Luận văn Hoàn thiện qui trình sản xuất giống nhân tạo cá lăng nha (Mystus wyckioides)

Đây là luận văn khoa học: “Hoàn thiện qui trình sản xuất giống nhân tạo cá lăng nha (Mystus wyckioides)” Phục cho các bạn học sinh sinh viên làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Hiện nay, sự gia tăng dân số trên thế giới nhanh chóng dẫn đến nhu cầu về thực phẩm cũng gia tăng. Thực phẩm đòi hỏi không chỉ ngon mà còn đòi hỏi phải đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ cho con người. Cá và các sản phẩm từ cá là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt có một số loài cá rất được ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Trong khi đó, việc khai thác quá mức và sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ làm cho chất lượng nước tự nhiên suy thoái nghiêm trọng điều này dẫn đến sản lượng cá ngoài tự nhiên giảm sút nhanh chóng nhất là các loài cá quí hiếm và có giá trị kinh tế cao. Để góp phần làm giảm áp lực của việc đánh bắt cũng như bảo vệ một số loài cá có giá trị kinh tế đang có nguy cơ tuyệt chủng thì việc tạo ra những con giống nhân tạo phục vụ cho nuôi trồng thủy sản là vấn đề đang được các nhà nuôi cá quan tâm. Cá lăng nha (Mystus wyckioides) là một đối tượng có giá trị kinh tế cao, kích thước lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh, thịt trắng, dai, ngon, không xương dăm và tương đối dễ nuôi. Đây là loài cá bản địa, chúng chỉ hiện diện ở miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, nhu cầu về con giống và cá thịt cá lăng nha rất cao nhưng nguồn giống ngoài tự nhiên đang cạn kiệt dần. Do đó, việc nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá lăng nha là vấn đề cấp thiết. Năm 2002 Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá lăng nha nhưng quá trình chưa hoàn tất. Mãi đến tháng 3 năm 2005, kỹ thuật sản xuất loài cá này mới thành công hoàn toàn. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu và sản xuất có những công đoạn kỹ thuật cần hoàn chỉnh nên trước hiện trạng đó, được sự chấp thuận của Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “HOÀN THIỆN QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides Chaux và Fang, 1949)”. 2/ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt Vấn Đê 1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Cá Lăng Nha 2 2.1.1 Phân loại 2 2.1.2 Phân bố 2 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2 2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 3 2.1.5 Đặc điểm sinh sản 3 2.1.6 Phân biệt đực cái 3 2.2 Một Số Kết Quả Nghiên Cứu về Cá Lăng 6 2.2.1 Ngoài nước 6 2.2.2 Trong nước 6 2.3 Chất Kích Thích Sinh Sản Dùng cho Cá Sinh Sản Nhân Tạo 6 2.3.1 HCG (Human Chorionic Gonadotropin) 6 2.3.2 GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) 7 2.3.3 Chất kháng Dopamine 7 2.4 Ảnh Hưởng của Các Yếu Tố Bên Ngoài Lên Sự Phát Triển Tuyến Sinh Dục của Cá Bố Mẹ 8 2.4.1 Thức ăn 8 2.4.2 Nhiệt độ 8 2.4.3 Quang kỳ 9 2.4.4 Dòng chảy 9 2.4.5 Các yếu tố khác 9 2.5 Thức Ăn trong Quá Trình Ương Nuôi Cá 10 2.5.1 Moina 10 2.5.2 Trùn chỉ 10 III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời Gian và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 11 3.2 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Dùng trong Nghiên Cứu 11 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 11 3.3.1 Nguồn gốc cá bố mẹ 11 3.3.2 Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản 11 3.3.3 Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng nha 12 3.3.4 Ương nuôi cá bột 16 3.3.5 Kiểm tra tốc độ tăng trưởng 17 3.3.6 Mối quan hệ giữa chiều dài và trọng lượng cá 17 3.3.7 Các chỉ tiêu thủy lý hóa 18 3.3.8 Phân tích thống kê 18 IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Kỹ Thuật Sinh Sản Nhân Tạo Cá Lăng Nha 19 4.1.1 Nuôi vỗ cá bố mẹ 19 4.1.2 Hệ số thành thục của cá lăng nha 20 4.1.3 Kết quả sinh sản cá lăng nha 21 4.2 Kết Quả Sinh Sản Cá Lăng Nha 26 4.3 Kết Quả Ấp Trứng 28 4.3.1 Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở 30 4.3.2 Tỷ lệ sống 31 4.4 Kết Quả Ương Nuôi 33 4.4.1 Sự sinh trưởng của cá lăng nha 35 4.4.2 Tỷ lệ sống 41 4.4.3 Mối tương quan giữa chiều dài và trọng lượng 41 V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết Luận 43 5.2 Đề Nghị

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2936 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện qui trình sản xuất giống nhân tạo cá lăng nha (Mystus wyckioides), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyeát ñònh söï thaønh coâng trong qui trình saûn xuaát gioáng nhaân taïo. Nuoâi voã nhaèm cung caáp ñaày ñuû döôõng chaát cho nhu caàu phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù. Caù ñöôïc nuoâi voã toát, tyû leä thaønh thuïc, heä soá thaønh thuïc seõ ñöôïc naâng cao ñem laïi keát quaû saûn xuaát gioáng toát nhaát. Trong nghieân cöùu, caù laêng nha ñöôïc mua töø hoà Trò An vaø ñöôïc thuaàn döôõng, nuoâi voã trong ao ñaát coù dieän tích 1.200m2, ñoä saâu möïc nöôùc 1,2m. Maät ñoä caù nuoâi trong ao khoaûng 0,5 con/m2. Ao ñöôïc ñònh kyø thay nöôùc moät thaùng moät laàn. Thöùc aên cung caáp döôõng chaát cho caù, naêng löôïng cho quaù trình trao ñoåi chaát, laø nguyeân lieäu cho quaù trình phaùt trieån caùc saûn phaåm sinh duïc. Trong nuoâi voã, thöùc aên söû duïng chuû yeáu laø caù taïp vaø boå sung theâm thöùc aên coâng nghieäp Greenfeed. Caù ñöôïc cho aên ngaøy hai laàn (saùng vaø chieàu toái), vôùi khaåu phaàn 5% troïng löôïng thaân. Nöôùc laø moâi tröôøng soáng, laø ñieàu kieän ñeå caù toàn taïi vaø phaùt trieån. Moâi tröôøng nöôùc vôùi caùc yeáu toá thuûy lyù hoùa taùc ñoäng vaø chi phoái hoaït ñoäng cuûa caù. Trong quaù trình nuoâi voã, nhieät ñoä vaø thöùc aên laø hai yeáu toá raát quan troïng aûnh höôûng ñeán söï thaønh thuïc cuûa caù. Theo Nicolski (1963) quaù trình phaùt trieån tuyeán sinh duïc khoâng chæ phuï thuoäc vaøo soá löôïng vaø chaát löôïng thöùc aên maø coøn bò chí phoái bôûi cheá ñoä chieáu saùng vaø nhieät ñoä moâi tröôøng nöôùc. Nhieät ñoä toái öu ñaûm baûo cho caù hoaït ñoäng bình thöôøng laø 26 – 280C, quaù giôùi haïn nhieät ñoä naøy ôû moät chöøng möïc naøo ñoù caù vaãn coù theå töï ñieàu chænh ñeå thích nghi nhöng seõ aûnh höôûng khoâng toát ñeán quaù trình sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa cô theå; caù côõ nhoû coù khaû naêng chòu nhieät keùm hôn caù lôùn, caù nhoû hoaït ñoäng bình thöôøng trong khoaûng 25 – 290C coøn ôû caù lôùn khoaûng naøy roäng hôn 