Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần bê tông và xây lắp công nghiệp

Hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp dù hoạt động trong lĩnh vực nào cũng đều cần vốn kinh doanh, đây là một trong 5 yếu tố đàu vào cơ bản nhất để doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động thì việc giải quyết các mối quan hệ tài chính như thế nào lại càng quan trọng hơn, vì về cơ bản doanh nghiệp luôn chịu sự giới hạn về nguồn lực do đó cần bảo đảm nguyên tắc sinh lợi trong sản xuất kinh doanh. Do đó có thể nói quản lý tài chính doanh nghiệp là một khâu cực kỳ quan trọng và khó khăn nhất trong quản lý doanh nghiệp nói chung.

pdf70 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2436 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần bê tông và xây lắp công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸o quyÕt to¸n 2005-2006-2007 cña C«ng Ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp ) C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu trªn ta cã nhËn xÐt sau: N¨m 2006 c¬ cÊu tµi TSC§ vµ TSL§ chiÕm tæng tµi s¶n lµ 72% vµ 28% th× n¨m 2007 c¬ cÊu nµy lµ 67,8% vµ 32,19% thÓ hiÖn sù dÞch chuyÓn theo h-íng t¨ng cña TSL§, còng nh- TSC§. Nh- vËy, doanh nghiÖp ®ang t¨ng c-êng ®Çu t- trong kinh doanh. §èi víi tµi s¶n l-u ®éng th× c¸c kho¶n ph¶i thu lu«n chiÕm tû träng lín, n¨m 2007 lªn ®Õn 13,69%. C«ng ty ®· bÞ chiÕm dông vèn mét c¸ch nghiªm träng. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thu håi tiÒn nî ®äng tõ phÝa kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· cè g¾ng gi¶i to¶ hµng tån ®äng trong kho. N¨m 2007 hµng tån trong kho còng ®· gi¶m ®-îc víi sè l-îng lín, gi¶m so víi n¨m 2006 lµ 133091594 VN§. Nh-ng nh×n chung hµng tån kho qu ¸ cao so víi tæng tµi s¶n l-u ®éng. Do vËy c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thóc ®Èy l-u chuyÓn nhanh tõng hµng ho ¸tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. ­ VÒ nguån vèn Vèn vay cña c«ng ty trong 2 n¨m 2006-2007 chiÕm tû träng kh«ng lín (22,99% vµ 19,49%) trong n¨m 2007 ®· cã t¨ng h¬n so víi n¨m 2006 lµ 138338252 VN§. Trong ®ã tæng sè ph¶i tr¶ tiÒn hµng chiÕm tû lÖ nhá, cßn phÇn vèn vay ng©n hµng l¹i chiÕm tØ lÖ lín. Cho nªn l·i ph¶i tr¶ nhiÒu, ¶nh h-ëng lín ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Vèn chñ së h÷u rÊt cao thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tù tµi trî cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lªn (72,2% n¨m 2006 vµ 80,5% n¨m 2007). §iÒu ®ã chøng tá doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®øng ta tù chñ vÒ tµi chÝnh trong kinh doanh. §©y lµ mét cè g¾ng v-ît bËc cña l·nh ®¹o c«ng ty còng nh- c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kinh doanh, mÆc dï thÞ tr-êng bª t«ng vµ x©y l¾p cßn nhiÒu khã kh¨n. 2.3. Đánh giá khái quát tài chính tại Công Ty Cổ Phàn Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp 2.3.1. T×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng nî *. Ph©n tÝch t×nh h×nh vèn ph¶i thu C¸c kho¶n ph¶i thu trong n¨m 2007 t¨ng so víi 2 n¨m tr-íc ®©y vµ t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ so víi n¨m 2005. §iÒu nµy cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c«ng ty lµ ch-a tèt, c«ng ty ®ang r¬i vµo t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn lín. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng lªn. N¨m 2007 kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng lªn tíi 1099968362 VN§ chiÕm tû träng 87,5% trong tæng sè c«ng nî ph¶i thu. §©y lµ vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. MÆc dï ®· cã cè g¾ng trong c«ng t¸c thu nî, nh-ng trong 3 n¨m gÇn ®©y sè thu håi ®-îc kh«ng nhiÒu. Do ®ã, sè tiÒn kh¸ch hµng chiÕm dông vèn cña c«ng ty cßn cao. Tuy nhiªn, víi ®Æc thï lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh trong ngµnh s¶n xuÊt bª t«ng vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp, ho¹t ®éng trong thÞ tr-êng cã c¹nh tranh cao, h¬n nöa sù héi nhËp nhanh chãng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ¶nh h-ëng m¹nh mÏ tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp, c¸c kh¸ch hµng phÇn lín lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong ngµnh x©y dùng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo qu ¸tr×nh gi¶i ng©n, vµo vèn hæ trî cña nhµ n-íc, cña chñ ®Çu t-. Do ®ã qu ¸tr×nh thu håi c«ng nî lµ rÊt khã kh¨n. Tãm l¹i, trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn xem xÐt nghiªm tóc c¸c kho¶n tµi chÝnh ph¶i thu, tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn kinh doanh, qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho c«ng ty. *. Ph©n tÝch c¸c kho¶n ph¶i tr¶ Trong n¨m 2005 khi c¸c kho¶n thu håi nî cña c«ng ty gi¶m th× c¸c kho¶n nî l¹i t¨ng cao t¨ng 189595988 VN§ so víi n¨m 2006 vµ t¨ng 151237736 VN§ so víi n¨m 2007. Con sè nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh c«ng ty chiÕm dông vèn kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c. §Ó lµm râ h¬n, ta cÇn ®i s©u vµo ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng. + C«ng ty kh«ng cã c¸c kho¶n vay dµi h¹n. + Vay ng¾n h¹n (nguån vèn chñ yÕu tõ ng©n hµng). N¨m 2006 vèn vay tõ ng©n hµng ®· gi¶m ®i 600000 VN§ so víi n¨m 2005. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng, ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· tÝch cùc chiÕm dông vèn hîp ph¸p, thu håi vèn c«ng nî ®Ó bæ xung vµo vèn kinh doanh. Tõ ®ã tr¸nh ph¶i vay nguån vèn ng¾n h¹n tõ ng©n hµng, t¨ng lîi nhuËn lªn vµo n¨m 2006 tõ viÖc tr¸nh ph¶i tr¶ l·i. Sang ®Õn n¨m 2007 vèn vay tõ ng©n hµng l¹i t¨ng lªn so víi n¨m 2006, t¨ng 40.000.000 VN§ so víi n¨m 2006. Nh-ng ®iÒu quan träng h¬n, trong t×nh h×nh kinh doanh khã kh¨n, c¸c ng©n hµng xiÕt chÆt c¸c kho¶n vay nî, c«ng ty ®· ®iÒu chØnh l¹i ph-¬ng h-íng kinh doanh, qua ®ã ®· v-ît qua khã kh¨n, tõng b-íc ®-a c«ng ty ph t¸ triÓn. + Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n Trong ®iÒu kiÖn bÞ chiÕm dông vèn kinh doanh, c«ng ty ®· t×m c¸ch bï ®¾p nguån vèn kinh doanh cña m×nh b»ng viÖc chiÕm dông vèn cña ng-êi b¸n. Nh-ng trªn thùc tÕ sè tiÒn chiÕm dông hîp ph¸p mµ c«ng ty cã ®-îc tõ phÝa ng-êi b¸n n¨m cao nhÊt chØ lªn tíi 99.783.388 VN§ (vµo n¨m 2007). ViÖc chiÕm dông vèn hîp ph¸p lµ viÖc lµm b×nh th-êng cña c¸c doanh kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §iÒu nµy còng chøng tá c«ng ty ch-a cã uy tÝn cao trong lÜnh vùc kinh doanh. + Ng-êi mua tr¶ tiÒn tr-íc Kho¶n chiÕm dông nµy vµo n¨m 2006 t¨ng cao nhÊt trong 3 n¨m, nh-ng chØ ®¹t 24925000 VN§. §iÒu nµy nãi lªn c«ng ty ch-a thùc sù cã chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý. Trong ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng cã tÝnh c¹nh tranh cao c«ng ty cÇn cã chiÕn l-îc kinh doanh tèt ®Ó tõ ®ã gi÷ ®-îc uy tÝn trªn thÞ tr-êng, thu hót ®-îc kh¸ch hµng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®é an toµn, h¹n chÕ rñi ro, n©ng cao lîi nhuËn. *. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = Error! HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi = Error! HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = Error! B¶ng 7: Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 1. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu t¸ 7,38 4,76 5,64 2. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 1,1 0,51 1,09 3. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi 2,16 1,33 1,81 (Nguån: B¸o c¸o quyÕt to¸n 2005-2006-2007 cña C«ng Ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp ) + HÖ sè thanh to¸n tæng qu t¸ nh- trªn lµ rÊt tèt, chøng tá tÊt c¶ c¸c kho¶n huy ®éng bªn ngoµi ®Òu cã tµi s¶n ®¶m b¶o. HÖ sè nµy kh ¸kh¶ quan vµo n¨m 2005 (n¨m 2005 doanh nghiÖp cø ®i vay 1® th× cã 7,38 ®ång tµi s¶n ®¶m b¶o). N¨m 2006 tuy cã gi¶m h¬n so víi n¨m 2006 vµ 2007 nh-ng vÉn ®¹t tû lÖ cao (4,76 lÇn). Sang n¨m 2007 doanh nghiÖp cø ®i vay 1®ång th× cã 5,64 ®ång tµi s¶n ®Ó ®¶m b¶o). + HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi vµo n¨m 2006 lµ nhá nhÊt so víi n¨m 2005 vµ n¨m 2007 nh-ng vÉn cã thÓ coi lµ an toµn. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty lu«n cã kh¶ n¨ng chi tr¶ c¸c mãn nî, c¸c kho¶n chi phÝ hiÖn thêi. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i hÖ sè nµy cµng lín cµng tèt, v× khi cã mét l-îng TSL§ tån tr÷ lín ph¶n ¸nh viÖc sö dông tµi s¶n kh«ng hiÖu qu¶ v× bé phËn nµy kh«ng vËn ®éng, kh«ng sinh lêi. - VÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµo n¨m 2006 cã kÐm l¹c quan h¬n, tØ lÖ thanh to¸n nhanh chØ cßn 51% (trong khi n¨m 2005 lµ 110%) vµ n¨m 2007 lµ 109%). Tuy vËy c¸c kho¶n vay ng©n hµng c«ng ty lu«n ®¶m b¶o ®óng h¹n c¶ nî gèc lÉn l·i suÊt, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng qu¸ h¹n. 2.3.2. Mét sè chØ tiªu vµ tû lÖ tµi chÝnh chñ yÕu cña c«ng ty B¶ng 8: Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu trong 3 n¨m 2005-2006-2007 ChØ tiªu 2005 2006 2007 1. HÖ sè nî tæng tµi s¶n 0,22 0,228 0,195 2. HÖ sè c¬ cÊu nguån vèn CSH 0,78 0,7772 0,805 3. Vßng quay hµng tån kho 3,49 3,37 4,57 - Kú lu©n chuyÓn hµng tån kho 103 ngµy 106 ngµy 78 ngµy 4. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu 21,6 vßng 10,8 vßng 5,32vßng 5. Kú thu tiÒn trung b×nh 16,6 ngµy 33,3 ngµy 67,6 ngµy 6. Tû suÊt doanh lîi vèn chñ së h÷u 0,01 0,02 0,01 7. Tû suÊt doanh lîi doanh thu 0,014 0,021 0,011 8. Tû suÊt doanh lîi tæng vèn 0,009 0,016 0,008 (Nguån B¸o c¸o quyÕt to¸n 2005-2006-2007 cña C«ng Ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp ) *. ChØ tiªu lîi nhuËn vµ ph©n phèi lîi nhuËn + C¶ 3 chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶n ¸nh râ kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp lµ ch-a tèt. Tû suÊt doanh lîi doanh thu n¨m 2005 lµ 1,4%, n¨m 2006 lµ 2,1% vµ n¨m 2007 lµ 1,1%. Trong 3 n¨m, n¨m 2006 lµ n¨m c«ng ty ®¹t ®-îc tû suÊt doanh lîi doanh thu cao nhÊt 2,1% (con sè nµy thÓ hiÖn trong 1 ®ång doanh thu mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn chØ cã 0,021 ®ång lîi nhuËn) §Æc biÖt nh×n vµo chØ tiªu tû suÊt doanh lîi vèn chñ së h÷u, ta thÊy cø 1 ®ång vèn bá ra th× n¨m 2005 thu ®-îc 0,01 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2006 thu ®-îc 0,02 ®ång vµ n¨m 2007 thu ®-îc 0,01 ®ång. MÆc dï n¨m 2006 c¸c chØ tiªu doanh lîi ®Òu cao h¬n c¸c n¨m 2005, 2007. Nh-ng ®©y lµ con sè qu ¸thÊp ®èi víi c«ng ty. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ C«ng ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp cÇn cè g¾ng hÕt søc m×nh v-ît qua sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr-êng ®Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ tèt. *. ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh + ChØ tiªu trong b¶ng trªn ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty lµ t-¬ng ®èi cao N¨m 2005 chiÕm 78%, n¨m 2006 chiÕm 77,2% vµ n¨m 2007 chiÕm 80,5% trong tæng nguån vèn. §iÒu ®ã cho thÊy ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu dùa vµo nguån vèn chñ së h÷u. + VÒ chØ sè nî tæng tµi s¶n. Trong 3 n¨m ta thÊy møc ®é phô thuéc cña c«ng ty ®èi víi c¸c chñ nî lµ t-¬ng ®èi thÊp. N¨m 2005 lµ 22%, n¨m 2006 lµ 22,8% vµ n¨m 2007 lµ 19,5%. §©y lµ con sè ®¸ng khÝch lÖ, chøng tá c«ng ty cã tÝnh ®éc lËp cao víi c¸c chñ nî, do ®ã kh«ng bÞ rµng buéc hoÆc bÞ søc Ðp cña c¸c kho¶n nî vay. *. ChØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng + Vßng quay hµng tån kho cña c«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y lµ kh«ng cao, ®iÒu ®ã cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ch-a tèt. N¨m 2005 sè vßng quay hµng tån kho lµ 3,49 vßng, t-¬ng øng víi 103 ngµy. N¨m 2006 lµ 3,37 vßng t-¬ng øng víi 106 ngµy vµ n¨m 2007 tuy lµ n¨m ®¹t sè vßng quay cao nhÊt, nh-ng d÷ ®¹t ®-îc 4,57 vßng t-¬ng øng 78 ngµy. Nh- vËy kú lu©n chuyÓn hµng tån kho (hay kú ®Æt hµng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp) qu ¸dµi (n¨m cao nhÊt lªn tíi 106 ngµy). Nh- vËy c«ng ty cÇn xem xÐt l¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Ó tõ ®ã t¨ng sè vßng quay hµng tån kho vµ do ®ã gi¶m ®-îc kú lu©n chuyÓn hµng tån kho + Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Vßng quay lín nhÊt vµo n¨m 2005, chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu nhanh nhÊt trong 3 n¨m (®¹t 21,6 vßng), n¨m 2006 ®¹t 10,8 vßng, vµ n¨m 2007 c«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc thu håi kho¶n nî (®¹t 5,32 vßng) + Kú thu tiÒn trung b×nh Kú thu tiÒn trung b×nh ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó thu ®-îc c¸c kho¶n ph¶i thu (sè ngµy cña mét vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu). Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín th× kú thu tiÒn trung b×nh cµng nhá. T-¬ng øng víi sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu trong 3 n¨m 2005, 2006, 2007 lµ 21,6 vßng, 10,8 vßng, 5,32 vßng th× sè ngµy cña mét vßng quay ®ã lµ 16,6 ngµy; 33,3 ngµy vµ 67,6 ngµy. Tãm l¹i: Qua ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh trªn cã thÓ ®¸nh gi¸ trong 3 n¨m 2005-2006-2007 c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp ch-a thùc sù tèt. Song víi khÝ thÕ s«i ®éng cña thÞ tr-êng, xu h-íng ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho ¸hiÖn ®¹i ho ¸®ang diÔn ra kh¾p mäi n¬i ®· lµm bïng næ nhu cÇu x©y dùng vµ nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm bª t«ng c«ng nghiÖp. Thªm vµo ®ã C«ng Ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi ch¾c ch¾n sÏ cã nh÷ng nç lùc phÊn ®Êu, ph t¸ huy nh÷ng lîi thÕ s½n cã tiÕp cËn víi sù ®æi míi cña kinh tÕ thÞ tr-êng tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP 3.1: Phương hướng hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp trong nhửng năm tới.4 Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp là một trong những công ty có tiềm lực rất lớn trong lĩnh vực sản xuất bê tông cốt thép và thi công công trình xây dựng liên quan. Trên cơ sở nền tảng vửng mạng đó công ty đả không ngừng đầu tư phát triển thêm nhiều lỉnh vực kinh doanh khác trong ngành củng như