Luận văn Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định giai đoạn 2005 - 2007

Đặt vấn đề Thuốc đóng vai trò quyết định trong công tác chăm sóc, bảo vệ, duy trì và phục hồi sức khỏe cho nhân dân. Trong những năm qua ngành dược luôn được đổi mới, nhiều công nghệ mới đã được ứng dụng để tạo ra các sản phẩm thuốc có chất lượng, có hiệu quả trong điều trị. Số lượng các mặt hàng thuốc ngày càng nhiều, phong phú và đa dạng về dạng bào chế. Song thực tế lại có rất nhiều loại thuốc có tác dụng tương tự nhau được cung ứng cho bệnh viện. Số lượng thuốc cung ứng thì nhiều nhưng chất lượng thuốc lại chưa cao, hiệu quả điều trị thấp. Giá một số thuốc lại quá cao không đúng với giá trị thực của nó. Trước thực trạng đó chúng tôi thực hiện đề tài "Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định giai đoạn 2005 - 2007"

ppt41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3892 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định giai đoạn 2005 - 2007, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc d­îc khãa 15 häc viÖn qu©n y Nghiªn cøu ho¹t ®éng cung øng thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh nam ®Þnh giai ®o¹n 2005 - 2007 Ng­êi thùc hiÖn: DS ph¹m v¨n tr­êng H­íng dÉn khoa häc: TS NguyÔn thÞ song hµ Néi dung b¸o c¸o §Æt vÊn ®Ò 1. Tæng quan 2. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p n/ c 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ bµn luËn * Nghiªn cøu ho¹t ®éng lùa chän thuèc * Nghiªn cøu ho¹t ®éng mua thuèc * Nghiªn cøu ho¹t ®éng cÊp ph¸t thuèc 4. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt * Gi¸m s¸t sö dông thuèc §Æt vÊn ®Ò Thuèc ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong c«ng t¸c ch¨m sãc, b¶o vÖ, duy tr× vµ phôc håi søc kháe cho nh©n d©n. Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh d­îc lu«n ®­îc ®æi míi, nhiÒu c«ng nghÖ míi ®· ®­îc øng dông ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm thuèc cã chÊt l­îng, cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu trÞ. Sè l­îng c¸c mÆt hµng thuèc ngµy cµng nhiÒu, phong phó vµ ®a d¹ng vÒ d¹ng bµo chÕ. Song thùc tÕ l¹i cã rÊt nhiÒu lo¹i thuèc cã t¸c dông t­¬ng tù nhau ®­îc cung øng cho bÖnh viÖn. Sè l­îng thuèc cung øng th× nhiÒu nh­ng chÊt l­îng thuèc l¹i ch­a cao, hiÖu qu¶ ®iÒu trÞ thÊp. §Æt vÊn ®Ò Gi¸ mét sè thuèc l¹i qu¸ cao kh«ng ®óng víi gi¸ trÞ thùc cña nã. Tr­íc thùc tr¹ng ®ã chóng t«i thùc hiÖn ®Ò tµi. Nghiªn cøu ho¹t ®éng cung øng thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh nam ®Þnh giai ®o¹n 2005 - 2007 Môc tiªu 1. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng lùa chän vµ mua s¾m thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh Nam §Þnh giai ®o¹n 2005 – 2007. 