24 – 310C (trích bôûi Mai Thò Kim Dung, 1998). Nhieät ñoä thích hôïp cho caù trong quaù trình nuoâi voã laø 29 – 310C. Haøm löôïng oxy trong ao nuoâi voã khoaûng 3,2 – 3,5mg/L phuø hôïp cho söï phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù. pH cuõng laø moät trong nhöõng yeáu toá aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình sinh tröôûng caù. ÔÛ pH baèng 5,5 – 9, caù vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng, pH toái öu cho caù töø 6 – 8. Taùc ñoäng chuû yeáu cuûa pH khi quaù cao hay quaù thaáp laøm thay ñoåi ñoä thaåm thaáu cuûa maøng teá baøo, laøm roái loaïn quaù trình trao ñoåi chaát giöõa cô theå vaø moâi tröôøng. Vì vaäy khi pH vöôït quaù giôùi haïn chòu ñöïng cuûa caù thì caù seõ coù hoaït ñoäng baát thöôøng vaø cheát. Ngöôõng pH gaây cheát laø 3 – 11. Ñoä pH trong ao nuoâi voã bieán thieân töø 7 – 7,5 thích hôïp cho haàu heát caùc loaøi caù nöôùc ngoït trong ñoù coù caù laêng. Qua nhöõng keát quaû treân, chuùng toâi nhaän thaáy ñieàu kieän moâi tröôøng trong ao nuoâi voã raát toát cho söï thaønh thuïc caù. Heä soá thaønh thuïc cuûa caù laêng nha Chuùng toâi tieán haønh giaûi phaãu moät soá maãu caù ñeå theo doõi söï phaùt trieån cuûa tuyeán sinh duïc. Maãu ñöôïc thu taïi Traïi Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. Keát quaû caùc maãu ñöôïc trình baøy ôû baûng sau. Baûng 4.1 Heä soá thaønh thuïc cuûa caù laêng nha ñöïc Maãu P thaân (g) P0 (g) PTSD (g) GÑTT Heä soá TT (%) 1 2 3 4 5 6 3.500 1.620 1.320 1.560 2.750 1.650 3.200 1.400 1.240 1.450 2.650 1.550 11,09 6,20 4,99 4,99 12,6 7,56 IVc IVc IVc IVc IVc IVc 0,34 0,44 0,40 0,34 0,48 0,49 TB 2.067 1.915 7,91 IV 0,42 Ghi chuù P : Troïng löôïng thaân cuûa caù (g) Ptsd : Troïng löôïng tuyeán sinh duïc cuûa caù (g) P0 : Troïng löôïng caù boû noäi quan (g) GÑTT: Giai ñoaïn thaønh thuïc Heä soá TT: Heä soá thaønh thuïc (%) Töø keát quaû treân cho thaáy söï phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù ñöïc töông ñoái toát, heä soá thaønh thuïc trung bình ñaït 0,42%. Coøn ñoái vôùi caù caùi, do khan hieám neân chuùng toâi khoâng theå tieán haønh giaûi phaãu ñeå theo doõi söï phaùt trieån cuûa tuyeán sinh duïc. Nhöng theo keát quaû nghieân cöùu cuûa Ñaøo Döông Thanh (2004) thì söï phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù caùi qua caùc thaùng raát chaäm, haàu nhö khoâng coù söï sai khaùc veà caùc giai ñoaïn phaùt trieån. Vaø so vôùi caùc loaøi caù khaùc nhö caù tra, treâ, caù meø, caù laêng vaøng (M. nemurus) thì caù laêng nha coù heä soá thaønh thuïc quaù thaáp. Ñieàu naøy caøng nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa cheá ñoä thöùc aên, cheá ñoä chaêm soùc, moâi tröôøng soáng taùc ñoäng ñeán söï phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù laêng nha. Hình 4.1 Buoàng tinh (giai ñoaïn IV) Keát quaû sinh saûn caù laêng nha Chuaån bò beå Söû duïng beå xi maêng kích thöôùc 1,5Î4Î1,2m ñeå chöùa caù boá meï. Tröôùc khi cho caù vaøo phaûi veä sinh beå saïch seõ, caáp nöôùc khoaûng 0,4 – 0,6m, kích thích nöôùc chaûy nheï ñeå cung caáp oxy cho caù. Nguoàn nöôùc caáp vaøo beå ñöôïc laáy tröïc tieáp töø hoà ñaát. 4.1.3.2 Choïn caù boá meï Coâng ñoaïn naøy raát quan troïng. Vieäc ñaùnh giaù möùc ñoä thaønh thuïc ñoøi hoûi phaûi chính xaùc, chuû yeáu döïa vaøo nhöõng yeáu toá beân ngoaøi nhö ñoä meàm cuûa buïng hoaëc söï phoàng leân cuûa gai sinh duïc. Moät giaûi phaùp khaùc laø duøng que thaêm tröùng ñeå kieåm tra ñoä thaønh thuïc ñoái vôùi caù caùi, tröùng ôû phase VIc seõ ñöôïc choïn. Trong sinh saûn nhaân taïo, caùc loaøi caù ñöïc ñöôïc kieåm tra ñoä thaønh thuïc baèng caùch vuoát tinh. ÔÛ caùc loaøi caù nhö cheùp, troâi, traém,.. vieäc vuoát tinh ñôn giaûn nhöng ñoái vôùi caù laêng do coù caáu taïo buoàng tinh phöùc taïp, gaây khoù khaên khi vuoát, tinh khoâng chaûy ra ñöôïc vaø buoäc phaûi moå caù ñöïc. Cho neân vieäc choïn caù ñöïc cho sinh saûn chæ döïa vaøo hình daïng beân ngoaøi vaø gai sinh duïc. Hình 4.2 Keùo caù choïn sinh saûn Chuùng toâi tieán haønh choïn caù ñöïc, caù caùi theo nhöõng tieâu chuaån sau: Caù caùi: veà ngoaïi hình thaân khoâng bò saây saùt, khoûe maïnh, buïng to, meàm ñeàu, loã sinh duïc söng vaø öûng hoàng. Tröùng coù maøu vaøng trong, coù söï cöïc hoùa cuûa nhaân, tröùng rôøi, caêng boùng, ñöôøng kính tröùng töø 1,3 – 1,6mm. Caù ñöïc: khoûe maïnh, khoâng saây saùt, gai sinh duïc daøi, ñaàu muùt cuûa gai sinh duïc nhoïn vaø coù maøu hoàng. Hình 4.3 Kieåm tra caù ñöïc Hình 4.4 Kieåm tra tröùng caù caùi Tieâm chaát kích thích sinh saûn Sau khi choïn ñöôïc nhöõng caù theå ñuû tieâu chuaån ñöa vaøo trong beå chöùa, ñeå cho caù nghæ ngôi. Chuùng toâi tieán haønh tieâm chaát kích thích sinh saûn cho caù. Ñoái vôùi caù laêng nha, aùp duïng phöông phaùp tieâm lieàu sô boä vaø lieàu quyeát ñònh caùch nhau 5 giôø. Vò trí tieâm ôû vuøng cô löng vaø muõi kim tieâm phaûi hôïp vôùi thaân caù goùc 450 Hình 4.5 Tieâm chaát kích thích sinh saûn 4.1.3.4 Hình thöùc sinh saûn Chuùng toâi tieán haønh cho caù sinh saûn theo hình thöùc gieo tinh baùn khoâ. Caù boá meï sau khi tieâm chaát kích thích sinh saûn ñöôïc thaû vaøo beå chöùa coù nöôùc chaûy nheï. Theo doõi nhieät ñoä nöôùc vaø kieåm tra thöôøng xuyeân ñeå xaùc ñònh thôøi ñieåm ruïng tröùng cuûa caù caùi. Khi caù ruïng tröùng ñoàng loaït, tieán haønh keùo caù cho vaøo thau lôùn ñeå gaây meâ baèng dung dòch Ethylenglycomonophenylether (C2H10O2). Sau ñoù, giaûi phaãu caù ñöïc laáy buoàng tinh cho vaøo coái söù nghieàn naùt, hoøa vaøo moät ít nöôùc saïch roài ñoå hoãn hôïp naøy vaøo thau ñöïng tröùng ñaõ ñöôïc vuoát töø caù caùi, duøng loâng gaø khuaáy ñeàu. Tröùng sau khi gieo tinh ñöôïc khöû dính baèng dung dòch tanin (vôùi noàng ñoä 0,5g/L nöôùc) roài mang aáp trong bình weis. Hình 4.6 Vuoát tröùng caù laêng nha Tyû leä ñöïc caùi tham gia sinh saûn töø 1/2 ñeán 1/3. Tyû leä naøy khoâng coá ñònh maø phuï thuoäc vaøo chaát löôïng cuûa caù ñöïc. Hình 4.7 Gieo tinh 4.2 Keát Quaû Sinh Saûn Caù Laêng Nha Phöông phaùp gieo tinh nhaân taïo thöôøng ñöôïc aùp duïng cho moät soá loaøi caù da trôn nhö caù tra, caù treâ,.. nhöng do ôû caùc loaøi caù naøy, tinh dòch raát khoù vuoát neân phaûi moå caù ñöïc laáy buoàng tinh. Vì vaäy sau khi sinh saûn xong chæ coù caù caùi coøn soáng. Ñaây laø maët haïn cheá cuûa kyõ thuaät naøy. Tuy nhieân, theo Ngoâ Troïng Lö vaø Thaùi Baù Hoà (2003), ôû Trung Quoác, khi tieán haønh sinh saûn nhaân taïo caù laêng chaám (Mystus guttatus), hoï