Luận án Phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay

Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, tác giả luận án thấy việc tiếp cận một cách có hệ thống dưới góc độ triết học để luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay, từ đó có hệ thống những giải pháp phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay là một vấn đề mới, không trùng lặp với các công trình, đề tài đã công bố; đồng thời, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không.

doc199 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lương nòng cốt bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 3. Phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay là quá trình mang đặc trưng bản chất, thể hiện tính ổn định tương đối, là sự tác động biện chứng giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Do vậy, quá trình phát triển đó tất yếu được thực hiện thông qua những vấn đề có tính quy luật, như: Phụ thuộc vào sự phát triển đồng bộ của tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí và sự chuyển hóa của chúng thành quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng của Bộ đội Tên lửa phòng không; Phụ thuộc vào sự phát triển của vũ khí, trang bị; tổ chức biên chế và khoa học nghệ thuật phòng không; Phụ thuộc vào hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và tự giáo dục, tự bồi dưỡng của Bộ đội Tên lửa phòng không; Phụ thuộc vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và sự tự huấn luyện, tự rèn luyện của Bộ đội Tên lửa phòng không. 4. Với quan điểm, phương pháp xem xét, đánh giá khách quan, khoa học, nhất là dựa trên kết quả nghiên cứu, điều tra xã hội học trực tiếp ở các Trung đoàn Tên lửa phòng không, tác giả nhận thấy nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay cơ bản đã hình thành và đang được củng cố, phát triển. Tuy nhiên, trong thực trạng phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không thời gian qua, bên cạnh mặt tích cực là cơ bản, còn những hạn chế, bất cập dẫn đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và chức trách. 5. Trong những năm tới, trước sự phát triển của tình hình kinh tế - xã hội, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội, Quân chủng trong tình hình mới, việc phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không luôn chịu sự tác động và chi phối của nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan, đặt ra yêu cầu mới. Do vậy, cần nhận diện đúng những nhân tố tác động và yêu câu để đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quá trình phát triển này. 6. Để phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay, đòi hỏi các chủ thể cần thường xuyên tiến hành đồng thời, thống nhất và chặt chẽ các giải pháp sau: Nâng cao chất lượng các yếu tố cấu thành nhân tố tinh thần của Bộ đội Tên lửa phòng không trong tình hình hiện nay; Tiếp tục phát triển vũ khí, trang bị, hoàn thiện tổ chức, biên chế; kế thừa và phát huy nghệ thuật tác chiến phòng không; Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng đi đôi với tự giáo dục, tự bồi dưỡng; Tích cực đưa cán bộ, chiến sĩ Tên lửa phòng không vào hoạt động thực tiễn làm động lực thúc đẩy, kiểm nghiệm sự phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1. Đào Hoàng Đức (2017), “Xây dựng quân đội về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí văn hóa nghệ thuật, số 393, tr. 3 - 6. 2. Đào Hoàng Đức (2017), “Bàn về bồi dưỡng nhân tố chính trị - tinh thần cho đội ngũ phi công quân sự”, Tạp chí quốc phòng toàn dân, số 4, tr. 97 - 99. 3. Đào Hoàng Đức (2020), “Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị”, Tạp chí Thông tin khoa học chính trị, số 2, tr.135 - 138. 4. Đào Hoàng Đức (2020), “Xây dựng yếu tố chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 7, tr.63 - 66. 5. Đào Hoàng Đức (2020), “Xây dựng nhân tố chính trị tinh thần của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay”, Tạp chí văn hóa nghệ thuật, số 440, tr. 87- 89. 6. Đào Hoàng Đức (2020), “Phát huy vai trò nhân tố chính trị - tinh thần của Bộ đội Tên lửa phòng không trong chiến tranh hiện đại”, Tạp chí quốc phòng toàn dân, số 10, tr. 98 - 100. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ph. Ăng ghen (1878), “Chống Đuy-Rinh”, C.Mác - Ph. Ăng ghen, toàn tập, tập 20, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, 2002, tr. 15 - 450. Ph. Ăng ghen (1888), “Lút-Vích Phoi-Ơ-Bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức”, C.Mác - Ph. Ăng ghen, toàn tập, tập 21, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, 2002, tr. 387 - 451. Bộ Quốc phòng (1995), Tác động của những biến đổi kinh tế - xã hội đến nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ quân đội và một số vấn đề đổi mới công tác tư tưởng, tổ chức trong Quân đội ta hiện nay, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội. Bộ Quốc phòng (1998), Tác động của những biến đổi kinh tế - xã hội đến xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội. Bộ Quốc phòng (1999), Những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới, Chương trình khoa học cấp Bộ, KXB - 96, Hà Nội. Bộ Quốc phòng (2012), Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội. Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân (2002), Tổ chức tác chiến phòng không của Quân chủng Phòng không - Không quân đối phó với tiến công đường không của địch trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội. Lê Anh Chiến (Chủ nhiệm, 2011), Nghiên cứu yếu tố chính trị tinh thần trong nghệ thuật quân sự Việt Nam thời kỳ mới, Đề tài cấp Bộ quốc phòng, Học viện Quốc phòng, Hà Nội. C.Ph.Claudơvít (1981), Bàn về chiến tranh quyền 1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. C.Ph.Claudơvít (1988), Bàn về chiến tranh, quyển 2, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. C.Ph.Claudơvít (1989), Bàn về chiến tranh, quyển 3, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Chiến tranh hiện đại và những vấn đề tâm lý học, Nhà xuất bản Quân sự, Mátxcơva, 1972. V.F. Culacôv (1999), “Bảo đảm tinh thần - tâm lý: những vấn đề và phương hướng giải quyết”, Tạp chí Nga “Tư tưởng quân sự”, số 6, Vinh Quang dịch, Trung tâm thông tin khoa học - công nghệ - môi trường, Bộ quốc phòng, Hà Nội, 2001. Bùi Quang Cường (Tổng chủ biên 2019), Lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Lương Cường (2016), “Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong cuộc kháng chiến chống Pháp vào xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 12, tr.19-23. Lương Cường (2017), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. M. Delenkốv (2000), “Rèn luyện tinh thần - tâm lý cho bộ đội trong quân đội nước ngoài”, Tạp chí Nga “Bình luận quân sự nước ngoài, số11, Đặng Vinh dịch, Trung tâm thông tin khoa học - công nghệ - môi trường, Bộ quốc phòng, Hà Nội, 2001. Phạm Thọ Doàn (2014), “Trung đoàn Tên lửa 257 nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số11, tr.77-79. Nguyễn Mạnh Dũng (2016), “Tuyên ngôn độc lập” với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 9, tr.11-13. Nguyễn Tuấn Dũng (Chủ nhiệm, 2002), Dự báo tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân và sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội ta đến năm 2010, Đề tài cấp Nhà nước, Hà Nội. Phạm Tiến Dũng (2018), “Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 giá trị lịch sử và hiện thực, Học viện Chính trị, Hà Nội, tr.165-171. Nguyễn Bá Dương (Chủ biên 2015), Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội. Đại từ điển tiếng Việt (1998), Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin. Lâm Quang Đại (Chủ nhiệm, 2020), Xây dựng chính trị - tinh thần của bộ đội Phòng không, Không quân trong tình hình mới, Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (2015), Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Nội. Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (2020), Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội. Hoàng Quang Đạt (1996), Nâng cao chất lượng nhân tố con người trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Luận án Phó tiến sĩ khoa học quân sự, Hà Nội. Lê Hữu Đức (2010), “Xây dựng Bộ đội tên lửa phòng không vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời của Tổ quốc”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 7, tr.65 - 69. Đỗ Đức Giang (2014), “Xây dựng, củng cố niềm tin đánh thắng của Bộ đội Tên lửa phòng không trong chiến tranh công nghệ cao”, Tạp chí giáo dục lý luận chính trị quân sự, số 3, tr. 82 - 84. Nguyễn Văn Giao (2014), Những giải pháp xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội Phòng không - Không quân sẵn sàng đánh thắng chiến tranh công nghệ cao, Đề tài cấp Quân chủng, Hà Nội. Võ Nguyên Giáp (1974), Chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước vĩ đại, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Trần Văn Giàu (1980), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội. Trần Văn Giàu (2000), Tuyển tập, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội. A.Lu.Golubiov (2008), “Bàn về vai trò tinh thần trong chiến tranh hiện đại”, Tạp chí Nga “Tư duy quân sự”, số1, Đặng Vinh dịch, Trung tâm Thông tin Khoa học - Công nghệ Bộ Quốc phòng, Hà Nội, 2008, tr.52-56. Phạm Minh Hạc (1997), “Giáo dục giá trị truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng trong nhà trường”, Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 61, tr.1-3. Phạm Xuân Hảo (2010), Bồi dưỡng lối sống xã hội chủ nghĩa cho sĩ quan trẻ hiện nay, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Dương Quang Hiển (2015), Phát huy giá trị đạo đức quân nhân của thanh niên quân đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Đào Huy Hiệp (2002), Vai trò ngày càng tăng của nhân tố tinh thần Quân đội nhân dân Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội. Trần Văn Hiếu (2019), “Xây dựng niềm tin vào vũ khí, trang bị kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ ở các trung đoàn Tên lửa phòng không sẵn sàng đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao”, Tạp chí Phòng không - Không quân, số 71, tr. 42 - 44. Trần Văn Hiếu (2019), “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị đối với Bộ đội Tên lửa phòng không”, Tạp chí Phòng không - Không quân, số 71, tr. 53 - 56. Nguyễn Huy Hiệu (1999), “Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 11, tr.2-5. Đỗ Mạnh Hòa (2005), Xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội Phòng không - Không quân sẵn sàng đánh trả tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản quân đội nhân dân, Hà Nội. Học viện quân chính Lênin (1961), Nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh hiện đại, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Đinh Văn Học (1996), Những phương hướng và biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quá trình giáo dục tinh thần chiến đấu cho người chiến sĩ trong giai đoạn mới, Luận án phó tiến sĩ Tâm lý học và Giáo dục học Quân sự, Hà Nội. Đinh Quang Hợp (2014), “Trung đoàn Tên lửa Phòng không 261 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Số 12, tr.99-101. Đặng Quốc Hùng (2009), “Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” và việc phát huy vai trò của bộ đội Phòng không - Không quân trong tình hình mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận Chính trị quân sự, số 6, tr.16-18. Nguyễn Mạnh Hưởng (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. C.K.I-Lin (1969), Nhân tố tinh thần trong chiến tranh hiện đại, Nhà xuất bản Quân đội, Bộ quốc phòng Liên Xô, Mátxcơva. Lê Viết Khánh (2014), “Sư đoàn Phòng không 377 quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Số 11, tr.65-67. Nguyễn Quốc Khánh (2012) Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, Hà Nội. V.V.Kirilov (2006), “Nhân tố con người thành tố cơ bản của tiềm lực quân sự quốc gia”, Tạp chí Nga “Tư duy quân sự”, số 4, Nguyễn Cẩm Lê dịch, Trung tâm khoa học - công nghệ - môi trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, 2006, tr.17.   