Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .01 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP .04 1.1. CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 04 1.2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH 05 1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 05 1.2.1.1. Ở cấp độ toàn nền kinh tế quốc dân .06 1.2.1.2. Ở cấp độ ngành/ công ty .07 1.2.2. Chỉ tiêu đo lường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành .08 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG LẺ CỦA CÔNG TY VINALINK . 13 2.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ (LCL) .13 2.1.1. Vai trò của vận chuyển hàng lẻ trong nền kinh tế 13 2.1.2. Tiềm năng của ngành vận chuyển hàng lẻ .17 2.1.3. Quy trình công nghệ của vận chuyển hàng lẻ 18 2.2. THỰC TRẠNG CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI TẠI TP. HCM .19 2.2.1. Tình hình chung .19 2.2.2. Tình hình cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng lẻ tại TP. HCM .19 2.2.2.1. Thị trường vận chuyển hàng lẻ .19 2.2.2.2. Nhân sự .21 2.2.2.3. Dịch vụ hỗ trợ 21 2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI DẪN ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG TP.HCM .22 2.3.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 22 2.3.1.1. Số lượng các công ty mới tham gia vào ngành .22 2.3.1.2. Sự có mặt của các sản phẩm thay thế .24 2.3.1.3. Vị thế đàm phán của bên cung ứng 25 2.3.1.4. Vị thế đàm phán của bên tiếp nhận 25 2.3.1.5. Khả năng cạnh tranh của các công ty giao nhận vận tải 26 2.3.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của các công ty giao nhận vận tải 28 2.3.3. Ưu điểm và tồn tại về năng lực cạnh tranh của 5 NVOCC Consolidator .34 2.3.3.1. Ưu điểm .34 2.3.3.2. Tồn tại .35 CHƯƠNG 3 : ĐÓNG GÓP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAO NHẬN VẬN TẢI CỦA CÔNG TY VINALINK. .37 3.1. QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 37 3.1.1. Quan điểm 1: Ưu tiên phát triển các tổ chức giao nhận trong nước 37 3.1.2. Quan điểm 2: Không ngừng nâng cao chất lượng giao nhận vận tải .38 3.1.3. Quan điểm 3: Coi trọng nhu cầu của khách hàng trong giao nhận vận tải 38 3.2. MỤC TIÊU THỰC HIỆN GIẢI PHÁP .39 3.2.1. Xu hướng phát triển hàng lẻ ở Việt Nam và thế giới .39 3.2.2. Xu hướng về phát triển sản phẩm .40 3.3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI VINALINK 41 3.3.1. Giải pháp 1 : Đầu tư xây dựng hệ thống vận chuyển hàng lẻ trực tiếp, không chuyển tải qua Singapore 41 3.3.1.1. Nội dung 41 3.3.1.2. Biện pháp thực hiện 41 3.3.1.3. Điều kiện thực hiện .43 3.3.1.4. Hiệu quả thực hiện .44 3.3.2. Giải pháp 2: Lựa chọn thị trường mục tiêu .44 3.3.2.1. Nội dung 44 3.3.2.2. Biện pháp thực hiện 45 3.3.2.3. Điều kiện thực hiện 47 3.3.2.4. Hiệu quả thực hiện 47 3.3.3. Giải pháp 3: Thực hiện hệ thống quản trị chất lượng trong dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo ISO 9002. 48 3.3.3.1. Nội dung giải pháp 48 3.3.3.2. Biện pháp thực hiện 48 3.3.3.3. Điều kiện thực hiện .48 3.3.3.4. Hiệu quả thực hiện 49 3.3.4. Giải pháp 4: Đào tạo nguồn nhân lực .50 3.3.4.1. Nội dung giải pháp 50 3.3.4.2. Biện pháp thực hiện 50 3.3.4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp .50 3.3.4.4. Hiệu quả của giải pháp .51 3.4. KIẾN NGHỊ 52 3.4.1. Đối với Nhà nước 52 3.4.2. Đối với các doanh nghiệp giao nhận vận chuyển hàng lẻ 52 Kết luận 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56 PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây thật sự sôi động. Cạnh tranh trong các ngành kinh tế diễn ra gay gắt và quyết liệt. Hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu ở Việt Nam còn trong giai đoạn hết sức non trẻ cũng chứa đựng trong mình nó sự xung đột âm ỉ của các doanh nghiệp trong ngành. Các doanh nghiệp giao nhận vận tải trên địa bàn TP. HCM hết sức phong phú về số lượng và đa dạng về chất lượng. Có doanh nghiệp giao nhận là của tư nhân, có doanh nghiệp là của các tổ chức nước ngoài, có doanh nghiệp là của nhà nước, cũng có doanh nghiệp là liên doanh hay cổ phần. Dù thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào, các doanh nghiệp giao nhận nào cũng không hề lơ là cho việc phát triển thị phần của mình. Có nhiều doanh nghiệp ra đời, rồi lớn mạnh rất nhanh và trưởng thành thật sự, có doanh nghiệp lại gục ngã ngay giữa vinh quang trên thị trường bởi quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hà khắc. Bản thân người nghiên cứu đề tài đã và đang công tác trong ngành giao nhận vận tải đã chứng kiến nhiều sự xuất hiện và ra đi như thế. Có trực tiếp trong ngành mới thấy hết sự nghiệt ngã của thị trường. Nhằm góp chút tiếng nói vào quá trình phát triển của ngành, của các doanh nghiệp trong ngành, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: "Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink . " Đề tài là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức kinh tế học trong suốt thời gian 3 năm của khóa Cao học Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh và 5 năm kinh nghiệm của bản thân trong quá trình công tác tại công ty VINATRANS và sau đó là VINALINK. Bằng sự kết nối kinh nghiệm và lý thuyết cộng với những lý luận phân tích tình hình cạnh tranh trong ngành giao nhận, tác giả đã nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty trong ngành. Cơ sở lý luận của vấn đề là cạnh tranh – một quy luật hoạt động của kinh tế thị trường – đồng thời xuất phát từ hiện trạng của ngành giao nhận vận tải hàng lẻ ; kết hợp so sánh, đánh giá thực trạng của việc giao nhận vận tải hàng lẻ trong nước. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nhằm góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả của ngành giao nhận vận tải hàng lẻ trong nước . ã Phương pháp nghiên cứu : Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử ; phương pháp thống kê ; phân tích hệ thống và phân tích so sánh. - Thu thập thông tin : Có được từ đội ngũ nhân viên Marketing, tìm hiểu qua phỏng vấn trực tiếp các cơ quan chức năng như : cảng Sài Gòn, Tân Cảng, Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam . - Xử lý, phân tích thông tin : kết hợp khảo sát và phân tích số liệu, các biến số thu được qua nghiên cứu . - Kết quả nghiên cứu : kết hợp các số liệu thống kê về sản lượng doanh thu, tốc độ tăng trưởng được biểu hiện trên các bảng, sơ đồ hình trụ và các ma trận. ã Đối tượng nghiên cứu : Chủ yếu là công ty Vinalink và một số Công ty giao nhận vận tải hàng đầu trong lĩnh vực vận tải hàng lẻ, một phương thức vận tải mới . ã Giới hạn nghiên cứu : Từ thực tiễn hoạt động trong ngành, việc nghiên cứu được giới hạn ở lĩnh vực vận tải hàng lẻ, trong phạm vi khu vực TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai (chủ yếu là ở Thành Phố Hồ Chí Minh) ã Kết cấu luận văn : Gồm 3 Chương : Chương 1 : Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Chương 2 : Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink Chương 3 : Đóng góp một số giải pháp nâng cao năng lực canh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink Vì trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài chắc chắn không tránh khỏi có những thiếu sót nhất định. Kính mong nhận được sự góp ý của các Quý Thầy Cô trong Hội đồng đánh giá luận văn. Xin chân thành cảm ơn.