ñaõ khoâng gieát cheát con ñöïc. Caù sau khi moå laáy buoàng tinh ñöôïc saùt truøng veát thöông, khaâu laïi ngay roài thaû vaøo ao nuoâi voã tieáp, tyû leä soáng ñaït treân 80%. Ñieàu naøy ñaët ra moät vaán ñeà: caàn coù söï nghieân cöùu veà tyû leä taùi thaønh thuïc cuûa caù ñöïc sau khi tieáp tuïc nuoâi voã, tính khaû thi, hieäu quaû kinh teá khi aùp duïng ôû nöôùc ta nhaèm baûo veä vaø haïn cheá laõng phí taøi nguyeân. Khi tieán haønh sinh saûn nhaân taïo caù laêng nha, chuùng toâi ñaõ söû duïng 2 loaïi chaát kích sinh saûn laø HCG vaø LH – RHa keát hôïp vôùi DOM ñeå tieâm cho caù. Keát quaû thu ñöôïc trong quaù trình gieo tinh ñöôïc theå hieän qua Baûng 4.2 vaø Baûng 4.3 döôùi ñaây. Baûng 4.2 Keát quaû gieo tinh caù laêng baèng LH – RH Ñôït SS Nhieät ñoä (0C) Soá caù SS Ptb caù caùi Lieàu löôïng TGHÖ (giôø) TLRT (%) Nhaän xeùt Caùi Ñöïc (kg/con) (../kg caù caùi) I 29,5 - 31 3 1 1,57 120mg LH-RHa 10g50 –12g20 100 Ruïng roùc +10mg DOM II 30,5 - 32 3 1 2,86 120mg LH-RHa 10g – 10g25 100 Ruïng roùc +10mg DOM III 30 - 32 3 1 2,7 120mg LH-RHa 10g10 100 Ruïng roùc +10mg DOM IV 29 –31,5 3 1 2,47 120mg LH-RHa 9g47 100 Ruïng roùc +10mg DOM Baûng 4.3 Keát quaû gieo tinh caù laêng baèng HCG Ñôït SS Nhieät ñoä (0C) Soá caù SS Ptb caù caùi Lieàu löôïng TGHÖ TLRT Nhaän xeùt Caùi Ñöïc (kg/con) (../kg caù caùi) (giôø) (%) I 29,5 - 31 3 1 1,68 3.500UI 12g30 -12g45 100 Ruïng roùc II 30,5 -32 7 2 2,65 3.500UI 10g55 -12g40 86 Ruïng roùc III 30 -32 7 2 2,23 3.500UI 10g45 -13g 100 Ruïng roùc IV 29 -31,5 5 2 2,50 3.500UI 10g15 -11g30 100 Ruïng roùc Ghi chuù SS : Sinh saûn Ptb : Troïng löôïng trung bình (g/con) TGHÖ: Thôøi gian hieäu öùng TLRT: Tyû leä ruïng tröùng (%) Qua keát quaû ñöôïc trình baøy ôû Baûng 4.2 vaø Baûng 4.3, chuùng toâi nhaän thaáy ñôït I soá caù tham gia sinh saûn laàn löôït laø 3 con tieâm LH-RHa vaø 3 con tieâm HCG, tæ leä ruïng tröùng laø 100%. Chaát kích thích sinh saûn: LH-RHa laø 120mg LH – RHa +10mg DOM, coøn cuûa HCG laø 3.500UI/kg caù caùi. ÔÛ nhieät ñoä 29,5 –310C thì thôøi gian hieäu öùng töø 10g50 ñeán 12giôø45. Töø keát quaû treân, theo nhaän xeùt cuûa chuùng toâi trong ñôït sinh saûn naøy caù caùi thaønh thuïc khaù toát. ÔÛ ñôït sinh saûn thöù II, caù caùi tham gia sinh saûn nhieàu hôn (3 con tieâm LH-RHa, 7 con tieâm HCG), lieàu löôïng thuoác nhö ñôït I. Keát quaû: tæ leä ruïng tröùng laàn löôït laø 100% vaø 86% tröùng ruïng hoaøn toaøn. Caù ñöôïc tieâm baèng HCG coù 1 con chöa thaønh thuïc toát neân khoâng ruïng tröùng ñöôïc. Thôøi gian hieäu öùng cuõng nhö ñôït I. Ñôït sinh saûn thöù III coù 3 caù caùi ñöôïc tieâm LH-RHa, 7 con tieâm baèng HCG tæ leä ruïng tröùng 100%. Söï ruïng tröùng xaûy ra hoaøn toaøn. Thôøi gian hieäu öùng 10g10 ñeán 13g. Ñôït sinh saûn thöù IV coù soá caù caùi tham gia sinh saûn laø 3 con tieâm LH -RHa, 5 con tieâm HCG , lieàu löôïng chaát kích thích sinh saûn gioáng nhö treân. Tæ leä ruïng tröùng laø 100%. Thôøi gian hieäu öùng cuõng ngaén hôn (9g47 – 11g30). Ñieàu naøy cho thaáy ñoä thaønh thuïc cuûa caù caùi khaù toát trong ñôït naøy. Ñoà thò 4.1 Tyû leä ruïng tröùng cuûa caù laêng nha qua 4 ñôït sinh saûn Theo Phaïm Ñöùc Tuaán (1998; trích bôûi Ñaøo Döông Thanh, 2004) cho raèng caù laêng (Mystus sp.) laø loaøi caù ñeû quanh naêm nhöng muøa vuï sinh saûn chæ taäp trung töø thaùng 4 ñeán thaùng 9. Mai Thò Kim Dung (1998), muøa vuï sinh saûn cuûa caù laêng keùo daøi töø thaùng 6 ñeán thaùng 11, roä nhaát khoaûng töø thaùng 6 ñeán thaùng 8. Nhö vaäy, caùc ñôït sinh saûn cuûa chuùng toâi (26/3, 21/5, 27/5 vaø 11/6) phuø hôïp vôùi thôøi ñieåm sinh saûn cuûa nhöõng nghieân cöùu treân. Do ñoù tyû leä thaønh thuïc töông ñoái toát töø 86 – 100%. Qua keát quaû cuûa 4 ñôït sinh saûn chuùng toâi nhaän thaáy duøng HCG cho caù laêng nha sinh saûn seõ cho keát quaû toát hôn duøng LH-RHa. 4.3 Keát Quaû AÁp Tröùng Tröùng sau khi thuï tinh ñöôïc khöû dính vaø aáp trong caùc bình weis, vôùi löu toác nöôùc 1,5 – 2 lít/phuùt. Trong quaù trình aáp tröùng, chuùng toâi tieán haønh theo doõi moät soá chæ tieâu: tyû leä thuï tinh, thôøi gian phaùt trieån phoâi, tyû leä nôû vaø ñaëc bieät laø nhieät ñoä nöôùc vì ñaây laø yeáu toá quyeát ñònh ñeán thôøi gian nôû cuûa tröùng. Hình 4.8 AÁp tröùng trong bình weis Sau 6 giôø chuùng toâi tính tyû leä thuï tinh, theo doõi nhieät ñoä nöôùc 2 giôø/laàn. Keát quaû ñöôïc trình baøy qua Baûng 4.4. Baûng 4.4 Keát quaû aáp tröùng caù laêng nha tieâm baèng LH-RHa Ñôït sinh saûn Nhieät ñoä (0C) TLTT (%) TL nôû (%) Thôøi gian nôûû (giôø) I 29,5 – 31 50 30 24 II 29,5 – 31 45 75 24 III 30,5 – 32 33 36 22 IV 30,5 – 32 57 58 23 Baûng 4.5 Keát quaû aáp tröùng caù laêng nha tieâm baèng HCG Ñôït sinh saûn Nhieät ñoä  (0C) TLTT (%) TL nôû (%) Thôøi gian nôûû (giôø) I 29,5 – 31 60 30 24 II 29,5 – 31 42 80 24 III 30,5 – 32 37 39 22 IV 30,5 – 32 63 60 23 Ghi chuù: TLTT: Tyû leä thuï tinh (%) TLN: Tyû leä nôû (%) Theo Ngoâ Vaên Ngoïc (2002) aáp tröùng trong bình weis coù thôøi gian nôû ngaén hôn aáp trong beå composite ôû cuøng nhieät ñoä. Vì tröùng ñöôïc ñaûo ñeàu lieân tuïc vaø tieáp xuùc nhieàu vôùi oxy. Ñoàng thôøi, döôùi taùc duïng cuûa doøng chaûy vaø aùnh saùng laø moät trong nhöõng taùc nhaân kích thích tröùng nôû nhanh hôn khi aáp trong beå composite. Thôøi gian nôû phuï thuoäc raát nhieàu vaøo nhieät ñoä nöôùc, nhieät ñoä caøng cao (trong khoaûng thích öùng) thì thôøi gian nôû caøng ngaén vaø ngöôïc laïi. ÔÛ ñôït sinh saûn thöù nhaát vaø thöù hai, thôøi gian nôû laø 24 giôø trong khoaûng nhieät ñoä dao ñoäng töø 29,5 – 310C. Theo nghieân cöùu cuûa Phaïm Thò Hueä (2004), ôû nhieät ñoä nöôùc 29 – 320C thì thôøi gian nôû cuûa caù laêng vaøng (Mystus nemurus) töø 18 – 19 giôø. Nhö vaäy, coù theå keát luaän raèng phoâi caù laêng nha phaùt trieån chaäm hôn phoâi cuûa caù laêng vaøng trong cuøng ñieàu kieän aáp tröùng. 