đa dạng hoá lỉnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tiến tới một tập đoàn đa lỉnh vực đa ngành nghề trong tương lai. Nhửng gì mà công ty đả đạt được trong những năm qua đả góp phần cổ vũ to lớn cho định hướng phát triển lâu dài của công ty. Trên cơ sở nghiên cứu một một cách toàn diện về thị trường trong và ngoài nước mà trọng tâm là nghiên cứu về khách hàng và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời có một cách nhìn khách quan về chính bản thân mình lảnh đạo công ty đả đề ra phương hướng và mục tiêu cụ thể trong giai đoạn tới. Thứ nhất: Hoàn thiện và nâng cao cơ cấu tổ chức trong công ty, chuyên môn hoá giữa các phòng ban một cách tinh gọn và hiệu quả. Tránh sự chồng chéo trong hoạt động của các phòng ban chức năng trong công ty đồng thời tăng cường sự phối hợp hoạt động vừa đảm bảo tính linh hoạt vừa đảm bảo tính chặt chẻ trong hoạt động. Thứ hai: Đa dạng hoá song song với nâng cao quy mô, phương thức huy động vốn. Mặt khác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Thứ ba: Chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao trình độ công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thứ tư: Nghiên cứu tổng quát thị trường trên cơ sở đó mở rộng quy mô của doanh nghiệp, tăng cường hợp tác và đầu tư. Thứ năm: Tạo dựng uy tín từ đó quảng bá thương hiệu của công ty trên thị trường Thứ sáu: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, từ đó tạo sự gắn kết và nổ lực trong quá trình làm việc của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty. 4 Chiến lược phát triển công ty cổ phần bê tông và xây lắp công nghiệp giai đoạn 2005- 2010 3.2: Giải pháp ngắn hạn. 3.2.1. Lập kế hoạch tài chính một cách chi tiết và cụ thể, mặt khác phải thực hiện tốt các mục tiêu tài chính đặt ra. Lập kế hoạch tài chính là một khâu rất quan trọng trong công tác quản lý tài chính. Một kế hoạch tài chính tốt được vạch ra sẽ phản ánh tình hình tài chính tích cực của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẻ chủ động trong xử lý ngân quỷ,đó là các dòng tiền ra và vào. Doanh nghiệp sẻ luôn có sự chủ động về tiền mặt hay vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Quá trình hoạch định kế hoạch tài chính cuối cùng nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Mục tiêu càng cụ thể, chi tiết và sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp thì khả năng phát huy các nguồn lực của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đề ra càng khả thi hơn. Xuất phát từ việc Công ty đang gặp phải vấn đề trong công tác quản lý vốn lưu động, một trong những nguyên nhân dẫn tới vấn đề này xuất phát từ việc xây dựng và tổ chức thực thi mục tiêu tài chính của Công ty. Mục tiêu tài chính Công ty chưa được cụ thể hoá và chưa thực sự được quán triệt xuống cấp dưới, do đó, dẫn đến tình trạng vốn lưu động đầu tư quá nhiều vào lượng hàng hoá bị tồn kho. Do đó, em xin đưa ra một số kiến nghị với Công ty về vấn đề này như sau: Mục tiêu tài chính của Công ty cần phải được đưa ra dựa trên cơ sở xem xét thực trạng, nhu cầu và khả năng của Công ty. Hơn nữa, cùng với việc xây dựng hệ thống mục tiêu rõ ràng, cần phải xây dựng được những phương án triển khai mục tiêu, giao công việc cụ thể tới từng bộ phận, từng phòng ban và có cơ chế buộc phải thực hiện và tự chịu trách nhiệm đối với công việc mà mình được giao phó, đặc biệt là đối với việc tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới. Song, mục tiêu quản lý tài chính không chỉ được ban hành độc lập dựa vào các số liệu tài chính, mà nó phải được xây dựng dựa trong mối quan hệ với các mục tiêu quản lý khác, thống nhất với mục tiêu phát triển tổng thể của doanh nghiệp. Tóm lại, mục tiêu quản lý tài chính của Công ty phải được ban hành dựa trên cơ sở khách quan, tức là căn cứ vào thực trạng và khả năng của Công ty chứ không vì ý chí chủ quan của cá nhân người quản lý, và các mục tiêu quản lý tài chính đó phải độc lập nhưng có mối quan hệ với các mục tiêu quản lý khác và thống nhất với mục tiêu tối cao của Công ty. 3.2.2. Tăng tính linh hoạt và khoa học giữa phòng tài chính với lãnh đạo công ty cũng như các phòng ban trong công ty. Qua việc tìm hiểu trực tiếp tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp trong 15 tuần thực tập vừa qua, trong nhiều trường hợp, khi các vấn đề tài chính xuất hiện, các nhà phân tích tài chính đã kịp thời nắm bắt, tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề và đưa ra phương án giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, trên thực tế thì vấn đề vẫn chưa được xử lý và vẫn đang tiếp tục phát huy ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vì quá trình truyền thông tin từ nhà phân tích tài chính tới người ra quyết định chưa kịp thời. Bên cạnh đó, đôi khi việc giải quyết vấn đề còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan như khả năng, trình độ chuyên môn của người phân tích tài chính cũng như người ra quyết định. Do đó, để đảm bảo tài chính của Công ty được ổn định và phát triển, Công ty nên sử dụng những chuyên gia phân tích có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và đảm bảo quá trình truyền thông tin từ người phân tích tới người ra quyết định phải kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần trang bị thêm các máy móc thiết bị hiện đại đảm bảo cho khả năng phân tích tài chính chính xác và truyền kịp thời số liệu đã được xử lý đến cấp trên. 3.3. Giải pháp dài hạn. 3.3.1. Quản lý chi phí cặt chẽ và tiết kiệm Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là dòng tiền đi ra và nó quyết định rất lớn tới hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp, tới lổ lải trong kinh doanh. Do đó công tác quản lý chi phí là quan trọng, cần quản lý chi phí một cách cụ thể và chi tiết. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ph¶i dùa vµo dù to¸n, thanh quyÕt to¸n cña tõng ph©n x-ëng ®Ó theo dâi chi phÝ cña c¸c ph©n x-ëng cã hîp lý kh«ng, tõ ®ã cã biÖn ph¸p cô thÓ víi tõng t×nh huèng ph t¸ sinh. Bªn c¹nh ®ã kÕ to¸n ph¶i tæ chøc theo dâi yÕu tè chi phÝ th«ng qua ®Ó cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý cña cÊp trªn khi cÇn biÕt chi phÝ cô thÓ vÒ chi phÝ ph©n x-ëng, tr¸nh sai sãt trong viÖc b¸o c¸o. C¸c phßng ban chøc n¨ng ph¶i phèi hîp rÊt chÆt chÏ víi nhau ®Ó theo dâi danh môc hîp ®ång, tiÒn vÒ cña c¸c hîp ®ång. Tõ ®ã hµng quý phßng kÕ ho¹ch vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®i ®èi chiÕu c«ng nî víi c¸c bªn ®Æt hµng x¸c ®Þnh râ sè tiÒn c¸c bªn ®· thùc tr¶ cho c«ng ty lµ bao nhiªu, cã khíp víi sæ s¸ch kÕ to¸n c«ng ty kh«ng? Ngoµi ra, ph¶i lËp ®-îc kÕ ho¹ch chi phÝ, dïng h×nh thøc tiÒn tÖ tÝnh to¸n tr-íc mäi chi phÝ cho s¶n xuÊt - kinh doanh kú kÕ ho¹ch, ph¶i x©y dùng ý thøc th-êng xuyªn tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. Muèn tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh, ngoµi viÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ, c«ng ty cÇn ph¶i: - Ph©n biÖt râ chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c