Luận án Vốn tâm lý, thái độ công việc và hiệu quả công việc của nhân viên

Các thái độ công việc gồm sự hài lòng công việc của NV, sự cam kết với TC của NV và sự căng thẳng công việc của NV không thể hiện vai trò trung gian trong mối quan hệ tích cực giữa vốn tâm lý của NV và hiệu quả công việc của họ. Chỉ có ý định nghỉ việc của NV thể hiện đƣợc vai trò trung gian trong mối quan hệ này. Cụ thể, thông qua ý định nghỉ việc, vốn tâm lý của ngƣời NV có tác động âm đến hiệu quả công việc của họ. Điều này làm cho tác động tổng hợp của vốn tâm lý đến hiệu quả công việc của NV thấp hơn so với tác động trực tiếp của vốn tâm lý đến hiệu quả công việc của họ. Nhƣ vậy, trong quá trình làm việc, khi ngƣời NV tồn tại cùng lúc bốn thái độ công việc là sự hài lòng công việc, sự cam kết với TC, sự căng thẳng công việc và ý định nghỉ việc thì ý định nghỉ việc của ngƣời NV sẽ làm giảm sự ảnh hƣởng của vốn tâm lý đến hiệu quả công việc của ngƣời NV.

pdf352 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Vốn tâm lý, thái độ công việc và hiệu quả công việc của nhân viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C85 0.732 OC87 0.687 OC79 0.912 OC76 0.606 OC78 0.527 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 5 iterations. 275 2.4. Thang đo sự căng thẳng công việc của nhân viên KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.933 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 4780.952 df 45 Sig. 0.000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 5.663 56.627 56.627 5.234 52.335 52.335 2 0.841 8.410 65.036 3 0.727 7.270 72.306 4 0.654 6.543 78.849 5 0.518 5.177 84.026 6 0.434 4.338 88.364 7 0.359 3.587 91.951 8 0.314 3.136 95.087 9 0.261 2.612 97.699 10 0.230 2.301 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Factor Matrix a Factor 1 JS59 0.851 JS56 0.831 JS57 0.801 JS58 0.799 JS60 0.770 JS55 0.743 JS54 0.715 JS62 0.581 JS65 0.572 JS63 0.465 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. 1 factors extracted. 4 iterations required. Rotated Factor Matrix a a. Only one factor was extracted. The solution cannot be rotated. 276 2.5. Thang đo ý định nghỉ việc của nhân viên KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.887 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 4834.108 Df 21 Sig. 0.000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 4.972 71.023 71.023 4.645 66.353 66.353 2 0.665 9.506 80.529 3 0.479 6.837 87.366 4 0.295 4.213 91.579 5 0.259 3.701 95.280 6 0.185 2.650 97.930 7 0.145 2.070 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Factor Matrix a Factor 1 TI53 0.881 TI52 0.874 TI49 0.851 TI47 0.794 TI51 0.792 TI50 0.771 TI48 0.727 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. 1 factors extracted. 4 iterations required. Rotated Factor Matrix a a. Only one factor was extracted. The solution cannot be rotated. 277 2.6. Thang đo hiệu quả công việc của nhân viên KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.882 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 2973.695 df 21 Sig. 0.000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 4.203 60.048 60.048 3.745 53.500 53.500 2 0.727 10.385 70.434 3 0.592 8.458 78.891 4 0.494 7.055 85.946 5 0.417 5.958 91.904 6 0.317 4.536 96.440 7 0.249 3.560 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Factor Matrix a Factor 1 JP35 0.787 JP34 0.770 JP31 0.761 JP36 0.748 JP33 0.701 JP32 0.674 JP37 0.670 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. 1 factors extracted. 5 iterations required. Rotated Factor Matrix a a. Only one factor was extracted. The solution cannot be rotated. 278 2.7. Thang đo tổng thể mô hình 1 Lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.937 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 14233.733 df 465 Sig. 0.000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings a Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 11.521 37.165 37.165 11.078 35.736 35.736 8.189 2 2.168 6.993 44.158 1.789 5.771 41.507 7.618 3 1.917 6.185 50.344 1.478 4.767 46.275 7.543 4 1.413 4.559 54.903 0.985 3.178 49.452 6.641 5 1.401 4.520 59.423 0.947 3.054 52.506 5.671 6 1.111 3.583 63.006 0.656 2.115 54.622 7.185 7 0.900 2.902 65.908 8 0.823 2.656 68.564 9 0.749 2.415 70.979 10 0.722 2.328 73.308 11 0.704 2.272 75.580 12 0.621 2.004 77.584 13 0.553 1.784 79.368 14 0.525 1.694 81.062 15 0.501 1.617 82.679 16 0.484 1.561 84.239 17 0.465 1.501 85.740 18 0.442 1.424 87.165 19 0.409 1.319 88.484 20 0.394 1.272 89.755 21 0.385 1.241 90.996 22 0.356 1.148 92.144 23 0.348 1.121 93.265 24 0.324 1.044 94.309 25 0.306 0.988 95.297 26 0.296 0.953 96.250 27 0.253 0.818 97.068 279 28 0.249 0.802 97.870 29 0.229 0.737 98.607 30 0.224 0.722 99.329 31 0.208 0.671 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrix a Factor 1 2 3 4 5 6 JP35 0.876 JP36 0.822 JP31 0.716 JP34 0.703 JP37 0.634 JP33 0.540 JP32 0.432 SE2 0.776 SE5 0.738 SE6 0.713 SE4 0.667 SE3 0.615 OP25 0.785 OP29 0.686 OP30 0.684 OP26 0.634 OP28 0.551 OP27 0.431 0.329 SA40 0.924 SA39 0.873 SA41 0.806 SA42 0.465 HO14 0.827 HO13 0.739 HO11 0.600 HO10 0.511 RE18 0.602 RE16 0.602 RE15 0.539 RE20 0.453 RE22 0.449 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. 