Luận văn Điều tra tình hình sản xuất xương rồng và kỹ thuật bảo dưỡng mai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề Ngày nay, đất nước ta không ngừng phát triển, thu nhập và dân trí của người dân ngày càng cao, nhu cầu về tinh thần cũng cao hơn trước. Trong số các loại cây kiểng thì xương rồng kiểng là một loại cây cảnh được nhiều người sưu tầm bởi chúng dễ trồng, ít chăm sóc, có thể chịu được khí hậu hạn hán, khô cằn, hoa xương rồng rất phong phú, đa dạng nhiều màu sắc. Đối với người dân thành phố, họ có xu hướng ưa chuộng những loại cây kiểng mới lạ, có hình dáng kỳ thú, có hoa đẹp và có thể trưng bày được ở nhiều không gian khác nhau và xương rồng là loại cây có thể đáp ứng những yêu cầu đó. Do đó, phong trào trồng xương rồng kiểng đã phát triển rộng khắp, những người chơi xương rồng ngày một nhiều, những giống sưu tầm ngày càng đa dạng và đẹp hơn trước. Đến nay xương rồng không những chỉ là thú chơi tao nhã của những nghệ nhân mà còn là loại kiểng có giá trị kinh tế cao và góp phần không nhỏ cho sự phát triển ngành hoa kiểng thành phố.

pdf125 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2304 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Điều tra tình hình sản xuất xương rồng và kỹ thuật bảo dưỡng mai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 89 Nhìn chung xöông roàng khoâng coù soát giaù nhö nhöõng loaïi hoa kieång khaùc. Giaù baùn khoâng thay ñoåi nhieàu ôû caùc thaùng trong naêm. Rieâng thaùng giaùp teát thì ñöôïc baùn vôùi soá löôïng nhieàu hôn giaù caû cao hôn khoâng nhieàu so vôùi caùc thaùng trong naêm. Baûng 4.21: Dieãn bieán giaù caû cuûa nhoùm xöông roàng coù thaân ñeïp maét, haáp daãn ñöôïc caùc chuû vöôøn baùn khi thaân caây ñaõ caân ñoái, khoâng caàn ñôïi ra hoa STT Teân gioáng Ñôn giaù (ñoàng/caây) 2003 Ñôn giaù (ñoàng/ caây) 2004 1 Pedilanthus tithymaloides 20.000 25.000 2 Stapelia variegata 30.000 40.000 3 Cereus hildmannianus v. monstrose 15.000 15.000 4 Oputia microdasys 20.000 20.000 * Nhaän xeùt: Do caùc loaïi xöông roàng naøy coù thaân haáp daãn neân ñaõ cuoán huùt ngöôøi xem, chuùng ñöôïc chuû vöôøn baùn vôùi giaù cao hôn caùc loaïi xöông roàng thöôøng duø coù kích thöôùc nhoû. Ñaây laø loaïi xöông roàng ñöôïc thò tröôøng ngaøy caøng öa chuoäng, nhaát laø ngöôøi daân thaønh phoá do chuùng nhoû goïn, deã chöng baøy vaø baét maét. Chính vì vaäy, giaù cuûa caùc loaïi naøy coù xu höôùng taêng vì caùc chuû vöôøn ñaõ naém baét ñöôïc sôû thích cuûa khaùch haøng. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 90 4.6.2.2. Chi phí saûn xuaát Baûng 4.22: Chi phí ñaàu tö cô baûn troàng môùi cuûa nhoùm kieång lôùn troàng töø haït hay troàng töø choài treân dieän tích 1.000 m2 Danh muïc Ñôn vò tính Ñôn giaù ( ñoàng ) Soá löôïng Thaønh tieàn ( ñoàng ) 1. Gioáng gam 10.000 300 3.000.000 2. Giaù theå - Tro traáu - Phaân chuoàng - Xô döøa - Phaân laân bao bao bao kg 5.000 10.000 5.000 1.000 888 444 888 500 4.440.000 4.440.000 4.440.000 500.000 3. Cô sôû vaät chaát Nylon traéng Caây taàm voâng Daây keõm, ñinh Gaïch xaây líp cuoän caây kg vieân 1.350.000 6000 12.000 4.00 1 1320 20 2640 1.350.000 7.920.000 240.000 1.056.000 4. Thuoác tröø saâu lít 100.000 2 200.000 5. Thuoác tröø beänh lít 180.000 2 360.000 6. Ñieän töôùi kw 2.000 1.200 240.000 7. Tieàn thueâ ñaát m2 1.000 1.000.000 8. Khaáu hao duïng cuï lao ñoäng 350.000 9. coâng lao ñoäng ngaøy 40.000 720 28.800.000 Toång chi phí 58.686.000 * Nhaän xeùt: Ñaây laø nhoùm kieång caây coù kích thöôùc lôùn, caây ñeïp. Thôøi gian nuoâi troàng daøi, toái thieåu phaûi maát ba naêm thì caây môùi coù giaù trò cao. Naêm thöù nhaát laø naêm chi phí ñaàu tö cô baûn troàng môùi. Toång chi phí cô baûn troàng môùi laø 58.686.000 ñoàng. Nhöõng naêm sau töø naêm thöù 2 trôû ñi laø nhöõng naêm chæ vieäc ñaàu tö chaêm soùc haøng naêm. Cho ñeán khi trôû thaønh moät caây kieång hoaøn chænh. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 91 Baûng 4.23: Toång hôïp chi phí ñaàu tö cô baûn troàng môùi cuûa nhoùm xöông roàng coù kích thöôùc nhoû ñöôïc nuoâi troàng treân goác gheùp vaø nhoùm xöông roàng coù thaân ñeïp Danh muïc Ñôn vò tính Ñôn giaù ( ñoàng ) Soá löôïng Thaønh tieàn ( ñoàng ) 1. Gioáng - Goác gheùp - Gioáng gheùp caây caây 3.500 23.600 1.800 500 6.300.000 11.800.000 2. Giaù theå - Tro traáu - Phaân chuoàng - Xô döøa bao bao bao 5000 10.000 5.000 444 222 444 2.222.000 2.220.000 2.222.000 3. Cô sôû vaät chaát - Nylon traéng - Caây taàm voâng - Daây keõm, ñinh - Gaïch xaây líp cuoän caây kg vieân 1.350.000 6.000 12.000 400 1 660 10 1.320 1.350.000 3.960.000 120.000 528.000 4. Thuoác tröø saâu lít 100.000 2 200.000 5. Thuoác tröø beänh lít 180.000 2 360.000 6. Ñieän töôùi kw 2.000 1.200 2.400.00 7. Tieàn thueâ ñaát m2 1.000 100.000 8. Khaáu hao duïng cuï lao ñoäng 350.000 9. Coâng lao ñoäng ngaøy 40.000 720 28.800.000 Toång chi phí 62.934.000 * Nhaän xeùt: Nhoùm kieång naøy ñöôïc nuoâi troàng treân chaân gheùp cho neân naêm ñaàu tieân laø naêm ta tieán haønh laäp vöôøn. Troàng goác gheùp taïo ñieàu kieän cho goác gheùp phaùt trieån nhaèm taïo nguoàn chaân gheùp oån ñònh ñeå ñöa vaøo saûn xuaát vuï sau. Thôøi gian chuaån bò cho ñaàu tö cô baûn maát 1 naêm vaø naêm sau ta tieán haønh ñöa vaøo saûn xuaát Toång chi phí ñaàu tö cô baûn trong naêm ñaàu cuûa nhoùm kieång naøy laø: 62.934.000 ñoàng. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 92 Baûng 4.24: Chi phí chaêm soùc haøng naêm cuûa kieång xöông roàng (dieän tích 1.000m2 ) Danh muïc Ñôn vò tính Ñôn giaù ( ñoàng ) Soá löôïng Thaønh tieàn ( ñoàng ) 1. Phaân boùn - Giai ñoaïn nuoâi troàng bình thöôøng - Giai ñoaïn kích thích ra hoa kg kg 2.700 2.700 14.5 4 40.000 11.000 2. Thuoác saâu beänh - Thuoác tröø saâu - Thuoác tröø beänh lít lít 100.000 180.000 2 2 200.000 360.000 3. Ñieän töôùi kw 2.000 1.200 1.400.000 4. Coâng lao ñoäng ngaøy 40.000 720 28.800.000 5.Tieàn thueâ ñaát m2 1.000 1.000.000 6. Khaáu hao duïng cuï lao ñoäng 350.000 7. Löôùi bao quanh vöôøn m2 1.000 200 1.200.000 Toång chi phí 33.361.000 * Nhaän xeùt: Chi phí ñaàu tö chaêm soùc haøng naêm cuûa nhoùm kieång lôùn vaø nhoùm kieång nuoâi troàng treân goác gheùp coù chi phí saáp sæ baèng nhau Toång chi phí ñaàu tö cho chaêm soùc haøng naêm cuûa hai nhoùm kieång xöông roàng laø 33.361.000 ñoàng. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 93 Baûng 4.24: Lôïi nhuaän vaø tyû suaát lôïi nhuaän cuûa ba nhoùm xöông roàng Danh muïc Nhoùm caây lôùn troàng töø haït hay troàng töø choài Nhoùm caây nhoû ñöôïc nuoâi troàng treân goác gheùp vaø nhoùm xöông roàng coù thaân ñeïp Soá caây 2.222 7.777 Ñôn giaù trung bình (ñoàng) 181.700 20.000 Toång doanh thu (ñoàng) 403.737.400 155.540.000 Toång chi phí (ñoàng ) 92.047.000 96.295.000 Toång lôïi nhuaän (ñoàng) 311.690.400 59.245.000 Tyû suaát lôïi nhuaän ( % ) 338,6 61,52 * Nhaän xeùt: Nhoùm xöông roàng lôùn troàng töø haït hay troàng töø choài coù tyû suaát lôïi raát cao (338,6%), ñaây laø nhoùm xöông roàng sieâu lôïi nhuaän ñöôïc caùc chuû vöôøn quan taâm haøng ñaàu, coøn 2 nhoùm xöông roàng coøn laïi, giuùp chuû vöôøn “laáy ngaén nuoâi daøi” vì chuùng quay voøng voán nhanh. Baûng4.25: So saùnh lôïi nhuaän bình quaân cuûa vieäc nuoâi troàng xöông roàng vôùi moät soá hoa kieång khaùc treân 1.000 m2 Danh muïc Thôøi gian (thaùng) Toång lôïi nhuaän (ñoàng) Lôïi nhuaän trung bình moät thaùng (ñoàng) -Kieång xöông roàng lôùn troàng töø haït -Kieång xöông roàng nuoâi troàng treân goác gheùp vaø nhoùm xöông roàng coù thaân ñeïp - Bon sai 3.5 naêm caàn thaêng - Bonsai 4.5 naêm caàn thaêng - Cuùc ñaïi ñoaù - Hoa hoàng gioáng ñoû yù 36 12 42 54 4 12 311.690.400 59.245.000 120.611.960 178.434.960 8.855.028 33.172.252 8.658.000 4.937.000 2.871.713 3.304.351 2.213.575 2.764.000 Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 94 * Nhaän xeùt: Nhoùm cho lôïi nhuaän cao nhaát laø nhoùm xöông roàng lôùn troàng thaúng töø haït bình quaân 1 thaùng laø: 8.658.000 ñoàng. Nhoùm troàng nuoâi troàng treân goác gheùp laø 4.937.000 ñoàng. Qua keát quaû ñieàu tra cho thaáy caû hai nhoùm kieång xöông roàng ñeàu cho lôïi nhuaän cao haún caùc loaïi caây troàng khaùc. Maët khaùc xöông roàng cuõng laø moät loaïi caây deã troàng vaø khaû naêng quay voøng voán nhanh. 4.7. Kyõ thuaät chaêm soùc vaø baûo döôõng mai 4.7.1. Kyõ thuaät chaêm soùc mai 4.7.1.1. Töôùi nöôùc Caùch töôùi: Moãi ngaøy töôùi 1 laàn, töôùi öôùt caû caây, röûa taùn laù, traùnh laøm xoùi ñaát khi töôùi. Tuøy giai ñoaïn, ñoä lôùn cuûa taùn caây, ñoä lôùn cuûa baàu ñaát… maø ñieàu tieát löôïng nöôùc töôùi thích hôïp. - Caây ñang gheùp: caàn ít nöôùc, chæ caàn töôùi phôùt qua. - Caây ñang leân choài non: töôùi ít nöôùc. - Caây lôùn caàn nhieàu nöôùc, caây nhoû caàn ít nöôùc hôn. - Taùn caây lôùn, chaäu nhoû: töôùi nhieàu nöôùc, töôùi qua laïi 2-3 laàn, traùnh töôùi traøn maø phaûi ñeå nöôùc ngaám xuoáng roài môùi töôùi laïi. - Taùn caây nhoû, chaäu lôùn: töôùi ít nöôùc, toát nhaát laø neân thay chaäu thích hôïp, ñôõ chieám dieän tích vöôøn, deã di chuyeån, chöng baøy. - Caây bò vaøng laù, ít laù: töôùi ít, coù theå ngöng töôùi vaøi ngaøy neáu caàn. - Caây ñeå trong boùng raâm caàn ít nöôùc hôn caây ñeå ngoaøi naéng. - Giai ñoaïn laët laù: ngöng töôùi vaøi ngaøy. - Giai ñoaïn vöôn nuï, troå hoa: töôùi vöøa ñuû nöôùc. Chaát löôïng nöôùc töôùi aûnh höôûng raát lôùn ñeán söï sinh tröôûng cuûa caây mai, do ñoù caùc vöôøn mai thöôøng coù heä thoáng xöû lyù nöôùc tröôùc khi töôùi. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 95 4.7.1.2. Boùn phaân Tuøy thôøi kyø maø loaïi phaân vaø lieàu löôïng söû duïng khaùc nhau. Lieàu löôïng phaân boùn döôùi ñaây duøng cho goác mai coù ñöôøng kính 3-5 cm. - Thôøi kyø tröôùc khi gheùp: khi töôïc non cao khoaûng 20 cm, boùn goác 100-200 g baùnh/caây hoaëc 5-7 g Ureâ hay DAP/caây. - Thôøi kyø sau gheùp vaø thôøi kyø phuïc hoài sau teát: khi maàm gheùp vöôn daøi khoaûng 20 cm, caùc choài non hình thaønh. Phun phaân boùn laù, lieàu löôïng baèng ½ khuyeán caùo, 20-30 ngaøy phun 1 laàn, keát hôïp thuoác tröø saâu vaø tröø beänh. Caùc loaïi phaân boùn laù thöôøng duøng: Master Grow 30-10-10, HVP… - Thôøi kyø sinh tröôûng (töø thaùng 3 ñeán thaùng 9 aâm lòch): ôû thôøi kyø naøy, caây mai môùi gheùp ñaõ hình thaønh caønh cô baûn, sinh tröôûng khoûe. Coøn caây mai ñöôïc caét tæa sau teát ñaõ hình thaønh boä khung taùn môùi. Vaøo ñaàu muøa möa, ñaùnh daáu giai ñoaïn taêng tröôûng maïnh thaân laù tröôùc khi böôùc vaøo giai ñoaïn laøm nuï, ra hoa. Tuøy ñieàu kieän moãi vöôøn mai maø caùch boùn, soá laàn boùn khaùc nhau. + Baùnh daàu: 2-3 laàn, moãi laàn caùch nhau 2-3 thaùng, lieàu löôïng 100-200 g/caây. + Phaân chuoàng: phaân boø hoaëc phaân heo, 2 laàn (thaùng 4 vaø thaùng 7), moãi laàn 300-500 g/caây. + DAP: 3-4 laàn, moãi laàn caùch nhau 20-30 ngaøy (thaùng 4 ñeán thaùng 7 aâm lòch), lieàu löôïng 10-15 g/caây. + Phun phaân boùn laù NPK, 20-30 ngaøy/laàn (keát hôïp thuoác tröø saâu beänh). - Thôøi kyø nuï phaùt trieån ñeán ra hoa (töø thaùng 10 ñeán thaùng 12 aâm lòch): ñaây laø thôøi kyø raát maãn caûm cuûa caây mai. Vieäc boùn phaân trong thôøi gian naøy deã laøm caây ra ñoït non, haïn cheá söï phaùt sinh vaø phaùt trieån cuûa nuùt boâng, daãn ñeán ra hoa khoâng ñeàu sau naøy. Hôn nöõa, khi caây phaùt trieån xanh toát seõ laøm cho quaù trình ra hoa chaäm Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 96 laïi. Ngöôïc laïi, caây mai thieáu dinh döôõng vôùi nhieàu laù vaøng vaø laù ruïng sôùm seõ laøm caây mai ra hoa sôùm. Caùc nhaø vöôøn raát thaän troïng khi tieán haønh boùn phaân ôû giai ñoaïn naøy, chuû yeáu söû duïng phaân boùn laù: caùc loaïi phaân NPK coù haøm löôïng P vaø K cao hôn N ñöôïc söû duïng Growmore 10-30-30, Miracle 15-30-15, KNO3… lieàu löôïng 1ml/l nöôùc, 10-15 ngaøy phun 1 laàn, phun 3-4 laàn tuøy dieãn bieán sinh lyù cuûa caây. Khi boùn phaân, ta caàn löu yù : - Phaân Ureâ ít ñöôïc duøng vì loaïi phaân naøy laøm caây vöôït nhanh, phaùt sinh nhieàu nhaùnh, loùng daøi aûnh höôûng khoâng toát ñeán vieäc taïo daùng. - Xôùi nheï ñaát ñeå phaân deã ngaám, caây deã haáp thu. - Keát hôïp chaët cheõ khaâu töôùi nöôùc, boùn phaân, caét tæa, phoøng tröø saâu beänh. 