Hợp đồng mua bán nhựa đường Shell – Singapore tại công ty thương mại và xây dựng Hải phòng

Phần mở đầu Công cuộc cải cách kinh tế ở Việt Nam đã bắt đầu ở những năm 70. Đại Hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1986 đã tiếp tục đi lên thành đường lối đổi mới và đổi mới kinh tế ở tầm cao hơn về chất, bắt đầu bằng sự đổi mới về tư duy và nhận thức, tiếp sau đó là hàng loạt các cải cách triệt để toàn diện và đồng bộ đã được triển khai trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế và có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp được thành lập ngày một nhiều hơn góp phần tăng thêm của cải cho xẫ hội và giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động. Sự quản lý của nhà nước đòi hỏi phải được điều chỉnh bằng luật kinh tế thì nhà nước mới có thể chủ động kiểm soát được hoạt động đa dạng của kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp ra đời dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường ngày càng mạnh mẽ, các mối quan hệ ngày càng trở nên phức tạp hơn thì vai trò của hợp đồng trở nên rất quan trọng đối với các chủ thể kinh doanh. Để tránh được những sơ hở đáng tiếc trong quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Điều cần thiết là các doanh nghiệp cần phải nắm chắc các điều khoản, biết cách sọan thảo hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của pháp lụât. Xuất phát từ những lý do trên mà em chọn đề tài” Hợp đồng mua bán nhựa đường Shell – Singapore tại công ty thương mại và xây dựng Hải phòng” làm đề tài tiểu luận cho mình. Mục lục Phần mở đầu 1 Phần nội dung 2 I. Khái quát chung về hợp đồng mua bán hàng hoá 2 1. Khái niệm về hợp đồng mua bán hàng hoá 2 2. Điều khoản chính của hợp đồng mua bán hàng hoá 2 II. Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhựa đường Shell - Singappore tại Công ty thương mại và xây dựng Hải Phòng 4 III. Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện hợp đồng mua bán nhựa đường Shell – singapore tại công ty thương mại và xây dựng Hải Phòng 6 Kết luận 9 Tài liệu tham khảo 10

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3307 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng mua bán nhựa đường Shell – Singapore tại công ty thương mại và xây dựng Hải phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu C«ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ ë ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu ë nh÷ng n¨m 70. §¹i Héi lÇn thø VI cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam n¨m 1986 ®· tiÕp tôc ®i lªn thµnh ®­êng lèi ®æi míi vµ ®æi míi kinh tÕ ë tÇm cao h¬n vÒ chÊt, b¾t ®Çu b»ng sù ®æi míi vÒ t­ duy vµ nhËn thøc, tiÕp sau ®ã lµ hµng lo¹t c¸c c¶i c¸ch triÖt ®Ó toµn diÖn vµ ®ång bé ®· ®­îc triÓn khai trªn c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp ngµy mét nhiÒu h¬n gãp phÇn t¨ng thªm cña c¶i cho xÉ héi vµ gi¶i quyÕt ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ®ßi hái ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh b»ng luËt kinh tÕ th× nhµ n­íc míi cã thÓ chñ ®éng kiÓm so¸t ®­îc ho¹t ®éng ®a d¹ng cña kinh doanh. NhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng ngµy cµng m¹nh mÏ, c¸c mèi quan hÖ ngµy cµng trë nªn phøc t¹p h¬n th× vai trß cña hîp ®ång trë nªn rÊt quan träng ®èi víi c¸c chñ thÓ kinh doanh. §Ó tr¸nh ®­îc nh÷ng s¬ hë ®¸ng tiÕc trong qu¸ tr×nh giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh. §iÒu cÇn thiÕt lµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m ch¾c c¸c ®iÒu kho¶n, biÕt c¸ch säan th¶o hîp ®ång kinh tÕ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p lô©t. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn mµ em chän ®Ò tµi” Hîp ®ång mua b¸n nhùa ®­êng Shell – Singapore t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng H¶i phßng” lµm ®Ò tµi tiÓu luËn cho m×nh. PhÇn néi dung I. Kh¸i qu¸t chung vÒ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸: 1.Kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸: Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ (H§MBHH) lµ mét lo¹i v¨n b¶n cã tÝnh chÊt ph¸p lý ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së tho¶ thuËn mét c¸ch b×nh ®¼ng, tù nguyÖn gi÷a c¸c chñ thÓ nh»m x¸c lËp, thùc hiÖn vµ chÊm døt mét quan hÖ trao ®æi hµng ho¸. Trong ®ã hµng ho¸ lµ ®èi t­îng cña hîp ®ång, nã lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh lao ®éng ®­îc s¶n xuÊt ra nh»m môc ®Ých mua b¸n, trao ®æi ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña x· héi, th«ng qua trao ®æi vµ mua b¸n s¶n phÈm cña lao ®éng ®· nèi liÒn s¶n xuÊt víi tiªu dïng b»ng kh©u ph©n phèi l­u th«ng mµ néi dung ph¸p lý cña nã chÝnh lµ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. 2.§iÒu kho¶n chÝnh cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸: VÒ ®iÒu kho¶n tªn hµng §èi t­îng cña H§MBHH ph¶i lµ hµng ho¸ kh«ng bÞ cÊm l­u th«ng hoÆc ch­a ®­îc phÐp l­u th«ng. NÕu lµ lo¹i hoÆc mÆt hµng cÊm l­u th«ng hoÆc ch­a ®­îc phÐp l­u th«ng nh­ mét sè d­îc phÈm hoÆc mét sè thùc phÈm s¶n xuÊt ë n­íc ngoµi th× hîp ®ång trë thµnh v« hiÖu. §iÒu kho¶n vÒ sè l­îng C¸c bªn ph¶i dïng c¸c ®¬n vÞ ®o l­êng ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn. NÕu c¸c bªn dïng träng l­îng th× ph¶i ghi râ träng l­îng tÞnh vµ träng l­îng c¶ b×. §iÒu kho¶n qui c¸ch, chÊt l­îng §Ó h¹n chÕ tranh chÊp, c¸c bªn cÇn tho¶ thuËn râ rµng vÒ qui c¸ch, chÊt l­îng hµng ho¸ mua, b¸n b»ng mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p sau ®©y: Trong tr­êng hîp hµng ho¸ ®· ®­îc tiªu chuÈn ho¸, c¸c bªn cã thÓ c¨n cø vµo tiªu chuÈn ®· ®­îc c«ng nhËn ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l­îng hµng vµ ghi vµo hîp ®ång. Trong tr­êng hîp hµng ho¸ ch­a ®­îc tiªu chuÈn ho¸, c¸c bªn ph¶i m«t t¶ tØ mØ, cô thÓ, ®Æc ®iÓm, c«ng dôngv.v… cña hµng ho¸ trong hîp ®ång. Trong tr­êng hîp hµng ho¸ cã chÊt l­îng æn ®Þnh, c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn theo mÉu hµng. VÒ ®iÒu kho¶n gi¸ c¶ C¸c bªn tháa thuËn vÒ ®¬n vÞ tÝnh gi¸, ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ phï hîp víi tõng lo¹i hîp ®ång, ®Æc biÖt trong hîp ®ång mua b¸n víi th­¬ng nh©n n­íc ngoµi VÒ ®iÒu kho¶n thanh to¸n Thanh to¸n b»ng hµng ho¸ Uû nhiÖm chi( chuyÓn tiÒn) Sö dông th­¬ng phiÕu Thanh to¸n b»ng sÐc Thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông (chñ yÕu trong quan hÖ mua b¸n hµng ho¸ víi th­¬ng nh©n n­íc ngoµi) + VÒ ®ång tiÒn dïng ®Ó thanh to¸n, vÊn ®Ò nµy ®­îc ®Æt ra trong quan hÖ mua b¸n hµng ho¸ víi th­¬ng nh©n n­íc ngoµi. Trong tr­êng hîp nµy c¸c bªn ®­îc quyÒn tho¶ thuËn ®ång tiÒn thÝch hîp mµ c¸c bªn cã thÓ chÊp nhËn d­îc + VÒ thêi h¹n thanh to¸n, tiÒn mua hµng c¸c bªn tho¶ thuËn víi nhau” C¨n cø vµo thêi gian vµ ph­¬ng thøc giao hµng”. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn H§MBHH, viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kÓ c¶ c¸c hîp ®ång chñ yÕu lµ cÇn thiÕt, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. II. Thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n nhùa ®­êng Shell – Singapore t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng H¶i phßng Hîp ®ång kinh tÕ - C¨n cø ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ do Héi ®ång nhµ n­íc ban hµnh ngµy 25/9/1989 vµ NghÞ ®Þnh cña H§BT qui ®Þnh chi tiÕt vÒ viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/1/1990 - C¨n cø nhu cÇu cña hai bªn §¹i diÖn hai bªn gåm cã: + §¹i diÖn bªn A (Bªn mua): Chi nh¸nh c«ng ty XD vµ TM – Bé GTVT t¹i H­ng yªn. ¤ng NguyÔn v¨n Lu©n Chøc vô: Gi¸m ®èc. §Þa chØ: x· Trung H­ng huyÖn Yªn mü tØnh H­ng yªn. TK: 431 101 110 099 t¹i Ng©n hµng NN & PTNT huyÖn Yªn Mü. M· sè thuÕ: 0100108617-010. + §¹i diÖn bªn B( Bªn b¸n): C«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng H¶i phßng. ¤ng: §ç Hång H¶i Chøc vô: Gi¸m ®èc §Þa chØ: 22 ®­êng Vâ thÞ S¸u – Ng« QuyÒn – H¶i Phßng. TK 003.100.0032832 t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng H¶i Phßng, M· sè thuÕ: 0200375711. Néi dung hîp ®ång §iÒu 1: Bªn B b¸n cho bªn A vËt t­ liÖu nh­ sau: Tªn hµng: Nhùa ®­êng sè 3 – 60/70 – Shell singapore. Träng l­îng 50.000 kg. §¬n gi¸: Dao ®éng trong kho¶ng tõ 4.650 ®ång/kg ®Õn 5000 ®ång/ kg ®­îc tho¶ thuËn theo thÞ tr­êng cho tõng lÇn giao nhËn hµng vµ ®Þa ®iÓm giao hµng( ®¬n gi¸ trªn ®· bao gåm c¶ thuÕ VAT). Quy c¸ch phÈm chÊt: Nhùa ®ãng thïng phi lo¹i 154 kg/ thïng ®· ®­îc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng §iÒu 2: Cam kÕt chung: Bªn A: Th«ng b¸o tiÕn ®é, kÕ ho¹ch tõng lÇn lÊy hµng tr­íc 10 ngúa cho bªn B, ®Þa ®iÓm nhËn hµng vµ khèi l­îng cô thÓ cña tõng lÇn giao nhËn. Hµng bèc xuèng t¹i ®Þa ®iÓm giao nhËn do bªn A ®¶m nhËn. Bªn B: Tù lo nguån hµng, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, b¶o ®¶m an toµn trong suèt qu¸ t×nh giao nhËn vµ giao nhËn hµng ®óng tiÕn ®é ®Õn ch©n c«ng tr×nh, ®Þa ®iÓm, khèi l­îng, chÊt l­îng do bªn A yªu cÇu. §iÒu 3: Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao nhËn hµng Thêi gian b¾t ®Çu kÓ tõ ngµy thùc hiÖn hîp ®ång. §Þa ®iÓm giao hµng: T¹i c¸c ®iÓm thi c«ng cña bªn A ë huyÖn Mü Hµo vµ V©n L©m tØnh H­ng yªn. §iÒu 4: ThÓ thøc vµ thêi gian thanh to¸n ThÓ thøc thanh to¸n: B»ng chuyÓn kho¶n hoÆc tiÒn mÆt, theo gi¸ trÞ hµng A-B giao nhËn t¹i ch©n c«ng tr×nh. Thêi gian thanh to¸n: Sau mçi lÇn bªn A nhËn ®­îc hµng vµ ho¸ ®¬n, bªn A sÏ chuyÓn tiÒn tr¶ cho bªn B theo gi¸ trÞ ghi trong ho¸ ®¬n. KÕt thóc hîp ®ång, 2 bªn sÏ tæ chøc thanh lý hîp ®ång vµ bªn A thanh to¸n ®Çy ®ñ sè tiÒn cßn l¹i cho bªn B trong vßng 20 ngµy. NÕu thanh to¸n chËm qu¸ h¹n, bªn A ph¶i tr¶ tiÒn l·i ng©n hµng qu¸ h¹n theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc trªn tæng sè tiÒn tr¶ chËm. §iÒu 5: Quy ®Þnh chung Trªn tinh thÇn hai bªn A vµ B cïng nhau thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký, nÕu cã g× v­íng m¾c ph¶i th«ng b¸o cho nhau ®Ó cïng bµn b¹c gi¶i quyÕt. Bªn nµo vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n trªn sÏ ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i cho bªn kia theo ph¸p luËt hiÖn hµnh, kh«ng ®­îc ®¬n ph­¬ng huû bá hîp ®ång. Ngoµi ra bªn A cã quyÒn ®¬n ph­¬ng kh«ng nhËn hµng nÕu hµng kh«ng ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt, bªn B ph¶i cung cÊp ®ñ sè l­îng, vËt liÖu theo yªu cÇu cña bªn A trõ tr­êng hîp thêi tiÕt cã m­a b·o kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc. Hîp ®ång nµy cã gi¸ trÞ kÓ tõ ngµy ký kÕt. Hîp ®ång ®­îc lËp thµnh 04 b¶n, mçi bªn gi÷ 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau. §¹i diÖn bªn B §¹i diÖn bªn A Ký tªn Ký tªn III. Mét sè ý kiÕn nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn hîp ®ång mua b¸n nhùa ®­êng Shell – singapore t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng H¶i Phßng Quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ lµ nh÷ng quan hÖ rÊt ®a d¹ng víi nhiÒu c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n á mäi miÒn ®Êt n­íc. Trong t×nh h×nh hiÖn nay nhµ n­íc l¹i ®ang më réng cöa cho c¸c giao dÞch víi nhiÒu c¸ nh©n vµ tæ chøc n­íc ngoµi. V× vËy hîp ®ång cÇn ph¶i ®­îc hiÓu ®óng, ph¶i chÝnh x¸c ý chÝ cña nhau th× viÖc giao dÞch míi nhanh chãng thµnh ®¹t, gi÷ ®­îc mèi t­¬ng giao bÒn chÆt l©u dµi. Trªn c¬ së nhËn thøc d­íi gãc ®é häc tËp, nghiªn cøu mét sè tµi liÖu cã liªn quan ®Õn hîp ®«ng kinh tÕ, em xin cã mét sè ý kiÕn víi hi väng phÇn nµo gãp phÇn hoµn thiÖn hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ë n­íc ta nãi chung vµ c«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng H¶i Phßng nãi riªng. VÒ ®iÒu kho¶n néi dung c«ng viÖc giao dÞch Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®ßi hái c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång ph¶i tho¶ thuËn râ rµng, cô thÓ vÒ ®iÒu kho¶n gi¸ c¶ bëi v× ®©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång kinh tÕ. Tõ ®ã so¹n th¶o hîp ®ång ph¶i ghi râ ®¬n gi¸ còng nh­ ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng thay ®æi gi¸ khi cã biÕn ®éng thÞ tr­êng. VÒ ®iÒu kho¶n thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao nhËn hµng Trong ®iÒu kho¶n nµy ph¶i x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua vÒ viÖc hµng ®· chuÈn bÞ xong ®Ó giao, bªn b¸n cßn ph¶i liÖt kª nh÷ng chøng tõ giao hµng mµ bªn b¸n ph¶i giao khi bªn mua nhËn hµng. Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång vËn chuyÓn ®­a vËt t­ hµng ho¸ ®Õn ®Þa ®iÓm do bªn mua yªu cÇu ®· ghi trong hîp ®ång. Trong hîp ®ång cÇn ph¶i ghi râ ph­¬ng thøc giao nhËn. Giao nhËn ph¶i c©n, ®ong, ®o, ®Õm, tÝnh khi cÇn thiÕt ph¶i kiÓm nghiÖm. VÒ nguyªn t¾c, ®Çu giao vµ ®Çu nhËn ph¶i ¸p dông cïng mét ph­¬ng thøc, ch¼ng h¹n nÕu võa c©n võa ®Õm ë ®Çu giao th× ®Çu nhËn còng ph¶i c©n vµ ®Õm. Trong ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång nµy ch­a cã ®iÒu kiÖn cña ng­êi ®¹i diÖn ®Õn khi nhËn hµng. Khi ®Õn nhËn hµng, ngêi nhËn ph¶i xuÊt tr×nh giÊy tê ®Çy ®ñ b¶o ®¶m tin t­ëng ®Ó ®­îc giao hµng. Cuèi cïng ph¶i qui tr¸ch nhiÖm cña hai bªn trong viÖc thùc hiÖn lÞch giao nhËn nh­ bªn mua kh«ng ®Õn nhËn hµng theo lÞch th× ph¶i chÞu chi phÝ l­u kho b·i. VÒ ®iÒu kho¶n qui ®Þnh chung Trong hîp ®ång trªn ch­a ghØ râ nÕu mét trong hai bªn, bªn nµo kh«ng thùc hiÖn hoÆc ®¬n ph­¬ng ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× sÏ ph¶i ph¹t tíi bao nhiªu phÇn tr¨m gi¸ trÞ hîp ®ång bÞ vi ph¹m (cao nhÊt lµ 12%) Bªn nµo vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n trªn sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt theo qui ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã hiÖu