pdf57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2467 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
höõng bieán ñoäng heát söùc ñaùng keå. Tình hình cöôùc chung laø giaù naêm 2001 giaûm ñi chæ coøn baèng phaân nöûa giaù cuûa naêm 1996. Chaúng nhöõng theá, caøng veà sau, toác ñoä giaûm giaù cöôùc caøng nhanh hôn tröôùc ñoù. Chaúng haïn giaù cöôùc ñi Nhaät, töø naêm 1996 giaù cöôùc laø 95 USD/CBM ñaõ giaûm 20 USD xuoáng coøn 75 USD/CBM, nhöng sau ñoù töø naêm 1998 ñeán naêm 2001 giaù giaûm theâm 40 USD xuoáng chæ coøn 35 USD/CBM. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc giaûi thích laø söï ra ñôøi oà aït cuûa caùc Coâng ty giao nhaän vaän taûi haøng leû khieán cho tình hình caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét. Moät soá doanh nghieäp khoâng coù taàm nhìn chieán löôïc saün saøng haï giaù ñeå giaønh khaùch haøng baát chaáp thieät haïi cho maø doanh nghieäp gaây ra cho ngaønh giao nhaän noùi chung. 26 2.3.1.2. SÖÏ COÙ MAËT CUÛA CAÙC SAÛN PHAÅM THAY THEÁ. (1) Vaän chuyeån haøng nguyeân container : Hieän nay , dòch vuï vaän chuyeån haøng nguyeân container ñang caïnh tranh maïnh vôùi dòch vuï vaän chuyeån haøng leû. Ñoái vôùi nhöõng tuyeán vaän taûi ngaén, giaù cöôùc thaáp, khaùch haøng seõ öa söû duïng dòch vuï vaän chuyeån haøng nguyeân container do tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaän chuyeån. (2) Vaän chuyeån haøng khoâng : Öu ñieåm laø vaän chuyeån raát nhanh nhöng coù nhöôïc ñieåm laø giaù cöôùc cao. Ñoái vôùi nhöõng loâ haøng nhoû hôn 1 meùt khoái , dòch vuï vaän chuyeån haøng khoâng seõ caïnh tranh maïnh vôùi vaän chuyeån haøng leû. (3) Vaän chuyeån keát kôïp ñöôøng bieån vaø haøng khoâng (sea-air) : Dòch vuï naøy keát hôïp giöõa vaän chuyeån haøng haøng leû ñeán caùc ñòa ñieåm coù öu theá veà giaù cöôùc vaän chuyeån haøng khoâng nhö Singapore hay Dubai. Töø ñoù , haøng hoùa seõ ñöôïc thu xeáp leân maùy bay ñeán caûng ñích. Dòch vuï naøy keát hôïp ñöôïc hai öu ñieåm nhanh cuûa vaän chuyeån ñöôøng haøng khoâng vaø chi phí thaáp cuûa ñöôøng bieån nhöng nghieäp vuï naøy phöùc taïp vaø chöa coù nhieàu nhaø cung caáp saün saøng ñaùp öùng dòch vuï naøy. Nhìn chung, hieän nay yeáu toá (1) coù möùc ñoä aûnh höôûng lôùn ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa 5 coâng ty lôùn. Ta coù theå thaáy ñieàu naøy qua baûng sau: Baûng 5: Baûng giaù cöôùc haøng nguyeân container vaø haøng leû moät soá tuyeán qua caùc naêm ÑVT: USD/meùt khoái 96-98 98-2000 2001 FCL LCL FCL LCL Haøng nguyeân container Haøng leû Taiwan Port Klang/ Bangkok 300/20’ 550/20’ 50 65 250 450 40 40 190 250 30 30 Nguoàn: Baùo caùo toång hôïp giaù cöôùc qua caùc naêm taïi cty VINALINK, naêm 2001. Nhìn vaøo baûng giaù, ta thaáy chaéc chaén raèng neáu khaùch haøng coù nhu caàu vaän chuyeån 3-4 khoái haøng, hoï seõ söû duïng vaän chuyeån haøng nguyeân container ñeå vaän chuyeån vì vaän chuyeån haøng nguyeân container vì nhanh vaø an toaøn hôn haøng leû. 27 2.3.1.3. VÒ THEÁ ÑAØM PHAÙN CUÛA BEÂN CUNG ÖÙNG. Ñoái vôùi caùc Coâng ty Gom haøng , moïi doanh nghieäp ñeàu phaûi coù moät ñaïi lyù ôû Singapore cung caáp dòch vuï chuyeån taûi. Ñaây laø maéc xích quan troïng trong vieäc cung caáp dòch vaän chuyeån haøng leû. Maéc xích naøy chieám 70% söï thaønh baïi cuûa coâng ty. Do ñoù söùc eùp cuûa caùc ñaïi lyù cung caáp dòch vuï chuyeån taûi raát lôùn, moät söï thay ñoåi veà giaù chuyeån taûi hoaëc chaát löôïng dòch vuï cuûa hoï seõ laøm cho caùc doanh nghieäp naøy ôû TP.HCM giaûm naêng löïc caïnh tranh ngay töùc khaéc. Thöïc teá cho thaáy raèng, neáu caùc Coâng ty Gom haøng ôû Vieät Nam khoâng coù nhieàu haøng nhö thoûa thuaän hoaëc khoâng cho thaáy ñöôïc söï lôùn maïnh cuûa mình, ñaïi lyù chuyeån taûi seõ caét ngay hôïp ñoàng ñeå chuyeån hôïp ñoàng qua coâng ty khaùc coù tieàm naêng hôn. Nhö vaäy, duy trì hôïp ñoàng vôùi moät ñaïi lyù maïnh, oån ñònh laø moái quan taâm ñeå duy trì lôïi theá caïnh tranh. 2.3.1.4. VÒ THEÁ ÑAØM PHAÙN CUÛA BEÂN TIEÁP NHAÄN. Beân tieáp nhaän chính laø khaùch haøng söû duïng dòch vuï haøng leû. Coù theå keå ra caùc khaùch haøng naøy laø nhöõng boä phaän sau ñaây: - Ñoù laø caùc coâng ty xuaát nhaäp khaåu (chæ ñôn thuaàn kinh doanh chöù khoâng saûn xuaát). - Cô sôû saûn xuaát haøng xuaát khaåu (thöïc phaåm cheá bieán, thuû coâng myõ ngheä). - Shop baùn haøng myõ ngheä cho khaùch du lòch nöôùc ngoaøi (goã, sôn maøi). - Coâng ty saûn xuaát haøng xuaát khaåu (may maëc, goám söù, maây tre). - Khaùch haøng tö nhaân, Vieät kieàu. Coù theå chia caùc khaùch haøng neâu treân laøm hai loaïi sau ñaây: - Khaùch haøng tröïc tieáp : Laø khaùch haøng tröïc tieáp söû duïng dòch vuï vaän chuyeån haøng leû vôùi caùc doanh nghieäp giao nhaän. Ña soá trong nhöõng khaùch haøng naøy ñeàu caàn theâm dòch vuï hoå trôï veà xuaát khaåu nhö laáy haøng taän nhaø, ñoùng kieän, khai thueâ Haûi quan. 28 Ñoái vôùi khaùch haøng nhö theá naøy thì aùp löïc veà chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån cuõng nhö dòch vuï hoã trôï laø raát lôùn ñoái vôùi caùc nhaø giao nhaän. - Khaùch haøng co-loader : Laø nhöõng coâng ty vaän taûi haøng leû nhoû khaùc, do khoâng ñuû söùc gom haøng hoaëc khoâng coù heä thoáng ñaïi lyù taïi nöôùc ngoaøi neân sau khi nhaän haøng töø khaùch haøng tröïc tieáp hoï laïi söû duïng laïi dòch vuï cuûa caùc Coâng ty Gom haøng . Ñoái vôùi khaùch haøng naøy thì aùp löïc veà giaù laø raát lôùn do soá löôïng haøng vaän chuyeån thöôøng cao hôn khaùch haøng tröïc tieáp. Beân caïnh ñoù caùc co-loader cuõng coù yeâu caàu raát gaét gao vôùi chaát löôïng vaän chuyeån vì hoï raát chuyeân nghieäp hôn haún caùc khaùch haøng tröïc tieáp. Khaùch haøng tröïc tieáp Khaùch haøng tröïc tieáp Co-loader NVOCC NVOCC Hình 4: Vaän chuyeån haøng leû cuûa khaùch haøng tröïc tieáp 2.3.1.5. KHAÛ NAÊNG CAÏNH TRANH CUÛA MOÄT SOÁ COÂNG TY GOM HAØNG. Qua vieäc phaân tích caïnh tranh ñöôïc thöïc hieän bao goàm caùc noäi dung then choát nhö sau: Muïc tieâu töông lai - nhaän ñònh - chieán löôïc - maïnh yeáu ñeå nhaän roõ öu theá vaø yeáu ñieåm cuûa caùc Coâng ty Gom haøng. Hieän nay moãi Coâng ty Gom haøng ñeà coù naêng löïc gom haøng rieâng cuûa mình , ñeàu coù thò phaàn rieâng cuûa mình , vaø coù hôïp ñoàng vôùi caùc haûng gom haøng lôùn ôû Singapore nhö baûng döôùi daây : 29 Baûng 6: Ñoái taùc cuûa moät soá doanh nghieäp giao nhaän taïi Singapore Coâng ty Ñaïi lyù Xeáp haïng ôû Singapore Vinalink- Vinaconsol Freight Link Express 2 Weixin ECU Lines 1 Vyõ Thaønh WSA Singapore 5 Everich Famous Freight Forwarding 4 MPI Global Link CWT 3 1. Nhaän ñònh – muïc tieâu töông lai. Nhìn vaøo baûng treân ta thaáy WEIXIN vaø VINALINK ñang coù ñöôïc hôïp ñoàng ñaïi lyù vôùi hai Coâng ty gom haøng cung caáp dòch vuï chuyeån taûi haøng ñaàu taïi Singapore vaø ñaây laø moät lôïi theá raát lôùn cuûa hai coâng ty naøy. Moãi coâng ty seõ coá gaéng giöõ vöõng thò phaàn hieän coù cuûa mình vaø haàu heát 5 coâng ty ñeàu muoán môû roäng thò tröôøng vaøo maûng haøng chæ ñònh ñeå môû roäng thò phaàn. 