4.7.1.3. Caét tæa Tuøy ñieàu kieän cuï theå maø moãi vöôøn mai coù phöông phaùp caét tæa vaø chu kyø caét tæa khaùc nhau. Trung bình 2-3 tuaàn caét tæa 1 laàn, caét boû caùc ñoït non, caùc nhaùnh vöôn daøi, caét tæa döïa vaøo boä khung cô baûn cuûa caây, sau moãi ñôït caét tæa, boä khung cuûa caây mai seõ lôùn hôn laàn tröôùc. Trong 1 naêm thöôøng caét tæa 6-7 laàn. Sau khi caét tæa thöôøng keát hôïp phun thuoác tröø saâu beänh vaø phaân boùn ñeå caây mai nhanh ra ñôït ñoït môùi. 4.7.2. Caùc loaïi saâu beänh haïi chính vaø bieän phaùp phoøng tröø Nhöõng ñieàu löu yù khi phun thuoác hoùa hoïc: - Thôøi gian phun: 1-2 tuaàn phun 1 laàn - Lieàu löôïng phun theo khuyeán caùo, thöôøng töø 15-25 ml hoaëc 10g/bình 8l, khi phoái hôïp nhieàu loaïi thuoác cuøng chöùc naêng ñeå taêng khaû naêng phoøng tröø saâu beänh, phaûi giaûm noàng ñoä söû duïng. - Thöôøng xuyeân thay ñoåi loaïi thuoác ñeå traùnh khaùng thuoác. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 97 - Thöôøng xuyeân theo doõi vöôøn mai ñeå phaùt hieän saâu beänh vaø sôùm xöû lyù. Baûng 2.25: Caùc loaïi saâu haïi chính treân mai vaø bieän phaùp phoøng tröø Loaïi saâu Trieäu chöùng Phoøng tröø Reäp saùp Thöôøng soáng thaønh taäp ñoaøn, töøng ñaùm baùm dính treân caønh, thaân, caùc veát thöông, veát troùc voû caây. Chuùng chích huùt nhöïa caây laøm caây sinh tröôûng keùm, coù theå laøm yeáu vaø gaõy caønh. Thöôøng xuaát hieän vôùi kieán. Thöôøng xuyeân kieåm tra, caét tæa mai, sôùm phaùt hieän, duøng tay dieät. Phun thuoác Purinex, Sumicidin, Supracide, Decis… Nheän ñoû Huùt chaát dinh döôõng chuû yeáu treân laù giaø, laøm laù vaøng, deã ruïng, caây sinh tröôûng keùm. Khi bò nheän haïi maët treân laù coù tô vaø nhöõng chaám ñoû deã nhaän ra khi laù bò öôùt. Muøa möa maät soá nheän thaáp do bò nöôùc möa cuoán troâi. Töôùi phun trong muøa khoâ Phun Comite, Nissorun, Ortus, Cascade, Bi-58, Kelthane… Boï caùnh tô Chích huùt dinh döôõng ôû laù non. Ôû maët döôùi laù non coù 2 veät maøu xaùm song song vôùi gaân chính. Ñoït non bò haïi thöôøng saàn suøi, cöùng vaø gioøn, 2 meùp laù vaø 2 choùp laù cong leân. Khi bò haïi naëng laù bò ruïng, nhaát laø laù non. Chuùng soáng taäp trung ôû ñôïi non, gaân laù non, ít di chuyeån. Gaây haïi naëng vaøo muøa khoâ; muøa möa maät soá boï giaûm. Töôùi öôùt laù vaø beà maët ñaát ñeå tieâu dieät nhoäng trong ñaát. Caét tæa lieân tuïc ñeå haïn cheá nguoàn thöùc aên cho boï. Phun Pyrinex, Confidor, Admire, Sherpa, Oncol, Selecron… Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 98 Baûng 2.26: Caùc loaïi beänh haïi chính treân mai vaø bieän phaùp phoøng tröø Loaïi beänh Trieäu chöùng Phoøng tröø Ñoám laù (thaùn thö) Chuû yeáu gaây haïi ôû laù giaø vaø laù baùnh teû. Treân veát beänh coù caùc hình troøn ñoàng taâm, giöõa veát beänh laù bò khoâ, coù maøu xaùm tro. Xung quanh veát beänh, bieåu bì laù xöng leân, deã thaáy. Beänh naëng laøm laù bò khoâ vaø ruïng haøng loaït. Beänh phaùt trieån maïnh trong ñieàu kieän aåm ñoä cao, trong muøa möa beänh thöôøng phaùt sinh gaây haïi naëng Doïn saïch taøn dö thöïc vaät Boùn phaân caân ñoái ñaày ñuû, khoâng boùn quaù nhieàu phaân ñaïm Phun Topsin-M, Score, Carbenzim, Antraco… Beänh taûo ñoû Gaây haïi chuû yeáu treân laù, luùc ñaàu veát beänh laø 1 chaám troøn maøu vaøng naâu, sau loang daàn thaønh veát troøn hoaëc voâ ñònh. Veát beänh hôi loài, treân coù lôùp nhung hôi mòn. Beänh thöôøng phaùt sinh ôû nhöõng vöôøn mai aåm thaáp, maät ñoä daøy, khoâng thoâng thoaùng. Beänh gaây haïi naëng trong muøa möa Duøng thuoác tröø beänh coù goác Cu Tuyeán truøng Mai sinh tröôûng yeáu, phieán laù vaøng vaø nhoû hôn bình thöôøng. Nhoå goác quan saùt reã thaáy nhöõng noát troøn treân reã. Neáu bò naëng, caây maát khaû naêng huùt dinh döôõng cung caáp cho caây. Neáu ñeå laâu caây sinh tröôûng keùm vaø cheát. Taêng cöôøng boùn phaân höõu cô (do trong phaân coù nhieàu vi khuaån vaø naám kí sinh coù theå tieâu dieät tuyeán truøng) Nhoå boû nhöõng caây cheát, thu doïn saïch reã trong ñaát Phun Mocap, Sincocin… 4.7.3. Kyõ thuaät taïo daùng caây mai gheùp Moãi vöôøn mai ñeàu coù 1 caùch taïo daùng, caét tæa khaùc nhau. Coù nhieàu caùch ñeå taïo daùng moät caây mai gheùp, nhöng caùc chuû vöôøn thöôøng söû duïng 3 caùch taïo daùng chính : - Taïo daùng töï nhieân baèng caùch caét tæa khoâng duøng caùc vaät lieäu. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 99 - Taïo daùng coù söû duïng caùc vaät lieäu khaùc nhö daây nylon, daây keõm, thanh tre... - Taïo daùng Bonsai. 4.7.3.1. Taïo daùng töï nhieân baèng caùch caét tæa Duøng keùo caét caùc nhaùnh vöôn daøi, nhöõng vuøng thieáu nhaùnh, caét nhaùnh hôi thuït vaøo trong so vôùi caùc nhaùnh khaùc, ñeå nhaùnh naøy khi phaùt trieån seõ boå sung nhaùnh cho phaàn khuyeát. Caét tæa nhaùnh töø döôùi leân treân, sao cho toaøn boä khung taùn taïo thaønh moät khoái hình thaùp, döôùi lôùn, treân nhoû. Caét tæa thöôøng xuyeân 2-3 tuaàn/ laàn ñeå caây mai coù daùng ñeïp töï nhieân. Ñeå aùp duïng phöông phaùp taïo daùng naøy, ngöôøi thöïc hieän phaûi coù kinh nghieäm troàng mai nhieàu naêm, naém vöõng ñaëc ñieåm sinh tröôûng, phaân caønh cuûa caây mai. 4.7.3.2. Phöông phaùp taïo daùng coù söû duïng caùc vaät lieäu Coù nhieàu caùch khaùc nhau : - Caém caùc thanh tre xung quanh caây mai, doïc theo thaønh chaäu, maät ñoä tre töông ñoái daøy, duøng daây nylon buoäc caùc nhaùnh mai doïc theo caùc thanh tre naøy. Caây mai taïo daùng theo caùch naøy coù khung taùn troøn nhö kieåu caây Ñaøo Haø Noäi. Gaàn teát, tieán haønh caét daây, nhoå thanh tre. - Cuõng caém tre nhöng ít hôn, khoaûng 5-6 thanh 1 chaäu, buoäc ñænh caùc thanh tre. Duøng daây nylon buoäc vaø ñieàu chænh caùc nhaùnh mai sao cho naèm goïn trong khung tre. - Duøng thanh tre caém ôû giöõa laøm ñænh, duøng keõm caâu giöõ caùc nhaùnh mai, canh chænh caùc nhaùnh theo yù ngöôøi thöïc hieän. 