lùc hiÖn hµnh vÒ ph¹t vi ph¹m chÊt l­îng, sè l­îng, thêi gian, ®Þa ®iÓm, thanh to¸n v.v…Møc ph¹t cô thÓ do hai bªn tho¶ thuËn dùa trªn khung ph¹t nhµ n­íc ®· quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ. Theo em b¶n hîp ®ång cña c«ng ty nhùa ®­êng Shell – singapore cÇn ph¶i bæ sung thªm mét sè ®iÒu kho¶n nh­: §iÒu kho¶n b¶o hµnh vµ h­íng dÉn sö dông hµng ho¸ Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ sö dông lo¹i hµng cho bªn mua trong thêi gian lµ bao nhiªu th¸ng. Bªn b¸n ph¶i cung cÊp ®ñ mçi ®¬n vÞ hµng ho¸ mét giÊy h­íng dÉn sö dông ( nÕu cÇn) §iÒu kho¶n thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång Hai bªn cÇn chñ ®éng th«ng b¸o cho nhau biÕt tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cã vÊn ®Ò bÊt lîi g× ph¸t sinh, c¸c bªn ph¶i kÞp thêi b¸o cho nhau biÕt vµ chñ ®éng bµn b¹c gi¶i quyÕt trªn c¬ së th­¬ng l­îng ®¶m b¶o hai bªn cïng cã lîi( cã lËp biªn b¶n ghi toµn bé néi dung ®ã) Tr­êng hîp cã néi dung tranh chÊp kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc th× hai bªn thèng nhÊt sÏ khiÕu n¹i tíi toµ ¸n lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. C¸c chi phÝ vÒ kiÓm tra, x¸c minh vµ lÖ phÝ toµ ¸n do bªn cã lçi chÞu. KÕt luËn Ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ mét kh©u rÊt quan träng trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Hîp ®ång ra ®êi khi cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi. Sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®ßi hái ph¶i cã sù trao ®æi s¶n phÈm dÉn ®Õn sù ra ®êi cña hîp ®ång víi t­ c¸ch lµ h×nh thøc cña sù trao ®æi s¶n phÈm hµng ho¸. ë ®©y mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ néi dung, cßn lµ b¶n giao kÌo ®­îc thiÕt lËp trªn cë së tù do ý chÝ gi÷a c¸c chñ thÓ trong quan hÖ trao ®æi s¶n phÈm hµng ho¸ lµ h×nh thøc. D­íc t¸c ®éng cña ph¸p luËt, quan hÖ kinh tÕ ®ã trë thµnh quan hÖ ph¸p luËt vµ b¶n giao kÐo ®ã trë thµnh h×nh thøc ph¸p lý. Bµi viÕt nµy phÇn nµo em ®· ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn hîp ®ång mua b¸n nhùa ®­êng Shell – Singapore cña cong ty Th­¬ng m¹i vµ X©y dùng H¶i Phßng. MÆc dï em ®· nhiÖt t×nh vµ say mª nghiªn cøu t×m hiÓu ®Ò tµi ®· chän nh­ng vÉn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt. Em mong thÇy, c« gãp ý vµ bæ sung ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc tèt h¬n trong c¸c lÇn sau. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ – Tr­êng §H QL&KD Hµ Néi Gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ – Tr­êng §H LuËt Hµ Néi So¹n th¶o hîp ®ång kinh tÕ – NXB Thèng kª 2000 Môc lôc PhÇn më ®Çu 1 PhÇn néi dung 2 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ 2 1. Kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ 2 2. §iÒu kho¶n chÝnh cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ 2 II. Thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n nhùa ®­êng Shell - Singappore t¹i C«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng H¶i Phßng 4 III. Mét sè ý kiÕn nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn hîp ®ång mua b¸n nhùa ®­êng Shell – singapore t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng H¶i Phßng 6 KÕt luËn 9 Tµi liÖu tham kh¶o 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHợp đồng mua bán nhựa đường Shell – Singapore tại công ty thương mại và xây dựng Hải phòng.doc
Luận văn liên quan