2. Chieán löôïc. Seõ hình thaønh hai höôùng cho 5 coâng ty. - Höôùng thöù nhaát: Nhaém vaøo khaùch haøng co-loader: coâng ty MPI, Vyõ Thaønh, Everich. - Höôùng thöù hai: Chuû yeáu nhaém vaøo khaùch haøng tröïc tieáp nhöng cuõng khoâng queân khaùch haøng coloader: Vinalink, Weixin. Chieán löôïc cuûa 5 coâng ty laø: - Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung theo höôùng môû roäng thò tröôøng maø mình ñaõ coù öu theá. - Chieán löôïc ña daïng hoùa saûn phaåm ñeå taêng söùc caïnh tranh, ví duï nhö laø môû ra caùc dòch vuï vaän chuyeån tröïc tieáp, khoâng qua chuyeån taûi. 30 3. Maïnh, yeáu. Maïnh: - Tích luõy ñöôïc nhieàu kinh nghieäm qua quaù trình hoaït ñoäng laâu daøi. - Haàu heát ñaõ kyù hôïp ñoàng ñaïi lyù vôùi caùc haõng giao nhaän coù tieàm löïc gom haøng cao ôû Singapore. - Ñoäi nguõ nhaân vieân chaøo haøng coù nhieàu kinh nghieäm thöïc teá qua tieáp xuùc nhieàu vôùi khaùch haøng . - Duy trì ñöôïc lòch taøu oån ñònh. - Tích luõy ñöôïc taøi chính oån ñònh qua nhieàu naêm hoaït ñoäng vaø saün saøng boû voán ñaàu tö. Yeáu: - Khoâng coù söï lieân keát giöõa caùc coâng ty vôùi nhau ñeå baûo veä thò tröôøng. - Dòch vuï vaän chuyeån phuï thuoäc raát lôùn vaøo chaát löôïng dòch vuï chuyeån taûi cuûa ñaïi lyù cung caáp dòch vuï chuyeån taûi taïi Singapore. - Nhaân vieân chaøo haøng chöa ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn veà caùc kyõ naêng chaøo haøng, kyõ naêng giao tieáp , phaàn lôùn hoï phaûi töï maøy moø hoïc hoûi neân möùc ñoä chuyeân nghieäp khoâng cao. - Nhaân söï khoâng oån ñònh do coù nhieàu nhaân vieân coù kinh nghieäm vaø khaû naêng taøi chính trong caùc coâng ty muoán taùch ra hoaït ñoäng rieâng. 2.3.2. MA TRAÄN HÌNH AÛNH CAÏNH TRANH CUÛA MOÄT SOÁ COÂNG TY GOM HAØNG. Theo quan ñieåm toång hôïp veà naêng löïc caïnh tranh, coù theå ño löôøng khaû naêng caïnh tranh trong noäi boä cuûa 5 coâng ty qua löôïng haøng vaän chuyeån treân thò tröôøng nhö sau: 31 Baûng 7: Saûn löôïng haøng LCL vaän chuyeån cuûa moät soá doanh nghieäp giao nhaän ÑVT: m3 Saûn löôïng STT Teân coâng ty 98 99 2000 1 2 3 4 5 Vinalink Weixin Vyõ Thaønh Everich MPI 6.800 3.600 3.200 8.260 6.400 10.500 7.600 5.500 9.300 8.800 13.500 12.850 7.230 8.100 10.300 Nguoàn: Baùo caùo toång keát 1998 - 1999 - 2000 cuûa coâng ty VINALINK Nhìn vaøo baûng treân chuùng ta deã thaáy coâng ty VINALINK coù khaû naêng caïnh tranh maïnh nhaát qua soá lieäu thoáng keâ veà saûn löôïng. Tuy nhieân ñeå ño löôøng naêng löïc caïnh tranh cuûa töøng doanh nghieäp, chuùng ta thieát laäp ma traän hình aûnh caïnh tranh. Ma traän naøy laø coâng cuï nhaän dieän naêng löïc cuûa töøng coâng ty cuøng nhöõng öu theá vaø khuyeát ñieåm cuûa hoï. Treân cô sôû thoâng tin ñieàu tra vaø phaân tích töø ñoäi nguõ 12 nhaân vieân chaøo haøng cuûa moät trong nhöõng coâng ty giao nhaän vaän taûi haøng leû (choïn coâng ty VINALINK). Chia caùc nhaân vieân chaøo haøng laø 3 nhoùm (I, II, III) ñeå ñaùnh giaù ñoái thuû caïnh tranh theo caùc chæ tieâu: 1. Ñaïi lyù vaän taûi: Laø ñoái taùc cung caáp dòch vuï chuyeån taïi taïi Singapore. 2. Lôïi theá veà kho baõi ñoùng haøng: Laø nôi duøng ñeå gom haøng leû, coù theå laø kho cuûa caûng hoaëc kho rieâng. 3. Lôïi theá veà giaù cöôùc. 4. Lôïi theá veà hoa hoàng. 5. Ñoäi nguõ chaøo haøng. 6. Dòch vuï vaän chuyeån haøng LCL. 7. Dòch vuï sau khi baùn: Cung caáp teân taøu chuyeån taûi taïi Singapore, giaûi quyeát khieáu naïi, yeâu caàu cuûa khaùch haøng khi coù truïc traëc. 32 8. Chaát löôïng dòch vuï hoå trôï tröôùc khi vaän chuyeån: Laø nhöõng dòch vuï ñoùng goùi, thoâng quan, ñeå giuùp loâ haøng ôû traïng thaùi saün saøng xuaát khaåu. Caùc böôùc tieán haønh nhö sau: Böôùc 1 : Thieát laäp heä soá ñaùnh giaù caùc chæ tieâu: Töøng nhaân vieân chaøo haøng cho ñieåm töø 1 ñeán 8 öùng vôùi moãi chæ tieâu. Sau ñoù, tính bình quaân vaø tyû troïng theo phaàn traêm ta ñöôïc baûng sau: Baûng 8: Heä soá ñaùnh giaù caùc chæ tieâu STT CAÙC CHÆ TIEÂU NHOÙM 1 NHOÙM 2 NHOÙM 3 T.B 1 Ñaïi lyù chuyeån taûi 9.7 7.8 12.2 9.90 2 Lôïi theá veà kho baõi ñoùng haøng 10.3 15.4 10.6 12.10 3 Lôïi theá veà giaù 17.3 12.6 9.3 13.07 4 Lôïi theá veà hoa hoàng 7.9 8.4 9.6 8.63 5 Ñoäi nguõ nhaân vieân chaøo haøng 10.5 15.1 15.9 13.83 6 Chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån 20.9 24.9 18.2 21.33 7 Dòch vuï sau khi baùn 8.7 4.2 7.9 6.93 8 Chaát löôïng dòch vuï hoã trôï tröôùc vaän chuyeån 14.7 11.6 16.3 14.20 Nguoàn: Baùo caùo tieáp thò naêm 2000 cuûa VINALINK Böôùc 2 : Cho ñieåm töøng yeáu toá ñoái vôùi töøng coâng ty theo thang ñieåm. Toát: 3 Khaù: 2 Trung bình: 1 Keùm: 0 33 Böôùc 3 : Tính trung bình coäng cuûa töøng nhoùm vaø chung caû boä phaän ta coù baûng 9 sau: (trang beân) Böôùc 4 : Phaân loaïi taàm quan troïng töø 0,0 (khoâng quan troïng) ñeán 1,0 (raát quan troïng). Böôùc 5 : Laäp ñöôïc ma traän hình aûnh caïnh tranh cuûa moät soá Coâng ty Gom haøng söû duïng keát quaû cuûa baûng soá 8 vaø soá 9 ta coù Baûng soá 10 (trang sau) Baûng 10 : Ma traän hình aûnh caïnh tranh CAÙC CHÆ TIEÂU VINALINK WEIXIN VYÕ THAØNH EVERICH MPI Ñieåm C.M Ñieåm C.M Ñieåm C.M Ñieåm C.M Ñieåm C.M Ñaïi lyù chuyeån taûi 0.099 2.63 0.26 2.77 0.27 1.68 0.17 1.81 0.18 2.15 0.2 Lôïi theá veà kho baõi ñoùng haøng 0.121 2.72 0.33 2.08 0.25 1.34 0.16 1.40 0.17 1.62 0.2 Lôïi theá veà giaù 0.131 1.99 0.26 2.20 0.29 2.38 0.31 2.26 0.30 2.67 0.3 Lôïi theá veà hoa hoàng 0.086 1.94 0.17 2.12 0.18 2.33 0.20 2.50 0.22 2.16 0.1 Ñoäi nguõ nhaân vieân chaøo haøng 0.138 2.79 0.39 2.59 0.36 1.89 0.26 2.13 0.29 2.26 0.3 Chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån 0.213 2.47 0.53 2.62 0.56 1.82 0.39 1.98 0.42 2.33 0.5 Dòch vuï sau khi baùn 0.069 1.80 0.12 1.76 0.12 2.23 0.15 1.78 0.12 1.96 0.1 Chaát löôïng dòch vuï hoã trôï 0.142 2.73 0.39 2.40 0.34 1.87 0.27 2.39 0.34 2.07 0.2 tröôùc vaän chuyeån TOÅNG COÄNG 19.07 2.44 18.55 2.38 15.56 1.91 16.25 2.04 17.22 2.1 THÖÙ HAÏNG 1 2 5 4 3 Chuù thích : CM (critical marks) : Ñieåm quan troïng 34 Nhaän xeùt: Qua baûng 10, chuùng ta nhaän thaáy coâng ty VINALINK coù lôïi theá caïnh tranh maïnh nhaát vôùi toång soá ñieåm laø 2,44 ; tieáp theo sau ñoù laø Weixin, MPI, Everich, Vyõ Thaønh. Ma traän hình aûnh caïnh tranh cho pheùp ño löôøng ñöôïc naêng löïc caïnh tranh cuûa töøng doanh nghieäp thoâng qua moät soá chæ tieâu ñaëc tröng trong moâi tröôøng caïnh tranh maø 5 doanh nghieäp chuù troïng. Treân cô sôû ñoù coù theå ruùt ra nhöõng öu ñieåm vaø toàn taïi cuûa caùc doanh nghieäp naøy. 2.3.3. ÖU ÑIEÅM VAØ TOÀN TAÏI VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC COÂNG TY GOM HAØNG LEÛ. 2.3.3.1. ÖU ÑIEÅM. 1. Ñoùng goùp vaøo söï taêng tröôûng cuûa ngaønh vaän taûi bieån TP.HCM. Söï gia nhaäp laàn löôït vaøo ngaønh cuûa 5 Coâng ty gom haøng keå töø 1995 ñaõ goùp phaàn phaùt trieån ngaønh vaän chuyeån haøng leû voán töø 20 naêm nay laø ñoäc quyeàn cuûa Singapore vaø Hoàng Koâng. Vieäc gia nhaäp vaøo ngaønh ñaõ môû ra moät lónh vöïc vaän chuyeån hoaøn toaøn môùi, môû ra moät dòch vuï môùi phuïc vuï cho caùc nhaø xuaát khaåu nhoû vaø vöøa. Thöïc teá cho thaáy söï taêng tröôûng cuûa nhöõng doanh nghieäp giao nhaän vaän chuyeån haøng leû tö nhaân ra ñôøi raát nhieàu trong voøng ba naêm trôû laïi ñaây hieän nay ñaõ tôùi con soá 500 doanh nghieäp. 