4.7.3.3. Taïo daùng Bonsai Gioáng kyõ thuaät taïo daùng Bonsai cho caùc loaïi kieång khaùc. Hieän nay caùc vöôøn mai söû duïng keõm vaø nhoâm ñeå uoán söûa mai Bonsai. Daây nhoâm (70% hoä söû duïng) coù Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 100 öu ñieåm meàm, deûo, deã thao taùc, khoâng laøm traày xöôùc nhaùnh nhöng giaù cao hôn daây keõm. Coù nhieàu daùng theá mai Bonsai nhö thaùc ñoå, gioù luøa, tröïc töù dieän ñeàu,... Thöôøng caùc vöôøn mai choïn theá tröïc, caønh nhaùnh phaân boá ñeàu caùc maët laøm kieåu söûa mai Bonsai vì kieåu naøy ít ñoøi hoûi veà hình daïng goác gheùp. Caùc kieåu daùng khaùc ñoøi hoûi goác mai phaûi coù daùng goác, thaân vaø hình thöùc phaân boá caønh gheùp thích hôïp thì môùi aùp duïng ñöôïc. Ñeå söûa mai Bonsai theá tröïc, ñaàu tieân choïn nhöõng caây coù nhaùnh hoùa naâu (sau khi gheùp khoaûng 6 thaùng), caùc tæa sô boä caùc nhaùnh vöôn daøi, duøng daây kim loaïi quaán caùc nhaùnh xuaát phaùt töø thaân chính, uoán cong caùc nhaùnh veà caùc phía nhaèm taïo daùng cô baûn tröôùc khi ñi vaøo chi tieát. Sau khi coù daùng cô baûn, tieáp tuïc quaán daây caùc nhaùnh coøn laïi, uoán cong caùc nhaùnh theo daïng chöõ S, chia ñeàu caùc nhaùnh veà caùc phía ñeå khi nhìn toång theå caây mai coù daïng hình thaùp. Töø luùc quaán ñeán khi thaùo daây khoaûng 3 thaùng. Ñeå xaùc ñònh thôøi ñieåm thích hôïp thaùo daây, thöôøng caên cöù vaøo caùc veát haèn treân caønh do daây quaán sieát. Ñaëc bieät laø caây mai tröôùc khi laët laù phaûi thaùo boû daây, vì sau khi laët laù, nuï xuaát hieän, thaùo daây luùc naøy deã laøm ruïng nuï. Hình 4.12 : Taïo daùng mai baèng daây keõm Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 101 4.7.4. Xöû lyù ra hoa ñuùng dòp teát 4.7.4.1. Bieän phaùp laët laù Ñöôïc tieán haønh khoaûng giöõa thaùng 12 aâm lòch. Ñeå xaùc ñònh ñöôïc thôøi ñieåm laët laù ñeå voû traáu bung ñuùng 23 thaùng 12 aâm lòch, ngöôøi ta thöôøng caên cöù vaøo caùc ñieåm sau: 1. Caên cöù vaøo hình daïng maàm sinh thöïc Maàm sinh thöïc (coøn goïi laø nuùt), phaùt sinh töø naùch laù vaøo thaùng 5-6, kích thöôùc lôùn daàn ñeán thaùng 12 aâm lòch. Maàm sinh thöïc ñuû thôøi gian sinh tröôûng coù hình troøn nhö quaû tröùng, vôùi 2-3 voû traáu bao beân ngoaøi thì laët laù caùch teát 13-14 ngaøy. Maàm sinh thöïc chöa phaùt trieån ñaày ñuû coù daïng hình thoi nhoïn, vôùi 3-4 voû traáu bao ngoaøi, thì ta laët laù tröôùc ngaøy 15 ñeå maàm coù thôøi gian phaân hoùa. 2. Caên cöù vaøo dieãn bieán thôøi tieát Ñieàu kieän naéng toát, nhieät ñoä khoâng khí cao laøm quaù trình ra hoa dieãn ra nhanh hôn. Ngöôïc laïi, thôøi tieát laïnh khieán quaù trình naøy bò chaäm laïi. Do ñieàu kieän thôøi tieát ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh noùng hôn caùc nôi khaùc neân thôøi ñieåm laët laù thöôøng treã hôn. 3. Caên cöù vaøo söï sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa caây Caây sinh tröôûng maïnh, nhieàu caønh laù xanh toát thöôøng coù quaù trình ra hoa chaäm, do ñoù caàn tieán haønh laët laù sôùm. Moãi gioáng mai coù ñaëc ñieåm sinh tröôûng khaùc nhau neân thôøi ñieåm laët laù cuõng khaùc: - Mai Cam, mai 100 caùnh nôû sôùm hôn mai Giaûo 2-3 ngaøy. - Mai Huyønh Tyû nôû treå hôn mai Giaûo 2-3 ngaøy. - Mai Traéng nôû treå hôn mai Giaûo 1-2 ngaøy. Ñoái vôùi nhöõng caây gheùp nhieàu gioáng, khi laët laù phaûi choïn nhöõng gioáng troå muoän laët laù tröôùc, gioáng troå sôùm laët sau. 4. Caên cöù vaøo vuøng chöng mai Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 102 Mai mua veà caùc tænh coù khí haäu noùng nhö Caàn Thô, Caø Mau, Soùc Traêng thì laët laù treå (1-2 ngaøy). Mai mua ra vuøng laïnh nhö Gia Lai, Buoân Meâ Thuoäc, Haø Noäi, Trung Quoác caàn laët laù sôùm (3-5 ngaøy). 4.7.4.2. Xöû lyù ra hoa sôùm Trong tröôøng hôïp laët laù treã, caây ra hoa khoâng kòp teát, caùc nhaø vöôøn thöôøng aùp duïng moät soá caùch xöû lyù ñeå thuùc hoa troå sôùm : Phun öôùt caùc nuùt hoa luùc trôøi naéng cho nhöõng caây mai khoâng chòu bung traáu. Töôùi nöôùc aám vaøo goác khi thôøi tieát quaù laïnh. Ñaët nöôùc ñaù leân maët ñaát gaàn goác (caùch naøy ñöôïc moät soá nhaø vöôøn cho laø coù hieäu quaû). Töôùi röûa nuï, buùp vaøo saùng sôùm. Ngaét ñoït non thuùc ra hoa sôùm. Duøng ñeøn cao aùp thaép saùng vaøo luùc 7-8 giôø toái haøng ñeâm coù theå thuùc mai nôû sôùm 2-3 ngaøy. Söû duïng hoùa chaát : thôøi ñieåm söû duïng laø sau khi laët laù 2-3 ngaøy. Moät soá cheá phaåm thöôøng duøng laø Miracle-Gro, Yogen, HVP, Aron, Decamon, Litosen, Flower- 95, Thieân Noâng... lieàu löôïng 10-20 ml/bình 8 l, phun 1 laàn duy nhaát. 4.7.4.3. Xöû lyù ra hoa muoän Tröôøng hôïp chöa tôùi ngaøy 23, caây mai ñaõ bung traáu, caàn xöû lyù ra hoa muoän : - Ñaët caây nôi raâm maùt. - Töôùi ñaãm nöôùc, traùnh laøm uùng reã. - Ñaøo nheï quanh goác laøm ñöùt moät soá reã caùm. - Duøng moät soá hoùa chaát maø caùc chuû vöôøn khoâng cho bieát. Toùm laïi, kinh nghieäm giöõ vai troø chuû ñaïo, caùc bieän phaùp xöû lyù chæ laø caùch ñoái phoù tình theá. Ra hoa töï nhieân bao giôø cuõng toát hôn thuùc eùp, xöû lyù hoa muoän hay sôùm ñeàu cho chaát löôïng hoa keùm hôn bình thöôøng. Ngoaøi ra, do thôøi gian töø luùc laët laù ñeán Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 103 luùc xuaát hieän hoa nôû quaù ngaén (14-15 ngaøy), hieäu quaû cuûa caùc phöông phaùp taùc ñoäng thöôøng khoâng roõ raøng. 