2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ viÖc cÊp ph¸t thuèc vµ gi¸m s¸t sö dông thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh Nam §Þnh giai ®o¹n 2005 – 2007. 1.Tæng quan 1.1 Mét sè kh¸i niÖm, thuËt ng÷ liªn quan ®Õn lÜnh vùc nghiªn cøu cña ®Ò tµi. * MHBT cña mét x· héi, mét céng ®ång, mét quèc gia nµo ®ã lµ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng t×nh tr¹ng mÊt c©n b»ng vÒ tinh thÇn, thÓ x¸c d­íi t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè kh¸c nhau xuÊt hiÖn trong céng ®ång ®ã, x· héi ®ã, trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. * Ph¸c ®å ®iÒu trÞ lµ sù tæng kÕt vµ ®óc kÕt kinh nghiÖm cña c¸c nhµ ®iÒu trÞ nã ®­îc lµm c¬ së ®Ó ®iÒu trÞ tõng lo¹i bÖnh cô thÓ. Mçi lo¹i bÖnh cã thÓ cã nhiÒu ph¸c ®å ®iÒu trÞ kh¸c nhau, song tÊt c¶ c¸c ph¸c ®å ®ã ®Òu ph¶i ®­îc b¶o ®¶m hîp lý, an toµn, hiÖu qu¶, kinh tÕ Tæng quan DMTTY lµ danh môc nh÷ng lo¹i thuèc tháa m·n nhu cÇu ch¨m sãc søc kháe cho ®a sè nh©n d©n. Nh÷ng lo¹i thuèc lu«n cã s½n bÊt cø lóc nµo víi sè l­îng cÇn thiÕt, chÊt l­îng tèt, d¹ng bµo chÕ thÝch hîp, gi¸ c¶ hîp lý. DMTCY lµ DM ®­îc sö dông t¹i c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh. C¨n cø vµo DM nµy, c¨n cø vµo MHBT,kinh phÝ cña BV ®Ó lùa chän tªn thµnh phÈm cña c¸c thuèc cã trong DM ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh DMTBV lµ nh÷ng thuèc ®­îc x©y dùng dùa trªn MHBT cña bÖnh viÖn. Cã kh¶ n¨ng cung øng, cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu trÞ, dÔ b¶o qu¶n, Ýt t¸c dông phô, phï hîp víi kn tµi chÝnh cña BV, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, tr×nh ®é kª ®¬n, gi¸ thµnh ®iÒu trÞ thÊp hoÆc chÊp nhËn ®­îc. Tæng quan 1.2 C«ng t¸c cung øng thuèc cña bÖnh viÖn. Lùa chän Mua thuèc CÊp ph¸t GS sö dông Th«ng tin Khoa häc Kinh tÕ C«ng nghÖ MHBT Ph¸c ®å ®iÒu trÞ Ng©n s¸ch CÊp ph¸t thuèc: Hãa chÊt Kho lÎ Pha chÕ Khoa cËn LS Khoa LS Ng­êi bÖnh Thuèc Y cô Kho chÝnh 1.3 C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ cung øng thuèc + ThuËn tiÖn + §Çy ®ñ, kÞp thêi + ChÊt l­îng thuèc ®¶m b¶o + Gi¸ c¶ hîp lý + H­íng dÉn sö dông thuèc an toµn, hîp lý + Kinh tÕ Tæng quan 2. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p n/c ®èi t­îng nghiªn cøu ®èi t­îng nghiªn cøu * BÖnh ¸n, b¸o c¸o bÖnh tËt hµng n¨m *Danh môc thuèc hiÖn cã cña bÖnh viÖn * Sæ s¸ch xuÊt, nhËp thèng kª sö dông thuèc hµng n¨m l­u t¹i khoa d­îc * Kinh phÝ dµnh cho mua thuèc t¹i khoa d­îc * Hå s¬, ph­¬ng thøc ®Êu thÇu mua thuèc, c¸c tµi liÖu, v¨n b¶n cã liªn quan cña BYT vµ cña khoa d­îc ®èi t­îng nghiªn cøu Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph­¬ng ph¸p håi cøu ph©n tÝch 2. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ sö lý sè liÖu 2.1 Ph­¬ng ph¸p so s¸nh tÝnh tû träng khi ®¸nh gi¸ vÒ * C¬ cÊu nh©n lùc * C¬ cÊu thuèc ®· cung øng, c¬ cÊu thuèc trong DMTBV * Kinh phÝ mua thuèc qua c¸c n¨m 2.2 Ph­¬ng ph¸p m« h×nh hãa, biÓu ®å, ®å thÞ 2.3 Ph­¬ng ph¸p so s¸nh ®Þnh gèc 3. Ph­¬ng ph¸p qu¶n trÞ häc 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ bµn luËn 1.N/C ho¹t ®éng lùa chän thuèc 2.N/C ho¹t ®éng mua thuèc 3. N/C ho¹t ®éng cÊp ph¸t thuèc 4.Gi¸m s¸t SDT KÕt qu¶ Nghiªn cøu N/C qui tr×nh x©y dùng DMTBV Ph©n tÝch DMTBV n¨m 2007 Ph©n tÝch tÝnh thÝch øng cña DMT X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ sè l­îng H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu ChÕ ®é giao nhËn Qui tr×nh cÊp ph¸t thuèc Qu¶n lý tån tr÷ ChÕ ®é kho tµng ChÕ ®é b¸o c¸o XD mèi quan hÖ BS-DS-YT§D trong viªc HDSDT cho Bn TTT ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ TT Theo dâi ADR GS viÖc kª ®¬n ghi bÖnh ¸n thùc hiÖn DMT 3.1 nghiªn cøu ho¹t ®éng lùa chänthuèc Qui tr×nh x©y dùng DMTBV ViÖc x©y dùng DMT lµ mét qu¸ tr×nh c«ng phu vµ ph¶i ®­îc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ mét c¸ch khoa häc ®ùa trªn nh÷ng b»ng chøng vÒ c¸c sè liÖu cô thÓ. * Khoa d­îc c¨n cø vµo danh môc nµy ®Ó lùa chän, lËp dù trï cung øng thuèc cho bÖnh viÖn theo th¸ng, quÝ cho phï hîp víi nhu cÇu t¹i tõng thêi ®iÓm. Qui tr×nh x©y dùng DMTBV KD c¨n cø vµo c¸c yÕu tè C¸c khoa LS, cËn LS dù trï, DMTTY, DMTCY, DMTBV n¨m tr­íc, nhu cÇu n¨m tíi Tæng hîp Dù th¶o danh môc thuèc míi Tr×nh héi ®ång thuèc & ®iÒu trÞ T­ vÊn tr×nh BG§ phª duyÖt Danh môc thuèc bÖnh viÖn Ban hµnh - MHBT, ph¸c ®å ®iÒu trÞ - tr×nh ®é chuyªn m«n . - kinh phÝ cña bÖnh viÖn. - c¸c v¨n b¶n cña Bé, BV Gi¸m s¸t Ph©n tÝch c¬ cÊu DMTBV qua mét sè n¨m N¨m 2005 Sè thuèc cã trong DM lµ 297 . Sè thuèc ngoµi DMTCY lµ 6 . Sè thuèc thùc tÕ sö dông lµ 262 chiÕm 88.55%. Nh­ vËy viÖc x©y dùng DMT ch­a s¸t thùc tÕ N¨m 2007 Sè thuèc cã trong DM lµ 306 . Sè thuèc ngoµi DMTCY lµ 8 . Sè thuèc thùc tÕ sö dông lµ 291 chiÕm 95.1%. Nh­ vËy viÖc x©y dùng DMT ®· b¸m s¸t thùc tÕ N¨m 2006 Sè thuèc cã trong DM lµ 304 . Sè thuèc ngoµi DMTCY lµ 8 . Sè thuèc thùc tÕ sö dông lµ 278 chiÕm 91.4%. Nh­ vËy viÖc x©y dùng DMT ®· b¸m s¸t thùc tÕ §èi chiÕu gi÷a DMT ®· x©y dùng vµ DMT ®· sö dông ta thÊy viÖc XDDMT lµ s¸t thùc tÕ Ph©n tÝch mét sè nhãm thuèc chÝnh Nhãm thuèc ®iÒu trÞ KST - CNK Nh­ vËy trong sè c¸c nhãm thuèc trªn nhãm B - l¸ctam vµ nhãm aminoglycosid ®­îc ®­a vµo DM víi sè l­îng nhiÒu nhÊt. Hµng n¨m vÉn cã sù nghiªn cøu vµ bæ sung mét sè thuèc míi vµo trong DM chñ yÕu lµ nhãm B – l¸ctam ®iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi MHBT vµ nhu cÇu thùc tÕ cña bÖnh viÖn. Nhãm thuèc h¹ sèt gi¶m ®au chèng viªm phi steroit - HiÖn nay BV ®ang sö dông 