2. Ñoùng goùp vaøo söï taêng tröôûng xuaát khaåu cuûa TP. Hoà Chí Minh. Keå töø naêm 1995, dòch vuï vaän chuyeån haøng leû ñaõ trôû thaønh moät phaân khuùc vaän taûi hoaøn toaøn môùi trong thò tröôøng vaän taûi noùi chung. Noù giuùp cho caùc nhaø xuaát khaåu nhoû vaø vöøa coù cô hoäi xuaát khaåu saûn phaåm cuûa mình ra nöôùc ngoaøi vôùi chi phí raát nhoû, naâng cao söùc caïnh tranh hôn haún tröôùc. Hôn theá nöõa, vaän chuyeån haøng leû ñaõ giuùp toaøn boä cöûa haøng baùn haøng löu nieäm cho khaùch du lòch taïi TP. Hoà Chí Minh baùn ñöôïc haøng vì coù khaû naêng giao haøng ñeán caûng ñích theo yeâu caàu. 3. Thu huùt ngoaïi teä veà cho TP. Hoà Chí Minh. Vieäc khai thaùc ñöôïc phaân khuùc vaän chuyeån leû ñaõ thu huùt khoaûng 3-5 trieäu USD thay vì chuû haøng phaûi traû cho caùc haõng giao nhaän vaän chuyeån cuûa nöôùc ngoaøi. 35 2.3.3.2 TOÀN TAÏI. A. Toàn taïi giaùn tieáp. 1. Thieáu quy hoaïch: Chöa coù quy hoaïch phaân ngaønh vaän chuyeån do phaân ngaønh vaän chuyeån haøng leû môùi phaùt trieån töø naêm 1994 tôùi nay neân caùc coâng ty gom haøng chöa coù cô sôû vöõng chaéc veà phaùp lyù cuõng nhö nhieàu chính saùch hoã trôï trong vieäc töï khaúng ñònh ngaønh mình. 2. Ngöôøi baùn chöa chuû ñoäng trong vaän chuyeån: Thoùi quen mua baùn cuûa caùc nhaø xuaát khaåu Vieät Nam laø thöôøng ñeå maát quyeàn vaän chuyeån cho phía ngöôøi mua. Ñieàu naøy cuõng deå hieåu vì ñoù laø hoï thöôøng nghó raèng vaán ñeà seõ theâm phöùc taïp neáu lo luoân khaâu vaän chuyeån hay moät soá tröôøng hôïp hoï bò ngöôøi mua eùp buoäc. Do ñoù, maëc duø löôïng haøng xuaát cuûa Vieät nam nhieàu, nhöng caùc coâng ty gom haøng vaãn khoù laáy haøng vì ngöôøi mua nöôùc ngoaøi laïi khoâng coù thoùi quen thueâ caùc coâng ty vaän chuyeån cuûa Vieät Nam maø thueâ caùc coâng ty vaän chuyeån cuûa hoï. 3. Toàn taïi taâm lyù veà vaän chuyeån haøng: Khaùch haøng Vieät Nam ta noùi chung thöôøng coù aán töôïng khoâng toát veà caùc coâng ty noäi ñòa, chính ñieàu ñoù ñaõ ngaên caûn hoï trong vieäc maïnh daïn tìm ñeán caùc coâng ty vaän chuyeån noäi ñòa ñeå göûi haøng, maëc duø thöïc teá baây giôø ñaõ khaùc. B. Toàn taïi tröïc tieáp. 1. Bieåu hieän caïnh tranh khoâng laønh maïnh. Xeùt veà chaát löôïng dòch vuï 5 Coâng ty Gom haøng noùi treân hieän ñang cung caáp dòch vuï vaän chuyeån vôùi chaát löôïng khaù ñoàng ñeàu neân coù khuynh höôùng caïnh tranh baèng giaù caû. Moät khi chaát löôïng dòch vuï ngang nhau thì giaù caû laø yeáu toá quyeát ñònh. Trong tröôøng hôïp naøy caùc coâng ty duøng nguoàn löïc cuûa mình ñeå caïnh tranh nhau quyeát lieät nhö baùn phaù giaù, chia hoa hoàng cao, cho nôï goái ñaàu laøm cho tình hình caïnh tranh ngaøy caøng trôû neân khoâng laønh maïnh. 36 2. Yeáu keùm veà nghieäp vuï chuyeân moân: Taùc phong nghieäp vuï chuyeân moân chöa cao, söï quan taâm chaêm soùc khaùch haøng chöa ñuùng möùc so vôùi caùc coâng ty vaän chuyeån ña quoác gia, chính ñieàu naøy laøm cho khaùch haøng chöa ñaët troïn nieàm tin. 3. Chöa xaây döïng ñuû uy tín coâng ty: Chöa chuù yù ñaàu tö xaây döïng nhöõng giaù trò voâ hình ñeå laøm taêng giaù trò dòch vuï nhö: teân coâng ty, caùch phuïc vuï cuûa töøng nhaân vieân trong coâng ty, caùch thöùc ñeå taïo aán töôïng toát trong loøng khaùch haøng cuûa coâng ty. 4. Thieáu quan taâm dòch vuï haäu maõi: Chöa chuù troïng nhieàu tôùi chính saùch haäu maõi, nhieàu coâng ty nghó raèng giao bill vaø thu tieàn khaùch haøng laø xong thöông vuï, nhöng thöïc teá thì thöông vuï chæ môùi baét ñaàu. Vì coâng taùc vaän taûi laø voâ cuøng phöùc taïp vaø mang tính ruûi ro cao, deã xaûy ra toån thaát, maát maùt haøng hoùa nhöng neáu khoâng giaûi quyeát roát raùo hoaëc lô laø tröôùc nhöõng khieáu naïi seõ deã daøng laøm maát loøng tin cuûa khaùch haøng. Böùc tranh toaøn caûnh cuûa phaân ngaønh vaän chuyeån haøng leû cuûa 5 coâng ty laø nhö theá. Nhöõng toàn taïi chung - giaùn tieáp aûnh höôûng, cuõng nhö rieâng - tröïc tieáp taùc ñoäng ñeán 5 coâng ty, ñaõ haïn cheá naêng löïc caïnh tranh vaø do ñoù, aûnh höôûng ñeán söùc caïnh tranh cuûa dòch vuï vaän chuyeån haøng leû. Nhaát thieát phaûi coù nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc coâng ty naøy ñeå nhanh choùng ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao hôn cuûa caùc nhaø xuaát khaåu trong boái caûnh hoäi nhaäp vaøo thò tröôøng khu vöïc theá giôùi. 37 CHÖÔNG 3 ÑOÙNG GOÙP MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA VINALINK. 3.1. QUAN ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG GIAÛI PHAÙP. 3.1.1. QUAN ÑIEÅM 1: Öu tieân phaùt trieån caùc toå chöùc giao nhaän trong nöôùc. Kinh teá Vieät Nam töø sau 1986 vaø ñaëc bieät laø trong nhöõng naêm gaàn ñaây coù nhöõng böôùc chuyeån bieán maïnh meõ. Thu nhaäp quoác daân ñaàu ngöôøi taêng ñaùng keå. Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ngaøy caøng hieäu quaû. Saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ra ngaøy caøng nhieàu, trong ñoù haøng coù chaát löôïng cao ñaùp öùng nhu caàu khaét khe cuûa thò tröôøng nöôùc ngoaøi chieám tyû troïng ngaøy caøng lôùn. Coù ñöôïc nhöõng daáu hieäu tích cöïc treân laø do nhieàu nguyeân nhaân. Nhöng phaûi keå ñeán nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu laø coù söï quan taâm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta trong vieäc taïo moâi tröôøng kinh doanh oån ñònh, coù chính saùch trôï voán cho caùc thaønh phaàn kinh teá phaùt trieån, xaây döïng heä thoáng cô sôû haï taàng. Ñi ñoâi vôùi caùc hoaït ñoäng naøy laø vieäc Nhaø nöôùc taêng cöôøng môû roäng caùc moái quan heä Ngoaïi giao, taïo caùc lieân keát kinh teá trong khu vöïc vaø theá giôùi laøm taêng vò theá cuûa Vieät Nam treân tröôøng theá giôùi. Chính saùch khuyeán khích xuaát khaåu cuûa nhaø nöôùc coù theå thaáy trong caùc hoaït ñoäng veà thueá, Haûi quan cuõng nhö trong caùc hoaït ñoäng theå hieän söï quan taâm veà maët tinh thaàn cuûa caùc vò laõnh ñaïo Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp laøm aên toát vaø coù doanh soá xuaát nhaäp khaåu cao. Taát caû nhöõng ñieàu treân ñaõ laøm cho hoaït ñoäng kinh teá noùi chung vaø hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam noùi rieâng trong nhöõng naêm qua coù nhöõng böôùc phaùt trieån raát ñaùng khích leä. Ñi ñoâi vôùi söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu, ngaønh vaän taûi giao nhaän vaän taûi cuõng phaùt trieån nhöng khoâng töông xöùng. Ña soá caùc hoaït ñoäng giao nhaän vaän taûi xuaát nhaäp khaåu cuûa ta bò caùc coâng ty nöôùc ngoaøi kieåm soaùt. Maø moät khi ñieàu naøy xaûy ra thì coù raát nhieàu baát lôïi cho lôïi ích kinh teá cuûa Vieät Nam. Tình hình giaù cöôùc taøu ta khoâng theå chuû ñoäng ñöôïc ñeå coù theå thöïc hieän chieán löôïc kinh teá cuûa ta trong töøng giai ñoaïn cuï theå nhaát ñònh cuõng nhö vieäc maát ñi moät nguoàn 38 ngoaïi teä ñaùng keå maø caùc doanh nghieäp Vieät Nam ta phaûi boû ra ñeå mua caùc saûn phaåm vaän taûi vaø giao nhaän cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi. Ñieàu caàn thieát ñoái vôùi chuùng ta hieän nay laø caàn phaûi coá gaéng naâng cao thò phaàn cuûa caùc nhaø giao nhaän Vieät Nam. Phaùt trieån ñöôïc heä thoáng Coâng ty Gom haøng noäi ñòa cuõng chính laø goùp phaàn giaûi quyeát vieäc laøm cho moät löïc löôïng lao ñoäng trong nöôùc vaø thu veà cho ñaát nöôùc moät nguoàn ngoaïi teä ñaùng keå. 3.1.2. QUAN ÑIEÅM 2: Khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaän taûi Naâng cao thò phaàn cuûa caùc nhaø giao nhaän Vieät Nam ñoàng thôøi vôùi vieäc phaûi naâng cao chaát löôïng phuïc vuï cuûa caùc coâng ty naøy. Ñeå ñoàng thôøi chuû ñoäng ñöôïc vieäc vaän chuyeån haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu, ñoàng thôøi coù theå haï giaù thaønh cho caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc ñeå naâng cao söùc caïnh tranh cho saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp laøm haøng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam. Caùc doanh nghieäp giao nhaän giao nhaän vaän taûi phaûi yù thöùc ñöôïc raèng chaát löôïng dòch vuï cuûa mình phaûi khoâng ngöøng ñöôïc hoaøn thieän. Töø ñoù caùc doanh nghieäp seõ giuùp caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu raát nhieàu trong vieäc haï giaù thaønh saûn phaåm haøng xuaát, nhaát laø trong giai ñoaïn hieän nay khi maø chuyeân moân hoùa vaø phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi ngaøy caøng ñaït trình ñoä cao thì caùc doanh nghieäp giao nhaän vaän taûi phaûi laøm sao bieán mình thaønh caùnh tay noái daøi cuûa nhaø hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu. 3.1.3. QUAN ÑIEÅM 3: Coi troïng nhu caàu khaùch haøng trong giao nhaän vaän taûi Khaùch haøng laø nhòp soáng cuûa doanh nghieäp giao nhaän vaän taûi, coi troïng nhu caàu vaø ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng chính laø coi troïng söï toàn taïi, vì söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa chính doanh nghieäp. Coi troïng khaùch haøng cuõng chính laø töï naâng cao chaát löôïng dòch vuï, vì coù coi troïng khaùch haøng, nhu caàu khaùch haøng thì dòch vuï maø coâng ty cung caáp cho khaùch haøng môùi cao, töø ñoù taïo hình aûnh toát trong khaùch haøng, ñaùnh baät caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc ra khoûi taâm trí khaùch haøng vaø naâng cao vò theá caïnh tranh cuûa chính coâng ty mình. 39 3.2. MUÏC TIEÂU THÖÏC HIEÄN GIAÛI PHAÙP. 3.2.1. XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN VAÄN TAÛI HAØNG LEÛ ÔÛ VIEÄT NAM VAØ THEÁ GIÔÙI. Baûng 11: Thoáng keâ löôïng haøng xuaát töø caùc caûng khu vöïc TP. Hoà Chí Minh ÑVT: TEUs (container quy chuaån 20’) 01/06 – 31/12/1999 2000 2001 1. Taân Caûng 2. Caûng Saøi Goøn 3. Caûng Beán Ngheù 4. Caûng VICT 5. Caûng Lotus, rau quaû Toång coäng 106.361 55.433 24.879 32.660 219.333 183.924 107.268 55.140 59.493 405.825 194.011 127.129 56.771 90.967 4.367 473.245 (Taêng tröôûng 18%) Nguoàn: Thoáng keâ cuûa phoøng Marketing Caûng Saøi Goøn naêm 2000 Nhaän xeùt : Nhìn vaøo baûng soá lieäu ta thaáy Taân Caûng laø moät trong nhöõng caûng container lôùn vaøhieän ñaïi nhaát Vieät Nam vôùi saûng löôïng container thoâng qua haøng naêm chieám 40% saûn löôïng trong khu vöïc TP.HCM. 40 Baûng 12: Keá hoaïch phaùt trieån saûn löôïng töø 2001 – 2005 cuûa Taân Caûng Nguoàn: Taïp chí VISABA, soá 32 vaø 33 thaùng 1, 2 naêm 2002 78706 158438 217449 287745 351832 403437 411935 420963 411527 430000 480000 530000 580000 630000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 1992 1993 1994 995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa toác ñoä löu thoâng haøng hoùa treân theá giôùi, ngaønh vaän taûi ngaøy nay khoâng ngöøng phaùt trieån, trong ñoù vaän taûi haøng leû cuõng khoâng naèm ngoaøi söï taêng tröôûng ñoù. (Xem baûng 7) 3.2.2. XU HÖÔÙNG VEÀ PHAÙT TRIEÅN SAÛN PHAÅM Qua phaàn phaân tích veà moâ hình 5 löïc cuûa M. Porter, ta thaáy raèng caøng veà sau naøy, dòch vuï vaän chuyeån haøng leû seõ bò caïnh tranh raát gay gaét bôûi saûn phaåm thay theá laø dòch vuï vaän chuyeån haøng leû do xu höôùng giaù cöôùc giaûm. Ñeå giaûi quyeát baøi toaùn naøy, caùc Coâng ty Gom haøng phaûi ñaàu tö tieàn baïc coâng söùc nhaân löïc ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån nhöõng tuyeán vaän chuyeån tröïc tieáp, khoâng chuyeån taûi qua Singapore ñeå ruùt ngaén thôøi gian vaän chuyeån, giaûm ñöôïc chi phí vaø giaù cöôùc vaän chuyeån leû. Ñaây laø xu höôùng taát yeáu maø caùc Coâng ty Gom haøng phaûi ñaàu tö nghieân cöùu ñeå töï naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa chính mình. 41 3.3. CAÙC GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY VINALINK. 3.3.1. GIAÛI PHAÙP 1: ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG VAÄN CHUYEÅN HAØNG LEÛ TRÖÏC TIEÁP, KHOÂNG CHUYEÅN TAÛI QUA SINGAPORE. 3.3.1.1. NOÄI DUNG. Hieän nay trong soá nhöõng nhaø cung caáp cho VINALINK thì nhaø cung caáp dòch vuï chuyeån taûi taïi Singapore laø quan troïng nhaát, quyeát ñònh tröïc tieáp ñeán naêng löïc caïnh tranh veà giaù cuõng nhö chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån haøng LCL. Chæ caàn söï thay ñoåi giaù chuyeån taûi cuûa Freight Link Singapore seõ laøm thay ñoåi heä thoáng giaù baùn cuûa VINALINK taïi TP.HCM. Vì vaäy, VINALINK phaûi taäp trung ñaàu tö vaøo moät soá tuyeán vaän chuyeån tröïc tieáp ñeán caùc caûng chính taïi Nhaät vaø Hoàng Koâng ñeå giaûm bôùt söùc eùp cuûa Freight Link Singapore. 3.3.1.2. BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN. 1/ Ñaàu tö tuyeán vaän chuyeån tröïc tieáp HCMC- Hongkong. Thöïc hieän bieän phaùp naøy, VINALINK caàn taäp trung vaøo nhöõng khaùch haøng göûi haøng leû ñi Hongkong ñeå xaây döïng chaân haøng oån ñònh cho tuyeán vaän taûi môùi naøy. Khaùch haøng ñi Hongkong thöôøng naèm ôû caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát do caùc chuû ñaàu tö Hongkong ñaàu tö taïi ñoù. 2/ Ñaàu tö tuyeán vaän chuyeån tröïc tieáp HCMC- 4 caûng chính Nhaät (Yokohama, Tokyo, Osaka, Kobe) Thöïc hieän bieän phaùp naøy, VINALINK cuõng phaûi taêng cöôøng vaøo nhöõng khaùch haøng göûi haøng ñi 4 caûng chính taïi Nhaät. Tuy nhieân, vieäc thöïc hieän vaän chuyeån haøng leû ñi Nhaät gaëp khoù khaên hôn vì phaûi taùch laøm hai tuyeán: - Tuyeán HCMC - Yokohama/ Tokyo - Tuyeán HCMC - Osaka/ Kobe Do daëc ñieåm ñòa lyù gaàn nhau giöõa Osaka- Kobe, giöõa Yokohama- Tokyo neân VINALINK coù theå deã daøng gom haøng ñi 2 tuyeán ñoù, khaùch haøng coù nhu caàu göûi haøng ñi Nhaät hieän nay goàm: 42 - Khaùch du lòch: Taäp trung giôùi thieäu dòch vuï môùi ñeán caùc cöûa haøng baùn haøng thuû coâng myõ ngheä taïi khu vöïc trung taâm TP. Hoà Chí Minh. - Caùc cô sôû saûn xuaát thuû coâng myõ ngheä, maây tre laù, thoå caåm. - Khaùch haøng ôû caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát . 3.3.1.3. ÑIEÀU KIEÄN THÖÏC HIEÄN. 1/ Tìm ñöôïc ñaïi lyù toát taïi Hongkong vaø Nhaät : Vieäc naøy hoaøn toaøn naèm trong taàm tay cuûa Vinalink vì chæ caàn lieân heä vôùi hoï thoâng qua danh saùch ñaïi lyù cuûa FIATA, gaëp gôõ tröïc tieáp vaø kyù hôïp ñoàng ñaïi lyù. 2/ OÅn ñònh chaân haøng ñeå phaùt trieån hai dòch vuï môùi treân. Baûng 13: Haøng xuaát cuûa VINALINK taïi TP. HCM naêm 2000 (Ñvt: CBM/ thaùng) Naêm 1999 Khoái löôïng chung Khoái löôïng ñi Hongkong Khoái löôïng ñi OSA/KBE Khoái löôïng ñi YOK/TYO Saûn löôïng 870 CBM/thaùng 16cbm/tuaàn 13 cbm/tuaàn 19 cbm/tuaàn Ñieàu kieän ñeå coù theå xeáp 1 cont 20' ñi thaúng 20-25 CBM töông ñöông 1x20' 20-25 CBM töông ñöông 1x20' 20-25 CBM töông ñöông 1x20' Khoái löôïng thieáu huït caàn boå sung 4-9 CBM 7-12 CBM 1-6 CBM Nhö vaäy ñeå thöïc hieän vieäc vaän chuyeån tröïc tieáp ñi Hongkong, Nhaät, ñieàu kieän thöïc hieän ñaõ chín muoài neân Vinalink caàn phaûi ñaët quyeát taâm cao ñeå tung ra saûn phaåm môùi. 43 3.3.1.3. HIEÄU QUAÛ THÖÏC HIEÄN GIAÛI PHAÙP. 