víi c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng ®óng tÝnh chÊt lµ chi phÝ kinh doanh hoÆc nh÷ng chi phÝ ®· cã nguån kinh phÝ khai th¸c tµi trî. - §èi víi c¸c kho¶n chi vÒ nguyªn, nhiªn vËt liÖu, th«ng th-êng nh-ng kho¶n nµy th-êng chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt - kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nÕu tiÕt kiÖm nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy sÏ cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng, c«ng ty cÇn x©y dùng møc lao ®éng khoa häc vµ hîp lý ®Õn tõng ng-êi, tõng bé phËn vµ ®Þnh møc tæng hîp phï hîp víi nh÷ng th«ng lÖ mµ nhµ n-íc ®· h-íng dÉn vµ ban hµnh. - C«ng ty ph¶i tù x©y dùng ®¬n gi ¸tiÒn l-¬ng, th-êng xuyªn kiÓm tra ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi ¸tiÒn l-¬ng, ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ tèc ®é t¨ng thu nhËp thùc tÕ cã mét quan hÖ tû lÖ phï hîp. X¸c ®Þnh tæng quü l-¬ng cña c«ng ty c¨n cø vµo ®¬n gi ¸tiÒn l-¬ng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, nÕu gÆp khã kh¨n trong kinh doanh th× vÉn ph¶i ®¶m b¶o møc l-¬ng c¬ b¶n, tèi thiÓu cho ng-êi lao ®éng trong c«ng ty. §Ó tiÕt kiÖm chi tiªu quü tiÒn l-¬ng, th× quü tiÒn l-¬ng ph¶i ®-îc dïng ®óng môc ®Ých, kh«ng ®-îc sö dông quü tiÒn l-¬ng mét c¸ch tuú tiÖn vµ dïng quü l-¬ng ®Ó chi cho c¸c môc ®Ých kh¸c. - §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn mÆt, chi phÝ giao dÞch tiÕp kh¸ch, héi häp th-êng xuyªn x¶y ra trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng, c«ng ty ph¶i hÕt søc chó ý ®Õn c¸c chØ tiªu nµy. Nh÷ng kho¶n chi tiªu nµy rÊt khã kiÓm tra, kiÓm so t¸ vµ rÊt dÔ l¹m dông. §èi víi c¸c kho¶n chi tiÕp kh¸ch, héi häp giao dÞch, chi ®èi ngo¹i, c«ng ty cÇn x©y dùng ®Þnh møc chi tiªu, c¸c kho¶n chi ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ, ph¶i g¾n víi kÕt qu¶ kinh doanh vµ kh«ng ®-îc v-ît qu ¸møc khèng chÕ tèi ®a theo tû lÖ % tÝnh trªn doanh thu. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p tiÕt kiÖm ®èi víi nh÷ng kho¶n chi phÝ c¬ b¶n trong chi phÝ kinh doanh. Ngoµi ra trong ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty còng ph¶i quan t©m ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi c«ng ty, viÖc h¹ gi¸ thµnh cã ý nghÜa rÊt lín thÓ hiÖn: - H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô s¶n phÈm. ViÖc h¹ gi ¸thµnh sÏ t¹o ®-îc lîi thÕ cho c«ng ty trong c¹nh tranh, c«ng ty cã thÓ gi¶m bít gi¸ b¸n ®Ó nhanh tiªu thô s¶n phÈm, thu håi vèn nhanh. - H¹ gi¸ thµnh sÏ trùc tiÕp lµm t¨ng lîi nhuËn c«ng ty. - H¹ gi ¸ thµnh cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty më réng thªm s¶n xuÊt s¶n phÈm, do c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®-îc c¸c chi phÝ nguyªn, nhiªn vËt liÖu vµ chi phÝ qu¶n lý, nhu cÇu vèn l-u ®éng ®-îc gi¶m bít. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, c«ng ty cã thÓ rót bít l-îng vèn l-u ®éng dïng trong s¶n xuÊt hoÆc cã thÓ më réng s¶n xuÊt... §Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã, c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh trong c«ng ty ph¶i thÊy ®-îc c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Ó gi¶m gi ¸thµnh s¶n phÈm. §ã lµ: - Sù tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, viÖc ¸p dông nhanh chãng nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt. - ViÖc tæ chøc lao ®éng vµ sö dông con ng-êi mét c¸ch khoa häc. - Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh. 3.3.2. Giải pháp huy động và sử dụng vốn thực sự linh hoạt và hiệu quả 3.3.2.1. ChiÕn l-îc sö dông vèn cña c«ng ty ChiÕn l-îc sö dông vèn g¾n liÒn víi chiÕn l-îc kinh tÕ x· héi ë viÖc bè trÝ c¬ cÊu vèn ®Çu t- gi÷a c¸c chi nh¸nh, doanh nghiÖp vµ vïng kinh tÕ. V× vËy, nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty cÇn bè trÝ trªn c¬ së tËp trung m¹nh mÏ cho lÜnh vùc s¶n xuÊt, ®ång thêi chó träng ®Çu t- thùc hiÖn c«ng t¸c tu bæ m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó tõ ®ã n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng víi ph-¬ng ch©m thu håi vèn nhanh vµ t¹o ra sù phong phó cho ho¹t ®éng cña m×nh. §ång thêi, c«ng ty tÝch cùc t×m kiÕm thÞ tr-êng vµ tiÕn tíi æn ®Þnh, tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn ch¾c víi ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh lµ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Víi chiÕn l-îc sö dông vèn nh- vËy, c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ, x· héi cña chiÕn l-îc ph t¸ triÓn. §Þnh h-íng ph©n bæ vèn ®Çu t- cho tõng dù ¸n. KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Çu t- mua s¾m trang thiÕt bÞ, m¸y mãc c«ng nghÖ míi. ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc, d©y chuyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i vµo trong s¶n xuÊt, cã nh- vËy vèn ®Çu t- míi cã thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chÊt l-îng s¶n phÈm tèt cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Bªn c¹nh ®ã ph¶i n©ng cao hÖ sè ®æi míi thiÕt bÞ, sö dông tèi ®a c«ng suÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ, khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ lao ®éng, vËt t-, tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n-íc. Bè trÝ hîp lý khèi l-îng vèn cho qu ¸tr×nh tiÕp nhËn vµ sö dông c¸c nguån huy ®éng tõ bªn ngoµi. Chñ ®éng tÝnh to¸n vµ bè trÝ kÞp thêi ®Çy ®ñ vèn cho c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt khi tiÕp nhËn vèn tõ n-íc ngoµi. Nh- vËy, míi ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña nguån vèn n-íc ngoµi, ®¶m b¶o sù giao l-u vµ cung øng b×nh ®¼ng c¸c nguån vèn trong n-íc, tr¸nh x¸o trén trong thÕ bÞ ®éng vµ cung cÊp vèn bÞ gi¸n ®o¹n. Bªn c¹nh ®ã cã thÓ ®¸nh gi ¸hiÖu qu¶ sö dông vèn trong nÒn kinh tÕ, cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng vµ khuyÕn khÝch ¸p dông c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶, chÊt l-îng vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i cã hÖ thèng ph¸p luËt thùc thi mét c¸ch nghiªm minh trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc vÒ huy ®éng nguån vËt t-, lao ®éng, khai th¸c tµi nguyªn quy ho¹ch tæng thÓ thèng nhÊt. 3.3.2.2. Gi¶i ph¸p t¹o vèn cho c«ng ty §èi víi c«ng ty, vèn lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ThiÕu vèn lµ mÊt ®i mét nguån lùc quan träng phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Ng-îc l¹i, b¶o ®¶m vèn cho c«ng ty lµ ®¶m b¶o qu ¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cßn phô thuéc vµo l-îng vèn nhiÒu hay Ýt. XuÊt ph t¸ tõ tÇm quan träng cña viÖc b¶o ®¶m nguån vèn, trong t×nh h×nh hiÖn nay vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi C«ng Ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp lµ b»ng c¸ch nµo c«ng ty cã thÓ t¹o ra c¸c nguån vèn cã chÊt l-îng cao phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh (nguån vèn cã chi phÝ vay thÊp, ®ñ, kÞp thêi). Mét sè gi¶ ph¸p huy ®éng vèn: *. Khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån vèn