ậđủậ18ậtuổiậtrởậlênậthìậcóậhợpậltậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậhợpậlt □ậHợpậlt □ậTsơngậđốiậhợpậlt □ậKhôngậhợpậltậ Câu 15.ậChoậbiếtậđ nhậgi ậcủaậông/bLậvềậmứcậđộậ thựcậhiệnậdânậchủậ trongậ trạiậ giamậnơiậông/bLậđangậcôngật c? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậTốt □ Khá □ậTrungậbình □ậChsaậtốt Câu 16.ậTạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngật c,ậtrongậtrsờngậhợpậphạmậnhânậcóậ đơnậ tốậc oậc nậbộậ trạiậgiamậviậphạmậph pậ lu tậ thìậ trạiậgiamậcóậ thayậđổiậngayậngsờiậ quảnậltậđốiậv iậphạmậnhânậđóậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậthayậđổiậngay □ậCóậthayậđổiậnhsngậkhôngậthựcậhiệnậngay □ậKhôngậthayậđổi □ậKhôngậbiếtậvềậvấnậđềậnLy Câu 17.ậTạiậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngật c,ậtrongậtrsờngậhợpậphạmậnhânậcóậ đơnậtốậc oậphạmậnhânậkh cậtrongậbuồngậgiamậcóậhLnhậviậviậphạmậph pậlu t,ậtrạiậgiamậ cóậ kvpậ thờiậ điềuậ chuyểnậ phạmậ nhânậ cóậ đơnậ tốậ c oậ hoặcậ phạmậ nhânậ bvậ tốậ c oậ sangậ buồngậgiamậkh cậkhông? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậCóậđiềuậchuyển □ậCóậđiềuậchuyểnậnhsngậkhôngậkvpậthời □ậKhôngậđiềuậchuyển □ậKhôngậbiếtậvềậvấnậđềậnLy Câu 18.ậChoậbiếtậđ nhậgi ậcủaậông/bLậvềậchấtậlsợngậđộiậngũậc nậbộậtrạiậgiamậnơiậ ông/bLậđangậcôngật cậtrongậviệcậđ pậứngậyêuậcầuậcủaậcôngật cậquảnậltậgiamậgiữ,ậgi oậ dục,ậ cảiậ tạoậ phạmậnhânậ nóiậ chung,ậ bảoậ đảmậ anậ ninhậ conậ ngsờiậ củaậ phạmậnhânậ nóiậ riêng? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậĐ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậTsơngậđốiậđ pậứngậđsợcậyêuậcầu □ậChsaậđ pậứngậđsợcậyêuậcầu Câu 19.ậÔng/bLậcóậmongậmuốnậđsợcậ tiếpậ tụcậcôngậ t cậ tạiậ trạiậgiamậhayậmongậ muốnậđsợcậchuyểnậsangậcôngật cậkh cậtrongậcùngậngLnhậCôngậan? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậMongậmuốnậđsợcậtiếpậtụcậcôngật cậtạiậtrạiậgiam □ậMongậmuốnậđsợcậchuyểnậsangậcôngật cậkh cậtrongậcùngậngLnhậCôngậan □ậChsaậx cậđvnhậrõậrLngậvềậvấnậđềậnLy Câu 20.ậNếuậcóậmongậmuốnậđsợcậchuyểnậsangậcôngật cậkh cậtrongậcùngậngLnhậ Côngậan,ậông/bLậchoậbiếtậltậdoậtạiậsao?ậ (Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây) □ậDoậcôngậviệcậcóậnhiềuậ pậlực □ậDoậcôngậviệcậnhLmậch n □ậDoậcôngậviệcậcóậtínhậrủiậroậcaoậ □ậDoậmôiậtrsờngậlLmậviệcậbvậgòậbó □ậDoậlsơngậvLậthuậnh pậkh cậkhôngậđủậhấpậdẫn □ậLtậdoậkh cậ....................................................................................................... Câu 21.ậĐểậgiúpậc nậbộậ trạiậgiamậyênậ tâmậcôngậ t c,ậông/bLậchoậrằngậcầnậ thựcậ hiệnậ c cậbiệnậph pậnLoậ sauậđây?ậ (Có thể lựa chọn một hoặc các phương án trả lời dưới đây) □ậTăngậphụậcấpậđặcậthù □ậHỗậtrợậmuaậnhLậởậxãậhội/choậmsợnậđấtậlLmậnhL Đềậxuấtậkh cậ(nếuậcó)ậ...................................................................................... Câu 22.ậChoậbiếtậđ nhậgi ậcủaậông/bLậvềậsựậthamậgiaậcủaậtrạiậgiamậnơiậông/bLậ đangậ côngậ t cậ trongậ côngậ t cậ xâyậ dựngậ ph pậ lu tậ vềậ anậ ninhậ conậ ngsờiậ củaậ phạmậ nhân? (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậhiệuậquảậ □ậHiệuậquả □ậTsơngậđốiậhiệuậquả □ậKhôngậhiệuậquả □ậKhôngậnắmậrõậvấnậđềậnLy Câu 23.ậNếuậsựậthamậgiaậcủaậtrạiậgiamậnơiậông/bLậđangậcôngật cậtrongậcôngật cậ xâyậdựngậph pậlu tậvềậanậninhậconậngsờiậcủaậphạmậnhânậlLậtsơngậđốiậhiệuậquảậhoặcậ khôngậhiệuậquảậthìậkhóậkhăn,ậvs ngậmắcậlLậdoậđâu?ậ(Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây) □ậThiếuậc nậbộậamậhiểuậlĩnhậvựcậph pậlu tậnLy □ậCôngật cậnLyậchsaậđsợcậquanậtâmậđúngậmức □ậThiếuậbiênậchếậc nậbộậnênậphảiật pậtrungậchoậcôngật cậkh c Nguyênậnhânậkh cậ(nếuậcó)ậ................................................................................. Câu 24.ậÔng/bLậcóậnắmậđsợcậrõậrLng,ậđầyậđủậnhữngậnộiậdungậcơậbảnậcủaậph pậ lu tậvềậanậninhậconậngsờiậcủaậphạmậnhânậhayậkhông?ậ (Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRõậrLng,ậđầyậđủ □ậTsơngậđốiậrõậrLng,ậđầyậđủ □ậChsaậrõậrLng,ậđầyậđủ Câu 25.ậChoậbiếtậtậkiếnậcủaậông/bLậvềậtầmậquanậtrọngậcủaậcôngật cậtuyênậtruyền,ậ phổậ biếnậ ph pậ lu tậ vềậ anậ ninhậ conậ ngsờiậ củaậ phạmậnhânậ (kểậ cảậ trongậ trạiậ giamậ vLậ ngoLiậxãậhội)?ậ(Chọn một phương án trả lời dưới đây) □ậRấtậquanậtrọng □ậQuanậtrọng □ậTsơngậđốiậquanậtrọng □ậKhôngậquanậtrọng Mộtậlầnậnữa,ậxinậtrânậtrọngậcảmậơnậsựậquanậtâm,ậgiúpậđỡậcủaậông/bL -----------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phap_luat_ve_an_ninh_con_nguoi_cua_pham_nhan_o_viet.pdf
  • pdfĐiểm mới của luận án (tiếng Anh).pdf
  • pdfĐiểm mới của luận án (tiếng Việt).pdf
  • pdfTóm tắt luận án (tiếng Anh).pdf
  • pdfTóm tắt luận án (tiếng Việt).pdf
Luận văn liên quan