Kixelốp (1977), Sự tự giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcơva V.I.Lênin (1902), “Làm gì”, V.I.Lênin toàn tập, tập 6, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, tr.1-247. V.I.Lênin (1905), "Hải Cảng Lữ - Thuận thất thủ', V.I.Lênin, Toàn tập, tập 9, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, tr. 186 - 196. V.I.Lênin (1905), "Quân đội cách mạng và chính phủ cách mạng", V.I.Lênin, Toàn tập, tập 10, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, tr.373-383. V.I.Lênin (1905), "Giữa hai trận chiến đấu', V I.Lênin. Toàn tập,. tập 12, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, tr.58-70. V.I.Lênin (1908), “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, V.I.Lênin toàn tập, Tập 18, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2005. V.L.Lênin (1909-1911), "Bút ký triết học", V.I.Lênin, Toàn tập, tập 29, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006. V.I.Lênin (1916), "Về việc đặt vấn đề bảo vệ Tổ quốc", V.l.Lênin, Toàn tập, tập 30, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.283-284. V.I.Lênin (1917), "Cương lĩnh quân sự của cách mạng vô sản", V I Lênin, Toàn tập, Tập 30, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.170-185. V.I.Lênin (1917), "Chiến tranh và cách mạng", V.l.Lênin, Toàn tập, tập 32, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, tr.98-131. V.I.Lênin (1917), “Tai họa sắp đến và những phương pháp ngăn ngừa tai họa đó”, V.l.Lênin, Toàn tập, tập 34, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, 2006, tr. 203 - 267. V.I.Lênin (1919), “Tất cả mọi người hãy đấu tranh chống Đê-Ni-Kin”, V.l.Lênin, Toàn tập, tập 39, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, 2005, tr. 51 - 74. V.I.Lênin (1920), "Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” trong phong trào cộng sản", V.l.Lênin, Toàn tập, tập 41, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, 2005, tr. 1 - 129. V.I.Lênin (1920), “Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên”, V.I.Lênin toàn tập, tập 41, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.354 - 378. V.I.Lênin (1921), “Về tác dụng của vàng hiện nay và sau khi chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi”, V.I.Lênin toàn tập, tập 44, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2006, tr. 274 - 284. Ngô Xuân Lịch (2014), “Nhân tố chính trị - tinh thần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ và vấn đề tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội hiện nay”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 5, tr.12-17. Ngô Xuân Lịch (2015), “Sức mạnh chính trị - tinh thần của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và vấn đề đặt ra đối với xây dựng Quân đội về chính trị hiện nay”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 4, tr.15-19. Ngô Xuân Lịch (2016), Xây dựng Đảng bộ quân đội ngang tầm nhiệm vụ mới, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. C.Mác (1867), “Tư bản, Phê phán khoa kinh tế chính trị”, C Mác và Ph. Ăngghen toàn tập, Tập 23, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2002. C.Mác và Ăng ghen (1945-1946), “Hệ tư tưởng Đức”, C.Mác - Ph. Ăng ghen, toàn tập, tập 3, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, 1995, tr. 16 - 913. Hồ Chí Minh (1945), “Bài nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp khóa 5 trường huấn luyện cán bộ Việt Nam”, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.115-117. Hồ Chí Minh (1947), “Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.269-346. Hồ Chí Minh (1947), “Lời kêu gọi nhân kỷ niệm sáu tháng kháng chiến”, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.178-180. Hồ Chí Minh (1949), “Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu”, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 15 - 17. Hồ Chí Minh (1953), “Diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II)”, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.22-35. Hồ Chí Minh (1965), “Bài nói với cán bộ, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 1, Đoàn Tam Đảo, Bộ đội Phòng không - Không quân”, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 14, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.572 - 575. Nguyễn Đình Minh (2014), “Nhân tố chính trị, tinh thần trong chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - Giá trị và hiện thực”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Mạnh Hưởng (2014), 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Đỗ Duy Môn (2004), Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cho Bộ đội Phòng không - Không quân hiện nay, Luận án tiến sĩ Tâm lý học Quân sự, Hà Nội Phạm Thanh Ngân (1994), “Tư tưởng Hồ Chí Minh, cội nguồn sức mạnh của không quân nhân dân Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử quân sự, (5). Phạm Văn Nhuận (Chủ biên 2011), Phẩm chất đạo đức của chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Nguyễn Kim Ninh (2007), Con người - nhân tố quyết định nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Nguyễn Hùng Oanh (2015), “Xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần dưới ánh sáng Học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội trong tình hình mới”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.189-195. Nguyễn Hùng Oanh (2016), “Mấy giải pháp về xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần của Quân đội ta hiện nay”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số10, tr.90-92. Nguyễn Quang Oánh (2004), “Giải quyết mối quan hệ con người - vũ khí của Bộ đội Phòng không - Không quân sẵn sàng đánh thắng cuộc tiến