8 lo¹i thuèc h¹ sèt, gi¶m ®au, chèng viªm nh­ng thùc chÊt chØ cã 5 ho¹t chÊt, trong ®ã thuèc nimesulid ®· lo¹i khái DMT cña BV n¨m 2007. Nh­ vËy viÖc nghiªn cøu vµ lùa chän nh÷ng thuèc trªn ®Ó ®­a vµo DMTBV lµ hoµn toµn phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ cña BV ë giai ®o¹n hiÖn nay. nghiªn cøu tÝnh thÝch øng cña DMTBV MHBT cña BV§KTN§ MHBT rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, ph©n bè ë tÊt c¶ c¸c tr­¬ng bÖnh Sè l­ît bÖnh nh©n ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn ®­îc t¨ng dÇn qua c¸c n¨m BÖnh thuéc hÖ tuÇn hoµn t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m tõ 11.6% n¨m 2005 ®Õn n¨m 2007 ®· t¨ng lªn 13.9% Mét sè bÖnh cã chiÒu h­íng gi¶m Nh­ bÖnh NK – KST, bÖnh vÒ m¾t. Qua nghiªn cøu MHBT cña bÖnh viÖn §KTN§ chóng t«i nhËn thÊy r»ng viÖc x©y dùng DMT hoµn toµn phï hîp víi MHBT cña bÖnh viÖn , ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn nghiªn cøu tÝnh thÝch øng cña DMTBV Kinh phÝ cña BV cÊp cho d­îc, kinh phÝ mua thuèc N¨m Tû lÖ - Kinh phÝ cÊp cho d­îc ®Ó mua thuèc , hãa chÊt ®­îc t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m - Víi møc tû lÖ kinh phÝ ®Ó mua thuèc tõ 51 – 60.5% ë bÖnh viÖn §KTN§ Lµ con sè cã thÓ chÊp nhËn ®­îc, hoµn toµn phï hîp víi DMT cña BV. Thuèc thiÕt yÕu cã trong DMTBV nghiªn cøu tÝnh thÝch øng cña DMTBV Nh­ vËy tû lÖ % thuèc thiÕt yÕu ®­îc t¨ng dÇn qua c¸c n¨m tõ 58 – 66% ViÖc x©y dùng DMT ®· b¸m s¸t vµo DMTTY vµ DMTCY cña Bé y tÕ - Phï hîp víi MHBT , ph¸c ®å ®iÒu trÞ vµ kinh phÝ cña bÖnh viÖn C¬ cÊu thuèc néi vµ thuèc ngo¹i trong DMTBV N¨m 2005 tû lÖ sö dông thuèc néi ë BV cao h¬n thuèc ngo¹i N¨m 2006, 2007 Tû lÖ sö dông thuèc ngo¹i cao h¬n thuèc néi nh­ vËy BV cã xu h­íng sö dông thuèc ngo¹i t¨ng ®iÒu nµy ch­a phï hîp víi yªu cÇu cña Bé y tÕ lµ t¨ng c­êng sö dông thuèc s¶n xuÊt trong n­íc. Tû lÖ thuèc mang tªn gèc vµ tªn biÖt d­îc N¨m Tû lÖ Nh­ vËy viÖc sö dông thuèc mang tªn gèc ë BV §KTN§ ®­îc t¨ng dÇn qua c¸c n¨m §iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi chñ tr­¬ng cña Bé y tÕ lµ t¨ng c­êng sö dông thuèc mang tªn gèc vµ thuèc s¶n xuÊt trong n­íc. 3.2 nghiªn cøu ho¹t ®éng mua thuèc 1. X©y dùng qui tr×nh mua s¾m thuèc 2. X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ sè l­îng 3. Lùa chän nhµ thÇu 4. Giao nhËn thuèc 5. Thanh to¸n Qui tr×nh mua thuèc cña BV§KTN§ Khoa d­îc c¨n cø vµo DM ®· tróng thÇu lËp dù trï Tr×nh gi¸m ®èc duyÖt C¸c c«ng ty ®· tróng thÇu Ký hîp ®ång mua hµng Thanh lý hîp ®ång nghiªn cøu ho¹t ®éng mua thuèc * ViÖc cung øng thuèc cho bÖnh viÖn ®· b¸m s¸t vµo nhu cÇu thùc tÕ cña bÖnh viÖn, thuèc phï hîp víi MHBT, ph¸c ®å ®iÒu trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n cña b¸c sÜ vµ kinh phÝ cña bÖnh viÖn. * Ho¹t ®éng cung øng thuèc cho bÖnh viÖn ®· thùc hiÖn ®óng theo v¨n b¶n h­íng dÉn cña Bé y tÕ. C¸c c«ng ty, doanh nghiÖp cung øng thuèc cho bÖnh viÖn ®Òu ph¶i qua ®Êu thÇu. * C¸c thuèc ®Òu ®­îc kiÓm tra, ®èi chiÕu víi hîp ®ång ®· ký tr­íc khi nhËp kho. 3.3 nghiªn cøu qui tr×nh cÊp ph¸t thuèc S¬ ®å cÊp ph¸t thuèc Thuèc Kho chÝnh Nhµ thuèc Kho lÎ cÊp BHYT Kho lÎ cÊp néi tró BÖnh nh©n ngo¹i tró BÖnh nh©n néi tró Khoa l©m sµng PhiÕu lÜnh Tt­ëng khoa d­îc duyÖt §¬n BHYT ThÎ BHYT DuyÖt BHYT PhiÕu lÜnh thuèc DS duyÖt Thuèc thõa, vá thuèc BS kh¸m kª ®¬n Y t¸ thùc hiÖn y lÖnh B¸n thuèc theo ®¬n §­êng ®i cña thuèc §­êng ®i cña th«ng tin, nhu cÇu Qui tr×nh cÊp thuèc cho BN néi tró B¸c sÜ kh¸m bÖnh kª ®¬n Y t¸ tæng hîp viÕt phiÕu lÜnh thuèc B¸c sÜ tr­ëng khoa ký duyÖt DS khoa d­îc duyÖt phiÕu lÜnh thuèc Kho lÎ cÊp thuèc néi tró DS khoa d­îc mang thuèc xuèng KLS Y t¸ ®iÒu d­ìng chia thuèc cho BN Vá thuèc, thuèc thõa nghiªn cøu qui tr×nh cÊp ph¸t thuèc ViÖc x©y dùng ®­îc qui tr×nh cÊp ph¸t thuèc cho bÖnh nh©n ®· t¹o ®­îc thuËn lîi rÊt nhiÒu trong viÖc qu¶n lý thuèc vµ theo dâi sö dông thuèc cña bÖnh nh©n. T¹o ®­îc sù qu¶n Lý chÆt chÏ h¬n trong qu¸ tr×nh cÊp ph¸t. KiÓm tra vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c tr­êng hîp sö dông thuèc kh«ng hîp lý Gióp qu¶n Lý thuèc ®­îc tèt h¬n, tr¸nh viÖc cÊp thuèc mµ kh«ng cã BN, tr¸nh thÊt thu cho BV vµ BN trong thanh to¸n tiÒn thuèc. Theo dâi vµ h¹n chÕ ®­îc viÖc b¸n thuèc t¹i c¸c khoa l©m sµng. Tr¸nh cho bÖnh nh©n ph¶i tr¶ nh÷ng kho¶n tiÒn bÊt hîp lý, tiÕt kiÖm kinh phÝ cho bÖnh viÖn. Qu¶n lý chÊt l­îng thuèc BÖnh viÖn ®· chØ ®¹o cho khoa d­îc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c qui chÕ d­îc chÝnh ®Æc biÖt lµ qui chÕ qu¶n lý thuèc ®éc, thuèc g©y nghiÖn, thuèc h­íng t©m thÇn, ®· gãp phÇn lµm t¨ng viÖc sö dông thuèc hîp lý, an toµn Tr­ëng khoa d­îc dùa trªn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh ®· x©y dùng néi dung kiÓm tra vµ kÕ ho¹ch tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn qui chÕ t¹i khoa d­îc , c¸c khoa l©m sµng vµ cËn l©m sµng. KiÓm tra qui chÕ sö dông thuèc trung b×nh 01 quÝ/lÇn/khoa nghiªn cøu qui tr×nh cÊp ph¸t thuèc Tãm l¹i: BÖnh viÖn ®· x©y dùng ®­îc qui tr×nh cÊp ph¸t thuèc hîp lý, phï hîp víi t×nh h×nh nh©n lùc cña khoa d­îc vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bÖnh viÖn t¹o sù thuËn lîi cho bÖnh nh©n ®Õn kh¸m vµ ®iÒu trÞ. §Ó qu¶n Lý vµ theo dâi sö dông thuèc cña bÖnh nh©n ®­îc tèt h¬n khoa d­îc nªn bè trÝ d­îc sÜ cïng y t¸ ®iÒu d­ìng tham gia chia thuèc cho bÖnh nh©n ë tÊt c¶ c¸c khoa l©m sµng BÖnh viÖn nªn tæ chøc nèi m¹ng vi tÝnh trong toµn viÖn ®Ó viÖc theo dâi sö dông thuèc vµ qu¶n lý thuèc ®­îc tèt h¬n tr¸nh thÊt tho¸t thuèc. 