4.3.1 Tyû leä thuï tinh vaø tyû leä nôû 4.3.1.1 Tyû leä thuï tinh Tyû leä thuï tinh ñöôïc quyeát ñònh bôûi nhieàu yeáu toá nhö chaát löôïng saûn phaåm sinh duïc, hình thöùc sinh saûn, yeáu toá moâi tröôøng. Keát quaû ñöôïc bieåu dieãn qua Ñoà thò 4.2 Ñoà thò 4.2 Tyû leä thuï tinh qua 4 ñôït sinh saûn Chuù thích: TLTT: Tyû leä thuï tinh (%) Ñoái vôùi caù ñöôïc tieâm baèng LH – RHa keát quaû thuï tinh cuûa caùc ñôït töông ñoái ñoàng ñeàu chæ coù ñôït III laø hôi thaáp hôn so vôùi 3 ñôït kia. Coù leõ laø do caù boá meï thaønh thuïc chöa toát. Ñoái vôùi caù ñöôïc tieâm baèng HCG thì tyû leä thuï tinh cuûa ñôït I vaø ñôït IV khaù cao coøn ñôït II vaø ñôït III thì thaáp hôn. ÔÛ hình thöùc gieo tinh nhaân taïo, tyû leä thuï tinh thaáp coù theå do khi vuoát tröùng khoâng chæ coù tröùng chín muøi ruïng maø caû nhöõng tröùng chöa thaät söï chín cuõng ruïng vaø chæ choïn caù ñöïc thaønh thuïc qua hình daïng beân ngoaøi (do khoù vuoát tinh) cho neân ñoä chính xaùc khoâng cao. 4.3.1.2 Tyû leä nôû Tyû leä nôû cuûa boán ñôït sinh saûn ñöôïc trình baøy qua Baûng 4.4, Baûng 4.5 vaø Ñoà thò 4.3. Noùi chung tyû leä nôû cuûa 2 chaát kích thích sinh saûn laø LH-RHa vaø HCG cheânh leäch nhau khoâng ñaùng keå. Chæ coù ñôït II laø tæ leä nôû cao nhaát. Vì laàn naøy caù thaønh thuïc toát neân coù tyû leä nôû cao. Ñoà thò 4.3 Tyû leä nôû qua 4 ñôït sinh saûn Chuù thích: TLN: Tyû leä nôû (%) 4.3.2 Tyû leä soáng Sau khi caù nôû, chuùng toâi thu toaøn boä caù boät ñem öông trong beå composite. Luùc naøy, caù coù boïc noaõn hoaøng lôùn, bôi yeáu, thöôøng taäp trung ôû ñaùy vaø thaønh beå. Chuùng toâi theo doõi thôøi gian tieâu heát noaõn hoaøng ñeå cung caáp thöùc aên kòp thôøi cho caù nhaèm taêng tyû leä soáng cuûa caù con vaø traùnh söï aên thòt laãn nhau. Keát quaû ñöôïc trình baøy qua baûng döôùi ñaây. Baûng 4.6 Tyû leä soáng cuûa caù laêng nha 6 ngaøy tuoåi Ñôït sinh saûn Nhieät ñoä (0C) Soá caù nôû (con) Toång soá caù 6 ngaøy tuoåi (con) TG heát noaõn hoaøng (giôø) TLS (%) I 26,5 - 29 6.600 6.072 58 92 II 27,5 - 30 126.621 120.230 57 95 III 27,5 - 30 35.255 33.140 57 94 IV 27 - 30 123.296 120.830 57,5 98 Ghi chuù TG : Thôøi gian (giôø) TLS: Tyû leä soáng (%) Caù môùi nôû söû duïng nguoàn dinh döôõng laø noaõn hoaøng. Sau 57 giôø noaõn hoaøng gaàn nhö tieâu bieán, caù baét ñaàu söû duïng thöùc aên beân ngoaøi, luùc naøy cho caù aên Moina. Ñôït sinh saûn thöù nhaát, ôû nhieät ñoä 29,5 – 310C thôøi gian tieâu heát noaõn hoaøng cuûa caù laø 58 giôø. Trong khi ñoù ôû ñôït thöù hai thôøi gian tieâu heát noaõn hoaøng chæ maát 57 giôø, nhieät ñoä ño ñöôïc 30,5 – 320C. Nhö vaäy, nhieät ñoä laø nhaân toá quan troïng aûnh höôûng ñeán thôøi gian tieâu heát noaõn hoaøng cuûa caù boät, nhieät ñoä caøng cao (trong phaïm vi thích öùng) thì söï phaùt trieån cuûa caù caøng nhanh vaø ngöôïc laïi. Theo keát quaû nghieân cöùu cuûa Buøi Minh Phuïc (2003), chuùng toâi nhaän thaáy thôøi gian tieâu heát noaõng hoaøng treân caù laêng vaøng dao ñoäng töø 42 – 48giôø ôû nhieät ñoä 29 – 310C nhanh hôn nhieàu so vôùi caù laêng nha 57 – 58 giôø ôû nhieät ñoä 29,5 – 320C. Ngoaøi ra, thôøi gian tieâu heát noaõn hoaøng cuûa caù coøn phuï thuoäc vaøo loaøi caù vaø ñoä lôùn nhoû cuûa boïc noaõn hoaøng (Ngoâ Vaên Ngoïc, 2000). Chuùng toâi quan saùt thaáy boïc noaõn hoaøng cuûa caù laêng nha coù kích côõ lôùn hôn boïc noaõn hoaøng cuûa caù laêng vaøng cho neân thôøi gian tieâu heát noaõn hoaøng cuûa caù laêng nha keùo daøi hôn. Qua Baûng 4.6, ñôït I tyû leä soáng töø khi caù môùi nôû ñeán khi caù ñaït 6 ngaøy tuoåi laø 92%, ñôït II laø 95%, ñôït III laø 94%, ñôït IV laø 98%. Theo chuùng toâi tyû leä naøy phuø hôïp vôùi quy luaät chung vì ñoái vôùi nhöõng loaøi caù coù söùc sinh saûn thaáp thì tyû leä soáng cuûa chuùng thöôøng raát cao. 4.4 Keát Quaû Öông Nuoâi Öông nuoâi töø giai ñoaïn caù boät leân caù gioáng laø moät khaâu raát quan troïng, quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa coâng vieäc saûn xuaát gioáng. Vì vaäy, muoán ñaït tyû leä soáng cao, chaát löôïng con gioáng toát thì phaûi ñaûm baûo nhu caàu dinh döôõng qua töøng thôøi kyø phaùt trieån cuûa caù, maät ñoä öông vaø moâi tröôøng phuø hôïp. Nöôùc cho vaøo beå phaûi ñöôïc loïc saïch, traùnh ñòch haïi xaâm nhaäp. Nöôùc trong beå composite ñöôïc thay hai laàn moät ngaøy vaø siphon caùc chaát baån ra khoûi beå ñeå taïo moâi tröôøng trong saïch vaø ñaày ñuû oxy. Ñoái vôùi caùc loaøi thuûy saûn, nöôùc laø ñieàu kieän ñeå caù toàn taïi vaø phaùt trieån. Moâi tröôøng nöôùc vôùi caùc yeáu toá vaät lyù, hoùa hoïc taùc ñoäng vaø chi phoái hoaït ñoäng cuûa caù, aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán ñôøi soáng cuûa caù. Ñeå cô theå hoaït ñoäng bình thöôøng, sinh tröôûng vaø phaùt trieån toát caàn phaûi coù moâi tröôøng nöôùc vôùi nhöõng ñieàu kieän toái öu. Trong quaù trình öông nuoâi, chuùng toâi ñaõ tieán haønh theo doõi moät soá chæ tieâu ñöôïc trình baøy qua baûng sau. Baûng 4.7 Caùc yeáu toá moâi tröôøng öông nuoâi Yeáu toá thuûy lyù hoùa Bieân ñoä dao ñoäng Nhieät ñoä (0C) 26,5 – 32 NH3 (mg/L) 0 – 0.003 Ñoä trong (cm) 20 - 60 pH 6,5 – 8 DO (mg/L) 3 – 6 Nhieät ñoä toái öu ñaûm baûo cho hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa caù laêng laø 26 – 280C, pH toái öu cho caù töø 6 – 8 (Mai Thò Kim Dung, 1998). Nhö vaäy, nhöõng chæ tieâu treân ñeàu hoaøn toaøn thích hôïp cho söï taêng tröôûng cuûa caù laêng nha. ÔÛ giai ñoaïn caù boät, kích côõ thöùc aên phuø hôïp vôùi mieäng caù laø raát quan troïng giuùp cho caù baét moài toát, taêng tröôûng nhanh vaø taêng tyû leä soáng. Caù vöøa tieâu heát noaõn hoaøng baét ñaàu cho aên Moina, sau 5 ngaøy tuoåi cho aên truøn chæ ñeán 10 ngaøy tuoåi cho caù aên theâm caù taïp haáp chín troän caùm ñeå giaûm chi phí. Khi caù ñöôïc 20 ngaøy tuoåi thay daàn baèng thöùc aên vieân. Hình 4.9 Heä thoáng beå composite öông nuoâi caù laêng nha Hình 4.10 Heä thoáng beå baït öông nuoâi caù laêng nha Hình 4.11 Maùng aên ôû ao ñaát Söï sinh tröôûng cuûa caù laêng nha Sinh tröôûng laø söï taêng tröôûng veà kích thöôùc vaø khoái löôïng cuûa caù theo thôøi gian nhôø quaù trình trao ñoåi chaát, laø quaù trình söû duïng vaø ñoàng hoùa thöùc aên ñeå xaây döïng cô theå. Quaù trình sinh tröôûng ñaëc tröng ñoái vôùi moãi loaøi caù vaø tuøy thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá: ñieàu kieän moâi tröôøng soáng, thuoäc tính loaøi, soá löôïng vaø chaát löôïng thöùc aên, thôøi gian soáng cuûa caù, giôùi tính.. Ñeå theo doõi toác ñoä taêng tröôûng vaø tyû leä soáng töø caù boät 6 ngaøy tuoåi leân caù gioáng 27 ngaøy tuoåi, chuùng toâi tieán haønh thí nghieäm thaønh 2 giai ñoaïn: Giai ñoaïn 1 (caù boät 3 ñeán 6 ngaøy tuoåi) ñöôïc öông trong beå composite. Giai ñoaïn 2 (caù 6 ngaøy tuoåi ñeán 27 ngaøy tuoåi) chia thaønh 2 nghieäm thöùc (NT) NT I: öông trong beå baït maät ñoä 400 con/m2 NT II: öông trong ao ñaát maät ñoä 400 con/m2 Ñònh kyø baûy ngaøy moät laàn, chuùng toâi tieán haønh kieåm söï taêng tröôûng cuûa caù laêng nha baèng caùch thu ngaãu nhieân 30 caù theå cuûa moãi nghieäm thöùc ñeå ño chieàu daøi vaø