4.7.5. Hieäu quaû kinh teá 4.7.5.1. Chi phí trung bình cho 1 caây mai gheùp troàng môùi Baûng 2.27: Chi phí trung bình cho 1 caây mai gheùp troàng môùi Nhoùm 1: Thôøi gian 15 thaùng (töø 1/10 ñeán ngaøy 30/12 naêm sau) Danh muïc Loïai I Loaïi II Loaïi III Tieàn goác gheùp Tieàn chaäu Tieàn maét gheùp Giaù theå Phaân boùn Thuoác tröø saâu beänh Nöôùc töôùi Caét tæa, taïo daùng Toång chi phí naêm I Giaù baùn naêm I Lôïi nhuaän naêm I Tyû suaát lôïi nhuaän naêm I 10.000 7.000 6.000 3.000 5.000 5.000 7.000 7.000 50.000 100.000 50.000 100% 45.000 20.000 12.000 6.000 8.000 8.000 10.000 15.000 124.000 250.000 126.000 101,61% 100.000 35.000 24.000 10.000 15.000 15.000 15.000 20.000 234.000 500.000 266.000 113,67% Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 104 Nhoùm 2: Thôøi gian 27 thaùng (töø 1/10 ñeán ngaøy 30/12 hai naêm sau) Danh muïc Loïai I Loaïi II Loaïi III Phaân boùn Thuoác tröø saâu beänh Nöôùc töôùi Caét tæa, taïo daùng Chi phí naêm II Chi phí naêm I Toång chi phí 2 naêm Giaù baùn naêm II Lôïi nhuaän naêm II Tyû suaát lôïi nhuaän naêm II 8.000 8.000 7.000 10.000 33.000 50.000 83.000 180.000 97.000 116,86% 10.000 10.000 10.000 18.000 48.000 124.000 172.000 400.000 228.000 132,25% 18.000 18.000 15.000 30.000 81.000 234.000 315.000 800.000 485.000 153,97% Chuù thích: Loaïi Ñöôøng kính goác (cm) Ñöôøng kính chaäu (cm) Khoaûng caùch troàng (cmxcm) I II III 2-3 4-6 7-10 20 30 50 40x30 60x50 80x80 * Nhaän xeùt: Chi phí troàng vaø lôïi nhuaän trong kinh doanh mai gheùp tyû leä thuaän vôùi nhau. Loaïi goác mai caøng lôùn thì chi phí boû ra caøng lôùn, nhöng ñoàng thôøi lôïi nhuaän vaø tyû suaát lôïi nhuaän cuõng taêng theo. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 105 4.7.5.2. Lôïi nhuaän vaø tyû suaát lôïi nhuaän cuûa 1.000 m2 troàng mai gheùp Baûng 2.28: Lôïi nhuaän vaø tyû suaát lôïi nhuaän cuûa 1.000 m2 troàng mai gheùp Danh muïc Loaïi I 2-3 cm Loaïi II 4-6 cm Loaïi III 7-10 cm Soá chaäu/1.000m2 Lôïi nhuaän trung bình 1 chaäu naêm I Toång lôïi nhuaän naêm I Tyû suaát lôïi nhuaän naêm I Lôïi nhuaän trung bình 1 chaäu naêm II Toång lôïi nhuaän naêm II Tyû suaát lôïi nhuaän naêm II 6.000 50.000 300.000.000 100% 97.000 582.000.000 116,86% 2.800 126.000 352.800.000 102,61% 228.000 634.800.000 132,25% 1.400 266.000 372.400.000 113,67% 485.000 679.000.000 153,97% Baûng 2.29: Lôïi nhuaän bình quaân cuûa troàng mai gheùp vaø moät soá loaïi hoa kieång treân dieän tích 1.000m2 Danh muïc Thôøi gian (thaùng) Toång lôïi nhuaän (ñoàng) Lôïi nhuaän trung bình moät thaùng (ñoàng) -Mai gheùp loaïi I -Mai gheùp loaïi I -Mai gheùp loaïi II -Mai gheùp loaïi II -Mai gheùp loaïi III -Mai gheùp loaïi III - Bon sai 3.5 naêm caàn thaêng - Bonsai 4.5 naêm caàn thaêng - Cuùc ñaïi ñoaù - Hoa hoàng gioáng ñoû yù 15 27 15 27 15 27 42 54 4 12 300.000.000 582.000.000 352.800.000 634.800.000 372.400.000 679.000.000 120.611.960 178.434.960 8.855.028 33.172.252 20.000.000 21.500.000 23.520.000 23.640.000 24.820.000 25.150.000 2.871.713 3.304.351 2.213.575 2.764.000 Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 106 * Nhaän xeùt: Lôïi nhuaän cuûa mai troàng, mai gheùp cao hôn caùc loaïi kieång khaùc, ngoaøi ra lôïi nhuaän khoâng giaûm maø taêng daàn theo moãi naêm. Giaù trò caây mai taêng daàn qua caùc naêm, caây mai caøng lôùn, möùc taêng giaù caøng cao. 4.7.5.3. Hieäu quaû kinh teá cuûa mai gôûi Nhöõng vöôøn mai lôùn thöôøng coù dòch vuï chaêm soùc mai cho khaùch. Tieàn coâng chaêm soùc mai thöôøng baèng 30% giaù trò caây mai. Thöïc teá, ngöôøi mua mai ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay quan taâm nhieàu ñeán dòch vuï gôûi mai. Dòch vuï chaêm soùc mai khaùch ñem laïi lôïi ích cho khaùch haøng laãn chuû vöôøn mai. Chuùng giuùp khaùch haøng traùnh laõng phí do tieát kieäm chi phí mua mai haøng naêm, thôøi gian coâng söùc chaêm soùc vaø baûo döôõng mai nhöng chöa haún cho hoa ñeïp nhö yù muoán. Coøn ñoái vôùi chuû vöôøn mai, hoï ñaõ linh ñoäng thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng nhaèm taêng lôïi nhuaän. 4.8. Thò tröôøng tieâu thuï vaø thò hieáu ngöôøi tieâu duøng 4.8.1. Xöông roàng kieång Xöông roàng kieång laø loaïi caây deã troàng, ít toán coâng chaêm soùc nhöng chính hình daùng cuûa noù ñaõ thu huùt nhöõng ngöôøi yeâu thích thieân nhieân, caây caûnh ñeán vôùi noù, ñaëc bieät laø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi daân ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh. Hoï khoâng tieác tieàn ñeå coù ñöôïc nhöõng caây xöông roàng coù hình daùng laï, ñeïp maét. Ñoái vôùi vieäc thieát keá caûnh quang, ngöôøi ta coù xu höôùng duøng xöông roàng kieång ñeå taïo neùt ñoäc ñaùo trong vöôøn hoaëc trong phoøng khaùch sang troïng. Ngoaøi ra, nhu caàu veà xöông roàng kieång treân theá giôùi ngaøy caøng taêng. Chính vì vaäy, thò tröôøng xöông roàng raát tieàm naêng. Ngöôøi daân coù thu nhaäp giaøu coù, khaù giaû coù khuynh höôùng söu taàm nhöõng gioáng xöông roàng quyù ñeå trang trí trong nhaø hoaëc vöôøn, nhaèm thoûa maõn nhu caàu thaåm myõ cao cuûa hoï. Ñieàu naøy khieán cho nhu caàu veà xöông roàng kieång quyù hieám, ñeïp khoâng ngöøng taêng. Coøn ñoái vôùi nhöõng gioáng xöông roàng phoå bieán, coù giaù trò thaáp Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 107 thì ñoái töôïng tieâu thuï chuû yeáu cuûa chuùng laø nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp khoâng cao. Sôû thích xöông roàng cuõng tuøy theo giôùi tính, löùa tuoåi vaø tuøy theo töøng ngöôøi, ña soá phuï nöõ thöôøng thích nhöõng gioáng coù maøu saéc röïc rôõ, coù nhieàu hoa, ñeïp. Nam giôùi thöôøng thích nhöõng gioáng xöông roàng coù boä gai phaùt trieån maïnh vaø coù hình daùng ñaëc bieät, coù nhieàu hoa vaø hoa nôû to. Nhöng cuõng coù ngöôøi thích caây coù daïng hình caàu hoaëc hình truï. Nhìn chung sôû thích cuûa ngöôøi yeâu kieång xöông roàng raát ña daïng vaø phong phuù. Hieän nay, kieång xöông roàng ñöôïc nuoâi troàng treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ phaàn naøo ñaùp öùng ñöôïc söï yeâu thích cuûa khaùch haøng. Nhöng ñeå phong traøo troàng kieång xöông roàng ngaøy caøng phaùt trieån thì nhöõng