1/ Naâng cao naêng löïc caïnh tranh veà chaát löôïng dòch vuï. - Tieát kieäm toái ña thôøi gian vaän chuyeån. Baûng 14: Thôøi gian vaän chuyeån haøng xuaát khaåu Tuyeán Chuyeån taûi qua Singapore Vaän chuyeån tröïc tieáp HCM-HKG HCM-OSA/KBE HCM-YOK/TYO 8 ngaøy 10 ngaøy 13-15 ngaøy 3 ngaøy 6 ngaøy 8-10 ngaøy - An toaøn hôn, traùnh ñöôïc khuyeát ñieåm cuûa vaän chuyeån chuyeån taûi laø phaûi dôõ haøng taïi Singapore. Khi vaän chuyeån tröïc tieáp haøng hoùa chæ ruùt ra moät laàn taïi caûng ñích, giaûm thieåu toái ña khaû naêng ñoå vôõ, hö haïi haøng hoùa. 2/ Naâng cao naêng löïc caïnh tranh veà chi phí. Baûng 15: Giaù cöôùc vaän chuyeån haøng xuaát khaåu naêm 2000 Tuyeán Giaù chuyeån taûi qua Singapore Vaän chuyeån tröïc tieáp HCM-HKG HCM-OSA/KBE HCM-YOK/TYO 15 USD/ CBM 45 USD/CBM 45 USD/CBM 12 USD/CBM 30 USD/CBM 30 USD/CBM Giaù vaän chuyeån 01x20' container HCM-HKG: USD 240/ 20', Nhaät USD 600/ 20' 3/ Taïo lôïi theá tröôùc ñoái thuû caïnh tranh: Taïo ra raøo caûn môùi cho caùc ñoái thuû caïnh tranh, caùc coâng ty môùi vaøo ngaønh vì hoï chöa theå naøo xaây döïng ngay ñöôïc dòch vuï vaän chuyeån tröïc tieáp nhö treân. Toùm laïi, vieäc ñaàu tö xaây döïng dòch vuï vaän chuyeån haøng LCL tröïc tieáp ñi Hongkong vaø ñi Nhaät baûn laø caàn thieát, vaø coù yù nghóa quan troïng cho söï phaùt trieån cuûa Vinalink. 44 3.3.2. GIAÛI PHAÙP 2 : LÖÏA CHOÏN THÒ TRÖÔØNG MUÏC TIEÂU. 3.3.2.1. NOÄI DUNG. • Khi phaân khuùc thò tröôøng vaän chuyeån haøng leû theo tieâu chuaån vuøng ñòa lyù thì coù nhöõng phaân khuùc sau: (1) Vaän chuyeån ñeán caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ, UÙc. (2) Vaän chuyeån ñeán caùc caûng chính Nhaät Baûn (Yokohama, Osaka, Kobe, Tokyo). (3) Vaän chuyeån ñeán caùc caûng chính Chaâu AÂu (HAMBURG, LE HAVRE, ROTTERDAM, ANWERPT, SOUTHAMPTON). (4) Vaän chuyeån ñeán caùc caûng chính LOS ANGELES, cöûa ngoõ phía Taây nöôùc Myõ. Baûng 16: Löôïng haøng LCL tôùi caùc caûng cuûa Myõ Naêm Saûn löôïng LCL (m3) Saûn löôïng vaø tyû leä % ñi caùc caûng ôû Myõ 1998 1999 2000 7.300 10.500 13.500 1341-18% 2.100-20% 2970-22% Bình quaân 19,25% • Hôn nöõa, vieäc Hieäp ñònh thöông maïi ñaõ ñöôïc hai nöôùc thoâng qua 12/2001 ñaõ môû ra moät cô hoäi lôùn cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam tieán vaøo thò tröôøng khoång loà naøy. Thaät vaäy, hieän nay Hoa Kyø laø moät thò tröôøng lôùn nhaát vôùi nhaäp khaåu 1217 tyû USD/GDP: 9883 tyû USD (naêm 2000). Moät thò tröôøng haáp daãn nhö vaäy nhöng laïi ñeàu coù cô hoäi cho haøng thuû coâng myõ ngheä thoâ sô ñeán saûn phaåm coâng ngheä cao, moät thò tröôøng raát ña daïng chöù khoâng keùn choïn nhö Nhaät vaø EU. • Haøng naêm, tyû leä xuaát khaåu vaøo Hoa Kyø cuûa caùc nöôùc nhö sau: - Nhaät/ Taiwan: Chieám 30% löôïng haøng xuaát khaåu. 45 - Korea, Malaysia, Thailand, Trung Quoác: Chieám 20% löôïng haøng xuaát khaåu. - Vieät Nam: Chieám ít hôn 5% töông öùng 750 trieäu USD. Vaø trong töông lai 2010, Vieät Nam ñang muoán taêng tröôûng tyû leä naøy leân 15%. Vaø ñeå chuaån bò cho thôøi cô ñoù, Vinalink phaûi nghieân cöùu kyõ, trieån khai thöïc hieän vaø phaûi xaùc ñònh ñaây laø thò tröôøng troïng taâm trong töông lai. 3.3.2.2. BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN. Muïc tieâu thöïc hieän töø naêm 2003 trôû ñi: 1/ Xaây döïng chaân haøng ñi Myõ. Do ñaëc thuø cuûa tuyeán vaän chuyeån haøng container ñi Myõ laø giaù cöôùc vaän chuyeån 1 container 20' chieám 75% giaù thaønh container 40' neân gom haøng container trong 1 container 40' seõ gaëp thuaän lôïi hôn raát nhieàu. Baûng 17: So saùnh hai phöông aùn gom haøng baèng container 20’ vaø 40’ ñi Myõ Döõ lieäu 20' 40' - Theå tích ñoùng haøng LCL toái ña - Chi phí vaän chuyeån nguyeân container - Chi phí vaän chuyeån LCL ñi thaúng HCM-Los Angeles 25 CBM 2000 USD 80 USD/CBM 50 CBM 2400 USD 48 USD/CBM Theo baûng treân, gom haøng ñi thaúng Los Angeles baèng container 40' coù lôïi hôn raát nhieàu veà maët chi phí nhöng gaëp phaûi söùc eùp raát lôùn veà khoái löôïng haøng hoùa. Khi ñi vaøo thöïc hieän tung ra saûn phaåm thì ít nhaát Vinalink phaûi quyeát taâm baûo ñaûm lòch taøu moät chuyeán moät tuaàn ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng. Vaán ñeà laø laøm sao Vinalink phaûi gom ñöôïc 50 meùt khoái haøng haøng leû ñi Myõ haøng tuaàn. Vì theá VINALINK phaûi coù nhöõng chöông trình haønh ñoäng ñeå xaây döïng caùc chaân haøng ñi Hoa Kyø thaät vöõng chaéc. 46 - Quaûng caùo treân baùo Saøi Goøn Giaûi Phoùng, chuyeân muïc vaän chuyeån quoác teá ñeå giôùi thieäu saûn phaåm môùi, taän duïng löôïng haøng göûi cho thaân nhaân beân Hoa Kyø. - Coù chöông trình huaán luyeän cuï theå veà lôïi ích öu vieät cuûa tuyeán vaän chuyeån haøng leû ñi thaúng Los Angeles cho caùc nhaân vieân chaøo haøng. - Taán coâng baùn haøng tröïc tieáp vaøo nhöõng khu vöïc baùn haøng cho du khaùch, nhöõng khu baùn haøng sôn maøi, goã myõ ngheä, ñaù myõ ngheä laø nhöõng maët haøng haáp daãn du khaùch Hoa Kyø nhaát. 2/ Tìm kieám moät ñaïi lyù ñaùng tin caäy taïi Los Angeles, Hoa Kyø. Taát caû nhöõng dòch vuï taïi ñaàu TP.HCM, dòch vuï vaän chuyeån qua Los Angeles chæ ñaùp öùng ñöôïc 1/2 nhu caàu cuûa khaùch haøng. Khi haøng ñeán Los Angeles phaûi coù moät ñaïi lyù cuûa VINALINK taïi Los Angeles ñeå thöïc hieän nhöõng yeâu caàu giao ñeán nhaø moät caùch an toaøn, nhanh choùng vaø chi phí thaáp. Thöù hai, vieäc vaån chuyeån tröïc tieáp haøng vaøo Hoa Kyø caàn phaûi hieåu roõ luaät haøng haûi, nhöõng quy ñònh cuûa FMC (Federal Maritime Committee ) . Do ñoù, moät ñaïi lyù ñaùng tin caäy laø raát quan troïng. Ñaët ra caùc tieâu chuaån ñaïi lyù caàn tìm kieám: - Chi phí nôi ñeán thaáp (destination charges) - Coù hôïp ñoàng toát vôùi caùc haõng cho thueâ kho vaø haõng vaän chuyeån. - Coù tình traïng taøi chính toát. - Coù tinh thaàn phuïc vuï khaùch haøng toát. Caùch tìm kieám ñaïi lyù taïi Myõ: - Tham khaûo caùc trang web giôùi thieäu caùc coâng ty giao nhaän cuûa Myõ, ví duï nhö trang www.thomas.register.com - Nghieân cöùu hoà sô caùc coâng ty tìm ñöôïc treân maïng internet. - Ñaët vaán ñeà quan heä ñaïi lyù vaø heïn gaëp trao ñoåi. 47 3.3.2.3. ÑIEÀU KIEÄN THÖÏC HIEÄN. Phaûi xaây döïng ñöôïc ñuû haøng ñi Hoa Kyø ñeå coù theå oån ñònh lòch taøu moät tuaàn moät chuyeán, neáu khoâng ñaây seõ khoâng phaûi laø moät saûn phaåm vaän chuyeån ñi thaúng ñuùng nghóa. Baûng 18: Löôïng haøng ñi Myõ cuûa VINALINK (ÑVT: meùt khoái / tuaàn- naêm 2000) Khoái löôïng chung Löôïng haøng ñi Hoa Kyø - Khoái löôïng chung - Ñieàu kieän xeáp ñöôïc 1 container 40' ñi thaúng Hoa Kyø - Khoái löôïng thieáu huït 280 27-32 50-55 23 Ñieàu naøy coù nghóa Vinalink phaûi phaán ñaáu taêng löôïng haøng ñi Myõ leân gaáp ñoâi khoái löôïng taïi thôøi ñieåm naêm 2002. 3.3.2.4. HIEÄU QUAÛ CUÛA GIAÛI PHAÙP. 1. Naâng cao naêng löïc caïnh tranh: - Taêng khaû naêng caïnh tranh veà chaát löôïng dòch vuï vaän chuyeån. + Thôøi gian vaän chuyeån giaûm töø 28 ngaøy xuoáng coøn 18 ngaøy. + Vaän chuyeån an toaøn, giaûm thieåu ruûi ro ñoå vôõ cho haøng hoùa. + Phí vaän chuyeån giaûm töø 68 USD/ meùt khoái xuoáng coøn 48 USD/meùt khoái 2. Cung caáp saûn phaåm môùi treân thò tröôøng. - VINALINK seõ trôû thaønh ñôn vò ñaàu tieân tung ra saûn phaåm môùi naøy ñeå naâng cao khaû naêng môû roäng thò phaàn vaän chuyeån haøng leû hieän nay ñang gaëp khoù khaên. 