công bằng vũ khí công nghệ cao”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, Học viện Chính trị quân sự, (4), tr.71-73; Mai Quang Phấn (2014), “Tăng cường công tác tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số11, tr.17-21. Lê Khả Phiêu (1994), Xây dựng quân đội nhân dân về chính trị dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Lê Văn Quang (Chủ nhiệm, 2000), Chiến tranh trong thời đại hiện nay và việc chuẩn bị tinh thần cho quân đội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Quân chủng Phòng không - Không quân (1991), Lịch sử Quân chủng Phòng không, tập 1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Quân chủng Phòng không - Không quân (1993), Lịch sử Quân chủng Phòng không, tập 2, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Quân chủng Phòng không - Không quân (1994), Lịch sử Quân chủng Phòng không, tập 3, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Quân chủng Phòng không - Không quân (2005), Lịch sử Bộ đội Tên lửa phòng không,  Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Nguyễn Đức Soát (1998), Nghệ thuật tác chiến Không quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Som Phon Si Sou Van Na (2006), Vai trò nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Lào hiện nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội. Lê Hồng Sơn (2014), “Sư đoàn Phòng không 363 đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (số 4), tr.64-66. Vũ Quang Tạo (2007), Mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong chiến tranh hiện đại, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Nguyễn Vĩnh Thắng (1991), Vai trò nhân tố tinh thần trong củng cố sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học triết học, Mátxcơva. Nguyễn Vĩnh Thắng (Chủ biên, 2001), Xây dựng chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta sẵn sàng đánh thắng cuộc tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao của Mỹ đối với Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Nguyễn Vĩnh Thắng, (Chủ biên, 2009), Xây dựng và động viên sức mạnh chính trị - tinh thần trong công cuộc giữ nước của dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Vĩnh Thắng, Dương Quang Hiển (Đồng chủ biên 2016), Kết hợp giáo dục, rèn luyện đạo đức và kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Nguyễn Chí Thanh (1997), Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác chính trị trong quân đội , Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Trần Bá Thanh (2018), “Nhân tố chính trị, tinh thần trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Giá trị lịch sử và hiện thực”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 giá trị lịch sử và hiện thực, Học viện Chính trị, Hà Nội, tr.202-208. Nguyễn Văn Thế (2000), Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của quân đội dưới tác động của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội. Đỗ Mạnh Tôn (Chủ biên, 2000), Nghiên cứu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu của bộ đội các binh chủng kĩ thuật nhằm đánh thắng chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch, Đề tài Mã số B6.01, Hà Nội. Trần Xuân Trường (Chủ nhiệm, 1996), Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, Đề tài cấp Nhà nước, Hà Nội. Trung đoàn 64 (2020), Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trung đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Nội. Trung đoàn 236 (2020), Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trung đoàn lần thứ XXIIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Nội. Trung đoàn 284 (2020), Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trung đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bắc Ninh. Trung đoàn 238 (2020), Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trung đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hải Phòng. Trung đoàn 282 (2020), Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trung đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đà Nẵng. Nguyễn Đình Tu (1996), Nâng cao bản lĩnh chính trị sĩ quan trẻ của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Luận án Phó Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quân sự, Hà Nội. Nguyễn Văn Tuấn (1995), Nâng cao tính tự giác chấp hành kỷ luật của chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Luận án Phó Tiến sĩ khoa học quân sự, Hà Nội. Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam (1996), Trung tâm từ điển Bách khoa quân sự Bộ quốc phòng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), Tập 4, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội. Từ điển tiếng Việt (1994), Trung tâm từ điển học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội. Từ điển triết học (1986), Nhà xuất bản Tiến Bộ, Mátxcơva. Hán Vĩnh Tưởng (Chủ nhiệm, 2006), Nâng cao bản lĩnh chính trị - phẩm chất tâm lý bền vững của bộ đội Phòng không - Không quân sẵn sàng đánh thắng chiến tranh công nghệ cao, Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự (2009), Những vấn đề cơ bản về giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Nhà xuất bản Quân đội, Hà Nội. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự (2017), Giáo dục truyền thống ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Lê Huy Vịnh (2016), “Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tinh nhuệ, hiện đại”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (sô 10), tr.29-31. Ivan Voroblov, Valeri Kisllev (2006), “Yếu tố tâm lý trong tác chiến hiện đại”, Tạp chí Nga “Tuyển tập Lục quân”, số 7, Nguyễn Cẩm Lê dịch, Trung tâm kho học - công nghệ - môi trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, 2006, tr.29-32. D.A.Vôncôgônốp (1982), Thế nào là quân nhân có đạo đức, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. D.A.Vôncôgônốp (1998), Học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Lê Minh Vụ (Chủ biên, 2006), Chuẩn bị và động viên chính trị-tinh thần của nhân dân và quân đội nhằm đánh thắng chiến tranh kiểu mới của địch, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. I. Xê-lê-dơ-nép (1966), “Nhân tố tinh thần và biện pháp hình thành nhân tố đó”, Tạp chí Liên Xô “Người Cộng sản các lực lượng vũ trang”, (6). A.M.X tô liarenco (1980), “Tâm lý học sẵn sàng chiến đấu”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. Xây dựng các quan điểm chỉ đạo sự phát triển giáo dục - đào tạo trong chiến lược giáo dục - đào tạo Việt Nam (1998), Đề tài khoa học, mã số B96-52-TĐ-01, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội. Trần Nam Xuân (2007), “Nghệ thuật tác chiến phòng không - từ chiến dịch phòng không cuối năm 1972 đến chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (6), tr.75-77. M.IU.Zelenkov (2001), “Hệ thống bảo đảm tinh thần - tâm lý cho hoạt động của các lực lượng vũ trang”, Tạp chí Nga “Tư tưởng quân sự”, Đặng Vinh dịch, Trung tâm thông tin khoa học - công nghệ - môi trường, Bộ quốc phòng, Hà Nội, 2001. M.IU.Zelionkov (2001) “Chuẩn bị tư tưởng - tinh thần cho bộ đội trong các quân đội nước ngoài”, Tạp chí Nga “Tư tưởng quân sự”, Phạm Ngọc Cường dịch, Trung tâm thông tin khoa học - công nghệ - môi trường, Bộ quốc phòng, Hà Nội, 2001. PHỤ LỤC Phụ lục 1 TỔNG HỢP PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN Ở CÁC TRUNG ĐOÀN TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG NĂM Kết quả phân loại Tổ chức Đảng Phân loại đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ % Hoàn thành tốt nhiệm vụ % Hoàn thành nhiệm vụ % Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ % Hoàn thành tốt nhiệm vụ % Hoàn thành nhiệm vụ % Không hoàn thành nhiệm vụ % 2015 32,4 62,1 5,5 8,4 74,4 17,2 2016 44,44 50,00 5,56 7,8 76,4 15,8 2017 50 42,86 7,14 8,56 74,66 16,78 2018 24,3 68,6 7,1 9,0 75,78 14,87 0,35 2019 32,3 58,6 9,1 8,71 75,96 15,33 Nguồn: Cơ quan chính trị các sư đoàn phòng không thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân Phụ lục 2 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN KÍP CHIẾN ĐẤU VÀ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CỦA BỘ ĐỘI TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG NĂM KẾT QUẢ Kết quả huấn luyện kíp chiến đấu Kết quả giáo dục chính trị Kíp chiến đấu SCHe % Kíp chiến đấu ph. đội % Cán bộ, QNCN % C.sĩ n.thứ 1 % C.sĩ n.thứ 2 % 2015 Giỏi Khá Đạt K. đạt 50,0 50,0 - - 50,0 37,5 12,5 - 29,7 50,8 19,5 - 30,3 44,0 25,7 - 29,3 44,8 25,9 - 2016 Giỏi Khá Đạt K. đạt 50,0 50,0 - - 41,0 40,5 18,5 - 39,6 45,0 15,4 - 29,2 46,4 24,4 - 28,5 45,2 26,3 - 2017 Giỏi Khá Đạt K. đạt 50,0 50,0 - - 50,1 36,5 13,4 - 25,2 50,4 24,4 - 29,3 46,5 24,2 - 25,2 50,4 24,4 - 2018 Giỏi Khá Đạt K. đạt 50,0 50,0 - - 41,4 40,2 18,4 - 30,6 55,1 14,3 - 25,8 60,8 13,4 - 33,3 47,3 19,4 - 2019 Giỏi Khá Đạt K. đạt 50,0 50,0 - - 42,3 41,2 16,5 - 29,6 55,9 14,5 - 11,9 59,5 28,6 - 19,1 51,9 29,0 - Nguồn: Cơ quan chính trị các Trung đoàn Tên lửa e236, e284, e64, e238, e282 Phụ lục 3 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN CÁC THÀNH PHẦN PHÂN ĐỘI CỦA BỘ ĐỘI TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG NĂM KẾT QUẢ Kíp Đài 1 Thông tin Kíp Xe Đ. khiển Kíp Xe T. toán Xe thu phát Kíp Bệ phóng 2015 Giỏi Khá Đạt K. đạt 56,25 43,75 - - 43,33 56,67 - - 70,08 14,58 15,34 - 75,33 24,67 - - 81,25 18,75 - - 81,25 18,75 - - 2016 Giỏi Khá Đạt K. đạt 82,50 17,50 - - 44,0 56,0 - - 78,33 13,33 8,34 - 76,0 24,0 - - 82,0 18,0 - - 79,58 20,42 - - 2017 Giỏi Khá Đạt K. đạt 83,25 16,75 - - 77,66 22,34 - - 79,58 12,0 8,42 - 76,66 23,34 - - 82,25 20,42 - - 79,58 20,42 - - 2018 Giỏi Khá Đạt K. đạt 83,75 16,25 - - 87,33 12,67 - - 80,08 11,58 8,43 - 76,66 23,34 - - 83,0 17,0 - - 79,58 20,42 - - 2019 Giỏi Khá Đạt K. đạt 83,75 16,25 - - 45,0 55,0 - - 80,08 11,58 8,34 - 76,67 23,33 - - 83,75 20,42 - - 79,58 20,42 - - Nguồn: Cơ quan chính trị các Trung đoàn Tên lửa e236, e284, e64, e238, e282 Phụ lục 4 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Đồng chí thân mến! Để phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về những nội dung được đề cập dưới đây. Mong đồng chí đọc kỹ câu hỏi và trả lời theo quan điểm của mình. Mỗi câu hỏi đã có sẵn các phương án trả lời, nhất trí với phương án nào đồng chí hãy đánh dấu (x) vào ô vuông hoặc cột tương ứng. Đồng chí không phải ghi tên và đơn vị vào phiếu này. 1. Đồng chí cho ý kiến nhận xét về nhân tố tinh thần của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay như thế nào? - Đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Chưa đáp ứng được 2. Xin đồng chí vui lòng cho biết mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay? (Đ/c chọn một phương án trả lời). - Chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội   - Chiến đấu vì độc lập, chủ quyền của dân tộc                                      - Chiến đấu vì hạnh phúc gia đình và bản thân                                      - Chiến đấu vì thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc                        - Chiến đấu vì căm thù giặc                                                          - Khó trả lời                                                                                         3. Đồng chí hãy tự đánh giá bản thân về các nội dung theo các mức độ? TT NỘI DUNG Phương án trả lời (%) Tốt Khá TB Yếu 1 Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay 2 Giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu 3 Hiểu biết về truyền thống cách mạng của dân tộc, quân đội và quân chủng 4 Hiểu biết về nhiệm vụ của quân chủng, của đơn vị 5 Sự tự nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 6 Hiểu biết về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với đất nước ta 7 Tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao 8 Ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật 9 Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng 10 Sự thương yêu, đoàn kết của tình đồng chí, đồng đội 11 Tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn 12 Giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân 13 Tinh thần chiến đấu, tính dũng cảm, táo bạo 14 Trình độ kiến thức và kỹ năng chiến đấu 16 Ý chí sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội 4. Theo đồng chí có cần thiết phải nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng và tự giáo dục, tự bồi dưỡng để phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không? - Rất cần thiết - Cần thiết - Không cần thiết 5. Suy nghĩ của đồng chí về chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay? - Đáp ứng tốt nhu cầu, lợi ích của Bộ đội Tên lửa phòng không - Đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của Bộ đội Tên lửa phòng không - Chưa đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của Bộ đội Tên lửa phòng không - Còn nhiều hạn chế, bất cập 6. Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá về công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho Bộ đội Tên lửa phòng không ở đơn vị đồng chí hiện nay? - Đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt - Đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt - Chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt - Còn nhiều hạn chế, bất cập 7. Quá trình phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không theo đồng chí áp dụng hình thức và biện pháp nào dưới đây? - Thông qua học tập chính trị và các buổi sinh hoạt           - Thông qua các nội dung huấn luyện chiến đấu               - Thông qua luyện tập phương án chiến đấu                 - Thông qua duy trì các nề nếp chế độ trực ban chiến đấu            - áp dụng tất cả các hình thức biện pháp trên         8. Theo đồng chí đồng chí lực lượng nào dưới đây trực tiếp tiến hành các hoạt động phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không? - Các cấp uỷ đảng                                             - Đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp                 - Cơ quan chính trị và cán bộ chính trị        - Mọi cán bộ, đảng viên trong đơn vị           - Ban chấp hành Đoàn các cấp ở cơ sở           - Tất cả các lực lượng trên                        9. Theo đồng chí nguyên nhân của những hạn chế phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay? - Mặt trái của cơ chế thị trường - Do công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng ở các đơn vị TLPK - Do sự chống phá của các thế lực thù địch - Do hạn chế về thực tiễn - Chưa phát huy được tính tích cực của các chủ thể - Do các nguyên nhân khác 10. Theo đồng chí, những yếu tố nào dưới đây tác động nhiều nhất đến nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay? - Sự phát triển của khoa học - công nghệ - Sự tác động của nền kinh tế thị trường - Sự phát mới triển về nhiệm vụ của Quân chủng PK - KQ - Khó trả lời 11. Theo đồng chí khả năng chủ nghĩa đế quốc tiến hành chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao đối với nước ta? - Có khả năng - Không có khả năng - Khó trả lời 12. Đồng chí hiểu như thế nào về sự nguy hiểm của cuộc tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao? - Rất nguy hiểm, ác liệt - Nguy hiểm - Như chiến tranh thông thường 13. Theo đồng chí vai trò của con người trong cuộc tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao như thế nào? - Vai trò quyết định - Vai trò quan trọng - Khó trả lời 14. Đồng chí cho biết trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về đối tượng tác chiến ở mức độ nào? - Hiểu và nắm chắc đối tượng tác chiến                                                    - Tương đối hiểu và nắm được                                                                 - Hiểu và nắm ở mức độ hạn chế                                                              - Không hiểu và không nắm được                                                           - Khó trả lời    15. Trong tình hình hiện nay, nếu chủ nghĩa đế quốc tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao, với các phương án xử lý sau đây, theo đồng chí cán bộ, chiến sỹ sẽ chọn phương án nào? - Kiên quyết chiến đấu đánh trả             - Sơ tán phòng tránh để chờ thời cơ            - Không nên đánh trả mà tìm cách giải quyết khác                  - Khó trả lời 16. Nếu địch bất ngờ tiến công đường không vào khu vực hoả lực của đơn vị thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị đồng chí ở mức nào dưới đây? - Sẵn sàng đánh trả, đánh thắng từ trận đầu           - Sẵn sàng đánh trả kịp thời, nhưng không giành thắng lợi              - Bị bất ngờ, lỡ thời cơ, không hoàn thành nhiệm vụ          - Không khẳng định gì  17. Trong các tình huống chiến đấu chống tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao của địch, đơn vị đồng chí có thể sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình nào dưới đây? - Trong tình huống chiến đấu khó khăn, ác liệt                   - Trong tình huống chiến đấu tương đối ác liệt             - Trong tình huống chiến đấu bình thường                - Khó trả lời                18. Để đánh thắng các cuộc tiến công bằng đường không của địch, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cần phải huấn luyện kỹ thuật theo những yêu cầu nào dưới đây? - Giữ gìn bảo quản tốt, sử dụng thành thạo trong chiến đấu     - Sửa chữa được mọi hỏng hóc của khí tài, trang bị      - Nắm vững, khai thác và phát huy hết tính năng kỹ thuật           - Phải có cả ba yêu cầu trên      19. Với trang bị vũ khí của Bộ đội Phòng không - Không quân hiện nay, ta có thể đánh thắng chiến tranh công nghệ cao ở mức độ nào dưới đây? - Đánh thắng hoàn toàn, nếu như biết cách đánh phù hợp       - Có thể đánh thắng, cũng có thể không thắng   - Không đánh thắng được, vì vũ khí trang bị lạc hậu      - Khó trả lời   20. Nếu chiến tranh ác liệt