280 Lần 2: Loại OP27 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.935 Bartlett's Test of Sphericit y Approx . Chi- Square 13705.99 0 df 435 Sig. 0.000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings a Total % of Variance Cumulativ e % Total % of Varianc e Cumulativ e % Total 1 11.212 37.372 37.372 10.772 35.908 35.908 8.075 2 2.123 7.077 44.449 1.754 5.847 41.755 7.640 3 1.890 6.300 50.750 1.454 4.846 46.602 6.435 4 1.413 4.709 55.459 0.976 3.252 49.854 7.129 5 1.326 4.419 59.878 0.891 2.969 52.823 5.755 6 1.110 3.699 63.577 0.655 2.182 55.005 7.187 7 0.824 2.745 66.322 8 0.803 2.676 68.998 9 0.726 2.419 71.417 10 0.719 2.398 73.815 11 0.698 2.326 76.141 12 0.620 2.068 78.209 13 0.553 1.843 80.051 14 0.525 1.750 81.801 15 0.489 1.629 83.430 16 0.471 1.572 85.001 17 0.456 1.520 86.521 18 0.424 1.413 87.934 19 0.405 1.350 89.284 20 0.394 1.313 90.596 21 0.380 1.268 91.865 22 0.348 1.159 93.023 23 0.326 1.088 94.111 24 0.307 1.023 95.134 25 0.296 0.986 96.120 26 0.254 0.847 96.967 27 0.249 0.829 97.796 281 28 0.229 0.762 98.558 29 0.224 0.748 99.306 30 0.208 0.694 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrix a Factor 1 2 3 4 5 6 JP35 0.885 JP36 0.829 JP31 0.722 JP34 0.715 JP37 0.620 JP33 0.557 JP32 0.440 SE2 0.801 SE5 0.750 SE6 0.713 SE4 0.661 SE3 0.644 SA40 0.925 SA39 0.872 SA41 0.804 SA42 0.458 OP25 0.765 OP29 0.698 OP30 0.695 OP26 0.597 OP28 0.511 HO14 0.851 HO13 0.735 HO11 0.598 HO10 0.504 RE16 0.655 RE18 0.638 RE15 0.593 RE22 0.499 RE20 0.441 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. 2.8. Thang đo tổng thể mô hình 2 Lần 1: 282 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.938 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 19886 .402 df 820 Sig. 0.000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loading s a Total % of Varian ce Cumula tive % Total % of Varianc e Cumul ative % Total 1 12.969 31.631 31.631 12.548 30.606 30.606 8.895 2 4.474 10.912 42.543 4.093 9.983 40.589 8.655 3 2.028 4.946 47.489 1.592 3.884 44.473 7.878 4 1.769 4.314 51.803 1.326 3.234 47.707 8.412 5 1.640 4.001 55.804 1.197 2.919 50.627 5.940 6 1.406 3.428 59.233 0.954 2.326 52.953 7.243 7 1.147 2.798 62.031 0.741 1.807 54.760 2.230 8 1.112 2.713 64.744 0.655 1.598 56.357 5.572 9 0.912 2.223 66.967 10 0.803 1.959 68.926 11 0.753 1.837 70.764 12 0.743 1.812 72.575 13 0.712 1.736 74.311 14 0.660 1.611 75.922 15 0.594 1.448 77.370 16 0.560 1.367 78.736 17 0.550 1.343 80.079 18 0.531 1.296 81.375 19 0.499 1.217 82.592 20 0.485 1.184 83.776 21 0.457 1.116 84.892 22 0.436 1.064 85.956 23 0.430 1.049 87.006 24 0.403 0.982 87.988 25 0.393 0.960 88.948 26 0.389 0.948 89.896 27 0.362 0.882 90.778 28 0.355 0.866 91.644 29 0.344 0.838 92.482 283 30 0.333 0.813 93.295 31 0.319 0.778 94.073 32 0.304 0.742 94.815 33 0.289 0.704 95.520 34 0.279 0.681 96.201 35 0.264 0.643 96.844 36 0.262 0.638 97.482 37 0.238 0.581 98.063 38 0.228 0.556 98.619 39 0.210 0.512 99.131 40 0.182 0.444 99.575 41 0.174 0.425 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrix a Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 OC70 0.890 OC72 0.870 OC73 0.866 OC71 0.859 OC68 0.766 OC74 0.753 OC69 0.728 JP35 0.849 JP36 0.791 JP34 0.766 JP31 0.736 JP33 0.642 JP37 0.590 JP32 0.524 SE2 0.775 SE5 0.740 SE6 0.716 SE4 0.665 SE3 0.609 OP25 0.842 OP30 0.699 OP29 0.686 OP26 0.666 OP28 0.579 OP27 0.488 HO14 0.810 HO13 0.752 284 HO11 0.582 HO10 0.523 RE16 0.629 RE18 0.590 RE15 0.543 RE20 0.447 RE22 0.418 OC79 0.868 OC76 0.609 OC78 0.529 OC84 0.677 OC86 0.653 OC85 0.303 0.646 OC87 0.611 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. Lần 2: Loại OC85 KMO and Bartlett's Test Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.936 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 19087 .871 df 780 Sig. 0.000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings a Total % of Variance Cumulat ive % Total % of Varian ce Cumulat ive % Total 1 12.658 31.644 31.644 12.233 30.581 30.581 8.460 2 4.229 10.572 42.216 3.850 9.626 40.207 8.541 3 2.026 5.065 47.280 1.595 3.989 44.196 7.815 285 4 1.766 4.416 51.697 1.331 3.327 47.523 8.278 5 1.640 4.101 55.798 1.197 2.992 50.515 5.894 6 1.405 3.512 59.309 0.951 2.378 52.893 7.203 7 1.145 2.863 62.172 0.672 1.679 54.573 2.290 8 1.012 2.531 64.703 0.604 1.510 56.083 4.528 9 0.908 2.269 66.972 10 0.797 1.993 68.965 11 0.753 1.883 70.848 12 0.742 1.854 72.703 13 0.711 1.778 74.480 14 0.656 1.640 76.121 15 0.593 1.483 77.604 16 0.560 1.401 79.004 17 0.550 1.376 80.380 18 0.531 1.326 81.707 19 0.498 1.245 82.952 20 0.485 1.212 84.165 21 0.454 1.136 85.300 22 0.433 1.083 86.383 23 0.425 1.062 87.445 24 0.403 1.007 88.451 25 0.393 0.984 89.435 26 0.388 0.970 90.405 27 0.359 0.897 91.302 28 0.352 0.880 92.183 29 0.337 0.844 93.026 30 0.332 0.831 93.857 31 0.306 0.764 94.621 32 0.304 0.759 95.380 33 0.280 0.700 96.080 34 0.270 0.676 96.756 35 0.263 0.657 97.413 36 0.238 0.596 98.008 37 0.230 0.574 98.582 38 0.210 0.524 99.107 39 0.182 0.456 99.563 40 0.175 0.437 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrix a Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 OC70 0.892 OC72 0.864 286 OC73 0.861 OC71 0.857 OC68 0.777 OC74 0.758 OC69 0.731 JP35 0.848 JP36 0.790 JP34 0.764 JP31 0.735 JP33 0.641 JP37 0.589 JP32 0.522 SE2 0.776 SE5 0.740 SE6 0.717 SE4 0.665 SE3 0.610 OP25 0.845 OP30 0.700 OP29 0.685 OP26 0.666 OP28 0.575 OP27 0.492 HO14 0.812 HO13 0.754 HO11 0.580 HO10 0.521 RE16 0.632 RE18 0.590 RE15 0.546 RE20 0.448 RE22 0.418 OC79 0.89 9 OC76 0.60 4 OC78 0.51 3 OC84 0.701 OC86 0.631 OC87 0.554 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. 287 2.9. Thang đo tổng thể mô hình 3 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.928 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 16896.42 8 df 666 Sig. . Total Variance Explained Fact r Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loading s a Total % of Variance Cumulati ve % Total % of Varianc e Cumulati ve % Total 1 10.517 28.425 28.425 10.055 27.175 27.175 5.528 2 5.525 14.932 43.356 5.106 13.800 40.976 7.501 3 1.938 5.238 48.594 1.493 4.036 45.012 7.054 4 1.699 4.593 53.187 1.249 3.375 48.387 7.036 5 1.414 3.821 57.008 0.958 2.588 50.975 5.351 6 1.246 3.368 60.375 0.743 2.009 52.985 6.048 7 0.962 2.599 62.974 8 0.890 2.407 65.381 9 0.806 2.178 67.559 10 0.761 2.056 69.615 11 0.731 1.975 71.590 12 0.696 1.882 73.472 13 0.682 1.842 75.314 14 0.630 1.704 77.018 15 0.552 1.493 78.511 16 0.545 1.473 79.984 17 0.533 1.441 81.425 18 0.505 1.364 82.789 19 0.486 1.312 84.101 20 0.468 1.265 85.365 21 0.439 1.187 86.552 22 0.428 1.157 87.709 23 0.409 1.106 88.815 24 0.395 1.066 89.882 25 0.380 1.026 90.908 26 0.364 0.983 91.891 27 0.357 0.966 92.857 288 28 0.331 0.893 93.750 29 0.317 0.856 94.606 30 0.298 0.807 95.413 31 0.285 0.771 96.183 32 0.264 0.713 96.896 33 0.252 0.680 97.577 34 0.242 0.653 98.230 35 0.229 0.618 98.848 36 0.213 0.577 99.425 37 0.213 0.575 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrix a Factor 1 2 3 4 5 6 JS59 0.854 JS56 0.831 JS57 0.795 JS58 0.781 JS55 0.760 JS60 0.755 JS54 0.711 JS62 0.600 JS65 0.591 JS63 0.486 JP35 0.845 JP36 0.785 JP34 0.764 JP31 0.737 JP33 0.636 JP37 0.609 JP32 0.517 OP25 0.852 OP26 0.736 OP30 0.682 OP29 0.663 OP28 0.567 OP27 0.551 SE2 0.791 SE5 0.748 SE6 0.699 SE4 0.654 SE3 0.638 HO14 0.808 289 HO13 0.751 HO11 0.593 HO10 0.504 RE16 0.583 RE18 0.564 RE15 0.518 RE20 0.416 RE22 0.411 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 6 iterations. 2.10. Thang đo tổng thể mô hình 4 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.923 Bartlett's T st of Sphericity Approx. q uare 16772.7 28 df 561 Sig. 0. 00 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings a Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 10.466 30.784 30.784 10.005 29.428 29.428 5.021 2 4.885 14.368 45.151 4.570 13.441 42.869 7.519 3 1.914 5.630 50.781 1.470 4.323 47.192 7.064 4 1.677 4.932 55.714 1.229 3.613 50.806 7.125 5 1.408 4.140 59.854 0.955 2.810 53.616 5.625 6 1.237 3.638 63.491 0.752 2.213 55.829 4.977 7 0.944 2.777 66.268 8 0.784 2.305 68.573 9 0.755 2.221 70.794 10 0.727 2.139 72.933 11 0.700 2.060 74.993 12 0.611 1.798 76.791 13 0.575 1.692 78.483 14 0.554 1.630 80.113 15 0.524 1.542 81.654 16 0.509 1.498 83.152 290 17 0.467 1.375 84.527 18 0.454 1.334 85.861 19 0.432 1.269 87.130 20 0.408 1.201 88.331 21 0.399 1.175 89.506 22 0.384 1.128 90.634 23 0.378 1.112 91.746 24 0.344 1.012 92.757 25 0.321 0.945 93.703 26 0.309 0.909 94.612 27 0.296 0.869 95.481 28 0.276 0.812 96.293 29 0.256 0.752 97.045 30 0.247 0.728 97.773 31 0.232 0.683 98.456 32 0.220 0.649 99.104 33 0.173 0.508 99.612 34 0.132 0.388 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrix a Factor 1 2 3 4 5 6 TI52 0.875 TI53 0.867 TI49 0.836 TI51 0.830 TI50 0.801 TI47 0.779 TI48 0.713 JP35 0.850 JP36 0.786 JP34 0.767 JP31 0.736 JP33 0.653 JP37 0.597 JP32 0.523 OP25 0.833 OP26 0.705 OP30 0.699 OP29 0.669 OP28 0.583 OP27 0.540 SE2 0.805 SE5 0.752 291 SE6 0.704 SE4 0.671 SE3 0.637 HO14 0.825 HO13 0.762 HO11 0.619 HO10 0.524 RE18 0.523 RE16 0.483 RE20 0.418 RE15 0.414 RE22 0.361 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 6 iterations. 2.11 Thang đo mô hình nghiên cứu tổng thể KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.941 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 34408.717 df 1891 Sig. 0.000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings a Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 15.857 25.577 25.577 15.477 24.963 24.963 11.254 2 7.983 12.876 38.452 7.602 12.262 37.224 7.900 3 4.555 7.347 45.799 4.159 6.708 43.932 9.400 4 2.252 3.633 49.432 1.864 3.006 46.938 8.674 5 1.973 3.182 52.614 1.558 2.512 49.451 8.065 6 1.837 2.963 55.577 1.440 2.322 51.773 9.280 7 1.621 2.615 58.192 1.200 1.936 53.709 6.470 8 1.402 2.262 60.454 0.983 1.585 55.293 9.304 9 1.233 1.988 62.442 0.798 1.287 56.581 2.859 10 1.166 1.881 64.322 0.772 1.245 57.825 6.696 11 1.106 1.784 66.107 0.729 1.176 59.001 5.112 12 0.902 1.455 67.561 13 0.862 1.391 68.952 14 0.834 1.345 70.297 15 0.773 1.247 71.544 292 16 0.751 1.212 72.756 17 0.720 1.161 73.917 18 0.710 1.144 75.061 19 0.667 1.076 76.137 20 0.627 1.012 77.148 21 0.594 0.957 78.106 22 0.587 0.947 79.053 23 0.564 0.910 79.964 24 0.537 0.866 80.830 25 0.526 0.849 81.679 26 0.508 0.820 82.498 27 0.490 0.790 83.288 28 0.481 0.777 84.065 29 0.467 0.753 84.818 30 0.446 0.719 85.537 31 0.433 0.699 86.236 32 0.417 0.673 86.909 33 0.415 0.669 87.579 34 0.409 0.660 