nhaø taïo gioáng caàn noã löïc hôn nöõa ñeå taïo ra nhöõng loaïi xöông roàng coù hình daùng laï, maøu saéc hoa ngaøy caøng ñeïp hôn. 4.8.2. Mai gheùp 4.8.2..1. Thò tröôøng tieâu thuï cuûa mai gheùp Caây mai laø caây truyeàn thoáng cuûa ngöôøi daân ôû caùc tænh phía Nam neân moãi ñoä xuaân veà, gia ñình naøo cuõng mong muoán coù ñöôïc mai ñeå chöng trong nhaø, ñaëc bieät laø caùc cô quan, ñoaøn theå, Cty ñeàu coù nhu caàu mua mai ñeå chöng trong nhöõng ngaøy teát. Ñieàu naøy ñaõ taïo moät thò tröôøng tieâu thuï lôùn cho mai gheùp. Thaønh phoá Hoà Chí Minh vöøa laø nguoàn cung caáp, vöøa laø thò tröôøng tieâu thuï lôùn nhaát nöôùc. Vôùi daïng töï nhieân hay Bonsai, loaïi nhoû giaù döôùi 200.000ñ cho ñeán caây mai coå thuï giaù vaøi chòu trieäu ñoàng. Mai ôû caùc tænh phuï caän cuõng ñöôïc chuyeån veà thaønh phoá nhöng do chaát löôïng khoâng baèng mai saûn xuaát taïi thaønh phoá neân khoù tieâu thuï, daãn ñeán soá löôïng ngaøy caøng ít. Ngoaøi ra, Haø Noäi ñaõ vaø ñang trôû thaønh thò tröôøng lôùn thöù hai sau thaønh phoá Hoà Chí Minh. Moãi naêm, caùc chuû buoân chuyeån ra Haø Noäi vaøi ngaøn caây mai gheùp. Loaïi mai giaûo laù moûng, daùng Bonsai vôùi möùc giaù 700.000ñ – 1.000.0000ñ ñöôïc tieâu thuï nhieàu nhaát. Do chi phí vaän chuyeån neân giaù mai ôû Haø Noäi cao gaáp 4-6 laàn so vôùi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 108 Haàu heát caùc tænh töø Ñaø Naüng trôû vaøo ñeàu coù caùc vöôøn chuyeân saûn xuaát mai gheùp nhöng nguoàn cung caáp chuû yeáu vaãn laø töø thaønh phoá Hoà Chí Minh, nhieàu nhaát laø quaän Thuû Ñöùc vaø quaän 12. Gioáng mai thoâng duïng laø mai giaûo laù moûng, daùng Bonsai coù möùc giaù töø 300.000 – 500.000ñ. ÔÛ Gia Lai, Buoân Meâ Thuoäc, Ñaø Naüng coù giaù baùn cao gaáp 2-3 laàn ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ngoaøi thò tröôøng trong nöôùc, caây mai gheùp coøn ñöôïc tieâu thuï ôû moät soá nöôùc ngoaøi coù kieàu baøo Vieät Nam sinh soáng nhö Uùc, Myõ, Thuî Só, Thaùi Lan,… nhöng ñaây laø thò tröôøng khoù tính nhaát, do phaûi qua kieåm dòch neân löôïng mai tieâu thuï coøn ít. Ngoaøi ra mai coøn xuaát sang bieân giôùi Trung Quoác nhöng soá löôïng vaãn coøn haïn cheá. 4.8.2.2. Thò hieáu ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi mai gheùp Thò hieáu ngöôøi daân hieän nay raát phong phuù, ngöôøi mua thöôøng muoán tröïc tieáp quan saùt caây mai ñeå töï mình choïn moät caây öng yù. Tröôùc ñaây, ngöôøi daân thöôøng mua mai boù baàu ñem veà chöng trong dòp teát, naêm sau mua laïi caây khaùc. Hieän nay, caùc ngheä nhaân troàng mai trong chaäu, caét gheùp, taïo daùng, chaêm soùc caån thaän, ngöôøi daân mua veà chöng teát sau ñoù coù theå gôûi laïi cho vöôøn mai chaêm soùc, teát naêm sau laïi mang veà nhaø chöng. Do ñoù, ngoaøi giaù caû, ngöôøi mua coøn quan taâm ñeán khía caïnh thaåm myõ vaø dòch vuï. Mai goác nhoû, taùn lôùn, giaù reû ñöôïc baùn treân ñöôøng phoá, khoâng coù xuaát xöù roõ raøng, khoâng coù dòch vuï chaêm soùc neân raát ít ngöôøi mua. Caây mai gheùp ñöôïc taïo daùng Bonsai, troàng trong chaäu dóa goïn nheï ñöôïc chaêm soùc toát vaø vöôøn mai coù dòch vuï chaêm soùc sau teát, duø coù giaù hôi cao ngöôøi mua vaãn chuoäng. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 109 Chöông 5: KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1. Keát luaän A. Xöông roàng * Thò tröôøng tieâu thuï Xöông roàng Baùt Tieân khoâng coøn söùc thu huùt nhö tröôùc, caùc chuû vöôøn coù khuynh höôùng chuyeån sang troàng loaïi caây kieång khaùc do söï caïnh tranh gay gaét töø vöïa kieång Sa Ñeùc. Chæ moät soá ít chuû vöôøn Baùt Tieân môû roäng quy moâ saûn xuaát do uy tín laâu naêm vaø coù heä thoáng phaân phoái roäng lôùn. Ñoái vôùi xöông roàng Cactaceae, ñaây thöïc söï laø thò tröôøng ñaày tieàm naêng vì nhu caàu trong nöôùc vaø theá giôùi coù khuynh höôùng ngaøy caøng taêng cao. * Veà gioáng Coù 5 nhoùm xöông roàng ñöôïc caùc chuû vöôøn taäp trung saûn xuaát: - Nhoùm 1: caùc gioáng xöông roàng Baùt Tieân. - Nhoùm 2: laø nhöõng loaïi xöông roàng coù kích thöôùc lôùn, hình daùng ñeïp, giaù trò cao. - Nhoùm 3: laø nhöõng loaïi xöông roàng ñöôïc nuoâi troàng ñoát giai ñoaïn treân goác gheùp, khi ñaõ ñuû kích thöôùc, hình daùng thì coù theå haï chaân gheùp ñeå troàng thaúng xuoáng ñaát. - Nhoùm 4: laø nhöõng loaïi xöông roàng maøu, khoâng coù dieäp luïc toá neân baét buoäc phaûi nuoâi troàng treân chaân gheùp. - Nhoùm 5: laø nhöõng loaïi xöông roàng coù hình daïng ñeïp, haáp daãn. Caùc loaïi xöông roàng thöôøng ñöôïc duøng laøm goác gheùp nhö: xöông roàng thanh long gai, thanh long, xöông roàng 6 caïnh, baûn vôït, dieäp long,…trong ñoù 2 loaïi goác Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 110 gheùp thöôøng ñöôïc caùc nhaø vöôøn söû duïng laø xöông roàng 6 caïnh vaø xöông roàng thanh long gai. *Veà Kyõ thuaät Caùc chuû vöôøn ñeàu naém vöõng ñaëc ñieåm sinh tröôûng, phaùt trieån cuûa töøng nhoùm xöông roàng vaø quy trình kyõ thuaät neân thuaän lôïi trong quaù trình saûn xuaát. Nhieàu kinh nghieäm vaø tieán boä kyõ thuaät ñöôïc caùc chuû vöôøn aùp duïng neân taêng naêng suaát vaø chaát löôïng kieång xöông roàng. * Hieäu quaû kinh teá cuûa kieång xöông roàng Kieång xöông roàng cho hieäu quaû kinh teá khaù cao hôn caùc kieång khaùc. Lôïi nhuaän bình quaân trong 1 thaùng laø 8.658.000 ñoàng ñoái vôùi nhoùm xöông roàng coù kích thöôùc lôùn vaø 4.937.000 ñoàng ñoái vôùi nhöõng nhoùm xöông roàng khaùc. B. Mai gheùp * Veà gioáng Coù 4 gioáng mai chuyeân duøng laøm goác gheùp laø mai Töù Quyù, mai Seû, mai Chaâu vaø mai röøng. Coù 8 gioáng mai chuyeân duøng laøm gioáng gheùp laø mai giaûo laù moûng, mai giaûo laù gai, mai Huyønh Tyû, mai 100 caùnh, mai cam, mai thau, mai traéng laù caåm thaïch, mai xanh. Ngoaøi ra coøn moät soá gioáng mai khaùc cuõng ñöôïc moät soá vöôøn mai nhaân gioáng nhö mai traéng Mieán Ñieän, mai traéng laù xanh, mai kem... * Veà kyõ thuaät Caùc nhaø vöôøn ñaõ naém vöõng ñaëc ñieåm sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa caây mai neân coù theå chaêm soùc vaø baûo döôõng toát caây mai, cho ra hoa ñuùng dòp teát. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 111 5.2. Ñeà nghò A. Xöông roàng - Caàn tìm theâm nhöõng thò tröôøng tieâu thuï môùi. - Toå chöùc caùc lôùp daïy nuoâi troàng xöông roàng cho noâng daân. - Giôùi thieäu saâu roäng cho moïi ngöôøi bieát ñeán kieång xöông roàng. - Tieáp tuïc lai taïo vaø nhaäp nhöõng gioáng xöông roàng môùi phong phuù, coù hoa ñeïp, hình daùng laï, cuoán huùt nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng. B. Mai gheùp - Toå chöùc caùc lôùp daïy troàng mai gheùp cho noâng daân - Tieán haønh caùc thí nghieäm xöû lyù ra hoa treân mai gheùp Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 112 Quy trình baûo döôõng vaø chaêm soùc mai sau teát Giai ñoaïn Thôøi gian Caùch xöû lyù Chaêm soùc mai sau gheùp vaø sau khi chöng teát 6,5 thaùng (thaùng 3-15/9) Ñoái vôùi mai chöng teát : caét ngaén caønh nhaùnh theo hình daùng toång theå cuûa caây mai gheùp. Thay ñaát troàng vaø thay chaäu lôùn hôn neáu caàn thieát. Ñoái vôùi mai môùi gheùp : tuøy theo hình daïng mai maø caét tæa nhaùnh cho phuø hôïp. Baùnh daàu : 2-3 laàn, moãi laàn caùch nhau 2-3 thaùng, lieàu löôïng 100-200 g/caây. Phaân chuoàng : phaân boø hoaëc phaân heo, 2 laàn (thaùng 4 vaø thaùng 7), moãi laàn 300-500 g/caây. DAP : 3-4 laàn, moãi laàn caùch nhau 20-30 ngaøy (thaùng 4 ñeán thaùng 7 aâm lòch), lieàu löôïng 10-15 g/caây. Phun phaân boùn laù NPK, 20-30 ngaøy/laàn (keát hôïp thuoác tröø saâu beänh) Tieán haønh taïo daùng ñoái vôùi caây mai coù caønh nhaùnh phaùt trieån ñaày ñuû, sau 2-3 thaùng thì thaùo daây quaán. Xöû lyù ra hoa 3 thaùng (15/9-15/12) Söû duïng phaân boùn coù haøm löôïng P vaø K cao nhö Growmore 10-30-30, Miracle 15-30-15, KNO3... lieàu löôïng 1ml/l nöôùc, 10-15 ngaøy phun 1 laàn, phun 3-4 laàn tuøy dieãn bieán sinh lyù cuûa caây. Laët laù, troå hoa 2 tuaàn (15/12-30/12) Caùch teát khoaûng 15 ngaøy, tieán haønh laët laù mai. Sau khi laët laù, giaûm löôïng nöôùc töôùi coøn 1/3 bình thöôøng. Tieán haønh caùc bieän phaùp xöû lyù ra hoa sôùm hoaëc muoän tuøy tình hình thôøi tieát. Chöng mai teát 2 tuaàn (1/1-15/1) Töôùi nöôùc bình thöôøng nhö khi laët laù, neáu ngaøy hoâm sau baàu ñaát vaãn coøn öôùt thì ngöng töôùi. Khoâng duøng nöôùc maùy coù Cl ñeå töôùi cho caây mai gheùp vì caây mai seõ bò ruïng nuï. Sau khi chöng teát, neân ñem trôû veà vöôøn chaêm soùc caøng sôùm caøng toát. Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 113 BAÛNG CAÂU HOÛI ÑIEÀU TRA PHOÛNG VAÁN CHUÛ VÖÔØN VAØ CAÙC CHUÛ BUOÂN XÖÔNG ROÀNG 1. Phaàn ñieàu tra ngöôøi noâng daân Hoï vaø teân noâng daân:……………………………………………………………………………………… …………….. Ñòa chæ:……………………………………………………………………………………… ………………………………………. 1.1. Cô caáu gioáng ñang troàng hieän nay taïi vöôøn: -Ñaëc ñieåm vöôøn troàng cuûa noâng daân: -Toång dieän tích:………………m2. Trong ñoù dieän tích cuï theå töøng gioáng môùi vaø gioáng cuõ………………………… -Tyû leä moãi gioáng treân toång soá gioáng ? 1.2. Veà kyõ thuaät canh taùc: -Ñieàu kieän thôøi tieát: -Thôøi vuï troàng: (thaùng maáy) -Phöông phaùp laøm ñaát: -Gioáng caây caûnh: Loaïi caây: Nguoàn gioáng: + Mua + Töï ñeå gioáng Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 114 + Khaùc -Maät ñoä troàng Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 115 * Kyõ thuaät troàng vaø chaêm soùc -Nöôùc töôùi: + Nguoàn nöôùc töôùi: + Chaát löôïng nöôùc töôùi: +Phöông phaùp töôùi (caùch töôùi): +Ñònh kyø töôùi: -Phaân boùn: + Caùc loaïi phaân boùn söû duïng Phaân höõu cô: Phaân voâ cô: Phaân boùn laù: Phaân khaùc: + Lieàu löôïng noàng ñoä vaø ñònh kyø töôùi? + Caùch boùn: Boùn loùt: Loaïi phaân Löôïng phaân ……………………………… ……………………………… Boùn thuùc: soá ñôït boùn:………………(ñôït) Ñôït boùn Loaïi phaân vaø löôïng phaân Thôøi gian boùn (NST) I II III IV V … -Thuoác baûo veä thöïc vaät: + Caùc loaïi thuoác saâu beänh ñang söû duïng? Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 116 Thuoác tröø saâu: Thuoác tröø beänh: Thuoác khaùc: + Noàng ñoä, ñònh kyø phun? Toång soá laàn phun thuoác/vuï Phun thuoác laàn ñaàu tieân ôû………………NST Phun thuoác khi naøo? -Caùc loaïi saâu beänh chính: Tình hình saâu haïi: Loaïi saâu Möùc ñoä haïi ………………………………… …………………………………… Tình hình beänh haïi: Loaïi beänh Möùc ñoä haïi ………………………………… …………………………………… -Bieän phaùp phoøng tröø hieäu quaû? -Caùc kinh nghieäm trong saûn xuaát? -Caùc tieán boä KHKT ñöôïc aùp duïng? -Naêng suaát thu hoaïch cuûa töøng gioáng trong vuï möa vaø vuï naéng? 1.3. Khoù khaên trong saûn xuaát hieän nay -Caùc vaán ñeà trôû ngaïi trong saûn xuaát -Saép xeáp vaø phaân haïng caùc vaán ñeà trôû ngaïi (Ñaùnh giaù khoù khaên theo phöông phaùp so saùnh caëp) Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 117 Ñaùnh daáu vaøo oâ troáng vaán ñeà naøo quan troïng hôn Vaán ñeà khoù khaên Thò tröôøng tieâu thuï Gioáng môùi ñeïp, laï Voán Kyõ thuaät troàng troït Thôøi tieát Phoøng tröø saâu beänh Thò tröôøng tieâu thuï Gioáng môùi ñeïp, laï Voán Kyõ thuaät troàng troït Thôøi tieát Phoøng tröø saâu beänh 1.4. Hieäu quaû kinh teá: -Ñaàu tö thaâm canh: ñaàu tö troàng môùi vaø chaêm soùc haøng naêm ñoái vôùi 2 nhoùm gioáng môùi vaø gioáng cuõ +Chi phí ñaàu tö troàng cô baûn môùi 1000 m2 xöông roàng +CF ñaàu tö chaêm soùc haøng naêm +Doanh thu töøng gioáng? +CF = CF ñaàu tö trong naêm + CF phaân boå ñaàu tö troàng môùi Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 118 +Lôïi nhuaän: Gioáng xöông roàng Dieän tích troàng (m2) Vuï troàng (Thôøi gian troàng) Naêng suaát Giaù baùn Toång doanh thu Toång chi phí Lôïi nhuaän 1.5. YÙ kieán noâng daân: -Phöông höôùng khaéc phuïc trôû ngaïi vaø ñeà nghò Veà gioáng:……………………………………………… Veà KT:…………………………………………………… Veà voán:…………………………………………………… Veà thò tröôøng:……………………………………… Vaán ñeà khaùc:………………………………………… 2. Phaàn ñieàu tra chuû buoân caây caûnh Hoï vaø teân: ……………………………………………………………Ñòa chæ:……………………………………………………………. 