3.4 Gi¸m s¸t sö dông thuèc Mèi quan hÖ BS – DS – Yt¸ ®iÒu d­ìng trong viÖc HDSDT cho bÖnh nh©n B¸c sÜ Y t¸ D­îc sÜ BÖnh nh©n ChÈn ®o¸n, kª ®¬n - Ch¨m sãc BN - Thùc hiÖn 3KT 5 ®èi chiÕu - Theo dâi hiÖu qu¶, ADR H­íng dÉn kiÓm tra Th«ng tin thuèc T­ vÊn, trao ®æi Y lÖnh BÖnh viÖn ®· thµnh lËp tæ d­îc l©m sµng gåm 4 b¸c sÜ vµ 2 d­îc sÜ §¹i häc cã nhiÖm vô gi¸m s¸t sö dông thuèc t¹i c¸c khoa l©m sµng vµ gi¸m s¸t viÖc kª ®¬n thuèc cho bÖnh nh©n Th«ng tin thuèc Nh÷ng néi dung vÒ th«ng tin thuèc Th«ng b¸o thuèc ®×nh chØ l­u hµnh, thuèc cÊm l­u hµnh t¹i c¸c buæi giao ban bªnh viÖn. Th«ng tin vÒ liÒu dïng cho b¸c sÜ vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c Th«ng tin vÒ thêi gian dïng thuèc cho b¸c sÜ vµ y t¸ Th«ng tin vÒ ph¶n øng cã h¹i cña thuèc, TT vÒ t­¬ng t¸c thuèc T­ vÊn vÒ thuèc ®iÒu trÞ, thuèc thay thÕ khi ®iÒu trÞ kh«ng cã hiÖu qu¶ Th«ng tin vÒ thuèc míi ( liÒu dïng, chØ ®Þnh, chèng chØ ®Þnh) Thu thËp th«ng tin ph¶n håi B¸o c¸o ADR. Th«ng tin thuèc ViÖc th«ng tin ®· ho¹t ®éng tèt, ®· ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho b¸c sÜ, d­îc sÜ vµ ng­êi sö dông thuèc ë BV§KTN§ Tuy nhiªn ®Ó ho¹t ®éng th«ng tin thuèc ®­îc th­êng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶ c¸c b¸c sÜ, d­îc sÜ, y t¸ ®iÒu d­ìng ph¶i thùc sù quan t©m ®Õn tÇm quan träng cña th«ng tin thuèc coi ®©y lµ mét tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thÇy thuèc ®Ó tr¸nh c¸c sù viÖc ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra do thuèc Gi¸m s¸t viÖc kª ®¬n, ghi bÖnh ¸n, thùc hiÖn DMTBV ChÊt l­îng bÖnh ¸n hµng n¨m ®· ®­îc c¶i thiÖn, sè bÖnh ¸n trung b×nh vµ kÐm ®· gi¶m râ rÖt C¸c lçi trong kª ®¬n ghi bÖnh ¸n th­êng lµ: Kh«ng ®¸nh sè thuèc ®éc, thuèc kh¸ng sinh * ChØ ®Þnh thêi gian dïng thuèc ch­a râ, thuèc ®éc kh«ng ghi sè l­îng b»ng ch÷, mét sè ®¬n thuèc,BA cho qu¸ nhiÒu thuèc, phèi hîp KS, thay ®æi KS ch­a hîp lý Bµn luËn * BÖnh viÖn ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó cho viÖc ch¨m sãc bÖnh nh©n ®­îc chu ®¸o vµ hoµn thiÖn. * BÖnh viÖn ®· bè trÝ hÖ thèng cÊp ph¸t thuèc hîp lý, ®¶m B¶o cÊp thuèc th­êng xuyªn ®Çy ®ñ, kÞp thêi. * DMTBV phï hîp víi MHBT, ph¸c ®å ®iÒu trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n cña b¸c sÜ vµ kinh phÝ cña BV. * DMT hµng n¨m lu©n ®­îc bæ sung vµ cËp nhËt kÞp thêi ®Ó phï hîp víi nhu cÇu kh¸m vµ ®iÒu trÞ cña BV. * BÖnh viÖn ®· x©y dùng ®­îc c¬ sè thuèc dù tr÷ nh­ng ch­a x©y dùng ®­îc DMT cô thÓ, ®«i khi thuèc nµy thõa, thuèc kia thiÕu. * ViÖc mua thuèc vÉn ph¶i diÔn ra hµng th¸ng ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho khoa d­îc trong viÖc cung øng thuèc khi thÞ tr­êng thuèc cã nh÷ng biÕn ®éng. * ViÖc t¨ng c­êng sö dông thuèc s¶n xuÊt trong n­íc