caân troïng löôïng cô theå. Baûng 4.8 Chieàu daøi vaø troïng löôïng trung bình cuûa caù laêng nha Ngaøy tuoåi Laàn 1 Laàn 2 NT I NT II NT I NT II Ltb (cm) Ptb (g) Ltb (cm) Ptb (g) Ltb (cm) Ptb (g) Ltb (cm) Ptb (g) 6 0,81 0,013 0,80 0,013 0,80 0,014 0,80 0,012 13 1,91 0,08 1,79 0,07 2,09 0,13 1,87 0,07 20 3,21 0,37 3,02 0,31 3,33 0,39 3,14 0,32 27 4,19 0,79 3,65 0,41 4,22 0,72 3,66 0,42 Ghi chuù Ltb : Chieàu daøi trung bình (cm) Ptb : Troïng löôïng trung bình (g) 4.4.1.1 Taêng tröôûng chieàu daøi Qua phaân tích thoáng keâ, chuùng toâi nhaän thaáy chieàu daøi trung bình cuûa caù laêng nha ôû hai nghieäm thöùc sai khaùc nhau coù yù nghóa (p<0,05) vôùi möùc ñoä tin caäy 95%. Caù ñöôïc nuoâi trong beå baït coù toác ñoä taêng tröôûng chieàu daøi cao hôn caù ñöôïc nuoâi ôû ao ñaát vôùi cuøng maät ñoä 400 con/m2. Trong ñôït sinh saûn thöù nhaát vaø thöù hai caù ôû NT I (töø 6 ngaøy tuoåi ñeán 27 ngaøy tuoåi) coù chieàu daøi trung bình laø 4,19cm cao hôn NT II laø 3,65cm. Töông töï, trong ñôït sinh saûn thöù ba vaø thöù tö chieàu daøi trung bình ôû NT I laø 4,22cm cao hôn NT II laø 3,66cm. Töø 6 ngaøy tuoåi cho ñeán 13 ngaøy tuoåi, caù ôû NT I taêng tröôûng nhanh hôn caù ôû NT II. Nguyeân nhaân laø do moâi tröôøng nöôùc, cheá ñoä thöùc aên ôû beå baït deã quaûn lyù hôn ôû ao ñaát. Nöôùc ôû ao ñaát ñuïc hôn ôû beå baït neân khoù quaûn lyù thöùc aên hôn. Töø 13 ngaøy tuoåi ñeán 20 ngaøy tuoåi caù taêng tröôûng veà chieàu daøi raát nhanh vaø söï caùch bieät veà toác ñoä taêng tröôûng giöõa 2 NT laø khoâng ñaùng keå. Luùc naøy caû ao ñaát laãn beå baït moâi tröôøng nöôùc oån ñònh, thöùc aên ñöôïc ñaûm baûo neân toác ñoä taêng tröôûng khaù ñoàng ñeàu. Töø 20 ngaøy tuoåi ñeán 27 ngaøy tuoåi caù vaãn tieáp tuïc taêng tröôûng veà chieàu daøi nhöng söï caùch bieät veà toác ñoä taêng tröôûng giöõa 2 NT ñöôïc theå hieän roõ reät. Caù nuoâi trong beå baït vôùi yeáu toá moâi tröôøng nöôùc, chaát löôïng nöôùc, thöùc aên ñeàu ñöôïc ñaûm baûo neân taêng tröôûng khaù nhanh. Coøn luùc naøy ôû ao ñaát coù leõ do nöôùc ao öông bò ñuïc thöôøng xuyeân neân ñaõ aûnh höôûng ñeán toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù. Ñoà thò 4.4 Toác ñoä taêng tröôûng chieàu daøi cuûa caù laêng nha(đñôït I, II) Ñoà thò 4.5 Toác ñoä taêng tröôûng chieàu daøi cuûa caù laêng nha(đñôït III, IV) Theo nhaän xeùt cuûa chuùng toâi, söï taêng tröôûng veà chieàu daøi cuûa caù laêng nha töông ñoái nhanh. Ñieàu naøy phuø hôïp vôùi quy luaät phaùt trieån cuûa sinh vaät, khi cô theå coøn non thì söï taêng tröôûng veà chieàu daøi dieãn ra nhanh hôn söï taêng troïng. Hình 4.12 Caù laêng nha 27 ngaøy tuoåi (NT I) Hình 4.13 Caù laêng nha 27 ngaøy tuoåi (NT II) 4.4.1.2 Taêng tröôûng troïng löôïng Ñôït sinh saûn I vaø II troïng löôïng caù qua caùc laàn kieåm tra khaùc bieät nhau raát raát coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (p<0,001). ÔÛ laàn kieåm tra thöù nhaát (caù 13 ngaøy tuoåi), troïng löôïng trung bình caù cuûa NT I laø 0,08g; NT II laø 0,07g sai khaùc raát raát coù yù nghóa. Khi caù ñöôïc 20 ngaøy tuoåi, troïng löôïng trung bình ôû NT I laø 0,37g vaø NT II laø 0,31g. Qua phaân tích, chuùng toâi nhaän thaáy möùc sai khaùc raát coù yù nghóa (p<0,01). ÔÛ laàn kieåm tra sau cuøng 27 ngaøy tuoåi, vôùi ñoä tin caäy laø 95%, söï khaùc bieät veà troïng löôïng raát raát coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (p<0,001). Keát quaû veà söï taêng tröôûng troïng löôïng caù ñöôïc trình baøy qua Baûng 4.8 vaø bieåu dieãn qua Ñoà thò 4.6, Ñoà thò 4.7. Ñoà thò 4.6 Toác taêng tröôûng troïng löôïng cuûa caù theo thôøi gian (ñôït I, II) Qua ñoà thò treân, chuùng toâi nhaän thaáy toác ñoä taêng tröôûng veà troïng löôïng cuûa caù töø 6 ngaøy tuoåi ñeán 13 ngaøy tuoåi khaù ñoàng ñeàu. Töø 13 ngaøy tuoåi ñeán 20 ngaøy tuoåi, toác ñoä naøy taêng nhanh hôn caùc giai ñoaïn coøn laïi vì luùc naøy caù ñaõ quen daàn vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng öông nuoâi, thöùc aên,.. nhöng töø 20 ñeán 27 ngaøy tuoåi, toác ñoä taêng tröôûng ñaõ coù söï khaùc bieät raát roõ reät giöõa 2 nghieäm thöùc. Do ôû NT I chuùng ta kieåm soaùt ñöôïc chaát löôïng nöôùc toát hôn ôû ao ñaát (NT II) neân caù phaùt trieån nhanh hôn. Ñoà thò 4.7 Toác ñoä taêng tröôûng troïng löôïng cuûa caù theo thôøi gian (ñôït III, IV) Töø ñoà thò treân cho thaáy möùc caùch bieät veà toác ñoä taêng troïng löôïng giöõa hai nghieäm thöùc cao hôn ñôït I. Qua phaân tích ANOVA, chuùng toâi nhaän thaáy söï taêng tröôûng troïng löôïng cuûa caù trong NT I vaø NT II sai bieät raát coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (p<0,01). Nhö vaäy, qua boán ñôït sinh saûn, chuùng toâi ruùt ra nhaän xeùt öông nuoâi caù laêng nha ôû beå baït coù toác ñoä taêng tröôûng cao hôn so vôùi caù ñöôïc öông ở ao đất vôùi cuøng maät ñoä 400 con/m2 trong cuøng ñieàu kieän chaêm soùc vaø thöùc aên. Hình 4.14 Thu hoaïch caù laêng nha 27 ngaøy tuoåi Tyû leä soáng Trong quaù trình öông nuoâi, tyû leä soáng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo caùc yeáu toá moâi tröôøng, chaát löôïng thöùc aên, cheá ñoä chaêm soùc vaø chaát löôïng caù boät,.. Trong nghieân cöùu naøy, tyû leä soáng cuûa caù laêng nha ñöôïc theo doõi ôû hai giai ñoaïn: - Giai ñoaïn 1 (töø khi nôû ñeán 6 ngaøy tuoåi): ñôït I laø 92%, ñôït II laø 95%, ñôït III laø 94% vaø ñôït IV laø 98%. - Giai ñoaïn 2 (töø 6 ngaøy tuoåi ñeán 27 ngaøy tuoåi): chuùng toâi chia caù thaønh hai nghieäm thöùc (NT I: 400con/m2, NT II: 400con/m2). Keát quaû cho thaáy toác ñoä taêng tröôûng giöõa hai nghieäm thöùc sai bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ vaø tyû leä soáng trung bình giöõa hai nghieäm thöùc laø 58% (NT I), 53,85% (NT II). Tyû leä soáng cuûa caù 6 ngaøy tuoåi vaø 27 ngaøy tuoåi ñöôïc bieåu dieãn qua Ñoà thò 4.8. Ñoà thò 4.8 Tyû leä soáng cuûa caù laêng nha Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng Theo Nguyeãn Ñoång (1911; trích bôûi Ñaøo Döông Thanh, 2004) söï phuï thuoäc giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng ôû caùc loaøi khaùc nhau; trong cuøng moät loaøi, caù theå soáng trong caùc moâi tröôøng vaø muøa vuï khaùc nhau thì söï phaùt trieån cuûa caùc caù theå qua caùc giai ñoaïn cuõng khaùc nhau. Caù laêng nha cuõng naèm trong quy luaät ñoù. Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng cuûa caù laêng nha ñöôïc bieåu dieãn qua ñoà thò döôùi ñaây. Ñoà thò 4.9 Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng caù (NT I) Söï töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng cuûa caù qua caùc laàn kieåm tra ôû nghieäm thöùc I coù moái töông quan khaù chaët cheõ. Heä soá töông quan R2 = 0,9928. Khi caù coøn nhoû, söï taêng tröôûng veà chieàu daøi nhanh hôn söï taêng tröôûng veà troïng löôïng. Ñoà thò 4.10 Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng caù (NT II) Cuõng nhö ôû nghieäm thöùc moät, chuùng toâi nhaän thaáy söï töông quan giöõa chieàu daøi vaø troïng löôïng caù ôû nghieäm thöùc hai khaù chaët cheõ, heä soá töông quan R2 = 0,9947. Tuy nhieân, chuùng toâi nhaän thaáy öông trong ao ñaát söï taêng tröôûng veà troïng löôïng cuûa caù laêng nha khi ñaït ñöôïc chieàu daøi lôùn hôn 3cm laø roõ reät coøn öông ôû beå baït söï thay ñoåi veà troïng löôïng laø khoâng ñaùng keå (khi caù coù cuøng chieàu daøi nhö treân). V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ Keát Luaän Töø nhöõng keát quaû thu ñöôïc trong quaù trình thí nghieäm, chuùng toâi ruùt ra nhöõng keát luaän sau: Veà sinh saûn nhaân taïo - Caù boá meï aên thöùc aên chuû yeáu laø caù taïp, aên thöùc aên vieân raát ít. - Muøa sinh saûn chính cuûa caù laêng nha taäp trung chuû yeáu töø thaùng 6 – thaùng 11. - Caù laêng nha laø loaøi ñeû tröùng dính. Ñöôøng kính tröùng khi chín dao ñoäng töø 1,4 – 1,5 mm vaø tröùng coù maøu vaøng trong. - Chaát kích thích söû duïng cho caù laêng nha sinh saûn laø HCG toång lieàu laø 3500UI/kg caù caùi coù hieäu quaû toát hôn LH-RHa (toång lieàu laø 120mg/kg caù caùi + 10mg DOM) - Thôøi gian hieäu öùng dao ñoäng töø 9giôø30 phuùt – 13giôø ôû nhieät ñoä 29 – 320C. - Tyû leä thuï tinh ñaït 33 – 63%. - Tyû leä nôû ñaït 30 - 80%. Thôøi gian nôû töø 22 giôø - 24 giôø ôû nhieät ñoä 29 – 320C. Veà öông nuoâi - Thöùc aên phuø hôïp cho caù sau khi tieâu heát noaõn hoaøng laø Moina vaø sau 5 ngaøy tuoåi laø truøn chæ (Tubifex tubifex). - Caù boät taêng tröôûng khaù nhanh. Caù ôû nghieäm thöùc I coù toác ñoä taêng tröôûng cao hôn caù ôû nghieäm thöùc II. Tuy nhieân, tyû leä soáng trung bình giöõa hai nghieäm thöùc thì gaàn nhö nhau (caù 6 ngaøy tuoåi: 92 – 98%; caù 27 ngaøy tuoåi: 53.85 – 58%) Ñeà Nghò Qua nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong nghieân cöùu saûn xuaát gioáng nhaân taïo caù laêng nha, chuùng toâi xin ñöa ra moät soá kieán nghò sau: - Neân nuoâi voã caù boá meï sôùm hôn (baét ñaàu töø thaùng 12) vaø neân choïn caù boá meï ñaõ thuaàn döôõng, soáng quen vôùi moâi tröôøng nhaân taïo hoaëc phaûi nuoâi caù trong moâi tröôøng gaàn gioáng vôùi ngoaøi töï nhieân. - Caàn coù söï nghieân cöùu theâm veà vieäc giaûi phaãu caù ñöïc ñeå laáy buoàng tinh nhöng vaãn ñaûm baûo söï soáng vaø taùi thaønh thuïc cuûa caù nhaèm traùnh laõng phí caù ñöïc. - Nghieân cöùu thôøi ñieåm cho aên vaø loaïi thöùc aên thích hôïp cho caù boät (sau khi tieâu heát noaõn hoaøng) ñeå naâng cao tyû leä soáng vaø toác ñoä taêng tröôûng cuûa caù. - Thöû nghieäm söû duïng kích duïc toá tieâm ñònh kyø cho caù caùi ñeå caù phaùt duïc toát vaø nhanh hôn. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO NGUYEÃN HÖÕU BÌNH, 1996. Sôû Khoa Hoïc Coâng Ngheä vaø Moâi Tröôøng Tp. HCM Trung Taâm NCKHKT vaø Khuyeán Noâng Tp. HCM. Kyõ thuaät nuoâi thuûy saûn, taäp IV. Nhaø Xuaát Baûn Noâng Nghieäp Tp. Hoà Chí Minh. MAI THÒ KIM DUNG, 1998. Khaûo saùt ñaëc ñieåm sinh hoïc caù laêng (Mystus nemurus). LVTN Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. PHAÏM THÒ HUEÄ vaø LEÂ THÒ BÍCH NGAØ, 2004. Hoaøn thieän quy trình saûn xuaát gioáng nhaân taïo caù laêng vaøng. LVTN Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. LEÂ ÑAÏI QUAN, 2004. Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa thöùc aên leân söï taêng tröôûng cuûa caù laêng nha (Mystus wyckioides Chaux vaø Fang, 1949). LVTN Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. ÑAØO DÖÔNG THANH vaø ÑAËNG THÒ QUYEÂN TRINH, 2004. Nghieân cöùu saûn xuaát gioáng nhaân taïo caù laêng nha. LVTN Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. NGUYEÃN TÖÔØNG ANH, 1999. Vieän Nghieân Cöùu Nuoâi Troàng Thuûy Saûn I, Hoïc Vieän Coâng Ngheä Chaâu AÙ. Moät soá vaán ñeà veà noäi tieát hoïc sinh saûn caù. Nhaø Xuaát Baûn Noâng Nghieäp Haø Noäi. NGOÂ VAÊN NGOÏC, 2000. Saûn xuaát gioáng caù. Baøi Giaûng Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. NGOÂ VAÊN NGOÏC, 2002. Keát quaû nghieân cöùu saûn xuaát gioáng nhaân taïo caù laêng vaøng (M. nemurus Valenciennes, 1839). Taäp san khoa hoïc kyõ thuaät, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. NXB Noâng Nghieäp, 3/2002: p 104 – 107. NGOÂ VAÊN NGOÏC, 2004. Hoaøn chænh qui trình coâng ngheä saûn xuaát gioáng caù laêng vaøng. Trung Taâm Khuyeán Ngö Quoác Gia. LEÂ HOAØNG DUÕNG vaø LEÂ TRAÀN THU TRANG, 2005. Nghieân cöùu thieát laäp qui trình saûn xuaát gioáng nhaân taïo caù laêng nha (Mystus Wyckioides Chaux vaø Fang, 1949). LVTN Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. BUØI MINH PHUÏC, 2003. Nghieân cöùu saûn xuaát gioáng nhaân taïo caù laêng (Mystus sp). LVTN Khoa Thuûy Saûn, Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. PHUÏ LUÏC 1 Heä Soá Thaønh Thuïc cuûa Caù Laêng Nha Ñöïc Maãu P thaân (g) P0 (g) PTSD (g) GÑTT Heä soá TT (%) 1 2 3 4 5 6 3.500 1.620 1.320 1.560 2.750 1.650 3.200 1.400 1.240 1.450 2.650 1.550 11,09 6,20 4,99 4,99 12,6 7,56 IVc IVc IVc IVc IVc IVc 0,34 0,44 0,40 0,34 0,48 0,49 TB 2.067 1.915 7,91 IV 0,42 Ghi chuù P : Troïng löôïng thaân cuûa caù (g) Ptsd : Troïng löôïng tuyeán sinh duïc cuûa caù (g) P0 : Troïng löôïng caù boû noäi quan (g) GÑTT: Giai ñoaïn thaønh thuïc Heä soá TT: Heä soá thaønh thuïc (%) Ñöôøng Kính Tröùng Chín Muøi cuûa Caù Laêng Nha Maãu Tröôùc khi tröông nöôùc (mm) Sau khi tröông nöôùc (mm) 1 1,5 1,9 2 1,4 1,8 3 1,4 2,0 4 1,3 1,8 5 1,4 1,8 6 1,5 2,0 Trung bình 1,41 1,88 PHUÏ LUÏC 2 Keát Quaû Gieo Tinh Nhaân Taïo Caù Laêng Nha baèng LH – Rha Ñôït sinh saûn Ngaøy sinh saûn STT Troïng löôïng caù caùi (kg) Troïng löôïng trung bình (kg/con) Thôøigian hieäu öùng (giôø) Tyû leä ruïng tröùng (%) Toång troïng löôïng tröùng(g) Soá löôïng (tröùng/g) Toång soá tröùng Nhieät ñoä (0C) I 26/3/2005 1 1,66 1,57 10g50 100 133 195 26.000 29,5 - 31 2 1,54 11g40 3 1,5 12g20 II 21/5/2005 1 2,25 2,68 10g 100 965 197 190.000 30,5 - 32 2 2,4 10g15 3 3,4 10g25 III 27/5/2005 1 3,6 2,7 10g10 100 687 195 134.000 30,5 - 32 2 1,9 3 2,6 IV 11/6/2005 1 2,5 2,47 9g47 100 870 200 174.000 29 – 31,5 2 2,6 3 2,3 2.2 Keát Quaû Gieo Tinh