2.1. Giaù mua caây caûnh vôùi chuû vöôøn trong töøng thaùng naêm 2003-2004 Giaù loaïi 1……………………, giaù loaïi 2……………………… (ñoái vôùi gioáng……………………………………) Giaù caùc thôøi ñieåm cao trong naêm? Caùc yeáu toá lieân quan ñeán vieäc choïn nguoàn cung caáp xöông roàng kieång Thò tröôøng tieâu thuï vaø thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 119 Ñeà nghò cho bieát thöù töï quan troïng cuûa caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc tieâu thuï xöông roàng kieång hieän nay? Bieåu ñieàu tra phöông phaùp so saùnh caëp (Ñaùnh daáu vaøo oâ troáng yeáu toá naøo quan troïng) Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc tieâu thuï Thò tröôøng tieâu thuï Soá löôïng ít Maøu ñeïp, hoa to Hoa nôû nhieàu, laï ñeïp Giaù caû Daùng thaåm myõ, haáp daãn Caây vaø hoa ít bò saâu beänh Thò tröôøng tieâu thuï Soá löôïng ít Maøu ñeïp, hoa to Hoa laï ñeïp Giaù caû Daùng thaåm myõ, haáp daãn Caây vaø hoa ít bò saâu beänh 2.2. YÙ kieán ñeà xuaát veà khaâu mua hoa: -Caùc khoù khaên trôû ngaïi trong phaân phoái vaø tieâu thuï xöông roàng kieång -Phöông höôùng khaéc phuïc Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 120 BAÛNG CAÂU HOÛI ÑIEÀU TRA PHOÛNG VAÁN CHUÛ VÖÔØN MAI * Kyõ thuaät troàng vaø chaêm soùc -Nöôùc töôùi: + Nguoàn nöôùc töôùi: + Chaát löôïng nöôùc töôùi: +Phöông phaùp töôùi (caùch töôùi): +Ñònh kyø töôùi: -Phaân boùn: + Caùc loaïi phaân boùn söû duïng Phaân höõu cô: Phaân voâ cô: Phaân boùn laù: Phaân khaùc: + Lieàu löôïng noàng ñoä vaø ñònh kyø töôùi? + Caùch boùn: Boùn loùt: Loaïi phaân Löôïng phaân ……………………………… ……………………………… Boùn thuùc: soá ñôït boùn:………………(ñôït) Ñôït boùn Loaïi phaân vaø löôïng phaân Thôøi gian boùn (NST) I II III IV V … Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 121 -Thuoác baûo veä thöïc vaät: + Caùc loaïi thuoác saâu beänh ñang söû duïng? Thuoác tröø saâu: Thuoác tröø beänh: Thuoác khaùc: + Noàng ñoä, ñònh kyø phun? Toång soá laàn phun thuoác/vuï Phun thuoác laàn ñaàu tieân ôû………………NST Phun thuoác khi naøo? -Caùc loaïi saâu beänh chính: Tình hình saâu haïi: Loaïi saâu Möùc ñoä haïi ………………………………… …………………………………… Tình hình beänh haïi: Loaïi beänh Möùc ñoä haïi ………………………………… …………………………………… -Bieän phaùp phoøng tröø hieäu quaû? -Caùc kinh nghieäm trong saûn xuaát? 1.4. Hieäu quaû kinh teá: -Ñaàu tö thaâm canh: +Chi phí ñaàu tö troàng cô baûn môùi 1.000 m2 mai gheùp +CF ñaàu tö chaêm soùc haøng naêm +Doanh thu? +CF = CF ñaàu tö trong naêm + CF phaân boå ñaàu tö troàng môùi +Lôïi nhuaän = Toång doanh thu – Toång chi phí Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 122 Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 123 PHUÏ LUÏC 1 Baûng 1: Danh saùch caùc chuû vöôøn xöông roàng treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh STT Teân vöôøn hoaëc chuû hoä Ñòa chæ Dieän tích (m2) 1 Vöôøn xöông roàng Baùt Tieân Cuû Chi 5.000 2 Thaûo Caàm Vieân Saøi Goøn Quaän 1 1.000 3 Traàn Ñaêng Khoa - 60/6 Phan Höõu Ích P.15, Q.12 - Cuû Chi 1.000 3.000 4 Nguyeãn Ngoïc Long 3/12 aáp Nam Thoân xaõ Thôùi Tam Thoân, Hoùc Moân 2.500 5 Ñaäu Hoaøng Minh Phöôøng Hieäp Thaønh, Q.12 5.000 6 Coâng vieân vaên hoaù Ñaàm Sen Quaän Taân Bình 1.000 7 Ngoâ Thoï Tröôøng A/6 ñöôøng Vieät Thaéng, P. Linh Trung, Q. Thuû Ñöùc 5.000 8 Leâ Vaên Quyeàn 23/4 Phan Höõu Ích P.15, Q.12 700 9 Nguyeãn Vaên Nhaøn Phöôøng 12 Taân Bình 1.500 10 Ngoâ Anh Tuaán Tröôøng Trinh quaän Taân Bình 700 11 Traàn Troïng AÂn 742 quoác loä 13 P. Hieäp Bình Phöôùc,Q. Thuû Ñöùc 800 12 Voõ Vaên Saùu 15/5 Phan Höõu Ích P.15, Q.12 500 13 Nguyeãn Vaên Giaùp 136/2 Leâ Vaên Thoï P11, Q. GoøVaáp 600 14 Tröông Duy Lam Nguyeãn Traõi quaän 5 500 15 Nguyeãn Xuaân Taù Ñöôøng Baøu Caùt quaän Taân Bình 1.000 16 Nguyeãn Huy Hoaøng 3/11 aáp Nam Thôùi xaõ Thôùi Tam Thoân, Hoùc Moân 3.000 17 Nguyeãn Thò Yeán Nga Ñöôøng 3 thaùng 2 quaän 10 1.000 18 Thaân Vaên Baûo Tröông Minh Giaûn P.14 Taân Bình 800 19 Nguyeãn Vaên Lyù Leâ Vaên Thoï P11, Q.GV 900 20 Hoà Thò Thu Phöôøng 16 quaän Taân Bình 800 Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 124 Baûng 2: Danh saùch caùc chuû buoân xöông roàng kieång STT Teân ngöôøi buoân xöông roàng Ñòa chæ 1 Phan Long Toân Coâng vieân Quaän Bình Thaïnh 2 Nguyeãn Hoaøng Oanh Phan Huy Ích P15, Q.12 3 Vöïa kieång Thuyø Dung Nhaø thi ñaáu Quaân Khu 7 4 Buøi thò Xuaân Leâ Vaên Thoï P11, Q. Goø Vaáp 5 Traàn Thò Myõ Phan Huy Ích P15, Q.12 6 Nguyeãn Ñöùc Phuùc Coâng vieân Voõ Thò Saùu 7 Nguyeãn Ngoïc Anh Coâng vieân Leâ Vaên Taùm 8 Mai Vaên Hoaøng Nhaø thi ñaáu Quaân Khu 7 9 Nguyeãn Hoaønh Taâm Coâng vieân Leâ Thò Rieâng 10 Vöôøn kieång UÙt Taøi 249 Nguyeãn Traõi P. 2, Q.5 TP Hoà Chí Minh Baûng 3: Danh saùch caùc chuû vöôøn mai treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh STT Teân vöôøn hoaëc chuû hoä Ñòa chæ 1 Vöôøn mai BaSôn Soá 47 Ñöôøng 37, Khu phoá 8 P. Linh Ñoâng, Q. Thuû Ñöùc 2 Vöôøn kieång Taùm Thoï 784 Xa loä Haø Noäi - Quaän 2 3 Vöôøn Bonsai Minh Taân Ñöôøng Vöôøn Thuoác, aáp Caây Ña, xaõ Taân Phuù Trung, huyeän Cuû Chi 4 Nguyeãn Vaên Daân Phöôøng Linh Ñoâng 5 Traàn Minh Quyù Phöôøng Linh Ñoâng 6 Traàn Töù Linh Phöôøng Hieäp Bình Chaùnh 7 Nguyeãn Vaên Bay Phöôøng An Phuù Ñoâng 8 Ñoã Höõu Taøi Phöôøng Long Bình 9 Nguyeãn Vaên Ben Phöôøng Long Bình 10 Voõ Vaên Vaøng Phöôøng Thaïnh Loäc 11 Phaïm Baûo Quoác Phöôøng Thaïnh Xuaân 12 Döông Vaên Thanh Phöôøng An Phuù Ñoâng 13 Nguyeãn Vaên Taùm Phöôøng An Phuù Ñoâng 14 Voõ Phuù Phöôøng Linh Ñoâng 15 Leâ Vaên Ñuùng Phöôøng Hieäp Bình Chaùnh Luaän vaên toát nghieäp Download» Agriviet.Com SVTH: Nguyeãn Hoàng Ñöùc Trang 125 GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐiều tra tình hình sản xuất xương rồng và kỹ thuật bảo dưỡng mai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (125trang).pdf
Luận văn liên quan