xảy ra, điều gì sẽ làm cho các đồng chí lo lắng nhất? - Sự hy sinh, tổn thất của bản thân và đồng đội               - Đơn vị không đánh thắng                 - Sự an toàn của gia đình, người thân                - Khó trả lời                         21. Đồng chí vui lòng cho biết về bản thân mình. - Đồng chí là: sỹ quan       ;  QNCN   - Thời gian phục vụ: Dưới 5 năm   ; từ 5 đến10 năm    ; trên 10 năm   - Là đảng viên      ;   là đoàn viên     ; là thanh niên    - Là cán bộ chỉ huy   ; là cán bộ chính trị      ; cán bộ chuyên môn    - Là chiến sỹ: năm thứ nhất      ; năm thứ hai      ; năm thứ ba trở lên     Xin chân thành cảm ơn đồng chí. Phụ lục 5 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHẬN THỨC VỀ NHÂN TỐ TINH THẦN CỦA BỘ ĐỘI TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÀ NHÂN TỐ TINH THẦN TRONG SỨC MẠNH CHIẾN ĐẤU CỦA BỘ ĐỘI TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG 5.1. Nhận thức của Bộ đội Tên lửa phòng không về nhân tố tinh thần đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 208 41,60 73 36,50 39,05 Đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 265 53,00 83 41,50 47,25 Chưa đáp ứng được 27 05,40 44 22,00 13,70 5.2. Nhận thức về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng và tự giáo dục, tự bồi dưỡng để phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Rất cần thiết 355 71,00 107 53,50 62,25 Cần thiết 145 29,00 93 46,50 37,75 Không cần thiết 0 0 0 0 0 5.3. Nhận thức về chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Đáp ứng tốt nhu cầu, lợi ích của Bộ đội Tên lửa phòng không 131 26,20 51 25,50 25,85 Đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của Bộ đội Tên lửa phòng không 286 57,20 86 43,00 50,10 Chưa đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của Bộ đội Tên lửa phòng không 30 06,00 21 10,50 08,25 Còn nhiều hạn chế, bất cập 53 10,60 42 21,00 15,80 5.4. Nhận thức về công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho Bộ đội Tên lửa phòng không ở đơn vị đồng chí hiện nay Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt 214 42,80 81 40,50 41,65 Đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt 203 40,60 87 43,50 42,05 Chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt 35 07,00 6 03,00 05,00 Còn nhiều hạn chế, bất cập 48 09.60 26 13,00 11,30 5.5. Các hình thức, biện pháp phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Thông qua học tập chính trị và các buổi sinh hoạt 28 05,60 23 11,50 08,55 Thông qua các nội dung huấn luyện chiến đấu 22 04,40 17 08,50 6,45 Thông qua luyện tập phương án chiến đấu 17 03,40 16 08,00 05,70 Thông qua duy trì chế độ trực ban chiến đấu 10 02,00 5 02,50 02,25 áp dụng tất cả các hình thức trên 423 84,60 139 69,50 77,05   5.6. Lực lượng tiến hành phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Cấp uỷ, chi bộ đảng 146 29,20 62 31,0 30,10 Cán bộ chỉ huy các cấp 129 25,80 47 23,5 24,65 Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị 80 16,00 30 15,0 15,50 Mọi cán bộ đảng viên 104 20,80 57 28,5 24,65 Ban chấp hành Đoàn 26 05,20 1 0,5 02,85 Khó trả lời 15 03,00 3 1,5 02,25 (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra, khảo sát 250 sĩ quan, 250 quân nhân chuyên nghiệp và 200 hạ sĩ quan, binh sĩ ở: Trung đoàn 236, Trung đoàn 64, Trung đoàn 284, Trung đoàn 238 và Trung đoàn 282. Tháng 10/2019) Phụ lục 6 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHẬN THỨC VỀ TÌNH HÌNH THỰC TIỄN NHÂN TỐ TINH THẦN TRONG SỨC MẠNH CHIẾN ĐẤU CỦA BỘ ĐỘI TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG HIỆN NAY 6.1. Về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội 375 75,00 153 76,50 75,75 Chiến đấu vì độc lập, chủ quyền của dân tộc 57 11,40 20 10,00 10,70 Chiến đấu vì hạnh phúc gia đình và bản thân 32 06,40 14 07,00 06,70 Chiến đấu vì thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc 36 07,20 12 06,00 06,60 Chiến đấu vì căm thù giặc 0 0 0 0 0 Khó trả lời 0 0 1 0,50 0,25 6.2. Nhận thức, thái độ của Bộ đội Tên lửa phòng không trên các nội dung Phương án trả lời Kết quả đánh giá Số phiếu Tốt % Khá % TB % Yếu % Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay 700 87,33 12,67 0 0 Giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu 700 95,33 04,67 0 Hiểu biết về truyền thống cách mạng của dân tộc, quân đội và quân chủng 700 75,57 11,00 13,43 0 Hiểu biết về nhiệm vụ của quân chủng, của đơn vị 700 73,37 22,63 04,00 0 Sự tự nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 700 87,63 12,37 0 0 Hiểu biết về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với đất nước ta 700 36,24 45,43 18,33 0 Tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao 700 320,33 54,00 13,67 0 Ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật 700 19,00 71,33 09,67 0 Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng 700 91,63 08,37 0 0 Sự thương yêu, đoàn kết của tình đồng chí, đồng đội 700 89,37 10,63 0 0 Tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn 700 75,34 17,33 07,33 0 Giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân 700 70,63 29,37 0 0 Tinh thần chiến đấu, tính dũng cảm, táo bạo 700 93,00 07,00 0 0 Trình độ kiến thức và kỹ năng chiến đấu 700 68,33 19,34 12,33 0 Ý chí sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội 700 94,33 05,67 0 0 6.3. Nguyên nhân của những hạn chế phát triển nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Mặt trái của cơ chế thị trường 375 75,00 187 93,50 84,25 Do công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng ở các đơn vị TLPK 386 77,20 169 84,50 80,85 Do sự chống phá của các thế lực thù địch 457 91,40 185 92,50 91,95 Do hạn chế về thực tiễn 396 79,20 197 98,50 88,85 Chưa phát huy được tính tích cực của các chủ thể 347 69,40 136 68,00 68,70 Do các nguyên nhân khác 0 0 0 0 6.4. Những yếu tố tác động đến nhân tố tinh thần trong sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không