Nhaân Taïo Caù Laêng Nha baèng HCG Ñôït sinh saûn Ngaøy sinh saûn STT Troïng löôïng caù caùi (kg) Troïng löôïng trung bình (kg/con) Thôøigian hieäu öùng (giôø) Tyû leä ruïng tröùng (%) Toång troïng löôïng tröùng(g) Soá löôïng (tröùng/g) Toång soá tröùng Nhieät ñoä (0C) I 26/3/2005 1 1,8 1,68 12g30 100 770 195 15.000 29,5 - 31 2 1,74 3 1.5 12g45 100 II 21/5/2005 1 2,85 2,65 10g55 100 945 197 186.000 30,5 - 32 2 2,95 3 2,6 4 2,5 11g20 100 5 3 11g55 100 6 2,5 12g40 100 7 2,15 0 0 III 27/5/2005 1 3 2,23 10g45 100 687 195 134.000 30,5 - 32 2 1,9 3 2 4 3,5 5 1,8 11g30 6 1,6 11g45 7 1,8 13g30 IV 11/6/2005 1 2.8 2,5 10g15 100 890 200 178.000 30 -31,5 2 1.2 3 1.6 10g45 4 3.2 11g5 5 3.7 11g30 2.3 Keát Quaû AÁp Tröùng 2.3.1 Caù Ñöôïc Tieâm baèng LH-RHa Ñôït sinh saûn Nhieät ñoä (0C) Soá löôïng tröùng thuï tinh Toång soá caù nôû (con)  Tyû leä thuï tinh (%) Tyû leä nôû (%) Thôøi gian nôû (giôø) I 29,5 - 31 13.000 3.900 50 30 24 II 29,5 - 31 85.500 64.125 45 75 24 III 30,5 – 32 44.220 15.919 33 36 22 IV 30,5 - 32 99.180 57.524 57 58 23 2.3.2 Caù Ñöôïc Tieâm baèng HCG Ñôït sinh saûn Nhieät ñoä (0C) Soá löôïng tröùng thuï tinh Toång soá caù nôû (con)  Tyû leä thuï tinh (%) Tyû leä nôû (%) Thôøi gian nôû (giôø) I 29,5 - 31 9.000 2.700 60 30 24 II 29,5 - 31 78.120 6.2496 42 80 24 III 30,5 – 32 49.580 19.336 37 39 22 IV 30,5 - 32 109.620 65.772 63 60 23 2.4 Keát Quaû Öông Nuoâi Caù Laêng Nha Ñôït sinh saûn Nhieät ñoä (0C) Toång soá caù 6 ngaøy tuoåi Tyû leä soáng cuûa caù 6 ngaøy tuoåi (%) Toång soá caù 27 ngaøy tuoåi Tyû leä soáng cuûa caù 27 ngaøy tuoåi (%) I 26,5 - 31 6.072 92 4.140 69 II 27,5 – 32 120.230 95 51.600 43 III 27,5- 32 33.140 94 3.360 56 IV 27 - 31 120.830 98 77.640 64.7 PHUÏ LUÏC 3 Keát Quaû Öông Nuoâi Caù Laêng Nha Ñôït I Nghieäm thöùc 1 (Beå baït maät ñoä 400 con/m2) STT Thôøi ñieåm khaûo saùt (ngaøy tuoåi) 6 13 20 27 L(cm) P(g) L(cm) P(g) L(cm) P(g) L(cm) P(g) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0,75 0,80 0,83 0,85 0,80 0,81 0,80 0,80 0,80 0,83 0,85 0,75 0,80 0,81 0,81 0,77 0,83 0,80 0,77 0,80 0,80 0,83 0,85 0,83 0,75 0,85 0,80 0,75 0,80 0,85 1,8 2,1 1,9 1,8 1,6 2,0 2,2 2,1 1,9 2,2 2,2 1,9 1,8 2,0 1,8 1,6 2,1 1,8 2,2 2,0 1,6 2,1 1,8 2,0 1,7 1,9 2,0 1,8 2,0 1,4 0,09 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,06 0,09 0,09 0,09 0,10 0,05 0,09 0,06 0,10 0,04 0,09 0,09 0,09 0,07 0,06 3,5 3,3 3,5 3,3 2,9 2,8 3,6 3,1 2,8 3,2 3,0 3,0 3,5 3,8 3,5 2,6 3,8 2,8 3,1 3,5 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 3,0 3,5 3,5 3,1 3,1 0,42 0,35 0,41 0,40 0,31 0,31 0,40 0,35 0,30 0,50 0,34 0,33 0,37 0,43 0,42 0,24 0,54 0,31 0,32 0,36 0,35 0,36 0,40 0,34 0,36 0,35 0,48 0,44 0,35 0,36 4,5 4,1 4,3 4,5 4,4 4,3 4,2 4,0 3,9 4,4 4,0 4,0 3,9 4,1 4,3 3,9 4,6 4,4 4,1 3,9 4,4 4,4 4,1 3,9 4,0 4,3 4,6 4,1 4,0 4,1 0,70 0,80 0,85 0,90 0,89 0,80 0,81 0,85 0,79 0,80 0,83 0,73 0,62 0,96 0,79 0,68 0,94 0,82 0,71 0,65 0,79 0,81 0,88 0,76 0,85 0,81 0,95 0,79 0,71 0,68 Lôùn nhaát 0,85 2,2 0,10 3,8 0,54 4,6 0,95 Nhoû nhaát 0,75 1,4 0,04 2,6 0,24 3,9 0,62 TB 0,81 0,013 1,91 0,08 3,21 0,37 4,19 0,79 Nghieäm thöùc 2 (Ao ñaát maät ñoä 400 con/m2) STT Thôøi ñieåm khaûo saùt (ngaøy tuoåi) 6 13 20 27 L(cm) P (g) L (cm) P (g) L (cm) P (g) L(cm) P (g) 1 0,77 2,0 0,08 3,0 0,28 3,1 0,29 2 0,80 1,7 0,06 3,2 0,33 3,2 0,35 3 0,84 1,6 0,05 2,5 0,14 3,1 0,26 4 0,78 1,6 0,04 3,0 0,43 3,8 0,44 5 0,80 1,6 0,07 2,7 0,25 3,7 0,45 6 0,82 2,2 0,08 3,1 0,35 4,3 0,56 7  0,80 2,0 0,07 3,5 0,54 2,9 0,30 8  0,80 1,6 0,05 3,2 0,34 3,2 0,29 9  0,75 1,8 0,08 3,5 0,40 3,4 0,40 10  0,80 1,9 0,05 3,2 0,37 3,7 0,40 11  0,85 1,6 0,05 2,8 0,32 3,6 0,37 12  0,75 2,0 0,07 2,7 0,20 3,5 0,37 13  0,80 1,9 0,06 3,4 0,30 3,9 0,48 14  0,80 1,7 0,05 3,4 0,39 4,5 0,63 15  0,80 1,6 0,05 3,1 0,35 3,5 0,41 16  0,85 2,0 0,08 3,4 0,30 3,2 0,35 17  0,75 1,7 0,06 3,3 0,34 3,9 0,50 18  0,83 1,7 0,08 2,7 0,30 2,8 0,24 19  0,80 1,9 0,08 2,8 0,23 4,1 0,57 20  0,85 1,6 0,07 3,1 0,27 3,3 0,34 21  0,83 1,8 0,07 2,6 0,21 3,7 0,41 22  0,85 1,7 0,06 2,6 0,25 3,5 0,31 23  0,80 1,8 0,09 3,2 0,29 3,9 0,46 24  0,80 1,7 0,06 2,7 0,24 4,1 0,49 25  0,70 1,7 0,06 2,6 0,22 3,9 0,43 26  0,80 1,8 0,08 2,8 0,30 3,8 0,38 27  0,80 1,8 0,07 3,0 0,32 4,5 0,60 28  0,83 2,2 0,08 3,1 0,34 4,5 0,63 29  0,77 2,1 0,06 3,6 0,42 3,8 0,41 30  0,80 1,5 0,04 2,8 0,30 3,1 0,25 Lôùn nhaát 0,85 2,2 0,09 3,6 0,54 4,5 0,63 Nhoû nhaát 0,70 1,5 0,04 2,5 0,14 2,8 0,24 TB 0,80 0,013 1,79 0,07 3,02 0,31 3,65 0,41 Keát Quaû Öông Nuoâi Caù Laêng Nha Ñôït II Nghieäm thöùc 1 (Beå baït maät ñoä 400 con/m2) STT Thôøi ñieåm khaûo saùt (ngaøy tuoåi) 6 13 20 27 L(cm) P(g) L(cm) P(g) L(cm) P (g) L(cm) P(g) 1 0,80 2,0 0,12 3,9 0,60 4,4 0,87 2 0,78 2,0 0,11 2,8 0,26 4,3 0,82 3 0,83 2,1 0,25 3,2 0,34 4,2 0,63 4 0,80 1,9 0,13 3,6 0,46 4,4 0,75 5 0,81 2,0 0,12 3,2 0,40 4,3 0,85 6 0,80 2,2 0,14 3,5 0,37 4,5 0,89 7 0,78 2,2 0,15 3,7 0,44 3,8 0,66 8 0,83 2,1 0,15 4,1 0,50 4,2 0,65 9 0,85 2,3 0,14 3,0 0,32 4,3 0,71 10 0,80 1,9 0,17 3,4 0,34 4,0 0,58 11 0,80 1,5 0,07 3,5 0,45 4,5 0,83 12 0,80 2,0 0,15 3,9 0,51 4,3 0,73 13 0,75 2,2 0,12 3,5 0,42 3,5 0,54 14 0,83 2,1 0,12 3,0 0,37 4,1 0,69 15 0,75 2,3 0,18 3,8 0,40 4,2 0,79 16 0,83 2,2 0,13 3,0 0,35 3,7 0,52 17 0,85 2,3 0,11 3,2 0,40 4,2 0,74 18 0,80 2,3 0,10 3,1 0,32 4,1 0,79 19 0,75 2,3 0,15 3,6 0,40 4,5 0,89 20 0,77 1,8 0,08 3,2 0,40 4,9 0,87 21 0,85 2,3 0,11 3,2 0,38 4,1 0,72 22 0,80 2,3 0,12 2,9 0,23 4,3 0,62 23 0,85 2,2 0,13 3,3 0,39 4,4 0,73 24 0,83 2,2 0,13 3,0 0,34 3,5 0,42 25 0,75 1,9 0,13 3,4 0,38 4,4 0,83 26 0,77 1,8 0,12 3,1 0,27 4,5 0,73 27 0,85 2,0 0,11 3,2 0,41 4,2 0,69 28 0,83 2,2 0,11 3,6 0,51 4,3 0,70 29 0,80 1,9 0,12 3,0 0,33 4,2 0,71 30 0,80 2,2 0,24 3,0 0,34 4,3 0,68 Lôùn nhaát 0,85 2,3 0,25 4,1 0,60 4,9 0,89 Nhoû nhaát 0,75 1,5 0,07 2,8 0,23 3,5 0,42 TB 0,80 0,014 2,09 0,13 3,33 0,39 4,22 0,72 Nghieäm thöùc 2 (Ao ñaát maät ñoä 400 con/m2) STT Thôøi ñieåm khaûo saùt (ngaøy tuoåi) 6 13 20 27 L (cm) P(g) L(cm) P (g) L(cm) P (g) L (cm) P(g) 1 0,81 1,8 0,07 2,9 0,21 3,3 0,31 2 0,77 1,7 0,06 3,1 0,33 3,5 0,38 3 0,83 1,8 0,08 3,3 0,14 3,7 0,44 4 0,80 1,8 0,09 3,5 0,43 3,8 0,46 5 0,80 1,7 0,07 2,5 0,25 3,1 0,25 6 0,78 2,1 0,09 3,3 0,35 4,2 0,56 7 0,85 2,0 0,06 3,5 0,54 3,3 0,33 8 0,83 1,6 0,05 3,2 0,34 3,2 0,28 9 0,80 2,0 0,08 3,1 0,31 3,9 0,48 10 0,75 1,8 0,05 3,1 0,40 3,7 0,42 11 0,80 1,8 0,05 3,1 0,32 3,8 0,40 12 0,80 1,8 0,07 2,7 0,20 3,5 0,37 13 0,83 1,9 0,06 3,1 0,30 3,6 0,48 14 0,87 1,9 0,05 3,4 0,55 4,4 0,63 15 0,83 