cho c«ng ty Nguån vèn bªn trong lµ nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®-îc tõ ho¹t ®éng tõ b¶n th©n c«ng ty. Nh×n nhËn vÒ c¬ b¶n vµ l©u dµi, nguån vèn bªn trong lµ yÕu tè ®¶m b¶o cho sù ph t¸ triÓn v÷ng ch¾c cña mét doanh nghiÖp vµ còng chÝnh lµ thÓ hiÖn sù ph t¸ huy nç lùc cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p nµy c«ng ty sÏ cã mét l-îng vèn ®¸ng kÓ mµ kh«ng ph¶i tr¶ thªm l·i vay hay c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c. + TiÒn khÊu hao c¬ b¶n TSC§ ViÖc trÝch khÊu hao c¬ b¶n TSC§ lµ nh»m t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n TSC§. Tuy nhiªn víi sè tiÒn khÊu hao c¬ b¶n ®-îc ®Ó l¹i, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó ®Çu t- ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ. Nhµ n-íc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®-îc tù x¸c ®Þnh thêi gian sö dông TSC§ trong khu«n khæ cña khung thêi gian Nhµ n-íc ®· quy ®Þnh, ®iÒu ®ã còng t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn khÊu hao nhanh h¬n ®Ó tËp trung vèn. + Lîi nhuËn ®Ó t i¸ ®Çu t- §©y lµ nguån vèn quan träng ®Ó më réng ®Çu t- cña doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp Nhµ n-íc phÇn lín lîi nhuËn nµy ®-îc th«ng qua viÖc trÝch lËp quü ®Çu t- ph¸t triÓn. ViÖc h×nh thµnh quü nµy chñ yÕu phô thuéc vµo lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp. Thùc tÕ hiÖn nay, mét phÇn lín c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®· ®¹t ®-îc lîi nhuËn ë møc ®é thÊp hoÆc bÞ lç, do vËy kh¶ n¨ng tù tÝch luü tõ lîi nhuËn cßn rÊt nhá bÐ. Tuy nhiªn vÒ l©u dµi ®©y lµ nguån vèn chñ yÕu cho mét doanh nghiÖp tù ®Çu t- t¨ng tr-ëng. + Gi¶i phãng thu håi nhanh vèn c¸c tµi s¶n vËt t- ø ®äng kh«ng cÇn dïng. Huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn hiÖn cã vµo ho¹t ®éng kinh doanh còng lµ biÖn ph¸p rÊt quan träng cña viÖc huy ®éng vèn. Trong viÖc huy ®éng nguån vèn nµy cÇn qu¸n triÖt quan ®iÓm lµ mäi tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®-îc huy ®éng sö dông, mäi ®ång vèn ph¶i kh«ng ngõng vËn ®éng vµ kh«ng ngõng sinh lêi. HiÖn nay mét sè vèn kh«ng nhá cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc bÞ tån ®äng d-íi d¹ng TSC§ kh«ng cÇn sö dông, vËt t- tån kho kÐm phÈm chÊt... ViÖc t¹o ra mét c¬ chÕ thuËn lîi, dÔ dµng lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®Ó thóc ®Èy vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp gi¶i phãng nhanh c¸c ®ång vèn chÕt thµnh ®ång vèn ho¹t ®éng sinh lêi. + §Èy m¹nh tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó rót ng¾n thêi gian cho chi phÝ s¶n phÈm dë dang. + Nhanh chãng lµm thñ tôc thanh to¸n thu håi vèn, gi¶m bít l-îng ph¶i thu cña kh¸ch hµng. §ång thêi t×m c¸ch gi¶m bít sè t¹m øng vµ chi phÝ tr¶ tr-íc ®Ó t¨ng sè vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. + TËn dông c¸c kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶ cho ng©n s¸ch, c«ng nh©n viªn hoÆc c¸c ®èi t-îng kh¸c nh-ng ch-a nép, ch-a tr¶. Kho¶n tµi trî nµy kh«ng lín nh-ng ®«i khi nã còng gióp cho c«ng ty thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ t¹m thêi. Muèn lµm ®-îc ®iÒu nµy, c«ng ty ph¶i cã chÝnh s¸ch qu¶n lý phï hîp, ®éi ngò qu¶n lý cã n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban ®Ó thùc hiÖn triÖt ®Ó c¸c chÝnh s¸ch ®ã. *. Huy ®éng nguån vèn bªn ngoµi doanh nghiÖp Nh×n chung nguån vèn bªn trong cña phÇn lín c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc hiÖn nay cßn nhá bÐ. §Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ vèn c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m kiÕm nguån vèn tõ bªn ngoµi. Sù ph t¸ triÓn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc ®· n¶y sinh nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn ngµy cµng phong phó. §iÒu ®ã cho phÐp c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc lùa chän c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn phï hîp víi t×nh h×nh cña doanh nghiÖp m×nh.  Nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi * Vay ng¾n h¹n vµ trung h¹n, dµi h¹n cña ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông trong n-íc vµ n-íc ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. §©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi cã tÝnh chÊt truyÒn thèng cña c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay, nguån vèn nµy vÉn lµ nguån vèn rÊt quan träng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc. ViÖc sö dông nguån vèn nµy ®-a l¹i cho doanh nghiÖp nh÷ng ®iÓm lîi sau: + T¨ng thªm nguån vèn cho doanh nghiÖp më réng kinh doanh. + L·i suÊt tiÒn vay ®-îc giíi h¹n ë møc ®é nhÊt ®Þnh, nÕu doanh nghiÖp kinh doanh tèt ®¹t ®-îc tû suÊt lîi nhuËn vèn cao h¬n l·i suÊt tiÒn vay th× sÏ lµm cho tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn Nhµ n-íc t¨ng lªn. * Mua thiÕt bÞ tr¶ chËm cña c¸c h·ng cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ n­íc ngoµi. §©y còng lµ nguån vèn trung h¹n gióp cho c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn nh-ng cã dù ¸n kh¶ thi cã thÓ thùc hiÖn ®-îc ®Çu t-. Huy ®éng qua nguån vån nµy doanh nghiÖp cßn cã thÓ cã lîi lµ th-êng ph¶i tr¶ møc l·i suÊt thÊp h¬n vay vèn ë trong n-íc. * C«ng ty cã thÓ gäi vèn ®Çu t-, chän ®èi t¸c liªn doanh cïng tham gia liªn doanh. §©y còng lµ xu h-íng tÝch cùc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Qu¸ tr×nh liªn doanh, c«ng ty võa cã thÓ thu hót vèn võa cã thÓ hoµ nhËp vµo thÕ giíi khoa häc hiÖn ®¹i, nhê ®ã mµ cã thÓ cã thÓ n©ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. - Ngoµi ra c«ng ty cã thÓ huy ®éng vay vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn doanh nghiÖp. Huy ®éng vèn trong h×nh thøc nµy t¹o cho doanh nghiÖp cã thªm vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, th-êng chØ nh÷ng doanh nghiÖp cã dù ¸n ®Çu t- kh¶ thi vµ møc thu nhËp cña c«ng nh©n viªn kh«ng qu ¸thÊp míi cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn h×nh thøc huy ®éng nµy. Mét khi doanh nghiÖp cã triÓn väng ph t¸ triÓn kinh doanh, t¹o thªm viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cña c«ng nh©n viªn th× doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®éng viªn hä cho vay vèn. * C«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸ch thuª tµi s¶n Trong ho¹t ®éng kinh doanh, thuª tµi s¶n lµ mét ph-¬ng thøc gióp cho c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn vÉn cã ®-îc tµi s¶n cÇn thiÕt sö dông vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §Æc biÖt víi C«ng Ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt nh-ng n¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn c«ng ty cÇn nghiªn cøu h×nh thøc nµy ®Ó t¨ng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c«ng ty, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Thuª tµi s¶n lµ hîp ®ång tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn, gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi cho thuª, trong ®ã ng-êi thuª ®-îc quyÒn sö dông tµi s¶n vµ ph¶i