88.239 35 0.393 0.634 88.872 36 0.382 0.616 89.488 37 0.374 0.604 90.092 38 0.357 0.575 90.668 39 0.338 0.545 91.212 40 0.330 0.532 91.744 41 0.322 0.520 92.264 42 0.309 0.499 92.763 43 0.297 0.479 93.242 44 0.291 0.469 93.711 45 0.286 0.462 94.173 46 0.279 0.450 94.623 47 0.276 0.444 95.067 48 0.261 0.421 95.489 49 0.252 0.407 95.895 50 0.245 0.396 96.291 51 0.239 0.385 96.676 52 0.231 0.373 97.049 53 0.223 0.360 97.409 54 0.218 0.352 97.760 55 0.209 0.337 98.097 56 0.201 0.324 98.421 57 0.192 0.310 98.731 58 0.186 0.300 99.031 59 0.179 0.289 99.319 60 0.155 0.250 99.570 61 0.141 0.228 99.798 293 62 0.125 0.202 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrixa Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OC72 0.935 OC73 0.893 OC71 0.879 OC70 0.848 OC69 0.740 OC68 0.674 OC74 0.659 JS59 0.916 JS55 0.869 JS56 0.812 JS58 0.724 JS57 0.700 JS60 0.650 JS54 0.647 JS62 0.644 JS65 0.607 JS63 0.572 JP35 0.861 JP36 0.814 JP34 0.774 JP31 0.735 JP33 0.629 JP37 0.607 JP32 0.491 TI49 0.913 TI48 0.912 TI53 0.811 TI47 0.794 TI52 0.761 TI51 0.677 TI50 0.655 SE2 0.838 SE5 0.775 SE6 0.683 SE4 0.665 SE3 0.664 OP25 0.806 OP30 0.735 OP29 0.671 294 OP26 0.642 OP28 0.571 OP27 0.477 HO14 0.848 HO13 0.778 HO11 0.633 HO10 0.578 SA40 0.853 SA41 0.777 SA39 0.773 SA42 0.550 OC79 0.898 OC76 0.607 OC78 0.493 OC84 0.708 OC86 0.675 OC85 0.664 OC87 0.635 RE16 0.531 RE18 0.506 RE15 0.468 RE22 0.398 RE20 0.316 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 9 iterations. 295 PHỤ LỤC 3 – PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH 3.1. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định thang đo vốn tâm lý của nhân viên The regression path coefficient and its significance Estimate S.E. C.R. P Results OP <--- PsyCap 1.000 Reference Point SE <--- PsyCap .976 .069 14.211 *** Significant RE <--- PsyCap 1.058 .073 14.495 *** Significant HO <--- PsyCap .743 .064 11.649 *** Significant Table 1 shows the effect of PsyCap (main construct) on all sub-constructs are significant Factor loading Item Contruct Factor Loading OP <--- PsyCap .761 SE <--- PsyCap .793 RE <--- PsyCap .938 HO <--- PsyCap .731 OP25 <--- OP .745 OP26 <--- OP .670 OP30 <--- OP .790 OP29 <--- OP .716 OP27 <--- OP .630 OP28 <--- OP .564 SE2 <--- SE .737 SE5 <--- SE .750 SE6 <--- SE .750 SE4 <--- SE .761 SE3 <--- SE .638 RE16 <--- RE .701 RE18 <--- RE .697 RE15 <--- RE .706 RE22 <--- RE .690 RE20 <--- RE .516 296 Item Contruct Factor Loading HO14 <--- HO .605 HO13 <--- HO .811 HO11 <--- HO .625 HO10 <--- HO .717 Squared Multiple Correlations Estimate HO .534 RE .879 SE .628 OP .579 3.2. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định thang đo sự cam kết với tổ chức của nhân viên The regression path coefficient and its significance Estimate S.E. C.R. P Label OC_1 <--- OC 1.000 Reference Point OC_2 <--- OC 1.216 .127 9.542 *** Significant OC_3 <--- OC .512 .059 8.726 *** Significant Factor loading Estimate OC_1 <--- OC .786 OC_2 <--- OC .972 OC_3 <--- OC .683 OC73 <--- OC_1 .860 297 Estimate OC72 <--- OC_1 .821 OC70 <--- OC_1 .885 OC71 <--- OC_1 .848 OC74 <--- OC_1 .814 OC69 <--- OC_1 .703 OC68 <--- OC_1 .790 OC84 <--- OC_2 .745 OC86 <--- OC_2 .810 OC85 <--- OC_2 .825 OC87 <--- OC_2 .735 OC79 <--- OC_3 .819 OC76 <--- OC_3 .692 OC78 <--- OC_3 .558 Squared Multiple Correlations Estimate OC_3 .624 OC_2 .944 OC_1 .617 3.3. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định mô hình 1 Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1157.762 -- -- 298 DF 388.000 -- -- CMIN/DF 2.984 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.943 >0.95 Acceptable SRMR 0.049 <0.08 Excellent RMSEA 0.048 <0.06 Excellent PClose 0.791 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Model Validity Measures CR AVE MSV MaxR(H) PsyCap SA JP PsyCap 0.879 0.647 0.635 0.895 0.804 SA 0.877 0.646 0.362 0.904 0.596*** 0.804 JP 0.881 0.642 0.635 0.883 0.797*** 0.602*** 0.801 Validity Concerns No validity concerns here 3.4. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định mô hình 2 299 Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1881.428 -- -- DF 716.000 -- -- CMIN/DF 2.628 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.937 >0.95 Acceptable SRMR 0.049 <0.08 Excellent RMSEA 0.044 <0.06 Excellent PClose 1.000 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Model Validity Measures CR AVE MSV MaxR(H) PsyCap OC JP PsyCap 0.880 0.648 0.640 0.897 0.805 OC 0.762 0.540 0.282 0.855 0.531*** 0.735 JP 0.882 0.645 0.640 0.883 0.800*** 0.484*** 0.803 Validity Concerns No validity concerns here 300 3.5. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định mô hình 3 Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1762.887 -- -- DF 609.000 -- -- CMIN/DF 2.895 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.930 >0.95 Acceptable SRMR 0.049 <0.08 Excellent RMSEA 0.047 <0.06 Excellent PClose 0.957 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Model Validity Measures CR AVE MSV MaxR(H) PsyCap JS JP PsyCap 0.880 0.648 0.636 0.900 0.805 JS 0.914 0.521 0.023 0.930 -0.150*** 0.722 JP 0.881 0.643 0.636 0.883 0.797*** -0.122** 0.802 Validity Concerns No validity concerns here 301 3.6. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định mô hình 4 Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1413.566 -- -- DF 503.000 -- -- CMIN/DF 2.810 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.945 >0.95 Acceptable SRMR 0.047 <0.08 Excellent RMSEA 0.046 <0.06 Excellent PClose 0.985 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Model Validity Measures CR AVE MSV MaxR(H) PsyCap TI JP PsyCap 0.880 0.649 0.637 0.901 0.805 TI 0.927 0.648 0.024 0.938 -0.145*** 0.805 JP 0.881 0.644 0.637 0.883 0.798*** -0.153*** 0.802 Validity Concerns No validity concerns here. 302 3.7. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định mô hình nghiên cứu tổng thể Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 4587.294 -- -- DF 1785.000 -- -- CMIN/DF 2.570 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.916 >0.95 Acceptable SRMR 0.062 <0.08 Excellent RMSEA 0.043 <0.06 Excellent PClose 1.000 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Model Validity Measures 303 CR AVE MSV Max R(H) PsyCap SA OC JS TI JP PsyCap 0.879 0.647 0.642 0.895 0.805 SA 0.877 0.645 0.428 0.904 0.610*** 0.803 OC 0.761 0.555 0.428 0.971 0.504*** 0.654*** 0.745 JS 0.914 0.523 0.442 0.931 -0.157*** -0.284*** -0.249*** 0.723 TI 0.926 0.643 0.442 0.936 -0.153*** -0.397*** -0.474*** 0.665*** 0.802 JP 0.881 0.658 0.642 0.883 0.801*** 0.603*** 0.460*** -0.129*** -0.152*** 0.811 Validity Concerns No validity concerns here. 304 PHỤ LỤC 4 – PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CẤU TRÚC SEM 4.1. Kết quả phân tích SEM mô hình 1 Unstandardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1157.762 -- -- DF 388.000 -- -- CMIN/DF 2.984 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.943 >0.95 Acceptable SRMR 0.049 <0.08 Excellent RMSEA 0.048 <0.06 Excellent PClose 0.791 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! 305 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label SA <--- PsyCap .868 .066 13.074 *** OP <--- PsyCap 1.000 SE <--- PsyCap .992 .065 15.288 *** HO <--- PsyCap .825 .064 12.790 *** RE <--- PsyCap .949 .064 14.870 *** JP <--- PsyCap .680 .056 12.171 *** JP <--- SA .135 .027 5.086 *** OP25 <--- OP 1.000 OP26 <--- OP .875 .037 23.823 *** OP30 <--- OP 1.056 .050 21.159 *** OP29 <--- OP .876 .047 18.628 *** OP28 <--- OP .693 .051 13.551 *** SE2 <--- SE 1.000 SE5 <--- SE .995 .047 21.229 *** SE6 <--- SE .929 .044 21.271 *** SE4 <--- SE .970 .045 21.550 *** SE3 <--- SE .916 .048 18.902 *** RE16 <--- RE 1.000 RE18 <--- RE 1.075 .060 17.866 *** RE15 <--- RE .987 .047 21.216 *** RE22 <--- RE 1.029 .059 17.413 *** RE20 <--- RE 1.048 .073 14.436 *** HO14 <--- HO 1.000 HO13 <--- HO 1.044 .066 15.743 *** HO11 <--- HO .897 .053 17.073 *** HO10 <--- HO .944 .071 13.263 *** SA41 <--- SA 1.000 SA40 <--- SA 1.046 .034 30.945 *** SA39 <--- SA 1.005 .033 30.657 *** SA42 <--- SA .687 .034 19.945 *** JP36 <--- JP 1.049 .058 18.246 *** JP35 <--- JP 1.055 .055 19.070 *** JP31 <--- JP 1.147 .057 20.030 *** JP32 <--- JP 1.068 .056 18.923 *** JP33 <--- JP 1.023 .057 18.009 *** JP34 <--- JP 1.108 .058 19.257 *** JP37 <--- JP 1.000 Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate SA .355 JP .660 HO .499 306 Estimate RE .795 SE .664 OP .631 JP31 .587 JP32 .517 JP33 .470 JP34 .541 JP35 .529 JP36 .481 JP37 .480 SA42 .343 SA39 .756 SA40 .768 SA41 .717 HO10 .441 HO11 .421 HO13 .647 HO14 .526 RE20 .315 RE22 .482 RE15 .479 RE18 .513 RE16 .475 SE3 .445 SE4 .569 SE6 .555 SE5 .553 SE2 .576 OP28 .261 OP29 .487 OP30 .656 OP26 .449 OP25 .554 307 Standardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1157.762 -- -- DF 388.000 -- -- CMIN/DF 2.984 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.943 >0.95 Acceptable SRMR 0.049 <0.08 Excellent RMSEA 0.048 <0.06 Excellent PClose 0.791 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate SA <--- PsyCap .596 OP <--- PsyCap .794 SE <--- PsyCap .815 HO <--- PsyCap .707 RE <--- PsyCap .892 JP <--- PsyCap .680 308 Estimate JP <--- SA .197 OP25 <--- OP .744 OP26 <--- OP .670 OP30 <--- OP .810 OP29 <--- OP .698 OP28 <--- OP .511 SE2 <--- SE .759 SE5 <--- SE .743 SE6 <--- SE .745 SE4 <--- SE .754 SE3 <--- SE .667 RE16 <--- RE .689 RE18 <--- RE .716 RE15 <--- RE .692 RE22 <--- RE .695 RE20 <--- RE .561 HO14 <--- HO .725 HO13 <--- HO .805 HO11 <--- HO .649 HO10 <--- HO .664 SA41 <--- SA .847 SA40 <--- SA .876 SA39 <--- SA .869 SA42 <--- SA .586 JP36 <--- JP .694 JP35 <--- JP .727 JP31 <--- JP .766 JP32 <--- JP .719 JP33 <--- JP .685 JP34 <--- JP .736 JP37 <--- JP .693 309 4.2. Kết quả phân tích SEM mô hình 2 Unstandardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1881.428 -- -- DF 716.000 -- -- CMIN/DF 2.628 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.937 >0.95 Acceptable SRMR 0.049 <0.08 Excellent RMSEA 0.044 <0.06 Excellent PClose 1.000 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label OC <--- PsyCap .692 .062 11.168 *** OP <--- PsyCap 1.000 SE <--- PsyCap .958 .062 15.513 *** RE <--- PsyCap .923 .061 15.118 *** HO <--- PsyCap .808 .062 13.028 *** OC_2 <--- OC .936 .068 13.685 *** OC_3 <--- OC .551 .053 10.396 *** 310 Estimate S.E. C.R. P Label OC_1 <--- OC 1.000 JP <--- PsyCap .739 .056 13.142 *** JP <--- OC .061 .029 2.094 .036 OP25 <--- OP 1.000 OP26 <--- OP .915 .037 