thay thÕ thuèc ngo¹i ®¾t tiÒn ®· ®­îc bÖnh viÖn chØ ®¹o s¸t sao ®Ó tiÕt kiÖm kinh phÝ cho BV vµ kinh tÕ cña bÖnh nh©n. Bµn luËn * ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña nh÷ng thuèc cã cïng ho¹t chÊt, cïng hµm l­îng, cïng d¹ng bµo chÕ cña nh÷ng h·ng s¶n xuÊt kh¸c nhau ch­a ®­îc N/c mét c¸ch cô thÓ. * ViÖc h­íng dÉn sö dông thuèc hîp lý, an toµn cho bÖnh nh©n ®· ®­îc y t¸ ®iÒu d­ìng, d­îc sÜ thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ. * §¬n vÞ TTT ®· ®i vµo ho¹t ®éng, ®· mang l¹i kÕt qu¶ tèt. * Gi¸m s¸t viÖc kª ®¬n vµ ghi bÖnh ¸n ®· ®­îc kiÓm tra th­êng xuyªn song vÉn cßn mét sè ®¬n thuèc, BA ghi qu¸ nhiÒu thuèc, phèi hîp thuèc ch­a hîp lý. Bµn luËn * ViÖc mua thuèc ®· thùc hiÖn theo h×nh thøc ®Êu thÇu song gi¸ thuèc vÉn cßn cao so víi thùc tÕ. * Tû lÖ sö dông thuèc néi trong bÖnh viÖn cßn thÊp, chi phÝ viÖn phÝ cña bÖnh nh©n cßn cao. * HiÖn t­îng l¹m dông thuèc, b¸c sÜ kª ®¬n ®Ó ®­îc h­ëng hoa hång, c¸c khoa rót thuèc cña bÖnh nh©n vÉn cßn. Bµn luËn 4. KÕt luËn ViÖc x©y dùng DMT ®· b¸m s¸t vµo MHBT, ph¸c ®å ®iÒu trÞ, kinh phÝ cña bÖnh viÖn vµ c¸c v¨n b¶n cña Bé y tÕ. C¸c thuèc lùa chän ®Ó ®­a vµo DMT®· ®­îc H§T & §T nghiªn cøu c©n nh¾c phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ cña bÖnh viÖn. ViÖc mua thuèc thùc hiÖn theo ®óng yªu cÇu cña Bé y tÕ vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu, chØ ®Þnh thÇu, chän thÇu. BÖnh viÖn ®· x©y dùng ®­îc qui tr×nh cÊp thuèc hîp lý. 4.KÕt luËn Tãm l¹i: C«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh Nam §Þnh ®· ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi, thuËn tiÖn, an toµn, kinh tÕ cã h­íng dÉn sö dông thuèc hîp lý. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc ®Ó ho¹t ®éng cung øng thuèc ®­îc tèt h¬n. §Ò xuÊt + BÖnh viÖn cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó thu hót DS§H, ®Ço t¹o DLS ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô cña khoa d­îc hiÖn nay . + Khoa d­îc nªn bè trÝ thªm d­îc sÜ trung häc t¹i quÇy cÊp thuèc BHYT + TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông thuèc néi so víi thuèc ngo¹i ®Ó ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch SDT cho phï hîp víi kinh phÝ cña BV vµ kinh tÕ cña BÖnh nh©n. + Tæ chøc vµ ph¸t huy m¹nh h¬n n÷a viÖc ®­a thuèc xuèng c¸c khoa l©m sµng, gi¸m s¸t vµ theo dâi SDT ë c¸c khoa chÆt chÏ h¬n n÷a. + BV nªn sím tæ chøc nèi m¹ng vi tÝnh ®Ó t¨ng c­êng qu¶n lý thuèc vµ theo dâi SDT t¹i c¸c khoa + Cã nh÷ng chÕ tµi sö lý nghiªm víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m rót thuèc cña bÖnh nh©n vµ b¸n thuèc trong khoa. Em xin tr©n träng c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định giai đoạn 2005 - 2007 (ppt).ppt
Luận văn liên quan