hiện nay Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Sự phát triển của khoa học - công nghệ 460 92,00 141 70,50 81,25 Sự tác động của nền kinh tế thị trường 369 73,80 118 59,00 66,40 Sự phát mới triển về nhiệm vụ của Quân chủng PK - KQ 472 94,40 136 68,00 81,20 Khó trả lời 0 0 0 0 0 (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra, khảo sát 250 sĩ quan, 250 quân nhân chuyên nghiệp và 200 hạ sĩ quan, binh sĩ ở: Trung đoàn 236, Trung đoàn 64, Trung đoàn 284, Trung đoàn 238 và Trung đoàn 282. Tháng 10/2019) Phụ lục 7 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CỦA BỘ ĐỘI TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VỀ CÁC CUỘC TIẾN CÔNG ĐƯỜNG KHÔNG HIỆN NAY BẰNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO CỦA ĐỊCH 7.1. Nhận thức của Bộ đội Tên lửa phòng không về khả năng chủ nghĩa đế quốc tiến hành chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao đối với nước ta Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Có khả năng 465 93,00 168 84,00 88,50 Không có khả năng 35 07,00 32 16,00 11,50 Khó trả lời 0 0 0 0 0 7.2. Nhận thức của Bộ đội Tên lửa phòng không về vai trò của con người trong cuộc tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Vai trò quyết định 486 97,20 176 88,00 92,60 Vai trò quan trọng 14 02,80 24 12,00 07,40 Khó trả lời 0 0 0 0 0 7.3. Mức độ nhận thức của Bộ đội Tên lửa phòng không về đối tượng tác chiến Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Hiểu và nắm chắc đối tượng tác chiến 418 83,60 120 60,00 71,80 Tương đối hiểu và nắm được  62 12,40 59 29,50 20,95 Hiểu và nắm ở mức độ hạn chế  20 04,00 19 09,50 06,75 Không hiểu và không nắm được   0 0 0 0 0 Khó trả lời  0 0 2 01,00 0,50 7.4. Đánh giá ý chí chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không khi chủ nghĩa đế quốc tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Kiên quyết chiến đấu đánh trả 358 71,60 126 63,00 67,30 Sơ tán phòng tránh để chờ thời cơ 64 12,80 44 22,00 17,40 Không nên đánh trả mà tìm cách giải quyết khác 76 15,20 26 13,00 14,10 Khó trả lời 2 0,40 4 02,00 01,20 7.5. Đánh giá trình độ sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Tên lửa phòng không khi chủ nghĩa đế quốc tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Sẵn sàng đánh trả, đánh thắng từ trận đầu 315 63,00 77 38,50 50,75 Sẵn sàng đánh trả, nhưng không giành thắng lợi 173 34,60 56 28,00 31,30 Bị bất ngờ, lỡ thời cơ, không hoàn thành nhiệm vụ 2 0,40 12 06,00 03,20 Khó khẳng định 10 02,00 55 27,50 14,75 7.6. Tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của Bộ đội Tên lửa phòng không khi chủ nghĩa đế quốc tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Trong tình huống chiến đấu khó khăn, ác liệt 463 92,60 128 64,00 78,30 Trong tình huống chiến đấu tương đối ác liệt 27 05,40 46 23,00 14,20 Trong tình huống chiến đấu bình thường 10 02,00 23 11,50 6,75 Khó trả lời 3 01,50 0,75 7.7. Đánh giá niềm tin vào vũ khí, trang bị hiện có của Bộ đội Tên lửa phòng không khi chủ nghĩa đế quốc tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Có thể đánh thắng bằng vũ khí, phương tiện hiện có 380 76,00 120 60,00 68,00 Có thể thắng, có thể không thắng do vũ khí kém hiện đại 70 14,00 70 35,00 24,50 Không đánh thắng vì vũ khí chiến đấu lạc hậu 41 08,20 7 03,50 05,85 Khó trả lời 9 01,80 3 01,50 01,65 7.8. Nhận thức của Bộ đội Tên lửa phòng không về yêu cầu huấn luyện kỹ thuật Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Giữ gìn bảo quản tốt, sử dụng thành thạo 68 13,60 45 22,50 18,05 Sửa chữa được mọi hỏng hóc của khí tài 6 01,20 15 07,50 04,35 Nắm vững, khai thác và phát huy hết tính năng sử dụng 9 01,80 10 05,00 03,40 Phải có cả 3 yêu cầu trên 417 83,40 130 65,00 74,20 7.9. Nhận thức của Bộ đội Tên lửa phòng không về trách nhiệm khi chiến tranh ác liệt xảy ra Phương án trả lời Kết quả đánh giá Sĩ quan - QNCN Hạ sĩ quan, binh sĩ Trung bình % Số phiếu % Số phiếu % Lo lắng sự hy sinh tổn thất của bản thân và đông đội 148 29,60 60 30,00 29,80 Lo đơn vị không đánh thắng 155 31,00 65 32,50 31,75 Lo lắng sự an toàn của gia đình và người thân 140 28,00 61 30,50 29,25 Khó trả lời 57 11,40 14 07,00 09,20 (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra, khảo sát 250 sĩ quan, 250 quân nhân chuyên nghiệp và 200 hạ sĩ quan, binh sĩ ở: Trung đoàn 236, Trung đoàn 64, Trung đoàn 284, Trung đoàn 238 và Trung đoàn 282. Tháng 10/2019) Phụ lục 8 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT VŨ KHÍ, KHÍ TÀI, TBKT TÊN LỬA CỦA CÁC TĐTLPK (Giai đoạn 2015- 2019) TT Đơn vị Số lượng đề tài Số lượng sáng kiến cải tiến kỹ thuật Ghi chú 1 e64 01 02 2 e236 0 02 3 e250 0 01 4 e257 0 03 5 e213 0 02 6 e238 01 02 7 e285 0 01 8 e267 0 02 9 e284 0 03 10 e275 0 02 11 e282 0 01 12 e274 01 02 13 e93 0 03 14 e261 0 02 15 e263 0 03 16 e276 0 03 Nguồn: Phòng kỹ thuật các sư đoàn phòng không cung cấp. Phụ lục 9 KẾT QUẢ BẮN ĐẠN THẬT HÀNG NĂM 2016 - 2019 (tỉ lệ %) 2016 2017 2018 2019 TS G K Đ KĐ TS G K Đ KĐ TS G K Đ KĐ TS G K Đ KĐ 1.Kíp chiến đấu tiểu đoàn tên lửa C-75M 100 60,0 40,0 100 75,0 25,0 2.Kíp chiến đấu tiểu đoàn tên lửa C-125M 100 80,0 20,0 100 50,2 32,2 16,6 5.Kíp chiến đấu xe tên lửa A-89 100 50,0 50,0 6.Kíp chiến đấu b, c ZCY-23-4 100 50,0 50,0 100 100 100 100 7.Xạ thủ tên lửa A-72, A-87 100 71,4 28,6 100 80,0 20,0 Nguồn: Cơ quan chính trị các Trung đoàn Tên lửa e236, e284, e64, e238, e282

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan_an_phat_trien_nhan_to_tinh_than_trong_suc_manh_chien_da.doc
  • doc1 BÌA LUẬN ÁN - Hoang Duc TH.doc
  • doc2 BÌA TÓM TẮT TIẾNG VIỆT - Hoang Duc TH.doc
  • doc2 TÓM TẮT TIẾNG VIỆT - Hoang Duc TH.doc
  • doc3 BÌA TÓM TẮT TIẾNG ANH - Hoang Duc TH.doc
  • doc3 TÓM TẮT TIẾNG ANH - Hoang Duc TH.doc
  • doc4 THÔNG TIN MẠNG TIẾNG ANH - Hoang Duc TH.doc
  • doc4 THÔNG TIN MẠNG TIẾNG VIỆT - Hoang Duc TH.doc
Luận văn liên quan