48 3.3.3. THÖÏC HIEÄN HEÄ THOÁNG QUAÛN TRÒ CHAÁT LÖÔÏNG TRONG DÒCH VUÏ VAÄN CHUYEÅN HAØNG HOÙA THEO ISO 9002. 3.3.3.1. NOÄI DUNG GIAÛI PHAÙP. AÙp duïng heä thoáng quaûn trò chaát löôïng cho ngaønh dòch vuï vaän chuyeån theo tieâu chuaån ISO 9002 hieän nay taïi TP.HCM nhaèm giaûm toái ña hao phí trong quaù trình thöïc hieän dòch vuï, duy trì chaát löôïng dòch vuï chaèm thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng hôn. 3.3.3.2. BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN. Vieäc trieån khai heä thoáng quaûn trò chaát löôïng ISO 9002 caàn sôùm ñöôïc tieán haønh. Tröôùc heát Hoäi ñoàng quaûn trò Vinalink ra nghò quyeát laäp keá hoaïch thöïc hieän. Do töø luùc trieån khai ñeán luùc coù ñöôïc giaáy chöùng nhaän ISO 9002 thöôøng traõi qua thôøi gian hôn 1 naêm, neân coâng ty VINALINK caàn phaûi laäp keá hoaïch cuï theå cho töøng giai ñoaïn thöïc hieän. Bao goàm: - Giai ñoaïn 1: Thieát laäp heä thoáng chaát löôïng. - Giai ñoaïn 2: Xaây döïng heä thoáng vaên baûn hoùa caùc vaên baûn heä thoáng chaát löôïng. - Giai ñoaïn 3: Aùp duïng vaø ñaùnh giaù heä thoáng chaát löôïng, chuaån bò cho vieäc caáp giaáy chöùng nhaän. 3.3.3.3. ÑIEÀU KIEÄN THÖÏC HIEÄN. 1/ Hieåu ñuùng muïc ñích cuûa vieäc aùp duïng ISO 9002. Ñoù laø coâng cuï caûi tieán quaûn lyù, quy trình coâng vieäc, duy trì chaát löôïng chöù khoâng phaûi cöù coù giaáy chöùng nhaän laø ñaûm baûo dòch vuï coù tính caïnh tranh. ISO 9002 giuùp cho laõnh ñaïo cuõng nhö toaøn coâng ty, duy trì chaát löôïng cuûa mình chaèm thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng. 2/ Söï quyeát taâm cuûa BGÑ coâng ty Vinalink vaø toaøn theå nhaân vieân. Ban Giaùm ñoác VINALINK phaûi coù quyeát taâm maïnh meõ trong vieäc xaây döïng ISO 9002 vì noù ñuïng chaïm ñeán töøng caù nhaân trong coâng ty, töøng thoùi quen 49 laøm vieäc. Söï quyeát taâm cuûa Ban giaùm ñoác phaûi ñöôïc quan trieät toaøn theå caùn boä nhaân vieân ñang coâng taùc moät caùch toaøn dieän vaø saâu roäng. 3.3.3.4. HIEÄU QUAÛ CUÛA GIAÛI PHAÙP. • Hieän nay chæ coù coâng ty Vinatrans laø ñôn vò ñaõ ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ISO 9002 cuûa toå chöùc NDV caáp. Vinalink coù theå nghieân cöùu nhöõng hieäu quaû mang laïi döôùi ñaây: Baûng 18: Hieäu quaû quaûn lyù qua vieäc aùp duïng ISO 9002 cuûa Coâng ty VINATRANS Tyû leä boä chöùng töø sai Khieáu naïi cuûa khaùch haøng Naêm Tröôùc Sau Tröôùc Sau Hieäu quaû 6-12/2000 1-6/2001 36 18 18 03 22 12 12 06 Taán coâng vaøo ñöôïc caùc coâng ty ôû KCX Taân Thuaän Taán coâng vaøo ñöôïc caùc coâng ty ôû KCN Bieân Hoaø 2 Ñaùp öùng quaù trình hoäi nhaäp cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam vaøo thò tröôøng khu vöïc vaø theá giôùi. Heä thoáng ISO 9002 laøm cho dòch vuï vaän chuyeån coù khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng noäi ñòa vaø theá giôùi. + Thò tröôøng noäi ñòa: Giuùp VINALINK deã daøng tieáp caän ñöôïc vôùi nhöõng khaùch haøng ñaõ aùp duïng Iso 9000, naâng cao khaû naêng môû roäng thò phaàn. + Thò tröôøng quoác teá: giuùp VINALINK tieáp caän ñöôïc vôùi cac ñoái taùc, ñaïi lyù lôùn, coù uy tín thoâng qua ISO 9002. 3.3.4. GIAÛI PHAÙP 4 : ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC. 3.3.4.1. NOÄI DUNG GIAÛI PHAÙP. Naâng cao trình ñoä, kyõ naêng phuïc vuï khaùch haøng cho nhaân vieân caùc phoøng ban trong coâng ty nhaèm taïo ra moät hình aûnh toát trong maét cuûa khaùch haøng veà söï phuïc vuï aân caàn, chu ñaùo, veà söï thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng. 50 3.3.4.2. BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN. 1. Bieän phaùp 1 : Thöôøng xuyeân toå chöùc nhöõng khoùa huaán luyeän: Noäi dung huaán luyeän goàm: + Marketing. + Ngheä thuaät giao tieáp, phuïc vuï khaùch haøng. + Kyõ naêng thöông löôïng, giaûi quyeát khieáu naïi cho nhaân vieân ñeå phuïc vuï khaùch haøng ñöôïc toát hôn. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét, vaø ñöông nhieân khaùch haøng seõ choïn nôi naøo toát nhaát, khoâng nhöõng veà giaù caû, chaát löôïng maø caû cung caùch phuïc vuï khaùch haøng. Hieän nay söï phuïc vuï ñaõ naèm moät phaàn trong giaù caû, chính khaùch haøng ñaõ phaûi traû tieàn cho söï phuïc vuï ñoù, neáu khoâng nhaän ñöôïc noù töùc laø coâng ty ñaõ maéc nôï khaùch haøng. Laõnh ñaïo coâng ty Vinalink phaûi quaùn trieät tö töôûng nhaân vieân veà quan nieäm khaùch haøng "Khaùch haøng khoâng bao giôø laøm phieàn baïn, khaùch haøng laø coâng vieäc cuûa baïn, laø lyù do, linh hoàn, muïc ñích coâng vieäc cuûa mình". Quaùn trieät quan ñieåm veà phuïc vuï khaùch haøng môùi laø quan troïng, nhìn khaùch haøng khaùc hôn seõ thay ñoåi caùch nhìn cuûa töøng caù nhaân nhaân vieân veà phuïc vuï khaùch haøng. 2. Bieän phaùp 2: Toå chöùc caùc cuoäc thi ñua nghieäp vuï. Nhöõng dòp thi ñua nghieäp vuï raát quan troïng trong vieäc naâng cao trình ñoä, kyõ naêng trong coâng vieäc. Trong nhöõng dòp nhö vaäy, moïi nhaân vieân trong coâng ty ñeàu coù dòp oân luyeän laïi kyõ naêng cuûa mình. 3.3.4.3. ÑIEÀU KIEÄN THÖÏC HIEÄN. Vieäc ñaøo taïo phaûi döïa treân cô sôû caùc taøi lieäu vaên baûn hoùa theo ISO 9002 (neáu nhö coâng ty ñaõ coù chöùng nhaän chaát löôïng). Phaûi coù keá hoaïch thöïc hieän haøng naêm: Vì khaâu ñaøo taïo tay ngheà cho nhaân vieân coâng ty giao nhaän vaän taûi coù lieân quan tröïc tieáp ñeán chaát löôïng dòch vuï vaø doanh thu cuûa coâng ty. Phaûi quan taâm chaêm soùc ngöôøi lao ñoäng caû veà tinh thaàn laãn vaät chaát theo ñuùng Luaät lao ñoäng. 51 Coâng ty caàn xaây döïng chính saùch ñaõi ngoä nhaèm thu huùt vaø giöõ ñöôïc nhöõng ngöôøi coù taøi, coù trình ñoä nhö: traû löông thoûa ñaùng, phuï caáp traùch nhieäm, boá trí giao vieäc phuø hôïp khaû naêng, taïo ñieàu kieän hoïc taäp, nghieân cöùu keå caû tham quan nöôùc ngoaøi. 3.3.4.4. HIEÄU QUAÛ CUÛA GIAÛI PHAÙP. 1. Giaûm chi phí do ñaøo taïo taïi choã. Hoaït ñoäng taïi choã coù tính linh hoaït cao, cho pheùp ñieàu chænh ñeå ñaùp öùng nhu caàu, naêng löïc cuûa caù nhaân, ñoàng thôøi taäp trung söï chuù yù tröïc tieáp vaøo naêng löïc cuûa caù nhaân, ñoàng thôøi taäp trung söï chuù yù tröïc tieáp vaøo vieäc phaùt trieån caùc kyõ naêng caàn thieát trong coâng vieäc thöôøng nhaät cuûa VINALINK. 2. Phöông tieän ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn. Theo phaân tích veà lôïi ích Coâng ty vaø lôïi ích khaùch haøng cuûa P.Kotler. Lôïi ích coâng ty = giaù baùn saûn phaåm - chi phí saûn xuaát Lôïi ích khaùch haøng = giaù trò saûn phaåm - giaù baùn saûn phaåm Nhö vaäy ñeå ñieàu hoøa lôïi ích cuûa Coâng ty, lôïi ích cuûa khaùch haøng chæ coù 2 bieän phaùp sau: - Giaûm chi phí. - Taêng giaù trò saûn phaåm, baèng caùch: + Taêng chi phí ñeå naâng lôïi ích saûn phaåm nhöng seõ aûnh höôûng ñeán lôïi ích coâng ty. + Taêng giaù trò phaàn meàm cuûa saûn phaåm: ñoù laø taêng cöôøng söï phuïc vuï taän tình, chu ñaùo, laø nuï cöôøi cuûa moïi nhaân vieân vôùi khaùch haøng… Ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc taêng chi phí voâ hình maø chæ qua khaâu ñaøo taïo nhaân vieân hieäu quaû môùi coù ñöôïc. 