tr¶ tiÒn thuª cho ng-êi cho thuª theo thêi h¹n mµ 2 bªn ®· tho¶ thuËn, ng-êi cho thuª lµ ng-êi së h÷u tµi s¶n vµ nhËn ®-îc tiÒn cho thuª tµi s¶n. Thuª tµi s¶n cã 2 ph-¬ng thøc giao dÞch chñ yÕu: Thuª vËn hµnh vµ thuª tµi chÝnh. * Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty Tr i¸ phiÕu lµ mét c«ng cô quan träng dÔ sö dông vµo môc ®Ých vay dµi h¹n, ®¸p øng nhu cÇu vèn s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp th-êng sö dông h×nh thøc ph t¸ hµnh tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn. H×nh thøc ph t¸ hµnh tr i¸ phiÕu gióp cho c«ng ty cã thÓ thu hót ®-îc ®«ng ®¶o sè tiÒn nhµn rçi trong x· héi ®Ó më réng ho¹t ®éng - kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. C«ng ty cã thÓ ph t¸ hµnh nhiÒu lo¹i tr i¸ phiÕu tuú theo sù ph t¸ triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nh-ng th«ng th-êng hä ph t¸ hµnh lo¹i tr i¸ phiÕu cã b¶o ®¶m ®Ó thu hót vèn dµi h¹n. *. T¹o dùng vµ b¶o vÖ uy tÝn Trong kinh doanh vèn lµ tiÒn céng lßng tin. §©y lµ biÖn ph¸p t¹o nguån vèn quan träng b»ng ph-¬ng ph¸p t©m lý. Trong kinh doanh ch÷ tÝn ®¸ng gi ¸ngµn vµng, nhÊt lµ kinh doanh tiÒn tÖ. V× thÕ c«ng ty ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ®-îc uy tÝn v÷ng ch¾c, lßng tin cña ng©n hµng còng nh- c¸c kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp. Cã nh- vËy, c«ng ty míi cã kh¶ n¨ng gi÷ ®-îc c¹nh tranh nh- hiÖn nay. C¸c ph-¬ng ph¸p trªn ®©y nh»m b¶o ®¶m vèn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vÒ l©u dµi. V× vËy, nã ph¶i ®-îc ®i kÌm theo mét hÖ thèng c¸c thÓ chÕ hîp t¸c ho¸, luËt ph¸p ho ¸nh- luËt th-¬ng m¹i, cæ phÇn, chøng kho¸n. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c«ng ty nªn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nµy vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nh»m t¨ng c-êng hiÖu qu¶. ViÖc ®em l¹i hiÖu qu¶ cßn tuú thuéc vµo sù vËn dông khÐo lÐo ®ång vèn còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 3.3.23. Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ vÊn ®Ò quan träng, nã quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cao hay thÊp. Trong c¬ chÕ ho ¸tËp trung, tÝnh hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh hÇu nh- kh«ng ®-îc quan t©m tíi, c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt ®-îc ra quyÕt ®Þnh tõ trªn xuèng. C«ng ty chØ lµ ng-êi thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña Nhµ n-íc nªn l·i hay lç ®Òu do Nhµ n-íc ®øng ra chÞu tr¸ch nhiÖm. Ngµy nay, nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi nh÷ng quy luËt kh¾t khe cña nã, buéc c«ng ty ph¶i tÝnh to¸n ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã thÓ tån t¹i. Do ®ã ®Ó n©ng cao chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh th× tr-íc tiªn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Sö dông vèn tèt sÏ ®¶m b¶o nhu cÇu vèn ®-îc ®¸p øng th-êng xuyªn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi cao. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cho kinh doanh ®ang lµ môc tiªu v-¬n tíi cña c«ng ty hiÖn nay vµ trong nh÷ng n¨m tíi, bëi nã gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu nµy, c«ng ty cÇn tæ chøc vµ qu¶n lý tèt qu ¸ tr×nh kinh doanh nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh ®-îc tiÕn hµnh th«ng suèt ®Òu ®Æn, nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u mua dù tr÷ vµ sö dông ®¶m b¶o chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn cña c«ng ty. C¬ cÊu vèn hîp lý sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tõng lo¹i vèn, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn cè ®Þnh trong khi ®ã vèn l-u ®éng l¹i thiÕu hôt vµ ng-îc l¹i. *. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ Trªn c¬ së c¸c gi¶i ph¸p vÒ tµi chÝnh nãi chung ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, xem xin ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h-íng sö dông VC§ ®èi víi c«ng ty nh- sau. Mét lµ, c«ng ty ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu VC§ s¾p xÕp, bè trÝ l¹i sao cho hîp lý. ViÖc x¸c ®Þnh vµ thiÕt lËp môc tiªu c¬ cÊu vèn lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi mçi doanh nghiÖp, nã cã thÓ thay ®æi theo thêi gian khi c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi vµ bªn trong doanh nghiÖp thay ®æi, nh-ng t¹i bÊt kú mét thêi ®iÓm nµo doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cã mét c¬ cÊu vèn nhÊt ®Þnh vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh tµi trî riªng lÎ cho môc tiªu nµy. H¬n n÷a, víi mét c¬ cÊu vèn hîp lý sÏ tr¸nh ®-îc rñi ro trong kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®em l¹i lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp, nh- vËy doanh nghiÖp ®· sö dông vèn cã hiÖu qu¶. §Ó quyÕt ®Þnh vÒ c¬ cÊu vèn hîp lý, c«ng ty nªn dùa vµo c¸c nh©n tè: - Rñi ro kinh doanh, ®©y lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh nªn c¬ cÊu vèn. - Kh¶ n¨ng linh ho¹t tµi chÝnh cña c«ng ty hay nãi c¸ch kh¸c ®©y chÝnh lµ kh¶ n¨ng t¨ng vèn mét c¸ch hîp lý trong ®iÒu kiÖn cã t¸c ®éng xÊu. - Sù b¶o thñ hay phãng kho¸ng trong qu¶n lý. Hai lµ, c«ng ty nªn ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi c«ng nî ®Ó ®¶m b¶o VC§ cho c«ng ty. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy, c«ng ty nªn chän c¸c ph-¬ng ph¸p khÊu hao hîp lý, th-êng xuyªn hay ®Þnh kú ®¸nh gi ¸l¹i TSC§ khi cã biÕn ®éng vÒ gi ¸c¶ trªn thÞ tr-êng ®Ó nhanh chãng thu håi phÇn gi ¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµo phÇn VC§. Thu håi vèn nhanh t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty vµo t i¸ s¶n xuÊt, gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§. Ba lµ, c«ng ty lu«n ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n ®èi víi viÖc hoµn tr¶ c¸c nguån tµi trî cho ®Çu t- TSC§, c¸c quan hÖ thanh to¸n vÒ mua thiÕt bÞ m¸y mãc trªn thÞ tr-êng hoÆc thanh lý TSC§ kh«ng cÇn dïng. Nh- ta ®· biÕt trong qu ¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ch÷ tÝn rÊt quan träng, v× vËy ®Ó t¹o ra ®-îc uy tÝn gi÷a c¸c nhµ ®Çu t- vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c trong quan hÖ vay m-în, ®ßi hái c«ng ty lu«n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh b»ng viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n lín h¬n mét sè tiªu thøc vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Muèn vËy, c«ng ty ph¶i cã mét l-îng vèn b»ng tiÒn lín, mäi kho¶n thanh to¸n chuyÓn vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n thµnh tiÒn tr¸nh ®Ó d¹ng hiÖn vËt g©y khã kh¨n cho qu ¸tr×nh thanh to¸n. Bèn lµ, sö dông triÖt ®Ó c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ nh»m n©ng cao n¨ng suÊt sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty nªn cã chÕ ®é th-ëng ph¹t râ rµng, khen th-ëng ®èi víi nh÷ng ng-êi qu¶n lý, sö dông tèt TSC§... Kû luËt nh÷ng ng-êi v« tr¸ch nhiÖm kh«ng cã ý thøc x©y dùng c«ng ty. Trªn c¬ së ®ã, c«ng ty cÇn ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, tËn dông tèi ®a c«ng suÊt, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§. Qua c¸c chØ tiªu nµy, c«ng ty biÕt ®-îc viÖc sö dông vèn ®Çu t- cña m×nh cã ®óng môc ®Ých kh«ng vµ nªn ®Çu t- TSC§ cho bé phËn nµo. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông VC§ gióp cho ng-êi qu¶n lý biÕt râ hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t-. V× vËy, viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu nªn tiÕn hµnh ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµ tõ viÖc ph©n tÝch th-êng xuyªn chØ tiªu nµy ng-êi qu¶n lý sÏ cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ tµi chÝnh... Tõ ®ã cã thÓ ®-a ra chÝnh x¸c c¸c quyÕt ®Þnh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§. §Ó t¨ng thªm hiÖu qu¶ sö dông TSC§, ngoµi viÖc thanh lý TSC§, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§, hÖ sè ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng ty cßn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chi phÝ söa ch÷a TSC§, ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm, ®¶m b¶o cung cÊp t- liÖu s¶n xuÊt ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt. *. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña c«ng ty nghÜa lµ víi mét l-îng VL§ Ýt nhÊt lµm thÕ nµo cã thÓ ®¹t ®-îc sè lîi nhuËn rßng hoÆc doanh thu b¸n hµng lµ lín nhÊt. §Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých ®ã, c«ng ty cÇn tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò: Thø nhÊt, kÕ ho¹ch tèc ®é lu©n chuyÓn cña VL§, tøc lµ t×m mäi c¸ch rót ng¾n thêi gian ë mçi kh©u mµ vèn ®i qua. §©y lµ biÖn ph¸p quan träng nh»m t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, ®Ó sè vèn tham gia nhiÒu lÇn vµo s¶n xuÊt. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã, ë mçi kh©u c«ng ty ph¶i t¨ng nhanh tèc ®é ho¹t ®éng sao cho Ýt ngµy mµ vÉn ®¹t ®-îc hiÖu qu¶. ë kh©u s¶n xuÊt tr-íc ®©y do ch-a ®ñ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ¸p dông vµo s¶n xuÊt nªn qu ¸tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra cßn chËm, v× vËy, c«ng ty nªn t¨ng c-êng ho¹t ®éng ë kh©u s¶n xuÊt nh»m rót ng¾n thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm... do ®ã gi¶m bít c¸c kho¶n ph¶i thu ë phÇn phÝ s¶n xuÊt dë dang mµ hiÖn nay cßn kh ¸ lín. §ång thêi ®Èy m¹nh viÖc thanh quyÕt to¸n c¸c s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ®Ó mau chãng thu håi vèn cho s¶n xuÊt, h¹n chÕ tèi ®a c¸c kho¶n vèn bÞ chiÕm dông, ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é quay vßng cña ®ång vèn, t¨ng nhanh kh¶ n¨ng sinh s«i cña vèn ®Çu t-. Thø hai, ph©n cÊp qu¶n lý VL§ cho c¸c phßng ban vµ trong tr-êng hîp cÇn thiÕt ®Õn tËn ng-êi lao ®éng, ng-êi s¶n xuÊt. §ång thêi, c«ng ty ph¶i th-êng xuyªn kiÓm kª, kiÓm so t¸ ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi vËt t-, NVL cßn tån ®äng tr¸nh thÊt tho t¸. Thø ba, vÒ tæ chøc thu mua NVL cho s¶n xuÊt. Ngµy nay, NVL cho ngµnh dÖt rÊt nhiÒu c¶ vÒ sè l-îng vµ chñng lo¹i, gi ¸c¶ l¹i kh ¸æn ®Þnh. Do vËy, viÖc dù tr÷ NVL lµ ®iÒu kh«ng cÇn thiÕt v× nh- vËy võa ph¶i tèn chi phÝ b¶o qu¶n, ®ång vèn l¹i kh«ng ®-îc sö dông. Nh- vËy c«ng ty nªn t×m hiÓu, n¾m ch¾c vÒ nguån nguyªn liÖu ë c¸c ®Þa bµn cÇn ho¹t ®éng cña m×nh c¶ vÒ chÊt l-îng, chñng lo¹i, chÊt l-îng vµ gi ¸c¶ hîp lý. Thø t-, trong qu ¸tr×nh qu¶n lý TSC§, c«ng ty cÇn lËp thÎ ®Ó qu¶n lý c¸c TSC§ nh»m tr¸nh hao hôt mÊt m¸t, ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. §ång thêi, c«ng ty nªn ¸p dông triÖt ®Ó c¸c chÝnh s¸ch vÒ l·i suÊt tiÒn vay, c¸c chÕ ®é th-ëng ph¹t vµo qu ¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông VL§. Trong tr-êng hîp l·i suÊt thÊp, c«ng ty cã thÓ vay thªm vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã cã chÕ ®é th-ëng ph¹t nhÊt ®Þnh ®Ó khuyÕn khÝch CBCNV lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. §æi míi VL§, ®Æc tr-ng nhÊt cña nã lµ t¨ng nhanh vßng vèn quay. Dùa vµo ®Æc tr-ng nµy mµ c«ng ty t×m mäi c¸ch ®Ó gi¶m sè ngµy cña mét vßng lu©n chuyÓn ®¶m b¶o nguån vèn ho¹t ®éng cho c«ng ty. Khi t¨ng ®-îc vßng vèn quay cña VL§ th× ta cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®-îc VL§. 3.3.4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức đồng thời đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn và năng lực VÊn ®Ò cèt lâi ®Ó qu¶n trÞ tµi chÝnh hiÖu qu¶ lµ dùa vµo con ng-êi. Con ng-êi phèi hîp víi qu ¸tr×nh qu¶n trÞ ®Ó chóng liªn tôc cã hÖ thèng, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nãi chung vµ qu¶n trÞ tµi chÝnh nãi riªng. §Ó cã ®-îc ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶ c«ng ty nªn cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hîp lý, thèng nhÊt tõ trªn xuèng d-íi, cã sù kÕt hîp gi÷a c¸c phßng ban, t¹o ®iÒu kiÖn hç trî nhau lµm viÖc vµ ph¶i ph©n ®Þnh râ rµng tíi tõng bé phËn. Th-êng xuyªn ®µo t¹o, n©ng cao ®éi ngò c¸n bé míi cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, n©ng cao sù hiÓu biÕt cña c¸n bé l·nh ®¹o. Cã nh- vËy míi l·nh ®¹o c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vµ nhiÖm vô míi. T¹o sù ®oµn kÕt cao gi÷a ban gi¸m ®èc vµ c¸n bé c¸c phßng ban, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn yÕu tè con ng-êi ®Ó ph t¸ triÓn hÕt tiÒm n¨ng. Bæ sung c¸n bé trÎ giái cho c¸c ph©n x-ëng, hÕt søc quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé ®Ó chuÈn bÞ cho kÕ ho¹ch ph t¸ triÓn l©u dµi. Tæ chøc mét sè líp häc vÒ chuyªn ®Ò tµi chÝnh còng nh- qu¶n lý doanh nghiÖp, qu¶n lý ®Çu t-. C¸c c¸n bé qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng ty b»ng nh÷ng quy chÕ v¨n b¶n h-íng dÉn cô thÓ ®ång thêi th¸o gì kÞp thêi mäi khã kh¨n vµ thñ tôc hµnh chÝnh. Víi nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nªu trªn nÕu c«ng ty biÕt tËn dông hîp lý th× hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh- hiÖu qu¶ qu¶n trÞ tµi chÝnh sÏ n©ng cao. KẾT LUẬN Hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp dù hoạt động trong lĩnh vực nào cũng đều cần vốn kinh doanh, đây là một trong 5 yếu tố đàu vào cơ bản nhất để doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động thì việc giải quyết các mối quan hệ tài chính như thế nào lại càng quan trọng hơn, vì về cơ bản doanh nghiệp luôn chịu sự giới hạn về nguồn lực do đó cần bảo đảm nguyên tắc sinh lợi trong sản xuất kinh doanh. Do đó có thể nói quản lý tài chính doanh nghiệp là một khâu cực kỳ quan trọng và khó khăn nhất trong quản lý doanh nghiệp nói chung. Quản lý tài chính doanh nghiệp một mặt phải lựa chon được phương án đầu tư, quy mô đầu tư. Mặt khác lại giải quyết vấn đề vốn cho đầu tư và thời gian để doanh nghiệp thu hồi lại nguồn vốn đó và hạch toán kinh doanh có hiệu quả. Doanh nghiệp có quy mô càng cao, tính chất hoạt động càng phức tạp thì quản lý tài chính càng phức tạp. Từ những kiến thức cơ bản về tài chính và quản lý tài chính nói riêng, kiến thức kinh tế học nói chung kết hợp với thực tiễn quá trình thực tập tại công ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp em đã viết chuyên đề này. Qua phân tích tìm hiểu đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp về vấn đề quản lý tài chính tại công ty. Trong thời gian gần đây Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp đã hoạt động tương đối hiệu quả, tạo ra nhiêu giá trị gia tăng và đã đảm bảo công việc và thu nhập cho hàng trăm cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Tuy nhiên trong giai đoạn tới với sự hội nhập nhanh chóng của nền kinh tế nước ta với nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh của các liên doanh trong nước và các tập đoàn quốc tế, sự biến động của thị trường tài chính trong nước và trên thế giới. Em hy vọng bài viết của em sẽ được sự quan tâm và phát triển thêm của các giảng viên Trường ĐH KTQD, lãnh đạo Công Ty CP Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp. Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình Khoa Học Quản Lý. Tập 1 2. Giáo trình Khoa Học Quản Lý. Tập 2 3. Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp.PGS.TS Lưu Thị Hương- PGS.TS Vủ Duy Hào. NXB ĐH KTQD 2006. 4. Giáo trình Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh. Phạm Thị Gái. Khoa Kế Toán ĐH KTQD 5. Báo cáo tài chính năm 2005-2006-2007 của công ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp 6. Báo cáo tông kết năm 2005-2006-2007 của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp 7. Giáo trình Quản Lý Kinh Tế. GS.TS Đổ Hoàng Toàn.Khoa Khoa HỌc Quản Lý ĐH KTQD 8. Giáo trình Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại. ĐH KTQD 9. Văn bản thành lập công ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp 10. Quy Chế hoạt động công ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp 11. WWW. 12. WWW. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP.................... 4 1.1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp ........................................................................... 4 1.1.1: Khái niệm 4 1.1.2: Cơ sở hình thành và sự phát triển ngày một đa dạng quan hệ tài chính trong doanh nghiệp. .................................................................................................................................... 5 1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp đối với hoạt động của doanh nghiệp. ........................ 6 1.1.4. Các tỷ lệ và chỉ tiêu tài chính cơ bản trong tài chính doanh nghiệp. ................. 7 1.2: Nội dung cơ bản về quản lý tài chính ............................................................................ 11 1.2.1: Bản chất quản lý tài chính doanh nghiệp.5 ................................................................. 11 1.2.2. Đối tượng của quản lý tài chính doanh nghiệp .......................................................... 13 1.2.3. Phương pháp và công cụ của quản lý tài chính doanh nghiệp .................................. 17 1.2.4: Các nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp ........................................................ 19 1.3. Sự cần thiết hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp 22 1.3.1. Sự phát triển và hội nhập nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới. 22 1.3.2. Sự tăng trưởng cả quy mô lẫn chất lượng đảm bảo cho sự phát triển dài hạn của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp....................................................... 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP .... 26 2.1: Quá trình hình thành và phát triển tương ứng với công tác quản lý tài chính qua từng giai đoạn phát triển của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp. ............. 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp. ............................................................................................... 26 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng tài chính tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp. .................................................................................................................. 31 2.1.3. §Æc ®iÓm c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Bª T«ng Vµ X©y L¾p C«ng NghiÖp................................................................................................................. 34 2.2: Thực trạng công tác quản lý tài chính trong những năm qua của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp...................................................................................... 35 2.2.1. Quản lý chi phí, thu nhập và lợi nhuận trong quá trình sản xuất kinh doanh. ......... 35 2.2.2. Quản lý vốn kinh doanh .............................................................................................. 39 2.2.3. KÕt cÊu vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty ................................................................... 44 2.3. Đánh giá khái quát tài chính tại Công Ty Cổ Phàn Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp ..................................................................................................................................... 44 2.3.1. T×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng nî.............................................. 46 2.3.2. Mét sè chØ tiªu vµ tû lÖ tµi chÝnh chñ yÕu cña c«ng ty....................................... 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP ........................................................ 53 3.1: Phương hướng hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp trong những năm tới.6 53 3.2: Giải pháp ngắn hạn. ............................................................................................... 54 3.2.1. Lập kế hoạch tài chính một cách chi tiết và cụ thể, mặt khác phải thực hiện tốt các mục tiêu tài chính đặt ra. ................................................................................... 54 3.2.2. Tăng tính linh hoạt và khoa học giữa phòng tài chính với lãnh đạo công ty cũng như các phòng ban trong công ty. ............................................................................ 55 3.3. Giải pháp dài hạn. 56 3.3.1. Quản lý chi phí cặt chẽ và tiết kiệm ........................................................................... 56 3.3.2. Giải pháp huy động và sữ dụng vốn thực sự linh hoạt và hiệu quả .......................... 59 3.3.2.1. ChiÕn l-îc s÷ dông vèn cña c«ng ty ..................................................................... 59 3.3.4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức đồng thời đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn và năng lực ............................................................................................... 70 KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 72 Tài liệu tham khảo ........................................................................................................... 74

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Hoàn Thiện Công Tác Quản lý Tài Chính tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây Lắp Công Nghiệp.pdf
Luận văn liên quan