25.031 *** OP30 <--- OP .966 .047 20.364 *** OP29 <--- OP .806 .046 17.525 *** OP27 <--- OP .810 .046 17.648 *** OP28 <--- OP .737 .049 15.188 *** SE2 <--- SE 1.000 SE5 <--- SE .994 .047 21.193 *** SE6 <--- SE .930 .044 21.262 *** SE4 <--- SE .969 .045 21.488 *** SE3 <--- SE .919 .049 18.946 *** RE16 <--- RE 1.000 RE18 <--- RE 1.084 .061 17.841 *** RE15 <--- RE .989 .047 21.146 *** RE22 <--- RE 1.035 .060 17.359 *** RE20 <--- RE 1.060 .073 14.489 *** HO14 <--- HO 1.000 HO13 <--- HO 1.038 .066 15.780 *** HO11 <--- HO .898 .052 17.163 *** HO10 <--- HO .942 .071 13.322 *** OC71 <--- OC_1 1.019 .032 31.540 *** OC73 <--- OC_1 .989 .028 35.440 *** OC70 <--- OC_1 1.014 .032 32.136 *** OC69 <--- OC_1 .810 .034 23.963 *** OC74 <--- OC_1 .966 .034 28.680 *** OC84 <--- OC_2 1.000 OC87 <--- OC_2 .921 .047 19.590 *** OC79 <--- OC_3 1.000 OC76 <--- OC_3 .878 .062 14.203 *** OC78 <--- OC_3 .661 .051 12.943 *** JP36 <--- JP 1.052 .057 18.351 *** JP35 <--- JP 1.061 .055 19.234 *** JP34 <--- JP 1.105 .057 19.286 *** JP33 <--- JP 1.013 .057 17.917 *** JP32 <--- JP 1.051 .056 18.724 *** JP37 <--- JP 1.000 JP31 <--- JP 1.149 .057 20.142 *** OC86 <--- OC_2 .982 .044 22.168 *** OC72 <--- OC_1 1.000 OC68 <--- OC_1 .908 .036 25.354 *** 311 Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate OC .282 JP .644 OC_3 .350 OC_2 .699 OC_1 .772 HO .502 RE .801 SE .653 OP .635 JP31 .593 JP32 .504 JP33 .464 JP34 .542 JP35 .538 JP36 .487 JP37 .483 OC78 .312 OC76 .481 OC79 .668 OC87 .510 OC86 .695 OC84 .572 OC68 .601 OC74 .656 OC69 .514 OC70 .764 OC73 .744 OC71 .739 OC72 .711 HO10 .442 HO11 .424 HO13 .642 HO14 .528 RE20 .319 RE22 .483 RE15 .475 RE18 .516 RE16 .469 SE3 .447 SE4 .567 SE6 .556 SE5 .552 SE2 .576 312 Estimate OP28 .309 OP27 .415 OP29 .431 OP30 .573 OP26 .514 OP25 .579 Standardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1881.428 -- -- DF 716.000 -- -- CMIN/DF 2.628 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.937 >0.95 Acceptable SRMR 0.049 <0.08 Excellent RMSEA 0.044 <0.06 Excellent PClose 1.000 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! 313 Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate OC <--- PsyCap .531 OP <--- PsyCap .797 SE <--- PsyCap .808 RE <--- PsyCap .895 HO <--- PsyCap .709 OC_2 <--- OC .836 OC_3 <--- OC .507 OC_1 <--- OC .879 JP <--- PsyCap .756 JP <--- OC .082 OP25 <--- OP .761 OP26 <--- OP .717 OP30 <--- OP .757 OP29 <--- OP .657 OP27 <--- OP .644 OP28 <--- OP .556 SE2 <--- SE .759 SE5 <--- SE .743 SE6 <--- SE .745 SE4 <--- SE .753 SE3 <--- SE .669 RE16 <--- RE .685 RE18 <--- RE .718 RE15 <--- RE .689 RE22 <--- RE .695 RE20 <--- RE .565 HO14 <--- HO .727 HO13 <--- HO .801 HO11 <--- HO .651 HO10 <--- HO .665 OC71 <--- OC_1 .859 OC73 <--- OC_1 .863 OC70 <--- OC_1 .874 OC69 <--- OC_1 .717 OC74 <--- OC_1 .810 OC84 <--- OC_2 .756 OC87 <--- OC_2 .714 OC79 <--- OC_3 .817 OC76 <--- OC_3 .693 OC78 <--- OC_3 .558 JP36 <--- JP .698 JP35 <--- JP .733 JP34 <--- JP .736 314 Estimate JP33 <--- JP .681 JP32 <--- JP .710 JP37 <--- JP .695 JP31 <--- JP .770 OC86 <--- OC_2 .833 OC72 <--- OC_1 .843 OC68 <--- OC_1 .775 4.3. Kết quả phân tích SEM mô hình 3 Unstandardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1723.102 -- -- DF 608.000 -- -- CMIN/DF 2.834 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.932 >0.95 Acceptable SRMR 0.049 <0.08 Excellent RMSEA 0.047 <0.06 Excellent PClose 0.986 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! 315 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label JS <--- PsyCap -.287 .074 -3.894 *** OP <--- PsyCap 1.000 SE <--- PsyCap .977 .064 15.330 *** RE <--- PsyCap .952 .063 15.033 *** HO <--- PsyCap .821 .064 12.891 *** JP <--- PsyCap .796 .055 14.448 *** JP <--- JS -.202 .016 -12.625 *** OP25 <--- OP 1.000 OP26 <--- OP .910 .036 24.947 *** OP30 <--- OP .966 .047 20.338 *** OP29 <--- OP .805 .046 17.473 *** OP27 <--- OP .807 .046 17.596 *** OP28 <--- OP .736 .049 15.175 *** SE2 <--- SE 1.000 SE5 <--- SE .995 .047 21.238 *** SE6 <--- SE .929 .044 21.257 *** SE4 <--- SE .969 .045 21.502 *** SE3 <--- SE .917 .048 18.908 *** RE16 <--- RE 1.000 RE18 <--- RE 1.077 .060 17.916 *** RE15 <--- RE .988 .047 21.243 *** RE22 <--- RE 1.027 .059 17.402 *** RE20 <--- RE 1.054 .073 14.525 *** HO14 <--- HO 1.000 HO13 <--- HO 1.048 .066 15.795 *** HO11 <--- HO .903 .053 17.175 *** HO10 <--- HO .946 .071 13.320 *** JS59 <--- JS 1.000 JS55 <--- JS .880 .033 26.898 *** JS58 <--- JS .887 .033 26.554 *** JS56 <--- JS .881 .028 30.980 *** JS57 <--- JS .857 .031 27.473 *** JS60 <--- JS .870 .032 27.017 *** JS62 <--- JS .574 .032 17.837 *** JS54 <--- JS .801 .035 23.125 *** JS63 <--- JS .563 .036 15.638 *** JS65 <--- JS .630 .034 18.285 *** JP36 <--- JP 1.052 .057 18.473 *** JP35 <--- JP 1.061 .055 19.361 *** JP34 <--- JP 1.098 .057 19.332 *** JP33 <--- JP .988 .056 17.506 *** JP32 <--- JP 1.030 .056 18.463 *** JP31 <--- JP 1.148 .057 20.275 *** 316 Estimate S.E. C.R. P Label JP37 <--- JP 1.000 Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate JS .233 JP .636 HO .507 RE .817 SE .656 OP .612 JP31 .599 JP32 .489 JP33 .446 JP34 .540 JP35 .543 JP36 .492 JP37 .488 JS65 .335 JS63 .211 JS54 .557 JS62 .322 JS60 .597 JS57 .602 JS56 .696 JS58 .581 JS55 .591 JS59 .743 