1,8 0,05 3,5 0,35 3,5 0,41 16 0,75 1,9 0,08 3,1 0,25 3,4 0,35 17 0,77 1,8 0,06 3,3 0,34 3,6 0,49 18 0,80 1,9 0,07 3,3 0,38 3,1 0,25 19 0,83 2,2 0,09 2,8 0,23 4,1 0,57 20 0,80 1,7 0,06 3,1 0,27 3,3 0,32 21 0,75 2,0 0,07 2,6 0,21 3,7 0,41 22 0,80 1,8 0,06 3,1 0,32 3,2 0,28 23 0,85 2,0 0,09 3,2 0,28 3,9 0,46 24 0,75 1,9 0,07 2,9 0,23 4,0 0,52 25 0,77 1,7 0,06 2,9 0,22 3,9 0,43 26 0,80 2,0 0,06 3,2 0,34 3,6 0,37 27 0,85 2,0 0,07 3,2 0,35 4,2 0,60 28 0,75 2,0 0,08 3,3 0,32 4,3 0,63 29 0,83 2,1 0,06 3,6 0,44 3,7 0,40 30 0,80 1,7 0,04 3,2 0,32 3,2 0,25 Lôùn nhaát 0,87 2,2 0,09 3,6 0,55 4,4 0,63 Nhoû nhaát 0,75 1,6 0,04 2,5 0,14 3,1 0,25 TB 0,80 0,012 1,87 0,07 3,14 0,32 3,66 0,42 PHUÏ LUÏC 4 KEÁT QUAÛ XÖÛ LYÙ THOÁNG KEÂ Keát Quaû Phaân Tích cuûa Ñôït I Veà chieàu daøi Caù 13 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi caù 13 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 0,204 1 0,204 5,273 0,0253 Trong NT 2,246 58 0,0387 Toång 2,450 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi caù 13 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 1,793 X 1 30 1,91 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,11667 0,10172* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Caù 20 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi caù 20 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 0,542 1 0,542 5,613 0,0212 Trong NT 5,595 58 0,0965 Toång 6,137 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi caù 20 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 3,02 X 1 30 3,21 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,19 0,16056* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Caù 27 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi caù 27 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 5,4 1 5,4 31,214 0,0000 Trong NT 10,034 58 0,173 Toång 15,434 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi caù 27 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 3,59 X 1 30 4,19 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,6 0,21502* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Veà troïng löôïng Caù 13 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng caù 13 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 0,0047 1 0,0047 22,106 0,0000 Trong NT 0,0123 58 0,0002 Toång 0,0170 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng caù13 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 0,0647 X 1 30 0,0823 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,0177 0,0075* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Caù 20 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng caù 20 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 0,0601 1 0,0601 11,553 0,0012 Trong NT 0,3020 58 0,0052 Toång 0,3621 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng caù 20 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 0,3100 X 1 30 0,3733 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,0633 0,0373* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Caù 27 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng caù 27 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 2,1328 1 2,1328 258,189 0,0000 Trong NT 0,5196 58 0,0090 Toång 2,8324 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng caù 24 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 0,4057 X 1 30 0,7983 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,39267 0,04893* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Keát Quaû Phaân Tích cuûa Ñôït II Veà chieàu daøi Caù 13 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi caù 13 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 0,6827 1 0,6827 22,328 0,0000 Trong NT 1,7733 58 0,0306 Toång 2,4560 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi caù 13 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 1,8733 X 1 30 2,0867 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,2133 0,0904* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Caù 20 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi caù 20 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 0,5607 1 0,5607 6,191 0,0157 Trong NT 5,2527 58 0,0906 Toång 5,8134 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi caù 20 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 3,1367 X 1 30 3,3300 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,19333 0,15557* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Caù 27 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi caù 27 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 4,7600 1 4,7600 43,128 0,0000 Trong NT 6,4000 58 0,1100 Toång 11,16000 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi caù 27 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 3,6567 X 1 30 4,2200 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,5633 0,17175* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Veà troïng löôïng Caù 13 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng caù 13 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 0,0735 1 0,0735 83,928 0,0000 Trong NT 0,0508 58 0,0009 Toång 0,1243 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng caù13 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 0,0637 X 1 30 0,13337 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,0700 0,0153* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Caù 20 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng caù 20 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 0,0742 1 0,0742 9,923 0,0026 Trong NT 0,4337 58 0,0075 Toång 0,5079 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng caù 20 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 0,3173 X 1 30 0,3887 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,07033 0,0447* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Caù 27 ngaøy tuoåi Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng caù 27 ngaøy tuoåi giöõa hai nghieäm thöùc (NT) Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F - tính Möùc sai khaùc Giöõa hai NT 1,3800 1 1,3800 108,940 0,0000 Trong NT 0,7350 58 0,0127 Toång 2,1150 59 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng caù 27 ngaøy tuoåi giöõa hai NT Nghieäm thöùc Count LSD Nhoùm töông ñoàng 2 30 0,41767 X 1 30 0,721 X Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,30333 0,05819* * chæ söï khaùc bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclangnha.doc
  • pdflangnha.pdf