3. Ñaùnh giaù ñöôïc trình ñoä, kyõ naêng laøm vieäc cuûa nhaân vieân. Nhôø vaøo caùc dòp thi ñua, kieåm tra nghieäp vuï maø trình ñoä, kyõ naêng cuûa nhaân vieân ñöôïc coâng nhaïn moät caùch coâng baèng vaø chính thöùc cho pheùp thöïc hieän 52 nhöõng khuyeát ñieåm cuûa nhaân vieân ñeå laäp keá hoaïch ñaøo taïo, maët khaùc ñeà baït nhöõng nhaân vieân gioûi leân ñuùng trình ñoä cuûa hoï. 3.4. KIEÁN NGHÒ 3.4.1. ÑOÁI VÔÙI NHAØ NÖÔÙC. 1. Caûi tieán hoaït ñoäng kieåm tra Haûi quan vôùi haøng xuaát khaåu. Toång cuïc Haûi quan vaø caùc chi cuïc Haûi quan caàn phaûi trang bò theâm coâng cuï kieåm tra soi container taïi caùc cöûa khaåu ñeå ruùt ngaén thôøi gian kieåm tra haøng hoaù vaø giaûm ñöôïc chi phí cho chuû haøng khi khoâng caàn phaûi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi caùc nhaân vieân Haûi quan. Hôn nöõa vieäc tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø chi phí seõ voâ hình chung giuùp nhöõng nhaø xuaát khaåu naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa mình veà giaù caû vaø chaát löôïng giao haøng, goùp phaàn gia taêng saûn löôïng xuaát khaåu. 2. Naâng cao vai troø cuûa VIFFAS (Hieäp hoäi ngheà nghieäp cuûa caùc doanh nghieäp laøm ñaïi lyù vaø moâi giôùi haøng haûi) Hieäp hoäi moâi giôùi Haøng haûi caàn phaùt huy hôn nöõa vai troø vaø vò theá cuûa mình trong chieán löôïc phaùt trieån hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu cuûa ñaát nöôùc noùi chung vaø coâng taùc giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu noùi rieâng. Hieäp hoäi caàn coù nhöõng coâng vieäc cuï theå vaø tích cöïc nhaèm goùp phaàn naâng cao tieáng noùi cuûa caùc doanh nghieäp giao nhaän cuõng nhö lôïi ích chính ñaùng cuûa caùc doanh nghieäp thuoäc Hieäp hoäi mình. Ñoàng thôøi, ñaây cuõng coù theå laø dieãn ñaøn giuùp caùc doanh nghieäp trao ñoåi chia seû kinh nghieäm nhaèm naâng cao hôn nöõa trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï cuûa mình. 3.4.2 KIEÁN NGHÒ VÔÙI CAÙC COÂNG TY GOM HAØNG LEÛ. 1. Hoaïch ñònh chieán löôïng caïnh tranh. Moãi Coâng ty Gom haøng neân coù rieâng chieán löôïc caïnh tranh rieâng cho mình veà naâng cao chaát löôïng dòch vuï, môû ra caùc dòch vuï ñi thaúng chöù khoâng neân caïnh tranh veà giaù nhö hieän nay. Vieäc caïnh tranh veà giaù, giaûm giaù ñeå daønh khaùch haøng seõ laøm hoûng thò tröôøng cuûa caùc Coâng ty Gom haøng coøn laïi. 53 2. Lieân keát trong kinh doanh. Thoâng qua Hieäp hoäi VISABA ñeå trao ñoåi thoâng tin veà thò tröôøng Haøng haûi, nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät trong lónh vöïc vaän chuyeån haøng leû. Töø ñoù, tieán tôùi lieân keát vôùi nhau khi caàn ñeå thoûa thuaän thoáng nhaát moät soá vaán ñeà trong hoaït ñoäng kinh doanh, ñaëc bieät laø giaù caû vaän chuyeån haøng leû. Muïc ñích cuûa vieäc lieân keát nhaèm haïn cheá bôùt aùp löïc töø phía khaùch haøng vaø gaây aùp löc leân caùc nhaø cung caáp dòch vuï chuyeån taûi taïi Singapore. 3. Chuù yù trong vieäc ñaàu tö, phaùt trieån caùc tuyeán vaän chuyeån haøng leû tröïc tieáp. Vieäc nghieân cöùu, ñaàu tö ñeå cho ra ñôøi nhöõng tuyeán vaän chuyeån haøng leû ñi thaúng seõ giuùp caùc Coâng ty Gom haøng taïo ñöôïc lôïi theá rieâng cho mình, qua ñoù seõ giuùp khaùch haøng höôûng ñöôïc lôïi ích nhieàu hôn ñoàng thôøi cuõng giuùp caùc Coâng ty Gom haøng naâng cao khaû naêng caïnh tranh thay vì phaûi phaù giaù cöôùc ñeå coù ñöôïc thò tröôøng. 54 KEÁT LUAÄN Cuøng vôùi quaù trình phaùt trieån kinh teá, hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu vaø giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu ngaøy caøng lôùn maïnh vaø phaùt trieån theo. Vai troø cuûa hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu vaø hoaït ñoäng giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu heát söùc quan troïng. Treân ñòa baøn TP.HCM, caùc coâng ty giao nhaän ra ñôøi raát nhieàu vaø caïnh tranh oà aït vaø coù bieåu hieän khoâng laønh maïnh vôùi nhau laøm thò tröôøng ngaøy caøng trôû neân khoù khaên, manh muùn vaø khoâng chuyeân nghieäp. Tình hình naøy caøng keùo daøi thì thieät haïi ñem veà cho caùc doanh nghieäp giao nhaän laø khoâng traùnh khoûi. Tình hình caïnh tranh gay gaét ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi heát söùc chuù troïng ñeán moïi maët hoaït ñoäng cuûa toå chöùc mình ñeå naâng cao vò theá vaø uy tín cuõng nhö naêng löïc caïnh tranh treân thò tröôøng cuûa mình. Ñoù laø moät quaù trình chuaån bò vaø phaùt huy lieân tuïc cuûa taát caû caùc doanh nghieäp veà taát caû moïi maët, laøm theá naøo ñeå giaûm thieåu chi phí, haïn cheá ñieåm yeáu, phaùt huy ñieåm maïnh cuûa doanh nghieäp. Luaän vaên : "Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh giao nhaän vaän taûi haøng leû cuûa Coâng TyVINALINK" ñöôïc löïa choïn thöïc hieän, vôùi mong muoán ñoùng goùp phaàn nhoû beù vaøo yeâu caàu treân. Luaän vaên goàm coù 3 chöông : - Chöông 1 : Cô sôû lyù luaän veà naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. - Chöông 2 : Phaân tích thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh giao nhaän vaän taûi haøng leû cuûa Coâng Ty VINALINK. - Chöông 3 : Ñoùng goùp moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh giao nhaän vaän taûi haøng leû cuûa Coâng Ty VINALINK. Caùc giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra ôû chöông 3 laø söï ñoùng goùp ñoái vôùi caùc doanh nghieäp giao nhaän hieän nay. Hy voïng chuùng seõ ñöôïc aùp duïng vaø trong quaù trình vaän duïng seõ hoaøn thieän theâm nhieàu vaán ñeà caàn thieát cho quaù trình ñònh hình laïi thò tröôøng giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu treân ñòa baøn. 55 Vì thôøi gian vaø trình ñoä nghieân cöùu coøn haïn cheá ; chaéc chaén ñeà taøi seõ khoâng traùnh khoûi coù nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh, taùc giaû luaän vaên xin chaân thaønh tieáp thu moïi yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc Quyù Thaày, Coâ trong Hoäi ñoàng. Xin chaân thaønh caûm ôn. 56 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Micheal E. Porter Chieán löôïc caïnh tranh – NXB Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, 1995 2. Kenichi Ohmae Tö duy cuûa nhaø chieán löôïc – Vieän nghieân cöùu quaûn lyù kinh teá Trung Öông – Trung taâm thoâng tin tö lieäu, 1990 3. PGS-TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Th.S Phaïm Vaên Nam Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh – NXB Thoáng Keâ, 1998 4. PGS-TS Hoà Ñöùc Huøng Marketing;Caên baûn–Nghieân cöùu–Quaûn trò – NXB Giaùo duïc, 1997 5. PGS-TS Vuõ Coâng Tuaán Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö – NXB TP.HCM, 1998 6. PGS-TS Vuõ Coâng Tuaán Quaûn trò döï aùn – NXB TPHCM, 1999 7. Garri D.Smith Chieán löôïc vaø saùch löôïc kinh doanh – NXB Thoáng Keâ, 1997 8. Nguyeãn Vaên Höng Soå Tay Nghieäp vuï giao nhaän – Taøi lieäu noäi boä Vinatrans, 1995 9. Nieân giaùm thoáng keâ 2000 – Cuïc thoáng keâ TP.HCM 10. Taïp chí VISABA – Soá 20-32 cuûa Hieäp Hoäi ñaïi lyù vaø moâi giôùi haøng haûi Vieät Nam 11. Caùc baùo caùo taïi coâng ty VINALINK naêm 1998, 1999, 2000 12. Caùc baùo caùo cuûa Haûi quan, caûng vuï TP. HCM 57

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink.pdf