HO10 .441 HO11 .425 HO13 .648 HO14 .523 RE20 .318 RE22 .480 RE15 .478 RE18 .514 RE16 .474 SE3 .445 SE4 .567 SE6 .555 SE5 .554 SE2 .577 OP28 .310 OP27 .414 OP29 .431 OP30 .576 317 Estimate OP26 .510 OP25 .581 Standardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1723.102 -- -- DF 608.000 -- -- CMIN/DF 2.834 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.932 >0.95 Acceptable SRMR 0.049 <0.08 Excellent RMSEA 0.047 <0.06 Excellent PClose 0.986 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate JS <--- PsyCap -.153 OP <--- PsyCap .783 SE <--- PsyCap .810 318 Estimate RE <--- PsyCap .904 HO <--- PsyCap .712 JP <--- PsyCap .797 JP <--- JS -.129 OP25 <--- OP .763 OP26 <--- OP .714 OP30 <--- OP .759 OP29 <--- OP .657 OP27 <--- OP .643 OP28 <--- OP .556 SE2 <--- SE .759 SE5 <--- SE .744 SE6 <--- SE .745 SE4 <--- SE .753 SE3 <--- SE .667 RE16 <--- RE .688 RE18 <--- RE .717 RE15 <--- RE .692 RE22 <--- RE .693 RE20 <--- RE .564 HO14 <--- HO .723 HO13 <--- HO .805 HO11 <--- HO .652 HO10 <--- HO .664 JS59 <--- JS .862 JS55 <--- JS .769 JS58 <--- JS .763 JS56 <--- JS .834 JS57 <--- JS .776 JS60 <--- JS .773 JS62 <--- JS .567 JS54 <--- JS .746 JS63 <--- JS .502 JS65 <--- JS .578 JP36 <--- JP .702 JP35 <--- JP .737 JP34 <--- JP .735 JP33 <--- JP .667 JP32 <--- JP .699 JP31 <--- JP .774 JP37 <--- JP .699 319 4.4. Kết quả phân tích SEM mô hình 4 Unstandardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1413.566 -- -- DF 503.000 -- -- CMIN/DF 2.810 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.945 >0.95 Acceptable SRMR 0.047 <0.08 Excellent RMSEA 0.046 <0.06 Excellent PClose 0.985 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label TI <--- PsyCap -.230 .063 -3.655 *** OP <--- PsyCap 1.000 320 Estimate S.E. C.R. P Label SE <--- PsyCap .969 .063 15.424 *** RE <--- PsyCap .942 .062 15.098 *** HO <--- PsyCap .810 .063 12.907 *** JP <--- PsyCap .780 .054 14.482 *** JP <--- TI -.204 .018 -11.333 *** OP25 <--- OP 1.000 OP26 <--- OP .913 .036 25.046 *** OP30 <--- OP .955 .047 20.398 *** OP29 <--- OP .763 .046 16.691 *** OP27 <--- OP .804 .045 17.688 *** OP28 <--- OP .700 .048 14.490 *** SE2 <--- SE 1.000 SE5 <--- SE .996 .047 21.257 *** SE6 <--- SE .928 .044 21.260 *** SE4 <--- SE .968 .045 21.510 *** SE3 <--- SE .917 .048 18.912 *** RE16 <--- RE 1.000 RE18 <--- RE 1.078 .060 17.896 *** RE15 <--- RE .990 .047 21.241 *** RE22 <--- RE 1.029 .059 17.407 *** RE20 <--- RE 1.055 .073 14.510 *** HO14 <--- HO 1.000 HO13 <--- HO 1.046 .066 15.744 *** HO11 <--- HO .904 .053 17.155 *** HO10 <--- HO .943 .071 13.278 *** TI49 <--- TI 1.000 TI53 <--- TI 1.150 .037 31.080 *** TI48 <--- TI .859 .033 26.074 *** TI47 <--- TI .992 .039 25.676 *** TI52 <--- TI 1.195 .039 31.042 *** TI51 <--- TI 1.104 .041 26.687 *** TI50 <--- TI 1.112 .043 25.895 *** JP37 <--- JP 1.000 JP36 <--- JP 1.051 .057 18.343 *** JP35 <--- JP 1.060 .055 19.232 *** JP34 <--- JP 1.104 .057 19.269 *** JP33 <--- JP 1.011 .057 17.879 *** JP32 <--- JP 1.047 .056 18.665 *** JP31 <--- JP 1.151 .057 20.186 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate TI .210 JP .639 HO .503 321 Estimate RE .819 SE .659 OP .613 JP31 .596 JP32 .501 JP33 .462 JP34 .541 JP35 .538 JP36 .487 JP37 .484 TI50 .584 TI51 .608 TI52 .794 TI47 .590 TI48 .474 TI53 .775 TI49 .707 HO10 .440 HO11 .427 HO13 .647 HO14 .524 RE20 .318 RE22 .481 RE15 .479 RE18 .514 RE16 .473 SE3 .445 SE4 .567 SE6 .554 SE5 .554 SE2 .577 OP28 .286 OP27 .419 OP29 .396 OP30 .573 OP26 .523 OP25 .593 322 Standardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 1413.566 -- -- DF 503.000 -- -- CMIN/DF 2.810 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.945 >0.95 Acceptable SRMR 0.047 <0.08 Excellent RMSEA 0.046 <0.06 Excellent PClose 0.985 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate TI <--- PsyCap -.145 OP <--- PsyCap .783 SE <--- PsyCap .812 RE <--- PsyCap .905 HO <--- PsyCap .709 JP <--- PsyCap .793 323 Estimate JP <--- TI -.112 OP25 <--- OP .770 OP26 <--- OP .723 OP30 <--- OP .757 OP29 <--- OP .629 OP27 <--- OP .647 OP28 <--- OP .534 SE2 <--- SE .760 SE5 <--- SE .744 SE6 <--- SE .745 SE4 <--- SE .753 SE3 <--- SE .667 RE16 <--- RE .687 RE18 <--- RE .717 RE15 <--- RE .692 RE22 <--- RE .693 RE20 <--- RE .564 HO14 <--- HO .724 HO13 <--- HO .805 HO11 <--- HO .653 HO10 <--- HO .663 TI49 <--- TI .841 TI53 <--- TI .880 TI48 <--- TI .688 TI47 <--- TI .768 TI52 <--- TI .891 TI51 <--- TI .780 TI50 <--- TI .764 JP37 <--- JP .696 JP36 <--- JP .698 JP35 <--- JP .733 JP34 <--- JP .736 JP33 <--- JP .680 JP32 <--- JP .708 JP31 <--- JP .772 324 4.5. Kết quả phân tích SEM mô hình nghiên cứu tổng thể Unstandardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 5124.231 -- -- DF 1787.000 -- -- CMIN/DF 2.868 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.907 >0.95 Acceptable SRMR 0.099 <0.08 Acceptable RMSEA 0.047 <0.06 Excellent PClose 1.000 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label TI <--- PsyCap -.487 .060 -8.116 *** JS <--- PsyCap -.461 .068 -6.733 *** 325 Estimate S.E. C.R. P Label OC <--- PsyCap .829 .059 14.013 *** SA <--- PsyCap .970 .061 15.899 *** OP <--- PsyCap 1.000 SE <--- PsyCap .853 .055 15.621 *** RE <--- PsyCap .786 .053 14.856 *** HO <--- PsyCap .717 .056 12.782 *** OC_1 <--- OC 1.000 OC_2 <--- OC .859 .057 15.202 *** OC_3 <--- OC .375 .049 7.669 *** JP <--- PsyCap .767 .075 10.200 *** JP <--- TI .059 .019 3.184 .001 JP <--- JS .023 .015 1.474 .140 JP <--- OC -.052 .031 -1.653 .098 JP <--- SA .063 .034 1.884 .060 OP25 <--- OP 1.000 OP26 <--- OP .927 .036 25.437 *** OP30 <--- OP .941 .046 20.453 *** OP29 <--- OP .760 .045 16.891 *** OP27 <--- OP .822 .045 18.221 *** OP28 <--- OP .702 .048 14.616 *** SE2 <--- SE 1.000 SE5 <--- SE .985 .047 21.108 *** SE6 <--- SE .920 .044 21.131 *** SE4 <--- SE .962 .045 21.437 *** SE3 <--- SE .924 .048 19.153 *** RE16 <--- RE 1.000 RE18 <--- RE 1.103 .063 17.482 *** RE15 <--- RE .980 .047 20.632 *** RE22 <--- RE 1.043 .062 16.924 *** RE20 <--- RE 1.075 .075 14.290 *** HO14 <--- HO 1.000 HO13 <--- HO 1.027 .069 14.935 *** HO11 <--- HO .868 .053 16.356 *** HO10 <--- HO .959 .074 12.882 *** OC71 <--- OC_1 1.032 .031 33.180 *** OC73 <--- OC_1 1.017 .030 34.146 *** OC70 <--- OC_1 1.063 .034 31.185 *** OC69 <--- OC_1 .839 .036 23.460 *** OC74 <--- OC_1 .997 .036 27.619 *** SA41 <--- SA 1.000 SA40 <--- SA 1.040 .033 31.162 *** SA39 <--- SA 1.003 .032 31.021 *** SA42 <--- SA .688 .034 20.076 *** OC84 <--- OC_2 1.000 OC86 <--- OC_2 .972 .043 22.853 *** OC85 <--- OC_2 1.025 .044 23.434 *** OC87 <--- OC_2 .957 .047 20.524 *** 326 Estimate S.E. C.R. P Label OC79 <--- OC_3 1.000 OC76 <--- OC_3 .861 .062 13.884 *** OC78 <--- OC_3 .652 .051 12.743 *** JS56 <--- JS .882 .028 31.011 *** JS57 <--- JS .858 .031 27.520 *** JS60 <--- JS .872 .032 27.076 *** JS62 <--- JS .573 .032 17.779 *** TI53 <--- TI 1.148 .037 30.871 *** TI48 <--- TI .837 .032 25.760 *** TI47 <--- TI .996 .039 25.697 *** TI52 <--- TI 1.198 .039 31.031 *** TI51 <--- TI 1.109 .041 26.726 *** JP36 <--- JP 1.056 .058 18.142 *** JP35 <--- JP 1.063 .056 18.968 *** JP34 <--- JP 1.119 .058 19.199 *** JP33 <--- JP 1.032 .057 17.954 *** JP32 <--- JP 1.073 .057 18.789 *** OC68 <--- OC_1 .955 .037 25.726 *** OC72 <--- OC_1 1.000 TI50 <--- TI 1.118 .043 25.906 *** TI49 <--- TI 1.000 JP31 <--- JP 1.151 .058 19.848 *** JP37 <--- JP 1.000 JS65 <--- JS .629 .034 18.254 *** JS63 <--- JS .501 .036 13.813 *** JS54 <--- JS .801 .035 23.125 *** JS59 <--- JS 1.000 JS55 <--- JS .879 .033 26.861 *** JS58 <--- JS .889 .033 26.597 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate TI .106 JS .070 OC .420 SA .520 JP .682 OC_3 .110 OC_2 .660 OC_1 .886 HO .438 RE .659 SE .573 OP .698 327 Estimate JP31 .584 JP32 .516 JP33 .473 JP34 .546 JP35 .530 JP36 .482 JP37 .475 TI50 .587 TI51 .612 TI52 .794 TI47 .592 TI48 .450 TI53 .769 TI49 .705 JS65 .334 JS63 .209 JS54 .557 JS62 .320 JS60 .599 JS57 .603 JS56 .697 JS58 .583 JS55 .590 JS59 .742 OC78 .309 OC76 .472 OC79 .682 OC87 .531 OC85 .691 OC86 .656 OC84 .552 SA42 .346 SA39 .757 SA40 .762 SA41 .721 OC68 .624 OC74 .658 OC69 .521 OC70 .791 OC73 .742 OC71 .714 328 Estimate OC72 .673 HO10 .463 HO11 .401 HO13 .636 HO14 .534 RE20 .324 RE22 .484 RE15 .460 RE18 .527 RE16 .463 SE3 .456 SE4 .564 SE6 .549 SE5 .548 SE2 .582 OP28 .285 OP27 .435 OP29 .391 OP30 .554 OP26 .536 OP25 .590 329 Standardized Estimates Model Fit Measures Measure Estimate Threshold Interpretation CMIN 5124.231 -- -- DF 1787.000 -- -- CMIN/DF 2.868 Between 1 and 3 Excellent CFI 0.907 >0.95 Acceptable SRMR 0.099 <0.08 Acceptable RMSEA 0.047 <0.06 Excellent PClose 1.000 >0.05 Excellent Congratulations, your model fit is excellent! Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate TI <--- PsyCap -.326 JS <--- PsyCap -.265 OC <--- PsyCap .648 SA <--- PsyCap .721 330 Estimate OP <--- PsyCap .835 SE <--- PsyCap .757 RE <--- PsyCap .812 HO <--- PsyCap .662 OC_1 <--- OC .941 OC_2 <--- OC .813 OC_3 <--- OC .331 JP <--- PsyCap .838 JP <--- TI .097 JP <--- JS .043 JP <--- OC -.073 JP <--- SA .093 OP25 <--- OP .768 OP26 <--- OP .732 OP30 <--- OP .744 OP29 <--- OP .625 OP27 <--- OP .660 OP28 <--- OP .534 SE2 <--- SE .763 SE5 <--- SE .740 SE6 <--- SE .741 SE4 <--- SE .751 SE3 <--- SE .676 RE16 <--- RE .681 RE18 <--- RE .726 RE15 <--- RE .678 RE22 <--- RE .696 RE20 <--- RE .569 HO14 <--- HO .731 HO13 <--- HO .798 HO11 <--- HO .634 HO10 <--- HO .680 OC71 <--- OC_1 .845 OC73 <--- OC_1 .861 OC70 <--- OC_1 .890 OC69 <--- OC_1 .722 OC74 <--- OC_1 .811 SA41 <--- SA .849 SA40 <--- SA .873 SA39 <--- SA .870 SA42 <--- SA .589 OC84 <--- OC_2 .743 OC86 <--- OC_2 .810 OC85 <--- OC_2 .832 OC87 <--- OC_2 .728 OC79 <--- OC_3 .826 OC76 <--- OC_3 .687 331 Estimate OC78 <--- OC_3 .556 JS56 <--- JS .835 JS57 <--- JS .777 JS60 <--- JS .774 JS62 <--- JS .566 TI53 <--- TI .877 TI48 <--- TI .671 TI47 <--- TI .770 TI52 <--- TI .891 TI51 <--- TI .782 JP36 <--- JP .694 JP35 <--- JP .728 JP34 <--- JP .739 JP33 <--- JP .687 JP32 <--- JP .719 OC68 <--- OC_1 .790 OC72 <--- OC_1 .820 TI50 <--- TI .766 TI49 <--- TI .839 JP31 <--- JP .765 JP37 <--- JP .689 JS65 <--- JS .578 JS63 <--- JS .458 JS54 <--- JS .746 JS59 <--- JS .862 JS55 <--- JS .768 JS58 <--- JS .763

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_von_tam_ly_thai_do_cong_viec_va_hieu_qua_cong_viec_c.pdf
  • pdf2_tom_tat_luan_an_VIE.pdf
  • pdf3_tom_tat_luan_an _ENG.pdf
  • pdf4_trang_thong_tin_diem_moi_VIE.pdf
  • pdf5_trang_thong_tin_diem_moi_ENG.pdf
Luận văn liên quan